expatriate Health Insurance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "expatriate Health Insurance"

Transcriptie

1 expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2014

2 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt drie volwaardige ziektekostenverzekeringen: XHI Basic, XHI Comfort en XHI Excellent. Deze polisvoorwaarden bestaan uit twee delen: De artikelen op pagina 5 tot en met 10 zijn de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op alle verzekeringen. Vanaf pagina 11 vindt u alle vergoedingen waarop u recht heeft met de verschillende verzekeringen van XHI. Bij ieder artikel staat vermeld welke verzekering recht geeft op welke vergoeding, wat de voorwaarden zijn en eventueel wat uitgesloten is voor vergoeding. Op uw polisblad ziet u welke verzekering(en) u heeft. Toestemming nodig? Bij een aantal vergoedingen staat, dat wij, XHI, u vooraf toestemming moeten verlenen. U kunt deze toestemming bij ons aanvragen via: Telefoon Post International Competence Center PO Box AB LEIDEN The Netherlands Het kan ook zijn dat u toestemming moet vragen aan Eurocross Assistance, onze alarmcentrale. Eurocross is 24/7, 365 dagen per jaar bereikbaar op + 31 (0)

3 INHOUDSOPGAVE OVER DEZE VOORWAARDEN 2 DEEL 1: ALGEMENE VOORWAARDEN XHI 5 1 Aanmelding en inschrijving 5 2 Ingangsdatum, duur en einde van uw verzekering 5 3 Verplichtingen van de verzekerde 5 4 Vergoedingen 6 5 Uitsluitingen 7 6 Eigen risico 7 7 Premie 8 8 Wijziging van premie en/of voorwaarden 8 9 Automatische Incasso 8 10 Geschillen 8 11 Persoonsgegevens 9 12 Fraude 9 13 Begrippen in deze voorwaarden 9 DEEL 2: VERGOEDINGSVOORWAARDEN 11 MAXIMALE VERGOEDING 11 1 Maximale vergoeding 11 ZORG IN HET ZIEKENHUIS 11 2 Medisch-specialistische en kaakchirurgische zorg 11 (poliklinisch) 3 Verpleging in het ziekenhuis (inclusief dagverpleging) 11 4 Verpleging in een zelfstandig behandelcentrum 12 5 Revalidatie in een ziekenhuis of revalidatiecentrum 12 6 Plastische chirurgie 12 7 Second opinion (Inclusief Best Doctors) 13 8 Dialyse 13 9 Orgaantransplantaties Oncologieonderzoek bij kinderen Overnachtingskosten van een ouder 19 ZORG BUITEN UW WOONLAND Spoedeisende zorg buiten het woonland Repatriëring patiënt / vervoer stoffelijk overschot Begeleiding bij repatriëring 19 MEDICIJNEN EN HULPMIDDELEN Preventieve vaccinaties en geneesmiddelen Geneesmiddelen en dieetpreparaten Anticonceptie Hulpmiddelen 20 PREVENTIEVE ZORG EN MEDISCHE INFORMATIE Medische keuring (jaarlijks) Preventieve onderzoeken Erfelijkheidsonderzoek en -advisering Dieetadvisering 22 MONDZORG Implantaten Kunstgebit (uitneembare volledige protheses) Orthodontie Tandheelkundige zorg algemeen tot 18 jaar Tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen Tandheelkundige zorg voor verzekerden met een 24 handicap 44 XHI Dental 24 VERVOER Vervoer van zieken Ziekenvervoer en reis- en verblijfkosten (niet naar 26 uw woonland) ZORG BUITEN HET ZIEKENHUIS Huisarts Verpleging buiten het ziekenhuis (thuisverpleging) Fysiotherapie en oefentherapie Psychologische zorg en psychiatrische zorg 15 (eerstelijns) 14 Complementaire/alternatieve geneeswijzen, 16 therapieën en geneesmiddelen 15 Psoriasisbehandeling 16 ONGEVALLENDEKKING MONDZORG Tandheelkundige zorg bij een ongeval 17 KIND EN GEZIN In Vitro Fertilisatie (IVF), andere 17 vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen en invriezen van sperma 18 Prenatale zorg Bevalling en verloskundige zorg Geboorte-uitkering Vaccinaties voor kinderen en pasgeborenen Gehoor- en oogtest voor kinderen Logopedie Stottertherapie 18 3

4 4

5 DEEL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN XHI 1 AANMELDING EN INSCHRIJVING In dit artikel vindt u informatie over de regels die voor u gelden bij inschrijving in de ziektekostenverzekering en de aanvullende tandheelkundige verzekeringen. 1 Ziektekostenverzekering en aanvullende tandheelkundige verzekeringen U (verzekeringnemer) bent verplicht het aanvraagformulier volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen Wanneer u (verzekeringnemer) ons tijdens de aanvraagprocedure opzettelijk misleid door zaken te verzwijgen of onze vragen onjuist of onvolledig te beantwoorden of wanneer wij bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering met u zouden hebben gesloten, kunnen wij de overeenkomst binnen twee maanden na ontdekking met onmiddellijke ingang beëindigen. Uitkering is in deze gevallen door ons niet verschuldigd Wanneer anders dan beschreven in artikel niet aan de mededelingsplicht is voldaan, zullen wij u binnen twee maanden na ontdekking op de niet-nakoming wijzen onder vermelding van de mogelijke gevolgen. Wanneer de niet of onjuist meegedeelde feiten van belang zijn voor de beoordeling van het risico zoals zich dit heeft verwezenlijkt en/of wij bij kennis van de ware stand van zaken een hogere premie zouden hebben bedongen, behouden wij ons het recht voor om de bedongen uitkering (gedeeltelijk) terug te vorderen De op het aanvraagformulier en de tijdens een eventuele medische keuring verstrekte en of verkregen gegevens maken deel uit van de verzekeringsovereenkomst en kunnen leiden tot non-acceptatie van de verzekering U (verzekeringnemer) hoeft geen aanvraagformulier in te vullen voor kinderen die tijdens de looptijd van de verzekering geboren of wettig geadopteerd zijn. is dat u uw kind(eren) binnen twee maanden na de datum van geboorte of adoptie bij ons aanmeldt. De inschrijving in de verzekering vindt dan plaats per de datum van de geboorte of adoptie. Bij adoptie van een buitenlands kind vindt inschrijving plaats per de datum van adoptie in het buitenland. Benodigde documenten bij adoptie: Adoptie van een Nederlands kind: officieel bewijs van opneming in het gezin of overdracht van het kind; Adoptie in het buitenland: bewijs van overdracht door buitenlandse rechtbank, zo nodig met vertaling van een beëdigd vertaler U (verzekeringnemer) bent verplicht alle gezinsleden voor dezelfde verzekering aan te melden. Na de totstandkoming moet de verzekering blijven gelden voor alle gezinsleden. Het voorgaande geldt niet voor u en/of uw gezinsleden die volgens de Nederlandse Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn. Het is dus niet mogelijk om naast de Zorgverzekeringpolis een individuele XHI polis af te sluiten De verplichting om alle gezinsleden aan te melden, zoals beschreven in artikel 1.1.6, is niet van toepassing voor de aanvullende tandheelkundige verzekeringen. 2 INGANGSDATUM, DUUR EN EINDE VAN UW VERZEKERING In dit artikel vindt u informatie over: de ingangsdatum en de duur van uw verzekering; het einde van uw verzekering. 2.1 Ingangsdatum en duur van uw verzekering Uw verzekering gaat in op de datum, die op uw polisblad als ingangsdatum staat vermeld Uw verzekering is één kalenderjaar geldig. Wanneer uw verzekering na 1 januari ingaat, geldt uw verzekering tot en met 31 december van het daarop volgend jaar Uw verzekering wordt automatisch telkens met één kalenderjaar verlengd Een bij ons lopende ziektekostenverzekering kunt u, behoudens de bepalingen van artikel 2.1.2, wijzigen per 1 januari van het komende kalenderjaar, en dan alleen na medische beoordeling en schriftelijke bevestiging van ons U kunt een reeds bij ons lopende ziektekostenverzekering uitbreiden met een aanvullende tandheelkundige verzekering. Uitbreiding vindt alleen plaats per 1 januari nadat wij hiermee schriftelijk akkoord zijn gegaan 2.2 Einde van uw verzekering U (verzekeringnemer) kunt de verzekering beëindigen: door ervoor te zorgen dat uw opzegging (schriftelijk of per ) uiterlijk 1 december bij ons binnen is. De verzekering eindigt per 1 januari daaropvolgend. Een eenmaal gedane en geëffectueerde opzegging is onherroepelijk; door ons binnen één maand nadat een wijziging door ons aan u bekend is gemaakt schriftelijk of per mede te delen dat u weigert akkoord te gaan met een verhoging van de premie en/of een beperking van de voorwaarden op grond van artikel 8. Een eenmaal gedane en geëffectueerde opzegging is onherroepelijk; Bij overlijden van de verzekeringnemer kunnen de meeverzekerde gezinsleden de verzekering binnen twee maanden na overlijden tussentijds beëindigen Wij mogen uw verzekering beëindigen: wanneer achteraf blijkt dat u het aanvraagformulier onjuist of onvolledig hebt ingevuld, of omstandigheden hebt verzwegen die voor ons van belang kunnen zijn; op een door ons te bepalen tijdstip wanneer de premie binnen twee maanden na de vervaldag nog niet is betaald; bij aangetoonde fraude, zoals beschreven in artikel 12. Wanneer wij uw verzekering beëindigen, delen wij u dit schriftelijk mede. 3 VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE In dit artikel vindt u informatie over de verplichtingen die u heeft wanneer u bij ons een verzekering heeft afgesloten U bent verplicht al het mogelijke te doen om ons of onze medisch adviseur de gewenste inlichtingen te verschaffen. U bent verplicht medische gegevens aan te leveren in de 5

6 Nederlandse, Engelse, Spaanse of Franse taal Wanneer sprake is van gemaakte kosten door toedoen van een aansprakelijke derde, bent u verplicht ons zo goed mogelijk te helpen bij het krijgen van een schadevergoeding van deze aansprakelijke derde. Zonder onze schriftelijke toestemming mag u geen regeling (laten) treffen met de aansprakelijke derde of diens verzekeringsmaatschappij Wanneer onze belangen worden geschaad doordat u bovenstaande verplichtingen niet nakomt, verliest u uw recht op vergoeding van kosten U bent verplicht wijzigingen die van belang zijn voor de rechten en de plichten uit de verzekering binnen twee maanden schriftelijk aan ons te melden. Zulke wijzigingen zijn onder andere: verhuizing; het langer dan zes maanden per kalenderjaar verblijven in een ander land dan het woonland; geboorte; komst van een stief-, pleeg- of adoptiekind in uw gezin; overlijden; echtscheiding/beëindiging samenlevingsverband; wijzigen van uw internationale (bank)rekeningnummer (IBAN) en/of BIC het verkrijgen van rechten volgens de Nederlandse Zorgverzekeringswet voor u of voor een van uw gezinsleden. Wanneer u deze wijzigingen niet binnen twee maanden aan ons meldt, kunnen wij de wijzigingen pas in laten gaan per de meldingsdatum en niet met terugwerkende kracht op de wijzigingsdatum. Wij mogen er van uitgaan dat mededelingen u hebben bereikt wanneer ze naar uw laatst bekende adres zijn verzonden. 4 VERGOEDINGEN In dit artikel vindt u informatie over: de voorwaarden voor vergoeding; de uitbetaling van de vergoedingen. 4.1 voor vergoeding De vergoeding van kosten van zorg als in de verzekeringsovereenkomst omschreven, wordt mede naar inhoud en omvang bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vak gebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten U heeft slechts recht op zorg voor zover u daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs bent aangewezen Wij vergoeden uitsluitend kosten die zijn gemaakt tijdens de duur van de verzekeringsovereenkomst Bij aangetoonde fraude vervalt elk recht op vergoeding ten aanzien van de gehele vordering, ook voor hetgeen waarover geen onware opgave is gedaan en/of geen verkeerde voorstelling van zaken is gegeven. De reeds uitgekeerde vergoeding(en) en gemaakte (onderzoeks) kosten kunnen worden teruggevorderd De datum waarop de zorg is verleend, is bepalend voor de vaststelling van de vergoeding en voor het berekenen van de omrekenkoers U bent verplicht originele en duidelijk gespecificeerde nota s aan ons toe te sturen. Vergoeding vindt alleen dan plaats wanneer wij beschikken over een originele en duidelijk gespecificeerde nota. Kopienota s, herinneringen, pro forma nota s, begrotingen of kostenramingen en dergelijke accepteren wij niet als originele nota en worden niet vergoed. De behandelend zorgverlener moet de nota s op zijn naam hebben uitgeschreven. Als de zorgverlener een rechtspersoon is, moet op de nota staan vermeld welke natuurlijke persoon de behandeling heeft uitgevoerd Wij vergoeden geen voorschotnota s In de meeste gevallen kunt u ook via uw persoonlijke pagina op onze website declareren Nota s die wij (gedeeltelijk) vergoeden of verrekenen met het eigen risico blijven in ons bezit U bent verplicht een declaratie met de originele nota s binnen twaalf maanden na afloop van het kalenderjaar, waarin de behandeling heeft plaatsgevonden, bij ons in te dienen. Bepalend daarbij is de behandeldatum en/of de datum van de levering van de zorg zoals vermeld op de nota, en niet de datum waarop de nota is uitgeschreven. Dus na 12 maanden nadat een jaar is geëindigd, vervalt het recht op vergoeding. In het geval de nota betrekking heeft op een DBC die is aangevangen voor de einddatum van de ziektekostenverzekering worden de hiermee verband houdende kosten geacht te zijn gemaakt in de periode waarin de ziektekostenverzekering van toepassing is. In het geval u nota s later dan 12 maanden na afloop van het kalenderjaar bij ons indient, behouden wij ons het recht voor om een lagere vergoeding toe te kennen, dan waar u volgens de aanspraak recht op had. Op basis van artikel 942, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek worden nota s die later dan 3 jaar na de behandeldatum en/of de datum van levering van de zorg, bij ons worden ingediend, niet in behandeling genomen Wij vergoeden de kosten op basis van het in woonland geldende wettelijke tarief. Wanneer en voor zover geen wettelijk tarief is vastgesteld dan vergoeden wij het in woonland geldende marktconforme bedrag Wij vergoeden alleen de kosten van medisch noodzakelijke behandelingen, tenzij anders bepaald. 4.2 Uitbetaling van de vergoedingen Wij vergoeden de kosten rechtstreeks aan u Wanneer wij door u gemaakte kosten rechtstreeks aan de zorgverlener betalen, betalen wij aan sommige zorgverleners het volledige bedrag van de declaratie inclusief het openstaande eigen risico en de eigen bijdragen. In dat geval bent u (verzekeringnemer) verplicht het bedrag aan eigen risico en eigen bijdragen aan ons terug te betalen. Wanneer mogelijk verrekenen wij het bedrag dat u aan ons moet betalen met schadekosten die u bij ons heeft gedeclareerd en die wij aan u moeten betalen. Wanneer u dit bedrag niet tijdig terugbetaalt, vergoeden wij uw medische kosten pas weer op het moment dat het volledige bedrag aan eigen risico en eigen bijdragen is betaald. Wij zijn alleen verplicht kosten te vergoeden die na betaling van het volledige verschuldigde bedrag zijn gemaakt. Wanneer u (verzekeringnemer) dit bedrag niet tijdig terugbetaalt, verhogen wij het door u verschuldigde bedrag met administratiekosten en de rente. Wanneer wij maatregelen voor incasso treffen, komen de kosten voor u (verzekeringnemer) rekening. Deze kosten bedragen 6

7 minimaal 15% van het verschuldigde bedrag XHI berekent alles in Euro s. De in het buitenland gemaakte kosten worden dus ook uitgekeerd in Euro s. Wij vergoeden geen kosten die ontstaan bij koersverschillen. Wij vergoeden wel de transactie kosten om over te maken op een buitenlands bankrekening nummer. Wij vergoeden niet kosten die buitenlandse banken daar boven op nog bij u in rekening brengen. De datum waarop de zorg is verleend, zoals vermeld op de nota, is bepalend voor de vaststelling van de vergoeding en de vaststelling van de wisselkoers. Voor de 40 meest gebruikte valuta gebruiken wij de weekkoers van de Nederlandse Bank. Voor de overige valuta gebruiken wij maandelijkse koersen van OANDA. 4.3 Welke verzekering vergoedt Wanneer u meerdere verzekeringen bij ons heeft afgesloten, komen de door u ingediende nota s achtereenvolgens ten laste van: de XHI verzekering; en het eventuele restbedrag ten laste van: de aanvullende tandheelkundige verzekering. 4.4 Vergoeding van kosten buiten het woonland of land van herkomst Wanneer u medisch behandeld wilt worden in een ander land, dan uw woonland of uw land van herkomst, vergoeden wij deze behandeling alleen wanneer wij u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebben gegeven. 4.5 Samenloop Wanneer u als de in deze voorwaarden bedoelde verzekering niet bestond aanspraak zou kunnen maken op vergoeding van schade respectievelijk kosten op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, is de XHI verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dit kan bijvoorbeeld een reisverzekering, aansprakelijksheidsverzekering of lokale ziektekostenverzekering zijn. In het geval dat de schade hoger is dan de maximale vergoeding bij die verzekeringen waarop u aanspraak kunt maken, kunt u aanspraak maken op de XHI verzekering voor dat deel dat dan niet vergoed wordt. 5 UITSLUITINGEN In dit artikel vindt u informatie over de kosten die wij niet vergoeden Wij vergoeden geen kosten die verband houden met een ziekte of afwijking die u al had, en waarmee u al bekend was of waarvan u al klachten ondervond voordat u bij ons een verzekering afsloot, terwijl u die niet op het aanvraagformulier heeft vermeld. Dit geldt ook bij uitbreiding van de verzekering Wij vergoeden geen kosten die zijn veroorzaakt door of voortvloeien uit atoomkernreacties (tenzij de radioactieve stoffen zijn gebruikt voor medische verzorging), gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij Wij vergoeden geen kosten van eigen bijdragen volgens wettelijke verzekeringen in het woonland Wij vergoeden geen kosten van celtherapie, chelatietherapie, keuringen, griepprikken, behandeling tegen snurken, behandeling van plagiocefalie en brachycefalie zonder craniostenose met een redressie helm, behandelingen gericht op sterilisatie dan wel op het ongedaan maken daarvan en het afgeven van doktersverklaringen, tenzij in een van de verzekeringen uitdrukkelijk vermeld staat dat wij deze wel vergoeden Wij vergoeden geen kosten van een behandeling in het kader van HIV of Aids, wanneer u XHI Basic heeft afgesloten Wij vergoeden geen kosten van hulp door een specialist, verleend op een gebied dat niet tot zijn specialisme behoort Wij vergoeden geen kosten als gevolg van niet nagekomen afspraken Wij vergoeden geen kosten van behandelingen die zijn uitgevoerd door uzelf ten laste van uw ziektekostenverzekering. Voor een behandeling die door uw partner, gezinslid en/of familielid in de eerste en tweede graad van u of uw gezin wordt uitgevoerd, dienen wij u vooraf toestemming te geven, als u deze behandeling ook bij ons wilt declareren Wij vergoeden geen kosten die u maakt in de eerste 10 maanden na het afsluiten van een XHI Comfort of XHI Excellent voor de volgende vergoedingen: vergoedingen voor IVF overige vruchtbaarheidsbehandelingen prenatale screening bevalling en verloskundige zorg geboorte-uitkering. Ook vergoeden we geen zorg in de volgende privé geboortezorgklinieken in Londen, Groot Brittannië: Portland Hospital Chelsea & Westminster (Kensington Wing) St. Mary s Hospital (Lindo Wing) 6 EIGEN RISICO In dit artikel vindt u informatie over de regels met betrekking tot het eigen risico Het eigen risico is alleen van toepassing op de ziektekostenverzekering en niet op de aanvullende tandheelkundige verzekering Het eigen risico geldt voor één kalenderjaar en is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Meeverzekerde kinderen tot 18 jaar zijn mede bepalend voor de gezinssamenstelling en dus de hoogte van het eigen risico, maar op door hen gemaakte kosten van zorg is het eigen risico niet van toepassing Wanneer uw verzekering na 1 januari van een kalenderjaar ingaat, wordt het eigen risico voor dat kalenderjaar naar evenredigheid verminderd Beëindiging van uw verzekering in de loop van het kalenderjaar heeft geen invloed op de hoogte van het eigen risico in dat kalenderjaar Bij wijziging van de gezinssamenstelling in de loop van het kalenderjaar zal het eigen risico voor het desbetreffende kalenderjaar naar evenredigheid worden bijgesteld Wij vergoeden uitsluitend de ziektekosten die boven het bedrag van het eigen risico uit komen. Het eigen risico is ook van toepassing op gemaximeerde vergoedingen Aanpassen van eigen risico (ER): XHI heeft een standaard 7

8 eigen risico maar biedt de mogelijkheid om het ER te verhogen, u betaalt dan een lagere premie. Een wijziging hiervan dient voor 1 januari bij ons bekend te zijn. Een aanpassing is alleen mogelijk per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. Tussentijds het ER aanpassen is niet mogelijk. 7 PREMIE In dit artikel vindt u informatie over: de hoogte van de premie; het betalen van de premie; de gevolgen van niet-tijdige betaling/ betalingsachterstand; wat er met de premie gebeurt wanneer uw verzekering eindigt of wijzigt. 7.1 Hoogte van de premie Op uw polisblad vindt u de hoogte van de premie voor de ziektekostenverzekering, de aanvullende tandheelkundige verzekering Wij stellen de hoogte van de premie voor de ziektekostenverzekering en de aanvullende tandheelkundige verzekeringen vast. Deze is afhankelijk van de gezinssamenstelling, de hoogte van het eigen risico, woonland en uw leeftijd. Wanneer de premie hoger wordt doordat u een leeftijdsgrens overschrijdt, wijzigt de premie per de eerste van de maand daaropvolgend. Wijzigt uw leeftijd per de eerste van de maand, dan wijzigt de premie per de eerste van de desbetreffende maand. 7.2 Het betalen van de premie De verzekeringnemer is verplicht de premie te betalen. U moet in verband met premiebetaling dan ook worden gelezen als u (verzekeringnemer) U bent verplicht de premie vooruit en in Euro s te betalen Wij brengen de ontvangen premie altijd eerst in mindering op de langst openstaande premievordering U mag geen premie verrekenen met de van ons te ontvangen vergoedingen Als de verzekering tussentijds wordt beëindigd, wordt de door u teveel betaalde premie terugbetaald. Wij kunnen van de terug te betalen premie een bedrag voor administratiekosten aftrekken. 7.3 Niet-tijdige betaling Wanneer u de premie niet tijdig betaalt, vervalt uw aanspraak op vergoedingen uit de ziektekostenverzekering en de aanvullende tandheelkundige verzekering vanaf de dag dat de premie verschuldigd is. U heeft pas weer recht op vergoeding van medische kosten op het moment dat de volledige achterstallige premie is betaald. Wij zijn alleen verplicht kosten te vergoeden die na betaling van de volledige achterstallige premie zijn gemaakt en die niet te verwachten waren U blijft verplicht achterstallige premie te betalen Wanneer u uw premie niet tijdig betaalt, verhogen wij het door u verschuldigde bedrag met administratiekosten en de rente Wanneer wij maatregelen voor incasso treffen, komen de kosten voor invordering van deze bedragen, inclusief de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, voor uw rekening Wij behouden ons het recht voor de verzekering te beëindigen na het verstrijken van de betalingstermijn van de derde aanmaning (ingebrekestelling). Als wij tot beëindiging over gaan ontvangt u een schriftelijke bevestiging hiervan. De betalingsplicht blijft bestaan. 7.4 Premiebetaling bij begin, wijziging of einde van de verzekering Bij begin wijziging of eind van de verzekering wordt de premie nooit naar rato van een maand verrekend. U bent bij ons altijd een volledige maandpremie verschuldigd. 8 WIJZIGING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN In dit artikel vindt u informatie over: op wie een wijziging van de premie en/of voorwaarden van toepassing is; wat u kunt doen wanneer u niet akkoord gaat met een wijziging; wanneer u een wijziging niet mag weigeren Wij hebben het recht de voorwaarden en/of de premie van de bij ons lopende verzekeringen en bloc dan wel groepsgewijs te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt op een door ons nader vast te stellen datum doorgevoerd Wanneer wij de premie verhogen of de vergoedingen uit de verzekeringsvoorwaarden beperken, gelden deze wijzigingen ook wanneer u al verzekerd was Wanneer u (verzekeringnemer) niet akkoord gaat met de verhoging van de premie of de beperking van de voorwaarden, kunt u dit schriftelijk of per aan ons melden binnen 30 dagen nadat de wijziging door ons bekend is gemaakt. Wij beëindigen uw verzekering dan op de dag waarop de wijziging ingaat U mag de wijziging niet weigeren wanneer: u nog geen kalenderjaar bij ons ingeschreven bent; de premieverhoging en/of de beperkingen van de vergoedingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen; uw premie hoger wordt door het overschrijden van een leeftijdsgrens en/of doordat u verhuist naar een andere regio. 9 AUTOMATISCHE INCASSO Betalingen van de premie, vrijwillig gekozen eigen risico, eigen betalingen en eventuele overige vorderingen geschieden bij voorkeur per automatische incasso (alleen mogelijk via een Nederlands bankrekeningnummer). Indien u kiest voor een andere betaalwijze dan per automatische incasso kunnen wij administratiekosten in rekening brengen. 10 GESCHILLEN Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing Wanneer u het niet eens bent met een door ons genomen beslissing of u bent ontevreden over onze dienstverlening dan kunt u uw klacht binnen zes maanden nadat de beslissing aan u is meegedeeld of de dienstverlening aan u is verleend voorleggen aan de Centrale 8

9 Klachtencoördinatie. U kunt uw klacht per brief, , telefonisch, internet of per faxbericht aan ons voorleggen Na ontvangst wordt uw klacht opgenomen in ons klachten registratiesysteem en ontvangt u hiervan een bevestiging. U ontvangt uiterlijk binnen drie weken een inhoudelijke reactie. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan informeert de behandelaar of de Centrale Klachtencoördinatie u hierover Wanneer u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht dan heeft u de mogelijkheid een herbeoordeling bij ons aan te vragen. Uw herbeoordelingsverzoek kunt u schriftelijk indienen bij XHI/Achmea, de Centrale Klachten coördinatie, Antwoordnummer 2241, 8000 VB Zwolle, per telefonisch U ontvangt hiervan een bevestiging en ontvangt uiterlijk binnen drie weken een inhoudelijke reactie. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de herbeoordeling van uw klacht, dan informeert de behandelaar of de Centrale Klachtencoördinatie u hierover In afwijking van het voorgaande lid, of wanneer de herbeoordeling niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u uw klacht laten toetsen door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Postbus 291, 3700 AG Zeist (www.skgz.nl) De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen kan uw verzoek niet in behandeling nemen als een rechter lijke instantie uw zaak al in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan. Het staat u altijd vrij om naar de burgerlijk rechter te stappen, zelfs nadat de Geschillencommissie een bindend advies heeft uitgebracht. 11 PERSOONSGEGEVENS Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gebruiken wij binnen Achmea voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante producten en/of diensten, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van uw persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars van toepassing Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw adres intrekken dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als Achmea uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie vindt u op Vanaf het moment dat de ziektekostenverzekering ingaat, mogen wij aan derden (zorgverleners, leveranciers e.d.) inlichtingen vragen en geven voor zover dit nodig is om de verplichtingen uit hoofde van de ziektekosten verzekering te kunnen nakomen. Onder inlichtingen wordt in dit verband verstaan uw adres- en polisgegevens. Als het om dringende reden noodzakelijk is dat zorgverleners of leveranciers geen inzage mogen hebben in uw adresgegevens, dan kunt u ons dat schriftelijk melden. 12 FRAUDE Fraude is het onder valse voorwendselen of op oneigenlijke grond en/of wijze verkrijgen van een vergoeding van ons of een verzekeringsovereenkomst met ons. Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op vergoeding vervalt wanneer u een bij de vergoeding belanghebbende een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan met betrekking tot een ingediende vordering of feiten heeft verzwegen die voor ons bij de beoordeling van een ingediende vordering van belang kunnen zijn. In een dergelijk geval vervalt elk recht op vergoeding ten aanzien van de gehele vordering, ook voor hetgeen waarover geen onware opgave is gedaan en/of geen verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Fraude kan voorts tot gevolg hebben dat wij: a. aangifte doen bij de politie; b. de verzekeringsovereenkomst(en) beëindigen en u pas 5 jaar na beëindiging een nieuwe verzekeringsovereenkomst kunt sluiten; c. registratie doen in de tussen verzekeraars erkende signaleringssystemen; d. uitgekeerde vergoeding(en) en gemaakte (onderzoeks-)kosten terugvorderen. 13 BEGRIPPEN IN DEZE VOORWAARDEN In dit artikel leggen wij de betekenis uit van enkele in de voorwaarden gebruikte begrippen. Ambulance Een vervoermiddel, bedoeld voor vervoer van zieken en ongevalslachtoffers. Apotheekhoudende De apotheekhoudend huisarts dan wel een gevestigd apotheker die staat ingeschreven in het register van gevestigde apothekers, dan wel een apotheker die zich in de apotheek laat bijstaan door apothekers die in dit register staan ingeschreven, dan wel de rechtspersoon die de zorg doet verlenen door apothekers die staan ingeschreven in voornoemd register. Arts Degene die op grond van de wet, die in het woonland geldt, bevoegd is tot het uitoefenen van de geneeskunst. Arts voor de jeugdgezondheidszorg Een in het woonland erkende arts voor de jeugdgezondheidszorg. Buitenland Elk ander land dan uw woonland. Bijkomende kosten Medische kosten die rechtstreeks verband houden met een medisch specialistische of kaakchirurgische behandeling en die zijn ontstaan tijdens een behandeling in een ziekenhuis, zoals kosten van röntgenfoto s, bloedtransfusies, laboratoriumkosten, geneesmiddelen, bestralingen, 9

10 narcose, verbandmiddelen en gebruik van de operatiekamer. De bijkomende kosten moeten in rekening worden gebracht door een ziekenhuis of laboratorium. Bijzondere tandheelkunde Tandheelkundige hulp aan patiënten, bij wie behandeling in de normale tandartspraktijk vanwege ernstige aandoeningen of handicaps niet goed (meer) mogelijk is Dagverpleging Bedverpleging in een ziekenhuis korter dan 24 uur, voorzienbaar nodig om op dezelfde dag onderzoek of behandeling door een medisch specialist of kaakchirurg te ondergaan. Diëtist Een in het woonland erkende diëtist. Ergotherapeut Een in het woonland erkende ergotherapeut. Fraude Fraude is het onder valse voorwendselen of op oneigenlijke grond en/of wijze verkrijgen van een vergoeding van ons of een verzekeringsovereenkomst met ons. Fysiotherapeut Een in het woonland erkende fysiotherapeut. Geneesmiddelen Door een apotheek of apotheekhoudend arts geleverde geneesmiddelen, op voorschrift van de behandelend huisarts, specialist of tandarts. Gezin Eén volwassene, dan wel twee gehuwde of duurzaam samenwonende personen en de inwonende ongehuwde eigen, stief-, pleeg- of adoptiekinderen tot 27 jaar. Huidtherapeut Een in het woonland erkende huidtherapeut. Huisarts Een in het woonland erkende huisarts. Hulpmiddel Een medisch hulpmiddel dat is opgenomen in het Achmea Reglement Hulpmiddelen. Kaakchirurg Een in het woonland erkende kaakchirurg. Kalenderjaar De periode die loopt van 1 januari tot en met 31 december. Laboratorium Een in het woonland erkend laboratorium. Land van herkomst Het land waar men geboren is en/of vandaan komt en waar men de grootste sociale (familie)binding mee heeft. Woonland Het land waar men het grootste gedeelte van het jaar verblijft. Logopedist Een in het woonland erkende logopedist. Medische noodzaak De noodzaak voor onderzoek en behandeling volgens algemeen erkende, medisch wetenschappelijke overwegingen. Medisch adviseur De arts, die ons in medische aangelegenheden adviseert. Medisch specialist Een in het woonland als zodanig erkende arts, niet zijnde een tandarts, die zich heeft toegelegd op specialistische behandeling volgens algemeen erkende medisch wetenschappelijke overwegingen. Oefentherapeut Een in het woonland erkende oefentherapeut. Orthodontist Een in het woonland erkende tandarts of specialist voor kaakorthopedie. Polisblad De ziektekostenpolis (akte) waarin de tussen u (verzekeringnemer) en ons gesloten ziektekostenverzekering is vastgelegd. Psycholoog Een in het woonland erkende psycholoog. Psychiater Een in het woonland erkende psychiater. Reis Een gemaakte reis, in verband met een (para) medische behandeling in een ziekenhuis (klinisch/poliklinisch), waarvoor dekking is binnen deze voorwaarden en waarvoor door ons vooraf toestemming is verleend. De reis gaat in vanaf het moment dat het woonadres wordt verlaten tot het moment dat u op het woonadres bent teruggekeerd. Revalidatie Onderzoek, advisering en behandeling van medisch specialistische, paramedische, gedragswetenschappelijke en revalidatietechnische aard. Deze zorg wordt verleend door een multidisciplinair team van deskundigen, onder leiding van een medisch specialist, verbonden aan een conform de bij of door wet gestelde regels in het woonland toegelaten instelling voor revalidatie. Tandarts Een in het woonland erkende tandarts. Tandprotheticus Een in het woonland erkende tandprotheticus. Thuisverpleging Verpleging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden in een thuissituatie U/uw De verzekerde personen. Deze staan genoemd op het bewijs van verzekering. Met u (verzekeringnemer) wordt bedoeld degene die de verzekering heeft afgesloten. Verloskundige Een in het woonland erkende verloskundige. Wij/ons Achmea Zorgverzekeringen N.V. Zelfstandig behandelcentrum Een in het woonland erkende instelling voor medisch specialistische zorg (IMSZ) voor onderzoek en behandeling. Dit kan een particuliere (en dus exclusieve) privekliniek zijn of een behandelcentrum dat onderdeel uitmaakt van het reguliere zorgsysteem in uw woonland. Ziekenhuis Een in het woonland erkende instelling voor medisch specialistische zorg (IMSZ) voor verpleging, onderzoek en behandeling van zieken. Ziekenhuisverpleging Opneming langer dan 24 uur in een ziekenhuis, wanneer en zolang op medische gronden verpleging, onderzoek en behandeling uitsluitend in een ziekenhuis kunnen worden geboden, terwijl onafgebroken behandeling door een medisch specialist of kaakchirurg noodzakelijk is. Ziektekostenverzekering De door u bij ons gesloten privaatrechtelijke verzekering tegen ziektekosten, waarvoor wij het risico dragen. 10

11 DEEL 2 VERGOEDINGS VOORWAARDEN MAXIMALE VERGOEDING ZORG IN EEN ZIEKENHUIS 1 MAXIMALE VERGOEDING Wij vergoeden de kosten van alle vergoedingen uit de XHI Basic, XHI Comfort en XHI Excellent tot een maximumbedrag. Wij vergoeden per persoon per kalenderjaar maximaal: , als u XHI Basic heeft , als u XHI Comfort heeft , als u XHI Excellent heeft. 2 MEDISCH-SPECIALISTISCHE EN KAAKCHIRURGISCHE ZORG (POLIKLINISCH) Wij vergoeden de kosten van: medisch specialistische of kaakchirurgische zorg; de bijkomende kosten. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen medisch specialisten en kaakchirurgen als zorg plegen te bieden. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, verloskundige in het geval dat het verloskundige zorg betreft, tandarts in het geval dat het kaakchirurgische zorg betreft of een andere medisch specialist. 3 VERPLEGING IN HET ZIEKENHUIS (INCLUSIEF DAGVERPLEGING) Wij vergoeden bij dagbehandeling of ziekenhuisopname voor een ononderbroken periode van maximaal 365 dagen de kosten van onderstaande zorg. Voor de berekening van de 365 dagen telt ook mee de opname ten behoeve van revalidatie in een ziekenhuis of revalidatiecentrum en opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar een dergelijke onderbreking telt niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 365 dagen. Wij vergoeden de kosten van: verblijf, inclusief verpleging en verzorging, op basis van: laagste klasse wanneer u XHI Basic heeft; tweede klasse wanneer u XHI Comfort heeft; eerste klasse wanneer u XHI Excellent heeft. medisch specialistische of kaakchirurgische zorg; honorariumtoeslagen die mogen worden berekend bij opname op 1st en 2 de klasse. de bij de behandeling behorende paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen, gedurende de periode van opname. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen medisch specialisten en kaakchirurgen als zorg plegen te bieden. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, verloskundige in het geval dat het verloskundige zorg betreft, tandarts in het geval dat het kaakchirurgische zorg betreft of een andere medisch specialist. 11

12 U moet een ziekenhuisopname vooraf bij ons aanvragen. Wanneer het gaat om plastische chirurgie of kaakchirurgie moet u ons voor ziekenhuisopname tenminste drie weken van tevoren toestemming vragen. Als bewijs van onze goedkeuring voor elke ziekenhuisiopname, geven wij het zieken huis een garantieverklaring. Een acute ziekenhuisopname moet u binnen 48 uur melden bij onze alarmcentrale Eurocross Assistance. U moet uw huisarts, tandarts of medisch specialist machtigen de reden van opname aan onze medisch adviseur bekend te maken. Wanneer een ziekenhuisopname begint na 30 juni en eindigt in het daaropvolgende kalenderjaar passen wij slechts één keer het eigen risico toe op de kosten van deze ziekenhuisverpleging. 4 VERPLEGING IN EEN ZELFSTANDIG BEHANDELCENTRUM Wij vergoeden bij behandeling in een zelfstandig behandelcentrum de kosten van: verpleging en verzorging; medisch specialistische zorg en kaakchirurgische zorg; de bij de behandeling behorende paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen medisch specialisten en kaakchirurgen als zorg plegen te bieden. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, tandarts in het geval dat het kaakchirurgische zorg betreft of een andere medisch specialist. U moet een opname vooraf bij ons aanvragen via Eurocross. Wanneer het gaat om plastische chirurgie of kaakchirurgie moet u ons voor ziekenhuisopname tenminste drie weken van tevoren toestemming vragen. Als bewijs van onze toestemming voor een opname geven wij het ziekenhuis een garantieverklaring. U moet uw huisarts, tandarts of medisch specialist machtigen de reden van opname aan onze medisch adviseur bekend te maken. Bij privéklinieken geldt dat vergoeding pas mogelijk is na toestemming van Eurocross. 5 REVALIDATIE IN EEN ZIEKENHUIS OF REVALIDATIECENTRUM Wij vergoeden de kosten van revalidatie, maar uitsluitend als: deze zorg voor u als meest doeltreffend is aangewezen ter voorkoming, vermindering of overwinning van een handicap die het gevolg is van stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen of een handicap die het gevolg is van een aandoening van het centrale zenuwstelsel leidend tot beperkingen in de communicatie, cognitie of gedrag; u met die zorg in staat bent een mate van zelfstandigheid te bereiken of te behouden die, gegeven uw beperkingen, redelijkerwijs mogelijk is. Revalidatie kan plaatsvinden: in een klinische situatie, gepaard gaande met meerdaagse opname, als daarmee spoedig betere resultaten te verwachten zijn dan met revalidatie zonder opname. Wij vergoeden bij revalidatie in een klinische situatie voor een ononderbroken periode van maximaal 365 dagen. Voor de berekening van de 365 dagen telt ook mee de opname in een ziekenhuis die geen verband houdt met revalidatie en opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar een dergelijke onderbreking telt niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 365 dagen; in een niet-klinische situatie (deeltijd- of dagbehandeling). U moet vooraf toestemming aan ons vragen. Als bewijs van onze goedkeuring geven wij het ziekenhuis of het revalidatiecentrum een garantieverklaring. De aanvraag voor toestemming moet vergezeld gaan van een behandelplan. 6 PLASTISCHE CHIRURGIE Wij vergoeden de kosten van chirurgische ingrepen van plastisch chirurgische aard door een medisch specialist of kaakchirurg wanneer de behandeling leidt tot correctie van: afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen; verminkingen die het gevolg zijn van ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting; de volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaaken gehemeltespleten, misvormingen van het benig aangezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen; verlamde of verslapte bovenoogleden die het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of bij een geboorte aanwezige chronische aandoening of als een correctie medisch noodzakelijk is; de buikwand (het abdominoplastiek), als er sprake is van een verminking die in ernst te vergelijken is met een derdegraads verbranding, van onbehandelbare smetten in huidplooien of van een zeer ernstige beperking van de bewegingsvrijheid (hiervan is sprake indien het buikschort minimaal een kwart van de bovenbenen bedekt); primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transsexualiteit (inclusief epilatie van de schaamstreek en baard). U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. 12

13 Uitsluiting Wij vergoeden niet de kosten van behandeling voor het operatief plaatsen en het operatief vervangen van borstprothesen, anders dan bij status na een (gedeeltelijke) borstamputatie, het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak, lipo suctie van de buik, behandeling van bovenoogleden die verlamd of verslapt zijn, anders dan als gevolg van een aangeboren afwijking of van een bij de geboorte aan wezige chronische aandoening zonder medische noodzaak. 7 SECOND OPINION (INCLUSIEF BEST DOCTORS) Wij vergoeden de kosten van een second opinion. Een second opinion is het vragen van een beoordeling van een door uw arts gestelde diagnose of voorgestelde behandeling aan een tweede, onafhankelijke arts die werkzaam is op hetzelfde specialisme/vakgebied als de eerste behandelaar. Het oordeel of advies kan zowel door u als door de behandelend arts worden gevraagd. Voor een second opinion kunt u ook gebruik maken van Best Doctors. U moet zijn doorverwezen door uw behandelaar. Dit kan een huisarts, medisch specialist, klinisch psycholoog of psychotherapeut zijn. De second opinion moet betrekking hebben op de geneeskundige zorg van u, zoals deze al besproken is met de eerste behandelaar. U dient met de second opinion terug te keren naar de eerste behandelaar. Deze houdt de regie over de behandeling. Wij vergoeden de kosten alleen wanneer de diagnostiek of behandeling onder de voorwaarden van deze ziektekostenverzekering valt. Second opinion van Best Doctors Voor een second opinion kunt u ook gebruikmaken van de internationale medische organisatie Best Doctors. Een internationaal topspecialist geeft dan een second opinion op basis van alle onderzoeken die u al heeft ondergaan en die in uw medisch dossier staan. U hoeft dus niet te reizen. U kunt een second opinion van Best Doctors aanvragen via het medisch team van Eurocross Assistance 8 DIALYSE Wij vergoeden de kosten van dialyse in een ziekenhuis, dialysecentrum of bij u thuis al dan niet gepaard gaande met onderzoek, behandeling, verpleging, de voor de behandeling benodigde farmaceutische zorg en psychosociale begeleiding van u en van personen die bij het uitvoeren van de dialyse, elders dan in een dialysecentrum, behulpzaam zijn. Daarnaast vergoeden wij bij thuisdialyse: de kosten die verband houden met de opleiding door het dialysecentrum van degenen die de dialyse uitvoeren dan wel daarbij behulpzaam zijn; de kosten van het in bruikleen geven van de dialyse apparatuur met toebehoren, de vergoeding van de kosten van de regelmatige controle en het onderhoud hiervan (vervanging inbegrepen) en van de chemicaliën en vloeistoffen, benodigd voor het verrichten van de dialyse; de kosten van de noodzakelijke deskundige assistentie door het dialysecentrum bij de dialyse. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven via Eurocross Assistance. U moet bij thuisdialyse vooraf een begroting van de kosten overleggen. 9 ORGAANTRANSPLANTATIES Wij vergoeden de kosten van: transplantatie in een ziekenhuis van weefsels en organen indien de transplantatie is verricht in een lidstaat van de Europese Unie, in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in een andere staat indien de donor woonachtig is in die staat en de echtgenoot, de geregistreerde partner of een bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad van de verzekerde is; de specialistisch geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor en in verband met de operatieve ver wij dering van het transplantatiemateriaal bij de gekozen donor; het onderzoek, de preservering, de ver wij dering en het vervoer van het postmortale transplantatie materiaal, in verband met de voorgenomen transplantatie; transplantatie in een zelfstandig behandelcentrum indien dit op grond van wet en regelgeving is toegestaan. De donor heeft recht op vergoeding van de kosten van: zorg, waarop volgens deze polis aanspraak bestaat, gedurende ten hoogste 3 maanden, dan wel een half jaar in geval van een levertransplantatie, na de datum van ontslag uit het ziekenhuis, waarin de donor ter selectie of verwijdering van transplantatiemateriaal werd opgenomen en uitsluitend wanneer de verleende zorg verband houdt met die opname; het vervoer in de laagste klasse van een openbaar middel van vervoer, dan wel wanneer en voor zover medisch noodzakelijk per auto, in verband met de selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis en met de zorg, bedoeld in de vorige zin; het vervoer van en naar het woonland of land van herkomst van de verzekerde van een in het buitenland woonachtige donor in verband met transplantatie van een nier, beenmerg, lever, hart en longen of lever. Ook vergoeden wij de overige transplantatie kosten, voor zover deze verband houden met het wonen van de donor in een ander land dan het woonland of land van herkomst van de verzekerde. Tot deze laatste kosten behoren in ieder geval niet de verblijfskosten en eventuele gederfde inkomsten van de donor tijdens de behandeling zelf. 13

14 Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. Wij vergoeden de kosten van de donor mits de behandeling een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de transplantatie. ZORG BUITEN HET ZIEKENHUIS 10 HUISARTS Wij vergoeden de kosten van geneeskundige zorg verleend door een huisarts, of een daarmee gelijk te stellen arts/zorgverlener die onder de verantwoordelijkheid van een huisarts werkzaam is. De vergoeding omvat ook röntgen- en laboratoriumonderzoek op aanvraag van de huisarts. De omvang van deze te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen huisartsen als zorg plegen te bieden. Inschrijfkosten van een huisarts vergoeden wij alleen indien dit kosten van de huisarts in het woonland betreffen. 11 VERPLEGING BUITEN HET ZIEKENHUIS (THUISVERPLEGING) Wij vergoeden de kosten van thuisverpleging voor maximaal 6 weken per 5 kalenderjaren, per persoon, gedurende maximaal 8 uren per etmaal. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. Wij vergoeden de kosten uitsluitend wanneer door de thuisverpleging een medisch noodzakelijk verblijf in een ziekenhuis wordt verkort of voorkomen. De thuisverpleging moet door een gediplomeerd verpleegkundige uitgevoerd worden. Wij vergoeden de kosten slechts wanneer u geen aanspraak kunt maken op vergoeding uit een andere verzekering. 12 FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE LET OP! Met chronische aandoeningen bedoelen wij de aandoeningen die wij in Nederland kennen op de zogenaamde Chronische lijst (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering) van de (Nederlandse) overheid. De naam van deze lijst doet denken dat alle aandoeningen die chronisch zijn hierop staan, dit is echter niet altijd het geval! Daarnaast kan het ook voorkomen dat niet-chronische aandoeningen er wel op staan. U kunt bij vragen ook contact met ons opnemen Chronische aandoeningen Wij vergoeden de kosten van behandeling door een fysiotherapeut of door een oefentherapeut bij bepaalde chronische aandoeningen. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen fysiotherapeuten en oefentherapeuten respectievelijk als zorg plegen te bieden. 14

15 U moet zijn doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Manuele lymfedrainage in verband met ernstig lymfoedeem mag ook worden uitgevoerd door een huidtherapeut. Uitsluitingen Onder fysiotherapie wordt niet verstaan hydrotherapie die in een zwembad plaatsvindt. Wij vergoeden niet de kosten van individuele of groepsbehandeling, die slechts ten doel heeft om de conditie door middel van training te bevorderen. Wij vergoeden niet de kosten van zwangerschaps- en postnatale gymnastiek, (medische) fitness, (sport) massage en arbeids- en bezigheidstherapie. Wij vergoeden niet de kosten van de volgende toeslagen; toeslag buiten reguliere werktijden; niet-nagekomen afspraak; eenvoudige, korte rapporten danwel meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten. Wij vergoeden niet de kosten van de door de fysiotherapeut of oefentherapeut verstrekte verbanden hulpmiddelen Niet-chronische aandoeningen Wij vergoeden de kosten van behandeling door een fysiotherapeut of door een oefentherapeut: tot een maximum van 250, per persoon per jaar wanneer u XHI Basic heeft; tot een maximum van 1.000, per persoon per jaar wanneer u XHI Comfort heeft; tot een maximum van 2.000, per persoon per jaar wanneer u XHI Excellent heeft. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen fysiotherapeuten en oefentherapeuten respectievelijk als zorg plegen te bieden. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen fysiotherapeuten en oefentherapeuten respectievelijk als zorg plegen te bieden. Manuele lymfedrainage in verband met ernstig lymfoedeem mag ook worden uitgevoerd door een huidtherapeut. Uitsluitingen Onder fysiotherapie wordt niet verstaan hydrotherapie die in een zwembad plaatsvindt. Wij vergoeden niet de kosten van individuele of groepsbehandeling, die slechts ten doel heeft om de conditie door middel van training te bevorderen. Wij vergoeden niet de kosten van zwangerschaps- en postnatale gymnastiek, (medische) fitness, (sport) massage en arbeids- en bezigheidstherapie. Wij vergoeden niet de kosten van de volgende toeslagen; toeslag buiten reguliere werktijden; niet-nagekomen afspraak; eenvoudige, korte rapporten danwel meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten. Wij vergoeden niet de kosten van de door de fysiotherapeut of oefentherapeut verstrekte verbanden hulpmiddelen Bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie Wij vergoeden éénmaal per indicatie de kosten van een bekkenfysiotherapeut bij urine-incontinentie voor verzekerden van 18 jaar of ouder. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen fysiotherapeuten als zorg plegen te bieden. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Uitsluitingen Wij vergoeden niet de kosten van zwangerschaps- en postnatale gymnastiek, (medische) fitness, (sport) massage en arbeids- en bezigheidstherapie. Wij vergoeden niet de kosten van de volgende toeslagen; toeslag buiten reguliere werktijden; niet-nagekomen afspraak; eenvoudige, korte rapporten danwel meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten. Wij vergoeden niet de kosten van de door de fysiotherapeut of oefentherapeut verstrekte verbanden hulpmiddelen. 13 PSYCHOLOGISCHE ZORG EN PSYCHIATRISCHE ZORG (EERSTELIJNS) Wij vergoeden de kosten van eerstelijnspsychologische zorg en psychiatrische behandelingen. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of een arts voor de jeugdgezondheidszorg. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. Het moet gaan om een behandeling die plaatsvindt in het kader van een medische behandeling. Kosten van onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter vallen buiten de dekking. De behandeling moet worden uitgevoerd door een in het woonland of land van herkomst erkende eerstelijnspsycholoog of psychiater. Indien een behandelproces wordt onderbroken door het vertrek naar een nieuw woonland en kan de behandeling via mail, bel of online contact toch worden voortgezet, dan vergoeden wij die behandelingen conform de dekking. Wij vergoeden: 75% van de kosten tot een maximum van 500, per persoon per kalenderjaar, wanneer u XHI Basic of XHI Comfort heeft; 100% van de kosten tot een maximum van 1.000, per persoon per kalenderjaar, wanneer u XHI Excellent heeft. 14 COMPLEMENTAIRE/ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, THERAPIEËN EN GENEESMIDDELEN Comfort en Excellent Wij vergoeden de kosten van: chiropractie; osteopathie; homeopathie; acupunctuur. 15

16 Wij vergoeden: tot een maximum van 450, per persoon per kalenderjaar wanneer u een XHI Comfort heeft; tot een maximum van 850, per persoon per kalenderjaar wanneer u een XHI Excellent heeft. De alternatieve genezer of therapeut moet voldoen aan de kwaliteitseisen die binnen de beroepsgroep in het woonland gebruikelijk zijn. 15 PSORIASISBEHANDELING Wij vergoeden de kosten per persoon per kalenderjaar van behandeling van psoriasis door middel van UV-B lichtbehandeling bij u thuis of behandeling van psoriasis in een psoriasisdagbehandelingscentrum. Wij vergoeden 75% tot maximaal: 1.000,- als u XHI Basic heeft 1.000, als u XHI Comfort heeft 1.500, als u XHI Excellent heeft. U moet vooraf een indicatie van de huidarts aan ons overleggen. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. ONGEVALLENDEKKING MONDZORG 16 TANDHEELKUNDIGE ZORG BIJ EEN ONGEVAL Comfort en Excellent Wij vergoeden aan verzekerden van 18 jaar en ouder tandheelkundige zorg door een tandarts of kaakchirurg. De behandeling moet het gevolg zijn van een ongeval tijdens de looptijd van deze verzekering. Daarnaast moet de behandeling plaatsvinden binnen 1 jaar na het ongeval, tenzij het noodzakelijk is om een (definitieve) behandeling uit te stellen, doordat het gebit niet volgroeid is. Onze adviserend tandarts beoordeelt of er wel of geen sprake is van een volgroeid gebit of van tijdelijke behandeling. Wij vergoeden maximaal , per ongeval. voor vergoeding U moet van ons vooraf toestemming hebben gekregen. Voordat wij toestemming geven, beoordelen wij uw aanvraag voor de behandeling: is deze doelmatig en rechtmatig? Bij uw aanvraag voor toestemming moet een behandelplan met kostenbegroting zitten, opgesteld door uw tandarts of kaakchirurg. 16

17 KIND EN GEZIN LET OP! Voor XHI verzekeringen die na 1 januari 2014 worden afgesloten gelden er uitsluitingen voor Kind en Gezin in de eerste 10 maanden van de verzekering. Kijk hiervoor in Artikel 5 van de Algemene. 17 IN VITRO FERTILISATIE (IVF), ANDERE VRUCHTBAARHEIDSBEVORDERENDE BEHANDELINGEN EN INVRIEZEN VAN SPERMA 17.1 IVF Wij vergoeden de kosten van de eerste, tweede en derde poging IVF per te realiseren doorgaande zwangerschap inclusief de daarbij toegepaste geneesmiddelen, zolang u de leeftijd van 43 jaar nog niet heeft bereikt. Wij vergoeden per te realiseren doorgaande zwangerschap in totaal maximaal: 7.000,- als u XHI Basic heeft 7.000, als u XHI Comfort heeft , als u XHI Excellent heeft. Een poging omvat maximaal het opeenvolgende doorlopen van de volgende vier fasen: a. rijping van eicellen door hormonale behandeling in het lichaam van de vrouw; b. de follikelpunctie (het verkrijgen van rijpe eicellen); c. bevruchting van eicellen en het opkweken van embryo s in het laboratorium; d. de terugplaatsing van een of twee ontstane embryo s in de baarmoederholte teneinde zwangerschap te doen ontstaan. Daarbij geldt dat bij de eerste en tweede poging, slechts één embryo mag worden teruggeplaatst, als u de leeftijd van 38 jaar nog niet heeft bereikt. Een poging gaat pas als een poging tellen indien er een geslaagde follikelpunctie heeft plaatsgevonden. Alleen pogingen die zijn afgebroken voordat er sprake is van een doorgaande zwangerschap tellen mee voor het aantal pogingen. Een nieuwe poging na een doorgaande zwangerschap geldt als een eerste poging. Het terugplaatsen van ingevroren embryo s valt onder de IVF-poging waaruit zij zijn ontstaan. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. Aan uw aanvraag moet een medische verklaring ten grondslag liggen. De IVF-behandeling moet plaatsvinden in een vergunninghoudend ziekenhuis in het woonland of land van herkomst. Een ICSI-behandeling (intracytoplasmatische sperma injectie) wordt gelijkgesteld aan een IVF-poging. Bij een fysiologische (spontane) zwangerschap wordt onder een doorgaande zwangerschap verstaan: een zwangerschap van tenminste12 weken gemeten vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Bij een zwangerschap na een IVF-behandeling wordt onder een doorgaande zwangerschap verstaan: een zwangerschap van tenminste tien weken te rekenen vanaf de follikelpunctie of, indien de IVF heeft plaatsgevonden doormiddel van het terugplaatsen van ingevroren embryo s, een zwangerschap van tenminste negen weken en drie dagen te rekenen vanaf de implantatie Vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen (geen IVF) Wij vergoeden de kosten van overige vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen, zolang u de leeftijd van 43 jaar nog niet heeft bereikt per te realiseren doorgaande zwangerschap: 1.000,- als u XHI Basic heeft 1.000, als u XHI Comfort heeft 1.500, als u XHI Excellent heeft. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. Aan uw aanvraag moet een medische verklaring ten grondslag liggen. U heeft alleen aanspraak op vergoeding van de toegepaste geneesmiddelen, als u de geneesmiddelen krijgt voorgeschreven voor een andere vruchtbaarheidsbevorderende behandeling dan de vierde en volgende IVF-behandeling Invriezen van sperma Wij vergoeden de kosten van het verzamelen, invriezen en bewaren van sperma als onderdeel van medisch specialistische behandelingen als deze behandelingen onbedoeld infertiliteit tot gevolg kunnen hebben. De zorg is onderdeel van een medisch specialistisch oncologisch zorgtraject (of niet oncologische vergelijkbare behandeling) dat het volgende omvat: een grote operatie aan/om de geslachtsdelen; een chemotherapeutische behandeling en/of een radiotherapeutische behandeling waarbij de geslachtsdelen in het stralingsgebied vallen. 18 PRENATALE ZORG Comfort en Excellent Counseling Voor de vrouwelijke verzekerde vergoeden wij de volledige kosten van counseling waarbij wordt uitgelegd wat prenatale screening inhoudt. Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) Voor de vrouwelijke verzekerde vergoeden wij de volledige kosten van het structureel echoscopisch onderzoek, ook wel de 20 weken echo genoemd. Prenatale medische test Voor de vrouwelijke verzekerde vergoeden wij de kosten van een medische prenatalte test naar aangeboren afwijkingen in het eerste trimester van de zwangerschap. De vergoeding geldt voor vrouwelijke verzekerden. 17

18 Wij vergoeden alleen een combinatietest (nekplooimeting met bloedwaarden) voor XHI Basic Wij vergoeden 100% tot 250, als u een XHI Comfort heeft Wij vergoeden 100% tot 250, als u een XHI Excellent heeft Eurocross Assistance moet u vooraf toestemming hebben gegeven voor de prenatale test. 19 BEVALLING EN VERLOSKUNDIGE ZORG Wij vergoeden aan vrouwelijke verzekerden de kosten van: verloskundige zorg door een verloskundige, of als deze niet beschikbaar is, door een huisarts. Voor de verloskundige zorg door een verloskundige in een ziekenhuis geldt dat dit onder verantwoordelijkheid gebeurt van een medisch specialist; het gebruik van de verloskamer, wanneer de bevalling plaatsvindt in een ziekenhuis (poliklinische of klinisch). De omvang van de te verlenen zorg door een verloskundige wordt begrensd door hetgeen verloskundigen als zorg plegen te bieden. Wij vergoeden: maximaal 200, voor gebruik verloskamer wanneer u XHI Basic heeft; volledige vergoeding gebruik verloskamer wanneer u XHI Comfort of XHI Excellent heeft. Uitsluitingen Wij vergoeden geen zorg in de volgende privégeboortezorgklinieken in Londen, Groot-Brittannië: Portland Hospital Chelsea & Westminster (Kensington Wing) St. Mary s Hospital (Lindo Wing) 20 GEBOORTE-UITKERING De vrouwelijke verzekerden ontvangen een geboorteuitkering bij bevalling. De uitkering bedraagt: maximaal 500, minus 62,50 per dag bij ziekenhuisopname wanneer u XHI Basic heeft; maximaal 1.000, minus 125, per dag bij ziekenhuisopname wanneer u XHI Comfort heeft. maximaal 2.000, minus 250, per dag bij ziekenhuisopname wanneer u XHI Excellent heeft. U krijgt maximaal 8 dagen een geboorte uitkering te rekenen vanaf de dag na de bevalling. 21 VACCINATIES VOOR KINDEREN EN PASGEBORENEN Wij vergoeden de kosten van vaccinaties voor kinderen en pasgeborenen. 22 GEHOOR- EN OOGTEST VOOR KINDEREN Comfort en Excellent Wij vergoeden één keer per 2 kalenderjaren een gehooren oogtest voor uw kinderen tot 18 jaar. De gehoor- en oogtest moet worden uitgevoerd door een medisch specialist. 23 LOGOPEDIE Wij vergoeden de kosten van behandeling door een logopedist voor zover de zorg strekt tot een geneeskundig doel en van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht. De omvang van deze te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen logopedisten als zorg plegen te bieden. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, medisch specialist of tandarts. Uitsluitingen Onder logopedie wordt niet verstaan de behandeling van dyslexie en van taalontwikkelingsstoornissen in verband met dialect of anderstaligheid U heeft geen recht op vergoeding van stottertherapie, hier is een apart vergoedingsregeling voor. Wij vergoeden niet de kosten van de volgende toeslagen; toeslag buiten reguliere werktijden; niet-nagekomen afspraak; eenvoudige, korte rapporten danwel meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten. 24 STOTTERTHERAPIE Wij vergoeden de kosten van stottertherapie tot een maximum van 1.000, per persoon per kalenderjaar. U moet zijn doorverwezen door een huisarts, medisch specialist of tandarts. 25 ONCOLOGIEONDERZOEK BIJ KINDEREN Wij vergoeden uitgevoerde centrale (referentie-) diagnostiek, coördinatie en registratie van ingezonden lichaamsmateriaal. 18

19 Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven via Eurocross Assistance. 26 OVERNACHTINGSKOSTEN VAN EEN OUDER Comfort en Excellent Wanneer een kind jonger dan 18 jaar wordt opgenomen in een ziekenhuis vergoeden wij de overnachtingskosten van één ouder, verzorger, familielid of voogd. Wij vergoeden 70, per nacht tot maximaal 1.000, per kalenderjaar. ZORG BUITEN UW WOONLAND 27 SPOEDEISENDE ZORG BUITEN HET WOONLAND Wij vergoeden de kosten van spoedeisende medisch noodzakelijke zorg gedurende vakantie-, studie- of zakenverblijf in het buitenland alleen wanneer: het zorg betreft die bij vertrek naar het buitenland niet was te voorzien; en die niet was uit te stellen tot na terugkeer in het woonland, tenzij de behandeling plaatsvindt in het land van herkomst. Er moet sprake zijn van een acute situatie die is ontstaan ten gevolge van een ongeval of ziekte en waarbij medische zorg direct noodzakelijk is. Wij vergoeden: 100% van de kosten tot een maximum van de Nederlandse tarieven wanneer u XHI Basic heeft; 100% van de kostprijs wanneer u XHI Comfort of XHI Excellent heeft. De kosten worden alleen vergoed wanneer ze ook in het woonland zouden zijn vergoed. U moet een ziekenhuisopname direct aan ons melden via Eurocross Assistance. Tandheelkundige zorg voor verzekerden vanaf 18 jaar wordt alleen door ons vergoed wanneer u een XHI Dental heeft. De kosten vallen onder deze tandheelkundige verzekering. 28 REPATRIËRING PATIËNT / VERVOER STOFFELIJK OVERSCHOT Comfort en Excellent Wij vergoeden de kosten van: medisch noodzakelijk ziekenvervoer per ambulance of per vliegtuig vanuit het buitenland naar het woonland; vervoer van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden naar het woonland of land van herkomst. Het ziekenvervoer vloeit voort uit spoedeisende zorg in het buitenland. Eurocross Assistance moet vooraf toestemming hebben gegeven. 29 BEGELEIDING BIJ REPATRIËRING Comfort en Excellent Wij vergoeden de reiskosten van één begeleider van een verzekerde van ons die om medische redenen wordt gerepatrieerd naar het woonland of thuisland. Eurocross Assistance moet vooraf toestemming hebben gegeven. 19

20 MEDICIJNEN EN HULPMIDDELEN 30 PREVENTIEVE VACCINATIES EN GENEESMIDDELEN Comfort en Excellent Wij vergoeden de kosten van consulten, geneesmiddelen en vaccinaties die nodig zijn voor verblijf in het woonland of in verband met een reis naar het buitenland. 31 GENEESMIDDELEN EN DIEETPREPARATEN Wij vergoeden de kosten van: de in het woonland geregistreerde geneesmiddelen; dieetpreparaten, wanneer er sprake is van een ernstige slik-, passage-, resorptie- of stofwisselingsstoornis of een ernstige voedselallergie of wanneer er sprake is van dreigende ernstige ondervoeding bij een verzekerde die lijdt aan chronisch obstructief longlijden, ernstige cystische fibrose of ernstig congenitaal hartfalen en bij dat hartfalen sprake is van een dreigende groeiachterstand. Wij vergoeden bovenstaande kosten: tot een maximum van 2.500, per persoon per kalenderjaar wanneer u XHI Basic heeft; tot een maximum van 5.000, per persoon per kalenderjaar wanneer u XHI Comfort heeft; volledig per persoon per kalenderjaar wanneer u XHI Excellent heeft. De farmaceutische zorg moet zijn voorgeschreven door een huisarts, medisch specialist, tandarts of verloskundige en onderdeel uitmaken van een medisch noodzakelijke behandeling. Voor vergoeding van dieetpreparaten moeten wij u vooraf toestemming hebben gegeven. 32 ANTICONCEPTIE Wij vergoeden aan vrouwelijke verzekerden de kosten van hormonale anticonceptiva, pessaria en spiraaltjes. Het anticonceptiemiddel moet zijn voorgeschreven door een huisarts of medisch specialist en moet geleverd worden door een apotheekhoudende en dient alleen voor eigen gebruik. Voor de anticonceptiepil is alleen bij de eerste aflevering een recept van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk. 33 HULPMIDDELEN 33.1 Algemeen Wij vergoeden de volgende kosten: De levering van hulpmiddelen en verbandmiddelen Het wijzigen, vervangen of herstellen van de hulpmiddelen. Reservehulpmiddelen. Hiervoor volgen wij het Achmea Reglement Hulpmiddelen. Op verzoek kunnen wij u deze toesturen. Bij strijdigheid tussen de inhoud van deze XHI voorwaarden en de inhoud van het Achmea Reglement Hulpmiddelen zal de inhoud van deze XHI voorwaarden altijd prevaleren. Wij vergoeden: Alleen volgens Achmea Reglement Hulpmiddelen als u XHI Basic heeft 5.000, per persoon per jaar als u XHI Comfort heeft 100% voor als u XHI Excellent heeft. Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven. Daarbij beoordelen we of het hulpmiddel noodzakelijk, doelmatig en niet onnodig duur of onnodig ingewikkeld is. Wat we niet vergoeden Dit artikel is niet van toepassing op hulpmiddelen die deel uitmaken van medisch-specialistische zorg Brillen en contactlenzen Comfort en Excellent Wij vergoeden 75% van de kosten van brillen met glazen op sterkte en contactlenzen op sterkte: tot een maximum van 250, per persoon per kalenderjaar wanneer u een XHI Comfort heeft; tot een maximum van 500, per persoon per kalenderjaar wanneer u een XHI Excellent heeft. Wij vergoeden ook éénmalig voor de duur van de verzekering een ooglaserbehandeling of de meerkosten van een andere lens dan een monofocale (standaard) kunstlens bij lensimplantatie. Dit vergoeden we tot maximaal: 750, als u een XHI Comfort heeft 1.250, als u een XHI Excellent heeft. De oogarts die de behandeling uitvoert, moet als refractiechirurg geregistreerd staan in uw woonland. De kliniek of het ziekenhuis waar u de behandeling ondergaat moet voldoen aan de wettelijke eisen die de overheid in uw woonland stelt. 20

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Collectief Ingangsdatum 1 januari 2008 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2009 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken gedetailleerd

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen U heeft

Nadere informatie

Beter Af Selectief Polis

Beter Af Selectief Polis Beter Af Selectief Polis Voorwaarden en aanspraken Ingangsdatum 1 januari 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons de Beter Af Selectief Polis. Dit is een Naturapolis.

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Geregeld polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Vrij polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Juist voor Jou T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Beter voor Nu T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO Verzuimverzekering Conventioneel MODEL Z 03.2.20 G INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden 2011 Aevitae WGA-gatverzekering Aevitae WGA-aanvullingsverzekering Garant www.aevitae.com

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene richtlijnen en schaderichtlijnen Zelf.nl Autoverzekering 3 Algemene Voorwaarden 4 Speciale Voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Ziekteverzuimpolis Stop Loss Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.25 F INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5

Nadere informatie