Hoeksche Waard. Jaarstukken DB 7april Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS"

Transcriptie

1 Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014

2 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS

3 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK 7 JAARVERSLAG 9 PROGRAMMAVERANTWOORDING 11 PROGRAMMA 1. RUIMTE 13 PROGRAMMA 2. LANDSCHAP 21 PROGRAMMA 3. SAMENLEVING 29 PROGRAMMA 4. VEILIGHEID 35 PROGRAMMA 5. ECONOMIE 39 PROGRAMMA 6. BESTUUR 43 PARAGRAFEN 47 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 49 PARAGRAAF TREASURY 54 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING 56 PARAGRAAF INSTANDHOUDING KAPITAALGOEDEREN 58 JAARREKENING 60 BALANS PER 31 DECEMBER OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN UITEENZETTING VAN DE F[NANCILE POSITIE 73 3 RESERVERING REGIOFONDS INWONERBIJDRAGE 77 SISA BIJLAGE 79 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 81 Deloitte. Deloifte untants B.V. 3 Voor identi%iedoeieifldefl. - Behorend bij controieverklating d.d.

4 Deloitte. Deloifte Auntants LV. 4 ii: 20 IS

5 Leeswijzer Inleiding Voor u ligt de Jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. De taak van het samenwerkingsorgaan is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de vijf gemeenten op de beleidsgebieden ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid. Conform de wettelijke voorschriften is het boekwerk van de jaarstukken, onderverdeeld in een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de bij de Programmabegroting 2014 opgenomen beleidsdoeleinden. We beginnen met een samenvattend financieel overzicht waarin het resultaat wordt gepresenteerd. In de jaarrekening vindt u, naast de saldi van het rekeningsaldo 2014, ook de saldi van de primaire begroting, de actuele begroting 2014 en de rekening Programmaverantwoording De programma s zijn bepaald aan de hand van de vijf domeinen en zijn: 1. Ruimte 2. Landschap 3. Samenleving 4. Veiligheid 5. Economie 6. Bestuur Opzet programma s De programma s hebben een vaste opzet. Allereerst wordt er per programma een korte toelichting gegeven. Achtereenvolgens wordt het volgende uitgewerkt: Wat waren de trends en ontwikkelingen in het afgelopen verantwoordingsjaar? Wat hebben we ervoor gedaan en bereikt? Wat heeft het gekost? Dit gaat om een financiële vertaling van de programmarekening. In het kader van het budgetrecht heeft het bestuur budgetten beschikbaar gesteld. De tabel Wat heeft het gekost? is als volgt opgebouwd: De financiële raming en realisatie op basis van de vastgestelde financiële kaders. De dotaties en onttrekkingen vanuit de reserves: Op deze wijze wordt inzicht verkregen in het programmasaldo voor en nadat de reserves zijn aangewend. Paragrafen In het jaarverslag zijn in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (de BBV) schrijft een verplicht aantal paragrafen voor, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is. Voor het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard zijn de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Treasury, Instandhouding kapitaalgoederen en Bedrijfsvoering van toepassing. Deloïtte. 5 Deloitte untants B.V. Leeswijzer d.d.: \? O{DRIL %b IS

6 Jaarrekening Het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 maakt onderscheid tussen jaarverslag en jaarrekening, waarbij de jaarrekening bestaat uit de Staat van baten en lasten en de balans. De GR SOHW heeft deze onderdelen gebundeld in één boek, waarbij voor het gemak gesproken wordt over de jaarrekening. In de jaarrekening krijgt u inzicht in de baten en lasten inclusief een toelichting op de afwijkingen en uiteenzetting van de financiële positie, zoals de staat van reserves en de financieringsstaat. Deloïtte. 6 Deloitte untants B.V. Leeswijzer BhdbofltroVerklariflg d.u.: \ E 2b IS

7 Samenvattend hoofdstuk 1. Inleiding In dit gedeelte van het jaarverslag kijken we met u terug en krijgt u een financieel totaalbeeld van de realisatie van de in de programmabegroting 2014 opgenomen beleidsdoeleinden en worden de jaarcijfers ook vergeleken met de Jaarrekening Financieel beeld De jaarrekening sluit met een positief saldo van ,-. Dit wordt veroorzaakt door minder kosten voor het programma bestuur. Voorgesteld wordt om het resultaat voor ,- toe te voegen aan de algemene Reserve en het restant ,- toe te voegen aan het Regiofonds. De storting in de algemene reserve ( ,-) betreft het voordeel dat ontstaan is door de afrekening RAS Voorgesteld wordt deze middelen in 2016 eenmalig beschikbaar te stellen ter dekking van het regionaal beleidsteam Sociaal Domein ( ,-). Het restant en de dekking van de volgende jaren komt uit inwonerbijdragen. Dit besluit wordt ook separaat middels de Begroting voorgelegd. De uitvoering van de programma s/projecten bi] de overige programma s is enigszins vertraagd, hierdoor is er minder uit het Regiofonds onttrokken. Voorgesteld wordt om voor de vertraagde projecten in 2015 een bedrag van ,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deze projecten met als dekking onttrekking vanuit het Regiofonds. Dit besluit zal ook separaat middels de le Begrotingswijzing 2015 voorgelegd worden. De geplande onttrekking uit de algemene is reserve lager dan begroot door minder uitgaven voor bestuurskosten. Financieel geeft dit het volgende beeld: TOTAAL Programma Ruimte Landschap Samenleving Veiligheid Economie Bestuur Saldo Baten en lasten Algemene reserve Mutaties Regiofonds Resultaat Jaarrekening Begroting Begroting Jaarrekening 2013 Primair Burap Toelichting: Het resultaat van Landschap wijkt in deze presentatie af van de presentatie bij het programma Landschap en het Overzciht baten en lasten op pagina 69 omdat de bijdrage vanuit de inwonerbijdrage ten behoeve van het regiofonds ( oude aandeel groen/blauw Commissie Hoeksche Waard) verloopt via het programma Landschap. De begrotingsaldi voor bestemming wordt dekkend gemaakt met onttrekkingen vanuit het regiofonds. Een overzicht van de mutaties in de reserves vindt u in het hoofdstuk Jaarrekening - Balans. Voor toelichting op de inwonerbijdrage en het regiofonds zie Jaarrekening - Balans. Deloïtte. Deloitte jmwind hoofdstuk voor dntiedoeieinden. Behorend bii controieverklaring d.d.: J Q{DRi.,c.i_ I

8 3 Analyse resultaat De voorlopige cijfers van de Jaarrekening 2014 laten zien dat het totale (positieve) resultaat van ,- wordt veroorzaakt door minder uitgaven op het programma bestuur. De kosten m.b.t. het opstellen van het meerjarenprogramma zijn door zelf de regie te nemen ruim binnen de begroting gebleven. Daarnaast is de eindafrekening RAS 2013 definitief vastgesteld, waardoor er een voordeel van op salariskosten is geboekt voor de uren van programmamanager Samenleving. De realisatie van de onttrekking uit het regiofonds is ,- lager dan begroot. De uitvoering van een aantal projecten is enigszins vertraagd en loopt nog door in Voorgesteld wordt om het resultaat voor ,- toe te voegen aan de algemene Reserve en het restant ,- toe te voegen aan het Regiofonds. De afwijkingen ten opzichte van de Jaarrekening 2013 en de primaire en de gewijzigde begroting van de programma s worden bij de desbetreffende programma s weergegeven. 4. Reserves Bij besluit van de jaarrekening 2010 is de Reserve Groen Blauw en het Fonds Vrijvallende Middelen BWS vervallen en toegevoegd aan het Regiofonds. De mutaties in de reserves zijn toegelicht in de balans en voor het Regiofonds in het hoofdstuk Jaarrekening - Balans. Deloïtte. 8 Deloitte hoofdstuk BhdbtrkvFrkriflg d.d. ØfRIJ %b15

9 Jaarverslag Deloitte. Deloitte untants BV. =bo:rkiariflg d.d.: Jaarverslag {DRLL %b IS

10 Deloïtte. 10 Deloifte untants LV. Jaarverslag Voor identijiedoeleinden. Behorend bij controinverklaring d.d: s?, O{D(.ii._ %b IS

11 Programmaverantwoording Deloitte. 11 DeIoitteuntantsB.V. Programma s d.d. Q.{DRLL 1zo is

12 Deloitte. 12 Deloitte untants B.V. Programma s d.d.: \ O.{DRLL 2b IS

13 Si Gi G2 G3 Ml M2 Programma 1. RUIMTE 1.1 Inleiding Het programma Ruimte is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale ruimtelijke ordeningsvraagstukken zoals die zijn opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat om beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van ruimte, wonen en duurzaamheid (milieu). Ook integrale gebiedsontwikkeling en monitoring en kwaliteitsborging vallen onder dit programma. Algemene hoofddoelstelling is dat de ruimtelijke ontwikkeling zodanig wordt vorm gegeven dat de functies wonen, werken en recreëren zo optimaal mogelijk worden gefaciliteerd en dat deze functies elkaar zoveel mogelijk versterken. Daarnaast is duurzame ontwikkeling het uitgangspunt als het gaat om de toekomst van de Hoeksche Waard tot De projecten die gerealiseerd worden in het programma Ruimte zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard onder de deelprogramma s: Wonen S8 Milieu en Energie Regiopark Noordrand Zuidrand aan de Delta Noord zuid verbindingen Leefbaarheid en Economie Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoering sprog ram ma. Voor 2014 is uitgegaan van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard Het programma ruimte voor de jaren is beperkt in omvang. In 2014 kan minder worden uitgegeven aan projecten dan eerder voorzien. Reden hiervoor is de mindere vulling van het Regiofonds in de voorgaande jaren vanuit de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard. Ook zijn de verwachtingen over toekomstige variabele bijdragen uit rode ontwikkelingen minder positief. In het bijzonder waar het gaat om de integrale gebiedsontwikkeling van de Zuidrand aan de Delta is op dit moment nog niet duidelijk welke projecten hier voor 2014 en 2015 uit voortkomen, omdat de planvorming nog plaats moet vinden. In 2013 is het traject dialoogtafel/actualisering uitvoeringsprogramma gestart. Daarbij wordt, samen met maatschappelijke organisaties, ondernemers, overheden en raden nadrukkelijk stilgestaan bij de vraag welke opgaven de komende jaren van wezenlijk belang zijn voor de Hoeksche Waard, welke partijen hierbij betrokken zijn en welke coalities en (co)financieringsvormen kunnen worden gevormd om hieraan uitvoering te kunnen geven. Een en ander zal leiden tot een actualisering van het uitvoeringsprogramma. Dat kan leiden tot bijstelling en aanvulling van de projecten. 13 Deloitte. Deloitte Âuntants LV. Ruimte Voor dent c iedoeleinden. Behorend bij ontroieverklaringd.d. IS

14 1.2 Trends en ontwikkelingen Ruimte Binnen het werkterrein van Ruimtelijke Ordening is en blijft een belangrijk aandachtspunt de strategische ligging en positionering van de Hoeksche Waard, tussen Rotterdam en Antwerpen. Enerzijds is het gebied onderdeel van de Zuidwestelijke Delta anderzijds ligt het tegen de Zuidvleugel van de Randstad. Hierdoor zijn er veel kansen voor nieuwe ontwikkelingen maar deze kunnen tegelijk een bedreiging vormen voor de huidige kwaliteiten. Nieuwe ontwikkelingen verdienen een goede ruimtelijke inpassing wat een belangrijk regionaal belang is. Zuidvieugel Randstad In het kader van de Zuidvleugel worden afspraken met het Rijk gemaakt over de rijksbijdragen aan ontwikkelingen in de provincie Zuid Holland. Het rijk ziet dit samenwerkingsverband als het platform om afspraken te maken over grotere ruimtelijke projecten. Zo vindt besluitvorming over de A4 in dit platform plaats. Deltaprogramma De Hoeksche Waard is een belangrijk gebied voor het Deltaprogramma wat op rijksniveau wordt ontwikkeld om in te spelen op veranderende klimaatomstandigheden en waterveiligheid. De Hoeksche Waard krijgt te maken met drie deelprogramma s: Rijnmond-Drechtsteden, de Zuidwestelijke Delta en Rivieren. In 2014 is er een aantal belangrijke deltabeslissingen genomen die van invloed zijn op de Hoeksche Waard. Verschuiving bestuurlijke verhoudingen Binnen de ruimtelijke ordening vindt meer en meer een verschuiving plaats in de bestuurlijke verhoudingen. Het zittende kabinet wil de ruimtelijke ordening meer over laten aan de provincies en gemeenten. Ook het toezicht op de ruimtelijke ordening wil het rijk bij de provincies leggen. Hoe een en ander vorm zal krijgen is nog niet duidelijk, maar de rol en bevoegdheden van de provincie in verband met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal de komende jaren groeien. Integraal omgevingsbeleid en wijziging WRO Er wordt gewerkt aan de nieuwe omgevingswet. De invoeringsdatum is nog niet bekend. Deze beoogt het omgevingsrecht te integreren en ingrijpend te vereenvoudigen. Daartoe wordt de nu over verschillende wetten verdeelde wetgeving voor behoud, beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving bijeen gebracht in één wet met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Goed functionerende onderdelen van de bestaande sectorale stelsels worden zo mogelijk ingepast in dat nieuwe stelsel. Het gaat daarom om de gebiedsgerichte onderdelen van de wetgeving voor de ruimte, de bodem, het water, de lucht, de natuur, geluid, externe veiligheid, de gebouwde omgeving, de monumentenzorg en de infrastructuur. Voorzien is dat op een later moment de niet gebiedsgerichte delen van de milieuwetgeving geïntegreerd worden. Integraal herziening provinciale structuurvisie In 2014 heeft de Provincie Zuid-Holland de provinciale structuurvisie herzien. Instrumentaria in de ruimtelijke ordening zoals sturing op contouren zijn komen te vervallen. Er is voor de regio meer ruimte om ontwikkelingen mogelijk te maken. Een goede onderbouwing qua programma en ruimtelijke kwaliteit is hierbij noodzakelijk. Programmeringsvraagstukken maar ook de demografische transitie in landelijke gebieden en de effecten hiervan in het kader van de ruimtelijke ordening vormen onderdeel van de herziening. Wonen Op het werkterrein van de volkshuisvesting krijgen we de komende decennia te maken met demografische veranderingen van de bevolking. Vergrijzing en leefstijlen zullen van invloed zijn op de woningbouw, de economie, de leefbaarheid en de voorzieningen van de kernen in de 14 Deloïtte. Deloitte,untantsB.V. Voor &?ntitedoeieindefl. Behorend bij controieverklaring d.d.: \ Ruimte L, - -V _L/IS

15 - Ontwerpen - Waarborgen - Verbeteren - Ontwikkeling - Inspelen - Inspelen - Monitoring - Duurzaamheid - Sluitend - Gebruik - Vergroten Hoeksche Waard. Dit vraagt om een pro actieve rol van de regio/sohw op het gebied van de volkshuisvesting en in afstemming daarmee, de beleidsterreinen welzijn en zorg. We zijn op dit werkveld een belangrijke stakeholder. Van aanbod naar vraag gestuurde markt en adaptief beleid Bij de ontwikkeling van plannen is er een duidelijk verschuiving van aanbod- naar vraaggericht. De beperkte vraag op de woningbouw en bedrijventerreinmarkt wordt meer dan voorheen gestuurd door de eisen en de wensen van de gebruikers. De stuurbaarheid door de overheid is anders geworden en zal meer vanuit de ketenbenadering moeten worden vormgegeven. Daarnaast is de Hoeksche Waard een regio waarin scenario s ten aanzien van krimp of groei moeilijk voorspelbaar zijn (balans regio). Dit geheel vraagt om een adaptief Beleid. Provinciale en regionale woon visie De provincie Zuid Holland heeft in 2011 een nieuwe woonvisie vastgesteld. In deze woonvisie wordt nadrukkelijk een verantwoordelijkheid neergelegd bij de regio in de vorm van het opstellen van dan wel actualiseren van een regionale woonvisie. De taak van de regio is verder het opstellen van een regionaal woningbouwprogramma over de gemeenten. De regio dient de bovenlokale afstemming en uitvoering te coördineren. Een en ander vraagt een sterker coördinerende functie van het SOHW. Met de Strategie Wonen Zuid-Hollandse Delta heeft de provincie afspraken gemaakt met de regio over de uitwerking van de acties vooftvloeiend uit de provinciale woonvisie. Duurzaamheid en energie De provincie Zuid Holland wil vaart zetten achter de ontwikkeling van windenergie in de Hoeksche Waard. In 2013 zijn de locaties voor de realisatie van windenergie in de Hoeksche Waard in de provinciale structuurvisie vastgelegd. Daarnaast spelen nog initiatieven op het gebied van biomassavergisting, elektrisch rijden en duurzaam bouwen. 1.3 Wat hebben we bereikt? Het programma Ruimte richt zich op de ordening, ontwikkeling en onderzoek ten behoeve van de inrichting van de fysieke ruimte van de Hoeksche Waard. Naast het ontwikkelen van beleid worden instrumenten ingezet om de kwaliteit te borgen zoals regionale programmering, monitoring en een kwaliteitsteam. Ruimte ruimtelijk kader voor de afstemming en inpassing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kwaliteitsuitgangspunten bij de realisatie van plannen Wonen van de leefbaarheid in kernen en dijklinten van hoogwaardige woonmilieus voor alle doelgroepen op de eventuele gevolgen van het fenomeen krimp op ontwikkelen op woningmarkt door jaarlijkse monitor en actualiseren regionaal Volkshuisvestingsbeleid Milieu en Energie voortgang duurzaamheidbeleid en ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen maken van kringlopen maken van aanwezige natuurlijke hulpbronnen - Klimaatadaptatie van participatie en Organisatie vanuit het publieke domein bij realisatie duurzaamheiddoelen Deloitte. Deloifte Auntants B.V. Ruimte voor identijedoeieindefl. Behorend bij controieverkaring d.d.: OfXQ. IS

16 - Realisatie - Realisatie - Jaarlijkse - Kwaliteitsadvisering Integrale gebiedsontwikkeling van het Regiopark Noordrand Hoeksche Waard van de Zuidrand aan de Delta Monitoring en kwaliteitsborging monitoring van de doelstelling op het gebied van wonen ruimtelijke plannen 1.4 Wat hebben we daarvoor gedaan? Concrete Activiteiten Stand van zaken Realisatie doelstelling najaarsburap (planning) 2014 Ruïmte Actueel houden van Actualisatie De notitie opgaven 2013 en 2014 Geen de Structuurvisie Structuurvisie in beeld zijn aanvulling t.o.v. de Hoeksche Waard 2030 Hoeksche Waard. vastgesteld. najaarsburap en het Uitvoeringspro- Projectplan UVP is gramma. vastgesteld. Eind 2014 concept UVP gereed. Regionale reactie op Zienswijze op Zienswijze is Geen de jaarlijkse wijziging wijzigingen PSV. ingediend. aanvulling t.o.v. de van de PSV en najaarsburap Verordening Ruimte. Betrokkenheid van de Betrokken worden Zienswijze Geen regio bij de besluit- en blijven bij de ons Deltaprogramma aanvulling t.o.v. de vorming in verband aangaande ingediend. najaarsburap met o.a. Deltaprogramma s. waterveiligheid en verzilting in de Hoeksche Waard. Regionale Betrokkenheid van In het 4e kwartaal Geen betrokkenheid bij de de regio bij de wordt hier actie op aanvulling t.o.v. de Zuidvleugel agenda. besluitvorming in ondernomen najaarsburap verband met onderwerpen die daar op de agenda komen. Wonen Uitvoering woonvisie: Regionale Woningbouwprogra Geen programmering en woningbouwprogram mma vastgesteld, aanvulling t.o.v. de actieplan (uitvoerings- mering, actualiseren Marktberaad najaarsburap programma). woonvisie georganiseerd coördinatie regionaal woningbouwprogram ma etc. Deloitte. 16 Deloifte untants B.V. Ruimte 20 IS

17 Concrete Stand van zaken Realisatie doelstelling / najaarsburap (planning) 2014 Milieu en energie Het verwerken van Onderzoek naar en Eindrapport is eind Rapport organisch opstellen beleid over 2014 gereed. is medio 2015 restmateriaal uit het toepassen gereed. groenbeheer en de energiebesparende landbouw tot compost maatregelen. voor gebruik als bodemverbeteraar. Stimulering duurzaam Ondersteuning aan Vervallen Geen bouwen en pilotprojecten voor aanvulling t.o.v. de energiebesparende duurzaam bouwen najaarsburap technieken. en duurzame energie. Milieu- Jaarlijks overzicht Vervallen Jaarlijkse activiteit uitvoeringsprogramma van de acties op het Geen aanvulling (MUP) en gebied van Milieu (in t.o.v. de Milieujaarverslag. MUP) en het verslag najaarsburap ervan. Uitvoering Actieplan Ondersteuning van Acties zijn in Acties Energie en Klimaat. de acties en de uitvoering lopen in 2015 door. afgesloten convenanten uit het actieplan. Integrale Gebiedsontwikkeling Verbeteren ruimtelijke Uitvoeren Advies Ruimtelijk Geen kwaliteit van de maatregelen Kwaliteitsadviseur aanvulling t.o.v. de noordrand van de masterplan Blaaksedijk najaarsburap Hoeksche Waard Regiopark Noordrand Kwartier Hoeksche Waard. Concretisering van het Opgaven in de Eindrapport Geen toeristisch profiel van Zuidrand uitvoeren Hoekschewaarden- aanvulling t.o.v. de de Zuidrand aan de door middel van makerij aan de najaarsburap Delta. nieuwe functiecom- Delta. binaties en finan cieringsvormen. Experimenteren met een fundamenteel andere rol van de overheid in de regionale gebiedsontwikket Ing. Monitoring en Kwaliteitsborging Woningbouwmonitor Monitoring, Woningbouw Geen woningbouw, monitor is afgerond. aanvulling t.o.v. de verhouding najaarsburap in brei ding - uitbreiding, verdeling woningbouw. 17 Deloïtte. Deloifte untants B.V. Ruimte

18 Het Er Het Concrete Activiteiten Stand van zaken Realisatie doelstelling najaarsburap (planning) 2014 Waarborgen dat bij de Uitbrengen van Diverse adviezen concrete uitvoering adviezen over zijn door het Geen aanvulling van plannen voorgenomen Kwaliteitsteam t.o.v. de voldoende rekening ruimtelijke plannen. uitgebracht najaarsburap wordt gehouden met de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap en de kwaliteitskaders van de Structuurvisie. 1.5 Wat heeft het gekost? Ruimte Wonen Mileu en energie Regiopark Noord rand Zuidrand aan de Delta Leefbaarheid en economie Duurzaamheid en ruimtelijke kwal. Subtotaal uitgaven Doorbelasting middelen Totaal uitgaven Jaarrekening Begroting Begroting Jaarrekening 2013 Primair definitief Totaal baten Saldo Baten en lasten Ruimte Re g iofo nd s Resultaat Ruimte Toelichting: Won en restant budget van voor de uitvoering van woonvisie wordt doorgeschoven naar Milieu en energie zijn nog een aantal doorlopende projecten bij Actieplan Energie en Klimaat (oplaadpalen fietsen, energieloket en energievisie). Het restant budget van wordt doorgeschoven naar Zuidrand aan de Delta subsidieproject Hoeksche Waardenmakerij aan de Delta is ruim binnen de begroting afgerond waardoor een deel van de ontvangen subsidie nog gebruikt kan worden voor aanvullende activiteiten in Het subsidie project HW experiment is nog niet afgerond en loopt door naar Voorstel is om door te schuiven naar 2015 voor afronding van activiteiten gerelateerd aan beide projecten. 18 Deloitte. Deloitte Auntants B.V. voor dentijiedoeleinden. Behorend bj controieverklaring d.u.: \ Ruimte o{dr

19 Van Het - Een Regiopark Noordrand de projecten m.b.t. Regiopark Noordrand is het project Opstellen inspiratiekader uitgevoerd. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit restant budget van voor het kwaliteitsteam wordt doorgeschoven naar Begrotingsaanpassing na Burap bedrag van is verschoven van project Actieplan Energie & Klimaat (thema milieu en energie) naar project woonvisie (thema wonen). Deloitte. 19 DeloitteÂuntantSLV. Ruimte d.d.: \ ({-1J

20 20 Deloïtte. Deloitto untants B.V. Ruimte Voor dentiiedoeieinden. Behorend biontroieverkiaring d.d. 201

21 S4 - S5 - S6 Programma 2. LANDSCHAP 2.1 Inleiding Het programma Landschap is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale opgaven op het gebied van landschapsontwikkeling, versterking cultuurhistorische waarden en het bevorderen van recreatie & toerisme zoals opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat om beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van groenblauwe projecten, cultuurhistorie en archeologie, routestructuren en verbindingen en promotie van het gebied. Algemene hoofddoelstelling is behoud en ontwikkeling van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard, door verdere ontwikkeling van de kernkwaliteiten. Dit houdt in dat de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten behouden moeten blijven, duurzaam beheerd worden en waar mogelijk worden versterkt. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Landschap zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard onder de deelprogramma s: Groen blauwe structuur Cultuurhistorie, archeologie en landschap Recreatie en Toerisme Voorlichting en Promotie Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. Voor 2014 is uitgegaan van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard In 2014 is er minder uitgegeven aan deze projecten dan voorzien was. Reden hiervoor is de mindere vulling van het Regiofonds in de voorgaande jaren vanuit de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard. Bovendien zijn subsidiemogelijkheden sterk afgenomen. Ook zijn de verwachtingen over toekomstige bijdragen vanuit rode ontwikkelingen minder positief. In 2014 is een nieuw Uitvoeringsprogramma opgesteld, op grond waarvan bijstelling en aanvulling van de projecten kan plaatsvinden. Belangrijke input hiervoor wordt gehaald uit het proces rondom de dialoogtafels. 2.2 Trends en ontwikkelïngen Landschap Als gevolg van de financieel-economische crisis zijn er door het nieuwe kabinet flinke bezuinigingen aangekondigd op het gebied van landschappelijke inrichting, recreatie en (robuuste) natuurontwikkeling. Naast de besluitvorming om de rijksfinanciering stop te zetten voor o.a. Recreatie om de Stad (RODS) en robuuste natuur (Deltanatuur + EHS) ligt er bij de provincie nog de keus voor hoe zij haar financiering die hieraan gekoppeld is zal herijken. Het wachten is vooral op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) vanuit de EU. Welke kaders worden hier vanuit meegegeven inclusief de bijhorende middelen. We merken heel duidelijk dat aan de ene kant het Rijk en de Provincie zich terugtrekken maar dat er een soort vacuüm aan het ontstaan is nu het GLB nog geen helderheid geeft over de toekomst. Voor de Hoeksche Waard heeft dit nu al gevolgen voor het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG) (het budget van Nationaal Landschap Hoeksche Waard). De status van Nationaal 21 Deloitte. Deloifte untants B.V. Landschap voor dentijtedoeieinden. - Behorend controieverkaring d.u.: \

22 - EU; - Ontwikkeling: - Het - PZH; - Ontwikkeling: - Nationaal - Van Landschap wordt door de Provincie niet meer als een bijzondere status aangemerkt. Er wordt in ieder geval vanaf 2014 geen geld meer voor beschikbaar gesteld. Financiering van het Landschap Samengevat zijn de volgende trends voor de financiering van het landschap te onderkennen: POP2 en ILG t/m 2013; Hier wordt, tot en met 2013 conform het subsidiestelsel van het Plattelands Ontwikkeling Programma (POP2) aan gewerkt. Dit in samenhang met het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG). Deze regeling stopt na Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) komt daarvoor in de plaats. Hierbij worden de huidige landbouwsubsidies afgeroomd (toeslagrechten) en komen naar de EU-lidstaten terug als agro-milieu verbintenissen. Door het leveren van diensten in het kader van thema s als duurzaamheid, klimaatadaptatie, natuur en milieu kan er een bijdrage vanuit de EU komen. stand van zaken POP3 en CLLD nieuwe EU-beleid (GLB) zal met 1 jaar vertraging per 1 jan ingaan voor wat betreft pijler 1 (directe betalingen aan de agrariër). Pijler 2 (plattelandsontwikkeling, POP3) zal vanaf 1 jan van kracht worden. Na een intensieve verkenning in samenwerking met Voorne Putten en Goeree Overflakkee (oude LEADER-gebied) hebben de Zuid-Hollandse Eilanden afgezien om een aanvraag voor de LEADER binnen POP3 in te dienen. Rijk; Min EL&I en I&M (EHS/Rods); De voormalige ministeries van LNV en VROM zijn opgegaan in de ministeries Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu (I&M). Daarmee komt de benadering vanuit ruimtelijk minder centraal te staan maar richt men zich meer op de functies (van ruimte), duurzaamheid en vernieuwing. Met het regeerakkoord zijn de programma s als Robuuste Natuurverbindingen (Deltanatuur en EHS) en Recreatie om de stad geschrapt. Daarbij zijn ook veel taken vanuit de oude min. LNV en VROM naar de provincies gedelegeerd. De provincie krijgt meer taken toebedeeld (vanuit de oude Min. VROM en LNV), met minder capaciteit en middelen. De provincie heeft een nieuw groenbeleid en een uitvoeringsagenda opgesteld (Groenagenda). Belangrijke doelstellingen zijn groenbeleving, biodiversiteit en plattelands economie. De Hoeksche Waard neemt in deze Groenagenda geen prominente plaats in. projectenlijst groenagenda ingediend en goedgekeurd Landschap; Na 2013 moeten we zelf zorgen voor de status van Nationaal Landschap. POP2 en ILG hebben geen doorgang meer na 2013 en de financiering van de NL s wordt gestopt. De Hoeksche Waard heeft zich aangesloten bij Servicenet Nationale Landschappen. Zij hebben als doel om de Nationale Landschappen als sterk merk overeind te houden en de gezamenlijke belangenbehartiging, marketing en kennisontwikkeling te bevorderen. Samen met het Nationaal Groenfonds wordt nu onderzocht of er één Landelijk fonds voor de Nationale Landschappen en Parken kan komen. Vanuit dit landelijk fonds worden dan regionale gebiedsfondsen gevoed en regionale projecten ondersteund. Op deze wijze kunnen we verder met het ontwikkelen van het Nationaal Landschap tot een sterk merk dat staat voor kwaliteit. Dit is met name mede belangrijk voor de toeristische- en recreatieve ontwikkeling op het eiland. publieke naar private financiering; Dit zal meer en meer de richting gaan worden waarmee projecten gefinancierd worden. Er komt minder publiek geld beschikbaar dus er moet via andere kanalen, allianties, stichtingen, crowdfunding e.d. naar middelen worden gezocht. Deltaprogramma In 2014 zijn er belangrijke beslissingen genomen in het kader van het Deltaprogramma. Voor de Zuidwestelijke Delta wordt momenteel gewerkt aan een gebiedsalliantie voor het Haringvliet! Hollands diep. Voor de recreatieve ontwikkeling van de zuidrand van de Hoeksche Waard is dit van groot belang. 22 Deloitte. Deloifte untants B.V. voor identiiedoeieinden. Behorend blj controieverklaring d.d.: \ Landschap

Programmabegroting 2014-2017. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Programmabegroting 2014-2017. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Programmabegroting 2014-2017 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Vastgesteld AB 18 juni 2013 Programmabegroting 2014 2017 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard AB 18 juni 2013 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER...

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Jaarstukken 2013. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Jaarstukken 2013 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard AB juli 2014 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK... 7 JAARVERSLAG... 9 PROGRAMMAVERANTWOORDING... 11 PROGRAMMA 1. RUIMTE... 13 PROGRAMMA

Nadere informatie

.. Vergadering: Algemeen Bestuur. Datum: 8 juli 2014. Agendapunt: 9. K. Tigelaar. Rapporteur. Onderwerp: Jaarrekening 2013

.. Vergadering: Algemeen Bestuur. Datum: 8 juli 2014. Agendapunt: 9. K. Tigelaar. Rapporteur. Onderwerp: Jaarrekening 2013 .. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 8 juli 2014 Agendapunt: 9 Rapporteur K. Tigelaar Onderwerp: Jaarrekening 2013 Voorstel/Besluit: 1. De jaarrekening 2013 vaststellen; 2. Kennisnemen van de controleverklaring

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Jaarstukken 2012. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Jaarstukken 2012 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Vastgesteld AB 18 juni 2013 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK... 7 JAARVERSLAG... 9 PROGRAMMAVERANTWOORDING... 11 PROGRAMMA 1. RUIMTE...

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Programmabegroting 2015-2018. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Programmabegroting 2015-2018 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard DB 10 april 2014 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA 1. RUIMTE... 11 PROGRAMMA 2. LANDSCHAP...

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SOHW

Algemeen Bestuur SOHW Vergadering: Algemeen Bestuur SOHW Datum: 23-12-2010 Agendapunt: 6 Rapporteur K. Tigelaar Onderwerp: begroting 2011 Voorstel/Besluit: Voorgesteld wordt: a. de ontwerp begroting 2011 vast te stellen b.

Nadere informatie

Programmabegroting 2011 2014 SOHW

Programmabegroting 2011 2014 SOHW Programmabegroting 2011 2014 SOHW Programmabegroting 2011 2014 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Vastgesteld door het AB d.d. 23-12- 10 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK... 7 PROGRAMMA

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 2019. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Programmabegroting 2016 2019. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Programmabegroting 2016 2019 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard DB juni 2015 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA 1. VITALITEIT IN DE DORPEN... 11 PROGRAMMA

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Ontwerp begroting 2008

Ontwerp begroting 2008 Ontwerp begroting 2008 Colofon Datum/versie: januari 2007 Documentnaam: ontwerp begroting 2008 Opgesteld door: stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030 Ondersteund door: projectbureau Regio Groningen-Assen

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht

Nadere informatie

3.3 Bestuur en Middelen

3.3 Bestuur en Middelen 3.3 Bestuur en Middelen Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen binnen de ruimtelijke en sociale agenda die bepalend

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Concept begroting 2009

Concept begroting 2009 Concept begroting 2009 Colofon Datum/versie: april 2008 Documentnaam: concept begroting 2009 Opgesteld door: Ondersteund door: stuurgroep Regio Groningen-Assen projectbureau Regio Groningen-Assen Status:

Nadere informatie

Actieprogramma Noordrand 2013

Actieprogramma Noordrand 2013 Actieprogramma Noordrand 2013 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, 18 juli 2013 1 Inleiding Dit Actieprogramma Noordrand 2013 bevat de activiteiten uit het Masterplan Noordrand die in 2013 regionaal worden

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch?

Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch? Vraag In het begrotingsvoorstel wordt extra iets meer dan 500.000 gevraagd voor incidentele frictie kosten. In de begroting op pagina 8 staat dat frictiekosten ten laste komen van de reserve frictie en

Nadere informatie

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen 1 november 2009 M. Roobol / P. Bakker Openbare Werken en Ruimtelijke Zaken 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleidend 3 1.2 Aanleiding 3 1.2 Leeswijzer 4 2 Huidige

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-547104711 (DOS-2011-0010738) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 22 maart

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Begroting 2005. Regiovisie Groningen-Assen 2030

Begroting 2005. Regiovisie Groningen-Assen 2030 Begroting 2005 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Groningen, maart 2004 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar 2005. Voor het opstellen van

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004 As Leiden - Katwijk As Leiden - Katwijk Plan van Aanpak Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland 13 september 2004 Het gebied De opgave komt uit: - Programma van Afspraken ( 2002, Duin&Bollenstreek,

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. Adviescommissie 5 november 2013 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 14 november 2013 Algemeen bestuur 12 december 2013 Bijlagen 2 UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van het Plangebied... 3 3 Ambitie... 3 4 Scope... 4 5 De opgave... 4 6 Fasering...

Nadere informatie

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Bijlage Datum DOS-2014-0006307 Onderwerp toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Aan de regio s is gevraagd voor 1 juli 2017 de regionale woonvisies te actualiseren op basis van

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat?

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad Klimaatadaptatie van stedelijk gebied staat sinds kort prominent op de publieke agenda. Op Prinsjes dag heeft het kabinet de Deltabeslissing

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen Bron: beeldbank.rws.nl Introductie Herkingen, Stellendam en Ouddorp zijn gelegen op Goeree-Overflakkee, het meest zuidelijke eiland van de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

Projectleider Projectmedewerker. : Dhr. J. Ridderhof Mevr. N. Maric

Projectleider Projectmedewerker. : Dhr. J. Ridderhof Mevr. N. Maric Projectopdracht : Regiopark Noordrand Hoeksche Waard Programma- en themanummer : Uitvoeringsprogrammma SHW 2010-2014, nr. G1.1 projectnummer: 810003000 Datum : 23-08-2011 Bestuurlijk opdrachtgever : Mevr.

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 16 januari 2013

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 16 januari 2013 Lange Termijn Agenda Staten Groen en Water, versie 16 januari 2013 Eerste kwartaal 2013 Door GS aan te bieden onderwerpen aan de Concept beheerplan Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen 23-01-2013 13-02-2013

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

G E M E E N T E Someren Raadsvoorstel. oprichten van voorziening Heihorsten Kaderstellend en besluitvormend R.T. Klarenaar W.L.G.

G E M E E N T E Someren Raadsvoorstel. oprichten van voorziening Heihorsten Kaderstellend en besluitvormend R.T. Klarenaar W.L.G. G E M E E N T E Someren Raadsvoorstel Agenda nr. 1 1 Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer: Datum: oprichten van voorziening Heihorsten Kaderstellend en besluitvormend

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Inleiding Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een aantal nieuwe taken in het sociale domein

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Memo. Onderwerp: Raadsbericht stand van zaken regionale Energievisie Datum: 20 januari 2014

Memo. Onderwerp: Raadsbericht stand van zaken regionale Energievisie Datum: 20 januari 2014 Memo Onderwerp: Raadsbericht stand van zaken regionale Energievisie Datum: 20 januari 2014 In april 2012 is tijdens de Conferentie Energie & Klimaat afgesproken dat de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard

Nadere informatie

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd.

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. Investeren in ontwikkelingen De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. B&W 11 februari 2003 1. INLEIDING 1.1. Algemeen In de notitie Ruimte voor ontwikkelen van de ruimte voorstel tot het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van maart 2016 Besluit nummer: 2016_Raad_00018 Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Bij het behandelen van de begroting

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland. Juli 2010

Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland. Juli 2010 Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland fase 1 van het project Ontwikkeling en Exploitatie Rustpunten Laag Holland Juli 2010 Een project van Water, Land & Dijken,

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 19 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

concept Evaluatie regionale samenwerking Hoeksche Waard / gemeenschappelijke regeling SOHW Dagelijks bestuur SOHW

concept Evaluatie regionale samenwerking Hoeksche Waard / gemeenschappelijke regeling SOHW Dagelijks bestuur SOHW concept Evaluatie regionale samenwerking Hoeksche Waard / gemeenschappelijke regeling SOHW Dagelijks bestuur SOHW 22 Augustus 2013 1 Samenvatting De stuurgroep Evaluatie Regionale Samenwerking vraagt het

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp Kwalitatief Woonprogramma 2005-1014 Regio Rivierenland Datum collegebesluit Dinsdag 27 juni 2006 Datum raadsvergadering Donderdag 21 september 2006 Agendapunt 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Themabijeenkomst natuur en landschap Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma (Toekomst) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00 uur) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant.

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en jaarverslag 2010. Nummer: 8e. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 mei 2011 Aanleiding Ingevolge artikel 197 van

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie