Rapport onderzoek recuperatiebeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport onderzoek recuperatiebeleid"

Transcriptie

1 Rapport onderzoek recuperatiebeleid 1 Inleiding Het voorliggende rapport is opgesteld in het kader van een door het Ministerie van Financiën verstrekte opdracht ter evaluatie van de effectiviteit van de recuperatie van schade die voortvloeit uit de Exportkredietverzekeringfaciliteit (EKV). Doel van het onderzoek is de effectiviteit van het gevoerde recuperatiebeleid te bezien en waar mogelijk aanbevelingen voor de verbetering daarvan te doen. Onder recuperatiebeleid wordt verstaan de bestaande afspraken, procedures en activiteiten die zijn gericht op directe schadebeperking en recuperatie van opgetreden schaden onder Exportkredietverzekering en Investeringsverzekering voor rekening van de Staat. Hierbij zij opgemerkt dat er (nog) geen schade is geleden op de investeringsverzekeringen en dat het onderzoek derhalve uitsluitend betrekking heeft op de exportkredietverzekering (EKV). Onder schade wordt verstaan een betaling door de Staat aan Atradius op grond van herverzekering. Onder recuperatie wordt verstaan de activiteiten die verband houden met het incasseren van aan Atradius gecedeerde vorderingen onder herverzekering door de Staat. 2 Kader van het onderzoek Het onderzoek heeft betrekking op het eerste deel van operationele doelstelling 4 van de exportkredietverzekering: het recupereren van uitstaande schades en het treffen van schuldenregelingen voor debiteurenlanden. 1 In de begroting hoofdstuk IXB voor 2002 is het onderhavige onderzoek aangekondigd. Het heeft plaatsgevonden in de periode Het onderzoek is uitgevoerd door mr drs S.E. van Tuyll van Serooskerken, werkzaam bij het Ministerie van Financiën, doch voorheen niet betrokken bij de exportkredietverzekering. Hij heeft de opdracht gekregen zich als een onafhankelijke onderzoeker op te stellen en over zijn bevindingen te rapporteren en zo nodig aanbevelingen te doen. Het rapport geeft de mening van de onderzoeker weer. Van het onderzoek zijn de vorderingen uitgesloten die onderdeel uitmaken van een regeling in het kader van de Club van Parijs. De Club van Parijs is een multilateraal crediteurenforum van overheden. Aangezien gelijke behandeling van crediteuren één van de belangrijkste principes van de Club van Parijs is, heeft het weinig zin om het Nederlandse recuperatiebeleid afzonderlijk te bezien. Het evaluatieonderzoek spitst zich derhalve toe op alle vorderingen op particuliere debiteuren en de vorderingen op overheden zolang zij niet in een regeling van de Club van Parijs zijn opgenomen. De operationele doelstelling is niet in kwantitatieve termen gesteld. Een kwantitatieve doelstelling is niet goed mogelijk en ook niet zinvol vanwege de grote invloed van 1 In de begroting 2004 is deze doelstelling geïntegreerd in operationele doelstelling 2.

2 externe omstandigheden, zoals insolventie van debiteuren of betalingsproblemen uit hoofde van andere oorzaken. Belangrijk is te weten dat de EKV sedert 2002 onderwerp is van ingrijpende reorganisatieplannen. De rollen van de bij de EKV betrokken instanties worden opnieuw ingevuld. Dit geldt ook voor het taakgebied schade en incasso. 3 Methodiek Het recuperatiebeleid bevindt zich in het spanningsveld tussen enerzijds de notie dat ieder schadegeval bijzonder is en daardoor zijn specifieke aanpak vereist en anderzijds de wenselijkheid een zekere systematiek in de benadering na te streven. Dit brengt beperkingen met zich voor het doen van een kwantitatief onderzoek en het hanteren van kwantitatieve indicatoren. In de exportkredietverzekering heeft iedere schade-uitkering immers zijn eigen specifieke oorzaken; hetzelfde geldt voor de recuperatie van de daaruit voortvloeiende vordering. Het onderzoek heeft zich daarom toegespitst op de wijze waarop de recuperatie van vorderingen georganiseerd is en deze uitgevoerd wordt. Gekozen is om in eerste instantie een aantal casus te onderzoeken. Mede op basis van de bevindingen daarvan is een vragenlijst opgesteld, die met de overheden en de exportkredietverzekeraars in België, Duitsland, Frankrijk, Zweden en het VK besproken is. Een begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van Atradius, DNB, FEZ en EKI heeft het onderzoek begeleid; deze commissie is 6 keer bijeen geweest. Na de bespreking van enkele kwantitatieve gegevens in paragraaf 4, zullen de organisatie van de EKV, de overlegstructuren, de rapportages en de kwaliteitscontrole besproken worden. In paragraaf 9 wordt verslag gedaan van de onderzochte casus en in paragraaf 10 volgt een vergelijking met het buitenland. De conclusies en aanbevelingen staan respectievelijk in de paragrafen 11 en12. 4 Kwantitatief: enkele ruwe gegevens 4.1 Resultaten EKV Tot aan het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw gaf de exportkredietverzekering doorgaans een positief resultaat te zien: veelal was de som van premieontvangsten en provenu s groter dan de schade-uitkeringen. Het cumulatief resultaat over de exportkredietverzekering was daardoor positief tot De schuldencrisis van het begin van de jaren 80 leidde echter tot grote schade-uitkeringen, waardoor fors negatieve resultaten ontstonden. Cumulatief had de Staat in 1994 netto op kasbasis 2,1 mrd verlies geleden op de EKV-faciliteit 2. Als gevolg van een actieve recuperatie van de uitstaande vorderingen zijn sinds 1994 grote bedragen binnen gehaald. Met name door de betalingen die voorvloeiden uit de akkoorden in het kader van de Club van Parijs, werd het resultaat van de exportkredietverzekering na 1995 weer fors positief, zodat het cumulatief verlies in 2 Inclusief de provenu s uit hoofde van regelingen in het kader van de Club van Parijs, die voor het overige geen onderwerp van het onderzoek zijn 2

3 2003 is weggewerkt. Hierbij moet evenwel bedacht worden dat dit bedragen op kasbasis betreft. Er is geen rekening gehouden met de kosten van financiering van de uitstaande vorderingen. Zo wordt in deze benadering een schade-uitkering van 10 mln in 1983 gecompenseerd door een betaling van 10 mln in Indien evenwel rekening gehouden wordt met de financieringskosten van de Staat, zal het cumulatieve saldo dus nog altijd negatief zijn. Hier staat tegenover dat er nog ruim 2 mrd aan vorderingen in portefeuille zit, welke nog voorwerp van incasso zijn. Bedacht zij evenwel dat de Staat ook nieuwe verplichtingen is aangegaan, waarvoor premies zijn ontvangen die al in dit resultaat zijn meegenomen. Voor een betere beoordeling van het resultaat van de EKV is het nodig rekening te houden met de rente en de gemaakte kosten. Dit wordt mogelijk gemaakt met de invoering van de bedrijfseconomische resultaatsbepaling per Vergelijking met OESO-landen Grafiek 1 laat de ontwikkeling van het resultaat van de EKV zien voor Nederland en voor alle OESO-landen te zamen. Het betreft het kasresultaat 3 van de gehele exportkredietverzekering 4. Om de ontwikkelingen vergelijkbaar te maken is gekozen voor een index (1995 =100), toen het cumulatief resultaat van de OESO-landen een dieptepunt bereikte. De cijfers moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en zijn uiteraard niet in alle opzichten vergelijkbaar. Toch is opmerkelijk dat de ontwikkelingen voor Nederland en voor de OESO-landen te zamen een vergelijkbaar beeld te zien geven: een sterk negatief resultaat in de jaren 80, gevolgd door een positief resultaat vanaf 1994/5. Voor Nederland is het cumulatieve resultaat zelfs gunstiger dan voor het geheel van de OESO-landen. 3 het kasresultaat wordt bepaald door de volgende stromen: i) de ontvangen premies, ii) de uitgekeerde schades, iii) de ontvangen provenu s en iv) de uitvoeringskosten 4 dus inclusief de vorderingen de in een Club van Parijs regeling zijn opgenomen 3

4 Exploitatieresultaat EKV van Nederland en van de OESO-landen 40,0 20,0 0,0 index 1995 = 100 (OECD) -20,0-40,0-60, exploitatieresultaat EKV, OESOlanden cumulatief, OESO exploitatieresultaat EKV, NL cumulatief, NL -80,0-100,0-120,0 Grafiek 1: financieel resultaat exportkredietverzekering vanaf 1981 Bron: OECD, DNB 4.3 Uitstaand obligo en vorderingen Het uitstaand obligo bedroeg ultimo ,0 mrd. Dit betreft de totale exposure op basis van lopende polissen. Er staan voor 2,3 mrd vorderingen uit, inclusief de vorderingen die onderdeel zijn van een Club van Parijs regeling. Van dit bedrag heeft 2,0 mrd betrekking op vorderingen uit hoofde van consolidaties (Club van Parijs) en 0,3 mrd op overige vorderingen. Het onderzoek heeft betrekking op die laatste categorie. De ervaring leert dat ca 60% van de vorderingen gerecupereerd wordt. Per 8 oktober 2004 bestond de portefeuille die object is van onderhavig onderzoek uit vorderingen op centrale en lagere overheden (inclusief staatsbedrijven) ad 229 mln en uit vorderingen op particuliere kopers ad 77 mln. Beide bedragen betreffen de nog resterende schuld. Grafiek 2 laat het beloop van de uitgekeerde schades en provenu s zien vanaf Duidelijk is dat de Staat vanaf 1995 meer provenu s ontvangt dan schades uitkeert. Het totaal aan sedert 1969 uitgekeerde schades bedraagt 4,8 mrd (NLG 10,6 mrd). De som van de ontvangen provenu s bedraagt 3,9 mrd (NLG 8,6 mrd). Beide totalen hebben 4

5 betrekking op de sommatie van de bedragen op kasbasis en houdt dus geen rekening met de tijdsfactor (rente). uitgekeerde schade en ontvangen provenu's (x 1 mln EUR) Grafiek 2: uitgekeerde schade en ontvangen provenu s Bron: DNB uitgekeerde schades ontvangen provenu's Grafiek 3, onderstaand, laat de verdeling van de ontvangen provenu s zien over die uit hoofde van consolidatie en de overige ontvangsten. Duidelijk is dat het overgrote deel van de ontvangsten betrekking heeft op de consolidaties in de Club van Parijs. De overige ontvangsten nemen sedert 1993 gestaag af. De piek in 1991 heeft nagenoeg geheel betrekking op de Sovjet-Unie, die NLG 168 mln ( 76 mln) van de in dat jaar totaal ontvangen NLG 218 mln ( 100 mln) voor haar rekening neemt. 5

6 ontvangen provenu's (x 1 mln ) Totaal u.h.v. consolidaties overig Grafiek 3: ontvangen provenu s Bron: DNB 6

7 5 Organisatie EKV 5.1 Atradius Atradius is een particulier bedrijf, voortgekomen uit de Nederlandse Credietverzekeringsmaatschappij (NCM), die in 2002 gefuseerd is met Gerling AG, daarmee Gerling NCM vormend en sinds begin 2004 nadat de aandelen zijn overgenomen door Swiss Re, Deutsche Bank en nog enkele andere aandeelhoudersopereert onder de naam Atradius. De NCM verzorgt sedert 1932 de exportkredietverzekering voor rekening en risico van de Staat. Met ingang van januari 2004 wordt deze activiteit uitgevoerd door een dochtermaatschappij van Atradius, Atradius Dutch State Business (Atradius/DSB). Atradius/DSB handelt juridisch op eigen naam, maar economisch voor rekening van de Staat. Binnen Atradius/DSB is de afdeling Claims & Recoveries, bestaande uit 10 personen, verantwoordelijk voor de behandeling van de schades en de recuperatie van de vorderingen. De samenwerking met de Staat is gebaseerd op de Beschikking (Algemene Voorwaarden Kredietverzekering en de Samenwerkingsovereenkomst Staat/NCM). Atradius/DSB is gemachtigd binnen zekere grenzen zelfstandig handelingen te verrichten voor zowel de acceptatie, de schadebehandeling als de recuperatie. In het vervolg van dit rapport zal van Atradius/DSB gesproken worden, ook in de gevallen waar sprake is van één van haar rechtsvoorgangers. 5.2 De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank (DNB) geeft algemene beleidsadviezen aan de Staat inzake de exportkredietverzekering en heeft ook de machtiging om in naam van de Staat te beslissen over individuele dossiers die de machtiging van Atradius te boven gaan. De samenwerking met DNB is gebaseerd op de Regeling export- en importgaranties Binnen DNB is de afdeling Exim (Export- en Importgaranties), behorende tot de divisie Financiële Markten, belast met de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden. 5.3 Ministerie van Financiën/EKI Het Ministerie van Financiën is budgettair en beleidsmatig verantwoordelijk voor het exportkredietverzekeringinstrument. De Minister van Financiën beslist daarbij in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken ten aanzien van herverzekeringsaanvragen en ten aanzien van algemene beleidsbeslissingen. Binnen het ministerie is de afdeling Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties (EKI) verantwoordelijk voor deze taak. De afdeling was tot 2002 een zelfstandige directie binnen de Generale Thesaurie en is sedertdien een afdeling van de Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen. 5.4 Ministerie van Economische Zaken Op basis van bijlage 2 bij het Regeerakkoord 1982 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken voor de Buitenlandse Handel (EZ) een medeverantwoordelijkheid voor de exportkredietverzekering voor rekening van de Staat. Het Ministerie is daarnaast verantwoordelijk voor de SENO- en GOM faciliteiten voor het verzekeren van transacties met opkomende markten, waarvoor geen dekking is onder de reguliere EKV. 5.5 Ministerie van Buitenlandse Zaken 7

8 Het Ministerie van Buitenlandse Zaken neemt deel aan de Commissie Advisering Landenbeleid (CAL) en aan de Nederlandse delegatie in de Club van Parijs, met name met het oog op de kwijtschelding van schulden aan ontwikkelingslanden. Het Ministerie is niet structureel bij de recuperatie van vorderingen uit hoofde van exportkredietverzekering betrokken. Wel kunnen ambassades een rol spelen bij de recuperatie van vorderingen. 5.6 Derden Atradius/DSB maakt in voorkomende gevallen gebuikt van de diensten van derden, zoals incassobureaus, informatieagentschappen en advocaten. Indien mogelijk wordt met hen een no cure no pay tarief afgesproken. 5.7 Club van Parijs De Club van Parijs (CvP) is een informele organisatie van crediteurenlanden. Bij betalingsproblemen op landenniveau vormt de CvP zich, op basis van een analyse van het IMF, een oordeel over de capaciteit van het betrokken debiteurenland en wordt gestreefd een multilaterale overeenkomst tussen de leden van de CvP en het betrokken debiteurenland te sluiten. Belangrijkste doelstelling is een optimaal incassoresultaat door als crediteurenlanden gezamenlijk op te trekken. Uitgangspunt daarbij is onder meer een gelijke behandeling van alle crediteuren. Voor behandeling in de CvP komen alleen vorderingen op de overheid in aanmerking, alsmede transferschade met particulieren. 5.8 Administratieve organisatie recuperatie De beschrijving van de administratieve organisatie van de recuperatie beperkt zich tot de bedrijfsprocessen, de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de rapportageverplichtingen van Atradius/DSB, DNB en Financiën. Er worden geen voorschriften gegeven voor de wijze waarop de recuperatie moet worden gedaan. De bestaande afspraken omtrent de de recuperatie van vorderingen zijn in 2003 samengevat in een procesbeschrijving schade en incasso (brief van DNB d.d. 26 juni 2003). De procesbeschrijving geeft nauwkeurig aan welke handelingen Atradius/DSB zelfstandig mag verrichten en welke handeling zij aan DNB moet voorleggen. Ook wordt nauwkeurig omschreven hoe en wanneer Atradius/DSB over de incassomaatregelen moet rapporteren. De procesbeschrijving geeft evenwel geen beeld hoe de recuperatie daadwerkelijk moet worden uitgevoerd en of er wel actie ondernomen moet worden. Voor een dergelijke inhoudelijke beschrijving van het incassoproces is de praktijk waarschijnlijk te divers. 5.9 Incasso in de praktijk Bij een schadedreiging (meestal een melding van achterstalligheid) wordt het dossier binnen Atradius/DSB overgedragen aan de afdeling Claims & Recoveries. De verzekerde moet binnen 30 dagen na de dreiging van achterstalligheid deze aan Atradius melden. De verzekerde is verplicht actief mee te werken aan het incasso en overigens ook maatregelen te nemen ter beperking van het verlies. De claimbehandelaar bij Claims & Recoveries stelt de reden van non-betaling vast en stelt de incassostrategie vast. De incassostrategie hangt af van de aard van de zaak, in 8

9 de praktijk wordt naar bevind van zaken gehandeld. Iedere verdere stap in de procedure is afhankelijk van de situatie op dat moment en het oordeel dat gegeven wordt op basis van de ervaringen met die specifieke situatie in het verleden. Bij uitkering van schade wordt de vordering voor 100% aan Atradius/DSB gecedeerd. Dit betekent onder meer dat de verzekerde niet zelfstandig mag incasseren. De debiteur weet niet dat de vordering aan Atradius/DSB gecedeerd is, totdat Atradius/DSB zich bij de debiteur presenteert. Verzekerde heeft een financieel belang bij het deel van de vordering dat niet verzekerd is (eigen risico). Atradius/DSB behoeft geen instemming van verzekerde te verkrijgen om afspraken over de inning van de vordering te maken. Atradius/DSB voert het incasso uit, maar de verzekerde heeft de verplichting medewerking aan het incasso te verlenen. De extra kosten die daarmee gemoeid zijn komen voor rekening van de Staat. Verzekerde heeft de plicht zich te houden aan aanwijzingen van Atradius/DSB voor het incasso. Zo zal hij bijvoorbeeld op eigen naam een procedure moeten starten als Atradius/DSB daarom verzoekt Atradius/DSB maakt gebruik van de volgende bronnen om informatie over de debiteur te verkrijgen: de underwriting database van Atradius, de debiteur zelf, verzekerde, financierende banken, internet, contacten met collega s van andere ECA s, leden van de Berner Unie 5, information agents en incasso-intermediairs en de ambassades van Nederland in het buitenland. Ofschoon Atradius een uitgebreide database heeft op grond van zijn commerciële activiteiten, is deze niet altijd geschikt voor Atradius/DSB, aangezien Atradius niet aanwezig is in de meeste landen waarvoor de Staat herverzekering geeft, zoals in Afrika en Azië. Bij een vordering op de overheid -hetzij direct, hetzij als garant- wordt de ambassade standaard ingeschakeld. Niet per definitie als eerste stap in de procedure, maar wel in de loop van het proces. Bij een vordering op een particuliere debiteur wordt de ambassade meestal niet ingeschakeld. In voorkomende gevallen probeert Atradius/DSB terplekke de achterstanden met de debiteur te bespreken. Ook wordt de debiteur wel bezocht met het doel te bemiddelen tussen verzekerde en debiteur. In sommige gevallen maakt een vertegenwoordiger van Financiën ook deel van de delegatie uit. Atradius/DSB besteedt de juridische werkzaamheden doorgaans uit, zowel in Nederland als elders. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde kantoren in andere landen. De juridische bottom line wordt niet systematisch bij voorbaat in alle details onderzocht, maar meer op ad hoc basis. Atradius/DSB probeert een rechtszaak zo veel mogelijk te vermijden, omdat het veel tijd en geld kost. Maar soms valt er niet aan te ontkomen. In dat geval wordt een advocaat ingeschakeld. Atradius houdt zich afzijdig bij geschillen tussen verzekerde en debiteur. De verzekerde heeft bij een schade die verband houdt met een geschil geen recht op schadevergoeding. Verzekerde draagt dus zelf het risico van de slechte rechter (het risico dat hij zijn recht niet kan halen en het geschil niet in zijn voordeel weet te beslechten). 5 De Berner Unie is een samenwerkingverband van 52 ECA s uit 43 landen. 9

10 De ervaring van Atradius is dat het kiezen (door contractpartijen) voor een rechtssysteem dat de vonnissen van andere landen niet erkent tot een moeizame tenuitvoerlegging van vonnissen kan leiden. Arbitrage kan een uitweg bieden. Bij arbitrage verbinden partijen zich de uitspraak van een door partijen gezamenlijk aan te wijzen arbiter te zullen respecteren. De procedure is doorgaans sneller dan die van de officiële rechterlijke instanties. Veel landen hebben de Conventie van New York ondertekend, hetgeen betekent dat zij de uitspraken van arbiters erkennen. Arbitrage is echter duur waardoor dit niet voor alle exporttransacties een geschikte oplossing zal zijn. In de praktijk is de mogelijkheid van arbitrage daarom beperkt tot grote zaken (b.v. aanneming). Daarnaast geldt dat vanuit commerciële overwegingen (het wel of niet gegund krijgen van een order) verzekerden veelal genoegen moeten nemen met de voorkeur van de debiteur. Bij een openstaande vordering op een debiteur wordt in principe op die debiteur geen nieuwe polis verstrekt. Het heropenen van dekkingsmogelijkheden en de daaruit voortvloeiende toegang tot internationale financiering is een worst die vaak wordt voorgehouden opdat de debiteur de achterstallige vorderingen betaalt. Als drukmiddel kan ook de schuldenpositie van een debiteurenland in de Club van Parijs besproken worden, zonder dat dit tot een regeling leidt. Een debiteurenland kan hierdoor reputatieschade lijden en zal een dergelijke bespreking trachten te vermijden door in overleg te treden over zijn uitstaande verplichtingen. Er is een duidelijke invloed van de ervaringen bij het incasso op het landenbeleid en de acceptatie. Bij Atradius/DSB wordt er dan ook aan gehecht dat de acceptatie afdeling fysiek in de buurt is van de schade afdeling. Hierdoor is er veelvuldig informeel overleg. Daarnaast is er ook het gestructureerde formele overleg. Voorts gaat een kopie van de het dossier inzake de schade-uitkering naar degene die binnen Atradius/DSB de acceptatie van het risico behandeld heeft. 6 Overlegstructuren Naast het regelmatig dagelijks contact tussen de drie betrokken instellingen bij de EKV, zijn er een aantal overlegstructuren. De meeste behandelen algemene onderwerpen inzake de exportkredietverzekering, maar geen individuele schadegevallen. 6.1 Rijkscommissie voor export-, import- en investeringsgaranties De Rijkscommissie voor export-, import en investeringsgarantie is samengesteld uit vertegenwoordigers van Atradius, De Nederlandsche Bank, de Ministeries van Financiën, en Economische Zaken en het bedrijfsleven. De Rijkscommissie komt tweemaal per jaar bijeen. Zij bespreekt de algemene economische situatie m.b.t. de export en structurele zaken aangaande de exportkredietverzekering. Er worden geen individuele schadegevallen behandeld, noch structureel gesproken over recuperatie. 6.2 Periodiek overleg Het periodiek overleg tussen Atradius, DNB, EZ en Financiën op managementniveau vindt eens per maand plaats. Er wordt overleg gevoerd over alle onderwerpen ongeacht hun aard, zij het beleidsmatig, zij het verzekeringstechnisch, zij het praktisch van aard. Er wordt in de regel niet over de recuperatie van individuele schadegevallen gesproken. 10

11 6.3 Werkgroep Transferachterstanden De Werkgroep Transferachterstanden (WTA) bestaat uit vertegenwoordigers van Atradius/DSB, DNB en Financiën. De werkgroep kwam onregelmatig, in de regel 2 à 3 keer per jaar bijeen. Er worden hoofdzakelijk individuele schadegevallen besproken. De laatste bijeenkomst vond plaats in maart Werkgroep Integrale Schadebenadering De Werkgroep Integrale Schadebenadering is begin 1999 op initiatief van Financiën ingesteld. Hij bestaat uit vertegenwoordigers van Atradius/DSB, DNB en Financiën. De werkgroep is tussen januari 1999 en juni 2000 een achttal keer bijeen geweest en is medio 2001 opgeheven. Er werden zowel structurele onderwerpen als individuele schadegevallen besproken. 6.5 Halfjaarlijks schadeoverleg In februari 2004 is, conform de in juni 2003 gemaakte afspraken, een overlegstructuur over het schadebeleid ingesteld, mede ter vervanging van de WTA. Aan het overleg nemen deel vertegenwoordigers van Atradius/DSB, DNB en Financiën. De werkgroep houdt zich bezig met ontwikkelingen op het gebied van schade en incasso, methodologische onderwerpen, de schadeportefeuille, etc. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling in te gaan op individuele schadedossiers. 7 Rapportages DNB stelt tweemaal per jaar ten behoeve van de Rijkscommissie een verslag over zes maanden vast. De verslagperiode loopt van oktober t/m maart en van april t/m september. Dit verslag geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op het terrein van de exportkredietverzekering, zowel in het internationaal overleg waaronder de Club van Parijs- als de nationale ontwikkelingen. De Rijkscommissie speelt geen rol op het gebied van recuperatie. Daarnaast stuurt DNB maandelijks een rapportage op ten behoeve van de Minister van Financiën, met daarin de belangrijkste ontwikkelingen, beslissingen en adviezen met betrekking tot de exportkredietverzekering in de verslagmaand. Voorts stelt Atradius/DSB een maandrapportage op met een aantal cijfermatige overzichten. Het betreft een aantal tabellen met overzichten van schaden, premies en provenu s, het uitstaand obligo en een toelichting op de mutaties daarin en de stand en het verloop van de vorderingen. In de maandrapportage over december is tevens de jaarrapportage verwerkt. De maandelijkse rapportage van DNB en de maandrapportage van ASDB gaan niet in op de wijze waarop het incasso is gevoerd. 8 Kwaliteitscontrole Krachtens artikel 7 van de regeling export- en importgaranties 1992 is DNB belast met de kwaliteitscontrole: de Bank beoordeelt het door Verzekeraar gevoerde incasso van vorderingen voorzover de schade niet wordt veroorzaakt door transferproblemen en rapporteert over haar bevindingen aan de Minister en Verzekeraar. Opgemerkt zij dat Financiën zich tot nu toe niet expliciet heeft uitgesproken over de wijze waarop de kwaliteitscontrole moet worden uitgevoerd. 11

12 Binnen Atradius/DSB wordt de volgende interne procedure gevolgd die de kwaliteit moet waarborgen: voor alle zaken geldt een duo behandeling, zodat twee mensen samen voor een bepaald dossier verantwoordelijk zijn, elkaar kunnen vervangen en ook met elkaar overleggen over de te volgen strategie. Indien de debiteur ter plaatse wordt opgezocht, gaan zij samen op incassoreis. sedert juni 2004 worden alle dossiers een keer per jaar gescreend; hiervan wordt verslag gedaan in het halfjaarlijks schadeoverleg. DNB voert daarnaast een zeer nauwgezette procesmatige kwaliteitscontrole uit.onder meer heeft zij toegang tot het informatiesysteem van Atradius/DSB, MTBusy, waarin de voortgang van de recuperatie en de genomen stappen te volgen zijn. Regelmatig beziet zij of er voortgang is en of er maatregelen worden genomen. De in de regeling uit 1992 opgedragen rapportage vindt niet plaats. Een sedert begin 2004 in het maandverslag opgenomen bijlage wordt als een eerste stap daartoe gezien. 9 Besproken casus In de eerste fase van het onderzoek zijn een achttal casus besproken. In de begeleidingscommissie is afgesproken dat ieder van de drie partijen twee casus zou aandragen: één voorbeeld van een geslaagde recuperatie en één voorbeeld van een nietgeslaagde recuperatie. Atradius/DSB heeft van iedere categorie twee casus aangedragen. In het onderstaande zijn de bevindingen uit het casusonderzoek weergegeven. Vanwege de vertrouwelijkheid zijn de betreffende bedrijven en landen geanonimiseerd. Het onderzoek heeft immers betrekking op de effectiviteit van het recuperatiebeleid van de Nederlandse EKV en de vraag welk land of welk bedrijf het in casu betreft is voor dit onderzoek niet relevant. 9.1 Casus A De casus is aangedragen door Atradius/DSB als voorbeeld van een geslaagde recuperatie. Het betreft een vordering op de Bank voor Buitenlandse Handel van land A, een overheidsinstelling, ten belope van NLG 5,5 mln ( 2,5 mln). De vordering vloeide voort uit de levering in 1985 van investeringsgoederen door een Nederlands bedrijf. Land A is eind jaren tachtig in betalingsproblemen geraakt en stopte met betalen. Nadat op aanmaningen en incassopogingen van Atradius/DSB niet gereageerd werd, benaderde in 1996 de consul van land A Atradius/DSB voor een exportkredietverzekering ten behoeve van de bouw van een papierfabriek. Atradius/DSB was destijds voor middellange transacties op land A gesloten. De nieuwe kredietbehoefte van land A was een opening om ook over de uitstaande vordering te kunnen praten. Land A is akkoord gegaan met een betalingsregeling, die nagenoeg geheel is nagekomen. 12

13 In dit geval is sprake van een geslaagde recuperatie, mede als gevolg van de koppeling met het kortlopende dekkingsbeleid en de behoefte van de debiteur aan nieuwe transacties. 9.2 Casus B De casus is aangedragen door Atradius/DSB als voorbeeld van een geslaagde recuperatie. Een Nederlands bedrijf had in 1998 bouwkundige werkzaamheden verricht ten behoeve van een landbouwbedrijf, een dochtermaatschappij van een grote gasmaatschappij in land B. De moedermaatschappij stond garant voor de vordering op het landbouwbedrijf. Omdat de dochtermaatschappij in gebreke bleef, is de moedermaatschappij aangesproken. Deze was moeilijk benaderbaar en uiteindelijk is via de ambassade een contact gelegd. Atradius/DSB stuitte op veel bureaucratie en onwil. De ambassade heeft ook pogingen ondernomen de vordering te recupereren, maar wilde het niet te hard spelen vanwege mogelijke exportcontracten van Nederlandse bedrijven met de moedermaatschappij. Uiteindelijk heeft de moedermaatschappij de vordering volledig betaald, omdat zij met een ander Europees land een contract wilde sluiten en de exportkredietverzekering van dat land er op wees dat de schulden aan de Nederlandse Staat nog open stonden. Er is in dit geval sprake van een geslaagde recuperatie vanwege de reputatieschade die voor de debiteur dreigde bij voortgezette wanbetaling. Dit hinderde haar bij nieuwe handelstransacties. 9.3 Casus C De casus is aangedragen door Atradius/DSB als voorbeeld van een niet-geslaagde recuperatie. De vordering ter grootte van 5 mln NLG (2,3 mln ) heeft betrekking op de levering in 1989 door een Nederlands bedrijf van 16 verkeerslichten aan land C. Het Nederlands bedrijf heeft de door Atradius/DSB verzekerde vordering overgedragen aan haar bank. De debiteur is van af het eerste moment in gebreke gebleven. Op aanmaningen werd niet gereageerd en de inschakeling van een locale advocaat noch bilaterale gesprekken leverden enig resultaat te op. Er is onderzocht of een juridische procedure tegen land C gestart zou kunnen worden. Hiervan is afgezien omdat er gerede twijfels bestonden of de rechter in land C onafhankelijk zou zijn en omdat de advocaten zeer terughoudend waren. De recuperatie is niet geslaagd door onwil van de debiteur. Opgemerkt zij dat in dit geval geen duidelijkheid bestaat over wat de hoogste instantie in een eventuele gerechtelijke procedure zou zijn. Ook is niet onderzocht wat de eventuele executiemogelijkheden zijn (e.g. derdenbeslag) zouden kunnen zijn indien een verondersteld onafhankelijke- rechter de vordering zou toewijzen. 9.4 Casus D De casus is aangedragen door Atradius/DSB als voorbeeld van een niet-geslaagde recuperatie. Het betreft de levering in 1986 van vissersboten aan land D, gefinancierd 13

14 door een regionale ontwikkelingsbank, met garantie van de overheid van land D. Als gevolg van de depreciatie van de munt van land D kwam de ontwikkelingsbank in betalingsproblemen. Na vele interventies van Atradius/DSB, de ambassade en handelsmissies heeft het Ministerie van Financiën van land D in 1993 voorgesteld om de schuld af te lossen door een deel van de door Nederland verstrekte betalingsbalanssteun voor dit doel te gebruiken. Dit aanbod is evenwel in 1993 door de toenmalige Nederlandse Minister voor Ontwikkelingssamenwerking afgewezen, omdat hij van mening was dat betalingsbalanssteun niet voor dit doel kon worden aangewend. De overheid van land D is weliswaar nog steeds voor de schuld aansprakelijk, maar na de weigering om van het aanbod tot compensatie gebruik te maken, is de geloofwaardigheid van Nederland als crediteur van deze vordering aangetast. 9.5 Land E DNB heeft deze casus aangedragen als voorbeeld van een geslaagde recuperatie. Het betreft de levering in 1982 van vervoermateriaal aan een bedrijf in land E voor een bedrag van fl. 58 mln ( 26 mln). Hiervan werd 60% gegarandeerd door een regionale ontwikkelingsbank. Van de resterende 40% is allen een aanbetaling ontvangen. De rest is tot 1995 onbetaald gebleven, omdat het betreffende bedrijf onvoldoende middelen had. In de jaren daarna wilde het bedrijf opnieuw zaken doen met de Nederlandse exporteur. Tevens voerde het onderhandelingen met andere vervoersbedrijven om tot verregaande samenwerking te komen. De dreigende reputatieschade kon daarbij een negatieve rol spelen. Geholpen door persoonlijke contacten van een door Atradius/DSB ingeschakelde advocaat in land E met de top van het betreffende bedrijf, is in 1999 een overeenkomst gesloten, waarbij de achterstallige vordering in 275 maandelijkse termijnen terugbetaald zal worden. De recuperatie is geslaagd dankzij het belang van het betreffende bedrijf om nieuwe transacties te sluiten en de wens reputatieschade te vermijden. 9.6 Land F De casus is aangedragen door DNB als voorbeeld van een niet-geslaagde recuperatie. Het betreft de in 1988 gesloten overeenkomst tussen een Nederlands bedrijf en land F voor de bouw van een fabriek. De waarde van het contract bedroeg hfl. 128 mln ( 58 mln). Al direct bleek dat de wederpartij in gebreke bleef, mede omdat de overheid van land F een moratorium had afgekondigd. Atradius/DSB wilde het werk toen stilleggen, maar omdat land F een kiesgroepland is, was de Staat aanvankelijk van mening dat het project doorgang moest vinden. Later is het alsnog stilgelegd; de extra schade van het later stilleggen bedragen ca hfl 3 mln ( 1,3 mln). Na het opheffen van het moratorium bleek dat de overheid van land F geen interesse meer had voor het project. De schade bedroeg toen fl. 18 mln ( 8 mln). De overheid van land F heeft met de Club van Parijs een regeling getroffen. De onderhavige vordering is daar evenwel niet in opgenomen, omdat land F claimde dat het een commerciële vordering betrof, die niet in de Club van Parijs thuis hoort. Uiteindelijk is in 1999 met land F afgesproken dat fl. 5 mln ( 2,3 mln) aan door Nederland verstrekte betalingsbalanssteun voor aflossing van de vordering gebruikt kon worden. Naar omstandigheden is de recuperatie daarom toch enigszins geslaagd te noemen. 14

15 Conclusie is dat land F geen belang had de vordering te voldoen, omdat het geen belang meer hechtte aan het project. 9.7 Casus G De casus is aangedragen door EKI als voorbeeld van een geslaagde recuperatie. Het presidentiele vliegtuig van land G was in 2002 voor onderhoud in Nederland. Uit hoofde van eerdere werkzaamheden stond nog een vordering van 2 mln open. Atradius/DSB heeft gebruik willen maken van het feit dat het vliegtuig zich in Nederland bevond om er beslag op te laten leggen. Hiertoe was instemming van uiteindelijk het Ministerie van Buitenlandse Zaken vereist, die uit vrees voor diplomatieke verwikkelingen- het beslag heeft verboden. Atradius/DSB heeft toen gebruik gemaakt van het retentierecht voor de betreffende onderhoudsbeurt. Inmiddels bleek dat het verbod van Buitenlandse Zaken ten onrechte was, aangezien in het onderhoudscontract de diplomatieke immuniteit was uitgesloten. Er kon dus alsnog beslag op het vliegtuig worden gelegd. Onder druk van een dreigend beslag heeft land G toen een afbetalingsregeling getroffen, die na enige aandrang- volledig is nagekomen. Er is sprake van een geslaagde recuperatie doordat alert en adequaat is gehandeld en niet geschuwd werd een en ander hard te spelen. De Staat had evenwel nog adequater en sneller kunnen opereren wanneer de beslaglegging niet eerst verboden was geweest en de samenwerking beter gestructureerd was. Dit heeft evenwel door een goed en snel onderhandelingsproces de uiteindelijke uitkomst in dit geval niet beïnvloed. 9.8 Casus H De casus is aangedragen door EKI als voorbeeld van een niet-geslaagde recuperatie. Een Nederlands bedrijf sloot begin jaren 80 een contract met land H voor de aanleg van uitgebreide infrastructurele werken, voor enkele honderden miljoenen guldens. Aanvankelijk betaalde de debiteur naast de aanbetaling nog enkele bedragen. Tijdens de rit is het evenwel fout gegaan. De betalingen stopten vanwege deviezenschaarste. De keus moet toen gemaakt worden tussen hetzij doorgaan met het project, zodat een afgerond geheel werd opgeleverd, hetzij te stoppen. Op dat moment was ongeveer 30 à 40 % van het werk gereed. In opdracht van de Staat is toen besloten de uitvoering van het werk te stoppen. In eerste instantie zijn incassopogingen door Atradius/DSB ondernomen zonder tussenkomst van de Staat. Er was toen nog geen rechtstreeks contact tussen de Staat en de debiteur. Eind jaren 80 heeft land H een eerste regeling getroffen met de Club van Parijs, later gevolgd door een tweede en derde. In het kader daarvan heeft land H fl. 100 mln ( 45 mln) betaald. Daarnaast zijn enkele rentetermijnen betaald. De schade is ontstaan door deviezenschaarste. Dit was niet te voorkomen geweest. De totstandkoming van de Club van Parijs-regelingen heeft als incassomaatregel tot enkele betalingen geleid. De gedachten die toen speelden om arme landen, die diep in de schulden zaten, schuldverlichting toe te kennen, was wellicht voor land H aanleiding om de Club van Parijs-regelingen niet na te komen en eveneens aan de crediteuren in de Club van Parijs om schuldverlichting te vragen. 9.9 Conclusie Duidelijk is dat voor een geslaagde recuperatie, de debiteur belang moet hebben bij het voldoen van zijn vordering. Dit belang kan bestaan uit het sluiten van nieuwe 15

16 transacties (casus A, B en E), het voorkomen van reputatieschade (casus B, E, G), of het voorkomen van het beslag leggen op activa (casus G). Voor een succesvolle recuperatie is het van belang dat de Nederlandse overheid als één geheel optreedt en geen strijdige signalen aan de debiteur afgeeft (casus D). Ook kan samenwerking met andere ECA s tot positieve resultaten leiden (casus B). 10 Bespreking met andere ECA s Na het onderzoek over de recuperatie in Nederland is onderzocht hoe de recuperatie van vorderingen in vijf andere Europese landen georganiseerd is. Op basis van verslagen van de casusbesprekingen is in overleg met de begeleidingscommissie een vragenlijst opgesteld (bijlage 2), die aan de beleidsverantwoordelijke departementen (guardian authorities) en de export credit agencies (ECA s) in België, Duitsland, Frankrijk, het VK en Zweden is gestuurd. De vragen hadden betrekking op de interne en externe organisatie, de incentives, de juridische en financiële aspecten en op de effectiviteit. Deze vragenlijst is vervolgens uitvoerig met ze besproken. In het onderstaande volgt een overzicht van de organisatie van de EKV in de betrokken landen en worden de meest markante verschillen ten opzichte van de recuperatie in Nederland besproken België In België wordt de EKV verzorgd door OND/Delcredere, een agentschap van de Staat. De begroting van Delcredere is onafhankelijk van de begroting van de Staat. De Staat staat garant voor de verplichtingen van Delcredere, voor zover zij betrekking hebben op door de Staat gegarandeerde activiteiten. Uit de ontvangen premies vormt Delcredere reserves, die als buffer dienen voor uit te keren schades. Mochten de reserves ontoereikend zijn, kan Delcredere een beroep doen op de kapitaalmarkt. Als gevolg van de schuldencrisis in de jaren 80 heeft Delcredere leningen moeten afsluiten, die nu weer afgelost zijn. Delcredere heeft geen winstoogmerk, maar streeft naar stabilisatie op lange termijn. Delcredere heeft er belang bij een goed resultaat te behalen, zodat het zijn onafhankelijke positie behouden. Delcredere wordt bestuurd door de raad van beheer; het dagelijks bestuur is gedelegeerd aan de Directeur-generaal. De raad van beheer bestaat uit vertegenwoordigers van de ministers van Financiën, Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Handel, Economie, een vertegenwoordiger van de premier en vertegenwoordigers van de gewesten, alsmede onafhankelijke bestuurders en experts. De vertegenwoordigers van de ministers van Financiën en Economie hebben het recht van veto in de raad van beheer. De Juridische Dienst van Delcredere is belast met zowel het doen van schadeuitkeringen als met de recuperaties. Dezelfde mensen voeren beide activiteiten uit. Van de medewerkers van de Juridische Dienst wordt verwacht dat zij hun talen goed spreken (zo is zijn er medewerkers die Portugees, Russisch en Arabisch spreken). In het verleden waren er minder juristen werkzaam dan nu; de zaken worden evenwel ingewikkelder. Delcredere wordt bij de schade-uitkering gesubrogeerd in de rechten van verzekerde met betrekking tot de vordering. Dat betekent dat Delcredere rechtstreeks contact met de debiteur opneemt. 16

17 De ambassades worden bij de recuperatie ingeschakeld, maar niet als standaard. Dit gebeurt vooral wanneer de debiteur een politieke autoriteit is. In dat geval heeft het inschakelen van een advocaat geen zin en moet een regeling worden getroffen op het politieke vlak. Verder hangt het af van de zaak en de vraag of er in het betreffende land een Belgische ambassade is. Als Delcredere een goed contact met de koper heeft, is tussenkomst van de ambassade niet nodig. Van geval tot geval wordt bezien of een beoordeling van de juridische status van de claim noodzakelijk is. Of er bij een conflict met de debiteur een procedure gestart wordt, hangt af van het betreffende land en de omstandigheden. In sommige landen heeft procederen weinig zin en wegen de doorgaans hoge kosten niet op tegen de verwachte baten. In sommige gevallen probeert Delcredere beslag te leggen; soms heeft dit evenwel weinig resultaat. De raad van beheer krijgt maandelijks een overzicht van de vergoedingen en de recuperaties per categorie en volgt de evolutie daarvan Duitsland In Duitsland wordt de EKV verzorgd door een consortium van twee particuliere bedrijven, Euler Hermes (EH) en Price Waterhouse Coopers (PwC). Alle transacties komen voor rekening en risico van de Staat. Het consortium draagt geen enkel risico. De Staat heeft een overeenkomst met het consortium, dat in feite als één bedrijf opereert. Binnen EH en PwC is er een strikte scheiding ( iron walls )tussen het deel dat voor de Staat werkt en het particuliere bedrijf. Zo wordt er geen informatie gedeeld en zijn er aparte computersystemen. Met name het Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) hecht hier zeer aan, teneinde te voorkomen dat er concurrentievervalsing optreedt. De EKV valt in eerste instantie onder het BMWA; het Ministerie van Financiën is mede verantwoordelijk voor de recuperatie van schulden. EH krijgt een vergoeding, die niet afhankelijk is van de financiële resultaten. De incentives bestaan uit het leveren van professionele kwaliteit. Een interministerieel comité (IMC), bestaande uit vertegenwoordigers van de meest betrokken departementen (BMWA, Financiën, Buitenlandse Zaken, OS en het bedrijfsleven) is verantwoordelijk voor het beleid t.a.v. de EKV en voor de acceptatie boven 7,5 mln. EH kan zelfstandig besluiten over recuperatiemaatregelen tot Daarboven is toestemming vereist van het BMWA. Over de afschrijving van vorderingen beslist de Staat. De verzekerde is verantwoordelijk voor de recuperatie, onder aansturing van EH. In principe blijft EH buiten beeld. Van ieder dossier wordt een kopie aan BMWA gezonden, dat steekproefsgewijs controleert. EH vraagt zelfstandig informatie op over de debiteur. Dit wordt zowel ter aanvulling van de informatie van de debiteur gebruikt als ook om deze te controleren. EH vraagt standaard aan twee verschillende agenten om inlichtingen te verschaffen, zodat de verkregen informatie vergeleken kan worden. Er is een verschuiving van vorderingen op de publieke sector naar vorderingen op particuliere bedrijven. Dit houdt in dat er minder gebruik wordt gemaakt van ambassades. Deze worden alleen betrokken bij zeer grote vorderingen op particuliere 17

18 debiteuren. Bij inschakeling van de ambassade wordt het eerste contact in een bepaald dossier altijd gelegd via het BMWA en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. EH schroomt niet een juridische procedure aan te spannen. Dit gebeurt in ca 5% van de gevallen, met name wanneer de debiteur onwillig blijkt te zijn. Ook in gevallen waarin de te verwachten baten niet tegen de kosten opwegen, kan EH een procedure starten. Deze dient dan niet zo zeer om daadwerkelijk middelen binnen te halen, maar meer als voorbeeld voor andere debiteuren. Formeel wordt de vordering aan de Staat gecedeerd op het moment van schadeuitkering, maar indien dat om juridische redenen gedurende de recuperatie nodig mocht blijken, wordt de vordering weer aan de verzekerde teruggecedeerd. EH werkt in sommige gevallen nauw samen met andere ECA s, met name met die van Frankrijk, Denemarken, Zweden, Oostenrijk en de VS. Bij grote vorderingen worden vaak crediteuren commissies gevormd Frankrijk De Franse EKV wordt uitgevoerd door Coface, een particulier bedrijf, dat kredietverzekeringen voor de particuliere sector in verschillende landen verzorgt. Binnen Coface is de directie middellange termijn (Direction Moyen Terme, DMT) beslast met de uitvoering van de exportkredietverzekering voor rekening en risico van de Staat. Van de ca 4000 werknemers van Coface zijn er een kleine 200 bij DMT werkzaam. In 1985 heeft DMT besloten zijn werkzaamheden geografisch te organiseren. Dit brengt met zich dat dezelfde personen die de acceptatie doen, ook verantwoordelijk zijn voor de optredende schades en de recuperatie daarvan. Coface ziet als het voordeel daarvan dat zij geconfronteerd worden met de consequenties van hun beslissingen bij de acceptatie. Coface kan zelfstandig beslissen over kredietverzekering onder een limiet, die afhangt van het land van de debiteur. Boven die limiet beslist een Interministeriële Commissie (Commission interministerielle des garanties), bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende geledingen van de Ministerie van Economie, Financiën en Industrie (Minefi) en van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze commissie komt eens in de veertien dagen bijeen. De vergoeding die Coface ontvangt, bestaat uit een basisbedrag plus een toeslag, die afhangt van de geleverde prestaties. In veel gevallen is de verzekerde met de recuperatie belast. Dit is met name het geval wanneer een juridische procedure gevoerd moet worden voor een locale rechtbank. Coface geeft de verzekerde instructies voor de wijze waarop hij de recuperatie moet uitvoeren. De directie Buitenlandse Economische Betrekkingen (DREE) van Minefi houdt toezicht op Coface. Hoewel het toezicht op Coface tot de hoofdlijnen beperkt is, is de DREE nauw bij de uitvoering van de EKV betrokken. Iedere landendesk heeft regelmatig contact met zijn evenknie bij Coface en bespreekt de belangrijkste dossiers. Coface kan rechtstreeks de handelsmissies (missions économiques) bij de Franse ambassades benaderen. Deze handelsmissies vallen onder de DREE. Coface raadpleegt de handelsmissies niet alleen voor de recuperaties voor zowel publieke als ook private 18

19 debiteuren- maar ook bij de acceptatie. Bij acceptatie geeft de handelsmissie een oordeel over de levensvatbaarheid van projecten. De ambassades worden in dat geval al heel vroeg ingeschakeld, vaak als de onderhandelingen nog plaats vinden. Coface beschouwt de informatie die de ambassades geeft bij recuperatie als zeer waardevol, omdat deze aanvullend is de informatie van locale agentschappen. Daarnaast geven de ambassades advies over in te schakelen derden als advocaten of incassobureaus. De ambassades sturen een kopie van de correspondentie met Coface aan de landendesks van DREE, die deze informatie weer gebruiken bij de voorbereiding dossiers ten behoeve van de ontvangst van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders uit het land van de debiteur. De vraag of het zinvol is een juridische procedure aan te spannen wordt van geval tot geval beantwoord. Er zijn landen, waar de rechterlijk de macht dermate onbetrouwbaar is dat het geen zin heeft een proces te voeren. Wanneer het weinig zin heeft een recuperatie voort te zetten, legt Coface dit aan het Comité des irrécouvrables voor. In dit comité zijn eveneens de verschillende geledingen van Minefi vertegenwoordigd. Het comité beziet ieder dossier ook voor geringe bedragen- beoordeelt het gevoerde recuperatiebeleid en beoordeelt of dit voortgezet moet worden. Coface werkt nauw samen met andere ECA s in het geval er gedeelde risico s zijn Verenigd Koninkrijk De EKV in het Verenigd Koninkrijk wordt uitgevoerd door ECGD (Exports Credit Guarantee Department), een zelfstandig onderdeel van de overheid. ECGD valt onder de verantwoordelijkheid van Minister voor Handel en Industrie. ECGD reserveert een deel van de premies voor te verwachten schades en heeft daarnaast eigen vermogen, dat als buffer kan dienen. Mocht dit ontoereikend zijn, dan kan op de algemene middelen van de Staat getrokken worden. ECGD is verantwoordelijk voor zijn eigen financieel beheer. De CEO van ECGD is verantwoording schuldig aan de Minister van Handel en Industrie. De Minister wordt alleen geraadpleegd bij zeer grote risico s of bij dreigende reputatieschade. Doorgaans voert de CEO een 3 à 4 keer per jaar overleg met de Minister. De CEO kan ook zelfstandig door het Parlement gehoord worden ingeval het Parlement van mening is dat ECGD zijn bevoegdheden heeft overschreden; dit is in de afgelopen 30 jaar twee keer gebeurd. ECGD krijgt een overzicht van de agenda van de Minister, zodat hij tijdig geïnformeerd kan worden als hij vertegenwoordigers ontmoet van landen waar belangrijke vorderingen open staan. Binnen ECGD is een eenheid van ca 14 personen verantwoordelijk voor de recuperatie van vorderingen. In principe is de verzekerde belast met de uitvoering van de recuperatie voor schade uit hoofde van EKV, onder leiding van ECGD. Bij iedere schade wordt een strategiedocument opgesteld, waarin de stappen worden uiteengezet die genomen worden voor de recuperatie. Daarin wordt ook de juridische status van de claim beoordeeld. Het strategiedocument wordt ter beoordeling aan een comité, bestaande uit verschillende directeuren van ECGD, voorgelegd. Dit comité bewaakt ook de voortgang van het proces. 19

20 Als onderdeel van de overheid maakt ECGD intensief gebruik van de ambassade in het land van de debiteur. Hetzij om informatie in te winnen en voor ondersteunende activiteiten, hetzij om politieke druk uit te oefenen in het geval van een publieke debiteur. Ook bij commerciële schuld is het nuttig dat de debiteur weet dat de ambassadeur hem regelmatig aanspreekt. Wanneer een ambassadeur of de eerste handelssecretaris wordt uitgezonden naar een land waar een belangrijk obligo uitstaat, wordt hij geacht bij ECGD langs te gaan voor een briefing. De ambassades zijn niet alleen betrokken bij het inwinnen van informatie tijdens de recuperatie, maar ook al in de acceptatiefase. ECGD maakt dan ook weinig gebruik van informatie van locale agentschappen. ECGD onderhoudt ook contact met de ambassade van het debiteurland in Londen. Met name bij publieke schuld heeft het zin te wijzen op de invloed die openstaande vorderingen hebben op de bilaterale relatie. ECGD besluit zelfstandig over het afschrijven van schuld en het staken van de recuperatie, met uitzondering van de besluiten van de Club van Parijs, waar de Treasury voor verantwoordelijk is Zweden In Zweden wordt de exportkredietverzekering verzorgd door Exportkreditnämden (EKN), een onafhankelijk agentschap van de Staat, dat onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken valt. In het Zweedse staatsbestel is er een strikte scheiding tussen de het beleid en uitvoeringsorganisaties, die individuele beslissingen kunnen nemen. De verantwoordelijkheid voor de resultaten van EKN berust bij een Raad van Bestuur van EKN, die door de Minister wordt benoemd. De EKV transacties komen voor rekening en risico van EKN. EKN houdt voorzieningen aan voor de uit hun risicoberekening- te verwachten verliezen alsook voor onverwachte verliezen. Aan het eind van de jaren 80 en het begin van de jaren 90 bleken de voorzieningen niet toereikend; EKN heeft toen de Staat om een voorschot moeten vragen. Thans zijn de voorzieningen weer ruim toereikend. Het grootste deel van het obligo van EKN (53%) heeft betrekking op particuliere bedrijven. In 2003 had 90% van de schade-uitkeringen betrekking op commercieel risico. Op commerciële vorderingen wordt een hoog percentage (naar verwachting tegen 90%) gerecupereerd. Het Ministerie bemoeit zich niet of nauwelijks met EKN. Alleen wanneer de Club van Parijs bijeenkomt, wordt een overzicht gevraagd van de op de te bespreken landen uitstaande vorderingen. EKN vraagt soms de Zweedse ambassade om informatie, met name wanneer er sprake is van transferproblemen. De ambassades worden niet standaard ingeschakeld, aangezien zij niet uitgerust zijn om informatie over commerciële debiteuren te verzamelen. Bij schade-uitkering wordt de gehele vordering aan EKN overgedragen. EKN voert een zeer actieve recuperatie, soms wordt dagelijks met de debiteur gebeld. Met name grote debiteuren willen graag zaken blijven doen en hebben daarom een belang bij het terugbetalen van de vordering. 20

Rapport onderzoek recuperatiebeleid

Rapport onderzoek recuperatiebeleid Rapport onderzoek recuperatiebeleid 1 Inleiding Het voorliggende rapport is opgesteld in het kader van een door het Ministerie van Financiën verstrekte opdracht ter evaluatie van de effectiviteit van de

Nadere informatie

Exportkredietverzekering namens de Staat

Exportkredietverzekering namens de Staat Exportkredietverzekering namens de Staat 1 Exportkredietverzekering namens de overheid Commerciële verzekering en verzekering namens de overheid Verhouding Atradius Nederlandse overheid Organisatie Atradius

Nadere informatie

1.2 De bank heeft een op 7 januari 2011 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 De bank heeft een op 7 januari 2011 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2011-07 d.d. 16 juni 2011 (mr. A. Rutten-Roos, voorzitter, mr. A. Bus, mr. C.A. Joustra, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. F. Peijster, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren van zakelijke vorderingen op zakelijke debiteuren. De incassovoorwaarden

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 071 Wateroverlast in Nederland Nr. 21 HERDRUK 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren (b2b) 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold)

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold) Verzekering Ongeoorloofd Gebruik World Card Business (Gold) 2 Inhoudsopgave 4 Definities Voorwaarden 3 Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 2 Aanvang en duur van de verzekering 5 Artikel 3 Artikel 4 Einde

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 Rapport Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Gouda vanaf november 2002 onvoldoende heeft getracht om de

Nadere informatie

Inwerkingtreding van het «Afvalstoffenverdrag»

Inwerkingtreding van het «Afvalstoffenverdrag» CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART EXCOM (09) 37 3 augustus 2009 Or. fr fr/de/nl UITVOEREND COMITÉ in het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de inwerkingtreding van het Afvalstoffenverdrag

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 66 d.d. 29 maart 2011 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en mr. J.W.H. Offerhaus) Samenvatting Op basis van de feitelijke

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep

Reglement Commissie van beroep Vastgesteld door de Ledenraad op 21 mei 2007 inwerkingtreding op 28 augustus 2007 INHOUDSOPGAVE PAGINA Artikel 1 Reglement 2 Artikel 2 Commissie van Beroep 2 Artikel 3 Samenstelling en werkwijze Commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2014Z00971 Datum 12 februari

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen Menzis Zorgverzekeraar N.V. te Wageningen Zaak : Premie, premieachterstand: aanmelding ZiN, pre-wanbetalerbetalingsregeling Zaaknummer : 201402831

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische BELGACAP De Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering 1. Praktische Gids Dankzij BELGACAP, de Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering, kunt u bepaalde van de u door Atradius geleverde

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene.

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-16 d.d. 9 januari 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. C.E. du Perron, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Incassoondernemingen,

Nadere informatie

Voor een zorgeloze financiële toekomst ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor een zorgeloze financiële toekomst ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 Cliënt: de wederpartij van intermediair betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie de intermediair een dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V.

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, met instemming van de Ondernemingsraad van High Five Health

Nadere informatie

ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN

ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN Artikel 1 Definities 1.1 Cliënt: de wederpartij van Academica betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie Academica een dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 109 d.d. 4 november 2009 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr J.W.H. Offerhaus en mr J.Th. de Wit) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Toelichting bij de informatieverzameling over door lokale besturen verstrekte waarborgen Versie 20 mei 2014 pagina 1/8

Toelichting bij de informatieverzameling over door lokale besturen verstrekte waarborgen Versie 20 mei 2014 pagina 1/8 Versie 20 mei 2014 pagina 1/8 Toelichting Er zijn drie versies van de tabellen, nl. één per type bestuur (gemeente, provincie of OCMW). De inhoud van die drie versies is quasi identiek, alleen verschillen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: Faillissementsnummers: 03/0195 Uitgesproken: 15 april 2003 Rechter-Commissaris: mr. G.S. Crince le Roy Curator:

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 019.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Anker Verzekeringen n.v. INHOUDSOPGAVE INLEIDING Inleiding Waar hebben de verzekerden recht op? Wat verwachten wij van een

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Het Mediation Bureau. van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)

Het Mediation Bureau. van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) Het Mediation Bureau van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) 1 Crossborder mediation Bij internationale kinderontvoering duren de procedures vaak lang. Daarom start op 1 november

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Psychologenpraktijk Atlas B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen

ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen Artikel 1 Aanduidingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Fokkema Linssen notarissen Fokkema

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

Security audit en vrijwaringsovereenkomst

Security audit en vrijwaringsovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Pentest waiver zoals gegenereerd met de Pentest waiver generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridischegeneratoren/pentest-waiver/ In dit voorbeeld ziet u een

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Regeerakkoord: versterkte samenhang tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ondersteuning van Nederlands MKB dat wil

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Aanvullende voorwaarden dekking Rechtsbijstand (2016-07) De artikelen 55 t/m 67 van de voorwaarden (ZV BZP P-Plus2010/november 2010) worden vervangen door: Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

11-521 RvT Zwolle. Taxatie als deskundige. Noodzaak van plaatselijke bekendheid.

11-521 RvT Zwolle. Taxatie als deskundige. Noodzaak van plaatselijke bekendheid. 11-521 RvT Zwolle DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering. In een geval

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming : Katwijk Infra B.V./ Katwijk Verhuur B.V. Faillissementsnummer : F03/356 en F03/465 Datum uitspraak : 4 juni 2003/ 23 juli 2003

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Datum: 23 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/151

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Datum: 23 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/151 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/151 2 Wat was er aan de hand? De heer en mevrouw S. kochten een woning en

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beslissing als bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet in de zaak met nummer 135.2003 van: [ ], wonende te [ klaagster, ], Duitsland, tegen: [

Nadere informatie

Convenant loonregres

Convenant loonregres Overwegingen: Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel artikel 6:107a BW; Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde buitengerechtelijke

Nadere informatie

Uitspraak Commissie van Beroep

Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 40 d.d. 22 februari 2010 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren H. Mik RA en R.H.G. Mijné) Samenvatting Adviesrelatie.

Nadere informatie

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West 14 april 2011 RA110478 Samenvatting Een vrouw heeft een bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Basisbeschikking Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

Basisbeschikking Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen Aan NBTC T.a.v. de heer F. van Driem, directeur Postbus 458 2260 LEIDSCHENDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 28 juni 2004 O/REB/BEST 4041694.b21 Onderwerp Basisbeschikking Nederlands Bureau voor

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Betalingsrisico Algemene Voorwaarden Financiering Algemene Voorwaarden nr. 373/05 Binnenland Buitenland Algemene Voorwaarden nr. 377/04 Faciliteit accreditiefconfirmaties 1 Inhoud pagina Hoofdstuk I. Definities

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-18 d.d. 16 januari 2012 (prof.mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. R.J. Verschoof en mr. A.W.H. Vink, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014

P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014 P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014 Hoofdpunten Sinds 20 december 2012 (overdracht van werkmaatschappijen aan Prodware S.A.) is Lavide Holding N.V. (voorheen

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak NB Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 147 d.d. 10 augustus 2010 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mr. J.Th. de Wit) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS.

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS. WET van 3 december 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het Statistiekwezen in Suriname (Statistiekwet 2002) (S.B. 2002 no. 97), zoals zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 15 maart 2013. Gegevens onderneming: Professional Nederland B.V. Faillissementsnummer: F.01/12.294 Datum uitspraak: 20 maart

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 02.0175 (005.02) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-287 d.d. 28 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden van H & A bouw- en onderhoudsbedrijf BV. Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 1 d.d. 11 januari 2010 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie