ZITTING VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE VAN DONDERDAG 21 OKTOBER 2013 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE VAN DONDERDAG 21 OKTOBER 2013 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis"

Transcriptie

1 ZITTING VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE VAN DONDERDAG 21 OKTOBER 2013 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis De gemeenteraadscommissie van Zedelgem, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 21 oktober 2013 om 20 uur bijeengekomen in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Peter Haesaert, schepen, Katrien Walcarius-De Maré, Tom Maes, Valerie Roelens, Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Gunter Boffel, Martine De Meester, Jef Bogaert, Ann Allemeersch,, commissieleden, Brigitte Himpens, voorzitter, Kurt Ryheul, gemeentesecretaris De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. Zij verwelkomt de commissieleden, alsook burgemeester Patrick Arnou die de eerste commissiezitting bijwoont. De commissie gaat over tot de agenda. OPENBAAR 1. Secretariaat - Overzicht van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en vertegenwoordigers De lijst van samenwerkingsverbanden wordt overlopen.

2

3 Secretariaat - De gemeenteraadscommissie - wettelijk kader Het wettelijk kader wordt toegelicht, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op volgende aspecten: Gemeentedecreet, artikel 39, 1. De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. In elke gemeente wordt minstens een commissie opgericht die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. De gemeente richt hiertoe ofwel een aparte commissie op, ofwel integreert zij deze taak in de verschillende bestaande commissies. Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, artikel 39, De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene vergadering met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt. Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd. De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op de algemene vergadering. Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, artikel 44, Afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 65, tweede lid, van dit decreet, wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering. 3. Secretariaat - Huishoudelijk reglement - beslissing De voorzitter licht het voorstel tot huishoudelijk reglement toe, dat in grote mate is gebaseerd op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. De voorzitter geeft aan dat bij de toewijzing van de commissievoorzitter in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad verkeerdelijk werd aangegeven dat de gemeenteraadsvoorzitter eveneens commissievoorzitter is. Tom Maes zal het voorzitterschap waarnemen, en wordt als dusdanig ook aangenomen in het reglement. Alle commissieleden gaan akkoord met het voorstel om op de gemeenteraad van oktober een aanpassing in het huishoudelijk reglement door te voeren in die zin dat de commissie zelf haar voorzitter aanstelt. Het huishoudelijk reglement van de commissie wordt ter zitting aangepast en goedgekeurd als volgt: Voorzitterschap Artikel 1.- Raadslid Tom Maes neemt het voorzitterschap van de commissie waar. Artikel 2.- Bij tijdelijke verhindering of als de voorzitter bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is, beslist de commissie over de aanstelling van een vervanger. Bijeenroeping en agenda Artikel 3.- De voorzitter van de gemeenteraadscommissie beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraadscommissie en stelt de agenda van de vergadering op. De oproeping bepaalt dag en uur en omvat de agendapunten. Artikel 4.- De agenda bevat in ieder geval de punten die door de voorzitter worden meegedeeld. Deze punten worden voornamelijk bepaald door bijeenkomsten van de organen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de agenda van deze bijeenkomsten. Punten kunnen toegevoegd worden aan de agenda door alle commissieleden. Artikel 5.- De oproeping voor de gemeenteraadscommissie gebeurt via naar de commissieleden ten minste acht kalenderdagen voor de zitting. Eventuele aanvullende agendapunten worden ook via aan de commissieleden bezorgd. Het commissielid dat een schriftelijke versie van de oproeping wenst te ontvangen vraagt dit aan in het secretariaat van de gemeente.

4 Artikel 6.- De begeleidende stukken worden digitaal ter beschikking gesteld aan de commissieleden via Google Drive. Bij wijziging van of toevoeging van documenten wordt dit bevestigd per mail. Inzage documenten Artikel 7.- De commissieleden hebben het recht alle documenten die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente te raadplegen. Hiertoe zullen zij minstens één dag vooraf de betrokken ambtenaar contacteren om in gezamenlijk overleg een datum en uur af te spreken. Bij de uitoefening van hun inzagerecht mogen de commissieleden de normale publiekswerking van de diensten niet hinderen. Het inzagerecht geldt uitsluitend voor dossiers van gemeentelijk of van gemengd belang. Artikel 8.- De stukken die betrekking hebben op de agendapunten van de gemeenteraadscommissie liggen vanaf de dag van verzending van de agenda tijdens de kantooruren ter inzage in het secretariaat. Wanneer een raadslid deze stukken buiten de gewone kantooruren wenst in te zien, dient hiervoor vooraf een afspraak te worden gemaakt met het secretariaat. De commissieleden mogen gebruik maken van het inzagelokaal in het gemeentehuis. Zij krijgen hiervoor een persoonlijke badge toegekend. Bij het gebruik van het inzagelokaal kunnen de commissieleden beschikken over een PC met toegang tot internet en over mogelijkheid tot printen en kopiëren. Artikel 9.- De elektronische inzage van documenten voor de commissie gebeurt voor alle commissieleden via Google Drive, ze worden gelijktijdig met de agenda op Google Drive geplaatst. Toelichting en technische uitleg Artikel 10.- Vertegenwoordigers in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden op de gemeenteraadscommissie uitgenodigd om toelichting en feedback te geven bij geagendeerde punten. De commissieleden kunnen technische uitleg krijgen bij de dossiers en documenten door leden van de gemeentelijke administratie. Zij dienen hiervoor vooraf de betrokken ambtenaar te contacteren met een duidelijke omschrijving van hun precieze vraag. Er wordt een afspraak vastgelegd in onderling overleg tussen het raadslid en de ambtenaar. Afschriften Artikel 11.- De commissieleden kunnen gratis afschriften krijgen van de akten, stukken, digitale akten of stukken betreffende het bestuur van de gemeente. Zij mogen deze afschriften uitsluitend gebruiken voor de uitoefening van hun mandaat. De vraag om een afschrift te krijgen wordt gesteld aan de betrokken ambtenaar bevoegd voor het desbetreffende dossier. Artikel 12.- Afschriften van alle akten, stukken, digitale akten of stukken betreffende het bestuur van de gemeente worden voor eensluidend verklaard door de burgemeester en de secretaris. Uittreksels uit de notulen van de gemeenteraadscommissie worden voor eensluidend verklaard door de voorzitter en de secretaris van de commissie. Bezoekrecht Artikel 13.- De commissieleden hebben het recht om de gemeentelijke instellingen en diensten te bezoeken. Zij contacteren één week vooraf het bevoegde diensthoofd om de datum en het uur vast te leggen. Tijdens het bezoek aan een gemeentelijke inrichting moeten de commissieleden passief optreden, zij mogen de normale werking van de gemeentelijke instellingen niet hinderen. Het bezoekrecht van de commissieleden geldt niet aan zelfstandige instellingen met een eigen rechtspersoonlijkheid die ondergeschikt zijn aan de gemeente. Vraagstelling door de commissieleden Artikel 14.- De commissieleden hebben het recht schriftelijke en mondelinge vragen te stellen. Schriftelijke vragen waarop de commissieleden een antwoord wensen tijdens de zitting van de gemeenteraadscommissie worden ten laatste vijf dagen voor de zitting ingediend. Indien de vragen later worden ingediend, zullen deze eventueel pas op een volgende zitting worden beantwoord. Schriftelijke vragen van de commissieleden voor behandeling in de commissie worden ingediend via met vermelding mededeling GRC + datum zitting. Mondelinge vragen van de commissieleden die gesteld worden ter zitting, worden - in de mate van het mogelijke - ter zitting beantwoord en uiterlijk op de daaropvolgende zitting van de commissie. Wijze van vergaderen Artikel 15.- De agendapunten en de aanvullende agendapunten worden in volgorde behandeld, tenzij de raad er anders over beslist. Artikel 16.- De agendapunten worden op de zitting van de commissie toegelicht door de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Steeds worden de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden uitgenodigd in functie van de geagendeerde punten. De voorzitter van de commissie kan aan de leden van de gemeentelijke administratie vragen om een technische toelichting te

5 geven. Ook externe deskundigen kunnen door de voorzitter gevraagd worden om de commissie te woord te staan over specifieke dossiers. De aanvullende agendapunten worden toegelicht door de indiener. Artikel 17.- Na de toelichting van het agendapunt vraagt de voorzitter wie wenst tussen te komen over het agendapunt. De voorzitter verleent het woord achtereenvolgens en in volgorde van de aanvraag. Wanneer afgeweken wordt van het onderwerp of de discussie eindeloos gerokken wordt, komt de voorzitter tussen. In dit geval beslist de voorzitter dat het raadslid wordt teruggeroepen tot de behandeling van het onderwerp of zelfs het woord verliest. Artikel 18.- Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, tenzij voor een verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. Elk lid dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. Artikel 19.- Elke fractie mag wanneer ze aan het woord komt bij de bespreking van een agendapunt een tegenvoorstel formuleren of een amendement voorstellen. Het tegenvoorstel en/of de amendementen worden ter stemming gelegd vóór de stemming over het eigenlijke voorstel. Artikel 20.- Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien de voorzitter van de commissie oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking. Artikel 21.- Wanneer de vergadering rumoerig wordt zodat het verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebracht, kan de voorzitter beslissen om de zitting te schorsen of te sluiten. De leden van de commissie moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten en van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. Artikel 22.- Elk raadslid kan verzoeken om de zitting te schorsen voor overleg met zijn fractie. De voorzitter beslist over de schorsing en bepaalt de nodige duurtijd in overleg met de verzoeker. Stemming Artikel 23.- De mondelinge stemming geschiedt door elk raadslid klaar en duidelijk "ja", "nee" of "onthouding" te laten uitspreken in volgorde van hun zitplaats in de raad, te beginnen met rechts gezien van de plaats van de voorzitter. De voorzitter stemt het laatst. Tijdens de stemming mag niemand nog het woord nemen. Artikel 24.- Agendapunten waarover de commissieleden unaniem akkoord gaan worden door de voorzitter zonder afzonderlijke individuele mondelinge stemming als unaniem goedgekeurd verklaard. Artikel 25.- De geheime stemming geschiedt met stembriefjes. Voor de stemopneming wordt een bureau samengesteld bestaand uit de twee jongste commissieleden, bijgestaan door de secretaris. Elk raadslid mag als waarnemer de regelmatigheid van de stemopneming nagaan. Notulen Artikel 26.- De notulen vermelden in chronologische volgorde alle behandelde agendapunten. Er wordt geen woordelijk verslag gegeven van de bespreking, enkel een synthese van de verschillende opmerkingen en standpunten. Bij een unanieme stemming worden de namen van de commissieleden niet afzonderlijk in de notulen vermeld. Bij een verdeelde stemming vermelden de notulen de namen van de commissieleden die voor of tegen het voorstel stemden of zich onthielden. Een raadslid kan vragen om zijn tussenkomst (samengevat) en de rechtvaardiging van zijn stemgedrag in de notulen op te nemen. Artikel 27.- De ontwerpnotulen zijn ter inzage vanaf het ogenblik van verzending van de agenda voor de volgende zitting. Er wordt bij de opening van de vergadering geen lezing gegeven van de notulen van de voorgaande vergadering. De voorzitter vraagt op het einde van de zitting of de commissieleden opmerkingen hebben bij de notulen van de voorgaande vergadering. Indien er geen opmerkingen gemaakt worden voor het einde van de vergadering worden de notulen beschouwd als goedgekeurd. Vergoedingen Artikel 28.- Aan de commissieleden wordt een presentiegeld verleend voor hun aanwezigheid op elke vergadering van de commissie. Het presentiegeld van de commissieleden bedraagt 185 EUR per zitting, niet geïndexeerd. Artikel 29.- Commissieleden kunnen ten behoeve van de uitoefening van hun mandaat en voor de werking van de fractie gebruik maken van de infrastructuur van de gemeente (vergaderzalen, kopieertoestel, ) Zij dienen hiervoor de nodige afspraken te maken met het secretariaat. Artikel 30.- Als ondersteuning van de fracties worden o.a. de volgende naslagwerken aangeschaft door de gemeente: - gemeentedecreet - OCMW-decreet - praktisch handboek voor gemeenterecht Deze naslagwerken zullen door alle commissieleden geraadpleegd kunnen worden in het inzagelokaal. Openbaarmaking

6 Artikel 31.- Plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de commissie worden ter kennis gebracht van het publiek op de website van de gemeente. Na de installatievergadering wordt in de Info een artikel geplaatst om hier kennis van te geven. Artikel 32.- De pers en de belangstellende inwoners, die erom verzoeken, worden op de hoogte gesteld van de agenda van de gemeenteraadscommissie via . Ook de aanvullende agendapunten worden via overgemaakt aan de pers en de belangstellende inwoners. Artikel 33.- De lijst met besluiten van de commissie wordt bekendgemaakt via de website van de gemeente. 4. Secretariaat - Wijze van rapporteren - beslissing De wijze van rapporteren werd behandeld in het huishoudelijk reglement, in het bijzonder in artikel Secretariaat - Intercommunales - Statutenwijziging Imewo - voorbereiding standpunt gemeenteraad De statutenwijzigingen worden overlopen, en hebben vooral betrekking op noodzakelijke aanpassingen in het kader van decretale bepalingen. De commissie adviseert positief op de agenda en de statutenwijzigingen. 6. Secretariaat - Intercommunales - Statutenwijziging IVBO - voorbereiding standpunt gemeenteraad De statutenwijzigingen worden overlopen, en hebben vooral betrekking op noodzakelijke aanpassingen in het kader van decretale bepalingen. Commissielid Jef Bogaert vraagt om een aanpassing op de voorgestelde wijziging van artikel 31 van de statuten. In de statutenwijziging staat als voorstel: Op verzoek van een raadslid vraagt het deelnemende bestuur om de notulen en alle stukken waarnaar in de notulen wordt verwezen, elektronisch ter beschikking te stellen. De vereniging stelt de gevraagde stukken elektronisch ter beschikking aan het deelnemende bestuur en het deelnemende bestuur bezorgt ze aan het raadslid. Commissielid Jef Bogaert vraagt een amendement om te bekomen dat de vereniging deze document automatisch aan het deelnemende bestuur te bezorgen. Op deze manier kunnen deze stukken ter beschikking gesteld worden via Google Drive. De commissie adviseert positief op de agenda en de statutenwijzigingen. 7. Secretariaat - Intercommunales - Statutenwijziging WVI - voorbereiding standpunt gemeenteraad Commissielid Valerie Roelens licht het verslag van de algemene vergadering van vrijdag 24 mei 2013 toe. Daarin wordt vooral gewezen op het vernieuwings- en veranderingsproces dat WVI wil doorlopen in de periode De statutenwijzigingen worden overlopen, die vooral betrekking hebben op noodzakelijke aanpassingen in het kader van decretale bepalingen. Commissielid Jef Bogaert vraagt om een aanpassing op de voorgestelde wijziging van artikel 13 van de statuten. In de statutenwijziging staat als voorstel: Behoudens andersluidende bepalingen in het decreet, wordt de door de Raad van Bestuur vastgestelde agenda van de Algemene Vergadering uiterlijk dertig kalenderdagen voor haar zitting aan alle deelnemers verstuurd. Deze 30 kalenderdagen zullen in een aantal gevallen onvoldoende zijn om voldoende tijd te hebben om geagendeerd en behandeld te worden op de gemeenteraad. Het voorstel is om van die 30 kalenderdagen 50 kalenderdagen van te maken. Burgemeester Patrick Arnou vraagt het woord, en geeft aan dat op dergelijke bijeenkomsten weinig ruimte is voor discussie, en dat een amendering ter zitting moeilijk is. Hij stelt voor een brief te richten aan de intercommunales met de vraag om ofwel die 50 dagen in de statuten op te nemen, ofwel deze 50 dagen in de praktijk te hanteren.

7 Secretariaat - Intercommunales - Buitengewone algemene vergadering Finiwo - voorbereiding standpunt gemeenteraad De agenda van de buitengewone algemene vergadering wordt besproken. De zitting wordt gesloten om uur. NAMENS DE RAAD: secretaris voorzitter

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD (laatst gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 25/9/2014) BIJEENROEPING Artikel 1 De gemeenteraad vergadert in het gemeentehuis van Maldegem, ten minste

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening)

Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening) Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening) Gelet op het gemeentedecreet, Artikel 200; Gelet op Artikel s 1.3.3. en 1.3.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Geetbets

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Geetbets Artikel 1 Huishoudelijk reglement gemeenteraad Geetbets Afdeling 1: BIJEENROEPING GEMEENTERAAD 1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

INTERNE ZAKEN GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 4 MAART 2013

INTERNE ZAKEN GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 4 MAART 2013 INTERNE ZAKEN GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 4 MAART 2013 Aan de gemeenteraad wordt voorlegging gedaan van een ontwerp van huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING De samenstelling en de werking van de GECORO zijn vastgelegd in: - artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2015 BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Artikel 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls

Nadere informatie

de gemeenteraad. Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken De gemeentesecretaris deelt

de gemeenteraad. Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken De gemeentesecretaris deelt MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Versie van 22 januari 2007 (verwijzing naar het besluit houdende het statuut van de lokale mandataris bij art. 39 en 40). (vorige verbeteringen: art.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren,

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

BIJEENROEPING EN AGENDA

BIJEENROEPING EN AGENDA Reglement van de gemeenteraad (> gemeenteraad 27/03/2013) BIJEENROEPING EN AGENDA Artikel 1 De bijeenroeping van de raad wordt geregeld door de artikelen 19 en 20 van het Gemeentedecreet (GD). De bijeenroeping

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 januari 2017

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 januari 2017 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 januari 2017 Artikel 1. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD TITEL 1 - BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD Goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 27 februari 2013 en gewijzigd door de gemeenteraad in vergadering van 30 april 2014 (toevoeging van artikel 16 bis).

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD 2013 2019 INHOUD Bijeenroeping van de gemeenteraad 2 Vergaderingen van de gemeenteraad 4 Notulen 5 Bespreking 6 Stemming 7 Politie over de vergadering 8 Gemeenteraadscommissies

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

De voorzitter draagt als ambtskledij een sjerp naar model van de schepenen, weliswaar met tweekleurig lint in rood en zilver.

De voorzitter draagt als ambtskledij een sjerp naar model van de schepenen, weliswaar met tweekleurig lint in rood en zilver. VERGADERFREQUENTIE Art. 1.: De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. (artikel 19) De gemeenteraad vergadert in principe

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Artikel 1 1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. De gemeenteraad

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis 174. 24.09.2015 ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis De gemeenteraad van Zedelgem, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 24 september

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Art. 1. - 1. - De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert ten minste tienmaal per jaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Huishoudelijk reglement gemeenteraad Versie van 22 december 2016 BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013 gemeenteraad Huishoudelijk reglement gemeenteraad Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013 1. De begrippen kantooruren en termijnberekening Artikel 1 Artikel 2 Onder kantooruren worden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Gecoördineerde versie, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 april 2013

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Gecoördineerde versie, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 april 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Gecoördineerde versie, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 april 2013 BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van , gewijzigd op en op

Huishoudelijk reglement gemeenteraad (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van , gewijzigd op en op Huishoudelijk reglement gemeenteraad (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 02.07.2013, gewijzigd op 29.10.2015 en op 30.03.2017) BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1-1. - De gemeenteraad vergadert

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. Bijeenroeping Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. Bijeenroeping Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 2 OCMW Overijse Woonzorgcentrum Mariëndal HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN INDEX Bijeenroeping Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 2 Openbare of gesloten vergadering 2

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT POLITIERAAD. Bijeenroeping. Openbare of besloten vergadering. Termijn van oproeping

HUISHOUDELIJK REGLEMENT POLITIERAAD. Bijeenroeping. Openbare of besloten vergadering. Termijn van oproeping HUISHOUDELIJK REGLEMENT POLITIERAAD Bijeenroeping Art. 1. - De politieraad vergadert ten minste vier maal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. De politieraad

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Dit is het huishoudelijk reglement van de MR van Interconfessionele Basisschool WormerWieken te Wormer. Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Heist-op-den-Berg HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD (goedgekeurd: gemeenteraad 13 oktober 2015) BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Artikel 1 1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Huishoudelijk reglement gemeenteraad Versie van 21 mei 2015 BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD De Gemeenteraad, Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 40; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007 houdende

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Inhoud 1.Statutair doel... 3 2. Bevoegdheid... 3 3.Samenstelling... 3 4. Werking... 5 1. Statutair doel Artikel 1: De bevolking zal via de adviesraad lokale

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

2. - De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda op.

2. - De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda op. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HERSELT BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

1 best. met raadgevende stem in raad van bestuur (2de helf Jef Bogaert 197,00 EUR 6 X legislatuur)

1 best. met raadgevende stem in raad van bestuur (2de helf Jef Bogaert 197,00 EUR 6 X legislatuur) 2013-2018 Pagina 1 IMEWO vertegenwoordiger in algemene vergadering Gilbert Deruwe plaatsvervanger in algemene vergadering Martine Rabaey vertegenwoordiger in het regionaal adviescomitéwest Imewo Frank

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad Artikel 1 Verwijzing naar wettelijke basis Decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en beleidsparticipatie

Nadere informatie

DAGORDE PUNT 06 : HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VASTSTELLING.

DAGORDE PUNT 06 : HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VASTSTELLING. Provincie West-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN Arrondissement Diksmuide VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente 8650 HOUTHULST Zitting van 18 februari 2013. Aanwezig : Joris Hindryckx, voorzitter; Ann Vansteenkiste,

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Doelstelling, samenstelling en taken, openbaarheid en aanwezigheid Juridische

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Huishoudelijk reglement gemeenteraad BIJEENROEPEN GEMEENTERAAD Art. 1 1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen.

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gemeente Wachtebeke Gemeenteraad Openbare zitting van 28 februari 2013 Tegenwoordig: M.M. Heirwegh, Voorzitter; Van Cronenburg - burgemeester; Penneman, Van Vlaender, Wuytack, De Smet, Meers - schepenen;

Nadere informatie

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013 Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2 Aan de slag Inhoud van deze avond Hoe werkt de gemeenteraad in de praktijk Bevoegdheid GR en CBS Rechten en plichten

Nadere informatie

MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Versie van augustus 2009 volledig herwerkt en aangepast aan de wijzigingen van het Gemeentedecreet die grotendeels op 1 juli 2009 in werking traden.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 2013 2019 INHOUD Bijeenroeping van de raad voor maatschappelijk welzijn... 2 Vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn... 4 Politie

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GEMEENTERAAD TERNAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GEMEENTERAAD TERNAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GEMEENTERAAD TERNAT BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016

Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016 Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016 Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de werking en de nadere regels volgens dewelke de Federale

Nadere informatie

Gemeenteraad aanpassing huishoudelijk reglement.

Gemeenteraad aanpassing huishoudelijk reglement. Provincie Vlaams-Brabant UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE LINTER ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2007 Aanwezig: Voorzitter Schepenen Raadsleden Secretaris Marc Wynants Lida Verdeyen, Emiel

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTERAAD DILBEEK GECOÖRDINEERDE VERSIE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD OP INHOUD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTERAAD DILBEEK GECOÖRDINEERDE VERSIE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD OP INHOUD INHOUD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTERAAD DILBEEK GECOÖRDINEERDE VERSIE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD OP 16.12.2014 Hoofdstuk 1 - Bijeenroeping... 2 Hoofdstuk 2 - Agenda... 3 Hoofdstuk 3 -

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Gecoördineerde versie (goedgekeurd in gemeenteraad van 27/10/2015) Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement handelt over: - de werking van de gemeenteraad

Nadere informatie

1. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aanpassing: goedkeuring.

1. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aanpassing: goedkeuring. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 25 februari 2013 Aanwezig: Agnes Lannoo-Van Wanseele,

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet GOEDKEUREN VAN DE WIJZIGING AAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD DATUM BESLISSING: donderdag 31 maart 2016

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD GOEDKEURING. Uittreksel nr. 3 van de gemeenteraad d.d BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD GOEDKEURING. Uittreksel nr. 3 van de gemeenteraad d.d BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD GOEDKEURING Uittreksel nr. 3 van de gemeenteraad d.d. 02.06.2014 BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD Art. 1: 1. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 JANUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD 23 FEBRUARI 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD 23 FEBRUARI 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD 23 FEBRUARI 2015 Artikel 1. Het besluit van onze raad van 28 januari 2013, gewijzigd bij besluit van 6 mei 2013 en 28 april 2014, houdende goedkeuring

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad REGLEMENT Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad DEFINITIES EN INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 0 Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. Een interpellatie: is een

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie