Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Addendum opleidingsplan Opleiding GGZ-VS met vrijstellingen voor specifieke doelgroepen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Addendum opleidingsplan 2014-2017 Opleiding GGZ-VS met vrijstellingen voor specifieke doelgroepen"

Transcriptie

1 Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Addendum opleidingsplan Opleiding GGZ-VS met vrijstellingen voor specifieke doelgroepen Opleidingsmanager Drs. M. de Leeuw (i.s.m. hoofdopleiders drs. D. Polhuis en drs. W. Houtjes) Maart

2 GGZ-VS, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GGZ-VS. 2

3 Inhoud Inleiding Doelgroepen en toelatingseisen opleiding GGZ-VS met vrijstellingen Geroutineerde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV en) Verplegingswetenschappers Toelating tot de opleiding GGZ-VS met vrijstellingen Opbouw van de opleiding met vrijstellingen Opleidingsjaar en studiepunten (European Credits) Opleidingsprogramma voor geroutineerde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen Opleidingsprogramma voor verplegingswetenschappers...9 Bronvermelding

4 Inleiding Dit addendum sluit aan op het Opleidingsplan (2013) van GGZ-VS. Het addendum is een aanvulling en zal als zodanig gelezen moeten worden. De uitgangspunten van het Opleidingsplan zijn ook hier geldend. Als opleidingsinstelling voor het opleiden van verpleegkundig specialisten in de GGZ zien wij het als onze verantwoordelijkheid om ook groepen HBO opgeleide GGZ verpleegkundigen met ruime praktijkervaring, die op deelgebieden van de beroepsuitoefening functioneren op het niveau van de verpleegkundig specialist GGZ, in de gelegenheid te stellen zich te kwalificeren als verpleegkundig specialist GGZ (vs ggz). Daarbij gaan wij uit van twee te onderscheiden groepen: zeer ervaren SPV (MGZ-GGZ) en verpleegkundige die afgestudeerd zijn als verplegingswetenschapper. Door middel van een leergang leiden wij deze specifieke groepen op tot vs ggz op een wijze die recht doet aan hun kennis en ervaring, en die aansluit bij de eerder verworven competenties (EVC). Door het toekennen door de examencommissie van vrijstellingen op basis van de EVC kan de opleidingsduur verkort worden. De specifieke doelgroep wordt vervolgens opgeleid tot vs ggz, waarbij de eindkwalificaties gelden die ook voor de driejarige onverkorte opleidingsvariant leidend zijn. Afgestudeerde kunnen zich vervolgens registreren als vs ggz (artikel 14 wet BIG). Deze twee opleidingsvarianten met vrijstellingen zijn een verbijzondering van de driejarige opleiding verpleegkundig specialist GGZ en gebaseerd op het Opleidingsplan (Houtjes en Polhuis, 2013). 1 Doelgroepen en toelatingseisen opleiding GGZ-VS met vrijstellingen GGZ-VS heeft voor twee doelgroepen een opleidingsvariant met vrijstellingen ontwikkeld. De twee doelgroepen betreffen geroutineerde sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundigen opgeleid tot verplegingswetenschapper. Hierna wordt nader ingegaan op de specifieke toelatingseisen voor de betreffende doelgroepen. 1.1 Geroutineerde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV en) De doelgroep bestaat uit die SPV n die ruime werkervaring hebben in de directe patiëntenzorg en een sturende en coördinerende rol hebben in de behandeling. Het zijn zeer geroutineerde verpleegkundigen die op deelgebieden al functioneren op het niveau van de verpleegkundig 4

5 specialist, vooral in de rol van behandelverantwoordelijke. Bij voorkeur is de SPV in het bezit van een VO getuigschrift. Voor deze opleidingsvariant gelden de volgende toelatingseisen: - geregistreerd in het verpleegkundige beroepsregister, artikel 3 Wet BIG; - in het bezit van een getuigschrift MGZ-GGZ (CROHO-erkend bachelor degree); - minimaal vier jaar werkervaring als verpleegkundige (minimaal 32 uur p/w), waarvan drie jaar in de GGZ; - praktijkervaring als SPV in de directe patiëntenzorg: minimaal 3 jaar ervaring in een functie waarin hij/zij zelfstandig een sturende/coördinerende rol heeft in de behandeling, blijkend uit functiebeschrijving en een verklaring van de werkgever; - functioneert aantoonbaar bovengemiddeld blijkend uit deskundigheidsbevordering, consultatie, innovaties etc. en blijkend uit een verklaring van de leidinggevende en portfolio; - heeft en erkende werkervaringsplaats en opleider bij een erkende en samenwerkende praktijkinstelling. 1.2 Verplegingswetenschappers Deze opleidingsvariant is bedoeld voor verpleegkundigen in de GGZ die tevens een van de volgende studies hebben afgerond: Master of Science Klinische Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting Verplegingswetenschappen of Master of Science in Mental Health. Het betreft ervaren verpleegkundigen in de GGZ en die deskundig zijn op het gebied van staf-, beleids- en/of onderzoekstaken en daarin functioneren op het niveau van de verpleegkundig specialist GGZ. Deze groep zal zich op het gebied van directe patiëntenzorg verder moeten ontwikkelen in de competenties als behandelverantwoordelijke, om als expertverpleegkundige in de GGZ patiënten te kunnen begeleiden en behandelen. Voor deze opleidingsvariant gelden de volgende toelatingseisen: - geregistreerd in het verpleegkundige beroepsregister, artikel 3 Wet BIG; - in het bezit van een getuigschrift HBO verpleegkunde (bachelor degree) - in het bezit van een getuigschrift Master of Science Klinische Gezondheidswetenschappen afstudeerrichting Verplegingswetenschap of Master of Science in Mental Health; - in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar werkervaring als verpleegkundige in de GGZ (minimaal 50% van het dienstverband); 5

6 - functioneert aantoonbaar bovengemiddeld blijkend uit bv. publicaties, verzorgen van deskundigheidsbevordering, consultatie, innovaties etc. blijkend uit een verklaring van de leidinggevende en portfolio; - heeft en werkervaringsplaats en opleider bij een erkende en samenwerkende praktijkinstelling. 1.3 Toelating tot de opleiding GGZ-VS met vrijstellingen Het uitgangspunt voor de opleidingsvarianten met vrijstellingen is dat er een redelijk homogene doelgroep bestaat die beschikt over vergelijkbare EVC. Daarmee kan voor iedere kandidaat verpleegkundig specialist in opleiding (VSio) in deze groep dezelfde vrijstellingen gevraagd worden zodat zij hetzelfde opleidingsprogramma kunnen volgen. Daarvoor is het nodig om vooraf in te schatten of in redelijke mate verwacht kan worden dat de kandidaat ook de vrijstellingen zal krijgen die nodig zijn om deze opleidingsvariant te volgen. De toelatingsprocedure voor beide opleidingsvarianten bestaat uit meerdere fasen. Deze zijn beschreven in de sollicitatieprocedure (Opleiding GGZ-VS, 2013a en 2013b) Onderdeel van de procedure is de selectie in de praktijkinstelling. De sollicitatiecommissie in de praktijkinstelling beoordeelt in een gesprek en op grond van het portfolio of de kandidaat geschikt is voor de vrijstellingenvariant van de opleiding GGZ-VS. De commissie kan de kandidaat ook adviseren de driejarige opleiding te volgen. De selectie door de landelijke opleiding heeft de vorm van een toelatingsexamen. De kandidaat levert een portfolio aan waarin met documenten wordt onderbouwd dat hij/zij beschikt over de vereiste competenties. Ook het bespreken van een casus is onderdeel van het toelatingsexamen. De toelatingscommissie beoordeelt in dit gesprek, of de kandidaat voldoet aan de eisen en beoordeelt of de kandidaat in voldoende mate kan aantonen in aanmerking te zullen komen voor de vrijstellingen die nodig zijn om deze opleidingsvariant te kunnen volgen. De toelatingscommissie brengt vervolgens verslag en een gemotiveerd advies uit aan de examencommissie. De examencommissie besluit over de toekenning van de vrijstellingen. 6

7 2. Opbouw van de opleiding met vrijstellingen De opleidingsvarianten met vrijstellingen leiden de VSio op tot dezelfde competenties als bij de driejarige opleiding (zie opleidingsplan ). Daarbij is het uitgangspunt dat VSio specifieke competenties beheersen op het niveau van de verpleegkundig specialist GGZ. Daarvan uitgaande is een op deze doelgroepen gerichte opleiding ontwikkeld door in de driejarige opleiding vrijstellingen te verlenen voor modulen en praktijkopdrachten. De resterende modulen en praktijkopdrachten worden opnieuw passend ingepland en waar nodig aan de route praktisch aangepast. De inhoud die het toe leiden naar de beoogde eindkwalificaties waarborgt, blijf echter ongewijzigd. Hierdoor heeft GGZ-VS een samenhangend opleidingsprogramma samengesteld dat recht doet aan EVC en zorgt voor de verwerving van de resterende competenties die nodig zijn om het getuigschrift te kunnen ontvangen. Voor de aanpassingen in het curriculum wordt vrijstelling gevraagd bij de examencommissie. Voor nadere informatie op de algemene kaders van de opleiding verwijzen wij naar het Opleidingsplan Datzelfde geldt voor de opbouw van de opleiding gericht op de te verwerven competenties, de toelichting op de leerlijnen, de Meesterproef Verpleegkundig Specialist ggz, toetsing, het Digitaal Opleidingsportaal (DOP), het publicatiebeleid en het internationaliseringsbeleid. Dit addendum beschrijft vooral de aspecten waar het opleidingsprogramma is aangepast als gevolg van de toegekende vrijstellingen. 2.1 Opleidingsjaar en studiepunten (European Credits) Beide opleidingsvarianten duren 18 maanden en bestaan uit een praktijk- en cursorisch deel. Het opleidingsjaar voor de vrijstelling variant start in september. De opleidingsdagen worden bij voorkeur op maandag ingeroosterd. In principe wordt bij beide opleidingsvarianten uitgegaan van 90 EC vrijstellingen. Dat betekent dat de VSio gedurende 1,5 jaar de resterende 90 EC moet verwerven. 1 EC staat gelijk aan 28 studiebelastingsuren (sbu). Net als bij de volledige opleiding heeft ook hier de VSio een dienstverband van tenminste 32 uur per week, en moet worden uitgegaan van een zelfstudie van uur per week. Bij aanvang van de opleiding start de VSio op een andere werkplek dan waar de VSio werkzaam was. Dit is noodzakelijk voor de rolontwikkeling en de stimulering van transfer. Ook worden zo nieuwe essentiële competenties verworven. Halverwege (na minimaal 9 maanden) verandert de VSio van praktijkleerplaats. Het praktijkleertraject komt in nauwe afstemming met de praktijkopleider tot stand. 7

8 2.2 Opleidingsprogramma voor geroutineerde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen Ten opzichte van de driejarige opleiding zijn er zowel in het cursorische deel als in het praktijkdeel aanpassingen gemaakt in het opleidingsprogramma, afgestemd op de toegekende vrijstellingen. Het opleidingsprogramma wordt hier weergegeven en toegelicht per leerlijn. Opleidingsprogramma GGZ-VS met vrijstellingen voor SPV en Klinisch handelen Generiek Klinisch redeneren: Verpleegkundige diagnostiek, interventies en uitkomsten Farmacotherapie Somatiek Aandachtsgebieden VS ggz 32 EC Samengestelde module uit: Kind & Jeugd Forensische psychiatrie Volwassenen Verslaving Ouderen Onderzoek 24 EC Taalvaardigheid/schrijven gevalsbeschrijving Onderzoek 1 Onderzoek 2 Onderzoek 3 Innovatie en implementatie 15 EC EPB implementeren Coaching en deskundigheidsbevordering Beleid en management Professionele ontwikkeling 19 EC Positioneringsprisma Intervisie en reflectie Praktijkleren 1,5 jaar praktijkleren in de opleidingsinstelling conform de gekozen opleidingsroute (rol van behandelverantwoordelijke/hoofdbehandelaar, innovator, coach, onderzoeker); begeleiding door praktijkopleider die geregistreerd is als vs ggz Praktijk opdrachten PO1 + PO2 (geïntegreerd): Persoonlijk leerplan, Werkplan, tussen en eindbeoordeling PO3: Reflectief leren PO5 Farmacotherapie PO6: Optimaliseren van zorg PO9: Coaching en deskundigheidsbevordering PO10: Somatiek Meesterproef Verpleegkundig Specialist Toelichting aanpassing opleidingsprogramma De vrijstellingen zijn voornamelijk toegekend voor modulen die gerelateerd zijn aan de competenties die verbonden zijn aan behandelverantwoordelijkheid. Dat leidt ertoe dat het zwaartepunt van de vrijstellingen vooral binnen de leerlijn klinisch handelen gezien wordt. 8

9 klinisch handelen De modulen Klinische redeneren zijn teruggebracht naar drie dagdelen. De overige dagdelen zijn vrijgesteld. De modulen Preventie, Systeembehandeling, Gedragsmodificatie en Consultatie zijn in deze opleidingsvariant vrijgesteld. De modulen in de aandachtsgebieden zijn vervangen door een geïntegreerde module capita selecta bestaande uit twaalf dagdelen. Daarin komen alle aandachtsgebieden aan bod. In het praktijkleerdeel wordt de praktijkopdracht Behandelverantwoordelijkheid één maal uitgevoerd, wordt de praktijkopdracht Farmacotherapie conform het reguliere derde jaar uitgevoerd, en Somatiek conform de bestaande opdracht. Onderzoek Deze leerlijn is ongewijzigd ten opzicht van de driejarige opleiding. Innovatie en implementatie De modulen Zorgmanagement, innovatie en kwaliteit en Internationalisering zijn vrijgesteld. De praktijkopdracht verbeterproject/doorbraakmethode wordt is vrijgesteld, de praktijkopdracht optimaliseren van zorg wordt één maal in plaats van twee maal uitgevoerd. professionalisering De modulen Ethiek en juridische aspecten is vrijgesteld, de module positioneringsprisma wordt in aangepast vorm gegeven in 8 dagdelen in plaats van 15 dagdelen. De module reflectief leren wordt ingekort naar 9 dagdelen. De overige dagdelen zijn vrijgesteld. De praktijkopdrachten Persoonlijk leerplan en Werkplan, tussen- en eindbeoordeling worden geïntegreerd aangeboden. De praktijkopdracht Reflectief leren is qua vorm en omvang in de praktijk aangepast. 2.3 Opleidingsprogramma voor verplegingswetenschappers Ten opzichte van de driejarige opleiding zijn er zowel in het cursorische deel als in het praktijkdeel aanpassingen gemaakt in het opleidingsprogramma, afgestemd op de toegekende vrijstellingen. Het opleidingsprogramma wordt hier weergegeven en toegelicht per leerlijn. 9

10 Opleidingsprogramma GGZ-VS met vrijstellingen voor Verplegingswetenschappers Klinisch handelen Klinisch redeneren: Verpleegkundige diagnostiek, interventies en uitkomsten Farmacotherapie Somatiek Aandachtsgebieden VS Ggz 63 EC Geïntegreerd aanbod: Systeembehandeling; preventie; consultatie; gedragsmodificatie. Kind & Jeugd Forensische psychiatrie Volwassenen Verslaving Ouderen Onderzoek Vrijstelling Innovatie en implementatie Vrijstelling Professionele ontwikkeling 27EC Positioneringsprisma Intervisie en reflectie Juridische en ethische aspecten hoofdbehandelaarschap Praktijkleren 1,5 jaar praktijkleren in de opleidingsinstelling conform de gekozen opleidingsroute (rol van behandelverantwoordelijke/hoofdbehandelaar, innovator, coach); begeleiding door praktijkopleider die geregistreerd is als vs ggz Praktijkopdrachten PO1 + PO2 (geïntegreerd): Persoonlijk leerplan, Werkplan, tussen en eindbeoordeling PO3: Reflectief leren PO4: Behandelverantwoordelijkheid PO5: Farmacotherapie PO10: Somatiek Meesterproef Verpleegkundig Specialist Toelichting aanpassing opleidingsprogramma De vrijstellingen zijn voornamelijk toegekend voor modulen die gerelateerd zijn aan de competenties die verbonden zijn aan onderzoek, innovatie en implementatie. Dat leidt ertoe dat het zwaartepunt van de vrijstellingen vooral binnen deze leerlijnen gezien worden. Het opleidingsprogramma is vooral gericht op de rolontwikkeling van behandelverantwoordelijke en de bijbehorende competenties. klinisch handelen De module Klinische redeneren bestaat uit zes dagdelen. De modulen in de specifieke aandachtsgebieden zijn vervangen door een geïntegreerde module capita selecta bestaande uit achttien dagdelen. 10

11 In het praktijkleerdeel wordt de praktijkopdracht Behandelverantwoordelijkheid één maal uitgevoerd, wordt de praktijkopdracht Farmacotherapie conform het reguliere derde jaar uitgevoerd, en Somatiek conform de bestaande opdracht. Onderzoek Deze leerlijn is geheel vrijgesteld. Innovatie en implementatie Deze leerlijn is geheel vrijgesteld. professionalisering De module Positioneringsprisma wordt in aangepast vorm gegeven in vier dagdelen in plaats van 15 dagdelen. De module Reflectief leren wordt ingekort naar zes dagdelen. De praktijkopdrachten Persoonlijk leerplan en Werkplan, tussen- en eindbeoordeling worden geïntegreerd aangeboden. De praktijkopdracht Reflectief leren is qua vorm en omvang in de praktijk aangepast. Bronvermelding Houtjes W & DA Polhuis (2013), Opleidingsinstelling GGZ Verpleegkundig Specialist. Opleidingsplan Utrecht: GGZ-VS Opleidingsinstelling GGZ-VS (2013a) Sollicitatieprocedure vrijstellingenvariant voor geroutineerde SPV en Opleidingsinstelling GGZ-VS (2013b) Sollicitatieprocedure vrijstellingenvariant voor Verplegingswetenschappers 11

Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Opleidingsplan 2014-2018

Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Opleidingsplan 2014-2018 Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Opleidingsplan 2014-2018 Hoofdopleiders GGZ-VS Drs W. Houtjes Drs D.A. Polhuis December 2013 GGZ-VS (dpwh 161213) 1 GGZ-VS, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS

Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Praktijkleren, een krachtige leeromgeving 2014-2018 Voorwaarden voor het opleiden van de Verpleegkundig Specialist GGZ in de praktijk Wim Houtjes en Diana Polhuis

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist preventieve zorg aandachtsgebied arbeid en gezondheid

Verpleegkundig specialist preventieve zorg aandachtsgebied arbeid en gezondheid Verpleegkundig specialist preventieve zorg aandachtsgebied arbeid en gezondheid Drs. Riet van Dommelen Opleidingsmanager Master advanced nursing practice, Hoofdopleider Verpleegkundig specialisten Programma

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist (MANP)

Verpleegkundig specialist (MANP) Verpleegkundig specialist (MANP) Naam van de opleiding en opleidingsinstituut Door welk orgaan wordt deze opleiding erkend? Master Advanced Nursing Practice GSW, Inholland, Amsterdam NVAO = Nederlands/Vlaams

Nadere informatie

JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1

JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1 JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1 Ben jij een gedreven senior- of gespecialiseerd psychiatrisch verpleegkundige, werk je al geruime

Nadere informatie

Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Opleidingsplan 2014-2018

Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Opleidingsplan 2014-2018 Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Opleidingsplan 2014-2018 Hoofdopleiders GGZ-VS Drs W. Houtjes Drs D.A. Polhuis December 2013 GGZ-VS (dpwh 180315, herziene versie) 1 GGZ-VS, Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2015-2019 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Opleidings- en Examenreglement. Post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Opleidings- en Examenreglement. Post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog Opleidings- en Examenreglement Post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog Artikel 1. Opleiding De Algemene Maatregel van Bestuur, Besluit Gezondheidszorgpsycholoog, d.d. 17 maart 1998, Wet BIG nummer

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding Leidseplein PR Amsterdam T (020) F (020)

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding Leidseplein PR Amsterdam T (020) F (020) Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2017-2021 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

Advanced Nursing Practice

Advanced Nursing Practice Advanced Nursing Practice Opleiding tot Verpleegkundig Specialist Zuyd Hogeschool Opbouw Achtergrond Samenhang Opleiding M-ANP en VS Opleidingsprogramma o Cursorisch o Werkplekleren Toelatingseisen en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

EVC procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland

EVC procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland EVC procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Dutch Educational Network Masters of Physiotherapy Informatie over de EVC-procedure bij masteropleidingen in de fysiotherapie Inleiding en doel procedure

Nadere informatie

De toekomst van de verpleegkundig specialist Een verpleegkundig specialist doet dat wat een dokter niet kan

De toekomst van de verpleegkundig specialist Een verpleegkundig specialist doet dat wat een dokter niet kan De toekomst van de verpleegkundig specialist Een verpleegkundig specialist doet dat wat een dokter niet kan Drs. Riet van Dommelen Opleidingsmanager MANP/ Hoofdopleider Verpleegkundig specialisten Inhoud

Nadere informatie

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS)

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische (RAOS) Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties 1. De heeft een geëxpliciteerde

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding Samenvatting HOOP 2.0: Tweede Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie Mario Braakman Inleiding Het landelijke opleidingsplan psychiatrie (HOOP 2.0) is met ingang van 1 januari 2016 van kracht. Er

Nadere informatie

Opleidings- en Examenreglement Postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist

Opleidings- en Examenreglement Postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist Opleidings- en Examenreglement Postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist Artikel 1. Opleiding Rino Zuid organiseert een opleiding tot orthopedagoog-generalist. Deze postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC September 2014 Inhoud Algemene informatie vrijstellingen 2 Inleiding 2 Wat is een vrijstelling

Nadere informatie

Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland

Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Dutch Educational Network Masters of Physiotherapy Informatie over de Vrijstellingen-procedure bij masteropleidingen in de fysiotherapie

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

FA10A. FACT (Functie ACT) Basisopleiding. mensenkennis

FA10A. FACT (Functie ACT) Basisopleiding. mensenkennis FA10A Basisopleiding FACT (Functie ACT) mensenkennis Basisopleiding FACT (Functie ACT) FACT-casemanager Het werken als casemanager in multidisciplinaire FACT-wijkteams stelt hoge eisen aan kennis, vaardigheden

Nadere informatie

Informatiebrochure. Opleiding Zorg voor kinderen met diabetes mellitus

Informatiebrochure. Opleiding Zorg voor kinderen met diabetes mellitus Informatiebrochure Opleiding Zorg voor kinderen met diabetes mellitus St. Antonius Academie, Nieuwegein Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Organisatie en inrichting van het onderwijs

Organisatie en inrichting van het onderwijs Organisatie en inrichting Inleiding De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog (Art.14 Wet BIG) (kp-opleiding) is een opleiding die voortbouwt op de postacademische beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Nadere informatie

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2013 2014 brugopleiding Professionele bachelor Verpleegkunde PXL - Healthcare vlot serieus 2 De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

Kwalificatie-eisen, taken en verantwoordelijkheden van de praktijkbegeleiding

Kwalificatie-eisen, taken en verantwoordelijkheden van de praktijkbegeleiding Kwalificatie-eisen, taken en verantwoordelijkheden van de praktijkbegeleiding Alle praktijkopleidingsinstellingen worden gehouden aan de landelijk vastgestelde taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding.

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut KPT 13-025 Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut De Kamer Psychotherapeut, kennis genomen hebbende van het rapport van de Commissie

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Opleidingsinstelling GGZ-VS

Opleidingsinstelling GGZ-VS Logo Instelling in kleur Opleidingsinstelling GGZ-VS Master Advanced Nursing Practice Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2014 2/63 NQA Opleidingsinstelling GGZ-VS:

Nadere informatie

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Bijlage 1 Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Master 1, 2 en 3 ECTS-verdeling Aantal weken 1 ECTS = 28 studieuren KENNIS EN INZICHT 26 Thema 1A Methoden van klinisch en epidemiologisch 4 4

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

Eerder Verworven Competenties. Eerder Verworven Kwalificaties

Eerder Verworven Competenties. Eerder Verworven Kwalificaties Eerder Verworven Competenties Eerder Verworven Kwalificaties Wieleracademie Versie 2.2 14 april 2016 1 Inleiding De Wieleracademie leidt op volgens de Kwalificatiestructuur Sport van de Academie voor Sportkader

Nadere informatie

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Examenreglement Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam : het

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Leergangkader Leergang Tactisch manager

Leergangkader Leergang Tactisch manager Leergangkader Leergang Tactisch manager De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Zuyd Opleiding en Training, Gezondheidszorg, organiseert in 2012 de Inter-professionele Opleiding Oncologie/ Z11118

Zuyd Opleiding en Training, Gezondheidszorg, organiseert in 2012 de Inter-professionele Opleiding Oncologie/ Z11118 INTER-PROFESSIONELE OPLEIDING ONCOLOGIE Zuyd Opleiding en Training, Gezondheidszorg, organiseert in 2012 de Inter-professionele Opleiding Oncologie/ Z11118 De boodschap; U heeft kanker komt meestal onverwachts

Nadere informatie

Informatiebrochure. Opleiding Mammacare

Informatiebrochure. Opleiding Mammacare Informatiebrochure Opleiding Mammacare St. Antonius Academie, Nieuwegein Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma Schoolleider Primair Onderwijs op niveau basisbekwaam. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd

Nadere informatie

Het afstudeerniveau onder de loep

Het afstudeerniveau onder de loep Het afstudeerniveau onder de loep. Naar een accreditatiewaardig afstudeerniveau aan de hboverpleegkunde van de Hogeschool van Amsterdam Margriet van Iersel 220313 Even voorstellen.. Ex- HGZO student en

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling (OER) 2010. Postmaster opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog

Onderwijs en Examenregeling (OER) 2010. Postmaster opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog Onderwijs en Examenregeling (OER) 2010 Postmaster opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog Stichtingen PDO-GGZ Utrecht en Leiden/Rotterdam St. Jacobsstraat 12-14 3511 BS Utrecht T (030) 230 84 00 F (030)

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist Genezing en zorg afgestemd

Verpleegkundig specialist Genezing en zorg afgestemd Verpleegkundig specialist Genezing en zorg afgestemd Vanaf 2009 heeft de gezondheidszorg er een nieuwe erkende zorgprofessional bij: de verpleegkundig specialist, een verpleegkundige met een masteropleiding.

Nadere informatie

2014-2016. Tripartite overeenkomst. Masteropleiding Advanced Nursing Practice

2014-2016. Tripartite overeenkomst. Masteropleiding Advanced Nursing Practice 2014-2016 Tripartite overeenkomst Masteropleiding Advanced Nursing Practice TRIPARTITE OVEREENKOMST 2014-2016 Master Advanced Nursing Practice (MANP) De ondergetekenden: Naam instelling:. Gevestigd te:

Nadere informatie

Welkom bij Verpleegkunde. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Welkom bij Verpleegkunde. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Welkom bij Verpleegkunde Opleiding Verpleegkunde Voor wie is deze presentatie? U heeft een mbo-diploma Verpleegkunde (niveau 4) of een in-serviceopleiding A, B of Z afgerond en u heeft een BIG-registratie

Nadere informatie

Organisatie en Inrichting van het Onderwijs

Organisatie en Inrichting van het Onderwijs Organisatie en Inrichting van het Onderwijs Inleiding De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-opleiding) is een postdoctorale beroepsopleiding voor psychologen en pedagogen die werkzaam willen zijn

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-IV Installatieverantwoordelijke Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Informatiebrochure Opleiding Endoscopie MaagDarmLever ziekten

Informatiebrochure Opleiding Endoscopie MaagDarmLever ziekten Informatiebrochure Opleiding Endoscopie MaagDarmLever ziekten St. Antonius Academie, Nieuwegein Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X)

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) DR-LSAKP-X Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) Uitgave: december 2012 DR-LSAKP-X 2 1 Algemeen Naam

Nadere informatie

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) Zorg en Welzijn Algemeen Door recente maatschappelijke ontwikkelingen in de 1e lijn is er een toenemende vraag naar deskundige hulpverlening bij psychische klachten. Hierbij speelt de POH-GGZ een belangrijke

Nadere informatie

Informatiebrochure Verpleegkundige Vervolgopleidingen Intensive Care, Cardiac Care, Medium Care en Spoedeisende Hulp

Informatiebrochure Verpleegkundige Vervolgopleidingen Intensive Care, Cardiac Care, Medium Care en Spoedeisende Hulp Informatiebrochure Verpleegkundige Vervolgopleidingen Intensive Care, Cardiac Care, Medium Care en Spoedeisende Hulp , Nieuwegein Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Aangepast proeve-onderdeel

IFV Uitvoeringsregeling Aangepast proeve-onderdeel IFV Uitvoeringsregeling Aangepast proeve-onderdeel Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening

Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Helen I. de Graaf-Waar Herma T. Speksnijder Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Houten 2014 Helen I.

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die per 1 september 2016 willen starten

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN

DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN OVEREENKOMST DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN NHTV. 1 Ondergetekenden: Stichting NHTV internationaal hoger onderwijs Breda - Mgr. Hopmanstraat 15-4817 JT Breda - Nederland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Brochure. Registraties pedagogen en onderwijskundigen

Brochure. Registraties pedagogen en onderwijskundigen Brochure Registraties pedagogen en onderwijskundigen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het beroep pedagoog en onderwijskundige 5 1.1. Werkterrein 1.2. Vereiste kennis, vaardigheden en attitude 2. NVO Basis-Pedagoog

Nadere informatie

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg: de resultaten

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg: de resultaten Actieplan Professionalisering : de resultaten Professionele jeugdzorg met uitstekend opgeleide hulpverleners, een overzichtelijke beroepenstructuur, versterking van de beroepsregistratie, doordachte beroepsethiek

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master?

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Presentatie, 9 december 2004 Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Dr. Marieke Schuurmans Zij studeerde Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting erplegingswetenschap, aan de Universiteit

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Beleidsregel Uitwerking van de algemene bepalingen inzake Opleidingen in hoofdstuk B meer specifiek de artikelen 15 en 18

Nadere informatie

Deel-RIC School voor Politiekunde

Deel-RIC School voor Politiekunde Deel-RIC School voor Politiekunde toelating tot en/of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van politieonderwijs 2015 1 1 SCHOOL VOOR POLITIEKUNDE MBO NIVEAU (EQF 2 en 4)

Nadere informatie

Opleidings- en examenreglement specialistische beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog

Opleidings- en examenreglement specialistische beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog Opleidings- en examenreglement specialistische beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog Inleiding: achtergrond van de opleiding Voor gezondheidszorgpsychologen bestaat de mogelijkheid een specialistische

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2016-2017 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en Communicatie

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Motivatie voor FT en voor het volgen van een masteropleiding (MRCA)

Motivatie voor FT en voor het volgen van een masteropleiding (MRCA) Bijlage 3. Motivatie voor FT en voor het volgen van een masteropleiding (MRCA) Het volgen van een masteropleiding als fysiotherapeut is geen vlotte beslissing die in een impuls wordt genomen. Nogal logisch,

Nadere informatie

College Specialismen Verpleegkunde

College Specialismen Verpleegkunde College Specialismen Verpleegkunde Besluit van 16 december 2008 houdende de algemene eisen voor de opleiding, registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten en voor de erkenning van hoofdopleiders,

Nadere informatie

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Ex. artikel 4 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen. Algemeen Het

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

Aanvraag overeenkomst POH-GGZ 2015

Aanvraag overeenkomst POH-GGZ 2015 Aanvraag overeenkomst POH-GGZ 2015 U verzoekt volgens de bepalingen van de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts de module POH-GGZ toe te voegen aan deze overeenkomst. 1. De aanvrager is Individuele huisarts

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Fraude

IFV Uitvoeringsregeling Fraude IFV Uitvoeringsregeling Fraude Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 10 september 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina

INHOUDSOPGAVE. Pagina Opleidingsplan 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Profiel GGZ Verpleegkundig Specialist; een positionering 3 1.1. Introductie van het beroep 3 1.1.a. Positionering van het beroep in de GGZ-beroepenstructuur

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding Maart 2015 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van het wetenschapsgebied Informatica en Informatiekunde, 2014-2015 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding

Nadere informatie

Regeling Opleiding tot Klinisch Perfusionist

Regeling Opleiding tot Klinisch Perfusionist Regeling Opleiding tot Klinisch Perfusionist Inleiding In 2003 hebben de NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het College Zorg Opleidingen,

Nadere informatie

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator DR-KAM-X Deelreglement KAM-coördinator Uitgave: december 2008 DR-KAM-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Arnhem en Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement is het

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding:

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding: Curriculum Vitae Naam deelnemer: Voor de opleiding: Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel Telefoon: 0418 688666 Fax: 0418 680099 E-mail:

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Het Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs Het Praktijkonderwijs 3.1 Omvang en organisatie van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en heeft een omvang van 2980 uur. Dit is inclusief 90 uur voor supervisie en 100 uur voor

Nadere informatie

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie