MEDEDELING STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND (SBNGB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEDELING STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND (SBNGB)"

Transcriptie

1 MEDEDELING STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND (SBNGB) Op 4 en 5 oktober vond in Alicante een bijeenkomst plaats waaraan deelnamen vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, CVZ en de Sociale Attachees van de ambassades in Ankara, Casablanca en Madrid alsmede afgevaardigden van de diverse organisaties die de belangen vertegenwoordigen van de verdragsgerechtigden in de betreffende verdragslanden. Ook de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland was vertegenwoordigd met 3 bestuursleden. Wij hebben ons bewust om reden van zorgvuldigheid onthouden van het inhoudelijk publiceren omdat persoonlijke interpretaties kunnen leiden tot onjuist conclusies. Nu echter overeenstemming is tussen alle partijen over de verslaggeving zoals opgesteld door CVZ, willen wij u de samenvatting van genoemde bijeenkomst niet onthouden. Uit de inhoud zult u kunnen vernemen dat alle probleemgebieden, zowel op het terrein van VWS alsmede CVZ, op een openhartige manier aan de orde zijn gekomen. Wij zijn verheugd dat deze uitwisseling tot stand is gekomen temeer daar afgesproken werd deze bijeenkomst van structurele aard te maken. De besproken onderwerpen zullen in de komende periode opvolging krijgen waarover wij zullen berichten indien daartoe aanleiding zal zijn. Het bestuur. Bevindingen en afspraken bijeenkomst Alicante 4 en 5 oktober 2012 Aanwezig namens: - de Belangengroep KB 746: Max Dhoolaeghe, Sonja van der Heijden, Myra Koomen en Lisette de Leeuw; - de Fédération des Associations Néerlandaises en France (FANF): Guido Smoorenburg; - de Vereniging van Nederlands Gepensioneerden in Spanje (VNGS): Hans Hueber, Albert Kiffen en Cees van der Wiel; - de Ambassade in Marokko: Gerard Dijkhuis; - de Ambassade in Spanje: Jeanine Maas; - de Ambassade in Turkije: Selma Schuurman; - het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): Gelle Klein Ikkink; - het College voor zorgverzekeringen (CVZ): Marian Grobbink, Gerard Miltenburg, Ad Schuurman en René van der Wissel. De heer F. Brouwers als vertegenwoordiger in België van de Stichting Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (SBNGB) heeft afgezegd. Uitvoering CVZ - Het CVZ hanteert sinds kort een nieuwe procedure bij de aanmelding. Er vindt een vooronderzoek bij betrokkene plaats naar mogelijk prevalerende verzekering in het woonland. Als betrokkene niet reageert gaat het CVZ ambtshalve over tot registratie (bij het CVZ) en start met de inhouding van de verdragsbijdrage. Het CVZ zendt niet op eigen initiatief een formulier 121 naar het ziekenfonds in het woonland. Alleen op verzoek van de betrokkene of als dat ziekenfonds daar zelf om verzoekt. - Aan het CVZ is verzocht om bij de telefonische klantcontacten beter rekening te houden met de (soms hoge) leeftijd van de klant. Voorgesteld wordt dat het CVZ een klanttevredenheidsmeting houdt. Het CVZ neemt dit in overweging.

2 - Het CVZ stelt zich formeel op door geen persoonsgegevens in het -verkeer te gebruiken. Verdragsgerechtigden kunnen echter zelf aangeven hiertegen geen bezwaar te hebben. CVZ onderzoekt de mogelijkheden naar het gebruik van persoonsgegevens bij . - Voor wat betreft de schriftelijke communicatie waarbij gebruik wordt gemaakt van standaardteksten, zal het CVZ dergelijke teksten in het vervolg gaan voorleggen aan daartoe te selecteren klanten. Ook de sociaal attaché s zal om commentaar worden gevraagd. - Het CVZ heeft nog een fors bedrag te vorderen aan achterstallige bijdragen. Er kan een betalingsregeling worden getroffen; het CVZ onderzoekt nog op welke wijze incasso het meest doelmatig is. In overleg met de SVB en UWV wordt bezien of nog na te betalen bijdrage op het pensioen/uitkering kan worden ingehouden (met instemming van betrokkene). Er wordt in dit verband aandacht gevraagd voor de bejegening van betrokkenen, met name als de persoon in kwestie al een zeer laag inkomen heeft. Het CVZ beschikt niet over de middelen om alle debiteuren telefonisch te benaderen bij de start van een inningsprocedure. Het CVZ neemt in overweging om zoveel mogelijk spontaan een betalingsregeling aan te bieden. Volgens de huidige procedure moet de debiteur namelijk zelf hiertoe het initiatief nemen. - Omdat het bijdrage-inkomen over de jaren 2006/2007 niet meer kan worden vastgesteld, gaat het CVZ een praktische oplossing zoeken voor de gevallen waarin over die jaren nog geen jaarafrekening is opgesteld. Dat moet leiden tot zo min mogelijk naheffingen. - In verband met de in te houden bijdragen komen zeer lage AOW-pensioenen niet tot uitbetaling. Bij de uitbetaling van het vakantiegeld over een dergelijk pensioen moet de gerechtigde een naheffing voor de verschuldigde relatief zeer lage- bijdrage betalen. Dit zou voorkomen kunnen worden door het vakantiegeld niet tot uitbetaling te laten komen. Het CVZ zal dit bespreken met de SVB. - Geconstateerd wordt dat veel gepensioneerden feitelijk buiten Nederland wonen, maar niet als verdragsgerechtigden worden aangemerkt omdat ze veelal ten onrechte- nog in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) in Nederland staan geregistreerd. Deze personen genieten de volledige dekking van de Zvw en AWBZ. Het CVZ zelf heeft niet de bevoegdheden om hier verandering in te brengen. Deze problematiek raakt echter de uitvoering van meerdere Nederlandse uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst, de SVB en het CVZ. In het belang van een goede uitvoering is een expertise werkgroep opgericht, bestaande uit de diverse organisaties en waar in het bijzonder deze problematiek op de agenda staat. - Het CVZ doet onderzoek naar de mogelijkheid om de uitvoering van de verdragsregelingen te vereenvoudigen. Ideeën in dit verband zijn: een andere verdeling van werkzaamheden tussen Belastingdienst en CVZ, andere toepassing van de heffingskortingen en het alleen nog maar op verzoek versturen van het NiNbi formulier. - De AWBZ-component in de bijdrage wordt nog steeds als zeer verwarrend ervaren. Gezien de gekozen bijdrage-systematiek kan echter niet worden voorkomen dat de AWBZ in de beslissingen van het CVZ wordt genoemd. Anders zou die beslissing niet aan de wettelijke eisen van een goede motivatie voldoen. Het CVZ blijft zich inspannen om dit zo goed als mogelijk toe te lichten. Er wordt op gewezen dat de voorlichting op CVZ-website over AWBZ-zorg in geval van terugkeer naar Nederland voor wat betreft de eventuele wachttijd, geen rekening houdt met de afwijkende positie van verdragserechtigden. Het CVZ zegt toe de voorlichting op dit punt aan te passen.

3 Evaluatie buitenlandtaak CVZ - Uit berichten in Spaanse kranten zou blijken dat Spanje verdient aan de verdragsgerechtigden. Het CVZ wijst erop dat de kosten die Spanje aan de andere lidstaten in rekening brengt in de Rekencommissie worden gecontroleerd door de andere lidstaten, door een speciale financiële rapporteur en uiteindelijk door de Administratieve Commissie worden goedgekeurd. Het CVZ heeft geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de voor Spanje geldende kostenberekening. Bovendien is het gevolg van afrekening op basis van vaste bedragen (in tegenstelling tot werkelijke kosten) dat een woonland in het ene jaar geld over kan over houden maar in een ander jaar te kort komt. De VNGS zal de betreffende artikelen ter beschikking van het CVZ stellen. - Uit de Verzekerdenmonitor 2012 van VWS blijkt niet duidelijk waarom de kosten van de zorg in Nederland (pensioenlandzorg) zou moeten leiden tot een hogere woonlandfactor. Het gevolg is immers met name bij woonlanden waarmee Nederland inmiddels op basis van werkelijke kosten afrekent- dat minder aan die landen hoeft te worden betaald. Bovendien blijkt dat de zorg in Nederland vooral wordt geconsumeerd door verdragsrechtigden die in België en Duitsland wonen. Het is dan niet eerlijk dat gerechtigden in andere landen moeten meebetalen via een hogere woonlandfactor. VWS zal worden gevraagd om hier op te reageren. - Het CVZ zal bij VWS onder de aandacht brengen dat de Verzekerdenmonitor 2012 ten aanzien van de kosten alleen de kosten weergeeft van de vaste bedragen. De werkelijke kosten worden niet genoemd. Dit geeft een vertekend beeld. - Gezinsleden met een eigen Nederlands pensioen kunnen niet als meeverzekerd gezinslid in het woonland worden aangemerkt. De verordening 883/2004 kent voor deze situatie een voor-rangsbepaling. Het gezinslid is dan een zelfstandig gepensioneerde en is daarmee verdragsgerechtigd voor Nederlandse rekening. Op basis van dit recht ontstaat bijdrage-plicht in Nederland. Het woonland mag geen premie heffen. Voorzover het woonland hier anders mee omgaat, zal de kwestie op bilaterale basis of eventueel in Brussel kunnen worden aangekaart. De VNGS biedt aan om over deze kwestie een toelichtende notitie naar het CVZ te sturen. Vrijwillige verzekering Tijdens de bijeenkomst in november 2011 zijn bij de vertegenwoordigers van de verdragsgerechtigden verwachtingen ontstaan over een door Nederland in te voeren vrijwillige verzekering. Met de ontvangst van de brief van de minister van 18 januari 2012 is deze hoop de kop ingedrukt. Er bestaat hierover een gevoel van onrechtvaardigheid. Dat gevoel wordt versterkt door het feit dat veel gepensioneerden ten onrechte worden aangemerkt als nog woonachtig in Nederland en daardoor de volledige aanspraken op Nederlands niveau in het woonland hebben. Bovendien hebben ambtenaren van de Europese Commissie bevestigd dat een vrijwillige verzekering niet in strijd is met de verordening 883/2004. De brief van de minister geeft de argumenten waarom niet wordt overgegaan tot de introductie van een vrijwillige verzekering naast het verdragsrecht. Ook door alle inmiddels gedane rechterlijke uitspraken bestaat er voor VWS geen aanleiding om dit hernieuwd op de agenda te zetten. Eventuele verandering zal vanuit de politiek zelf moeten komen. Het argument dat een vrijwillige verzekering kostenverhogend zou werken wordt volgens vertegenwoordigers van verdragsgerechtigden onvoldoende gemotiveerd. Ook andere argumenten worden als onvoldoende steekhoudend ervaren. VWS zal op korte termijn hierover een nadere toelichting geven waarbij ook wordt ingegaan op de brief van de SBNGB van 4 maart 2012 aan de minister. De behoefte aan een vrijwillige verzekering is overigens afhankelijk van wat het wettelijke stelsel van het betreffende woonland te bieden heeft. Als dat voldoende is, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, zal van die optie geen gebruik worden gemaakt, met name niet als dit leidt tot een premie/bijdrage naar Nederlands niveau.

4 Reisverzekering - Reisverzekeringen (voor dekking buiten EU) geven onjuiste informatie omdat gesuggereerd wordt dat alle kosten worden vergoed, terwijl achteraf blijkt dat als voorwaarde geldt dat een onderliggende wettelijke zorgverzekering aanwezig moet zijn (m.n. in geval van hoge kostendeclaraties wordt dit door reisverzekeraars als argument gebruikt om niet uit te hoeven keren). Verdragsgerechtigden kunnen niet voldoen aan de voorwaarde van een onderliggende verzekering en zijn daardoor bij voorbaat uitgesloten. VWS zal hiervoor aandacht vragen bij het Verbond van Verzekeraars. - De relatief lage huidige prijzen van Nederlandse reisverzekeringen staan kennelijk in relatie tot de mogelijkheid om een deel van de kosten af te wentelen op de standaard buitenlanddekking van de Zvw. VWS wordt verzocht om bij het verbond te informeren naar de gevolgen van de afschaffing van buitenlanddekking voor de Nederlandse reisverzekeringen. - Frankrijk vindt dat Nederland de kosten moet dragen voor zorg in een land waarmee Nederland een bilateraal verdrag heeft gesloten. Nederland is de tegengestelde mening toegedaan. In een vergelijkbaar geval is door de Europese Commissie een klacht bij Nederland ingediend. Nederland vindt dat Frankrijk de kosten van zorg bij Nederland mag declareren als de kosten zijn ontstaan in een land waarmee Frankrijk een bilateraal verdrag heeft. Het CVZ zal hierover contact opnemen met het Franse verbindingsorgaan. - De EHIC wordt alleen op aanvraag door het CVZ verstrekt. Het CVZ zal nagaan of automatische afgifte na afloop van de geldigheid van een EHIC mogelijk is. Verder wordt bezien of de Agis-folder over zorg in Nederland bij de EHIC kan worden meegestuurd. Voor tips over de inhoud kan het CVZ worden benaderd. Omdat een folder niet alle bijzonderheden kan geven, geldt wel het algemene advies bij zorg in Nederland om bij twijfel contact op te nemen met Agis.

5 Communicatie CVZ - Het is een maatschappelijke tendens dat er voor de informatieverstrekking een verschuiving plaatsvindt naar dienstverlening via het internet. Ook financiële redenen spelen hierbij een rol. Risico bestaat dan dat bepaalde groepen niet worden bereikt omdat die geen toegang hebben tot internet. Het zou als facultatief kunnen worden aangeboden, maar daarbij ontstaat het risico van 2 groepen: de traditionele groep die relatief gebrekkige dienstverlening krijgt en een groep die goede dienstverlening krijgt. De behoefte aan communicatie zal overigens sterk afhankelijk zijn van de kwaliteit van de primaire uitvoeringsprocessen. Als die voldoet, dan vertaalt zich dat in een afname van de klantcontacten. - Digitale dienstverlening zal voor landen als Marokko geen uitkomst kunnen bieden. - Klantcontacten voor het CVZ kunnen ook afnemen door overheveling van (een deel van) de bijdrageheffing naar de Belastingdienst. CVZ wil de mogelijkheden onderzoeken. Er vindt reeds overleg plaats met de Belastingdienst over de eventuele mogelijkheden van overheveling. De uitkomsten daarvan zijn ongewis. - DigiD is op dit moment nog geen optie voor CVZ omdat DigiD gekoppeld is aan de GBA. In verband hiermee gebruikt de SVB een pseudo-digid. Er wordt gewerkt aan een aanvulling op de GBA in de vorm van een RNI (Register Niet Ingezetenen). Het is echter niet zeker of deze aanvulling voldoende is voor het kunnen krijgen van een DigiD. Keuzerecht pensioenlandzorg / woonlandzorg Het recht op pensioenlandzorg heeft tot gevolg dat op die zorg in Nederland de voorwaarden van de Zvw van toepassing zijn. De Zvw biedt een buitenlanddekking. Dat zou betekenen dat via het recht op pensioenlandzorg ook vergoeding van kosten op basis van de Zvw buiten Nederland mogelijk is De pensioenlandzorg is echter gebaseerd op de verordening 883/2004 en is beperkt tot zorg die tijdens een verblijf in het pensioenland wordt genoten. Daar wordt tegen in gebracht dat de verordening 883/2004 minimum rechten regelt. Een lidstaat mag daar zelf uitbreiding aan geven. Aan VWS zal worden gevraagd om aan te geven of dit keuzerecht volgens de verordening 883/2004 mogelijk is en zo ja, hoe dit dan verder kan worden geregeld. Evaluatie verordening De evaluatie van de verordening 883/2004 kan voor VWS aanleiding zijn om de opzegging van de vrijwillige AWBZ-verzekering te heroverwegen. Niet geheel duidelijk is wat de reikwijdte is van de evaluatie(-s). In ieder geval zijn noch VWS, noch CVZ op de hoogte van internationale conferenties die over de evaluatie (-s) zouden zijn gehouden. Hetzelfde geldt voor conferenties die gaande zijn over de mogelijke strijdigheid van richtlijn nr. 2004/38 met de verordening 883/2004. De VNGS zal hierover nog stukken toezenden. Wel duidelijk is, is dat in 2015 een evaluatie plaatsvindt van de afrekeningsbepalingen. Dit is echter een kwestie tussen de lidstaten en staat los van nationale verzekeringen of bijdrageheffingen. Als lidstaten niet afrekenen, omdat de verdragsgerechtigde zich in het woonland niet als rechthebbende op zorg heeft geregistreerd, dan mag het pensioenland toch heffen volgens het arrest Van Delft. Hiermee vervalt dan in feite de functie van art. 33 van verordening 1408/71, resp. art. 30 van verordening 883/2004. Volgens deze bepalingen mag het pensioenland alleen heffen als er wordt afgerekend. Het CVZ licht toe dat deze bepalingen voor het pensioenland een rechtsgrond vormen om te kunnen heffen als er nationaalrechtelijk geen verzekering bestaat en om te voorkomen dat het woonland heft. VWS zal nog reageren op de vraag of de evaluatie(-s) invloed hebben op de situatie van verdragsgerechtigden, maar er zal door VWS geen heroverweging plaatsvinden van de beëindiging van de vrijwillige AWBZ-verzekering.

6 Aantekeningen FANF De Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk (FANF) heeft bij zijn leden geïnformeerd naar de ervaringen met de uitvoering van de verdragsregelingen door het CVZ. De samenvatting van de gemaakte opmerkingen is besproken en waar nodig beantwoord. De meeste onderdelen zijn bij de andere agendapunten al aan de orde geweest. Daarnaast is nog specifiek aan het CVZ verzocht om op de beschikkingen duidelijker aan te geven dat het aantekenen van bezwaar niet kan leiden tot uitstel van betaling. Verder is voor veel mensen onduidelijk op welke zorg waar in Europa recht bestaat. Ook voor (het gebrek aan) acceptatie van de EHIC door zorgverleners is de aandacht gevraagd. Conclusies en follow-up bijeenkomst De aanwezigen zijn positief over de bijeenkomst, alhoewel bij sommige organisaties van verdragsgerechtigden teleurstelling bestaat over het resultaat van de besproken principiële aspecten van het verdragsrecht. Het CVZ krijgt complimenten voor de positieve vooruitgang van de kwaliteit van de uitvoering. Het wordt zinvol geacht het overleg een meer structureel karakter te geven. Er moet dan naar worden gestreefd om uit meer landen een vertegen-woordiger te hebben. Nu lag de nadruk vooral op Frankrijk en Spanje. De gedachten gaan uit naar een bijeenkomst per anderhalf à twee jaar.

1 3 FEB Z013. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 3 FEB Z013. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Federation des Associations Neerlandaises en France (FANF) t.a.v. de heer G. Smoorenburg "La Palladienne" Plan

Nadere informatie

NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN

NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN - 1 - VERSLAG van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de VERENIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN in SPANJE gehouden op maandag 18 februari 2013 in het Auditori van de Ayuntamiento La Nucia Aanwezig: Bestuursleden:

Nadere informatie

Z/VV-2679576. Gelet op artikel 69, tweede en vijfde lid, van de Zorgverzekeringswet; BESLUIT: Artikel I

Z/VV-2679576. Gelet op artikel 69, tweede en vijfde lid, van de Zorgverzekeringswet; BESLUIT: Artikel I Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-K-U-2669635

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 077 Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

Fédération des Associations Néerlandaises en France 20 verenigingen 4500 + 1200 ICNG +? 1650 DNC leden

Fédération des Associations Néerlandaises en France 20 verenigingen 4500 + 1200 ICNG +? 1650 DNC leden Fédération des Associations Néerlandaises en France 20 verenigingen 4500 + 1200 ICNG +? 1650 DNC leden Doelstelling: Uitwisseling informatie Voorlichting nieuwsbrief/website www.fanf.fr Belangenbehartiging

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Duitsland

Zorgverzekeringswet. Duitsland Zorgverzekeringswet & Duitsland INHOUD 1 Woonplaats Duitsland 1.2 Werknemer + gezinsleden 1.2.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider) 1.2.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland 1.2.1.2

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over verzekerbaarheid (2060717910).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over verzekerbaarheid (2060717910). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 008 500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DZ-K-U-778438 5 juli

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Regelgeving verdragsgerechtigden

Regelgeving verdragsgerechtigden Rapport Regelgeving verdragsgerechtigden Op 20 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW. Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW. Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW Datum uitspraak: 23-09-2010 Datum publicatie: 13-12-2010 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden Declaratie zorgkosten Informatie voor gemoedsbezwaarden Inhoudsopgave Registratie als gemoedsbezwaarde 3 Kinderen 3 Bijdragevervangende belasting 4 Spaartegoed huishouden 4 Vaststelling spaartegoed 4 Bezwaar

Nadere informatie

De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden

De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden De tekst van onderstaand artikel is ontleend aan mijn publicatie in twee delen in het vakblad Over de grens (april en mei 2011) De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden Inleiding

Nadere informatie

Notitie. Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland. Betreft: Opgaaf Wereldinkomen. 1 Inleiding en vraagstelling

Notitie. Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland. Betreft: Opgaaf Wereldinkomen. 1 Inleiding en vraagstelling Notitie Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland Mr W.W. Geursen Datum 10 april 2007 Onze ref. 116\Stichting Gepensioneerden\n006-690_opgaaf wereldinkomen\wwg Betreft:

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende

Nadere informatie

Rapport. Hoe is jouw Zweeds? Oordeel

Rapport. Hoe is jouw Zweeds? Oordeel Rapport Hoe is jouw Zweeds? Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de onderzochte gedraging, die wordt toegerekend aan de minister van Buitenlandse Zaken, gegrond. Datum: 1 september 2015

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/V&V/06/2994

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/V&V/06/2994 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33704 29 november 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk 169401-113162-Z,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34233 28 november 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z,

Nadere informatie

Bijgaand treft u het advies van het CBP aan. Het advies kan als volgt worden samengevat.

Bijgaand treft u het advies van het CBP aan. Het advies kan als volgt worden samengevat. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van VWS, DATUM 12 februari

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 juni 2002 Rapportnummer: 2002/179

Rapport. Datum: 3 juni 2002 Rapportnummer: 2002/179 Rapport Datum: 3 juni 2002 Rapportnummer: 2002/179 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat UWV Cadans eind december 2001 nog geen zogenaamde E 121-verklaring bij het College voor Zorgverzekeringen heeft

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing

Nadere informatie

Wonend in Frankrijk, zorgverzekerd via Nederland (CVZ, CPAM, AGIS) Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden

Wonend in Frankrijk, zorgverzekerd via Nederland (CVZ, CPAM, AGIS) Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden Wonend in Frankrijk, zorgverzekerd via Nederland (CVZ, CPAM, AGIS) Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden Sinds de invoering van de zorgverzekeringswet op 1-1-2006 zijn personen die een

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333 Rapport Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat: 1. de Dienst Wegverkeer (RDW) hem pas in augustus 2000 een formulier heeft toegezonden ten behoeve van de beëindiging

Nadere informatie

Vragen PvdA-fractie. Antwoord Zie antwoord vraag 1.

Vragen PvdA-fractie. Antwoord Zie antwoord vraag 1. Vragen CDA-fractie Vraag 1 In de brief van de minister en in de bijlage worden vooral uitspraken gedaan over de uitvoeringskosten van de vrijwillige AWBZ-verzekering. Verwacht de minister dat de uitvoeringskosten

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën st5., 'eswr% Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Nationale ombudsman de heer dr. A.F.M. Brenninkmeijer Postbus 93122 2509 AC DEN HAAG Datum 1 juni 2011 Betreft Inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E tegen C te D Zaak : Turkije, geneeskundige zorg, verwijzing huisarts Zaaknummer : 2010.00281 Zittingsdatum : 11 augustus 2010 1/7 Geschillencommissie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011 Rapportnummer: 2011/123 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015;

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1 2016.28159 23/06/2016 Interne Klachtenregeling 2015 Het college van de gemeente Woensdrecht gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.;

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Verslag van bevindingen. Evaluatie buitenlandtaak CVZ

Verslag van bevindingen. Evaluatie buitenlandtaak CVZ Verslag van bevindingen Evaluatie buitenlandtaak CVZ 1 Inhoud Samenvatting Actiepunten ten behoeve van de verdere verbetering van de uitvoering van de buitenlandtaak Hoofdstuk 1 Inleiding... 1 1. Aanleiding...

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Rapport. Rapport van een onderzoek naar gedragingen van het College voor zorgverzekeringen uit Diemen. Datum: 22 september 2011

Rapport. Rapport van een onderzoek naar gedragingen van het College voor zorgverzekeringen uit Diemen. Datum: 22 september 2011 Rapport Rapport van een onderzoek naar gedragingen van het College voor zorgverzekeringen uit Diemen. Datum: 22 september 2011 Rapportnummer: 2011/276 2 ONDERZOEK UIT EIGEN BEWEGING Op 22 juli 2010 heeft

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. INTERNATIONALE ASPECTEN. 7.1 Inleiding

HOOFDSTUK 7. INTERNATIONALE ASPECTEN. 7.1 Inleiding HOOFDSTUK 7. INTERNATIONALE ASPECTEN 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kosten die zijn gemaakt voor zorg in het buitenland door twee categorieën personen. Het betreft in de eerste plaats

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Datum: 13 juli 2012 Rapportnummer: 2012/114 2 Klacht Op

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er in vervolg op zijn bij de Nationale ombudsman op 5 februari 2008 ingediende klacht over dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Rotterdam in het

Nadere informatie

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS DATUM 14 maart

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21588 30 november 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2011, nr. Z/VV-3093314,

Nadere informatie

LJN: BW9410, Centrale Raad van Beroep, 10/2175 ZVW-P + 09/5262 ZFW-P + 11/3594 ZFW-P

LJN: BW9410, Centrale Raad van Beroep, 10/2175 ZVW-P + 09/5262 ZFW-P + 11/3594 ZFW-P LJN: BW9410, Centrale Raad van Beroep, 10/2175 ZVW-P + 09/5262 ZFW-P + 11/3594 ZFW-P Datum uitspraak: 27-06-2012 Datum publicatie: 29-06-2012 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep

Nadere informatie

Rapport. Grenzeloos genieten van uw AOW?

Rapport. Grenzeloos genieten van uw AOW? Rapport Grenzeloos genieten van uw AOW? Een onderzoek naar de informatieverstrekking door de Sociale Verzekeringsbank over de verhoging van de AOW-leeftijd voor AOW-gerechtigden in het buitenland. Oordeel

Nadere informatie

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen 18 september 2012 RA121598

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 Rapport Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Koninklijke Marechaussee op 20 april 2005 aan zijn moeder een noodpaspoort heeft verleend, afgaande op informatie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 september 2000 Rapportnummer: 2000/306

Rapport. Datum: 12 september 2000 Rapportnummer: 2000/306 Rapport Datum: 12 september 2000 Rapportnummer: 2000/306 2 Klacht Op 28 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Almere, met een klacht over een gedraging van ANOZ

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman een van de klachten over Zorginstituut Nederland gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman een van de klachten over Zorginstituut Nederland gegrond. Rapport Een onderzoek naar klachten over herhaalde hoge navorderingen van Zorginstituut Nederland (ZINL) en over een het treffen van een regeling wegens problemen bij betaling daarvan. Oordeel Op basis

Nadere informatie

Wet AWBZ-zorg buitenland

Wet AWBZ-zorg buitenland Wet AWBZ-zorg buitenland Op 1 januari 2013 treedt de Wet AWBZ-zorg buitenland in werking. De regering treft met deze wet maatregelen om de mogelijkheden voor het inroepen van AWBZ-zorg in het buitenland

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25177 30 november 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 29 november 2012, kenmerk Z-3139020,

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Wens je je post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerden te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in.

Aanmeldformulier. Wens je je post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerden te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in. Aanmeldformulier Energiek Munsterstraat 6 Postbus 166 7400 AD Deventer Klantenservice (0570) 687 077, op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.30 uur, op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur Fa (0570) 687 066

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Inhoud De nieuwe regels zorgen voor een verandering als u: 2 Werkt u in Nederland en Duitsland? 2 Wilt u onder de nieuwe wetgeving vallen? 2 Wat als

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen De Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden, hierna genoemd

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door F te G tegen C E beide te D Zaak : Premie, premieachterstand: 6 maandsmelding, aanmelding CVZ, totstandkoming zorgverzekering, opzegging eind

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D Zaak : Alternatieve geneeswijzen, voetreflextherapie, zorg verleend door familielid Zaaknummer : 2013.00540 Zittingsdatum : 30 oktober 2013

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 september 2007 Rapportnummer: 2007/205

Rapport. Datum: 28 september 2007 Rapportnummer: 2007/205 Rapport Datum: 28 september 2007 Rapportnummer: 2007/205 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) te Groningen geen duidelijkheid verstrekt over haar

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen N.V. Univé Zorg te Zwolle Zaak : Aanvullende ziektekostenverzekering, alternatieve geneesmiddelen, Alchemilla complex Zaaknummer : 201402899 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D Zaak : Wijziging aanvullende ziektekostenverzekering Zaaknummer : 2012.01561 Zittingsdatum : 10 oktober 2012 2012.01561, p. 1/7 Geschillencommissie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente).

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Datum: 16 februari 2011 Rapportnummer: 2011/051 2 Klacht

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Aanmeldingsformulier en Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ heeft aangemeld en bent ingeschreven. Eventuele gezinsleden kunnen ook

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat de Nederlandse ambassade in Kampala, Uganda, bij de aanvraag om verlening van visum kort verblijf aan een vriendin uit Uganda onduidelijke informatie heeft

Nadere informatie

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs.

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

Praktijk voor Fysiotherapie. Informatiemap. Privacyreglement Bejegening Huisregels Betalingsregeling

Praktijk voor Fysiotherapie. Informatiemap. Privacyreglement Bejegening Huisregels Betalingsregeling Praktijk voor Fysiotherapie Informatiemap Privacyreglement Bejegening Huisregels Betalingsregeling PRIVACYREGLEMENT Introductie van dit reglement De praktijk houdt, om u zo goed mogelijk ten dienste te

Nadere informatie

1. Wanneer mag, of moet, je je zorgverzekering opzeggen?

1. Wanneer mag, of moet, je je zorgverzekering opzeggen? Kan of moet je je zorgverzekering stopzetten? Wil je niet dubbel betalen en niet (te) duur uit zijn bij het verzekeren van je ziektekosten? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties om boetes

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) niet bereid is AOW-gerechtigden uit eigen beweging te informeren over het feit dat de SVB geen uitvoering meer geeft aan

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293

Rapport. Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293 Rapport Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn sollicitatiebrief van 6 maart 2000 heeft behandeld. Hij

Nadere informatie

Grens aan zorg in het buitenland VvAA zorgverzekering 2016

Grens aan zorg in het buitenland VvAA zorgverzekering 2016 Grens aan zorg in het buitenland VvAA zorgverzekering 2016 Spoedeisende, onvoorziene zorg 3 Voorzienbare zorg 4 Welke behandelingen worden niet vergoed of gedeeltelijk vergoed? 5 Specialistische geestelijke

Nadere informatie