SCHOOLGIDS Basisschool Tweelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Basisschool Tweelingen

2 EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar Samen met de kalender geeft de schoolgids een weergave van hoe de school dit schooljaar het onderwijs aan uw kind zal vormgeven. Op de kalender treft u zaken aan die specifiek betrekking hebben op een bepaalde dag of periode. U vindt hierin de data van sportdagen, feestdagen, schoolkamp, creatieve middagen, vakantietijden, enzovoort. In de schoolgids informeren wij u over diverse zaken die met de school en het onderwijs te maken hebben; veelal dingen die inhoud geven aan het beleid van de school, de visie die daaraan ten grondslag ligt en de behaalde resultaten. Op het moment dat u uw kind aanmeldt, ontvangt u een schoolgids. Ieder schooljaar staat de aangepaste versie van de schoolgids op de website van de school (www.bstweelingen.nl). Aan het begin van ieder schooljaar zal per gezin worden gevraagd of u een papieren exemplaar wilt hebben. De schoolgids wordt ieder schooljaar ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Deze gids heeft dan ook instemming van de medezeggenschapsraad. Mocht de informatie die u zoekt niet in de schoolgids te vinden zijn, dan kunt u altijd met ons contact opnemen. Wij wensen u en uw kind(eren) weer een fijn schooljaar toe. Moniek de Ridder-van Rooij Directeur 2

3 INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS DE SCHOOL Situering van de school Schooltijden De directie Het team De school als onderdeel van Spil Peuterspeelzaal Billies Kinderdagverblijf Billies Het schoolbestuur Klachtenregeling WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT Missie en visie Identiteit Pedagogisch Onderwijskundig Onderwijs in de groepen 1 en Onderwijs in de groepen 3 t/m Plannen voor schooljaar ONDERWIJSLEERGEBIEDEN Schooltijdenwet en urenverdeling Kerndoelen Methodes Taalonderwijs Leesonderwijs Rekenonderwijs Schrijven ICT Engels Wereldoriëntatie Verkeer Techniek Handvaardigheid en tekenen

4 3.14. Bewegingsonderwijs Levensbeschouwing en catechese Burgerschap en integratie DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS De kwaliteit van onderwijs zichtbaar gemaakt Onderwijsresultaten Toetsresultaten binnen ons leerlingvolgsysteem Onderwijsinspectie ZORG VOOR DE LEERLING Zorgcyclus Zorgniveaus Groepsplannen en Ontwikkelingsperspectief Passend onderwijs Schoolvideo interactie begeleiding Het zorgteam Logopedie Jeugd Gezondheidszorg WIJ-Eindhoven Naar het Voortgezet Onderwijs OUDERS EN SCHOOL Het bevoegd gezag Medezeggenschapsraad De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Samenwerking met ouders Ouderhulp en ouderbijdrage Stichting Leergeld In geval van nood Schoolverzekering Huiswerkregeling Gesprek over uw kind Informatiebulletin Kalender Website Algemene informatieavond Informatieavonden groep

5 6.16. Rapportavonden Viering verjaardagen PRAKTISCHE INFORMATIE Aanmelden Plaatsing Uitschrijving Aanvang school Bewegingsonderwijs Vakantierooster Schoolregels Schorsing / verwijdering van een leerling Leerplicht Schoolverzuim Verlofregeling Kinderopvang en speelzaal Sportformule Jeugdtijdschriften Regelingen bij afwezigheid van leerkrachten Activiteiten Schoolfoto's Bibliotheek Hoofdluis Geld en waardevolle spullen Gevonden voorwerpen Mobiele telefoons en MP3-spelers Hoofddeksels Stagiaires Scholing van leerkrachten Overblijven Beleid ten aanzien van sponsoring Beleid ten aanzien van veiligheid CONTACTEN TENSLOTTE

6 Groep 6 in de Ontdekfabriek 6

7 1. DE SCHOOL 1.1. Situering van de school Basisschool Tweelingen is een interconfessionele basisschool met twee locaties, gelegen in de wijken Eckart en Vaartbroek binnen de gemeente Eindhoven. De school hanteert de christelijke levensvisie als uitgangspunt, maar staat open voor alle kinderen. Sinds mei 2009 maakt de school deel uit van Spilcentrum Eckart. Hiermee is de school in staat dagarrangementen aan te bieden voor kinderen van 0 t/m 13 jaar, samen met de spilpartners. De school heeft iets meer dan 200 leerlingen die over het algemeen afkomstig zijn uit de wijken Eckart, Vaartbroek en Luytelaar. De culturele achtergrond van de leerlingen is heel divers. Op onze locatie aan de Planetenlaan vindt u de groepen 1 t/m 4 en een lokaal van Peuterspeelzaal Billies. Op onze locatie aan de Turfveldenstraat kunt u de groepen 5 t/m 8 vinden, samen met de kinder- en buitenschoolse opvang van Billies. Adresgegevens: Locatie Planetenlaan: Locatie Turfveldenstraat: Planetenlaan 28 Turfveldenstraat 2a 5632 DG Eindhoven 5632 XJ Eindhoven Website: Website: Schooltijden Basisschool Tweelingen werkt met een continurooster. De kinderen hebben pauze van 12.15u u. Alle kinderen eten en spelen op school. U heeft de mogelijkheid om uw kind tussen de middag toch thuis te laten eten. U dient uw kind dan om 12.15u op te halen en er voor te zorgen dat uw kind om 13.00u weer op school is. Locatie Planetenlaan: maandag: 08.45u 15.00u dinsdag: 08.45u 15.00u woensdag: 08.45u 12.30u donderdag: 08.45u 15.00u vrijdag: 08.45u 15.00u Locatie Turfveldenstraat: maandag: 08.30u 14.45u dinsdag: 08.30u 14.45u woensdag: 08.30u 12.15u donderdag: 08.30u 14.45u vrijdag: 08.30u 14.45u 7

8 1.3. De directie Directeur: Adjunct-directeur: Moniek de Ridder-van Rooij Rian Guns Bereikbaar op school: tel.: tel.: Per Het team Op onze school werken we in het schooljaar met 11 groepen en 22 teamleden. Veel teamleden werken parttime waardoor de kinderen twee verschillende leerkrachten hebben. In een aantal groepen werken we met dubbele bezetting. Dit betekent dat in die groep op bepaalde momenten twee leerkrachten aanwezig zijn. Dit doen we zodat we in kleine groepjes met de leerlingen aan de slag kunnen. Groepsindeling Gr 1/2a maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag ondersteuning juffrouw Nathalie? Gr 1/2b maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag ondersteuning juffrouw Lisanne? Gr 1/2c dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag maandag-ondersteuning dinsdag juffrouw Erna juffrouw Nanda Gr 3a maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag dinsdag-woensdag juffrouw Mieke meneer Hans Gr 4a maandag-woensdag-donderdag-vrijdag dinsdag juffrouw Suzanne juffrouw Carla Gr 4b dinsdag- woensdag-donderdag-vrijdag maandag-dinsdag juffrouw Ricky meneer Hans Gr 5a maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag meneer Rini Gr 5b maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag woensdag Juffrouw Netty Juffrouw Carla Gr 6a maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag juffrouw Rian K. Gr 7a Gr 8a maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag woensdag dinsdag-woensdag-donderdag maandag-vrijdag meneer Gerard juffrouw Liz juffrouw Sofie meneer Eric Interne begeleiding: groepen 1 t/m 4 Rian Guns groepen 5 t/m 8 Eric van der Jagt Compensatieverlof/ondersteuning/studieverlof Liz van Rijn ICT-coördinator: Vakleerkracht muziek: Vakleerkracht gym: Suzanne Steijns/Marian Holla Deborah Nonnemaker Peter Snoek Conciërges: locatie Planetenlaan John Broers locatie Turfveldenstraat Peter Nijhof 8

9 1.5. De school als onderdeel van spilcentrum Eckart Sinds mei 2009 is de school onderdeel van spilcentrum Eckart. De directe spilpartner van de school is Billies. Billies zorgt voor (dag) opvang in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Ook verzorgen zij voor- en naschoolse opvang. SPIL staat voor Spelen, Integreren en Leren. Gezamenlijk zijn we in staat om uw kind opvang en onderwijs te bieden in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar. De spilpartners hebben een gezamenlijke missie en visie die we met elkaar hebben vastgelegd in een pedagogisch raamplan. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld en ligt op school ter inzage. Het doel van een spilcentrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 13 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen en indien gewenst ondersteuning te bieden aan u als ouder(s)/verzorger(s) bij de opvoeding van uw kind. Het belang van uw kind staat voorop in alles wat wij doen. Dat betekent dat er regelmatig overleg is tussen de verschillende partners in het belang van de ontwikkeling van uw kind. In het spilcentrum werken de directe spilpartners nauw samen met jeugdgezondheidszorg, consultatiebureau en GGD. Is het wenselijk dat de ontwikkeling van uw kind besproken wordt in het brede spilzorgteam, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en de uitkomst wordt met u besproken. Als u als ouder/verzorger zelf vragen heeft over de opvoeding van uw kind, dan kan de medewerker Jeugdgezondheidszorg u daarbij ondersteuning bieden Peuterspeelzaal Billies Peuterspeelzaal Billies is gehuisvest in één van onze lokalen van ons gebouw aan de Planetenlaan. De peuterspeelzaal werkt net als de basisschool volgens het principe van VVE, oftewel Voor- en Vroegschoolse Educatie. Zij maken hierbij gebruik van de methode Puk & Ko. Doel hiervan is de kinderen d.m.v. thema s op een speelse manier zich te laten ontwikkelen en de kinderen voor te bereiden op de basisschool. De werkwijze van de peuterspeelzaal sluit naadloos aan op die van de basisschool. Voor zaken die de peuterspeelzaal aan gaan, kunt u zich tot peuterspeelzaal Billies wenden of eens binnen lopen in het lokaal van de peuterspeelzaal Kinderdagverblijf Billies Kinderdagverblijf Billies is een organisatie voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Vanaf dit schooljaar is Billies volledig gehuisvest op onze locatie aan de Turfveldenstraat. Kinderopvang/peuterspeelzaal Billies werkt net als de school met thema s van de methode Ko-totaal. Ook zij werken volgens het principe van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) De naam van de methode is Uk & Puk. Voor inlichtingen en informatie over Billies kunt u bellen met of eens kijken op 9

10 1.8. Het schoolbestuur Het bestuur van de school is de Stichting Katholiek en Protestants-christelijk Onderwijs e.o. (SKPO). De stichting heeft tot doel de bevordering van basisonderwijs in Eindhoven en omgeving in overeenstemming met de christelijke grondslag. De SKPO is verantwoordelijk voor het onderwijs op 36 basisscholen in Eindhoven, en in Son en Breugel met in totaal leerlingen. (www.skpo.nl). De scholen van de SKPO Eindhoven en omgeving zijn meer dan een bestuurlijke eenheid. Ze vormen een herkenbare groep scholen voor bijzonder primair onderwijs met duidelijke gezamenlijke doelen. We varen als SKPO-scholen onder dezelfde vlag en hebben dezelfde bestemming. Dat betekent dat we alles in het werk stellen om de kinderen die onze scholen bezoeken zo optimaal mogelijk naar hun toekomst te begeleiden. De koers die een individuele SKPO-school uitzet om dat te bereiken kan echter verschillend zijn met eigen keuzes en natuurlijk met een eigen concretisering van de identiteit. De grote invloed van schooldirecties, teams en MR op de wijze waarop de verschillende scholen vorm geven aan hun onderwijs is kenmerkend voor onze organisatie. Voor alle scholen is de SKPO-visie richtinggevend. De kwaliteitsindicatoren zijn een belangrijk instrument om jaarlijks de eigen prestaties op deze visie in beeld te brengen. De SKPO is op het volgende adres te bereiken: SKPO Vonderweg RM Eindhoven tel.: fax: Klachtenregeling Wij stellen een open en eerlijke communicatie met ouders op prijs. Vandaar dat wij er ook belang aan hechten hier uitdrukkelijk te vermelden dat u in geval van klachten en/of problemen altijd contact kunt opnemen met de leerkracht en/of de directie. Wel verzoeken wij u dringend dat niet vlak voor aanvang van de lestijden te doen. Voor de leerkracht is het handiger als u een afspraak maakt voor diezelfde dag na school. Ook met klachten m.b.t. seksuele intimidatie en/of ongewenste intimiteiten kunt u op school terecht. Mocht u tot de conclusie komen dat uw overleg met de leerkracht en/of directie niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, dan heeft u de mogelijkheid om met betrekking tot beleidsmatige en inhoudelijke zaken in contact te treden met de MR of de vertrouwenspersoon. Voor haar gegevens zie hoofdstuk 8. In sommige gevallen zult u er behoefte aan hebben uw klacht te bespreken met iemand van buiten de school. Iemand die de klacht aanhoort en met u bekijkt of u een klacht wilt indienen of bijvoorbeeld wilt dat een vertrouwenspersoon bemiddelt. Het schoolbestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Via de afdeling onderwijsgeschillen kunt u hier evt. een klacht voorleggen/indienen. U kunt deze commissie bereiken op: Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl) Postbus AD Utrecht / 10

11 2. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 2.1. Missie en visie De missie van basisschool Tweelingen is: Een school te zijn waar kinderen door samen leren, samen leren leven. Deze missie is in onderstaande paragrafen uitgewerkt in een richtinggevende visie. In onze visie onderscheiden we de elementen identiteit, pedagogisch en onderwijskundig Identiteit Basisschool Tweelingen is een interconfessionele school. Interconfessioneel betekent: verschillende geloven bij elkaar. De school is toegankelijk voor alle leerlingen. Wij weigeren geen leerlingen op grond van overtuiging. Contacten met andere religies en culturen zien we als een verrijking van onze eigen geloofstraditie. De school hanteert de christelijke levensvisie als uitgangspunt. Van leerlingen die uit gezinnen komen zonder kerkelijke binding of die een andere geloofsovertuiging hebben, wordt verwacht dat zij onze levensvisie respecteren, zoals wij de levensvisie van hen en hun ouders respecteren. De school besteedt expliciet aandacht aan levensbeschouwing en verwacht dat alle kinderen deze wekelijkse lessen, die opgenomen zijn in het lesprogramma volgen. Hiervoor maken we gebruik van de methodes Hemel en aarde, Kinderen en hun sociale talenten en besteden we aandacht aan filosoferen met kinderen. Daarnaast besteden we expliciet aandacht aan Kerstmis en Pasen middels een apart project. Identiteit blijft voor ons niet beperkt tot een geloofsovertuiging. Wij proberen onze levenshouding vooral gestalte te geven in de sfeer binnen de school. Wij zijn een open en veilige school. We willen kinderen, hun ouders en teamleden het gevoel meegeven dat ze bij ons op school welkom zijn. Dat je aanwezigheid er bij ons toe doet. We nemen allemaal een eigen plek in, in de grote groep die we met elkaar vormen. We willen oog hebben voor elkaar. Elkaar op een respectvolle manier benaderen. Daarbij zijn we ervan overtuigd dat je het niet in je eentje redt, dat je het samen moet doen. De identiteit van de school krijgt op verschillende manieren gestalte. Dit is mede bepalend voor het pedagogisch klimaat waarin we op school met elkaar leven, werken en leren. Elke leerling heeft zijn eigen mogelijkheden. Wij zien het als onze taak om onze leerlingen te stimuleren, hun talenten tot ontplooiing te brengen, de leerlingen toe te rusten met kennis en vaardigheden en hen te leren omgaan met waarden en normen en hun eigen verantwoordelijkheid daarin. Op deze wijze dragen de leerlingen met hun eigen ervaringen bij aan de identiteit van onze school. Identiteit heeft ook te maken met hoe we in de samenleving staan, hoe we met elkaar omgaan en hoe betrokken we zijn bij onze omgeving. Van hieruit legt de school dan ook het verband met actief burgerschap en integratie. In onze werkwijze en omgang met de kinderen is dit een voortdurend terugkerend element. 11

12 2.3 Pedagogisch Uw kind moet graag naar school gaan, zich prettig voelen op school en vooral lekker in zijn vel zitten. Dit zijn de belangrijkste factoren voor een kind om tot leren te kunnen komen. Dit kan alleen in een schoolklimaat dat vriendelijk en veilig is en waar rust en orde een gegeven zijn. Dit is de reden dat wij hebben gekozen voor een school met een leerstofjaarklassensysteem. Dit alles binnen een omgeving met duidelijke regels en afspraken. Bij ons op school worden de kinderen ingedeeld op leeftijd en doorlopen ze in principe in acht jaar tijd de groepen 1 t/m 8. Wij besteden veel aandacht aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Openheid, eerlijkheid, vertrouwen en respect voor elkaar vormen onze basis. Problemen zijn er om besproken te worden. We leren de kinderen om te gaan met de eigen emoties en die van anderen. We trachten hen een houding aan te leren om de wereld tegemoet te treden met respect en verwondering, maar ook met een kritische houding tot het eigen handelen en dat van anderen. We proberen onze kinderen begrip en respect bij te brengen voor het anders zijn van de ander. Niet iedereen is in alles even vaardig en denkt hetzelfde. Op deze manier hopen we te bereiken, dat ieder kind zichzelf kan zijn, vol vertrouwen werkt aan zijn eigenheid en ruimte geeft aan de eigenheid van anderen. We werken systematisch aan een goed pedagogisch klimaat door te werken aan de normen en waarden die wij willen hanteren. Naast het aanleren van vaardigheden, hebben we samen met de kinderen, leerkrachten en ouders afspraken gemaakt over het gedrag dat wij graag willen zien op onze school. Door het invoeren en handhaven van omgangsregels willen wij het pesten voorkomen. Wanneer er ondanks alle aandacht voor een goed klimaat toch gepest wordt, zal het pestprotocol worden gebruikt. In dit protocol hebben we beschreven hoe wij als school willen handelen in situaties waarin sprake is van pesten. Het pestprotocol ligt ter inzage op school. De praktijk leert ook dat het klimaat en de sfeer thuis, belangrijk zijn voor de prestaties op school. Leerlingen werken en spelen op school beter als ze thuis de kans krijgen om hun emoties te verwerken en hun verhalen te vertellen. Kinderen werken op school harder als ze thuis worden aangemoedigd. Kinderen letten op school beter op als u interesse toont voor wat ze op school meemaken en wat ze daar doen. Het pedagogisch klimaat van een school staat dan ook niet op zichzelf. De school maakt deel uit van de samenleving en wordt beïnvloed door en betrokken bij zaken die zich buiten de school afspelen. Wij stellen het, in het belang van uw kind, op prijs dat we elkaar op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen. 12

13 2.4. Onderwijskundig Het doel van ons onderwijskundig beleid is leerlingen in acht jaar tijd zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en zo veel mogelijk kennis op te laten doen, dit in relatie tot de capaciteiten van ieder kind. Rekening houden met verschillen tussen leerlingen; antwoord geven op de leervraag van kinderen. Niet iedere leerling leert op dezelfde manier. Ook het tempo waarin een kind leert, verschilt en er zijn ook kinderen die leren niet altijd even leuk vinden. Het is aan het team van onze school om hier een goed antwoord op te geven. Binnen onze onderwijskundige visie staat het kijken naar het kind en een goed onderwijskundig aanbod centraal. Wij willen alles uit een kind halen wat er in zit. Om goed onderwijs te kunnen bieden, heeft de school zich de volgende doelen gesteld: o Voldoen aan de kerndoelen, waarin wettelijk staat wat aan alle kinderen in de basisschool geleerd moet worden. o Zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling. o Verzorgen van onderwijs op maat. o Het bevorderen van zelfvertrouwen, geloof en plezier in eigen kunnen bij kinderen. o Aansluiten van het onderwijs op de leef- en belevingswereld van de kinderen. In de acht jaren dat uw kind op onze school zit, werken wij met uw kind aan het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding. Stap voor stap wordt uw kind geleerd medeverantwoordelijkheid te dragen voor zijn gedrag en zijn leren en zicht te krijgen op zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. De school maakt gebruik van moderne lesmethoden voor kennisoverdracht. Verder spelen computers en skoolmates een belangrijke rol in ons onderwijsaanbod en in elke klas hangt een digibord. Dit schooljaar hebben we een Prowise tablet aangeschaft, om uit te proberen hoe we die kunnen inzetten. Richting de toekomst willen we het gebruik van tablets verder uitbreiden. Naast het aanleren van kennis wordt er dan ook op onze school, reeds vanaf de groepen 1/2, aandacht besteed aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid, het kijken naar het eigen gedrag, redeneren, problemen oplossen en communiceren. Om onze onderwijskundige visie in de praktijk vorm te geven, werkt de school met deskundige leerkrachten. Aan leerkrachten worden hoge eisen gesteld. Voor het handelen van onze leerkrachten betekent dit het volgende: o De leerkracht houdt rekening met de persoonlijkheid van het kind. o o De leerkracht stemt de activiteiten af op de ontwikkeling van het kind. De leerkracht biedt het kind de mogelijkheid om in eigen tempo en naar kunnen, het basispakket van het lesprogramma te doorlopen. Daarnaast biedt de leerkracht in bepaalde gevallen een aanvullend dan wel aangepast programma aan Onderwijs in de groepen 1 en 2 In de groepen 1 en 2 wordt leerstof aangeboden die is afgestemd op de kennis van kleuters middels de didactiek van het VVE-programma Ik & Ko. Het hoofddoel van Ik en Ko is het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid. Daarnaast komen de beginnende gecijferdheid en de sociaalcommunicatieve ontwikkeling expliciet aan bod. Dit alles gebeurt door middel van speelse activiteiten en allemaal binnen de context van aansprekende thema s, waarin de knuffelpop Ko een belangrijke rol speelt. 13

14 Binnen de methode Ik & Ko is er ook veel ruimte voor de leerkracht om de kinderen te observeren, zodat de school nog beter kan inspelen op de leerbehoefte van uw kind. Verder besteedt Ik & Ko veel aandacht aan differentiatie naar ontwikkelingsstadium en interactie tussen leerkracht en kleuters en kleuters onderling. Samen met Puk en Ko voor peuters, vormt Ik & Ko een doorgaande lijn in voor- en vroegschoolse educatie onder de naam KO-totaal. Zo ontstaat er samen met het peutercentrum en het kinderdagverblijf een doorgaande lijn met de basisschool. Een schooldag begint met een kringactiviteit van waaruit de kinderen verder gaan met een werkles. Gedurende het schooljaar worden er acht thema s behandeld. Deze thema s zijn in alle drie de kleutergroepen hetzelfde. Een thema duurt ongeveer vier weken. Er wordt gewerkt in hoeken, op de speel-werkverdieping of aan tafels. Bewegingsonderwijs gebeurt in de speelzaal of op het schoolplein. Vanaf schooljaar werken we met de observatiemethode KIJK. Alle kinderen worden gedurende het jaar geobserveerd en twee keer per jaar wordt de ontwikkeling per kind geregistreerd in het observatiesysteem. Er wordt uitgegaan van observatie op 17 ontwikkelingslijnen. Eén dag per week is er ondersteuning in de groep door een extra leerkracht. Op deze dag wordt er gewerkt in kleinere groepen. In deze kleine groepen worden kinderen uitgedaagd tot interactie en is er veel ruimte voor individuele aandacht. Er is dan veel aandacht voor taalontwikkeling, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op deze manier sluiten we aan bij de individuele ontwikkeling van het kind De groepen 3 t/m 8 In de groepen 3 t/m 8 wordt er veel aandacht besteed aan taal, lezen en rekenen. Daarnaast staan er vakken als schrijven en wereldoriëntatie op het rooster. Voor alle groepen geldt, dat er voor iedere les, periode en leerjaar doelen zijn vastgelegd. De leerkrachten houden bij of deze doelen gehaald worden. De leerkrachten werken met moderne methodes. De lesinstructies in onze methodes worden gegeven met behulp van het directe instructiemodel. Via dit model kunnen we aansluiten bij de ontwikkeling en mogelijkheden van elk kind. Kenmerken van Directe Instructie zijn: o Het gericht zijn op leren. o De lessen worden gevolgd door zelfstandig werken of nevenactiviteiten. o Tijdens de les vindt er een verschuiving plaats van leerkrachtgestuurde naar leerling-gestuurde activiteiten. o Het model vraagt op alle momenten om actieve betrokkenheid van de leerlingen. o Het model is vooral gericht op het verwerven van hoofdbegrippen, principes, strategieën en handelingen, voordat leerlingen gevraagd wordt om deze toe te passen. o Er vindt instructie op maat plaats; je houdt rekening met de sterke en zwakke kanten van leerlingen. o Snelle en efficiënt opgezette lessen vormen de basis voor effectief leren. Lange lessen leiden dikwijls tot het wegzakken van leerlingen of afnemende activiteit en betrokkenheid bij leerlingen. Soms ook tot probleemgedrag. 14

15 Verder besteden wij aandacht aan zelfstandig werken door middel van planborden en weektaken. De computer en de skoolmates worden regelmatig ingezet om de kennis en vaardigheden van de kinderen te vergroten. De school heeft voor iedere groep diverse educatieve programma s aangeschaft die aansluiten bij onze lesmethoden. In iedere groep hangt een digitaal schoolbord. Op deze manier kan de leerkracht de lessen uitdagender maken en nog beter afstemmen op de leerlingen Plannen voor schooljaar Het team spreekt ieder jaar opnieuw af wat de plannen voor het nieuwe schooljaar zijn en waar accenten worden gelegd. De plannen hebben als doel de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Voor het schooljaar worden de doelen hieronder kort beschreven. Verdiepen van onze zorgstructuur/groepsplannen/ondersteuningsprofiel Naast de groepsplannen voor rekenen, spelling en technisch lezen en begrijpend lezen willen we de sociale ontwikkeling van kinderen meer in kaart gaan brengen. Passend onderwijs is een onderwerp waarmee we dit jaar aan de slag zullen gaan. Vanaf heeft iedere school namelijk zorgplicht en wij willen tijdig met elkaar helder hebben welke zorg wij als school kunnen bieden en welke zorg wij niet kunnen bieden. Dit staat uitgewerkt in ons ondersteuningsprofiel. In dit profiel wordt helder weergegeven wat u als ouder aan zorg bij ons op school kan verwachten. Het ondersteuningsprofiel ligt ter inzage op school. Aangezien Passend Onderwijs volledig nieuw is dit schooljaar zullen wij de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zorg dragen voor ontwikkeling van ons team op dit gebied. Het zal voor de school op een aantal punten een andere werkwijze vragen als het aankomt op specialistische zorg en de bekostiging hiervan. We houden hierbij rekening met wet- en regelgeving en de adviezen die we krijgen van het schoolbestuur en het samenwerkingsverband. Momenteel zijn ook wij nog onderzoekend en afwachtend in wat er allemaal op ons afkomt. KIJK: De groepen 1/2 werken met de methode KIJK. Dit is een observatiesysteem waardoor we de ontwikkelingen van de kinderen heel nauwkeurig kunnen volgen. Vanuit observatie 15

16 kunnen we de onderwijsbehoeften van een leerling beter bepalen en vervolgens een beredeneerd aanbod bieden. Alle leerkrachten van de groepen 1/2 zijn nu geschoold en twee keer per jaar worden alle kinderen geregistreerd. Dit jaar zullen alle kinderen van de groepen 1/2 voor het eerst volledig gevolgd gaan worden middels KIJK. VVE: Het verder uitvoeren en verbeteren van het VVE-plan. VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie en is gericht op het voorkomen en tijdig opsporen van leerachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2.5 tot 6 jaar. Ons VVEbeleid geven wij vorm samen met onze spilpartner kinderdagverblijf/peutercentrum Billies. Binnen VVE werken wij met het programma KO-totaal. De school heeft met het kinderdagverblijf/peutercentrum een VVE-plan geschreven waarbij we expliciet aandacht besteden aan onderwerpen waarvan de onderwijsinspectie heeft gezegd dat we deze kunnen verbeteren. Het VVE-plan ligt ter inzage op school. Centraal staat dit jaar het utwerken van het VVE-plan in de praktijk Nieuwe methode voor taal We starten dit jaar met een nieuwe methode voor taal/woordenschat: Taalactief. Er werd op school al gewerkt met Taalactief, de oude methode was aan vervanging toe en de woordenschatlijn voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Het woordenschatonderwijs is een speerpunt voor dit schooljaar. ICT Dit schooljaar willen we ons gaan oriënteren op het gebruik van tablets in het onderwijs. 1 Prowise tablet is aangeschaft om uit te proberen. Na de oriëntatie zullen mogelijk al snel meerdere tablets worden aangeschaft. PBS Dit jaar starten we met de invoering van PBS (Positive, Behaviour, Support), een methodiek om positief gedrag te stimuleren/bevorderen. Dit om pestgedrag te voorkomen, om kinderen te leren hoe we met elkaar omgaan op school en om het aanleren van sociale vaardigheden bij kinderen. Duidelijke regels en afspraken voor zowel binnen als buiten zullen nodig zijn en het team zal leren om aan gewenst gedrag meer aandacht te besteden, dan aan ongewenst gedrag. Nieuwbouw We zullen actief zijn en blijven, als het gaat om de realisatie van de nieuwbouw, die al zo lang op zich laat wachten. Ook dit jaar zullen we in gesprek blijven met de gemeente en proberen het proces te bespoedigen. Opbrengstgericht werken Dit jaar zal de school zich wederom richten op opbrengstgericht werken oftewel alles uit een kind halen wat mogelijk is. Dit doen we op het cognitieve vlak maar ook op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij voortdurend rekening houden met de mogelijkheden van een kind. Ieder kind is anders en wij willen proberen hierbij zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Deze ontwikkeling is ongeveer twee jaar geleden in gang gezet en wij willen deze dit jaar verder door ontwikkelen. Wij denken dat we met opbrengstgericht werken de meeste opbrengsten uit ons onderwijs halen. Voor opbrengstgericht werken maakt de school gebruik van groepsplannen, individuele handelingsplannen, observaties, moderne methodes, ICT, klassenbezoeken en het directe instructiemodel. Opbrengstgericht werken is onderdeel van onze zorgstructuur en de onderwerpen hiervan zijn dan ook terug te vinden in onze zorgcyclus. 16

17 Cultuur- en natuur Als school besteden wij ook dit jaar weer aandacht aan diverse culturele- en natuuractiviteiten.schoolbibliotheek Er is een bibliotheek ingericht op school. De kinderen kunnen boeken lenen bij de bibliotheek in school en bij de centrale bibliotheek De Witte Dame. Het wijkfiliaal is onlangs gesloten. Dit jaar zullen we vorm gaan geven aan de bibliotheekfunctie binnen de school samen met een coordinator van de centrale bibliotheek. Binnen de school zijn twee leerkrachten samen met de directie actief om vorm te geven aan de bibliotheek. Masteropleiding Drie leerkrachten volgen het tweede jaar van de masteropleiding. Zij zullen dit jaar naar verwachting gaan afstuderen. Hiervoor moeten zij een onderzoek doen. Deze zullen zich richten op woordenschat, begrijpend lezen en begeleiden van leerkrachten. Deze onderzoeken zullen als een rode draad door ons schooljaar lopen. De school zal middels deze onderzoeken ook weer nieuwe input en ontwikkelingen doormaken. Oriëntatie op wereldoriëntatie Dit jaar zullen we met elkaar kijken hoe we in de bovenbouw verder willen met wereldoriëntatie. We werken al geruime tijd met thematisch onderwijs op dit gebied maar gaan ons nu oriënteren op nieuwe methodes i.c.m. techniek en ICT. We denken namelijk dat we de leerlingen op dit gebied meer kunnen bieden. Vorig schooljaar is hier al een eerste start meegemaakt. Naast de hierboven beschreven doelen voor dit schooljaar is de school voortdurend in beweging en zullen wij ten alle tijden proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij ontwikkelingen om ons heen om de kinderen goed onderwijs te kunnen bieden in een veilige en prettige omgeving. 17

18 3. ONDERWIJSLEERGEBIEDEN 3.1. Schooltijdenwet en urenverdeling Om alle kinderen voldoende onderwijs te laten ontvangen is er de leerplichtwet. Deze wet stelt vast, dat a. leerlingen in acht aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen; b. leerlingen in acht schooljaren tenminste 7520 uren onderwijs moeten krijgen; c. aan leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste zeven weken van het schooljaar vier dagen per week onderwijs wordt gegeven en d. de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld. De kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen daarom minimaal 910 uur per jaar les, in de groepen 3 en 4 is dat minimaal 940 uur en de overige groepen krijgen op zijn minst 970 uur per jaar. Een schoolweek bestaat uit 25,75 uur. Omdat de kinderen in de onderbouw minder uren op jaarbasis moeten maken, hebben zij een aantal keer per jaar op vrijdag vrij. Voor de groepen 1/2 zijn dat dit jaar 10 vrijdagen. Voor de exacte data verwijzen wij u naar de kalender. Om de lesuren van de kinderen en de lesuren van de leerkrachten met elkaar in overeenstemming te brengen, wordt het aantal lesuren voor leerkrachten gecompenseerd. Daarnaast zijn er leerkrachten die gebruik maken van de ouderenregeling (de zgn. Bapo). Deze uren worden eveneens gecompenseerd. Dit kan tot gevolg hebben, dat een leerkracht een aantal dagen per jaar vrij is. Op dat moment zal hij/zij vervangen worden door een collega. Urenverdeling Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Methodische activiteiten/kringactiviteiten Spel en beweging Expressie/ontwikkelingsmateriaal/werkles Lichamelijke oefening Nederlandse taal/lezen/spelling Bevordering taalgebruik Schrijven Rekenen Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur Techniek Verkeer Bevordering gezond gedrag Beeldende vorming (handv. / tek.) Muzikale vorming Godsdienst/Levensbeschouwing Sociale Redzaamheid Vrij spel Pauze Totaal per week (uren) 25 3/4 25 3/4 25 3/4 25 3/4 25 3/4 25 3/4 25 3/4 25 3/4 De verdeling over de verschillende vakken is in minuten aangegeven. 18

19 In de Wet Primair Onderwijs staat welke vakken en vormingsgebieden aangeboden moeten worden. In de groepen 1 en 2 komen deze leergebieden in thema s aan de orde. Vanaf groep 3 wordt het onderwijs in vakgebieden aangeboden. In onderstaand overzicht kunt u zien hoeveel uren we op jaarbasis de afgelopen schooljaren hebben gemaakt en hoeveel we er de komende jaren zullen maken. Over acht leerjaren moet er minimaal 7520 uren les gegeven worden. opgebouwde uren uren uren uren Totaal jaar gr. 1/2 gr. 3/4 gr. 5t/m Kerndoelen Onderwijs heeft drie belangrijke functies: het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor participatie in de samenleving. De belangrijkste dingen die kinderen moeten leren om actief deel te nemen aan de samenleving staan vastgelegd in de zogenaamde kerndoelen. De kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Scholen mogen zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen bereik komen. Kerndoelen zorgen ervoor dat kinderen zich in hun schoolperiode blijven ontwikkelen en ze garanderen bovendien een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Daarnaast dienen de kerndoelen als referentiekader voor (publieke) verantwoording. Er kan door dit kader beter worden vastgesteld of doelen wel of niet bereikt worden. De methodes die wij gebruiken, voldoen aan de kerndoelen Methodes Op onze school werken we met moderne methodes. Jaarlijks kijken we of de methode aan vervanging toe is. Bij de keuze voor een methode houden we er rekening mee of de methode voldoende differentiatiemogelijkheden biedt en of de methode een goed en degelijk onderwijsaanbod heeft voor de kinderen. We kijken dan o.a. naar de toetsmogelijkheden, aantrekkelijkheid en uitdagendheid van het materiaal. We gebruiken de volgende methodes: 19

20 Taal (groepen 1/2) Rekenen (groepen 1/2) Aanvankelijk lezen (groep 3) Taal/Spelling (groepen 4 t/m 8) Rekenen (groepen 3 t/m 8) Technisch lezen (groepen 4 t/m 8) Begrijpend lezen (groepen 4 t/m 8) Studerend lezen (groepen 7 en 8) Schrijven Sociale ontwikkeling Wereldoriëntatie (Wordt thematisch aangeboden) Verkeer Muziek Handvaardigheid/tekenen Bewegingsonderwijs Techniek Engels Studievaardigheden Ik & Ko Ik & Ko en Wereld in getallen Veilig Leren Lezen Ko heeft praatjes Taal Actief Wereld in getallen Timboektoe Grip op Lezen Grip op lezen Schrijfdans Pennenstreken Kinderen en hun sociale talenten Blauwe planeet Speurtocht Leefwereld Veilig de wereld in (groep 3) Klaar over Moet je doen / vakdocent Moet je doen Basislessen bewegingsonderwijs / vakdocent Door de school ontwikkelde methode Just do it Blits De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school de nadruk op deze vakken Taalonderwijs Wij werken met de nieuwe versie van de methode Taal Actief voor de groepen 4 t/m 8. Deze methode kent een aparte lijn voor taalonderwijs, spelling en woordenschat. De methode biedt naast een basisprogramma veel differentiatie waardoor kinderen kunnen werken op hun eigen niveau. Met de woordenschatlijn krijgen de kinderen nieuwe woorden aangeboden. Vanaf groep 7 wordt het spellingsprogramma uitgebreid met werkwoordspelling. Behalve schriftelijke verwerking van de leerstof, leren we kinderen ook verhalen schrijven en spreekbeurten houden Leesonderwijs In groep 3 beginnen de kinderen met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de methode Veilig leren lezen. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. We besteden veel aandacht aan het technisch lezen en aan het leren begrijpen van de tekst. Om de ouders te laten zien hoe dit in zijn werk gaat, organiseert de school voor de ouders van de kinderen van groep 3 in het begin van het schooljaar een (Overstap) bijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de ouders uitleg gegeven over de materialen die de kinderen mee naar huis brengen. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend lezen te liggen. Bij begrijpend lezen gaat het om 20

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

CBS Oud Zandbergen Informatiegids

CBS Oud Zandbergen Informatiegids Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website. BASISSCHOOL OUD ZANDBERGEN... ALS BASIS VOOR UW KIND.... 4 Pagina 1 COLOFON.... 5 DIRECTIE.... 5 BESTUUR... 6 OUD ZANDBERGEN

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd Schoolgids 2014-2015 Het is tijd voor onderwijs waarin... - kinderen leren met hoofd, hart en handen - kinderen hun sociale, cognitieve, emotionele en creatieve vaardigheden oefenen - kinderen meer leren

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie