Tussentijds Rapport nummer 1 30 september 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussentijds Rapport nummer 1 30 september 2002"

Transcriptie

1 Spoor Financieel Management MODERNISERING VAN DE FINANCIELE CYCLUS EN DE BELEIDS-EN BEHEERSCYCLUS: RELEVANTIE VAN HET INTERNATIONAAL VERGELIJKEND ONDERZOEK VOOR DE VLAAMSE HERVORMINGEN Bram SCHEERS Miekatrien STERCK Tussentijds Rapport nummer 1 30 september 2002 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN E. VAN EVENSTRAAT 2 C - B-3000 LEUVEN BELGIE Tel: Fax:

2 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL 2 INLEIDING 4 1. MODERNISERING VAN DE FINANCIËLE CYCLUS EN DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS: EEN ONDERZOEK IN DRIE DIMENSIES 4 2. RELEVANTIE VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET COMPTABILITEITSDECREET EN HET KADERDECREET BESTUURLIJK BELEID MODERNISERING VAN DE FINANCIËLE CYCLUS Ontwerp Comptabiliteitsdecreet versus onderzoeksvragen Ontwerp Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid versus onderzoeksvragen MODERNISERING VAN DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Ontwerp Comptabiliteitsdecreet versus onderzoeksvragen Ontwerp Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid versus onderzoeksvragen RELEVANTIE VAN HET INTERNATIONAAL VERGELIJKEND ONDERZOEK VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET COMPTABILITEITSDECREET EN HET KADERDECREET BESTUURLIJK BELEID COMMONWEALTH AUSTRALIË Historisch overzicht van initiatieven tot modernisering van de financiële cyclus en de beleids- en beheerscyclus Actoren betrokken bij de moderniseringsinitiatieven CANADA Historisch overzicht van initiatieven tot modernisering van de financiële cyclus en de beleids- en beheerscyclus Actoren betrokken bij de moderniseringsinitiatieven FINLAND Historisch overzicht van initiatieven tot modernisering van de financiële cyclus en de beleids- en beheerscyclus Actoren betrokken bij de moderniseringsinitiatieven IERLAND Historisch overzicht van initiatieven tot modernisering van de financiële cyclus en de beleids- en beheerscyclus Actoren betrokken bij de moderniseringsinitiatieven NEDERLAND Historisch overzicht van initiatieven tot modernisering van de financiële cyclus en de beleids- en beheerscyclus Actoren betrokken bij de moderniseringsinitiatieven NIEUW-ZEELAND Historisch overzicht van initiatieven tot modernisering van de financiële cyclus en de beleids- en beheerscyclus Actoren betrokken bij de moderniseringsinitiatieven VERENIGD KONINKRIJK Historisch overzicht van initiatieven tot modernisering van de financiële cyclus en de beleids- en beheerscyclus Actoren betrokken bij de moderniseringsinitiatieven 49 Bram Scheers & Miekatrien Sterck 2

3 3.8. VERENIGDE STATEN Historisch overzicht van initiatieven tot modernisering van de financiële cyclus en de beleids- en beheerscyclus Actoren betrokken bij de moderniseringsinitiatieven VLAANDEREN Historisch overzicht van initiatieven tot modernisering van de financiële cyclus en de beleids- en beheerscyclus Actoren betrokken bij de moderniseringsinitiatieven ZWEDEN Historisch overzicht van initiatieven tot modernisering van de financiële cyclus en de beleids- en beheerscyclus Actoren betrokken bij de moderniseringsinitiatieven 54 BRONNEN EN VERWIJZINGEN 55 BIJLAGE 1: LIJST VAN BEZOCHTE ADMINISTRATIES EN AFDELINGEN VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 57 BIJLAGE 2: LIJST VAN INTERVIEWS IN HET BUITENLAND AFGENOMEN INTERVIEWS IN HET BUITENLAND Zweden Nederland GEPLANDE INTERVIEWS IN HET BUITENLAND Verenigde Staten 58 Bram Scheers & Miekatrien Sterck 3

4 INLEIDING Wat kunnen de resultaten van een internationaal vergelijkend onderzoek naar moderniseringsinitiatieven in de financiële cyclus en de beleids- en beheerscyclus betekenen voor de hervorming van de Vlaamse overheid? De bedoeling van dit rapport is de relevantie aan te geven van het internationaal vergelijkend onderzoek naar financiële en managementhervormingen voor de verdere modernisering van de Vlaamse overheid. Ten eerste wordt een overzicht gegeven van de drie dimensies waarop het onderzoek naar de inhoud van de hervormingen betrekking heeft. Vervolgens wordt aan de hand van een vergelijking van het voorliggende comptabiliteitsdecreet en het ontwerp van kaderdecreet bestuurlijk beleid met de onderzoeksvragen de relevantie van de onderzoeksagenda voor de verdere modernisering van de financiële cyclus en de beleids- en beheerscyclus in Vlaanderen aangetoond. De vraag rijst hoe de twee decreten concreet uitgevoerd zullen worden en hoe men daarbij kan leren van buitenlandse ervaringen. Tot slot wordt het belang van internationaal vergelijkend onderzoek aangetoond aan de hand van een kort overzicht van de belangrijkste financiële en managementhervormingen in Australië, Ierland, Nederland, Zweden, de Verenigde Staten en Vlaanderen. 1. MODERNISERING VAN DE FINANCIËLE CYCLUS EN DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS: EEN ONDERZOEK IN DRIE DIMENSIES Bij het zoeken naar verklaringen voor de mate van succes van managementhervormingen beschouwen we niet enkel de inhoud van de hervormingen en de implicaties voor de financiële en beleids- en beheerscyclus, maar nemen we ook de sociaal-economische, politieke en administratieve context waarbinnen de initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd worden en ook de strategie die gevolgd werd om de hervormingen zo succesvol mogelijk te implementeren in beschouwing. De inhoud van de managementhervormingen wordt beschreven op drie niveaus. Ten eerste op het niveau van de afzonderlijke componenten van de financiële cyclus (begroting, boekhouding, audit) en de beleids- en beheerscyclus (planning, monitoring, evaluatie). Ten tweede op het niveau van de hele financiële cyclus en de hele beleids- en beheerscyclus. Ten derde op het niveau van een geïntegreerde financiële en beleids- en beheerscyclus. De volgende figuur illustreert deze drie onderzoeksniveaus: Figuur 1: Modernisering van de financiële cyclus en de beleids- en beheerscyclus: een onderzoek in drie dimensies I begroting planning I F I P F I P boekhouding F I P monitoring F I P audit evaluatie F I P F I P II financiële cyclus beleids- en beheerscyclus II Legend: F: functies I: informatie-inhoud P: procedures III Bram Scheers & Miekatrien Sterck 4

5 I. Wat is de interne consistentie van de verschillende componenten van de financiële cyclus? Wat is de interne consistentie van de verschillende componenten van de beleids- en beheerscyclus? II. Wat is de samenhang tussen de verschillende componenten van de financiële cyclus? Hoe zijn de verschillende onderdelen van de beleids- en beheerscyclus op mekaar afgestemd? III. Wat is de samenhang van de componenten van de financiële cyclus en de componenten van de beleids- en beheerscyclus? Deze drie dimensies worden beschreven aan de hand van de parameters functies, procedures en informatie-inhoud of formattering. Zowel de financiële cyclus als de beleids- en beheerscyclus worden beschouwd als multifunctionele systemen met meerdere, soms tegenstrijdige functies. Aan de hand van de beschrijving van de voorgeschiedenis, de doelstellingen en de initiatiefnemers van de hervormingen en het gebruik van de nieuwe instrumenten worden de verschuivingen in de functies van de financiële en beheerssystemen onderzocht. 1 Vervolgens wordt aandacht besteed aan de procedures van de financiële cyclus en de beleids- en beheerscyclus. Hoe verloopt de totstandkoming van de begroting, boekhouding en audit en welke actoren zijn hierbij betrokken? Welke wet- en regelgeving dient hierbij gevolgd te worden? Wat is het discours dat tijdens deze processen gehanteerd wordt? Op deze manier wordt het verloop van de informatiestromen en de actoren die hierbij betrokken zijn beschreven. Vervolgens worden de documenten die gegenereerd worden tijdens deze processen onderzocht op structuur, bronnen, inhoud, en tijdshorizon om de formattering of formattering van de financiële en beheerssystemen te beschrijven RELEVANTIE VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET COMPTABILITEITSDECREET EN HET KADERDECREET BESTUURLIJK BELEID Bij de uitvoering van het Comptabiliteitsdecreet en het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid dienen nog vele concrete vragen een antwoord te krijgen. Hoe zal de meerjarenbegroting er uit zien? Hoe zal de functionaliteit en de inhoud van de memorie van toelichting evolueren? Hoe zullen de beleidsopties budgettair vertaald worden in de meerjarenbegroting? In de volgende tabellen wordt verslag uitgebracht van een oefening waarin de concrete vragen naar de toekomstige uitvoering van het comptabiliteitsdecreet en het kaderdecreet bestuurlijk beleid verbonden worden met de meer abstracte onderzoeksvragen van het internationaal vergelijkend onderzoek. De eerste kolom van de tabel bevat de hoofdlijnen van het Comptabiliteitsdecreet en het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid. In de tweede kolom worden een aantal elementen uit de teksten gelicht die om de decreten te kunnen uitvoeren nog verder geconcretiseerd dienen te worden. In de derde kolom worden de implementatievragen voor Vlaanderen verbonden met de onderzoeksvragen uit het internationaal vergelijkend onderzoek. In die zin kunnen de resultaten van het internationaal vergelijkend onderzoek een set van mogelijke antwoorden op de vragen uit de tweede tabel vormen op basis waarvan aanbevelingen voor de implementatie van de hervormingen in Vlaanderen geformuleerd kunnen worden. 1 Voor een meer uitgebreide beschrijving zie VAN REETH Wouter, Budget reform: a multi-functional or dysfunctional phenomenon, Paper presented at the Study Group on Public Finance and Management, Conference of the European Group of Public Administration: The European administrative space: governance in diversity, Study Group on Public Finance and Management, Potsdam, Germany, 4-7 september Voor een meer uitgebreide beschrijving van de onderzoeksvragen en de variabelen zie: SCHEERS Bram, STERCK Miekatrien, VAN REETH, Wouter, Modernizing Financial Management and Policy Cycles: Building Blocks for a Comparative Research, Paper presented at the Study Group on Public Finance and Management, Conference of the European Group of Public Administration: The European administrative space: governance in diversity, Study Group on Public Finance and Management, Potsdam, Germany, 4-7 september 2002 Bram Scheers & Miekatrien Sterck 5

6 Ten eerste komt de toetsing van het comptabiliteitsdecreet en het kaderdecreet bestuurlijk beleid aan de onderzoeksvragen naar de modernisering van de financiële cyclus. Vervolgens wordt de vergelijking gemaakt tussen deze decreten en de onderzoeksvragen uit het project modernisering van de beleids- en beheerscyclus. Bram Scheers & Miekatrien Sterck 6

7 2.1. MODERNISERING VAN DE FINANCIËLE CYCLUS Ontwerp Comptabiliteitsdecreet versus onderzoeksvragen Ontwerp Comptabiliteitsdecreet 3 Implementatievragen voor Vlaanderen Onderzoeksvragen inte onderzoek 4 Titel I : Bevoegdheids- en toepassingsgebied Titel II : Bepalingen gemeenschappelijk voor de begrotingen, boekhouding en de algemene rekening Titel III : Bepalingen inzake de begrotingen Hoofdstuk I : Bepalingen inzake de meerjarenplanning en meerjarenbegrotingen Art. 5 1 ( )Samen met de beleidsnota s wordt een meerjarenbegroting ingediend. De meerjarenbegroting vertaalt de genomen beleidsopties in een meerjarig budgettair perspectief en geeft een prognose weer van de budgetevolutie voor elk van de jaren van de legislatuur. 2. Jaarlijks legt de Vlaamse regering op uiterlijk 31 mei een beleidseffectenrapport over aan het Vlaams Parlement. Hierin: 1 ( ) 2 worden op grond van deze evaluatie en eventueel gewijzigde omstandigheden de in de beleidsnota s opgenomen meerjarenplanning en de meerjarenbegroting bijgesteld; 3 wordt de prognose van de budgetevolutie uitgebreid tot een bijkomend jaar. De meerjarenbegroting: 1. Wat is de precieze rol van de meerjarenbegroting? 2. Hoe en door wie moet de meerjarenbegroting in de praktijk worden opgesteld? Hoe moet alles concreet worden georganiseerd? 3. Hoe worden de beleidsnota s vertaald in de meerjarenbegroting? 4. Hoe gebeurt de koppeling met het meerjarenbeleidsplan? 5. Wat moet er allemaal worden opgenomen in de meerjarenbegroting? 1. Functies van de m (Vraag 1) Welke functies ver Wat was de aanleid Wie neemt / nam h o Wat is de b klasse / va van andere van depart Wat zijn de doelste 2. Procedure van de m (Vragen 2, 3 en 4) Hoe verloopt de pr meerjarenbegrotin Wat zijn de versch Welke zijn de vers procedure? 3. Formattering van d 3 VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof, versie De nummeringen tussen haakjes verwijzen naar de implementatievragen waarop de onderzoeksvragen betrekking hebben Bram Scheers & Miekatrien Sterck 7

8 Wat is de formatte meerjarenbegrotin Welke informatieb ontwikkeling van d Wat is de structuur Dient een nieuwe m aanstelling van een helemaal te worde opmaak grotendee meerjarenbegrotin Welke zijn de aanr worden? Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen (Vraag 5) Hoofdstuk II : Bepalingen inzake de jaarlijkse machtigende begrotingen Afdeling I : Opmaak, doel en inhoud van de jaarlijkse machtigende begrotingen Afdeling II Structuur van de jaarlijks machtigende begrotingen Bram Scheers & Miekatrien Sterck 8

9 Volgens welke imp prestatiebegrotinge buitenland? Welke zijn de bela hervorming? In welke mate wor onderuit gestuurd? Is de hervorming g organisatie of depa Gebeurt de implem gespreid over meer Welke methodes w implementatie? Welke zijn de mijl korte, middellange Wordt de hervorm Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen Art. 9 2 De in 1, eerste lid, 1, genoemde structurele afdelingen van de begrotingen van de Vlaamse ministeries en de in 1, eerste lid, 2 en 3, genoemde begrotingen van IVA s met rechtspersoonlijkheid en van publiekrechtelijk vormgegeven EVA's worden verder opgedeeld in volgende functionele afdelingen: 1 een functionele afdeling met betrekking tot de ontvangsten en uitgaven voor het personeel; 2 een functionele afdeling met betrekking tot de ontvangsten en uitgaven voor de eigen werking. 3 functionele afdelingen met betrekking tot de ontvangsten en uitgaven voor de uitvoering van het beleid. Per beleidsveld wordt een afzonderlijke functionele afdeling ingeschreven. Bij een departement van een Vlaams ministerie hebben de onder 1 en 2 genoemde functionele afdelingen tevens betrekking op de voorbereiding, de aansturing, de monitoring en de voortgangscontrole van het beleid. De begrotingsstructuur: 1. Hoe ook een prestatiebegroting realiseren? 2. Wat moet er daarvoor allemaal worden opgenomen in de begroting? 3. Hoe de prestatiebegroting tot een cultuurelement maken? 1. Functies van de be (Vraag 1) Welke functies ver Wat was de aanleid Wie neemt / nam h Wat is / was de do Wie zijn de gebrui 2. Procedure van de p (Vraag 1) Volgens welke pro Wat zijn de stappe Komen er door de verdwijnen er stap Wie zijn de betrok Komen er door de verdwijnen er acto 3. Formattering van d (Vraag 2) Wat is de formatte in de andere landen Wat is de structuur Wat is de tijdshori Welke zijn de aanr gebruikt? 4. Implementatiestrat (Vraag 3) Bram Scheers & Miekatrien Sterck 9

10 Volgens welke pro toelichting opgema Welke actoren zijn Welke stappen wo Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen Art. 11 ( ) De uitgavenkredieten worden nader gedetailleerd in ramingstaten die als bijlage bij de begrotingen worden gevoegd, en die inhoudelijk verduidelijkt en verantwoord worden in de memorie van toelichting bij de begroting. In de ramingstaten worden de globale uitgavenkredieten per functionele afdeling opgedeeld volgens de beoogde doelstellingen, en per doelstelling volgens de te gebruiken instrumenten. Per instrument wordt het krediet verder opgedeeld en geduid in overeenstemming met het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen. Art.14 ( ) genoemde sectie efficiëntiekrediet van een functionele afdeling voor personeel of van een functionele afdeling voor eigen werking ( ) ( ) Ter gelegenheid van de aanpassing van de begroting van het volgende begrotingsjaar moet het saldo verantwoord worden aan de hand van efficiëntiecriteria. Art. 16 De memories van toelichting bevatten een economische begroting en verantwoorden de begrotingscijfers aan de hand van outputindicatoren, kengetallen en andere niet-financiële informatie. Ze plaatsen de jaarlijkse begroting in een meerjarig perspectief door ze te situeren ten opzichte van de in artikel 5 bedoelde meerjarenbegroting en de jaarlijkse bijstelling ervan. Ramingstaten: 1. Wat moet er allemaal concreet in de ramingstaten worden opgenomen zodat de ramingstaten een prestatiebegroting helpen realiseren? 2. Hoe worden de ramingstaten in de praktijk opgesteld? Efficiëntiecriteria: 1. Welke efficiëntiecriteria zullen worden gebruikt? 2. Wie zal de efficiëntiecriteria bepalen? Memorie van toelichting: 1. Wat is de rol die de memorie van toelichting moet / kan spelen? 2. Hoe wordt de memorie van toelichting opgemaakt? Welke actoren zullen betrokken worden bij de opstelling van de memories van toelichting? 3. Wat moet er nu precies in de memorie van toelichting komen? wetgeving? Zijn er speciale een de implementatie t 1. Formattering van d (Vraag 1) Zie hierboven 2. Procedure van de p (Vraag 2) Zie hierboven 1. Formattering van d Welke efficiëntiec gebruikt? 2. Procedure van de b Wie beoordeelt de de eigen middelen 1. Functies van de m (Vraag 1) Welke functies ver toelichting in de on Wat is hun belang? Wat is de doelstell toelichting? Wie zijn de gebrui 2. Procedures van de (Vraag 2) 3. Formattering van d (Vraag 3) Wat is de formatte toelichting in het b Afdeling III : Indiening en goedkeuring van de jaarlijks machtigende begrotingen Bram Scheers & Miekatrien Sterck 10

11 3. Wat is de formatte (Vraag 4) Welke accountings landen? Welke informatie k verkrijgen? Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen Titel IV : Bepalingen inzake de boekhouding Hoofdstuk I : Algemene bepalingen Art. 24 De Vlaamse Gemeenschap, de IVA s met rechtspersoonlijkheid en de publiekrechtelijk vormgegeven EVA s voeren een geïntegreerde budgettaire en algemene economische boekhouding. De boekhouding wordt gevoerd op basis van een genormaliseerd rekeningenstelsel, vastgesteld overeenkomstig de wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. Integratie budgettaire en economische boekhouding: 1. Hoe wordt de budgettaire boekhouding gevoerd in relatie tot de algemene economische boekhouding? 2. Hoe kan die integratie vlekkeloos verlopen? 3. Hoe de mindsetting van de mensen die er mee werken veranderen? 4. Welk financieel systeem is betrouwbaar en in staat de vereiste informatie te leveren? 5. Wat betekent dit voor de huidige VOI s? 1. Procedures van de (Vragen 1 en 2) Volgens welke pro boekhouding? Welke zijn de vers boekhoudprocedur Wie zijn de betrok 2. Implementatiestrat (Vraag 3) Volgens welke imp nieuwe boekhoudh Welke zijn de bela hervorming? In welke mate wor onderuit gestuurd? Is de hervorming g organisatie of depa Gebeurt de implem gespreid over meer Welke methodes w implementatie? Welke zijn de mijl korte, middellange Wordt de hervorm wetgeving? Zijn er speciale een de implementatie t 4. Functies van het bo (Vraag 5) Welke functies (op thesauriecontrole, beheer, ) vervult Wie zijn de gebrui Wat is de rol van h Bram Scheers & Miekatrien Sterck 11

12 Wat is de formatte analytische boekho Welke informatie w Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen Naast de budgettaire en de algemene economische boekhouding wordt een analytische boekhouding gevoerd. Analytische boekhouding: 1. Welke methode wordt het best gebruikt? 2. Welke informatie dient ter beschikking te zijn? 1. Functies van de an (Vraag 1) Welke functies ver kostboekhoudsyste Wat is / was de aan een analytische bo Wie neemt / nam h Wat zijn de doelste boekhoudinitiatiev Wie zijn de gebrui informatie? 2. Formattering van h (Vraag 2) Hoofdstuk II : Bepalingen inzake de budgettaire boekhouding Art. 30 ( ) Ze wordt gevoerd in relatie tot de algemene economische boekhouding. Hoofdstuk III : Bepalingen inzake de algemene economische boekhouding Integratie budgettaire en economische boekhouding: Zie sectie hierboven Zie s Titel V : Bepalingen inzake de rapportering en de algemene rekeningen Art 36. De Vlaamse regering voor wat betreft de Vlaamse Gemeenschap en de IVA s met rechtspersoonlijkheid, en de raad van bestuur voor wat betreft een publiekrechtelijk vormgegeven EVA, rapporteren periodiek aan het Vlaams Parlement en aan het Rekenhof over de stand van uitvoering van de begroting en over het tussentijds resultaat, vastgesteld op basis van de economische boekhouding De rapportering: 1. Hoe vaak dient er gerapporteerd te worden over de stand van uitvoering van de begroting en over het tussentijds resultaat? 1. Functies van de rap Welke functies ver buitenland? Wat is / was de aan Wat is de doelstell Wie zijn de gebrui informatie? 2. Procedure van de r Hoe verlopen de ra Wat zijn de stappe Wie zijn de betrok 3. Formattering van d Bram Scheers & Miekatrien Sterck 12

13 Art De algemene rekeningen van de Vlaamse Gemeenschap en van de IVA s met rechtspersoonlijkheid worden opgesteld door de Vlaamse regering. De algemene rekening van een publiekrechtelijk vormgegeven EVA wordt opgesteld door de raad van bestuur van dat EVA. Ze wordt vóór 1 maart volgend op het begrotings- en boekjaar waarop ze betrekking heeft, door de raad van bestuur overgemaakt aan de Vlaamse regering. Titel VI: Bepalingen inzake het financiële toezicht De algemene rekeningen: 1. Hoe kan de timing voor de indiening van de algemene rekeningen (namelijk vóór 1 maart) worden gerespecteerd zonder te leiden tot fouten in de algemene rekeningen en dus zonder strijdig te zijn met de bedrijfseconomische principes? Wat is de formatte 1. Procedure van de o rekeningen Welke procedure w van de algemene re Wat zijn de stappe Wie zijn de belang 2. Formattering van d Wat is de formatte in de onderzochte Hoofdstuk I : Budgetcontrolling Bram Scheers & Miekatrien Sterck 13

14 Art De budgetcontrolling ondersteunt de besluitvorming van de Vlaamse regering door: 1 het verstrekken van adviezen met betrekking tot de financiële en budgettaire gevolgen van voorgenomen beslissingen zowel in het stadium van de voorbereiding, als in dat van de uitvoering van de begroting; 2 het formuleren van aanbevelingen, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse regering, met betrekking tot alle fasen van de beleidscyclus, in het bijzonder met betrekking tot de beleidsvoorbereiding, de regelgeving, de beleidsuitvoering, de monitoring en de rapportering van de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie; 3 het bewaken van zowel de jaarlijkse als de meerjarige budgettaire doelstellingen van de Vlaamse regering en van de naleving van de begrotingsnormering; 4 het bevorderen en indien nodig coördineren van het onderzoek naar de doelmatigheid van het beleid zowel bij de voorbereiding van de begroting als periodiek tijdens de uitvoering van het beleid; 5 het verstrekken van adviezen, wat de financiële en budgettaire aspecten betreft, bij de totstandkoming en bij de evaluatie van de uitvoering van de met de verzelfstandigde agentschappen afgesloten beheerovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten; 6 het vaststellen van normen en standaarden waaraan de budgetcontrolling-functie in de departementen en de verzelfstandigde agentschappen minimaal beantwoordt. 2. De budgetcontrolling rapporteert aan de door de Vlaamse regering aangeduide leden. Budgetcontrolling: 1. Hoe wordt de budgetcontrolling-functie concreet georganiseerd? Is er een centrale controller nodig? Indien ja, waar (bij het ministerie van financiën en begroting, bij de diensten van de minister-president, ) moet die zich dan bevinden? 2. Aan welke normen en standaarden moet de budgetcontrolling-functie op decentraal niveau beantwoorden? 3. Wie staat dan op het decentraal niveau het best in voor de budgetcontrolling-functie? 1. Functies van de bu (Vragen 1 en 3) Welke functies ver onderzochte landen Welke vormen van Wat is / was de aan Wie neemt / nam h Wat is / was de do 2. Procedure van de b (Vragen 1 en 3) Volgens welke pro budgetcontrolling- Wat zijn de stappe Wie staat in voor d Welke is de autorit actoren? Wat is de draagwij de actoren? 3. Formattering van d (Vraag 2) Wat is de formatte functie in de onder Welke normen en Hoofdstuk II : Interne controle Art. 46 ( ) De interne controles op de correctheid van de financiële verrichtingen moeten a priori worden uitgevoerd. Interne controle: 1. Hoe wordt de interne controle voor de financiële verrichtingen het best georganiseerd? 1. Procedure van de i Volgens welke pro controle in de onde Welke zijn de stap Wie zijn de actoren controle? 2. Formattering van d Bram Scheers & Miekatrien Sterck 14

15 Wat is de formatte Welke documenten Welke data komen Welke zijn de crite Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen Hoofdstuk III : Financiële controle en certificering Hoofdstuk IV : Interne audit Art. 50 De entiteit Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap oefent met betrekking tot de financiële processen, zowel bij de Vlaamse Gemeenschap, vormgegeven EVA s, de opdrachten uit die zijn bepaald in artikel 34 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid. De activiteiten van de entiteit Interne Audit kunnen nooit gericht zijn op het certificeren van de algemene rekeningen of van rekeningen ten behoeve van andere subsidiërende overheden. Hoofdstuk V : Externe controle Interne Audit: Zie kaderdecreet bestuurlijk beleid Zie kaderdecreet bestu Titel VII : Bepalingen inzake de toekenning van subsidies, prijzen en giften Titel VIII : Slotbepalingen Ontwerp Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid versus onderzoeksvragen Bram Scheers & Miekatrien Sterck 15

16 Ontwerp Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid 5 Hoofdstuk I : Algemene bepaling Implementatievragen voor Vlaanderen Onderzoeksvragen internationaal vergelijkend onderzoek Hoofdstuk II : Organisatie van de Vlaamse administratie Art.3 Per homogeen beleidsdomein wordt een Vlaams Ministerie opgericht. Een Vlaams ministerie bestaat uit een departement en desgevallend, intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Per homogeen beleidsdomein kunnen intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en extern verzelfstandigde agentschappen worden opgericht. Per homogeen beleidsdomein richt de Vlaamse regering een beleidsraad op. De beleidsraad is het forum waarop het politieke en het administratieve niveau overleg plegen en dat de regering ondersteunt bij de aansturing van het beleidsdomein. De regering bepaalt de samenstelling van de beleidsraad. Integratie met de nieuwe begrotingsstructuur: 1. Is de organisatie van de Vlaamse administratie perfect weerspiegelt in het Comptabiliteitsdecreet? 2. Hoe kan men rekening houdend met de administratieve organisatie een prestatie-begroting realiseren? Zie sectie begrotingsstructuur in het Comptabiliteitsdecreet Hoofdstuk III : Intern verzelfstandigde agentschappen Afdeling I : Intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid Afdeling II : Intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid 5 VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, versie Bram Scheers & Miekatrien Sterck 16

17 Hoofdstuk IV : Extern verzelfstandigde agentschappen Afdeling I : Toepassingsgebied Afdeling II : Deelname in andere rechtspersonen Afdeling III : De publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agnetschappen Onderafdeling 1 : Definitie en oprichting Onderafdeling 2 : Beheersovereenkomst Onderafdeling 3 : Bestuur Onderafdeling 4 : Toezicht Onderafdeling 5 : Financiële bepalingen Onderafdeling 6 : Diverse bepalingen Afdeling IV : De privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Hoofdstuk V : Deelname van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest in andere rechtspersonen Hoofdstuk VI : Interne controle en interne audit Art. 33 De departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen en de extern verzelfstandigde agentschappen staan in voor de interne controle van hun bedrijfsprocessen en activiteiten. De interne controle is in het bijzonder gericht op: 1 het effectief en efficiënt bh d ii Interne controle: 1. Hoe wordt de interne controle voor de nietfinanciële verrichtingen het best georganiseerd? 1. Procedure van de interne controle Volgens welke procedures verloopt de interne controle in de onderzochte landen? Welke zijn de stappen in de interne controle? Wie zijn de actoren die betrokken zijn bij de interne controle? 2. Formattering van de interne Bram Scheers & Miekatrien Sterck 17

18 beheer van de risico s; 2 de betrouwbaarheid van de financiële en beheersrapportering ; 3 de naleving van de regelgeving en de procedures; 4 de effectieve en efficiënte werking van de diensten; 5 de bescherming van de activa. Art De entiteit Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap evalueert de interne controlesystemen van de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen en de publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, gaat na of ze adequaat zijn, en formuleert aanbevelingen tot verbetering daarvan. Zij voert daartoe financiële audits, overeenstemmingsaudits en operationele audits uit en is gemachtigd alle bedrijfsprocessen en activiteiten te onderzoeken. De entiteit Interne Audit is tevens bevoegd voor het uitvoeren van administratieve onderzoeken bij de voormelde administratieve entiteiten. 2 Om haar bevoegdheden te kunnen uitoefenen heeft de entiteit interne audit toegang tot alle informatie en documenten. Ze kan aan ieder personeelslid de inlichtingen vragen die ze voor de uitvoering van haar opdrachten nodig acht. Ieder personeelslid is ertoe gehouden op een volledige wijze te natwoorden en alle relevante informatie en documenten te verstrekken. Hoofdstuk VII : Overgang van Interne Audit: 1. Hoe wordt de entiteit Interne Audit het best georganiseerd? 2. Hoe moeten de afgeleverde documenten er in de praktijk uitzien? controle Wat is de formattering van de interne controles? Welke documenten worden er afgeleverd? Welke data komen er voor in die documenten? Welke zijn de criteria die worden gebruikt? 1. Functies van de Interne Audit (Vraag 1 en 2) Welke functies vervult de interne audit in de onderzochte landen? Wat was de aanleiding voor de oprichting van de entiteit Interne Audit? Wie nam het initiatief voor de oprichting? Wat was de doelstelling van het initiatief? Welke afdeling voert de interne audit uit? Wat zijn de opdrachten van de entiteit? 2. Procedures van de Interne Audit (Vraag 1) Volgens welke procedure verloopt de interne audit? Welke zijn de verschillende stappen bij het uitvoeren van een interne audit? Wie zijn de betrokken actoren? 3. Formattering van de Interne Audit (Vraag 2) Wat is de formattering van de interne audit? Welke documenten worden er afgeleverd? Welke data komen er voor in die documenten? Welke zijn de criteria die worden gebruikt? Bram Scheers & Miekatrien Sterck 18

19 personeel, goederen, rechten en verplichtingen Hoofdstuk VIII : Informatieverstrekking aan het Vlaams Parlement Hoofdstuk IX : Opheffingsbepalingen en overgangsmaatregelen Bram Scheers & Miekatrien Sterck 19

20 2.2. MODERNISERING VAN DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Ontwerp Comptabiliteitsdecreet versus onderzoeksvragen Comptabiliteitsdecreet Implementatievragen voor Vlaanderen Onderzoeksvragen Titel I : Bevoegdheids- en toepassingsgebied Titel II : Bepalingen gemeenschappelijk voor de begrotingen, boekhouding en de algemene rekening Titel III : Bepalingen inzake de begrotingen Hoofdstuk I : Bepalingen inzake de meerjarenplanning en meerjarenbegrotingen Art. 5 1 Uiterlijk zes maanden na haar eedaflegging legt de Vlaamse regering per beleidsdomein als bedoeld in artikel 2 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid een beleidsnota over aan het Vlaams Parlement. De beleidsnota s vermelden 1 de strategische doelstellingen voor de regeerperiode die aangeven welke de uiteindelijk beoogde maatschappelijke effecten van het overheidsoptreden op het betrokken beleidsdomein zijn; 2 de operationele doelstellingen voor de regeerperiode die aangeven welke meetbare effecten van het overheidsoptreden beoogd worden op het betrokken beleidsdomein als indicator voor het bereiken van de strategische doelstellingen; 3 de outputindicatoren en de kengetallen die gebruikt worden om de mate van realisatie van de strategische en operationele doelstellingen te meten Hoe zullen de beleidsnota en de beleidsbrief opgesteld worden en hoe zal de taakverdeling verlopen tussen de betrokken actoren? 2. Hoe zal de coördinatie van de verschillende beleidsnota s verlopen? Wie zal hiervoor verantwoordelijk zijn? 3. In welke mate zal dit een uniform en systematisch proces zijn of zal het verschillen per beleidsdomein? 4. Welke standaarden zullen er ontwikkeld worden voor de kwaliteit van beleidsnota s en beleidsbrieven? 5. Hoe zullen de beleidsbrieven verder geoperationaliseerd worden? Hoe zullen de beleidnota s en beleidsbrieven zich verhouden tot de beheersovereenkomsten? 1. Procedures van str (vragen 1-8) Welke actoren zijn lange termijn en ko planning? Hoe is de polit gedefinieerd? Hoe verloopt de ta begrotings- & plan Welke machtsvers met zich mee? Hoe verloopt het p termijn strategisch Is er een formeel p Wat is de organisa strategische planni Is het proces van s in wetgeving of ric Welk generiek mo l i? 6 Memorie van Toelichting Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid : De beleidsnota s bevatten, op het niveau van het beleidsdomein, eventueel onderverdeeld per beleidsveld, een omgevingsanalyse, een explicitering van de doelstellingen, alsook de instrumenten (of de clusters van instrumenten) die zullen aangewend worden om die doelstellingen te bereiken. 7 Memorie van Toelichting Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid: De functioneel bevoegde minister is eindverantwoordelijke voor de beleidsnota s. Bij de opmaak wordt hij ondersteund door het departement en de beleidsraad en houdt rekening met het advies van de strategische adviesraad en de elementen uit het formele Bram Scheers & Miekatrien Sterck 20

21 Wat is de formatte termijn strategisch Welke informatieb ontwikkeling van s Wat is de structuur Legt het strategisch processen, outputs Welke tijdshorizon Worden de strateg prestatiegegevens? effectindicatoren?) Bevatten de strateg informatie? ( uitga kostprijsinformatie Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen 6. Zal de kwaliteit van de beleidsnota s geaudit worden en zo ja door wie? 7. Hoe zullen de beleidsopties budgettair vertaald worden in de meerjarenbegroting? Welke wisselwerking zal er zijn tussen de opmaak van de meerjarenbegroting en de meerjarenbeleidsplanning? planningsproces? Hoeveel beleidsrui er om aan strategis Met welke frequen opgesteld? Hoe worden de pro beleidsplanning op de samenwerking t georganiseerd? 8. Hoe zullen de beleidsbrieven en de memorie van toelichting zich tot mekaar verhouden? 9. Welke functionaliteit zullen de beleidsnota s en beleidsbrieven kennen en welke voorwaarden zullen gecreëerd worden voor het gebruik van de beleidsnota s en beleidsbrieven? 10. Welke actoren zullen betrokken zijn bij de selectie of ontwikkeling van outputindicatoren, de gegevensverzameling, de gegevensanalyse en de interpretatie van de outputindicatoren 2. Functies van strate Welke functies ken termijn strategisch Welke initiatieven initiatief vooraf? Wat was de aanleid de opmaak van lan strategische planne Welke actoren init Wat zijn de doelste Welke theoretische van het hervormin Welke verandering strategische planni Welk gebruik kenn termijn strategisch 3. Formattering van d overleg. De beleidsnota s worden ter bespreking voorgelegd aan het Vlaams Parlement. De budgettaire consequenties van de beleidsnota s worden in een meerjarenbegroting weergegeven. Die strategische dimensie wordt jaarlijks doorvertaald naar een operationeel niveau. De beleidsnota s worden nader geconcretiseerd in beleidsbrieven die jaarlijks ter bespreking voorgelegd worden aan het Vlaams Parlement. De jaarlijkse begroting geeft op zijn beurt de budgettaire implicaties van de beleidsbrieven weer. 7 Bram Scheers & Miekatrien Sterck 21

22 Art 5 2 Jaarlijks legt de Vlaamse regering op uiterlijk 31 mei een beleidseffectenrapport over aan het Vlaams Parlement Hierin: 1 worden de realisaties van de beleidsopties gedurende het vorige begrotingsjaar geëvalueerd aan de hand van de in 1, eerste lid, 3 bedoelde outputindicatoren en kengetallen; 2 worden op grond van deze evaluatie en eventueel gewijzigde omstandigheden de in de beleidsnota s opgenomen meerjarenplanning en de meerjarenbegroting bijgesteld; 3 wordt de prognose van de budgetevolutie uitgebreid tot een bijkomend jaar. 1. Volgens welke methode en door welke actoren zal het beleidseffectenrapport opgesteld worden? 2. Welke implementatiestrategie wordt gevoerd voor een succesvolle implementatie van de beleidseffectenrapportering? 3. Welke voorwaarden worden gecreëerd voor het gebruik van het beleidseffectenrapport? 4. Welke structuur en inhoud zullen de beleidseffectenrapporten bevatten? 5. Hoe worden de realisaties van het departement, de IVA s en de EVA s geïntegreerd in een beleidseffectenrapport? Verschillen de stra naargelang het bel 1. Procedures van pre (Vraag 1) Welke vormen van gebruikt? Welke actoren zijn Hoe verloopt het r Is er een formeel r Welke organisator rapportering Is er een verplichti wetgeving of in ric Met welke frequen de realisatie van de 2. Functies van presta (Vragen 2-3) Wat is de historisc prestatierapporteri Wat was de aanleid op te starten? Welke actoren init prestatierapporteri Wat zijn de doelste prestatierapporteri Welk gebruik kenn Welke verandering met zich mee gebr 3. Formattering van d (Vragen 4-5) Welke informatieb ontwikkelen van h Wat is de structuur Legt het beleidseff processen, outputs Welke tijdshorizon Wordt het beleidse prestatiegegevens? effectindicatoren?) Hoofdstuk II : Bepalingen inzake de jaarlijkse machtigende begrotingen Afdeling I : Opmaak, doel en inhoud van de Bram Scheers & Miekatrien Sterck 22

23 jaarlijkse machtigende begrotingen Afdeling II Structuur van de jaarlijks machtigende begrotingen Art. 16 De memories van toelichting bevatten een economische begroting en verantwoorden de begrotingscijfers aan de hand van outputindicatoren, kengetallen en andere niet-financiële informatie. Ze plaatsen de jaarlijkse begroting in een meerjarig perspectief door ze te situeren ten opzichte van de in artikel 5 bedoelde meerjarenbegroting en de jaarlijkse bijstelling ervan. 1. Waar bevindt de opmaak van de memorie van toelichting zich in het begrotingsproces? 2. Wat is het verband tussen de memorie van toelichting en de beleidsbrief? 3. Welke informatiebronnen worden gebruikt bij de opmaak van de memorie van toelichting? 4. Welke voorwaarden worden gecreëerd voor het gebruik van de memorie van toelichting? 1. Procedures van de (vraag 1) Welke actoren zijn memorie van toelic Hoe verloopt de op toelichting 2. Formattering van d (vragen 2-3) Welke informatieb schrijven van de m Wat is de structuur Legt de memorie v inputs, processen, Welke tijdshorizon toelichting? Wordt de memorie prestatiegegevens? effectindicatoren?) 3. Functies van de m Wat is het belang v Welke historische toelichting? Welk gebruik kent Afdeling III : Indiening en goedkeuring van de jaarlijks machtigende begrotingen Titel IV : Bepalingen inzake de boekhouding Titel V : Bepalingen inzake de rapportering en de algemene rekeningen Titel VI : Bepalingen inzake het financiële toezicht Bram Scheers & Miekatrien Sterck 23

24 Hoofdstuk I : Budgetcontrolling Art De budgetcontrolling ondersteunt de besluitvorming van de Vlaamse regering door: 1 het verstrekken van adviezen met betrekking tot de financiële en budgettaire gevolgen van voorgenomen beslissingen zowel in het stadium van de voorbereiding, als in dat van de uitvoering van de begroting; 2 het formuleren van aanbevelingen, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse regering, met betrekking tot alle fasen van de beleidscyclus, in het bijzonder met betrekking tot de beleidsvoorbereiding, de regelgeving, de beleidsuitvoering, de monitoring en de rapportering van de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie; 3 het bewaken van zowel de jaarlijkse als de meerjarige budgettaire doelstellingen van de Vlaamse regering en van de naleving van de begrotingsnormering; 4 het bevorderen en indien nodig coördineren van het onderzoek naar de doelmatigheid van het beleid zowel bij de voorbereiding van de begroting als periodiek tijdens de uitvoering van het beleid; 5 het verstrekken van adviezen, wat de financiële en budgettaire aspecten betreft, bij de totstandkoming en bij de evaluatie van de uitvoering van de met de verzelfstandigde agentschappen afgesloten beheerovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten; 6 het vaststellen van normen en standaarden waaraan de budgetcontrolling-functie in de departementen en de verzelfstandigde agentschappen minimaal beantwoordt Op welk organisatieniveau wordt het systeem van managementaccounting ontwikkeld? 2. Hoe verhoudt het systeem van managementaccounting zich tot bestaande managementinformatie- systemen en beleidsopvolgingssystemen? 3. Hoe verhoudt het systeem van managementaccounting zich tot de economische en kostenanalytische boekhouding? 4. Welke voorwaarden worden gecreëerd voor het gebruik van het managementaccounting systeem? 5. Welke implementatiestrategie zal gevolgd worden bij de invoering van het managementaccounting systeem? 1. Procedures van be (Vragen 1-3) Welke systemen w beheersopvolging? Hoe verloopt het p beheersopvolging? Welke actoren zijn Is er een verplichti beheersopvolging? Hoe verhouden de zich tot mekaar? Met welke frequen Hoe verhoudt het p accounting systeem 2. Functies van de be (Vraag 4) Welke initiatieven systeem van beleid Wat was de aanleid prestatiemeetsyste Welke actoren init prestatiemeetsyste Wat zijn de doelste beleids- en beheers Waarvoor worden Welke verandering beleids- en beheers meegebracht? 3. Implementatiestrat Welke zijn de bela hervorming? In welke mate wor onderuit gestuurd? Is de hervorming g organisatie of depa Gebeurt de implem gespreid over meer Welke methodes w implementatie? Welke zijn de mijl 8 Memorie van Toelichting: Controlling dient begrepen te worden in zijn angelsaksische betekenis van sturen, begeleiden, adviseren. Het is een functie die als opdracht heeft de beleidsverantwoordelijken bij te staan bij het nemen van beslissingen, in het bijzonder door het verstrekken van financieel en budgettair advies. De controller zal hierbij niet alleen steunen op louter financiële gegevens maar ook op niet-financiële informatie afkomstig uit een systeem voor managementaccounting. Bram Scheers & Miekatrien Sterck 24

25 korte, middellange Wordt de hervorm wetgeving? Zijn er speciale een de implementatie t Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen Hoofdstuk II : Interne controle (Zie kaderdecreet bestuurlijk beleid) (Zie kaderdecreet bestu Hoofdstuk III : Financiële controle Hoofdstuk IV : Interne audit (Zie kaderdecreet bestuurlijk beleid) (Zie kaderdecreet bestu Hoofdstuk V : Externe controle Titel VII : Bepalingen inzake de toekenning van subsidies, prijzen en giften Titel VIII : Slotbepalingen Bram Scheers & Miekatrien Sterck 25

26 Ontwerp Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid versus onderzoeksvragen Ontwerp Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid Hoofdstuk I : Algemene bepaling Implementatievragen voor Vlaanderen Onderzoeksvragen internationaal vergelijkend onderzoek Hoofdstuk II : Organisatie van de Vlaamse administratie Art 2. De Vlaamse administratie wordt opgebouwd aan de hand van homogene beleidsdomeinen. De Vlaamse regering stelt de homogene beleidsdomeinen vast. Art 3. Per homogeen beleidsdomein wordt een Vlaams Ministerie opgericht. Een Vlaams ministerie bestaat uit een departement en desgevallend, intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Per homogeen beleidsdomein kunnen intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en extern verzelfstandigde agentschappen worden opgericht. Per homogeen beleidsdomein richt de Vlaamse regering een beleidsraad op. De beleidsraad is het forum waarop het politieke en het administratieve niveau overleg plegen en dat de regering ondersteunt bij de aansturing van het beleidsdomein. De regering bepaalt de samenstelling van de beleidsraad. Art. 4 1 De beleidsondersteunende taken 1. Welke rol zal de beleidsraad spelen bij de opmaak van de beleidsnota s en beleidsbrieven? Hoe zal de taakverdeling binnen de beleidsraad verlopen? Hoe verloopt de samenwerking tussen de minister, de beleidsraad en het departement? 2. Welke rol speelt de beleidsraad in de opmaak van de begroting? Hoe zal de taakverdeling binnen de beleidsraad verlopen? Hoe verloopt de samenwerking tussen de minister, de beleidsraad en het departement? 3. Welke implementatiestrategie wordt gevolgd voor de invoering van de nieuwe organisatiestructuur? 1. Administratieve context Welke historische evolutie kende de administratie? Welke organisatiestructuur kent de administratie? Hoe verloopt de samenwerking tussen het politieke en het administratieve niveau 2. Procedures (Vragen 1-2) Welke actoren zijn betrokken in de beleids- en beheerscyclus en welke rol spelen ze? Hoe ziet de beleids- en beheerscyclus eruit? In welke mate is het verloop van de beleids- en beheerscyclus verankerd in wetgeving en richtlijnen? Hoe verloopt de afstemming tussen de beleids- en beheerscyclus, de financiële cyclus en de contractcyclus 3. Formattering Hoe worden de strategische en operationele plannen en rapporten van de verschillende organisatorische entiteiten in de beleids- en beheerscyclus op mekaar afgestemd? Hoe worden de begrotingen en de rekeningen van de verschillende organisatorische entiteiten in de financiële cyclus geconsolideerd? Bram Scheers & Miekatrien Sterck 26

27 beleidsondersteunende taken worden toevertrouwd aan de departementen. ( ) 4. Functies In welke mate vormen de hervormingen van de financiële cyclus, de organisatiestructuur en de beleids- en beheerscyclus een geïntegreerd en samenhangend geheel? 5. Implementatiestrategie Welke zijn de belangrijkste actoren betrokken bij de hervorming? In welke mate wordt de hervorming van bovenuit / onderuit gestuurd? Is de hervorming gericht op een specifieke organisatie of departement? Gebeurt de implementatie in één legislatuur of is ze gespreid over meerdere legislaturen? Welke methodes worden gebruikt bij de implementatie? Welke zijn de mijlpalen van de hervorming op korte, middellange en lange termijn? Wordt de hervorming ondersteund in een nieuwe wetgeving? Zijn er speciale eenheden of diensten opgericht om de implementatie te ondersteunen? Hoofdstuk III : Intern verzelfstandigde agentschappen Afdeling I : Intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid Art 9 1 De beheersovereenkomst regelt volgende aangelegenheden: 1 de concretisering van de kwalitatieve en kwantitatieve wijze waarop het agentschap 1. Welke actoren zijn betrokken in de cyclus van het sluiten, de operationalisering, de opvolging en de evaluatie van de beheersovereenkomst? 1. Procedures van de contractcyclus (Vragen 1-5) Welke actoren zijn betrokken bij de aansturing, opvolging en evaluatie van de autonome Bram Scheers & Miekatrien Sterck 27

28 zijn taken moet vervullen, met strategische en operationele doelstellingen, beschreven aan de hand van meetbare criteria: 2 de toekenning van middelen voor de eigen werking van het agentschap en de toekenning van middelen voor de uitvoering van de doelstellingen en taken waarvoor het agentschap werd opgericht. 3 ( ) 4 de informatieverstrekking door het agentschap aan de Vlaamse regering; er wordt minstens voorzien in een jaarlijks ondernemingsplan en een operationeel plan op middellange en lange termijn. 5 de rapportering door het agentschap aan de Vlaamse regering op basis van beleidsen beheersrelevante indicatoren en kengetallen; er wordt minstens voorzien in : a) een jaarlijks rapport voor 1 maart van het volgende jaar, betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst gedurende het afgelopen kalenderjaar; b) een eindrapport betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan, zes maanden voor het aflopen van de duurtijd van de beheersovereenkomst; 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 ( ) 11 ( ) 2 De Vlaamse regering kan de inhoud, vorm, modaliteiten, opvolging en evaluatie van de 2. Volgens welke methode worden de strategische en operationele doelstellingen ontwikkeld? 3. In welke mate wordt in de beheersovereenkomst afgesproken welke beleidsen beheersrelevante indicatoren en kengetallen gerapporteerd moeten worden? 4. Volgens welke methode en door welke actoren worden het jaarlijkse ondernemingsplan en het operationeel plan op middellange en lange termijn opgesteld? 5. Volgens welke methode en door welke actoren worden het jaarlijkse rapport en het eindrapport opgesteld? 6. Welke bronnen worden gebruikt bij het schrijven van de beheersovereenkomst? 7. Welke structuur en formattering kennen de ondernemingsplannen en operationele plannen? 8. Welke structuur en formattering kennen de ondernemingsplannen en operationele plannen? 9. In welke mate zijn de verschillende planning- en rapporteringdocumenten afgestemd? 10. Welke evolutie ondergaan de planning- en rapporteringdocumenten? 11. Wat is de functionaliteit van het jaarlijks ondernemingsplan en het operationeel plan op entiteiten verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering? Hoe verloopt de aansturing, opvolging en evaluatie van de autonome entiteiten verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering? 2. Formattering van de contractcyclus (Vragen 6-10) Welke plannings- en rapporteringsdocumenten worden opgemaakt bij de aansturing, de planning, de opvolging, de rapportering en de evaluatie van de beleidsuitvoering? Welke informatiebronnen worden hierbij gebruikt? Welke structuur kennen deze documenten Leggen de documenten de nadruk op inputs, processen, outputs of effecten? Welke tijdshorizon kennen deze documenten? In welke mate worden de documenten onderbouwd met prestatiegegevens en financiële informatie? (input-, process-, output- of effectindicatoren?) Zijn er grote verschillen in formattering tussen de verschillende autonome entiteiten verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering? 3. Functies van de contractcyclus (Vragen 11-12) Welke historische evolutie kende de beleidsuitvoering? Wat was de aanleiding voor de systematische aansturing, planning, opvolging en evaluatie van de beleidsuitvoering. Welke actoren initieerden deze hervorming? Welke doelstellingen wilde men bereiken met de systematische aansturing, planning, opvolging en evaluatie van de blid i i Bram Scheers & Miekatrien Sterck 28

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller. Georges Stienlet Inspectie van Financiën

Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller. Georges Stienlet Inspectie van Financiën Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller Georges Stienlet Inspectie van Financiën Hervormingsomgeving Vlaamse Gemeenschap Vlaams Regeerakkoord juli 1999 Verklaring van Leuven 19.02.00 Twee Bijzondere

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent.

K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent. K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be Workshop: Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Australische en Britse

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus Tom Van Laere Inhoud Inleiding Overkoepelende aandachtspunten prestatiegericht begroten Prestatiebegroting: wat en waarom? Historiek

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal STUDIEDAG BBB EN DEUGELIJK BESTUUR BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID 7 mei 2009 1 Werkgroep II: Taakafbakening tussen een heilige Drievuldigheid

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek Externe audit, interne controle en IT Steven Van Roosbroek Gestegen verwachtingen Financieel Inhoudelijk Burgers 3 4 Kader voor de externe audit Nieuw systeem van plannen en boekhouden Integratie sectorale

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet ingediend op 812 (2015-2016) Nr. 9 16 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne,

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. 18 JULI Kaderdecreet bestuurlijk beleid (1)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. 18 JULI Kaderdecreet bestuurlijk beleid (1) N. 2003 3279 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 18 JULI 2003. Kaderdecreet bestuurlijk beleid (1) [C 2003/35939] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Effecten van prestatie-audits op de Vlaamse Administratie: een praktijkverhaal voor welzijn, volksgezondheid en gezin

Effecten van prestatie-audits op de Vlaamse Administratie: een praktijkverhaal voor welzijn, volksgezondheid en gezin Effecten van prestatie-audits op de Vlaamse Administratie: een praktijkverhaal voor welzijn, volksgezondheid en gezin In het Beleidsdomein WVG bouwt het departement samen met de agentschappen aan zorg

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED VR 2014 1212 DOC.1242/1TER ^Y31 Vlaamse Regering DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 Vlaamse begroting Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 1 Vlaamse Begroting 1. Mijlpalen Vlaamse Begroting 2. Stuurgroep Copil 3. Cijfermateriaal: afspraken 2 Mijlpalen Vlaamse Begroting Ter inleiding De begroting

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden 1 Overzicht presentatie Enkele aandachtspunten vooraf Generiek sjabloon voor schrijven van beheersovereenkomsten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004 Studiedag De modernisering van het begroten in België Brussel, 11 mei 2004 Internationale trends in overheidsbegroten Prof. dr. Geert Bouckaert A. Internationale trends Inhoud 1. Gebruik van prestatiegegevens

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Evoluties in resultaatgericht financieel management in Zweden

Evoluties in resultaatgericht financieel management in Zweden Workshop Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Derde editie Evoluties in resultaatgericht financieel management in Zweden Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel 21 februari

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Algemene vergadering VVSG

Algemene vergadering VVSG Externe Audit Algemene vergadering VVSG Eddy Guilliams, Steven Van Roosbroek en Veerle Vanderlinden 12 juni 2014 Agenda 1. Audit Vlaanderen 2. Interne controle/organisatiebeheersing 3. Audits 4. Sensibiliseren

Nadere informatie

Ontwerp van decreet ( ) Nr maart 2014 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet ( ) Nr maart 2014 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 2413 (2013-2014) Nr. 3 19 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

De Beheersovereenkomst Contract of kompas? Werken en samenwerken op basis van een beheersovereenkomst

De Beheersovereenkomst Contract of kompas? Werken en samenwerken op basis van een beheersovereenkomst De Beheersovereenkomst Contract of kompas? Werken en samenwerken op basis van een beheersovereenkomst 1. Doel en voordelen van een B.O. 2. Hoe doel en voordelen zeker stellen? Integratie planningscycli

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Advies. van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. 842 (2010-2011) Nr. 2 15 december 2010 (2010-2011) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Advies. van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. 842 (2010-2011) Nr. 2 15 december 2010 (2010-2011) stuk ingediend op stuk ingediend op 842 (2010-2011) Nr. 2 15 december 2010 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending

Nadere informatie

Ontwerp Comptabiliteitsdecreet: Oplijsting van Knelpunten

Ontwerp Comptabiliteitsdecreet: Oplijsting van Knelpunten Spoor Financiële Beleids- en Beheerscycli Ontwerp Comptabiliteitsdecreet: Oplijsting van Knelpunten 19 november 2002 Dr. Wouter Van Reeth Bram Scheers Miekatrien Sterck o.l.v. Prof. dr. Geert Bouckaert

Nadere informatie

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Implementatie: Algemene

Nadere informatie

Boekhouden in het volgend decennium: het Vlaamse project

Boekhouden in het volgend decennium: het Vlaamse project Boekhouden in het volgend decennium: het Vlaamse project Birgitt Van Nerum Afdelingshoofd Accounting Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Studiedag overheidsboekhouding 09-12-2004 1 Modernisering: Economische

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds 13 DECEMBER 2002 - Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds (Gecoördineerde versie, aangepast aan het programmadecreet van 19 december 2003 houdende

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

LEREN VAN DE BBC PILOTEN VERHALEN UIT DE COCKPIT 20 MEI 2011 DRA. KATRIEN WEETS INSTITUUT VOOR DE OVERHEID K.U.LEUVEN

LEREN VAN DE BBC PILOTEN VERHALEN UIT DE COCKPIT 20 MEI 2011 DRA. KATRIEN WEETS INSTITUUT VOOR DE OVERHEID K.U.LEUVEN K.U.Leuven, Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Management en Bestuur Universiteit Gent, Centrum voor Lokale Politiek Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen en

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

De modernisering van de controlepiramide vanuit internationaal perspectief

De modernisering van de controlepiramide vanuit internationaal perspectief De modernisering van de controlepiramide vanuit internationaal perspectief prof. dr. Geert Bouckaert Brussel, 12 mei 2005 INSTITUUT VOOR DE OVERHEID 1 Structuur van de presentatie 1. Inleiding 2. Externe

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Overzicht Historiek Van oud naar nieuw AGB in Gemeentedecreet Oprichting en statuten Verhouding met gemeente Verhoudingen met derden Bestuursorganen W

Overzicht Historiek Van oud naar nieuw AGB in Gemeentedecreet Oprichting en statuten Verhouding met gemeente Verhoudingen met derden Bestuursorganen W Autonome gemeentebedrijven Studiedag Gemeentelijke verzelfstandiging: van oud naar nieuw (VVSG-Politeia) Mechelen, 8 maart 2007 Marc Bauwens, stafmedewerker VVSG Overzicht Historiek Van oud naar nieuw

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen (B.S. 10.11.2003) HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

IVA Model Gemeenteraadsbesluit + Beheersovereenkomst

IVA Model Gemeenteraadsbesluit + Beheersovereenkomst Omschrijving: Thema: Auteur: Model Gemeenteraadsbesluit + Model Regelgeving, Verzelfstandiging Griet De Wachter Dit document helpt culturele entiteiten bij de voorbereiding naar een eventuele omvorming

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de ontwikkeling van een operationele begeleidingsmethodiek voor

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

Charter deugdelijk bestuur

Charter deugdelijk bestuur Charter deugdelijk bestuur 1. Principes en aanbevelingen inzake deugdelijk bestuur voor extern verzelfstandigde agentschappen OPZ Geel onderschrijft onderstaande principes inzake deugdelijk bestuur voor

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMENE TOELICHTING 1. Samenvatting De EU-LAC-Stichting is een krachtens het volkenrecht opgerichte internationale intergouvernementele organisatie. De Stichting

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement

Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 1/ Situering: Project doelstellingenmanagement Doel: Tool als onderdeel van VO-project doelstellingenmanagement

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten 1 Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten Het ondernemingsplan 2013 van IVA Centrale Accounting is gebaseerd op de beheersovereenkomst 2011-2015. De beheersovereenkomst vermeldt 5 strategische

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/193 BERAADSLAGING NR. 08/072 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Spoor Financieel Management

Spoor Financieel Management Inhoud Spoor Financieel Management INTERNATIONAAL VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR DE MODERNISERING VAN DE FINANCIELE CYCLUS EN DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS: BEGROTING EN PLANNING Bram SCHEERS Miekatrien STERCK

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

VR DOC.0309/2BIS

VR DOC.0309/2BIS VR 2016 2503 DOC.0309/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend?

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Vanaf 2014 zullen lokale besturen hun beleid vorm geven door middel van de strategische meerjarenplanning. Ook het lokaal cultuurbeleid

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

BE Business and Economics ASPECTEN VAN CORPORATE GOVERNANCE VAN PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJK VORMGEGEVEN EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

BE Business and Economics ASPECTEN VAN CORPORATE GOVERNANCE VAN PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJK VORMGEGEVEN EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN RECHT EN ONDERNEMING ASPECTEN VAN CORPORATE GOVERNANCE VAN PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJK VORMGEGEVEN EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN Prof. dr. Koen BYTTEBIER Hoogleraar aan de VUB Advocaat te Gent

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL)

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Het Steunpunt Verkeersveiligheid verricht in opdracht van de Vlaamse Overheid beleidsrelevant, wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie