I oren ra is se. Lisse, april 2013 APK. . - L1 () ~~~~ l. 1. Inkomende documenten Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 68

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I oren ra is se. Lisse, april 2013 APK. . - L1 () ~~~~ 2-1.3-0 l. 1. Inkomende documenten - 1306. Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 68"

Transcriptie

1 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 68 Jaarverslag 2012 l' 1.r.. fall llsâe kjtééé.,.-,y - t),)t-.).)'),' i. -, y--,,. - L1 () ~~~~ l APK 5H Jaarverslag 2012 I oren ra is se Lisse, april

2 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 68 SENIORENRMD LISSE (S.L.): Doelstellinq van de Seniorenraad: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Burgemeester en Wethouders over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk ouderenbeleid.daàrnaast wil de S.L., als steakholder, snel kunnen reageren op zaken, die actueel zijn. Andersom heeft de wethouder toegezegd om ook snel te reageren als de S.L. daarom vraagt. Daarbij wordt een grotere betrokkenheid van de senioren bij de uitvoering en evaluatie van dit gemeentelijk beleid beoogd. De S.L. hoopt, door deze bijdrage, te komen tot een verbetering van integraal gemeentelijk ouderenbeleid. Daardoor worden senioren beter in staat gesteld worden om de regie over hun eigen Ieven te blijven voeren. Naast het uitbrengen van adviezen is er twee keer perjaar overleg met de betre ende wethouder. Ad hoc kunnen mensen worden uitgenodigd om een toelichting op hun werk te geven. Samenstellinn.' De SL bestaat uit vedegenwoordigers van: Cliëntenraden van Zorgcentrum Rustoord en zorgcentrum Berkhout De 3 ouderenbonden Onafhankelijke Ieden Adviseur van het Gehandicaptenpla orm. De S.L. telt nul4 Ieden, zoals destijds ( in 2003) door het College is ingesteld. Werkwiize: De SL heeft ongeveer 7 openbare vergaderingen perjaar. Daarnaast heeft zij 2 voorbereidende commissies: de commissie Zorg en Welzijn, en de commissie Wonen en Woonomgeving. Bij de vergaderingen worden regelmatig instanties/personen uitgenodigd, die met ouderenbeleid te maken hebben, zoals SWOL, Lokaal Loket, MEE, de Paraplu, Huurdersbelangenvereniging enz. Ook in 2012 zijn er weer enkele adviezen uitgebracht, die soms tot aanpassingen hebben geleid. Dat betekent in de praktijk natuurlijk niet, dat onze adviezen altijd in zijn geheel kunnen worden overgenomen. Verderop in ditjaawerslag worden een aantal van deze zaken genoemd. Maar in prettige samenwerking met vooral wethouder A.de Roon is het seniorenbeleid de afgelopen jaren meer en meer op de kaad gezet in Lisse. Wij prijzen ons gelukkig, dat wij deze samenwerking in de nieuwe raadsperiode met 'ûonze'' wethouder mochten voo etten. Door de huidige bezetting kunnen we nu ook meer studiedagen, voorlichtingsdagen, workshops ed. bezoeken. Per 1 januari 2007 was er een zeer ingrijpende wijziging in ons sociale zorgstelsel. De WVG en de Hulp bij het Huishouden uit de WVG zijn opgegaan in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Veel zaken in de WMO zijn ook van belang voor ouderen. Via de 2 vedegenwoordigers van de S.L. in de WMo-adviesraad hebben we voor ouderen gelukkig wat aanpassingen kunnen bewerkstellen. Alle nota's, rappoden, verordeningen, notities, bepalingen enz. over de WMO zijn zeer omvangrijk. Daarom is 2 SENIORENRAAD LISSE (S.L.): Doelstelling van de Seniorenraad: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Burgemeester en Wethouders over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk ouderenbeleid.daarnaast wil de S.L., als steakholder, snel kunnen reageren op zaken, die actueel zijn. Andersom heeft de wethouder toegezegd om ook snel te reageren als de S.L. daarom vraagt. Daarbij wordt een grotere betrokkenheid van de senioren bij de uitvoering en evaluatie van dit gemeentelijk beleid beoogd. De S.L. hoopt, door deze bijdrage, te komen tot een verbetering van integraal gemeentelijk ouderen beleid. Daardoor worden senioren beter in staat gesteld worden om de regie over hun eigen leven te blijven voeren. Naast het uitbrengen van adviezen is er twee keer per jaar overleg met de betreffende wethouder. Ad hoc kunnen mensen worden uitgenodigd om een toelichting op hun werk te geven. Samenstelling: De SL bestaat uit vertegenwoordigers van: Cliëntenraden van Zorgcentrum Rustoord en zorgcentrum Berkhout De 3 ouderenbonden Onafhankelijke leden Adviseur van het Gehandicaptenplatform. De S.L. telt nu14 leden, zoals destijds (in 2003) door het College is ingesteld. Werkwijze: De SL heeft ongeveer 7 openbare vergaderingen per jaar. Daarnaast heeft zij 2 voorbereidende commissies: de commissie Zorg en Welzijn, en de commissie Wonen en Woonomgeving. Bij de vergaderingen worden regelmatig instanties/personen uitgenodigd, die met ouderenbeleid te maken hebben, zoals SWOL, Lokaal Loket, MEE, de Paraplu, Huurdersbelangenvereniging enz. Ook in 2012 zijn er weer enkele adviezen uitgebracht, die soms tot aanpassingen hebben geleid. Dat betekent in de praktijk natuurlijk niet, dat onze adviezen altijd in zijn geheel kunnen worden overgenomen. Verderop in dit jaarverslag worden een aantal van deze zaken genoemd. Maar in prettige samenwerking met vooral wethouder A.de Roon is het seniorenbeleid de afgelopen jaren meer en meer op de kaart gezet in Lisse. Wij prijzen ons gelukkig, dat wij deze samenwerking in de nieuwe raadsperiade met "onze" wethouder mochten voortzetten. Door de huidige bezetting kunnen we nu ook meer studiedagen, voorlichtingsdagen, workshops e.d. bezoeken. Per 1 januari 2007 was er een zeer ingrijpende wijziging in ons sociale zorgstelsel De WVG en de Hulp bij het Huishouden uit de WVG zijn opgegaan in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Veel zaken in de WMO zijn ook van belang voor ouderen. Via de 2 vertegenwoordigers van de S.L. in de WMO-adviesraad hebben we voor ouderen gelukkig wat aanpassingen kunnen bewerkstellen. Alle nota's, rapporten, verordeningen, notities, bepalingen enz. over de WMO zijn zeer omvangrijk. Daarom is 2

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 68 er voor de SL.-leden en direct betrokkenen een Overzichtsmap 2013 gemaakt over de huidige WMO, Minimabeleid, Schuldhulpverlening e.a.. Deze Overzichtsmap 2013 is in qrotendeels in dit jaarverslaq opqenomen. Mede naar aanleiding van het tienpuntenverbeterplan ''Op weg naar meer Maatwerk en Menselijke Maat'' van onze wethouderis er een onafhankelijke ''vedrouwenspersoon'' aangesteld in de persoon van mevrouw A. Brockhoff, hetgeen wij als S.L toejuichen. Zij helpt desgevraagd de cliënten van de IsD.Daarnaast geeft zij ook bruikbare adviezen over hoe bepaalde zaken bij de ISD mogelijk verbeterd zouden kunnen worden. Het Krantcafé Lisse is een maatschappelijke organisatie, passend binnen het ouderenbeleid van de gemeente Lisse, die door het organiseren van o.a. inloopochtenden, Iezingen en Iunches wil bijdragen aan het welbevinden van medioren en senioren uit Lisse. In het vernieuwde Poelhuys promoot men het sociaal contact, vooral voor alleenstaande ouderen. Men kan er terecht voor een praatje, kop koffie of een krantje. De gezamenlijke Iunch is echt een groot succes en is iedere keer dezelfde dag al volgeboekt. Een stel enthousiaste mensen heeft dit op poten gezet en besteedt daaraan nog steeds menig uudje. Gaandeweg hebben meer senioren een computer, en zal de belangstelling voor de lesochtenden voor computerhulp daar onge ijfeld toenemen. Kortom, het Krantcafé Lissetimmed goed aan de weg! In het verleden heeft de S.L. de politieke padijen meermalen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een ui isseling van gegevens en standpunten betre ende het ouderenbeleid. Sommige padijen zijn daarop ingegaan en nodigen ons soms uit om weer even bij te praten. Mantelzorgers timmeren niet erg aan de weg, domweg omdat ze daar meestal geen tijd voor hebben. Op zich zijn er wel de nodige hulpverleningsmogelijkheden ter ondersteuning van mantelzorgers.mede onder druk van de S.L. is er nu een uitgebreide website met alle informative over mantelzorg. W/aà staat er op dit moment op de rol voor 2013: = De taakinhoud en financiering van het SWOL is veranderd. De S.L. draagt daar met overleg en adviezen ook een steentje aan bij. = Nog meer samenwerking met Stichting de Paraplu, die veel activiteitenclubs/-taken van de SWOL heeft overgenomen. = Door Ouderenproof is er een seniorenbus, klussendienst, boodschappendienst en begeleiding naar het ziekenhuis gekomen. Deze taken blijken duidelijk noodzakelijk. De S.L. onderstreept dan ook het belang van deze vrijwilligersdiensten. = De S.L. helpt bij het up-to-date houden van de seniorengids. = De aangepaste thema-seniorenmarkt voldeed in 2012 aan de ve achtingen. Ook dit jaar komt er weer een seniorenmarkt. = Een vedegenwoordiging van de commissie Wonen en Woonomgeving van de S.L. heeft regelmatig overleg met de wethouder over de bouwplannen e.a. = Wij blijven ons sterk maken voor de bouw van meer aanpasbaar gebouwde seniorenwoningen, waaraan dringend behoefte is. Wij wensen U veel Ieesplezier met ons jaawerslag over Berna van Amersfood-oudeians' vooaitter. 3 er voor des. L-Ieden en direct betrokkenen een Overziehtsmap 2013 gemaakt over de huidige WMO, Minimabeleid, Schuldhulpverlening e.a.. Deze Overziehtsmap 2013 is in grotendeels in dit jaarverslag opgenomen. Mede naar aanleiding van het tienpuntenverbeterplan "Op weg naar meer Maatwerk en Menselijke Maat" van onze wethouder, is er een onafhankelijke "vertrouwenspersoon" aangesteld in de persoon van mevrouw A. Brockhoff, hetgeen wij als S.L toejuichen. Zij helpt desgevraagd de cliënten van de lsd. Daarnaast geeft zij ook bruikbare adviezen over hoe bepaalde zaken bij de lsd mogelijk verbeterd zouden kunnen worden. Het KrantCafé Lisse is een maatschappelijke organisatie, passend binnen het ouderenbeleid van de gemeente Lisse, die door het organiseren van o.a. inloopochtenden, lezingen en lunches wil bijdragen aan het welbevinden van medioren en senioren uit Lisse. In het vernieuwde Poelhuys promoot men het sociaal contact, vooral voor alleenstaande ouderen. Men kan er terecht voor een praatje, kop koffie of een krantje. De gezamenlijke lunch is echt een groot succes en is iedere keer dezelfde dag al volgeboekt Een stel enthousiaste mensen heeft dit op poten gezet en besteedt daaraan nog steeds menig uurtje. Gaandeweg hebben meer senioren een computer, en zal de belangstelling voor de lesochtenden voor computerhulp daar ongetwijfeld toenemen. Kortom, het KrantCafé Lissetimmert goed aan de weg! In het verleden heeft de S.L de politieke partijen meermalen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een uitwisseling van gegevens en standpunten betreffende het ouderenbeleid. Sommige partijen zijn daarop ingegaan en nodigen ons soms uit om weer even bij te praten. Mantelzorgers timmeren niet erg aan de weg, domweg omdat ze daar meestal geen tijd voor hebben. Op zich zijn er wel de nodige hulpverleningsmogelijkheden ter ondersteuning van mantelzorgers.mede onder druk van de S.L is er nu een uitgebreide website met alle informative over mantelzorg. Wat staat er op dit moment op de rol voor 2013: = De taakinhoud en financiering van het SWOL is veranderd. De S.L draagt daar met overleg en adviezen ook een steentje aan bij. = Nog meer samenwerking met Stichting de Paraplu, die veel activiteitenclubsi-taken van de SWOL heeft overgenomen. = Door Ouderenproof is er een seniorenbus, klussendienst, boodschappendienst en begeleiding naar het ziekenhuis gekomen. Deze taken blijken duidelijk noodzakelijk. De S.L onderstreept dan ook het belang van deze vrijwilligersdiensten. = De S.L helpt bij het up-ta-date houden van de seniorengids. = De aangepaste thema-seniorenmarkt voldeed in 2012 aan de verwachtingen. Ook dit jaar komt er weer een seniorenmarkt =Een vertegenwoordiging van de commissie Wonen en Woonomgeving van de S.L. heeft regelmatig overleg met de wethouder over de bouwplannen e.a. = Wij blijven ons sterk maken voor de bouw van meer aanpasbaar gebouwde seniorenwoningen, waaraan dringend behoefte is. Wij wensen U veelleesplezier met ons jaarverslag over Bema van Amersfoort-Oudejans, voorzitter. 3

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 68 Samenstellinq van de Seniorenraad Lisse (S.L.) per 31 december 2011 B.M. van Amersfood-oudejans, Iid/voocitter, organisatie'. ongebonden Iid. N. van Ginkel, Iid/vice-voorzitter, organisatie' ongebonden Iid. J.c.MHoogkamer, Iid/secretaris, organisatie'. ongebonden lid. A.Marseille-Mastenbroek, Iid/penningm, org.'. Cliëntenraad Woonzorgcentrum Rustoord. 1. in 't Veld, Iid, organisatie : PCOB. R. van Pijpen-snijders, Iid, organisatie'. PCOB. L.H.M. Bouwer, Iid, organisatie'. Cliëntenraad Woonzorgcentrum Berkhout. Th.J. Meijer, Iid, organisatie.' Cliëntenraad Woonzorgcentrum Berkhout. M.T van Graven-.schrama, Iid, organisatie.' KBO. A. van der Veld, organisatie.' ongebonden Iid C.P.F. ter Wolbeek, Iid, organisatie ANBO 1. de Graa -Horsten, organisatie'. ongebonden Iid N.valstar, adviseur namens Platform Gehandicapten Lisse Vanaf 17 mei 2010 was mevr. G.savelsberg notuliste van de S.L. waarmee zij dat werk van de secretaris oppakte. Om persoonlijke redenen heeft zij per 14 mei 2012 bedankt. Per zsjuni 2012 is zij opgevolgd door de hr. Th. Van Rooijen. J.W.van Zoest, Iid, organisatie: KBO heeft per 31 december 2012 afscheid genomen van de S.L. Werkgroepen. Werkqroep Website. De heer N. Valstar is verantwoordelijk voor het vullen van de website. Omdat er nog steeds veel ruimte over is, brengt de S.L. meerdere zaken in beeld, zoals financiële regelingen t.a.v. hulpmiddelen., woningaanvraag, medicijnen e.a. Ook de Overzichtsmap WMO 2013 is geplaatst op deze website. De gemeente heeft toegezegd om op de gemeentelijke website het hoofdstuk Seniorenraad Lisse (S.L.) ook actueel te houden. Subqroen contacten met andere Seniorenraden. Het overleg met omliggende Seniorenraden komt maar niet van de grond. Toch vindt de S.L., dat er genoeg zaken onderling te bespreken zijn. Denk daarbij aan onde erpen als wonen, zorg, welzijn, vervoer enz. De S.L. zou graag zien, dat erjaarlijks overleg komt om daar dan knelpunten te bespreken en vorderingen te melden. Commissies binnen de S.L. Benoeminqscommissie. Deze commissie, bestaande uit mevr. R. van Pijpen-snijders en de heer Th. Meijer, spreekt, namens de S.L., met een kandidaat-lid en doet een voorstel naar de gemeente Lisse voor een benoeming. Deze commissie spreekt ook met het leden, a.h.v. het rooster van aftredçn, inzake verlenging lidmaatschap. 4 Samenstelling van de Seniorenraad Lisse (S.L.) per 31 december 2011 B.M. van Amersfoort-Oudejans, lid/voorzitter, organisatie: ongebonden lid. N. van Ginkel, lid/vice-voorzitter, organisatie: ongebonden lid. J.C.M.Hoogkamer, lid/secretaris, organisatie: ongebonden lid. A.Marseille-Mastenbroek, lid/penningm, org.: Cliëntenraad Woonzorgcentrum Rustoord. I. in 't Veld, lid, organisatie : PCOB. R. van Pijpen-Snijders, lid, organisatie: PCOB. L.H.M. Bouwer, lid, organisatie: Cliëntenraad Woonzorgcentrum Berkhout Th.J. Meijer, lid, organisatie: Cliëntenraad Woonzorgcentrum Berkhout M.T van Graven-.Schrama, lid, organisatie: KBO. A van der Veld, organisatie: ongebonden lid C.P.F. ter Wolbeek, lid, organisatie ANBO I. de Graaft-Horsten, organisatie: ongebonden lid N.Valstar, adviseur namens Platform Gehandicapten Lisse Vanaf 17 mei 2010 was mevr. G.Savelsberg notuliste van de S.L. waarmee zij dat werk van de secretaris oppakte. Om persoonlijke redenen heeft zij per 14 mei 2012 bedankt. Per 25 juni 2012 is zij opgevolgd door de hr. Th. Van Rooijen. J.W.van Zoest, lid, organisatie: KBO heeft per 31 december 2012 afscheid genomen van de S.L. Werkgroepen. Werkgroep Website. De heer N. Valstar is verantwoordelijk voor het vullen van de website. Omdat er nog steeds veel ruimte over is, brengt de S.L. meerdere zaken in beeld, zoals financiële regelingen t.a.v. hulpmiddelen., woningaanvraag, medicijnen e.a. Ook de Overziehtsmap WMO 2013 is geplaatst op deze website. De gemeente heeft toegezegd om op de gemeentelijke website het hoofdstuk Seniorenraad Lisse (S.L.) ook actueel te houden. Subgroep contacten met andere Seniorenraden. Het overleg met omliggende Seniorenraden komt maar niet van de grond. Toch vindt de S.L., dat er genoeg zaken onderling te bespreken zijn. Denk daarbij aan onderwerpen als wonen, zorg, welzijn, vervoer enz. De S.L. zou graag zien, dat er jaarlijks overleg komt om daar dan knelpunten te bespreken en vorderingen te melden. Commissies binnen de S.L. Benoemingscommissie. Deze commissie, bestaande uit mevr. R. van Pijpen-Snijders en de heer Th. Meijer, spreekt, namens de S.L., met een kandidaat-lid en doet een voorstel naar de gemeente Lisse voor een benoeming. Deze commissie spreekt ook met het leden, a.h.v. het rooster van aftreden, inzake verlenging lidmaatschap. 4

5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 68 de commissie Zorq en Welziin: heeft vergaderd op maandagen: 23 januari 12 maad 7 mei 11 juni 27 augustus 29 oktober de commissie Wonen en Woonomqevinq'. heeft vergaderd op woensdagen'. zsjanuari 21 maad 9 mei 20 juni 5 september 31 oktober Beide commissies bestaan uit 7 Ieden met elk met een voorzitter en notulist. De verslagen worden onderling verspreid over de gehele S.L.. Verslaq van activiteiten in De plenaire verqaderinqen van de seniorenraad waren op'.. 6 februari Kantoor HBVB. 26 maad Gemeentehuis en aansluitend gesprek met wethouder 14 mei Germeentehuis zsjuni Gemeentehuis 10 september Gemeentehuis 12 november Gemeentehuis en aansluitend gesprek met wethouder. 10 december is vervallen. De plenaire vergaderingen zijn openbaar en de agenda wordt altijd tijdig via de '' Lisser'' bekendgemaakt. Behalve de actuele en huishoudelijke zaken bevat de agenda een aantal vaste punten zoals: knipselkrant, Seniorennieuws SWOL, nieuwsbrief LOIS, stand van zaken van onze commissies e.a.. Daarnaast is er ruimte op de agenda gereseweerd voor het 1/2 jaarlijks overleg met de wethouder. Uitgebrachte adviezen door S.L.: Tezamen met WMo-adviesraad: -advies over concept WMo-beleid advies over concept regional WMo-beleidsplan. Verzonden brieven vanuit de S.L. -De S.L. zal, waar nodig, gebruik gaan maken van de Senioreninformatie-pagina in het Witte Weekblad 5 de commissie Zorg en Welzijn: heeft vergaderd op maandagen: 23 januari 12 maart 7mei 11 juni 27 augustus 29 oktober de commissie Wonen en Woonomgeving: heeft vergaderd op woensdagen: 25 januari 21 maart 9 mei 20 juni 5 september 31 oktober Beide commissies bestaan uit 7 leden met elk met een voorzitter en notulist. De verslagen worden onderling verspreid over de gehele S.L.. Verslag van activiteiten in De plenaire vergaderingen van de seniorenraad waren op:. 6 februari Kantoor HBVB. 26 maart Gemeentehuis en aansluitend gesprek met wethouder 14 mei Germeentehuis 25 juni Gemeentehuis 1 0 september Gemeentehuis 12 november Gemeentehuis en aansluitend gesprek met wethouder. 1 0 december is vervallen. De plenaire vergaderingen zijn openbaar en de agenda wordt altijd tijdig via de " Lisser" bekendgemaakt. Behalve de actuele en huishoudelijke zaken bevat de agenda een aantal vaste punten zoals: knipselkrant, Seniorennieuws SWOL, nieuwsbrief LOIS, stand van zaken van onze commissies e.a.. Daarnaast is er ruimte op de agenda gereserveerd voor het 1/2 jaarlijks overleg met de wethouder. Uitgebrachte adviezen door S.L.: Tezamen met WMO-adviesraad: -advies over concept WMO-beleid advies over concept regional WMO-beleidsplan. Verzonden brieven vanuit de S.L. -De S.L. zal, waar nodig, gebruik gaan maken van de Senioreninformatie-pagina in het Witte Weekblad 5

6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 68-9 vragen vanuit commissie W. & W. aan de wethouder. De volgende personen hebben S.L. vergaderingen bezocht. ( al of niet op uitnodiging): Hr. A. de Roon, wethouder. Mevnl. Vermeulen, CDA Mevr. M. Entrop-Rosier, VVD Mevr. K.poodman, Beleidsmedewerker. Mevr.Y.Baas van Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB). Mevr. A.verkerk (SWOL) Mevr. T.v. Ood en de heren H.Hoogenbosch en G.Hading ( Stichting de Paraplu) Mevr. L.c stelein,steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning Hillegom. Pers. De heer J. Derksen van het Witte Weekblad bezoekt met regelmaat onze vergaderingen en belangrijke zaken worden daardoor op de juiste manier gepubliceerd. Overleg met de wethouderts). Wij hebben de afspraak gemaakt om minimaal tweemaal perjaar 'n voodgangsgesprek te voeren met '' onze '' wethouder A. de Roon en een van zijn ambtenaren. Deze gesprekken zijn dan aansluitend aan onze reguliere, plenaire vergadering. In principe vindt dit overleg plaats in maad en september van het desbetre ende jaar. De inhoud van zo'n gesprek heeft een evaluerend karakter en de actuele stand van zaken van Iopende projecten/acties komt steevast aan de orde. De notitie tienpuntenverbeterplan ''Op weg naar meer Maatwerk en Menselijke Maaf', opgesteld door de wethouder, ziet de S.L. nog steeds al een voorbeeld voor de omliggende IsD-gemeenten. De S.L. heeft aan de wethouder gevraagd om de Bijzondere Bijstand en haar mogelijkheden meer onder de aandacht van de inwoners te brengen, want er is nog veel onbekendheid op dit gebied. Dat heeft gelukkig geleid tot een zeer overzichtelijke en begrijpelijke brochure over bijstand, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening enz. De wethouder, zowel als de S.L., kijken op een positieve manier terug op het jaar 2012, voor wat betreft het overleg en de uitvoering m.bt. het gemeentelijk ouderenbeleid. De S.L.hoopt, deze prettige samenwerking in de komende jaren te kunnen voodzetten. De S.L. is vedeqenwoordiqd qeweest bii o.a.: 2/1 Nieuwjaarsreceptie op Gemeentehuis 28/2 Bjeenkomst WMo-adviesraden 13/2 lnformatiebijeenkomst over Senioreninformatie-pagina. 7/3 Overleg prestatieafspraken over Woonvisie. 13/3 Collectieve Voorzieningen in regio versterken. 28/3 AWBZ zaken over naar WMO. 10/4 Etentje S.L. bestuur. 24/4 Bestuurscafé. Bespreking over Vrijwilligers Lisse 26/4 Mantelzorg ouderenbonden-bijéenkomst in de Beukenhof 27/4 N.valstar onderscheiden. 10/5 Stadbijeenkomst mahtelplan 10/5 Jubileum 50 jaar PCOB 6-9 vragen vanuit commissie W. & W. aan de wethouder. De volgende personen hebben S.L. vergaderingen bezocht. ( al of niet op uitnodiging): Hr. A. de Roon, wethouder. Mevr.J. Vermeulen, CDA Mevr. M. Entrop-Rosier, WO Mevr. K.Poortman, Beleidsmedewerker. Mevr.Y.Baas van Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB). Mevr. A.Verkerk (SWOL) Mevr. T.v. Oorten de heren H.Hoogenbosch en G.Harting (Stichting de Paraplu) Mevr. L.Castelein,Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning Hillegom. Pers. De heer J. Derksen van het Witte Weekblad bezoekt met regelmaat onze vergaderingen en belangrijke zaken worden daardoor op de juiste manier gepubliceerd. Overleg met de wethouder(s). Wij hebben de afspraak gemaakt om minimaal tweemaal per jaar 'n voortgangsgesprek te voeren met 11 onze 11 wethouder A. de Roon en een van zijn ambtenaren. Deze gesprekken zijn dan aansluitend aan onze reguliere, plenaire vergadering. In principe vindt dit overleg plaats in maart en september van het desbetreffende jaar. De inhoud van zo'n gesprek heeft een evaluerend karakter en de actuele stand van zaken van lopende projecten/acties komt steevast aan de orde. De notitie tienpuntenverbeterplan "Op weg naar meer Maatwerk en Menselijke Maat", opgesteld door de wethouder, ziet de S.L. nog steeds al een voorbeeld voor de omliggende lsd-gemeenten. De S.L. heeft aan de wethouder gevraagd om de Bijzondere Bijstand en haar mogelijkheden meer onder de aandacht van de inwoners te brengen, want er is nog veel onbekendheid op dit gebied. Dat heeft gelukkig geleid tot een zeer overzichtelijke en begrijpelijke brochure over bijstand, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening enz. De wethouder, zowel als de S. L., kijken op een positieve manier terug op het jaar 2012, voor wat betreft het overleg en de uitvoering m.b.t. het gemeentelijk ouderenbeleid. De S.L.hoopt, deze prettige samenwerking in de komende jaren te kunnen voortzetten. De S.L. is vertegenwoordigd geweest bij o.a.: 2/1 Nieuwjaarsreceptie op Gemeentehuis 2812 Bijeenkomst WMO-adviesraden 13/2 Informatiebijeenkomst over Senioreninformatie-pagina. 7/3 Overleg prestatieafspraken over Woonvisie. 13/3 Collectieve Voorzieningen in regio versterken. 28/3 AWBZ zaken over naar WMO. 10/4 Etentje S. L. bestuur. 24/4 Bestuurscafé. Bespreking over Vrijwilligers Lisse 26/4 Mantelzorg ouderenbonden-bijeenkomst in de Beukenhof 27/4 N.Valstar onderscheiden. 10/5 Startbijeenkomst mantelplan 10/5 Jubileum 50 jaar PCOB 6

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 68 16/5 info over Hospice in de Beukenhof 18/5 Jubileum 60 jaar ANBO 19/5 Tourrit Hop-on Hop-off bus 31/5 Mantelzorgcafé 4/6 WMO conferentie. 7/6 ISD bijeenkomst over veranderingen WMO 14/8 Overleg over Seniorenpagina in krant. 23/8 Presentatie Stichting de Paraplu. 4/9 Cultureel café. 5/10 Dag van de Ouderen. 19/10 Middag over WMO + Ouderenbeleid 20/10 Seniorenmark met thema: ''Oud en Wijs'' 1/11 Bestuurscafé: vrijwilligers en rol SVL 12/1 1 Gesprek met Steunfractie D66 over WMo-beleidsvisie 27/1 1 ISD conferentie over schulddienstverlening. 29/1 1 Mantelzorgcafé 4/12 Overleg met wethouder en apotheken ( Vivaldistraat en Heereweg). 10/12 Overleg met wethouder en apotheek ( Koninginneweg). 10/12 Overleg met IsD-gemeentes over WMO. Belanqri'lkste qesprekspunten in de Ioop van 2012 waren: Seniorenmarkt. Op zo'n Seniorenmarkt kunnen ouderen informatie op allerlei gebied krijgen. Daarnaast is het tevens een uitstekende gelegenheid om bij deze groep meer vrijwilligers te werven, waaraan nog zo'n grote behoefte is. Omdat er nu is gekozen voor afwisselend jaarlijks een seniorenmarkt of een themamarkt, werd er op 20 oktober 2012 een Seniorenmarkt met thema: ''Oud en Wijs'' in het yernieuwde Poelhuys georganiseerd. Openbaar vervoer. Buslijn 50 is, mede door veel aandacht vanuit de S.L., aanvankelijk blijven bestaan, alsmede de Ioopafstand van max. 500 meter. 16/5 Bij de komst van Arriva is dit echter anders ùgelopen'' en via çen handtekeningenactie heeft de S.L., met behulp van ouderenbonden, Stichting de Paraplu e.a., tegen het opheffen van die Iijn 50 geprotesteerd. SWOL: 18/5 De samenwerking tussen mevr. A. Verkerk, directeur van SWOL en de S.L. is ook dit jaar altijd plezierig geweest.veel is er gesproken over de werkdruk bij het SWOL en de veranderende opzet. Het komende jaar zal zij, indien daar behoefte aan is, de vergaderingen van de S.L. 19/5 bezoeken om dan de stand van zaken aan te geven en vragen te beantwoorden. Tenslotte deelde zij mee, dat een tussentijds overleg met het DB van de S.L. een welkome ondersteuning zou kunnen zijn. Visie Openbaar Vervoer Holland-Rijnland. 31/5 Men kiest voor een hoogwaardig OV met snelheid en frequentie op één traject. De S.L. heeft de veran oordelijke wethouder ook geadviseerd om krachten te 7 4/6 7/6 14/8 23/8 4/9 5/10 19/10 20/10 1/11 12/11 27/11 29/11 4/12 10/12 10/12 info over Hospice in de Beukenhof Jubileum 60 jaar ANBO Tourrit Hop-on Hop-off bus Mantelzorgcafé WMO conferentie. lsd bijeenkomst over veranderingen WMO Overleg over Seniorenpagina in krant. Presentatie Stichting de Paraplu. Cultureel café. Dag van de Ouderen. Middag over WMO + Ouderenbeleid Seniorenmark met thema: "Oud en Wijs" Bestuurscafé: vrijwilligers en rol SVL Gesprek met Steunfractie D66 over WMO-beleidsvisie lsd conferentie over schulddienstverlening. Mantelzorgcafé Overleg met wethouder en apotheken ( Vivaldistraat en Heereweg). Overleg met wethouder en apotheek ( Koninginneweg). Overleg met ISO-gemeentes over WMO. Belangrijkste gesprekspunten in de loop van 2012 waren: Sen iorenmarkt. Op zo'n Seniorenmarkt kunnen ouderen informatie op allerlei gebied krijgen. Daarnaast is het tevens een uitstekende gelegenheid om bij deze groep meer vrijwilligers te werven, waaraan nog zo'n grote behoefte is. Omdat er nu is gekozen voor afwisselend jaarlijks een seniorenmarkt of een themamarkt, werd er op 20 oktober 2012 een Seniorenmarkt met thema: "Oud en Wijs" in het vernieuwde Poelhuys georganiseerd. Openbaar vervoer. Buslijn 50 is, mede door veel aandacht vanuit de S.L., aanvankelijk blijven bestaan, alsmede de loopafstand van max. 500 meter. Bij de komst van Arriva is dit echter anders "gelopen" en via een handtekeningenactie heeft de S.L., met behulp van ouderenbonden, Stichting de Paraplu e.a., tegen het opheffen van die lijn 50 geprotesteerd. SWOL: De samenwerking tussen mevr. A Verkerk, directeur vanswol en de S.L. is ook dit jaar altijd plezierig geweestveel is er gesproken over de werkdruk bij het SWOL en de veranderende opzet. Het komende jaar zal zij, indien daar behoefte aan is, de vergaderingen van de S.L. bezoeken om dan de stand van zaken aan te geven en vragen te beantwoorden. Tenslotte deelde zij mee, dat een tussentijds overleg met het DB van de S.L. een welkome ondersteuning zou kunnen zijn. Visie Openbaar Vervoer Holland-Rijnland. Men kiest voor een hoogwaardig OV met snelheid en frequentie op één traject. De S.L. heeft de verantwoordelijke wethouder ook geadviseerd om krachten te 7

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 68 bundelen, als het gaat om het geven van een reactie richting de provincie op deze visie, alsmede de bereikbaarheid van het Spaarne-ziekenhuis nog eens ter sprake te brengen. Seniorenbus. De S.L. heeft, net als andere padijen, geknokt voor het voodbestaan van de Seniorenbus en dat is gelukt. De seniorenbus draait nu goed onder de vlag van SWol-,want per 1 oktober 2010 wordt de planning van de Seniorenbus voorlopig gedaan door vrijwilligers en 2 coördinatoren, ( o.a. de heer J. van Zoest, Iid van de S.L.), onder toezicht van de 3 ouderenbonden. Stichting de Paraplu. Op lsjuni 2010 zijn gesprekken geopend om de activiteitenclubs van SWOL elders onder te bregen. Begin februari 2012 heeft Stichting de Paraplut opgericht op 1 1 juli 201 1) de organisatie daarvan overgenomen en de S.L. is blij met deze stap. Diverse vergaderpunten, die verder van belang waren voor de S.L. - 2 Ieden van de S.L. hadden zitting in een werkgroepr die ondecoek deed naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen in Iisse.lnmlddels is voor verbetering daarvan een budget beschikbaar gesteld. - De Seniorengids gaat op verzoek van de S.L. nu al naar 60 jarigen toe. De S.L. ontvangt op haar verzoek, van de griffie voodaan ook tijdig een setje van! vergaderstukken van de raad van de gemeente Llsse om zich daarop zo nodig voor te bereiden. - De S.L. maald zich nog steeds zorgen over de voortgang van het plan met woonsewicezones - BESCAL: De 5 sociaal-culturele A-locaties t.w. CNB/poelhuys/speeltuingebouw de Engel/de Greef en Beukenhof worden per 1 januari 2010 beheerd en geëxploiteerd door de Stichting BESCAL ( BEheer van Sociaal-culturele en Culturele Accomodaties Lissel,maar puur facilitair actief. De heer P.Duinkerken was de manager van deze Stichting. Na zijn afscheid heeft mevns. Seelen hem als manager ad interim opgevolgd Het Poelhuys is in 2012 prachtig opgeknapt. Omdat de tarieven nooit stapsgewijs verhoogd zijn, volgt er nu een inhaalslag. De S.L. volgt de ontwikkelingen op dit terrein. - Stichting de Paraplu, waar alle activiteitenclubs van ouderen nu onder vallen. - Mede op aandringen van de S.L. is er, in combinatie met de WMo-adviesraad, een flyer ontworpen, die op veel plaatsen beschikbaar is. - Klachten over apotheken. Samen met de wethouder heeft de voorzitter van de S.L. gesprekken gevoerd met de 3 x apotheken in Lisse. Verbeteringen zijn gelukkig duidelijk zichtbaar. - Via de heer N.van Ginkel wordt de S.L. op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij Zorgbelang Z-H./M.N. - Eind 2011 is er al aan de wethouder gevraagd om van het stuk Kanaalstraat tussen Kapelstraat en Molenstraat, uit veiligheidsove egingen,op donderdagavond en op zaterdag/zondag wandelpromenade te maken.wordt vervolgd. - De S.L. is van mening, dat er een groot tekod is aan woningen, die senior-proof zijn. Denk hierbij ook aan Ievensloopbestendige woningen. -De kadernota Welstandsnota Lisse 2012 ( versie 1 mei 2012) -overzicht van ( bouw) projecten d.d concept Evaluatie Ouderenbeleid. 8 bundelen, als het gaat om het geven van een reactie richting de provincie op deze visie, alsmede de bereikbaarheid van het Spaarne-ziekenhuis nog eens ter sprake te brengen. Senioren bus. De S.L. heeft, net als andere partijen, geknokt voor het voortbestaan van de Seniorenbus en dat is gelukt. De seniorenbus draait nu goed onder de vlag van SWOL,want per 1 oktober 2010 wordt de planning van de Seniorenbus voorlopig gedaan door vrijwilligers en 2 coördinatoren, (o.a. de heer J. van Zoest, lid van de S.L.), onder toezicht van de 3 ouderenbonden. Stichting de Paraplu. Op 15 juni 2010 zijn gesprekken geopend om de activiteitenclubs van SWOL elders onder te bregen. Begin februari 2012 heeft Stichting de Paraplu( opgericht op 11 juli 2011) de organisatie daarvan overgenomen en de S.L. is blij met deze stap. Diverse vergaderpunten, die verder van belang waren voor de S.L. - 2 leden van de S.L. hadden zitting in een werkgroep, die onderzoek deed naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen in Iisse. Inmiddeis is voor verbetering daarvan een budget beschikbaar gesteld. -De Seniorengids gaat op verzoek van de S.L. nu al naar 60 jarigen toe. -De S.L. ontvangt op haar verzoek, van de griffie, voortaan ook tijdig een selje van vergaderstukken van de raad van de gemeente Lisse om zich daarop zo nodig voor te bereiden. -De S.L. maakt zich nog steeds zorgen over de voortgang van het plan met woonservicezones - BESCAL: De 5 sociaal-culturele A-locaties t.w. CNB/Poelhuys/speeltuingebouw de Engel/de Greef en Beukenhof worden per 1 januari 2010 beheerd en geëxploiteerd door de Stichting BESCAL ( BEheer van Sociaal-culturele en Culturele Accomodaties Lisse),maar puur facilitair actief. De heer P.Duinkerken was de manager van deze Stichting. Na zijn afscheid heeft mevr.s. Seelen hem als manager ad interim opgevolgd Het Poelhuys is in 2012 prachtig opgeknapt. Omdat de tarieven nooit stapsgewijs verhoogd zijn, volgt er nu een inhaalslag. De S.L. volgt de ontwikkelingen op dit terrein. - Stichting de Paraplu, waar alle activiteitenclubs van ouderen nu onder vallen. -Mede op aandringen van de S.L. is er, in combinatie met de WMO-adviesraad, een flyer ontworpen, die op veel plaatsen beschikbaar is. - Klachten over apotheken. Samen met de wethouder heeft de voorzitter van de S.L. gesprekken gevoerd met de 3 x apotheken in Lisse. Verbeteringen zijn gelukkig duidelijk zichtbaar. -Via de heer N.van Ginkei wordt de S.L. op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij Zorgbelang Z-H./M.N. - Eind 2011 is er al aan de wethouder gevraagd om van het stuk Kanaalstraat tussen Kapelstraat en Molenstraat, uit veiligheidsoverwegingen, op donderdagavond en op zaterdag/zondag wandelpromenade te maken.wordt vervolgd. - De S.L. is van mening, dat er een groot tekort is aan woningen, die senior-proof zijn. Denk hierbij ook aan levensloopbestendige woningen. -De kadernota Welstandsnota Lisse 2012 (versie 1 mei 2012) -Overzicht van ( bouw) projecten d.d Concept Evaluatie Ouderenbeleid. 8

9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 68 -De S.L. is verheugd met het feit, dat op 23 oktober 2012 het te gesprek plaats vond met de 3 x ouderenbonden, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot het oprichten van het Driebondenoverleg. Kerstpakket. De gemeente heeft de Ieden van de S.l-.met Kerstmis 2012 weer verrast met een kerstpakket, waarvoor men de gemeente erkentelijk is. XX XXX XXXXXXX XX XX XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XX Overzichtsmap Ouderenbeleid/sWoL WMO Minimabeleid gemeente Lisse Schuldhulpverlening WTCG Seniorenraad 2013: Toeslagen Sociale Verzekeringen Verklaring van begripjen in de zorg Verklaring voor afkodlngen Samengesteld door Berna van Amersfoort-oudejans 2013: INHOUDSOPGAVE. Het doel van de samenstellinq van deze map Ciifers over wonen en zoro en welziin van Senioren Cijfers voor Nederland: Zelfstandig wonende en actieve senioren 9 -De S.L. is verheugd met het feit, dat op 23 oktober 2012 het 1e gesprek plaats vond met de 3 x ouderenbonden, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot het oprichten van het Driebondenoverleg. Kerstpakket. De gemeente heeft de leden van de S.Lmet Kerstmis 2012 weer verrast met een kerstpakket, waarvoor men de gemeente erkentelijk is. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Overziehtsmap Seniorenraad 2013: Ouderenbeleid/SWOL WMO Minimabeleid gemeente Lisse Schuldhulpverlening WTcG Toeslagen Sociale Verzekeringen Verklaring van begrippen in de zorg Verklaring voor afkortingen Samengesteld door Berna van Amersfoort-Oudejans 2013: INHOUDSOPGAVE. Het doel van de samenstelling van deze map Cijfers over wonen en zorg en welzijn van Senioren Cijfers voor Nederland: Zelfstandig wonende en actieve senioren 9

10 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 68 Wonen en woonomgeving Toename van kwetsbare alleenstaande ouderen en ouderen met dementie Aantal 6s-plussers in 2030 en over 30 jaar Cijfers voor Lisse: Toename van het aantal senioren en kwetsbare ouderen in Lisse Toename van cliënten die extramurale en intramurale zorg nodig hebben Toename van het aantal senioren met indicatie vecorgingshuis en verpleeghuis Wet Maatschappelijke ondersteunino (WMO) en de 9 prestatievelden: WMO: Wat houdt de WMO nu in en wat gaat er mogelijk veranderen: Compensatie en participatie, ook voor senioren De ''kanteling'' ''Eigen krachtconferentie'' Veranderingen in de WMO t.o.v. AWBZ en de WVG Verkenning wederkerigheid bij de WMO Toename van kosten van de WMO door vergrijzing WMo-adviesraad, samenstelling: taak en werkwijze WMo-prestatievelden die onder de ISD vallen: WMo-voorzieningen verstrekt door de ISD Hoe aanmelden voor een voorziening + hulp ''formulierenbrigade'' Veranderingen van de eigen bijdragen vanaf 2012 in Lisse WMO: Bevorderen van sociale samenhang (prestatieveld 1): WMO: Centrum voor jeugd en Gezin (prestatieveld 2): Veranderingen en cijfers in de jeugdzorg Informatie over en taak van het Centrum Jeugd en Gezin Nieuwe nota jeugdbeleid JOL ondergebracht bij SWH Opvanghuis voor jonge moeders en hun baby Coaching voor gezinnen vanaf 2012 Handhaving budget schoolbegeleiding in Lisse WMO: Lokaal Loket (prestatieveld 3): Naam, plaats en openingstijden, telefoonnummer, website en mailadres Samenwerkende organisaties binnen het Lokaal Loket Voor welke zaken kan men terecht + informatievoorbeelden Informatievoorbeelden over wonen, zorg en welzijn Welke instanties bemensen het Lokaal Loket. WMO, Mantelzorgondersteuning (prestatieveld 4) Wat is mantelzorg en een mantelzorger Informatie over en taken van het Steunpunt Mantelzorg Speciale informatie voor mantelzorgers op de gemeentesite in Lisse Belasting van mantelzorgers Cijfers over mantelzorg, ook van het CBS Verlofregelingen voor mantelzorgers Landelijke vereniging voor Mantelzorgers: Mezzo Respijtorg via Mezzo en ''Handen in Huis'' Mantelplan van de gemeente Lisse, en mantelzorgcompliment Fiscale gevolgen voor mantelzorgers die bij de cliënt gaan inwonen 10 Wonen en woonomgeving Toename van kwetsbare alleenstaande ouderen en ouderen met dementie Aantal 65-plussers in 2030 en over 30 jaar Cijfers voor Lisse: Toename van het aantal senioren en kwetsbare ouderen in Lisse Toename van cliënten die extramurale en intramurale zorg nodig hebben Toename van het aantal senioren met indicatie verzorgingshuis en verpleeghuis Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de 9 prestatievelden: WMO: Wat houdt de WMO nu in en wat gaat er mogelijk veranderen: Compensatie en participatie, ook voor senioren De "kanteling" "Eigen krachtconferentie" Veranderingen in de WMO t.o.v. AWBZ en de WVG Verkenning wederkerigheid bij de WMO Toename van kosten van de WMO door vergrijzing WMO-adviesraad, samenstelling, taak en werkwijze WMO-prestatievelden die onder de lsd vallen: WMO-voorzieningen verstrekt door de lsd Hoe aanmelden voor een voorziening + hulp "formulierenbrigade" Veranderingen van de eigen bijdragen vanaf 2012 in Lisse WMO: Bevorderen van sociale samenhang (prestatieveld 1): WMO: Centrum voor jeugd en Gezin (prestatieveld 2): Veranderingen en cijfers in de jeugdzorg Informatie over en taak van het Centrum Jeugd en Gezin Nieuwe nota jeugdbeleid JOL ondergebracht bij SWH Opvanghuis voor jonge moeders en hun baby Coaching voor gezinnen vanaf 2012 Handhaving budget schoolbegeleiding in Lisse WMO: Lokaal Loket (prestatieveld 3): Naam, plaats en openingstijden, telefoonnummer, website en mailadres Samenwerkende organisaties binnen het Lokaal Loket Voor welke zaken kan men terecht + informatievoorbeelden Informatievoorbeelden over wonen, zorg en welzijn Welke instanties bemensen het Lokaal Loket. WMO, Mantelzorgondersteuning (prestatieveld 4) Wat is mantelzorg en een mantelzorger Informatie over en taken van het Steunpunt Mantelzorg Speciale informatie voor mantelzorgers op de gemeentesite in Lisse Belasting van mantelzorgers Cijfers over mantelzorg, ook van het CBS Verlofregelingen voor mantelzorgers Landelijke vereniging voor Mantelzorgers: Mezzo Respijtzorg via Mezzo en "Handen in Huis" Mantelplan van de gemeente Lisse, en mantelzorgcompliment Fiscale gevolgen voor mantelzorgers die bij de cliënt gaan inwonen 10

11 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 68 WMO: Vrijwilligersondersteuning (prestatieveld 4): Se icepunt vrijwilligers, adres telefoonnummer, website, mailadres Vrijwilligers aantallen en stimulerende maatregelen voor hen in Nederland Verplichting om vrijwilligerswerk te doen, voor mensen Iang in de bijstand WMO, Bevorderen van padicipatie van mensen met beperkingen (prestatieveld 5): Huidige en toekomstige veranderingen Hulp voor ontregelde gezinnen Verruiming van de Clz-indicatie voor stabiele zorgvragen Wjkcoaches WMO, hulpmiddelen (prestatieveld 6) Hulpmiddelen waarvoor wel of niet een eigen bijdrage gaat gelden Scootmobielen: controle op gebruik en verplichting achteruitkijkspiegel WMO, woonvoo iening (prestatieveld 6) Maximale vergoeding en verhuisvergoeding WMO, HBH =HuIp bij het huishouden (prestatieveld 6): Oormerken geld voor HBH Indicatieafhandeling en indeling in 3 categorieën Gebruikelijke zorg en ruilzorg Zorgtoewijzingssysteem of veilingsysteem Eisen aan de zorgaanbieders voor HBH, en welke in Lisse Persoonsgebonden budget (PGB) bij HBH, 4 categorieën en hoogte PGB Berekening eigen bijdrage CAK Stapeling eigen bijdrage Veranderingen in de PGB in 2013 en 2014 Regeringsplannen voor grote inkrimping in de toekomst voor budget van HBH WMO, collectief vervoer (regiotaxi) binnen de regio (prestatieveld 6): Aanvragen van een WMo-pasje voor de regiotaxi Te reizen zones, eigen bijdrage, rese ering, reistijden en betaling Afhandeling klachten WMO: individuele ve oersvoociening (prestatieveld 6): Collectief vervoer buiten de reqio met Valys: Wat is Valys en waar kan men een pasje aanvragen Aan welke voo aarden moet men voldoen Verandering in het kilometerbudget en de eigen bijdragevanaf 2012 Overige ve oersvoo ieninqen: Taxive oer door de zorgverzekeraar Seniorenbus Begeleiding bij vervoer naar het ziekenhuis vanuit de SWOL Aanpassingen in het openbaar vervoer Wet Teqemoetkominq Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG): Algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Verlaging van de eigen bijdragen voor AWBZ en WMO Compensatie voor arbeidsongeschikten 11 WMO: Vrijwilligersondersteuning (prestatieveld 4): Servicepunt vrijwilligers, adres, telefoonnummer, website, mailadres Vrijwilligers aantallen en stimulerende maatregelen voor hen in Nederland Verplichting om vrijwilligerswerk te doen, voor mensen lang in de bijstand WMO, Bevorderen van participatie van mensen met beperkingen (prestatieveld 5): Huidige en toekomstige veranderingen Hulp voor ontregelde gezinnen Verruiming van de CIZ-indicatie voor stabiele zorgvragen Wijkcoaches WMO, hulpmiddelen (prestatieveld 6) Hulpmiddelen waarvoor wel of niet een eigen bijdrage gaat gelden Scootmobielen: controle op gebruik en verplichting achteruitkijkspiegel WMO, woonvoorziening (prestatieveld 6) Maximale vergoeding en verhuisvergoeding WMO, HBH =Hulp bij het huishouden (prestatieveld 6): Oormerken geld voor HBH Indicatieafhandeling en indeling in 3 categorieën Gebruikelijke zorg en ruilzorg Zorgtoewijzingssysteem of veilingsysteem Eisen aan de zorgaanbieders voor HBH, en welke in Lisse Persoonsgebonden budget (PGB) bij HBH, 4 categorieën en hoogte PGB Berekening eigen bijdrage CAK Stapeling eigen bijdrage Veranderingen in de PGB in 2013 en 2014 Regeringsplannen voor grote inkrimping in de toekomst voor budget van HBH WMO, collectief vervoer (regiotaxi) binnen de regio (prestatieveld 6): Aanvragen van een WMO-pasje voor de regiotaxi Te reizen zones, eigen bijdrage, reservering, reistijden en betaling Afhandeling klachten WMO: individuele vervoersvoorziening (prestatieveld 6): Collectief vervoer buiten de regio met Valys: Wat is Valys en waar kan men een pasje aanvragen Aan welke voorwaarden moet men voldoen Verandering in het kilometerbudget en de eigen bijdragevanaf 2012 Overige vervoersvoorzieningen: Taxivervoer door de zorgverzekeraar Seniorenbus Begeleiding bij vervoer naar het ziekenhuis vanuit de SWOL Aanpassingen in het openbaar vervoer Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG): Algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Verlaging van de eigen bijdragen voor AWBZ en WMO Compensatie voor arbeidsongeschikten 11

12 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 68 Nieuwe fiscale regeling aftrekbare specifieke ziektekosten Verklarinq van begrippen in de zorq Speciale websites over WMO, AWBZ en Zorovecekerinqswet Stichtinq Welziin Ouderen Lisse (SWOL): SWOL algemeen: Openingstijden en spreekuur ouderenadviseur Nieuw beleid speciaal voor kwetsbare ouderen SWOL Se icediensten: Thuisbezorgen van warme maaltijden Hulp bij thuisadministratie en klussendienst Boodschappendienst Begeleiding bij vervoer naar het ziekenhuis Contactdienst en gebruik duo-fiets SWOL overige diensten van de SWOL: Seniorenwqzer en oudereninformatiemarkt Signalerend huisbezoek Personenalarmering en telefooncirkel Adviesne erk 65 plus Website so-plusnet Cursussen voor kwetsbare ouderen Overiqe cursussen en activiteiten: Cursussen en activiteiten van Stichting Paraplu Cursussen en activitelten van Activite AED-cursus Overiqe informatie voor senioren: Diverse maaltijdvoorzieningen voor senioren Klusjes door Present Rijbewijskeuringsadsen voor senioren Zwemmen voor mensen met dementie Steunpunt huiselijk geweld Koepel Nederlandse Vereniging van Gepensioneerden KNVG Landelijke Ouderenombudsman. Minimabeleid van de Gemeente Lisse: Bijsta nd : Voo aarden en voorbeelden bij bijstand Bijzondere bijstand bij 110 % van de bijstandsnorm: Sportieve en sociaal/culturele activiteiten Computer voor kinderen tot een bepaalde Ieeftijd Collectieve ziektekostenverzekering Bijdrage voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 12 Nieuwe fiscale regeling aftrekbare specifieke ziektekosten Verklaring van begrippen in de zorg Speciale websites over WMO, AWBZ en Zorgverzekeringswet Stichting Welzijn Ouderen Lisse (SWOL): SWOL algemeen: Openingstijden en spreekuur ouderenadviseur Nieuw beleid speciaal voor kwetsbare ouderen SWOL Servicediensten: Thuisbezorgen van warme maaltijden Hulp bij thuisadministratie en klussendienst Boodschappendienst Begeleiding bij vervoer naar het ziekenhuis Contactdienst en gebruik duo-fiets SWOL overige diensten van de SWOL: Seniorenwijzer en oudereninformatiemarkt Signalerend huisbezoek Personenalarmering en telefooncirkel Adviesnetwerk 65 plus Website 50-plusnet Cursussen voor kwetsbare ouderen Overige cursussen en activiteiten: Cursussen en activiteiten van Stichting Paraplu Cursussen en activiteiten van Activite AED-cursus Overige informatie voor senioren: Diverse maaltijdvoorzieningen voor senioren Klusjes door Present Rijbewijskeuringsartsen voor senioren Zwemmen voor mensen met dementie Steunpunt huiselijk geweld Koepel Nederlandse Vereniging van Gepensioneerden KNVG Landelijke Ouderenombudsman. Minimabeleid van de Gemeente Lisse: Bijstand: Voorwaarden en voorbeelden bij bijstand Bijzondere bijstand bij 110% van de bijstandsnorm: Sportieve en sociaal/culturele activiteiten Computer voor kinderen tot een bepaalde leeftijd Collectieve ziektekostenverzekering Bijdrage voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 12

13 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 68 Woonkostentoeslag en kinderopvangtoeslag bij 100 JA van de bijstandsnorm Langdurigheidstoeslag Noodfonds k Schuldhulpverlening: Cijfers over schulden, wie komt in aanmerking en hoe snel Nieuw en strenger beleid bij schuldhulpverlening Welke schulden wel of niet geregistreerd bij de BKR 4 soorten schuldhulpverlening Vrijstelling gemeentelijke belastingen Overiqe financiële hulpverleninq: Hulpfonds Lisse/ Lisserbroek Indienen van klachten over zorqaanbieders. WMO en ISD: Klachten over zorgaanbieders: Klachten over de ISD of WMO: Spreekuur bij de directeur van de ISD Klacht melden via het Digitaal Loket Vedrouwenspersoon Klacht aanmelden bij de klachtencommissie van de ISD Sociale vecekerinqen'. Zorgve ekering: Veranderingen in het pakket van de basisverzekering in 2013 Verandering in de compensatie voor de inkomensafhankelijke bijdrage in 2013 AWBZ: k Veranderingen in de AWBZ en de eigen bijdrage daarvoor in 2013 Veranderingen in veran oording van de PGB, en in betaling 2014 Vergoedingsregeling bij complexe zorgvraag Zorgindicatiebesluit veranderd voor 2 groepen Beginselwet voor zorginstellingen en minimale bijdrage Iangdurige zorg Diensten in een zorginstelling, die uit de AWBZ betaald moeten worden Wettelijke termijn voor het Ieegruimen van een kamer na overlijden Experiment met minder of geen regels in enkele zorginstellingen Per saldo, vereniging van PGB-budgethouders IQ grens omlaag voor ondersteunende begeleiding Zzp-ers in de zorg Kleinschalige AOW: Ingangsdatum van AOW veranded Houdbaarheidsbijdrage en samenwonen en AOW Nieuwe regeling voor onvolledig pensioen 13 Woonkostentoeslag en kinderopvangtoeslag bij 100% van de bijstandsnorm Langdurigheidstoeslag Noodfonds Schuldhulpverlening: Cijfers over schulden, wie komt in aanmerking en hoe snel Nieuw en strenger beleid bij schuldhulpverlening Welke schulden wel of niet geregistreerd bij de BKR 4 soorten schuldhulpverlening Vrijstelling gemeentelijke belastingen Overige financiële hulpverlening: Hulpfonds Lisse/ Lisserbroek Indienen van klachten over zorgaanbieders, WMO en lsd: Klachten over zorgaanbieders: Klachten over de lsd of WMO: Spreekuur bij de directeur van de lsd Klacht melden via het Digitaal Loket Vertrouwenspersoon Klacht aanmelden bij de klachtencommissie van de lsd Sociale verzekeringen: Zorgverzekering: Veranderingen in het pakket van de basisverzekering in 2013 Verandering in de compensatie voor de inkomensafhankelijke bijdrage in 2013 AWBZ: Veranderingen in de AWBZ en de eigen bijdrage daarvoor in 2013 Veranderingen in verantwoording van de PGB, en in betaling 2014 Vergoedingsregeling bij complexe zorgvraag Zorgindicatiebesluit veranderd voor 2 groepen Beginselwet voor zorginstellingen en minimale bijdrage langdurige zorg Diensten in een zorg instelling, die uit de AWBZ betaald moeten worden Wettelijke termijn voor het leegruimen van een kamer na overlijden Experiment met minder of geen regels in enkele zorginstellingen Per saldo, vereniging van PGB-budgethouders IQ grens omlaag voor ondersteunende begeleiding ZZP-ers in de zorg Kleinschalige woonvormen AOW: Ingangsdatum van AOW verandert Houdbaarheidsbijdrage en samenwonen en AOW Nieuwe regeling voor onvolledig pensioen 13

14 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 68 Slotuitkering varj de AOW Voocieningen/wetten die naar de gemeente overgaan Wet Werken naar Vermogen Seniorkeurmerk voor ouderen in ziekenhuizen Wonen en huudoeslaq: Maximaal inkomen voor sociale huurwoningen volgens Europese norm Woningbouwvereniging Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek Extra huuwerhoging voor mensen met een hoger inkomen Voorstel voor ruilbeurs van huu oningen Nieuwe eisen voor seniorenwoningen in 2013 Stichting Bescal Huudoeslag, voo aarden en bedragen Overige toeslaqen via de inkomstenbelastinq: Zorgtoeslag Kinderopvangtoeslag Invloed van de Seniorenraad, ook via de WMo-adviesraad, op qemeenteliik beleid: WMO: Oormerken van WMo-gelden WMO: Mantelzorgers en vrijwilligers (prestatieveld 4): Website met informatie voor mantelzorgers Civil society belangrijk voor beslissing over woningaanpassing WMO en Hulp bij het Huishouden (HBH) Zorgaanbieders moeten maximaal 1 0/) van alle Cliënten HBH bieden Categorie 1 en 2 samengevoegd Uitbreiding van indicatie voor categorie 3 Indicatie bij huisbezoek en niet telefonisch (z.g. keukentafelgesprek) Tijdig bericht over aflopen van de indicatie Na overlijden van de cliënt, zo nodig spoed bij indicatie op naam van de padner Ruilzorg voor terminale patiënten handhaven Terminale cliënten niet op de îveiling'' Verandering van de termijn voor zorgtoewijzing of ''veiling'' WMO: Woningaanpassing (prestatieveld 6): (Trapllift in het gebouw v.d. Volksuniversiteit Controle op toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen WMO: hulpmiddelen (prestatieveld 6): Aanbesteden bij 3 leveranciers Controle op scootmobielen en de uitkomsten daarvan WMO: collectief vervoer met de regiotaxi (CVV): Geen inkomensplafond van 1% de bijstandsnorm in Lisse Aanpassing Iettergrootte op tarievenlijst Een strengere klachtenprocedure bij CVV 14 Slotuitkering van de AOW Voorzieningen/wetten die naar de gemeente overgaan Wet Werken naar Vermogen Seniorkeurmerk voor ouderen in ziekenhuizen Wonen en huurtoeslag: Maximaal inkomen voor sociale huurwoningen volgens Europese norm Woningbouwvereniging Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek Extra huurverhoging voor mensen met een hoger inkomen Voorstel voor ruilbeurs van huurwoningen Nieuwe eisen voor seniorenwoningen in 2013 Stichting Bescal Huurtoeslag, voorwaarden en bedragen Overige toeslagen via de inkomstenbelasting: Zorgtoeslag Kinderopvangtoeslag Invloed van de Seniorenraad, ook via de WMO-adviesraad, op gemeentelijk beleid: WMO: Oormerken van WMO-gelden WMO: Mantelzorgers en vrijwilligers (prestatieveld 4): Website met informatie voor mantelzorgers Civil society belangrijk voor beslissing over woningaanpassing WMO en Hulp bij het Huishouden (HBH) Zorgaanbieders moeten maximaal 1 % van alle Cliënten HBH bieden Categorie 1 en 2 samengevoegd Uitbreiding van indicatie voor categorie 3 Indicatie bij huisbezoek en niet telefonisch (z.g. keukentafelgesprek) Tijdig bericht over aflopen van de indicatie Na overlijden van de cliënt, zo nodig spoed bij indicatie op naam van de partner Ruilzorg voor terminale patiënten handhaven Terminale cliënten niet op de "veiling" Verandering van de termijn voor zorgtoewijzing of "veiling" WMO: Woningaanpassing (prestatieveld 6): (Trap)lift in het gebouw v.d. Volksuniversiteit Controle op toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen WMO: hulpmiddelen (prestatieveld 6): Aanbesteden bij 3 leveranciers Controle op scootmobielen en de uitkomsten daarvan WMO: collectief vervoer met de regiotaxi (CW): Geen inkomensplafond van 1 Yz de bijstandsnorm in Lisse Aanpassing lettergrootte op tarievenlijst Een strengere klachtenprocedure bij CW 14

15 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 68 WMO: Notitie dsop weg naar meer maatwerk en menselijke maat'': Tienpuntenplan opgesteld n.a.v. signalen over klachten Drietal hoofddoelen Bijscholing van medewerkers ISD volgens menselijke maat en maatwerk Aanstelling vedrouwenspqrsoon Invloed van de S.L. op qemeenteli-lk beleid: Project Wonen, zorg en welzijn: Levensloopbestendige woningen van 2 naar 3 sterren Aantrekkelijker interieur in het krantencafé Open eettafel in wijksewicepunten w swol: Aanpassing van subsidie spreiden over 4 jaar Uitbreiding van 8 taakuren voor de ouderenadviseur Seniorenwijzer en seniorenwebsite Seniorenmarkt Ouderenproof en dienstverlening Consultatiebureau voor senioren Vervoer en wegen: Voorstel voor opheffing lijn 50 afgewezen Aanleg zebrapad op de Westerdreef Gladheid van kinderhoofdjes op de kop van de Kanaalstraat Klachten over de apotheken aangekaart en besproken met apothekers Nieuwe Zorgcentrum tttrompenburg'': Respijtzorg Grotere wooncontainer voor tijdelijke huisvesting Niet bereikt: aantal zorgplaatsen omlaag Nieuwbouwplannen geannuleerd, nieuwe afgeslankte bouwplannen? Opschorten van nieuwbouw van het Intramuraal Centrum Afkodinqen XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XX XXXXX HET DOEL BIJ DE SAMENSTELLING VAN DEZE MAP: In de voorgaande jaren heeft zowel de S.L., als de WMo-adviesraad over vele beleidsnota's, notities, projecten en Europese aanbestedingen enz. advies uitgebracht. Bij elkaar ging het om honderden bladzijden met gegevens. Sommige zaken komen regelmatig ter sprake in vergaderingen, of er worden vragen over gesteld door andere inwoners van Lisse. Het is Iastig 15 WMO: Notitie "op weg naar meer maatwerk en menselijke maat": Tienpuntenplan opgesteld n.a.v. signalen over klachten Drietal hoofddoelen Bijscholing van medewerkers lsdvolgens menselijke maat en maatwerk Aanstelling vertrouwenspersoon Invloed van de S.L. op gemeentelijk beleid: Project Wonen, zorg en welzijn: Levensloopbestendige woningen van 2 naar 3 sterren Aantrekkelijker interieur in het krantencafé Open eettafel in wijkservicepunten SWOL: Aanpassing van subsidie spreiden over 4 jaar Uitbreiding van 8 taakuren voor de ouderenadviseur Seniorenwijzer en seniorenwebsite Seniorenmarkt Ouderenproef en dienstverlening Consultatiebureau voor senioren Vervoer en wegen: Voorstel voor opheffing lijn 50 afgewezen Aanleg zebrapad op de Westerdreef Gladheid van kinderhoofdjes op de kop van de Kanaalstraat Klachten over de apotheken aangekaart en besproken met apothekers Nieuwe Zorgcentrum "Trompenburg": Respijtzorg Grotere wooncontainer voor tijdelijke huisvesting Niet bereikt: aantal zorgplaatsen omlaag Nieuwbouwplannen geannuleerd, nieuwe afgeslankte bouwplannen? Opschorten van nieuwbouw van het Intramuraal Centrum Afkortingen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HET DOEL BIJ DE SAMENSTELLING VAN DEZE MAP: In de voorgaande jaren heeft zowel de S.L., als de WMO-adviesraad over vele beleidsnota's, notities, projecten en Europese aanbestedingen enz. advies uitgebracht. Bij elkaar ging het om honderden bladzijden met gegevens. Sommige zaken komen regelmatig ter sprake in vergaderingen, of er worden vragen over gesteld door andere inwoners van Lisse. Het is lastig 15

16 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 68 dat soort zaken iedere keer te moeten opzoeken in al die stapels papieren. Daarom zijn in deze map de belangrijkste gegevens/wijzigingen over WMO, SWOL, WRG, minimabeleid, schuldhulpverlening, sociale verzekeringen en toeslagen uitgewerkt. Zo heeft men deze gegevens compact bij de hand, en kan de informatie gemakkelijk opgezocht worden. CIJFERS OVER ZORG, WELZIJN EN WONEN VAN SENIOREN IN NEDERLAND: Zelfstandin wonende en actieve senioren: Een grote meerderheid van 6s-plussers redt zich uitstekend en woont zelfstandig. Bovendien Ieveren ze via mantelzorg en vrijwilligersinzet hulp aan familie en de samenleving. In 2008 was ruîm 40% van de ss-plussers actief als vrijwilliger! Wonen en woonomnevinn voor senioren: Boven de 75 jaar is nog maar 10% van de ouderen bereid om te verhuizen. Ouderen met een eigen wonilhg willen dan meestal alleen nog naar een huurwoning verhuizen. Verdere wensen: Apotheek en huisarts op redelijke afstand Winkels op redelijke afstand, en voldoende rustpunten in het winkelgebied Een veilige woonomgeving Mogelijkheid tot deelname aan sociale, educatieve, culturele en sportieve activiteiten Zo mogelijk een goed onderhouden plantsoen op redelijke afstand om te wandelen Toename van het aantal kwetsbare. alleenstaande ouderen in Nederland: Uit eerdere studie naar kwetsbare ouderen, bleek het alleen wonen een belangrijk aspect van kwetsbaarheid. Daarom is besloten om de toename van het aantal alleenstaande en kwetsbare ouderen nader te ondecoeken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat ond rzoek uitgevoerd. Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe met ongeveer personen van bijna in 2010, tot ruim een miljoen personen in 2030! De nieuwe cijfers vormen een aanvulling op de Scp-publicatie '' etsbare ouderen''. Toename van het aantal cliënten boven de 65 iaar met dementie: Op dit moment zijn er ruim mensen van 6sjaar en ouder met de diagnose dementie. In 2020 zullen het er zijn en in ! Van de 8o-plussers heeft 20% een vorm van dementie. Aantal 6smlussers in 2030 in Nederland: Het SCP schat dat dan 25% van de bevolking 65+ is. Aantal 6smlussers over 30 iaar in Nederland: Over 30 jaar zijn er 4,6 miljoen 6s-plussers! CIJFERS OVER WONEN, ZORG EN WELZIJN VAN SENIOREN IN LISSE: Aantal 6splussers in Lisse Der 1 ianuari 2012: Op dat moment waren er 4401 (19,2%) mensen ouder dan 6sjaar. (8,7%). Het aantal 75+ bedraagt 1973 Aantal kwetsbare ouderen boven de 65 iaar in Lisse: Geschat wordt dat 27% van de mensen van 65 jaar en ouder kwetsbaar genoemd kan worden. In Lisse zou het dan gaan om ongeveer 1188 mensen. (SCP 201 1). van de 7s-ers is 40% kwetsbaar. 16 dat soort zaken iedere keer te moeten opzoeken in al die stapels papieren. Daarom zijn in deze map de belangrijkste gegevens/wijzigingen over WMO, SWOL, WTcG, minimabeleid, schuldhulpverlening, sociale verzekeringen en toeslagen uitgewerkt. Zo heeft men deze gegevens compact bij de hand, en kan de informatie gemakkelijk opgezocht worden. CIJFERS OVER ZORG, WELZIJN EN WONEN VAN SENIOREN IN NEDERLAND: Zelfstandig wonende en actieve senioren: Een grote meerderheid van 65-plussers redt zich uitstekend en woont zelfstandig. Bovendien leveren ze via mantelzorg en vrijwilligersinzet hulp aan familie en de samenleving. In 2008 was ruim 40% van de 55-plussers actief als vrijwilliger! Wonen en woonomgeving voor senioren: Boven de 75 jaar is nog maar 10% van de ouderen bereid om te verhuizen. Ouderen met een eigen woning willen dan meestal alleen nog naar een huurwoning verhuizen. Verdere wensen: Apotheek en huisarts op redelijke afstand Winkels op redelijke afstand, en voldoende rustpunten in het winkelgebied Een veilige woonomgeving Mogelijkheid tot deelname aan sociale, educatieve, culturele en sportieve activiteiten Zo mogelijk een goed onderhouden plantsoen op redelijke afstand om te wandelen Toename van het aantal kwetsbare, alleenstaande ouderen in Nederland: Uit eerdere studie naar kwetsbare ouderen, bleek het alleen wonen een belangrijk aspect van kwetsbaarheid. Daarom is besloten om de toename van het aantal alleenstaande en kwetsbare ouderen nader te onderzoeken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzoek uitgevoerd. Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe met ongeveer personen van bijna in 2010, tot ruim een miljoen personen in 2030! De nieuwe cijfers vormen een aanvulling op de SCP-publicatie "kwetsbare ouderen". Toename van het aantal cliënten boven de 65 jaar met dementie: Op dit moment zijn er ruim mensen van 65 jaar en ouder met de diagnose dementie. In 2020 zullen het er zijn en in ! Van de 80-plussers heeft 20% een vorm van dementie. Aantal 65-plussers in 2030 in Nederland: Het SCP schat dat dan 25% van de bevolking 65+ is. Aantal 65-plussers over 30 jaar in Nederland: Over 30 jaar zijn er 4,6 miljoen 65-plussers! CIJFERS OVER WONEN, ZORG EN WELZIJN VAN SENIOREN IN LISSE: Aantal 65-plussers in Lisse per 1 januari 2012: Op dat moment waren er 4401 (19,2%) mensen ouder dan 65 jaar. Het aantal 75+ bedraagt 1973 (8,7%). Aantal kwetsbare ouderen boven de 65 jaar in Lisse: Geschat wordt dat 27% van de mensen van 65 jaar en ouder kwetsbaar genoemd kan worden. In Lisse zou het dan gaan om ongeveer 1188 mensen. (SCP 2011 ). van de 75-ers is 40% kwetsbaar. 16

17 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 68 Binnen de groep kwetsbare ouderen heeft 18% financiële problemen. In Lisse moet 16% van de ouderen rondkomen van hun AOW zonder aanvullend pensioen. Van hen heeft 25 OA moeite met rondkomen. Van ouderen met een aanvullend pensioen is dat 7%. Kwetsbare ouderen zijn vaker hoogbejaard, vrouw of alleenstaand, en ze komen vaker uit Iage sociaal economische klassen. Doorslaggevend voor hun kwetsbaarheid is echter het hebben van meer dan één aandoening en het hebben van functiebeperkingen in bewegen, zelfverzorging en het doen van het huishouden. Zeer kwetsbare ouderen boven de 65 iaar in Lisse: Op grond van onderzoek is de conclusie dat 7% van de ouderen (65+) op basis van slechte gezondheid gecombineerd met financiële problemen gerekend worden tot de zeer kwetsbare groep. Dat betreft in Lisse 308 ouderen. Tbename van het aantal ouderen boven de 75 iaar in Lisse: De groep ouderen is in Lisse groter dan in de regio, en in Nederland. 2020: totale ve achting bevolking is Waarvan 2214 (9, 1%) 75 jaar en ouder 2030: totale ve achting bevolking is waarvan 2876 (1 1,2%) 75 jaar en ouder Senioren die extramurale en intramurale zorçl nodiq hebben in Lisse: Momenteel kan 2/3 van de cliënten die hulp nodig hebben toe met zorg aan huis. 1/3 Van de Cliënten moet voor zorg in een verzorgingshuis of verpleeghuis worden opgenomen. In het uitvoeringsplan Wonen, Zorg en Welzijn wordt voorgesteld om 15 eenheden van wonen met voorzieningen te realiseren. Bij voorkeur in de wijk ten oostijde van het centrum. Daarbij speelt ook de transformatie van de Ooîevaarstraat en/of Rembrandtplein een rol. Toename van cliënten met een indicatie voor een vecorninnshuis in Lisse: De groep die verzorgingshuiszorg nodig heeft bedraagt nu 190 en neemt duidelijk toe. Van 2007 tot 2020 is er een toename van 60 personen Van 2007 tot 2030 is er een toename van 144 personen. Toename van cliënten met een verdleenhuisindicatie in Lisse: Het aantal psychogeriatrische en somatische patiënten met verpleeghuisindicatie, bedraagt nu 100 en neemt duidelijk toe. Van 2007 tot 2020 is er een toename van 130 personen Van 2007 tot 2030 is er een toename van 175 personen Voodvloeiend uit deze cijfers heeft de Seniorenraad Lisse het college daarom dringend geadviseerd meer zorg/verpleegplaatsen in het nieuwe ''Trompenburg'' op te nemen. Helaas is dat advies niet overgenomen. WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO): De neqen prestatievelden die onder de WMO vallen: Het bevorderen vpn sociale samenhang (Preventieg jeugdbeleid en opvoedingsondersteuning Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers Bevorderen padicipatie van mensen met beperkingen. 17 Binnen de groep kwetsbare ouderen heeft 18% financiële problemen. In Lisse moet 16% van de ouderen rondkomen van hun AOW zonder aanvullend pensioen. Van hen heeft 25 % moeite met rondkomen. Van ouderen met een aanvullend pensioen is dat 7%. Kwetsbare ouderen zijn vaker hoogbejaard, vrouw of alleenstaand, en ze komen vaker uit lage sociaal economische klassen. Doorslaggevend voor hun kwetsbaarheid is echter het hebben van meer dan één aandoening en het hebben van functiebeperkingen in bewegen, zelfverzorging en het doen van het huishouden. Zeer kwetsbare ouderen boven de 65 jaar in Lisse: Op grond van onderzoek is de conclusie dat 7% van de ouderen (65+) op basis van slechte gezondheid gecombineerd met financiële problemen gerekend worden tot de zeer kwetsbare groep. Dat betreft in Lisse 308 ouderen. Toename van het aantal ouderen boven de 75 jaar in Lisse: De groep ouderen is in Lisse groter dan in de regio, en in Nederland. 2020: totale verwachting bevolking is waarvan 2214 (9, 1 %) 75 jaar en ouder 2030: totale verwachting bevolking is waarvan 2876 (11,2%) 75 jaar en ouder Senioren die extramurale en intramurale zorg nodig hebben in Lisse: Momenteel kan 2/3 van de cliënten die hulp nodig hebben toe met zorg aan huis. 1/3 Van de Cliënten moet voor zorg in een verzorgingshuis of verpleeghuis worden opgenomen. In het uitvoeringsplan Wonen, Zorg en Welzijn wordt voorgesteld om 15 eenheden van wonen met voorzieningen te realiseren. Bij voorkeur in de wijk ten oostzijde van het centrum. Daarbij speelt ook de transformatie van de Ooievaarstraat en/of Rembrandtplein een rol. Toename van cliënten met een indicatie voor een verzorgingshuis in Lisse: De groep die verzorgingshuiszorg nodig heeft bedraagt nu 190 en neemt duidelijk toe. Van 2007 tot 2020 is er een toename van 60 personen Van 2007 tot 2030 is er een toename van 144 personen. Toename van cliënten met een verpleeghuisindicatie in Lisse: Het aantal psychogeriatrischeen somatische patiënten met verpleeghuisindicatie, bedraagt nu 1 00 en neemt duidelijk toe. Van 2007 tot 2020 is er een toename van 130 personen Van 2007 tot 2030 is er een toename van 175 personen Voortvloeiend uit deze cijfers heeft de Seniorenraad Lisse het college daarom dringend geadviseerd meer zorg/verpleegplaatsen in het nieuwe "Trompenburg" op te nemen. Helaas is dat advies niet overgenomen. WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO): De negen prestatievelden die onder de WMO vallen: 1. Het bevorderen van sociale samenhang 2. (Preventief) jeugdbeleid en opvoedingsondersteuning 3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. 4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 5. Bevorderen participatie van mensen met beperkingen. 17

18 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van Individuele voorzieningen voor mensen met een beperking. Hieronder valt: Hulp bij het huishouden Vewoersvoorziening: eigen auto, rolstoeltaxi of regiotaxi Vewoersvoorziening: scootmobiel, rolstoel, speciale fietsen (niet met hulpmotor) Woonvoorzieningen. Maatschappelijke opvang Bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg Verslavingsbeleide 8.. Prestatievelden met een wil zeggen dat ze grotendeels regionaal geregeld worden. Prestatieveld 1 t/m 6 wordt binnen de eigen gemeente geregeld. Wat houdt de WMO nu in, en wat ziin de toekomstiqe veranderinqen bil' de WMO: Compensatie en DadiciDatie.' Met ingang van 2007 is de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) ingevoerd. Daarin is de vroegere WVG opgenomen. Daarnaast ook de hulp bij het huishouden, die tot 2007 in de AWBZ. zat. Door de WMO werden de gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning. Gemeentes dienen elke 4 jaar een nieuw beleidsplan op te stellen. Z/aé houdt maatschappelil'ke Daàicipatie in: Het kunnen voeren van een huishouden Het normale gebruik van een woning Het zich in en om de woning kunnen verplaatsen Het zich zodanig kunnen verplaatsen dat aansluiting kan worden gevonden bij regionale, bovenregionale en Iandelijke ve oersystemen Het kunnen ontmoeten van andere mensen en het aangaan en onderhouden van sociale verbanden om op die manier te kunnen deelnemen aan het lokale sociaalmaatschappelijke Ieven. Padicipatie van senioren: De arbeidspadicipatie van vrouwen tussen de 50 en 55 jaar is toegenomen tot 66% in Dat is anderhalf keer zoveel als in In diezelfde periode verdrievoudigde onder vrouwen van 60 tot 65 jaar de arbeidsdeelname tot 18 procent. Het jrootste deel van de cliënten van de WMO betreo ouderen. Uit recente onderzoeken is gebleken, dat er in Nederland eenzame ouderen zijn, waarvan ouderen extreem eenzaam. Een belangrijk gegeven, als het gaat om padicipatie in de samenleving. Z/af houdt de ''kantelinq'' in: Bij de kanteling is de insteek, dat men kijkt naar wat mensen nog wel kunnen. Het betekent een andere wijze van samenwerken en een andere houding naar de cliënt. Vooral goed luisteren en kijken naar eigen kracht. Hulpverleners moeten meer op hun handen gaan zitten. Daarvoor wordt een scholings/trainingstraject georganiseerd, voordat gestad wordt met het voeren van (keukentafellgesprekken. Mensen met een beperking en ouderen kunnen geen ''vooaieningen'' meer eisen. Zij moeten benoemen waarin ze belemmerd worden. Er moet gedacht worden in oplossingen op maat in plaats van voorzieningen. Daarnaast wordt waar mogelijk de eigen mogelijkheden en die van het eigen sociale systeem aangesproken. Het proces van gemeenten en burgers om tot een volledige invulling van de compensatieplicht te komen, is het 'kantelingsproces'' Individuele voorzieningen voor mensen met een beperking. Hieronder valt: Hulp bij het huishouden Vervoersvoorziening: eigen auto, rolstoeltaxi of regiotaxi Vervoersvoorziening: scootmobiel, rolstoel, speciale fietsen (niet met hulpmotor) Woonvoorzieningen. 7. Maatschappelijke opvang 8. Bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg 9. Verslavingsbeleid Prestatievelden met een wil zeggen dat ze grotendeels regionaal geregeld worden. Prestatieveld 1 tlm 6 wordt binnen de eigen gemeente geregeld. Wat houdt de WMO nu in, en wat zijn de toekomstige veranderingen bij de WMO: Compensatie en participatie: Met ingang van 2007 is de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) ingevoerd. Daarin is de vroegere WVG opgenomen. Daarnaast ook de hulp bij het huishouden, die tot 2007 in de AWBZ. zat. Door de WMO werden de gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning. Gemeentes dienen elke 4 jaar een nieuw beleidsplan op te stellen. Wat houdt maatschappelijke participatie in: Het kunnen voeren van een huishouden Het normale gebruik van een woning Het zich in en om de woning kunnen verplaatsen Het zich zodanig kunnen verplaatsen dat aansluiting kan worden gevonden bij regionale, bovenregionale en landelijke vervoersystemen Het kunnen ontmoeten van andere mensen en het aangaan en onderhouden van sociale verbanden om op die manier te kunnen deelnemen aan het lokale sociaalmaatschappelijke leven. Participatie van senioren: De arbeidsparticipatie van vrouwen tussen de 50 en 55 jaar is toegenomen tot 66% in Dat is anderhalf keer zoveel als in In diezelfde periode verdrievoudigde onder vrouwen van 60 tot 65 jaar de arbeidsdeelname tot 18 procent. Het grootste deel van de cliënten van de WMO betreft ouderen. Uit recente onderzoeken is gebleken, dat er in Nederland eenzame ouderen zijn, waarvan ouderen extreem eenzaam. Een belangrijk gegeven, als het gaat om participatie in de samenleving. Wat houdt de "kanteling" in: Bij de kanteling is de insteek, dat men kijkt naar wat mensen nog wel kunnen. Het betekent een andere wijze van samenwerken en een andere houding naar de cliënt. Vooral goed luisteren en kijken naar eigen kracht. Hulpverleners moeten meer op hun handen gaan zitten. Daarvoor wordt een scholings/trainingstraject georganiseerd, voordat gestart wordt met het voeren van (keukentafel)gesprekken. Mensen met een beperking en ouderen kunnen geen "voorzieningen" meer eisen. Zij moeten benoemen waarin ze belemmerd worden. Er moet gedacht worden in oplossingen op maat in plaats van voorzieningen. Daarnaast wordt waar mogelijk de eigen mogelijkheden en die van het eigen sociale systeem aangesproken. Het proces van gemeenten en burgers om tot een volledige invulling van de compensatieplicht te komen, is het "kantelingsproces". 18

19 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 68 Einen Kracht-conferenties.' In een Eigen Kracht-conferentie komt het sociaal netwerk van iemand die ondersteuning nodig heeft, bijeen om samen een plan te bedenken. Een onafhankelijk coördinator helpt bij de voorbereiding van de conferentie. De cliënt heeft met zijn sociaal netwerk zo zeggenschap en regie over de aanpak. De ornanisaties die daarin samenwerken met de Verenininq Nededandse Gemeenten (VNG): Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-raad) Koepel van Iandelijke ouderenorganisaties (CSO) Programma Versterking Cliënten Positie (VCP) af veranderde er al in de MO Lo. v. de F FZ en de IZGJ Het ''recht op zorg'' in de AWBZ veranderde in îîvergoeding met beperkte zorgplicht''. Er moest voorop staan, dat mensen met een beperking beter moesten padiciperen in de maatschappij. Het beleid veranded van ''zorgen voor'' naar zorgen dat'' En ook meer uitgaan van de opstelling ''nee, mits'' in plaats van 'ja tenzë' In de WVG werd gekeken naar de Aoedkoopst adequate oplossing'' nu zoekt men naar de ''goedkoopst compenserende oplossing'' Introductie van de wederkerinheid in de MO.' Dit principe wordt in de uitvoering van het WMo-beleid ge'l'ntroduceerd.. Waar mogelijk wordt de cliënt gevraagd iets terug te doen voor de ondersteuning die hij krijgt aangeboden, bij voorkeur in de vorm van het ondersteunen van anderen. Toename van de kosten van de Z/MO door de vernrbkino De kosten voor AWBZ en WMO rijzen intussen de pan uit. Bovendien is er nu een grote groep 6s-plussers de z.g.grlze go/f'' met pensioen gegaan. Over enige jaren zal vanuit die grote groep ook een toenemende vraag naar hulp en zorg komen. Daarnaast er is ook sprake van minder jongeren en mede daardoor minder mensen die deze zorg zullen kunnen verlenen. Tussen 2012 en 2016 moet er 200 miljoen euro bezuinigd worden op de WMO. Dit wordt naar rato over de gemeenten verdeeld. Dus met een beperkter budget moeten steeds meer mensen geholpen worden. De politieke kleur van de gemeente kan ook tot verschillende besluiten Ieiden. WMo-adviesraad Lisse: Faa/û' Het is wettelijk vastgelegd, dat er cliëntenpadicipatie moet zijn, wat betreft de WMO. De WMOadviesraad in Lisse behartigt belangen van inwoners die gebruik maken van regelingen uit de WMO. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B & W. Zij adviseed binnen de WMO over veel dagelijkse zaken zoals o.a.: De sociale samenhang in de diverse wijken De jeugd met specifieke problemen Vrijwilligerswerk en de zorg voor de medemens en mantelzorgers Collectief vervoer, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en woonvoorzieningen Samenstellinq.' De WMo-adviesraad moet een afspiegeling zijn van de samenleving en uit een a&aardiging bestaan van alle terreinen binnen de WMO. De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: 2 Vedegenwoordigers van de Stichting platform Gehandicaptenbeleid, 1 vacature 2 Vedegenwoordigers van de Seniorenraad 1 Vedegenwoordiger van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking 1 Vedegenwoordiger van de Voedselbank 1 Vedegenwoordiger van mensen met een of meer beperkingen 1 Vedegenwoordiger van de Centrale Cliëntenraad van Marente 19 Eigen Kracht-conferenties: In een Eigen Kracht-conferentie komt het sociaal netwerk van iemand die ondersteuning nodig heeft, bijeen om samen een plan te bedenken. Een onafhankelijk coördinator helpt bij de voorbereiding van de conferentie. De cliënt heeft met zijn sociaal netwerk zo zeggenschap en regie over de aanpak. Oe organisaties die daarin samenwerken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-raad) Koepel van landelijke ouderenorganisaties (CSO) Programma Versterking Cliënten Positie (VCP) Wat veranderde er al in de WMO t.o.v. de AWBZ en de WVG: Het "recht op zorg" in de AWBZ veranderde in "vergoeding met beperkte zorgplicht". Er moest voorop staan, dat mensen met een beperking beter moesten participeren in de maatschappij. Het beleid verandert van "zorgen voor'' naar "zorgen dat". En ook meer uitgaan van de opstelling "nee, mits", in plaats van 'ja, tenzij" In de WVG werd gekeken naar de "goedkoopst adequate oplossing", nu zoekt men naar de "goedkoopst compenserende oplossing". Introductie van de wederkerigheid in de WMO: Dit principe wordt in de uitvoering van het WMO-beleid geïntroduceerd.. Waar mogelijk wordt de cliënt gevraagd iets terug te doen voor de ondersteuning die hij krijgt aangeboden, bij voorkeur in de vorm van het ondersteunen van anderen. Toename van de kosten van de WMO door de vergrijzing: De kosten voor AWBZ en WMO rijzen intussen de pan uit. Bovendien is er nu een grote groep 65-plussers de z.g."grijze golf" met pensioen gegaan. Over enige jaren zal vanuit die grote groep ook een toenemende vraag naar hulp en zorg komen. Daarnaast er is ook sprake van minder jongeren en mede daardoor minder mensen die deze zorg zullen kunnen verlenen. Tussen 2012 en 2016 moet er 200 miljoen euro bezuinigd worden op de WMO. Dit wordt naar rato over de gemeenten verdeeld. Dus met een beperkter budget moeten steeds meer mensen geholpen worden. De politieke kleur van de gemeente kan ook tot verschillende besluiten leiden. WMO-adviesraad Lisse: Taak: Het is wettelijk vastgelegd, dat er cliëntenparticipatie moet zijn, wat betreft de WMO. De WMOadviesraad in Lisse behartigt belangen van inwoners die gebruik maken van regelingen uit de WMO. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B & W. Zij adviseert binnen de WMO over veel dagelijkse zaken zoals o.a.: De sociale samenhang in de diverse wijken De jeugd met specifieke problemen Vrijwilligerswerk en de zorg voor de medemens en mantelzorgers Collectief vervoer, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en woonvoorzieningen Samenstelling: De WMO-adviesraad moet een afspiegeling zijn van de samenleving en uit een afvaardiging bestaan van alle terreinen binnen de WMO. De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: 2 Vertegenwoordigers van de Stichting platform Gehandicaptenbeleid, 1 vacature 2 Vertegenwoordigers van de Seniorenraad 1 Vertegenwoordiger van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking 1 Vertegenwoordiger van de Voedselbank 1 Vertegenwoordiger van mensen met een of meer beperkingen 1 Vertegenwoordiger van de Centrale Cliëntenraad van Marente 19

20 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 68 1 Vedegenwoordiger van de Huurdersbelangenvereniging Duin- en Bollenstreek 1 Vacature van de vedegenwoordiger van Helpende Handen 1 Vàcature van vedegenwoordiger van het SWOL en Steunpunt Mantelzorg 1 Vacature van de Familieraad GGZ Duin- en Bollenstreek 1 Vacature als vedegenwoordiger voor de jeugd. Advies uitbrennen.' In de WMO is vastgelegd dat de gemeenten de ingezetenen moeten betrekken bij de voorbereiding van beleid en dat de ontwerpplannen dienen te worden voorgelegd aan vertegenwoordigers van representatieve organisaties. Samenvoenen adviezen van de Seniorenraad en de WMo-adviesraad.' In het najaar heeft wethouder Adri de Roon verzocht om over beleidsstukken, die zowel aan de WMo-adviesraad als aan de Seniorenraad worden voorgelegd, in het vervolg een gezamenlijk advies uit te brengen. Er is een gezamenlijke flyer gemaakt voor meer naamsbekendheid. WMo-prestatievelden, die onder de ISD vallen: De WMo-vooaieninnen, die onder de ISD vallen: Vewoersvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen Woonvoorzieningen Hulp bij het huishouden Hoe zich aan te melden bii de ISD voor een voocieninq.. Website ISD:.isdbollenstreek.nl. ' Formulierenbriqade''.' hulp bii het invullen van de formulieren.' De formulierenbrigade van de ISD. Deze mensen helpen iedere dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur. Zij zijn aanwezig bij het Lokaal Loket in het gemeentehuis. Veranderinqen in de einen biidraçw vanaf 2012 voor inwoners van Lisse: Vanaf 1 januari 2012 geldt een eigen bijdrage naar draagkracht van panvragen voor een individuele woon- of vewoersvoociening, via de WMO. De eigen bijdrage is voor éénpersoonshuishoudens minimaal f 18,00 en voor meerpersoonshuishoudens f 25,80. Het C.A.K. int de eigen bijdrage, die afhankelijk is van het inkomen en het vermogen en die nooit hoger kan zijn, dan de prijs van de voorziening. Er geldt geen eigen bijdrage voor: Rolstoelen Woonvoorzieningen voor kinderen tot 18 jaar Bepaalde vaste financiële tegemoetkomingen voor verhuis- en inrichtingskosten Het gebruik van een eigen auto, taxi of rolstoeltaxi Als iemand of zijn padner is opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Dan betaalt men al een eigen bijdrage voor zorg met verblijf. :.IAKO. rl. =. ;. I ' : j-.. ë -. : :. --, - :a-t. o o. l $ 1: - )' 1 Vertegenwoordiger van de Huurdersbelangenvereniging Duin- en Bollenstreek 1 Vacature van de vertegenwoordiger van Helpende Handen 1 Vacature van vertegenwoordiger van het SWOL en Steunpunt Mantelzorg 1 Vacature van de Familieraad GGZ Duin- en Bollenstreek 1 Vacature als vertegenwoordiger voor de jeugd. Advies uitbrengen: In de WMO is vastgelegd dat de gemeenten de ingezetenen moeten betrekken bij de voorbereiding van beleid en dat de ontwerpplannen dienen te worden voorgelegd aan vertegenwoordigers van representatieve organisaties. Samenvoegen adviezen van de Seniorenraad en de WMO-adviesraad: In het najaar heeft wethouder Adri de Roon verzocht om over beleidsstukken, die zowel aan de WMO-adviesraad als aan de Seniorenraad worden voorgelegd, in het vervolg een gezamenlijk advies uit te brengen. Er is een gezamenlijke flyer gemaakt voor meer naamsbekendheid. WMO-prestatievelden, die onder de lsd vallen: De WMO-voorzieningen. die onder de ISO vallen: Vervoersvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen Woonvoorzieningen Hulp bij het huishouden Hoe zich aan te melden bij de lsd voor een voorziening: Website lsd: "Formulierenbrigade": hulp bij het invullen van de formulieren: De formulierenbrigade van de lsd. Deze mensen helpen iedere dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur. Zij zijn aanwezig bij het Lokaal Loket in het gemeentehuis. Veranderingen in de eigen bijdrage vanaf 2012 voor inwoners van Lisse: Vanaf 1 januari 2012 geldt een eigen bijdrage naar draagkracht van aanvragen voor een individuele woon- of vervoersvoorziening, via de WMO. De eigen bijdrage is voor éénpersoonshuishoudens minimaal 18,00 en voor meerpersoonshuishoudens 25,80. Het C.A.K. int de eigen bijdrage, die afhankelijk is van het inkomen en het vermogen en die nooit hoger kan zijn, dan de prijs van de voorziening. Er geldt geen eigen bijdrage voor: Rolstoelen Woonvoorzieningen voor kinderen tot 18 jaar Bepaalde vaste financiële tegemoetkomingen voor verhuis- en inrichtingskosten Het gebruik van een eigen auto, taxi of rolstoeltaxi Als iemand of zijn partner is opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Dan betaalt men al een eigen bijdrage voor zorg met verblijf. WMO: Bevorderen van sociale samenhang (prestatieveld 1): De beleidsmedewerker buurtgericht werken, ook wel de "buurtregisseur" genoemd, van Lisse is Monique van der Weijden. Telefoon: Het klantcontactcentrum is er voor vragen op het gebied van de openbare ruimte: Telefoon:

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse.

Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse. SENIORENRAAD LISSE Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse. Aanwezig: B. van Amersfoort, R. van Graven,

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN EENHEID KLANT Postbus 30018, 9400 RA ASSEN Noordersingel 33, 9401 JW ASSEN Telefoon 14-0592 Fax 0592-366 413 AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN Wet Maatschappelijke Ondersteuning In te vullen door

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid;

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; Het college van de gemeente Lisse; overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 OPSCHRIFT Vergadering van 19 april 2016 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Onderwerp Raadsmededeling over: motie voorkomen stapeling eigen bijdrage - Besluitvormend

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl.

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl. Ivanl -W- -W- GEMEENTE Hoorn Afdeling Sociale Zaken Aan de leden van de raad Bureau Beleid en Bedrijfsvoering Contactpersoon Telefoonnr. Email D. Bruijn 0229-252200 gemeente@hoorn.nl Uw brief d.d. Zaaknummer

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Colofon. Beste inwoners van de gemeente Vlagtwedde, Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht.

Colofon. Beste inwoners van de gemeente Vlagtwedde, Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Colofon Teksten Bureau communicatie gemeente Vlagtwedde, Judith Boekel Vormgeving Guichard grafische vormgeving, Groningen Fotografie Roelof Bos en Ministerie van VWS Druk D&D Synergon Winschoten 3 Beste

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Samen leven in de gemeente Best

Samen leven in de gemeente Best Samen leven in de gemeente Best Inhoud De WMO en u 4 Veel voorkomende oplossingen 1. Hulp bij het huishouden 6 2. Woonvoorziening 8 3. Vervoersvoorziening 11 4. Rolstoelvoorziening 13 5. Sportvoorziening

Nadere informatie

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle Oranjeplein 1 5051 LT Goirle Goirle, 21 oktober

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE STAPEL!

WEGWIJS IN DE STAPEL! WEGWIJS IN DE STAPEL! Wat veroorzaakt de stapeling van kosten en welke regelingen voor financiële ondersteuning zijn er om uw uitgaven te beperken of uw inkomsten aan te vullen? 1 1 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

VOORZIENINGEN in 2015

VOORZIENINGEN in 2015 VOORZIENINGEN in 2015 ALGEMEEN... 2 1.1 WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)... 2 1.2 ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW)... 2 1.3 WET LANGDURIGE ZORG (WLZ)... 2 1.4 WTCG (Wet Tegemoetkoming chronisch zieken

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Betreft: aanvullend advies inzake onafhankelijk vertrouwenspersoon Wmo (advies 2014-07)

Betreft: aanvullend advies inzake onafhankelijk vertrouwenspersoon Wmo (advies 2014-07) Aan: het college van burgemeester en wethouders postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur Stichting Wmo-adviesraad Etten-Leur Etten-Leur, 16 oktober 2014. Betreft: aanvullend advies inzake onafhankelijk vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

VOORZIENINGEN in 2014 in de gemeente Waalre

VOORZIENINGEN in 2014 in de gemeente Waalre Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 WMO WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING.... 2 HULP BIJ HET HUISHOUDEN.... 2 WONINGAANPASSING... 2 Traplift... 3 VERVOERSVOORZIENINGEN.... 3 Taxbus: De Vallei. Connexxion....

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad

8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad Aan College van de Gemeente Lelystad Van Wmo Cliëntenraad Lelystad Tav wethouder mevr. J. Sparreboom Adres Postbus 91 Adres Lemmerstraat 127 8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad Telefoon 0320 264407 E-mail

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minimaregelingen Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minder belasting betalen 1 Algemene Heffingskorting; Arbeidskorting; Kindgebonden budget; Inkomens afhankelijke

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp

Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp www.wmoadviesraadleiderdorp.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taken en werkwijze Wmo-adviesraad Leiderdorp 3 3. Uitgebrachte adviezen 4 4. Activiteiten van de

Nadere informatie

Zorgen voor een ander en geldzaken. Mezzo helpt u met tips en verwijzingen

Zorgen voor een ander en geldzaken. Mezzo helpt u met tips en verwijzingen Zorgen voor een ander en geldzaken Mezzo helpt u met tips en verwijzingen Werk U bent mantelzorger als u langdurig en intensief voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind,

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

In chronologische volgorde behandelen we onderstaand de hoofdstukken uit de concept verordening Wmo 2015.

In chronologische volgorde behandelen we onderstaand de hoofdstukken uit de concept verordening Wmo 2015. Adviesraad Wmo Gemeente Wijk bij Duurstede Aan: College van B&W Gemeente Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 24 september 2014 Betreft: Advies inzake de concept Wmo-verordening 2015, op de versie welke

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Uitgangspunten voor een aanvulling op het beleidsplan Wmo 2013-2016

Uitgangspunten voor een aanvulling op het beleidsplan Wmo 2013-2016 Uitgangspunten voor een aanvulling op het beleidsplan Wmo 2013-2016 Het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2013 2016, Samen werken aan zelfredzaamheid is door de gemeenteraad op 3 oktober 2013

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Putten, mei

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Putten, mei Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Putten, mei 2013 1 VOORWOORD Hierbij treft u het jaarverslag aan van de Wmo-raad Putten over het jaar 2012. Het verslagjaar wordt ter kennisneming

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie