Informatieboekje. website: tel: (010) Versie 2 april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013"

Transcriptie

1 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: ( ) Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling en kernwaarden 2.1 Algemene informatie 2.2 Vakantiedagen 2.3 Peppie s Zorg medewerkers 2.4 Geregistreerde kinderopvang 2.5 Anti discriminatiecode 2.6 Oudercommissie 3. Gastouderopvang via Peppie s Zorg 3.1 Voordelen gastouderopvang 3.2 Aantal op te vangen kinderen 3.3 Pedagogisch beleid 3.4 Dagindeling bij de gastouder 3.5 Zieke kinderen 3.6 Contacten met ouders 3.7 Veiligheid opvanglocatie 3.8 Inschrijving ouder Inschrijving bestaand koppel 4. Bemiddeling via Peppie s Zorg 4.1 Functie bemiddelingsmedewerker 5. Gastouderopvang voor uw kind 5.1 Vereisten voor gastouderschap 5.2 Wettelijke vereisten voor gastouderschap

2 6. Eisen aan de opvanglocatie 6.1 Maximum aantal kinderen 6.2 Aparte slaapruimte kinderen jonger dan anderhalf jaar 6.3 Voldoende speelruimte 6.4 Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid 6.5 Ongevallenregistratie en protocol kindermishandeling 6.6 Achterwacht bij vier of meer kinderen 6.7 Opvanglocatie altijd volledig rookvrij 6.8 Voldoende rookmelders 7. Selectie en begeleiding gastouders 7.1 Werving 7.2 Inschrijving gastouder 7.3 Het kennismakingsgesprek 7.4 Het koppelingsgesprek en proefperiode 7.5 Evaluatie gesprek gast- en vraagouder Evaluatie gesprek houder 7.6 Begeleiding en ondersteuning door het gastouderbureau_ 7.7 Opvangkosten gastouderopvang Klachtencommissie en klachtenreglement 7.9 Privacy reglement 8.Verzekeringen 8.1 Verzekeringen gastouder 8.2 Verzekeringen vraagouder Bijlagen: 1. Algemene voorwaarden Gastouderbureau Peppie s zorg 2.Regels overeenkomst van opdracht(ouders en gastouders) 3. Selectie criteria /belasting gastouder 4.Tabel Tegemoetkomingpercentage en opvangkosten Aanmeldformulier ouders 6. Aanmeldformulier gastouder 7. Diplomalijst gastouders

3 1.Voorwoord Peppie s Zorg acht het van hoog belang dat alle vraagouders en gastouders volledig op de hoogte zijn van de werkzaamheden van een gastouderbureau. Om die reden wordt dit informatieboekje aan alle vraagouders, gastouders en indien opgevraagd ook aan potentiële klanten verstrekt. Met behulp van deze informatie biedt Peppie s Zorg iedereen inzicht in onze beleidsvoering, onze werkwijze, de inschrijfprocedure, de eisen die worden gesteld aan gastouders en opvanglocaties, kortom alle informatie die u nodig heeft om met alle zekerheid voor gastouderopvang te kunnen kiezen. Met vriendelijke groet, Dhr. D. Pierre Ijsebaert 3

4 2. Doelstelling en kernwaarden Het gastouderbureau heeft als doel het bevorderen van kinderopvang in zijn algemeenheid. De kernfunctie is het begeleiden en verzorgen van kinderen in een pedagogisch verantwoorde, inspirerende, uitdagende en liefdevolle omgeving, waarbij individuele aandacht voor het kind voorop staat. In deze omgeving krijgen de kinderen de kans zich naar eigen aard, aanleg en mogelijkheden te ontwikkelen. Dit speelt zich af in een warme, tolerante sfeer, waarin het kind zich veilig voelt en plezier heeft. Voor kinderen met een handicap wordt samen met de ouders gekeken naar onze mogelijkheden. Onze organisatie is betrokken bij en staat open voor vragen van ouders en ontwikkelingen in de samenleving. Uitgangspunt hierbij zijn de volgende kernwaarden: -Ondernemend: Onze organisatie is volop in beweging! We zijn creatief, vindingrijk en resultaatgericht, maar realistisch oftewel we nemen verantwoorde risico s. -Kindgericht: Ieder kind is voor ons belangrijk en uniek. We handelen vanuit de vraag van het individuele kind, binnen de kaders van het pedagogisch beleid -Klantgericht: Wij zorgen dat we weten wat de klant van ons wil. We nemen de wensen van kind, ouder en medewerkers serieus en geven ook grenzen aan. -Kwaliteitsbewust: We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze organisatie. Dit betekent dat we voortdurend werken aan verbetering van alle aspecten binnen onze organisatie. We maken daarin bewuste keuzes. -Betrokken en respectvol: We zijn een professionele organisatie, waarin iedereen persoonlijk benaderd wordt. We communiceren open richting de ouders, kind en medewerker. -Omgevingsbewust: We richten onze blik naar buiten, als organisatie en met de kinderen. We weten wat er speelt in de omgeving en de samenleving. Daar waar we mogelijkheden zien spelen we in op activiteiten en ontwikkelingen. -Enthousiast: We zijn trots op onze organisatie en op ons vak. We hebben plezier in ons werk en stralen dit uit! 4

5 2.1 Algemene informatie Het GOB is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer Op maandag tot en met donderdag van uur. Als u een vraag of een mededeling heeft voor de bemiddelingsmedewerkster kan dit ook altijd via sturen naar Peppie s Zorg op adres; 2.2 Vakantiedagen op algemene feestdagen op vrijdag na Hemelvaart tussen Kerst en Nieuwjaarsdag 2.3 Medewerkers De algehele leiding van het gastouderbureau is in handen van dhr. D.P. Ijsebaert (houder), mevr. Tia Simson is de beleidsmedewerkster en dhr. John Piqué is de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. 2.4 Geregistreerde kinderopvang Voor u als ouder is het van belang om te weten dat de het gastouderbureau geregistreerd staat bij de gemeente Rotterdam. Alleen als u gebruik maakt van geregistreerde kinderopvang komt u aanmerking voor tegemoetkoming van het Rijk op grond van de Wet Kinderopvang. Uiteraard kunt u een kopie van deze registratie bij ons opvragen. De GGD voert - in opdracht van de Gemeente Rotterdam - jaarlijks inspecties uit om de kwaliteit van de opvang(o.a. de veiligheid, hygiëne en pedagogisch beleid) bij Peppie s Zorg te controleren. 2.5 Antidiscriminatie code Onze organisatie maakt geen onderscheid tussen personen op grond van ras, huidskleur, sekse, afkomst, geloof, levensbeschouwing, seksuele geaardheid of leeftijd. Het is een ieder die zich in ons gebouw of op ons terrein bevindt verboden om: discriminerende opmerkingen of grappen te maken, materialen te verspreiden die discriminerend zijn of aanzetten tot discriminatie propaganda te maken voor discriminerende organisaties. 5

6 2.6 Oudercommissie De taak van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de ouders. Minimaal drie ouders van kinderen maken deel uit van de oudercommissie. Wat doet de oudercommissie? Denkt mee over het pedagogisch beleid van het gastouderbureau Als u een vraag of suggestie voor de oudercommissie heeft, of als u wilt deelnemen aan de oudercommissie, kunt u dit doorgeven via De leden van de oudercommissie stellen nieuwe ouders op de hoogte van het bestaan van de oudercommissie. Een lijst met de namen van de leden, waarop vermeld de wijze waarop men met hen contact kan worden gezocht, wordt duidelijk kenbaar gemaakt De goedgekeurde verslagen zijn voor iedereen op aanvraag verkrijgbaar. Eenmaal per jaar brengt de oudercommissie verslag uit over haar activiteiten, dit kan ook d.m.v. een publicatie. De houder stelt de oudercommissie in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van de houder met betrekking tot: o De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 2.6; o Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; o Openingstijden; o Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen, waaronder voorschoolse educatie; o De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten; Wijziging van de prijs van peuterspeelzaalwerk. Van een advies als bedoeld in het eerste lid kan de houder slechts afwijken indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van het peuterspeelzaalwerk zich tegen het advies verzet. De oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen, genoemd in het eerste lid. De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 6

7 3.Gastouderopvang via Peppie s Zorg Gastouderopvang is een kleinschalige, flexibele vorm van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar, in de woning van een gastouder of ouder. Hierdoor wordt de thuissituatie van de gastkinderen zoveel mogelijk benaderd. Het Gastouderbureau draagt zorg voor de pedagogisch verantwoorde gastouderopvang. Het Gastouderbureau draagt er(door de jaarlijkse Risico Inventarisatie en Evaluatie, RI&E) tevens zorg voor dat de veiligheid en de hygiëne van de gastouderwoning voldoen aan de eisen gesteld in de Wet kinderopvang. Het Gastouderbureau Peppie s zorg bemiddelt uitsluitend voor ouders die onregelmatig/flexibele opvang nodig hebben. Informatie is via verkrijgbaar. 3.1 Voordelen gastouderopvang Door de opvang bij gastouders worden de ouders met kinderen in de gelegenheid gesteld buitenshuis te werken, een studie te beginnen(of af te maken) of cursussen te volgen. Voor zowel ouder als gastouder kan gastouderopvang vele voordelen bieden. Gastouders vinden voldoening in hun werk. Het levert gezelligheid op, uitbreiding van de sociale contacten en tevens een verdienste. Kinderen kunnen via gastouderopvang wennen aan de omgang met andere volwassenen en kinderen, zodat hun leefwereld verruimd wordt terwijl hen opvang wordt geboden in dezelfde huiselijke sfeer als thuis. Gastouderopvang is dan ook bestemd voor ouders/ verzorgers die opvang zoeken voor hun kind(eren), binnen een gezinssituatie. Deze ouders/verzorgers hebben regelmatig opvang nodig (min. 5 uur per week, 20 uur per maand, max. 230 uur per maand) en zoeken daarvoor een gastouder. Het kan gaan om vaste dagen en tijden of om flexibele dagen en tijden. 3.2 Veranderingen kinderopvangtoeslag 2013 Per 2013 zijn er hogere kwaliteitseisen gesteld voor gastouders en gastouderbureaus. De belangrijkste veranderingen zijn: Minder kinderopvangtoeslag voor het eerste kind Het maximale uurtarief voor gastouderopvang wordt verhoogd naar 5,17. Werkgeversbijdrage kinderopvangtoeslag wordt afhankelijk van inkomen. Kinderopvangtoeslag doelgroep ouders wordt gekoppeld aan lengte traject. 7

8 Voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag veranderingen 2013 ga naar: Pedagogisch beleid Het gastouderbureau wil kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang bieden: kinderopvang die bijdraagt aan de goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving (Wet kinderopvang, 2005). Dit betekent dat we ervoor zorgen dat we de kinderen: een gevoel van emotionele veiligheid bieden (ervoor zorgen dat ze zich prettig voelen, het naar hun zin hebben). de gelegenheid geven om de persoonlijke competentie te ontwikkelen (ontwikkelen van zelfstandigheid,zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit). de gelegenheid geven om de sociale competentie te ontwikkelen (oefenen van sociale kennis en vaardigheden, zoals communiceren, samenwerken, anderen helpen en omgaan met conflicten). de gelegenheid geven om zich waarden en normen eigen te maken (de cultuur van de samenleving) In het pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau staat uitgewerkt hoe we deze opvoedingsdoelen proberen te bereiken. Gastouders hebben een kopie van het pedagogisch beleidsplan in de werkmap voor gastouders. Het pedagogisch beleidsplan dient als leidraad voor het pedagogisch handelen van de gastouder. Ouders kunnen het pedagogisch beleidsplan opvragen bij de bemiddelingsmedewerker. Voor het handelen in speciale situaties zijn specifieke werkinstructies voor de gastouder opgesteld (bijv. ziekte en ongevallen, Calamiteiten, Kindermishandeling en het toedienen van medicijnen e.d.). Ook deze werkinstructies zijn opgenomen in de Werkmap voor gastouders. 3.4 Dagindeling bij de gastouder Hoe de dag bij een gastgezin verloopt wordt voornamelijk bepaald door de dagindeling afgesteld op de wensen, behoeften en afspraken van de gastkinderen en ouders. Doordat ieder gezin haar eigen regels en gewoontes heeft, leren gastkinderen hiermee rekening te houden en wordt hun leefwereld verruimd. 3.5 Zieke kinderen In de Werkmap voor gastouders, die iedere gastouder in haar bezit heeft, is het beleid ten aanzien van ziekte vermeld. Het GOB hanteert de adviezen van de GGD. 8

9 Uiteraard kunnen ouders in overleg met de gastouderbesluiten of een kind bij ziekte naar de gastouder gaat. Mocht uw kind medicatie nodig hebben dat door de gastouder gegeven moet worden, dan bent u verplicht het formulier "medicijngebruik" te tekenen. Het beleid bij ziekte kunt u opvragen bij de bemiddelingsmedewerker. 3.6 Contacten met ouders. Wij vinden het belangrijk dat de bemiddelingsmedewerker een goed contact met u als vraagouder heeft en dat u goed geïnformeerd wordt over de werkwijze van het gastouderbureau in het algemeen en de opvang van uw kind in het bijzonder. Dit doen wij door de contactmomenten tijdens de diverse gesprekken zoals: Het Intakegesprek (na ontvangst van het aanmeldformulier, bijlage 4)zal de bemiddelingsmedewerker telefonisch een afspraak maken voor een intakegesprek bij u thuis. Tijdens dit gesprek zal de bemiddelingsmedewerker proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw wensen ten aanzien van de opvang. Tevens wordt een bemiddelingsovereenkomsttussen u en het Gastouderbureau afgesloten; Het kennismakingsgesprek; hierover op pagina 14 meer Het koppelingsgesprek; hierover op pagina 14 meer Het evaluatiegesprek: hierover op pagina 15 meer Gastkind bespreking (minimaal één keer per jaar bezoekt de bemiddelingsmedewerker de gastouder om de opvang te bespreken); Drie-gesprek; gesprek met ouder, gastouder en bemiddelingsmedewerker. Tevens informeert het gastouderbureau u door het organiseren van thema-avonden, en door middel van de nieuwsbrief (minimaal eenmaal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief). 3.7 Veiligheid opvanglocatie Peppie s Zorg voert een verantwoord veiligheidsbeleid. De Wet kinderopvang eist een risico-inventarisatie (RIE) en een Verklaring Omtrent Gedrag. De risicoinventarisatie en evaluatie laten zien wat kinderen kan overkomen, hoeveel en welke ongevallen er met kinderen zijn geweest, wat de aanbieder hieraan doet of heeft gedaan en wat dat heeft opgeleverd. Deze gegevens zijn openbaar voor ouders en medewerkers. Voor het maken van de risico-inventarisatie is een model ontwikkeld dat aanbieders kunnen gebruiken. Dit model bestaat uit twee delen. Voor het deel veiligheid is door Consument en Veiligheid de methode Veiligheidsmanagement ontwikkeld. Het Landelijk Centrum voor Hygiëne en 9

10 Veiligheid heeft de methode Gezondheidsmanagement voor het deel gezondheid ontwikkeld. Na de uitvoering van de RIE wordt besproken welke eventuele maatregelen getroffen moeten worden om te kunnen voldoen aan een veilige, gezonde en kindvriendelijke opvanglocatie. De RIE wordt jaarlijks herhaald om te controleren of na enige tijd de opvanglocatie nog steeds voldoet of opnieuw aangepast moet worden. 3.8 Inschrijving ouder Indien u overweegt om gebruik te maken van de diensten van het gastouderbureau treedt de volgende procedure in werking: Aanmeldingsformulier ouder retourneert; Binnen 7 werkdagen wordt een afspraak voor een intakegesprek gemaakt; U kunt al uw wensen m.b.t. de opvangdagen/-tijden en gastgezin aan ons kenbaar maken in dit gesprek. Aan de hand van de gegevens uit het intakegesprek maakt het gastouderbureau een offerte en stuurt deze samen met een contract tussen Gastouderbureau en Ouder toe aan de ouder. De offerte heeft u nodig om een tegemoetkoming van het Rijk in de kosten kinderopvang aan te vragen; Het gastouderbureau is gedurende 30 dertig kalenderdagen gebonden aan een offerte. Wanneer de ouder in het bestand van het gastouderbureau wordt opgenomen, dient de ouder akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden; Zodra de ouder het getekende contract heeft geretourneerd start het gastouderbureau de bemiddeling Inschrijving bestaand gastouder / ouderkoppel. U kunt zich aanmelden / laten inschrijven als bestaand gastouder / ouderkoppel. Volgens de Wet Kinderopvang heeft u ook recht op een kinderopvangtoeslag als opa, oma, zus of een vriendin. Een belangrijke voorwaarde is echter wel dat zij zich melden bij een geregistreerd gastouderbureau, zoals gastouderbureau Peppie s Zorg. Hierdoor kunt u opa, oma of vriendin op een goedkope manier een vergoeding geven. De gastouder dient echter ook gekwalificeerd te zijn volgens de aangepaste Wet Kinderopvang betreffende gastouderopvang per januari 2010 en deze moet tevens voldoen aan de selectiecriteria van ons gastouderbureau, de bemiddeling verloopt volgens onze kwaliteitsnormen. Wilt u gebruik maken van de diensten van het gastouderbureau, dan retourneert u 10

11 het aanmeld formulier(bijlage 5) hierna zal de bemiddelingsmedewerker met u een afspraak maken voor het intakegesprek en het berekenen van uw uurtarief. 4. Bemiddeling via Peppie s Zorg De bemiddelingsmedewerker gaat op zoek naar een geschikte gastouder. Er kan enige tijd verstrijken tussen de datum van inschrijving en een daadwerkelijke kennismaking met een gastouder. Oorzaken hiervan kunnen zijn: er is geen ingeschreven gastouder beschikbaar de gastouder is beperkt inzetbaar; de gastouder heeft een uitdrukkelijke voorkeur voor een bepaalde tijd; de vraagouder heeft zeer specifieke wensen; de vraagouder woont in een gebied waar weinig of geen gastouders beschikbaar zijn; Hoe ruimer het aanbod van gastouders, hoe groter de kans op een geslaagde bemiddeling. Na ondertekening van de bemiddelingsovereenkomst en de algemene voorwaarden (zie bijlage 1) zal met u afgesproken worden wanneer gestart wordt met de werving van een gastouder en wanneer de werving zal eindigen. 4.1 Functie bemiddelingsmedewerker De bemiddelingsmedewerker gastouderbureau zal vraag- en aanbod afstemmen Bezoekt vraag- en gastouders ter kennismaking en regelt een kennismakingsgesprek tussen hen. Gaat aan de hand van diverse factoren de meest passende verbintenis (koppeling)tussen vraag- en gastouders na en brengt de koppeling tot stand. Bewaakt de kwaliteit van de door de gastouders geleverde kinderopvang, door het regelmatig houden van evaluatiegesprekken tussen vraag- en gastouders met betrekking tot de opvangsituatie en het bezoeken van vraagen gastouders, voert de jaarlijkse RIE veiligheid en gezondheid uit in de opvangwoning. Bemiddelt bij verschillen van inzicht tussen vraag- en gastouders en lost deze zoveel mogelijk op. Legt probleemsituaties voor aan de betreffende leidinggevende. Draagt zorg voor noodoplossingen bij plotselinge verhindering van de gastouders. 11

12 Resultaat: Vraag- en aanbod afgestemd, zodanig dat kinderen gedurende de met de vraag- en gastouders afgesproken tijd opgevangen worden, volgens de gewenste kwaliteit. Vraagouders en gastouders werven en selecteren. Werft en selecteert vraag- en gastouders en voert intakegesprekken met hen. Onderhoudt contacten met externe partijen (zoals basisscholen) in verband met de werving van gastouders Resultaat: Vraag- en gastouders geworven en geselecteerd, zodanig dat beide bestanden op elkaar aansluiten en passen bij de doelstellingen van het gastouderbureau. 12

13 5. Gastouderopvang voor uw kind Gastouderopvang is een kleinschalige en flexibele vorm van opvang, bedoeld voor kinderen van nul tot en met dertien jaar tot de maand van de eerste schooldag op het voorgezet onderwijs. De kinderen worden opgevangen in het gastoudergezin en de opvangtijden zijn niet aan vaste tijden gebonden. Ouders die onregelmatige diensten hebben, kunnen daardoor ook terecht bij gastouders voor kinderopvang. 5.1 Vereiste voor gastouderschap Een prototype van de gastouder bestaat niet. In het algemeen wordt dit werk gedaan door vrouwen/mannen die het heel erg leuk vinden om met kinderen te werken en hier het geduld en de liefde voor kan opbrengen. Door middel van gastouderschap kunnen zij hun beroep rechtstreeks combineren met de zorg van hun eigen gezin. Dat kan zijn omdat u niet buitenshuis wilt werken maar toch meer wilt dan u nu op dit moment doet of omdat u vindt dat het voor uw eigen kind goed is om met andere kinderen om te gaan. Er zijn tal van andere redenen mogelijk. De medewerkers van het gastouderbureau selecteren gastouders volgens door het gastouderbureau opgestelde criteria. Daarbij doet het er niet toe of men jong of oud, man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, alleenstaand of samenwonend, met of zonder eigen kinderen is. Gastouder worden doe je niet alleen! Het is belangrijk dat het werk van de gastouder uitgevoerd wordt in samenwerking met het gezin. Gastouderschap betekent veranderingen binnen het gezin, bijvoorbeeld: de dagelijkse routine verandert er zijn contacten met het gastouderbureau men krijgt de verantwoordelijkheid voor kinderen van een ander (de ouders) er is contact met andere volwassen (de ouders) over bijvoorbeeld opvoeding gedeelten van het huis gaan er anders uitzien, denk aan een box, kinderwagen, slaap- en speelgelegenheid voor kinderen de gelegenheid om onverwachte dingen te gaan doen, wordt minder De houding van de partner en eigen kinderen is van groot belang om het gastouderschap goed en prettig te laten verlopen. De eigen kinderen vinden het soms niet prettig dat de aandacht verdeeld wordt over henzelf en het(de) gastkind(eren). Of zij vinden het bijvoorbeeld niet leuk dat het gastkind met hun speelgoed speelt. Het is van belang dat deze eventuele problemen onderkent en Serieus genomen worden. 13

14 Enkele tips voor een goed begin van gastouderschap: Spreek het van te voren goed door met de partner en kinderen Probeer de oudere kinderen bij de opvang te betrekken Neem ook (extra) tijd om met de eigen kinderen en hun vriendjes Bezig te zijn Als alle gezinsleden er achter staan, is gastouder zijn leuk en kan het veel voldoening geven! 5.2 Wettelijke vereisten voor gastouderschap Om gastouder te worden is het dus belangrijk dat de gastouder het allerliefste met kinderen werkt en toe in staat is om kwalitatief goede opvang te verlenen, zodat de gastkinderen zich thuis voelen bij de opvang en zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen die een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Ook zijn er wettelijke eisen die worden gesteld aan gastouderschap, deze eisen worden hieronder weergegeven; De gastouder dient in het bezit te zijn van een diploma van een kind gerelateerde opleiding; Hiervoor is door de overheid een diplomalijst samengesteld die weergeeft welke diploma s voldoen om gastouder te kunnen worden. De gastouder dient in het bezit te zijn van een eerste hulp bij ongelukken (EHBO) certificaat. Alleen de volgende geregistreerde certificaten zijn hierbij geldig; het Oranje kruis; Nikta: Certificaat Acute Zorg bij kinderen, Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving of Eerstehulpverlener; Nedcert: Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK), Certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO). 14

15 3. 4. De gastouder dient in het bezit te zijn van een verklaring omtrent goed gedrag (VOG). Indien deze door de gemeente niet wordt toegewezen mag de desbetreffende persoon géén werkzaamheden als gastouder uitvoeren. Een VOG kan worden aangevraagd bij de gemeente en indien deze wordt toegewezen wordt de VOG opgestuurd naar uw postadres, dit kan ongeveer twee weken duren. VOG aanvraagformulieren kunt u afhalen bij Peppie s Zorg. Indien de verwachte opvanglocatie tevens woonadres van de gastouder is, moeten alle medebewoners boven de leeftijd van achttien jaar ook in het bezit zijn van een VOG. VOG aanvraagformulieren voor huisgenoten van de gastouder kunnen ook bij Peppie s Zorg worden afgehaald. 5. De gastouder dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs of paspoort. Deze kunnen worden aangevraagd bij de gemeente. 6. De gastouder dient opgenomen te zijn in het landelijk register kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Hierbij ontvangt de gastouder een uniek registratienummer om aan te kunnen tonen dat deze aan de wettelijk gestelde eisen voldoet. Dit register wordt bijgehouden door de gemeente Rotterdam. Een gastouder wordt alleen opgenomen in het LRKP als deze voldoet aan de eisen van toetsingskader A (theorie)en deze wordt voor onbepaalde tijd geregistreerd indien de gastouder ook voldoet aan toetsingskader B(praktijk). Peppie s Zorg biedt gastouders een gratis registratieservice. Pas als aan al de bovenstaande voorwaarden is voldaan kan de gastouder de werkzaamheden die horen bij gastouderopvang volgens de Wet Kinderopvang uitvoeren. Peppie s Zorg toetst, begeleidt en informeert alle gastouders die zich bij ons aanmelden. 7. De gastouder dient opgenomen te zijn in het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen ( 15

16 6. Eisen aan de opvanglocatie Een gastouder kan op het eigen adres kinderen opvangen of op het adres van één van de ouders. Als de opvang op het adres van één van de ouder plaatsvindt, kunnen daar ook kinderen van andere ouders worden opgevangen. Een gastouder kan op meerdere locaties opvang verzorgen. De gastouder kan niet op hetzelfde adres wonen als de ouder, bijvoorbeeld als au pair. Als de opvang plaatsvindt op het adres van de gastouder, kunnen op dat adres geen andere gastouders worden geregistreerd. Als de opvang plaatsvindt op het adres van de ouders kan dat wel. Er zijn dan op dezelfde locatie meerdere voorzieningen voor gastouderopvang die afzonderlijk in het LRKP zijn opgenomen. Voorwaarde is dat de gastouders niet tegelijkertijd actief zijn op dit adres. Zij kunnen wel opvang verzorgen op verschillende dagen of tijden. In het toetsingskader zijn de volgende eisen benoemd: Het maximum aantal kinderen dat tegelijk mag worden opgevangen, wordt niet overschreden. Er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar. Er is voldoende speelruimte binnen en buiten. Er is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Bij opvang van vier of meer kinderen is een achterwacht beschikbaar. De locatie is altijd volledig rookvrij. De locatie is voorzien van voldoende goed functionerende rookmelders. In de volgende paragrafen volgt toelichting op deze eisen. 6.1 Maximum aantal kinderen Het aantal kinderen dat tegelijk mag worden opgevangen, hangt af van hun leeftijd. De eigen kinderen van de gastouder tot tien jaar tellen mee als zij aanwezig zijn tijdens de opvang. Vriendjes tot tien jaar die tijdens de opvang aanwezig zijn, tellen ook mee. Het maximum aantal kinderen dat tegelijk aanwezig mag zijn: Zes kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar, inclusief eigen kinderen tot tien jaar. Vijf kinderen wanneer deze allen jonger zijn dan vier, inclusief eigen kinderen tot vier jaar. Vier kinderen van nul en een jaar oud, waarvan maximaal twee van nul jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd. 16

17 De gastouder moet zich in ieder geval houden aan deze wettelijke vereisten, maar het gastouderbureau kan nog aanvullende eisen stellen aan het aantal kinderen dat mag worden opgevangen. Peppie s Zorg geeft bij de aanmelding van de voorziening voor gastouderopvang het aantal kindplaatsen op. De GGD-inspecteur controleert of de gastouder zich houdt aan het opgegeven aantal kindplaatsen. Opmerking: Ook kinderen die ten tijde van de inspectie op visite zijn op de opvanglocatie worden meegerekend als gastkinderen. 6.2 Aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan anderhalf jaar Voor kinderen jonger dan anderhalf jaar is een aparte slaapruimte ingericht. Dat kan ook door in de slaapkamer van de (gast)ouder of in die van de kinderen van de (gast)ouder extra bedjes te plaatsen. Deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. 6.3 Voldoende speelruimte binnen en buiten De opvanglocatie biedt voor alle kinderen voldoende speelruimte, zowel binnen als buiten. De hoeveelheid ruimte hangt af van het aantal en de leeftijd van de kinderen die tegelijk worden opgevangen. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigen kinderen van de gastouder. 6.4 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en plan van aanpak Elke gastouder is verplicht jaarlijks een risico-inventarisatie uit te voeren, samen met één van de bemiddelingsmedewerkers van Peppie s Zorg. De risicoinventarisatie heeft betrekking op de locatie waar de opvang plaatsvindt en gaat uit van het aantal en de leeftijd van de kinderen die tegelijk worden opgevangen. De risico-inventarisatie behandelt onder meer de volgende punten: Veiligheidsrisico s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, verstikking, verwonding, beknelling, vallen, botsen, stoten, steken en snijden. Gezondheidsrisico s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu, en medisch handelen. De risico-inventarisatie wordt aangepast als de locatie tussentijds verandert, het aantal kinderen wijzigt of de leeftijd van de kinderen die wordt opgevangen andere eisen stelt aan de locatie. Peppie s Zorg stelt op basis van de geconstateerde risico s 17

18 een plan van aanpak op dat beschrijft hoe de risico s worden vermeden of zullen worden opgelost. De gastouder kent de risico-inventarisatie en handelt volgens de afspraken uit het plan van aanpak dat samen met één van de bemiddelingsmedewerkers van Peppie s Zorg is opgesteld. Als de opvang plaatsvindt in het huis van de gastouder, informeert de gastouder huisgenoten van achttien jaar en ouder over de risico s en de maatregelen uit het plan van aanpak. De risico-inventarisatie is gereed op het moment dat de opvang start. Op de opvanglocatie is een exemplaar van de risico-inventarisatie en het plan van aanpak aanwezig, voorzien van een originele handtekening van één van de bemiddelingsmedewerkers van Peppie s Zorg en de gastouder. 6.5 Ongevallenregistratie en protocol kindermishandeling Het is onvermijdelijk dat kinderen zich soms bezeren. De gastouder is verplicht alle ongevallen te registreren. De ongevallenregistratie moet inzichtelijk zijn voor de GGD-inspecteur en bevat: de aard en de plaats van het ongeval; de leeftijd van het kind; de datum van het ongeval; een overzicht van maatregelen die zijn getroffen om herhaling te voorkomen. Op het opvangadres is het protocol voor kindermishandeling aanwezig dat Peppie s Zorg heeft opgesteld. De gastouder kent de inhoud van dit protocol en handelt er aantoonbaar naar. 6.6 Achterwacht bij vier of meer kinderen Als een gastouder vier of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, inclusief de eigen kinderen, moet een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen vijftien minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. De achterwacht is achttien jaar of ouder, maar heeft geen diploma of VOG nodig. De gastouder kan bij de inspectie door de GGD aantonen wie de achterwacht is/achterwachten zijn. 6.7 Opvanglocatie altijd volledig rookvrij De locatie waar de opvang plaatsvindt, is altijd volledig rookvrij. Dit geldt ook als de kinderen bij één van de ouders thuis wordt opgevangen. 18

19 6.8 Voldoende rookmelders Voor een optimale veiligheid zijn voldoende werkende rookmelders verplicht op de opvanglocatie. In ruimtes die als vluchtweg gebruikt worden, hangt een rookmelder. Indien de opvangruimte alleen verlaten kan worden via een andere ruimte, dient daarin ook een rookmelder aanwezig te zijn. 7.Selectie en begeleiding gastouder De bemiddelingsmedewerker selecteert gastouders aan de hand van kwaliteitscriteria (Selectiecriteria voorgastouders, zie Bijlage3), opvoedingsideeën en handelen in opvoedsituaties. Ook wordt gelet op zaken als niet roken, de aanwezigheid van huisdieren, speelmogelijkheden en wat in elk geval wel nodig is, is plezier in de omgang met kinderen en voldoende tijd en ruimte om een gastkind een vast en vertrouwd opvangadres te kunnen bieden. De gastouderwoning wordt jaarlijks aan de hand van risico inventarisatielijsten gecontroleerd op veiligheid en hygiëne. Gastouders moeten ook bereid zijn om zich te laten begeleiden en bijscholen door het gastouderbureau om bijvoorbeeld deel te nemen aan de basiscursus gastouderopvang en andere deskundigheidsbevordering georganiseerd door het GOB,zoals de cursus EHBO aan kinderen, ontwikkeling van 0-13jaar, pedagogisch beleid en pedagogisch handelen, ontwikkelingen volgen en signaleren het uitvoeren van RIE veiligheid en gezondheid, veiligheid en gezondheid waarborgen en communicatie met ouders. Na dit uitvoerige selectiegesprek wordt bepaald of de gastouder voldoet aan de criteria van het gastouderbureau. Wanneer een gastouder in het bestand wordt opgenomen, gaat zij akkoord met de kwaliteitseisen die het gastouderbureau stelt aan de opvang. Een verklaring omtrent gedrag (van de gastouder zelf en van alle volwassen huisgenoten, af te halen bij de gemeente) dient voor de aanvang van de opvang aan het gastouderbureau overhandigd te worden. Tussen gastouder en het Gastouderbureau wordt een bemiddelingsovereenkomst gesloten. 7.1 Werving Om als gastouderbureau te kunnen voldoen aan de vraag naar kinderopvang is het belangrijk dat er voldoende gastouders staan ingeschreven. Het gastouderbureau werft gastouders door middel van o.a. een informatie boekje, mondeling en via de website. Wanneer belangstellenden naar aanleiding van deze 19

20 informatie op eigen initiatief, contact opnemen met het gastouderbureau worden zij uitgebreid geïnformeerd over de gang van zaken. 7.2 Inschrijving gastouder Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier komt een bemiddelingsmedewerker bij u thuis. Aan de hand van een aantal vragen (zie selectie criteria)wordt geprobeerd een duidelijk beeld te krijgen van uw wensen en mogelijkheden. Aan de orde komen o.a. uw motivatie, ervaring, ideeën over opvoeding en de speel- slaapmogelijkheden voor de gastkinderen. Aan de hand van de Risico Inventarisatie veiligheid en gezondheid van de GGD zal worden nagaan of uw woning voldoet aan de eisen die de wet daartoe stelt. De risico-inventarisatie en toetsing van de criteria voor de gastouder zal ook jaarlijks plaatsvinden. 7.3 Het kennismakingsgesprek Het kennismakingsgesprek met de gast- en vraagouders vindt altijd plaats op de (toekomstige) opvanglocatie. Hierbij is een bemiddelingsmedewerker aanwezig. Tijdens dit gesprek maken de gast- en vraagouders kennis met elkaar. Dit gesprek staat veelal in het teken van "wat is mijn eerste indruk". De eerste indruk speelt een voorname rol, maar uiteraard gaat het ook om andere punten die van belang zijn voor de opvang van het kind / de kinderen, zoals de opvanguren, wat voor type kind is het (druk, verlegen), ideeën en wensen over de aanpak van opvoeding van het kind; Na een aantal dagen neemt de bemiddelingsmedewerkster contact op met de gast- en vraagouder. Zij informeert of er bij beide partijen voldoende vertrouwen bestaat dat het kind goed opgevangen kan worden. Soms is een tweede gesprek nodig of komt het gastouderbureau met een nieuw voorstel. 7.4 Het koppelingsgesprek en proefperiode Het koppelingsgesprek vindt plaats na het kennismakingsgesprek, in ieder geval voor de eerste opvang dag op de opvanglocatie. Ook hierbij begeleidt de bemiddelingsmedewerker het gesprek. Tijdens het inschrijfgesprek van de gastouder zal de opvanglocatie gecontroleerd worden op hygiëne en veiligheid. De woning moet voldoen aan de eisen die de GGD hiervoor heeft opgesteld. Deze zogenaamde Risico Inventarisatie en evaluatie(rie) kan door de ouder worden ingezien op het kantoor van het gastouderbureau. De controle(rie) van de opvangwoning zal jaarlijks plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zal de "overeenkomst van opdracht worden doorgenomen en ondertekend. Tevens worden alle gemaakte afspraken die ook tijdens het kennismakingsgesprek aan de orde 20

21 kwamen, genoteerd door de medewerker van het gastouderbureau en wordt er een wenafspraak gemaakt. Dit afsprakenformulier moet door beiden partijen ondertekend worden. Vervolgens wordt er een proefperiode afgesproken van 6 weken. Deze periode kan, indien dit wenselijk wordt geacht door de vraag- of de gastouder, verlengd worden. In de proefperiode zal de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau telefonisch contact opnemen met de gast- en vraagouder(s) om te vragen of alles naar wens verloopt. Na de proefperiode maakt de bemiddelingsmedewerkster een afspraak voor een evaluatiegesprek, samen met de vraag- en de gastouder. Hierin wordt de eerste opvangperiode besproken en kunnen eventuele veranderde afspraken doorgenomen worden. Hierna dient bij beëindiging van de opvang een opzegtermijn in acht genomen te worden van twee maanden. 7.5 Evaluatiegesprek gast- en vraagouder Voor het verstrijken van de opvang proefperiode van zes weken vindt er een gesprek plaats tussen ouder, gastouder en de bemiddelingsmedewerker. Doel van dit gesprek is om te bekijken hoe de opvang verloopt. De onderwerpen van dit gesprek zijn: het wennen het contact tussen gastouder en kind het contact tussen het kind, de eigen kinderen van de gastouder en indien van toepassing de andere gastkinderen het slapen, het eten en spelen informatie uitwisseling tussen ouders en gastouder nakomen van gemaakte afspraken tussen gast- en vraagouder Elk jaar zal vervolgens een evaluatiegesprek m.b.t. de opvang met betrokkenen gehouden worden Evaluatiegesprek houder Naast het evaluatiegesprek met gastouder, vraagouder en de bemiddelingsmedewerker vindt er jaarlijks ook een evaluatiegesprek plaats tussen de houder en de vraagouders. Het doel van dit evaluatiegesprek is om na te gaan in hoeverre de ouders tevreden zijn met de bemiddeling en begeleiding van Peppie s Zorg na ieder jaar van inschrijving. Dit gesprek wordt afgenomen door de houder van Peppie s Zorg. 7.6 Begeleiding en ondersteuning door het gastouderbureau Minimaal tweemaal per jaar komt de bemiddelingsmedewerker voor een bezoek langs bij de gastouder. Tijdens dit bezoek inventariseert zij opnieuw de risico s met 21

22 betrekking tot veiligheid en gezondheid. En hierbij zal ook de criteria voor de gastouder getoetst worden. Soms zal het huisbezoek een informeel karakter hebben, een andere keer zal het een diepgaander gesprek zijn en komen er knelpunten in de opvang aan de orde. Het gastouderbureau vindt belangrijk om middels de huisbezoeken feeling houden met de gastouder. Regelmatig is er telefonisch of per contact met de gastouders. Verder organiseert het gastouderbureau een introductie cursus voor gastouders en met enige regelmaat avonden voor ouders/gastouders. Het Gastouderbureau biedt verschillende vormen van begeleiding: Na de proefperiode houdt de medewerker van het gastouderbureau regelmatig telefonisch of per contact met ouders en gastouders. Verder organiseert het gastouderbureau een introductie cursus voor gastouders en met enige regelmaat avonden voor ouders/gastouders gastoudercursussen: voor beginnende gastouders is er de gastoudercursusgastouders kunnen zich aanmelden voor de Gastouderacademie. Deze manier van kennis vergaren sluit perfect aan bij het individuele karakter van gastouderacademie. Deze online-leeromgeving is ontwikkeld in samenwerking met gastouderbureau en is dé digitale leeromgeving voor gastouders die zijn aangesloten bij ons gastouderbureau. Met E-learning kan je als gastouder vanuit je huis makkelijk, snel en op een zelf gekozen moment, in eigen tempo, interactieve kennis opdoen. individuele begeleiding: de medewerker van het gastouderbureau komt in het eerste opvangjaar regelmatig bij zowel de vraag- als de gastouder thuis om de opvang te bespreken: op deze manier wordt de opvang regelmatig geëvalueerd, en kunnen eventuele problemen snel opgelost worden. Dit gebeurt 6 weken na de eerste opvangdag in het evaluatiegesprek (met ouder en gastouder) en 3 maanden hierna in het begeleidingsgesprek (met de gastouder); weer 3 maanden hierna is er een huisbezoek bij de gastouder(wanneer het gastkind bij de gastouder aanwezig is). Na ieder begeleidingsgesprek en huisbezoek wordt telefonisch contact opgenomen met de ouders. Na het eerste opvangjaar is er jaarlijks een huisbezoek en een 3- gesprek(met ouder en gastouder). themabijeenkomsten: voor zowel gast- als vraagouders wordt er minimaal 1 bijeenkomst per jaar georganiseerd aan de hand van een thema. gastouderbureau nieuwsbrief: deze komt 1keer per jaar uit voor zowel gastals vraagouders. Hierin staan wetenswaardigheden die te maken hebben met gastouderopvang. 22

23 7.7 Opvangkosten Gastouderopvang 2013 Bemiddelingskosten van GOB Peppie s Zorg bedragen 1,03 per uur per kind, voor alle kinderen van dezelfde ouder/verzorger die daarop volgen wordt er 0,98 gerekend. Kilometervergoeding Indien de gastouder op verzoek van vraagouder de kinderen met de auto vervoert, geldt een kilometervergoeding van 0,18 per kilometer. Maaltijdvergoedingen en kilometervergoedingen komen niet voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking. U sluit een contract af met de Peppie s zorg. In het contract wordt het bedrag aan opvangkosten vermeld; dit is exclusief de tegemoetkoming via de belastingdienst (Kinderopvangtoeslag). Kinderopvangtoeslag kunt u rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst, via Hier krijgt u meer informatie over de toeslag kinderopvang in het algemeen, en kunt u ook een proefberekening maken de zogeheten proefberekening Kinderopvangtoeslag. U kunt op de website een proefberekening maken. Hiervoor hebt u nodig het uurtarief om de maandelijkse kosten vast te stellen. Door het aantal opvanguren per maand te vermenigvuldigen met het uurtarief weet u de hoogte van deze opvangkosten. Het uurtarief is samengesteld uit kosten voor het Gastouderbureau en de uurvergoeding voor de gastouder per kind). Door deze kosten bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal opvanguren krijgt u het uurtarief. Aan de hand van de volgende stappen kunt u ook zelf berekenen hoe hoog uw kinderopvangtoeslag in 2013 per maand is. Stap 1:U berekent het aantal opvanguren per opvangjaar. Dit vermenigvuldigt u met het uurtarief 2013 dat u betaalt aan de gastouder, per uur, per kind (voor kinderen van 0 tot 13 jaar). Dit totaalbedrag is bedrag A. Stap 2:De bemiddelingskosten van het Gastouderbureau bedragen voor ,03 per uur maandelijks, per ieder eerst ingeschreven kind. Voor ieder daarop volgend ingeschreven kind geldt het oude tarief van 0, 98 per bemiddeld uur. Het aantal maanden dat u gastouderopvang afneemt vermenigvuldigt u met de bemiddelingskosten.dit totaalbedrag is bedrag B. Stap 3: U telt bedrag A op bij bedrag B. Dit totaalbedrag zijn de totale opvangkosten (bedrag C). Bedrag C deelt u door het aantal opvanguren uit stap 1. 23

24 U heeft nu het uurtarief berekend. Het maximum uurtarief dat voor vergoeding in aanmerking komt is vastgesteld op 5,09. Indien het door u berekende uurtarief hoger is dan dit maximumtarief, komt het meerdere niet voor vergoeding in aanmerking. In dit geval rekent u verder met de maximumuurtarieven om de toeslag te berekenen. Stap 4: U deelt bedrag C (totale opvangkosten) door het aantal maanden gastouderopvang. U heeft nu de kinderopvangkosten per maand. Stap 5: U bepaalt uw toetsingsinkomen. Het toetsingsinkomen is het totaal van uw geschatte inkomen uit werk en inkomen (box 1), uw inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Deze schatting kunt u maken op basis van uw meest recente definitieve aanslag. Als u geen aangifte doet van de inkomstenbelasting, gaat u uit van uw geschatte inkomen voor Dit is 12 x uw maandloon + 8% vakantiegeld. Houdt rekening met eventuele wijzigingen in uw inkomsten. Let op: pas als het jaar voorbij is, weet u precies hoe hoog uw inkomen in 2012 was. Stap 6: U zoekt in de tabel percentages kinderopvangtoeslag in (bijlage 4) de juiste inkomensgroep en het bijbehorende percentage op. Als u een kind heeft, maakt u gebruik van de eerste percentagekolom. Als u meerdere kinderen heeft, is het kind voor wie de kosten voor kinderopvang het hoogst zijn het eerste kind in de tabel. Voor uw overige kinderen maakt u gebruik van de tweede percentagekolom. Stap 7: De kinderopvangkosten vermenigvuldigt u met het percentage behorende bij uw toetsingsinkomen uit de tabel. (zie bijlage 4 ) 7.8 Klachtencommissie en klachtenreglement Conform de wet- en regelgeving heeft Peppie s zorg een interne Klachtenregeling. De ouders hebben ten allen tijde het recht op inzage hierin. Er is een klachtenreglement waarin de procedure wordt vermeld. Een exemplaar van het klachtenreglement ligt ter inzage op kantoor. Indien er klachten worden gemeld aan Peppie s zorg zullen de medewerkers van het bureau de klacht uitgebreid behandelen en samen met de klacht indiener zoeken naar een oplossing gepast voor alle betrokken partijen. Ook kunt u ten alle tijden uw klacht rechtstreeks indienen bij de externe klachten commissie (ZCKK)Zuid-Hollandse centrale klachten commissiekinderopvang. Peppie s Zorg is tevens aangesloten bij ZCKK-OC, de externe klachtencommissie 24

25 7.9 Privacyreglement Peppie s zorg heeft een privacyreglement volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP, 2001). Dit reglement geeft aan hoe op basis van deze wet met persoonsgegevens moet worden omgegaan en welke rechten en plichten uit de wet voortvloeien voor de betrokkenen. Het reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens (zowel in de computer als in de dossiers). Een kopie van het Privacyreglement kunt u opvragen op kantoor. 25

26 8. Verzekeringen Het opvangen van kinderen brengt risico s met zich mee. Risico s die soms financiële gevolgen kunnen hebben. Het is daarom goed om hierbij stil te staan en de nodige voorzieningen hiervoor te treffen. 8.1 Verzekeringen gastouder Inboedelverzekering Voor niet-zakelijk aangeschafte items, kunt u een inboedelverzekering afsluiten. Mocht één van deze items beschadigd raken, wordt deze vergoed door de verzekeraar naar uw keuze of wordt door de verzekeraar een schadeherstelbedrijf om indien mogelijk het/de beschadigde item(s) te herstellen. Ook kunt u bij deze verzekeraar terecht voor schade preventietips. Inventarisverzekering Voor zakelijk aangeschafte items zoals een kinderbedje of kinderstoel dient u een inventarisverzekering af te sluiten omdat deze items niet gedekt worden bij een inboedelverzekering. 8.2 Verzekeringen vraagouder Wet aansprakelijkheidsverzekering Bij een WA verzekering verzekert u schade aan anderen, veroorzaakt door toedoen van uzelf, uw gezin en uw huisdieren. Ook logés, inwonende ouders, schoonouders en grootouders vallen onder de dekking. Ook uw kinderen die door een studie of stage niet bij u in huis wonen, vallen onder uw Aansprakelijkheidsverzekering. Er zijn allerlei verzekeringen in allerlei combinaties mogelijk zodat u, uw gezin of uw bezittingen altijd gedekt zijn. Voor informatie over alle verzekeringen kunt u bij iedere verzekeringsmaatschappij terecht. 26

27 Zie ook Peppie s Zorg pedagogisch beleidsplan Peppie s Zorg protocol kindermishandeling Deze boeken zijn op aanvraag direct schriftelijk of per beschikbaar bij/via Peppie s Zorg. 27

28 Peppie s Zorg bijlagen 28

Informatieboekje Gastouderbureau de Bosarck

Informatieboekje Gastouderbureau de Bosarck Informatieboekje Gastouderbureau de Bosarck Welkom bij het gastouderbureau De Bosarck Inleiding Gastouderbureau De Bosarck acht het van groot belang dat alle vraagouders en gastouders volledig op de hoogte

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling als gastouder in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) beheert het gastouderbureau in Heerhugowaard. Gastouder zijn, is leuk en kan

Nadere informatie

Brochure Gastouderbureau 2014

Brochure Gastouderbureau 2014 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2014 versie september 2012 Spoorstraat 140 1723 NG Noord Scharwoude Telefoon: +31226 320208 Fax: +31226 341155 www.kinderopvanglangedijk.nl

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS

INFORMATIE VOOR OUDERS INFORMATIE VOOR OUDERS Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden - Telefoon 088 0022000 Email: gobhaaglanden@casema.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken

Nadere informatie

Informatie gastouderopvang

Informatie gastouderopvang Informatie gastouderopvang Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokiscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder februari 2015 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

Informatieboekje. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang

Informatieboekje. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang Informatieboekje Gastouderbureau MijnGastouderopvang Versie 2010 1 Inhoud Gastouderbureau MijnGastouderopvang 3 Doelstelling van GOB MijnGastouderopvang 3 Oudercommissie 3 Bereikbaarheid medewerkers 3

Nadere informatie

Bijlage 3 afwegingsmodel handhaving gastouderbureau.xlsx. 1. Gastouderbureau in de zin van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Bijlage 3 afwegingsmodel handhaving gastouderbureau.xlsx. 1. Gastouderbureau in de zin van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1. Gastouderbureau in de zin van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1.0 Gastouderbureau en handhaving Wet kinderopvang (Verzamelwet, wordt in de loop van 2011 vastgesteld), wordt later

Nadere informatie

Kidscasa Gastouderopvang

Kidscasa Gastouderopvang Kidscasa Gastouderopvang Gastouderopvang is kleinschalig en huiselijk. Gastouderopvang is flexibel door de individuele afspraken die er worden gemaakt. Het Gastouderbureau (GOB) van Kidscasa Kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162 Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Oldenzaal Datum inspectie: 04-08-2015

Nadere informatie

Brochure Gastouderbureau 2016

Brochure Gastouderbureau 2016 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2016 Spoorstraat 140 1723 NG Noord Scharwoude Telefoon: +31226 320208 Fax: +31226 341155 www.kinderopvanglangedijk.nl Inhoud I II III Voorwoord

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) heeft een gastouderbureau dat bemiddeld voor ouders en gastouders in Heerhugowaard. Met deze

Nadere informatie

Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer

Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en

Nadere informatie

Gastouderbureau de Vlinder

Gastouderbureau de Vlinder Gastouderopvang Algemene voorwaarden Gastouderbureau de Vlinder Voor vragen en/of onduidelijkheden verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de Vlinder. De Vlinder Hoogstraat 112 5061 EZ Oisterwijk

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket gastouders

Nadere informatie

Informatie voor gastouders

Informatie voor gastouders Informatie voor gastouders Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokidscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis

Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis Artikel 1 Definities - Voel je Thuis een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het,

Nadere informatie

Inspectierapport Alles Kids Vlaardingen (GOB) Westhavenplaats 4a 3131BT VLAARDINGEN Registratienummer 106278769

Inspectierapport Alles Kids Vlaardingen (GOB) Westhavenplaats 4a 3131BT VLAARDINGEN Registratienummer 106278769 Inspectierapport Alles Kids Vlaardingen (GOB) Westhavenplaats 4a 3131BT VLAARDINGEN Registratienummer 106278769 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Vlaardingen Datum inspectie:

Nadere informatie

www.gastouderland.nl

www.gastouderland.nl www.gastouderland.nl Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 2 Werkwijze Gastouderland 2 Selectiecriteria gastouders 2 Kwaliteit gastouders 3 De kosten 3 Klachtenreglement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Gastouderbureau: GastOuderBureau SamSam, gevestigd te Assen; Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG

REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG Stichting OZIZO stelt zich ten doel een bemiddelende en ondersteunende functie te vervullen met betrekking tot de opvang en verzorging aan huis van kinderen van

Nadere informatie

Informatieboekje. NationaalGastouderbureau.nl

Informatieboekje. NationaalGastouderbureau.nl Informatieboekje NationaalGastouderbureau.nl Postadres Postbus 1799 2280 DT RIJSWIJK ZH Vestigingsadres Veraartlaan 8 2288 GM RIJSWIJK ZH 070-2115746 info@nationaalgastouderbureau.nl www.nationaalgastouderbureau.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor vraagouders

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor vraagouders Informatiebrochure Gastouderopvang s Inleiding Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang voor kinderen tussen 0 jaar tot einde van de basisschool. De gastouder biedt opvang, verzorging en begeleiding

Nadere informatie

Inspectierapport Care4Kids gastouderbureau (GOB) Groen van Prinstererlaan 1 5237CL 'S-HERTOGENBOSCH Registratienummer 514367635

Inspectierapport Care4Kids gastouderbureau (GOB) Groen van Prinstererlaan 1 5237CL 'S-HERTOGENBOSCH Registratienummer 514367635 Inspectierapport Care4Kids gastouderbureau (GOB) Groen van Prinstererlaan 1 5237CL 'S-HERTOGENBOSCH Registratienummer 514367635 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: S HERTOGENBOSCH

Nadere informatie

Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Prins Bernhardstraat 11b 7651ED TUBBERGEN Registratienummer 105026451

Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Prins Bernhardstraat 11b 7651ED TUBBERGEN Registratienummer 105026451 Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Prins Bernhardstraat 11b 7651ED TUBBERGEN Registratienummer 105026451 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Tubbergen Datum inspectie: 02-02-2015

Nadere informatie

Informatieboekje. Alles Kids Vlaardingen B.V. Gastouderbureau 1-1-2015

Informatieboekje. Alles Kids Vlaardingen B.V. Gastouderbureau 1-1-2015 2015 Informatieboekje Alles Kids Vlaardingen B.V. Gastouderbureau 1-1-2015 Inleiding en inhoudsopgave draagt zorg voor de bemiddeling en opvang van kinderen bij gastouders. Gastouderopvang komt dus tot

Nadere informatie

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Inhoudsopgave: Van Gastouderopvang: Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Van de Stichting Gastouderbureau Vechtdal Algemeen.

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Breg (GOB) Papaverstraat 52 5271RC SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 157087487

Inspectierapport Gastouderbureau Breg (GOB) Papaverstraat 52 5271RC SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 157087487 Inspectierapport Gastouderbureau Breg (GOB) Papaverstraat 52 5271RC SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 157087487 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint-Michielsgestel Datum

Nadere informatie

Versie 1.03. Algemene voorwaarden Gastouderland

Versie 1.03. Algemene voorwaarden Gastouderland Algemene voorwaarden Gastouderland Artikel 1 Definities - Gastouderland een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het, tegen betaling, verzorgen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Algemene voorwaarden Gastouderbureau Ziezo Artikel 1 Definities - Gastouderbureau Ziezo is een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang:

Nadere informatie

Eisen die de Wet kinderopvang stelt aan gastouders.

Eisen die de Wet kinderopvang stelt aan gastouders. Eisen die de Wet kinderopvang stelt aan gastouders. Gastouderopvang wordt verzorgd door een gastouder in een gezinssituatie. De gastouder is verantwoordelijk voor de opvang en staat ingeschreven bij een

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Registratienummer 131248224

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Registratienummer 131248224 Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Registratienummer 131248224 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Noordwijk Datum inspectie: 29-01-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Kleinschalige kinderopvang met een warm hart Informatie voor Ouders Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden 088 002000 gob@haaglandenkinderzaken.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang

Brochure gastouderopvang Brochure gastouderopvang Net zo fijn als thuis Informatie voor gastouders Gastouderbureau t Kwakersnest Postbus 2111 1990 AC Velserbroek 023 5769951 info@kwakersnest.nl www.kwakersnest.nl Welkom bij Kwakersnest

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau De Knapzak

Algemene voorwaarden Gastouderbureau De Knapzak Algemene voorwaarden Gastouderbureau De Knapzak Definities In de algemene voorwaarden verstaan we onder: Gastouderbureau: Gastouderbureau De Knapzak/ Gob De Knapzak Vraagouder: ouder/verzorger die een

Nadere informatie

de deskundigheidseisen. Zodra hierover meer bekend is, wordt informatie over de procedure gepubliceerd op www.duo.nl.

de deskundigheidseisen. Zodra hierover meer bekend is, wordt informatie over de procedure gepubliceerd op www.duo.nl. Eisen aan gastouders Gastouderopvang wordt verzorgd door een gastouder in een gezinssituatie. In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de eisen die de Wet kinderopvang stelt aan gastouders. De gastouder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn:

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids A. Algemeen 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: a) De Risico inventarisatie die heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Versie 1.02. Algemene voorwaarden Gastouderland

Versie 1.02. Algemene voorwaarden Gastouderland Algemene voorwaarden Gastouderland Artikel 1 Definities - Gastouderland een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het, tegen betaling, verzorgen

Nadere informatie

Inspectierapport GO Kidz (GOB) Het Laar 253 7414BR DEVENTER Registratienummer 185791578

Inspectierapport GO Kidz (GOB) Het Laar 253 7414BR DEVENTER Registratienummer 185791578 Inspectierapport GO Kidz (GOB) Het Laar 253 7414BR DEVENTER Registratienummer 185791578 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 02-03-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Informatie Folder Veranderingen gastouderopvang 2012

Informatie Folder Veranderingen gastouderopvang 2012 Informatie Folder Veranderingen gastouderopvang 2012 2 1. Inhoudsopgaven 1. Inleiding 5 2. Kwaliteitseisen gastouderopvang 6 2.1 Eisen aan Gastouders 6 2.1.1 Deskundigheidseisen gastouders 7 2.1.2 Overige

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau de Kleine Generaal (GOB) Weidelint 90 7948CM NIJEVEEN Registratienummer 198189497

Inspectierapport Gastouderbureau de Kleine Generaal (GOB) Weidelint 90 7948CM NIJEVEEN Registratienummer 198189497 Inspectierapport Gastouderbureau de Kleine Generaal (GOB) Weidelint 90 7948CM NIJEVEEN Registratienummer 198189497 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: MEPPEL Datum inspectie: 29-08-2014

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GASTOUDERS

INFORMATIE VOOR GASTOUDERS INFORMATIE VOOR GASTOUDERS Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden - Telefoon 088 002000 Email: gobhaaglanden@casema.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER

INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER Informatiefolder INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER GASTOUDEROPVANG WAT IS GASTOUDEROPVANG? In 2005 is de Wet Kinderopvang ingevoerd, waardoor de overheid u als (vraag)ouder financieel tegemoet

Nadere informatie

Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan 13 2082VA SANTPOORT-ZUID Registratienummer 672279769

Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan 13 2082VA SANTPOORT-ZUID Registratienummer 672279769 Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan 13 2082VA SANTPOORT-ZUID Registratienummer 672279769 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: VELSEN Datum inspectie: 18-02-2014

Nadere informatie

Toetsingskader voor gastouderopvang

Toetsingskader voor gastouderopvang Bijlage 3. Beleidsregels werkwijze toezichthouder (artikel 3, tweede lid) Toetsingskader voor gastouderopvang Werkwijze van het toezicht op gastouderopvang 1 Inleiding Het toetsingskader gastouderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Talys GOB (GOB) Neptunussingel 79 1363VV ALMERE Registratienummer 198849308

Inspectierapport Talys GOB (GOB) Neptunussingel 79 1363VV ALMERE Registratienummer 198849308 Inspectierapport Talys GOB (GOB) Neptunussingel 79 1363VV ALMERE Registratienummer 198849308 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 20-10-2014 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderopvang KaKa (GOB) Brink CG DWINGELOO Registratienummer

Inspectierapport Gastouderopvang KaKa (GOB) Brink CG DWINGELOO Registratienummer Inspectierapport Gastouderopvang KaKa (GOB) Brink 12 7991CG DWINGELOO Registratienummer 154929992 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Westerveld Datum inspectie: 30-04-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 3 Werkwijze Gastouderland 3 Selectiecriteria gastouders 3 Kwaliteit

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Boelie (GOB) Uranus 11 2221JV Katwijk Registratienummer 305142562

Inspectierapport Gastouderbureau Boelie (GOB) Uranus 11 2221JV Katwijk Registratienummer 305142562 Inspectierapport Gastouderbureau Boelie (GOB) Uranus 11 2221JV Katwijk Registratienummer 305142562 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Katwijk Datum inspectie: 03-11-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kiddie Care (GOB) Marijkestraat 4 3291BP STRIJEN Registratienummer 144504509

Inspectierapport Kiddie Care (GOB) Marijkestraat 4 3291BP STRIJEN Registratienummer 144504509 Inspectierapport Kiddie Care (GOB) Marijkestraat 4 3291BP STRIJEN Registratienummer 144504509 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Strijen Datum inspectie: 21-07-2015 Type

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids A Algemeen 1 Het is vereist dat op de opvanglocatie aanwezig zijn: Pedagogisch beleidsplan Rondomkids. Protocol kindermishandeling

Nadere informatie

Inspectierapport Het Tuinhuis (GOB) Azalealaan 107 2771ZV BOSKOOP Registratienummer 174278780

Inspectierapport Het Tuinhuis (GOB) Azalealaan 107 2771ZV BOSKOOP Registratienummer 174278780 Inspectierapport Het Tuinhuis (GOB) Azalealaan 107 2771ZV BOSKOOP Registratienummer 174278780 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: ALPHEN AAN DEN RIJN Datum inspectie: 18-02-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Kober kind aan huis (GOB) Hooilaan 1 4816EM BREDA Registratienummer 156710249

Inspectierapport Kober kind aan huis (GOB) Hooilaan 1 4816EM BREDA Registratienummer 156710249 Inspectierapport Kober kind aan huis (GOB) Hooilaan 1 4816EM BREDA Registratienummer 156710249 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 28-04-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan 13 2082VA SANTPOORT-ZUID Registratienummer 672279769

Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan 13 2082VA SANTPOORT-ZUID Registratienummer 672279769 Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan 13 2082VA SANTPOORT-ZUID Registratienummer 672279769 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Velsen Datum inspectie: 24-03-2015

Nadere informatie

Toetsingskader voor gastouderopvang

Toetsingskader voor gastouderopvang Bijlage 3. Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang (artikel 3, tweede lid) Toetsingskader voor gastouderopvang Toetsingskader voor gastouderopvang Werkwijze van het toezicht op gastouderopvang

Nadere informatie

Informatie voor Gastouders

Informatie voor Gastouders Informatie voor Gastouders Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden 088 002000 gob@haaglandenkinderzaken.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken 088

Nadere informatie

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HENGELO Datum inspectie: 13-11-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Heuvelrug (GOB) Vredeoordlaan 10 3956RN LEERSUM Registratienummer 213792849

Inspectierapport Gastouderbureau Heuvelrug (GOB) Vredeoordlaan 10 3956RN LEERSUM Registratienummer 213792849 Inspectierapport Gastouderbureau Heuvelrug (GOB) Vredeoordlaan 10 3956RN LEERSUM Registratienummer 213792849 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHTSE HEUVELRUG Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderburea The Kids (GOB) Eric de Noormanhof GM ALMERE Registratienummer

Inspectierapport Gastouderburea The Kids (GOB) Eric de Noormanhof GM ALMERE Registratienummer Inspectierapport Gastouderburea The Kids (GOB) Eric de Noormanhof 2 1336GM ALMERE Registratienummer 185338227 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 22-09-2014

Nadere informatie

Gastouderbureau de Vlinder

Gastouderbureau de Vlinder Gastouderopvang Vraagouders Informatie voor vraagouders Gastouderbureau de Vlinder Voor vragen en/of onduidelijkheden verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de Vlinder. De Vlinder Hoogstraat

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau De Koters (GOB) Tichelaar 50 6641EG BEUNINGEN GLD Registratienummer 167244000

Inspectierapport Gastouderbureau De Koters (GOB) Tichelaar 50 6641EG BEUNINGEN GLD Registratienummer 167244000 Inspectierapport Gastouderbureau De Koters (GOB) Tichelaar 50 6641EG BEUNINGEN GLD Registratienummer 167244000 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: Beuningen

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderoase (GOB) Papland 9 1d 4206CK GORINCHEM Registratienummer

Inspectierapport Kinderoase (GOB) Papland 9 1d 4206CK GORINCHEM Registratienummer Inspectierapport Kinderoase (GOB) Papland 9 1d 4206CK GORINCHEM Registratienummer 826492496 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Gorinchem Datum inspectie: 03-09-2015 Type

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2014 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket gastouders

Nadere informatie

1Gastouderopvang nader bekeken

1Gastouderopvang nader bekeken Thema 1Gastouderopvang nader bekeken 1.1 Inleiding Gastouderopvang is opvang in de thuissituatie van de gastouder of van (een van) de ouders van het kind. Ouders kiezen vaak voor gastouderopvang omdat

Nadere informatie

Versie 1.06. Algemene voorwaarden Gastouderland

Versie 1.06. Algemene voorwaarden Gastouderland Algemene voorwaarden Gastouderland Artikel 1 Definities - Gastouderland een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de W et Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het, tegen betaling, verzorgen

Nadere informatie

Informatieboekje. Gastouderopvang Lisanne

Informatieboekje. Gastouderopvang Lisanne Informatieboekje Gastouderopvang Lisanne Inhoudsopgave Blz. 2 Gastouderopvang Lisanne Blz. 3 Beschikbaarheid Blz. 3 Bereikbaarheid Blz. 3 Gastouderopvang van gastouder Lisanne Blz. 3 Hoe werkt gastouderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie: 23-10-2014

Nadere informatie

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V.

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V. Algemeen beleid BICOPA Gastouderbureau B.V. Begrippen Gastouderopvang Kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan degene die vraagouder is, bestaande in de gelijktijdige opvang van ten hoogste

Nadere informatie

Inspectierapport De Papegaai (GOB) Ariane 8 3824MB AMERSFOORT Registratienummer 186915184

Inspectierapport De Papegaai (GOB) Ariane 8 3824MB AMERSFOORT Registratienummer 186915184 Inspectierapport De Papegaai (GOB) Ariane 8 3824MB AMERSFOORT Registratienummer 186915184 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Amersfoort Datum inspectie: 27-11-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Huisregels Kidzmatch

Huisregels Kidzmatch Huisregels Kidzmatch Huisregels Gastouderbureau Kidzmatch, (lrkp nr. 758402090) Regel 1: Halen en brengen gastkind Het gastkind wordt door de vraagouder(s) gebracht en gehaald. Indien een derde door de

Nadere informatie

Informatieboekje. NationaalGastouderbureau.nl

Informatieboekje. NationaalGastouderbureau.nl Informatieboekje NationaalGastouderbureau.nl Postadres Postbus 1799 2280 DT RIJSWIJK ZH Vestigingsadres Veraartlaan 8 2288 GM RIJSWIJK ZH 070-2115746 info@nationaalgastouderbureau.nl www.nationaalgastouderbureau.nl

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Go-Between (GOB) De Meent 18 8224BR LELYSTAD Registratienummer 191248113

Inspectierapport Gastouderbureau Go-Between (GOB) De Meent 18 8224BR LELYSTAD Registratienummer 191248113 Inspectierapport Gastouderbureau Go-Between (GOB) De Meent 18 8224BR LELYSTAD Registratienummer 191248113 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: LELYSTAD Datum inspectie: 28-11-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau inzicht (GOB) Pelmolen 9 9842PW NIEZIJL Registratienummer 134554747

Inspectierapport Gastouderbureau inzicht (GOB) Pelmolen 9 9842PW NIEZIJL Registratienummer 134554747 Inspectierapport Gastouderbureau inzicht (GOB) Pelmolen 9 9842PW NIEZIJL Registratienummer 134554747 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Zuidhorn Datum inspectie: 17-08-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Amsterdam-Barendrecht (GOB) Willem Hioolenstraat 18 3065LE ROTTERDAM Registratienummer 502735156

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Amsterdam-Barendrecht (GOB) Willem Hioolenstraat 18 3065LE ROTTERDAM Registratienummer 502735156 Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Amsterdam-Barendrecht (GOB) Willem Hioolenstraat 18 3065LE ROTTERDAM Registratienummer 502735156 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Fien (GOB) Treviso 64 2921BJ KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Registratienummer 135861330

Inspectierapport Gastouderbureau Fien (GOB) Treviso 64 2921BJ KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Registratienummer 135861330 Inspectierapport Gastouderbureau Fien (GOB) Treviso 64 2921BJ KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Registratienummer 135861330 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Krimpen aan den IJssel

Nadere informatie

ALGEMEEN. Wat is gastouderopvang? GASTOUDERBURO PIERROT

ALGEMEEN. Wat is gastouderopvang? GASTOUDERBURO PIERROT ALGEMEEN Wat is gastouderopvang? In Nederland zijn diverse vormen van kinderopvang. De meest bekende is wel het kinderdagverblijf of crèche. Daarnaast is er bijvoorbeeld buitenschoolse of naschoolse opvang.

Nadere informatie

Brochure voor gastouders Kober kinderland

Brochure voor gastouders Kober kinderland Brochure voor gastouders Kober kinderland Kober kinderland Hooilaan 1 4816 EM Breda Tel: (076) 504 56 00 Pagina 1 van 6 Gastouderopvang via kober kinderland, werken in de kinderopvang en toch thuis! Welkom

Nadere informatie

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Gastouderbureau Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Inhoud Welkom Start je eigen kinderopvang! Wat is gastouderopvang? Wat

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers REIS REIS Samen, Plezier, Open, Ontwikkeling, Respect en Vertrouwen Gastouderopvang

Beste ouders en verzorgers REIS REIS Samen, Plezier, Open, Ontwikkeling, Respect en Vertrouwen Gastouderopvang Gastouderopvang Beste ouders en verzorgers U heeft onze brochure Gastouderopvang in handen en u geeft daarmee aan geïnteresseerd te zijn in de gastouderopvang die Kids2b biedt. Welkom in onze wereld!

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderland Midden Nederland (GOB) Bouhuysweg 3 4101KP CULEMBORG Registratienummer 268788005

Inspectierapport Gastouderland Midden Nederland (GOB) Bouhuysweg 3 4101KP CULEMBORG Registratienummer 268788005 Inspectierapport Gastouderland Midden Nederland (GOB) Bouhuysweg 3 4101KP CULEMBORG Registratienummer 268788005 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: CULEMBORG Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg Joekie (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau MiKado (GOB) Buitenerf 132 4824HL BREDA Registratienummer 165157471

Inspectierapport Gastouderbureau MiKado (GOB) Buitenerf 132 4824HL BREDA Registratienummer 165157471 Inspectierapport Gastouderbureau MiKado (GOB) Buitenerf 132 4824HL BREDA Registratienummer 165157471 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 27-07-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum "De Kanteling" (GOB) Eendenkooi 118

Inspectierapport Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling (GOB) Eendenkooi 118 Inspectierapport Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum "De Kanteling" (GOB) Eendenkooi 118 2408SM Alphen aan den Rijn Registratienummer 273231376 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang

Brochure gastouderopvang Brochure gastouderopvang Net zo fijn als thuis Informatie voor ouders Gastouderbureau t Kwakersnest Postbus 2111 199o AC Velserbroek 023 5679951 info@kwakersnest.nl www.kwakersnest.nl Welkom bij t Kwakersnest

Nadere informatie

Inspectierapport Bureau Bloei (GOB) Valeriaan 8 2631SP NOOTDORP Registratienummer 152124299

Inspectierapport Bureau Bloei (GOB) Valeriaan 8 2631SP NOOTDORP Registratienummer 152124299 Inspectierapport Bureau Bloei (GOB) Valeriaan 8 2631SP NOOTDORP Registratienummer 152124299 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: PIJNACKER-NOOTDORP Datum inspectie: 20-05-2014 Type

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang

Brochure gastouderopvang Brochure gastouderopvang Net zo fijn als thuis Informatie voor gastouders Gastouderbureau t Kwakersnest Aurorabastion 1 1991 PL Velserbroek 023 5387627 info@kwakersnest.nl www.kwakersnest.nl Welkom bij

Nadere informatie

Inspectierapport De Speelgarage (GOB) Jan van Kuikweg 143 1962WC HEEMSKERK Registratienummer 110615165

Inspectierapport De Speelgarage (GOB) Jan van Kuikweg 143 1962WC HEEMSKERK Registratienummer 110615165 Inspectierapport De Speelgarage (GOB) Jan van Kuikweg 143 1962WC HEEMSKERK Registratienummer 110615165 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: HEEMSKERK Datum inspectie: 01-07-2014 Type

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Kids2Nanny

Algemene voorwaarden Stichting Kids2Nanny Algemene voorwaarden Stichting Kids2Nanny Artikel 1 Definities 1.1 Gastouderbureau Stichting Kids2Nanny is een gastouderbureau, een organisatie die de bemiddeling en begeleiding van ouders en gastouders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GASTOUDERBUREAU 1.5

ALGEMENE VOORWAARDEN GASTOUDERBUREAU 1.5 ALGEMENE VOORWAARDEN GASTOUDERBUREAU 1.5 Artikel 1. Begripsomschrijving Kinderopvang; Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het

Nadere informatie

Inspectierapport gastouderbureau Maars (GOB) Newtonweg 18 3208KD SPIJKENISSE Registratienummer 153107765

Inspectierapport gastouderbureau Maars (GOB) Newtonweg 18 3208KD SPIJKENISSE Registratienummer 153107765 Inspectierapport gastouderbureau Maars (GOB) Newtonweg 18 3208KD SPIJKENISSE Registratienummer 153107765 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Nissewaard Datum inspectie: 24-03-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Bobo Bourgondieweg 142 1611 WN BOVENKARSPEL

Inspectierapport Gastouderbureau Bobo Bourgondieweg 142 1611 WN BOVENKARSPEL Inspectierapport Gastouderbureau Bobo Bourgondieweg 142 1611 WN BOVENKARSPEL Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: STEDE BROEC Datum inspectie: 20 januari 2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Oma's Oppasservice (GOB) Veldkersmeen 74 3844 RG HARDERWIJK Registratienummer 151921763

Inspectierapport Oma's Oppasservice (GOB) Veldkersmeen 74 3844 RG HARDERWIJK Registratienummer 151921763 Inspectierapport Oma's Oppasservice (GOB) Veldkersmeen 74 3844 RG HARDERWIJK Registratienummer 151921763 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Harderwijk Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327

Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327 Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HOF VAN TWENTE Datum inspectie: 08-07-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor gastouders

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor gastouders Informatiebrochure Gastouderopvang s Gastouders U vindt het leuk met kinderen om te gaan en u kunt het gastkind een veilig en vertrouwd plekje geven in uw gezin. U heeft tijd beschikbaar om één of meerdere

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket

Nadere informatie

Kinderopvang bij een gastouder of in eigen huis

Kinderopvang bij een gastouder of in eigen huis Kinderopvang bij een gastouder of in eigen huis Bambini a Casa Veel ouders doen wel eens een beroep op een naaste om op hun kind te passen. Soms springt een vriendin bij, soms een buurvrouw of een oma.

Nadere informatie

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder gastouderbureau ga aan de slag als gastouder Vindt u het prettig om voor kleine kinderen te zorgen, bijvoorbeeld nu uw eigen kinderen wat groter zijn? Of lijkt het u voor uw eigen kind goed om met andere

Nadere informatie