OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 22 juni 2010.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010."

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr. F.A.M. Veraart. Thans mr. R. Cats Curator : mr. J. Kok Paleisbox : 215 Activiteiten onderneming : De vennootschap verrichtte bloementransporten in opdracht van derden naar diverse EU-landen. Omzetgegevens : Netto omzet 2009: ,-. Personeel gemiddeld aantal : 2009: 27, 2008: 23. Verslagperiode : 23 juni 2014 t/m 9 oktober 2014 Bestede uren in verslagperiode : 0,7 uur Bestede uren totaal : 70,6 Saldo boedelrekening Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De vennootschap is op 28 mei 2004 opgericht door N.J.L.A. de Haas Beheer B.V., waarvoor als directie optreedt de heer N.J.L.A. de Haas. 1.2 Winst en verlies : De jaarrekening 2008 geeft nog een geringe winst van ,-, de jaarrekening 2009 geeft een bedrijfsresultaat negatief van , Balanstotaal : Het balanstotaal 2009 was , Lopende procedures : Niet aanwezig.

2 1.5 Verzekeringen : De lopende verzekeringen zijn inmiddels opgezegd. 1.6 Huur : Het bedrijfspand is gehuurd, na toestemming van de rechter commissaris (28 juni 2010) is de huurovereenkomst opgezegd. Daarnaast is er nog een huurovereenkomst terzake van karren en platen die in de bloemenhandel in het buitenland worden gebruikt. De verhuurder heeft aanspraak gemaakt op het retourneren van deze karren. De waarde hiervan bedraagt volgens opgave van de verhuurder ruim ,-. In overleg met de heer De Haas wordt getracht de karren en de platen uit het buitenland retour te ontvangen. De huur hiervan is opgezegd. Een groot deel van de karren en platen is geretourneerd aan de verhuurder. 1.7 Oorzaak faillissement : Het eigen vermogen per 31 december 2009 was negatief ,-. Ook in de eerste vier maanden van 2010 is een negatief resultaat behaald van ruim ,-. Voor het aanvragen van het faillissement zijn verschillende betalingsregelingen met crediteuren getroffen, daarnaast is getracht de onderneming te saneren door middel van verkoop van twee auto s, het inzetten van de planner als chauffeur en het vertrek van de administratieve kracht. De overheadkosten zijn hiermee flink afgenomen. De Rabobank c.q. De lage Landen heeft gemeend dat de vennootschap geen overlevingsmogelijkheden had en heeft vervolgens het krediet opgezegd. Daarna heeft de directie het faillissement aangevraagd. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal: 19.

3 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Aantal: 27. Per 16 juni heeft een collega transporteur een deel van de werkzaamheden van John de Haas Transport B.V. voortgezet. Een deel van de werknemers, 10 personen, is per 1 juli 2010 in dienst getreden van Vooys Transport B.V. Twee werknemers zijn vrijwillig naar een ander werkgever vertrokken. 2.3 Datum ontslagaanzegging : Op 30 juni 2010 is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris d.d. 28 juni 2010 de overige werknemers (7 maal) opgezegd. Gebleken is dat één werknemer nog een lening heeft van de vennootschap ter hoogte van circa 2.000,-. Inmiddels is de vordering van het UWV ontvangen, zie 8.1. : Nadere inventarisatie van de mogelijke vorderingen via het UWV. Nog niet ontvangen. Afgewikkeld. 3. Activa : Onroerende zaken Niet aanwezig. 3.1 Beschrijving : 3.2 Verkoopopbrengst : 3.3 Hoogte hypotheek : 3.4 Boedelbijdrage : : Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Er is een kantoorinventaris aanwezig. De openbare veiling zal deze maand plaatsvinden. 3.6 Verkoopopbrengst : Opbrengst 1.416,10. De rekening van het veilingbedrijf is betaald, kosten 202,30 inclusief BTW. 3.7 Boedelbijdrage : 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Naar verwachting aanwezig. Afgewikkeld. Afgewikkeld.

4 Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : De voortzetting van de werkzaamheden van John de Haas Transport B.V. bleek vanaf 16 juni 2010 niet langer mogelijk, immers de bank had het krediet opgezegd. Deze werkzaamheden zijn per 16 juni 2010 overgenomen door Vooys Transport B.V. die met behulp van een deel van de werknemers van John de Haas Transport B.V. de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Declaratie van de werkzaamheden verricht door de werknemers van John de Haas Transport B.V. aan Vooys Transport B.V. heeft inmiddels plaatsgevonden tot een bedrag van ,48. Is inmiddels ontvangen op de boedelrekening Verkoopopbrengst : , Boedelbijdrage : : Incasso. Afgewikkeld. : Andere activa 3.12 Beschrijving : De goodwill van de vennootschap is verkocht aan Vooys Transport B.V. na verkregen toestemming van de rechter-commissaris d.d. 28 juni 2010 tot een bedrag van , Verkoopopbrengst : Verkoopopbrengst ,-. Afgewikkeld. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Volgens de proefbalans 24 juni ,-. De Lage Landen heeft de incasso in handen. Er is een pandrecht gevestigd op deze vorderingen. De Lage Landen heeft de incassowerkzaamheden beëindigd. De

5 dossiers zijn in handen van de curator. Na afboeking van de tegenvorderingen resteert een bedrag van ,07. Er vindt overleg plaats met de Rabobank over mogelijk ontvangen betalingen. Verdere incasso is ter hand genomen. Via de Rabobank Katwijk is aan debiteurenbetalingen nà faillissementsdatum ontvangen ,94. De Lage Landen heeft de incasso inmiddels beëindigd. Op de boedelrekening is gestort ,50. Een deel van de debiteuren was ter incasso verstrekt aan Collective, ook deze werkzaamheden zijn beëindigd, opbrengst gestort op de boedelrekening bedraagt ,93. In totaal is er aan betaling van debiteuren, onder aftrek van de incassokosten ontvangen een bedrag ,37. De afwikkeling met de Rabobank en de Lage landen heeft plaats gevonden. Er bestaan diverse vorderingen wegens betaalde belastingen in het buitenland. Het totaalbedrag per faillissementsdatum is volgens de kolommenbalans: ,59. en ,-, totaal ,59. De verschillende instanties in het buitenland zijn aangeschreven (Luxemburg, België en Frankrijk) België heeft bericht gezonden dat de betaling slechts kan worden overgemaakt op de rekening bij de Rabobank ( ,-). De andere landen hebben nog niet gereageerd. Inmiddels is via de Rabobank Katwijk ontvangen ,97. Dit bedrag is verwerkt in het ontvangen saldo van de Rabobank. Er resteert nog een tweetal te ontvangen betalingen van Luxemburg tot een bedrag van

6 16.795,- alsmede van België 8.426,38. De betreffende instanties zijn opnieuw aangeschreven. Er is nog steeds geen betaling ontvangen. Inmiddels is er een betaling van Luxemburg ontvangen. Eerst nu blijkt dat er een afwijzing van een teruggaveverzoek is geweest. Hiertegen wordt nu verweer gevoerd. Het belang is ca ,-. Er is een nieuwe aangifte verricht, maar nog geen reactie ontvangen. De gegevens in Luxemburg zouden aldaar niet meer aanwezig zijn. Er is opnieuw nader onderzoek verricht door de voormalige accountant van de vennootschap. Er is in december 2013 nog overleg geweest tussen de fiscus Nederland en Luxemburg. Een reactie moet nog volgen. De voormalige accountant geeft aan dat hij van de belastingdienst Maastricht heeft vernomen dat van die zijde nog druk wordt uitgeoefend op Luxemburg teneinde tot de uitbetaling over te gaan. De accountant berichtte dat de belastingdienst in Maastricht die deze zaken behartigd geen kans ziet de incasso te verkrijgen. Volgens de kolommenbalans is aanwezig een vordering in rekening-courant met de moedervennootschap tot een bedrag van ,45 en een vordering in rekening-courant op de Haas Vrachtwagens B.V. tot een bedrag van ,24. De boekhouding moet, naar verwachting, nog verder worden bijgewerkt, nadere informatie zal volgen. Volgens de inmiddels ontvangen overzichten is de vordering op de moedervennootschap ,50. Volgens opgave van de directie zou in de moedervennootschap geen actief

7 aanwezig zijn. Bekend is dat de directie persoonlijk medeborg staat ten aanzien van de schuld aan de fiscus tot een bedrag van ,-. Aan de Haas Vrachtwagens B.V. zou er thans een schuld zijn van 7.946,76. Nader overleg volgt nog. Heeft de aandacht. Eerst zal de vordering van de fiscus moeten worden geïnventariseerd alvorens tot incasso van de rekening-courantverhouding met N.J.L.A. de Haas Beheer B.V. kan worden overgegaan. Gezien de diverse aansprakelijkheden en de verhaalbaarheid daarvan zal er naar verwachting niet tot verdere incasso worden overgegaan. Afgewikkeld. Daarnaast is er nog een vordering op een werknemer tot een bedrag van 2.362,- per 1 januari Maandelijks werd hierop van het salaris een aflossingsbedrag ingehouden. De juiste hoogte moet worden vastgesteld. Nog geen bericht van het UWV ontvangen. Nog steeds geen bericht ontvangen. De berichten van het UWV worden afgewacht. Inmiddels is de vordering van het UWV ontvangen zie punt 8.1 en 8.3. In deze vordering is verrekend de tegenvordering op de werknemer. Afgewikkeld. Per 16 oktober 2009 is een factoringsovereenkomst gesloten met de Lage Landen Factoring in Eindhoven. Op grond van deze overeenkomst heeft 80% bevoorschotting plaatsgevonden van de debiteurenvorderingen welke daarbij zijn verpand. Inmiddels is de

8 incasso via de Lage Landen afgewikkeld, zie punt Opbrengst : Nog niet bekend. Via de boedelrekening ,43. Via de Rabobank Katwijk , Boedelbijdrage : Niet. Afwikkeling diverse vorderingen. Afgewikkeld. 5. Bank/ Zekerheden 5.1 Vordering van bank (en) : De Lage Landen heeft per 30 juni 2010 de vordering ingediend ter hoogte van ,16 exclusief rente en andere kosten. Inmiddels zijn de leasecontracten voor de vrachtwagens aan derden overgedragen, de schuld aan de Lage Landen zal, naar verwachting, zijn gedaald tot nagenoeg nihil. Inmiddels is er bericht ontvangen dat er een creditstand is van 1.257,72. Dit bedrag valt onder het pandrecht van de Rabobank en zal daaraan worden overgemaakt. De bank heeft inmiddels het creditsaldo van de bankrekening overgemaakt op de boedelrekening zijnde ,76, De bank heeft een aantal prefaillissementstegenvorderingen verrekend. Daarnaast heeft nà faillissementsdatum een aantal verrekeningen plaatsgevonden waarvan de bank nadere informatie dient te verschaffen. Dit wordt nader onderzocht. Er heeft nader onderzoek plaats gevonden, alles is afgewikkeld. 5.2 Leasecontracten : Na enige onduidelijkheid is gebleken dat de leasecontracten aanwezig zijn op John de Haas Vrachtwagen B.V.. De afwikkeling hiervan wordt door de heer De Haas ter hand

9 genomen. Is inmiddels afgewikkeld, geen vorderingen aanwezig. 5.3 Beschrijving zekerheden : De Lage Landen heeft pandrecht bedongen op de vorderingen van De Haas Transport B.V. Wanneer er geen vorderingen meer aanwezig zijn zal dit pandrecht zijn vervallen. Pandrechten zijn vervallen. 5.4 Separatistenpositie : 5.5 Boedelbijdragen : 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Nog niet bekend. Niet aanwezig. 5.7 Reclamerechten : Nog niet bekend. Niet aanwezig. 5.8 Retentierechten : Nog niet bekend. Niet aanwezig. Behoudens nadere informatie van de Rabobank is dit afgewikkeld. 6. Doorstart/ voortzetten Niet van toepassing. Voortzetten 6.1 Exploitatie/ zekerheden : 6.2 Financiële verslaglegging : Doorstart 6.3 Beschrijving : 6.4 Verantwoording : 6.5 Opbrengst : 6.6 Boedelbijdrage : 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De boekhouding lijkt correct bijgehouden te zijn. 7.2 Depot jaarrekeningen : Wordt onderzocht. Tijdig 2007: ; 2008: ; 2009: Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : De vennootschap is opgericht met behulp van een accountantsverklaring ex BW 2:204 a lid 2.

10 De aan de oprichtingsakte gehechte verklaring geeft aan dat een groot deel van de inbreng bestond uit berekende goodwill zijnde ,-. De goodwill is berekend op basis van een gebruikelijk percentage zijnde 3,5 maal de winst exclusief ondernemersvergoeding. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Wordt onderzocht. Niet aangetroffen. 7.6 Paulianeus handelen : Wordt onderzocht. Niet aangetroffen. Nadere inventarisatie ten aanzien van het bestuur en handelen juist voorafgaand aan het aanvragen van het faillissement. Overleg vindt plaats. De boekhouding is onderzocht, er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Nog niet ingediend. Kosten curator p.m.. Boedelvordering UWV ,14. Thans ,60. Gewijzigd naar , Pref. vord. van de fiscus : Volgens opgave boekhouding (per 30 april 2010) een bedrag van ,-. Thans aangemeld ,-. Thans ,00. Thans ingediend ,-.Ongewijzigd. 8.3 Pref. vord. van het UWV : ,47. Gewijzigd 6.074,82. Preferent ex art.3:288 sub e , Andere pref. crediteuren : Accijns 1075, Aantal concurrente crediteuren : Thans aangemeld: 20. Thans Bedrag concurrente crediteuren : Volgens opgave boekhouding per 16 juni ,55. Thans aangemeld ,74. Thans aangemeld ,60. Thans ,77. Gewijzigd , Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend. Naar verwachting zal aan de boedelcrediteuren de uitbetaling kunnen plaatsvinden. Aan de preferente crediteuren zal eveneens een gedeeltelijke betaling

11 kunnen worden verricht. Naar verwachting zal aan de concurrente crediteuren geen uitkering worden gedaan. : Gebleken is dat er een aantal dubbeltellingen (UWV/Pensioenfonds) aanwezig waren. Dit is nu hersteld en nagenoeg afgewikkeld. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend. Getracht wordt binnen zes maanden een en ander af te wikkelen. Het wachten is op de betalingen vanuit Belgie en Luxemburg. Na ontvangst betalingen buitenland kan de opheffing plaats vinden. Alleen de fiscale vordering op Luxemburg is nog niet afgewikkeld. Nog steeds niet afgewikkeld. Zie 4.1. Gezien het bericht van de fiscus wordt thans opheffing verzocht. 9.2 Plan van aanpak : Nadere inventarisatie crediteuren, afwikkeling de Lage Landen. Nadere inventarisatie vordering fiscus, alsmede rekeningcourantverhouding met de moedervennootschap. Afgewikkeld zie punt Indiening volgend verslag : 22 juni 2014 : Afwikkeling vordering op Luxemburg. Nadat dit is afgewikkeld zal op korte termijn de vereenvoudigde opheffing art. 137a Fw. worden verzocht. Zie 9.1 Noordwijk, 10 oktober 2014 mr. J. Kok curator Bijlage openbaar: tussentijds financieel verslag

12 Dit verslag met de daarbij horende bijlagen betreft een openbaar verslag als bedoeld in artikel 73a Fw. Met het verslag beoogt de curator belanghebbenden zo zorgvuldig mogelijk te informeren over de voortgang in het faillissement. De curator staat echter niet in voor de volledigheid of de juistheid van de in het verslag opgenomen informatie. Niet uitgesloten is dat de curator nog niet alle informatie ter beschikking heeft dan wel dat bepaalde informatie in dit stadium nog niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Laatst bijgewerkt: Augustus 2014 www.redcoon.nl Algemene Voorwaarden B2B Augustus 2014 Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden Artikel 2 Aanbiedingen

Nadere informatie

http://portal.rechtsorde.nl/pages/rosedocumentexportandprint.aspx?savebutton=true&...

http://portal.rechtsorde.nl/pages/rosedocumentexportandprint.aspx?savebutton=true&... pagina 1 van 5 Jutd 2012/09 Girale betalingen door de gefailleerde op of na datum faillissement Jutd 2012/09 d.d. 03 05 2012 Auteur(s): Mr. F.F.A. Smetsers, Van Iersel Luchtman NV, Breda. In de praktijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie