Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)"

Transcriptie

1 Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd op het profiel Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP), september De opbouw van de opleiding is competentiegericht. Instroomeisen: o verzorgende/verzorgende IG (niveau 3) of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau (bijvoorbeeld functiegerichte opleidingen in de thuiszorg verzorgende C/D) én o werkzaam als verzorgende met minimaal 1 jaar ervaring in de zorg voor psychogeriatrische cliënten. Studiebelasting: gemiddeld 6 uur per week. Legitimering door A+O VVT. Niet verzorgenden met een vergelijkbaar opleidingsniveau kunnen deze opleiding ook volgen maar ontvangen dan een certificaat. GVP In de functie GVP worden de volgende twee rollen gecombineerd: 1. De medewerker die zelf met psychogeriatrische mensen werkt en als specialist op dit gebied zorg biedt, in de directe zorg. 2. De medewerker die als inhoudelijk deskundige collega s, mantelzorgers en vrijwilligers adviseert en ondersteunt om de kwaliteit van de dienstverlening/zorg te optimaliseren. In de opleiding staan beide rollen centraal. De drie kerntaken van de GVP zijn: 1. Behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënt. 2. Begeleiden, adviseren en professionalisering van collega s en vrijwilligers. 3. Ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers van psychogeriatrische cliënten. De opleiding is verdeeld in 4 modules: - Module 1: Professionele deskundigheid. - Module 2: Kwaliteit van leven van en voor de cliënt. - Module 3: Adviseren en begeleiden van collega s. - Module 4: Ondersteuning van mantelzorgers. Enkele beroepscompetenties komen in meerdere modules aan bod. Verdeling beroepscompetenties over de modules: Beroepscompetentie Module 1 Zorg voor de kwaliteit van leven van psychogeriatrische cliënten 2 2 Communicatie met psychogeriatrische cliënten 1, 2, 3 en 4 3 Informatie verzamelen 2, 3 en 4 4 Organisatie van de zorg 2 5 Werkoverleg, multidisciplinaire overleg (MDO) 2, 3 en 4 6 Problemen signaleren en oplossen 2, 3 en 4 7 Zorgvernieuwing en beleid 2 1 van 8

2 Beroepscompetentie Module 8 Beroepseigen gedrag en professie 2 en 3 9 Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van psychogeriatrie 1 en 2 10 Professionalisering en begeleiden van collega s en vrijwilligers 3 11 Omgang met en ondersteunen van mantelzorgers 4 Duur en globale opbouw van de opleiding De opleiding heeft de volgende opbouw: 13 lesdagen; 2 praktijkdagen; 7 BPV opdrachten waarvan 2 gekoppeld aan de praktijkdagen; een voortgangsgesprek van de docent van 20 tot 30 minuten met elke cursist; 1 kennistoets; 3 Proeven van bekwaamheid uit te voeren in de eigen beroepspraktijk. Lesdagen De lesdagen zijn verdeeld over 4 modules die elk worden afgesloten met een toets: Module 1: Professionele deskundigheid ( 3 lesdagen). Module 2: Kwaliteit van leven van en voor de cliënt (4 lesdagen en een praktijkdag). Module 3: Adviseren en begeleiden van collega s (3 lesdagen en een praktijkdag). Module 4: Ondersteuning van mantelzorgers (3 lesdagen). Uitvoering vindt plaats in lesdagen van ongeveer 8 uur inclusief koffie - theepauze, exclusief pauze voor de lunch. Tijdens de lesdagen ligt de nadruk op het oefenen van vaardigheden en reflectie. Aan 'het reflecteren' wordt aan het begin van de opleiding gericht aandacht besteed. Cursisten moeten ter voorbereiding op de lesdagen de lesstof thuis lezen en soms tests / zelfbeoordelingen invullen. Werkvormen Er wordt op de lesdagen gewerkt met verschillende werkvormen waarbij theorie en oefenen elkaar voortdurend afwisselen. Werkvormen variëren van: het invullen en oefenen met observatielijsten, beoordelingen door anderen (collega's, leidinggevende), feedback op basis van observaties door de docent, medecursisten, uitvoeren van groepsopdrachten (klassikaal en in kleine groepen), beeldmateriaal, inzet trainingacteurs, plenaire uitleg / bespreking opdrachten, intervisie. Zeer effectieve onderdelen in onze opleiding vormen de drie dagdelen waarbij geoefend wordt met een acteur en de intervisiemomenten. Oefenen met acteur Uit de evaluaties van de branche erkende opleiding EVV die wij geven, blijkt dat medewerkers aangeven hier bijzonder veel van te leren. De acteurs waar wij mee werken zijn ervaren en slagen er in om naar behoefte een dementerende oudere of een familielid te spelen. De inzet van deze acteur is gekoppeld aan de kerntaken Kwaliteit van leven van en voor de cliënt, Ondersteuning en consultatie collega s en Aandacht voor mantelzorgers. De oefensituaties worden aangereikt door de cursisten zelf. Na elke oefensituatie krijgt de cursist feedback van de acteur, de medecursisten en de trainer. Uitgangspunt is dat iedere cursist minimaal één maal oefent. 2 van 8

3 Intervisie: leren van eigen ervaringen en medecursisten Intervisiemomenten zijn verdeeld over de verschillende lesdagen. Er is minimaal 8 uur binnen het lesprogramma hiervoor ingeruimd. De cursisten brengen eigen praktijksituaties in. Het kan gaan om situaties met betrekking tot een cliënt gerelateerd problematiek, maar ook om situaties die een relatie hebben met de rol die zij als GVP (gaan) vervullen. Eigen praktijk centraal De eigen werkpraktijk staat centraal. Dat geldt in het bijzonder bij de BPV opdrachten, de Proeves, de oefeningen tijdens de lesdagen en de intervisiemomenten. Dat betekent dat de cursisten bijvoorbeeld werken / oefenen met het zorg(leef)plan van de organisatie waar zij werken, de daar gebruikelijke observatielijsten enzovoorts. Verdieping en verbreding Tijdens de les en praktijkdagen krijgen zij informatie over alternatieve werkwijzen en nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor wordt de horizon van de cursist verbreed en zijn zij in staat om binnen de eigen organisatie vernieuwingen voor te stellen en (mede) te implementeren. De Proeves zijn zodanig vormgegeven dat cursisten kunnen laten zien wat zij in hun mars hebben. Veelvuldig gebruik van beeldmateriaal ter ondersteuning Tijdens de lesdagen wordt veelvuldig beeldmateriaal gebruikt ter illustratie van de onderwerpen (verschillende psychogeriatrische problematieken, vernieuwingen) maar ook bij oefeningen en opdrachten. Aan de hand hiervan kan bijvoorbeeld geoefend worden in het analyseren van gedrag en op basis daarvan bieden van ondersteuning en opstellen / geven van advies (cliënt, mantelzorg, collega s). Opleidingsmap Elke cursist en begeleider krijgt een opleidingsmap met daarin: de teksten van de lesdagen; de BPV opdrachten; de examenopdrachten, met beoordelingscriteria; de competentiemeter GVP. Een paar willekeurige onderwerpen welke deel uitmaken van de opleiding: brede kennis over de verschillende vormen van dementie (zoals Alzheimer, frontotemporale dementie, vasculaire dementie, Korsakov etc.), de gedragsveranderingen die dit met zich mee kan brengen, overeenkomsten en verschillen en richtlijnen voor de omgang; als hierboven maar dan ook over depressie en gerontopsychiatrie; de verschillende benaderingswijzen waaronder validerende benadering, belevingsgerichte benadering vanuit de fases van ik-beleving, PDL, RO, zintuigactivering etc. met tal van toepassingsvoorbeelden; effecten van de woonomgeving op gedrag en hoe dit in positieve zin om te buigen; analyse methoden zoals de ABC methodiek, het gebruik van Video Interactie Begeleiding, Dementia Care Mapping, observatielijsten zoals GIP etc. omgaan met en collega s ondersteunen als het gaat om optredende gedragsproblemen zoals claimend gedrag, achterdocht, afhankelijk gedrag etc. Bijzondere aandacht wordt besteed aan omgaan met agressie op basis van het Crisis Ontwikkelings Model; de kernpunten van de komende wet Zorg en Dwang die de wet BOPZ gaat vervangen, vernieuwingsprojecten zoals Ban de band en in zijn algemeenheid het hanteren van alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen. Competentiemeter GVP Voorafgaand aan de opleiding of kort na aanvang moeten de cursisten de competentiemeter GVP invullen. Deze meter bestaat uit succescriteria per competentie waarop de cursist zichzelf moet beoordelen en waar de leidinggevende/ begeleider en een collega de cursist kan beoordelen. De 3 van 8

4 resultaten van de competentiemeter worden gebruikt bij de bespreking van de BPV opdrachten en voor het in kaart brengen van sterke- en verbeterpunten. De competentiemeter GVP is ook digitaal op een speciaal deel van onze site beschikbaar en in te vullen. De competentiemeter kan daarnaast worden gebruikt bij het opstellen van een POP of PAP. Praktijkcomponenten, borging, betrokkenheid organisatie In de opleiding ligt een grote nadruk op de praktijk. Cursisten moeten opdrachten uitvoeren in de eigen werkpraktijk. Deze opdrachten worden besproken met de interne begeleiders. Dit zijn meestal leidinggevenden en praktijkopleiders / - coördinatoren van de organisatie. Hierdoor ontstaat een lerende omgeving en vindt borging plaats tijdens de opleiding. BPV - opdrachten In het lesprogramma zijn 7 gestructureerde Beroeps Praktijk Vormende (BPV) opdrachten opgenomen waarvan 2 in de vorm van praktijkdagen. Deze gestructureerde opdrachten moeten de cursisten in werktijd en eigen tijd uitvoeren en hebben altijd een directe relatie met datgene wat daarvoor tijdens een lesdag is behandeld en de eigen werkpraktijk. Doelstelling: borging in de praktijk, reflectie. De praktijkdagen De praktijkdagen (tevens BPV - opdrachten) dienen er voor om de GVP kennis te laten maken met de werkwijze van een collega GVP op een andere unit, afdeling of locatie of werkveld binnen de psychogeriatrie. Het grootste leereffect wordt met dit laatste bereikt. Hierdoor wordt de 'horizon' van de GVP verruimd. De opdrachten die de GVP tijdens de praktijkdagen moet uitvoeren zijn gestructureerd. De logistiek rondom de praktijkdagen ligt bij de opdrachtgever. Bij combinatiegroepen biedt BTSG ondersteuning bij de afstemming. Interne begeleiders De BPV - opdrachten worden met interne begeleiders besproken. Het belang hiervan is vooral gelegen in de effectievere borging. Hierdoor treden sneller veranderingen in werkwijzen op. In het geval van leidinggevenden worden zij zich bewuster van de rolverandering die ook van hen wordt gevraagd. Wij hebben richtlijnen voor de bespreking van deze opdrachten door de interne begeleiders. Zij worden hierover geïnstrueerd (1 dagdeel). Het niveau van beoordelaars moet minimaal MBO-4 zijn. Op verzoek kunnen wij een training verzorgen waarbij hun rol wordt toegelicht en geoefend. De interne begeleiders zijn ook (mede) beoordelaars bij 3 examenonderdelen. Diploma eisen Om voor het branche-erkende diploma GVP met speld in aanmerking te komen worden door ons de volgende criteria gehanteerd: De cursist moet alle lesdagen hebben bijgewoond. Verzuim als gevolg van overmacht (ziekte e.d.) moet worden ingehaald door het uitvoeren van vervangende opdrachten of het inhalen van de gemiste les in een andere groep. Dit laatste heeft onze voorkeur maar hangt af van de mogelijkheden op dat moment. Meer dan twee maal missen van een lesdag leidt tot uitsluiting voor het examen. De cursist heeft alle BPV - opdrachten uitgevoerd en deze zijn als voldoende beoordeeld. De cursist moet de kennistoets en alle examenonderdelen met minimaal een voldoende hebben afgesloten. Kennistoets Omdat het bij de GPV om een gespecialiseerde functie psychogeriatrie gaat, is het kennisaspect van groot belang. Binnen het profiel gaat het daarbij om de competentie Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van de psychogeriatrie. In de opleiding wordt daarom binnen module 1 aandacht besteedt aan het verdiepen en verbreden van dit kennisaspect. 4 van 8

5 De module wordt afgerond met een kennistoets welke bestaat uit: o 20 multiple choice vragen (elk goed antwoord levert 1 punt op); o 5 open vragen (elk goed antwoord levert 2 punten op). Afname van de toets vindt plaats na de derde lesdag, in-company, in aanwezigheid van een surveillant. Duur 1 ½ uur. De cursist krijgt ter plekke de toets uitgereikt en levert deze aan het eind in bij de surveillant. Deze stuurt alle ingevulde toetsen in een gesloten envelop direct naar BTSG. Daar wordt de toets beoordeeld en binnen 14 dagen krijgt de cursist via de docent de uitslag te horen. Het resultaat wordt vermeld in het percentage goed en de vermelding voldoende of onvoldoende. De kennistoets kent twee herkansingen en moet met een positief resultaat worden afgesloten. De kennistoets is met voldoende afgesloten indien 19 van de maximaal 30 te behalen punten zijn gehaald. Proeven van bekwaamheid Om in aanmerking te komen voor het diploma Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie moet de cursist naast de kennistoets de drie bij deze opleiding behorende Proeven van bekwaamheid hebben behaald: - Bij module 2 hoort Proeve van bekwaamheid 1 welke bestaat uit: o een praktijktoets: De cursist stelt een omgangsvoorstel op voor een psychogeriatrische cliënt ter ondersteuning of bevordering van diens kwaliteit van leven. De cursist brengt het omgangsvoorstel in tijdens een cliëntenoverleg of MDO. De cursist voert de proeve uit binnen de eigen beroepscontext en baseert het omgangsvoorstel op eigen observaties of op basis van signalen of een inventarisatie binnen het team. Beoordeling vindt plaats door twee beoordelaars binnen de eigen beroepscontext, waarvan één de functie van praktijkopleider / -coördinator vervult. Het niveau van beoordelaars moet minimaal MBO-4 zijn. Cursisten die de opleiding EVV van BTSG hebben gevolgd kunnen volstaan met het opstellen van een omgangsvoorstel. Dit moeten zij opsturen naar BTSG alwaar het door twee beoordelaars inhoudelijk wordt beoordeeld. De uitslag volgt binnen 14 dagen na ontvangst van het omgangsvoorstel door BTSG. - Bij module 3 hoort Proeve van bekwaamheid 2 welke bestaat uit: o een praktijktoets: De cursist verzorgt een presentatie voor een team / de organisatie waar hij / zij werkt over een onderwerp dat speelt met betrekking tot de psychogeriatrische cliëntenzorg. De cursist voert de proeve uit binnen de eigen beroepscontext en baseert het thema op eigen observaties of op basis van signalen of een inventarisatie binnen een team. Beoordeling vindt plaats door twee beoordelaars binnen de eigen beroepscontext, waarvan één de functie van praktijkopleider / -coördinator vervult. Het niveau van beoordelaars moet minimaal MBO-4 zijn. - Bij module 4 hoort Proeve van bekwaamheid 3 welke bestaat uit: o een praktijktoets: De cursist bereidt een familiebijeenkomst voor over een onderwerp dat speelt met betrekking tot de zorg van één of een groep cliënten. De cursist voert de proeve uit binnen de eigen beroepscontext en baseert het onderwerp op basis van signalen van- of een inventarisatie onder de familieleden. Beoordeling vindt plaats door twee beoordelaars binnen de eigen beroepscontext, waarvan één de functie van praktijkopleider / -coördinator vervult. Het niveau van beoordelaars moet minimaal MBO-4 zijn. Voor elk onderdeel moet minimaal een voldoende worden gehaald en cursisten hebben voor elk onderdeel één herkansing. 5 van 8

6 Begeleiding cursist De begeleidingsmomenten die onderdeel uitmaken van dit voorstel zijn als volgt: a. Informatiebijeenkomst (BTSG) Deze bijeenkomst wordt gehouden aan het begin van de opleiding. Doel is de om informatie te geven over de opleiding en de mogelijkheden om aan leerdoelen, BPV - opdrachten en praktijktoetsen te werken. Tijdens deze bijeenkomst komt de competentiemeter GVP ter sprake. Dit is een goed hulpmiddel voor de cursist en de interne begeleiders om de leerontwikkelingen in kaart te brengen en te volgen. Voor de interne begeleiders wordt voorafgaand aan de opleiding een voorlichtingsbijeenkomst over de opleiding gehouden. Het opleidingsprogramma wordt doorlopen en toegelicht. b. Voortgangsgesprek cursist (BTSG) Dit gesprek vindt plaats tussen cursist en de groepsdocent ongeveer halverwege de opleiding. Onderwerp van gesprek zijn de studievorderingen, leerproces en beroepshouding. c. Voortgangsbespreking tussen interne begeleiders en groepsdocent Dit gesprek over behaalde resultaten en gemaakte afspraken wordt na de voortgangsgesprekken met de cursisten gehouden. Dit wordt vaak gecombineerd met het vorige onderdeel in één sessie. d. Bespreken van de BPV - opdrachten Dit geschiedt door de interne begeleiders. Over wie dat gaan worden en de rolverdeling vindt nader overleg plaats. Locatie en doorlooptijd De opleiding vindt in-company plaats. Indien cursisten uit meerdere organisaties afkomstig zijn, vinden de lesdagen verspreid over de diverse organisaties plaats. De doorlooptijd is ongeveer maanden waarbij rekening is gehouden met vakanties en langere periodes van praktijkdagen en examinering. Lesdagen vinden bij voorkeur met een tussenperiode van 14 dagen plaats. Benodigde faciliteiten Een lesruimte voldoende groot voor een groep van maximaal 17 personen (maximaal 15 cursisten). De ruimte moet de mogelijkheid bieden om ook in kleinere groepen te werken of ruimten in de nabijheid hebben waar in kleinere groepjes kan worden gewerkt. Een flip-over op alle lesdagen. Een DVD speler met televisie of een beamer met laptop. Koffie en thee gedurende de lesdagen. Internetondersteuning Cursisten kunnen inloggen op een specifiek voor de GVP ontwikkelt deel van onze website. Daar vinden zij aanvullende informatie, digitale invulformuleren van alle opdrachten, de digitale competentiemeter GVP en alle vragenlijsten uit de opleiding die zij on-line kunnen invullen. Omvang van de groep en aanmelding De omvang van een cursusgroep is maximaal 15 cursisten. Indien er voldoende aanmeldingen uit één organisatie zijn, dan kan de opleiding in-company voor die organisatie worden georganiseerd. Bij aanmelding van één enkele of lagere aantallen cursisten, wordt een groep gevormd van cursisten uit verschillende organisaties. In overleg met die organisaties proberen wij dan dat iedere of een aantal organisaties dan als gast voor een aantal lesdagen wil optreden. Wij proberen dan op elke locatie ook een korte rondleiding te organiseren. Aanmelden kan via de mail of telefonisch van 8

7 Kosten De kosten bedragen voor de volledige opleiding 1.495,- per cursist voor een groep tot 12 deelnemers. Bij een groepsgrootte van 13 tot 15 passen wij een korting toe op het bedrag per deelnemer. In de kosten zijn opgenomen: planning en coördinatie van de lesdagen; introductiebijeenkomst en informatiemateriaal, een docent voor 13 lesdagen en 1 dag voor de voortgangsgesprekken, 3 dagdelen een acteur, toegang tot de speciale GVP site van BTSG gedurende de duur van de opleiding, opleidingsmappen voor elke cursist en de betrokken begeleiders/ beoordelaars (extra mappen worden tegen kostprijs à 40,- per stuk), periodieke overzichten (via de mail) van ingeleverde BPV opdrachten en resultaten van kennistoets en Proeves, diploma s en spelden GVP, schriftelijke evaluatie van de opleiding, aanwezigheid van de docent bij de uitreiking van de diploma s en spelden. BTSG, Nijmegen mail: telefoon: Juni van 8

8 Vrijstellingen in geval van diploma EVV EVC procedure Diploma EVV Er is overlap van onderdelen van de branche erkende opleidingen GVP en EVV maar deze is niet groot. Het beroepskwalificatieprofiel van de GVP is daarvoor te gespecialiseerd. De volgende vrijstellingen zijn vastgesteld voor cursisten die de branche erkende opleiding EVV hebben gevolgd: vrijstelling voor 3 ½ lesdag EVC procedure De (gewijzigde) EVC procedure kan gevolgd worden in geval medewerkers al lang(er) werkzaam zijn binnen de psychogeriatrie en zich hebben bijgeschoold in die tijd. Dit kan leiden tot verdere instellingen van onderdelen van de opleiding. Er kan vrijstelling worden verkregen voor les- en praktijkdagen, BPV - opdrachten en examenonderdelen. U kunt de EVC procedure vinden op onze website kijk bij Over BTSG. WVA regeling De Wet Vermindering Afdracht loonheffing biedt de mogelijkheid om in geval van CROHO en CREBO erkende opleidingen, de afdracht aan loonbelasting voor de cursisten te verlagen. Daardoor kan aanzienlijk worden bespaart op de totale kosten van de opleiding. Helaas heeft deze branche erkende opleiding geen CROHO of CREBO erkenning. Door de samenwerking van BTSG met een HBO school kan deze opleiding wel voor de WVA in aanmerking komen. Voorwaarde is wel dat de cursisten bij deze school ingeschreven worden. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Daarnaast moeten alle opdrachten digitaal worden aangeleverd bij de HBO en is er een gesprek van iedere cursist met de studieloopbaanbegeleider van de HBO. De extra administratieve belasting is gering. De uitvoering van de opleiding en de coördinatie verloopt ook in dit geval geheel via BTSG. Mocht u deze mogelijkheid willen onderzoeken, neem dan contact met ons op. BTSG, Nijmegen mail: telefoon: Juni van 8

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

toolkit zorg zelf voor minder vrijheidsbeperkende maatregelen

toolkit zorg zelf voor minder vrijheidsbeperkende maatregelen zorg zelf voor minder vrijheidsbeperkende maatregelen Colofon Dit is een uitgave van Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Vilans is het onafhankelijke kenniscentrum voor werkers en organisaties die

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige 2015/2016 Inhoudsopgave Studieprogramma 3 Basisprogramma opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige 3 De modules element 1 4 Module 1 en 2 5 Module 3 7 Module 4

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie