expatriate Health Insurance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "expatriate Health Insurance"

Transcriptie

1 expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2014

2 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt drie volwaardige ziektekostenverzekeringen: XHI Basic, XHI Comfort en XHI Excellent. Deze polisvoorwaarden bestaan uit twee delen: De artikelen op pagina 5 tot en met 10 zijn de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op alle verzekeringen. Vanaf pagina 11 vindt u alle vergoedingen waarop u recht heeft met de verschillende verzekeringen van XHI. Bij ieder artikel staat vermeld welke verzekering recht geeft op welke vergoeding, wat de voorwaarden zijn en eventueel wat uitgesloten is voor vergoeding. Op uw polisblad ziet u welke verzekering(en) u heeft. Toestemming nodig? Bij een aantal vergoedingen staat, dat wij, XHI, u vooraf toestemming moeten verlenen. U kunt deze toestemming bij ons aanvragen via: Telefoon Post International Competence Center PO Box AB LEIDEN The Netherlands Het kan ook zijn dat u toestemming moet vragen aan Eurocross Assistance, onze alarmcentrale. Eurocross is 24/7, 365 dagen per jaar bereikbaar op + 31 (0)

3 INHOUDSOPGAVE OVER DEZE VOORWAARDEN 2 DEEL 1: ALGEMENE VOORWAARDEN XHI 5 1 Aanmelding en inschrijving 5 2 Ingangsdatum, duur en einde van uw verzekering 5 3 Verplichtingen van de verzekerde 5 4 Vergoedingen 6 5 Uitsluitingen 7 6 Eigen risico 7 7 Premie 8 8 Wijziging van premie en/of voorwaarden 8 9 Automatische Incasso 8 10 Geschillen 8 11 Persoonsgegevens 9 12 Fraude 9 13 Begrippen in deze voorwaarden 9 DEEL 2: VERGOEDINGSVOORWAARDEN 11 MAXIMALE VERGOEDING 11 1 Maximale vergoeding 11 ZORG IN HET ZIEKENHUIS 11 2 Medisch-specialistische en kaakchirurgische zorg 11 (poliklinisch) 3 Verpleging in het ziekenhuis (inclusief dagverpleging) 11 4 Verpleging in een zelfstandig behandelcentrum 12 5 Revalidatie in een ziekenhuis of revalidatiecentrum 12 6 Plastische chirurgie 12 7 Second opinion (Inclusief Best Doctors) 13 8 Dialyse 13 9 Orgaantransplantaties Oncologieonderzoek bij kinderen Overnachtingskosten van een ouder 19 ZORG BUITEN UW WOONLAND Spoedeisende zorg buiten het woonland Repatriëring patiënt / vervoer stoffelijk overschot Begeleiding bij repatriëring 19 MEDICIJNEN EN HULPMIDDELEN Preventieve vaccinaties en geneesmiddelen Geneesmiddelen en dieetpreparaten Anticonceptie Hulpmiddelen 20 PREVENTIEVE ZORG EN MEDISCHE INFORMATIE Medische keuring (jaarlijks) Preventieve onderzoeken Erfelijkheidsonderzoek en -advisering Dieetadvisering 22 MONDZORG Implantaten Kunstgebit (uitneembare volledige protheses) Orthodontie Tandheelkundige zorg algemeen tot 18 jaar Tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen Tandheelkundige zorg voor verzekerden met een 24 handicap 44 XHI Dental 24 VERVOER Vervoer van zieken Ziekenvervoer en reis- en verblijfkosten (niet naar 26 uw woonland) ZORG BUITEN HET ZIEKENHUIS Huisarts Verpleging buiten het ziekenhuis (thuisverpleging) Fysiotherapie en oefentherapie Psychologische zorg en psychiatrische zorg 15 (eerstelijns) 14 Complementaire/alternatieve geneeswijzen, 16 therapieën en geneesmiddelen 15 Psoriasisbehandeling 16 ONGEVALLENDEKKING MONDZORG Tandheelkundige zorg bij een ongeval 17 KIND EN GEZIN In Vitro Fertilisatie (IVF), andere 17 vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen en invriezen van sperma 18 Prenatale zorg Bevalling en verloskundige zorg Geboorte-uitkering Vaccinaties voor kinderen en pasgeborenen Gehoor- en oogtest voor kinderen Logopedie Stottertherapie 18 3

4 4

5 DEEL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN XHI 1 AANMELDING EN INSCHRIJVING In dit artikel vindt u informatie over de regels die voor u gelden bij inschrijving in de ziektekostenverzekering en de aanvullende tandheelkundige verzekeringen. 1 Ziektekostenverzekering en aanvullende tandheelkundige verzekeringen U (verzekeringnemer) bent verplicht het aanvraagformulier volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen Wanneer u (verzekeringnemer) ons tijdens de aanvraagprocedure opzettelijk misleid door zaken te verzwijgen of onze vragen onjuist of onvolledig te beantwoorden of wanneer wij bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering met u zouden hebben gesloten, kunnen wij de overeenkomst binnen twee maanden na ontdekking met onmiddellijke ingang beëindigen. Uitkering is in deze gevallen door ons niet verschuldigd Wanneer anders dan beschreven in artikel niet aan de mededelingsplicht is voldaan, zullen wij u binnen twee maanden na ontdekking op de niet-nakoming wijzen onder vermelding van de mogelijke gevolgen. Wanneer de niet of onjuist meegedeelde feiten van belang zijn voor de beoordeling van het risico zoals zich dit heeft verwezenlijkt en/of wij bij kennis van de ware stand van zaken een hogere premie zouden hebben bedongen, behouden wij ons het recht voor om de bedongen uitkering (gedeeltelijk) terug te vorderen De op het aanvraagformulier en de tijdens een eventuele medische keuring verstrekte en of verkregen gegevens maken deel uit van de verzekeringsovereenkomst en kunnen leiden tot non-acceptatie van de verzekering U (verzekeringnemer) hoeft geen aanvraagformulier in te vullen voor kinderen die tijdens de looptijd van de verzekering geboren of wettig geadopteerd zijn. is dat u uw kind(eren) binnen twee maanden na de datum van geboorte of adoptie bij ons aanmeldt. De inschrijving in de verzekering vindt dan plaats per de datum van de geboorte of adoptie. Bij adoptie van een buitenlands kind vindt inschrijving plaats per de datum van adoptie in het buitenland. Benodigde documenten bij adoptie: Adoptie van een Nederlands kind: officieel bewijs van opneming in het gezin of overdracht van het kind; Adoptie in het buitenland: bewijs van overdracht door buitenlandse rechtbank, zo nodig met vertaling van een beëdigd vertaler U (verzekeringnemer) bent verplicht alle gezinsleden voor dezelfde verzekering aan te melden. Na de totstandkoming moet de verzekering blijven gelden voor alle gezinsleden. Het voorgaande geldt niet voor u en/of uw gezinsleden die volgens de Nederlandse Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn. Het is dus niet mogelijk om naast de Zorgverzekeringpolis een individuele XHI polis af te sluiten De verplichting om alle gezinsleden aan te melden, zoals beschreven in artikel 1.1.6, is niet van toepassing voor de aanvullende tandheelkundige verzekeringen. 2 INGANGSDATUM, DUUR EN EINDE VAN UW VERZEKERING In dit artikel vindt u informatie over: de ingangsdatum en de duur van uw verzekering; het einde van uw verzekering. 2.1 Ingangsdatum en duur van uw verzekering Uw verzekering gaat in op de datum, die op uw polisblad als ingangsdatum staat vermeld Uw verzekering is één kalenderjaar geldig. Wanneer uw verzekering na 1 januari ingaat, geldt uw verzekering tot en met 31 december van het daarop volgend jaar Uw verzekering wordt automatisch telkens met één kalenderjaar verlengd Een bij ons lopende ziektekostenverzekering kunt u, behoudens de bepalingen van artikel 2.1.2, wijzigen per 1 januari van het komende kalenderjaar, en dan alleen na medische beoordeling en schriftelijke bevestiging van ons U kunt een reeds bij ons lopende ziektekostenverzekering uitbreiden met een aanvullende tandheelkundige verzekering. Uitbreiding vindt alleen plaats per 1 januari nadat wij hiermee schriftelijk akkoord zijn gegaan 2.2 Einde van uw verzekering U (verzekeringnemer) kunt de verzekering beëindigen: door ervoor te zorgen dat uw opzegging (schriftelijk of per ) uiterlijk 1 december bij ons binnen is. De verzekering eindigt per 1 januari daaropvolgend. Een eenmaal gedane en geëffectueerde opzegging is onherroepelijk; door ons binnen één maand nadat een wijziging door ons aan u bekend is gemaakt schriftelijk of per mede te delen dat u weigert akkoord te gaan met een verhoging van de premie en/of een beperking van de voorwaarden op grond van artikel 8. Een eenmaal gedane en geëffectueerde opzegging is onherroepelijk; Bij overlijden van de verzekeringnemer kunnen de meeverzekerde gezinsleden de verzekering binnen twee maanden na overlijden tussentijds beëindigen Wij mogen uw verzekering beëindigen: wanneer achteraf blijkt dat u het aanvraagformulier onjuist of onvolledig hebt ingevuld, of omstandigheden hebt verzwegen die voor ons van belang kunnen zijn; op een door ons te bepalen tijdstip wanneer de premie binnen twee maanden na de vervaldag nog niet is betaald; bij aangetoonde fraude, zoals beschreven in artikel 12. Wanneer wij uw verzekering beëindigen, delen wij u dit schriftelijk mede. 3 VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE In dit artikel vindt u informatie over de verplichtingen die u heeft wanneer u bij ons een verzekering heeft afgesloten U bent verplicht al het mogelijke te doen om ons of onze medisch adviseur de gewenste inlichtingen te verschaffen. U bent verplicht medische gegevens aan te leveren in de 5

6 Nederlandse, Engelse, Spaanse of Franse taal Wanneer sprake is van gemaakte kosten door toedoen van een aansprakelijke derde, bent u verplicht ons zo goed mogelijk te helpen bij het krijgen van een schadevergoeding van deze aansprakelijke derde. Zonder onze schriftelijke toestemming mag u geen regeling (laten) treffen met de aansprakelijke derde of diens verzekeringsmaatschappij Wanneer onze belangen worden geschaad doordat u bovenstaande verplichtingen niet nakomt, verliest u uw recht op vergoeding van kosten U bent verplicht wijzigingen die van belang zijn voor de rechten en de plichten uit de verzekering binnen twee maanden schriftelijk aan ons te melden. Zulke wijzigingen zijn onder andere: verhuizing; het langer dan zes maanden per kalenderjaar verblijven in een ander land dan het woonland; geboorte; komst van een stief-, pleeg- of adoptiekind in uw gezin; overlijden; echtscheiding/beëindiging samenlevingsverband; wijzigen van uw internationale (bank)rekeningnummer (IBAN) en/of BIC het verkrijgen van rechten volgens de Nederlandse Zorgverzekeringswet voor u of voor een van uw gezinsleden. Wanneer u deze wijzigingen niet binnen twee maanden aan ons meldt, kunnen wij de wijzigingen pas in laten gaan per de meldingsdatum en niet met terugwerkende kracht op de wijzigingsdatum. Wij mogen er van uitgaan dat mededelingen u hebben bereikt wanneer ze naar uw laatst bekende adres zijn verzonden. 4 VERGOEDINGEN In dit artikel vindt u informatie over: de voorwaarden voor vergoeding; de uitbetaling van de vergoedingen. 4.1 voor vergoeding De vergoeding van kosten van zorg als in de verzekeringsovereenkomst omschreven, wordt mede naar inhoud en omvang bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vak gebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten U heeft slechts recht op zorg voor zover u daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs bent aangewezen Wij vergoeden uitsluitend kosten die zijn gemaakt tijdens de duur van de verzekeringsovereenkomst Bij aangetoonde fraude vervalt elk recht op vergoeding ten aanzien van de gehele vordering, ook voor hetgeen waarover geen onware opgave is gedaan en/of geen verkeerde voorstelling van zaken is gegeven. De reeds uitgekeerde vergoeding(en) en gemaakte (onderzoeks) kosten kunnen worden teruggevorderd De datum waarop de zorg is verleend, is bepalend voor de vaststelling van de vergoeding en voor het berekenen van de omrekenkoers U bent verplicht originele en duidelijk gespecificeerde nota s aan ons toe te sturen. Vergoeding vindt alleen dan plaats wanneer wij beschikken over een originele en duidelijk gespecificeerde nota. Kopienota s, herinneringen, pro forma nota s, begrotingen of kostenramingen en dergelijke accepteren wij niet als originele nota en worden niet vergoed. De behandelend zorgverlener moet de nota s op zijn naam hebben uitgeschreven. Als de zorgverlener een rechtspersoon is, moet op de nota staan vermeld welke natuurlijke persoon de behandeling heeft uitgevoerd Wij vergoeden geen voorschotnota s In de meeste gevallen kunt u ook via uw persoonlijke pagina op onze website declareren Nota s die wij (gedeeltelijk) vergoeden of verrekenen met het eigen risico blijven in ons bezit U bent verplicht een declaratie met de originele nota s binnen twaalf maanden na afloop van het kalenderjaar, waarin de behandeling heeft plaatsgevonden, bij ons in te dienen. Bepalend daarbij is de behandeldatum en/of de datum van de levering van de zorg zoals vermeld op de nota, en niet de datum waarop de nota is uitgeschreven. Dus na 12 maanden nadat een jaar is geëindigd, vervalt het recht op vergoeding. In het geval de nota betrekking heeft op een DBC die is aangevangen voor de einddatum van de ziektekostenverzekering worden de hiermee verband houdende kosten geacht te zijn gemaakt in de periode waarin de ziektekostenverzekering van toepassing is. In het geval u nota s later dan 12 maanden na afloop van het kalenderjaar bij ons indient, behouden wij ons het recht voor om een lagere vergoeding toe te kennen, dan waar u volgens de aanspraak recht op had. Op basis van artikel 942, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek worden nota s die later dan 3 jaar na de behandeldatum en/of de datum van levering van de zorg, bij ons worden ingediend, niet in behandeling genomen Wij vergoeden de kosten op basis van het in woonland geldende wettelijke tarief. Wanneer en voor zover geen wettelijk tarief is vastgesteld dan vergoeden wij het in woonland geldende marktconforme bedrag Wij vergoeden alleen de kosten van medisch noodzakelijke behandelingen, tenzij anders bepaald. 4.2 Uitbetaling van de vergoedingen Wij vergoeden de kosten rechtstreeks aan u Wanneer wij door u gemaakte kosten rechtstreeks aan de zorgverlener betalen, betalen wij aan sommige zorgverleners het volledige bedrag van de declaratie inclusief het openstaande eigen risico en de eigen bijdragen. In dat geval bent u (verzekeringnemer) verplicht het bedrag aan eigen risico en eigen bijdragen aan ons terug te betalen. Wanneer mogelijk verrekenen wij het bedrag dat u aan ons moet betalen met schadekosten die u bij ons heeft gedeclareerd en die wij aan u moeten betalen. Wanneer u dit bedrag niet tijdig terugbetaalt, vergoeden wij uw medische kosten pas weer op het moment dat het volledige bedrag aan eigen risico en eigen bijdragen is betaald. Wij zijn alleen verplicht kosten te vergoeden die na betaling van het volledige verschuldigde bedrag zijn gemaakt. Wanneer u (verzekeringnemer) dit bedrag niet tijdig terugbetaalt, verhogen wij het door u verschuldigde bedrag met administratiekosten en de rente. Wanneer wij maatregelen voor incasso treffen, komen de kosten voor u (verzekeringnemer) rekening. Deze kosten bedragen 6

7 minimaal 15% van het verschuldigde bedrag XHI berekent alles in Euro s. De in het buitenland gemaakte kosten worden dus ook uitgekeerd in Euro s. Wij vergoeden geen kosten die ontstaan bij koersverschillen. Wij vergoeden wel de transactie kosten om over te maken op een buitenlands bankrekening nummer. Wij vergoeden niet kosten die buitenlandse banken daar boven op nog bij u in rekening brengen. De datum waarop de zorg is verleend, zoals vermeld op de nota, is bepalend voor de vaststelling van de vergoeding en de vaststelling van de wisselkoers. Voor de 40 meest gebruikte valuta gebruiken wij de weekkoers van de Nederlandse Bank. Voor de overige valuta gebruiken wij maandelijkse koersen van OANDA. 4.3 Welke verzekering vergoedt Wanneer u meerdere verzekeringen bij ons heeft afgesloten, komen de door u ingediende nota s achtereenvolgens ten laste van: de XHI verzekering; en het eventuele restbedrag ten laste van: de aanvullende tandheelkundige verzekering. 4.4 Vergoeding van kosten buiten het woonland of land van herkomst Wanneer u medisch behandeld wilt worden in een ander land, dan uw woonland of uw land van herkomst, vergoeden wij deze behandeling alleen wanneer wij u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebben gegeven. 4.5 Samenloop Wanneer u als de in deze voorwaarden bedoelde verzekering niet bestond aanspraak zou kunnen maken op vergoeding van schade respectievelijk kosten op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, is de XHI verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dit kan bijvoorbeeld een reisverzekering, aansprakelijksheidsverzekering of lokale ziektekostenverzekering zijn. In het geval dat de schade hoger is dan de maximale vergoeding bij die verzekeringen waarop u aanspraak kunt maken, kunt u aanspraak maken op de XHI verzekering voor dat deel dat dan niet vergoed wordt. 5 UITSLUITINGEN In dit artikel vindt u informatie over de kosten die wij niet vergoeden Wij vergoeden geen kosten die verband houden met een ziekte of afwijking die u al had, en waarmee u al bekend was of waarvan u al klachten ondervond voordat u bij ons een verzekering afsloot, terwijl u die niet op het aanvraagformulier heeft vermeld. Dit geldt ook bij uitbreiding van de verzekering Wij vergoeden geen kosten die zijn veroorzaakt door of voortvloeien uit atoomkernreacties (tenzij de radioactieve stoffen zijn gebruikt voor medische verzorging), gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij Wij vergoeden geen kosten van eigen bijdragen volgens wettelijke verzekeringen in het woonland Wij vergoeden geen kosten van celtherapie, chelatietherapie, keuringen, griepprikken, behandeling tegen snurken, behandeling van plagiocefalie en brachycefalie zonder craniostenose met een redressie helm, behandelingen gericht op sterilisatie dan wel op het ongedaan maken daarvan en het afgeven van doktersverklaringen, tenzij in een van de verzekeringen uitdrukkelijk vermeld staat dat wij deze wel vergoeden Wij vergoeden geen kosten van een behandeling in het kader van HIV of Aids, wanneer u XHI Basic heeft afgesloten Wij vergoeden geen kosten van hulp door een specialist, verleend op een gebied dat niet tot zijn specialisme behoort Wij vergoeden geen kosten als gevolg van niet nagekomen afspraken Wij vergoeden geen kosten van behandelingen die zijn uitgevoerd door uzelf ten laste van uw ziektekostenverzekering. Voor een behandeling die door uw partner, gezinslid en/of familielid in de eerste en tweede graad van u of uw gezin wordt uitgevoerd, dienen wij u vooraf toestemming te geven, als u deze behandeling ook bij ons wilt declareren Wij vergoeden geen kosten die u maakt in de eerste 10 maanden na het afsluiten van een XHI Comfort of XHI Excellent voor de volgende vergoedingen: vergoedingen voor IVF overige vruchtbaarheidsbehandelingen prenatale screening bevalling en verloskundige zorg geboorte-uitkering. Ook vergoeden we geen zorg in de volgende privé geboortezorgklinieken in Londen, Groot Brittannië: Portland Hospital Chelsea & Westminster (Kensington Wing) St. Mary s Hospital (Lindo Wing) 6 EIGEN RISICO In dit artikel vindt u informatie over de regels met betrekking tot het eigen risico Het eigen risico is alleen van toepassing op de ziektekostenverzekering en niet op de aanvullende tandheelkundige verzekering Het eigen risico geldt voor één kalenderjaar en is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Meeverzekerde kinderen tot 18 jaar zijn mede bepalend voor de gezinssamenstelling en dus de hoogte van het eigen risico, maar op door hen gemaakte kosten van zorg is het eigen risico niet van toepassing Wanneer uw verzekering na 1 januari van een kalenderjaar ingaat, wordt het eigen risico voor dat kalenderjaar naar evenredigheid verminderd Beëindiging van uw verzekering in de loop van het kalenderjaar heeft geen invloed op de hoogte van het eigen risico in dat kalenderjaar Bij wijziging van de gezinssamenstelling in de loop van het kalenderjaar zal het eigen risico voor het desbetreffende kalenderjaar naar evenredigheid worden bijgesteld Wij vergoeden uitsluitend de ziektekosten die boven het bedrag van het eigen risico uit komen. Het eigen risico is ook van toepassing op gemaximeerde vergoedingen Aanpassen van eigen risico (ER): XHI heeft een standaard 7

8 eigen risico maar biedt de mogelijkheid om het ER te verhogen, u betaalt dan een lagere premie. Een wijziging hiervan dient voor 1 januari bij ons bekend te zijn. Een aanpassing is alleen mogelijk per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. Tussentijds het ER aanpassen is niet mogelijk. 7 PREMIE In dit artikel vindt u informatie over: de hoogte van de premie; het betalen van de premie; de gevolgen van niet-tijdige betaling/ betalingsachterstand; wat er met de premie gebeurt wanneer uw verzekering eindigt of wijzigt. 7.1 Hoogte van de premie Op uw polisblad vindt u de hoogte van de premie voor de ziektekostenverzekering, de aanvullende tandheelkundige verzekering Wij stellen de hoogte van de premie voor de ziektekostenverzekering en de aanvullende tandheelkundige verzekeringen vast. Deze is afhankelijk van de gezinssamenstelling, de hoogte van het eigen risico, woonland en uw leeftijd. Wanneer de premie hoger wordt doordat u een leeftijdsgrens overschrijdt, wijzigt de premie per de eerste van de maand daaropvolgend. Wijzigt uw leeftijd per de eerste van de maand, dan wijzigt de premie per de eerste van de desbetreffende maand. 7.2 Het betalen van de premie De verzekeringnemer is verplicht de premie te betalen. U moet in verband met premiebetaling dan ook worden gelezen als u (verzekeringnemer) U bent verplicht de premie vooruit en in Euro s te betalen Wij brengen de ontvangen premie altijd eerst in mindering op de langst openstaande premievordering U mag geen premie verrekenen met de van ons te ontvangen vergoedingen Als de verzekering tussentijds wordt beëindigd, wordt de door u teveel betaalde premie terugbetaald. Wij kunnen van de terug te betalen premie een bedrag voor administratiekosten aftrekken. 7.3 Niet-tijdige betaling Wanneer u de premie niet tijdig betaalt, vervalt uw aanspraak op vergoedingen uit de ziektekostenverzekering en de aanvullende tandheelkundige verzekering vanaf de dag dat de premie verschuldigd is. U heeft pas weer recht op vergoeding van medische kosten op het moment dat de volledige achterstallige premie is betaald. Wij zijn alleen verplicht kosten te vergoeden die na betaling van de volledige achterstallige premie zijn gemaakt en die niet te verwachten waren U blijft verplicht achterstallige premie te betalen Wanneer u uw premie niet tijdig betaalt, verhogen wij het door u verschuldigde bedrag met administratiekosten en de rente Wanneer wij maatregelen voor incasso treffen, komen de kosten voor invordering van deze bedragen, inclusief de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, voor uw rekening Wij behouden ons het recht voor de verzekering te beëindigen na het verstrijken van de betalingstermijn van de derde aanmaning (ingebrekestelling). Als wij tot beëindiging over gaan ontvangt u een schriftelijke bevestiging hiervan. De betalingsplicht blijft bestaan. 7.4 Premiebetaling bij begin, wijziging of einde van de verzekering Bij begin wijziging of eind van de verzekering wordt de premie nooit naar rato van een maand verrekend. U bent bij ons altijd een volledige maandpremie verschuldigd. 8 WIJZIGING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN In dit artikel vindt u informatie over: op wie een wijziging van de premie en/of voorwaarden van toepassing is; wat u kunt doen wanneer u niet akkoord gaat met een wijziging; wanneer u een wijziging niet mag weigeren Wij hebben het recht de voorwaarden en/of de premie van de bij ons lopende verzekeringen en bloc dan wel groepsgewijs te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt op een door ons nader vast te stellen datum doorgevoerd Wanneer wij de premie verhogen of de vergoedingen uit de verzekeringsvoorwaarden beperken, gelden deze wijzigingen ook wanneer u al verzekerd was Wanneer u (verzekeringnemer) niet akkoord gaat met de verhoging van de premie of de beperking van de voorwaarden, kunt u dit schriftelijk of per aan ons melden binnen 30 dagen nadat de wijziging door ons bekend is gemaakt. Wij beëindigen uw verzekering dan op de dag waarop de wijziging ingaat U mag de wijziging niet weigeren wanneer: u nog geen kalenderjaar bij ons ingeschreven bent; de premieverhoging en/of de beperkingen van de vergoedingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen; uw premie hoger wordt door het overschrijden van een leeftijdsgrens en/of doordat u verhuist naar een andere regio. 9 AUTOMATISCHE INCASSO Betalingen van de premie, vrijwillig gekozen eigen risico, eigen betalingen en eventuele overige vorderingen geschieden bij voorkeur per automatische incasso (alleen mogelijk via een Nederlands bankrekeningnummer). Indien u kiest voor een andere betaalwijze dan per automatische incasso kunnen wij administratiekosten in rekening brengen. 10 GESCHILLEN Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing Wanneer u het niet eens bent met een door ons genomen beslissing of u bent ontevreden over onze dienstverlening dan kunt u uw klacht binnen zes maanden nadat de beslissing aan u is meegedeeld of de dienstverlening aan u is verleend voorleggen aan de Centrale 8

9 Klachtencoördinatie. U kunt uw klacht per brief, , telefonisch, internet of per faxbericht aan ons voorleggen Na ontvangst wordt uw klacht opgenomen in ons klachten registratiesysteem en ontvangt u hiervan een bevestiging. U ontvangt uiterlijk binnen drie weken een inhoudelijke reactie. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan informeert de behandelaar of de Centrale Klachtencoördinatie u hierover Wanneer u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht dan heeft u de mogelijkheid een herbeoordeling bij ons aan te vragen. Uw herbeoordelingsverzoek kunt u schriftelijk indienen bij XHI/Achmea, de Centrale Klachten coördinatie, Antwoordnummer 2241, 8000 VB Zwolle, per telefonisch U ontvangt hiervan een bevestiging en ontvangt uiterlijk binnen drie weken een inhoudelijke reactie. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de herbeoordeling van uw klacht, dan informeert de behandelaar of de Centrale Klachtencoördinatie u hierover In afwijking van het voorgaande lid, of wanneer de herbeoordeling niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u uw klacht laten toetsen door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Postbus 291, 3700 AG Zeist ( De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen kan uw verzoek niet in behandeling nemen als een rechter lijke instantie uw zaak al in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan. Het staat u altijd vrij om naar de burgerlijk rechter te stappen, zelfs nadat de Geschillencommissie een bindend advies heeft uitgebracht. 11 PERSOONSGEGEVENS Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gebruiken wij binnen Achmea voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante producten en/of diensten, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van uw persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars van toepassing Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw adres intrekken dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als Achmea uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie vindt u op Vanaf het moment dat de ziektekostenverzekering ingaat, mogen wij aan derden (zorgverleners, leveranciers e.d.) inlichtingen vragen en geven voor zover dit nodig is om de verplichtingen uit hoofde van de ziektekosten verzekering te kunnen nakomen. Onder inlichtingen wordt in dit verband verstaan uw adres- en polisgegevens. Als het om dringende reden noodzakelijk is dat zorgverleners of leveranciers geen inzage mogen hebben in uw adresgegevens, dan kunt u ons dat schriftelijk melden. 12 FRAUDE Fraude is het onder valse voorwendselen of op oneigenlijke grond en/of wijze verkrijgen van een vergoeding van ons of een verzekeringsovereenkomst met ons. Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op vergoeding vervalt wanneer u een bij de vergoeding belanghebbende een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan met betrekking tot een ingediende vordering of feiten heeft verzwegen die voor ons bij de beoordeling van een ingediende vordering van belang kunnen zijn. In een dergelijk geval vervalt elk recht op vergoeding ten aanzien van de gehele vordering, ook voor hetgeen waarover geen onware opgave is gedaan en/of geen verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Fraude kan voorts tot gevolg hebben dat wij: a. aangifte doen bij de politie; b. de verzekeringsovereenkomst(en) beëindigen en u pas 5 jaar na beëindiging een nieuwe verzekeringsovereenkomst kunt sluiten; c. registratie doen in de tussen verzekeraars erkende signaleringssystemen; d. uitgekeerde vergoeding(en) en gemaakte (onderzoeks-)kosten terugvorderen. 13 BEGRIPPEN IN DEZE VOORWAARDEN In dit artikel leggen wij de betekenis uit van enkele in de voorwaarden gebruikte begrippen. Ambulance Een vervoermiddel, bedoeld voor vervoer van zieken en ongevalslachtoffers. Apotheekhoudende De apotheekhoudend huisarts dan wel een gevestigd apotheker die staat ingeschreven in het register van gevestigde apothekers, dan wel een apotheker die zich in de apotheek laat bijstaan door apothekers die in dit register staan ingeschreven, dan wel de rechtspersoon die de zorg doet verlenen door apothekers die staan ingeschreven in voornoemd register. Arts Degene die op grond van de wet, die in het woonland geldt, bevoegd is tot het uitoefenen van de geneeskunst. Arts voor de jeugdgezondheidszorg Een in het woonland erkende arts voor de jeugdgezondheidszorg. Buitenland Elk ander land dan uw woonland. Bijkomende kosten Medische kosten die rechtstreeks verband houden met een medisch specialistische of kaakchirurgische behandeling en die zijn ontstaan tijdens een behandeling in een ziekenhuis, zoals kosten van röntgenfoto s, bloedtransfusies, laboratoriumkosten, geneesmiddelen, bestralingen, 9

10 narcose, verbandmiddelen en gebruik van de operatiekamer. De bijkomende kosten moeten in rekening worden gebracht door een ziekenhuis of laboratorium. Bijzondere tandheelkunde Tandheelkundige hulp aan patiënten, bij wie behandeling in de normale tandartspraktijk vanwege ernstige aandoeningen of handicaps niet goed (meer) mogelijk is Dagverpleging Bedverpleging in een ziekenhuis korter dan 24 uur, voorzienbaar nodig om op dezelfde dag onderzoek of behandeling door een medisch specialist of kaakchirurg te ondergaan. Diëtist Een in het woonland erkende diëtist. Ergotherapeut Een in het woonland erkende ergotherapeut. Fraude Fraude is het onder valse voorwendselen of op oneigenlijke grond en/of wijze verkrijgen van een vergoeding van ons of een verzekeringsovereenkomst met ons. Fysiotherapeut Een in het woonland erkende fysiotherapeut. Geneesmiddelen Door een apotheek of apotheekhoudend arts geleverde geneesmiddelen, op voorschrift van de behandelend huisarts, specialist of tandarts. Gezin Eén volwassene, dan wel twee gehuwde of duurzaam samenwonende personen en de inwonende ongehuwde eigen, stief-, pleeg- of adoptiekinderen tot 27 jaar. Huidtherapeut Een in het woonland erkende huidtherapeut. Huisarts Een in het woonland erkende huisarts. Hulpmiddel Een medisch hulpmiddel dat is opgenomen in het Achmea Reglement Hulpmiddelen. Kaakchirurg Een in het woonland erkende kaakchirurg. Kalenderjaar De periode die loopt van 1 januari tot en met 31 december. Laboratorium Een in het woonland erkend laboratorium. Land van herkomst Het land waar men geboren is en/of vandaan komt en waar men de grootste sociale (familie)binding mee heeft. Woonland Het land waar men het grootste gedeelte van het jaar verblijft. Logopedist Een in het woonland erkende logopedist. Medische noodzaak De noodzaak voor onderzoek en behandeling volgens algemeen erkende, medisch wetenschappelijke overwegingen. Medisch adviseur De arts, die ons in medische aangelegenheden adviseert. Medisch specialist Een in het woonland als zodanig erkende arts, niet zijnde een tandarts, die zich heeft toegelegd op specialistische behandeling volgens algemeen erkende medisch wetenschappelijke overwegingen. Oefentherapeut Een in het woonland erkende oefentherapeut. Orthodontist Een in het woonland erkende tandarts of specialist voor kaakorthopedie. Polisblad De ziektekostenpolis (akte) waarin de tussen u (verzekeringnemer) en ons gesloten ziektekostenverzekering is vastgelegd. Psycholoog Een in het woonland erkende psycholoog. Psychiater Een in het woonland erkende psychiater. Reis Een gemaakte reis, in verband met een (para) medische behandeling in een ziekenhuis (klinisch/poliklinisch), waarvoor dekking is binnen deze voorwaarden en waarvoor door ons vooraf toestemming is verleend. De reis gaat in vanaf het moment dat het woonadres wordt verlaten tot het moment dat u op het woonadres bent teruggekeerd. Revalidatie Onderzoek, advisering en behandeling van medisch specialistische, paramedische, gedragswetenschappelijke en revalidatietechnische aard. Deze zorg wordt verleend door een multidisciplinair team van deskundigen, onder leiding van een medisch specialist, verbonden aan een conform de bij of door wet gestelde regels in het woonland toegelaten instelling voor revalidatie. Tandarts Een in het woonland erkende tandarts. Tandprotheticus Een in het woonland erkende tandprotheticus. Thuisverpleging Verpleging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden in een thuissituatie U/uw De verzekerde personen. Deze staan genoemd op het bewijs van verzekering. Met u (verzekeringnemer) wordt bedoeld degene die de verzekering heeft afgesloten. Verloskundige Een in het woonland erkende verloskundige. Wij/ons Achmea Zorgverzekeringen N.V. Zelfstandig behandelcentrum Een in het woonland erkende instelling voor medisch specialistische zorg (IMSZ) voor onderzoek en behandeling. Dit kan een particuliere (en dus exclusieve) privekliniek zijn of een behandelcentrum dat onderdeel uitmaakt van het reguliere zorgsysteem in uw woonland. Ziekenhuis Een in het woonland erkende instelling voor medisch specialistische zorg (IMSZ) voor verpleging, onderzoek en behandeling van zieken. Ziekenhuisverpleging Opneming langer dan 24 uur in een ziekenhuis, wanneer en zolang op medische gronden verpleging, onderzoek en behandeling uitsluitend in een ziekenhuis kunnen worden geboden, terwijl onafgebroken behandeling door een medisch specialist of kaakchirurg noodzakelijk is. Ziektekostenverzekering De door u bij ons gesloten privaatrechtelijke verzekering tegen ziektekosten, waarvoor wij het risico dragen. 10

11 DEEL 2 VERGOEDINGS VOORWAARDEN MAXIMALE VERGOEDING ZORG IN EEN ZIEKENHUIS 1 MAXIMALE VERGOEDING Wij vergoeden de kosten van alle vergoedingen uit de XHI Basic, XHI Comfort en XHI Excellent tot een maximumbedrag. Wij vergoeden per persoon per kalenderjaar maximaal: , als u XHI Basic heeft , als u XHI Comfort heeft , als u XHI Excellent heeft. 2 MEDISCH-SPECIALISTISCHE EN KAAKCHIRURGISCHE ZORG (POLIKLINISCH) Wij vergoeden de kosten van: medisch specialistische of kaakchirurgische zorg; de bijkomende kosten. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen medisch specialisten en kaakchirurgen als zorg plegen te bieden. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, verloskundige in het geval dat het verloskundige zorg betreft, tandarts in het geval dat het kaakchirurgische zorg betreft of een andere medisch specialist. 3 VERPLEGING IN HET ZIEKENHUIS (INCLUSIEF DAGVERPLEGING) Wij vergoeden bij dagbehandeling of ziekenhuisopname voor een ononderbroken periode van maximaal 365 dagen de kosten van onderstaande zorg. Voor de berekening van de 365 dagen telt ook mee de opname ten behoeve van revalidatie in een ziekenhuis of revalidatiecentrum en opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar een dergelijke onderbreking telt niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 365 dagen. Wij vergoeden de kosten van: verblijf, inclusief verpleging en verzorging, op basis van: laagste klasse wanneer u XHI Basic heeft; tweede klasse wanneer u XHI Comfort heeft; eerste klasse wanneer u XHI Excellent heeft. medisch specialistische of kaakchirurgische zorg; honorariumtoeslagen die mogen worden berekend bij opname op 1st en 2 de klasse. de bij de behandeling behorende paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen, gedurende de periode van opname. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen medisch specialisten en kaakchirurgen als zorg plegen te bieden. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, verloskundige in het geval dat het verloskundige zorg betreft, tandarts in het geval dat het kaakchirurgische zorg betreft of een andere medisch specialist. 11

12 U moet een ziekenhuisopname vooraf bij ons aanvragen. Wanneer het gaat om plastische chirurgie of kaakchirurgie moet u ons voor ziekenhuisopname tenminste drie weken van tevoren toestemming vragen. Als bewijs van onze goedkeuring voor elke ziekenhuisiopname, geven wij het zieken huis een garantieverklaring. Een acute ziekenhuisopname moet u binnen 48 uur melden bij onze alarmcentrale Eurocross Assistance. U moet uw huisarts, tandarts of medisch specialist machtigen de reden van opname aan onze medisch adviseur bekend te maken. Wanneer een ziekenhuisopname begint na 30 juni en eindigt in het daaropvolgende kalenderjaar passen wij slechts één keer het eigen risico toe op de kosten van deze ziekenhuisverpleging. 4 VERPLEGING IN EEN ZELFSTANDIG BEHANDELCENTRUM Wij vergoeden bij behandeling in een zelfstandig behandelcentrum de kosten van: verpleging en verzorging; medisch specialistische zorg en kaakchirurgische zorg; de bij de behandeling behorende paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen medisch specialisten en kaakchirurgen als zorg plegen te bieden. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, tandarts in het geval dat het kaakchirurgische zorg betreft of een andere medisch specialist. U moet een opname vooraf bij ons aanvragen via Eurocross. Wanneer het gaat om plastische chirurgie of kaakchirurgie moet u ons voor ziekenhuisopname tenminste drie weken van tevoren toestemming vragen. Als bewijs van onze toestemming voor een opname geven wij het ziekenhuis een garantieverklaring. U moet uw huisarts, tandarts of medisch specialist machtigen de reden van opname aan onze medisch adviseur bekend te maken. Bij privéklinieken geldt dat vergoeding pas mogelijk is na toestemming van Eurocross. 5 REVALIDATIE IN EEN ZIEKENHUIS OF REVALIDATIECENTRUM Wij vergoeden de kosten van revalidatie, maar uitsluitend als: deze zorg voor u als meest doeltreffend is aangewezen ter voorkoming, vermindering of overwinning van een handicap die het gevolg is van stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen of een handicap die het gevolg is van een aandoening van het centrale zenuwstelsel leidend tot beperkingen in de communicatie, cognitie of gedrag; u met die zorg in staat bent een mate van zelfstandigheid te bereiken of te behouden die, gegeven uw beperkingen, redelijkerwijs mogelijk is. Revalidatie kan plaatsvinden: in een klinische situatie, gepaard gaande met meerdaagse opname, als daarmee spoedig betere resultaten te verwachten zijn dan met revalidatie zonder opname. Wij vergoeden bij revalidatie in een klinische situatie voor een ononderbroken periode van maximaal 365 dagen. Voor de berekening van de 365 dagen telt ook mee de opname in een ziekenhuis die geen verband houdt met revalidatie en opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar een dergelijke onderbreking telt niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 365 dagen; in een niet-klinische situatie (deeltijd- of dagbehandeling). U moet vooraf toestemming aan ons vragen. Als bewijs van onze goedkeuring geven wij het ziekenhuis of het revalidatiecentrum een garantieverklaring. De aanvraag voor toestemming moet vergezeld gaan van een behandelplan. 6 PLASTISCHE CHIRURGIE Wij vergoeden de kosten van chirurgische ingrepen van plastisch chirurgische aard door een medisch specialist of kaakchirurg wanneer de behandeling leidt tot correctie van: afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen; verminkingen die het gevolg zijn van ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting; de volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaaken gehemeltespleten, misvormingen van het benig aangezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen; verlamde of verslapte bovenoogleden die het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of bij een geboorte aanwezige chronische aandoening of als een correctie medisch noodzakelijk is; de buikwand (het abdominoplastiek), als er sprake is van een verminking die in ernst te vergelijken is met een derdegraads verbranding, van onbehandelbare smetten in huidplooien of van een zeer ernstige beperking van de bewegingsvrijheid (hiervan is sprake indien het buikschort minimaal een kwart van de bovenbenen bedekt); primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transsexualiteit (inclusief epilatie van de schaamstreek en baard). U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. 12

13 Uitsluiting Wij vergoeden niet de kosten van behandeling voor het operatief plaatsen en het operatief vervangen van borstprothesen, anders dan bij status na een (gedeeltelijke) borstamputatie, het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak, lipo suctie van de buik, behandeling van bovenoogleden die verlamd of verslapt zijn, anders dan als gevolg van een aangeboren afwijking of van een bij de geboorte aan wezige chronische aandoening zonder medische noodzaak. 7 SECOND OPINION (INCLUSIEF BEST DOCTORS) Wij vergoeden de kosten van een second opinion. Een second opinion is het vragen van een beoordeling van een door uw arts gestelde diagnose of voorgestelde behandeling aan een tweede, onafhankelijke arts die werkzaam is op hetzelfde specialisme/vakgebied als de eerste behandelaar. Het oordeel of advies kan zowel door u als door de behandelend arts worden gevraagd. Voor een second opinion kunt u ook gebruik maken van Best Doctors. U moet zijn doorverwezen door uw behandelaar. Dit kan een huisarts, medisch specialist, klinisch psycholoog of psychotherapeut zijn. De second opinion moet betrekking hebben op de geneeskundige zorg van u, zoals deze al besproken is met de eerste behandelaar. U dient met de second opinion terug te keren naar de eerste behandelaar. Deze houdt de regie over de behandeling. Wij vergoeden de kosten alleen wanneer de diagnostiek of behandeling onder de voorwaarden van deze ziektekostenverzekering valt. Second opinion van Best Doctors Voor een second opinion kunt u ook gebruikmaken van de internationale medische organisatie Best Doctors. Een internationaal topspecialist geeft dan een second opinion op basis van alle onderzoeken die u al heeft ondergaan en die in uw medisch dossier staan. U hoeft dus niet te reizen. U kunt een second opinion van Best Doctors aanvragen via het medisch team van Eurocross Assistance 8 DIALYSE Wij vergoeden de kosten van dialyse in een ziekenhuis, dialysecentrum of bij u thuis al dan niet gepaard gaande met onderzoek, behandeling, verpleging, de voor de behandeling benodigde farmaceutische zorg en psychosociale begeleiding van u en van personen die bij het uitvoeren van de dialyse, elders dan in een dialysecentrum, behulpzaam zijn. Daarnaast vergoeden wij bij thuisdialyse: de kosten die verband houden met de opleiding door het dialysecentrum van degenen die de dialyse uitvoeren dan wel daarbij behulpzaam zijn; de kosten van het in bruikleen geven van de dialyse apparatuur met toebehoren, de vergoeding van de kosten van de regelmatige controle en het onderhoud hiervan (vervanging inbegrepen) en van de chemicaliën en vloeistoffen, benodigd voor het verrichten van de dialyse; de kosten van de noodzakelijke deskundige assistentie door het dialysecentrum bij de dialyse. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven via Eurocross Assistance. U moet bij thuisdialyse vooraf een begroting van de kosten overleggen. 9 ORGAANTRANSPLANTATIES Wij vergoeden de kosten van: transplantatie in een ziekenhuis van weefsels en organen indien de transplantatie is verricht in een lidstaat van de Europese Unie, in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in een andere staat indien de donor woonachtig is in die staat en de echtgenoot, de geregistreerde partner of een bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad van de verzekerde is; de specialistisch geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor en in verband met de operatieve ver wij dering van het transplantatiemateriaal bij de gekozen donor; het onderzoek, de preservering, de ver wij dering en het vervoer van het postmortale transplantatie materiaal, in verband met de voorgenomen transplantatie; transplantatie in een zelfstandig behandelcentrum indien dit op grond van wet en regelgeving is toegestaan. De donor heeft recht op vergoeding van de kosten van: zorg, waarop volgens deze polis aanspraak bestaat, gedurende ten hoogste 3 maanden, dan wel een half jaar in geval van een levertransplantatie, na de datum van ontslag uit het ziekenhuis, waarin de donor ter selectie of verwijdering van transplantatiemateriaal werd opgenomen en uitsluitend wanneer de verleende zorg verband houdt met die opname; het vervoer in de laagste klasse van een openbaar middel van vervoer, dan wel wanneer en voor zover medisch noodzakelijk per auto, in verband met de selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis en met de zorg, bedoeld in de vorige zin; het vervoer van en naar het woonland of land van herkomst van de verzekerde van een in het buitenland woonachtige donor in verband met transplantatie van een nier, beenmerg, lever, hart en longen of lever. Ook vergoeden wij de overige transplantatie kosten, voor zover deze verband houden met het wonen van de donor in een ander land dan het woonland of land van herkomst van de verzekerde. Tot deze laatste kosten behoren in ieder geval niet de verblijfskosten en eventuele gederfde inkomsten van de donor tijdens de behandeling zelf. 13

14 Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. Wij vergoeden de kosten van de donor mits de behandeling een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de transplantatie. ZORG BUITEN HET ZIEKENHUIS 10 HUISARTS Wij vergoeden de kosten van geneeskundige zorg verleend door een huisarts, of een daarmee gelijk te stellen arts/zorgverlener die onder de verantwoordelijkheid van een huisarts werkzaam is. De vergoeding omvat ook röntgen- en laboratoriumonderzoek op aanvraag van de huisarts. De omvang van deze te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen huisartsen als zorg plegen te bieden. Inschrijfkosten van een huisarts vergoeden wij alleen indien dit kosten van de huisarts in het woonland betreffen. 11 VERPLEGING BUITEN HET ZIEKENHUIS (THUISVERPLEGING) Wij vergoeden de kosten van thuisverpleging voor maximaal 6 weken per 5 kalenderjaren, per persoon, gedurende maximaal 8 uren per etmaal. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. Wij vergoeden de kosten uitsluitend wanneer door de thuisverpleging een medisch noodzakelijk verblijf in een ziekenhuis wordt verkort of voorkomen. De thuisverpleging moet door een gediplomeerd verpleegkundige uitgevoerd worden. Wij vergoeden de kosten slechts wanneer u geen aanspraak kunt maken op vergoeding uit een andere verzekering. 12 FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE LET OP! Met chronische aandoeningen bedoelen wij de aandoeningen die wij in Nederland kennen op de zogenaamde Chronische lijst (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering) van de (Nederlandse) overheid. De naam van deze lijst doet denken dat alle aandoeningen die chronisch zijn hierop staan, dit is echter niet altijd het geval! Daarnaast kan het ook voorkomen dat niet-chronische aandoeningen er wel op staan. U kunt bij vragen ook contact met ons opnemen Chronische aandoeningen Wij vergoeden de kosten van behandeling door een fysiotherapeut of door een oefentherapeut bij bepaalde chronische aandoeningen. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen fysiotherapeuten en oefentherapeuten respectievelijk als zorg plegen te bieden. 14

15 U moet zijn doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Manuele lymfedrainage in verband met ernstig lymfoedeem mag ook worden uitgevoerd door een huidtherapeut. Uitsluitingen Onder fysiotherapie wordt niet verstaan hydrotherapie die in een zwembad plaatsvindt. Wij vergoeden niet de kosten van individuele of groepsbehandeling, die slechts ten doel heeft om de conditie door middel van training te bevorderen. Wij vergoeden niet de kosten van zwangerschaps- en postnatale gymnastiek, (medische) fitness, (sport) massage en arbeids- en bezigheidstherapie. Wij vergoeden niet de kosten van de volgende toeslagen; toeslag buiten reguliere werktijden; niet-nagekomen afspraak; eenvoudige, korte rapporten danwel meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten. Wij vergoeden niet de kosten van de door de fysiotherapeut of oefentherapeut verstrekte verbanden hulpmiddelen Niet-chronische aandoeningen Wij vergoeden de kosten van behandeling door een fysiotherapeut of door een oefentherapeut: tot een maximum van 250, per persoon per jaar wanneer u XHI Basic heeft; tot een maximum van 1.000, per persoon per jaar wanneer u XHI Comfort heeft; tot een maximum van 2.000, per persoon per jaar wanneer u XHI Excellent heeft. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen fysiotherapeuten en oefentherapeuten respectievelijk als zorg plegen te bieden. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen fysiotherapeuten en oefentherapeuten respectievelijk als zorg plegen te bieden. Manuele lymfedrainage in verband met ernstig lymfoedeem mag ook worden uitgevoerd door een huidtherapeut. Uitsluitingen Onder fysiotherapie wordt niet verstaan hydrotherapie die in een zwembad plaatsvindt. Wij vergoeden niet de kosten van individuele of groepsbehandeling, die slechts ten doel heeft om de conditie door middel van training te bevorderen. Wij vergoeden niet de kosten van zwangerschaps- en postnatale gymnastiek, (medische) fitness, (sport) massage en arbeids- en bezigheidstherapie. Wij vergoeden niet de kosten van de volgende toeslagen; toeslag buiten reguliere werktijden; niet-nagekomen afspraak; eenvoudige, korte rapporten danwel meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten. Wij vergoeden niet de kosten van de door de fysiotherapeut of oefentherapeut verstrekte verbanden hulpmiddelen Bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie Wij vergoeden éénmaal per indicatie de kosten van een bekkenfysiotherapeut bij urine-incontinentie voor verzekerden van 18 jaar of ouder. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen fysiotherapeuten als zorg plegen te bieden. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Uitsluitingen Wij vergoeden niet de kosten van zwangerschaps- en postnatale gymnastiek, (medische) fitness, (sport) massage en arbeids- en bezigheidstherapie. Wij vergoeden niet de kosten van de volgende toeslagen; toeslag buiten reguliere werktijden; niet-nagekomen afspraak; eenvoudige, korte rapporten danwel meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten. Wij vergoeden niet de kosten van de door de fysiotherapeut of oefentherapeut verstrekte verbanden hulpmiddelen. 13 PSYCHOLOGISCHE ZORG EN PSYCHIATRISCHE ZORG (EERSTELIJNS) Wij vergoeden de kosten van eerstelijnspsychologische zorg en psychiatrische behandelingen. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of een arts voor de jeugdgezondheidszorg. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. Het moet gaan om een behandeling die plaatsvindt in het kader van een medische behandeling. Kosten van onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter vallen buiten de dekking. De behandeling moet worden uitgevoerd door een in het woonland of land van herkomst erkende eerstelijnspsycholoog of psychiater. Indien een behandelproces wordt onderbroken door het vertrek naar een nieuw woonland en kan de behandeling via mail, bel of online contact toch worden voortgezet, dan vergoeden wij die behandelingen conform de dekking. Wij vergoeden: 75% van de kosten tot een maximum van 500, per persoon per kalenderjaar, wanneer u XHI Basic of XHI Comfort heeft; 100% van de kosten tot een maximum van 1.000, per persoon per kalenderjaar, wanneer u XHI Excellent heeft. 14 COMPLEMENTAIRE/ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, THERAPIEËN EN GENEESMIDDELEN Comfort en Excellent Wij vergoeden de kosten van: chiropractie; osteopathie; homeopathie; acupunctuur. 15

16 Wij vergoeden: tot een maximum van 450, per persoon per kalenderjaar wanneer u een XHI Comfort heeft; tot een maximum van 850, per persoon per kalenderjaar wanneer u een XHI Excellent heeft. De alternatieve genezer of therapeut moet voldoen aan de kwaliteitseisen die binnen de beroepsgroep in het woonland gebruikelijk zijn. 15 PSORIASISBEHANDELING Wij vergoeden de kosten per persoon per kalenderjaar van behandeling van psoriasis door middel van UV-B lichtbehandeling bij u thuis of behandeling van psoriasis in een psoriasisdagbehandelingscentrum. Wij vergoeden 75% tot maximaal: 1.000,- als u XHI Basic heeft 1.000, als u XHI Comfort heeft 1.500, als u XHI Excellent heeft. U moet vooraf een indicatie van de huidarts aan ons overleggen. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. ONGEVALLENDEKKING MONDZORG 16 TANDHEELKUNDIGE ZORG BIJ EEN ONGEVAL Comfort en Excellent Wij vergoeden aan verzekerden van 18 jaar en ouder tandheelkundige zorg door een tandarts of kaakchirurg. De behandeling moet het gevolg zijn van een ongeval tijdens de looptijd van deze verzekering. Daarnaast moet de behandeling plaatsvinden binnen 1 jaar na het ongeval, tenzij het noodzakelijk is om een (definitieve) behandeling uit te stellen, doordat het gebit niet volgroeid is. Onze adviserend tandarts beoordeelt of er wel of geen sprake is van een volgroeid gebit of van tijdelijke behandeling. Wij vergoeden maximaal , per ongeval. voor vergoeding U moet van ons vooraf toestemming hebben gekregen. Voordat wij toestemming geven, beoordelen wij uw aanvraag voor de behandeling: is deze doelmatig en rechtmatig? Bij uw aanvraag voor toestemming moet een behandelplan met kostenbegroting zitten, opgesteld door uw tandarts of kaakchirurg. 16

17 KIND EN GEZIN LET OP! Voor XHI verzekeringen die na 1 januari 2014 worden afgesloten gelden er uitsluitingen voor Kind en Gezin in de eerste 10 maanden van de verzekering. Kijk hiervoor in Artikel 5 van de Algemene. 17 IN VITRO FERTILISATIE (IVF), ANDERE VRUCHTBAARHEIDSBEVORDERENDE BEHANDELINGEN EN INVRIEZEN VAN SPERMA 17.1 IVF Wij vergoeden de kosten van de eerste, tweede en derde poging IVF per te realiseren doorgaande zwangerschap inclusief de daarbij toegepaste geneesmiddelen, zolang u de leeftijd van 43 jaar nog niet heeft bereikt. Wij vergoeden per te realiseren doorgaande zwangerschap in totaal maximaal: 7.000,- als u XHI Basic heeft 7.000, als u XHI Comfort heeft , als u XHI Excellent heeft. Een poging omvat maximaal het opeenvolgende doorlopen van de volgende vier fasen: a. rijping van eicellen door hormonale behandeling in het lichaam van de vrouw; b. de follikelpunctie (het verkrijgen van rijpe eicellen); c. bevruchting van eicellen en het opkweken van embryo s in het laboratorium; d. de terugplaatsing van een of twee ontstane embryo s in de baarmoederholte teneinde zwangerschap te doen ontstaan. Daarbij geldt dat bij de eerste en tweede poging, slechts één embryo mag worden teruggeplaatst, als u de leeftijd van 38 jaar nog niet heeft bereikt. Een poging gaat pas als een poging tellen indien er een geslaagde follikelpunctie heeft plaatsgevonden. Alleen pogingen die zijn afgebroken voordat er sprake is van een doorgaande zwangerschap tellen mee voor het aantal pogingen. Een nieuwe poging na een doorgaande zwangerschap geldt als een eerste poging. Het terugplaatsen van ingevroren embryo s valt onder de IVF-poging waaruit zij zijn ontstaan. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. Aan uw aanvraag moet een medische verklaring ten grondslag liggen. De IVF-behandeling moet plaatsvinden in een vergunninghoudend ziekenhuis in het woonland of land van herkomst. Een ICSI-behandeling (intracytoplasmatische sperma injectie) wordt gelijkgesteld aan een IVF-poging. Bij een fysiologische (spontane) zwangerschap wordt onder een doorgaande zwangerschap verstaan: een zwangerschap van tenminste12 weken gemeten vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Bij een zwangerschap na een IVF-behandeling wordt onder een doorgaande zwangerschap verstaan: een zwangerschap van tenminste tien weken te rekenen vanaf de follikelpunctie of, indien de IVF heeft plaatsgevonden doormiddel van het terugplaatsen van ingevroren embryo s, een zwangerschap van tenminste negen weken en drie dagen te rekenen vanaf de implantatie Vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen (geen IVF) Wij vergoeden de kosten van overige vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen, zolang u de leeftijd van 43 jaar nog niet heeft bereikt per te realiseren doorgaande zwangerschap: 1.000,- als u XHI Basic heeft 1.000, als u XHI Comfort heeft 1.500, als u XHI Excellent heeft. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. Aan uw aanvraag moet een medische verklaring ten grondslag liggen. U heeft alleen aanspraak op vergoeding van de toegepaste geneesmiddelen, als u de geneesmiddelen krijgt voorgeschreven voor een andere vruchtbaarheidsbevorderende behandeling dan de vierde en volgende IVF-behandeling Invriezen van sperma Wij vergoeden de kosten van het verzamelen, invriezen en bewaren van sperma als onderdeel van medisch specialistische behandelingen als deze behandelingen onbedoeld infertiliteit tot gevolg kunnen hebben. De zorg is onderdeel van een medisch specialistisch oncologisch zorgtraject (of niet oncologische vergelijkbare behandeling) dat het volgende omvat: een grote operatie aan/om de geslachtsdelen; een chemotherapeutische behandeling en/of een radiotherapeutische behandeling waarbij de geslachtsdelen in het stralingsgebied vallen. 18 PRENATALE ZORG Comfort en Excellent Counseling Voor de vrouwelijke verzekerde vergoeden wij de volledige kosten van counseling waarbij wordt uitgelegd wat prenatale screening inhoudt. Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) Voor de vrouwelijke verzekerde vergoeden wij de volledige kosten van het structureel echoscopisch onderzoek, ook wel de 20 weken echo genoemd. Prenatale medische test Voor de vrouwelijke verzekerde vergoeden wij de kosten van een medische prenatalte test naar aangeboren afwijkingen in het eerste trimester van de zwangerschap. De vergoeding geldt voor vrouwelijke verzekerden. 17

18 Wij vergoeden alleen een combinatietest (nekplooimeting met bloedwaarden) voor XHI Basic Wij vergoeden 100% tot 250, als u een XHI Comfort heeft Wij vergoeden 100% tot 250, als u een XHI Excellent heeft Eurocross Assistance moet u vooraf toestemming hebben gegeven voor de prenatale test. 19 BEVALLING EN VERLOSKUNDIGE ZORG Wij vergoeden aan vrouwelijke verzekerden de kosten van: verloskundige zorg door een verloskundige, of als deze niet beschikbaar is, door een huisarts. Voor de verloskundige zorg door een verloskundige in een ziekenhuis geldt dat dit onder verantwoordelijkheid gebeurt van een medisch specialist; het gebruik van de verloskamer, wanneer de bevalling plaatsvindt in een ziekenhuis (poliklinische of klinisch). De omvang van de te verlenen zorg door een verloskundige wordt begrensd door hetgeen verloskundigen als zorg plegen te bieden. Wij vergoeden: maximaal 200, voor gebruik verloskamer wanneer u XHI Basic heeft; volledige vergoeding gebruik verloskamer wanneer u XHI Comfort of XHI Excellent heeft. Uitsluitingen Wij vergoeden geen zorg in de volgende privégeboortezorgklinieken in Londen, Groot-Brittannië: Portland Hospital Chelsea & Westminster (Kensington Wing) St. Mary s Hospital (Lindo Wing) 20 GEBOORTE-UITKERING De vrouwelijke verzekerden ontvangen een geboorteuitkering bij bevalling. De uitkering bedraagt: maximaal 500, minus 62,50 per dag bij ziekenhuisopname wanneer u XHI Basic heeft; maximaal 1.000, minus 125, per dag bij ziekenhuisopname wanneer u XHI Comfort heeft. maximaal 2.000, minus 250, per dag bij ziekenhuisopname wanneer u XHI Excellent heeft. U krijgt maximaal 8 dagen een geboorte uitkering te rekenen vanaf de dag na de bevalling. 21 VACCINATIES VOOR KINDEREN EN PASGEBORENEN Wij vergoeden de kosten van vaccinaties voor kinderen en pasgeborenen. 22 GEHOOR- EN OOGTEST VOOR KINDEREN Comfort en Excellent Wij vergoeden één keer per 2 kalenderjaren een gehooren oogtest voor uw kinderen tot 18 jaar. De gehoor- en oogtest moet worden uitgevoerd door een medisch specialist. 23 LOGOPEDIE Wij vergoeden de kosten van behandeling door een logopedist voor zover de zorg strekt tot een geneeskundig doel en van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht. De omvang van deze te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen logopedisten als zorg plegen te bieden. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, medisch specialist of tandarts. Uitsluitingen Onder logopedie wordt niet verstaan de behandeling van dyslexie en van taalontwikkelingsstoornissen in verband met dialect of anderstaligheid U heeft geen recht op vergoeding van stottertherapie, hier is een apart vergoedingsregeling voor. Wij vergoeden niet de kosten van de volgende toeslagen; toeslag buiten reguliere werktijden; niet-nagekomen afspraak; eenvoudige, korte rapporten danwel meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten. 24 STOTTERTHERAPIE Wij vergoeden de kosten van stottertherapie tot een maximum van 1.000, per persoon per kalenderjaar. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, medisch specialist of tandarts. 25 ONCOLOGIEONDERZOEK BIJ KINDEREN Wij vergoeden uitgevoerde centrale (referentie-) diagnostiek, coördinatie en registratie van ingezonden lichaamsmateriaal. 18

19 Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven via Eurocross Assistance. 26 OVERNACHTINGSKOSTEN VAN EEN OUDER Comfort en Excellent Wanneer een kind jonger dan 18 jaar wordt opgenomen in een ziekenhuis vergoeden wij de overnachtingskosten van één ouder, verzorger, familielid of voogd. Wij vergoeden 70, per nacht tot maximaal 1.000, per kalenderjaar. ZORG BUITEN UW WOONLAND 27 SPOEDEISENDE ZORG BUITEN HET WOONLAND Wij vergoeden de kosten van spoedeisende medisch noodzakelijke zorg gedurende vakantie-, studie- of zakenverblijf in het buitenland alleen wanneer: het zorg betreft die bij vertrek naar het buitenland niet was te voorzien; en die niet was uit te stellen tot na terugkeer in het woonland, tenzij de behandeling plaatsvindt in het land van herkomst. Er moet sprake zijn van een acute situatie die is ontstaan ten gevolge van een ongeval of ziekte en waarbij medische zorg direct noodzakelijk is. Wij vergoeden: 100% van de kosten tot een maximum van de Nederlandse tarieven wanneer u XHI Basic heeft; 100% van de kostprijs wanneer u XHI Comfort of XHI Excellent heeft. De kosten worden alleen vergoed wanneer ze ook in het woonland zouden zijn vergoed. U moet een ziekenhuisopname direct aan ons melden via Eurocross Assistance. Tandheelkundige zorg voor verzekerden vanaf 18 jaar wordt alleen door ons vergoed wanneer u een XHI Dental heeft. De kosten vallen onder deze tandheelkundige verzekering. 28 REPATRIËRING PATIËNT / VERVOER STOFFELIJK OVERSCHOT Comfort en Excellent Wij vergoeden de kosten van: medisch noodzakelijk ziekenvervoer per ambulance of per vliegtuig vanuit het buitenland naar het woonland; vervoer van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden naar het woonland of land van herkomst. Het ziekenvervoer vloeit voort uit spoedeisende zorg in het buitenland. Eurocross Assistance moet vooraf toestemming hebben gegeven. 29 BEGELEIDING BIJ REPATRIËRING Comfort en Excellent Wij vergoeden de reiskosten van één begeleider van een verzekerde van ons die om medische redenen wordt gerepatrieerd naar het woonland of thuisland. Eurocross Assistance moet vooraf toestemming hebben gegeven. 19

20 MEDICIJNEN EN HULPMIDDELEN 30 PREVENTIEVE VACCINATIES EN GENEESMIDDELEN Comfort en Excellent Wij vergoeden de kosten van consulten, geneesmiddelen en vaccinaties die nodig zijn voor verblijf in het woonland of in verband met een reis naar het buitenland. 31 GENEESMIDDELEN EN DIEETPREPARATEN Wij vergoeden de kosten van: de in het woonland geregistreerde geneesmiddelen; dieetpreparaten, wanneer er sprake is van een ernstige slik-, passage-, resorptie- of stofwisselingsstoornis of een ernstige voedselallergie of wanneer er sprake is van dreigende ernstige ondervoeding bij een verzekerde die lijdt aan chronisch obstructief longlijden, ernstige cystische fibrose of ernstig congenitaal hartfalen en bij dat hartfalen sprake is van een dreigende groeiachterstand. Wij vergoeden bovenstaande kosten: tot een maximum van 2.500, per persoon per kalenderjaar wanneer u XHI Basic heeft; tot een maximum van 5.000, per persoon per kalenderjaar wanneer u XHI Comfort heeft; volledig per persoon per kalenderjaar wanneer u XHI Excellent heeft. De farmaceutische zorg moet zijn voorgeschreven door een huisarts, medisch specialist, tandarts of verloskundige en onderdeel uitmaken van een medisch noodzakelijke behandeling. Voor vergoeding van dieetpreparaten moeten wij u vooraf toestemming hebben gegeven. 32 ANTICONCEPTIE Wij vergoeden aan vrouwelijke verzekerden de kosten van hormonale anticonceptiva, pessaria en spiraaltjes. Het anticonceptiemiddel moet zijn voorgeschreven door een huisarts of medisch specialist en moet geleverd worden door een apotheekhoudende en dient alleen voor eigen gebruik. Voor de anticonceptiepil is alleen bij de eerste aflevering een recept van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk. 33 HULPMIDDELEN 33.1 Algemeen Wij vergoeden de volgende kosten: De levering van hulpmiddelen en verbandmiddelen Het wijzigen, vervangen of herstellen van de hulpmiddelen. Reservehulpmiddelen. Hiervoor volgen wij het Achmea Reglement Hulpmiddelen. Op verzoek kunnen wij u deze toesturen. Bij strijdigheid tussen de inhoud van deze XHI voorwaarden en de inhoud van het Achmea Reglement Hulpmiddelen zal de inhoud van deze XHI voorwaarden altijd prevaleren. Wij vergoeden: Alleen volgens Achmea Reglement Hulpmiddelen als u XHI Basic heeft 5.000, per persoon per jaar als u XHI Comfort heeft 100% voor als u XHI Excellent heeft. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. Daarbij beoordelen we of het hulpmiddel noodzakelijk, doelmatig en niet onnodig duur of onnodig ingewikkeld is. Wat we niet vergoeden Dit artikel is niet van toepassing op hulpmiddelen die deel uitmaken van medisch-specialistische zorg Brillen en contactlenzen Comfort en Excellent Wij vergoeden 75% van de kosten van brillen met glazen op sterkte en contactlenzen op sterkte: tot een maximum van 250, per persoon per kalenderjaar wanneer u een XHI Comfort heeft; tot een maximum van 500, per persoon per kalenderjaar wanneer u een XHI Excellent heeft. Wij vergoeden ook éénmalig voor de duur van de verzekering een ooglaserbehandeling of de meerkosten van een andere lens dan een monofocale (standaard) kunstlens bij lensimplantatie. Dit vergoeden we tot maximaal: 750, als u een XHI Comfort heeft 1.250, als u een XHI Excellent heeft. De oogarts die de behandeling uitvoert, moet als refractiechirurg geregistreerd staan in uw woonland. De kliniek of het ziekenhuis waar u de behandeling ondergaat moet voldoen aan de wettelijke eisen die de overheid in uw woonland stelt. 20

expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT

expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT COLLECTIEVE VERZEKERING 2015 VERGOEDINGENOVERZICHT EXPATRIATE HEALTH INSURANCE 2015 Hieronder ziet u een overzicht van de vergoedingen van onze XHI ziektekostenverzekeringen.

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT INDIVIDUELE VERZEKERING 2014 VERGOEDINGENOVERZICHT EXPATRIATE HEALTH INSURANCE Hieronder ziet u een overzicht van de vergoedingen en aanspraken van onze

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN COLLECTIEVE VERZEKERING 2015 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt twee volwaardige

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2015 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt twee volwaardige

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance

De expatriate Health Insurance De expatriate Health Insurance en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2013 30402-1301.indd 1 14-12-12 13:31 Alfabetisch overzicht vergoedingen Vergoeding Artikel Blz Alternatieve geneeswijzen/therapieën

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2016 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt twee volwaardige

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten.

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Polisvoorwaarden 2016 Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten www.aon.nl ipm@aon.nl Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014.

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen Avéro Achmea 2014 www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende verzekeringen

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com ExtraZorg

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 ExtraTand Basis, ExtraTand, 1, 2, 3 en 4 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú De wijzigingen in de zorgverzekering Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg Plan De basisverzekering is een verplichte

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 ExtraZorg Basis, Compact, BasisPlus, Plus, BasisExtra Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven

Nadere informatie

Vrije Keuze Basisverzekering

Vrije Keuze Basisverzekering Vrije Keuze Basisverzekering Artikel 5 Medisch-specialistische zorg lid 1 Voor de vergoeding van kosten voor deze vormen van zorg is een verwijzing noodzakelijk door een huisarts, jeugdgezondheidszorgarts

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Inhoud Wijzigingen in de Basisverzekeringen Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan 3 Aanvullende verzekering Start 4 Aanvullende

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015 Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1 Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw tand-ongevallen verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van tandzorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012 De beste Zorg voor nu en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Uw manier van leven is anders

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan (basisverzekering)

Keuze Zorg Plan (basisverzekering) Keuze Zorg Plan U kunt bij Avéro kiezen uit twee basisverzekeringen: Bij het Zorg Plan moeten de zorgverleners afspraken met Avéro hebben gemaakt. Is dat niet het geval, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.

Nadere informatie

Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013. later

Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013. later Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013 Altijd De beste zeker zorg van goede voor nu Zorg en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen verschillende wensen. Uw manier

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Inhoudsopgave Wij zijn er voor ú 3 Wijzigingen in de Basisverzekeringen Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan 4 Aanvullende verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Slimme keuze Tandarts Verzekeringen Nedasco

Polisvoorwaarden Slimme keuze Tandarts Verzekeringen Nedasco Polisvoorwaarden Slimme keuze Tandarts Verzekeringen 2017 Nedasco Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl N1.0 Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Tandartsverzekering 2017 1 Welkom

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever. informatie voor de werknemer Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever informatie voor de werknemer Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.

Polisvoorwaarden. Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco. Polisvoorwaarden Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 ExtraZorg Budget ExtraZorg Goed ExtraZorg Beter ExtraZorg Europa ExtraTand Budget ExtraTand Goed ExtraTand Beter Ga voor meer informatie

Nadere informatie

www.ohra.nl - 026 400 48 48

www.ohra.nl - 026 400 48 48 OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V., Postbus 40000, 6803 GA Arnhem, Rijksweg West 2 - www.ohra.nl - Tel. 026 400 48 48 - KvK 09067645 Polisvoorwaarden Inhoudsopgave en overzicht belangrijkste verstrekkingen

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering voor 2014 Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 350 360 Vrijwillig eigen risico Bij een vrijwillig eigen risico van

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Zorgverzekering speciaal voor Nederlanders die in het buitenland wonen en/of werken Bent u

Nadere informatie

ZieZo Basis. Vergoedingenwijzer (gecontracteerde zorg) 2015

ZieZo Basis. Vergoedingenwijzer (gecontracteerde zorg) 2015 ZieZo Basis Vergoedingenwijzer (gecontracteerde zorg) 2015 Vergoedingenwijzer 2015 In dit overzicht vind je de vergoedingen 2015 voor ZieZo Basis, Aanvullend 1, 2 en Tand 1, 2. ZieZo Basis Onze basisverzekering

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Inhoud Wijzigingen in de Basisverzekeringen Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan 3 Aanvullende verzekering Start 4 Aanvullende

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.mijnnedasco.

Polisvoorwaarden. Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.mijnnedasco. Polisvoorwaarden Nedasco Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 ExtraZorg Budget, Fit, Compact en Europa ExtraTand 150, 1 en 2 Ga voor meer informatie over uw polis naar www.mijnnedasco.nl Belangrijke

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Benfit een aanvullende

Nadere informatie

Medische zorg in Nederland in 2016

Medische zorg in Nederland in 2016 Medische zorg in Nederland in 2016 Heeft u in Nederland zorg nodig? U bezoekt dan een zorgverlener in Nederland. Daar heeft u waarschijnlijk vragen over. Daarom geven wij u uitleg in deze folder. Wat staat

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Select Zorg Plan

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Select Zorg Plan Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Select Zorg Plan Bij het Select Zorg Plan moeten de zorgverleners een contract hebben met Avéro. Kiest u voor een zorgverlener waarmee Avéro geen afspraken heeft? Dan

Nadere informatie

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor wat betreft de activiteiten zoals in artikel 1 van deze Algemene Betalingsvoorwaarden gedefinieerd, statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam Algemene Voorwaarden: 1. Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. ziekenhuis: Stichting OLVG te Amsterdam en/of de daarin

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Keuze Zorg Plan

Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Keuze Zorg Plan Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Keuze Zorg Plan Basisverzekering: Bij het Keuze Zorg Plan is de vergoeding maximaal het wettelijke bedrag of maximaal het in Nederland gebruikelijke (marktconforme) tarief.

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande artikelen

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / De Amersfoortse

Aanvraagformulier SPD / De Amersfoortse 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer 1170 Kantoornaam De Financiële Dienstverleners Telefoonnummer 040-2073100 Collectiviteitsnummer C9102 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s)

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 U kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal

Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal Indien aanspraken bestaan op grond van de Allianz Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de Allianz Vrije Keuze Optimaal

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Basisverzekering Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Basis Plus Extra Plus Luxe Plus Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Nieuwe aanvraag Wijziging bestaande verzekering

Nadere informatie

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 informatie voor de particulier Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos leven. Voor

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Keuze Zorg Plan

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Keuze Zorg Plan Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Keuze Zorg Plan Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie. Bij

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Select Zorg Plan

Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Select Zorg Plan Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Select Zorg Plan Basisverzekering: Bij het Select Zorg Plan moeten de zorgverleners afspraken met Averó Achmea hebben gemaakt. Is dat niet het geval, dan kan het zijn dat u

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Zorgverzekering

Interpolis ZorgActief Zorgverzekering Interpolis ZorgActief Zorgverzekering Aanvraag 2014 Internet U kunt uw aanvraag ook via internet aan ons doorgeven. Kijkt u hiervoor op www.rabobank.nl. Uw aanvraag wordt dan sneller verwerkt. Individueel

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Wereldpolis. Voorwaarden en vergoedingen

Wereldpolis. Voorwaarden en vergoedingen Wereldpolis Voorwaarden en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2008 Vergoedingenoverzicht Wereldpolis Vergoeding Artikel Blz Achmea Alarmcentrale 22 9 Alternatieve geneeswijzen en therapieën 13 8 Audiologisch

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Zorgverzekering

Interpolis ZorgActief Zorgverzekering Interpolis ZorgActief Zorgverzekering Aanvraag 2015 Internet U kunt uw aanvraag ook via internet aan ons doorgeven. Kijkt u hiervoor op www.rabobank.nl. Uw aanvraag wordt dan sneller verwerkt. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Interfit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Interfit Deel B Omvang Dekking ONVZ Interfit Artikel 1 lid 4 lid 5 Eigen Risico Het eigen risico is het voor rekening van de verzekeringnemer blijvende bedrag dat per polis per kalenderjaar bij vergoeding van de

Nadere informatie

Individuele Aanvullende Zorgverzekering

Individuele Aanvullende Zorgverzekering Individuele Aanvullende Zorgverzekering Polisvoorwaarden Algemene polisvoorwaarden 471.03 Bladzijde 1 Begripsomschrijvingen 1 2 Dekking 2 3 Algemeen 4 4 Verplichtingen van de verzekeringnemer/verzekerde

Nadere informatie

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht De beste zorgverzekeraar van Nederland PNO Ziektekosten is al meer dan zestig jaar dé zorgverzekeraar voor de mediasector. En voor de vierde keer op rij

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2012

Dekkingsoverzicht 2012 Dekkingsoverzicht 2012 Basis ZO R G I N H E T Z I E K E N H U I S Specialistische en 100% - - - - MammaPrint - 100% 100% 100% 100% Plastische chirurgie (Basis)* 100% - - - - Plastische chirurgie (aanvullende

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Keuze Zorg Plan

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Keuze Zorg Plan Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Keuze Zorg Plan Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie. Bij

Nadere informatie

Aanvraagformulier Avéro Achmea

Aanvraagformulier Avéro Achmea 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Uw medewerkers wereldwijd verzekerd van de beste zorg Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2011. Altijd zeker van goede Zorg

Zorgverzekeringen 2011. Altijd zeker van goede Zorg Zorgverzekeringen 2011 Altijd zeker van goede Zorg Wachten doe je op een stoplicht Niet op Zorg Meer Zorg volgens Avéro Achmea Als u gezondheidsklachten hebt, is eigenlijk maar één ding belangrijk. Dat

Nadere informatie

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ziektekosten Dekkingsoverzicht De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Dekkingsoverzicht Ziektekostenen (2008) Preventie: Basis Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Avéro Achmea No Claim Tandartspolis 2015 Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Algemene voorwaarden aanvullende zorgverzekeringen Turien & Co. 1. Hoe sluit

Nadere informatie

ONDERDEEL Zorgverzekeringen. Nummer:

ONDERDEEL Zorgverzekeringen. Nummer: Delta Lloyd ZorgGarantverzekering Individueel ONDERDEEL Zorgverzekeringen ASSURANTIEADVISEUR Naam: Nummer: BELANGRIJK Dit formulier kunt u uitsluitend gebruiken als u woonachtig bent in Nederland. Het

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Optifit een aanvullende

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max.

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max. 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit in uw PNO Budget en ontvang 15% korting op de premie! Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van Stichting Sint Maartenskliniek Groep te Nijmegen, voor de Sint Maartenskliniek te Nijmegen, de Maartenskliniek Woerden en van alle dependances en/of nevenvestigingen

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners Select Zorg Plan 2014

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners Select Zorg Plan 2014 Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet-gecontracteerde s Select Zorg Plan 2014 Met het Select Zorg Plan neemt u zorg af bij s waarmee afspraken hebben gemaakt. Daardoor betaalt u een iets lagere premie.

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Basisfit Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Basisfit Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Basisfit Internationaal 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis

Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Voorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2005. Onderlinge Waarborgmaatschappij

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis

Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2004 Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen U.A. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE

WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende verzekeringen

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 n en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Aanmeldingsformulier en Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ heeft aangemeld en bent ingeschreven. Eventuele gezinsleden kunnen ook

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen in Nederland. De vergoedingen in de

Nadere informatie

Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM-nr.

Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM-nr. Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM-nr.12000633) en voor de aanvullende verzekeringen ONVZ Aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2016) Ik-Zorg Gericht Ik-Zorg Goed Ik-Zorg Beter Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen

Nadere informatie

TANDARTSVERZEKERING. Voorwaarden TA 051 INHOUDSOPGAVE

TANDARTSVERZEKERING. Voorwaarden TA 051 INHOUDSOPGAVE TANDARTSVERZEKERING Voorwaarden TA 051 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: E-mail: Tel.mobiel:

Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: E-mail: Tel.mobiel: Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: 1. Gegevens verzekeringnemer Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Beroep : Tel.werk : Tel.privé: E-mail: Tel.mobiel: 2. Gegevens over de betalingen Incasso door:

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2012. Altijd zeker van goede Zorg

Zorgverzekeringen 2012. Altijd zeker van goede Zorg Zorgverzekeringen 2012 Altijd zeker van goede Zorg Meer Zorg En daar profiteert u van Als u gezondheidsklachten hebt, is eigenlijk maar één ding belangrijk. Dat u zo goed en snel mogelijk geholpen wordt.

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. De collectieve OHRA Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB

OHRA Zorgverzekering. De collectieve OHRA Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB Zorgverzekering De collectieve Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB Collectieve Zorgverzekering Bij houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Aanvullende Verzekering N.V., beide te Houten Zaak : Zuid-Afrika, geneeskundige zorg, kaakoperatie, hoogte vergoeding

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd informatie voor de particulier individuele oplossingen goed verzekerd, zorgeloos leven Avéro Achmea kent twee soorten basisverzekeringen. Avéro Achmea gaat uit van

Nadere informatie