Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Addendum opleidingsplan Opleiding GGZ-VS met vrijstellingen voor specifieke doelgroepen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Addendum opleidingsplan 2014-2017 Opleiding GGZ-VS met vrijstellingen voor specifieke doelgroepen"

Transcriptie

1 Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Addendum opleidingsplan Opleiding GGZ-VS met vrijstellingen voor specifieke doelgroepen Opleidingsmanager Drs. M. de Leeuw (i.s.m. hoofdopleiders drs. D. Polhuis en drs. W. Houtjes) Maart

2 GGZ-VS, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GGZ-VS. 2

3 Inhoud Inleiding Doelgroepen en toelatingseisen opleiding GGZ-VS met vrijstellingen Geroutineerde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV en) Verplegingswetenschappers Toelating tot de opleiding GGZ-VS met vrijstellingen Opbouw van de opleiding met vrijstellingen Opleidingsjaar en studiepunten (European Credits) Opleidingsprogramma voor geroutineerde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen Opleidingsprogramma voor verplegingswetenschappers...9 Bronvermelding

4 Inleiding Dit addendum sluit aan op het Opleidingsplan (2013) van GGZ-VS. Het addendum is een aanvulling en zal als zodanig gelezen moeten worden. De uitgangspunten van het Opleidingsplan zijn ook hier geldend. Als opleidingsinstelling voor het opleiden van verpleegkundig specialisten in de GGZ zien wij het als onze verantwoordelijkheid om ook groepen HBO opgeleide GGZ verpleegkundigen met ruime praktijkervaring, die op deelgebieden van de beroepsuitoefening functioneren op het niveau van de verpleegkundig specialist GGZ, in de gelegenheid te stellen zich te kwalificeren als verpleegkundig specialist GGZ (vs ggz). Daarbij gaan wij uit van twee te onderscheiden groepen: zeer ervaren SPV (MGZ-GGZ) en verpleegkundige die afgestudeerd zijn als verplegingswetenschapper. Door middel van een leergang leiden wij deze specifieke groepen op tot vs ggz op een wijze die recht doet aan hun kennis en ervaring, en die aansluit bij de eerder verworven competenties (EVC). Door het toekennen door de examencommissie van vrijstellingen op basis van de EVC kan de opleidingsduur verkort worden. De specifieke doelgroep wordt vervolgens opgeleid tot vs ggz, waarbij de eindkwalificaties gelden die ook voor de driejarige onverkorte opleidingsvariant leidend zijn. Afgestudeerde kunnen zich vervolgens registreren als vs ggz (artikel 14 wet BIG). Deze twee opleidingsvarianten met vrijstellingen zijn een verbijzondering van de driejarige opleiding verpleegkundig specialist GGZ en gebaseerd op het Opleidingsplan (Houtjes en Polhuis, 2013). 1 Doelgroepen en toelatingseisen opleiding GGZ-VS met vrijstellingen GGZ-VS heeft voor twee doelgroepen een opleidingsvariant met vrijstellingen ontwikkeld. De twee doelgroepen betreffen geroutineerde sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundigen opgeleid tot verplegingswetenschapper. Hierna wordt nader ingegaan op de specifieke toelatingseisen voor de betreffende doelgroepen. 1.1 Geroutineerde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV en) De doelgroep bestaat uit die SPV n die ruime werkervaring hebben in de directe patiëntenzorg en een sturende en coördinerende rol hebben in de behandeling. Het zijn zeer geroutineerde verpleegkundigen die op deelgebieden al functioneren op het niveau van de verpleegkundig 4

5 specialist, vooral in de rol van behandelverantwoordelijke. Bij voorkeur is de SPV in het bezit van een VO getuigschrift. Voor deze opleidingsvariant gelden de volgende toelatingseisen: - geregistreerd in het verpleegkundige beroepsregister, artikel 3 Wet BIG; - in het bezit van een getuigschrift MGZ-GGZ (CROHO-erkend bachelor degree); - minimaal vier jaar werkervaring als verpleegkundige (minimaal 32 uur p/w), waarvan drie jaar in de GGZ; - praktijkervaring als SPV in de directe patiëntenzorg: minimaal 3 jaar ervaring in een functie waarin hij/zij zelfstandig een sturende/coördinerende rol heeft in de behandeling, blijkend uit functiebeschrijving en een verklaring van de werkgever; - functioneert aantoonbaar bovengemiddeld blijkend uit deskundigheidsbevordering, consultatie, innovaties etc. en blijkend uit een verklaring van de leidinggevende en portfolio; - heeft en erkende werkervaringsplaats en opleider bij een erkende en samenwerkende praktijkinstelling. 1.2 Verplegingswetenschappers Deze opleidingsvariant is bedoeld voor verpleegkundigen in de GGZ die tevens een van de volgende studies hebben afgerond: Master of Science Klinische Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting Verplegingswetenschappen of Master of Science in Mental Health. Het betreft ervaren verpleegkundigen in de GGZ en die deskundig zijn op het gebied van staf-, beleids- en/of onderzoekstaken en daarin functioneren op het niveau van de verpleegkundig specialist GGZ. Deze groep zal zich op het gebied van directe patiëntenzorg verder moeten ontwikkelen in de competenties als behandelverantwoordelijke, om als expertverpleegkundige in de GGZ patiënten te kunnen begeleiden en behandelen. Voor deze opleidingsvariant gelden de volgende toelatingseisen: - geregistreerd in het verpleegkundige beroepsregister, artikel 3 Wet BIG; - in het bezit van een getuigschrift HBO verpleegkunde (bachelor degree) - in het bezit van een getuigschrift Master of Science Klinische Gezondheidswetenschappen afstudeerrichting Verplegingswetenschap of Master of Science in Mental Health; - in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar werkervaring als verpleegkundige in de GGZ (minimaal 50% van het dienstverband); 5

6 - functioneert aantoonbaar bovengemiddeld blijkend uit bv. publicaties, verzorgen van deskundigheidsbevordering, consultatie, innovaties etc. blijkend uit een verklaring van de leidinggevende en portfolio; - heeft en werkervaringsplaats en opleider bij een erkende en samenwerkende praktijkinstelling. 1.3 Toelating tot de opleiding GGZ-VS met vrijstellingen Het uitgangspunt voor de opleidingsvarianten met vrijstellingen is dat er een redelijk homogene doelgroep bestaat die beschikt over vergelijkbare EVC. Daarmee kan voor iedere kandidaat verpleegkundig specialist in opleiding (VSio) in deze groep dezelfde vrijstellingen gevraagd worden zodat zij hetzelfde opleidingsprogramma kunnen volgen. Daarvoor is het nodig om vooraf in te schatten of in redelijke mate verwacht kan worden dat de kandidaat ook de vrijstellingen zal krijgen die nodig zijn om deze opleidingsvariant te volgen. De toelatingsprocedure voor beide opleidingsvarianten bestaat uit meerdere fasen. Deze zijn beschreven in de sollicitatieprocedure (Opleiding GGZ-VS, 2013a en 2013b) Onderdeel van de procedure is de selectie in de praktijkinstelling. De sollicitatiecommissie in de praktijkinstelling beoordeelt in een gesprek en op grond van het portfolio of de kandidaat geschikt is voor de vrijstellingenvariant van de opleiding GGZ-VS. De commissie kan de kandidaat ook adviseren de driejarige opleiding te volgen. De selectie door de landelijke opleiding heeft de vorm van een toelatingsexamen. De kandidaat levert een portfolio aan waarin met documenten wordt onderbouwd dat hij/zij beschikt over de vereiste competenties. Ook het bespreken van een casus is onderdeel van het toelatingsexamen. De toelatingscommissie beoordeelt in dit gesprek, of de kandidaat voldoet aan de eisen en beoordeelt of de kandidaat in voldoende mate kan aantonen in aanmerking te zullen komen voor de vrijstellingen die nodig zijn om deze opleidingsvariant te kunnen volgen. De toelatingscommissie brengt vervolgens verslag en een gemotiveerd advies uit aan de examencommissie. De examencommissie besluit over de toekenning van de vrijstellingen. 6

7 2. Opbouw van de opleiding met vrijstellingen De opleidingsvarianten met vrijstellingen leiden de VSio op tot dezelfde competenties als bij de driejarige opleiding (zie opleidingsplan ). Daarbij is het uitgangspunt dat VSio specifieke competenties beheersen op het niveau van de verpleegkundig specialist GGZ. Daarvan uitgaande is een op deze doelgroepen gerichte opleiding ontwikkeld door in de driejarige opleiding vrijstellingen te verlenen voor modulen en praktijkopdrachten. De resterende modulen en praktijkopdrachten worden opnieuw passend ingepland en waar nodig aan de route praktisch aangepast. De inhoud die het toe leiden naar de beoogde eindkwalificaties waarborgt, blijf echter ongewijzigd. Hierdoor heeft GGZ-VS een samenhangend opleidingsprogramma samengesteld dat recht doet aan EVC en zorgt voor de verwerving van de resterende competenties die nodig zijn om het getuigschrift te kunnen ontvangen. Voor de aanpassingen in het curriculum wordt vrijstelling gevraagd bij de examencommissie. Voor nadere informatie op de algemene kaders van de opleiding verwijzen wij naar het Opleidingsplan Datzelfde geldt voor de opbouw van de opleiding gericht op de te verwerven competenties, de toelichting op de leerlijnen, de Meesterproef Verpleegkundig Specialist ggz, toetsing, het Digitaal Opleidingsportaal (DOP), het publicatiebeleid en het internationaliseringsbeleid. Dit addendum beschrijft vooral de aspecten waar het opleidingsprogramma is aangepast als gevolg van de toegekende vrijstellingen. 2.1 Opleidingsjaar en studiepunten (European Credits) Beide opleidingsvarianten duren 18 maanden en bestaan uit een praktijk- en cursorisch deel. Het opleidingsjaar voor de vrijstelling variant start in september. De opleidingsdagen worden bij voorkeur op maandag ingeroosterd. In principe wordt bij beide opleidingsvarianten uitgegaan van 90 EC vrijstellingen. Dat betekent dat de VSio gedurende 1,5 jaar de resterende 90 EC moet verwerven. 1 EC staat gelijk aan 28 studiebelastingsuren (sbu). Net als bij de volledige opleiding heeft ook hier de VSio een dienstverband van tenminste 32 uur per week, en moet worden uitgegaan van een zelfstudie van uur per week. Bij aanvang van de opleiding start de VSio op een andere werkplek dan waar de VSio werkzaam was. Dit is noodzakelijk voor de rolontwikkeling en de stimulering van transfer. Ook worden zo nieuwe essentiële competenties verworven. Halverwege (na minimaal 9 maanden) verandert de VSio van praktijkleerplaats. Het praktijkleertraject komt in nauwe afstemming met de praktijkopleider tot stand. 7

8 2.2 Opleidingsprogramma voor geroutineerde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen Ten opzichte van de driejarige opleiding zijn er zowel in het cursorische deel als in het praktijkdeel aanpassingen gemaakt in het opleidingsprogramma, afgestemd op de toegekende vrijstellingen. Het opleidingsprogramma wordt hier weergegeven en toegelicht per leerlijn. Opleidingsprogramma GGZ-VS met vrijstellingen voor SPV en Klinisch handelen Generiek Klinisch redeneren: Verpleegkundige diagnostiek, interventies en uitkomsten Farmacotherapie Somatiek Aandachtsgebieden VS ggz 32 EC Samengestelde module uit: Kind & Jeugd Forensische psychiatrie Volwassenen Verslaving Ouderen Onderzoek 24 EC Taalvaardigheid/schrijven gevalsbeschrijving Onderzoek 1 Onderzoek 2 Onderzoek 3 Innovatie en implementatie 15 EC EPB implementeren Coaching en deskundigheidsbevordering Beleid en management Professionele ontwikkeling 19 EC Positioneringsprisma Intervisie en reflectie Praktijkleren 1,5 jaar praktijkleren in de opleidingsinstelling conform de gekozen opleidingsroute (rol van behandelverantwoordelijke/hoofdbehandelaar, innovator, coach, onderzoeker); begeleiding door praktijkopleider die geregistreerd is als vs ggz Praktijk opdrachten PO1 + PO2 (geïntegreerd): Persoonlijk leerplan, Werkplan, tussen en eindbeoordeling PO3: Reflectief leren PO5 Farmacotherapie PO6: Optimaliseren van zorg PO9: Coaching en deskundigheidsbevordering PO10: Somatiek Meesterproef Verpleegkundig Specialist Toelichting aanpassing opleidingsprogramma De vrijstellingen zijn voornamelijk toegekend voor modulen die gerelateerd zijn aan de competenties die verbonden zijn aan behandelverantwoordelijkheid. Dat leidt ertoe dat het zwaartepunt van de vrijstellingen vooral binnen de leerlijn klinisch handelen gezien wordt. 8

9 klinisch handelen De modulen Klinische redeneren zijn teruggebracht naar drie dagdelen. De overige dagdelen zijn vrijgesteld. De modulen Preventie, Systeembehandeling, Gedragsmodificatie en Consultatie zijn in deze opleidingsvariant vrijgesteld. De modulen in de aandachtsgebieden zijn vervangen door een geïntegreerde module capita selecta bestaande uit twaalf dagdelen. Daarin komen alle aandachtsgebieden aan bod. In het praktijkleerdeel wordt de praktijkopdracht Behandelverantwoordelijkheid één maal uitgevoerd, wordt de praktijkopdracht Farmacotherapie conform het reguliere derde jaar uitgevoerd, en Somatiek conform de bestaande opdracht. Onderzoek Deze leerlijn is ongewijzigd ten opzicht van de driejarige opleiding. Innovatie en implementatie De modulen Zorgmanagement, innovatie en kwaliteit en Internationalisering zijn vrijgesteld. De praktijkopdracht verbeterproject/doorbraakmethode wordt is vrijgesteld, de praktijkopdracht optimaliseren van zorg wordt één maal in plaats van twee maal uitgevoerd. professionalisering De modulen Ethiek en juridische aspecten is vrijgesteld, de module positioneringsprisma wordt in aangepast vorm gegeven in 8 dagdelen in plaats van 15 dagdelen. De module reflectief leren wordt ingekort naar 9 dagdelen. De overige dagdelen zijn vrijgesteld. De praktijkopdrachten Persoonlijk leerplan en Werkplan, tussen- en eindbeoordeling worden geïntegreerd aangeboden. De praktijkopdracht Reflectief leren is qua vorm en omvang in de praktijk aangepast. 2.3 Opleidingsprogramma voor verplegingswetenschappers Ten opzichte van de driejarige opleiding zijn er zowel in het cursorische deel als in het praktijkdeel aanpassingen gemaakt in het opleidingsprogramma, afgestemd op de toegekende vrijstellingen. Het opleidingsprogramma wordt hier weergegeven en toegelicht per leerlijn. 9

10 Opleidingsprogramma GGZ-VS met vrijstellingen voor Verplegingswetenschappers Klinisch handelen Klinisch redeneren: Verpleegkundige diagnostiek, interventies en uitkomsten Farmacotherapie Somatiek Aandachtsgebieden VS Ggz 63 EC Geïntegreerd aanbod: Systeembehandeling; preventie; consultatie; gedragsmodificatie. Kind & Jeugd Forensische psychiatrie Volwassenen Verslaving Ouderen Onderzoek Vrijstelling Innovatie en implementatie Vrijstelling Professionele ontwikkeling 27EC Positioneringsprisma Intervisie en reflectie Juridische en ethische aspecten hoofdbehandelaarschap Praktijkleren 1,5 jaar praktijkleren in de opleidingsinstelling conform de gekozen opleidingsroute (rol van behandelverantwoordelijke/hoofdbehandelaar, innovator, coach); begeleiding door praktijkopleider die geregistreerd is als vs ggz Praktijkopdrachten PO1 + PO2 (geïntegreerd): Persoonlijk leerplan, Werkplan, tussen en eindbeoordeling PO3: Reflectief leren PO4: Behandelverantwoordelijkheid PO5: Farmacotherapie PO10: Somatiek Meesterproef Verpleegkundig Specialist Toelichting aanpassing opleidingsprogramma De vrijstellingen zijn voornamelijk toegekend voor modulen die gerelateerd zijn aan de competenties die verbonden zijn aan onderzoek, innovatie en implementatie. Dat leidt ertoe dat het zwaartepunt van de vrijstellingen vooral binnen deze leerlijnen gezien worden. Het opleidingsprogramma is vooral gericht op de rolontwikkeling van behandelverantwoordelijke en de bijbehorende competenties. klinisch handelen De module Klinische redeneren bestaat uit zes dagdelen. De modulen in de specifieke aandachtsgebieden zijn vervangen door een geïntegreerde module capita selecta bestaande uit achttien dagdelen. 10

11 In het praktijkleerdeel wordt de praktijkopdracht Behandelverantwoordelijkheid één maal uitgevoerd, wordt de praktijkopdracht Farmacotherapie conform het reguliere derde jaar uitgevoerd, en Somatiek conform de bestaande opdracht. Onderzoek Deze leerlijn is geheel vrijgesteld. Innovatie en implementatie Deze leerlijn is geheel vrijgesteld. professionalisering De module Positioneringsprisma wordt in aangepast vorm gegeven in vier dagdelen in plaats van 15 dagdelen. De module Reflectief leren wordt ingekort naar zes dagdelen. De praktijkopdrachten Persoonlijk leerplan en Werkplan, tussen- en eindbeoordeling worden geïntegreerd aangeboden. De praktijkopdracht Reflectief leren is qua vorm en omvang in de praktijk aangepast. Bronvermelding Houtjes W & DA Polhuis (2013), Opleidingsinstelling GGZ Verpleegkundig Specialist. Opleidingsplan Utrecht: GGZ-VS Opleidingsinstelling GGZ-VS (2013a) Sollicitatieprocedure vrijstellingenvariant voor geroutineerde SPV en Opleidingsinstelling GGZ-VS (2013b) Sollicitatieprocedure vrijstellingenvariant voor Verplegingswetenschappers 11

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera Taken en vera ntwoo rdelijk heden Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoogspecialist Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg!

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! 2 Inleiding Leven lang leren is een veelbesproken onderwerp. Werkgevers, maar zeker ook werknemers, hechten veel waarde aan het bijhouden

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs.

Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs. Professionalisering in het montessori basisonderwijs Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs.

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een uitgave van NVO & NIP Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een toelichting op de NIP / NVO beroepscodes voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg Inhoud INLEIDING 02 LEESWIJZER 04 01 BEROEPSETHIEK

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Over de zin van praktijkgericht onderzoek voor hbo ers

Over de zin van praktijkgericht onderzoek voor hbo ers Over de zin van praktijkgericht onderzoek voor hbo ers Author(s): Gerda Geerdink Source: HAN Business Publications, Nummer 5 (December 2010), pp. 65-79 Published by: HAN Press Arnhem Nederland-the Netherlands

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie