Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h"

Transcriptie

1 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De leden: Afwezig: Verslag: de heer J.W. van der Sluijs de heer T.M. van Gorsel (interim-) de heer P.L. Barnhoorn de heer P. van Bockhove de heer G. van Duin de heer G.C. Duijndam mevrouw G.E. Admiraal (NT) de heer L. van Ast (NT) de heer A.W.M. Eijs (De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66) de heer J.A. Elvader (NT) de heer E. Hazenoot (NT) de heer J.H.J. Heus (NT) de heer A. Houwaart (ChristenUnie) de heer P.J.H. Koster (De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66) mevrouw T.J.M. Mornout - van Orsouw (CDA) de heer H. van Nes (NT) de heer D. van Rooijen (CDA) de heer A.Th. van Rijnberk (De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66) de heer Th.B. Sweers (VVD) de heer G.A.R. Tummers (CDA) mevrouw C.M. Versteege - Wowijs (NT) mevrouw C.J.G. Vliet Vlieland - de Wit (CDA) mevrouw M.A. van der Vlugt (VVD) de heer M. Wiersema (De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66) de heer A.R. Barnhoorn (NT) MSL-NOTULISTEN, Leiden Agenda: 01. Vragenuurtje 02. Besluitenlijst van de vergadering van 25 juni Ingekomen stukken 04. Mededelingen 05. Intergemeentelijke samenwerking a. Actuele ontwikkelingen op het gebied van de intergemeentelijke

2 408 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd samenwerking b. Lijst van ingekomen stukken mbt de intergemeentelijke samenwerking 06. Hamerstukken a. Afwijzing van een verzoek om een financiële bijdrage aan de bouw van een medisch centrum in het bejaardendorp Wilsueno (Honduras) (voorstelnr. 67) b. Wijziging van de GGD-begroting 2002 (voorstelnr. 68) c. Verordening leerlingenvervoer gemeente Noordwijk 2002 (voorstelnr. 69) d. Hernieuwde vaststelling van het voorbereidingsbesluit mbt het toekomstige plangebied van het bestemmingsplan Kern Noordwijk- Binnen Overig (voorstelnr. 70) e. Hernieuwde vaststelling van het voorbereidingsbesluit tbv de uitbreiding van de entree van het expositiegebouw Space Expo (voorstelnr. 71) f. Hernieuwde vaststelling van het voorbereidingsbesluit tbv het bouwplan Duinhof (voorstelnr. 72) g. Hernieuwde vaststelling van het voorbereidingsbesluit Duinpark De Witte Raaf (voorstelnr. 73) 07. Reconstructie Picképlein en Rudolph Tappenbeckweg (voorstelnr. 74) 08. Beschikbaarstelling van een krediet voor de verdere ontwikkeling van het Kerkstraatcomplex (voorstelnr. 75) 09. Beschikbaarstelling van een krediet tbv de herbouw van De Zeehonk (voorstelnr. 76) 10. Voor- en vroegschoolse opvang 2002/2003(voorstelnr. 77) 11. Tijdelijke uitbreiding Northgo College; spoedaanvraag (voorstelnr. 78) 12. Opknappen van het speelveld Voorstraat/Herenweg en omgeving (voorstelnr. 79) 13. Financiële positie in relatie tot de Meerjarenbegroting 2002/2005 (voorstelnr. 80) 14. Vaststelling Concernmanagementrapportage per 1 mei 2002 (voorstelnr. 81) 15. Comptabiliteitsbesluiten (voorstelnr. 82) 16. Rondvraag De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de heer Barnhoorn met kennisgeving afwezig is. Vervolgens herdenkt hij met een In memoriam het helaas te vroeg overleden voormalige raadslid W. Wijnands, die van een zeer gewaardeerd lid was van de raad, dat de stukken gedegen bestudeerde en zijn contacten goed onderhield; hij kenschetst hem als een zeer sociaal bewogen raadslid en wijs nestor gedurende zijn laatste zittingsperiode, dat vanwege zijn werk binnen de vakbeweging zeer begaan was met het personeelsbeleid en veel belangstelling toonde voor mensen in het algemeen. Verder memoreert hij diens voorzitterschap van de Raad van Bestuur van het Bollenbad, dat onder ongunstige omstandigheden begon, maar dat hij met grote toewijding

3 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd heeft vervuld en waarbinnen de financiën van het Bollenbad een gedaanteverwisseling ondergingen. [Alle aanwezigen nemen een ogenblik stilte in acht] 01. Vragenuurtje De fractie van de VVD stelt de volgende vragen: - welke procedure is gevolgd voorafgaand aan de plaatsing van een tweetal containers op het Irisplein? Is over die plaatsing met omwonenden overlegd? - hoe staat het met een noodvoorziening voor de jeugd van 16+ in de omgeving van de Northgohal? De fractie is op dit punt het zicht enigszins kwijt. De fractie van De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66 vraagt bij monde van de heer Koster het volgende: - hoe staat het in relatie met een onlangs daarover brief en met een nieuwe visie op de badplaatsontwikkeling met de vernieuwing van de KW Boulevard? - is het college bereid tegelijk met de herhuisvesting van het dierenasiel de haalbaarheid van een vogelasiel te onderzoeken? De fractie van Noordwijk Totaal stelt de volgende vragen: - is het college bereid te bekijken of het vogelasiel voor Noordwijk kan worden behouden? Met het verdwijnen van dat asiel gaat namelijk een lange staat van vrijwilligerswerk verloren en kan opvang van met olie besmeurde vogels niet langer dicht bij huis plaatsvinden; - hoe staat het met de werving van een raadsgriffier? Is daarover in de achterliggende weken duidelijkheid gekomen? Moet misschien de raad een initiatief nemen? - is over de plaatsing van een tweetal zeecontainers op het Irisplein niet met omwonenden overlegd en is bij de melding daarvan op de gemeentepagina met geen enkel woord gerept over het doel van die plaatsing? Zo ja, kan dan het college de gang van zaken toelichten? Het verloop staat in schril contrast met de openheid naar de burger toe, die de raad voorstaat. Wethouder Van Bockhove antwoordt als volgt w.b. de plaatsing van de containers: - er is een bouwvergunning afgegeven voor het plaatsen van twee zeecontainers, die zijn bedoeld voor de opslag van knutselmateriaal tbv het jongerenwerk; - het bouwplan past binnen het bestemmingsplan; verder stond de milieuregelgeving de plaatsing toe; daarnaast zal de stichting Jeugd- en Jongerenwerk Noordwijk de omwonenden informeren; door de vakantie is alleen dat helaas nog niet gebeurd;

4 410 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd zodra er overlast ontstaat, worden de containers weer verwijderd; - in de melding op de gemeentepagina is helaas niet uiteengezet waar de containers voor gebruikt zouden gaan worden; daarover zou afzonderlijk gecommuniceerd worden; de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Noordwijk zou op dit punt het eerste contact leggen; verder is in een afzonderlijk artikel in de Zeekant van gemeentewege uitleg gegeven; - in algemene zin zal in meldingen voortaan, wanneer daartoe aanleiding bestaat, meer informatie worden gegeven; - de brief van omwonenden wordt als bezwaarschrift tegen de afgegeven bouwvergunning behandeld, bijvoorbeeld over het gebruik. Verder antwoordt hij dat ondanks bezwaren van omwonenden tbv een tijdelijke voorziening voor 16+ naast de Northgohal een bouwvergunning zal worden verleend; het is namelijk nog niet gelukt een minder zichtbare oplossing te vinden. Over een definitieve tijdelijke locatie moet evenwel op korte termijn een besluit worden genomen. Wethouder Barnhoorn antwoordt mbt de KW Boulevard dat bij de planuitwerking op details een verschil van inzicht met Hotels van Oranje is ontstaan, dat de principes van het goedgekeurde ontwerp aantast, en dat medio september mbv de oud-wethouders Van Nes en Tummers wordt geprobeerd de ontstane verschillen van inzicht te overbruggen; vervolgens kan dan hopelijk verdere besluitvorming plaatsvinden. Bij monde van de heer Van Rijnberk bekruipt de fractie van De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66 in een reactie hierop het vervelende gevoel dat particulieren de herinrichting van openbaar gebied kunnen blokkeren; zij bepleit daarom tot onteigening van aan particulieren overgedragen grond over te gaan. Het wordt de hoogste tijd dat nu wordt meegegaan met wat de gemeente wil. Een andere oplossing zou kunnen zijn eerst een inmiddels gegroeide andere visie verder te ontwikkelen. Wethouder Barnhoorn nuanceert dat de oorzaak van het ontstane verschil van inzicht niet bij Hotels van Oranje ligt en dat de schuldvraag nog helemaal niet aan de orde is; vervolgens geeft hij aan te hebben gekozen voor een fasegerichte aanpak, waarna in goed overleg met de raad hopelijk een goed besluit mbt de toekomst van de KW Boulevard kan worden genomen. Daarna zet hij mbt het vogelasiel uiteen dat uit nader onderzoek nav een publicatie is gebleken dat de gemeente op dit punt niet onzorgvuldig heeft gehandeld zo is voorgesteld de betreffende grond medio oktober weer aan de gemeente beschikbaar te stellen maar dat sprake was van miscommunicatie; verder bestaat, omdat de overheid wildgroei van asielen wil tegengaan en omdat de destijds verstrekte vergunning reeds vijf jaar is verlopen, nagenoeg geen ruimte meer om het vogelasiel te behouden; doet zich evenwel een lichtpunt voor, dan is het college bereid daar serieus naar te kijken. Bij monde van de heer Wiersema wijst de fractie van De Progressieve

5 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Combinatie PvdA/GL/D66 op de rol die het vogelasiel speelt, in het rampenplan, wanneer zich een olieramp heeft voorgedaan en bij de opvang van zeevogels; wellicht biedt dit een opening het vogelasiel te behouden. Vervolgens bepleit ook de fractie van het CDA ondanks de bestaande regelgeving vanwege de daaraan verbonden sociale aspecten het vogelasiel te behouden; Noordwijk ligt aan de kust, er zijn veel strandvogels en er zijn veel vrijwilligers beschikbaar. De fracties van de ChristenUnie en de VVD sluiten zich hierbij aan. Mbt het aan de Lageweg gelegen dierenasiel, dat per 2004 zou moeten verdwijnen, geeft wethouder Van Bockhove aan dat het betreffende bestuur toenadering heeft gezocht tot het Leidse dierenasiel; daardoor heeft deze kwestie een regionaal karakter gekregen. Het bestuur kan z.i. niet worden verplicht het Noordwijkse asiel te handhaven....bij monde van de heer Koster stelt de fractie van De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66 het gezien de bestaande behoefte logisch te vinden dat de gemeente een andere locatie aanbiedt. Vervolgens laat zij weten in commissieverband op deze kwestie te zullen terugkomen. De Voorzitter merkt afsluitend mbt het vogelasiel op dat dit in de nieuwe rampenplannen geen rol meer speelt, al zou het anderzijds ingeval van een olieramp best prettig zijn wanneer dit er zou zijn; probleem is evenwel dat zonder dat iemand daar bezwaar tegen heeft aangetekend, de destijds afgegeven vergunning inmiddels is verlopen, wat de positie van wie dan ook ernstig verzwakt. Het college kan desondanks, alleen al omdat een olieramp vermoedelijk veel zeevogels het leven zal kosten nogmaals, naar deze kwestie kijken, al moet daar niet te veel hoop uit worden geput. De fractie van De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66 wijst bij monde van de heer Wiersema op de gebrekkige opvangcapaciteit voor door een olieramp getroffen zeevogels; de reikwijdte van sluiting van het Noordwijkse vogelasiel moet daarom niet worden onderschat; vermoedelijk wordt straks de politie overstelpt met besmeurde vogels. H.i. moet daarom alles overziende het college een uiterste poging wagen. De Voorzitter zegt dit toe; bekeken zal worden waar procedureel nog kan worden ingestoken. Bij monde van de heer Van Rijnberk stelt de fractie van De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66 in een laatste reactie vast dat de dierenportefeuille is uiteengevallen in een vogelportefeuille, beheerd door het CDA, en een portefeuille voor alle andere dieren, beheerd door Noordwijk Totaal.

6 412 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Mbt de werving van een raadsgriffier antwoordt tenslotte de Voorzitter dat door vakanties deze kwestie langer heeft geduurd; inmiddels is evenwel een conceptprofielschets opgesteld, wat het mogelijk maakt met het seniorenconvent hierover op afzienbare termijn nader te overleggen. Vervolgens stelt hij mbt de agenda van vanavond voor voorstelnr. 80 (agendapunt 13) als hamerstuk te behandelen. 02. Besluitenlijst van de vergadering van 25 juni 2002 Met inachtneming van de volgende toevoeging wordt de Besluitenlijst vastgesteld: - aan de weergave van de inbreng van de fractie van de ChristenUnie onder het vragenuurtje worden de woorden de fractie stelt dat dit niet de strekking van de moties was' toegevoegd. 03. Ingekomen stukken 1. Brief van Stichting Restauratiefonds Knipscheerorgel d.d. 17 juni 2002 betreffende jaarverslag ADVIES: Geadviseerd wordt van het verslag kennis te nemen. 2. Brief van Projectbureau Autovrije Dag d.d. 7 juni 2002 betreffende heroverweging besluit Europese autovrije dag. ADVIES: Volgens eerder genomen besluit uit de commissievergadering (6 april 2002) niet actief deelnemen aan de autovrije dag, maar wel mee werken aan initiatieven van burgers. Hoofdwegen zullen echter niet afgesloten worden (zie kopie brief d.d. 15 april 2001). 3. Brief van mevrouw Sloof-Dokter, J. de Geus en L.J. Beuk d.d. 13 juni 2002 betreffende parkeerproblemen. ADVIES: Naar aanleiding van de brief van 13 juni 2002, waarin bewoners vragen om diverse maatregelen tegen het fout parkeren in de straat, zijn wij voornemens om een 6-tal paaltjes te plaatsen op het trottoir voor de woningen van de betrokken personen, zodat er geen auto s meer kunnen parkeren op de stoep.

7 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Brief van bewoners Van Limburg Stirumstraat en de Lindenhofstraat d.d. 17 juli 2002 inzake slechte staat wegdek en overlast zwaar vrachtverkeer en gevaarlijke oversteekplaatsen voor schoolkinderen. ADVIES: In het Verkeersstructuurplan 3 e fase komen deze punten aan de orde en worden hiervoor oplossingen aangedragen. Dit verkeersstructuurplan wordt behandeld in de commissie EZIM van september a.s.. Bewoners hierover berichten en brief betrekken bij verdere uitwerking plannen. 5. Brief van Horeca Nederland d.d. 27 juni 2002 betreffende schoolfeesten. ADVIES: AJZ, een onderzoek ter plekke (signalerend) vervolgens doorgeven aan keuringsdienst van waren-unit inspectie OSH om te handhaven.o.i. OSW, contact 0pnemen met school om het één en ander te bespreken. Ter inzage commissie ABA. 6. Van Inspectie Werk en Inkomen d.d. 19 juli 2002 betreffende aanbieding jaarverslag. ADVIES: Met dit verslag legt de voormalige directie Toezicht van het min. van SZW verantwoording af over de activiteiten in 2001 met betrekking tot het toezicht op gemeenten, dus ook de Gemeente Noordwijk voor de uitvoering van de sociale voorzieningen (oa. de Algemene bijstandwet). Per is de directie Toezicht van het min. SZW opgegaan in de Inspectie Werk en Inkomen, kortweg IWI. 7. Van de heer Peter Beuk, The Champ d.d. 21 juli 2002 betreffende aankondiging controle overvolle discotheken. ADVIES: Afgedaan door de burgemeester. Ter inzage commissie ABA. 8. Van J. v/d Meulen en J. Korbee d.d. 5 augustus 2002 betreffende bezwaar tegen het voornemen van de gemeente om een vrijstellingsprocedure te gaan starten. ADVIES: Dit betreft een inspraakreactie op een zelfstandige projectprocedure. Geadviseerd wordt de brief in dat kader als zodanig door het college te doen behandelen.

8 414 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Van M & E Vliet Vlieland d.d. 7 augustus 2002 betreffende vijf vinger procedure: plaatsing noodlokalen Northgo College met spoed door de molen. ADVIES: De aanvraag van OSG Northgo wordt in behandeling genomen volgens de richtlijnen zoals die in de verordening huisvesting onderwijs zijn verwoord. Voorgesteld wordt de schrijvers van de brief hiervan op de hoogte te stellen. 10. Van H.A.G.J. Krijnen d.d. 5 augustus 2002 betreffende geluidsoverlast veroorzaakt door de horecagelegenheden aan De Grent. ADVIES: Naleving van het convenant dient te geschieden door AJZ medewerker handhaving. Deze is echter nog niet in dienst. Na de vakantieperiode zal steekproefsgewijs hierop gecontroleerd gaan worden. De gemeente c.q. de politie heeft in de afgelopen tijd controles en metingen verricht. Bij bepaalde metingen is gebleken dat de geluidsnormen overschreden zijn en is proces-verbaal opgemaakt. De hele naleving van het convenant heeft warme aandacht van de gemeente. Sinds een wetwijzing per 1 maart 2003 kan slechts alleen op grond van convenant ramen/deuren laten sluiten. Milieuwetgeving op dit punt is vervallen. 11. Van Provincie Zuid Holland het Concern Jaarverslag 2001 ADVIES: Voor kennisgeving aan te nemen. 12. Van de Gemeente Voorhout betreffende reactie op conceptvoortgangsrapportage van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de bestuurlijke organisatie in de Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek. ADVIES: Geadviseerd wordt notitie voor kennisgeving aan te nemen. 13. Van Provincie Zuid Holland voortgangsrapportage concept De bestuurlijke organisatie in de Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek: grensoverschrijdende aanpak. ADVIES: Voor de gemeente Noordwijk heeft deze notitie geen directe gevolgen. Geadviseerd wordt de notitie voor kennisgeving aan te nemen en verdere ontwikkelingen kritisch te bekijken.

9 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Van Provincie Zuid Holland voortgangsrapportage definitieve De bestuurlijke organisatie in de Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek: grensoverschrijdende aanpak. ADVIES: Zie punt Meerjarenplan en jaarplan d.d. 26 juli 2002 van Inspectie Werk en Inkomen (IWI) ADVIES: Sinds 1 januari 2002 is het toezicht op de uitvoering van de sociale voorzieningen met o.a. de Algemene bijstandswet neergelegd bij de Inspectie Werk en Inkomen van het min. van SZW. Middels het meerjarenplan en jaarplan 2003 geven zij inzicht in de manier van toezicht houden, de achterliggende beleidsvisie. 2. Brief van Projectbureau Autovrije Dag dd. 7 juni 2002 met het verzoek een besluit te heroverwegen De fractie van de ChristenUnie vraagt positief op het verzoek te reageren en om de bevolking op te roepen die dag de auto thuis te laten; deze kwestie, waarbij ook het rentmeesterschap in het geding is, is nog onvoldoende uitputtend besproken. Wethouder Barnhoorn stelt zich daar bij monde van de Voorzitter positief tegenover op. De fractie van de VVD wil daarop graag weten wat de raad hiervan vindt; volgens haar bestond er een royale meerderheid om aan de Autovrije dag geen aandacht te besteden. De fractie van Noordwijk Totaal laat weten geen voorstandster te zijn van enigerlei actie. De fractie van De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66, die altijd voorstandster is geweest van een autovrije dag, vindt het de moeite waard te proberen zich op te werken naar het midden van het peloton; het verzoek moet daarom worden ingewilligd. De fractie van de VVD stelt opnieuw vast dat een ruime raadsmeerderheid tegen deelname aan de Autovrije dag is. Verder stelt zij in algemene zin dat op dit punt de eigen vrije keus in het geding is. De Voorzitter heeft evenwel de indruk dat de suggestie, gedaan door de fractie van de ChristenUnie, binnen de raad niet op grote weerstand stuit.

10 416 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Nadat de fractie van het CDA zich tegen het ondernemen van actie heeft verklaard, concludeert hij in tweede instantie dat de oproep van de fractie van de ChristenUnie, die zij een poging waard vond, geen gevolg krijgt. 4. Brief van bewoners van de Van Limburg Stirumstraat en de Lindenhofstraat dd. 17 juli 2002, waarin aandacht wordt gevraagd voor de slechte staat van het wegdek, voor overlast door zwaar vrachtverkeer en voor gevaarlijke oversteekplaatsen voor schoolkinderen De fractie van de ChristenUnie verklaart blij te zijn dat een oplossing nabij is. 5. Brief van Horeca Nederland dd. 27 juni 2002 over schoolfeesten De fractie van de VVD vraagt deze brief tijdens de komende commissievergadering ABA aan de orde te stellen; de Voorzitter stemt daarmee in. De fractie van de ChristenUnie vraagt om doortastend op te treden. 7. Aankondiging van de heer P. Beuk (The Champ) dd. 21 juli 2002 over het controleren van overvolle disco's De fractie van de VVD informeert hoe deze brief is afgedaan; verder vraagt zij ook deze brief tijdens de komende commissievergadering ABA aan de orde te stellen. De Voorzitter stemt daarmee in; verder stelt hij voor zijn antwoordbrief ter inzage te leggen. De fractie van de ChristenUnie merkt bij de brief van de heer Beuk het volgende op: - de toon van de brief stemt zorgelijk; het is onjuist een ondernemer inspraak te geven in hoe de gemeente gaat controleren; - zoals een medewerker van de brandweer wordt bejegend, is absurd; duidelijk is inmiddels dat de discotheken overvol zijn; - tegen overleg heeft daarentegen de fractie geen bezwaar; - onbespreekbaar blijft dat De Grent ondernemers de wet voorschrijven; de veiligheid en de leefbaarheid van zowel bezoekers als bewoners moeten op wettelijke gronden worden gehandhaafd; - onderzocht moet worden hoe met de inmiddels in werking gestelde camera s, die vermoedelijk strijdig zijn met de privacywetgeving, in algemene zin wordt omgegaan; zo bestaat geen inzicht in wat er met de beelden gebeurt; wanneer sprake is van wetsovertreding, dan moeten er onmiddellijk maatregelen worden genomen. Verder wenst zij de Voorzitter sterkte toe bij de te voeren onderhandelingen. De Voorzitter stelt niet te gaan onderhandelen; controle en handhaving zijn geen onderwerp van overleg; wel is inmiddels toegelicht hoe de

11 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd overheid haar bevoegdheden uitoefent. Verder geeft hij aan dat op zo min mogelijk bezwarende wijze gecontroleerd gaat worden en dat tegen tellen door horecaondernemers noch door Horeca Nederland bezwaar is aangetekend. Daarnaast noemt hij een zinsnede over een controlerend ambtenaar schandalig en herhaalt hij zijn bereidheid zijn eigen brief ter inzage te leggen bij de commissie ABA. Tenslotte deelt hij mede dat metingen van geluidsoverlast inmiddels tot zowel justitieel als gemeentelijk optreden hebben geleid en dat wordt onderzocht of de geluidsoverlast straks onder de exploitatievergunning kan worden gebracht. 8. Van J. van der Meulen en J. Korbee een bezwaar dd. 5 augustus 2002 tegen het voornemen van de gemeente een vrijstellingsprocedure te starten De fractie van de ChristenUnie vraagt de ontplooiing van activiteiten tegen te gaan. Verder informeert zij waarom stukken, die ter inzage zouden worden gelegd, niet beschikbaar waren, en vraagt zij of een dwangsom geen soelaas kan bieden. Wethouder Duijndam licht de stand van zaken als volgt toe: - de in eerste instantie afgegeven bouwvergunning bleek onwettig te zijn verstrekt; daarom is in deze kwestie een nieuwe procedure gestart, die iedereen de mogelijkheid biedt eventuele bezwaren kenbaar te maken; - de voorgenomen bouw van garageboxen druist niet in tegen de geest van het bestemmingsplan; - de kwestie ligt evenwel ter plaatse gevoelig; de bezwaren richten zich met name tegen het gebruik van de in- en uitrit; - er blijft gestreefd worden naar een minnelijke oplossing; de bezwarenprocedure blijft evenwel volkomen intact; - dat stukken niet ter inzage lagen, vloeit vermoedelijk voort uit een interne verhuizing; op dit moment kan echter het dossier worden ingezien. Mbt het eventueel verlengen van de daarvoor staande termijn vult de Voorzitter daarop aan dat daar zo nodig verstandig mee moet worden omgegaan. Aan een oplossing van deze kwestie moeten echter alle partijen medewerken. 10. Van H.A.G.J. Krijnen een brief dd. 5 augustus 2002 over geluidsoverlast, veroorzaakt door horecagelegenheden aan De Grent De fractie van De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66 vraagt in samenhang met de ingekomen stukken 5 en 7 of het Convenant met de horecaondernemers aan De Grent in het licht van veranderende milieuwetgeving belangrijker wordt en om het lopende Convenant zo snel mogelijk te evalueren en vervolgens binnen de commissie ABA aan de orde te stellen, toegespitst op de vraag of alle partijen, waaronder ook de overheid, zich aan de afspraken hebben gehouden. Wellicht blijkt dan dat het Convenant moet worden aangescherpt.

12 418 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd De Voorzitter merkt op, nadat hij heeft aangegeven de problematiek liever in commissieverband te willen bespreken, dat de rechter heeft bepaald dat het Convenant niet voor milieuovertredingen mag worden gebruikt en dat de overheid gaandeweg het accent heeft verlegd naar horecaexploitatievergunningen, die vanwege hun publiekrechtelijke aard een meer verplichtend karakter hebben. Begin 2003 wordt over de gehele problematiek op basis van een notitie verder gesproken; daarbij zal ook het bestaande Convenant tegen het licht gehouden. 04. Mededelingen - Een brief van Buitenhek & van Doorn Consultancy d.d. 27 juni 2002 betreffende terugkoppeling van informatie: een kwestie van vertrouwen. - Jaarverslag brandweer Nieuwsbrief 2, juni 2002 jongereninformatie Duin- en Bollenstreek. - VP journaal 13 e jaargang no.2 juni SZW-gids nummer 7 juli/augustus Inspraakverslagen van diverse ruimtelijke projecten. De mededelingen worden conform vastgesteld. Vervolgens verduidelijkt de Voorzitter mbt de raadsbijeenkomst van overmorgen dat deze is bedoeld om onderling te discussiëren over het ontwerpcollegebeleidsprogramma, om daar zo nodig vragen over te stellen en om dat eventueel aan te vullen zonder over het programma te gaan debatteren. Een daarop volgende, nader af te spreken vervolgbijeenkomst over de vorm daarvan moet nog nader worden gesproken draagt daarentegen een openbaar karakter. Verder stelt hij voor, vanwege zijn eigen rol bij de voorbereiding van het ontwerpprogramma, de komende bijeenkomst te laten leiden door de plv. voorzitter van de raad. 05. Intergemeentelijke samenwerking a. Actuele ontwikkelingen op het gebied van de intergemeentelijke samenwerking b. Lijst van ingekomen stukken mbt de intergemeentelijke samenwerking 1. Van Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek een uitnodiging voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 26 juni 2002 aanvang 18:45 uur. ADVIES: Voor kennisgeving aannemen.

13 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Van Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek een uitnodiging voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 12 juli 2002 aanvang 09:15 uur. ADVIES: Voor kennisgeving aannemen. 3. Van Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek een uitnodiging voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 17 juli 2002 aanvang 19:30 uur. ADVIES: Voor kennisgeving aannemen. 4. Van Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek betreffende beantwoording Algemene Beschouwingen begroting 2003 ADVIES: Kennis nemen van de beantwoording van de gestelde vragen in de eerste termijn. 5. Van Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek een uitnodiging voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 26 juli 2002 aanvang 09:00 uur. ADVIES: Voor kennisgeving aannemen. 6. Van de politie Hollands Midden betreffende jaarstukken politie Hollands Midden. ADVIES: Voor kennisgeving aannemen. 7. Van VAB d.d. 15 juli 2002 betreffende de eerste ontwerpbegrotingwijziging van het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek over het jaar ADVIES: Voor kennisgeving aannemen. 8. Van GR Werkvoorzieningschap Kust, Duin Bollenstreek d.d. 23 juli 2002 betreffende nieuwsbrieven inzake de oprichting van de Maregroep N.V. ADVIES: Eind 2001 heeft u als Raad ingestemd met de fusie van het WSW bedrijf Het Spectrum met het WSW bedrijf t Heem en de Stichting Werkkring. U wordt middels de bijgevoegde nieuwsbrieven aan medewerk(st)ers op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de gevolgen die deze hebben voor het personeel. 9. Van CPA Hollands Midden d.d. 5 augustus 2002 betreffende begroting ADVIES: Om advies in handen stellen van het college. De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

14 420 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Hamerstukken a. Afwijzing van een verzoek om een financiële bijdrage aan de bouw van een medisch centrum in het bejaardendorp Wilsueno (Honduras) (voorstelnr. 67) Bijgaande stukken: - geen Ter inzage gelegde stukken: - aanvraag voor financiële bijdrage Op 16 mei jl. heeft de Katholieke Diaconie Noordwijk een financiële bijdrage gevraagd voor het bouwproject medische centrum in bejaardendorp Wilsueño in Honduras. Het project is een initiatief van de Noordwijkse Wil van Stein; die daar al 20 jaar werkzaam is. Zij verwijzen hierbij naar de bijgevoegde begroting dat aangeeft niet voldoende financiële middelen te hebben om in Honduras een medisch centrum te realiseren. Uw gemeenteraad heeft echter besloten met ingang van 2001 geen budget meer te reserveren voor ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast sluit artikel 2 van de subsidieverordening welzijn gemeente Noordwijk de mogelijkheid uit om vanuit het Welzijnsbeleid subsidie te verstrekken ten behoeve van dit doel. Voorgesteld wordt het verzoek om een financiële bijdrage af te wijzen. De commissie voor Onderwijs, Jeugd en Welzijn kan zich met het voorstel verenigen. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2002, nr. 67; besluit: de financiële bijdrage van de Katholieke Diaconie Noordwijk ten behoeve van het bouwproject medisch centrum in Honduras af te wijzen. De fractie van het CDA vraagt, nadat zij erop heeft gewezen dat de aanvrager inmiddels is overleden, waar het voorstel blijft, dat tijdens vorige discussies over vergelijkbare verzoeken door het college in het vooruitzicht is gesteld. De Voorzitter verduidelijkt, na te hebben toegezegd erop te zullen letten naar wie een antwoordbrief wordt verzonden, een opiniërende notitie in

15 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd het vooruitzicht te hebben gesteld; het standpunt van het college is namelijk inmiddels duidelijk. In hetzij de commissie OSW hetzij de commissie ABA of wellicht beiden wordt in het najaar op deze kwestie teruggekomen. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel beslist. b. Wijziging van de GGD-begroting 2002 (voorstelnr. 68) Bijgaande stukken: - geen Ter inzage gelegde stukken: - begrotingswijziging 2002 GGD Inleiding. In maart 2002 kwam de Ontwerpbegrotingswijziging 2002 nummer 1 GGD Zuid- Holland Noord bij de gemeente binnen. In de gemeentebegroting 2002 is een bedrag opgenomen van voor de taken van de GGD. Toelichting op de begrotingswijziging De GGD stelt voor om de begroting te verhogen naar 11,01 per inwoner (Noordwijk: ). Volgens de toelichting zijn een aantal factoren van belang voor de verhoging van het budget. De opvallendste onderwerpen worden hier weergegeven: Advisering Wet voorzieningen gehandicapten: Omdat de advisering voor de Leidse regio met ingang van 1 januari 2002 ondergebracht is bij het RIO verschuiven de kosten van deze advisering van interne kosten naar externe kosten. Deze verschuiving zou toch opleveren door het verhogen van de tarieven (die de gemeenten overigens weer op een andere manier weer financieren). Bij de GGD zijn ergotherapeuten werkzaam die taken verrichten t.b.v. de Wvg-indicatiestelling. Advies: Instemmen met deze reeds gelopen koers. In de GGD-begroting 2003 zal aan de ontvlechting van de Wvg-advisering en de taken van de GGD/RIO aandacht besteed dienen te worden. Forensische geneeskunde. In de uitvoering van de forensische geneeskunde is concurrentie ontstaan. Bij de contractonderhandelingen heeft de GGD een contract gesloten met Politie Holland Midden voor de jaren 2002 en 2003 dat een lagere opbrengst oplevert. Hierdoor

16 422 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd moet de bijdrage per inwoner omhoog (dus de gemeenten betalen). De kosten stijgen voor de gemeenten met 0,16 per inwoner. De forensische geneeskunde is op de lijkschouwing na een politiële/justitiële zaak. Wij achten het niet gewenst dat nog binnen het eerste kwartaal van 2002 de gemeenten worden geconfronteerd met een verhoging van de prijs voor de basistaken als gevolg van een verminderde opbrengst van een markttaak. Advies: In het algemeen zou moeten gelden dat markttaken en aanvullende diensten welke ingekocht worden (in dit geval de politie) minimaal kostendekkend uitgevoerd dienen te worden, als dat meer opbrengt is dat alleen maar mooi. De taak dient ons inziens kostendekkend uitgevoerd te worden en kunnen nooit ten koste komen van gemeenten. In de nieuwe contracten dient de GGD hier rekening mee gehouden te worden. Ook frictiekosten ten behoeve van de uitvoering van deze taken zouden niet door de gemeenten bekostigt dienen te worden. Risicoparagraaf: 1. door het wegvallen van de Wvg indicaties zou de paraatheidsdiensten van artsen onder druk kunnen komen, de financiële gevolgen daarvan zijn op dit moment nog niet te overzien; 2. de huidige directeur is per 1 april 2002 vertrokken en omdat zij tevens andere taken verrichtte blijven de inkomsten ook achter. Omdat de directeur andere taken verrichtte had zij in de praktijk in feite een parttime functie: overwogen zou kunnen worden om de nieuwe directeur ook parttime aan te stellen. financieel De begrotingswijziging van de GGD heeft tot gevolg dat de gemeentelijke bijdrage verhoogd wordt naar In de gemeentebegroting is opgenomen. In het boekjaar 2001 was begroot maar door de huur van ruimten door de GGD voor lokale taken (waaronder logopedie) kwamen de uiteindelijke kosten op Gezien deze ontwikkelingen is het verstandig om voor de gemeentebegroting extra op te nemen. Deze kosten worden geboekt op de post onvoorzien in de gemeentebegroting. De commissie voor Onderwijs, Jeugd en Welzijn kan zich met het voorstel verenigen. De fractie van de VVD concludeert uit het voorstel dat een begrotingswijziging niet nodig is; er is reeds meer gebudgetteerd dan de GGD nu vraagt. De Voorzitter stelt daarop voor het voorstel aan te houden.

17 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Het voorstel wordt aangehouden. c. Verordening leerlingenvervoer gemeente Noordwijk 2002 (voorstelnr. 69) Bijgaande stukken: - nieuwe verordening leerlingenvervoer Gemeente Noordwijk Ter inzage gelegde stukken: - geen Op 15 januari jl. is door de Eerste Kamer de Wet wijziging van de Wet op het primair onderwijs (Wpo), de Wet op de expertisecentra (Wec) en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) in verband met het vervoer van leerlingen aangenomen. Dit betekent dat de wetswijziging per komend schooljaar, , van kracht wordt. Als gevolg van dit wetsvoorstel verandert de verordening leerlingenvervoer. Door deze wetswijziging wordt bewerkstelligt dat ouders voor alle vormen van leerlingenvervoer terecht kunnen bij één loket: de gemeente. Wijziging van de Wpo, de Wec en de Wvo in verband met het vervoer van leerlingen Met bovengenoemde wetswijziging wordt beoogd: het vervoer van gehandicapte leerlingen van speciale scholen voor basisonderwijs (sbo), die eerst op basis van de Wet (Re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) aanspraak op een vervoersvoorziening konden maken bij het Gak, vanaf schooljaar weer volledig bij gemeenten neer te leggen; - het vervoer van alle gehandicapte leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs en het regulier basisonderwijs onder verantwoordelijkheid van de gemeenten te brengen; - de schoolsoort praktijkonderwijs uit het leerlingenvervoer te halen en derhalve alle leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs gelijk te behandelen. Algemene aanpassingen in terminologie De verordening leerlingenvervoer is aangepast aan de subsidietitel van de Algemene wet bestuursrecht. Daardoor is de term vergoeden vervangen door bekostigen. Door het Wetsvoorstel dualisering gemeentebestuur wordt de Gemeentewet aangepast. Dit heeft voor de verordening als gevolg dat de term burgemeester en wethouders is vervangen door college. Tevens is de term geestelijke handicap vervangen door verstandelijke handicap, als gevolg van de Wet wijziging van de Wpo, Wec en Wvo in verband met het vervoer van leerlingen. Nieuwe titel In navolging van de modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten

18 424 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd (VNG) wordt er een nieuwe titel (titel 6) toegevoegd aan de verordening leerlingenvervoer, waarin bepalingen omtrent het vervoer van gehandicapte leerlingen van scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn opgenomen. De bepalingen in titel 6 hebben betrekking op bekostiging van openbaar vervoer met begeleiding, aangepast vervoer of eigen vervoer. Gehandicapte leerlingen die zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken in het regulier primair of voortgezet onderwijs, komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. De schoolsoorten speciaal voortgezet onderwijs (svo) en praktijkonderwijs zijn geschrapt uit de verordening, behalve uit de begripsomschrijving (artikel 1). Leerlingen van deze schoolsoorten kunnen slechts op basis van de overgangsregeling (artikel 31) aanspraak maken op bekostiging van leerlingenvervoer. Overgangsrecht De wetswijziging voorziet in twee overgangsregelingen. De eerste betreft leerlingen die op grond van de Wet Rea een vervoersvoorziening kregen in het schooljaar : dit kan zowel sbo-leerlingen betreffen als leerlingen van regulier voortgezet onderwijs en primair onderwijs. Deze leerlingen behouden het recht op een gelijkwaardige voorziening gedurende de periode dat zij dezelfde school bezoeken. Aan de ouders van deze leerlingen mag geen drempelbedrag gevraagd worden. Leerlingen die een bruikleenauto of een voorziening kregen, deel uitmakend van of samenhangend met een leefvoorziening, blijven aangewezen op het Gak. De tweede overgangsregeling betreft leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs (svo-lom/svomlk) en praktijkonderwijs die in het schooljaar een vervoersvoorziening van de gemeente kregen. Deze leerlingen behouden het recht op leerlingenvervoer gedurende de periode dat zij dezelfde school bezoeken. De gemeente mag aan deze leerlingen een drempelbedrag vragen. Leerlingen die het leerwegondersteunend onderwijs bezoeken, hadden al geen recht meer op leerlingenvervoer, tenzij zij via de overgangsregeling voor svolom/svo nog leerlingenvervoer ontvingen. Was dit wel het geval, dan blijven zij gedurende de periode dat zij dezelfde school bezoeken recht behouden op leerlingenvervoer. Financiële gevolgen Vervoer van gehandicapte leerlingen van speciale scholen voor basisonderwijs. Zoals eerder vermeld zal het vervoer van gehandicapte leerlingen van speciale scholen voor basisonderwijs (sbo), die eerst op basis van de Wet (Re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) aanspraak op een vervoersvoorziening konden maken bij het Gak, vanaf schooljaar weer volledig bij gemeenten neer

19 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd worden gelegd. Op basis van de cijfers van afgelopen jaren betreft dit ongeveer 55 leerlingen, waarvoor de Gemeente Noordwijk vanaf schooljaar weer de volledige kosten voor het aangepast vervoer zal moeten betalen, in plaats van enkel de kosten op basis van een openbaar vervoervergoeding. Op basis van gegevens van zou dit tot gevolg hebben dat de gemeente een GAK bijdrage van niet ontvangt en derhalve zelf moet bekostigen. Dit zijn de meerkosten voor leerlingen die door hun handicap niet met het openbaar vervoer kunnen reizen maar gebruik moeten maken van het aangepast vervoer. Compensatie gemeentefonds De compensatie vanuit het gemeentefonds is zeer gering. Voor Noordwijk levert dit per saldo een bedrag van ± 3.400,-. Dit zal worden meegenomen in de totale mutatie van de algemene uitkering aan de hand van de mei-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2002 was al bekend dat de bijdrage van het GAK tijdelijk zou zijn. Ook was nog niet bekend wat precies het te ontvangen bedrag voor 2002 zou zijn. Dit is dan ook PM begroot, ook voor de volgende jaren. Voor de Gemeente Noordwijk heeft dit dus geen nadelige financiële gevolgen. Procedure Op grond van de Tijdelijke referendumwet (Trw) treedt de verordening niet eerder in werking dan zes weken na de bekendmaking van de verordening (artikel 22 Trw.). Het college is op grond van de Trw gehouden tot bekendmaking van de verordening en de mededeling dat tot drie weken na bekendmaking van de verordening een verzoek tot het houden van een referendum over de verordening leerlingenvervoer kan worden ingediend. De commissie voor Onderwijs, Jeugd en Welzijn kan zich met het voorstel verenigen. gelezen het voorstel van het college van 20 augustus 2002, nr. 69, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op de Expertisecentra en artikel 4 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, besluit vast te stellen de volgende: "Verordening leerlingenvervoer gemeente Noordwijk".

20 426 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. school: - een basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs (Stb. 1998, 495); - een school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra (Stb. 1998, 496); of - een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1998, 512), - een school voor speciaal voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1998, 512). b. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerling; c. leerling: een leerling van een school als bedoeld onder a; d. woning: de plaats waar de leerling feitelijk zijn hoofdverblijf heeft; e. afstand: de afstand tussen de woning en de school, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg; f. vervoer: openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer tussen de woning dan wel de opstapplaats en de school dat plaatsvindt in aansluiting op het begin en einde van de schooldag volgens het schoolplan, tenzij de structurele handicap van een leerplichtige leerling die aansluiting onmogelijk maakt; g. openbaar vervoer: voor eenieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling per trein, metro, tram, bus, veerdienst of auto; h. aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi, treintaxi of bustaxi; i. eigen vervoer: vervoer per eigen motorvoertuig, bromfiets of fiets; j. reistijd: de totale tijdsduur die ligt tussen het verlaten van de woning en de aanvang van de schooldag volgens het schoolplan, minus maximaal 10 minuten indien en voorzover de leerling het schoolgebouw met bijbehorend terrein gewoonlijk eerder bereikt dan het schoolplan aangeeft, dan wel de totale tijdsduur die ligt tussen het einde van de schooldag volgens het schoolplan en de aankomst bij de woning; k. toegankelijke school: - voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs: de basisschool van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school of de speciale school voor basisonderwijs waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school; - voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs: de school van de soort waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school van de soort waarop de leerling is

De raad van de gemeente Nuth;

De raad van de gemeente Nuth; De raad van de gemeente Nuth; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de Expertisecentra (WEC) en de Wet op het

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Harlingen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2009

Verordening leerlingenvervoer gemeente Harlingen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2009 CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR226964_1 16 augustus 2016 Verordening leerlingenvervoer gemeente Harlingen 2009 Raad : 8 april 2009 Agendanr. : Besluitnr. : DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN;

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2008, Nr. MO/2008/2759;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2008, Nr. MO/2008/2759; Dordrecht Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 238 3311 GR Dordrecht gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2008, Nr.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Heusden, in zijn openbare vergadering van 22 maart 2011 ;

De raad van de gemeente Heusden, in zijn openbare vergadering van 22 maart 2011 ; De raad van de gemeente Heusden, in zijn openbare vergadering van 22 maart 2011 ; gelezen het voorstel van het college van 22 februari 2011, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs

Nadere informatie

Agendapunt: 9. Nr.: 18. De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Agendapunt: 9. Nr.: 18. De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 18 Agendapunt: 9 De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. gelet op de artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs; de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer Verordening leerlingenvervoer De raad van de gemeente Reimerswaal, gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders, nummer 11. 036121 gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

gelezen het voorstel R van burgemeester en wethouders van 29 april 2014;

gelezen het voorstel R van burgemeester en wethouders van 29 april 2014; Ontwerp-raadsbesluit R2014.039a De raad van de gemeente Bladel; gelezen het voorstel R2014.039 van burgemeester en wethouders van 29 april 2014; gelet op gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair

Nadere informatie

Lokale regelgeving. Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren

Lokale regelgeving. Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren Lokale regelgeving Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Gemeente Buren Officiële naam regeling : Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren Citeertitel

Nadere informatie

( Leusden. Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden 185541 MÏX

( Leusden. Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden 185541 MÏX Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden ( Leusden De raad van de gemeente Leusden, gelezen het voorstel van het college van 8 mei 2012, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Sector : II Nr. : besluit: vast te stellen de volgende: VERORDENING LEERLINGENVERVOER 2015. 1 Algemene bepalingen

Sector : II Nr. : besluit: vast te stellen de volgende: VERORDENING LEERLINGENVERVOER 2015. 1 Algemene bepalingen Sector : II Nr. : De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2015, nummer gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, 4 van

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2004 Nr. 11.1

Gemeenteblad van Zaltbommel 2004 Nr. 11.1 Gemeenteblad van Zaltbommel 2004 Nr. 11.1 Verordening leerlingenvervoer gemeente Zaltbommel 2004 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de wijze waarop ouders van leerlingen die

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2008;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2008; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2008; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen Nummer: 190-31 Portefeuillehouder: G. Bekhuis Onderwerp: Vaststellen Verordening leerlingenvervoer gemeente Waterland 2014 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2014

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2014 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2014 De raad van de gemeente Ooststellingwerf; Nr. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2014; gelet op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Oude IJsselstreek

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Oude IJsselstreek De Raad van de gemeente Oude IJsselstreek gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Oude IJsselstreek gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

- 1 - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden;

- 1 - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden; - 1 - De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Bijlage 1: Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten 2014

Bijlage 1: Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten 2014 Bijlage 1: Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten 2014 0 Inhoud: blz Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Paragraaf 2 Paragraaf 3 Paragraaf 4 Paragraaf 5 Bepalingen

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Nieuwe verordening leerlingenvervoer juli

RAADSBESLUIT. Nieuwe verordening leerlingenvervoer juli RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Nieuwe verordening leerlingenvervoer 2014 7 juli 2014 14.07.05 De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; De raad van de gemeente Montferland, gelezen het voorstel van het college van 22 juni 2010, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Houten

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Houten Verordening leerlingenvervoer Gemeente Houten 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: Aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer,

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente ENKHUIZEN 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente ENKHUIZEN 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Nr. 57399 26 juni 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente ENKHUIZEN 2015 De raad van de gemeente ENKHUIZEN; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Enschede 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente Enschede 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op de artikelen 4

Nadere informatie

In de afgelopen tijd hebben zich enkele situaties voorgedaan die het noodzakelijk maken de verordening aan te passen.

In de afgelopen tijd hebben zich enkele situaties voorgedaan die het noodzakelijk maken de verordening aan te passen. RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnummer Vergadering 2012-29 10 mei 2012 registratienummer portefeuillehouder 12248 C.P. van Velzen behandelend ambtenaar doorkiesnummer Patricia Hoogervorst 0252-783

Nadere informatie

Aan de Raad. Wijziging verordening Leerlingenvervoer

Aan de Raad. Wijziging verordening Leerlingenvervoer Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Wijziging verordening Leerlingenvervoer Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / MJP Besluitvormend Kollum, 8 oktober 2013 Samenvatting Voorgesteld wordt om de gewijzigde

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Burgers en Samenleving. Commissienotitie (voor kennisgeving) Datum: 19 december 2011 Portefeuille: BS

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Burgers en Samenleving. Commissienotitie (voor kennisgeving) Datum: 19 december 2011 Portefeuille: BS ^ 1^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Commissienotitie (voor kennisgeving) Datum: 19 december 2011 Portefeuille: BS Steller: G. Ridderbecks Afdeling: Welzijn tel. no.: 359 954 verordening leedingenvervoer

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 2016

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tytsjerksteradiel. Nr. 113114 27 november 2015 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 2016 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Almere, Gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, B E S L U I T vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: - scholen voor basisonderwijs - speciale scholen voor basisonderwijs - scholen voor voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: - scholen voor basisonderwijs - speciale scholen voor basisonderwijs - scholen voor voortgezet onderwijs Aanvraagformulier leerlingenvervoer: - scholen voor basisonderwijs - speciale scholen voor basisonderwijs - scholen voor voortgezet onderwijs Alvorens dit formulier in te vullen, de toelichting lezen!

Nadere informatie

Wijzigingen in de verordening leerlingenvervoer Gemeente Eemsmond + toelichting

Wijzigingen in de verordening leerlingenvervoer Gemeente Eemsmond + toelichting Wijzigingen in de verordening leerlingenvervoer Gemeente Eemsmond + toelichting De Verordening leerlingenvervoer Gemeente Eemsmond wordt als volgt gewijzigd. A Artikel 1 Begripsomschrijving wordt: 1. In

Nadere informatie

Datum Agendapunt Nummer. 22 mei R06S003. Wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Zeewolde 2009

Datum Agendapunt Nummer. 22 mei R06S003. Wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Zeewolde 2009 Datum Agendapunt Nummer 8 R06S003 Onderwerp Wijziging van de Verordening Raadsvoorstel Beoogd effect Een actuele en duidelijke verordening leerlingenvervoer. De huidige verordening is in 2009 vastgesteld

Nadere informatie

Voorstel Een verordening vast te stellen tot wijziging van de verordening leerlingenvervoer gemeente Noordenveld 2009.

Voorstel Een verordening vast te stellen tot wijziging van de verordening leerlingenvervoer gemeente Noordenveld 2009. Aan de gemeenteraad Roden, 4 april 2012 G E M E E N T E t N OORDENVEL Agendapunt: 6.2/1104201 Documentor.: RV12.0222 RaaJdduM \2_ Beaktit: Onderwerp aanpassing verordening leerlingenvervoer gemeente Noordenveld

Nadere informatie

3. De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Maasdriel 2012 op 1 augustus 2014 in te trekken.

3. De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Maasdriel 2012 op 1 augustus 2014 in te trekken. Raadsvoorstel aangehouden in de raad van 5 juni 2014 m Gemeenteraad 10 juli 2014 7 Kerkdriel, 15 april 2014 Onderwerp Vaststelling nieuwe verordening leerlingenvervoer Beslispunten 1. Vast te stellen de

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 10 juni 2014 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 10 juni 2014 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 10 juni 2014 Corr. nr.: 2014.08097 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Loon op Zand

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR

TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016-2017 Algemeen Voor toekenning van bekostiging wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling

Nadere informatie

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089*

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Nummer : R2010.089 Onderwerp : Bezuinigingen leerlingenvervoer Aan de Raad Samenvatting De gemeenteraad heeft met de begrotingsbehandeling 2010 een taakstellende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : 26 januari Vergadering. Agendapunt Status Programma Portefeuillehouder. 10 Besluitvormend (5) Onderwijs D.A.

Raadsvoorstel. : 26 januari Vergadering. Agendapunt Status Programma Portefeuillehouder. 10 Besluitvormend (5) Onderwijs D.A. Raadsvoorstel Vergadering Agendapunt Status Programma Portefeuillehouder Behandelend ambt. E-mail Telefoonnummer Zaak/Stuknummer : 26 januari 2012 10 Besluitvormend (5) Onderwijs D.A. Fokkema Nefisa Lukovac

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: Voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: Voortgezet onderwijs Aanvraagformulier leerlingenvervoer: Voortgezet onderwijs Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen Form 000045 [versie april 2013 ] Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting

Nadere informatie

Beleidsregels Leerlingenvervoer schooljaar 2010-2011

Beleidsregels Leerlingenvervoer schooljaar 2010-2011 Beleidsregels Leerlingenvervoer schooljaar 2010-2011 1. Het college kent een voorziening toe aan de ouders van leerlingen die in de gemeente Heusden verblijven. Het college kent een voorziening toe rekening

Nadere informatie

TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1 Tabel verschillen en wijzigingen Verordening leerlingenvervoer Gemeente Nieuwkoop Verordening leerlingen vervoer gemeente Nieuwkoop 2004 Verordening leerlingenvervoer Gemeente Nieuwkoop 2011 Artikel

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE DOETINCHEM 2012

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE DOETINCHEM 2012 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 februari 2012; gelet op artikel 4 van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2015, nr. RV15.03;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2015, nr. RV15.03; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Uithoorn. Nr. 32262 15 april 2015 Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2015; De raad van Uithoorn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

IIMIIIIIIIIIIIIIIII Stuknummer: 456592 Registratiedatum: 30/11/2011

IIMIIIIIIIIIIIIIIII Stuknummer: 456592 Registratiedatum: 30/11/2011 Terpstra, Irma IIMIIIIIIIIIIIIIIII Stuknummer: 456592 Registratiedatum: 30/11/2011 pagina 1 van 1 Van: VNG LEDEN [vngleden@vng.nl] Verzonden: woensdag 30 november2011 12:03 Aan: VNG LEDEN Onderwerp: Ledenbrief

Nadere informatie

Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier

Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier Wij vragen u, voordat u het formulier invult, de toelichting te lezen. Denkt u eraan het formulier volledig in te vullen en de verplichte bijlagen

Nadere informatie

TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2013, nummer: 13/299; gelet op het bepaalde in de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-04-2015 15-020 Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Gevraagde

Nadere informatie

Bekostiging leerlingenvervoer Aanvraag 2016/2017

Bekostiging leerlingenvervoer Aanvraag 2016/2017 Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 646 Bekostiging leerlingenvervoer Aanvraag 2016/2017

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Gemeente Albrandsuuaard Besluit nr.: 125916 Onderwerp: Verordening Leerlingenvervoer 2013 Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de gemeente

Nadere informatie

NOTITIE LEERLINGENVERVOER 1. INLEIDING

NOTITIE LEERLINGENVERVOER 1. INLEIDING NOTITIE LEERLINGENVERVOER 1. INLEIDING Doel en aanleiding Deze notitie heeft als doel om een overzicht te geven van de huidige regelgeving van het leerlingenvervoer en hoe deze kan worden aangepast met

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer 2014 Waalwijk

Verordening leerlingenvervoer 2014 Waalwijk Verordening leerlingenvervoer 2014 Waalwijk De raad van de gemeente Waalwijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014; gelet op de artikelen 4 van de Wet op

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 De raad van de gemeente Oosterhout; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 april 2014; gelet op de artikelen 4

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: Speciaal Onderwijs

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: Speciaal Onderwijs Aanvraagformulier leerlingenvervoer: Speciaal Onderwijs Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen Form 000044 [versie april 2013] Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie 01 02 2012 Lees de toelichting voordat u dit formulier invult. S.v.p. de vragen volledig invullen en het vakje aankruisen indien van toepassing

Nadere informatie

2 Gegevens leerling naam, voorletters roepnaam jongen meisje Geboortedatum / BSN / Ophaal adres postcode + woonplaats

2 Gegevens leerling naam, voorletters roepnaam jongen meisje Geboortedatum / BSN / Ophaal adres postcode + woonplaats aanvraag vergoeding vervoerskosten Model C (voortgezet onderwijs) schooljaar 2011 2012 Gemeentehuis Boxtel Markt 1 Postbus 10000 5280 DA Boxtel telefoon 0411 655911 fax 0411 655225 e-mail gemeente@boxtel.nl

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel

Onderwerp Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel Raadsvoorstel Vergadering : 19 november 2015 Agendapunt : 10 Status : Besluitvormend Programma : (5) Onderwijs Portefeuillehouder : D.A. Fokkema Behandelend ambt. : Nefisa Lukovac E-mail : nlukovac@t-diel.nl

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen

Leerlingenvervoer. voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen Leerlingenvervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen Leerlingenvervoer Antwoorden op vragen In de gemeente Renswoude kunnen sommige kinderen onder bepaalde omstandigheden vervoerd worden

Nadere informatie

Adres (indien anders dan aanvrager):

Adres (indien anders dan aanvrager): AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER VOOR Scholen voor regulier basis- en voortgezet onderwijs Speciale scholen voor basis- en voortgezet onderwijs Scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs Schooljaar:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0040 A 6 13/299. Raad. Verordening leerlingenvervoer gemeente Emmen 2013

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0040 A 6 13/299. Raad. Verordening leerlingenvervoer gemeente Emmen 2013 Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2013 RA13.0040 A 6 13/299 Onderwerp: Verordening leerlingenvervoer gemeente Emmen 2013 Portefeuillehouder: M.H. Thalens-Kolker Maatschappelijke

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 3

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 3 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 3 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Verordening Leerlingenvervoer. Toelichting: De gemeente regelt voor leerlingen

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2016 / 2017

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2016 / 2017 Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2016 / 2017 Gebruik bij het invullen bijgevoegde toelichting; uitleg bij de vragen 2, 6, 7 en 10. Hebt u toch hulp nodig? Onze collega s van het Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer scholen voor regulier basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.

Aanvraagformulier leerlingenvervoer scholen voor regulier basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Aanvraagformulier leerlingenvervoer scholen voor regulier basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Schooljaar: Lees vóór het invullen de toelichting (pagina

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2016 2017. 1 Gegevens leerling(e) Achternaam: Voorvoegsel: Voorletters aanvra(a)g(st)er:

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2016 2017. 1 Gegevens leerling(e) Achternaam: Voorvoegsel: Voorletters aanvra(a)g(st)er: AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2016 2017 Datum ontvangst aanvraag: In te vullen door de gemeente Deze aanvraag betreft vervoer naar en van basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, (voortgezet)

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel

Onderwerp Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (5) Onderwijs Portefeuillehouder : D.A. Fokkema Behandelend ambt. : Nefisa Lukovac E-mail : nlukovac@t-diel.nl

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2016 2017

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2016 2017 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2016 2017 Deze aanvraag betreft vervoer naar en van basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs 1. Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016 Postadres: Postbus 140-9500 AC Stadskanaal Tel. (0599) 631 631- Fax (0599) 620 744 Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016 Gehandicapte leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs De toekenning

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016 Postadres: Postbus 140-9500 AC Stadskanaal Tel. (0599) 631 631- Fax (0599) 620 744 Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016 (Voortgezet) speciaal onderwijs De toekenning voor bekostiging van de vervoerskosten

Nadere informatie

BAOZW/U Lbr. 14/001

BAOZW/U Lbr. 14/001 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wijziging Modelverordening leerlingenvervoer uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201301727 Lbr. 14/001 bijlage(n)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014 2015

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014 2015 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014 2015 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Volledig invullen en aankruisen indien van toepassing. 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Hardinxveld-Giessendam HG 21038/16826

Verordening leerlingenvervoer gemeente Hardinxveld-Giessendam HG 21038/16826 gemeente Hardinxveld-Giessendam Verordening leerlingenvervoer gemeente Hardinxveld-Giessendam HG 21038/16826 De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

BSN. Naam en voornamen. Geboortedatum. Adres. Postcode en woonplaats. Tel. nr. adres BSN. Naam en voornamen. Roepnaam. Naam van de school.

BSN. Naam en voornamen. Geboortedatum. Adres. Postcode en woonplaats. Tel. nr.  adres BSN. Naam en voornamen. Roepnaam. Naam van de school. 1. Gegevens van de aanvrager ouder voogd verzorger BSN Naam en voornamen Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats Tel. nr. Emailadres Giro-/IBAN-bankrekeningnummer* * niet van toepassing indien u taxivervoer

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015 2016

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015 2016 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015 2016 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Graag het formulier volledig invullen en aankruisen indien van toepassing.

Nadere informatie

Reactie platform leerlingenvervoer op concept verordening leerlingenvervoer 2011 en de reactie daarop van het college van burgemeester en wethouders

Reactie platform leerlingenvervoer op concept verordening leerlingenvervoer 2011 en de reactie daarop van het college van burgemeester en wethouders Bijlage 2 INSPRAAKVERSLAG Reactie platform leerlingenvervoer op concept verordening leerlingenvervoer 2011 en de reactie daarop van het college van burgemeester en wethouders De concept verordening leerlingenvervoer

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016 Postadres: Postbus 140-9500 AC Stadskanaal Tel. (0599) 631 631- Fax (0599) 620 744 Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016 Regulier basisonderwijs / Speciaal basisonderwijs De toekenning voor bekostiging

Nadere informatie

TOELICHTING AANVRAAG LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016/2017. Doelgroep

TOELICHTING AANVRAAG LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016/2017. Doelgroep TOELICHTING AANVRAAG LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016/2017 Doelgroep Schoolvervoer voor leerlingen die onderwijs volgen op: 1. een basisschool (zie afstandscriterium) 2. een basisschool gebaseerd op levensovertuiging

Nadere informatie

Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal) voortgezet onderwijs.

Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal) voortgezet onderwijs. Let op! Als u dit formulier met pen invult, graag in blokletters invullen!! Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal)

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer

Aanvraag leerlingenvervoer Aanvraag leerlingenvervoer Schooljaar 2013-2014 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Het formulier a.u.b. volledig invullen en aankruisen indien van toepassing. Houdt

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Delfzijl 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente Delfzijl 2015 Nr. 12 De raad van de gemeente Delfzijl; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 26 augustus 2014 gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, 4 van de Wet op

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Wij verzoeken u, voordat u het formulier invult, de toelichting (blz. 7) te lezen! 1. Gegevens aanvrager. 2.

Schooljaar 2015-2016. Wij verzoeken u, voordat u het formulier invult, de toelichting (blz. 7) te lezen! 1. Gegevens aanvrager. 2. Schooljaar 2015-2016 Aanvraagformulier leerlingenvervoer scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Wij verzoeken u, voordat

Nadere informatie

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER BASISONDERWIJS/SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER BASISONDERWIJS/SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER BASISONDERWIJS/SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS Schooljaar 2016-2017 Zaaknummer: S.v.p. eerst de toelichting lezen. Daarna dit formulier invullen. Inlichtingen

Nadere informatie

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER VOORTGEZET ONDERWIJS

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER VOORTGEZET ONDERWIJS AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2016-2017 Zaaknummer: S.v.p. eerst de toelichting lezen. Daarna dit formulier invullen. Inlichtingen bij de afdeling Klant

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer 2014 Waalwijk

Verordening leerlingenvervoer 2014 Waalwijk Verordening leerlingenvervoer 2014 Waalwijk De raad van de gemeente Waalwijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014; gelet op de artikelen 4 van de Wet op

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2014 (geldig vanaf dd-mm-jjjj)

Verordening leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2014 (geldig vanaf dd-mm-jjjj) Verordening leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2014 (geldig vanaf dd-mm-jjjj) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER Algemeen Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, neemt de gemeente NIET in behandeling. Ze worden naar de aanvrager teruggestuurd. De aanvrager

Nadere informatie

jonger dan 9 jaar 9 jaar of ouder 2012 Geslacht man vrouw Straatnaam Huisnummer Huisletter/huisnummertoevoeging Postcode Woonplaats

jonger dan 9 jaar 9 jaar of ouder 2012 Geslacht man vrouw Straatnaam Huisnummer Huisletter/huisnummertoevoeging Postcode Woonplaats AANVRAAGFORMULIER VERGOEDING LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2012-2013 1. Gegevens van de aanvrager(s) Naam ouder(s)/verzorger(s) Woonplaats (ouders) Mobiele nummer (ouders) De door u verstrekte gegevens

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Raadsvoorstel Inleiding Het passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Enkele daarmee samenhangende wetswijzigingen hebben een relatie met het leerlingenvervoer. Deze wijzigingen en de afstemming

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente IJsselstein 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente IJsselstein 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente IJsselstein 2015 De raad van de gemeente IJsselstein; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding vervoerskosten schoolbezoek Gemeente Oostzaan Schooljaar 2016-2017

Aanvraagformulier vergoeding vervoerskosten schoolbezoek Gemeente Oostzaan Schooljaar 2016-2017 Aanvraagformulier vergoeding vervoerskosten schoolbezoek Gemeente Oostzaan Schooljaar 2016-2017 U kunt dit formulier ingevuld opsturen naar: Gemeente Oostzaan t.a.v. Leerlingenvervoer Postbus 20 1530 AA

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Utrecht 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente Utrecht 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente Utrecht 2015 TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder - aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer,

Nadere informatie

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS Schooljaar 2016-2017 Zaaknummer: S.v.p. eerst de toelichting lezen. Daarna dit formulier invullen. Inlichtingen bij de afdeling

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/7

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/7 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 20-1-2015 Nummer voorstel: 2015/7 Voor raadsvergadering d.d.: 03-02-2015 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Leerlingenvervoer naar school van school

Leerlingenvervoer naar school van school Leerlingenvervoer naar school van school Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Het uitgangspunt is dat u

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer: OWZIG01 Onderwerp Beleidsregels met betrekking tot de uitvoering van de Verordening leerlingenvervoer Collegevoorstel Inleiding In 2009 is binnen het cluster samenleving een aantal keer van

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2013. Mei 2013

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2013. Mei 2013 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2013 Mei 2013 1. Inleiding De wettelijke basis voor het leerlingenvervoer is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer; Overwegende dat: het ten behoeve van een praktische uitvoering van het leerlingenvervoer

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie