Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

2 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN De inkomsten 16 Openbaar muziekgebruik 18 Media 19 Buitenland 20 Thuiskopie 21 De doorbetaling 22 De exploitatie 24 Kosten van de organisatie 24 Bijzondere lasten 25 De organisatie 28 De weg terug 28 JAARREKENING 29 KASSTROOMOVERZICHT 30 BALANS PER 31 DECEMBER EXPLOITATIE-OVERZICHT SENA ACTIVITEITEN TOELICHTINGEN 35 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 46 PERSONALIA 47 BIJLAGEN Overeenkomsten met buitenlandse organisaties per ultimo december Algemene informatie Sena 50 De volledige jaarrekening 2010 is te downloaden op 3 3

3 2010. Naar een nieuw Sena. BESTUURSVERSLAG Het jaar 2010 was voor Sena in meerdere opzichten een bewogen jaar. Zo zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op het gebied van het auteurs- en naburige recht. Tegelijkertijd nam het online muziekgebruik in het verslagjaar opnieuw een vlucht en werden beheerorganisaties - net als de jaren daarvoor - zeer kritisch gevolgd. Het is mede aanleiding geweest om de inrichting van onze beheerorganisatie toekomstbestendig te maken en, in samenwerking met andere organisaties, opnieuw duidelijk te maken waar Sena voor staat. Om dat te onderstrepen werd het incassobeleid gestroomlijnd en presenteert Sena zich met ingang van 2011 als een professionele, transparante beheerorganisatie. Op 2 juni 2010 heeft de toenmalige minister van Justitie Hirsch Ballin het voorontwerp auteurscontractenrecht openbaar gemaakt. Dit voorontwerp bevat voorstellen tot wijzigingen in de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten (WNR). De positie van de maker (auteur/artiest) wordt in deze voorstellen aanzienlijk versterkt. Het zal geen verbazing wekken dat producenten en musici, die beiden binnen Sena vertegenwoordigd zijn, verschillend denken over deze ontwikkeling. Geruststellend in deze wijzigingsvoorstellen is het feit dat de musici en producenten de ruimte krijgen om door zelfregulering tot overeenstemming te komen. Dit geeft goede hoop dat zij elkaar in de contractafspraken zullen vinden. Een andere ontwikkeling die de gemoederen bezighoudt is het onbetaald (lees: illegaal) downloaden. Diverse Europese landen hebben afwijkende visies op deze ontwikkeling. Ondertussen denken ook producenten en musici verschillend over wat de beste manier is om onbetaald downloaden tegen te gaan. Producenten zijn voorstander van een verbodsrecht om de praktijk van het onbetaald downloaden via internet een halt toe te roepen. Musici zijn het met de producenten eens dat voor het downloaden van muziek betaald moet worden, maar menen dat deze betaling niet middels een verbod moet worden afgedwongen. De muziekvakbonden Ntb en FNV Kiem publiceerden, in samenwerking met de Consumentenbond, in dit kader een voorstel dat uitgaat van vergoedingssystematiek; zowel voor het thuiskopiëren als het peer to peer gebruik op internet. Inmiddels heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zijn langverwachte speerpuntennotitie gepubliceerd. Kern van zijn voorstel is dat het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal onrechtmatig wordt, maar niet strafbaar. Voor het downloaden van games en software geldt al langer een vergelijkbare regeling. Hierdoor wordt het ook voor auteursrechtelijk beschermd werk mogelijk om via de rechter af te dwingen dat het illegale downloaden wordt teruggedrongen. Voor nieuwe digitale initiatieven als Spotify ontstaan hierdoor kansen, waar ze tot nog toe onvoldoende tot ontplooiing konden komen door de praktijk van het onbetaald downloaden. Organisatorisch werd Sena tijdens het verslagjaar geconfronteerd met een aantal gecompliceerde vraagstukken. In maart 2010 besloot het bestuur, ter voorbereiding op de jaarrekening over 2009, een nader onderzoek te gelasten naar de omvang en de hardheid van de post openstaande debiteuren. Het bestuur heeft op grond van de resultaten uit dit onderzoek geconcludeerd dat een extra voorziening ter hoogte van 35 miljoen op de debiteurenportefeuille moest worden getroffen. Bij alle discussies over vergoedingen voor muziekgebruik dreigt de waarde van muziek ondergesneeuwd te raken en dat is niet terecht. In 2010 is een aantal wijzigingen in het incassoproces en in de Sena-organisatie zelf doorgevoerd; in het directieverslag wordt daar uitgebreid op ingegaan. De belangrijkste koerswijzigingen die inmiddels zijn gerealiseerd kunnen als volgt worden samengevat: - Het debiteurenbestand is per ultimo 2010 volledig opgeschoond. Het incassobeleid is aangepast, evenals de praktijk van het versturen van aanwijsfacturen naar organisaties die geen opgave deden van muziekgebruik. - De IT-ontwikkeling in eigen beheer is grotendeels stopgezet, mede omdat er is gekozen voor een versnelde integratie van de back-office organisaties van Sena en Buma/Stemra. Sena en Buma/Stemra zijn ook de belangrijkste partijen achter de ontwikkeling van de centrale basisregistratie en de oprichting van het one stop shopping loket mijnlicentie.nl. Daarmee wordt inhoud gegeven aan de wens uit de politiek om de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven te verminderen en de contacten met collectieve beheerorganisaties te vereenvoudigen. - Er is een nieuw beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld, waarbij de kosten van de organisatie weer worden teruggebracht naar het gewenste niveau van circa twaalf procent. In 2010 zijn eenmalig substantiële kosten gemaakt om alle beleidsveranderingen door te voeren. Vanaf 2011 zijn de kosten van de organisatie weer terug op het niveau van 2008/2009. De focus ligt op het vaststellen van een nieuw beleidsplan voor de komende jaren, met alle aandacht voor het laag houden van het kostenpercentage van de organisatie. - In de tweede helft van 2010 is een vernieuwde governancestructuur voor Sena ontwikkeld. Hierover zal in de eerste helft van 2011 definitieve besluitvorming plaatsvinden. Ondanks de aanvankelijke onduidelijkheid rondom de debiteurenportefeuille, is het goed om te constateren dat voor de rechthebbenden in ,4 miljoen daadwerkelijk is geïncasseerd; 4,4 miljoen meer dan in Ook hieruit blijkt dat de afboeking op debiteuren grotendeels gezien moet worden als niet gerealiseerde meeromzet. Kort gezegd waren er veel facturen gestuurd aan bedrijven en organisaties die geen muziek openbaar maken. Dat Sena het incassobeleid heeft bijgesteld is door de marktpartijen zeer goed ontvangen. Ook de doorbetalingen aan de rechthebbenden verliepen volgens verwachting. Indien rekening wordt gehouden met het feit dat voorschotbetalingen van eind 2009 moesten worden ingelopen en claims uit oudere jaren grotendeels zijn weggewerkt, dan is de doorbetaling in 2010 licht hoger geweest dan in Dat er binnen Sena eendrachtig wordt samengewerkt tussen producenten en musici op het gebied van naburige rechten is een groot goed. Mede door de beleidswijzigingen heeft Sena opnieuw de basis gelegd voor een goede samenwerking in de komende jaren. Bij alle discussies over vergoedingen voor muziekgebruik dreigt de meerwaarde van muziek ondergesneeuwd te raken en dat is niet terecht. Eén muziekregeling voor zowel Buma/Stemra als Sena; de organisaties zijn er klaar voor. Vermindering van de administratieve lasten? In 2010 is het loket gebouwd waar ondernemingen al hun muzieklicenties kunnen regelen. Deze muzieklicenties (Buma/Stemra en Sena tezamen) kosten de gemiddelde horeca-onderneming 800 op jaarbasis en dat is, omgerekend, nog geen kop cappuccino per dag. Zou dezelfde onderneming zonder muziek in de zaak nu echt beter af zijn? Natuurlijk niet. Juist daarom hebben producenten en musici recht op een eerlijke vergoeding voor het door hen uitgebrachte werk. Namens het algemeen bestuur, drs. E.H.T.M Nijpels Voorzitter Hilversum, mei

4 Directieverslag INLEIDING 2010 is voor Sena een transitiejaar geweest. De organisatie heeft een enorme inspanning moeten leveren om een hoog saldo aan openstaande debiteuren op te schonen. Er waren de afgelopen jaren grote achterstanden ontstaan in de debiteurenadministratie, waardoor zeer veel posten langdurig openstonden. In het verslagjaar zijn de administratieve achterstanden opgelost. Tegelijkertijd is er meer geïncasseerd voor naburige rechten dan in voorgaande jaren. In 2010 werd 58,4 miljoen daadwerkelijk aan kasopbrengsten gerealiseerd, tegen 54 miljoen in 2009; een verbetering van 4,4 miljoen. In het verslagjaar zijn de administratieve achterstanden opgelost. Tegelijkertijd is er meer geïncasseerd voor naburige rechten dan in voorgaande jaren. Een belangrijke beleidswijziging was de invoering van een zorgvuldiger factureringproces. Daarnaast werd een klantvriendelijkere marktbenadering geïntroduceerd. Tevens is besloten om de facturering en incasso voor algemene licenties onder te brengen bij het Service Centrum Auteursen Naburige rechten; het samenwerkingsverband tussen Sena en Buma/Stemra. Daarmee kwam ook een einde aan het in eigen beheer ontwikkelen van software voor de incasso, waarover later meer. Dat sluit goed aan bij de opzet van de centrale basisregistratie, de ontwikkeling van het loket mijnlicentie.nl en - in het algemeen - de vraag naar een transparante, professionele en omgevingsbewuste beheerorganisatie. Met dat doel voor ogen wil Sena de financiële rapportage voortaan op kasbasis inrichten. Bij een incasso-organisatie gaat het er immers om zo correct mogelijk vergoedingen te incasseren voor naburige rechten en die tegen zo laag mogelijke kosten zo snel mogelijk door te betalen aan de rechthebbenden. In 2010 was sprake van substantiële eenmalige kosten om de beleidswijzigingen te realiseren. Onderdeel hiervan is een aanzienlijk conservatievere waarderingsgrondslag voor de debiteurenportefeuille, waarbij een voorziening wordt getroffen op basis van de ouderdom van de factuur. Tevens is besloten om de in voorgaande jaren in eigen beheer ontwikkelde facturering- en incassosoftware in zijn geheel af te waarderen. Dit resulteert weliswaar in afwaarderingen van balansposten uit voorgaande jaren, maar raakt de kasstroom in veel geringere mate. De organisatie van Sena is in de tweede helft van 2010 aangepast op het nieuwe beleid. Daardoor zullen de kosten van de organisatie vanaf 2011 weer teruggebracht worden op een niveau van circa twaalf procent van de incassogelden; een kostenniveau dat vergelijkbaar is met het jaar Het fundament van Sena als toonaangevende, transparante collectieve beheerorganisatie is hiermee weer gelegd. 6 7

5 Mijn carrière begon 15 jaar geleden door de Soundmix Show met Henny Huisman en heeft vele mooie momenten gekend. Echter door mijn jonge leeftijd en veel verschillende adviezen van vele mensen, pakte het niet altijd even rooskleurig uit. Na mijn deelname aan het Eurovisie Songfestival, wat mijn bekendheid verder heeft verbreed, kreeg ik een prachtig podium wat mij o.a. een nieuwe platendeal heeft opgeleverd. De afgelopen 4 jaar, ook na de geboorte van mijn zoontje Anthony, heb ik keihard gewerkt en ben ik bewust van de dingen die je wel of niet moet doen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een lang verwachte nummer-1 hit met Afscheid. Glennis Grace

6 Directieverslag Algemeen OPENBAAR MUZIEKGEBRUIK Het jaar 2010 stond voor Sena vooral in het teken van van buiten naar binnen redeneren. Dat betekent: herbezinning op de positie, openheid van zaken bieden, samenwerking zoeken, toegankelijker worden en daar ook de organisatie op aanpassen. Daar is tijdens het verslagjaar voortvarend aan gewerkt. Dat deden we niet voor niets. In de afgelopen jaren zijn er vanuit het bedrijfsleven regelmatig vraagtekens geplaatst bij het functioneren van de verschillende collectieve beheerorganisaties. Zo waren er vragen over de wijze van factureren en het gebrek aan transparantie. Na opmerkingen van ondernemers, en dan met name ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel), besloot Sena medio 2010 haar mailing-, facturering- en incassoprocessen te evalueren. Op grond van dit onderzoek is het beleid - snel en drastisch - bijgesteld. In de voorgaande jaren waren ZZP-ers en BV s met minder dan drie man personeel zonder publiekstoegankelijke ruimtes, frequent aangeschreven. Ook ontvingen zij vaak een zogenaamde aanwijsfactuur wanneer niet werd gereageerd op de eerdere aanschrijving. Hetzelfde bleek het geval bij bijvoorbeeld slapende stichtingen en beheersmaatschappijen zonder personeel. Het besluit van Sena om te stoppen met het versturen van aanwijsfacturen en tevens de positie van met name ZZP-ers te verduidelijken, is zeer goed ontvangen door de marktpartijen. In het verlengde hiervan is in de tweede helft van 2010 besloten om de samenwerking met Buma/Stemra te intensiveren en onze incasso-organisaties, waaronder de controlediensten, versneld te integreren. Er werd al drie jaar samengewerkt in de joint venture Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten, waardoor bedrijven één factuur konden ontvangen voor hun muzieklicenties van zowel Buma/Stemra als Sena. Het aantal ondernemingen dat in 2010 op basis van deze gecombineerde factuur werd afgehandeld, was 60 duizend. In de loop van 2011 zal een totale integratie worden doorgevoerd, waardoor circa 100 duizend ondernemingen via het servicecentrum een gezamenlijke factuur zullen ontvangen. Hierdoor ontstaat één loket voor informatie en klachtenafhandeling. Daarmee wordt ook ingespeeld op de aanbevelingen van de Werkgroep Pastors, die door het ministerie van Economische Zaken in het leven werd geroepen na de terugkerende kritiek uit het bedrijfsleven op collectieve beheerorganisaties. In een in 2009 door deze werkgroep uitgebracht rapport werden als belangrijkste aanbevelingen opgenomen: een centrale basisregistratie, uniformiteit van registratie, de mogelijkheid van e-facturen en een klachtengeschillenregeling. Daarnaast beval de werkgroep aan om gezamenlijke onderhandelingen te starten tussen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de collectieve beheerorganisaties. Én om de mogelijkheden voor één muziekregeling te verkennen. Volgens die gedachte ligt verdere samenwerking tussen Buma/Stemra, Sena en andere organisaties voor de hand. In 2010 is aan al deze aanbevelingen invulling gegeven. In de tweede helft van het jaar is de bouw van een centrale basisregistratie gestart. Besloten is om hier een internetportal aan te verbinden, zodat het voor muziekgebruikers mogelijk wordt om bij één loket - - nieuwe muzieklicenties aan te vragen, bestaande licenties te beheren en veranderingen in muziekgebruik door te geven. Ook is in de tweede helft van 2010 een traject van gezamenlijk onderhandelen gestart. Collectieve beheerorganisaties Buma/Stemra, Sena, Videma en Reprorecht, gecoördineerd door branche-organisatie VOI E, en delegaties van organisaties ressorterend onder het VNO-NCW en MKB Nederland zijn gesprekken gestart om tot vereenvoudiging en meer transparantie te komen. Hierbij komen onderwerpen als vergoedingsregelingen, vergoedingsmethodieken en de mogelijkheid van één muziekregeling ter sprake. Het bedrijfsleven heeft als harde randvoorwaarde gesteld dat het totaal van de afdrachten voor licenties in 2011 niet hoger wordt dan in het peiljaar De collectieve beheerorganisaties hebben bereidheid getoond om de tariefstructuren vergaand te vereenvoudigen en, daar waar mogelijk, gelijk te trekken tussen Buma/Stemra en Sena. Ook is de bereidheid uitgesproken om tot één muziekregeling per branche te komen. Voor de collectieve beheerorganisaties is een essentiële randvoorwaarde dat er ook transparantie komt aan de kant van het bedrijfsleven; ondernemingen moeten ook bereid zijn inzage te geven in het feitelijke muziekgebruik. De collectieve beheerorganisaties hebben bereidheid getoond om de tariefstructuren vergaand te vereenvoudigen. De opgave van dat feitelijke muziekgebruik wordt veel eenvoudiger wanneer de centrale basisregistratie in de eerste helft van 2011 een feit is. Vanaf dat moment zou het voor de samenwerkende beheerorganisaties ook mogelijk moeten zijn de gegevens uit die centrale basisregistratie over het muziekgebruik te gebruiken voor de facturering, een wens waar het bedrijfsleven vooralsnog niet mee heeft ingestemd. Voor Sena is dat een onbegrijpelijke zaak, zeker nu substantiële investeringen zijn gedaan om de centrale basisregistratie te realiseren. Een andere belangrijke randvoorwaarde voor collectieve beheerorganisaties is een vergoedingsregeling voor brancheorganisaties, waarbij er een duidelijke relatie is tussen de inspanning van de brancheorganisatie en de korting die ze ontvangen bij een collectief contract. Te denken valt aan een percentage voor de administratieve afhandeling, het debiteurenrisico en het aantal ondernemingen dat in de collectieve regeling participeert wordt voor het openbaar muziekgebruik een overgangsjaar. Een jaar waarin de basis gelegd wordt voor harmonisatie van vergoedingen en meer transparantie over en weer tussen collectieve beheerorganisaties en het bedrijfsleven. MEDIA Sena s incasso-inkomsten binnen de commerciële media zijn afhankelijk van de commerciële inkomsten van deze radioen televisiestations. Deze inkomsten stonden in 2009 door de economische crisis onder druk, waardoor de licentieopbrengst voor Sena in 2010 ook achterbleef. De verwachting is dat de effecten van het langzame herstel van de advertentiebestedingen pas in 2011 merkbaar zullen zijn voor Sena. De daling in inkomsten in 2010 werd gedeeltelijk gecompenseerd door de groeisegmenten digitale themakanalen, high definition-kanalen en de toename van het aantal digitale televisieaansluitingen. Ander positief nieuws is dat in met terugwerkende kracht - overeenkomsten met de regionale omroepen (ROOS) en lokale omroepen (OLON) werden afgerond. NIEUWE MEDIA Het licenseren van online muziekgebruik vervult inmiddels een grote rol en krijgt steeds meer vorm. Naast de reeds bestaande vergoedingen voor webcasting en podcasting die in nauwe samenwerking met representatieve marktpartijen en de NVPI tot stand zijn gekomen, dwingen de snelle ontwikkelingen op online gebied Sena tot het vaststellen van marktconforme vergoedingen voor deze nieuwe openbaarmakingen. De Stichting Webcasting Nederland (SWNL) heeft een grote sprong voorwaarts gemaakt in het licenseren van individuele webcasters. De onderlinge samenwerking is op grond hiervan in 2010 geïntensiveerd en zal ook in 2011 verder worden uitgebreid. DANCE EVENTS In 2010 zijn - na diverse strubbelingen in de jaren daarvoor - onderhandelingen hervat met de organisatoren van dance events. Samen met hen wil Sena de mogelijkheden van een branchebrede betalingsgrondslag onderzoeken. Voor de tussenliggende periode is een interim afdrachtregeling overeengekomen. De verwachting is dat de gesprekken over een nieuwe betalingsgrondslag in 2011 worden afgerond. BUITENLAND In 2010 is Sena er opnieuw in geslaagd een hogere incassoopbrengst uit het buitenland te realiseren. Een belangrijke reden hiervoor is dat steeds meer bekende nationale en internationale artiesten en independent platenmaatschappijen Sena mandateren om namens hen te incasseren. Groei wordt ook gerealiseerd doordat meer landen gelden zijn gaan afdragen voor naburige rechten. In 2010 werd voor het eerst geld ontvangen uit onder meer Canada, Bulgarije, Kroatië en Oekraïne. Het uitoefenen van druk op buitenlandse zusterorganisaties om daadwerkelijk door te betalen blijft onverminderd noodzakelijk. Om die reden werd er in 2010 een deal met Nielsen Music Control getekend, waarmee Sena voortaan toegang 10 11

7 tot de playlists van twaalf keylanden krijgt. Mocht er twijfel bestaan over de hoogte en de omvang van de ontvangen buitenlandse vergoedingen, dan kan Sena gericht een aanvullende schadeclaim voor de ontbrekende artiesten of platenmaatschappijen indienen. ORGANISATIE Begin 2010 is bij Sena de beleidsbeslissing genomen om een tijdelijke incasso-organisatie op te zetten om zo het grote saldo aan openstaande debiteuren te incasseren. In maart 2010 besloot het bestuur de jaarrekening vooralsnog niet goed te keuren. Direct daarop werd aan de accountant een aanvullende opdracht verstrekt om nader onderzoek te doen naar de kwaliteit van de debiteurenportefeuille. In de zomer van 2010 volgden de gebeurtenissen elkaar snel op. Er werd een interim directeur aangesteld die de opdracht meekreeg om de uitvoering van de incasso versneld aan te pakken. De ontwikkeling van een nieuw meerjarig beleidsplan en het reorganiseren van de organisatie, zodat kosten worden teruggedrongen, behoorden ook tot de opdracht. In het kader van alle externe en interne ontwikkelingen is het communicatiebeleid aangepast. Transparantie stond daarbij centraal. 2. Er werd besloten om niet langer grote aantallen mailings per jaar te versturen zonder eerst onderzoek te doen of sprake is van een categorie zoals onder punt 1 genoemd. Verder is besloten de incasso-organisaties van Buma/Stemra en Sena, inclusief de voorlichters/controleurs, versneld samen te voegen en het mailingbeleid tussen beide organisaties goed af te stemmen. 3. In de tweede helft van 2010 heeft Sena zijn controles vooral gericht op bedrijven waarvan werd aangenomen dat ze aan Buma/Stemra betaalden, maar nog niet aan Sena. Deze bedrijven hadden vanaf 2006 facturen van Sena ontvangen, maar leverden in de praktijk veel incassoproblemen op. COMMUNICATIE Ook op het gebied van communicatie heeft Sena in relatief korte tijd een omslag gemaakt. In het kader van alle externe en interne ontwikkelingen is het communicatiebeleid van de stichting aangepast. Transparantie stond daarbij centraal. Daarbij is actief gewerkt aan de totstandkoming van duidelijke, gebruiksvriendelijke communicatiemiddelen. Voorbeelden zijn een nieuw licentieaanvraagformulier met bijbehorende brochure en het verbeterde MySena, de website waar rechthebbenden hun rechten kunnen vastleggen. Ook is gestart met de bouw van de nieuwe corporate website en is een start gemaakt met het online licentieloket In 2010 is Sena, naast NORMA, medeorganisator geworden van de Gouden Notenkraker. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan uitvoerende kunstenaars in de categorieën muziek en toneel. Sena- en NORMA-aangeslotenen kozen hun favoriete artiest en acteur. Tijdens een feestelijke uitreiking in Paradiso op 23 augustus kregen Ellen ten Damme (muziek) en Jon van Eerd (toneel) de Gouden Notenkraker opgespeld. Kort na de aanstelling van de interim directeur werden Sena en andere beheerorganisaties geconfronteerd met artikelen in de media waarin vraagtekens werden geplaatst bij de incassomethoden. Met name het systeem van de aanwijsfacturen kwam hierbij onder vuur te liggen. Het gaat hier om facturen voor muziekgebruik die verstuurd werden aan bedrijven en organisaties die niet op eerdere mailings reageerden en derhalve geen opgave deden van hun muziekgebruik. In goed overleg is besloten om direct te reageren en al tijdens het verslagjaar nieuw beleid toe te passen. Het nieuwe beleid kreeg op hoofdlijn vorm met drie wijzigingen: 1. Er werd besloten om uitsluitend nog bedrijven in mailings op te nemen en het incassoproces door te zetten indien er sprake is van ten minste drie werknemers, en/of indien er sprake is van publiekstoegankelijke ruimtes waar muziek openbaar wordt gemaakt. Door deze maatregel vallen veel ZZP ers en categorieën als slapende stichtingen en pensioenen beheer-bv s zonder personeel buiten het incassobeleid

8 De weg naar succes is niet altijd makkelijk geweest. Ik trad jarenlang op met het repertoire van anderen, terwijl ik natuurlijk het liefst erkenning zou krijgen voor mijn eigen materiaal. In 2007 vielen eindelijk, met het verschijnen van mijn hit Jij Bent Zo, alle puzzelstukjes op de juiste plaats. Een geweldig gevoel. Het is alles waard geweest en ik geniet nu nog intenser van alle leuke dingen die ik doe, of het nu concerten met De Toppers zijn, mijn presentatiewerk of het uitbrengen van een nieuw album. Jeroen van der Boom

9 Toelichting op de resultaten 2010 De inkomsten DE INKOMSTEN In 2010 bedroegen de feitelijke kasinkomsten 58,4 miljoen tegenover 54 miljoen in Een stijging van acht procent. De gefactureerde omzet was weliswaar substantieel lager ( 55,5 miljoen in 2010 tegenover 67,1 miljoen in 2009), maar de hoge voorziening die in 2009 noodzakelijk was, geeft aan dat de in dat jaar gefactureerde en gerapporteerde omzet feitelijk een heel stuk lager is geweest. Een veel beter criterium om de feitelijke gang van zaken bij Sena te beoordelen is de daadwerkelijke kasontvangst. Deze is de afgelopen vier jaar gestegen van 41,2 miljoen in 2006 tot 58,4 miljoen in Kasinkomsten Sena (in miljoenen euro s) De kasinkomsten uit het buitenland zijn relatief het snelst gestegen, de inkomsten uit thuiskopiegelden lopen al jaren terug door de lagere verkopen van blanco CD s en DVD s. De kasontvangst is de afgelopen vier jaar gestegen van 41,2 miljoen in 2006 tot 58,4 miljoen in

10 Kasinkomsten Openbaar Muziekgebruik Sena (in miljoenen euro s) MEDIA De inkomsten uit de mediasector stonden in 2010 onder druk. De incasso-inkomsten bedroegen net geen 15 miljoen. Ten opzichte van 2009 betekent dit een daling van 1,3%. Nederlandse huishoudens digitaliseren steeds verder. In 2010 groeide het aantal digitale abonnementen met 15 procent. De groeiverwachting voor 2011 is 12 procent, waarmee de grens van zes miljoen digitale aansluitingen zal worden gepasseerd.¹ Dit zal een positieve ontwikkeling geven voor de incassoopbrengsten van Sena in het mediasegment. Kasinkomsten Media Sena (in miljoenen euro s) OPENBAAR MUZIEKGEBRUIK De kasinkomsten voor openbaar muziekgebruik zijn in 2010 met 15,8% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het verslagjaar heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het opschonen van de debiteurenportefeuille. Het opschonen van de debiteurenportefeuille bracht nieuwe informatie aan het licht over de incasseerbaarheid van de openstaande facturen uit 2009 en de jaren daarvoor. Dit resulteerde in 2010 in een extra voorziening op oude posten. In plaats van een gehoopte vrijval op de grote voorziening die in 2009 genomen was, bleek een additionele afboeking op debiteuren noodzakelijk van 8,3 miljoen. Deze extra voorziening is als een correctie rechtstreeks in mindering gebracht op de repartitieschuld Dat ondanks de beleidswijzigingen en de extra afboeking toch nog een 15 procent hogere feitelijke incasso voor openbaar muziekgebruik werd gerealiseerd, is een prestatie die niet onvermeld mag blijven. ¹ Bron: Telecompaper,

11 BUITENLAND De inkomsten uit buitenlandse incasso stegen in 2010 met 8,8 procent naar 7,4 miljoen. Sena werd door meer internationale artiesten en producenten gemandateerd om de incasso voor hen te verzorgen. Met name de buitenlandse incasso-opbrengsten voor artiesten stegen significant. Omdat Sena veel Engelstalige artiesten vertegenwoordigt, is de Verenigde Staten een belangrijk incassoland. Daar werd een groei gerealiseerd van maar liefst 69 procent, tot een totaal incassobedrag van 1,9 miljoen. Ook Frankrijk en Zwitserland lieten hoge groeipercentages zien. Zwitserland heeft voor het eerst sinds jaren een substantiële doorbetaling gedaan van bijna Frankrijk liet weliswaar een goede groei zien, maar het absolute bedrag blijft met relatief laag. THUISKOPIE Sena heeft met de Stichting de Thuiskopie en met NORMA een overeenkomst voor de doorbetaling van de audiogelden die geïncasseerd worden voor blanco dragers (CD s en DVD s). Deze incasso volgde ook in 2010 de eerder ingezette dalende lijn. Door de opkomst van andere digitale media als MP3-spelers en harddisks, is het de verwachting dat de incasso voor blanco dragers zal blijven dalen. In 2010 werd 1 miljoen door Thuiskopie aan Sena ter beschikking gesteld voor doorbetaling, een daling van 41 procent ten opzichte van Kasinkomsten Thuiskopie Sena (in miljoenen euro s) Sena zag de incasso-opbrengsten voor producenten met name stijgen in het Verenigd Koninkrijk, waar ruim het dubbele werd geïncasseerd ten opzichte van 2009 ( ). Sena incasseerde in 2010 voor het eerst voor naburige rechten in Canada, Litouwen en Oekraïne. In totaal werd in deze landen geïncasseerd. Kasinkomsten Buitenland Sena (in miljoenen euro s) 20 21

12 Toelichting op de resultaten 2010 De doorbetaling DE DOORBETALING Sena heeft de bedragen die zijn doorbetaald in het verleden altijd gepresenteerd als bruto bedragen. Het verschil met de bedragen die daadwerkelijk zijn doorbetaald bestaat uit de kosten van de Sena-organisatie. Net zo goed als de prestaties van Sena aan de incassokant beoordeeld moeten worden op de daadwerkelijke kasopbrengsten, moet de doorbetaling beoordeeld worden op de netto bedragen die aan producenten en artiesten worden doorbetaald. Met ingang van de jaarrekening over 2010 zal daarom alleen nog over netto doorbetalingen worden gesproken. De netto doorbetaling² bedroeg in 2010 ruim 46 miljoen³, terwijl het kasstroomoverzicht voor 2009 een bedrag van bijna 64 miljoen liet zien. Op het eerste gezicht zou daarmee in miljoen minder zijn doorbetaald. Echter, om een vergelijking tussen beide jaren mogelijk te maken, moet met de volgende factoren rekening worden gehouden: Netto doorbetalingen per boekjaar Sena (in duizenden euro s) - In 2009 is een netto voorschot uitbetaald van 8,5 miljoen. Hiervan is in de loop van 2010 een netto bedrag van 5,8 miljoen verrekend. Worden beide jaren voor deze bedragen gecorrigeerd, dan is genormaliseerd doorbetaald een bedrag van 51,8 miljoen in 2010 tegenover 55,4 miljoen in De doorbetaling in 2009 was extra hoog omdat de hoeveelheid onderhanden werk sterk werd gereduceerd door het grote aantal verwerkte claims. In 2009 werd het stuwmeer aan onderhanden werk met 7 miljoen teruggebracht (van 17 tot 10 miljoen). In 2010 vond een verlaging van het onderhanden werk plaats met 1,5 miljoen (van 10 miljoen tot 8,5 miljoen). Omdat de voorraad onderhanden werk zo sterk is gedaald, is het bedrag van de inhaaldoorbetaling ook lager, hetgeen in belangrijke mate verklaart waarom het genormaliseerde doorbetalingsbedrag in ,6 miljoen lager is dan in Het gemiddelde doorbetalingspercentage over de repartitiejaren die nog niet zijn afgesloten ( ) is 96,5, waarmee Sena zich positief onderscheidt ten opzichte van veel zusterorganisaties. Het totale nettobedrag dat over deze boekjaren is doorbetaald bedraagt inmiddels ruim 300 miljoen. Over het meest recente jaar 2009 is inmiddels al 91,4 procent doorbetaald. Het feit dat Sena frequent aandacht vraagt bij haar rechthebbenden voor het tijdig claimen en het tijdig aanleveren van repertoiregegevens werpt inmiddels vruchten af. Voor 2011 is de verwachting dat Sena ruim 48 miljoen zal kunnen doorbetalen. Ruim 2 miljoen van deze doorbetaling zal naar verwachting aangewend worden ter verrekening van de in 2009 betaalde voorschotten, waardoor per saldo ruim 46 miljoen daadwerkelijk aan rechthebbenden zal worden overgemaakt. ² 1,6 miljoen is overgemaakt in januari 2011, waardoor in het kasstroomoverzicht 2010 geen doorbetalingbedrag van 46 miljoen staat vermeld maar 44,4 miljoen. ³ Op de Vergadering van Aangeslotenen in september 2010 is de verwachting uitgesproken dat in miljoen zou worden doorbetaald. Een netto doorbetaling van 46 miljoen komt neer op een bruto doorbetaling van 50,7 miljoen. De prognose uit september 2010 is derhalve ruimschoots gerealiseerd

13 Toelichting op de resultaten 2010 De exploitatie DE EXPLOITATIE 2010 is voor Sena het jaar geworden dat de exploitatie grote veranderingen heeft ondergaan en waarin het bureau is gereorganiseerd. Dat is gepaard gegaan met substantiële eenmalige lasten. Deze lasten zijn weer grotendeels toe te wijzen aan extra afschrijvingen op investeringen die in het verleden zijn gedaan. Daarnaast is de methodiek van voorzieningen op debiteuren aangepast. Met ingang van 2010 past Sena een systematiek toe waarbinnen debiteuren automatisch worden voorzien als ze een bepaalde tijd openstaan. KOSTEN VAN DE ORGANISATIE De totale kosten van de organisatie stegen ten opzichte van 2009 met 2,6 miljoen naar 9,3 miljoen. Voor de helft wordt deze kostenstijging veroorzaakt door lagere renteopbrengsten op deposito s. Die opbrengsten daalden met 1,3 miljoen. Deze daling is het gevolg van de dalende marktrente. Sena voert een minimal-risk policy met betrekking tot het uitzetten van liquide middelen. Aangezien het niet in de verwachting ligt dat de marktrente voor deposito s zich binnen afzienbare termijn gaat herstellen, moet de komende jaren rekening gehouden worden met een structureel lagere opbrengst uit rente-inkomsten. De tweede grote afwijking in de kosten bestaat uit de incassokosten, die ruim 1 miljoen hoger zijn ( 2,3 miljoen in 2010 versus 1,2 miljoen in 2009). Dit heeft alles te maken met de eerder vermelde grote schoonmaak van de debiteurenportefeuille. Begin 2010 werd een interne ad hoc incasso-organisatie ingericht. Daarnaast is een tweede (externe) incasso-organisatie ingeschakeld om facturen die vaak al meerdere jaren openstonden, alsnog te incasseren. Ook in de post overige bedrijfskosten was sprake van hogere lasten dan in Er is met name sprake geweest van veel externe inhuur van extra mankracht in de eerste helft van Ondanks deze inspanningen is een deel van de voorziene debiteuren niet geïncasseerd. In de tweede helft van 2010 bleek bovendien dat een additionele afboeking noodzakelijk was. De debiteurenpositie en organisatie zijn nu echter wel geheel opgeschoond. Dat blijkt onder meer uit de kostenbegroting voor Die is onder het kostenniveau van 2009 gebracht. BIJZONDERE LASTEN In 2010 zijn voor een substantieel bedrag bijzondere lasten ten laste van de exploitatie geboekt. Deze zijn naar de aard eenmalig en zullen geen invloed hebben op het kostenniveau in 2011 en verdere jaren. De bijzondere lasten zijn: 1. Een toevoeging aan de voorziening debiteuren van 7,7 miljoen. Eind 2010 is de beslissing genomen om uitstaande debiteuren vrijwel geheel te gaan voorzien als ze langer dan een bepaalde periode openstaan. Tot en met 2009 werden alleen debiteuren voorzien waarvan het risico bekend was dat ze waarschijnlijk oninbaar waren. 2. In de jaren vóór het verslagjaar is substantieel geïnvesteerd in de ontwikkeling van eigen software voor incasso en het versturen van mailingen. Dit grootschalige IT-project heeft, vooral door de verlate oplevering, niet de resultaten opgeleverd die ervan werden verwacht. Nu de beslissing is genomen alle incassoactiviteiten voor individueel muziekgebruik bij de joint venture Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten onder te brengen, is de door Sena ontwikkelde software feitelijk overbodig geworden. Dit resulteert in een eenmalige afboeking voor duurzame waardevermindering van 3 miljoen. 3. De afgelopen jaren werden er jaarlijks grootschalige mailings verstuurd (300 duizend per jaar) aan bedrijven en instellingen waarvan vermoed werd dat ze een muzieklicentie moesten aanvragen. De kosten van deze mailings werden niet in één keer ten laste van het resultaat gebracht omdat de opbrengst bij een licentieaanvraag over meerdere jaren binnen zou komen. In 2010 is besloten met het versturen van grootschalige mailings te stoppen. Voortaan zullen mailings veel gerichter en in kleinere aantallen worden verstuurd. De rol van de voorlichters/controleurs zal toenemen. Als gevolg hiervan worden de mailingkosten uit het verleden die nog voor 2,1 miljoen op de balans staan, afgeboekt. 4. In 2010 is er voor een totaalbedrag van 1,8 miljoen aan reorganisatiekosten geboekt. Bijna 1 miljoen is gemoeid geweest met personele wijzigingen in de organisatie. Daarnaast is in dit bedrag een voorziening opgenomen voor de integratie van de buitendiensten van Buma/Stemra en Sena die in 2011 geëffectueerd zal worden. Tot slot zijn onder deze post ook de juridische kosten verantwoord die gerelateerd zijn aan de reorganisatie van Sena. Ook de kosten voor de interim-directie zijn onder deze post opgenomen

14 There s always one more way to do something - your way, zei mijn inspirator Waylon Jennings ooit. Het is ook op mij van toepassing; ik doe de dingen op mijn manier. Dat bracht me hoogte- en dieptepunten. Ik heb in een diep dal gezeten, maar ben er veel sterker uitgekomen. Het heeft me gestimuleerd om het hoogst haalbare na te streven. Ik ben daarom extra trots op mijn huidige succes en mijn album bij het wereldberoemde Motown platenlabel. Waylon

15 De organisatie Medio 2010 werkten er ruim 70 personen (fte) voor Sena, waarvan 17 fte extern werden ingehuurd. Hiervan waren er zes tijdelijk ingehuurd voor het oplossen van de incassoproblematiek, drie voor het op orde brengen van de financiële administratie en zeven voor de bouw en het beheer van het eigen softwaresysteem. In de tweede helft van 2010 heeft er een ingrijpende reorganisatie plaatsgevonden. Contracten met tijdelijke medewerkers werden beëindigd en een aantal vaste medewerkers heeft de organisatie verlaten. Eind 2010 is het aantal medewerkers teruggebracht tot 46 fte en is er nog maar beperkt sprake van externe inhuur. Jaarrekening 2010 Dit alles neemt niet weg dat er in 2010 hoge kosten zijn gemaakt om Sena weer terug op koers te brengen. Die extra kosten zullen de komende jaren moeten worden goedgemaakt, omdat ze niet in een keer ten laste van de doorbetaling kunnen worden gebracht. Sena hanteerde een kostenpercentage van 11 procent, dat werd ingehouden op de repartitiebetalingen. Vanaf 2011 zal het inhoudingspercentage op 15 procent gesteld worden. Ten opzichte van (internationale) zusterorganisaties is dat nog altijd een concurrerend percentage. DE WEG TERUG Na jaren van onstuimige groei heeft Sena in 2009 en 2010 een echte omslag moeten maken. Nadat in het eerste kwartaal van 2010 gebleken was dat er een groot incassoprobleem bestond, zijn de problemen met volle kracht aangepakt. Sena is er sterker uitgekomen. Het incassobeleid is reëeler, de balans is gesaneerd en de kosten van de organisatie zijn terug op het niveau waar ze moeten zijn. De omvang van de organisatie is teruggebracht, niet in de laatste plaats door een versnelde overgang van de incasso-organisatie voor openbaar gebruik naar het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten, de joint venture met Buma/Stemra. Een kleinere organisatie kan toe met een kleiner kantoor. In april 2011 is Sena verhuisd naar nieuwbouw op vijftig meter afstand van het bestaande kantoor. De verhuizing is een mooie markering van een nieuwe start. Bovendien is in april 2011 een nieuwe algemeen directeur aangetreden, Markus Bos. Het werk van de interim directeur zit erop. Het was een enerverende periode, maar Sena is weer op de weg terug om zijn positie te heroveren als nationaal en internationaal toonaangevende collectieve beheerorganisatie. Cees van Steijn Directeur a.i. Hilversum, 27 mei

16 Kasstroomoverzicht 2010 (in duizenden Euro s) GEFACTUREERDE OMZET Af: Hogere post einde boekjaar (13.171) Bij: Lagere post debiteuren einde boekjaar TOTAAL ONTVANGSTEN DEZE ONTVANGSTEN ZIJN ALS VOLGT TE SPECIFICEREN Nederland Buitenland Totaal Sena-rechten artikel 7 WNR Thuiskopie e.a TOTAAL LICENTIE-ONTVANGSTEN (in duizenden Euro s) UITGAVEN INZAKE REPARTITIE Nederland (35.386) (54.864) Buitenland (7.968) (7.447) Thuiskopie (1.101) (1.574) TOTAAL REPARTITIEBETALINGEN (44.455) (63.885) Overige mutaties (115) (102) (44.570) (63.987) MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN (17.271) EXPLOITATIE-UITGAVEN Salarissen (1) (3.142) (3.235) Incassokosten (2.263) (1.211) Overige bedrijfskosten (2) (3.433) (3.028) Diverse baten Mailingkosten (998) (1.133) Afschrijving materiële vaste activa (521) (370) Bestuurskosten (63) (66) Financieel resultaat (9.333) (6.683) Bij: Afschrijvingen materiële vaste activa OVERIGE UITGAVEN / MUTATIE WERKKAPITAAL Investeringen in materiële vaste activa (1.149) (1.486) Mutatie in overlopende activa (907) Reorganisatie-uitgaven (811) 0 Uitgaven aan sociaal culturele doelstellingen (633) (480) Mutatie in overlopende passiva (651) (1.987) (923) 30 31

17 Balans per 31 december 2010 ACTIVA (in duizenden Euro s) 31 december december 2009 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (3) VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren (4) Overlopende activa (5) Liquide middelen (6) TOTAAL ACTIVA PASSIVA (in duizenden Euro s) 31 december december 2009 Eigen vermogen - - Voorzieningen Reorganisatievoorziening Voorziening claims afgesloten jaren (7) Voorziening sociaal culturele doelstellingen (8) Verplichting terzake van doorbetaling (9) Betaalbaar Nog niet betaalbaar Kortlopende verplichtingen (10) Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

18 Exploitatie-overzicht Sena activiteiten 2010 Toelichtingen (in duizenden Euro s) GEFACTUREERDE OMZET Toevoeging voorziening debiteuren (715) (35.448) LASTEN GEREALISEERD FINANCIEEL RESULTAAT (700) (1.987) TOTAAL LASTEN & FINANCIEEL RESULTAAT BIJZONDERE LASTEN Dotatie voorziening reorganisatie Duurzame waardevermindering software Sena-ML Afboeking geactiveerde mailingkosten Dotatie voorziening debiteuren TOTAAL BIJZONDERE LASTEN SALDO - TOEVOEGING REPARTITIESCHULD Het saldo wordt als volgt toegekend: Artikel 7 WNR Buitenland Overige rechten SALDO - TOEVOEGING REPARTITIESCHULD Bedragen luiden in duizenden Euro s, tenzij anders aangegeven. ALGEMENE TOELICHTING EN GROND- SLAGEN De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met eigen grondslagen. De stichting Sena heeft geen winstdoelstelling, geen eigen vermogen en geen resultatenrekening. Het saldo van opbrengsten, kosten en financiële baten en lasten, zoals weergegeven in het Exploitatie-overzicht Sena Activiteiten, wordt integraal toegevoegd aan de Verplichting terzake van doorbetaling (ook aangeduid als repartitieschuld). Nog niet geïncasseerde licentie-opbrengsten (openstaande debiteuren) worden toegevoegd aan de Nog niet betaalbare repartitieschuld. Voorzieningen op openstaande debiteuren leiden tot een gelijke daling van de Nog niet betaalbare repartitieschuld. VERGELIJKENDE CIJFERS De cijfers voor 2009 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2010 mogelijk te maken. SCHATTINGEN Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. HERSTEL TE LAGE VOORZIENING DEBITEUREN Gedurende 2010 is gebleken dat de voorziening debiteuren ultimo ,3 miljoen hoger had moeten zijn. Dit houdt in dat de in de jaarrekening 2009 opgenomen toevoeging voorziening debiteuren te laag was. Aangezien dit bedrag betrekking heeft op eerdere jaren is het bedrag van 8,3 miljoen rechtstreeks ten laste van de repartitieschuld gebracht. SCHATTINGSWIJZIGING Met ingang van 1 januari 2010 heeft er een schattingswijziging plaatsgevonden inzake de bepaling van de hoogte van de voorziening van de debiteuren. Tot en met 2009 werden alleen de posten voorzien waarvan het risico bekend was dat deze zeer waarschijnlijk oninbaar waren. Er werd bij de opbouw van de voorziening alleen rekening gehouden met de voorziening met betrekking tot de aanwijsfacturen, betwiste facturen en oninbare facturen als gevolg van bedrijfssluitingen. Vanaf 2010 is besloten bij de bepaling van de voorziening debiteuren ook rekening te houden met de ouderdom. Als gevolg van deze schattingswijziging heeft in 2010 een extra dotatie plaatsgevonden aan de voorziening debiteuren van 7,7 miljoen. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur en, indien van toepassing, bijzondere waardeverminderingen. De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekeninghoudend met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. De reorganisatievoorziening heeft betrekking op kosten in verband met afvloeiing van personeel en wordt gevormd indien een feitelijke of juridische verplichting bestaat. Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Incasso-opbrengsten worden verantwoord op het moment van factureren. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Op investeringen wordt tijdsevenredig afgeschreven. Gerealiseerde financiële resultaten hebben betrekking op bij banken ondergebrachte middelen (deposito s, spaarrekeningen en rekening-courant) en worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode

19 Toelichting op het kasstroomoverzicht Toelichting op de balans SALARISSEN (1) Ultimo 2010 waren 61 personen in dienst (2009: 62), hetgeen overeenkomt met 45,6 fte (2009: 46,5) Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN (2) Overige personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten MATERIËLE VASTE ACTIVA (3) Het verloop van deze post over de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 is als volgt: Verbouwingen Inventaris Hardware Software Totaal Boekwaarde 1 januari Investeringen Afschrijvingen (4) (32) (70) (415) (521) Duurzame Waardevermindering (3.037) (3.037) BOEKWAARDE 31 DECEMBER De totale aanschafwaarden en afschrijvingen zijn: Verbouwingen Inventaris Hardware Software Totaal Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving (81) (354) (418) (4.811) (5.664) BOEKWAARDE 31 DECEMBER Bureaukosten Publiciteitskosten Adviezen en diensten van derden Algemene kosten TOTAAL AFSCHRIJVINGSPERCENTAGES De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: verbouwingen (20%), inventaris (20%), hardware (33,33%), standaard software (20%) en specifieke software (10%). De investeringen in software betreft ontwikkelde programmatuur voor het eigen facturatiesysteem Sena-ML en eigen repartitiesysteem IRIS. DUURZAME WAARDEVERMINDERING In 2010 is besloten om vanaf 2011 versneld de volledige facturatie voor individuele licenties te laten plaatsvinden door het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN). Hierdoor heeft een duurzame waardevermindering plaatsgevonden op de eigen ontwikkelde sofware Sena-ML

20 DEBITEURENSALDO (4) Debiteuren Voorziening debiteuren (10.541) (39.708) NETTO DEBITEURENSTAND LIQUIDE MIDDELEN (6) Spaarrekening/Deposito Rekening-courant TOTAAL OVERLOPENDE ACTIVA (5) Te amortiseren mailingkosten Te ontvangen creditrente Nog te ontvangen vergoedingen dienstverlening Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen incasso zusterorganisaties Overigen TOTAAL OVERLOPENDE ACTIVA TE AMORTISEREN MAILINGKOSTEN In het verleden werden uitgaven met betrekking tot nieuwe mailingen (ter verkrijging van nieuwe muziekgebruikende ondernemingen) op de balans opgenomen onder de overlopende activa en vervolgens in een periode van drie jaar lineair als last genomen ( geamortiseerd ). Uit voorzichtigheidsbeginsel worden vanaf 2010 alle kosten op het moment van uitgave rechtstreeks in de kosten verantwoord. De geactiveerde mailingkosten ultimo 2009 zijn onder de bijzondere lasten verantwoord. Onder de spaarrekening/deposito is een bedrag van 5 miljoen op een deposito geplaatst met een looptijd tot ultimo De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking. VOORZIENING CLAIMS AFGESLOTEN JAREN (7) Besloten is om, bij afsluiting van een repartitieperiode, uit het gedeelte van de niet-uitgekeerde repartitiegelden uitvoerend kunstenaars een bedrag als voorziening claims afgesloten jaren aan te merken. Dit in verband met het in de toekomst eventueel kunnen nakomen van financiële verplichtingen naar rechthebbende uitvoerend kunstenaars, die vanwege administratieve onvolkomenheden ten onrechte geen of een te lage repartitie-uitkering hebben ontvangen voor de reeds afgesloten repartitieperioden. Het niet aangesproken deel van dit bedrag zal na maximaal drie jaar vrijvallen Verloop: 4 4 Stand per 1 januari Bij: Voorziening met betrekking tot afsluiting Af: Vrijval (140) (129) Af: Uitbetaalde claims 0 0 STAND PER 31 DECEMBER

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Rapport aan het bestuur van de Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP) HILVERSUM inzake de jaarrekening 2008

Rapport aan het bestuur van de Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP) HILVERSUM inzake de jaarrekening 2008 Rapport aan het bestuur van de Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP) HILVERSUM inzake de jaarrekening 2008 Blad 1 Inhoudsopgave Rapport Bladnr. 1 Algemene opmerkingen 3-4 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 Stichting Meuze Schepenstraat 48 A1 3039 NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 1 INHOUDSOPGAVE Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m Samenvatting Boekjaar 01-01-2016 t/m 31-12-2016 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016... 3 2. Rekening van baten en lasten 2016... 4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016 Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Activiteitenverslag 2016 & Financiële verantwoording 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Activiteitenverslag 1 Financiële verantwoording Balans

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2013 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Resultatenrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014 Inhoudsopgave pagina Verslag Opdracht en uitgevoerde werkzaamheden 3 Verslag over het boekjaar 2014 4 Jaarrekening Balans 31 december 2014 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen JAARRAPPORT 2016 Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 Samenvatting Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014...3 2. Rekening van baten en lasten 2014...4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving...5 3.1 Waarderingsgrondslagen...5

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 213 31 augustus 214 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 213-214 4

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam Jaarrekening 213 Stichting Prisma Amsterdam 5 BALANS (vervolg) (na verwerking resultaatbestemming) 31-12-213 31-12-212 PASSIEF Eigen vermogen 7. Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve 664.556-215.857

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie