Nortel Networks NV (in administration) (de Vennootschap )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nortel Networks NV (in administration) (de Vennootschap )"

Transcriptie

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Fax: AAN ALLE GEKENDE SCHULDEISERS 13 Augustus 2009 Ref: MLP.7E/CH/ NA/CC/LO3540 Geachte heren, Direct line: +44 (0) Direct fax: +44 (0) Nortel Networks NV (in administration) (de Vennootschap ) High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, Companies Court zaak nummer 550 van 2009 Hierbij breng ik, overeenkomstig Rule 2.47 van de Insolvency Rules 1986, verslag uit aan de schuldeisers omtrent de voortgang van de Administration (het Verslag ). Dit verslag betreft de periode van 14 januari 2009 tot 13 juli 2009 en dient samen gelezen te worden met de Voorstellen van de Administrators (de Voorstellen ) van 26 februari en de Notice of Outcome of Meeting van 2 april Een kopie van de Voorstellen kan worden verkregen op De Vennootschap is op 14 januari 2009 door de High Court of Justice of England and Wales (de Rechtbank ), onder gerechtelijk akkoord (hierna Administration ) gesteld en AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris en CJW Hill van Ernst & Young LLP 1 More London Place, Londen SE1 2AF werden benoemd tot commissarissen inzake opschorting ( Joint Administrators ) (de Gezamenlijke Bewindvoerders ) door een beschikking van de Rechtbank ( de Beschikking ), zulks op verzoek van de bestuurders van de Vennootschap. Onder de voorwaarden van de Beschikking zijn elk van hen bevoegd om elke handeling uit te voeren die vereist is of waartoe de Gezamenlijke Bewindvoerders bevoegd zijn. Verdere informatie betreffende de Vennootschap en de benoeming van de Gezamenlijke Bewindvoerders zijn opgenomen in Appendix 1 bij het Verslag. Op dezelfde dag dat de Vennootschap in Administration werd geplaatst, heeft de Rechtbank, op verzoek van de bestuurders van elke vennootschap, administration beschikkingen uitgesproken met betrekking tot de 18 andere Nortel groepsvennootschappen gevestigd in Europa, het Midden-Oosten, en de Afrikaanse regio ( EMEA ). Details van de 19 vennootschappen vindt u in Appendix 1. In overeenstemming met Artikel 3 van de EU verordening inzake Insolventie Procedures 2000 (de EU Verordening ), is de rechtbank van de EU lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen ( COMI ) van een vennootschap zijn, bevoegd om de insolventieprocedures te openen. In het geval van de 19 EMEA groepsvennootschappen (de EMEA Vennootschappen ), heeft de Rechtbank zich verzekerd dat hun COMI in Engeland was gelegen en dat hierdoor de Rechtbank bevoegd was om de insolventie procedure, namelijk de administration, in het geval van elke vennootschap te openen. De Nortel-groep van vennootschappen (de Groep ) rapporteert al haar activiteiten in US dollars ( US$ ). Derhalve zijn alle bedragen genoemd in dit verslag in US$, tenzij anders genoemd. De officiële versie van dit Verslag werd opgesteld in het Engels. Indien in een vertaling werd voorzien, geldt deze louter als ondersteuning. De Engelse versie zal steeds primeren. The UK firm Ernst & Young LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC and is a member firm of Ernst & Young Global Limited. A list of members names is available for inspection at 1 More London Place, London SE1 2AF, the firm s principal place of business and registered office.

2 2 1. Samenvatting van de voortgang van de Administration De Gezamenlijke Bewindvoerders werden aangesteld in januari 2009 als onderdeel van aan globale herstructurering die tegelijkertijd werd uitgevoerd doorheen de Groep. Sindsdien hebben zij de activiteiten gestabiliseerd, de handel verdergezet, de relaties met klanten en leveranciers onderhouden en in verschillende entiteiten waar nodig reorganisatieplannen geïmplementeerd. De voorstellen van de Gezamenlijke Bewindvoerders voor de Administration werden onverkort goedgekeurd door de schuldeisers van elk van de EMEA vennootschappen tijdens vergaderingen die werden georganiseerd gedurende de maand maart The activiteiten van de Groep zijn momenteel het voorwerp van verkoopsprocedures en de Gezamenlijke Bewindvoerders werken nauw samen met de Noord-Amerikaanse entiteiten om de waarde van de activiteiten te handhaven en de verkoop van activiteiten verder te zetten ten voordele van de schuldeisers. Een aantal verkopen werd reeds aangekondigd. Andere procedures zijn nog lopende. De verkoop van activiteiten wordt georganiseerd op groepsniveau, volgens de stalking horse procedure, zoals voorgeschreven door de US Bankruptcy Code. De Gezamenlijke Bewindvoerders hebben belangrijke overeenkomsten onderhandeld met de rest van de Groep betreffende transfer pricing en intra-groep dienstverlening voor het jaar 2009, die de verkoop van de EMEA-vennootschappen vergemakkelijkt en die zorgt voor grotere zekerheid ten aanzien van verplichtingen voor elke vennootschap gedurende deze periode. De Gezamenlijke Bewindvoerders zijn van mening dat een verkoop van de activiteiten van de Vennootschap de beste manier is om meerwaarde voor de crediteuren van de Vennootschap te genereren. Verdere informatie is weergegeven in de paragrafen hierna. 2. Achtergrond van de Administration De Groep is een wereldwijde, geïntegreerde onderneming die technisch hoogwaardig telecombedrijfsmateriaal en diensten levert aan telecombedrijven en grote ondernemingen en die opereert in een zeer competitieve sector. De groep bestaat uit meer dan 240 entiteiten in vier regio s, te weten Noord Amerika, het Caribische gebied en Latijns Amerika ( CALA ) Azië (Stille Oceaan) en EMEA en had ongeveer 24,000 werknemers in dienst op datum van de Administration. De Groep realiseerde een omzet van US$10.4 miljard in 2008, hoewel de Groep een netto verlies van US$5.8 miljard leed in die periode. Dit verlies omvat afschrijvingen en andere non-cash kosten. De Groep had al gedurende enkele jaren verliezen geleden, die voornamelijk het resultaat waren van de hoge kosten en financiële verplichtingen met inbegrip van schuldverplichtingen uit obligaties ten belope van ongeveer US$4.2 miljard in Noord-Amerika en verscheidende pensioenplannen, waarvan het omvangrijkste het Nortel Networks UK Ltd. Pensioenplan is. Toen de wereldwijde economische vooruitzichten verslechterden in 2008, kwam de handel van de Groep onder druk en ondervond hij een verslechtering van de handel en de liquiditeit, zowel op wereldwijd als op regionaal niveau. Bovendien betekende de verslechterde economische omstandigheden en de achteruitgang van de effectenbeurzen dat de tekorten uit de pensioenplannen van de Groep aanzienlijk toenamen. Na uitvoerige afweging van alle andere alternatieven heeft de Groep besloten dat een ingrijpende financiële en bedrijfsmatige herstructurering het efficiëntst kon worden bereikt door middel van een procedure van schuldeiserbescherming in een aantal jurisdicties.

3 3 Op 14 januari 2009 hebben de bestuurders van de Canadese moedermaatschappij (Nortel Networks Corporation) en enkele andere ondernemingen de Canadese rechtbank verzocht om bescherming tegen schuldeisers op grond van de Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA"). Tegelijkertijd hebben enkele Amerikaanse ondernemingen Amerikaanse rechtbanken verzocht om bescherming op grond van Chapter 11 van de US Bankruptcy Code. De structuur van de Groep en andere groepsvennootschappen in Noord-Amerika en wereldwijd, is zodanig dat de EMEA vennootschappen in hoge mate onderling van elkaar afhankelijk zijn. Bijgevolg, na het neerleggen van het verzoekschrift door de Noord-Amerikaanse bedrijven, hebben de bestuurders van de Vennootschap en de 18 andere EMEA vennootschappen verzoekschriften ingediend voor een gerechtelijk akkoord. Groepsvennootschappen in CALA en in Azië (Stille Oceaan) met inbegrip van LG-Nortel (een joint venture) en de Nortel Government Services activiteiten in Noord Amerika zijn niet betrokken in de procedures. Nortel Networks (CALA) Inc. en de Israëlische entiteiten hebben sindsdien verzocht om bescherming tegen schuldeisers. Enkele van de niet-eu EMEA entiteiten van de Groep hebben niet verzocht om bescherming tegen schuldeisers en blijven onder het beheer van hun bestuurders. 3. Goedkeuring van de Voorstellen van de Gezamenlijke Bewindvoerders Er werd een vergadering van schuldeisers gehouden op 16 maart Door deze vergadering werden de Voorstellen van de Gezamenlijke Bewindvoerders zonder aanpassingen goedgekeurd door de schuldeisers. Er werd daarnaast een commissie van schuldeisers (de Commissie ) aangesteld door de schuldeisers. In maart 2009 werden ook de Voorstellen van de Gezamenlijk Bewindvoerders met betrekking tot de andere EMEA entiteiten goedgekeurd zonder aanpassingen. De bedoeling van de Administration is om een van de volgende drie doelen te bereiken, namelijk: a) de Vennootschap redden als going concern ; of b) het bereiken van een beter resultaat voor de schuldeisers van de Vennootschap in het algemeen, dan in het geval dat de Vennootschap wordt ontbonden (zonder eerst in Administration te gaan); of c) het te gelde maken van activa om zodoende een uitkering te doen aan een of meerdere bevoorrechte schuldeisers. De strategie van de Gezamenlijke Bewindvoerders is om de handel van de Vennootschap verder te zetten met het oog op het behalen van de doelstelling onder a) of b) zoals hierboven weergegeven. De EMEA en Noord-Amerikaanse entiteiten zijn in hoge mate onderling afhankelijk en als gevolg daarvan hebben de Gezamenlijke Bewindvoerders besloten om verder te werken met de Noord- Amerikaanse entiteiten en de andere entiteiten met het oog op de verkoop van de business units van de Groep als going concern. Deze strategie is continu aan herziening onderhevig en zal door de Gezamenlijke Bewindvoerders worden verder gezet aangezien zij van mening zijn dat deze strategie in het belang is van de schuldeisers.

4 4 4. Cliënteel De Vennootschap handelt met haar klanten via directe en indirecte verkoopskanalen in de EMEA regio. Voor het de grootste EMEA klanten, zijn de relaties in het algemeen wereldwijd en worden de onderliggende overeenkomsten slechts sporadisch gesloten met groepsvennootschappen buiten de EMEA regio, voornamelijk in Noord-Amerika. De Gezamenlijke Bewindvoerders hebben samengewerkt met de rest van de Groep om hun klantenbestand te evalueren en te stabiliseren door samen te werken met teams van klantenbeheerders op groepsniveau. Dit bracht met zich mee dat er vanaf het begin van de administration procedure gecommuniceerd is met de klanten van de Groep om te garanderen dat het niveau van dienstverlening behouden bleef op een business as usual manier. De Vennootschap (en de rest van de Groep) heeft gedurende de periode van administration ononderbroken ondersteuning en diensten verleend aan haar klanten en het cliënteel uitgebreid door nauwe samenwerking tussen de klanten- en leveranciersteams. Het klantenbestand van de Groep is over het algemeen loyaal en staat achter de herstructurering in een wereldwijde context. De Gezamenlijke Bewindvoerders hebben de algemene voorwaarden voor de klanten grondig herzien om het aangaan van nieuwe overeenkomsten en verlengingen van bestaande overeenkomsten mogelijk te maken gedurende de administration. Als gevolg daarvan heeft de Vennootschap haar aanwezigheid op de markt behouden en ook nieuwe klantencontracten en verlengingen van belangrijke bestaande relaties met klanten weten te realiseren. De Gezamenlijke Bewindvoerders blijven werken met het management van de Vennootschap om de incasso van vorderingen op haar klanten onder normale omstandigheden te kunnen blijven garanderen. Op 13 juli 2009 zijn 76% van de pre-administration vorderingen ingevorderd. Daar waar klanten nalieten tijdig te betalen, hebben de Gezamenlijke Bewindvoerders besprekingen gevoerd met de betrokken partijen om problemen op te lossen en betaling te bespoedigen. 5. Leveranciers Volgend op de Beschikking werden alle hoofdleveranciers persoonlijk benaderd. Opvolgingsvergaderingen werden gehouden teneinde leveranciers zekerheid te bieden betreffende de voortdurende handelsplannen van de Vennootschap en de Groep en de vereisten om de klanten te kunnen blijven bedienen. Als gevolg hiervan blijven alle hoofdleveranciers de herstructurering ondersteunen waardoor de huidige handelsstrategie die gevolgd wordt door de Gezamenlijke Bewindvoerders wordt vergemakkelijkt. 6. Overzicht van de handelsactiviteiten De Groep opereert voornamelijk in drie bedrijfssegmenten: Enterprise Solutions, Metro Ethernet Netwerken (MEN) en Carrier Networks, die samen de Global System voor Mobiele Communicatie (GSM), de Carrier VoIP Applicatie Solutions (CVAS) en de Code Division Multiple Access (CDMA) uitmaken.

5 5 De Enterprise Solutions activiteiten, die iets minder dan een kwart van het wereldwijde inkomen uitmaken, zijn verlieslatend. De verliezen kunnen worden toegerekend aan het moeilijke economische klimaat, waarin bedrijven hun investeringen hebben afgebouwd of uitgesteld, dit in combinatie met het hoge aantal werknemers van de Groep en belangrijke infrastructuurkosten. Desondanks blijft de Enterprise Solutions waardevolle klantencontracten generen en behouden. De onderliggende MEN en Carrier Networks blijven een winstgevende bijdrage leveren aan de resultaten van de Groep. De handelsresultaten van de Vennootschap voor het eerste kwartaal bestonden uit inkomsten ten bedrage van US$5.7 miljoen, met een bruto winst van US$0.8 miljoen en een netto resultaat van US$0.8 miljoen. Een groot deel van de omzet gedurende het eerste kwartaal wordt voortgebracht door onderhoudscontracten met een kleine winstmarge. Dit resultaat geeft de toestand weer vóór de aanpassingen inzake transfer pricing (zie paragraaf 8 van dit Verslag). De Gezamenlijke Bewindvoerders blijven handelen om de waarde van de potentiële opbrengsten uit de verkoop van de activa te maximaliseren. De Gezamenlijke Bewindvoerders wegen de beslissing om te blijven handelen af tegen de belangen van de schuldeisers. De Gezamenlijke Bewindvoerders zijn van mening dat de potentiële realisatiewaarde voortvloeiend uit de verkoop van de verschillende bedrijfsafdelingen van de Vennootschap als going concern zal resulteren in een betere opbrengst voor de schuldeisers dan wanneer deze ondernemingen ophouden te handelen en de activa van de Vennootschap afzonderlijk zouden worden verkocht. Deze situatie wordt nauwgezet opgevolgd door de Gezamenlijke Bewindvoerders die nauw contact houden met de Commissie betreffende de herstructurering en de huidige commerciële strategie. 7. Herstructureringsmaatregelen Vóór de administration, had de Groep al wereldwijd maatregelen genomen om haar kostenbasis te reduceren met inbegrip van het herzien van het personeelsbestand. Als gevolg van deze herziening werd op 5 februari 2009 aangekondigd dat het de intentie was van de Groep om het aantal werknemers wereldwijd te reduceren met 3,200 en dit in aanvulling van de vermindering met 1,300 man die al eerder was aangekondigd door de Groep (die op haar beurt een onderdeel was van een herstructureringsplan van februari 2008). De Gezamenlijke Bewindvoerders zullen het aantal werknemers nauwgezet opvolgen en ontslagen doorvoeren waar nodig om de kosten in overeenstemming te brengen met de inkomsten, met het oog op het afbouwen van de handelsverliezen. Fiscale aangelegenheden De omvang, complexiteit en de onderling van elkaar afhankelijkheid binnen de Groep maken een nauwgezette opvolging van de belastingpositie van de Vennootschap noodzakelijk. De

6 6 Gezamenlijke Bewindvoerders hebben de fiscale situatie van de Vennootschap vastgesteld om er zorg voor te dragen dat de Vennootschap blijvend voldoet aan haar verplichtingen en om de fiscale risico s te beheren, gegeven de administration en om zodoende de afstotingstransacties van de onderneming te plannen. De Gezamenlijke Bewindvoerders werken nauw samen met het fiscale team van de Vennootschap in alle bovengenoemde aangelegenheden. Een vergelijkbare analyse van de BTW-situatie van de Vennootschap werd uitgevoerd 8. Transfer Pricing and Handelssituatie De Groep hanteerde voor de administration bepaalde transfer pricing afspraken ( TPA s) met als doel om bepaalde vennootschappen te compenseren voor activiteiten die door hen werden uitgevoerd en waarvoor kosten werden gemaakt ten behoeve van de Groep als geheel. Deze procedure had onder andere tot doel om bepaalde risicovolle activiteiten te laten plaatsvinden en om rekening te houden met aspecten van de ontwikkeling van intellectuele eigendomsrechten binnen de Groep. Bepaalde entiteiten zogenaamde limited risk entities ("LRE"s) ontvangen een vast rendement van 1% op verkopen aan derden. Verkoopsondersteunende entiteiten van de Groep, zogenaamde cost plus entities ("CPE"s) ontvangen 10% marge bovenop de kosten voor hun verkoopsondersteunende activiteiten. Residual profit entities ("RPE"s) ontvangen een vast rendement van 1% op verkopen aan derden, een 15% rendement op bepaalde uitgaven ten behoeve van de Groep, en een aandeel van de residuele groepswinst of -verlies. Voor de administration, werden de wijzigingen inzake transfer pricing berekend per kwartaal op groepsniveau om vast te stellen wat de vereiste positie was op het vlak van transfer pricing. De Vennootschap is een LRE en gebaseerd op de historische gegevens en de vooruitzichten is de Vennootschap een netto-betaler van de aanpassingen die per kwartaal worden gemaakt. De Vennootschap is een regeling op groepsniveau aangegaan die goedgekeurd is door het Engelse High Court, de Ontario Court in Canada en de Delaware Court in de Verenigde Staten om zodoende de TPA vast te stellen in 2009, dat zekerheid verschaft aan elke vennootschap inzake hun verplichtingen. 9. Strategie inzake afstoting van activiteiten De Gezamenlijke Bewindvoerders zijn van mening dat een verkoop van de onderneming zal resulteren in een meeropbrengst voor de schuldeisers van de Vennootschap. Het is de bedoeling dat alle ingrijpende ondernemingsverkopen op een wereldwijde basis zullen worden afgehandeld. De afstotingen zullen de stalking horse veiling procedure volgen in overeenstemming met Sectie 365 van de US Bankruptcy Code. Een bieder wordt geselecteerd en wordt contractueel verbonden om de onderneming te kopen, tenzij een beter bod wordt gedaan in een volgende bieding. Nadat een bieder is geselecteerd, volgt er een periode gedurende welke bepaald voorwaarden dienen te worden voldaan (bv. goedkeuring door mededingingsautoriteiten)

7 7 voordat de verkoop is voltooid. Indien niet aan de voorwaarden is voldaan, dan zal de verkoop niet tot stand komen. Deze procedure zorgt voor een relatieve zekerheid waarbij er een concurrentiele spanning wordt opgebouwd, waardoor de waardegemaximaliseerd wordt. De biedingsprocedure wordt geleid in overeenstemming met door de Amerikaanse en Canadese Rechtbank goedgekeurde randvoorwaarden voor een veiling en is een gebruikelijke procedure in Noord-Amerika. Aangekondigde afstotingen De hierna volgende stalking horse transacties zijn reeds aangegaan op de datum van dit Verslag. De verkoopwaarden zijn in hoofdzakelijk wereldwijde waarden en houden nog geen rekening met eventuele transactiekosten. De methode en allocatie van de globale verkoopopbrengsten aan de respectievelijke boedels wordt momenteel overwogen. Als gevolg hiervan heeft de Vennootschap nog geen opbrengst ontvangen uit deze verkopen. In zoverre de Vennootschap partij is bij een transactie zal de Vennootschap onderworpen zijn aan een procedure die voorschrijft dat alle globale opbrengsten van de transacties in escrow zullen worden gehouden totdat de allocatie van de opbrengsten tussen individuele groepsvennootschappen is vastgesteld door wederzijdse instemming of middels bindende arbitrage. Over het mechanisme van allocatie van de verkoopopbrengsten tussen groepsvennootschappen wordt momenteel onderhandeld. Radware Ltd. Op 31 maart, 2009 hebben bepaalde groepsvennootschappen desinvesteringen ter waarde van US$18 miljoen gerealiseerd van bepaalde onderdelen van de Virtual Service Switches business van de Groep aan Radware Ltd., een telecommaatschappij met hoofdkantoor in Israël. De opbrengsten uit de verkoop werden in escrow geplaatst met het oog op verdeling nadat een allocatieformule is overeengekomen tussen de groepsvennootschappen. De Vennootschap is partij bij bovengenoemde overeenkomst. Ericsson AB Op 19 juni, 2009, heeft de Groep aangekondigd dat het een stalking horse -overeenkomst voor de verkoop van activa was aangegaan met Nokia Siemens Networks B.V. voor de verkoop van nagenoeg de gehele Noord-Amerikaanse CDMA onderneming en delen van haar LTE Access activa. Als gevolg hiervan en in overeenstemming met de veilingprocedure heeft de Groep op 25 juli 2009 aangekondigd dat Ericsson AB deze activa zal kopen voor het bedrag van US$1.13 miljard op voorwaarde dat goedkeuring van de verkoop wordt bekomen van de Amerikaanse en Canadese Rechtbank. Noch de Vennootschap, noch andere EMEA vennootschappen zijn partij bij deze verkoop. De EMEA Vennootschappen zullen daarentegen diensten blijven leveren en bepaalde acties ondernemen om de verkoop te ondersteunen ten behoeve de boedels van de EMEA Vennootschappen en zij zullen deelnemen aan de allocatieprocedure met betrekking tot de verkoopprijs.

8 8 Avaya Inc. Op 21 juli 2009, heeft de Groep aangekondigd dat het een stalking horse -overeenkomst voor de verkoop van activa en aandelen was aangegaan met Avaya Inc. ten aanzien van de Noord- Amerikaanse, CALA en Asia Pacific Enterprise Solutions activiteiten, tegelijk met een afzonderlijke overeenkomst voor de verkoop van activa met Avaya Inc. ten aanzien van het EMEA deel van de Enterprise Solutions activiteiten voor een totaal bedrag van US$475 miljoen. De overeenkomsten voorzien in de verkoop van nagenoeg alle activa van de Groep s Enterprise Solutions activiteiten wereldwijd. Gegeven de geïntegreerde aard van de onderneming van de Groep, zullen de Gezamenlijke Bewindvoerders nauw samen blijven werken met het Noord-Amerikaanse management team om de interesse van externe partijen die overblijvende ondernemingen van de Groep willen kopen te onderzoeken. Kansen voor de verkoop van andere business units worden momenteel in overweging genomen. De Groep is momenteel bezig met verkoopsprocedures voor nog 3 ondernemingen. 11. Overzicht van ontvangsten en uitgaven Aangehecht in Appendix 2 is het Overzicht van Ontvangst en Uitgaven van de Gezamenlijke Bewindvoerders ( R & P ) voor de periode 14 januari 2009 tot 13 juli, 2009, die een totaal van US$16.8 miljoen aan ontvangsten laat zien en een totaal aan uitgaven van US$10.6 miljoen. De handelsresultaten zijn beschreven in Sectie 6 hierboven. De Vennootschap hield cash aan in verschillende valuta equivalent aan US$11.6 miljoen op 13 juli Noch de transfer pricing bijdrage, noch de verkoopopbrengst uit de verkoop van de ondernemingen zoals genoemd in Sectie 9 hierboven zijn weergegeven in de R & P. De R & P account geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven in cash en is geen weergave inzake de toekomstige kosten of opbrengsten. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de specificaties van Appendix Erelonen en kosten van de Gezamenlijke Bewindvoerders De vergoeding van de Gezamenlijke Bewindvoerders werd door de Commissie vastgesteld op basis van uurlonen. Voor de periode tot 31 mei 2009 bedragen de uurlonen van de Gezamenlijke Bewindvoerders GB 536,027 waarvan GB 391,269 werd overgeschreven op een rekening in overeenstemming met de beslissing van de rechtbank van 28 februari GB 7,678 werd overgeschreven in het kader van onkostenvergoeding. De Commissie heeft de verantwoordelijkheid om de erelonen goed te keuren. In een beslissing van 31 mei 2009 heeft de Commissie reeds GB 374,834 aan uurlonen goedgekeurd. Een analyse van de bestede tijd kan gevonden worden in Appendix 3 en omvat een overzicht van het beleid van de Gezamenlijke Bewindvoerders inzake het aanrekenen van tijd en kosten.

9 9 Betalingen aan andere dienstverleners De Gezamenlijke Bewindvoerders hebben de volgende dienstverleners ingezet om hen te assisteren bij de Administration. Deze dienstverleners werken op basis van uurtarieven voor de bestede tijd en interne controleprocedures worden gehanteerd om hun rekeningen te verifiëren. Deze dienstverleners zijn uitgekozen op basis van hun ervaring met vergelijkbare opdrachten en aan hen zijn de volgende bedragen betaald per 13 juli 2009: Herbert Smith LLP US$111,803 (juridische adviseurs) Stibbe N.V. - US$68,617 (juridische adviseurs) 13. Overige aangelegenheden De Commissie Op de vergadering van schuldeisers op 16 maart 2009 werd een Commissie gevormd. De Gezamenlijke Bewindvoerders verschaffen gedetailleerde informatie (met inbegrip van een analyse van hun tijdskost ter goedkeuring) aan de leden van deze Commissie naarmate de Administration vordert en de zaken evolueren. De Gezamenlijke Bewindvoerders houden de Commissie op de hoogte van de ontwikkelingen. Uiteenzetting van de stand van zaken door de Bestuurders De Gezamenlijke Bewindvoerders hebben in de Voorstellen aangegeven dat zij overwogen hadden de rechtbank om een beschikking te verzoeken in overeenstemming met Rule 2.30 of the Insolvency Rules 1986 om de openbaarmaking van de Statement of Affairs ( SoA ) omdat deze informatie gevoelig en nadelig kan zijn voor het behalen van maximale opbrengst voor de schuldeisers. Na verdere overweging hebben de Gezamenlijke Bewindvoerders besloten dat toch de SoA in zijn geheel dient te worden gedeponeerd bij de Registrar of Companies for England and Wales ( Companies House ). Een volledige kopie van de SoA kan worden verkregen van de Companies House of via de Gezamenlijk Bewindvoerders op schriftelijk verzoek. Een samenvatting van de SoA is hierbij aangehecht als Appendix 4. De SoA is weergegeven in Euro, zijnde de valuta voor de lokale financiële verslaggeving. Hoewel, zoals hierboven vermeld, de financiële verslaggeving van de groepsentiteiten onderling is weergegeven in US$. In overeenstemming daarmee hebben de Gezamenlijke Bewindvoerders de bedragen in de samenvatting van Appendix 4 van dit verslag weergegeven in US$, daarbij gebruikmakend van de wisselkoers per datum van ondertekening van de SoA. De SoA geeft de schattingen van de bestuurders weer van de realiseerbare waarde van de activa van de Vennootschap ten tijde van het opstellen van de SoA en derhalve kan de werkelijke waarde afwijken. Bovendien moeten de vorderingen van de crediteuren nog in kaart gebracht worden en kunnen deze dus hoger uitvallen. Alle waarden worden weergegeven zonder rekening te houden met eventuele kosten en opbrengsten. De cijfers zijn opgesteld door het management van de Vennootschap en werden niet onafhankelijk nagekeken of gecontroleerd door een accountant, door de Gezamenlijke Bewindvoerders, hun personeel of iemand anders.

10 10 Het Gereserveerde Deel Het gereserveerde deel is een deel van de floating charge activa (een zekerheidsrecht gevestigd naar UK recht) dat gereserveerd is voor niet-bevoorrechte schuldeisers op grond van Section 176(A) van de Insolvency Act Het gereserveerde deel is van toepassing op de floating charge activa dat is gevestigd op of na 15 september Gezien het feit dat er geen floating charges zijn gevestigd door de Vennootschap, is de floating charge niet van toepassing in deze Administration. Noord-Amerikaanse Claim Procedure In Noord-Amerika, hebben de Canadese verzoekers en de Amerikaanse debiteuren beschikkingen bekomen ter goedkeuring van de formele vorderingsprocedures in iedere jurisdictie. In beide jurisdicties zal er een oproep komen ten aanzien van de vorderingen, met in begrip van zowel leveranciersvorderingen, die voor 14 januari 2009 zijn ontstaan, als vorderingen voortvloeiend uit overeenkomsten die zijn verstoten of afgewezen op of na die datum. In zoverre van toepassing zullen de Gezamenlijke Bewindvoerders namens de Vennootschap en de EMEA vennootschappen vorderingen indienen. Schuldeisers met vorderingen in een van beide jurisdicties hierboven genoemd, dienen afzonderlijk juridische bijstand te zoeken voor het indienen van hun claims bij de relevante Nortel-entiteiten. Uitkeringen aan Schuldeisers Het is nog te vroeg om gedetailleerde uitspraken te doen over de mogelijke hoeveelheid en timing van enige winstuitkering als gevolg van de lopende verkoopsprocessen met betrekking tot activiteiten die door Vennootschap worden gevoerd. Bovendien is de formele indieningsprocedure van de vorderingen nog niet gestart. De Gezamenlijke Bewindvoerders hopen dat overeenkomsten voor de verkoop van de bedrijfsafdelingen grotendeels tegen eind 2009 of begin 2010 zullen worden afgesloten. Tegen die tijd verwachten de Gezamenlijke Bewindvoerders een beter zicht te hebben, niet alleen op de waarde van de afstoting van activa, maar ook op de totale hoeveelheid vorderingen, met inbegrip van de mogelijke aansprakelijkheden die betrekking hebben op dividenduitkeringen. Daarentegen is de verwachting dat de verkopen complex zullen zijn en dat er enkele maanden zullen verlopen tussen het afsluiten van de overeenkomsten en de afwikkeling van de verkoopstransacties. Bovendien is het mogelijk dat de Administration behouden dient te blijven om in de overgangsperiode diensten te leveren aan de kopers (een periode van 12 maanden of langer). Exit Opties uit de Administration Bepaalde uitwegen, zoals uiteengezet in de Voorstellen, blijven haalbare opties die continu worden overwogen door de Gezamenlijke Bewindvoerders. De Gezamenlijke Bewindvoerders zijn nu van mening dat het onwaarschijnlijk is dat het eerste doel van de Adminstration wordt gehaald, namelijk het redden van de Vennootschap (als een rechtspersoon). Aan de andere kant zijn de Gezamenlijke Bewindvoerders wel van mening dat de ondernemingen verkocht zullen worden in het voordeel van de schuldeisers. Onder de Insolvency Act 1986, zal de Administration van rechtswege beëindigen na het verloop van één jaar, tenzij een verlenging wordt verleend door de rechtbank. Vanwege de complexiteit van de Administration, is het waarschijnlijk dat de Gezamenlijke Bewindvoerders de rechtbank zullen

11 11 verzoeken om de Administration te verlengen, hoewel dit zal afhangen van de omstandigheden op het ogenblik van de aanvraag. De Gezamenlijke Bewindvoerders zullen verslag aan uuitbrengen bij het einde van de Administration of binnen zes maanden, afhankelijk van welke omstandigheid zich het eerst voordoet. Hoogachtend voor Nortel Networks NV (In Administration) C Hill Gezamenlijke Bewindvoerder Appendices: Bedrijfsinformatie De stand van Ontvangsten en Uitgaven van de Gezamenlijke Bewindvoerders Overzicht van de tijdskosten van de Gezamenlijke Bewindvoerders en Categorie 2 onkosten Gezamenlijke Bewindvoerders Beleid inzake Tarieven en Onkosten Uiteenzetting van Zaken van de Directeuren Met betrekking tot de Vennootschappen zoals hieronder weergegeven, machtigt Het Institute of Chartered Accountants in Engeland en Wales A.M. Huson AR Bloom, SJ Harris en CJW Hill om als Insolvency Practioners op te treden krachtens sectie 390(2)(a) van de Insolvency Act De Association of Chartered Certified Accountants machtigt AM Hudson om als Insolvency Practicioner op te treden krachtens sectie 390(2)(a) van de Insolvency Act Over alle zaken, activiteiten en bezittingen van de Vennootschappen wordt beslist door de Gezamenlijke Bewindvoerders AR Bloom, SJ Harris, CJW Hill en AM Hudson die uitsluitend en zonder persoonlijke aansprakelijkheid optreden als functionarissen van de Vennootschappen. De Vennootschappen zijn: Nortel Networks UK Limited; Nortel Networks SA; Nortel GmbH; Nortel Networks France SAS; Nortel Networks NV; Nortel Networks SpA; Nortel Networks BV; Nortel Networks Polska SP Zoo; Nortel Networks Hispania SA; Nortel Networks (Austria) GmbH; Nortel Networks sro; Nortel Networks Engineering Service Kft; Nortel Networks Portugal SA; Nortel Networks Slovensko sro; Nortel Networks Oy; Nortel Networks Romania SRL; Nortel Networks AB; Nortel Networks International Finance & Holding BV De alle zaken, activiteiten en bezittingen van de Nortel Networks (Ireland) worden beheerd door de Gezamenlijke Bewindvoerders A R Bloom and D Hughes die uitsluitend en zonder persoonlijke aansprakelijkheid optreden als functionarissen van Nortel Networks (Ierland) Limited. Nortel Networks SA is in staat van liquidation judiciaire vanaf 28 mei, 2009 naar Frans recht. De onderneming en haar activa die in Frankrijk zijn gelegen vallen onder het beheer van een administrateur judiciaire.

12 Appendix 1 Nortel Networks NV (in administration) Informatie vennootschap Registratienummer: Brussel Naam vennootschap: Maatschappelijke zetel: Voorheen genaamd: Nortel Networks NV Ikaroslaan 14, 1930 Zaventem, België SA DATA 100 NV Northern Telecom Data Systems NV Northern Telecom NV Nortel NV Gegevens van de Gezamenlijke Bewindvoerders en van hunbenoeming Gezamenlijke Bewindvoerders: Datum benoeming: 14 januari 2009 AR Bloom,AM Hudson, SJ Harris and CJW Hill of Ernst &Young LLP,1More London Place, London, SE12AF Benoemd door: Referentie rechtbank: Verdeling van de verantwoordelijkheden van de Gezamenlijke Bewindvoerders: De benoeming werd gedaan door het High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court op verzoek van de bestuurders van de vennootschap High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court - case 550 of 2009 Alle uit te voeren taken of uit te oefenen bevoegdheden van de Gezamenlijke Bewindvoerders mogen worden uitgevoerd/uitgeoefend door één van hen alleen handelend of door meerdere of alle Gezamenlijke Bewindvoerders gezamenlijk optredend Verklaring betreffende de EG Verordening De EG Verordening betreffende Insolventieprocedures is van toepassing op deze Administration en de procedure is de hoofdprocedure. Dit betekent dat deze Administration plaatsvindt in overeenstemming met Engelse Insolventiewetgeving en dat hierop de insolventiewetgeving van geen enkele andere EG-Lidstaat van toepassing is.

13 Share Capital Klasse Toesgestaan Geplaatst en volledig volgestort Aantal Aantal Gewoon 90,000 2,231,041 Gewoon 90,000 Aandeelhouders Nortel Networks International Finance & Holdings B.V % Nortel Networks UK Limited 0.001% Bestuurders (huidige en gedurende de voorbije drie jaren) en vennootschapssecretaris (huidige) Naam Bestuurder of secretaris Datum benoeming Datum aftreden Huidig aandelenbezit Laga - corporate secretary Secretaris 01/07/ Stephen Saul Bestuurder 01/08/ /01/ LieveWillekens Bestuurder 01/12/ /01/ Vincenzo de Filipantonio Bestuurder 01/02/ /01/ Sharon Rolston Bestuurder 14/01/2009 Simon Freemantle Bestuurder 14/01/

14

15 The EMEA vennootschappen onder VK Administratieprocedures: Rechtspersoon Nortel Networks UK Limited Nortel Networks S.A. Nortel Networks France S.A.S. Nortel Networks (Ireland) Limited Nortel GmbH Nortel Networks Oy Nortel Networks Romania SRL Nortel Networks AB Nortel Networks N.V. Nortel Networks S.p.A. Nortel Networks B.V. Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. Nortel Networks (Austria) GmbH Nortel Networks s.r.o. Nortel Networks Engineering Service Kft Nortel Networks Portugal S.A. Nortel Networks Hispania S.A. Nortel Networks Slovensko s.r.o. Land van oprichting Engeland Frankrijk Frankrijk Ierland Duitsland Finland Roemanië Zweden België Italië Nederland Nederland Polen Oostenrijk Tsjechië Hongarije Portugal Spanje Slovakije

16 Appendix 2 Nortel Networks N.V. (in administration) Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de Gezamenlijke Bewindvoerders van 14 januari 2009 tot 13 juli 2009 Statement of affairs Totaal - EUR Totaal - EUR Totaal - US $ Opening balance - 14 January 2009 (close of business) Inkomsten Commercieel: - - Verkoop sinds benoeming Andere inkomsten Overige: Verkoop voor benoeming FX omzettingsbeweging Interest Verkoop van activa Uitgaven Commercieel: -Tussen vennootschappen ( ) ( ) - Payroll, voordelenwerknemers bedrijfsvoorheffing ( ) ( ) -Overige belastingen ( ) ( ) - Overige uitgaven ( ) ( ) - Aannemers ( ) ( ) - Kostenvan eigendom ( ) ( ) - Pensioenbijdragen ( ) ( ) -Commerciëleschulden (25.059) (33.483) -Nutsvoorzieningen (9.354) (12.499) - Schulden m.b.t. voorraad (5.200) (6.948) Overige: -bezoldiging enuitgavengezamenlijke Bewindvoerders ( ) ( ) - Bezoldigingen juridischadvies (90.116) ( ) -Overige kosten professioneledienstverlening (38.342) (51.231) - Bankkostenen interesten (5.237) (6.997) -FX omzettingsbeweging (67.059) - ( ) ( ) Afsluiting balans -13 juli Rekeningafstemming: Zichtrekeningen Lokale depositorekening - - Administration depositorekening

17 Receipts and payments comments Voetnoot 1 Alle rekeningen werden weergegeven in de lokale munteenheid EUR, naast een gemeenschappelijke munteenheid voor alle entiteiten, US$. Openingsbalansen werden omgerekend d.m.v. de contante wisselkoers van eind januari en sluitingsbalansen werden omgerekend d.m.v. de contante wisselkoers van eind juni die werden aangereikt door de vennootschap. Deze aanpak is in overeenstemming met de interne rapporteringprocedures van de vennootschap. Transacties die plaatsvonden via de rekeningen werden omgerekend aan de gemiddelde contante wisselkoers tussen 14 januari 2009 tot 13 juli 2009 die werd bekomen van de website Oanda, gespecialiseerd in buitenlandse wisselkoersen. Bijgevolg hebben zich bewegingen voorgedaan als gevolg van fluctuaties in de wisselkoersen. Deze betreffen enkel omzettingsbewegingen en verwijzen niet naar effectieve ontvangsten of betalingen. Voetnoot 2 De cijfers die gebruikt werden om dit overzicht van ontvangsten en uitgaven op te stellen, werden aangeleverd door de Vennootschap en werden niet geauditeerd. Materiële items werden nagekeken op nauwkeurigheid en redelijkheid. Voetnoot 3 Alle items in de analyse van ontvangsten en uitgaven werden opgenomen exclusief BTW indien van toepassing. Door de vennootschap terugbetaalde of teruggevorderde BTW werd opgenomen in een afzonderlijke regel in de analyse van ontvangsten en uitgaven. Voetnoot 4 Alle bedragen zijn in US$ tenzij anders aangegeven. Liquiditeiten bij benoeming Bij de benoeming was er US$5.4 miljoen in EUR en USD op zichtrekeningen en depositorekeningen. Ontvangsten In totaal werd US$16.8 miljoen ontvangen gedurende de periode tot 13 juli Deze ontvangsten komen vooral voort uit verkoop ten bedrage van US$16.1miljoen.

18 Ontvangsten uit verkoop De ontvangsten uit verkoop voor de benoeming verwijzen naar bedragen die geïnd werden ten gevolge van uitstaande vorderingen op het ogenblik van benoeming. Op datum van 13 juli 2009 was dus een bedrag geïnd van US$5.2 miljoen of 76% van de uitstaande handelsvorderingen bij benoeming ten bedrage van US$6.8 miljoen. Ontvangsten uit verkopen sinds de benoeming bedragen US$10.9 miljoen op datum van 13 juli Er staan nog voor US$5.1 miljoen handelsvorderingen open ten gevolge van deze verkopen. Dit is in overeenstemming met de gewone verkoopsvoorwaarden. Omzettingsbewegingen ten gevolge van wisselkoersen Het grootste deel van de middelen worden aangehouden in EUR en daardoor is er slechts een kleine negatieve wisselkoersimpact van wanneer er in EUR gerapporteerd wordt. Wanneer in US$ gerapporteerd wordt, ontstaat een positief effect ten belope van US$0.7 miljoen. Dit is een gevolg van de recente versterking van de EUR ten opzichte van de US$, terwijl de gemiddelde koers waartegen de transacties in de rekeningen werden omgerekend gelijkaardig blijft aan de contante wisselkoers van eind januari, toen de EUR zwakker stond ten opzichte van de US$. Betalingen In totaal werd voor een bedrag van US$10.6 miljoen betalingen gedaan tijdens de periode tot 13 juli Dit bedrag heeft in hoofdzaak betrekking op netting tussen vennootschappen ten belope van US$4.7 miljoen, payroll en aanverwante kosten ten belope van US$1.9 miljoen en andere belastingen ten belope van US$1.7 miljoen. Betalingen tussen vennootschappen De vennootschap is een netto-betaler in het Citinetting system, met betalingen vooral gedaan aan vennootschappen in het VK (US$2.5 miljoen), Frankrijk (US$1.5 miljoen) en Nederland (US$1.0 miljoen), gemilderd door ontvangsten uit Ierland (US$O.7 miljoen). Payroll Tijdens de periode werden payrollkosten gemaakt ten bedrage van US$1.9 miljoen, omvattende nettolonen, personeelsuitgaven, personeelsvoordelen en belastingen. Overige belastingen Overige belastingen ten bedrage van US$1.7 miljoen verwijzen enkel naar belasting op verkoop. Er werd nog geen vennootschapsbelasting betaald. Overige betalingen Overige betalingen omvatten personeelsregelateerde herstructureringskosten, geleasde uitrusting, onderhoud en herstellingen, verzekeringen en kantoorbenodigdheden.

19

20 Nortel Networks N.V. (in administration) Aanrekeningsbeleid voor erelonen De wettelijke regelgeving inzake het honorarium is uiteengezet in Rule van de Rules. Verdere informatie is gegeven in de Association of Business Recovery Professionals publicatie A Creditors Guide to Administrators Fees, een kopie hiervan kan worden verkregen via de website van de Insolvency Practitioners Association op (volg Regulation and Guidance en daarna Creditors Guides to Fees ), of is beschikbaar in hard copy en zal op schriftelijk verzoek gericht aan de Gezamenlijke Bewindvoerders worden toegestuurd. De schuldeisers hebben bepaald dat de vergoeding van de Gezamenlijke Bewindvoerders dient vastgesteld te worden op basis van de tijd besteed door de Gezamenlijke Bewindvoerders en hun medewerkers aan zaken die betrekking hebben op deze Administration. De Gezamenlijke Bewindvoerders hebben managers en ander personeel aangetrokken op deze zaak te werken. Het vereiste werk is gedelegeerd aan de mensen van het meest geschikte niveau, rekening houdend met de aard van het werk en de ervaring van de medewerker. Bijkomende diensten worden geleverd door uitvoerend personeel van accounting en treasury die omgaan met bankrekeningen van de Vennootschap en de wettelijke dagboeken bijhouden. Het werk dat wordt uitgevoerd door het personeel gebeurt onder toezicht van de Gezamenlijke Bewindvoerders. Alle tijd die direct wordt besteed door het personeel aan deze zaak, wordt in rekening gebracht op een aparte tijdscode die wordt opgesteld voor iedere zaak. Elke lid van het personeel heeft een specifiek uurtarief, dat na verloop van tijd kan gewijzigd worden. Het gemiddeld uurtarief voor elke categorie van personeel over de periode zoals hierboven weergegeven, zijn de huidige uurtarieven die worden gehanteerd. De huidige uurtarieven mogen hoger zijn dan de gemiddelde uurtarieven, indien de uurtarieven zijn gestegen over de periode die dit Verslag beslaat. Aanrekeningsbeleid voor kosten Verklaring van de Insolvency Practice No. 9 ( SIP 9 ) die is gepubliceerd door R3 (Zijnde: The Association of Business Recovery Professionals) splitst de onkosten in twee categorien. Categorie 1 onkosten bestaan uit betalingen die gemaakt zijn door de aangestelde bewindvoerders, die bestaan uit specifieke uitgaven die verband houden met de administration van de zaken van de insolvabele en betalingen aan derde partijen. Deze onkosten kunnen met de activa van de administration worden betaald zonder goedkeuring van de Commissie. In overeenstemming met SIP 9, is het ons beleid om zulke onkosten bekend te maken, maar niet om goedkeuring te verzoeken ten aanzien van deze betalingen. Categorie 2 onkosten bestaan uit betalingen die gemaakt worden door de aangestelde bewindvoerders die elementen van gedeelde kosten of overheadkosten omvatten. Zulke

Nortel Networks N.V. (in Administration) ( de Vennootschap )

Nortel Networks N.V. (in Administration) ( de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE SCHULDEISERS 9 februari 2012 Ref: MLP/7E/SH/DM/HR/DW/LO3542 David Wright Directe

Nadere informatie

Nortel Networks N.V. (in Administration) ( de Vennootschap )

Nortel Networks N.V. (in Administration) ( de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE SCHULDEISERS 6 augustus 2013 Ref: MLP/7E/SJH/DM/SE/LO3542/PCF16 Sam East Directe

Nadere informatie

Nortel Networks N.V. (in Administration) ( de Vennootschap )

Nortel Networks N.V. (in Administration) ( de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE SCHULDEISERS 11 februari 2011 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3547 Tara Felton Direct line:

Nadere informatie

Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap ) AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 13 augustus 2009 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Ref: MLP.7E/CH/ NA/CC/LO3540/ Direct tel.: +44 (0)121 535 2394 Fax: +44 (0)121 535 2447 Geachte heer/mevrouw

Nadere informatie

Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 6 augustus 2013 Ref: MLP/7E/AB/DM/RG/LO3547/PCF16 Sam East Direct telefoon:

Nadere informatie

Nortel Networks NV (In Administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks NV (In Administration) (de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE GEKENDE SCHULDEISERS 12 februari 2010 Ref: MLP/7E/SH/NA/CC/LO3542 Chris Coley Direct line:

Nadere informatie

Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 9 februari 2015 Ref: MLP/7E/AB/DM/RG/LO3547/PCF16 Sam Taylor Direct

Nadere informatie

Nortel Networks N.V. (in Administration) ( de Vennootschap )

Nortel Networks N.V. (in Administration) ( de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE SCHULDEISERS 12 augustus 2011 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3542 Hannah Russel Direct

Nadere informatie

Nortel Networks B.V. (in administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks B.V. (in administration) (de Vennootschap ) AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 12 augustus 2010 Ref: MLP/7E/SH/NA/CC/LO3544 Chris Coley Direct line: 0121 535 2394 Direct fax: 0121 535 2448 Email: ccoley@uk.ey.com Geachte heer, mevrouw, B.V. (in administration)

Nadere informatie

Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 12 augustus 2011 Ref: MLP/7E/SH/NA/CC/LO3544 Hannah Russell Direct

Nadere informatie

Nortel Networks B.V. (in administration) (de 'Vennootschap')

Nortel Networks B.V. (in administration) (de 'Vennootschap') Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Aan alle bekende crediteuren 5 april 2017 Directe lijn: +44 (0) 20 7951 6160 E-mail: cva@emeanortel.com Geachte heren Nortel Networks B.V. (in administration)

Nadere informatie

Nortel Networks B.V. (in administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks B.V. (in administration) (de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 9 februari 2015 Ref: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3544/PCF16 Sam Taylor Direct

Nadere informatie

Nortel Networks B.V. (in administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks B.V. (in administration) (de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 6 augustus 2013 Ref: MLP/7E/SJH/DM/RG/LO3544/PCF16 Sam East Direct

Nadere informatie

AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN

AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 11 februari 2011 Ref: MLP/7E/DM/TF/LO3547 Tara Felton Direct line:

Nadere informatie

Nortel Networks N.V. (in Administration) Voorstellen van de Administrators. Ingevolge paragraaf 49 van bijlage B1 bij de Insolvency Act 1986

Nortel Networks N.V. (in Administration) Voorstellen van de Administrators. Ingevolge paragraaf 49 van bijlage B1 bij de Insolvency Act 1986 N.V. (in Administration) Voorstellen van de Administrators Ingevolge paragraaf 49 van bijlage B1 bij de Insolvency Act 1986 februari 2009 Afkortingen In dit rapport worden de navolgende afkortingen gehanteerd:

Nadere informatie

AAN ALLE GEKENDE SCHULDEISERS 12 augustus 2010

AAN ALLE GEKENDE SCHULDEISERS 12 augustus 2010 1 AAN ALLE GEKENDE SCHULDEISERS 12 augustus 2010 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3542 Hannah Russel Direct line: +44 (0) 20.7951.4804 Direct fax: +44 (0) 20 7951 1345 E-mail: hrussel@uk.ey.com Geachte heren, NV

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten Factoren en vragen, o.a.: 100% dochter, joint

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 21/01/2014

Datum van inontvangstneming : 21/01/2014 Datum van inontvangstneming : 21/01/2014 Samenvatting C-649/13-1 Zaak C-649/13 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

TWEEDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 29 september 2010

TWEEDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 29 september 2010 TWEEDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 29 september 2010 in het door de rechtbank in Amsterdam op 14 juni 2010 uitgesproken faillissement van: JOMED N.V. te Amsterdam faillissementsnummer:

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Openbaar verslag 3 ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag 3 ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag 3 ex artikel 73a Faillissementswet Inzake faillissement : Enron Power Services B.V. Rechter-Commissaris : mr. W.J. van Boven Curator : mr. M. Windt Faillissementsnummer : 03/97 F Datum

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 11 augustus 2010 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : Dexior Financial B.V. ("Dexior") : 09/485 F Datum uitspraak : Surseance van betaling:

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

VIERDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 17 augustus 2011

VIERDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 17 augustus 2011 VIERDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 17 augustus 2011 in het door de rechtbank in Amsterdam op 14 juni 2010 uitgesproken faillissement van: JOMED N.V. te Amsterdam faillissementsnummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN ZANDOKAN LTD.

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN ZANDOKAN LTD. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN ZANDOKAN LTD. inzake faillissementsnummer : private limited

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurobouwwarmte Rotterdam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Gegevens onderneming: : de naamloze vennootschap Avalon Holdings N.V. kantoorhoudende aan de Delftweg 96

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

SURSEANCEVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 maart 2014

SURSEANCEVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 maart 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag SURSEANCEVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 maart 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exquis B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan

Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan Sint-Baafs-Vijve, België (3 juli 2017) Balta Group NV ( Balta of de Vennootschap ) kondigt vandaag het einde van

Nadere informatie

Fortis Juridische Structuur

Fortis Juridische Structuur Fortis Juridische Structuur Fortis Aandeelhouders Fortis SA/NV Brussels Liquidation Holding Fortis N.V. Fortis Utrecht N.V. Fortis Insurance N.V. 75% Fortis Insurance Belgium SA/NV Fortis Insurance International

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 5 DATUM: 4 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 5 DATUM: 4 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 5 DATUM: 4 februari 2014 Gegevens onderneming : Villa Kakelbont Zeijen B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (9491 AD) Zeijen aan de Hoofdstraat 31 Faillissementsnummer :

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 't Drankurgel B.v. Tongelresestraat 32 Telefoonnummer

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 't Drankurgel B.v. Tongelresestraat 32 Telefoonnummer Turnaround Advocaten Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 Gegevens

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/16/222 NL:TZ:0000006063:F001 10-05-2016 mr. M.N. de Groot mr. CP Bleeker Algemeen Gegevens onderneming Mercadia Holland N.V. Activiteiten

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 oktober 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 oktober 2016 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 oktober

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triple Star Media

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap Bell Marketing Holding B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exquis B.V., statutair

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/874 NL:TZ:0000001811:F001 08-12-2015 mr. M.C.C. Stoové mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: /CAMN Datum: 01 december 2015

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: /CAMN Datum: 01 december 2015 DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 218895/CAMN Datum: 01 december 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ilmo B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bijl Groep B.V., statutair

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Future Energy B.V.

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie