SEPA: AMBTELIJK GEDROCHT OF PRAKTISCHE ZEGENING?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEPA: AMBTELIJK GEDROCHT OF PRAKTISCHE ZEGENING?"

Transcriptie

1 Treasury management Ontwikkelingen in het Europees betalingsverkeer SEPA: AMBTELIJK GEDROCHT OF PRAKTISCHE ZEGENING? Steeds vaker vallen uitnodigingen in de bus voor seminars over SEPA. Ook verschijnen er artikelen in kranten over de gevolgen van SEPA, over het verdwijnen van ons systeem van pinbetalingen, waarmee we als Nederlanders toch dachten binnen Europa voorop te lopen op het gebied van betalingsverkeer. Plastic in plaats van cash in de winkels, daardoor kan bij de kassa s toch sneller worden afgerekend? Moeten we deze kortere wachtrijen nu weer g inleveren? De Koning en Scheer g in dit artikel in op de vraag wat SEPA precies is en wat het gaat betekenen voor Nederlandse particulieren en bedrijven. Moeten we ons op de komst van SEPA voorbereiden en zo ja, hoe? Ook deze vragen komen de orde. DOOR LOUIS DE KONING EN ROBERT JAN SCHEER Eind jaren negentig is binnen de Europese Unie (EU) een nieuw initiatief gestart om Europa internationaal de meest concurrerende regio te maken. Dit was altijd al een van de belangrijkste drijfveren voor de vorming van de EU. Het heeft ondertussen onder andere al geresulteerd in vrij verkeer van goederen en diensten, vrije vestiging en één Europese munt. Een belangrijke beperking is echter nog steeds de grote diversiteit in betalingsverkeer en de daar verbonden hoge kosten in geld en tijd. Tijdens de Europese top van Lissabon in maart 2000 is daarom het strategische besluit genomen en de commitment uitgesproken om van Europa de meest concurrerende regio in de wereld te maken. Hierbij was het ook duidelijk dat één van de belangrijke voorwaarden om deze doelstelling te kunnen halen, een efficiënt betalingverkeer tussen particulieren en bedrijven binnen en tussen de lidstaten is. Dat wil zeggen: het creëren van één Europese betaalmarkt, waarbij de betalingsverschillen tussen de lidstaten verdwijnen en binnen Europa alle betalingen als binnenlandse betalingen kunnen worden afgewikkeld, zowel in prijs als in snelheid. Het zou tevens de concurrentie tussen de bieders van betaaldiensten moeten stimuleren. Het creëren van deze Europese betaalmarkt biedt verder de mogelijkheid tot algehele modernisering en het vervangen van verouderde betaalmiddelen, zoals bijvoorbeeld de vele soorten cheques die thans nog in diverse lidstaten in gebruik zijn, iets waar we in Nederland ook pas zo n tien jaar geleden afscheid van hebben genomen (denk hierbij de eurocheques en bankcheques). In vervolg op het besluit van de Europese Commissie hebben de Europese banken zich verenigd in de European Payments Council (EPC), die bindende besluiten kan nemen over de kaders en de reglementen voor de Single European Payment Area (SEPA). Ondertussen is binnen de EPC een nieuwe interbancaire Europese standaard afgesproken voor de infrastructuur voor het afwikkelen van eurotransacties: SEPA XML. Deze nieuwe interbancaire standaard zal de diverse moeilijk uitwisselbare nationale standaarden g vervangen. Binnen SEPA wordt voor de integratie en implementatie onderscheid gemaakt naar: ~ overschrijvingen; ~ automatische incasso s (domiciliering); ~ betaalkaarten. 8 AUGUSTUS 2008

2 Het zal u opgevallen zijn dat in de gegeven opsomming geen cheques en wissels meer voorkomen. Het is namelijk de verwachting dat deze uiteindelijk zullen verdwijnen en dat ze zullen uitsterven binnen die Europese landen waar ze nu nog in gebruik zijn. Gefaseerde implementatie De overgang naar SEPA zal gefaseerd plaatsvinden. Per betalingscategorie is daarom een roadmap uitgezet voor de implementatie en ingebruikneming door klanten. In figuur 1 geven wij een overzicht van de implementatiestappen per betalingscategorie naar jaren, met de thans geplande belangrijkste mijlpalen. Het is de bedoeling dat uiterlijk per eind 2010 een kritische massa dient te zijn bereikt voor de nationale overboekingen, automatische incasso s en kaartbetalingen. Per 2014 dienen de oude nationale standaarden te zijn uitgefaseerd. Of dit laatste dan ook daadwerkelijk gerealiseerd zal zijn is de vraag. Veel landen hebben immers tot vrij recent nog investeringen ged in hun bestde infrastructuur en standaarden. Deze investeringen zijn niet alleen opgebracht door financiële instellingen, maar vooral ook door hun klanten. Denk hierbij de pinautomaten en achterliggende systemen, waarin winkeliers en andere ondernemingen hebben geïnvesteerd. Binnen Nederland wordt er daarom al over gesproken om de uitfasering van de pinbetalingen met betaalkaarten uit te stellen tot Ook grote, internationaal opererende bedrijven hebben vaak geïnvesteerd in hun betalingsinfrastructuur, bijvoorbeeld in de vorm van een zogenaamde payment factory en/of afdelingen voor internationaal cashmanagement, om de huidige betaalinstrumenten zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten en te benutten. Overschrijvingen Incasso s Betaalkaarten Alle betaalrekeningen zijn bereikbaar voor overschrijving Zakelijke cliënten, softwareleveranciers en mkb: ontwikkeling SEPA-compliant elektonische betaalstandaarden Alle geldautomaten zijn SEPAcompliant Alle debitcards zijn SEPAcompliant Alle betaalrekeningen bereikbaar voor SEPAincasso s hebben papieren stornoformulieren beschikbaar voor cliënten stellen de elektronische overschrijving beschikbaar voor hun cliënten bieden cliënten SEPA-incassoproducten Alle debitcards zijn SEPAcompliant stellen papieren overschrijving beschikbaar bepaalde cliënten bieden uitsluitend nog SEPA-bankbankproducten bieden uitsluitend nog SEPA-cliënt-banken bank-clientproducten bieden uitsluitend nog SEPA-bankbankproducten bieden uitsluitend nog SEPA-cliëntbank- en bankcliëntproducten gebruiken uitsluitend nog SEPA-bank-bankstandaarden gebruiken uitsluitend nog SEPA-cliënt-banken bank-cliëntstandaarden Gebruik van nietcompliant SEPAmachtigingen en standaarden niet langer toegest Alle betaalautomaten voldoen de Europese veiligheidsnorm (EMV) Figuur 1 Te nemen stappen in de gefaseerde invoering en ingebruikneming van SEPA weergegeven in jaren en per betalingscategorie. AUGUSTUS

3 Als gevolg van deze investeringen zal het niet eenvoudig zijn om de voordelen van een nieuw en voorlopig extra betaalinstrument zichtbaar te maken. Voor de Benelux geldt daarbij in het bijzonder dat het betalingsverkeer reeds zeer efficiënt georganiseerd is tegen lage tarieven. Naast technische en procedurele passingen zijn op een tal fronten ook passingen nodig in wettelijke regelingen. Denk hierbij specifiek de regelingen met betrekking tot consumentenbescherming. Zo zijn er bijvoorbeeld landen waar machtigingen voor automatische incasso bij de banken worden bewaard en er zijn landen waar de incasserende bedrijven ze bewaren. Hier zal binnen de EU een uniforme regeling voor dienen te komen. Daarnaast is de vraag of dit dan betekent dat oude machtigen overg naar het nieuwe regime of dat bedrijven en instanties opnieuw incassomachtigingen hun klanten moeten vragen. Dit laatste brengt nogal wat werk met zich mee. Cheques en wissels zullen in heel Europa verdwijnen Een voortrekkersrol bij de invoering van SEPA is om deze reden dan ook weggelegd voor de overheid, die als grootverbruiker in het betalingsverkeer als geen ander een belangrijke rol kan spelen in het genereren van de transactievolumes voor SEPA-betaalinstrumenten. Uit figuur 1 blijkt dat in 2008 alle bankrekeningen SEPA-betalingen kunnen ontvangen en dat gedurende 2008 softwareleveranciers SEPA-compliant betalingsmogelijkheden g ontwikkelen en inbouwen. In België is in dit kader in 2008 Isabel 6 uitgebracht. In Nederland hebben de banken hun elektronische betalingssoftware voor klanten reeds gepast zodat IBAN- en BIC-codes kunnen worden ingevoerd en toegevoegd alle overschrijvingen. Ondertussen bieden de meeste financiële systemen de mogelijkheid om deze informatie voor relaties te registreren in de stamgegevens. Dit werkt ook door in de elektronische dagafschriften die door softwarepakketten kunnen worden ingelezen. Dit heeft bij veel bedrijven geleid tot grote efficiencyvoordelen en besparingen binnen de boekhouding, zeker in die situaties waarbij deze software tevens geavanceerde automatische afletterfunctionaliteit bevat, zoals CODA Financials. Te realiseren stappen en randvoorwaarden Om de migratie naar SEPA mogelijk te maken, zullen de komende jaren nog de volgende voorbereidingen moeten worden getroffen en passingen worden voorbereid en doorgevoerd: ~ Vervanging van de nationale bankrekeningnummers door internationale bankrekeningnummers. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de zogenaamde IBAN-nummers (IBAN = International Bank Account Number). Dit IBAN-nummer, ter duiding van de rekeninghouder, kan maximaal 34 posities bevatten en heeft voor Nederland het volgende formaat met 18 posities: ~ landcode (2 letters); ~ controlegetal (2 cijfers); ~ bankcode (4 karakters); ~ huidige rekeningnummer, eventueel gevolgd door 1 of meer nullen (10 cijfers). Overigens wordt deze bankcode in België niet gebruikt. Daar volgt na het controlegetal direct het huidige rekeningnummer, terwijl in Frankrijk het IBAN totaal 27 posities heeft. ~ Gebuik van BIC-codes in de overschrijvingen ter duiding van de bank van de begunstigde. De BIC-code kent het volgende formaat: ~ bankcode (4 letters); ~ landcode (2 letters); ~ plaatscode (2 karakters); ~ voor bepaalde banken gevuld met een kantoorcode (3 karakters). ~ Aanpassing van formaten van overschrijvingen en incasso s. Dit gaat verder dan alleen technische passingen binnen de systemen van banken en (internationale) betalingsintermediairs en facilitators. Hiervoor zullen ook passingen noodzakelijk zijn in de wet- en regelgeving binnen de verschillende lidstaten. ~ Specifiek voor de SEPA-betaalkaarten zullen passingen noodzakelijk zijn zowel voor wat betreft de techniek en infrastructuur als voor wet- en regelgeving. Onze chip- en pinkaart gaat bijvoorbeeld verdwijnen en zal worden vervangen door een soort creditcard. In dit kader zal een SEPA-betaalkaart zijn voorzien van een moderne chip in plaats van een magneetstrip. Veel gebruikers van Visa en Mastercard hebben waarschijnlijk al kennisgemaakt met de chip- en pincode op hun creditcard, ter vervanging van de oude slips met handtekening. ~ Voor overschrijvingen zullen minimaal upgrades en binnen bepaalde lidstaten wellicht zelfs vervanging van software voor elektronisch bankieren noodzakelijk zijn. ~ Uniformering van de wettelijke kaders respectievelijk wet- en regelgeving binnen de lidstaten. In dit kader dient de Euro- 10 AUGUSTUS 2008

4 pese Richtlijn voor Betaaldiensten per 1 november 2009 binnen alle lidstaten te zijn omgezet in nationale wetgeving. Daarnaast is de informatievoorziening voor de verwerking van betaaltransacties tussen de banken en het zakelijke verkeer al sterk gestandaardiseerd. Veel banken werken al via (een variant van) de gemeenschappelijke berichtenstandaard MT940 voor elektronische informatie-uitwisseling in terugmeldingen over: ~ geweigerde en ingetrokken overschrijvingen en incasso s; ~ gestorneerde incasso s; ~ verwerkte acceptgiro s (inclusief vullende gegevens zoals namen en rekeningnummers); ~ namen en adressen van begunstigdenrekeningen. Echter, in het kader van SEPA is vooralsnog geen volledig Europese berichtenstandaard ontwikkeld voor dit soort informatie. Om SEPA toch concurrerend te laten zijn met de nationale standaarden, heeft het bankwezen besloten om een collectieve minimumstandaard voor deze informatieverstrekking te ontwikkelen. Hierbij zullen Beneluxlanden elkaar volgen. Wat merken particulieren en bedrijven ervan? Nu we zijn ingeg op de achtergronden van SEPA en de implementatie ervan, g we nu nader in op wat particulieren en bedrijven daadwerkelijk zullen g merken van SEPA en welke acties zij kunnen of moeten ondernemen. Dit hebben we uitgewerkt naar de drie betalingscategorieën, te weten: overschrijvingen, incasso s en betaalkaarten, gevolgd door een paragraaf over de impact, opportunities en bedreigingen. Overschrijvingen. Particulieren en bedrijven hebben in 2007 al gemerkt dat internationale betalingen zienlijk goedkoper zijn geworden (en voor particulieren veelal gratis). Dit echter alleen onder de randvoorwaarde dat het IBAN en de BIC de betalingsopdracht worden toegevoegd. Indien IBAN en BIC niet worden toegevoegd bij internationale betalingen kunnen deze worden geweigerd of kan de bank extra kosten in rekening brengen. Dit was onmiddellijk te merken. Immers, in ruil voor het verstrekken (en dus vergaren) van meer informatie in de internationale betalingsopdracht, werden deze goedkoper of (voor particulieren) zelfs gratis. Dit laatste is een besluit geweest vanuit de EU, waarvan alle burgers in de lidstaten hebben geprofiteerd. Na de invoering van SEPA zal in een tal landen het nationale betalingsverkeer zienlijk goedkoper of zelfs gratis worden. Een goed voorbeeld hiervan is België, waar de kosten van het betalingsverkeer komen te vervallen voor bedrijven die nationale betalingen leveren en die voldoen de SEPA-standaard. Daarvoor moeten wel alle betalingen naast het bankrekeningnummer worden voorzien van een IBANen BIC-code. Incasso s. Ook voor incasso s geldt dat ze voorzien moeten worden van IBAN en BIC. In veel lidstaten zullen de nationale incassokosten hierdoor voor de incasseerder worden verlaagd. Tevens zal in de toekomst internationale incasso tegen een redelijke prijs tot de mogelijkheden g behoren. Ook dit vereist weer dat systemen moeten worden gepast om IBAN en BIC te kunnen opnemen in de geboden incassobestanden. Hiervoor moeten onder andere van klanten in de stamgegevens IBAN en BIC worden vastgelegd. Naast een mogelijke systeempassing of upgrade zou dit ook een conversie of verrijking van de stamgegevens tot gevolg kunnen hebben. Een voortrekkersrol bij de invoering van SEPA is weggelegd voor de overheid Naast deze technische passingen zal er ook duidelijkheid moeten komen over de nieuwe wet- en regelgeving inzake incasso s. Naast passing in processen in het kader van compliance zou dit ook kunnen leiden tot het eenmalig opnieuw verkrijgen van de machtigingen. Dit kan voor middelgrote en grote organisaties al snel leiden tot een relatief grote operatie, voor wat betreft het verzenden van een mailing en het verwerken en archiveren van de grote hoeveelheid teruggekomen machtigingen. Het is thans nog onduidelijk wie de machtigingen zou moeten g archiveren. Zo is dit bijvoorbeeld in Nederland nu de incasserende organisatie, waarbij de schuldenaar binnen een bepaalde termijn kan storneren. In België bewaart de bank van de schuldenaar de machtigingen en zijn deze niet zomaar door de schuldenaar te storneren. Daarnaast kent België geen eenmalige incasso s; Nederland wel. Introductie van eenmalige incasso s binnen lidstaten die dit nog niet kennen, biedt een extra betalingsmogelijkheid voor bijvoorbeeld leveringen particulieren of kleine bedrijven. Naast de mogelijke werkzaamheden om de machtigingen te vernieuwen, zal ook een gedegen test noodzakelijk zijn van de eventuele passingen in de bestde (of nieuwe) software. Dit alles zal wel tijdig moeten worden ged. Immers, de inkomende cashflow is het levenswater voor een organisatie en vertraging in de incasso kan leiden tot liquiditeitsproblemen. Betaalkaarten. Met name in de retail en andere bedrijfstakken waar veel met eindconsumenten zaken wordt ged, treffen we de betaalkaarten. In veel West-Europese landen AUGUSTUS

5 hebben betaalkaarten een belangrijk deel van het chartale betalingsverkeer overgenomen. Denk hierbij voor Nederland het succes van de pinbetalingen met de bankpassen en de Carte Blue in Frankrijk. Betaling met betaalkaarten is een vorm die een zeer wijde vertakking kent voor wat betreft hardware- en software-investeringen bij de vele winkeliers, grootwinkelbedrijven, maar bijvoorbeeld ook bij hotels, restaurants, onderhoudsgarages, enzovoort. Binnen de EPC is besloten om als standaarden te kiezen voor die van VISA (Carte Blue) en Mastercard (Maestro). Formeel is afgesproken om de nationale betaalsystemen en daarbij behorende betaalautomaten per 2010 te laten verdwijnen. Zoals al eerder gegeven, zal dit voor Nederland niet worden gerealiseerd, als gevolg van de vervangingstermijn van vijf jaar voor de betaalautomaten. In dit kader zullen de betaalautomaten uit 2005 een vullende certificering krijgen voor drie jaar. Overigens heeft Nederland wel reeds gekozen voor de EuroPay-, Mastercard- en Visa-standaard (EMV). België heeft ondertussen gekozen voor de Maestro-standaard, ter vervanging van Bankcontact en Mister Cash (BC/MC) en verwacht in 2010 gereed te zijn voor wat betreft de betaalkaarten. Als gevolg van SEPA zullen in de toekomst binnen het Europese betalingsverkeer naar verwachting de volgende betaalkaarten worden geaccepteerd: ~ V Pay (Visa); ~ Maestro (Mastercard); ~ Carte Bancaire; ~ EC Cash. SEPA zal niet altijd leiden tot vermindering of rationalisatie van bankrekeningen Impact, opportunities en bedreigingen De verwachting is dat organisaties op de lange termijn de migratie naar SEPA-betaalinstrumenten zullen grijpen om hun administratie en financiële strategie te stroomlijnen. Een toekomstige stap in de evolutie van SEPA is namelijk het uitbreiden van het betalingsverkeer naar de rest van de keten, te weten de factuur (elektronische facturen) en eventueel zelfs de inkoop- en verkooporder. In dit kader gaat binnen de EU binnenkort een werkgroep van start die moet komen tot een Europese standaard voor e-billing en elektronische facturen. Dit past binnen de huidige trend dat bedrijven na interne procesverbetering, herdefiniëring en integratie nu kijken naar externe integratie, herdefiniëring en optimalisatie. Hierbij verschuift de focus binnen de waardeketen dus van intern naar extern, dus naar leveranciers en afnemers. Optimalisatie van processen tussen organisaties onderling en zelfs met hun particuliere afnemers. Denk bij dit laatste de toename van diverse selfservicemogelijkheden die bedrijven via het internet bieden. Ook biedt een efficiënt internationaal betalingsverkeer mogelijkheden voor de één en bedreigingen voor de ander, voor wat betreft grensoverschrijdende concurrentie in het bieden van bijvoorbeeld goederen. Immers, de oude barrière van relatief dure internationale betalingen komt te vervallen, waardoor catalogus- en internetbedrijven gemakkelijk in andere lidstaten kunnen verkopen. Ook deze ontwikkelingen kennen hoge investeringen en een zienlijke doorlooptijd voor realisatie. Om de migratie naar SEPA trekkelijk te maken en daarmee de kans van slagen te vergroten, is het dus belangrijk om te zoeken naar een breder perspectief dan alleen het betalingsverkeer. Naast de hiervoor genoemde technische passingen, zullen waarschijnlijk ook passingen nodig zijn in de informatie op de standaardfacturen en eventueel -brieven. Immers, klanten zullen op de hoogte moeten worden gebracht van IBAN en BIC naast het bankrekeningnummer. Deze passing in de facturen zal tijdig georganiseerd moeten worden. Overigens hebben veel organisaties deze gegevens reeds toegevoegd op hun (voorgedrukte) facturen en briefpapier. Voordelen en nadelen van SEPA Het succes van SEPA wordt uiteindelijk bepaald door de massale toepassing binnen het zakelijke betalingsverkeer. In dit kader is het vooral van belang dat er vertrouwen bestaat in de eenwording van het Europese betaalplatform. De bereidheid om op korte termijn deel te nemen wordt in grote mate bepaald door de complexiteit, het internationale karakter, de omvang en de aard van de organisaties (bijvoorbeeld rijksoverheid, lokale overheid, multinationals, klein nationaal bedrijfsleven, enzovoort). De voordelen die SEPA kan bieden zijn onder andere: ~ lagere kosten voor internationaal en in veel gevallen nationaal betalingsverkeer; ~ snellere afhandeling binnen het betalingsverkeer; ~ kansen voor lokale bedrijven om zich nadrukkelijker Europees te oriënteren, mede als gevolg van het vervallen van internationale betalingsdrempels; ~ op termijn lagere transactiekosten binnen de gehele betalingsketen, als gevolg van de grotere betaalmarkt met meer schaalgrootte; ~ mogelijkheden voor gecentraliseerd liquiditeitsbeheer met meer transparantie; 12 AUGUSTUS 2008

6 ~ vereenvoudiging van de implementatie en roll-out van financiële systemen binnen de EU op het gebied van het genereren en verwerken van betalingen; ~ mogelijke terugdringing van het tal bankrekeningen en banken binnen organisaties, met als gevolg een verlaging van de daar verbonden kosten; ~ betere mogelijkheden voor integratie met leveranciers en/of klanten in de bedrijfskolom; ~ minder betaalformaten voor het genereren van betalingen en het inlezen van dagafschriften in financiële software. Als eventuele nadelen zijn te voeren: ~ op korte termijn (hoofdzakelijk softwarematige) investeringen, waarvan de kortetermijnvoordelen niet eenvoudig zichtbaar kunnen worden gemaakt, omdat SEPA-betaalinstrumenten voorlopig naast de bestde betaalinstrumenten zullen worden gebruikt; ~ het verdwijnen van betaalmogelijkheden waar veel mensen gehecht of mee vertrouwd zijn. Met name ouderen zouden problemen kunnen ondervinden bij de overgang naar de nieuwe SEPA-betaalmogelijkheden. Denk hierbij het verdwijnen van cheques en wissels in bepaalde lidstaten en de pin- en chipbetalingen binnen Nederland; ~ de vervanging van rekeningnummers met vankelijk mogelijke verwarring bij consumenten, te late, foutieve of onvolledige betalingen; ~ SEPA zal niet altijd leiden tot vermindering of rationalisatie van bankrekeningen. Soms zullen lokale bankrekeningen moeten worden gehouden, bijvoorbeeld omdat klanten niet op een buitenlandse rekening willen betalen. Ten slotte: de impact In het kort komt de belangrijkste impact van SEPA voor bedrijven en particulieren neer op: ~ het toevoegen van IBAN en BIC betalingen en dus betalingssoftware en stamgegevens; ~ het vergaren van IBAN- en BIC-informatie door klanten en het verstrekken van deze informatie klanten, bijvoorbeeld door het passen van de informatie op de standaardfacturen; ~ het registreren van IBAN en BIC bij de stamgegevens van klanten en leveranciers. De gebruikte software zal dit dienen te faciliteren met bijvoorbeeld extra velden in de database en een invoermogelijkheid in de invoerschermen of via interfaces; ~ het gebruik van IBAN en BIC uit stamgegevens bij het genereren van betalingen en incasso s kan mogelijk pas plaatsvinden na een migratie naar een hogere versie van de gebruikte software voor de financiële administratie en/of betalingen; ~ mogelijk migratie naar nieuwe betalingssoftware en betalingsinstrumenten, inclusief nieuwe betalingshardware (automaten). Het succes van SEPA wordt uiteindelijk bepaald door de massale toepassing binnen het zakelijke betalingsverkeer De impact van SEPA op financiële en betalingssystemen, evenals eventuele leverende systemen zoals voor CRM en procurement heeft betrekking op: ~ de stamgegevens van debiteuren; ~ de stamgegevens van crediteuren; ~ debiteurenbeheer en incasso; ~ crediteurenbetalingen; ~ het inlezen van elektronische dagafschriften van banken, eventueel met automatische afletteren. Daarnaast kan SEPA verdere integratie faciliteren in de bedrijfskolom, zoals met betrekking tot: ~ elektronische facturen (e-billing); ~ betalingen, integratie met bestelorders, levering, factuurverwerking en betaling. Louis de Koning RE RA is als Service Director Benelux binnen CODA verantwoordelijk voor de consultancy- en adviesdiensten. Robert Jan Scheer is Business Consultant binnen CODA en is binnen de afdeling consultancy en advies onder andere betrokken bij vaktechniek. AUGUSTUS

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

Inhoud. p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14

Inhoud. p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14 SEPA 3 Inhoud p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14 Wat is SEPA? Waarom wordt SEPA ingevoerd? Waar wordt SEPA toegepast? Vanaf wanneer wordt SEPA toegepast? Wat verandert er? Wat zijn de gevolgen? SEPA 4 Wat is

Nadere informatie

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Vanaf 28 januari 2008 zullen consumenten en bedrijven Europees kunnen gaan betalen. Op die datum komen banken in het hele eurogebied

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS Nederland klaar voor IBAN en SEPA? Publieke sector klaar? SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS 1 Agenda - Achtergrond van Single Euro Payments Area (SEPA)

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Mohamed Amri. Manager productmanagement

Mohamed Amri. Manager productmanagement 24 mei 2012 Mohamed Amri Manager productmanagement o MKB ers, middelgrote bedrijven: onbekend met SEPA en gevolgen voor eigen organisatie o Gemeenten, MKB ers en middelgrote bedrijven: onvoorbereid

Nadere informatie

De migratie naar SEPA

De migratie naar SEPA De migratie naar SEPA De overgang: complex en tijdrovend? Advies: Begin op tijd ING ondersteunt u! Utrecht, 20 november 2012 VAP Themadag 2012 Peter Hardeman Programma Historie Wat gaat er veranderen Overzicht

Nadere informatie

1 234 5 6 PE FINANCE CONTROL. De zegeningen van SEPA. Permanente Educatie. Treasury management. Strategische informatie voor financieel management

1 234 5 6 PE FINANCE CONTROL. De zegeningen van SEPA. Permanente Educatie. Treasury management. Strategische informatie voor financieel management augustus 2008 nr. 4 7e jaargang FINANCE Strategische informatie voor financieel management Treasury management De zegeningen van SEPA 8 Financial accounting Business-driven planning 14 Organisatie en processen

Nadere informatie

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini SEPA Veranderingen voor onderwijsland 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini Inhoud SEPA in een notendop Betalingsverkeer, het basismodel Huidige situatie in Europa Wat is SEPA? Impact van SEPA 1 SEPA in

Nadere informatie

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden SEPA impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden 1 impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen iban incasso erordening impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Invoering SEPA in Nederland

Invoering SEPA in Nederland Invoering SEPA in Nederland Factuurcongres Kennisplatform Administratieve Software 24 april 2012 Gaston Aussems Agenda - Waarom SEPA? - Wat gaat SEPA betekenen? - Hoe migreert Nederland? - Hoe kunnen we

Nadere informatie

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 scope SEPA veranderingen Huidige betaalmarkt (met huidig rekeningnummer)

Nadere informatie

en de Europese overschrijving

en de Europese overschrijving De Europese overschrijving Inleiding Waarom een nieuwe Europese overschrijving Wat is de Europese overschrijving Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over de Europese overschrijving 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest SEPA komt er aan! 1 februari 2014 Februari 2013 FJ Dalstra Doest Inleiding Naar aanleiding van de presentatie SEPA komt er aan!, ontvangt u deze hand out. Hierin staan de onderwerpen, die in de presentatie

Nadere informatie

Klaar voor SEPA in 6 stappen

Klaar voor SEPA in 6 stappen Klaar voor SEPA in 6 stappen Congres Financial Systems 6 juni 2012 Gaston Aussems SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt - Logische voltooiing Euro markt - Naast uniforme munt en betaalkaart ook uniform

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN SEPA: Europa gaat over op IBAN Delft, 17 september 2012 Rob Timmers Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er voor u? Kansen en uitdagingen van SEPA Tijdlijnen SEPA Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil

Nadere informatie

SEPA: Europees betalen

SEPA: Europees betalen SEPA: Europees betalen Exportclub Groningen, Veendam 03-10-2012. Stad en Midden Groningen Programma Stukje historie, waarom SEPA? SEPA nu Stad en Midden Groningen Europese integratie 1951 EGKS (Frankrijk

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN Aspect ICT, 13 en 26 september 2012 SEPA: Europa gaat over op IBAN Handelsstraat 4, 3371 XC Hardinxveld-Giessendam www.aspect-ict.nl, info@aspect-ict.nl Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil de meest

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA. NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA

Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA. NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat betekent SEPA

Nadere informatie

SEPA EN DE IMPACT OP BEDRIJVEN

SEPA EN DE IMPACT OP BEDRIJVEN SEPA EN DE IMPACT OP BEDRIJVEN Februari 2013 INHOUD Het onderwerp SEPA staat hoog op de zakelijke agenda s van 2013. Op 1 februari 2014 moeten alle organisaties namelijk voldoen aan de SEPA standaarden

Nadere informatie

Overgaan naar SEPA. Hoe ondersteunen wij onze relaties. 2012 Exact

Overgaan naar SEPA. Hoe ondersteunen wij onze relaties. 2012 Exact Overgaan naar SEPA Hoe ondersteunen wij onze relaties Gestart met SEPA? Planning juni 2012 NFS Gestart met SEPA? SEPA Migratie Traject De website van uw bank www.rabobank.nl www.abnamro.nl www.ing.nl www.overopiban.nl/impactcheck

Nadere informatie

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Welke onderwerpen komen aan bod? Waarom SEPA? Voordelen van één Europese betaalmarkt Het IBAN rekeningnummer De SEPA-overboeking

Nadere informatie

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA ICT Accountancy congres Hoevelaken, 19 maart 2013 Gaston Aussems Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 VURORE Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 1 Overzicht 1. Huidige betaalinfrastructuur 2. Single Euro Payments Area (SEPA) 3. Impact op wezen 2 1. Huidige betaalinfrastructuur

Nadere informatie

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook na maart 2013 automatisch betalingen kunnen blijven verwerken? Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA

Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA Voor bedrijven die betaalopdrachten direct naar Equens sturen in plaats van naar hun eigen bank Februari 2013 Versie 1.0 Eén Europese betaalmarkt Europa

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@nl] Verzonden: donderdag 11 november 2010 15:47 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Rabobank helpt u graag op weg Agenda De achtergrond van SEPA Wat verandert er met SEPA? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank

Nadere informatie

SEPA Impact & Compliancy Igor Wortel en Jeffry Proost

SEPA Impact & Compliancy Igor Wortel en Jeffry Proost SEPA Impact & Compliancy Igor Wortel en Jeffry Proost www.phalanxes.eu/sepa "Sepa is a hunny jar, everybody wants a spoon" Agenda Introductie SEPA Quiz Gestelde vragen Waar staat SEPA voor & historie De

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer Over op IBAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Eerste voorbereiding... 3 3. Verzamelen IBAN gegevens... 3 4. Conversie BBAN / IBAN... 4 5. Stamgegevens landen... 4 6. Omzetten bankboeken... 5 7. Betaalbaarstellen...

Nadere informatie

Klaar voor SEPA in 6 stappen

Klaar voor SEPA in 6 stappen Klaar voor SEPA in 6 stappen Gaston Aussems Programmabureau SEPA DNB Credit Expo 14 november 2012 Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Hoe pakt u het

Nadere informatie

Betalen in Europa Grenzeloos. Gemakkelijk. Gewoon.

Betalen in Europa Grenzeloos. Gemakkelijk. Gewoon. Betalen in Europa Wat zijn de nieuwe SEPA betaalmiddelen? Hoe gebruikt u de SEPA betaalmiddelen? Wat is IBAN en BIC? Grenzeloos betalen binnen Europa! Alle betalingen in Europa op dezelfde manier. Dat

Nadere informatie

SEPA. Single Euro Payments Area

SEPA. Single Euro Payments Area Single Euro Payments Area SEPA SEPA voor bedrijven: kans of bedreiging? Lange tijd was SEPA (Single Euro Payments Area) vooral een uitdaging voor de banken, maar in toenemende mate ondervinden ook bedrijven

Nadere informatie

SEPA. single euro payments area. Gemakkelijker betalen in Europa

SEPA. single euro payments area. Gemakkelijker betalen in Europa SEPA single euro payments area Gemakkelijker betalen in Europa Inhoud Inleiding 1. SEPA de Europese invalshoek Waarom Europees betalingsverkeer? Gelijke standaarden en regels Hoeveel landen doen mee? Wat

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën. Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank. Een bank met ideeën. Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Aan de slag met de

Nadere informatie

Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer. in Nederland verandert

Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer. in Nederland verandert Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert Het betalingsverkeer in Nederland verandert SEPA (Single Euro Payments Area) komt eraan. Het is de nieuwe Europese manier

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Titelstijl van model bewerken. Online ontwikkelingen met impact. Gaston Aussems. Jaarcongresaccountant.nl

Titelstijl van model bewerken. Online ontwikkelingen met impact. Gaston Aussems. Jaarcongresaccountant.nl Titelstijl van model bewerken Online ontwikkelingen met impact Gaston Aussems Jaarcongresaccountant.nl Agenda 1 Wat doet een PSP? 2 Ontwikkelingen in betalen 3 Impact op uw klanten 4 Vertaling naar klantrelatie

Nadere informatie

Eén Europees betaalgebied op komst

Eén Europees betaalgebied op komst Vanaf 1 januari 2008 zal het betalingsverkeer in Europa veranderen. Niet van de één op de andere dag, zoals toen de euro in 2002 de nationale valuta verving, maar geleidelijk. Vanaf 1 januari 2008 moet

Nadere informatie

Het is tijd voor de Single Euro Payments Area (SEPA)

Het is tijd voor de Single Euro Payments Area (SEPA) Het is tijd voor de Single Euro Payments Area (SEPA) Het is tijd voor de Rabobank. Januari 2008 Introductie Wij staan aan de vooravond van de komst van één Europese betaalmarkt: SEPA, de Single Euro Payments

Nadere informatie

Scoren met SEPA! Inleiding 1. Wat is SEPA?

Scoren met SEPA! Inleiding 1. Wat is SEPA? Scoren met SEPA! Speech van Jacqueline Rijsdijk Directeur Divisie Betalingsverkeer & voorzitter van de Afstemgroep SEPA Nederland t.g.v. Kick off SEPA Platform voor de Publieke Sector, 16 juni 2008 -Alleen

Nadere informatie

UNIDIS Relatiebeheerdersdagen 2013

UNIDIS Relatiebeheerdersdagen 2013 UNIDIS Relatiebeheerdersdagen 2013 Marc Fransen UNIDIS Agenda Even voorstellen Sepa de theorie Incasso machtigingen volgens SEPA Versie 10.2 UNIT4 Multivers/accounting Informatie binnen handbereik Waarom

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail

SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail 18 Mei 2010 Paul Koetsier, Capgemini Inhoud Setting the scene Huidige situatie SEPA? Kansen van SEPA voor de Retailer Nu en later 1 Wie van u gebruikt nu al

Nadere informatie

Starten met SEPA. Webinar voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Programmabureau SEPA, De Nederlandsche Bank

Starten met SEPA. Webinar voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Programmabureau SEPA, De Nederlandsche Bank Starten met SEPA Webinar voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties Programmabureau SEPA, De Nederlandsche Bank Doel van dit webinar Inzicht geven: - Waarom we naar SEPA migreren - Hoe

Nadere informatie

Het Europese overschrijvingsformulier

Het Europese overschrijvingsformulier Het Europese overschrijvingsformulier DAGELIJKS BANKIEREN Beknopte handleiding Het Europese overschrijvingsformulier 1 De Europese overschrijving Dezelfde veiligheid en snelheid. De Europese overschrijving

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

Tarieven Private Banking Staalbankiers

Tarieven Private Banking Staalbankiers Tarieven Private Banking Staalbankiers Staalmeester Rekening Staal Signatuur Rekening Staal Rekening Euro Vreemde Valuta Rekening Pakketprijs 50,- per kwartaal 15,- per kwartaal Betaalpas Zie betaalpas

Nadere informatie

Het betalingsverkeer. in Nederland verandert. Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons?

Het betalingsverkeer. in Nederland verandert. Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert SEPA komt eraan. Het is de nieuwe Europese manier van betalen. Iedereen

Nadere informatie

SEPA Kennisevent 17 september 2013. No time to waste. 17 september 2013 SEPA Kennisevent. 2012 Exact

SEPA Kennisevent 17 september 2013. No time to waste. 17 september 2013 SEPA Kennisevent. 2012 Exact SEPA Kennisevent 17 september 2013 No time to waste 17 september 2013 SEPA Kennisevent SEPA Kennisevent 17 september 2013 Agenda 17 september 2013 SEPA Kennisevent Wanneer en hoe begonnen met SEPA De hobbels

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8)

Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8) Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8) Algemeen Amsterdam, 5 september 2013 Betreft: doorlopende machtiging Nationale Bioscoopbon Geacht NVB lid, In juni heeft u van

Nadere informatie

SEPA en uw financiële waardeketen. 1Een perfecte combinatie!

SEPA en uw financiële waardeketen. 1Een perfecte combinatie! Financial Supply Chain SEPA SEPA en uw financiële waardeketen 1Een perfecte combinatie! SEPA en uw financiële waardeketen SEPA draait niet alleen om nieuwe manier voor het verwerken van betalingen; het

Nadere informatie

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Particulier Algemeen Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Doorlooptijd van overboekingen Dit is de tijd die ligt tussen het moment waarop u een overboekingsopdracht verzendt

Nadere informatie

Betalingsverkeer via IBAN en SEPA

Betalingsverkeer via IBAN en SEPA Betalingsverkeer via IBAN en SEPA Gaston Aussems Programmabureau SEPA DNB ICT Financials 29 november 2012 Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Hoe pakt

Nadere informatie

Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010

Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010 SEPA status update Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010 Overgang naar SEPA is onvermijdelijk 2004 2006: Europese Commissie vind één infrastructuur

Nadere informatie

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer)

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Presentatie voor Detailhandel Nederland 28 augustus 2009 Piet Mallekoote, Algemeen Directeur Currence Voorzitter Afstemgroep

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Tarieven binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso Internet Bankieren/db

Nadere informatie

Robert der Kinderen Commercieel Directeur AcceptEmail B.V. AcceptEmail B.V. 2013

Robert der Kinderen Commercieel Directeur AcceptEmail B.V. AcceptEmail B.V. 2013 Robert der Kinderen Commercieel Directeur AcceptEmail B.V. AcceptEmail B.V. 2013 Betalen in de e-commerce wereld Veranderingen door SEPA Impact op webshops Elektronisch machtigen INTRODUCTIE SERVICE PORTFOLIO

Nadere informatie

HANDLEIDING SEPA. Inhoud

HANDLEIDING SEPA. Inhoud HANDLEIDING SEPA Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Bankdagboeken gereed maken voor SEPA... 2 2.1 Invullen van IBAN-nummer... 2 2.2 Koppelen SEPA-banktype... 2 3 Crediteuren instellen voor SEPA... 3 4 Debiteuren

Nadere informatie

Speech SEPA migratie Nederland last call for boarding

Speech SEPA migratie Nederland last call for boarding Speech SEPA migratie Nederland last call for boarding Dames en heren, Op weg naar Leiden kwam ik vanochtend langs Schiphol. En ik realiseerde me weer hoe complex het vliegverkeer in elkaar zit. Dagelijks

Nadere informatie

FR76 3000 4001 8300 0000 7596 968.

FR76 3000 4001 8300 0000 7596 968. Stamgegevens buitenlandse crediteuren De UvA betaald maandelijks aan ongeveer 110 crediteuren in het buitenland naar alle continenten via betalingsopdracht of declaraties. De eerste stap die wij moeten

Nadere informatie

Bent u al SEPA-proof?

Bent u al SEPA-proof? Bent u al -proof? 2 3 Migreren naar IBAN p 1 februari 2014 is de Single Euro Payments Area () een feit. Met deze afspraak om het betalingsverkeer in 32 Europese landen te harmoniseren en te standaardiseren,

Nadere informatie

Inhoud van deze folder

Inhoud van deze folder Inhoud van deze folder Single Euro Payments Area (SEPA) Pagina 2 Rekeningnummer omzetten naar IBAN en BIC Pagina 3 Bankafschriften inlezen Pagina 4 Snelstart en verkoopfacturen Pagina 6 Vragen? Pagina

Nadere informatie

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor incassanten

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor incassanten Stappenplan IBAN-Acceptgiro Voor incassanten Inleiding Standaardiseren betalingen IBAN-Acceptgiro Belangrijke mijlpalen Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over IBAN-Acceptgiro 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden er ook andere voorwaarden? 2. Betaalrekening

Nadere informatie

SEPA migratiemonitor

SEPA migratiemonitor SEPA migratiemonitor Meting voorjaar 2010 Bewustwording, voorbereiding en gebruik van Europese betaalmiddelen door bedrijven en overheidsgebruikers in Nederland Mei 2010 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008 Introductie ideal Voorlichtingsbijeenkomst VFI P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence Den Haag, 8 april 2008 Agenda Achtergrond Currence Wat is ideal? Het succes van ideal in Nederland Naar een Europese

Nadere informatie

SEPA Single Euro Payments Area

SEPA Single Euro Payments Area SEPA Single Euro Payments Area BUSINESS BANKING 2 Inhoud SEPA: naar een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 SEPA in het kort 2 Historisch overzicht 2 De sleuteldata van het SEPA-project 3 De

Nadere informatie

Blijven betalen in 2014

Blijven betalen in 2014 Blijven betalen in 2014 145 dagen te gaan Bijeenkomst SEPA 3 september 2013 Bennie Bergman Pain.001.001.03 Pain 008.001.02 SEPA SEPA INHOUD Wat is SEPA? IBAN rekeningnummer Europese overschrijving Europese

Nadere informatie

Europees overboeken en incasseren

Europees overboeken en incasseren Europees overboeken en incasseren Ir. Simon Lelieveldt e-banking track 10 november 2005 Voorspellen: altijd gevaarlijk..! Ik zie over minder dan 800 dagen. een New Legal Framework.. ik zie ook. EPC-standaarden

Nadere informatie

SEPA Direct Debit. AssuWare

SEPA Direct Debit. AssuWare 2014 SEPA Direct Debit AssuWare Sepa Direct Debit Handleiding voor het gebruik van ARBIS Sepa Direct Debit (PAIN) 2 Disclaimer De ARBIS SEPADD incassomodule is een extra hulpmiddel voor het incasseren

Nadere informatie

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor servicebureaus

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor servicebureaus Stappenplan IBAN-Acceptgiro Voor servicebureaus Inleiding Standaardiseren betalingen IBAN-Acceptgiro Belangrijke mijlpalen Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over IBAN-Acceptgiro 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

SEPA: Grenzeloos betalen

SEPA: Grenzeloos betalen SEPA: Grenzeloos betalen Amersfoort, 4 juli 2013 Monique Arts Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er voor u? Kansen en uitdagingen van SEPA Tijdlijnen SEPA Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil de meest

Nadere informatie

De overgang op SEPA. Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence

De overgang op SEPA. Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence De overgang op SEPA door Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence Versie 3.5 mei 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten introductie en migratie... 7 1.2 Overzicht

Nadere informatie

Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee.

Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Stappenplan: van Nederlandse incasso naar Euro-incasso Waarom een Europese incasso? Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER

NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER 1. Welke bewering over de zakelijke en particuliere betaalrekening is JUIST? Zowel bij de zakelijke als bij de particuliere betaalrekening A. kan de

Nadere informatie

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2.

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2. Van de huidige Nederlandse incasso naar de zakelijke Europese incasso Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie

Nadere informatie

Impact SEPA op processen en ICT

Impact SEPA op processen en ICT Impact SEPA op processen en ICT Voorlichtingssessie ICT Office 14 maart 2012 Gaston Aussems Agenda 1. ICT support DNB programmabureau SEPA 2. Technische impactgebieden - Data - Processen - Klant-bank interface

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening tarieven zakelijk betalingsverkeer 2013 Betaalrekeningen en pakketten Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening Basistarief zakelijke rekeningen niet ingezetenen (1) 27,00 per maand

Nadere informatie

SEC/EB/09/620/15b. DE VERWACHTINGEN VAN HET EUROSYSTEEM OMTRENT SEPA - Belgische versie voor publicatie -

SEC/EB/09/620/15b. DE VERWACHTINGEN VAN HET EUROSYSTEEM OMTRENT SEPA - Belgische versie voor publicatie - SEC/EB/09/620/15b DE VERWACHTINGEN VAN HET EUROSYSTEEM OMTRENT SEPA - Belgische versie voor publicatie - Samenvatting Er is veel bereikt; er is nog veel te doen Er wordt voortgang geboekt met de invoering

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

11,50 excl. BTW per afschrift

11,50 excl. BTW per afschrift Tarievenoverzicht Betalingsverkeer Zakelijk Staal Rekening Zakelijk Euro Vreemde Valuta Rekening Zakelijk Pakketprijs Transactiekosten Zie overzicht Zie overzicht Betaalpas Zie betaalpas n.v.t. Creditcard

Nadere informatie

PSD2 Verandering, of toch niet?

PSD2 Verandering, of toch niet? PSD2 Verandering, of toch niet? PSD 2 revolutie of evolutie? De verwachtingen zijn hoog: Stimuleren van innovatie met als doel meer openheid die zorgt voor meer concurrentie en uiteindelijk tot een efficiëntere

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven SEPA Girale bijschrijving Overboeking 0,15 Finbox 0,15 Acceptgiro 0,30 R-transactie overboeking (rekening gecrediteerd) 4 0,35

Nadere informatie

Betalen in Europa zoals betalen in eigen land

Betalen in Europa zoals betalen in eigen land Betalen in Europa Betalen in Europa zoals betalen in eigen land 2 Met de verwezenlijking van SEPA (Single Euro Payments Area) verdwijnt het verschil tussen binnenlandse en buitenlandse betalingen in euro.

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank Noord Twente Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Handige tips en tricks Projectenfonds

Nadere informatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl COLLEGE STANDAARDISATIE Concept CS10-05-06C Agendapunt: 06 Lijsten met open

Nadere informatie