I oren ra is se. Lisse, april 2013 APK. . - L1 () ~~~~ l. 1. Inkomende documenten Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 68

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I oren ra is se. Lisse, april 2013 APK. . - L1 () ~~~~ 2-1.3-0 l. 1. Inkomende documenten - 1306. Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 68"

Transcriptie

1 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 68 Jaarverslag 2012 l' 1.r.. fall llsâe kjtééé.,.-,y - t),)t-.).)'),' i. -, y--,,. - L1 () ~~~~ l APK 5H Jaarverslag 2012 I oren ra is se Lisse, april

2 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 68 SENIORENRMD LISSE (S.L.): Doelstellinq van de Seniorenraad: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Burgemeester en Wethouders over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk ouderenbeleid.daàrnaast wil de S.L., als steakholder, snel kunnen reageren op zaken, die actueel zijn. Andersom heeft de wethouder toegezegd om ook snel te reageren als de S.L. daarom vraagt. Daarbij wordt een grotere betrokkenheid van de senioren bij de uitvoering en evaluatie van dit gemeentelijk beleid beoogd. De S.L. hoopt, door deze bijdrage, te komen tot een verbetering van integraal gemeentelijk ouderenbeleid. Daardoor worden senioren beter in staat gesteld worden om de regie over hun eigen Ieven te blijven voeren. Naast het uitbrengen van adviezen is er twee keer perjaar overleg met de betre ende wethouder. Ad hoc kunnen mensen worden uitgenodigd om een toelichting op hun werk te geven. Samenstellinn.' De SL bestaat uit vedegenwoordigers van: Cliëntenraden van Zorgcentrum Rustoord en zorgcentrum Berkhout De 3 ouderenbonden Onafhankelijke Ieden Adviseur van het Gehandicaptenpla orm. De S.L. telt nul4 Ieden, zoals destijds ( in 2003) door het College is ingesteld. Werkwiize: De SL heeft ongeveer 7 openbare vergaderingen perjaar. Daarnaast heeft zij 2 voorbereidende commissies: de commissie Zorg en Welzijn, en de commissie Wonen en Woonomgeving. Bij de vergaderingen worden regelmatig instanties/personen uitgenodigd, die met ouderenbeleid te maken hebben, zoals SWOL, Lokaal Loket, MEE, de Paraplu, Huurdersbelangenvereniging enz. Ook in 2012 zijn er weer enkele adviezen uitgebracht, die soms tot aanpassingen hebben geleid. Dat betekent in de praktijk natuurlijk niet, dat onze adviezen altijd in zijn geheel kunnen worden overgenomen. Verderop in ditjaawerslag worden een aantal van deze zaken genoemd. Maar in prettige samenwerking met vooral wethouder A.de Roon is het seniorenbeleid de afgelopen jaren meer en meer op de kaad gezet in Lisse. Wij prijzen ons gelukkig, dat wij deze samenwerking in de nieuwe raadsperiode met 'ûonze'' wethouder mochten voo etten. Door de huidige bezetting kunnen we nu ook meer studiedagen, voorlichtingsdagen, workshops ed. bezoeken. Per 1 januari 2007 was er een zeer ingrijpende wijziging in ons sociale zorgstelsel. De WVG en de Hulp bij het Huishouden uit de WVG zijn opgegaan in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Veel zaken in de WMO zijn ook van belang voor ouderen. Via de 2 vedegenwoordigers van de S.L. in de WMo-adviesraad hebben we voor ouderen gelukkig wat aanpassingen kunnen bewerkstellen. Alle nota's, rappoden, verordeningen, notities, bepalingen enz. over de WMO zijn zeer omvangrijk. Daarom is 2 SENIORENRAAD LISSE (S.L.): Doelstelling van de Seniorenraad: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Burgemeester en Wethouders over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk ouderenbeleid.daarnaast wil de S.L., als steakholder, snel kunnen reageren op zaken, die actueel zijn. Andersom heeft de wethouder toegezegd om ook snel te reageren als de S.L. daarom vraagt. Daarbij wordt een grotere betrokkenheid van de senioren bij de uitvoering en evaluatie van dit gemeentelijk beleid beoogd. De S.L. hoopt, door deze bijdrage, te komen tot een verbetering van integraal gemeentelijk ouderen beleid. Daardoor worden senioren beter in staat gesteld worden om de regie over hun eigen leven te blijven voeren. Naast het uitbrengen van adviezen is er twee keer per jaar overleg met de betreffende wethouder. Ad hoc kunnen mensen worden uitgenodigd om een toelichting op hun werk te geven. Samenstelling: De SL bestaat uit vertegenwoordigers van: Cliëntenraden van Zorgcentrum Rustoord en zorgcentrum Berkhout De 3 ouderenbonden Onafhankelijke leden Adviseur van het Gehandicaptenplatform. De S.L. telt nu14 leden, zoals destijds (in 2003) door het College is ingesteld. Werkwijze: De SL heeft ongeveer 7 openbare vergaderingen per jaar. Daarnaast heeft zij 2 voorbereidende commissies: de commissie Zorg en Welzijn, en de commissie Wonen en Woonomgeving. Bij de vergaderingen worden regelmatig instanties/personen uitgenodigd, die met ouderenbeleid te maken hebben, zoals SWOL, Lokaal Loket, MEE, de Paraplu, Huurdersbelangenvereniging enz. Ook in 2012 zijn er weer enkele adviezen uitgebracht, die soms tot aanpassingen hebben geleid. Dat betekent in de praktijk natuurlijk niet, dat onze adviezen altijd in zijn geheel kunnen worden overgenomen. Verderop in dit jaarverslag worden een aantal van deze zaken genoemd. Maar in prettige samenwerking met vooral wethouder A.de Roon is het seniorenbeleid de afgelopen jaren meer en meer op de kaart gezet in Lisse. Wij prijzen ons gelukkig, dat wij deze samenwerking in de nieuwe raadsperiade met "onze" wethouder mochten voortzetten. Door de huidige bezetting kunnen we nu ook meer studiedagen, voorlichtingsdagen, workshops e.d. bezoeken. Per 1 januari 2007 was er een zeer ingrijpende wijziging in ons sociale zorgstelsel De WVG en de Hulp bij het Huishouden uit de WVG zijn opgegaan in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Veel zaken in de WMO zijn ook van belang voor ouderen. Via de 2 vertegenwoordigers van de S.L. in de WMO-adviesraad hebben we voor ouderen gelukkig wat aanpassingen kunnen bewerkstellen. Alle nota's, rapporten, verordeningen, notities, bepalingen enz. over de WMO zijn zeer omvangrijk. Daarom is 2

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 68 er voor de SL.-leden en direct betrokkenen een Overzichtsmap 2013 gemaakt over de huidige WMO, Minimabeleid, Schuldhulpverlening e.a.. Deze Overzichtsmap 2013 is in qrotendeels in dit jaarverslaq opqenomen. Mede naar aanleiding van het tienpuntenverbeterplan ''Op weg naar meer Maatwerk en Menselijke Maat'' van onze wethouderis er een onafhankelijke ''vedrouwenspersoon'' aangesteld in de persoon van mevrouw A. Brockhoff, hetgeen wij als S.L toejuichen. Zij helpt desgevraagd de cliënten van de IsD.Daarnaast geeft zij ook bruikbare adviezen over hoe bepaalde zaken bij de ISD mogelijk verbeterd zouden kunnen worden. Het Krantcafé Lisse is een maatschappelijke organisatie, passend binnen het ouderenbeleid van de gemeente Lisse, die door het organiseren van o.a. inloopochtenden, Iezingen en Iunches wil bijdragen aan het welbevinden van medioren en senioren uit Lisse. In het vernieuwde Poelhuys promoot men het sociaal contact, vooral voor alleenstaande ouderen. Men kan er terecht voor een praatje, kop koffie of een krantje. De gezamenlijke Iunch is echt een groot succes en is iedere keer dezelfde dag al volgeboekt. Een stel enthousiaste mensen heeft dit op poten gezet en besteedt daaraan nog steeds menig uudje. Gaandeweg hebben meer senioren een computer, en zal de belangstelling voor de lesochtenden voor computerhulp daar onge ijfeld toenemen. Kortom, het Krantcafé Lissetimmed goed aan de weg! In het verleden heeft de S.L. de politieke padijen meermalen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een ui isseling van gegevens en standpunten betre ende het ouderenbeleid. Sommige padijen zijn daarop ingegaan en nodigen ons soms uit om weer even bij te praten. Mantelzorgers timmeren niet erg aan de weg, domweg omdat ze daar meestal geen tijd voor hebben. Op zich zijn er wel de nodige hulpverleningsmogelijkheden ter ondersteuning van mantelzorgers.mede onder druk van de S.L. is er nu een uitgebreide website met alle informative over mantelzorg. W/aà staat er op dit moment op de rol voor 2013: = De taakinhoud en financiering van het SWOL is veranderd. De S.L. draagt daar met overleg en adviezen ook een steentje aan bij. = Nog meer samenwerking met Stichting de Paraplu, die veel activiteitenclubs/-taken van de SWOL heeft overgenomen. = Door Ouderenproof is er een seniorenbus, klussendienst, boodschappendienst en begeleiding naar het ziekenhuis gekomen. Deze taken blijken duidelijk noodzakelijk. De S.L. onderstreept dan ook het belang van deze vrijwilligersdiensten. = De S.L. helpt bij het up-to-date houden van de seniorengids. = De aangepaste thema-seniorenmarkt voldeed in 2012 aan de ve achtingen. Ook dit jaar komt er weer een seniorenmarkt. = Een vedegenwoordiging van de commissie Wonen en Woonomgeving van de S.L. heeft regelmatig overleg met de wethouder over de bouwplannen e.a. = Wij blijven ons sterk maken voor de bouw van meer aanpasbaar gebouwde seniorenwoningen, waaraan dringend behoefte is. Wij wensen U veel Ieesplezier met ons jaawerslag over Berna van Amersfood-oudeians' vooaitter. 3 er voor des. L-Ieden en direct betrokkenen een Overziehtsmap 2013 gemaakt over de huidige WMO, Minimabeleid, Schuldhulpverlening e.a.. Deze Overziehtsmap 2013 is in grotendeels in dit jaarverslag opgenomen. Mede naar aanleiding van het tienpuntenverbeterplan "Op weg naar meer Maatwerk en Menselijke Maat" van onze wethouder, is er een onafhankelijke "vertrouwenspersoon" aangesteld in de persoon van mevrouw A. Brockhoff, hetgeen wij als S.L toejuichen. Zij helpt desgevraagd de cliënten van de lsd. Daarnaast geeft zij ook bruikbare adviezen over hoe bepaalde zaken bij de lsd mogelijk verbeterd zouden kunnen worden. Het KrantCafé Lisse is een maatschappelijke organisatie, passend binnen het ouderenbeleid van de gemeente Lisse, die door het organiseren van o.a. inloopochtenden, lezingen en lunches wil bijdragen aan het welbevinden van medioren en senioren uit Lisse. In het vernieuwde Poelhuys promoot men het sociaal contact, vooral voor alleenstaande ouderen. Men kan er terecht voor een praatje, kop koffie of een krantje. De gezamenlijke lunch is echt een groot succes en is iedere keer dezelfde dag al volgeboekt Een stel enthousiaste mensen heeft dit op poten gezet en besteedt daaraan nog steeds menig uurtje. Gaandeweg hebben meer senioren een computer, en zal de belangstelling voor de lesochtenden voor computerhulp daar ongetwijfeld toenemen. Kortom, het KrantCafé Lissetimmert goed aan de weg! In het verleden heeft de S.L de politieke partijen meermalen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een uitwisseling van gegevens en standpunten betreffende het ouderenbeleid. Sommige partijen zijn daarop ingegaan en nodigen ons soms uit om weer even bij te praten. Mantelzorgers timmeren niet erg aan de weg, domweg omdat ze daar meestal geen tijd voor hebben. Op zich zijn er wel de nodige hulpverleningsmogelijkheden ter ondersteuning van mantelzorgers.mede onder druk van de S.L is er nu een uitgebreide website met alle informative over mantelzorg. Wat staat er op dit moment op de rol voor 2013: = De taakinhoud en financiering van het SWOL is veranderd. De S.L draagt daar met overleg en adviezen ook een steentje aan bij. = Nog meer samenwerking met Stichting de Paraplu, die veel activiteitenclubsi-taken van de SWOL heeft overgenomen. = Door Ouderenproof is er een seniorenbus, klussendienst, boodschappendienst en begeleiding naar het ziekenhuis gekomen. Deze taken blijken duidelijk noodzakelijk. De S.L onderstreept dan ook het belang van deze vrijwilligersdiensten. = De S.L helpt bij het up-ta-date houden van de seniorengids. = De aangepaste thema-seniorenmarkt voldeed in 2012 aan de verwachtingen. Ook dit jaar komt er weer een seniorenmarkt =Een vertegenwoordiging van de commissie Wonen en Woonomgeving van de S.L. heeft regelmatig overleg met de wethouder over de bouwplannen e.a. = Wij blijven ons sterk maken voor de bouw van meer aanpasbaar gebouwde seniorenwoningen, waaraan dringend behoefte is. Wij wensen U veelleesplezier met ons jaarverslag over Bema van Amersfoort-Oudejans, voorzitter. 3

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 68 Samenstellinq van de Seniorenraad Lisse (S.L.) per 31 december 2011 B.M. van Amersfood-oudejans, Iid/voocitter, organisatie'. ongebonden Iid. N. van Ginkel, Iid/vice-voorzitter, organisatie' ongebonden Iid. J.c.MHoogkamer, Iid/secretaris, organisatie'. ongebonden lid. A.Marseille-Mastenbroek, Iid/penningm, org.'. Cliëntenraad Woonzorgcentrum Rustoord. 1. in 't Veld, Iid, organisatie : PCOB. R. van Pijpen-snijders, Iid, organisatie'. PCOB. L.H.M. Bouwer, Iid, organisatie'. Cliëntenraad Woonzorgcentrum Berkhout. Th.J. Meijer, Iid, organisatie.' Cliëntenraad Woonzorgcentrum Berkhout. M.T van Graven-.schrama, Iid, organisatie.' KBO. A. van der Veld, organisatie.' ongebonden Iid C.P.F. ter Wolbeek, Iid, organisatie ANBO 1. de Graa -Horsten, organisatie'. ongebonden Iid N.valstar, adviseur namens Platform Gehandicapten Lisse Vanaf 17 mei 2010 was mevr. G.savelsberg notuliste van de S.L. waarmee zij dat werk van de secretaris oppakte. Om persoonlijke redenen heeft zij per 14 mei 2012 bedankt. Per zsjuni 2012 is zij opgevolgd door de hr. Th. Van Rooijen. J.W.van Zoest, Iid, organisatie: KBO heeft per 31 december 2012 afscheid genomen van de S.L. Werkgroepen. Werkqroep Website. De heer N. Valstar is verantwoordelijk voor het vullen van de website. Omdat er nog steeds veel ruimte over is, brengt de S.L. meerdere zaken in beeld, zoals financiële regelingen t.a.v. hulpmiddelen., woningaanvraag, medicijnen e.a. Ook de Overzichtsmap WMO 2013 is geplaatst op deze website. De gemeente heeft toegezegd om op de gemeentelijke website het hoofdstuk Seniorenraad Lisse (S.L.) ook actueel te houden. Subqroen contacten met andere Seniorenraden. Het overleg met omliggende Seniorenraden komt maar niet van de grond. Toch vindt de S.L., dat er genoeg zaken onderling te bespreken zijn. Denk daarbij aan onde erpen als wonen, zorg, welzijn, vervoer enz. De S.L. zou graag zien, dat erjaarlijks overleg komt om daar dan knelpunten te bespreken en vorderingen te melden. Commissies binnen de S.L. Benoeminqscommissie. Deze commissie, bestaande uit mevr. R. van Pijpen-snijders en de heer Th. Meijer, spreekt, namens de S.L., met een kandidaat-lid en doet een voorstel naar de gemeente Lisse voor een benoeming. Deze commissie spreekt ook met het leden, a.h.v. het rooster van aftredçn, inzake verlenging lidmaatschap. 4 Samenstelling van de Seniorenraad Lisse (S.L.) per 31 december 2011 B.M. van Amersfoort-Oudejans, lid/voorzitter, organisatie: ongebonden lid. N. van Ginkel, lid/vice-voorzitter, organisatie: ongebonden lid. J.C.M.Hoogkamer, lid/secretaris, organisatie: ongebonden lid. A.Marseille-Mastenbroek, lid/penningm, org.: Cliëntenraad Woonzorgcentrum Rustoord. I. in 't Veld, lid, organisatie : PCOB. R. van Pijpen-Snijders, lid, organisatie: PCOB. L.H.M. Bouwer, lid, organisatie: Cliëntenraad Woonzorgcentrum Berkhout Th.J. Meijer, lid, organisatie: Cliëntenraad Woonzorgcentrum Berkhout M.T van Graven-.Schrama, lid, organisatie: KBO. A van der Veld, organisatie: ongebonden lid C.P.F. ter Wolbeek, lid, organisatie ANBO I. de Graaft-Horsten, organisatie: ongebonden lid N.Valstar, adviseur namens Platform Gehandicapten Lisse Vanaf 17 mei 2010 was mevr. G.Savelsberg notuliste van de S.L. waarmee zij dat werk van de secretaris oppakte. Om persoonlijke redenen heeft zij per 14 mei 2012 bedankt. Per 25 juni 2012 is zij opgevolgd door de hr. Th. Van Rooijen. J.W.van Zoest, lid, organisatie: KBO heeft per 31 december 2012 afscheid genomen van de S.L. Werkgroepen. Werkgroep Website. De heer N. Valstar is verantwoordelijk voor het vullen van de website. Omdat er nog steeds veel ruimte over is, brengt de S.L. meerdere zaken in beeld, zoals financiële regelingen t.a.v. hulpmiddelen., woningaanvraag, medicijnen e.a. Ook de Overziehtsmap WMO 2013 is geplaatst op deze website. De gemeente heeft toegezegd om op de gemeentelijke website het hoofdstuk Seniorenraad Lisse (S.L.) ook actueel te houden. Subgroep contacten met andere Seniorenraden. Het overleg met omliggende Seniorenraden komt maar niet van de grond. Toch vindt de S.L., dat er genoeg zaken onderling te bespreken zijn. Denk daarbij aan onderwerpen als wonen, zorg, welzijn, vervoer enz. De S.L. zou graag zien, dat er jaarlijks overleg komt om daar dan knelpunten te bespreken en vorderingen te melden. Commissies binnen de S.L. Benoemingscommissie. Deze commissie, bestaande uit mevr. R. van Pijpen-Snijders en de heer Th. Meijer, spreekt, namens de S.L., met een kandidaat-lid en doet een voorstel naar de gemeente Lisse voor een benoeming. Deze commissie spreekt ook met het leden, a.h.v. het rooster van aftreden, inzake verlenging lidmaatschap. 4

5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 68 de commissie Zorq en Welziin: heeft vergaderd op maandagen: 23 januari 12 maad 7 mei 11 juni 27 augustus 29 oktober de commissie Wonen en Woonomqevinq'. heeft vergaderd op woensdagen'. zsjanuari 21 maad 9 mei 20 juni 5 september 31 oktober Beide commissies bestaan uit 7 Ieden met elk met een voorzitter en notulist. De verslagen worden onderling verspreid over de gehele S.L.. Verslaq van activiteiten in De plenaire verqaderinqen van de seniorenraad waren op'.. 6 februari Kantoor HBVB. 26 maad Gemeentehuis en aansluitend gesprek met wethouder 14 mei Germeentehuis zsjuni Gemeentehuis 10 september Gemeentehuis 12 november Gemeentehuis en aansluitend gesprek met wethouder. 10 december is vervallen. De plenaire vergaderingen zijn openbaar en de agenda wordt altijd tijdig via de '' Lisser'' bekendgemaakt. Behalve de actuele en huishoudelijke zaken bevat de agenda een aantal vaste punten zoals: knipselkrant, Seniorennieuws SWOL, nieuwsbrief LOIS, stand van zaken van onze commissies e.a.. Daarnaast is er ruimte op de agenda gereseweerd voor het 1/2 jaarlijks overleg met de wethouder. Uitgebrachte adviezen door S.L.: Tezamen met WMo-adviesraad: -advies over concept WMo-beleid advies over concept regional WMo-beleidsplan. Verzonden brieven vanuit de S.L. -De S.L. zal, waar nodig, gebruik gaan maken van de Senioreninformatie-pagina in het Witte Weekblad 5 de commissie Zorg en Welzijn: heeft vergaderd op maandagen: 23 januari 12 maart 7mei 11 juni 27 augustus 29 oktober de commissie Wonen en Woonomgeving: heeft vergaderd op woensdagen: 25 januari 21 maart 9 mei 20 juni 5 september 31 oktober Beide commissies bestaan uit 7 leden met elk met een voorzitter en notulist. De verslagen worden onderling verspreid over de gehele S.L.. Verslag van activiteiten in De plenaire vergaderingen van de seniorenraad waren op:. 6 februari Kantoor HBVB. 26 maart Gemeentehuis en aansluitend gesprek met wethouder 14 mei Germeentehuis 25 juni Gemeentehuis 1 0 september Gemeentehuis 12 november Gemeentehuis en aansluitend gesprek met wethouder. 1 0 december is vervallen. De plenaire vergaderingen zijn openbaar en de agenda wordt altijd tijdig via de " Lisser" bekendgemaakt. Behalve de actuele en huishoudelijke zaken bevat de agenda een aantal vaste punten zoals: knipselkrant, Seniorennieuws SWOL, nieuwsbrief LOIS, stand van zaken van onze commissies e.a.. Daarnaast is er ruimte op de agenda gereserveerd voor het 1/2 jaarlijks overleg met de wethouder. Uitgebrachte adviezen door S.L.: Tezamen met WMO-adviesraad: -advies over concept WMO-beleid advies over concept regional WMO-beleidsplan. Verzonden brieven vanuit de S.L. -De S.L. zal, waar nodig, gebruik gaan maken van de Senioreninformatie-pagina in het Witte Weekblad 5

6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 68-9 vragen vanuit commissie W. & W. aan de wethouder. De volgende personen hebben S.L. vergaderingen bezocht. ( al of niet op uitnodiging): Hr. A. de Roon, wethouder. Mevnl. Vermeulen, CDA Mevr. M. Entrop-Rosier, VVD Mevr. K.poodman, Beleidsmedewerker. Mevr.Y.Baas van Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB). Mevr. A.verkerk (SWOL) Mevr. T.v. Ood en de heren H.Hoogenbosch en G.Hading ( Stichting de Paraplu) Mevr. L.c stelein,steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning Hillegom. Pers. De heer J. Derksen van het Witte Weekblad bezoekt met regelmaat onze vergaderingen en belangrijke zaken worden daardoor op de juiste manier gepubliceerd. Overleg met de wethouderts). Wij hebben de afspraak gemaakt om minimaal tweemaal perjaar 'n voodgangsgesprek te voeren met '' onze '' wethouder A. de Roon en een van zijn ambtenaren. Deze gesprekken zijn dan aansluitend aan onze reguliere, plenaire vergadering. In principe vindt dit overleg plaats in maad en september van het desbetre ende jaar. De inhoud van zo'n gesprek heeft een evaluerend karakter en de actuele stand van zaken van Iopende projecten/acties komt steevast aan de orde. De notitie tienpuntenverbeterplan ''Op weg naar meer Maatwerk en Menselijke Maaf', opgesteld door de wethouder, ziet de S.L. nog steeds al een voorbeeld voor de omliggende IsD-gemeenten. De S.L. heeft aan de wethouder gevraagd om de Bijzondere Bijstand en haar mogelijkheden meer onder de aandacht van de inwoners te brengen, want er is nog veel onbekendheid op dit gebied. Dat heeft gelukkig geleid tot een zeer overzichtelijke en begrijpelijke brochure over bijstand, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening enz. De wethouder, zowel als de S.L., kijken op een positieve manier terug op het jaar 2012, voor wat betreft het overleg en de uitvoering m.bt. het gemeentelijk ouderenbeleid. De S.L.hoopt, deze prettige samenwerking in de komende jaren te kunnen voodzetten. De S.L. is vedeqenwoordiqd qeweest bii o.a.: 2/1 Nieuwjaarsreceptie op Gemeentehuis 28/2 Bjeenkomst WMo-adviesraden 13/2 lnformatiebijeenkomst over Senioreninformatie-pagina. 7/3 Overleg prestatieafspraken over Woonvisie. 13/3 Collectieve Voorzieningen in regio versterken. 28/3 AWBZ zaken over naar WMO. 10/4 Etentje S.L. bestuur. 24/4 Bestuurscafé. Bespreking over Vrijwilligers Lisse 26/4 Mantelzorg ouderenbonden-bijéenkomst in de Beukenhof 27/4 N.valstar onderscheiden. 10/5 Stadbijeenkomst mahtelplan 10/5 Jubileum 50 jaar PCOB 6-9 vragen vanuit commissie W. & W. aan de wethouder. De volgende personen hebben S.L. vergaderingen bezocht. ( al of niet op uitnodiging): Hr. A. de Roon, wethouder. Mevr.J. Vermeulen, CDA Mevr. M. Entrop-Rosier, WO Mevr. K.Poortman, Beleidsmedewerker. Mevr.Y.Baas van Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB). Mevr. A.Verkerk (SWOL) Mevr. T.v. Oorten de heren H.Hoogenbosch en G.Harting (Stichting de Paraplu) Mevr. L.Castelein,Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning Hillegom. Pers. De heer J. Derksen van het Witte Weekblad bezoekt met regelmaat onze vergaderingen en belangrijke zaken worden daardoor op de juiste manier gepubliceerd. Overleg met de wethouder(s). Wij hebben de afspraak gemaakt om minimaal tweemaal per jaar 'n voortgangsgesprek te voeren met 11 onze 11 wethouder A. de Roon en een van zijn ambtenaren. Deze gesprekken zijn dan aansluitend aan onze reguliere, plenaire vergadering. In principe vindt dit overleg plaats in maart en september van het desbetreffende jaar. De inhoud van zo'n gesprek heeft een evaluerend karakter en de actuele stand van zaken van lopende projecten/acties komt steevast aan de orde. De notitie tienpuntenverbeterplan "Op weg naar meer Maatwerk en Menselijke Maat", opgesteld door de wethouder, ziet de S.L. nog steeds al een voorbeeld voor de omliggende lsd-gemeenten. De S.L. heeft aan de wethouder gevraagd om de Bijzondere Bijstand en haar mogelijkheden meer onder de aandacht van de inwoners te brengen, want er is nog veel onbekendheid op dit gebied. Dat heeft gelukkig geleid tot een zeer overzichtelijke en begrijpelijke brochure over bijstand, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening enz. De wethouder, zowel als de S. L., kijken op een positieve manier terug op het jaar 2012, voor wat betreft het overleg en de uitvoering m.b.t. het gemeentelijk ouderenbeleid. De S.L.hoopt, deze prettige samenwerking in de komende jaren te kunnen voortzetten. De S.L. is vertegenwoordigd geweest bij o.a.: 2/1 Nieuwjaarsreceptie op Gemeentehuis 2812 Bijeenkomst WMO-adviesraden 13/2 Informatiebijeenkomst over Senioreninformatie-pagina. 7/3 Overleg prestatieafspraken over Woonvisie. 13/3 Collectieve Voorzieningen in regio versterken. 28/3 AWBZ zaken over naar WMO. 10/4 Etentje S. L. bestuur. 24/4 Bestuurscafé. Bespreking over Vrijwilligers Lisse 26/4 Mantelzorg ouderenbonden-bijeenkomst in de Beukenhof 27/4 N.Valstar onderscheiden. 10/5 Startbijeenkomst mantelplan 10/5 Jubileum 50 jaar PCOB 6

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 68 16/5 info over Hospice in de Beukenhof 18/5 Jubileum 60 jaar ANBO 19/5 Tourrit Hop-on Hop-off bus 31/5 Mantelzorgcafé 4/6 WMO conferentie. 7/6 ISD bijeenkomst over veranderingen WMO 14/8 Overleg over Seniorenpagina in krant. 23/8 Presentatie Stichting de Paraplu. 4/9 Cultureel café. 5/10 Dag van de Ouderen. 19/10 Middag over WMO + Ouderenbeleid 20/10 Seniorenmark met thema: ''Oud en Wijs'' 1/11 Bestuurscafé: vrijwilligers en rol SVL 12/1 1 Gesprek met Steunfractie D66 over WMo-beleidsvisie 27/1 1 ISD conferentie over schulddienstverlening. 29/1 1 Mantelzorgcafé 4/12 Overleg met wethouder en apotheken ( Vivaldistraat en Heereweg). 10/12 Overleg met wethouder en apotheek ( Koninginneweg). 10/12 Overleg met IsD-gemeentes over WMO. Belanqri'lkste qesprekspunten in de Ioop van 2012 waren: Seniorenmarkt. Op zo'n Seniorenmarkt kunnen ouderen informatie op allerlei gebied krijgen. Daarnaast is het tevens een uitstekende gelegenheid om bij deze groep meer vrijwilligers te werven, waaraan nog zo'n grote behoefte is. Omdat er nu is gekozen voor afwisselend jaarlijks een seniorenmarkt of een themamarkt, werd er op 20 oktober 2012 een Seniorenmarkt met thema: ''Oud en Wijs'' in het yernieuwde Poelhuys georganiseerd. Openbaar vervoer. Buslijn 50 is, mede door veel aandacht vanuit de S.L., aanvankelijk blijven bestaan, alsmede de Ioopafstand van max. 500 meter. 16/5 Bij de komst van Arriva is dit echter anders ùgelopen'' en via çen handtekeningenactie heeft de S.L., met behulp van ouderenbonden, Stichting de Paraplu e.a., tegen het opheffen van die Iijn 50 geprotesteerd. SWOL: 18/5 De samenwerking tussen mevr. A. Verkerk, directeur van SWOL en de S.L. is ook dit jaar altijd plezierig geweest.veel is er gesproken over de werkdruk bij het SWOL en de veranderende opzet. Het komende jaar zal zij, indien daar behoefte aan is, de vergaderingen van de S.L. 19/5 bezoeken om dan de stand van zaken aan te geven en vragen te beantwoorden. Tenslotte deelde zij mee, dat een tussentijds overleg met het DB van de S.L. een welkome ondersteuning zou kunnen zijn. Visie Openbaar Vervoer Holland-Rijnland. 31/5 Men kiest voor een hoogwaardig OV met snelheid en frequentie op één traject. De S.L. heeft de veran oordelijke wethouder ook geadviseerd om krachten te 7 4/6 7/6 14/8 23/8 4/9 5/10 19/10 20/10 1/11 12/11 27/11 29/11 4/12 10/12 10/12 info over Hospice in de Beukenhof Jubileum 60 jaar ANBO Tourrit Hop-on Hop-off bus Mantelzorgcafé WMO conferentie. lsd bijeenkomst over veranderingen WMO Overleg over Seniorenpagina in krant. Presentatie Stichting de Paraplu. Cultureel café. Dag van de Ouderen. Middag over WMO + Ouderenbeleid Seniorenmark met thema: "Oud en Wijs" Bestuurscafé: vrijwilligers en rol SVL Gesprek met Steunfractie D66 over WMO-beleidsvisie lsd conferentie over schulddienstverlening. Mantelzorgcafé Overleg met wethouder en apotheken ( Vivaldistraat en Heereweg). Overleg met wethouder en apotheek ( Koninginneweg). Overleg met ISO-gemeentes over WMO. Belangrijkste gesprekspunten in de loop van 2012 waren: Sen iorenmarkt. Op zo'n Seniorenmarkt kunnen ouderen informatie op allerlei gebied krijgen. Daarnaast is het tevens een uitstekende gelegenheid om bij deze groep meer vrijwilligers te werven, waaraan nog zo'n grote behoefte is. Omdat er nu is gekozen voor afwisselend jaarlijks een seniorenmarkt of een themamarkt, werd er op 20 oktober 2012 een Seniorenmarkt met thema: "Oud en Wijs" in het vernieuwde Poelhuys georganiseerd. Openbaar vervoer. Buslijn 50 is, mede door veel aandacht vanuit de S.L., aanvankelijk blijven bestaan, alsmede de loopafstand van max. 500 meter. Bij de komst van Arriva is dit echter anders "gelopen" en via een handtekeningenactie heeft de S.L., met behulp van ouderenbonden, Stichting de Paraplu e.a., tegen het opheffen van die lijn 50 geprotesteerd. SWOL: De samenwerking tussen mevr. A Verkerk, directeur vanswol en de S.L. is ook dit jaar altijd plezierig geweestveel is er gesproken over de werkdruk bij het SWOL en de veranderende opzet. Het komende jaar zal zij, indien daar behoefte aan is, de vergaderingen van de S.L. bezoeken om dan de stand van zaken aan te geven en vragen te beantwoorden. Tenslotte deelde zij mee, dat een tussentijds overleg met het DB van de S.L. een welkome ondersteuning zou kunnen zijn. Visie Openbaar Vervoer Holland-Rijnland. Men kiest voor een hoogwaardig OV met snelheid en frequentie op één traject. De S.L. heeft de verantwoordelijke wethouder ook geadviseerd om krachten te 7

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 68 bundelen, als het gaat om het geven van een reactie richting de provincie op deze visie, alsmede de bereikbaarheid van het Spaarne-ziekenhuis nog eens ter sprake te brengen. Seniorenbus. De S.L. heeft, net als andere padijen, geknokt voor het voodbestaan van de Seniorenbus en dat is gelukt. De seniorenbus draait nu goed onder de vlag van SWol-,want per 1 oktober 2010 wordt de planning van de Seniorenbus voorlopig gedaan door vrijwilligers en 2 coördinatoren, ( o.a. de heer J. van Zoest, Iid van de S.L.), onder toezicht van de 3 ouderenbonden. Stichting de Paraplu. Op lsjuni 2010 zijn gesprekken geopend om de activiteitenclubs van SWOL elders onder te bregen. Begin februari 2012 heeft Stichting de Paraplut opgericht op 1 1 juli 201 1) de organisatie daarvan overgenomen en de S.L. is blij met deze stap. Diverse vergaderpunten, die verder van belang waren voor de S.L. - 2 Ieden van de S.L. hadden zitting in een werkgroepr die ondecoek deed naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen in Iisse.lnmlddels is voor verbetering daarvan een budget beschikbaar gesteld. - De Seniorengids gaat op verzoek van de S.L. nu al naar 60 jarigen toe. De S.L. ontvangt op haar verzoek, van de griffie voodaan ook tijdig een setje van! vergaderstukken van de raad van de gemeente Llsse om zich daarop zo nodig voor te bereiden. - De S.L. maald zich nog steeds zorgen over de voortgang van het plan met woonsewicezones - BESCAL: De 5 sociaal-culturele A-locaties t.w. CNB/poelhuys/speeltuingebouw de Engel/de Greef en Beukenhof worden per 1 januari 2010 beheerd en geëxploiteerd door de Stichting BESCAL ( BEheer van Sociaal-culturele en Culturele Accomodaties Lissel,maar puur facilitair actief. De heer P.Duinkerken was de manager van deze Stichting. Na zijn afscheid heeft mevns. Seelen hem als manager ad interim opgevolgd Het Poelhuys is in 2012 prachtig opgeknapt. Omdat de tarieven nooit stapsgewijs verhoogd zijn, volgt er nu een inhaalslag. De S.L. volgt de ontwikkelingen op dit terrein. - Stichting de Paraplu, waar alle activiteitenclubs van ouderen nu onder vallen. - Mede op aandringen van de S.L. is er, in combinatie met de WMo-adviesraad, een flyer ontworpen, die op veel plaatsen beschikbaar is. - Klachten over apotheken. Samen met de wethouder heeft de voorzitter van de S.L. gesprekken gevoerd met de 3 x apotheken in Lisse. Verbeteringen zijn gelukkig duidelijk zichtbaar. - Via de heer N.van Ginkel wordt de S.L. op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij Zorgbelang Z-H./M.N. - Eind 2011 is er al aan de wethouder gevraagd om van het stuk Kanaalstraat tussen Kapelstraat en Molenstraat, uit veiligheidsove egingen,op donderdagavond en op zaterdag/zondag wandelpromenade te maken.wordt vervolgd. - De S.L. is van mening, dat er een groot tekod is aan woningen, die senior-proof zijn. Denk hierbij ook aan Ievensloopbestendige woningen. -De kadernota Welstandsnota Lisse 2012 ( versie 1 mei 2012) -overzicht van ( bouw) projecten d.d concept Evaluatie Ouderenbeleid. 8 bundelen, als het gaat om het geven van een reactie richting de provincie op deze visie, alsmede de bereikbaarheid van het Spaarne-ziekenhuis nog eens ter sprake te brengen. Senioren bus. De S.L. heeft, net als andere partijen, geknokt voor het voortbestaan van de Seniorenbus en dat is gelukt. De seniorenbus draait nu goed onder de vlag van SWOL,want per 1 oktober 2010 wordt de planning van de Seniorenbus voorlopig gedaan door vrijwilligers en 2 coördinatoren, (o.a. de heer J. van Zoest, lid van de S.L.), onder toezicht van de 3 ouderenbonden. Stichting de Paraplu. Op 15 juni 2010 zijn gesprekken geopend om de activiteitenclubs van SWOL elders onder te bregen. Begin februari 2012 heeft Stichting de Paraplu( opgericht op 11 juli 2011) de organisatie daarvan overgenomen en de S.L. is blij met deze stap. Diverse vergaderpunten, die verder van belang waren voor de S.L. - 2 leden van de S.L. hadden zitting in een werkgroep, die onderzoek deed naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen in Iisse. Inmiddeis is voor verbetering daarvan een budget beschikbaar gesteld. -De Seniorengids gaat op verzoek van de S.L. nu al naar 60 jarigen toe. -De S.L. ontvangt op haar verzoek, van de griffie, voortaan ook tijdig een selje van vergaderstukken van de raad van de gemeente Lisse om zich daarop zo nodig voor te bereiden. -De S.L. maakt zich nog steeds zorgen over de voortgang van het plan met woonservicezones - BESCAL: De 5 sociaal-culturele A-locaties t.w. CNB/Poelhuys/speeltuingebouw de Engel/de Greef en Beukenhof worden per 1 januari 2010 beheerd en geëxploiteerd door de Stichting BESCAL ( BEheer van Sociaal-culturele en Culturele Accomodaties Lisse),maar puur facilitair actief. De heer P.Duinkerken was de manager van deze Stichting. Na zijn afscheid heeft mevr.s. Seelen hem als manager ad interim opgevolgd Het Poelhuys is in 2012 prachtig opgeknapt. Omdat de tarieven nooit stapsgewijs verhoogd zijn, volgt er nu een inhaalslag. De S.L. volgt de ontwikkelingen op dit terrein. - Stichting de Paraplu, waar alle activiteitenclubs van ouderen nu onder vallen. -Mede op aandringen van de S.L. is er, in combinatie met de WMO-adviesraad, een flyer ontworpen, die op veel plaatsen beschikbaar is. - Klachten over apotheken. Samen met de wethouder heeft de voorzitter van de S.L. gesprekken gevoerd met de 3 x apotheken in Lisse. Verbeteringen zijn gelukkig duidelijk zichtbaar. -Via de heer N.van Ginkei wordt de S.L. op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij Zorgbelang Z-H./M.N. - Eind 2011 is er al aan de wethouder gevraagd om van het stuk Kanaalstraat tussen Kapelstraat en Molenstraat, uit veiligheidsoverwegingen, op donderdagavond en op zaterdag/zondag wandelpromenade te maken.wordt vervolgd. - De S.L. is van mening, dat er een groot tekort is aan woningen, die senior-proof zijn. Denk hierbij ook aan levensloopbestendige woningen. -De kadernota Welstandsnota Lisse 2012 (versie 1 mei 2012) -Overzicht van ( bouw) projecten d.d Concept Evaluatie Ouderenbeleid. 8

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Zorg om zorg. Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem. Gemeente Haarlem. Februari 2012

Zorg om zorg. Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem. Gemeente Haarlem. Februari 2012 Februari 2012 Rekenkamercommissie Haarlem Postbus 511 2003 PB Haarlem 023-511 30 38 jcaffe@haarlem.nl 2012/83057 Gemeente Haarlem Zorg om zorg Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Meer mantelzorgers recht op vergoeding Staatssecretaris Bussemaker past de financiële regeling voor mantelzorgers

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie