Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)"

Transcriptie

1 Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd op het profiel Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP), september De opbouw van de opleiding is competentiegericht. Instroomeisen: o verzorgende/verzorgende IG (niveau 3) of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau (bijvoorbeeld functiegerichte opleidingen in de thuiszorg verzorgende C/D) én o werkzaam als verzorgende met minimaal 1 jaar ervaring in de zorg voor psychogeriatrische cliënten. Studiebelasting: gemiddeld 6 uur per week. Legitimering door A+O VVT. Niet verzorgenden met een vergelijkbaar opleidingsniveau kunnen deze opleiding ook volgen maar ontvangen dan een certificaat. GVP In de functie GVP worden de volgende twee rollen gecombineerd: 1. De medewerker die zelf met psychogeriatrische mensen werkt en als specialist op dit gebied zorg biedt, in de directe zorg. 2. De medewerker die als inhoudelijk deskundige collega s, mantelzorgers en vrijwilligers adviseert en ondersteunt om de kwaliteit van de dienstverlening/zorg te optimaliseren. In de opleiding staan beide rollen centraal. De drie kerntaken van de GVP zijn: 1. Behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënt. 2. Begeleiden, adviseren en professionalisering van collega s en vrijwilligers. 3. Ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers van psychogeriatrische cliënten. De opleiding is verdeeld in 4 modules: - Module 1: Professionele deskundigheid. - Module 2: Kwaliteit van leven van en voor de cliënt. - Module 3: Adviseren en begeleiden van collega s. - Module 4: Ondersteuning van mantelzorgers. Enkele beroepscompetenties komen in meerdere modules aan bod. Verdeling beroepscompetenties over de modules: Beroepscompetentie Module 1 Zorg voor de kwaliteit van leven van psychogeriatrische cliënten 2 2 Communicatie met psychogeriatrische cliënten 1, 2, 3 en 4 3 Informatie verzamelen 2, 3 en 4 4 Organisatie van de zorg 2 5 Werkoverleg, multidisciplinaire overleg (MDO) 2, 3 en 4 6 Problemen signaleren en oplossen 2, 3 en 4 7 Zorgvernieuwing en beleid 2 1 van 8

2 Beroepscompetentie Module 8 Beroepseigen gedrag en professie 2 en 3 9 Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van psychogeriatrie 1 en 2 10 Professionalisering en begeleiden van collega s en vrijwilligers 3 11 Omgang met en ondersteunen van mantelzorgers 4 Duur en globale opbouw van de opleiding De opleiding heeft de volgende opbouw: 13 lesdagen; 2 praktijkdagen; 7 BPV opdrachten waarvan 2 gekoppeld aan de praktijkdagen; een voortgangsgesprek van de docent van 20 tot 30 minuten met elke cursist; 1 kennistoets; 3 Proeven van bekwaamheid uit te voeren in de eigen beroepspraktijk. Lesdagen De lesdagen zijn verdeeld over 4 modules die elk worden afgesloten met een toets: Module 1: Professionele deskundigheid ( 3 lesdagen). Module 2: Kwaliteit van leven van en voor de cliënt (4 lesdagen en een praktijkdag). Module 3: Adviseren en begeleiden van collega s (3 lesdagen en een praktijkdag). Module 4: Ondersteuning van mantelzorgers (3 lesdagen). Uitvoering vindt plaats in lesdagen van ongeveer 8 uur inclusief koffie - theepauze, exclusief pauze voor de lunch. Tijdens de lesdagen ligt de nadruk op het oefenen van vaardigheden en reflectie. Aan 'het reflecteren' wordt aan het begin van de opleiding gericht aandacht besteed. Cursisten moeten ter voorbereiding op de lesdagen de lesstof thuis lezen en soms tests / zelfbeoordelingen invullen. Werkvormen Er wordt op de lesdagen gewerkt met verschillende werkvormen waarbij theorie en oefenen elkaar voortdurend afwisselen. Werkvormen variëren van: het invullen en oefenen met observatielijsten, beoordelingen door anderen (collega's, leidinggevende), feedback op basis van observaties door de docent, medecursisten, uitvoeren van groepsopdrachten (klassikaal en in kleine groepen), beeldmateriaal, inzet trainingacteurs, plenaire uitleg / bespreking opdrachten, intervisie. Zeer effectieve onderdelen in onze opleiding vormen de drie dagdelen waarbij geoefend wordt met een acteur en de intervisiemomenten. Oefenen met acteur Uit de evaluaties van de branche erkende opleiding EVV die wij geven, blijkt dat medewerkers aangeven hier bijzonder veel van te leren. De acteurs waar wij mee werken zijn ervaren en slagen er in om naar behoefte een dementerende oudere of een familielid te spelen. De inzet van deze acteur is gekoppeld aan de kerntaken Kwaliteit van leven van en voor de cliënt, Ondersteuning en consultatie collega s en Aandacht voor mantelzorgers. De oefensituaties worden aangereikt door de cursisten zelf. Na elke oefensituatie krijgt de cursist feedback van de acteur, de medecursisten en de trainer. Uitgangspunt is dat iedere cursist minimaal één maal oefent. 2 van 8

3 Intervisie: leren van eigen ervaringen en medecursisten Intervisiemomenten zijn verdeeld over de verschillende lesdagen. Er is minimaal 8 uur binnen het lesprogramma hiervoor ingeruimd. De cursisten brengen eigen praktijksituaties in. Het kan gaan om situaties met betrekking tot een cliënt gerelateerd problematiek, maar ook om situaties die een relatie hebben met de rol die zij als GVP (gaan) vervullen. Eigen praktijk centraal De eigen werkpraktijk staat centraal. Dat geldt in het bijzonder bij de BPV opdrachten, de Proeves, de oefeningen tijdens de lesdagen en de intervisiemomenten. Dat betekent dat de cursisten bijvoorbeeld werken / oefenen met het zorg(leef)plan van de organisatie waar zij werken, de daar gebruikelijke observatielijsten enzovoorts. Verdieping en verbreding Tijdens de les en praktijkdagen krijgen zij informatie over alternatieve werkwijzen en nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor wordt de horizon van de cursist verbreed en zijn zij in staat om binnen de eigen organisatie vernieuwingen voor te stellen en (mede) te implementeren. De Proeves zijn zodanig vormgegeven dat cursisten kunnen laten zien wat zij in hun mars hebben. Veelvuldig gebruik van beeldmateriaal ter ondersteuning Tijdens de lesdagen wordt veelvuldig beeldmateriaal gebruikt ter illustratie van de onderwerpen (verschillende psychogeriatrische problematieken, vernieuwingen) maar ook bij oefeningen en opdrachten. Aan de hand hiervan kan bijvoorbeeld geoefend worden in het analyseren van gedrag en op basis daarvan bieden van ondersteuning en opstellen / geven van advies (cliënt, mantelzorg, collega s). Opleidingsmap Elke cursist en begeleider krijgt een opleidingsmap met daarin: de teksten van de lesdagen; de BPV opdrachten; de examenopdrachten, met beoordelingscriteria; de competentiemeter GVP. Een paar willekeurige onderwerpen welke deel uitmaken van de opleiding: brede kennis over de verschillende vormen van dementie (zoals Alzheimer, frontotemporale dementie, vasculaire dementie, Korsakov etc.), de gedragsveranderingen die dit met zich mee kan brengen, overeenkomsten en verschillen en richtlijnen voor de omgang; als hierboven maar dan ook over depressie en gerontopsychiatrie; de verschillende benaderingswijzen waaronder validerende benadering, belevingsgerichte benadering vanuit de fases van ik-beleving, PDL, RO, zintuigactivering etc. met tal van toepassingsvoorbeelden; effecten van de woonomgeving op gedrag en hoe dit in positieve zin om te buigen; analyse methoden zoals de ABC methodiek, het gebruik van Video Interactie Begeleiding, Dementia Care Mapping, observatielijsten zoals GIP etc. omgaan met en collega s ondersteunen als het gaat om optredende gedragsproblemen zoals claimend gedrag, achterdocht, afhankelijk gedrag etc. Bijzondere aandacht wordt besteed aan omgaan met agressie op basis van het Crisis Ontwikkelings Model; de kernpunten van de komende wet Zorg en Dwang die de wet BOPZ gaat vervangen, vernieuwingsprojecten zoals Ban de band en in zijn algemeenheid het hanteren van alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen. Competentiemeter GVP Voorafgaand aan de opleiding of kort na aanvang moeten de cursisten de competentiemeter GVP invullen. Deze meter bestaat uit succescriteria per competentie waarop de cursist zichzelf moet beoordelen en waar de leidinggevende/ begeleider en een collega de cursist kan beoordelen. De 3 van 8

4 resultaten van de competentiemeter worden gebruikt bij de bespreking van de BPV opdrachten en voor het in kaart brengen van sterke- en verbeterpunten. De competentiemeter GVP is ook digitaal op een speciaal deel van onze site beschikbaar en in te vullen. De competentiemeter kan daarnaast worden gebruikt bij het opstellen van een POP of PAP. Praktijkcomponenten, borging, betrokkenheid organisatie In de opleiding ligt een grote nadruk op de praktijk. Cursisten moeten opdrachten uitvoeren in de eigen werkpraktijk. Deze opdrachten worden besproken met de interne begeleiders. Dit zijn meestal leidinggevenden en praktijkopleiders / - coördinatoren van de organisatie. Hierdoor ontstaat een lerende omgeving en vindt borging plaats tijdens de opleiding. BPV - opdrachten In het lesprogramma zijn 7 gestructureerde Beroeps Praktijk Vormende (BPV) opdrachten opgenomen waarvan 2 in de vorm van praktijkdagen. Deze gestructureerde opdrachten moeten de cursisten in werktijd en eigen tijd uitvoeren en hebben altijd een directe relatie met datgene wat daarvoor tijdens een lesdag is behandeld en de eigen werkpraktijk. Doelstelling: borging in de praktijk, reflectie. De praktijkdagen De praktijkdagen (tevens BPV - opdrachten) dienen er voor om de GVP kennis te laten maken met de werkwijze van een collega GVP op een andere unit, afdeling of locatie of werkveld binnen de psychogeriatrie. Het grootste leereffect wordt met dit laatste bereikt. Hierdoor wordt de 'horizon' van de GVP verruimd. De opdrachten die de GVP tijdens de praktijkdagen moet uitvoeren zijn gestructureerd. De logistiek rondom de praktijkdagen ligt bij de opdrachtgever. Bij combinatiegroepen biedt BTSG ondersteuning bij de afstemming. Interne begeleiders De BPV - opdrachten worden met interne begeleiders besproken. Het belang hiervan is vooral gelegen in de effectievere borging. Hierdoor treden sneller veranderingen in werkwijzen op. In het geval van leidinggevenden worden zij zich bewuster van de rolverandering die ook van hen wordt gevraagd. Wij hebben richtlijnen voor de bespreking van deze opdrachten door de interne begeleiders. Zij worden hierover geïnstrueerd (1 dagdeel). Het niveau van beoordelaars moet minimaal MBO-4 zijn. Op verzoek kunnen wij een training verzorgen waarbij hun rol wordt toegelicht en geoefend. De interne begeleiders zijn ook (mede) beoordelaars bij 3 examenonderdelen. Diploma eisen Om voor het branche-erkende diploma GVP met speld in aanmerking te komen worden door ons de volgende criteria gehanteerd: De cursist moet alle lesdagen hebben bijgewoond. Verzuim als gevolg van overmacht (ziekte e.d.) moet worden ingehaald door het uitvoeren van vervangende opdrachten of het inhalen van de gemiste les in een andere groep. Dit laatste heeft onze voorkeur maar hangt af van de mogelijkheden op dat moment. Meer dan twee maal missen van een lesdag leidt tot uitsluiting voor het examen. De cursist heeft alle BPV - opdrachten uitgevoerd en deze zijn als voldoende beoordeeld. De cursist moet de kennistoets en alle examenonderdelen met minimaal een voldoende hebben afgesloten. Kennistoets Omdat het bij de GPV om een gespecialiseerde functie psychogeriatrie gaat, is het kennisaspect van groot belang. Binnen het profiel gaat het daarbij om de competentie Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van de psychogeriatrie. In de opleiding wordt daarom binnen module 1 aandacht besteedt aan het verdiepen en verbreden van dit kennisaspect. 4 van 8

5 De module wordt afgerond met een kennistoets welke bestaat uit: o 20 multiple choice vragen (elk goed antwoord levert 1 punt op); o 5 open vragen (elk goed antwoord levert 2 punten op). Afname van de toets vindt plaats na de derde lesdag, in-company, in aanwezigheid van een surveillant. Duur 1 ½ uur. De cursist krijgt ter plekke de toets uitgereikt en levert deze aan het eind in bij de surveillant. Deze stuurt alle ingevulde toetsen in een gesloten envelop direct naar BTSG. Daar wordt de toets beoordeeld en binnen 14 dagen krijgt de cursist via de docent de uitslag te horen. Het resultaat wordt vermeld in het percentage goed en de vermelding voldoende of onvoldoende. De kennistoets kent twee herkansingen en moet met een positief resultaat worden afgesloten. De kennistoets is met voldoende afgesloten indien 19 van de maximaal 30 te behalen punten zijn gehaald. Proeven van bekwaamheid Om in aanmerking te komen voor het diploma Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie moet de cursist naast de kennistoets de drie bij deze opleiding behorende Proeven van bekwaamheid hebben behaald: - Bij module 2 hoort Proeve van bekwaamheid 1 welke bestaat uit: o een praktijktoets: De cursist stelt een omgangsvoorstel op voor een psychogeriatrische cliënt ter ondersteuning of bevordering van diens kwaliteit van leven. De cursist brengt het omgangsvoorstel in tijdens een cliëntenoverleg of MDO. De cursist voert de proeve uit binnen de eigen beroepscontext en baseert het omgangsvoorstel op eigen observaties of op basis van signalen of een inventarisatie binnen het team. Beoordeling vindt plaats door twee beoordelaars binnen de eigen beroepscontext, waarvan één de functie van praktijkopleider / -coördinator vervult. Het niveau van beoordelaars moet minimaal MBO-4 zijn. Cursisten die de opleiding EVV van BTSG hebben gevolgd kunnen volstaan met het opstellen van een omgangsvoorstel. Dit moeten zij opsturen naar BTSG alwaar het door twee beoordelaars inhoudelijk wordt beoordeeld. De uitslag volgt binnen 14 dagen na ontvangst van het omgangsvoorstel door BTSG. - Bij module 3 hoort Proeve van bekwaamheid 2 welke bestaat uit: o een praktijktoets: De cursist verzorgt een presentatie voor een team / de organisatie waar hij / zij werkt over een onderwerp dat speelt met betrekking tot de psychogeriatrische cliëntenzorg. De cursist voert de proeve uit binnen de eigen beroepscontext en baseert het thema op eigen observaties of op basis van signalen of een inventarisatie binnen een team. Beoordeling vindt plaats door twee beoordelaars binnen de eigen beroepscontext, waarvan één de functie van praktijkopleider / -coördinator vervult. Het niveau van beoordelaars moet minimaal MBO-4 zijn. - Bij module 4 hoort Proeve van bekwaamheid 3 welke bestaat uit: o een praktijktoets: De cursist bereidt een familiebijeenkomst voor over een onderwerp dat speelt met betrekking tot de zorg van één of een groep cliënten. De cursist voert de proeve uit binnen de eigen beroepscontext en baseert het onderwerp op basis van signalen van- of een inventarisatie onder de familieleden. Beoordeling vindt plaats door twee beoordelaars binnen de eigen beroepscontext, waarvan één de functie van praktijkopleider / -coördinator vervult. Het niveau van beoordelaars moet minimaal MBO-4 zijn. Voor elk onderdeel moet minimaal een voldoende worden gehaald en cursisten hebben voor elk onderdeel één herkansing. 5 van 8

6 Begeleiding cursist De begeleidingsmomenten die onderdeel uitmaken van dit voorstel zijn als volgt: a. Informatiebijeenkomst (BTSG) Deze bijeenkomst wordt gehouden aan het begin van de opleiding. Doel is de om informatie te geven over de opleiding en de mogelijkheden om aan leerdoelen, BPV - opdrachten en praktijktoetsen te werken. Tijdens deze bijeenkomst komt de competentiemeter GVP ter sprake. Dit is een goed hulpmiddel voor de cursist en de interne begeleiders om de leerontwikkelingen in kaart te brengen en te volgen. Voor de interne begeleiders wordt voorafgaand aan de opleiding een voorlichtingsbijeenkomst over de opleiding gehouden. Het opleidingsprogramma wordt doorlopen en toegelicht. b. Voortgangsgesprek cursist (BTSG) Dit gesprek vindt plaats tussen cursist en de groepsdocent ongeveer halverwege de opleiding. Onderwerp van gesprek zijn de studievorderingen, leerproces en beroepshouding. c. Voortgangsbespreking tussen interne begeleiders en groepsdocent Dit gesprek over behaalde resultaten en gemaakte afspraken wordt na de voortgangsgesprekken met de cursisten gehouden. Dit wordt vaak gecombineerd met het vorige onderdeel in één sessie. d. Bespreken van de BPV - opdrachten Dit geschiedt door de interne begeleiders. Over wie dat gaan worden en de rolverdeling vindt nader overleg plaats. Locatie en doorlooptijd De opleiding vindt in-company plaats. Indien cursisten uit meerdere organisaties afkomstig zijn, vinden de lesdagen verspreid over de diverse organisaties plaats. De doorlooptijd is ongeveer maanden waarbij rekening is gehouden met vakanties en langere periodes van praktijkdagen en examinering. Lesdagen vinden bij voorkeur met een tussenperiode van 14 dagen plaats. Benodigde faciliteiten Een lesruimte voldoende groot voor een groep van maximaal 17 personen (maximaal 15 cursisten). De ruimte moet de mogelijkheid bieden om ook in kleinere groepen te werken of ruimten in de nabijheid hebben waar in kleinere groepjes kan worden gewerkt. Een flip-over op alle lesdagen. Een DVD speler met televisie of een beamer met laptop. Koffie en thee gedurende de lesdagen. Internetondersteuning Cursisten kunnen inloggen op een specifiek voor de GVP ontwikkelt deel van onze website. Daar vinden zij aanvullende informatie, digitale invulformuleren van alle opdrachten, de digitale competentiemeter GVP en alle vragenlijsten uit de opleiding die zij on-line kunnen invullen. Omvang van de groep en aanmelding De omvang van een cursusgroep is maximaal 15 cursisten. Indien er voldoende aanmeldingen uit één organisatie zijn, dan kan de opleiding in-company voor die organisatie worden georganiseerd. Bij aanmelding van één enkele of lagere aantallen cursisten, wordt een groep gevormd van cursisten uit verschillende organisaties. In overleg met die organisaties proberen wij dan dat iedere of een aantal organisaties dan als gast voor een aantal lesdagen wil optreden. Wij proberen dan op elke locatie ook een korte rondleiding te organiseren. Aanmelden kan via de mail of telefonisch van 8

7 Kosten De kosten bedragen voor de volledige opleiding 1.495,- per cursist voor een groep tot 12 deelnemers. Bij een groepsgrootte van 13 tot 15 passen wij een korting toe op het bedrag per deelnemer. In de kosten zijn opgenomen: planning en coördinatie van de lesdagen; introductiebijeenkomst en informatiemateriaal, een docent voor 13 lesdagen en 1 dag voor de voortgangsgesprekken, 3 dagdelen een acteur, toegang tot de speciale GVP site van BTSG gedurende de duur van de opleiding, opleidingsmappen voor elke cursist en de betrokken begeleiders/ beoordelaars (extra mappen worden tegen kostprijs à 40,- per stuk), periodieke overzichten (via de mail) van ingeleverde BPV opdrachten en resultaten van kennistoets en Proeves, diploma s en spelden GVP, schriftelijke evaluatie van de opleiding, aanwezigheid van de docent bij de uitreiking van de diploma s en spelden. BTSG, Nijmegen mail: telefoon: Juni van 8

8 Vrijstellingen in geval van diploma EVV EVC procedure Diploma EVV Er is overlap van onderdelen van de branche erkende opleidingen GVP en EVV maar deze is niet groot. Het beroepskwalificatieprofiel van de GVP is daarvoor te gespecialiseerd. De volgende vrijstellingen zijn vastgesteld voor cursisten die de branche erkende opleiding EVV hebben gevolgd: vrijstelling voor 3 ½ lesdag EVC procedure De (gewijzigde) EVC procedure kan gevolgd worden in geval medewerkers al lang(er) werkzaam zijn binnen de psychogeriatrie en zich hebben bijgeschoold in die tijd. Dit kan leiden tot verdere instellingen van onderdelen van de opleiding. Er kan vrijstelling worden verkregen voor les- en praktijkdagen, BPV - opdrachten en examenonderdelen. U kunt de EVC procedure vinden op onze website kijk bij Over BTSG. WVA regeling De Wet Vermindering Afdracht loonheffing biedt de mogelijkheid om in geval van CROHO en CREBO erkende opleidingen, de afdracht aan loonbelasting voor de cursisten te verlagen. Daardoor kan aanzienlijk worden bespaart op de totale kosten van de opleiding. Helaas heeft deze branche erkende opleiding geen CROHO of CREBO erkenning. Door de samenwerking van BTSG met een HBO school kan deze opleiding wel voor de WVA in aanmerking komen. Voorwaarde is wel dat de cursisten bij deze school ingeschreven worden. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Daarnaast moeten alle opdrachten digitaal worden aangeleverd bij de HBO en is er een gesprek van iedere cursist met de studieloopbaanbegeleider van de HBO. De extra administratieve belasting is gering. De uitvoering van de opleiding en de coördinatie verloopt ook in dit geval geheel via BTSG. Mocht u deze mogelijkheid willen onderzoeken, neem dan contact met ons op. BTSG, Nijmegen mail: telefoon: Juni van 8

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) BTSG heeft een aanvraag voor erkenning van deze opleiding (zie www.vvtopleidingen.nl) ingediend. Naar verwachting

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Gespecialiseerd

Kwalificatieprofiel Gespecialiseerd ThemaBulletin GVP Oktober 2010 Postbus 1329 6501 BH Nijmegen Kwalificatieprofiel Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Vorig jaar is het kwalificatieprofiel Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie(GVP)

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Opleidingsgids branche erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende

Opleidingsgids branche erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende Opleidingsgids branche erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende Dit is de algemene opleidingsgids voor de branche erkende opleiding EVV. Het kan zijn dat met de organisatie waar u werkt op

Nadere informatie

Opleiding. Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

Opleiding. Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Branche erkende opleiding GVP De GVP ontwikkelt zich tot een expert en adviseur in de organisatie met betrekking tot psychogeriatrische cliënten en

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Informatiebrochure Opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatiebrochure Opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatiebrochure Opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) In nauwe samenwerking tussen een aantal trainers, organisaties

Nadere informatie

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende De opleiding EVV Eerst Verantwoordelijk Verzorgende De opleidingen van IMOZ onderscheiden zich door Benadering vanuit praktijksituaties naar uitwisseling aangevuld met theorie. Door deze drie stappen is

Nadere informatie

Doorstroomprofiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

Doorstroomprofiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Doorstroomprofiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Doorstroomprofiel voor de branche erkende opleiding EVV 2003 en 2009 naar de branche erkende opleiding

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Gespecialiseerd Verzorgende Thuiszorg

Gespecialiseerd Verzorgende Thuiszorg De opleiding GVT Gespecialiseerd Verzorgende Thuiszorg De opleidingen van IMOZ onderscheiden zich door Benadering vanuit praktijksituaties naar uitwisseling aangevuld met theorie. Door deze drie stappen

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 1 maart 2016

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 1 maart 2016 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 1 maart 2016 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Format erkenningsaanvraag verkorte brancheopleiding kraamverzorgende

Format erkenningsaanvraag verkorte brancheopleiding kraamverzorgende Format erkenningsaanvraag verkorte brancheopleiding kraamverzorgende Voor opleidingsorganisaties zonder Crebo-erkenning Instructie Dit formulier kan gebruikt worden door opleidingsorganisaties om een aanvraag

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar.

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar. Naam training / opleiding Opleiding assistent conciërge/beheerder BB of BBL2 Opleidingsinstituut IBN Arbeidsintegratie Korte omschrijving De conciërge of beheerder is de spil waar alles om draait op een

Nadere informatie

Baby s in de kinderopvang

Baby s in de kinderopvang Baby s in de kinderopvang Een compleet aanbod Wat² bieden wij? Online module Baby s in de kinderopvang IKK goedgekeurd Plus aanbod - niet verplicht wel aanvullend en verdiepend Aanvullende mogelijkheden

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

E-learning Indicatiestelling

E-learning Indicatiestelling + E-learning Indicatiestelling Veel opbrengst, lage kosten (c) E- learning Made Easy 2014 + Bio Hedwig Schlötjes-Belle 10 jaar eigen bureau, CRKBO gecertificeerd 10 jaar bij Vilans gewerkt 5 jaar in de

Nadere informatie

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marjolein van Dijk, opleidingsadviseur Jeugdzorg Nederland 3 juli 2013 1 Dit document is geschreven

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP 2 Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap 3 Algemeen Hieronder kun je lezen hoe de route naar supervisorschap en leersupervisorschap is opgezet en aan welke

Nadere informatie

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE Start 24 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor mensen met levenservaring en/of werkervaring in een andere sector die zich

Nadere informatie

Regeling Erkenning Opleidingen Branche verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

Regeling Erkenning Opleidingen Branche verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg Regeling Erkenning Opleidingen Branche verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg Vastgesteld door SOVVT op 5 september 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. De door de branche vvt erkende opleidingen...

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Samenvatting rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen EVV, GVP en verkorte opleiding tot

Samenvatting rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen EVV, GVP en verkorte opleiding tot Samenvatting rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen EVV, GVP en verkorte opleiding tot Kraamverzorgende 2015 1 Aanleiding Als resultante van

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U)

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Den Dolder, mei 2014 Versie: 2.1 Auteur(s):Angela van den Berg/Marten Leistra Dolderseweg 120, 3734 BL Den Dolder Postbus 37, 3734 ZG Den Dolder T 088 8800300 E

Nadere informatie

Werkveldbijeenkomst. Dienstverlening Verzorgende IG Maatschappelijke zorg niveau3 Maatschappelijke zorg niveau 4 Verpleegkunde

Werkveldbijeenkomst. Dienstverlening Verzorgende IG Maatschappelijke zorg niveau3 Maatschappelijke zorg niveau 4 Verpleegkunde Werkveldbijeenkomst Dienstverlening Verzorgende IG Maatschappelijke zorg niveau3 Maatschappelijke zorg niveau 4 Verpleegkunde Welkomstwoord Door Francien Hagenaars Inhoud Welkomstwoord Consortium Malmberg

Nadere informatie

kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging

kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging Toelichting Binnen de pedicurebranche is de afgelopen jaren hard gewerkt aan kwaliteit. Met eigen branchekwalificaties is in een systeem van gedegen

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursus Zorgvaardigheden Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursusinformatie Inhoud van de scholing Voorbereidingsopdracht Programma van de scholing Thuistoets Praktijkleeropdrachten Certificaat Verrijkingsliteratuur

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang]

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang] 1. Eisen aan het onderwijs 1. Er wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar manschap A en/of bevelvoerder. 2. Er is sprake van beroepspraktijkvorming: - er is sprake van een stevige integratie tussen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma KOP-training

Opleidingsprogramma KOP-training Opleidingsprogramma KOP-training Inhoudsopgave Dit document geeft een korte omschrijving van de achtergrond, inhoud en het programma van de KOPtraining die georganiseerd wordt in het kader van het mirro-keurmerk.

Nadere informatie

Handleiding Branche erkende opleidingen. Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en)

Handleiding Branche erkende opleidingen. Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Handleiding Branche erkende opleidingen Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Een korte inleiding op de verschillende branche opleidingen Algemeen over de branche

Nadere informatie

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen neem deel aan Praktijkdag Veilig werken Kennis om te delen De industriële- en bouwsector kenmerkt zich door een no-nonsens mentaliteit: tijd is geld en als twee woorden genoeg zijn om iets uit te leggen,

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening STEL UW EIGEN OPLEIDINGSPAKKET SAMEN, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN ERVARING. Vanaf het maart 2010 biedt Daniels & Dekkers de mogelijkheid u als professioneel

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45 Inhoud Voorwoord 7 Over de auteurs g 9 Redactionele verantwoording 11 1 Plannen van activiteiten 13 2 Werken in een groep 45 3 Werken met kinderen 60 4 Activiteiten begeleiden bij (psychogeriatrische)

Nadere informatie

Examinering in de beroepspraktijk van het mbo

Examinering in de beroepspraktijk van het mbo Examinering in de beroepspraktijk van het mbo Een uitdagend evenwicht Halvard Jan Hettema Servicepunt examinering mbo 23 november 2016 Geheel van maatregelen Betrouwbaarheid van afname in de reële beroepscontext

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Logistiek

Opleidingscatalogus: Logistiek Opleidingscatalogus: Logistiek t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor)

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Betreft: Opleiding Verzorgende-IG (Crebo 95530) Periode 11 (Leerjaar 3) Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 1. Organisatie Voor de BBL studenten

Nadere informatie

Consulent therapeutische elastische kousen

Consulent therapeutische elastische kousen Consulent therapeutische elastische kousen Omschrijving Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met NVOS-Orthobanda en VATEK Tijdens deze cursus -die ook een praktijkperiode omvat- leert u alles over

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Schriftelijk. Handleiding competentiegerichte assessments. Diddo van Zand

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Schriftelijk. Handleiding competentiegerichte assessments. Diddo van Zand ZAKELIJKE COMMUNICATIE Schriftelijk Handleiding competentiegerichte assessments Diddo van Zand Inleiding Schriftelijk communiceren is en blijft een belangrijke competentie voor alle hogere beroepsgroepen.

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

EXAMINERING IN DE REËLE BEROEPSCONTEXT. Hoe doen mijn collega's dat eigenlijk? Verzamelde prakt ijkvoorbeelden uit het mbo

EXAMINERING IN DE REËLE BEROEPSCONTEXT. Hoe doen mijn collega's dat eigenlijk? Verzamelde prakt ijkvoorbeelden uit het mbo EXAMINERING IN DE REËLE BEROEPSCONTEXT Hoe doen mijn collega's dat eigenlijk? Verzamelde prakt ijkvoorbeelden uit het mbo Voorafgaand aan het examen Tijdens het examen Na afloop van het examen Voor wie?

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

Handleiding branche erkende opleidingen. voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en)

Handleiding branche erkende opleidingen. voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Handleiding branche erkende opleidingen voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Calibris Contract Juli 2014 Erkenning voor een brancheopleiding: Eerst verantwoordelijk

Nadere informatie

Studiegids training praktijkgerichte productieleider

Studiegids training praktijkgerichte productieleider Studiegids training praktijkgerichte productieleider Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat?

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Handleiding voor opleidingsorganisaties Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Een erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende De branche-erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) Soort opleiding Voor wie Start opleiding Uiterste aanmelddatum / extra aanvulling Voorjaar 2013

Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) Soort opleiding Voor wie Start opleiding Uiterste aanmelddatum / extra aanvulling Voorjaar 2013 Opleidingskalender 2013 - status 15-08- 2013 Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) Soort opleiding Voor wie Start opleiding Uiterste aanmelddatum / extra aanvulling Voorjaar 2013 VIG (1 jaar) Mw met diploma

Nadere informatie

Begeleiders Handleiding

Begeleiders Handleiding Begeleiders Handleiding handleiding voor de ondernemer, praktijkbegeleider of docent Onderdeel van de Opleidingen Verkopen in de Gemengde Branche en Verkopen in de Speelgoedbranche Retail Trainingen Begeleiders

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

Opleiding Nagelstyling Brochure

Opleiding Nagelstyling Brochure Opleiding Nagelstyling Brochure www.simply-you.nl www.simply-you-webwinkel.nl info@simply-you.nl tel: 0645752514 Algemene informatie opleidingen Het vak nagelstyling wint de laatste jaren enorm aan populariteit.

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Rapportage Evaluator

Rapportage Evaluator Rapportage Evaluator Schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en jeugdigen Docent: mevrouw drs. S.J.M. Lucassen Locatie: Regardz La Vie te Utrecht STK100309 Vertrouwelijk 20-05-2010 Dit rapport is

Nadere informatie

Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH)

Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH) Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH) Kees van der Meulen Even voorstellen Kees van der Meulen 5 jaar MSMH (csa medewerker) in diverse ziekenhuizen 12 jaar teamleidinggevende

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Human Factor Management IntroductieTraining... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel introductietraining... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4 2. Lessen... 2.1 Onderwerpen...

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Steekproefsgewijs zicht op de examinering in de beroepspraktijk. Arnold Klunder: Aventus Detailhandel Annemarieke Broenink: Workshopbegeleider

Steekproefsgewijs zicht op de examinering in de beroepspraktijk. Arnold Klunder: Aventus Detailhandel Annemarieke Broenink: Workshopbegeleider Steekproefsgewijs zicht op de examinering in de beroepspraktijk Arnold Klunder: Aventus Detailhandel Annemarieke Broenink: Workshopbegeleider Programma Kennismaking Praktijkvoorbeeld Aventus Detailhandel:

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden.

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. Conflictcoaching Introductie Conflicten zijn een veel voorkomend onderdeel

Nadere informatie

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner.

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. De NLP Practitioner wordt afgesloten met een examen zodat voor zowel de cursist als instituut inzicht wordt verkregen in het huidige kennisniveau

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren Het opleidingsproces in beeld Om zelfstandig met Gedrag en Drijfveren gerelateerde TSI-Profielen aan de slag te gaan is het van belang dat de gebruiker TTI Success

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses en management assistenten die geen mbo-diploma

Nadere informatie