Hoofdstuk 1 - SEPA Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA En uw bedrijf? Impact Check...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1 - SEPA... 7. Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14. 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check..."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - SEPA Wat is SEPA? Wat is IBAN? Veranderingen... 8 Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA En uw bedrijf? Impact Check Hoofdstuk 3 - Ervaringen van Exact Hoofdstuk 4 - De veranderingen in Exact Globe Next Instellingen en bankrekeningen Tool voor het bijwerken van de Nederlandse bankrekeninggegevens met IBAN en BIC-code Betaalbestanden IBAN en BIC-code beschikbaar in verschillende schermen Opdrachten bij dit hoofdstuk Hoofdstuk 5 - Het SEPA/IBAN stappenplan van Exact...40 Hoofdstuk 6 - Informatie online... 44

2 Hoofdstuk 1 - SEPA Op dit moment worden betalingen vooral op nationaal niveau geregeld. Dit zorgt voor een verscheidenheid aan technische standaarden, infrastructuren en soorten betaalmiddelen binnen Europa. De nieuwe (SEPA)standaarden maken een einde aan de verschillen tussen betalingssystemen, waardoor eurobetalingen ov eral op dezelfde manier plaatsvinden. Dan hebben we een rekeningnummer (IBAN), overschrijvingen, incasso's en betaalpassen die voor binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen binnen heel SEPA te gebruiken zijn. Europa is daarom op weg naar een gezamenlijke betaalmarkt (SEPA), waar we straks overal op dezelfde manier kunnen betalen. SEPA, Single Euro Payments Area, omv at alle landen binnen de EU, aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (die wel lid zijn v an de Europese Economische Ruimte), Zwitserland en Monaco. Om te zorgen dat eurobetalingen in dit gebied straks ov eral op dezelfde manier plaatsvinden komen er nieuwe standaarden in het betalingsverkeer voor het rekeningnummer en voor betaalmiddelen. Het rekeningnummer IBAN, overschrijvingen, incasso's en betaalpassen zijn straks zowel voor binnenlandse als grensoverschrijdende eurobetalingen te gebruiken. Dit heeft voordelen voor bedrijven en personen die betalingen in het buitenland doen of betalingen vanuit het buitenland ontvangen. Bedrijven die internationaal zaken doen kunnen onder meer gemakkelijk salaris uitbetalen aan buitenlandse werknemers. Ook het incasseren bij buitenlandse klanten wordt met de nieuwe standaard mogelijk. De komende jaren gaan we ov er op IBAN (International Bank Account Number) als rekeningnummer. Zowel bedrijven als consumenten. Ook gaan we gebruik maken van nieuwe, Europese standaarden voor betaalmiddelen, zoals overschrijvingen en incasso's. Met name de incasso's verschillen van de huidige. En voor betaalopdrachten die we bij de bank aanleveren gaan we een ander bestandsformaat gebruiken, namelijk XML ISO XML-formaat. Dit betekent dat organisaties hun administratie, software en bedrijfsvoering hierop moeten aanpassen. Zonder maatregelen is er straks geen betalingsverkeer meer mogelijk. De huidige rekeningnummers en betaalmiddelen zijn na 1 februari 2014 namelijk niet meer te gebruiken. Het is dan ook belangrijk dat bedrijv en, overheden, verenigingen en alle andere organisaties tijdig actie ondernemen. C) Exact Trainingen Pagina 7

3 1.1 Wat is SEPA? SEPA staat voor Single Euro Payments Area ofwel een gem eenschappelijk eurobetalingsgebied. SEPA is een gebied waarin consum enten, bed rij ven en andere betrokkenen betalingen in euro zullen kunnen verrichten en ontvangen, zowel binnenlands als over nationale grenzen heen, onder dezelfde basisvoorwaarden, - rechten en -verplichtingen, ongeacht waar zij zijn gevestigd. Met SEPA (Single European Paym ents Area) dienen banken en klanten van banken gebruik te maken van het SEPA form aat voor het verwerken van betalingen en incasso's. 1.2 Wat is IBAN? IBAN staat voor International B ank A ccount Num ber. Dit rekeningnum m er is in elk land op soortgelijke wijze opgebouwd. Het num m er bestaat uit het huidige rekeningnum m er, dat vooraf wordt gegaan door de landcode (NL voor Nederland), een controlegetal (twee cijfers), een code van de bank (in Nederland vier letters) en één of meerdere nullen. IBAN wordt nu nog vooral voor grensoverschrijdende betalingen gebruikt, maar straks ook voor alle binnenlandse betalingen. In Nederland bestaat IBAN uit 18 tekens, in andere landen varieert dit van 15 tot m aximaal 34 tekens. Alle rekeningnum m ers die zijn uitgegeven door Nederlandse banken zijn in principe opgenomen in de IBAN BIC Service. In een aantal gevallen is he t m o ge li jk d at h et rekeningnum m er niet kan worden gevonden. Bijvoorbeeld bij somm ige spaarrekeningen, rekeningen in vreemde valuta of rekeningnum m ers di e pas enk ele weken geleden zijn uitgegeven. Neem in dit geval contact op m et de persoon, het bedrijf of de instantie waarvan u de IBAN wilt weten Er kan nu al betaald worden m et IBAN. Wij raden u wel aan voordat u grote hoeveelheden betalingen gaat uitsturen, eerst contact op te nem en m et uw eigen bank V eranderingen Door de wijziging naar SEPA kunnen er ook wijzigingen zijn die op uw bedrijfsvoering betrekking hebben. W e bespreken er een aantal: Communicatie Voor com municatiemiddelen als brieven, facturen, loonstroken en websites waar u uw IBAN verm eldt geldt de volgende schrijfwijze: NL99 (spatie) BANK (spatie) 0123 (spatie) 4567 (spatie) 89. Als u een betaalopdracht bij uw bank indient, dan is de schrijfw ijze overigens zonder de bovengenoemde spaties. Pagina 8 () Exact Trainingen

4 1.3.2 Overschrijvingen Met de nieuwe standaard voor overschrijvingen (SCT, SEPA Credit Transfer) kan op uniform e wijze binnen Nederland en de overige SEPA-landen worden betaald. De nieuw e standaard voor overschrijvingen bestaat al sinds De veranderingen zijn: In plaats van het huidige rekeningnum m er, wordt gebruik gem aakt van IBAN. Dit num m er kan m axim aal uit 34 tekens bestaan. Een mededeling kan uit 140 tekens bestaan. Dit is 44 tekens meer dan bij de huidige overschrijvingen. Het betalingskenmerk wordt uitgebreid van 16 naar 35 tekens en heet voortaan betalingsreferentie. Het form at voor bedrijven voor het aanleveren van bulktransacties w ordt ISO XML Incasso's Ook incasso's krijgen net als overschrijvingen nieuw e standaarden (SOD: SEPA Direct Debit) en bieden ruim te voor IBAN. Dat betekent dat het mogelijk is om een leverancier in het buitenland te machtigen om geld af te schrijven of om zelf internationale incasso's uit te geven. De nieuw e standaard voor de incasso bestaat al sinds 2010, naast de huidige incasso, m aar w ordt nog m aar zeer beperkt gebrui kt. Uiterlijk 1 februari 2014 is de nieuw e standaard volledig ingevoerd. De nieuw e standaarden voor incasso's brengen de nodige veranderingen met zich mee voor bedrijven: zo gelden er andere aanlevertermijnen voor incassobatches bij de bank. Ook zijn er richtlijnen over het vooraf inform eren van debiteuren over het bedrag en het mom ent dat u gaat incasseren (prenotificatie). Tevens vragen de administratie en het machtigingenbeheer de nodige aanpassingen in uw bedrijfsvoering. De bestandsform aten voor het aanleveren van bulktransacties w ijzigen naar ISO XML Standaard en Zakelijk incasso's Er zijn twee soorten incasso's: de standaard incasso en de zakelijke incasso. De standaard incasso w ordt gebruikt voor betalingen van particulieren, m aar kan ook voor incassobetalingen tussen bedrijven w orden toegepast (dan geldt uiteraard ook de standaard terugboekingterm ijn van 56 dagen). De huidige machtigingen blijven gewoon van krac ht en hoeven niet opnieuw verkregen te worden. Over enkele jaren kan het afgeven van een m achtiging ook digitaal (e-mandate). (g) Exact Trainingen Pagina 9

5 Bedrijven m oeten een aantal gegevens gaan toevoegen aan de m achtigingen: Incassant ID Deze ontvangt elk bedrijf van zijn bank. Kenmerk van de m achtiging Elke bestaande m achtiging krijgt een uniek kenm erk van m axim aal 35 tekens. Dit kenm erk m ag door het bedrijf zelf bepaald worden. Denk bijvoorbeeld aan het debiteurennum m er, contractnum m er of gewoon een volgnum m er. IBAN van de debiteur Dat kan gevonden worden via een tijdelijke overgangsservice van de banken. Datum van de ondertekening van de machtiging De datum van ondertekening w ordt tot op heden niet altijd vastgelegd. Daarom is bepaald dat bij alle huidige, bestaande machtigingen de datum geldt van 1 novem ber Voor nieuwe machtigingen geldt de datum van ondertekening. De zakelijke incasso is de nieuw e va ri an t va n de huidige bedrijvenincasso. Hierm ee kunnen bedrijven m achtigingen uitgeven en ontvangen van Nederlandse en Europese bedrijven. Het grote verschil is d at e r geen terugboekrecht is. Dat is bij de huidige bedrijvenincasso vijf werkdagen. Bij de zakelijke incasso zijn (dus) wel nieuwe machtigingen noodzakelijk Cliep03 en PAIN voor betalingen De integratie van het Europese betalingsverkeer houdt in dat alle berichtcommunicaties tussen bedrijven en banken enerzijds en tussen banken onderling anderzijds gestandaardiseerd worden. Dit houdt in dat alle binnenlandse bankformaten vervangen gaan w orden door Europese bankform aten. In Nederland kennen w e voor betalingen het Clieop03 form aat. Vanaf 1 februari 2014 zal dit form aat worden afgezonken. Voor betalingen zal dan gebruik gem aakt worden van het PAIN form aat. Tot 1 februari 2014 kunnen beide form aten gebruikt worden. Pagina 10 CO Exact Trainingen

6 Toch is er een addertje onder het gras. Bij het invoeren van het nieuwe PAIN form aat door de banken, hebbe n zij bankspecifieke afw ijkingen geïntro duceerd, w aardoor de belofte van één Europese standaard (nog) niet is uitgekom en. Dit probleem is bekend bij de banken en we zien die verschillen wel steeds kleiner w orden. Di t m a a k t d e im plementatie van SEPA voor ons lastig, we m oete n dus per ba nk verifiëren of zij specifieke eisen hebben en dit voor di e ene bank ook im plementeren. Voor de kl ant heeft dit echter geen gevolgen, anders dan dat hij soms moet updaten om zijn softw are gereed te maken voor (nieuw e) specificaties van zijn bank. Het PAIN formaat is nog in ontwikkeling. Elk jaar worden nieuwe afspraken vastgelegd in nieuwe versies van het PAIN form aat. Het zal dus nog even duren voordat het PAIN form aat uitgekristalliseerd is, zoals nu het geval is voor het Cli eop03 form aat. ERP softw are zal dus elke keer aangepast moeten worden om deze nieuwe versies te ondersteunen. Onze verwachting is dat dit ook na 1 februari 2014 het geval zal zijn Clieop03 en PAIN voor incasso's Ook voor het aan leve ren van incasso's wordt op dit m om ent het Clieop3 form aat gebruikt. Vanaf 1 februari 2014 zal dit ook vervangen worden door een PAIN form aat. In tegenstelling tot betalingen, dienen e r vo o r incasso's m eer za ken ingeregeld te worden anders dan het verzam elen en vastleggen van IBAN en BIC codes. Voor incasso's gelden de volgende aanvullende zaken: Als incassant m oet er een keuze worden gem aakt tussen de Europese incasso (Core) en Zakelijke incasso (828). Deze tw ee incassovarianten verschillen van elkaar in termen van rechten en plichten van de incassant en geïncasseerde. Incassomachtigingen m oeten digitaal w orden vastgelegd in de adm inistratie. Aanleverterm ijnen voor een incassobestand naar de bank worden strikter gehanteerd en verschillen voor een eerste en terugkerende incasso. Overzicht B2B versus Core Kar akteri sti ek B2B Core s chema Debiteur van de incasso. Aanlevertijdstip van de incasso. Moet altijd een bedrijf zijn. Uiterlijk 1 werkdag voor de datum van incasso. Mag zowel een bedrijf als consument zijn. Eerste doorlopende incasso en eenmalige incasso: Uiterlijk 5 w erkdagen voor de datum van incasso. Volgende doorlopende incasso: Uiterlijk 2 werkdagen voor de datum van incasso. C) Exact Trainingen Pagina 11

7 Kar akteri sti ek B2B Core s chema Storno recht voor de debiteur. Machtiging voor incasso, Bereik van de incasso. Storno is niet m ogelijk voor de debiteur. Debiteur is verplicht om een kopie van de machtiging aan zijn bank af te geven, voordat de eerste incasso plaatsvindt. De bank van de debiteur zal elk ontvangen incasso voor deze m achtiging controleren tegen de gegevens uit de kopie machtiging. Bestaande m achtigingen kunnen niet hergebruikt worden, indien deze machtigingen in een storneringsrecht voor de debiteur voorziet. Het ondersteunen van het B2B schem a door banken is optioneel. Een debiteur kan daarom alleen geïncasseerd worden als zijn bank het B2B schema ondersteunt. Debiteur kan tot 8 weken na incasso datum de incasso laten storneren zonder opgave van reden. Debiteur kan tot 13 maanden na incasso datum een ongeautoriseerde incasso laten storneren. Debiteur hoeft geen kopie van de machtiging aan zijn bank af te geven. Bestaande m achtigingen voor doorlopende incasso's kunnen in principe worden hergebruikt. Het ondersteunen van het Core schema is voor alle banken binnen het SEPA gebeid verplicht. Alle debiteuren binnen het SEPA gebied kunnen daarom in principe worden geïncasseerd. Ook het PAIN form aat vo or incasso is nog in ontw ikkeling. Elk jaar w orden nieuwe afspraken vastgelegd in nieuwe versi es van het P AIN form aat. Het zal dus nog even duren voordat het PAIN fo rm aat uitgekristalliseerd is, zoals nu het geval is voo r he t Clieop03 formaat. ERP software zal dus elke keer aangepast m oeten worden om deze nieuw e versies te ondersteunen. Onze verw achting is dat di t o ok na 1 februari 2014 het geval zal zijn. En net als bij betalingen hebben incasso's ook te maken m et bankspecifieke specificaties. Dit m aakt de im plem entatie van SEPA voor ons lastig, we m oeten dus per bank verifiëren of zij specifieke eisen hebben en dit voor die ene bank ook im plem enteren. Voor de klant heeft dit echter geen gevolgen, anders dan dat hij som s m oet updaten om zijn software gereed te m aken voor (nieuwe) specificaties van zijn bank. Pagina 12 (i) Exact Trainingen

8 1.3.7 M T 940 en CAM T Naast betalingen en incasso's, krijgen bedrijven ook retourinform atie terug van banken in de vorm van een elektronisch bankafschrift. In Nederland w ordt hier doorgaans het MT940 form aat voo r ge brui kt. De SEPA tegenhanger van dit binnenlands formaat is het CAMT form aat. In tegenstelling tot het form aat voor het aanleveren van betalingen en incasso's, is dit ge en onderdeel van de dead line van 1 februari Met andere woorden: het MT940 form aat zal niet uitgefaseerd worden per 1 februari 2014, ook na deze datum w ordt dit formaat ondersteund door de Nederlandse banken. Uiteindelijk zal dit w el gebeuren en worden elektronische bankafschriften alleen nog maar door m iddel van het CAMT form aat aangeboden. In 2013 zal er gestart worden met de im plem entatie van dit form aat. Net als voor PAIN geldt dat er periodiek nieuwe versies w orden uitgebracht. Om toch SEPA gerelateerde inform atie terug te melden in elektronische bankafschriften, wordt door de meeste banken de inhoud van het MT940 bestand aangepast. Deze aanpassingen zijn voornamelijk van toepassing op de om schrijvingsvelden in di t fo rm aa t. Om dat deze om schrijvingsvelden door onze ERP software gebruikt worden om betalingen autom atisch af te letteren m et openstaande posten, w orden deze w ijzigingen ook doorgevoerd in onze softw are. Deze aangepaste MT940 bestanden w orden door banken structured MT940 genoemd Buitenlandse betalingen (BTL91) Op dit mom ent wordt voor betalingen buiten Nederland voornam elijk gebruik gem aakt van het BTL91 form aat. Deze zal dus net als het Clieop03 form aat vervangen worden als het gaat om betalingen naar een land die onderdeel is van het SEPA gebied. Voor betalingen buiten het SEPA gebied en betalingen anders dan in euro's zullen ook na 1 februari 2014 gebruik blijven maken van het bestaande formaat (doorgaans BTL91). t) Exact Trainingen Pagina 13

9 Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA In Nederland w ordt de m igratie in Nederland begeleid door het Nationaal Forum voor de SEPA -migratie (NFS). Nederlandse aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer wisselen hier inform atie uit, bespreken de gew enste aanpak en maken afspraken over d e migratie in Nederland. Zo heeft het Forum een Nationaal SEPA-Migratieplan opgesteld. Het NFS is opgericht om de overgang naar SEPA sam en met alle betrokken partijen goed te organiseren. Dat is noodzakelijk om dat een soepele overgang goede sam enw erking en afstemm ing vereist. Het NFS st aat onder voorzitterschap van De Nederlandsche Bank (DNB). 2.1 En uw bedrijf? Die soepele overgang is iets waar we allemaal naar streven. Daarom is het voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere organisaties belangrijk om zich tijdig voo r te bereiden op de verande ringen. Vanaf februari zijn betalingen namelijk alleen nog maar mogelijk met het langere rekeningnum m er IBAN. En gebruikt iedereen de nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso's. Dit heeft consequenties voor bijvoorbeeld adm inistraties, system en en softw are van bedrijven. W ilt u weten wat er verandert en hoe u het beste actie onderneem t om uw organisatie op tijd gereed te krijgen? 2.2 Impact Check Hier onder volgt het resultaat van een fictieve impact check zodat u de im pact kan zijn van de wijzigingen voor dit bedrijf. Dit fictieve bedrijf heeft de volgende kenm erken: Ze maken gebruik van internetbankieren en doen dit in com binatie met een boekhoudprogramm a. Ze leveren daarbij batchbetalingen aan, dit zijn meerdere betalingen in een bestand. Ze hebben geen webshop, versturen geen acceptgiro's bij hun facturen en hebben alleen een rekening bij een Nederlandse bank. De im pact check geeft het volgende resultaat: Waar moet u rekening mee houden? De activiteiten nemen gem iddeld een ha l f j aa r t o t een jaar in beslag. Zorg dat u uiterlijk in de zom er van 2013 gereed bent m et alle aanpassingen en kunt werken m et de nieuwe standaarden. Denk daarbij aan de volgende stappen: Pagina 14 (1) Exact Trainingen

10 Oktober - december 2012 Stel een coördinator of projectleider aan die de impact van IBAN/SEPA in kaart brengt (benodigde capaciteit, kosten, doorlooptijden, afdelingen die betrokken zijn etc.), een plan van aanpak m aakt en alle aanpassingen coördineert. Schakel uw IT-coördinator of -afdeling in en/of zorg dat er op korte term ijn contact wordt opgenom en met uw softwareleverancier(s) om te bepalen wat de im pact van de aanpassingen is op system en en software. Raadpleeg de uitgebreide bankspecifieke informatie, via voorlichtingsbijeenkomsten, nieuwsbrieven, folders, w ebsites en specifieke checklisten op de site van uw bank over IBAN/SEPA. Neem contact op m et uw bank en bepaal in overleg de overgangsdatum, specifieke bankgerelateerde aspecten en de ondersteuning die uw bank u kan bieden. Januari - juli 2013 Test en im plementeer uw aangepaste system en en processen. Ruim hiervoor voldoende tijd in. Pas uw comm unicatiem iddelen aan (drukw erk als brieven en facturen, templates, w ebsite). Inform eer uw klanten en andere relaties w anneer u overgaat. Toelichting op de antwoorden van de Im pact check: Internetbankieren Banken zetten de Nederlandse rekeningnum m ers in het adresboek van uw internetbanki erom geving vanaf het eerste kw artaal van 2013 autom ati sch om naar IBAN. Als u dan een betaling doet naar een rekeningnum m er uit uw adresboek, wordt deze om gezet naar IBAN. Zorg dat uw adresboek com pleet is, zodat de rekeningnum mers van al uw relaties automatisch door uw bank kunnen worden om gezet naar IBAN. Uw bank zal u informeren wanneer dit om zetten precies plaatsvindt. Software Gebruikt u softw are voor uw adm inistratie/boekhouding, dan m oet deze gereed worden gem aakt voor de nieuw e betaalstandaarden. Veel standaardpakketten worden aangepast door softwareleveranciers, m aar het is belangrij k om na te gaan bij uw softwareleverancier wanneer dit gebeurt en of dit in het standaard onderhoudscontract zit. Belangrijk is om na te gaan wat u zelf m oet doen. Ook m aatwerk bovenop het standaardpakket m oet m ogeli jk aangepast worden, dit vraagt in de regel een langere doorlooptijd. En als u m et meerdere softwarepakketten werkt, is het belangrijk om te kijken of en welke afhankelijkheden er zijn en wat dit betekent voor de im plem entatie. Exact Trainingen Pagina 15

11 W at moet u doen? Maak uw adm inistratiesysteem geschikt voor het gebruik en de opslag van IBAN en eventueel de BIC. Dit betekent dat uw systemen het gebruik van m axim aal 34 alfanum erieke tekens voor IBAN (en eventueel 11 alfanumerieke tekens voor BIC) aan m oeten kunnen. De huidige rekeningnum mers bestaan uit m aximaal negen cijfers. Ook moet u uw administratiesysteem geschikt m aken voor een groter aantal karakters in het veld Omschrijving/Mededeling. Binnen de nieuw e betaalstandaard zijn maxim aal 140 alfanum erieke karakters/tekens beschikbaars. Uw adm inistratiesysteem m oet tevens ingericht w orden voor het gebruik van het betalingskenmerk van 35 alfanum erieke karakters. Deze heet voortaan betalingsreferentie. Neem contact op m et uw IT-coördinator, afdeling en/of softwareleverancier(s) en vraag of zij uw adm inistratie/boekhoudpakket al aangepast hebben op de nieuw e standaarden (IBAN, overschrijving, aanleverbestanden betaalopdrachten en evt. incasso als u deze gebruikt). Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: kan uw eigen IBAN (en evt. BIC) vastgelegd worden? Kan de IBAN (en evt. BIC) van uw klanten, medewerkers, leveranciers, donateurs, leden en andere relaties vastgelegd worden? Als met buitenlandse relaties wordt gewerkt, is er dan genoeg ruimte voor het vastleggen van IBAN (IBAN kan m axim aal 34 tekens bevatten)? Ondersteunt uw pakket overboekingen (en indien nodig incasso's, zie verderop) via de nieuw e standaarden? Belangrijk is wanneer deze aanpassingen worden geïmplem enteerd, of dit in het onderhoudscontract zit en wat u zelf als ondernem er moet doen om te zorgen dat u m et de aangepaste software kunt werken.. Als uw bedrijf zelf software heeft ontwikkeld, zult u uw bank m oeten raadplegen voor de technische specificaties. Maak een plan van aanpak voor de im plementatie van de aangepaste softw are. Indien u mom enteel rekeninginformatie (elektronische bankafschriften) ophaalt in het MT940 form aat, houd er dan rekening m ee dat ook hierin als gevolg van de nieuw e standaarden w ijzigingen zullen optreden. Een aandachtspunt hierbij is de herkenning van het bankrekeningnum m er van klanten die betalen en de betaalreferentie (factuur-/debiteurnumm er). Neem ook hiervoor contact op met uw softw areleverancier. Bepaal of u uw betalingsverkeer anders wilt inrichten. Als uw betalingsverkeer nu nog op m eerdere plaatsen in uw backoffice plaatsvindt, kan het een goed m om ent zijn om dit te centraliseren. Dit kan u kosten- en efficiencyvoordelen opleveren. Pagina 16 C) Exact Trainingen

12 Batchtransacties Maak uw bedrijfsadm inistratie en -processen dan geschi kt om overboekingen aan te leveren in het nieuwe XML-form aat. In plaats van ClieOp wordt dan PAIN gebruikt. Ook hiervoor zult u contact moeten opnemen m et uw softwareleverancier. Houd er rekening m ee dat XM L-bes tanden tot ti en keer groter zijn dan Clieop03- of BTL91-bestanden. Misschien moet u dus meer bandbreedte res erveren voor het gebrui k van bulktransacties of bijvoorbeeld uw opslagcapaciteit verhogen. Het B TL91 form aat blijft gew oon bestaan voor betalingen buiten SEPA. De richtlijnen voor batchtransacties vindt u bij uw bank. U zi et dat een s tandaard bedrij f er toc h al een k lein jaar voor ui t moet trekk en om alles op orde te krijgen. Exact Trainingen Pagina 17

13 Hoofdstuk 3 - Ervaringen van Exact Exact, groot in bedrijfssoftware zoals boekhoud-, salaris-, CRM en ERP-software, is al geruim e tijd aan de slag om zijn software SEPA-proof te maken. Welke ervaring hebben zij opgedaan en wat kunnen zij betekenen voor hun klanten? Een gesprek m et Arjen Nijdam, propositiemanager. Hoe ver z ijn jullie me t d e aanpassingen van jullie software aan de nieuwe Europes e standaarden? "Dat verschilt per oplossing, m aar voor onze strategische oplossingen zijn zijn we eind dit jaar grotendeels gereed. Dit geldt bijvoorbe eld voor onze produ ctlijn Exact Globe Next, onze internationale ERP-oplossing. Dit product is vooral bestemd voor middelgrote bedrijven, vaak internationaal actief, die deze oplossing gebruiken voor hun prim aire bedrijfsprocessen. In de Benelux maken veel ondernem ers en accountants gebruik van Exact Online, een online oplossing waarmee men altijd via internet toegang heeft tot de boekhouding. Inm iddels worden meer dan adm inistraties gevoerd in Exact Online, vaak bij kleinere ondernem ers tussen 1 tot 20 m edewerkers. Ook m et dit product zijn we nu hard aan de slag, zodat onze zakelijke klanten in het vierd e kw artaal naast de betalingen ook de incasso kunnen verrichten binnen SEPA." Wat zijn de erv ar ingen met klanten? "W e merken dat onze klanten in Nederland er nog weinig mee bezig zijn. In tegenstelling tot Belg ië, w aar ze voorlopen op dit terrein. Maar langzaam ontstaat er wel meer vraag vanuit onze klanten, mede doordat banken actiever gaan com municeren over SEPA en de publiciteit hierover. Vragen lopen uiteen: er zijn bedrijven die algem ene inform atie willen, of wil len weten wat de i m pact is voor hun bedrij f en hoe ver hun eigen bank i s. Maar er zijn ook bedrijven en accountants die hierm ee concreet aan de slag willen en vragen of ze er al m ee kunnen starten. Som s blijkt dat de eigen bank nog niet helemaal gereed is hiervoor." Moeten jullie klanten extr a kosten mak en voor de aanpassingen aan de softwa re? "Nee, dit is Europese regelgeving en valt dus onder het onderhoudscontract van onze standaardpakketten. Dit betekent dat onze klanten hier geen extra kosten voor maken." Pagina 18 (1) Exact Trainingen

14 Wat zijn de grootste misverstanden over SEPA? "Voor veel klanten is het de 'ver van mijn bed' show. Zij onderschatten de impact en verwachten dat het allemaal wel voor hen wordt geregeld. Bedrijven denken bijvoorbeeld dat SEPA alleen de omzetting naar het langere rekeningnummer omvat en dat dit wel voor hen wordt gedaan. Maar de hele administratie en communicatie moet u hierop aanpassen. Daarnaast verandert er ook op het terrein van incasso's erg veel en daarvoor moeten bedrijven ook zelf veel doen. Zo moet voor zakelijke incasso's de debiteur een nieuwe machtiging tekenen die ook bij zijn of haar bank moet worden geregistreerd." Wat is jouw advies aan bedrijven? "Start er tijdig mee en onderschat de consequenties niet. Verdiep je erin, breng in kaart wat de impact is voor je eigen bedrijf en neem tijdig contact op met je bank en softwareleverancier. En vraag hoe ver ze zijn met alle veranderingen. Vanuit Exact faciliteren we ondernemers en accountants door het aanbieden van workshops en trainingen, naast alle informatie die we nu al via onze nieuwsbrieven en op onze site verspreiden (www.exact.nl/sepa)." Voor meer ervaringen van bedrijven kijk op 0 Exact Trainingen Pagina 19

15 Hoofdstuk 4 - De veranderingen in Exact Globe Next 4. 1 Instellingen en bankrekeningen Om gebruik te kunnen m aken van het autom atisch berekenen van het IBAN is een nieuwe bankinstelling toegevoegd. 1 AutomatisCh:-Berekening Gevraagde collectie datum berekeningen 1 Afbeelding 1: De nieuwe bankinstelling. Vervaldatum -7=1 Wanneer u de nieuwe instelling AUTOMATISCH: BEREKENING aanvinkt wordt een disclaimer getoond waarin u de voorwaarden voor het autom atisch berekenen van het IBAN dient te accepteren. U kunt deze accepteren door in het scherm m et de disclaimer Op ACCEPTEREN te klikken. Na het accepteren is de nieuwe instelling aangevinkt. W anneer u vervolgens de adm inistratie sluit en heropend w ordt het w ijzige n van bestaande b ankrekeningen of aanm aken van nieuw e bankrekeningen het IBAN autom atisch berekend op basis van het reken ingn um m e r en de banknaam. Deze autom atische berekening is alleen van toepassing bij het aanm aken of wijzigen van de bankrekeningen. Voor toevoegen van het IBAN bij de bestaande rekeningen kunt u gebruik maken van de IBAN im port tooi Bankrekeningen Bij het onderhoud van de bankrekeningen (van uw relaties) zijn een aantal w ijzigingen doorgevoerd: Het veld 'BANKNAAM' is verplaatst van het tabblad 'ADRES' naar het tabblad 'BASIS'. Voor bankrekeningen uit Nederland, België, Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië is er bij het veld 'BANKNAAM' een blader-icoon toegevoegd waarm ee u de relevante bank kunt selecteren. Het veld 'BANK' Op het tabblad 'BASIS' is hernoemd naar 'BA NKCODE'. Pagina 20 () Exact Trainingen

16 Bij het veld 'BANKNAAM' is voor bankrekeningen m et het type NL, BE, AT, DE, ES, FR en IT een vergrootglas-icoon aanwezig. Met dit icoon kunt u de banknaam selecteren die bij de betreffende rekening hoort. Het systeem vult vervolgens autom atis ch de velden 'IBA N', 'B IC- CODE', 'SW IFT-ADRES' en 'BANKCODE' in op basis van de rekening die u bij het veld 'NUMMER' heeft opgegeven en de banknaam die u heeft geselecteerd. Voor bankrekeningen met het type 'NL' of 'GNL' dient u een banknaam te selecteren alvorens het veld 'IBAN' automatisch w ordt gevuld. Tevens w orden d e velde n 'BIC- CODE', 'SWIFT-ADRES' en 'BANKCODE' gevuld. U kunt deze velden nog wijzigen. Bij bankrekeningen m et het type 'PB' of 'GPB' wordt na het opgeven van het bankrekeningnum m er (veld 'NUMMER'), het veld 'BANKNAAM' automatisch gevuld m et ING BANK N. V.' en is niet meer te wijzigen. Tevens worden de vel den 'IB AN', ' BIC- CODE', 'SW IFT-ADREs' en 'BANKCODE' gevuld. U kunt deze velden w el nog w ijzigen. Bij bankrekeningen m et het type 'AT', 'DE', 'ES', 'FR' of 'IT' wordt het veld 'I BAN' automatisch gevuld na het opgeven van het bankrekeningnumm er (veld 'NUMMER'). U kunt vervolgens een banknaam selecteren w aarna tevens de velden 'BIC- CODE', 'SWIFT- ADRES' en 'BANKCODE' worden gevuld. Bij bankrekeningen m et het type 'BE' worden de velden 'BANKNAAM', ' IB A N ', ' B IC - CODE', 'SW IFT-A DRES' en 'BANKCODE' automatisch gevuld na het opgeven van het bankrekeningnum m er (veld 'NUMMER'). Het IBAN w ordt alleen autom atisch berekend w anne er u in de bankinstellingen de instelling 'AUTOMATISCH: BEREKENING' heeft aangevinkt. Bij het berekenen van het IBAN wordt de volgende disclaim er melding getoond: Exact Trainingen Pagina 21

17 De IBAN gegevens zijn berekend conform Europese bankstandaarden. Licentiehouder is verantw oordelijk voor het controleren van de IBAN gegevens gegenereerd door de autom atische berekening en Licentiehouder is verantw oordelijk voor de validatie en het gebruik van de IBAN gegevens. Exact is niet aansprakelijk voor de correctheid van de berekening en/of de resultaten. Indien gewenst kunt u in de m elding de optie 'NIET MEER VRAGEN' aanvinken zodat de melding niet m eer wordt getoond. In plaats van een bankrekening verrijken, kunt u ook een nieuwe aanm aken. Hier kies je dan niet voor het type 'NL' m aar voor het type 'ISA'. Het verschil bij dit type is dat het IBAN num m er wordt vastgelegd in het num m er veld waar normaal het bankrekeningnum m er wordt ingevuld. Voor de rest dient u dezelfde gegevens vast te leggen als bij het verrijken van een bankrekeningnum m er. Dit ziet er als volgt uit: p 411 Bankrekening nummers onderhouden - Exact 1 (3 ' S ig AINIM W gestand Bewerken Idelp div..~ 1(3 Adres I )Q - Contaripersoon 1 Type I International Bank AC IBA S'IBAN Nummer i NL57A6NA Type bankrekening I rekening-courant v i Geblokkeerd Alge me en Valuta Ban knaam r Ar! _ IBAN BIC-code SWIFT-adres Bankcode Fi I ia &code NL57ABNA ABNANL2A Rekeningnummer bank 1 ka Bewa ren J nieuw et sluiten Pagina 22 () Exact Trainingen

18 4.1.2 M andaat m anagement Voor het uitvoeren van incasso's moeten de machtigingen bij de debiteuren worden vastgelegd. Op het tabblad FINANCIEEL bij ONDERHOUD DEBITEUREN kan het scherm INCASSOMACHTIGINGEN worden geopend. Verder dient de bankrekening van de debiteur een EUR bankrekening te zijn en dienen de IBAN en BIC-code gevuld te zijn bij het onderhoud van de bankrekening. KENMERK MACHTIGING' Kenmerk machtiging Referentie SEPA DD mandate ref Bijlage Datum van onderteken' Een SEPA incasso-opdracht kan niet worden uitgevoerd zonder een incassomachtiging. De incassomachtiging kan worden uitgegeven op papier of in elektronische vorm. Met de incassomachtiging geeft een debiteur toestemming dat er geïncasseerd mag worden. De informatie van de SEPA Incassomachtiging dient u hier in te vullen. REFERENTIE Hier dient u een referentie voor de incassomachtiging op te geven. Deze mag u zelf bedenken. Als referentie kunt u bijvoorbeeld het debiteumummer met een volgnummer gebruiken. Voor de incassomachtiging van debiteur kan dit dan zijn ' '. De referentie van de incassomachtiging is een unieke sleutel. De referentie mag niet gelijk zijn aan de referentie die eerder is gebruikt bij deze debiteur. Tevens mag deze niet gelijk zijn aan de referentie die bij een andere debiteur is gebruikt. incassomachtiging Zodra een SEPA incasso-bestand is gegenereerd met deze (het veld 'Laatste incassodatum' is dan gevuld) wordt dit veld inactief en kunt u de referentie niet meer wijzigen. U kunt de incassomachtiging dan nog wel annuleren middels het acoon bij het veld 'Datum van ondertekening'. Datum van ondertekening Hier kunt u de datum van de incassomachtiging opgeven. Voor lopende incasso's gebruikt u de datum Voor nieuwe incasso's gebruikt u de datum die op de incassomachtiging staat. Dit veld is verplicht wanneer u een 'Referentie' heeft ingevuld. Wanneer er een SEPA incasso-bestand is gegenereerd kunt u dit veld niet meer wijzigen. Exact Trainingen Pagina 23

19 Een incassomachtiging is geldig totdat een SEPA incasso-bestand is gegenereerd. Middels het Oi c o o n kunt u de incassomachtiging annuleren. Hierbij dient u een opzegdatum op te geven. Deze opzegdatum dient tussen de datum w aarop het laatst een SEPA incasso-bestand is gegenereerd en de systeem datum te vallen. Bij het annuleren wordt de opzegdatum dan gevuld in het veld 'Opzegdatum ' op het tabblad 'Oorspronk.', en dit veld wordt leeggem aakt. Tevens worden de overige velden uit de sectie 'Kenm erk m achtiging' gekopieerd naar het tabblad 'Oorspronk'. W anneer u een nieuwe datum wilt opgeven vo or e en bestaande incassomachtiging dient deze datum anders te zi jn dat de datum die u voorheen heeft opgegeven en dient de datum na de opzegdatum van de oorspronkelijke incassomachtiging te vallen. Type Hier kunt u aangegeven welke type van het SDD schema wordt geb rui kt vo or het aanm aken van SEPA incasso-bestand. Core is te gebruiken voor incassobetalingen van consumenten (en ook van bedrijven). B2B kan alleen worden gebruikt voor incassobetalingen tussen bedrijven. Voor m eer inform atie kunt u de SEPA startpagina, uw bank of he t PDF bestand op de website van raadplegen. Bij het verw erken van incasso's worden altijd aparte bestanden aangemaakt per type. Bijlage Dit veld is alleen actief wanneer u een geldige 'Referentie;' en 'Datum van ondertekening' heeft op gegeven. Met deze optie kunt u een ingescande of digitale versie van de incassomachtiging koppelen. " 934 Bijlage Bronbestand a (1 Bestandsnaam Bestanden\Incassomachtiging.png Datum /2010 grt Grootte Kb Fxtra gegev ens 0 Omschrijving 5_;EPA Incassomachtiging Ref#1 Bewaren eifr enen X Sluiten Met de knop 'Bewaren' kunt u de bijlage opslaan, m iddels de knop 'Openen' kunt u de bijlage openen en bekijken, en middels de knop 'Sluiten' sluit u dit scherm. De bijlage die u hier opslaat wordt tevens als document aangemaakt in uw administratie. Pagina 24 C) Exact Trainingen

20 Bankrekening Hier kunt u een geautori seerde bank rekening sel ecteren die u wi lt koppel en aan de incassomachtiging. U kunt alleen bankrekeningen koppelen waarbij de valutacode 'EUR' betreft of waarbij de valutacode leeg is. Verder dienen de velden 'BIC-code' en 'IBAN bij de bankrekening te zijn gevuld. Dit veld is verplicht wanneer u een 'Referentie' en 'Datum van ondertekening' heeft ingevuld. B a n k r e k e n i n g ij Bankrekening Zodra een SEPA incasso-bestand is gegenereerd met deze incassomachtiging (oftewel de 'Laatste incassodatum' is gevuld) w ordt d it veld inacti ef en kan het niet m eer worden aangepast. Middels het Oi c o o n kunt u de bankrekening annuleren. De bankrekening wordt dan gekopieerd naar het veld 'Bankrekening' op het tabblad 'Oorspronk.' en u kunt hier een nieuw e bankrekening selecteren. Sectie 'Algemeen' Alge meen Aanmaken: Definitief E LAATSTE INCASSODATUM W anneer u een SEPA incasso-bestand heeft gegenereerd voor deze debiteur wordt de datum w aarop het laatste SEPA incasso-bestand is gegenereerd hier getoond. W anneer dit veld is gevuld m et een datum kunt u dit veld niet wijzigen. W anneer u de 'Referentie' of 'Bankrekening op dit tabblad annuleert m iddels het icoon w ordt dit veld leeggem aakt. W anneer dit veld leeg is heeft u de m ogelijkheid om zelf een datum op te geven in dit veld. Dit biedt u de m ogelijkheid om een datum op te geven wanneer het een periodieke incasso betreft. Het al dan niet gevuld zijn van dit veld is van invloed op het SEPA incassobestand w ordt aangemaakt. W anneer de datum niet gevuld is bevat het incassobestand de w aarde 'FRST' binnen de <SeqTP -tags, wat aangeeft dat het een eerste incasso is. W anneer de datum gevuld is bevatten deze tags de w aarde 'RCUR' wat aangeeft dat het een vervolg-incasso betreft. C) Exact Trainingen Pagina 25

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013 SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Rotterdam 28 februari 2013 Inhoudsopgave Wat is SEPA? 3 SEPA-incasso 9 SEPA-bestandsformaten 16 Bijlage: Voorbeeld SEPA-machtigingsformulier

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80)

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) De Europese domiciliëring SEPA Beschrijving Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) Versie 3.1 februari 2013 2 De Europese domiciliëring Deze brochure mag zonder wijzigingen

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

LogiVert Mijn Webwinkel 5.5

LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 LogiVert De totaaloplossing voor webwinkeliers by LogiVert B.V. LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Introductie 4 3 Aan de slag 5 3.1 Inloggen 5 3.2 Instellingen beheerder 7 4 Het verzoek om teruggaaf van

Nadere informatie

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start Internetbankieren met Mijn ING Zo gaat u eenvoudig van start Mijn ING Met Mijn ING bankiert u waar en wanneer u wilt. U kunt op elk moment precies zien hoeveel geld er op uw rekening staat. Bovendien hoeft

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50 NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50 Versie 5.50.02, januari 2014 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.50 ten opzichte

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De Euro-incasso voor zakelijke klanten

De Euro-incasso voor zakelijke klanten De Euro-incasso voor zakelijke klanten Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil de meest dynamische en concurrerende economie

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert HOE GAAT U OM MET informeert - adviseert

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone

Algemene voorwaarden. Vodafone Algemene voorwaarden Vodafone 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 4 Artikel

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie