MEDEDELING STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND (SBNGB)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEDELING STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND (SBNGB)"

Transcriptie

1 MEDEDELING STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND (SBNGB) Op 4 en 5 oktober vond in Alicante een bijeenkomst plaats waaraan deelnamen vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, CVZ en de Sociale Attachees van de ambassades in Ankara, Casablanca en Madrid alsmede afgevaardigden van de diverse organisaties die de belangen vertegenwoordigen van de verdragsgerechtigden in de betreffende verdragslanden. Ook de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland was vertegenwoordigd met 3 bestuursleden. Wij hebben ons bewust om reden van zorgvuldigheid onthouden van het inhoudelijk publiceren omdat persoonlijke interpretaties kunnen leiden tot onjuist conclusies. Nu echter overeenstemming is tussen alle partijen over de verslaggeving zoals opgesteld door CVZ, willen wij u de samenvatting van genoemde bijeenkomst niet onthouden. Uit de inhoud zult u kunnen vernemen dat alle probleemgebieden, zowel op het terrein van VWS alsmede CVZ, op een openhartige manier aan de orde zijn gekomen. Wij zijn verheugd dat deze uitwisseling tot stand is gekomen temeer daar afgesproken werd deze bijeenkomst van structurele aard te maken. De besproken onderwerpen zullen in de komende periode opvolging krijgen waarover wij zullen berichten indien daartoe aanleiding zal zijn. Het bestuur. Bevindingen en afspraken bijeenkomst Alicante 4 en 5 oktober 2012 Aanwezig namens: - de Belangengroep KB 746: Max Dhoolaeghe, Sonja van der Heijden, Myra Koomen en Lisette de Leeuw; - de Fédération des Associations Néerlandaises en France (FANF): Guido Smoorenburg; - de Vereniging van Nederlands Gepensioneerden in Spanje (VNGS): Hans Hueber, Albert Kiffen en Cees van der Wiel; - de Ambassade in Marokko: Gerard Dijkhuis; - de Ambassade in Spanje: Jeanine Maas; - de Ambassade in Turkije: Selma Schuurman; - het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): Gelle Klein Ikkink; - het College voor zorgverzekeringen (CVZ): Marian Grobbink, Gerard Miltenburg, Ad Schuurman en René van der Wissel. De heer F. Brouwers als vertegenwoordiger in België van de Stichting Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (SBNGB) heeft afgezegd. Uitvoering CVZ - Het CVZ hanteert sinds kort een nieuwe procedure bij de aanmelding. Er vindt een vooronderzoek bij betrokkene plaats naar mogelijk prevalerende verzekering in het woonland. Als betrokkene niet reageert gaat het CVZ ambtshalve over tot registratie (bij het CVZ) en start met de inhouding van de verdragsbijdrage. Het CVZ zendt niet op eigen initiatief een formulier 121 naar het ziekenfonds in het woonland. Alleen op verzoek van de betrokkene of als dat ziekenfonds daar zelf om verzoekt. - Aan het CVZ is verzocht om bij de telefonische klantcontacten beter rekening te houden met de (soms hoge) leeftijd van de klant. Voorgesteld wordt dat het CVZ een klanttevredenheidsmeting houdt. Het CVZ neemt dit in overweging.

2 - Het CVZ stelt zich formeel op door geen persoonsgegevens in het -verkeer te gebruiken. Verdragsgerechtigden kunnen echter zelf aangeven hiertegen geen bezwaar te hebben. CVZ onderzoekt de mogelijkheden naar het gebruik van persoonsgegevens bij . - Voor wat betreft de schriftelijke communicatie waarbij gebruik wordt gemaakt van standaardteksten, zal het CVZ dergelijke teksten in het vervolg gaan voorleggen aan daartoe te selecteren klanten. Ook de sociaal attaché s zal om commentaar worden gevraagd. - Het CVZ heeft nog een fors bedrag te vorderen aan achterstallige bijdragen. Er kan een betalingsregeling worden getroffen; het CVZ onderzoekt nog op welke wijze incasso het meest doelmatig is. In overleg met de SVB en UWV wordt bezien of nog na te betalen bijdrage op het pensioen/uitkering kan worden ingehouden (met instemming van betrokkene). Er wordt in dit verband aandacht gevraagd voor de bejegening van betrokkenen, met name als de persoon in kwestie al een zeer laag inkomen heeft. Het CVZ beschikt niet over de middelen om alle debiteuren telefonisch te benaderen bij de start van een inningsprocedure. Het CVZ neemt in overweging om zoveel mogelijk spontaan een betalingsregeling aan te bieden. Volgens de huidige procedure moet de debiteur namelijk zelf hiertoe het initiatief nemen. - Omdat het bijdrage-inkomen over de jaren 2006/2007 niet meer kan worden vastgesteld, gaat het CVZ een praktische oplossing zoeken voor de gevallen waarin over die jaren nog geen jaarafrekening is opgesteld. Dat moet leiden tot zo min mogelijk naheffingen. - In verband met de in te houden bijdragen komen zeer lage AOW-pensioenen niet tot uitbetaling. Bij de uitbetaling van het vakantiegeld over een dergelijk pensioen moet de gerechtigde een naheffing voor de verschuldigde relatief zeer lage- bijdrage betalen. Dit zou voorkomen kunnen worden door het vakantiegeld niet tot uitbetaling te laten komen. Het CVZ zal dit bespreken met de SVB. - Geconstateerd wordt dat veel gepensioneerden feitelijk buiten Nederland wonen, maar niet als verdragsgerechtigden worden aangemerkt omdat ze veelal ten onrechte- nog in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) in Nederland staan geregistreerd. Deze personen genieten de volledige dekking van de Zvw en AWBZ. Het CVZ zelf heeft niet de bevoegdheden om hier verandering in te brengen. Deze problematiek raakt echter de uitvoering van meerdere Nederlandse uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst, de SVB en het CVZ. In het belang van een goede uitvoering is een expertise werkgroep opgericht, bestaande uit de diverse organisaties en waar in het bijzonder deze problematiek op de agenda staat. - Het CVZ doet onderzoek naar de mogelijkheid om de uitvoering van de verdragsregelingen te vereenvoudigen. Ideeën in dit verband zijn: een andere verdeling van werkzaamheden tussen Belastingdienst en CVZ, andere toepassing van de heffingskortingen en het alleen nog maar op verzoek versturen van het NiNbi formulier. - De AWBZ-component in de bijdrage wordt nog steeds als zeer verwarrend ervaren. Gezien de gekozen bijdrage-systematiek kan echter niet worden voorkomen dat de AWBZ in de beslissingen van het CVZ wordt genoemd. Anders zou die beslissing niet aan de wettelijke eisen van een goede motivatie voldoen. Het CVZ blijft zich inspannen om dit zo goed als mogelijk toe te lichten. Er wordt op gewezen dat de voorlichting op CVZ-website over AWBZ-zorg in geval van terugkeer naar Nederland voor wat betreft de eventuele wachttijd, geen rekening houdt met de afwijkende positie van verdragserechtigden. Het CVZ zegt toe de voorlichting op dit punt aan te passen.

3 Evaluatie buitenlandtaak CVZ - Uit berichten in Spaanse kranten zou blijken dat Spanje verdient aan de verdragsgerechtigden. Het CVZ wijst erop dat de kosten die Spanje aan de andere lidstaten in rekening brengt in de Rekencommissie worden gecontroleerd door de andere lidstaten, door een speciale financiële rapporteur en uiteindelijk door de Administratieve Commissie worden goedgekeurd. Het CVZ heeft geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de voor Spanje geldende kostenberekening. Bovendien is het gevolg van afrekening op basis van vaste bedragen (in tegenstelling tot werkelijke kosten) dat een woonland in het ene jaar geld over kan over houden maar in een ander jaar te kort komt. De VNGS zal de betreffende artikelen ter beschikking van het CVZ stellen. - Uit de Verzekerdenmonitor 2012 van VWS blijkt niet duidelijk waarom de kosten van de zorg in Nederland (pensioenlandzorg) zou moeten leiden tot een hogere woonlandfactor. Het gevolg is immers met name bij woonlanden waarmee Nederland inmiddels op basis van werkelijke kosten afrekent- dat minder aan die landen hoeft te worden betaald. Bovendien blijkt dat de zorg in Nederland vooral wordt geconsumeerd door verdragsrechtigden die in België en Duitsland wonen. Het is dan niet eerlijk dat gerechtigden in andere landen moeten meebetalen via een hogere woonlandfactor. VWS zal worden gevraagd om hier op te reageren. - Het CVZ zal bij VWS onder de aandacht brengen dat de Verzekerdenmonitor 2012 ten aanzien van de kosten alleen de kosten weergeeft van de vaste bedragen. De werkelijke kosten worden niet genoemd. Dit geeft een vertekend beeld. - Gezinsleden met een eigen Nederlands pensioen kunnen niet als meeverzekerd gezinslid in het woonland worden aangemerkt. De verordening 883/2004 kent voor deze situatie een voor-rangsbepaling. Het gezinslid is dan een zelfstandig gepensioneerde en is daarmee verdragsgerechtigd voor Nederlandse rekening. Op basis van dit recht ontstaat bijdrage-plicht in Nederland. Het woonland mag geen premie heffen. Voorzover het woonland hier anders mee omgaat, zal de kwestie op bilaterale basis of eventueel in Brussel kunnen worden aangekaart. De VNGS biedt aan om over deze kwestie een toelichtende notitie naar het CVZ te sturen. Vrijwillige verzekering Tijdens de bijeenkomst in november 2011 zijn bij de vertegenwoordigers van de verdragsgerechtigden verwachtingen ontstaan over een door Nederland in te voeren vrijwillige verzekering. Met de ontvangst van de brief van de minister van 18 januari 2012 is deze hoop de kop ingedrukt. Er bestaat hierover een gevoel van onrechtvaardigheid. Dat gevoel wordt versterkt door het feit dat veel gepensioneerden ten onrechte worden aangemerkt als nog woonachtig in Nederland en daardoor de volledige aanspraken op Nederlands niveau in het woonland hebben. Bovendien hebben ambtenaren van de Europese Commissie bevestigd dat een vrijwillige verzekering niet in strijd is met de verordening 883/2004. De brief van de minister geeft de argumenten waarom niet wordt overgegaan tot de introductie van een vrijwillige verzekering naast het verdragsrecht. Ook door alle inmiddels gedane rechterlijke uitspraken bestaat er voor VWS geen aanleiding om dit hernieuwd op de agenda te zetten. Eventuele verandering zal vanuit de politiek zelf moeten komen. Het argument dat een vrijwillige verzekering kostenverhogend zou werken wordt volgens vertegenwoordigers van verdragsgerechtigden onvoldoende gemotiveerd. Ook andere argumenten worden als onvoldoende steekhoudend ervaren. VWS zal op korte termijn hierover een nadere toelichting geven waarbij ook wordt ingegaan op de brief van de SBNGB van 4 maart 2012 aan de minister. De behoefte aan een vrijwillige verzekering is overigens afhankelijk van wat het wettelijke stelsel van het betreffende woonland te bieden heeft. Als dat voldoende is, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, zal van die optie geen gebruik worden gemaakt, met name niet als dit leidt tot een premie/bijdrage naar Nederlands niveau.

4 Reisverzekering - Reisverzekeringen (voor dekking buiten EU) geven onjuiste informatie omdat gesuggereerd wordt dat alle kosten worden vergoed, terwijl achteraf blijkt dat als voorwaarde geldt dat een onderliggende wettelijke zorgverzekering aanwezig moet zijn (m.n. in geval van hoge kostendeclaraties wordt dit door reisverzekeraars als argument gebruikt om niet uit te hoeven keren). Verdragsgerechtigden kunnen niet voldoen aan de voorwaarde van een onderliggende verzekering en zijn daardoor bij voorbaat uitgesloten. VWS zal hiervoor aandacht vragen bij het Verbond van Verzekeraars. - De relatief lage huidige prijzen van Nederlandse reisverzekeringen staan kennelijk in relatie tot de mogelijkheid om een deel van de kosten af te wentelen op de standaard buitenlanddekking van de Zvw. VWS wordt verzocht om bij het verbond te informeren naar de gevolgen van de afschaffing van buitenlanddekking voor de Nederlandse reisverzekeringen. - Frankrijk vindt dat Nederland de kosten moet dragen voor zorg in een land waarmee Nederland een bilateraal verdrag heeft gesloten. Nederland is de tegengestelde mening toegedaan. In een vergelijkbaar geval is door de Europese Commissie een klacht bij Nederland ingediend. Nederland vindt dat Frankrijk de kosten van zorg bij Nederland mag declareren als de kosten zijn ontstaan in een land waarmee Frankrijk een bilateraal verdrag heeft. Het CVZ zal hierover contact opnemen met het Franse verbindingsorgaan. - De EHIC wordt alleen op aanvraag door het CVZ verstrekt. Het CVZ zal nagaan of automatische afgifte na afloop van de geldigheid van een EHIC mogelijk is. Verder wordt bezien of de Agis-folder over zorg in Nederland bij de EHIC kan worden meegestuurd. Voor tips over de inhoud kan het CVZ worden benaderd. Omdat een folder niet alle bijzonderheden kan geven, geldt wel het algemene advies bij zorg in Nederland om bij twijfel contact op te nemen met Agis.

5 Communicatie CVZ - Het is een maatschappelijke tendens dat er voor de informatieverstrekking een verschuiving plaatsvindt naar dienstverlening via het internet. Ook financiële redenen spelen hierbij een rol. Risico bestaat dan dat bepaalde groepen niet worden bereikt omdat die geen toegang hebben tot internet. Het zou als facultatief kunnen worden aangeboden, maar daarbij ontstaat het risico van 2 groepen: de traditionele groep die relatief gebrekkige dienstverlening krijgt en een groep die goede dienstverlening krijgt. De behoefte aan communicatie zal overigens sterk afhankelijk zijn van de kwaliteit van de primaire uitvoeringsprocessen. Als die voldoet, dan vertaalt zich dat in een afname van de klantcontacten. - Digitale dienstverlening zal voor landen als Marokko geen uitkomst kunnen bieden. - Klantcontacten voor het CVZ kunnen ook afnemen door overheveling van (een deel van) de bijdrageheffing naar de Belastingdienst. CVZ wil de mogelijkheden onderzoeken. Er vindt reeds overleg plaats met de Belastingdienst over de eventuele mogelijkheden van overheveling. De uitkomsten daarvan zijn ongewis. - DigiD is op dit moment nog geen optie voor CVZ omdat DigiD gekoppeld is aan de GBA. In verband hiermee gebruikt de SVB een pseudo-digid. Er wordt gewerkt aan een aanvulling op de GBA in de vorm van een RNI (Register Niet Ingezetenen). Het is echter niet zeker of deze aanvulling voldoende is voor het kunnen krijgen van een DigiD. Keuzerecht pensioenlandzorg / woonlandzorg Het recht op pensioenlandzorg heeft tot gevolg dat op die zorg in Nederland de voorwaarden van de Zvw van toepassing zijn. De Zvw biedt een buitenlanddekking. Dat zou betekenen dat via het recht op pensioenlandzorg ook vergoeding van kosten op basis van de Zvw buiten Nederland mogelijk is De pensioenlandzorg is echter gebaseerd op de verordening 883/2004 en is beperkt tot zorg die tijdens een verblijf in het pensioenland wordt genoten. Daar wordt tegen in gebracht dat de verordening 883/2004 minimum rechten regelt. Een lidstaat mag daar zelf uitbreiding aan geven. Aan VWS zal worden gevraagd om aan te geven of dit keuzerecht volgens de verordening 883/2004 mogelijk is en zo ja, hoe dit dan verder kan worden geregeld. Evaluatie verordening De evaluatie van de verordening 883/2004 kan voor VWS aanleiding zijn om de opzegging van de vrijwillige AWBZ-verzekering te heroverwegen. Niet geheel duidelijk is wat de reikwijdte is van de evaluatie(-s). In ieder geval zijn noch VWS, noch CVZ op de hoogte van internationale conferenties die over de evaluatie (-s) zouden zijn gehouden. Hetzelfde geldt voor conferenties die gaande zijn over de mogelijke strijdigheid van richtlijn nr. 2004/38 met de verordening 883/2004. De VNGS zal hierover nog stukken toezenden. Wel duidelijk is, is dat in 2015 een evaluatie plaatsvindt van de afrekeningsbepalingen. Dit is echter een kwestie tussen de lidstaten en staat los van nationale verzekeringen of bijdrageheffingen. Als lidstaten niet afrekenen, omdat de verdragsgerechtigde zich in het woonland niet als rechthebbende op zorg heeft geregistreerd, dan mag het pensioenland toch heffen volgens het arrest Van Delft. Hiermee vervalt dan in feite de functie van art. 33 van verordening 1408/71, resp. art. 30 van verordening 883/2004. Volgens deze bepalingen mag het pensioenland alleen heffen als er wordt afgerekend. Het CVZ licht toe dat deze bepalingen voor het pensioenland een rechtsgrond vormen om te kunnen heffen als er nationaalrechtelijk geen verzekering bestaat en om te voorkomen dat het woonland heft. VWS zal nog reageren op de vraag of de evaluatie(-s) invloed hebben op de situatie van verdragsgerechtigden, maar er zal door VWS geen heroverweging plaatsvinden van de beëindiging van de vrijwillige AWBZ-verzekering.

6 Aantekeningen FANF De Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk (FANF) heeft bij zijn leden geïnformeerd naar de ervaringen met de uitvoering van de verdragsregelingen door het CVZ. De samenvatting van de gemaakte opmerkingen is besproken en waar nodig beantwoord. De meeste onderdelen zijn bij de andere agendapunten al aan de orde geweest. Daarnaast is nog specifiek aan het CVZ verzocht om op de beschikkingen duidelijker aan te geven dat het aantekenen van bezwaar niet kan leiden tot uitstel van betaling. Verder is voor veel mensen onduidelijk op welke zorg waar in Europa recht bestaat. Ook voor (het gebrek aan) acceptatie van de EHIC door zorgverleners is de aandacht gevraagd. Conclusies en follow-up bijeenkomst De aanwezigen zijn positief over de bijeenkomst, alhoewel bij sommige organisaties van verdragsgerechtigden teleurstelling bestaat over het resultaat van de besproken principiële aspecten van het verdragsrecht. Het CVZ krijgt complimenten voor de positieve vooruitgang van de kwaliteit van de uitvoering. Het wordt zinvol geacht het overleg een meer structureel karakter te geven. Er moet dan naar worden gestreefd om uit meer landen een vertegen-woordiger te hebben. Nu lag de nadruk vooral op Frankrijk en Spanje. De gedachten gaan uit naar een bijeenkomst per anderhalf à twee jaar.

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Inkomen en vermogen in het buitenland

Inkomen en vermogen in het buitenland Inkomen en vermogen in het buitenland Handreiking bij grensoverschrijdend onderzoek en recht op bijstand UWV Juni 2011 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. XX000 00000 06-11 Inhoud Het

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

AOW inkopen of niet?

AOW inkopen of niet? AOW inkopen of niet? Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...3 1.2 probleemstelling en doel van het

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie