info Definitieve arbeidsongeschiktheid maakt niet uit zichzelf einde aan overeenkomst wegens overmacht DEZE MAAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info 07 2007 Definitieve arbeidsongeschiktheid maakt niet uit zichzelf einde aan overeenkomst wegens overmacht DEZE MAAND"

Transcriptie

1 Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P Verschijnt maandelijks 2e jaargang info Definitieve arbeidsongeschiktheid maakt niet uit zichzelf einde aan overeenkomst wegens overmacht Pierre Delchevalrie De wet houdende diverse bepalingen van 27 april 2007 introduceert een nieuw artikel 34 in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli Op een door de Koning te bepalen datum zal een definitieve arbeidongeschiktheid niet langer automatisch een einde maken aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht. Er zal een bijzondere procedure nageleefd moeten worden. De definitieve arbeidsongeschiktheid zal eerst bevestigd moeten worden door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Vervolgens moet worden getracht de werknemer weer in te schakelen. Enkel indien dit onmogelijk is, kan de geneesheer-sociaal inspecteur de arbeidsongeschiktheid vaststellen om een einde te stellen aan de overeenkomst wegens overmacht. Huidige situatie De arbeidsovereenkomstenwet wordt niet elke dag gewijzigd en zeker niet om een einde te maken aan vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie die stelt dat de arbeidsongeschiktheid waardoor het voor de werknemer defi nitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk opnieuw op te nemen, een geval van overmacht is dat uit zichzelf de verbreking van de arbeidsovereenkomst met zich meebrengt zonder opzegging of vergoeding. De werkgever is niet verplicht aan de werknemer ander werk aan te bieden dan het werk waarvoor hij voortaan ongeschikt is. DEZE MAAND ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Defi nitieve arbeidsongeschiktheid maakt niet uit zichzelf einde aan overeenkomst wegens overmacht 1 ARBEIDSREGLEMENTERING Vanvelthoven pint Hemelvaartsdag 2008 vast op 2 mei 2 LOONAANPASSINGEN Indexaties, conventionele verhogingen en retroactieve conventionele verhogingen 3 Doel nieuwe artikel 34 Door een bijzondere procedure op te leggen om een contract te kunnen verbreken wegens overmacht, wordt de werknemer aanzienlijk beter beschermd. Maar dit is niet alles. De voorbereidende werken geven aan dat deze nieuwe procedure ook de strijd tegen de sociale fraude beoogt door de werknemers te ontraden met hun werkgever een akkoord af te sluiten om een einde te maken aan hun arbeidsovereenkomst op basis van een geveinsde medische situatie van overmacht. Principe: einde automatische verbreking wegens overmacht Het nieuwe artikel 34 is zeer duidelijk: De arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, waardoor het voor de werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, maakt niet uit zichzelf een einde aan de overeenkomst wegens overmacht. Attest preventieadviseur De defi nitieve arbeidsongeschiktheid moet eerst worden vastgesteld door Serviam+ Info is tot stand gekomen i.s.m. Kluwer.

2 ARBEIDSOVEREENKOMSTEN de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Een attest van de behandelende geneesheer van de werknemer volstaat dus niet om het einde van de arbeidsovereenkomst in te roepen. Behoud van werk Wanneer een werknemer defi nitief ongeschikt wordt verklaard om het overeengekomen werk te verrichten, is de werkgever verplicht hem aan het werk te houden in overeenstemming met de aanbevelingen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Hiertoe mag hij het werk aanpassen of, indien dit niet mogelijk is, hem ander werk geven. In dit geval eindigt de procedure. Verklaring geneesheer-sociaal inspecteur De procedure wordt voortgezet in drie gevallen: 1. wanneer een aanpassing van de arbeidsomstandigheden technisch of objectief onmogelijk is of wanneer dat om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist (bv. wanneer de uitvoering van technische aanpassingen zeer duur zou zijn); 2. indien de werkgever geen ander werk kan aanbieden dat overeenstemt met de mogelijkheden van de werknemer; 3. indien de werknemer een aanbod van ander werk dat overeenstemt met zijn mogelijkheden, weigert. Indien een van deze 3 gevallen zich voordoet, dient een attestatie van defi nitieve arbeidsongeschiktheid te worden verkregen van de bevoegde geneesheer-sociaal inspecteur van de «algemene directie toezicht op het welzijn op het werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg». Eens hij deze verklaring heeft, kan de werkgever of werknemer het einde van de arbeidsovereenkomst inroepen wegens overmacht. Andere vorm van beëindiging De wetgever heeft het nuttig geacht te vermelden dat tijdens deze procedure de werkgever nog altijd een einde kan maken aan de arbeidsovereenkomst mits naleving van een opzeggingstermijn of betaling van een vergoeding volgens de bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet. Uitvoeringsmaatregelen Na advies van de «Hoge raad voor preventie en bescherming op het werk» zal de Koning de procedureregels vastleggen voor de na te leven termijnen, het vaststellen van de defi nitieve ongeschiktheid van de werknemer, zowel door de preventieadviseur als door de geneesheersociaal inspecteur. In dit verband blijkt uit de voorbereidende werken dat de procedure na enkele dagen zou moeten afgehandeld zijn. Inwerkingtreding De Koning moet de datum van inwerkingtreding van deze nieuwe reglementering nog bepalen. Bron: Wet houdende diverse bepalingen (art. 2 3) van 27 april 2007, B.S. 08 mei 2007, p ARBEIDSREGLEMENTERING Vanvelthoven pint Hemelvaartsdag 2008 vast op 2 mei In 2008 vallen 1 mei en Hemelvaartsdag uitzonderlijk samen. Aangezien elke werknemer recht heeft op tien betaalde feestdagen per jaar, moest de minister een regeling uitwerken waarbij enkel voor het jaar 2008 een andere datum als feestdag wordt bepaald die in de plaats treedt van Hemelvaartsdag. tiende feestdag vast te leggen op zondag 10 augustus Bron: 03 juni Koninklijk besluit tot tijdelijke aanpassing, voor wat het jaar 2008 betreft, van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, B.S. 14 juni 2007, p.32293; Nationale arbeidsraad, advies nr , van vrijdag 30 maart 2007 Opvallend daarbij is dat de minster het advies van de Nationale Arbeidsraad niet gevolgd heeft. Om praktische redenen die verband houden met de vakantieperiode had de raad in haar advies nr voorgesteld om de 2

3 Index Maand Indexcijfer Gezondheids- Sociaal Tweemaandelijks Driemaandelijks index indexcijfer indexcijfer indexcijfer juni mei Indexaties Nummer Benaming paritair comité Indexatie Cementfabrieken Vorige lonen x 0,99962 of basislonen 2007 x 1, (schaallonen) (negatieve indexatie). Aanpassing ploegenpremies Textielverzorging + 2 % (schaallonen en reële lonen) Industriële metaalbewerking + 1,62 % (schaallonen en reële lonen) Ambachtelijke metaalbewerking + 1,62 % (schaallonen en reële lonen) Monteerders van bruggen + 1,62 % (schaallonen en reële lonen) en metalen gebinten Pannenbakkerijen + 0,45 % (schaallonen en reële lonen) Spiegelmakerijen en fabricage Vervroegde index : + 2 % (schaallonen en reële lonen) van kunstramen Petroleumnijverheid en -handel Vorige lonen x 0,99962 of basislonen 2007 x 1,0536 (schaallonen) (negatieve indexatie) Schoonmaak- en ontsmettings- + 0,89 % (schaallonen en reële lonen). ondernemingen Invoering indexatie vergoeding arbeidskledij (categorie 1A) Bouwbedrijf + 0,55359 % (minimumlonen). Index studentenuurloon Bosontginningen + 0,55 % (schaallonen) Zagerijen en aanverwante nijverheden + 0,55 % (minimumlonen). Te berekenen op het vorig schaalloon van de geschoolde of de meer dan geschoolde Houthandel + 0,55 % (schaallonen en reële lonen) Stoffering en houtbewerking + 0,55 % (minimumlonen). Dezelfde coëffi ciënt geldt voor de brugpensioenen (gedeelte werkgever) Handel in brandstoffen Index ARAB-vergoeding Leerlooierij en handel in ruwe huiden + 0,46 % (schaallonen en reële lonen) en vellen Schoeiselindustrie, laarzenmakers + 0,46 % (schaallonen en reële lonen). Dezelfde coëffi ciënt en maatwerkers geldt voor de brugpensioenen (gedeelte werkgever) Marokijnwerk en handschoennijverheid + 0,46 % (schaallonen en reële lonen). Dezelfde coëffi ciënt geldt voor de brugpensioenen (gedeelte werkgever) Zadelmakerij, riemen + 0,46 % (schaallonen en reële lonen). Dezelfde coëffi ciënt en industriële artikelen in leder geldt voor de brugpensioenen (gedeelte werkgever) Orthopedische schoeisels + 0,46 % (schaallonen en reële lonen). 3

4 Nummer Benaming paritair comité Indexatie Dezelfde coëffi ciënt geldt voor de brugpensioenen (gedeelte werkgever) Sigaretten + 0,45 % (schaallonen en reële lonen) Rook-, kauw- en snuiftabak + 0,45 % (schaallonen en reële lonen) Sigaren en cigarillo s + 0,45 % (schaallonen en reële lonen) Fabricatie van papieren buisjes + 0,4 % (schaallonen en reële lonen). Vanaf de opening der rekeningen het dichtst bij 1 juli Binnenscheepvaart Sleepdiensten : vorige lonen + vaste bedragen afhankelijk van de categorie (schaallonen) Speciale autobusdiensten Niet voor het garagepersoneel : index ARAB-vergoeding Bosbouw + 0,55 % (schaallonen en reële lonen) Haarsnijderijen + 0,46 % (schaallonen en reële lonen). Dezelfde coëffi ciënt geldt voor de brugpensioenen (gedeelte werkgever) Porfi ergroeven Vorige lonen x 1,00276 of basislonen 1997 x 1,19064 (schaallonen) Metaal + 1,62 % (schaallonen en reële lonen) Verzekeringswezen + 0,05698 % (minimumlonen) Hypothecaire leningen, sparen + 0,06 % (minimumlonen) en kapitalisatie Beursvennootschappen + 0,057 % (minimumlonen) Banken + 0,06 % (schaallonen) Gas- en elektriciteitsbedrijf Vorige lonen x 0,99962 of basislonen mei 2006 x 1,0536 (schaallonen). Deze negatieve indexatie wordt niet toegepast Conventionele verhogingen Hardsteengroeven en uit te houwen Enkel voor geschoolde werknemers + na 3 jaar anciënniteit : kalksteen Luik en Namen + 0,09 EUR (schaallonen en reële lonen) Zandsteen en kwartsietgroeven Enkel voor geschoolde werknemers + na 3 jaar anciënniteit : uitgez. kwartsiet Waals-Brabant + 0,09 EUR (schaallonen en reële lonen) Porseleinaarde- en zandgroeven + 0,10 EUR (schaallonen en reële lonen). in openlucht W.Brab.,Heneg.,Luik,... Aanpassing ploegenpremies Marmergroeven en -zagerijen Verhoging maaltijdcheques Non-ferrometalen Verhoging gewaarborgd minimumloon met 0,7 % (schaallonen). + 0,7 % voor de basisuurlonen en de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies. Niet van toepassing indien uiterlijk op een ondernemingsakkoord gesloten is om een budget van 0,7 % van de loonmassa te besteden (reële lonen) 4

5 Monteerders van bruggen Verhoging scheidingspremie. Verhoging kledijvergoeding en metalen gebinten Voedingsnijverheid Niet voor P.C. nr (bakkerijen) : + 0,40 % voor de arbeiders met zes maanden anciënniteit in de onderneming. Voor P.C. nr (aardappelverwerkende nijverheid) en P.C. nr (aardappelschilbedrijven) geldt de CAOverhoging zonder beperking door anciënniteit (schaallonen). Niet voor P.C. nr (bakkerijen) : + 0,40 %. Niet van toepassing voor de reële lonen indien een ondernemings- CAO met andere voordelen is gesloten (reële lonen) Bakkerijen Bakkerijen met minder dan 10 werknemers : + 0,40 % (schaallonen en reële lonen). Niet van toepassing op de reële lonen indien een ondernemings-cao met andere voordelen werd gesloten. Bakkerijen vanaf 10 werknemers : + 0,40 % (reële lonen). Niet van toepassing op de reële lonen indien een ondernemings-cao met andere voordelen werd gesloten. Kleine bakkerijen en banketbakkerijen : + 0,40 % (schaallonen). Grote bakkerijen en banketbakkerijen : + 0,40 % voor de arbeiders met zes maanden anciënniteit in de onderneming (schaallonen) Aardappelverwerkende industrie Tweede fase van de invoering nieuwe functieclassifi catie met bijhorende schaallonen. Niet van toepassing indien een ondernemings-cao met analytische functieclassifi catie wordt gesloten (schaallonen) Schoonmaak- en ontsmettings- + 0,112 EUR (schaallonen en reële lonen). ondernemingen De CAO-verhoging moet toegepast worden na de indexaanpassing. Invoering maaltijdvergoeding, zoals voorzien in cat. 8, voor alle categorieën Bouwbedrijf Verhoging vergoedingen wegens slijtage gereedschap. Aanpassing anciënniteitspremie Bosontginningen + 0,5 % (stuklonen) en + 0,05 EUR (uurlonen) (schaallonen). De CAO-verhoging moet toegepast worden voor de indexaanpassing Zagerijen en aanverwante nijverheden + 0,06 EUR (stelsel 38u/week) (schaallonen en reële lonen). De CAO-verhoging moet toegepast worden voor de indexaanpassing. Verhoging ARAB-vergoeding Houthandel + 0,55 % (schaallonen en reële lonen). De CAO-verhoging moet toegepast worden voor de indexaanpassing Stoffering en houtbewerking + 0,06 EUR (stelsel 37u20/week) (schaallonen en reële lonen). De CAO-verhoging moet toegepast worden voor de indexaanpassing. Verhoging vergoeding «wet welzijn» (voorheen ARAB-vergoeding) Goederenvervoer ten lande Niet-rijdend personeel : aanpassing ploegenpremie voor rekening van derden en nachtpremie Goederenbehandeling Niet-rijdend personeel : aanpassing ploegenpremie voor rekening van derden en nachtpremie 5

6 Landbouw Invoering vergoeding onderhoud werkkledij Bloementeelt Invoering vergoeding onderhoud werkkledij Boomkwekerijen Invoering vergoeding onderhoud werkkledij Parken en tuinen Invoering vergoeding onderhoud werkkledij. CAO-verhoging 0,10 EUR (schaallonen). Aanpassing mobiliteitspremie Fruitteelt Invoering vergoeding onderhoud werkkledij Groenten Invoering vergoeding onderhoud werkkledij Paddestoelen Invoering vergoeding onderhoud werkkledij Elektriciens + 0,7 % (schaallonen aan spanning 100 en reële lonen) Metaal Ondernemingen zonder loonbarema : enveloppe van 0,7 % te besteden op ondernemingsniveau (reële lonen). Ondernemingen met loonbarema : enveloppe van 0,35 % te besteden op ondernemingsniveau (reële lonen). Deze CAO-verhoging is niet van toepassing indien het ondernemingsakkoord tot onderhandeling over de enveloppe (voor ) gevolgd wordt door een ondernemings- CAO gesloten uiterlijk op ; indien de onderneming gedekt is door een eigen ondernemingsakkoord Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. + 0,7 % (schaallonen). + 13,17 EUR voor de gewaarborgde minimummaandwedde. Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden Sport Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen op jaarbasis ingevolge CAO van (schaallonen) Gas- en elektriciteitsbedrijf Enkel voor werknemers aangeworven vanaf die gebaremiseerd zijn : dividendpremie van 495 EUR. Uitbetaling in juli Beschutte werkplaatsen Waalse beschutte werkplaatsen : + 1 % voor Waals Gewest categorieën 1 tot 4 (productiepersoneel) (schaallonen) Duitstalige Gemeenschap 6

7 Retroactieve conventionele verhogingen Hardsteengroeven en uit te houwen Afschaffi ng jongerenbarema s - vanaf 1 januari 2007 kalksteen Luik en Namen Zandsteen en kwartsietgroeven Ondernemingen provincie Luik : aanpassing schaallonen uitgez. kwartsiet Waals-Brabant ingevolge CAO van vanaf 1 april Zandsteen en kwartsietgroeven Afschaffi ng jongerenbarema s. Andere ondernemingen uitgez. kwartsiet Waals-Brabant dan die van provincie Luik : aanpassing ploegenpremie (ochtend) ingevolge CAO van vanaf 1 januari Pannenbakkerijen Aanpassing verloning studenten. Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding vanaf 1 januari Scheikundige nijverheid Vernis- en verfi ndustrie : verhoging ploegenpremies. Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding vanaf 1 juni Scheikundige nijverheid Vernis- en verfi ndustrie : + 0,12 EUR (schaallonen en reële lonen). Deze verhoging kan worden omgezet in een groepsverzekering of een andere formule, te bepalen in een ondernemings-cao na overleg met de syndicale afvaardiging vanaf 1 januari Petroleumnijverheid en -handel Invoering operationele raffi naderijpremie voor werknemers die op behoren tot een technische bedrijfseenheid raffi naderij. Niet voor kader en directie. Het bedrag voor 2007 is EUR. Uitbetaling samen met het loon van mei 2007 vanaf 1 mei Textielnijverheid uit het administratief Invoering maaltijdcheques vanaf 1 juni 2007 arrondissement Verviers Vervaardigen van en handel in zakken Afschaffi ng jongerenbarema s. Niet voor de jobstudenten in jute of in vervangingsmaterialen vanaf 1 januari Voortbrenging van papierpap, Afschaffi ng jongerenbarema s vanaf 1 januari 2007 papier en karton Papier- en kartonbewerking Afschaffi ng leeftijdsonderscheid dagbedragen bestaanszekerheidvergoedingen. Verhoging maaltijdvergoeding vanaf 1 juni Papier- en kartonbewerking Wijziging barema s jongeren en studenten vanaf 1 februari Landbouw Afschaffi ng percentages minderjarigen vanaf 1 januari Petroleumnijverheid en -handel Invoering operationele raffi naderijpremie voor werknemers die op behoren tot een technische bedrijfseenheid raffi naderij. Niet voor kader en directie. Het bedrag voor 2007 is EUR. Uitbetaling samen met het loon van mei 2007 vanaf 1 mei Exploitatie van bioscoopzalen + 0,03 EUR (uurlonen) en 4,94 EUR (maandlonen) 7

8 (schaallonen en reële lonen). Deeltijdsen pro rata. Verhoging van de maandelijkse sectoreigen premie. Deeltijdsen pro rata. Aanpassing schaallonen ingevolge CAO van vanaf 1 juni Exploitatie van bioscoopzalen Aanpassing nachtpremie vanaf 1 april Bewakingsdiensten Arbeiders : + 0,14 EUR (schaallonen en reële lonen). Bedienden : + 22,45 EUR (schaallonen en reële lonen) vanaf 1 juni 2007 Aanvulling op vorige loontabel Kappers en schoonheidszorgen + 0,1518 EUR (uurlonen) en + 25 EUR (maandlonen) (schaallonen en reële lonen) vanaf 1 april 2007 COLOFON info is een uitgave van het economisch samenwerkingsverband Serviamplus in samenwerking met Kluwer. Deze info wordt ook op de website en deze van de partners ter raadpleging gepubliceerd. Krijgt u deze papieren versie liever niet meer in uw brievenbus, neem dan contact op met uw plaatselijke partner. U kan ook via het Contactformulier op onze website een berichtje sturen. REDACTIECOMITE: Wesley Boets, Grégory Dubois, Peggy Meert, Ann Vanderschaeghe VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Jan Aerts, Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas, tel Ingesloten informatie en opinies worden uitsluitend ten titel van inlichting verstrekt zonder enige waarborg en zonder enige aansprakelijkheid van Serviam+ buiten elke contractuele relatie en/of elke éénzijdige verbintenis van Serviam+. Ze gelden slechts voor de datum waarop ze bezorgd worden en Serviam+ kan de juistheid en/of de volledigheid ervan niet waarborgen. Ze gelden nooit als directe of persoonlijke aanbeveling, advies of vraag. Ze maken slechts een beoordelingselement uit voor de lezer, die ervan gebruik maakt in alle vrijheid en onder zijn enige verantwoordelijkheid. Heeft u op- of aanmerkingen die tot verbetering van deze Info kunnen leiden, aarzel dan niet ons hiervan in kennis te stellen. 28

106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 of basislonen 2012 x 1,037732 De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering.

106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 of basislonen 2012 x 1,037732 De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. LONEN EN INDEXTIE JULI 2015 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. : De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.

Nadere informatie

JULI 2012 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

JULI 2012 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JULI 2012 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). inimumlonen.

Nadere informatie

JULI 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

JULI 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JULI 2015 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). inimumlonen.

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2 I N F O April 2013 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

info 10 2007 Kamercommissie keurt wetsontwerp sociale verkiezingen goed DEZE MAAND

info 10 2007 Kamercommissie keurt wetsontwerp sociale verkiezingen goed DEZE MAAND Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 10 2007 Kamercommissie keurt wetsontwerp sociale verkiezingen goed Guido Despiegelaere Minister van Werk Peter Vanvelthoven

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2 I N F O Juli 2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES FEBRUARI Indexaties

LONEN EN INDEXATIES FEBRUARI Indexaties LONEN EN INDEXATIE FEBRUARI 2016 A: De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. : De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009. Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009. Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode I N F O 1. LOONAANPASSINGEN Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009 ARBEIDERS PC 106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april PC

Nadere informatie

Loonaanpassingen in juli 2014

Loonaanpassingen in juli 2014 Loonaanpassingen in juli 2014 Indexeringen en conventionele verhogingen: verwachtingen (nietlimitatief) PC 218: ongeveer + 0,80 % index in januari 2015 GMMI/Sociale uitkeringen: + 2 % in januari 2015 Loonindexeringen

Nadere informatie

Loonsverhoging januari 2017

Loonsverhoging januari 2017 Loonsverhoging januari 2017 Loonaanpassing A de aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen M De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon

Nadere informatie

Loonindexeringen en -aanpassingen in april

Loonindexeringen en -aanpassingen in april Loonaanpassingen in april 2014 Indexeringen en conventionele verhogingen: verwachtingen (nietlimitatief) PC 218: ongeveer + 0,90 % index in januari 2015 GMMI/Sociale uitkeringen: + 2 % in december 2014

Nadere informatie

105.00 Paritair comité voor de non-ferro metalen De betaling van de aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid wordt beëindigd.

105.00 Paritair comité voor de non-ferro metalen De betaling van de aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid wordt beëindigd. LOONAANPASSINGEN PER 1 JULI 2015 Index juni 2015 (basis 2013) 101,01 (basis 2004) 123,64 Gezondheidsindexcijfer (basis 2013) 101,33 (basis 2004) 122,38 Viermaandelijks gemiddelde 100,66 105.00 Paritair

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2014

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2014 LONEN EN INDEXTIE PRIL 2014 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

info 04 2007 De deeltijdse werknemer : feestdagen EN VERDER

info 04 2007 De deeltijdse werknemer : feestdagen EN VERDER Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 04 2007 De deeltijdse werknemer : feestdagen Michel Davagle In ons vorige nummer hebben we reeds een bijdrage gewijd aan de

Nadere informatie

OKTOBER 2014 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

OKTOBER 2014 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN OKTOBER 2014 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de vlasbereiding Vorige lonen x 1,0111 P

Paritair Subcomité voor de vlasbereiding Vorige lonen x 1,0111 P LONEN EN INDEXTIE OKTOBER 2016 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. : De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

APRIL 2016 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

APRIL 2016 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN PRIL 2016 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

Eindejaarspremies 2012

Eindejaarspremies 2012 Eindejaarspremies 2012 Myriam Dauphin Ben Kerckx Redactioneel afgesloten op 19 november 2012 Kluwer Ragheno Business Park Motstraat 30 2800 Mechelen tel. (0800) 94 571 fax (0800) 17 529 www.kluwer.be e-mail:

Nadere informatie

I N F O Oktober 2013

I N F O Oktober 2013 I N F O Oktober 2013 EASYPAY Info oktober 2013 Ref. nr: 249 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 oktober 2013... 2 2.1.1.

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES APRIL Indexaties

LONEN EN INDEXATIES APRIL Indexaties LONEN EN INDEXTIE PRIL 2016 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

Cementfabrieken Vorige lonen x 1 of basislonen 2012 x 1, De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering.

Cementfabrieken Vorige lonen x 1 of basislonen 2012 x 1, De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. LONEN EN INDEXTIE OKTOBER 2015 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

APRIL 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

APRIL 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN PRIL 2015 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES MAART Indexaties

LONEN EN INDEXATIES MAART Indexaties LONEN EN INDEXATIE MAART 2016 A: De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

I N F O November 2011

I N F O November 2011 I N F O November 2011 Inhoudsopgave EASYPAY Info november 2011 Ref. nr: 226 1. Loonaanpassingen... 2 1.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 november 2011... 2 1.1.1. Arbeiders... 2 1.1.2.

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2015. 1. Indexaties

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2015. 1. Indexaties LONEN EN INDEXTIE PRIL 2015 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

info 06 2007 Tijdskrediet wordt tegelijkertijd soepeler en strenger DEZE MAAND

info 06 2007 Tijdskrediet wordt tegelijkertijd soepeler en strenger DEZE MAAND Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 06 2007 Tijdskrediet wordt tegelijkertijd soepeler en strenger Ann Vanderschaeghe In het Generatiepact zette de regering haar

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES APRIL Indexaties

LONEN EN INDEXATIES APRIL Indexaties LONEN EN INDEXTIES PRIL : De aanpassint teldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassint wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.

Nadere informatie

LOONAANPASSINGEN PER 1 JULI Index juni 2016 (basis 2013) 103,19 (basis 2004) 126,30

LOONAANPASSINGEN PER 1 JULI Index juni 2016 (basis 2013) 103,19 (basis 2004) 126,30 LOONAANPASSINGEN PER 1 JULI 2016 Index juni 2016 (basis 2013) 103,19 (basis 2004) 126,30 Gezondheidsindexcijfer (basis 2013) 103,74 (basis 2004) 125,29 Viermaandelijks gemiddelde 101,55 102.01 Paritair

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli I N F O Juli 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2014... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2014... 2 I N F O April 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

Definitieve lijst van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren voor 2008

Definitieve lijst van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren voor 2008 Beslissing CRB-NAR 2008 Definitieve lijst van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren voor 2008 PC Nummer Benaming N 101 Nationale Gemengde Mijncommissie (N) (1) (2) 102 Paritair comité

Nadere informatie

I N F O December 2012

I N F O December 2012 I N F O December 2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 december 2012... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 I N F O Mei 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

LOONAANPASSINGEN PER 1 JANUARI Index december 2016 (basis 2013) 103,54 (basis 2004) 126,73

LOONAANPASSINGEN PER 1 JANUARI Index december 2016 (basis 2013) 103,54 (basis 2004) 126,73 LOONAANPASSINGEN PER 1 JANUARI 2017 Index december 2016 (basis 2013) 103,54 (basis 2004) 126,73 Gezondheidsindexcijfer (basis 2013) 104,05 (basis 2004) 125,66 Viermaandelijks gemiddelde 101,81 Aanpassingen

Nadere informatie

info 01 2008 Aanpassing jaarloongrenzen op 1 januari 2008 DEZE MAAND

info 01 2008 Aanpassing jaarloongrenzen op 1 januari 2008 DEZE MAAND Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 3e jaargang info 01 2008 Aanpassing jaarloongrenzen op 1 januari 2008 Bieke Cauwenberghs & Myriam Dauphin De Sociale Herstelwet van 22 januari

Nadere informatie

Technische tabel B Indexcijfers van de maand 01/2015. Basis 2013

Technische tabel B Indexcijfers van de maand 01/2015. Basis 2013 Indexcijfers van de maand 01/2015 Basis 2013 Officiële basisindex 2013 99,98 (- 0,11) Gezondheidsindex 2013 100,40 (+ 0,12) Afgevlakte gezondheidsindex 100,26 (+ 0,07) Het indexcijfer van januari zal worden

Nadere informatie

INDEXERINGEN en LOONAANPASSINGEN in JANUARI 2016

INDEXERINGEN en LOONAANPASSINGEN in JANUARI 2016 INDEXERINGEN en LOONNPINGEN in JNURI 2016 Nr. PC TOELICHTING CODE PC 102.06 Witzandgroeven: Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques PC 106.02 Cao-loonsverhoging: 0,6% Verhoging ploegenpremies: 0,6%

Nadere informatie

LOONAANPASSINGEN PER 1 JUNI Index mei 2017 (basis 2013) 105,00 (basis 2004) 128,52

LOONAANPASSINGEN PER 1 JUNI Index mei 2017 (basis 2013) 105,00 (basis 2004) 128,52 LOONAANPASSINGEN PER 1 JUNI 2017 Index mei 2017 (basis 2013) 105,00 (basis 2004) 128,52 Gezondheidsindexcijfer (basis 2013) 105,42 (basis 2004) 127,32 Viermaandelijks gemiddelde 103,21 100.00 Aanvullend

Nadere informatie

MEI 2013 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

MEI 2013 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN MEI 2013 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES JUNI 2016. 1. Indexaties

LONEN EN INDEXATIES JUNI 2016. 1. Indexaties LONEN EN INDEXTIE JUNI 2016 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

Juli 2015 Definitieve versie

Juli 2015 Definitieve versie I N F O Juli 2015 Definitieve versie 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES AUGUSTUS Indexaties

LONEN EN INDEXATIES AUGUSTUS Indexaties LONEN EN INDEXTIE UGUTU 2017 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

JUNI 2016 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

JUNI 2016 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JUNI 2016 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

LOONAANPASSINGEN PER 1 JUNI Index mei 2016 (basis 2013) 103,08 (basis 2004) 126,17

LOONAANPASSINGEN PER 1 JUNI Index mei 2016 (basis 2013) 103,08 (basis 2004) 126,17 LOONAANPASSINGEN PER 1 JUNI 2016 Index mei 2016 (basis 2013) 103,08 (basis 2004) 126,17 Gezondheidsindexcijfer (basis 2013) 103,77 (basis 2004) 125,32 Viermaandelijks gemiddelde 101,26 100.00 Aanvullend

Nadere informatie

Tabel 9 - Lijst van de paritaire comités

Tabel 9 - Lijst van de paritaire comités Tabel 9 - Lijst van de paritaire comités Nummer Omschrijving 100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd)

Nadere informatie

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2006

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2006 1. LOONAANPASSINGEN Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2006 ARBEIDERS PC 102.06 Grint- en zandgroeven in openlucht (Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams Brabant)

Nadere informatie

Februari 2016 Definitieve versie

Februari 2016 Definitieve versie I N F O Februari 2016 Definitieve versie 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2016... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden...

Nadere informatie

Paritair comité voor de meesterkleermakers, de kleermaaksters en naaisters M&R (A) CAO-verhoging 1,1%. Vanaf 1 januari 2017.

Paritair comité voor de meesterkleermakers, de kleermaaksters en naaisters M&R (A) CAO-verhoging 1,1%. Vanaf 1 januari 2017. LOONAANPASSINGEN PER 1 JULI 2017 Index juni 2017 (basis 2013) 104,84 (basis 2004) 128,32 Gezondheidsindexcijfer (basis 2013) 105,29 (basis 2004) 127,16 Viermaandelijks gemiddelde 103,27 102.01 Paritair

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES JANUARI 2015

LONEN EN INDEXATIES JANUARI 2015 LONEN EN INDEXTIE JNURI 2015 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. : De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2 I N F O April 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

APRIL 2014 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

APRIL 2014 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN PRIL 2014 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

Loonsverhoging december 2016

Loonsverhoging december 2016 Loonsverhoging december 2016 Loonaanpassing A de aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen M De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat

Nadere informatie

FEBRUARI 2012 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN. Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?"

FEBRUARI 2012 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN. Betekenis van de letters in de kolom welk loon? FEBRURI 2012 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" M R lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). Minimumlonen.

Nadere informatie

I N F O December 2008

I N F O December 2008 I N F O 1. LOONAANPASSINGEN Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 december 2008 ARBEIDERS PC 102.04 PC 102.06 Grint- en zandgroeven in openlucht Limb., Antw., W. en O.-Vlaand., Vl. Br. Witzand:

Nadere informatie

I N F O Augustus 2016

I N F O Augustus 2016 I N F O Augustus 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2016... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

I N F O Augustus 2015

I N F O Augustus 2015 I N F O Augustus 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

I N F O Januari 2015

I N F O Januari 2015 I N F O Januari 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 januari 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/01

Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/01 Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/01 De directie en alle medewerkers van het Sociaal Secretariaat Cepa wensen alle aangesloten leden te danken voor het vertrouwen. Zij wensen u en uw dierbaren

Nadere informatie

I N F O Augustus 2014

I N F O Augustus 2014 I N F O Augustus 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2

Nadere informatie

JANUARI 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

JANUARI 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JNURI 2015 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). inimumlonen.

Nadere informatie

info 02 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder EN VERDER

info 02 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder EN VERDER Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 02 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder Michel Davagle In dit nummer brengen wij het eerste

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

info 06 2006 Mag de werkgever de inhoud van de persoonlijke e-mails van zijn werknemers controleren? EN VERDER

info 06 2006 Mag de werkgever de inhoud van de persoonlijke e-mails van zijn werknemers controleren? EN VERDER Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 1e jaargang info 06 2006 Mag de werkgever de inhoud van de persoonlijke e-mails van zijn werknemers controleren? Virginie Simon en Frederic

Nadere informatie

JUNI 2017 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

JUNI 2017 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JUNI 2017 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES JANUARI 2014

LONEN EN INDEXATIES JANUARI 2014 LONEN EN INDEXTIE JNURI 2014 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. : De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

Lijst van afkortingen

Lijst van afkortingen INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen VIII DEEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Hoofdstuk 1. De ondernemingen die gehouden zijn een vakbondsafvaardiging in te stellen 9 Afdeling 1. De betrokken ondernemingen 9

Nadere informatie

LOONAANPASSINGEN PER 1 DECEMBER Index november 2016 (basis 2013) 103,41 (basis 2004) 126,57

LOONAANPASSINGEN PER 1 DECEMBER Index november 2016 (basis 2013) 103,41 (basis 2004) 126,57 LOONAANPASSINGEN PER 1 DECEMBER 2016 Index november 2016 (basis 2013) 103,41 (basis 2004) 126,57 Gezondheidsindexcijfer (basis 2013) 103,97 (basis 2004) 125,56 Viermaandelijks gemiddelde 101,79 100.00

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

LOONAANPASSINGEN PER 1 DECEMBER Index november 2015 (basis 2013) 101,61 (basis 2004) 124,37

LOONAANPASSINGEN PER 1 DECEMBER Index november 2015 (basis 2013) 101,61 (basis 2004) 124,37 LOONAANPASSINGEN PER 1 DECEMBER 2015 Index november 2015 (basis 2013) 101,61 (basis 2004) 124,37 Gezondheidsindexcijfer (basis 2013) 102,28 (basis 2004) 123,52 Viermaandelijks gemiddelde 100,66 102.01

Nadere informatie

Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/06

Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/06 Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/06 DIMONA NEW : OVERGANG Werkgevers die tussen 3 en 31 mei 2010 Dimona-aangiften hebben ingediend via de klassieke webtoepassing zijn sedert kort door de

Nadere informatie

Vorige lonen x 1 of basislonen 2014 x 1,0066. Vorige lonen x 1,0043

Vorige lonen x 1 of basislonen 2014 x 1,0066. Vorige lonen x 1,0043 LONEN EN INDEXTIES JNURI 2016 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 24435 Bijlage I : definitieve lijst van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren voor 2008 CRB-NAR 2008 N 101 Nationale Gemengde Mijncommissie (N) (1) (2) 102 Paritair comité voor het

Nadere informatie

AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden

AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden 13.8.2008 AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden K.B. geldig van 1.7.2007 af. 2.6.2008 K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4.7.2007,

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES DECEMBER 2014

LONEN EN INDEXATIES DECEMBER 2014 LONEN EN INDEXATIE DECEMBER 2014 A: De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180003 Bakkerijen (grote en kleine) / kleine banketbakkerijen, eventueel met consumptiesalon / kleine (ambachtelijke) roomijsfabrikant / kleine (ambachtelijke)

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

info 05 2006 Werkgevers- en werknemersbijdragen op aanvullingen bij uitkeringen volledige werkloosheid én tijdskrediet EN VERDER

info 05 2006 Werkgevers- en werknemersbijdragen op aanvullingen bij uitkeringen volledige werkloosheid én tijdskrediet EN VERDER Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 1e jaargang info 05 2006 Werkgevers- en werknemersbijdragen op aanvullingen bij uitkeringen volledige werkloosheid én tijdskrediet Steven Bellemans

Nadere informatie

Diverse bepalingen van 1988 tot 2004: Baremaverhogingen en premies gekoppeld aan de sectorakkoorden

Diverse bepalingen van 1988 tot 2004: Baremaverhogingen en premies gekoppeld aan de sectorakkoorden Premies 1988-2004 Diverse bepalingen van 1988 tot 2004: Baremaverhogingen en premies gekoppeld aan de sectorakkoorden 1. Akkoord 2003-2004 1 Eenmalige premie Principe: De werkgevers kennen de werknemers

Nadere informatie

ONTWERP VAN 11/06/2007 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Sociale programmatie sector bakkerijen 2007/2008

ONTWERP VAN 11/06/2007 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Sociale programmatie sector bakkerijen 2007/2008 ONTWERP VAN 11/06/2007 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Sociale programmatie sector bakkerijen 2007/2008 In deze collectieve arbeidsovereenkomst hebben de partners van de sector op 4 juli 2007

Nadere informatie

Aanvullend PC voor de werklieden

Aanvullend PC voor de werklieden 1000000 Aanvullend PC voor de werklieden Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011 (107.545)... 2 Overuren... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

info 09 2006 Werkgever moet outplacementbegeleiding zelf voorstellen aan ontslagen 45-plusser EN VERDER

info 09 2006 Werkgever moet outplacementbegeleiding zelf voorstellen aan ontslagen 45-plusser EN VERDER Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 1e jaargang info 09 2006 Werkgever moet outplacementbegeleiding zelf voorstellen aan ontslagen 45-plusser Carine Govaert & Guido Despiegelaere

Nadere informatie

info 03 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder (vervolg) EN VERDER

info 03 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder (vervolg) EN VERDER Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 03 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder (vervolg) Michel Davagle In dit nummer krijgt u het

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

P.C. VOOR DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL 201

P.C. VOOR DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL 201 Infocentrum Koning Albertlaan 95 9000 GENT P.C. VOOR DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL 201 Aanpassing op 1 januari 2014 Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar

Nadere informatie

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen duidelijke actie om het aantal mensen dat langdurig

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ISBN 978-90-4653-621-6 D/2011/2664/488 BP/R_P-BI11063 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

P.C P.S.C. SECTOR HEIDSDUUR. PC Non-ferro metalen. KB 22/06/88 BS 08/07/88. begindatum 08/07/88 vervaldatum onbepaald

P.C P.S.C. SECTOR HEIDSDUUR. PC Non-ferro metalen. KB 22/06/88 BS 08/07/88. begindatum 08/07/88 vervaldatum onbepaald PC 105 - Non-ferro metalen. KB 22/06/88 BS 08/07/88 begindatum 08/07/88 26bis, 1 en 3 - bij overschrijding van de arbeidsduur krachtens de artikelen 25 en 26, 1, 3 en 2, wordt de referentieperiode van

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES JULI Indexaties

LONEN EN INDEXATIES JULI Indexaties LONEN EN INDEXTIE JULI 2016 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

2.1. Geen schorsing van de arbeidsovereenkomst evt. een bijlage te ondertekenen

2.1. Geen schorsing van de arbeidsovereenkomst evt. een bijlage te ondertekenen 1. Beëindigende overmacht wegens definitieve arbeidsongeschiktheid Met de wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid van 20 december 2016 (BS 30 december

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

ALGEMEEN CONTINGENT... 2 Vergoeding voor werkkledij... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84253)... 2

ALGEMEEN CONTINGENT... 2 Vergoeding voor werkkledij... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84253)... 2 3010000 Paritair Comité voor het havenbedrijf ALGEMEEN CONTINGENT... 2 Vergoeding voor werkkledij... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84253)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie

I N F O December 2009

I N F O December 2009 I N F O December 2009 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 december 2009... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 5

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN --------------- Nr. 1 12.02.1970 Cao betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging 03.04.1970 Niet algemeen

Nadere informatie