Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw)"

Transcriptie

1 nummer 191 jan Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Mestwetgeving Op 17 december jl. stemde ook de Eerste Kamer in met het mestwetsvoorstel. Daarmee werd na een voorbereiding van zo n drie jaar een belangrijk proces afgerond, waarop ook de NMV haar stempel gedrukt heeft. Het was een flinke dobber, maar de NMV is niet ontevreden met het eindresultaat. Een terugblik. Het begon drie jaar geleden met een consultatieronde door de ministeries van EZ en I&M met de alle relevante partijen. Natuurlijk was de NMV hiervoor ook uitgenodigd. Na deze consultatie werd een voorlopig werkdocument opgesteld, waarin de grove contouren van de nieuwe mestwet zichtbaar werden. De NMV was tevreden dat een groot deel van haar visie over een nieuwe mestwet overgenomen was door de ambtenaren. CUMELA Na deze fase besloot toenmalig staatssecretaris Bleker om de mestwet verder uit te werken met LTO en de NVV. En op een later tijdstip schoof CUMELA ook aan tafel aan. CUMELA was ervoor verantwoordelijk dat de MPO s (mestplaatsingsovereenkomsten) uit het voorstel voor de nieuwe mestwet werden gehaald en werden vervangen door VVO s (vervangende verwerkingsovereenkomsten). Dit zou betekenen dat na invoering van de wet er eindeloos en onnodig gesleept zou moeten worden met grote hoeveelheden mest, door boeren die voorheen de mest al vele jaren in goede samenwerking hadden kunnen afzetten bij collega-boeren in de buurt. De NMV vond dat onacceptabel, en heeft vervolgens zwaar gelobbyd bij de leden van de (toenmalige) Vaste Kamercommissie Landbouw om het mogelijk te maken dat veehouders, die het overschot van hun mestproductie binnen 30 km van hun bedrijf middels MPO s konden afzetten, gevrijwaard werden van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw) werd aangenomen, ondanks het feit dat staatssecretaris Bleker deze sterk ontraadde. Tweede poging Tijdens de verdere uitwerking van de mestwet bleek, dat deze breed aangenomen motie toch niet werd verwerkt in het nieuwe wetsvoorstel van staatssecretaris Dijksma. Dit ondanks sterk aandringen door de NMV bij haar en haar ambtenaren. Wederom begon de NMV toen een lobby bij de Kamerleden. Dit resulteerde uiteindelijk in een amendement op het wetsvoorstel waarin het mogelijk werd om, indien de mest binnen 20 km van het bedrijf kan worden afgezet, vrijstelling voor de verplichte mestverwerking te krijgen. Ondanks het feit dat ook de huidige staatssecretaris opnieuw het amendement met klem ontraadde werd dit amendement, tot opluchting van de NMV, breed gesteund door de Tweede Kamer. De ambtenaren van het ministerie van EZ hebben in de nadere uitwerking van het amendement als extra eis gesteld, dat een bedrijf een overschot van maximaal 25% van de totale mestproductie mag hebben, om van de vrijstelling gebruik te kunnen maken. Heeft een bedrijf een groter overschot, dan moet het voor het totale overschot meedoen aan de verplichte mestverwerking. De verwerkingspercentages liggen in 2014 op 30% voor regio Zuid, 15% voor regio Oost en 5% voor In dit nummer: - Meer transparantie gevraagd van monopolist Rendac - Voortgang Convenant Weidegang - Zwitserland: het moet anders, of terug naar het quotum regio Overig. Bedrijven die een bedrijfsoverschot hebben van minder dan 100 kg fosfaat, zijn vrijgesteld van de mestverwerkingsplicht. Deze vrijstelling betekent dat bedrijven in 2014 in regio Zuid met een overschot van minder dan 180 kuub, in Oost minder dan 360 kuub en in Overig minder dan 1100 kuub, geen verplichting hebben om mest te verwerken. Op de site van de NMV kunt u veel informatie over de nieuwe mestwet vinden. Deze informatie is afkomstig van Dienst Regelingen. Op 1 januari 2014 is de mestwet definitief in werking getreden.

2 Meer transparantie gevraagd van monopolist Rendac Op 18 december jl. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van de Werkgroep Destructie, waarin naast vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Rendac ook de sector (waaronder ook Nederlandse Melkveehouders Vakbond) vertegenwoordigd is. Ook vertegenwoordigers van het LEI en de accountant zijn aangeschoven. Het LEI heeft onderzoek gedaan welke vergoeding de Rendac zou moeten krijgen voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers. De melkveehouderij wil uitleg over de flinke stijging van de Rendactarieven. Tijdens dit overleg zijn de systematiek waarmee de tarieven voor het volgende jaar worden vastgesteld, alsmede de uitkomsten daarvan, opnieuw onder de loep genomen. Namens de sectoren waren er namelijk tijdens de eerste presentatie hierover verschillende vragen gesteld en ook zorgen geuit over de tariefsverhogingen. Met name betroffen deze vragen en zorgen de overname van Rendac door Daring International, de transparantie van onder andere de gehanteerde opbrengstprijzen van kadavers (vetten en meel) en het feit dat Rendac een monopolist is en de veehouder dus geen vrijheid heeft om van ophaler te veranderen. Ook de in het eerdere overleg genoemde verschuiving tussen de diersoorten aan de hand van de gewijzigde normgewichten vroegen om toelichting. NMV actueel Hogere tarieven Rendac heeft de nieuwe destructietarieven opnieuw toegelicht. Een nieuwe normering van de diersoorten zal nog niet in 2014 worden ingevoerd. Wel kondigde Rendac aan dat er in 2014 opnieuw naar de normering gekeken moet worden. In de tariefstelling wil Rendac er namelijk naar streven om uit te gaan van gewichten (van aangeboden kadavers) die de werkelijkheid zoveel mogelijk benaderen. De verwerkingskosten en transportkosten van de kadavers door Rendac laat al jaren een dalende trend zien. Dat er toch enkele hogere tarieven zullen worden voorgesteld komt met name door de verrekening van 2013 (de werkelijke kosten kunnen immers pas na een jaar bepaald worden) en de prijzen voor het meel die nogal onder druk 4-12 Congres Uiergezondheid 4-12 Inspraak bij provincie Fryslan 6-12 Overleg met o.a. ministerie EZ i.v.m. werkgroep invoering mestverwerkingsplicht 9-12 Overleg ABRES 9-12 Overleg met ministerie over generieke maatregelen Klankbordgroep Faunabeleid provincie Gelderland PZ-Commissie Melkveehouderij Stakeholdersbijeenkomst Bio-aerosolen door WUR en ministerie EZ Communicatiegroep ABRES: Visie op de toekomst van de communicatiegroep ste bijeenkomst Gebiedsproces externe partners voor het Waterbeheerplan en de Kaderrichtlijn Water Waterschap De Dommel Consultatiebijeenkomst over de Brabantse Zorgvuldigheidsscore 17/18/19-12 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen te Venray Overleg destructietarieven met o.a. ministerie EZ, vakbonden, LTO, Vion, PVE Stichting Veemarkt Purmerend Algemene vergadering Stichting Veemarkt hebben gestaan. Hoewel deze de afgelopen jaren steeds aantrokken lijkt deze trend nu tot staan te zijn gekomen. Doordat de opbrengsten veel invloed hebben op de uiteindelijke tarieven voor de kadaververwerking zal een volaliteit van deze opbrengsten ook in de tarieven tot uiting komen. Tarieven 2014 Voor het jaar 2014 stelt Rendac voor de melkveehouderij onder andere de volgende tarieven voor (exclusief BTW): Per stop een bedrag van 17,75 (was 17,28, een stijging van 2,7%) Verwerkingskosten: Code 21 (Rund >1jr) 13,47 (was 9,40, een stijging van 43%) Code 22 (Kalf) 1,32 (was 1,89, een daling van 30%) Code 23 (Nuka) 1,08 (was 0,75, een stijging van 30,6% ) Een volledig overzicht van alle voorgestelde nieuwe tarieven wordt uiteraard nog door Rendac bekend gemaakt. De sectoren hebben begrip voor het feit dat Rendac op de inkomstenkant geen invloed heeft, maar vinden dat duidelijke communicatie lopende het jaar gepast zou zijn. Nu worden veehouders onverwacht voor een flinke kostenstijging geplaatst. Er is op gewezen dat de sectoren kleine marges hebben en de stijging niet door kunnen berekenen. Afgesproken is, dat de lastige positie van de veehouders onder de aandacht gebracht zal worden van de staatssecretaris en dat deze zal worden meegewogen bij de goedkeuring van de tarieven. In 2014 zal worden bekeken op welke wijze meer transparantie geboden kan worden en hoe grote schommelingen in de tarieven kunnen worden voorkomen. 2

3 Voortgang Convenant Weidegang Op 16 december jl. heeft op een melkveebedrijf in Hedel de tweede voortgangsbijeenkomst over het Convenant Weidegang plaatsgevonden. Het afgelopen jaar zijn weer vijf partijen toegetreden. In totaal hebben daardoor inmiddels 63 partijen het Convenant ondertekend. Het streven is, om het percentage weidende bedrijven niet verder te laten dalen. De deelnemende partijen zijn, naast bijna alle belangenbehartigers en zuivelondernemingen, de erfbetreders zoals voerleveranciers, veeverbeteringorganisaties, accountants, banken en adviseurs, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, de overheid, kaashandelaren/verkopers en de retail. Het aandeel van melkveebedrijven met weidegang is in 2013 ten opzichte van 2012 licht gedaald, van 81,2 naar 80%. Hiervan voldeed 72,2% aan de norm (120 dagen per jaar, 6 uur per dag) en paste 7,8% deelweidegang toe, door bijvoorbeeld alleen het jongvee en/of de droge koeien te weiden. Op de bijeenkomst werden ook de resultaten gepresenteerd van een vervolgonderzoek naar de opinie van de Nederlandse burger over de koe in de wei. Hieruit blijkt dat als het gaat om duurzaamheid op melkveebedrijven, 80% van de burgers het in de eerste plaats het belangrijk vindt dat de koe in de wei loopt. Een opvallende uitkomst is verder dat 11% van de burgers vindt dat koeien het op stal net zo goed kunnen hebben als in de wei, terwijl dat in 2011 slechts 2% was. het uiteindelijk de melkveehouder zelf die bepaalt of weidegang toegepast wordt. Deze zal er toe verleid moeten worden om de koeien te laten weiden. Als de voordelen groot genoeg zijn zullen melkveehouders de koeien vanzelf in de wei doen. Verhoging van de weidetoeslag zou hiervoor een goede manier zijn. Een andere mogelijkheid is om weidende bedrijven voordelen te bieden binnen het beleid, zoals bijvoorbeeld het mest- en ammoniakbeleid. Op de bijeenkomst werden ook nog andere ideeën aangedragen, zoals subsidie op kavelpaden en groenfinanciering bij weidegang. Vakmanschap Verder is het nadrukkelijk aan de orde gekomen dat de kennis over beweiding bij (jonge) melkveehouders verbeterd moet worden. In het onderzoek en onderwijs is dit jarenlang niet meegenomen. Om het vakmanschap te verhogen en de melkveehouder meer voordeel uit weidegang te laten halen is de Farm Walk ontwikkeld. Onder begeleiding van een weidecoach wordt de gras- groei en opbrengst regelmatig bekeken en gemeten. Hierdoor kunnen betere beslissingen genomen worden over bijvoorbeeld het inschaarmoment, tijdstip en hoeveelheid van bemesting en het maaimoment. Ook is er gediscussieerd over de norm van 120 dagen/6 uur per dag. De NMV heeft voorgesteld om hier flexibeler mee om te gaan. Bedrijven met een relatief kleine huiskavel en/of een melkrobot kunnen problemen hebben met de 6 uur per dag en zouden er ook voor moeten kunnen kiezen om meer dagen te weiden, maar minder uren per dag. Bijvoorbeeld 180 dagen 4 uur per dag. Het aantal uren blijft dan gelijk. In feite is het kiezen voor deze optie eerder een verzwaring dan een versoepeling. Het is ook beter voor de koe omdat ze een half jaar kan profiteren van de weidegang in plaats van 4 maanden en een groot voordeel is dat de koe twee maanden langer zichtbaar is in het landschap. Voorlopig wil men echter nog niet tornen aan de huidige norm. Meer inspanningen De doelstelling is om het percentage bedrijven met weidegang niet te laten dalen, maar vast te houden op 81,2%, het aandeel van Dit zal nog niet meevallen. Het aandeel weidegang is op kleinere bedrijven een stuk groter dan op de grotere bedrijven. De bedrijven die stoppen zijn echter vaak juist de kleinere bedrijven met weidegang, terwijl de grotere bedrijven doorgaan. Het aandeel van de bedrijven met weidegang neemt hierdoor automatisch af. Er zullen dus meer inspanningen verricht moeten worden om dit tij te keren. Wat de NMV betreft is 3

4 Zwitserland: het moet anders, of terug naar het quotum Vier jaar geleden is in Zwitserland het melkquotum afgeschaft. Tussen 2005 en 2012 is de gemiddelde melkprijs gedaald van 70 naar 57 rappen/kg (dat is van 0,57 naar 0,47/kg). Sylvia Korspeter interviewt op verzoek van de EMB enkele Zwitserse melkveehouders over de gevolgen hiervan voor hun bedrijf. Door Sylvia Korspeter Ik vraag allereerst aan de heer Chavaz, plaatsvervangend directeur van de Schweizer Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)1, hoe de boeren vandaag de dag met deze veel lagere prijs rondkomen. Zijn antwoord: De quotumkosten zijn verdwenen. Dat scheelt ongeveer 10 rappen ( 0,08). En het percentage stoppers is met 2-3% per jaar ook nu niet hoger dan voor de afschaffing van het quotum. Maar het inkomen van melkveehouders is inderdaad duidelijk gedaald. Opvallend is dat er enorme verschillen zitten in de prijs die producenten ontvangen. Een melkveehouder ontvangt op het ogenblik tussen de 55 en 85 rappen ( 0,45 en 0,70) per liter, afhankelijk van de melkfabriek waaraan geleverd wordt. Boerenmaatschap met finanwciering in Gruyèregebied Het Hof der groβen Wälder is een samenwerkingsverband van drie jonge boeren. Tien jaar geleden hebben François, Olivier en Cédric de bedrijven die zij kort daarvoor hadden overgenomen samengevoegd tot één bedrijf. De verkoop van hooimelk (die tweemaal daags wordt opgehaald) aan een regionale Gruyèrekaasmakerij levert het hoofdinkomen. Daarnaast zijn er inkomsten uit eigen kaasproductie in de zomer en een dierenpension. Het inkomen van de drie partners wordt verder aangevuld met nog enkele andere activiteiten. Dertig procent 1 Federaal Bureau voor Landbouw 4 van de totale inkomsten komen uit de directe betalingen. Overige arbeid wordt verricht door twee parttime werknemers, een stagiaire en drie familieleden die 20-50% meewerken. De partner van Olivier werkt volledig buitenshuis, die van François 20%. Het bedrijf produceert liter melk per jaar. Er moet jaarlijks ongeveer CHF ( ) afgelost worden. Niettemin staat het bedrijf er goed voor. Uit alle takken gezamenlijk wordt een winst gegenereerd van tussen de CHF en CHF ( en ) per jaar, een goed inkomen voor de drie gezinnen. Voor dit bedrijf heeft de afschaffing van het quotum geen veranderingen teweeggebracht. Olivier legt uit: De privaatrechtelijke productieregulering die voor de afschaffing van het quotum bestond, loopt bij ons gewoon door. We zouden nu theoretisch ook nog extra melk aan een andere zuivelfabriek kunnen leveren, maar dat zou dan zogenaamde industriemelk zijn, en die wordt zo slecht betaald dat zo- iets voor ons niet interessant is. Wij zijn blij dat we melk kunnen leveren voor de productie van Gruyèrekaas, en dat we al jaren een melkprijs van 80 rappen ( 0,65) per liter daarvoor krijgen. Schuldenvrij extensief biologisch bedrijf in de bergen van Berner Jura Emanuel en Ursina hebben een biologisch bedrijf met 40 ha grond. Emanuel werkt voltijds op de boerderij, Ursina ongeveer 50%, en het team wordt aangevuld met een leerling. Het hoofdinkomen van het bedrijf bestaat uit het melkgeld van circa CHF ( ) per jaar. Daarnaast komen nog veel directe betalingen binnen. De melk gaat dagelijks naar een kleine zuivelcoöperatie in het dorp. Veertig procent van de werkzaamheden doet de familie met behulp van drie werkpaarden; dat maakt het bedrijf ook in de regio een bijzonder bedrijf. Zij produceren liter melk per jaar. Het bedrijfsinkomen ligt, inclusief CHF niet-agrarische inkomsten, op CHF Veertig procent van het werk wordt op deze bergboerderij door paarden gedaan.

5 ( ) per jaar. Het bedrijf is schuldenvrij. Ook voor dit bedrijf heeft de afschaffing van het quotum geen gevolgen gehad: Wij hebben al elf jaar dezelfde melkprijs. De Gruyère die in onze kleine zuivelcoöperatie wordt gemaakt kan goed worden vermarkt, en de productorganisatie voor Gruyèrekaas hanteert een strenge volumebeperking. Het ene jaar moet je wat meer leveren, het andere jaar wat minder. Bij onze buren een dorp verderop is dat heel anders. Zij bevinden zich niet meer in het Gruyèregebied, en ontvangen voor hun standaardmelk bijna 30 rappen ( 0,25) per liter minder dan wij voor onze Gruyère hooimelk. En welke alternatieven zijn er om jullie rauwe melk te vermarkten als het met de Gruyère niet goed loopt? Emanuel antwoordt: Twee gemeentes verderop is er een biologische kaasmakerij die goede kaas produceert. Theoretisch zou ik mijn melk daar kunnen leveren en er zelfs de hogere bio-melkprijs voor kunnen krijgen. Praktisch is dat toch lastig, omdat ik dan elke morgen mijn melk 16 km ver weg zou moeten brengen. Op dit moment zijn wij met de levering aan de zuivelcoöperatie zeer tevreden. Conventioneel bedrijf in de dalen rondom Zürich Het derde bedrijf ligt in een dal, en levert om de dag de melk aan een producentenorganisatie in de vorm van een Aktiengesellschaft 2 met leden. De inspraakmogelijkheden bij deze producentenorganisatie zijn minimaal, en de melkprijs ligt met gemiddeld 60 rappen ( 0,49) per liter een stuk onder de melkprijs van de Gruyèrekaasfabrieken. Het bedrijf draait, maar er is relatief veel vreemd kapitaal aangetrokken, en de winst die het bedrijf momenteel maakt is onvoldoende om het eigen kapitaal weer op te bouwen. Samen met zijn vrouw Marianne en een werknemer die voor een half jaar is aangesteld melkt Markus 55 melkkoeien, verbouwt hij graan en maïs, doet hij aan jongvee-opfok en mest hij enkele vleeskalveren, in een dalgebied op 550 meter boven zeeniveau. Het grootste deel van de melk, liter van in totaal liter, gaat naar de producentenorganisatie Nord-Ost-Milch. De melkprijs schommelde het afgelopen jaar tussen de 58 en 67 rappen ( 0,47 en 0,55). De directe betalingen bedragen ook voor dit bedrijf ongeveer CHF In de zomer gaat een deel van de koeien naar de alpenweiden. Marianne heeft daarnaast een aanstelling voor 60% als lerares. Haar inkomen is inmiddels onmisbaar geworden voor het voortbestaan van het bedrijf. Want het inkomen dat uitsluitend met agrarische activiteiten wordt gegenereerd bedraagt, na aftrek van de afschrijvingen, nog slechts CHF ( ). Het bedrijf heeft een krediet van CHF ( ). Ook hier stel ik de vraag, welke veranderingen de afschaffing van het quotum teweeg heeft gebracht. Markus antwoordt: Het is eigenlijk niet zozeer de afschaffing van het quotum dat voor mij problematisch is gebleken, maar veeleer het gehele proces van liberalisering van de landbouwmarkt. In de negentiger jaren kreeg ik per liter meer dan een frank, CHF 1,07 ( 0,88), voor mijn melk. Op dit moment is dat 67 rappen ( 0,55), en afgelopen voorjaar zelfs 57 rappen ( 0,47). Weliswaar Het smaakt de koeien goed, maar met het bedrijf gaat het financieel niet goed. 2 Naamloze Vennootschap red. KB wordt een deel van de inkomensderving gecompenseerd door hogere directe betalingen, maar ook nu nog heb ik, met deze hogere directe betalingen, het jaar rond 75 rappen ( 0,61) per liter nodig. Echter als producenten hebben we tegenwoordig geen mogelijkheid om een kostendekkende melkprijs af te dwingen, omdat we geen enkele invloed hebben op de geproduceerde hoeveelheden. Mijn vrouw is meer gaan werken als lerares, zodat we, indirect, met dat inkomen het bedrijf overeind kunnen houden. Maar hoe gaat het verder? En hoe zal het landbouwbeleid zich verder ontwikkelen? Markus is al heel lang niet tevreden met de melkprijs die hij ontvangt. Welke alternatieven heeft hij, om zijn melk te vermarkten? Hij antwoordt: Ik kan van afnemer veranderen, dat is theoretisch mogelijk, omdat de snelweg hier in de buurt ligt. Maar veranderen heeft alleen zin als dat een blijvende verbetering betekent. De melkhandelaar is geen optie, omdat hij slechts op de korte termijn een betere prijs geeft, maar op de lange termijn biedt hij geen perspectief. De andere mogelijkheid is de producentenorganisatie ZMP. Ik heb een aanvraag ingediend om daar melk te mogen leveren, maar die aanvraag is afgewezen. Korte samenvatting Geen van de geïnterviewden is er door de afschaffing van het Zwitserse quotum echt op vooruit gegaan. Er zijn jonge ondernemers, die hun productie hebben kunnen uitbreiden op een wijze die tijdens de quotering niet mogelijk was. Als zij een afnemer gevonden hebben die de melk goed weet te verwaarden, die handig omgaat met hoeveelheden en koopkrachtige markten weet aan te boren, dan zijn zij tevreden met hun situatie. Een groot deel van de Zwitserse melkveehouders echter vrezen voor hun toekomst; in het bijzonder diegenen, die niet kunnen leveren aan een verwerker die een kaasspecialiteit produceert met een hoge toegevoegde waarde. Zwitserse jonge boeren aarzelen om melkveehouder te worden. 5

6 Uit de EMB-Nieuwsbrief van december 2013 Elke maand publiceert de European Milk Board een Nieuwsbrief. Deze Nieuwsbrief is in zijn geheel in het Duits en Engels te vinden op of via Klik op Dossiers en vervolgens op EMB. Regelmatig is ook een in het Nederlands vertaalde versie te vinden op zoals ook deze maand. De Koebont streeft er naar elke maand een samenvatting van de meeste EMB-nieuwsberichten weer te geven. Inleiding: plaatsvervangend EMB-bestuurslid Paul de Montvalon stelt zich voor. De Franse melkveehouder Paul de Montvalon neemt de plaats in van Richard Blanc in het EMB-bestuur. Richard Blanc heeft aangegeven zich voortaan volledig te willen toeleggen op de faire melk in Frankrijk: Fairefrance. Paul de Montvalon is een extensieve Franse melkveehouder die sinds 2009 bestuurslid is van de APLI. Later kwam hij in het bestuur van de brancheorganisatie Office du Lait, en vervolgens werd hij voorzitter de producentenorganisatie France Milkboard. De Montvalon is er van overtuigd dat alleen een Europese organisatie de rechten van melkveehouders kan verdedigen. Ik wil noch van premies, noch van subsidies leven, maar uitsluitend van de op mijn gezinsbedrijf geproduceerde melk. EMB-ledenvergadering in Hamburg. Op 26 en 27 november vond in Hamburg de tweede EMB-ledenvergadering van 2013 plaats. Hoewel de uitkomst van de onlangs tot stand gekomen GLB-hervormingen, waarin de vrijwillige productiebeperking is afgewezen, niet aan de verwachtingen van de Europese melkveehouders voldoen, waren de aanwezige vertegenwoordigers van de EMB-ledenorganisaties het erover eens, dat de EMB in het lobbywerk op een cruciaal punt in terecht is gekomen. Vooral de grote zuivelconferentie van 24 september, waarin Eurocommissaris Cioloş de Naar eerlijke en duurzame voedselen landbouwsystemen Op 21 en 22 februari 2014 organiseert Voedsel Anders in Wageningen een conferentie. Steeds meer boeren, burgers, wetenschappers en maatschappelijke organisaties werken aan een eigentijdse, duurzame en eerlijke manier van voedsel produceren. Zij geven inhoud aan nieuwe relaties tussen boer en consument. Ze bieden creatieve, dynamische en diverse alternatieven voor een grootschalige, anonieme en geindustrialiseerde voedselproductie en de groeiende invloed van multinationale ondernemingen. Wilt u leren, ervaren, meedenken, discussiëren over nieuwe en bereikbare vormen van voedsel en landbouw? Wilt u en helpen bruggen te slaan en meewerken aan een duurzamer en eerlijker voedsel- en landbouwsysteem? Kennismaken met elkaar? Geïnspireerd raken door innovatieve voorbeelden uit Nederland, Vlaanderen en het buitenland? Kom dan naar deze tweedaagse conferentie in Wageningen op 21 en 22 februari 2014! oprichting van een Europees monitoringsinstituut aankondigde, heeft aan deze positieve conclusie bijgedragen. België: MIG en FMB roepen op tot grote demonstratie op 19 december in Brussel. De crisis in de zuivelsector, met melkprijzen die niet kostendekkend zijn, staat niet op zichzelf. Alle burgers worden door een veel grotere crisis getroffen. Alleen al in België zien we dat het slecht gaat in de productiesector, zoals met Caterpillar, Ford en Arclor-Mittal. Tel daarbij op de crisis door Ook de duizenden miljarden euro s die de banken met twijfelachtige speculaties verloren, en waar de politiek de burger met de ene bezuiniging na de andere voor laat betalen. Nieuwe projecten, zoals de voorgenomen Trans- Atlantische handelsovereenkomst, maken de waanzin compleet. Daarom zijn de Belgische EMB-leden MIF en FMB een samenwerkingsverbanden aangegaan met andere sectoren en met maatschappelijke organisaties, en roepen op tot een grote demonstratie tijdens een top van regeringsleiders op 19 december [Alliantie D Deze demonstratie heeft dus inmiddels plaatsgevonden. Red. KB] Faire melk nu ook in Italië: een droom wordt waarheid. In Milaan is op 28 november de Italiaanse faire melk gelanceerd, onder de naam Bueno e Onesto (Goed en fair). Eerst wordt consumptiemelk aangeboden, later zullen daar nog kaas en yoghurt bijkomen. 6

7 Ondanks iets gedaalde kosten geen verlichting voor Duitse melkveehouders. In vergelijking met april 2013, was in juli van datzelfde jaar de kostprijs in Duitsland licht gedaald, naar bijna 42 ct/kg (bij 4% vet en 3,4% eiwit). Tegelijkertijd bedroeg de gemiddelde melkprijs 38,55 ct/kg, die daarmee dus nog 3,45 ct/kg onder de kostprijs lag. Deze cijfers staan in een studie van het Büros für Agrarsoziologie & Landwirtschaft (BAL), die, in opdracht van de EMB en de MEG-Milboard, elk kwartaal de kosten berekent. Meer dan vijftig maatschappelijke organisaties eisen een VAN DE VOORZITTER Grondgebondenheid omwenteling in de handels- en investeringspolitiek van de EU. Op 26 november lanceerde in Brussel een Europese Alliantie van meer dan vijftig maatschappelijke organisaties, waaronder de EMB, een alternatief handelsmandaat. Dat alternatieve handelsmandaat is een voorstel om handel en investeringen van en door de EU ten dienste te stellen van mens en planeet, en niet uitsluitend ten dienste van het winstbejag van enkelen. Deze lancering vond gelijktijdig plaats met het afreizen van de EU-ministers van Economische Zaken en de vertegenwoordigers van de Europese Commissie naar Bali, waar tijdens de week die daarop volgde de WTO-onderhandelingen zouden plaatsvinden. Grondgebondenheid lijkt momenteel wel het toverwoord voor de melkveehouderij om ondanks de nieuwe Mestwet toch nog te kunnen groeien. Niet alleen onze sector zelf is ermee bezig, maar ook het ministerie, CLM en veel natuur- en milieuorganisaties. De NMV is er al jaren mee bezig om ervoor te zorgen dat grondgebonden bedrijven meer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Drie jaar geleden heeft de NMV voor elkaar gekregen dat bij het opstellen van het stikstofkader voor de Natuurbeschermingswetvergunningen in Gelderland een paragraaf werd opgenomen waarin grondgebonden bedrijven extra ruimte kregen voor het verkrijgen van een NBwetvergunning. Pogingen van de NMV om dit landelijk in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) opgenomen te krijgen waren niet succesvol. Maar tijd doet soms wonderen. Blijkbaar heeft de visie van de NMV enkele jaren kunnen rijpen bij NZO en LTO. Want op 12 december van het afgelopen jaar maakten beide partijen op een persconferentie bekend maakten dat zij samen kiezen voor een grondgebonden melkveehouderij en behoud van weidegang voor koeien. Jammer genoeg is de NMV door beide partijen nooit uitgenodigd om mee te praten. Want hoewel de NMV blij is dat het begrip grondgebondenheid ingang heeft gevonden, worden tegelijkertijd boeren die geen weidegang toepassen feitelijk door dit voorstel gediskwalificeerd. LTO en NZO schrijven, dat bedrijven die een nieuwe milieuvergunning aanvragen die alleen nog kunnen krijgen als ze aan weidegang doen, of kunnen aantonen dat zij voldoende voedergewassen uit de nabije omgeving halen. Daarnaast zouden bedrijven, als zij zich nieuw aanmelden om melk te leveren aan een verwerker, niet meer geaccepteerd mogen worden als zij niet aan dezelfde voorwaarden kunnen voldoen. Dit gaat de NMV te ver. Om verschillende redenen kúnnen sommige melkveehouders gewoon geen weidegang toepassen, en in dit voorstel worden opstallende bedrijven van de ene op de andere dag in zekere mate gemarginaliseerd. Niettemin betekent het feit, dat nu steeds meer voor grondgebondenheid wordt gekozen dat er een omslag in het denken ontstaat bij velen. Want in de toekomst wordt maatschappelijke acceptatie steeds belangrijker, en grondgebondenheid is, naast weidegang, daar een belangrijke factor in. Door grondgebondenheid komen bedrijven beter in balans met hun omgeving. Recent nog sprak ik een bankier, die vertelde dat bij hem in de buurt een bedrijf door een andere bank werd gefinancierd waar een stal gebouwd wordt voor 300 melkkoeien op een bedrijf met tien hectare grond. Dat kan in de toekomst niet meer en daar hoeft niemand rouwig om te zijn. We hebben nu een sector die in de ogen van de maatschappij goed bezig is en we zullen ervoor moeten blijven waken dat dat zo blijft in de toekomst. Dirk-Jan Schoonman, voorzitter NMV 7

8 10 januari Regionale bijeenkomst NMV-regio West: Met bewijzen in de hand verhogen we de opbrengst van het land, met dhr. Dijkgraaf (SGP), Herman Zonderland (NMV) en afscheid NMV-regiovoorzitter Teunis Sterk om uur in Het Wapen van Waarder, Waarder. 14 januari NMV-ledenbijeenkomst regio Drenthe om uur in Meursinge, Westerbork. 14 januari NMV-ledenbijeenkomst regio Groningen om uur in De Postwagen, Tolbert. 20 januari NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk. 17 februari NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk. Op de NMV-site vindt u actueel nieuws. Adressen NMV Secretariaat NMV De Brenk 1a, 4031 JL Ingen tel Contactpersonen NMV Agenda Groningen: Steef Pronk, De Wilp, Drenthe: Johan Inberg, Koekange, Friesland: Harm Wiegersma, Rinsumageest, Flevoland: Laurens van Bavel, Zeewolde, Noord-Overijssel: Lammert van Dijk, Kampen, Oost-Nederland: Marion Logtenberg, Baak, Rivierengebied: Peter van Beest, Lienden, Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: Wim Verbeek, Renswoude, Noord-Holland Noord: Sjaak Ruyter, Schagen, Gooi- en Vechtstreek: Jan Galesloot, Weesp, De Ronde Venen: Rene Wahle, Zevenhoven, Krimpenerwaard en Lopikerwaard: Chiel Markus, Papekop, tel Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: Teunis Sterk, Hei- en Boeicop, Zuid-West: Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd, Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant: Hans Geurts, Veulen, U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact personen of bij het NMV-secretariaat. Foto Koebont : Roeland Koning NMV-contributie Eén dezer dagen ontvangen alle leden en donateurs van de NMV de nota voor de contributie of donatie De NMV-contributie bestaat uit contributie per bedrijf (inclusief één persoon), afhankelijk van de omvang van uw quotum. Hieronder kunt u zien welk contributietarief voor u van toepassing is: - onder kg melkquotum 110,- - tussen en kg melkquotum 150,- - tussen en kg melkquotum 195,- - tussen en kg melkquotum 240,- - tussen en kg melkquotum 295,- - boven kg melkquotum 350,- Tweede leden in hetzelfde bedrijf betalen per jaar 40,- contributie. Mocht het contributietarief dat op uw nota vermeld staat niet meer overeenstemmen met uw bedrijfsomvang, dan verzoeken wij u dit door te geven aan het NMV-secretariaat of tel ). We sturen u dan een nieuwe nota. Graag houden wij onze gegevens up to date. Dit is van groot belang in de belangenbehartiging. Automatisch incasso contributie NMV-leden die de contributie gemakkelijker willen betalen, kunnen dit via een automatisch incasso doen. Dit bespaart u en ons niet alleen tijd en werk, maar u krijgt bovendien een jaarlijkse korting van 5 euro. Voor de NMV zou het prettig zijn als u kiest voor automatische incasso. U blijft altijd baas over uw eigen geld en kunt, wanneer u niet akkoord bent met de afschrijving, deze met één telefoontje naar de NMV laten terugboeken. Doe uzelf en de NMV een plezier en betaal via een automatisch incasso! U kunt de machtiging onderaan de nota ingevuld naar het NMV-secretariaat opsturen (geen postzegel nodig). De contributie wordt dan automatisch van uw rekening afgeschreven. MAINEnergie heeft inmiddels veel NMV-ers als vaste klant. De kracht van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen van de klant. Onze zakelijke klanten profiteren niet alleen van onze gunstige tarieven, maar ook van onze service en advies op maat van hun eigen persoonlijke accountmanager. Als u klant wordt bij MAINEnergie profiteert u van onze scherpe tarieven en onze overstapservice. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap. Hierdoor blijft u voor, tijdens en na de overstap verzekerd van levering van stroom en gas. Wilt u net als vele andere collegabedrijven profiteren van scherpe energietarieven? Neem dan contact op met het Accountteam MAINEnergie. U kunt ons telefonisch bereiken op of per via Ledenactie Bent u nog geen lid van de NMV? En wilt u lid zijn van een organisatie waarin u kan meedenken, meepraten en meebeslissen? Word dan nu lid van de NMV, de sectorale belangenbehartiger van en voor melkveehouders waar uw inkomen en belang centraal staan! Word nu lid en ontvang een NMV-bodywarmer! Ook wanneer u uw collega lid maakt, beloont de NMV dit met dit welkomstgeschenk. Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel of via onze site De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kosten 35,- per stuk, de verzendkosten bedragen 7,50. Verkrijgbaar in de maten M, L, XL en XXL en XXXL. 12 8

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw PROGRAMMA DE ROL VAN DE ADVISEUR Woensdag 2 december 2015 Ontwikkelingen en trends Uitbreiden zin of onzin? Toekomst bedrijven Risicomanagement / prijsfluctuaties De succesvolle melkveehouders De rol van

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

Dierrechten of Fosfaatrechten?

Dierrechten of Fosfaatrechten? nummer 206 juni 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Dierrechten of Fosfaatrechten? In dit nummer: - Verslag ALV - NMV-lid in the spotlight - Uitslag fotowedstrijd De CBS-cijfers over de fosfaatproductie

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Geachte Voorzitter, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD. 2005/3145 19 januari

Nadere informatie

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 0 Experts verwachten een volumegroei van ~20% tot 2020 door het afschaffen van de quota... Nederlandse melkproductie (mln kg/jaar) 14,000

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond nummer 192 febr. 2014 Het is niet mogelijk om hier een volledige uitwerking van de enquête weer te geven, daarom volgt hieronder een samenvatting met de opvallendste punten. De enquête is ingevuld door

Nadere informatie

Convenant Weidegang. Weesp, 18 juni 2012

Convenant Weidegang. Weesp, 18 juni 2012 Convenant Weidegang Convenant Weidegang Weesp, 18 juni 2012 Weidende koeien kenmerken het Nederlandse landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van

Nadere informatie

20-4-2012. Afwegingskader Opstallen - Weiden. Stichting Weidegang (missie) Programma

20-4-2012. Afwegingskader Opstallen - Weiden. Stichting Weidegang (missie) Programma Afwegingskader Opstallen - Weiden Symposium Lekker Buiten: Outdoor Animal Husbandry De kracht en uitdagingen van het buiten houden van vee 19 april Wageningen Ir. Q.G.W. (René) van den Oord sr. adviseur

Nadere informatie

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert Onderbouwing grondgebonden karakter Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Onderbouwing grondgebonden karakter rundveehouderij Esdonk 8 - Gemert 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Locatie 4 3 Beschrijving van de inrichting

Nadere informatie

Veehouders positief over oplossen mestoverschot

Veehouders positief over oplossen mestoverschot ///PERSBERICHT/// Veehouders positief over oplossen mestoverschot Alfa Accountants en Adviseurs houdt onderzoek over het nieuwe mestbeleid onder 750 boeren WAGENINGEN, 8 mei 2012 Veehouders vertrouwen

Nadere informatie

Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland?

Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland? Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland? Herman Versteijlen, Directeur DG AGRI Lelystad, 21 september 2006 Verleiding van beweiding Vele ontwikkelingen die

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij.

Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij. Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij. Programma Opening Wim Thus Visie van de Rabobank op de mondiale melkveehouderij Hans Huijbers Visie van de ZLTO op de Nederlandse

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Geachte Voorzitter, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD. 2007/115 25 januari 2007

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV.

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV. n u m m e r 205 mei 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond AMvB Melkveewet Op 23 april hebben de leden van de Tweede Kamer gedebatteerd over de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden

Nadere informatie

Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1)

Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1) Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1) Aart Evers en Michel de Haan Het lagekostenbedrijf realiseerde in 1999 een kostprijs van 74 cent per liter melk. Een mooi resultaat en gunstig voor de inkomenspositie!

Nadere informatie

Stand van zaken resultaten en afspraken (per 27 juni 2016) Hieronder beschrijven we de stand van zaken van bovenstaande resultaten en afspraken.

Stand van zaken resultaten en afspraken (per 27 juni 2016) Hieronder beschrijven we de stand van zaken van bovenstaande resultaten en afspraken. Stand van zaken ultimatum van Milieudefensie aan Convenant Weidegang Amsterdam, 27 juni 2016 Inleiding Milieudefensie is teleurgesteld in de voortgang van het weidegang convenant. In december 2015 werden

Nadere informatie

Op weg naar een kringloopcertificaat

Op weg naar een kringloopcertificaat Op weg naar een kringloopcertificaat Extra impuls voor duurzame melkveehouderij in Midden-Delfland Er is een kringloopcertificaat in de maak voor duurzame melkveehouderij. Deze proeve van duurzaamheid

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV n u m m e r 157 d e c. 2 0 1 0 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV Tijdens de

Nadere informatie

LTO Noord contributieregeling 2015

LTO Noord contributieregeling 2015 Land- en Tuinbouw Organisatie Noord LTO Noord contributieregeling 2015 LTO Noord is de vereniging van agrarische ondernemers. We behartigen de belangen van onze leden en bieden services en diensten aan.

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden

Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden n u m m e r 181 f e b r. 2 0 1 3 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden De afgelopen tijd is er veel publiciteit omtrent

Nadere informatie

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Eventuele Aart Evers Michel de Haan subtitel Op 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van

Nadere informatie

Robot & Weiden. Resultaten enquête 1

Robot & Weiden. Resultaten enquête 1 Robot & Weiden Resultaten enquête 1 Inleiding Inhoudsopgave De deelnemers van Robot & Weiden beantwoorden driemaal een enquête. Het doel is het in kaart brengen hoe zij omgaan met de combinatie melken

Nadere informatie

Erratum Report LEI

Erratum Report LEI Erratum Report LEI 14-128 19 januari 2015 Koeijer, T.J. de, P.W. Blokland, C.H.G. Daatselaar, J.F.M. Helming, H.H. Luesink, 2015. Scenario s voor grondgebondenheid: Een verkenning van de varianten binnen

Nadere informatie

Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland. C. Rougoor, F. van der Schans (CLM)

Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland. C. Rougoor, F. van der Schans (CLM) 882 Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland C. Rougoor, F. van der Schans (CLM) Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland Auteurs: Publicatienummer: Carin Rougoor, Frits van der Schans

Nadere informatie

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West.

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Wim Honkoop Begeleiding 35 individuele melkveehouders. Al ruim 3 jaar actief in het opstellen en optimaliseren van Kringloopwijzer resultaten.

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk n u m m e r 173 m e i 2 0 1 2 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk Als gevolg van een fors gestegen melkproductie

Nadere informatie

Voorsprong met mineralen

Voorsprong met mineralen Voorsprong met mineralen Samen staan de sectoren sterker Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door LTO Gelderland, Overijssel en de Rabobank. Circulaire Economie Nieuwe toverwoord of kansrijke uitdaging

Nadere informatie

Mestbeleid 2014 begint nu

Mestbeleid 2014 begint nu Mestbeleid 2014 begint nu Kees van Ham DLV Intensief Advies BV 06 26 54 80 10 k.van.ham@dlv.nl Mestbeleid 2014 Programma: Nieuwe beleid Productie Nederland Gebruiksnormen fosfaat en stikstof Verwerkingsplicht

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 213 Mei 213 Jan Luijt en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De lichte stijging van de agrarische grondprijs in 212 lijkt zich in het 1 e kwartaal van 213 te stabiliseren

Nadere informatie

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf De markt voor de varkenshouderij in Nederland Structuur In Nederland worden op ongeveer 1. bedrijven varkens gehouden. Het aantal bedrijven met varkens is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen (figuur

Nadere informatie

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008 Health check ten aanzien van melkquotum Oosterwolde, 3 december 2008 In het akkoord, dat op 20 november 2008 is gesloten door de Landbouw- en Visserijraad in het kader van de Health check zijn diverse

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000

De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 n u m m e r 168 d e c. 2 0 1 1 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 Na jaren voorbereiding

Nadere informatie

Duurzame zuivelketen. Programmateam Diergezondheid en Dierenwelzijn. 20 september 2016

Duurzame zuivelketen. Programmateam Diergezondheid en Dierenwelzijn. 20 september 2016 Duurzame zuivelketen Programmateam Diergezondheid en Dierenwelzijn 20 september 2016 1 Duurzame Zuivelketen Een gezamenlijk initiatief van NZO en LTO Nederland 2 Visie: toekomstbestendige en verantwoorde

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering Slimme mestverwerking voor rundveehouderij Al dan niet met mestlevering Even Mestac voorstellen Mestac, een mestproducenten coöperatie Mestafzet in boerenhanden Structureren van mestmarkt (300.000 ton)

Nadere informatie

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld Frans Keurentjes Raad van Commissarissen / Bestuurslid FrieslandCampina 5 november 2015 Wereldwijd Europa Nederland Duitsland België Griekenland Hongarije Roemenië

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de melkveehouderij Frits van der Schans Carin Rougoor 21 maart 2016

Ontwikkelingen in de melkveehouderij Frits van der Schans Carin Rougoor 21 maart 2016 Ontwikkelingen in de melkveehouderij Frits van der Schans Carin Rougoor 21 maart 2016 Op 1 april 2015 is de productiebeperking van de melkveehouderij (melkquotum) afgeschaft. Milieudefensie is geïnteresseerd

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden Fosfaatreductieplan door ZuivelNL versie 16 december 2016

Vragen en Antwoorden Fosfaatreductieplan door ZuivelNL versie 16 december 2016 Vragen en Antwoorden Fosfaatreductieplan door ZuivelNL versie 16 december 2016 # trefwoord Q A 1. Noodzaak Waarom neemt de sector deze maatregelen? De maatregelen zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen

Nadere informatie

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota Jan Maarten Vrij Indeling presentatie 1. De zuivelsector in Nederland 2. Hoog Niveau Expert Groep Zuivel 3. Discussiepunten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 4. Standpunten Nederlandse Zuivelindustrie 2van

Nadere informatie

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij 1. Inleiding Met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (in werking getreden op 1 januari 2015) is het begrip melkveefosfaatoverschot

Nadere informatie

NMV-resultaten in 2014

NMV-resultaten in 2014 nummer 202 feb 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV-resultaten in 2014 In dit nummer: - Symbolische EMB actie - Actiedag muizenschade NMV overtuigt politiek van noodzaak grondgebonden

Nadere informatie

In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken.

In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken. DE ZUIVELSECTOR > Inleiding In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken. De zuivelsector is belangrijk voor de Nederlandse

Nadere informatie

MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2010

MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2010 MELKPRIJSVERGELIJKING MEI (Voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen; alle bedragen in euro / 100kg) Bedrijf Milcobel Alois Müller Humana Milchunion eg Nordmilch

Nadere informatie

Wat kost de melk? 0,45. Melkproductiekosten in Nederland. Nederland

Wat kost de melk? 0,45. Melkproductiekosten in Nederland. Nederland Wat kost de melk? Melkproductiekosten in Nederland Nederland 0,45 2014 Dutch Dairymen Board Alle rechten zijn voorbehouden aan de Dutch Dairymen Board. Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm en op welke

Nadere informatie

Vergelijking met buitenland

Vergelijking met buitenland Vergelijking met buitenland Michel de Haan Wageningen UR - LR USA NL Our Mission: Create a better understanding of milk production world-wide India China Ethiopia Argentinië Brazil Waarom vergelijking

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. MINpunten 1 maximumscore 1 2 / 6 x 100 % = 33,3% 2 maximumscore 1 Voorbeeld van een juiste reden: Klantenbinding:

Nadere informatie

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. De heilige koe Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 5 moet je soms gebruikmaken van de informatiebronnen 1 en 2. Nederlanders

Nadere informatie

Nacht van Brussel 2012

Nacht van Brussel 2012 n u m m e r 179 d e c. 2 0 1 2 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Nacht van Brussel 2012 Op 26 en 27 november trokken circa 2000 melkveehouders met 800 trekkers

Nadere informatie

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN.

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. Dirk Audenaert Consulent Rundvee Boerenbond INHOUD 1. DUURZAAMHEID : EEN VEELKLEURIG BEGRIP 2. KEN UW KOSTPRIJS 3. BEGRIPPEN

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Foqus planet De behoefte aan kwalitatief hoogwaardige melk in een concurrerende wereldmarkt. Hanneke van Wichen September 2015

Foqus planet De behoefte aan kwalitatief hoogwaardige melk in een concurrerende wereldmarkt. Hanneke van Wichen September 2015 Foqus planet De behoefte aan kwalitatief hoogwaardige melk in een concurrerende wereldmarkt Hanneke van Wichen September 2015 Wat is kwalitatief hoogwaardige melk? Wie bepaalt de definitie? De wereld is

Nadere informatie

QUICK SCAN GEVOLGEN VAN AFSCHAFFING MELKQUOTUM

QUICK SCAN GEVOLGEN VAN AFSCHAFFING MELKQUOTUM QUICK SCAN GEVOLGEN VAN AFSCHAFFING MELKQUOTUM Achtergronddocument bij nieuwsbericht 1 april 2015 Hans van Grinsven 1 april 2015 Inhoud 1 Achtergrond 4 2 Gevolgen voor economie 4 3 Gevolgen voor mestproblematiek

Nadere informatie

Wie ben ik? Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding. Wat kunt u verwachten. 1 Economisch adviseur

Wie ben ik? Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding. Wat kunt u verwachten. 1 Economisch adviseur Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding Een paar startpunten voor discussie Wie ben ik? Boerenzoon, 45 melkkoeien Studie veeteelt, LandbouwUniversiteit Wageningen Epidemiologie Economie (lange termijn

Nadere informatie

Landschapswaaier Bouwstenen voor duurzame landbouw en natuur in het Groene Hart Henk Kloen en Rita Joldersma, CLM

Landschapswaaier Bouwstenen voor duurzame landbouw en natuur in het Groene Hart Henk Kloen en Rita Joldersma, CLM Landschapswaaier Bouwstenen voor duurzame landbouw en natuur in het Groene Hart Henk Kloen en Rita Joldersma, CLM Download rapport: www.clm.nl/publicaties/data/671.pdf In opdracht van Staatsbosbeheer en

Nadere informatie

Werkboek van: Den Haneker Educatie Streekonderwijs

Werkboek van: Den Haneker Educatie Streekonderwijs Werkboek van: Den Haneker Educatie Streekonderwijs Inhoud Inhoud... 2 1. De Melkveehouderij in onze streek... 3 1.1 Onze streek... 3 1.2 Wat is veen?... 3 1.3 Boeren vanaf het begin... 3 1.4 Koeien melken...

Nadere informatie

Op een melkveehouderij wordt melk gemaakt door de koeien in de wei. De koeien worden minimaal twee keer per dag gemolken.

Op een melkveehouderij wordt melk gemaakt door de koeien in de wei. De koeien worden minimaal twee keer per dag gemolken. WERKBLAD KOEIEN > Inleiding Op een melkveehouderij wordt melk gemaakt door de koeien in de wei. De koeien worden minimaal twee keer per dag gemolken. Vroeger gebeurde dit met de hand en moest de boer,

Nadere informatie

De Zuivelmarkt. Zuivelverwerkers zoeken biologische melk. Veehouders gezocht voor vraagmarkt

De Zuivelmarkt. Zuivelverwerkers zoeken biologische melk. Veehouders gezocht voor vraagmarkt De Zuivelmarkt Veehouders gezocht voor vraagmarkt Zuivelverwerkers zoeken biologische melk Nederland produceert ongeveer 125 miljoen liter biologische melk. De vraag naar biologische zuivel neemt fors

Nadere informatie

Van Gangbaar naar Biologisch. Drijfveren en uitdagingen van een omschakelingsproces

Van Gangbaar naar Biologisch. Drijfveren en uitdagingen van een omschakelingsproces Van Gangbaar naar Biologisch Drijfveren en uitdagingen van een omschakelingsproces Even voorstellen Boerderij De Bonte Parels Rutger en Christianne Hennipman Thijs (4) en Tobias (2) Boerderij De Bonte

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij

Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij Tanja de Koeijer, Pieter Willem Blokland, John Helming en Harry Luesink Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij

Nadere informatie

Geen draagvak bij boeren en jagers voor ganzenakkoord

Geen draagvak bij boeren en jagers voor ganzenakkoord nummer 190 dec. 2013 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Geen draagvak bij boeren en jagers voor ganzenakkoord In dit nummer: - Verslag Algemene Ledenvergadering EMB - Droogzetten? Richtlijn nu

Nadere informatie

pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU

pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU MARKT- en PRIJSBELEID Het gemeenschappelijk landbouwbeleid beoogt o.a. de agrarische bevolking een redelijk inkomen te verschaffen en de consumenten te verzekeren

Nadere informatie

Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland. Studiedag NVTL. Frits van der Schans. 11 maart 2014

Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland. Studiedag NVTL. Frits van der Schans. 11 maart 2014 Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Studiedag NVTL Weidegang Frits van der Schans 11 maart 2014 Uitnodiging - Wat is weidegang precies? - Hoe belangrijk is het en hoe belangrijk vinden

Nadere informatie

Robot & Weiden. Resultaten enquête 2

Robot & Weiden. Resultaten enquête 2 Robot & Weiden Resultaten enquête 2 Inleiding Inhoudsopgave De deelnemers van Robot & Weiden beantwoorden driemaal een enquête met als doel in kaart te brengen hoe zij omgaan met de combinatie melken met

Nadere informatie

Rondetafelgesprek Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Rondetafelgesprek Gemeenschappelijk Landbouwbeleid n u m m e r 160 m r t. 2 0 1 1 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Rondetafelgesprek Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Op 9 februari jl. heeft in het Tweede

Nadere informatie

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect.

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect. Chocomelk van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! > Handel, uit respect. We slaan de brug tussen boeren uit Noord & Zuid! www.oww.be > Kiezen Kiezen voor nóg meer duurzaamheid Oxfam

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

Kringloopdenken. centraal. op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven

Kringloopdenken. centraal. op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven Kringloopdenken centraal op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven Inhoud - Introductie - Duurzame melk en de kringloopwijzer - Wetgeving geeft weinig andere opties - Van kringloopwijzer naar kringloopboer!

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

Advisering rond arbeid melkveehouderij. Themadag T VAB / Netwerken Veehouderij WUR/LNV 9 februari 2006

Advisering rond arbeid melkveehouderij. Themadag T VAB / Netwerken Veehouderij WUR/LNV 9 februari 2006 Advisering rond arbeid melkveehouderij Themadag T VAB / Netwerken Veehouderij WUR/LNV 9 februari 2006 Waarom aandacht voor arbeidsefficiëntie? 25 uren per week per ton melk 20 15 10 5 0 2 4 6 8 10 12 14

Nadere informatie

Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory

Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory nummer 195 mei 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory In dit nummer: - Meldpunt klachten Deutsche Bank nu voor alle renteswaps klachten - Wandelen

Nadere informatie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie De zuivelsector heeft de afgelopen weken samen met andere partijen een pakket van maatregelen samengesteld om de fosfaatproductie door de melkveehouderij

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Meer zicht op de cijfers

Meer zicht op de cijfers Meer zicht op de cijfers Analyse technische en economische resultaten K&K bedrijven in vergelijking met andere praktijkbedrijven November 2001 Rapport 8 Koeien & Kansen; Pioniers duurzame melkveehouderij

Nadere informatie

Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Graydon Studie

Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Graydon Studie 2016 Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 1 Voorwoord Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 5 Betaalgedrag per jaar 7 Betaalgedrag per kwartaal 9 Disclaimer 10 Betaalgedrag

Nadere informatie

14-12-2010. Caring Dairy en het. Het Kringloop-Kompas. Inhoud. CONO Kaasmakers. Wat is duurzaamheid voor CONO Kaasmakers? Caring Dairy: Hoe het begon

14-12-2010. Caring Dairy en het. Het Kringloop-Kompas. Inhoud. CONO Kaasmakers. Wat is duurzaamheid voor CONO Kaasmakers? Caring Dairy: Hoe het begon -- CONO Kaasmakers, blije boeren, blije aarde Ruim jaar ervaring Zelfstandige coöperatie Caring Dairy en het leden en medewerkers Werelderfgoed De Beemster 8 miljoen kilogram kaas Kaas met toegevoegde

Nadere informatie

Jaarverslag NMV Zuivel. NMV in Brussel. Bijlage 2

Jaarverslag NMV Zuivel. NMV in Brussel. Bijlage 2 Bijlage 2 Jaarverslag NMV 2013 2013 was het jaar waarin de NMV haar belangrijkste succes in september behaalde toen de leden van de Tweede Kamer na veel aandringen instemden met een wijziging van de nieuwe

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien

Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien Studiedag Optimale eiwitproductie met grasland voor rundvee 10 november 2011 Guy Vandepoel, studiedienst BB 1 Economisch belang

Nadere informatie

Slagvaardig met geld!

Slagvaardig met geld! Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Slagvaardig met geld! 1 maximumscore 2 voorbeelden van juiste voordelen: Hij kan het drumstel direct kopen (en gebruiken). Hij

Nadere informatie

Feiten en fabels KringloopWijzer. een onderbouwing met gegevens van 700 KringloopWijzers

Feiten en fabels KringloopWijzer. een onderbouwing met gegevens van 700 KringloopWijzers Feiten en fabels KringloopWijzer een onderbouwing met gegevens van 700 KringloopWijzers De KringloopWijzer vergroot het inzicht in de mineralenkringloop op je bedrijf. levert bruikbare managementinformatie,

Nadere informatie

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Financiële Analyse Frank de Boer Aston Martinnlaan 70 3261 NB Oud-Beijerland 31-10-2016-15:56 Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Inhoud 1 Structuur van het bedrijf 2 Totaal bedrijfsresultaat 3 Beschikbare

Nadere informatie

Overheid en economie

Overheid en economie Overheid en economie Overheid en economie Het aandeel van de overheid in de economie, de overheid als actor en de overheid op regionaal niveau, een verkenning Inleiding Het begrip economische groei komt

Nadere informatie

Opiniërende Raadsbijeenkomst

Opiniërende Raadsbijeenkomst Opiniërende Raadsbijeenkomst Thema: Kaders en randvoorwaarden omvang grondgebonden agrarische bedrijven Onderwerpen Inleiding Terugblik informatieavond september 2009 Provinciale beleidswijziging Gemeentelijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. 18 november 2016 Maatregelenpakket fosfaatreductie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. 18 november 2016 Maatregelenpakket fosfaatreductie Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres

Nadere informatie

DOC KAAS EN ROYAL A-WARE

DOC KAAS EN ROYAL A-WARE STRATEGISCHE SAMENWERKING DOC KAAS EN ROYAL A-WARE KEUZE VOOR NEDERLANDSE WERELDSPELER IN ZUIVEL OENKERK WIE IS ROYAL A-WARE TEXEL WORKUM HEERENVEEN 125 jaar ervaring en wereldwijd sterk afzetnetwerk Royal

Nadere informatie

Robot & Weiden. Resultaten enquête 3

Robot & Weiden. Resultaten enquête 3 Robot & Weiden Resultaten enquête 3 Inleiding Inhoudsopgave De deelnemers van Robot & Weiden beantwoorden driemaal een enquête met als doel in kaart te brengen hoe zij omgaan met de combinatie melken met

Nadere informatie

Historie. Feiten Nederlandse zuivelsector

Historie. Feiten Nederlandse zuivelsector Nederland Zuivelland Feiten Nederlandse zuivelsector 17.500 melkveebedrijven 1,7 miljoen koeien 1,2 miljoen hectare grasland en snijmaisteelt: dat is 28% van Nederland 13 miljard liter jaarlijkse melkproductie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2014

Nieuwsbrief Februari 2014 Nieuwsbrief Februari 2014 Inhoud - Tip van de helpdesk: Windows 7 of 8? - Onderwerp van de maand maart: attentielijst - Webinar vrijdag 7 maart: TMR voeren - Project met NAJK: Rendement Ranking - Nieuws

Nadere informatie