B-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid"

Transcriptie

1 Rv. nr.: B-besluit d.d.: B-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Uitvoering Rv : Gevolgen invoering nieuw aangescherpt landelijk Coffeeshopbeleid vaststelling Drank- en Horecaverordening 2013 en wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2009 (inspraak verwerkt) Aanleiding: De aanleiding voor het voorstel is de door de Minister van Veiligheid en Justitie eind 2011 voorgestelde invoering van een in strafrechtelijke context aangescherpt landelijk Coffeeshopbeleid. Ik heb u daarover geïnformeerd in november 2012 en heb uw Raad gevraagd in te stemmen met een drietal voornemens: 1. in te stemmen met het voornemen om het door de Minister voorgestelde ingezetenencriterium niet op te nemen in mijn Sanctiebesluit Coffeeshops 2009; 2. in te stemmen met het voornemen een voorstel voor te bereiden, dat tot doel heeft het schrappen van het afstandscriterium, zoals dat in artikel 19 van de Drank- en Horecaverordening 2009 is opgenomen; 3. in te stemmen met het voornemen een voorstel voor te bereiden, dat tot doel heeft de openings- en sluitingstijden van coffeeshops te wijzigen naar uur tot uur. In uw vergadering van 18 December 2012 heeft uw Raad met deze voornemens ingestemd (Rv ). Uw besluit onder 1. heeft tot gevolg dat ik het ingezetenencriterium niet in mijn Sanctiebesluit Coffeeshops 2013 zal opnemen. Het onderhavige voorstel strekt tot uitvoering van de onder 2. en 3. genoemde voornemens. Met betrekking tot het onder 3. genoemde voornemen is in Rv nog opgemerkt, dat voor de wijziging van de openingstijden wel een ordentelijke overgangsregeling moet worden vastgesteld. Om daarin te kunnen voorzien, wordt voorgesteld om het besluit tot wijziging van de openingstijden in werking te laten treden 3 maanden na de in de bekendmaking te noemen datum. Actualisering In Rv heb ik aangegeven dat in de vigerende Drank- en Horecaverordening 2009 een aantal artikelen toe is aan herziening, omdat zij verouderd zijn, van rechtswege zijn vervallen of overbodig zijn geworden. Het betreft de navolgende artikelen: In artikel 1 kunnen de begripsbepalingen onder d. en e. worden geschrapt, omdat de Dranken Horecawet de begrippen horecawerkzaamheid en lokaliteit niet meer kent. Onderdeel c. definieert het begrip terras. Dat is thans echter in artikel 2:28 APV geregeld. Om die reden kan ook hoofdstuk 2 Drankverstrekking op terrassen (artikelen 3 tot en met 5) worden geschrapt.

2 Hoofdstuk 4 (artikelen 9 t/m 11) bevat inrichtingseisen voor horecabedrijven, waarin wordt gedanst. Dit hoofdstuk kan vervallen, deels omdat de inrichtingseisen thans in het Bouwbesluit zijn geregeld en deels omdat deze zijn verouderd. Artikel 12 geeft de burgemeester de bevoegdheid gedeelten der gemeente aan te wijzen en tot een door hem te bepalen sluitingsuur waar, op de dagen waarop het 3-Octoberfeest wordt gevierd, het verbod, vervat in artikel 3 van de wet niet geldt ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholische drank. Deze bepaling is van rechtswege vervallen, omdat de Drank- en Horecawet zo n bevoegdheid van de Raad niet meer kent. Artikel 13 bevat een regeling inzake een minimale lichtsterkte in een horecabedrijf. Dit artikel is verouderd. Waar nodig bevat het Bouwbesluit hierover bepalingen. In artikel 16, tweede lid, wordt bepaald dat een verlof vervalt binnen 1 maand na het overlijden van de verlofhouder, tenzij binnen die termijn door de rechtsopvolger(s) een nieuwe aanvraag is gedaan. Dit is niet congruent met het meer algemeen bepaalde in artikel 19, tweede lid, onder b, waarin wordt bepaald dat een verlof vervalt wanneer het gedurende 1 jaar niet wordt gebruikt. Artikel 16, tweede lid, kan daarom beter vervallen. In artikel 17 (nieuw artikel 9) van deze verordening zijn de verwijzingen naar artikel 8 van de wet aangepast aan de per 1 januari 2013 gewijzigde Drank- en Horecawet. Tenslotte stel ik voor om aan artikel 11 (nieuw) een nieuw derde lid toe te voegen om voor betrokkenen kenbaar te maken dat aan de Wet bevordering integriteitsboordelingen door het openbaar bestuur toepassing kan worden gegeven. Beide voorstellen hebben in het kader van de inspraakprocedure van 26 juni tot 7 augustus 2013 ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties binnengekomen. Doel: Het gegeven dat de Raad heeft ingestemd met het voornemen van de Burgemeester om het afstandscriterium uit de vigerende Drank- en Horecaverordening 2009 te schrappen en de openingstijden van coffeeshops te wijzigen, betekent dat de Drank- en Horecaverordening 2009 en de Algemene Plaatselijke Verordening 2009 moeten worden gewijzigd. Kader: Opiumwet; Rv ; Artikel 19 Drank- en Horecaverordening 2009; Artikel 2:29 Algemene Plaatselijke Verordening Financiën: N.v.t. Evaluatie: N.v.t. Bijgevoegde informatie: N.v.t. RAADSBESLUIT

3 De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van de burgemeester (rv.nr. van de commissie, van 2013), mede gezien het advies Gelet op artikel 25a Drank- en Horecawet en artikel 149 Gemeentewet, BESLUIT: 1. de Drank- en Horecaverordening 2013 vast te stellen, welke luidt als volgt: Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. alcoholvrije drank: alcoholvrije drank, alsmede de drank, die bij een temperatuur van 20 o C voor minder dan 0,5 volumeprocent uit alcohol bestaat; b. de wet: de Drank- en Horecawet; c. horecabedrijf: een horecabedrijf als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van de wet. Artikel 2 De artikelen 1, 3 en 4 van de Algemene Termijnenwet zijn op deze verordening van overeenkomstige toepassing. Hoofdstuk 2: Beperking verstrekking sterke drank Artikel 3 Het is verboden anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting: a. waarin of in een onderdeel waarvan uitsluitend of in hoofdzaak geringe eetwaren, zoals belegde broodjes, patates frites en kroketten worden verkocht; b. waarin onderwijs wordt gegeven; c. die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties of -instellingen en/of bij sportorganisaties of -instellingen; d. die of waarvan een onderdeel in gebruik is als wachtruimte voor passagiers van een openbaar vervoerbedrijf; e. die gelegen is op een kampeer- of caravanterrein. Artikel 4 Het is verboden bedrijfsmatig sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse te verstrekken in een inrichting als bedoeld in artikel 3. Artikel 5 1. De burgemeester kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden, gesteld in de artikelen 3 en 4. Deze beslist binnen 4 weken, nadat de aanvraag is ingekomen. 2. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden; een ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. 3. Paragraaf van de Algemene Wet Bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing. Hoofdstuk 3: Gebruiksvoorschriften Artikel 6

4 De voorzieningen, bedoeld in de artikelen 8, 10 en 11 van het Besluit Inrichtingseisen Drank- en Horecawet, moeten bruikbaar zijn en in zindelijke staat verkeren. Hoofdstuk 4: Het verstrekken van alcoholvrije drank Artikel 7 1. Het is verboden zonder verlof van de burgemeester in een besloten ruimte bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken. 2. Dit verbod geldt niet: a. indien wordt gehandeld krachtens een vergunning ingevolge de wet tot het uitoefenen van een horecabedrijf of een horecawerkzaamheid; b. indien deze verstrekking geschiedt als dienstverlening van bijkomstige aard aan personen, die in die besloten ruimte vertoeven, anders dan voor het gebruiken van consumpties; c. voor legerplaatsen en aan het militair gezag onderworpen lokaliteiten; d. voor middelen van vervoer tijdens hun gebruik als zodanig. Artikel 8 Het verlof geldt uitsluitend voor een of meer in het verlof vermelde ruimten. Artikel 9 Voor het verkrijgen van een verlof moet een natuurlijk persoon de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en voldoen aan de eisen, die bij of krachtens artikel 8, eerste lid, aanhef en onder b. en c. en het tweede lid van de wet, worden gesteld aan leidinggevenden. Artikel De burgemeester beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. 2. Een verlof kan onder beperkingen worden verleend; aan een verlof kunnen voorschriften worden verbonden. 3. Paragraaf van de Algemene Wet Bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing. Artikel De burgemeester weigert het verlof indien: a. niet wordt voldaan aan de in artikel 9 gestelde eisen; b. aannemelijk is dat door het verlof het woon-, leef- en winkelklimaat in negatieve zin beïnvloed zal worden door activiteiten die plaatsvinden binnen de besloten ruimte; c. in een besloten ruimte buiten de singels softdrugs kunnen worden verkregen; d.* het aantal besloten ruimten waarvoor een verlof is verleend en waarin softdrugs kunnen worden verkregen meer bedraagt dan 8 in het gebied gelegen binnen de singels, tenzij voor het perceel, waarvoor het verlof is aangevraagd, voordien al gedurende een onafgebroken periode een verlof was verleend. 2. Hij trekt het verlof in ieder geval in, indien: a. niet langer wordt voldaan aan de in artikel 9 gestelde eisen; b. gedurende 1 jaar, anders dan wegens overmacht, geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van het verlof; c. de bij de aanvraag verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest; d. zich in de besloten ruimte feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van het verlof gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid; e. een besloten ruimte waar softdrugs kunnen worden verkregen door de burgemeester definitief is gesloten. 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid kan een verlof

5 worden geweigerd of worden ingetrokken in het geval en onder voorwaarden, bedoeld in artikel 3 Wet bevordering integriteitsboordelingen door het openbaar bestuur. Hoofdstuk 5: Straf- en slotbepalingen Artikel 12 Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde, voor zover niet reeds strafbaar gesteld in de bijlage genoemd in artikel 44a, eerste lid van de wet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 2 maanden of geldboete van de tweede categorie. Artikel Deze verordening kan worden aangehaald als: Drank- en Horecaverordening Zij treedt in werking op de dag na de bekendmaking daarvan. Op die datum houdt de Drank- en Horecaverordening 2009, zoals die op die dag luidt, op te gelden. 3. Verloven, die zijn verleend voor de inwerkingtreding van deze verordening en in welk onderwerp ook in deze verordening wordt voorzien, worden geacht te zijn verleend op grond van deze verordening. *Nota-toelichting Toelichting op artikel 11 lid 1, onder d. De bedoeling van dit artikel is, om het aantal coffeeshops geleidelijk aan te verminderen naar maximaal 8. Dat betekent dat, alléén wanneer sprake is van natuurlijke bedrijfsbeëindiging of sprake is van een gedwongen, permanente, sluiting (als gevolg van onwettig gedrag), heropening op die locatie niet meer mogelijk is, waarmee het aantal coffeeshops met 1 vermindert. 2. de navolgende verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009 vast te stellen: Enig artikel Artikel 2:29, eerste lid, onder c. komt te luiden als volgt: c. van elf uur des avonds tot vijf uur des middags, indien het een inrichting betreft als bedoeld in artikel 7 van de Drank- en Horecaverordening 2013, waarin softdrugs kunnen worden verkregen. 3. te bepalen dat het besluit onder 2. in werking treedt 3 maanden na de in de bekendmaking te noemen datum. Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier, de Voorzitter,

6 TECHNISCHE INFORMATIE Opsteller: R.R. Groeneweg/E.A.B. Pluyter Organisatieonderdeel: Realisatie Telefoon: Portefeuillehouder: Burgemeester

7 B en W d.d Onderwerp Uitvoering Rv : Gevolgen invoering nieuw aangescherpt landelijk Coffeeshopbeleid vaststelling Dranken Horecaverordening 2013 en wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2009 (inspraak verwerkt). De Burgemeester besluit: 1. vast te stellen het raadsvoorstel tot vaststelling van de Drank- en Horecaverordening 2013, welke luidt als volgt: Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. alcoholvrije drank: alcoholvrije drank, alsmede de drank, die bij een temperatuur van 20 o C voor minder dan 0,5 volumeprocent uit alcohol bestaat; b. de wet: de Drank- en Horecawet; c. horecabedrijf: een horecabedrijf als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van de wet. Artikel 2 De artikelen 1, 3 en 4 van de Algemene Termijnenwet zijn op deze verordening van overeenkomstige toepassing. Hoofdstuk 2: Beperking verstrekking sterke drank Artikel 3 Het is verboden anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting: a. waarin of in een onderdeel waarvan uitsluitend of in hoofdzaak geringe eetwaren, zoals belegde broodjes, patates frites en kroketten worden verkocht; b. waarin onderwijs wordt gegeven; c. die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties of -instellingen en/of bij sportorganisaties of -instellingen; d. die of waarvan een onderdeel in gebruik is als wachtruimte voor passagiers van een openbaar vervoerbedrijf; e. die gelegen is op een kampeer- of caravanterrein. Artikel 4 Het is verboden bedrijfsmatig sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse te verstrekken in een inrichting als bedoeld in artikel 3. Artikel 5 1. De burgemeester kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden, gesteld in de artikelen 3 en 4. Deze beslist binnen 4 weken, nadat de aanvraag is ingekomen. 2. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden; een ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. 3. Paragraaf van de Algemene Wet Bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing. Hoofdstuk 3: Gebruiksvoorschriften Artikel 6 De voorzieningen, bedoeld in de artikelen 8, 10 en 11 van het Besluit Inrichtingseisen Drank- en Horecawet, moeten bruikbaar zijn en in zindelijke staat verkeren. Hoofdstuk 4: Het verstrekken van alcoholvrije drank Artikel 7

8 1. Het is verboden zonder verlof van de burgemeester in een besloten ruimte bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken. 2. Dit verbod geldt niet: a. indien wordt gehandeld krachtens een vergunning ingevolge de wet tot het uitoefenen van een horecabedrijf of een horecawerkzaamheid; b. indien deze verstrekking geschiedt als dienstverlening van bijkomstige aard aan personen, die in die besloten ruimte vertoeven, anders dan voor het gebruiken van consumpties; c. voor legerplaatsen en aan het militair gezag onderworpen lokaliteiten; d. voor middelen van vervoer tijdens hun gebruik als zodanig. Artikel 8 Het verlof geldt uitsluitend voor een of meer in het verlof vermelde ruimten. Artikel 9 Voor het verkrijgen van een verlof moet een natuurlijk persoon de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en voldoen aan de eisen, die bij of krachtens artikel 8, eerste lid, aanhef en onder b. en c. en het tweede lid van de wet, worden gesteld aan leidinggevenden. Artikel De burgemeester beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. 2. Een verlof kan onder beperkingen worden verleend; aan een verlof kunnen voorschriften worden verbonden. 3. Paragraaf van de Algemene Wet Bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing. Artikel De burgemeester weigert het verlof indien: a. niet wordt voldaan aan de in artikel 9 gestelde eisen; b. aannemelijk is dat door het verlof het woon-, leef- en winkelklimaat in negatieve zin beïnvloed zal worden door activiteiten die plaatsvinden binnen de besloten ruimte; c. in een besloten ruimte buiten de singels softdrugs kunnen worden verkregen; d.* het aantal besloten ruimten waarvoor een verlof is verleend en waarin softdrugs kunnen worden verkregen meer bedraagt dan 8 in het gebied gelegen binnen de singels, tenzij voor het perceel, waarvoor het verlof is aangevraagd, voordien al gedurende een onafgebroken periode een verlof was verleend. 2. Hij trekt het verlof in ieder geval in, indien: a. niet langer wordt voldaan aan de in artikel 9 gestelde eisen; b. gedurende 1 jaar, anders dan wegens overmacht, geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van het verlof; c. de bij de aanvraag verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest; d. zich in de besloten ruimte feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van het verlof gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid; e. een besloten ruimte waar softdrugs kunnen worden verkregen door de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet of artikel 174 Gemeentewet definitief is gesloten. 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid kan een verlof worden geweigerd of een verlof worden ingetrokken in het geval en onder voorwaarden, bedoeld in artikel 3 Wet bevordering integriteitsboordelingen door het openbaar bestuur.

9 Hoofdstuk 5: Straf- en slotbepalingen Artikel 12 Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde, voor zover niet reeds strafbaar gesteld in de bijlage genoemd in artikel 44a, eerste lid van de wet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 2 maanden of geldboete van de tweede categorie. Artikel Deze verordening kan worden aangehaald als: Drank- en Horecaverordening Zij treedt in werking op de dag na de bekendmaking en op die datum houdt de Drank- en Horecaverordening 2009, zoals die op die dag luidt, op te gelden. 3. Verloven, die zijn verleend voor de inwerkingtreding van deze verordening en in welk onderwerp ook in deze verordening wordt voorzien, worden geacht te zijn verleend op grond van deze verordening. *Nota-toelichting Toelichting op artikel 11 lid 1, onder d. De bedoeling van dit artikel is om het aantal coffeeshops geleidelijk aan te verminderen naar maximaal 8. Dat betekent dat, alléén wanneer sprake is van natuurlijke bedrijfsbeëindiging of sprake is van een gedwongen, permanente, sluiting (als gevolg van onwettig gedrag), heropening op die locatie niet meer mogelijk is, waarmee het aantal coffeeshops met 1 vermindert. 2. vast te stellen het raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009: Enig artikel Artikel 2:29, eerste lid, onder c. komt te luiden als volgt: c. van elf uur des avonds tot vijf uur des middags, indien het een inrichting betreft als bedoeld in artikel 7 van de Drank- en Horecaverordening 2013, waarin softdrugs kunnen worden verkregen. 3. de Raad voor te stellen te bepalen dat het besluit onder 2. in werking treedt 3 maanden na de in de bekendmaking te noemen datum. Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens van 1. kennis te nemen van het besluit van de Burgemeester het raadsvoorstel tot vaststelling van de Drank- en Horecaverordening 2013, alsmede het voorstel tot wijziging van artikel 2:29 Algemene Plaatselijke Verordening 2009 vast te stellen en deze laatste wijziging in werking te laten treden 3 maanden na de in de bekendmaking te noemen datum. Perssamenvatting: De burgemeester stelt voor om het afstandscriterium in het coffeeshopbeleid te schrappen. Dit criterium gaf aan wat de minimale afstand moet zijn tussen een school en een coffeeshop. In plaats daarvan vindt de burgemeester het belangrijk dat de coffeeshops later open gaan, namelijk om uur, en dus niet aansluitend op de meest gangbare eindtijd van scholen. Dit als aanvulling op de geldende regel dat coffeeshops geen producten mogen verkopen aan minderjarigen en geen minderjarigen mogen toelaten tot de coffeeshop. Voorgesteld wordt de Drank en Horecaverordening ook op een aantal andere punten te actualiseren.

10

Concept- raadsvoorstel. B-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid

Concept- raadsvoorstel. B-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Concept- raadsvoorstel Rv. nr.: B-besluit d.d.: B-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Uitvoering Rv. 12.0134 - Gevolgen invoering nieuw aangescherpt landelijk Coffeeshopbeleid / vaststelling

Nadere informatie

Tekstuitgave van de Drank- en Horecaverordening

Tekstuitgave van de Drank- en Horecaverordening Tekstuitgave van de Drank- en Horecaverordening De raad der gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 1967, no. 2420; gelet op de artikelen 6,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen De raad der gemeente Marum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juli 1994; overwegende dat door de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 9 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2011, nr. 11.04.09.; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, de Drank- en Horecawet en

Nadere informatie

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet.

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet. No: Onderwerp: Vaststellen Drank- en Horecaverordening gemeente Hattem De raad der gemeente Hattem; gelezen het vorstel van et college d.d. 9 maart 2004, no.. gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Betreft "Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004"

Betreft Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004 Stein 28 oktober 2003 Gemeenteblad Afdeling A 2004, no. 2 Agendapunt 5 Bijlagen div. Aan De Raad Betreft "Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004" Inleiding De per 1 november 2000 gewijzigde Drank-

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

RVB Drank- en Horecaverordening OKT Afdeling

RVB Drank- en Horecaverordening OKT Afdeling % Gemeente jn Bergen op Zoom 27 Onderwetp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam Drank- en Horecaverordening 2008 Sector/ 3 0

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; Kenmerk: 210761 / 211308 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; B E S L

Nadere informatie

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet;

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 13147 4 februari 2016 Drank- en Horecaverordening gemeente Edam-Volendam 2016 Voorstel no. 10-2016 G Agenda no. 6 De raad van Edam-Volendam;

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0124 Rv. nr.: 08.0124 B&W-besluit d.d.: 16-12-2008 B&W-besluit nr.: 08.1232 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit. Onderwerp: Wijziging van de APV op een tweetal punten (opruimplicht

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 RAADSVOORSTEL 11.0013 Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 Naam programma +onderdeel: Veiligheid. Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2009 met

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

2. Onder horecabedrijf als bedoeld in het eerste lid wordt ook verstaan een bij deze inrichting behorend terras en andere aanhorigheden.

2. Onder horecabedrijf als bedoeld in het eerste lid wordt ook verstaan een bij deze inrichting behorend terras en andere aanhorigheden. HORECAVERORDENING S-HERTOGENBOSCH 2012 AFDELING 1 ALGEMEEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Horecabedrijf: een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000; bijlage nr. 6.6; gelet op het bepaalde in artikel 30, 31

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T

g e m e e n t e M O N T F O O R T DRANK- EN HORECAVERORDENING MONTFOORT 2013 Artikel 1: Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Drank- en Horecawet; b. horecabedrijf: de activiteit,

Nadere informatie

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer Verordening op de kans- en de behendigheidsspelen vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 19 december 2006 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan

Nadere informatie

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t :

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t : Gemeentestukken: 2014-34849 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van de burgemeester van 29 april 2014 nummer 34127; gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet;

De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet; b e s l u i t : 1. De Verordening Winkeltijden Loppersum

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET.

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente Loon op Zand gelet op de artikelen 4, eerste tot en met

Nadere informatie

Marktverordening gemeente Terneuzen 2011

Marktverordening gemeente Terneuzen 2011 Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 25160 Afdeling: Omgeving en Economie VERORDENING 21b Datum: 3 november 2011 Onderwerp: Vaststellen Marktverordening gemeente Terneuzen 2011 De raad van de gemeente Terneuzen;

Nadere informatie

De belangrijkste wijzigingen zijn het afschaffen van de wacht- en de anciënniteitlijst.

De belangrijkste wijzigingen zijn het afschaffen van de wacht- en de anciënniteitlijst. RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323510 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Vaststelling Marktverordening gemeente Moerdijk. Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Opdrachtgever: Burgemeester Sectie Algemeen Juridische Zaken Vastgesteld op 16 maart 2016 De burgemeester van Edam-Volendam,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Haren 2012

Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Haren 2012 D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van 7 februari 2012; gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat het wenselijk is regels

Nadere informatie

Concept verordening Winkeltijden

Concept verordening Winkeltijden Concept verordening Winkeltijden De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013 gelet op de Winkeltijdenwet zoals die luidt na vaststelling van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Verordening uitsluitend recht inzameling wit- en bruingoed en huisraad en beheer door de gemeente verwijderde fietsen 2016.

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Verordening uitsluitend recht inzameling wit- en bruingoed en huisraad en beheer door de gemeente verwijderde fietsen 2016. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Werk en Inkomen Onderwerp: Verordening uitsluitend recht inzameling wit- en bruingoed en huisraad en beheer door de gemeente

Nadere informatie

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 13.027053

Nadere informatie

Deregulering in het fysiek domein

Deregulering in het fysiek domein Deregulering in het fysiek domein 4. Sluitingstijden horeca AFDELING 8: TOEZICHT OP HORECABEDRIJVEN Artikel 2:27 Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: 1. Horecabedrijf: a. de voor

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2016; de 'verordening winkeltijden Eemsmond 2016' vast te stellen.

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2016; de 'verordening winkeltijden Eemsmond 2016' vast te stellen. Nummer 09-05.2016 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2016; b e s l u i t: de 'verordening winkeltijden Eemsmond 2016' vast

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0103 Rv. nr.: 11.0103 B en W-besluit d.d.: 11-10-2011 B en W-besluit nr.: 11.0995 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Statutenwijziging Stichting Openbaar Primair en Speciaal

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e-mailbox. Bekendmaking:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 185 Beschikking van de Minister van Justitie van 2 mei 2000, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Drank- en Horecawet, zoals

Nadere informatie

b e s l u i t : Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9;

b e s l u i t : Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9; Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9; gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE MARUM 2014

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE MARUM 2014 Nr. 14 De raad van de gemeente Marum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d. 5 december 2013, nr. 13.12.14.; gelet op de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

VARIANT 1. Verordening winkeltijden Wormerland 2014. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. De raad van gemeente Wormerland;

VARIANT 1. Verordening winkeltijden Wormerland 2014. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. De raad van gemeente Wormerland; VARIANT 1 Verordening winkeltijden Wormerland 2014 De raad van gemeente Wormerland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014 gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAVERORDENING IJSSELSTEIN 2013

DRANK- EN HORECAVERORDENING IJSSELSTEIN 2013 blad 1 van 9 DRANK- EN HORECAVERORDENING IJSSELSTEIN 2013 Artikel 1: Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Drank- en Horecawet; b. horecabedrijf:

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Verordening Winkeltijden Asten

RAADSBESLUIT. Verordening Winkeltijden Asten RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Verordening Winkeltijden Asten 2014 19-11-2013.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober 2013 nr..

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober 2013 nr.. gemeente Bunnik Kenmerk: 2013-volgnummer raad] VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 14A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2013, nr. 13.09.14; gelet op de artikelen 149 en 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET GEMEENTE STEIN 2015

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET GEMEENTE STEIN 2015 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET GEMEENTE STEIN 2015 1 2014, no. 82 De Raad van de gemeente Stein, gezien het voorstel inzake de vaststelling van de Verordening Drank- en Horecawet gemeente Stein 2015 ;

Nadere informatie

6 Winkeltijdenverordening. De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel d.d. 16 april 2013;

6 Winkeltijdenverordening. De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel d.d. 16 april 2013; Raadsbesluit Onderwerp 6 Winkeltijdenverordening Datum 29 mei 2013 De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel d.d. 16 april 2013; gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit.

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit. Plan van aanpak van en door de burgemeester van de gemeente Hattem om op te treden bij verstoring van de openbare orde rondom horecabedrijven in de gemeente Hattem. 1. Inleiding In de omgeving van horecabedrijven

Nadere informatie

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013 De raad van de gemeente Nijmegen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013, gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 m Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014 i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 DRANK- EN HORECAVERORDENING 2014 Verordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2014, nummer 343;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2014, nummer 343; De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2014, nummer 343; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Emmen vast te stellen.

Voorgesteld besluit De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Emmen vast te stellen. Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2014 RA14.0027 A 4 14/411 Onderwerp: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Emmen Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma KlantContactCentrum

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- Concept TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING MONTFOORT 2013 Algemene

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag; Intitulé Verordening winkeltijden Leidschendam-Voorburg 2014 (CONCEPT) Verseonnummer 973732 De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, Bijeen in openbare vergadering op. Gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in kantine Swift 64

Bestuursreglement alcohol in kantine Swift 64 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband met sportvereniging

Nadere informatie

Marktverordening Westvoorne 2012

Marktverordening Westvoorne 2012 Marktverordening Westvoorne 2012 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. college; het college van Burgemeester en Wethouders; b. markt:

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; RAADSBESLUIT Winkeltijdenverordening Best 2014 De raad van de gemeente Best; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit Vast

Nadere informatie

WINKELTIJDENVERORDENING TEYLINGEN 2013

WINKELTIJDENVERORDENING TEYLINGEN 2013 WINKELTIJDENVERORDENING TEYLINGEN 2013 Zaaknummer: De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van... [datum]; gelet op de Winkeltijdenwet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer:

Raadsvoorstel Nummer: Raadsvoorstel Nummer: 229893 Datum: 24 juni 2014 Hoort bij collegeadvies nummer: 229892 Datum raadsvergadering: 9 juli 2014 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Verordening basisregistratie personen

Nadere informatie

Loes Peters 3417

Loes Peters 3417 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Loes Peters 3417 Loes.Peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Egbert Buiter onderwerp Verordening Paracommercie

Nadere informatie

(Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014

(Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014 (Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014 De raad van de gemeente Heerenveen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

gemeente BrCSnSS 11111

gemeente BrCSnSS 11111 gemeente BrCSnSS 11111 Oplegnotitie Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening Registratiekenmerk 592478 Gemeenteblad nr. 49 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd omdat de raad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL incl erratum 15 november Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL incl erratum 15 november Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0111 incl erratum 15 november 2011 Rv. nr.: 11.0111 B en W-besluit d.d.: 4-10-2011 B en W-besluit nr.: 11.0979 Naam programma: Cultuur, sport en recreatie Onderwerp: Wijziging Subsidieverordening

Nadere informatie

Drank- en horecaverordening Teylingen

Drank- en horecaverordening Teylingen Drank- en horecaverordening Teylingen De raad der gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013 gelet op artikel 4, 25b en 25d van de Drank- en horecawet,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 611 Besluit van 4 december 1995, houdende vaststelling van eisen ten aanzien van kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne (Besluit

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.)

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2007 tot het invoeren van een vergunningenstelsel voor grow-, smart en headshops;

Nadere informatie

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal Ontwerpbeleidsregel, vastgesteld door de burgemeester op 13 augustus 2012 afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving 1 Beleidsregel

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; Gemeentebestuur Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Doel: Vaststellen van de verordening Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders Leiden 2014.

Doel: Vaststellen van de verordening Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders Leiden 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Werk en inkomen Onderwerp: Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders Leiden 2014 Aanleiding: Sinds 1 januari 2013 kent de gemeente

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016

Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016 Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Schouwen Duiveland

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Schouwen Duiveland Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Schouwen Duiveland De burgemeester van Schouwen-Duiveland; gelezen het voorstel van de afdeling REB, cluster Uitvoering d.d. ; gelet op artikel

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2007, nummer 104; b e s l u i t :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2007, nummer 104; b e s l u i t : Gemeentestukken: 2007-104 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2007, nummer 104; gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel

Nadere informatie

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk):

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk): . Overtredingen Drank- en Horecawet Overtreding/andere bepalingen rtikel 3 : Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder Drank- en horecawetvergunning Voedsel en Waren utoriteit (vergunning is niet aangevraagd)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Voorstel De Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 2010 in overeenstemming met het ontwerpbesluit wijzigen.

gemeente Eindhoven Voorstel De Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 2010 in overeenstemming met het ontwerpbesluit wijzigen. gemeente Eindhoven Openbare Orde & Veiligheid Raadsnummer 10R4049 Inboeknummer 10BST01104 Beslisdatum B&W 26 oktober 2010 Dossiernummer 043.252 Raadsvoorsteltot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

C. Verhoeff, B. Waning, T. Hoogendoorn, J. Steens, A. Rollman, D. de Roock, T. Chaudron, M. Luhulima

C. Verhoeff, B. Waning, T. Hoogendoorn, J. Steens, A. Rollman, D. de Roock, T. Chaudron, M. Luhulima VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. van Hell Tel nr: 8914 Nummer: 15A.00206 Datum: 11 maart 2015 Team: JFZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Vergunning Verlening en Handhaving : Olof Stom Voorstel aan de raad Onderwerp : Verordening winkeltijden

Nadere informatie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. pagina 1 van 21 (Tekst geldend op: 01-01-2013) Wet van 7 oktober 1964, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 81237 24 december 2014 DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 Agenda no. 10 De raad van de gemeente Edam- Volendam; Gelezen

Nadere informatie

Verordening winkeltijden Zoetermeer

Verordening winkeltijden Zoetermeer Verordening winkeltijden Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Hoofdstuk II Aanwezigheidsvergunning hoog- en laagdrempelige inrichtingen

Hoofdstuk II Aanwezigheidsvergunning hoog- en laagdrempelige inrichtingen Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 DECEMBER 2001 (De Zeekant van 2 JANUARI 2002) De raad der gemeente Noordwijk; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 december 2001;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Marktverordening gemeente Heerde 2000 De raad van de gemeente Heerde ; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2000, nr. 2224, inzake de wijziging van de Marktverordening

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast leuwegem Gemeenteraad O 0 1 ö " 2 5 7 onderwerp Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland Inzake APVwljzlglng drugsoverlast Datum 10 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Communicatie, Juridische & Personeelszaken

Nadere informatie

--------------------------------------------- ONTWERP IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende:

--------------------------------------------- ONTWERP IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: Dwjz11-086 --------------------------------------------- Landsverordening houdende regels inzake het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten)

Nadere informatie