Onderwijs Noord Oost Twente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs Noord Oost Twente"

Transcriptie

1 Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS

2 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch Algemene schooldoelstelling Identiteit Ouderparticipatie De locatie 5 5. Wie werken er? 6 6. Wat leert mijn kind op deze school Groepen 1 en De vakken voor 3 t/m De vakken beter bekeken 9 7. Een fijne veilige school Het schoolklimaat Als uw kind niet graag naar school gaat Klachtenregeling Beroepscode School en parochie Vieringen op de Esch Onderwijs op maat op de Esch Leerlingen van of naar andere basisschool Onderwijs aan anderstaligen Hulp aan individuele leerlingen Hulp aan leerlingen met een handicap Begeleiding hoogbegaafde leerlingen Een jaar overdoen en aangepaste programma s Verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs Weer samen naar school de leerlingenzorg Schematische weergave van de zorgstructuur Huiswerk Toetsing Steeds op zoek naar kwaliteitsverbetering Methoden Jaarlijkse monitoring 9.3 Personeel Leerlingvolgsysteem Bedrijfshulpverlening De Esch en de buurt/gemeente Contacten in de wijk Extra activiteiten Belangrijke punten bij de schoolkeuze Uitstroomgegevens De Esch voor kinderen en hun ouders Algemeen Doorstroming groep 1 en Infobulletin Ouderavonden Rapportbespreking Informatie aan gescheiden ouders Open Avond Geen invaller en wat dan? De Medezeggenschapsraad De Oudervereniging Praktische punten van A tot Z Aanmelding en toelating Gevonden voorwerpen Milieu Jeugdbladen Hoofdluis Voor- en naschoolse opvang Tussenschoolse opvang Schoolkrant Schooltijden en vakanties Sponsoring Traktaties Verjaardagen Verkeer Verlof leerkrachten Verlof leerlingen Verwijdering van een leerling Verzekeringen Ziekte leerling Afspraken en schoolregels de Esch Contacten met andere instellingen GGD Peuterspeelzalen Schoolbegeleidingsdienst Identiteitsbegeleider Logopedie Schooltandarts ROC Oost Twente Hogeschool Edith Stein Inspectie Muziekschool Bibliotheek Motorische RT Jaarverslag Jaarplan Plattegronden Instemming MR 51 Vaststelling bevoegd gezag De Esch en het Voortgezet Onderwijs 24 2

3 2. E e n w o o r d v o o r a f Voor u ligt de nieuwe schoolgids Deze gids is het resultaat van overleg en samenwerking tussen directieleden, teamleden, MR-leden en ouders en is vervolgens door de diverse geledingen vastgesteld. De schoolgids wordt jaarlijks na vaststelling en bij inschrijving uitgereikt aan ouders/verzorgers van het oudste schoolgaande kind. Deze gids wil u informeren over de meest belangrijke zaken op onze school. Het gaat vooral om: Een beschrijving van wat u, ouders, concreet van onze school kunt verwachten; Het weergeven van de resultaten van het afgelopen schooljaar (of jaren) Het geven van overige relevante informatie over onze school. De MR (medezeggenschapsraad) heeft instemmingsrecht met betrekking tot de schoolgids. Vanzelfsprekend kan deze gids niet allesomvattend zijn. Indien u van mening mocht zijn, dat bepaalde zaken, zoals vermeld in deze gids, niet in overeenstemming zijn met uw beleving, of u mist bepaalde zaken, dan verneemt de directie dat graag van u. Ook suggesties ter verbetering van deze gids ontvangen we graag. Op deze wijze kan dit document tevens een middel zijn tot communicatie en discussie tussen u en ons. Let wel, het gaat in dit verband om algemene zaken, dus zaken betreffende: beleid en organisatie en niet om persoonlijke zaken. Met een positieve instelling zijn wij allen het meest gediend! Opmerking: Waar in deze gids over ouders wordt gesproken, bedoelen we uiteraard ook verzorgers. We spreken de hoop uit dat u deze schoolgids met veel aandacht zult lezen en hem een bijzondere plaats mag geven. Namens alle leerkrachten Herman Nuvelstijn, directeur. 3. V a n h e t C o l l e g e v a n B e - s t u u r Konot: goed onderwijs in een bijzondere school, veilig en uitdagend! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van Basisschool De Esch. Deze school is één van de 22 scholen die behoort tot Konot (stichting Katholiek Onderwijs Noord- Oost Twente). Konot heeft scholen in de gemeentes Oldenzaal en Dinkelland en in de Lutte en Beuningen (gemeente Losser). Elk van onze scholen werkt op zijn eigen manier aan het bieden van goed onderwijs dat tegelijkertijd veilig en uitdagend is voor alle ongeveer 5900 leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd. Meer dan 550 medewerkers van Konot zorgen elke dag voor die veilige en uitdagende omgeving die kinderen nodig hebben om tot leren te komen. Onze mensen proberen daarbij zoveel mogelijk in te spelen op de mogelijkheden die de verschillende kinderen met zich meebrengen. Tevens speelt de aandacht voor wat ons als mensen beweegt, voor levensbeschouwing gevoed door de katholieke traditie, een wezenlijke rol in het onderwijs op onze scholen. Wij, als College van Bestuur van Konot, ontvangen voor onze beleidsbeslissingen advies van het Konotberaad. Voor de totstandkoming van dat beleid wordt tevens vaak om advies en/of instemming gevraagd van ouders en medewerkers, verenigd in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Voor beleidszaken die alleen uw school betreffen, wordt via de MR van de school ouders en medewerkers om instemming en/of advies gevraagd. Wij zijn ervan overtuigd dat op onze scholen goed en verantwoord onderwijs wordt gegeven, maar om dat zo te houden, willen wij u vragen ons op een opbouwende manier kritisch te blijven volgen. Stel uw vragen of deel uw opmerkingen met uw school. Heeft u vragen die het belang van uw school overstijgen, stel ze gerust aan ons! Wij wensen uw kind(eren) en onze medewerkers een heel goed en leerzaam schooljaar toe! Oldenzaal (Lyceumstraat 2B1), augustus 2011 Arjan Brunger, voorzitter van het College van Bestuur, Jan Morsink, lid van het College van Bestuur. 3

4 4. E e n e e r s t e k e n n i s m a k i n g m e t d e E s c h 4.1 Algemene schooldoelstelling Het onderwijs op onze school is er op gericht dat de leerlingen leren zelfstandig en samen te werken, kritisch te denken, creatief problemen op te lossen, beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Kortom, wij willen graag dat het mondige zelfstandige mensen worden, die zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, de anderen en de wereld om hen heen. Dit alles willen wij doen in een sfeervolle omgeving, waarbinnen duidelijke regels en afspraken gelden. Deze regels en afspraak, gebaseerd op onze levensbeschouwelijke visie, moeten zorgen voor de noodzakelijke veilige leeromgeving. Een leeromgeving, die moet worden gekenmerkt door verdraagzaamheid, begrip en onderling vertrouwen. 4.2 Identiteit Als katholieke school willen wij de kinderen leren om te gaan met de vragen waarvoor ze zich in het dagelijkse leven gesteld zien. Wij proberen hen vanuit onze christelijke identiteit, met respect voor de overtuiging van anderen, op hun eigen manier een bijdrage te leren leveren aan een betere wereld, waarin voor iedereen plaats is. Openheid De Esch wil een school zijn waar openheid een belangrijk kenmerk is. Deze openheid is zowel intern (binnen het team dus) als extern (met name naar de ouders) gericht. Naar de ouders toe wil het team deze openheid o.a. tot uitdrukking brengen door de ouders samen met de kinderen ten minste twee keer per schooljaar deel te laten nemen aan onderwijsaspecten van verschillende aard. trachten hen daarbij in te schakelen waar het verantwoord mogelijk is. Hierbij worden vooraf, in onderling overleg, regels opgesteld voor de ondersteunende werkzaamheden van ouders. De leerkrachten zetten zich vol enthousiasme en met veel plezier in voor de opvoeding en begeleiding van uw kinderen. Onze school werkt niet volgens een bepaalde gedachte van een onderwijspedagoog. Wij combineren de moderne inzichten van de onderwijsvernieuwing met de vele verworvenheden uit het verleden. zodat we voor de kinderen een goede school kunnen zijn, waar leren plezierig en fijn is. Waarom kies je voor deze school? De Esch wil aandacht besteden aan vele facetten van het leren en leven van de leerlingen die aan de zorg van de school zijn toevertrouwd. De zorg voor de kinderen is in de eerste plaats natuurlijk altijd de verantwoordelijkheid van de ouders. We trachten dan ook de ouders zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij dit proces. We vinden het belangrijk dat ouders kunnen mee praten over het wel en wee van onze school. De Ouderraad en de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad zijn daar de officiële kanalen voor. Ook de ouderhulp en de gesprekken met leerkrachten over uw kind zijn daarbij van het grootste belang. Elke maand komt er een Infobulletin uit waarin allerlei belangrijke zaken zijn opgenomen, die niet in de schoolgids en/of kalender staan. We hopen echter in samenwerking met een ieder de schoolgids een volwaardig document te laten zijn. Organisatie In ons vaandel staat: een doorgaande ontwikkeling, d.w.z. wij trachten drempels en belemmeringen uit de weg te ruimen, waardoor de kinderen op hun eigen niveau de basisschool kunnen doorlopen. Dit houdt in, dat niet alle kinderen dezelfde leerweg afleggen, maar dat ze in de toekomst soms stappen kunnen overslaan of het programma langzamer doorlopen. De school hanteert het jaarklassensysteem, waarin met diverse niveaugroepen gewerkt wordt. Bij alle activiteiten combineren we zoveel mogelijk de verschillende ontwikkelings- en leergebieden. 4.3 Ouderparticipatie Wij vinden het zeer belangrijk om ouders bij het onderwijs van hun kinderen te betrekken en wij 4

5 4.4 De locatie De R.K. basisschool De Esch ligt in de Oldenzaalse wijk De Essen. Samen met de OBS De Linde en de PCO Jenaplanschool De Klimop zijn wij gevestigd in één schoolgebouw met veel gezamenlijke voorzieningen. De school is goed te bereiken omdat de kinderen op weg naar school niet over de grote en drukke Essenlaan hoeven. In de directe omgeving bevindt zich een prachtig aangelegd stadspark met een kinderboerderij en diverse sportspeeltoestellen voor de jeugd. Verder heeft de school de beschikking over een sporthal, die in drie aparte eenheden kan worden verdeeld. De relaties tussen de drie scholen zijn uitstekend, terwijl elke school duidelijk zijn eigen identiteit heeft. 5

6 5. W i e w e r k e n e r? Wij willen ons graag even aan u voorstellen op onderstaande foto. Bovenaan: Jos Spitshuis, Rob Tanke, Herman Nuvelstijn, Karin Kamphuis, Wilma Reuver, Irma Jansen, Monique Kip, Karin Kuitenbrouwer, Elise Velthuis, Irma Groothuis, Charlotte Oldengarm, Hannie Broshuis, Gea Vennegoor, Mariët Slot, Marlies Olde Heuvel, Marica Braakhuis, Ingrid Lupker, Gerry Nijenhuis. Gehurkt: Rob Morssinkhof, Bennie Haarman Tonnie Huisman, Toon Althanning, John Velthuis, Helen Kroeze, Janine Ruiter, Annemiek Hemmelder. Naast de lestaken in alle facetten zijn er ook andere taken. Hiervoor zijn de leerkrachten gedeeltelijk vrijgesteld van hun lesgevende taken. Tot deze taken behoren: ICT-er: Informatie- en Communicatie Technologie: IB-er: Interne Begeleiders leerlingenzorg: ISB-er: Interne Stage Begeleider PABO-studenten: Toon Althanning Rob Tanke Charlotte Oldengarm Gerry Nijenhuis Rob Tanke Directietaken: Directeur: Lidy Groeneveld Adjunct-directeur: Gerry Nijenhuis. 6

7 Lesgevende taken: wo*= om de week 1/2A Gea Vennegoor ma - di- wo* Helen Kroeze wo* do - vr 1/2B Janine Ruiter ma di - wo Ingrid Lupker do - vr 1/2C Wilma Reuver ma di wo do Charlotte Oldengarm vr 1/2D Marica Braakhuis ma di - wo Monique Kip do - vr 3A Irma Jansen ma di Mariët Slot wo do vr 3B Marlies Olde Heuvel ma di wo* Karin Kuitenbrouwer wo* - do vr 4A Rob Morssinkhof di wo - do Kim Masselink ma 4B Karin Kamphuis ma wo do - vr Kim Masselink di 5A Jos Spitshuis di wo do - vr Toon Althanning ma 5B Hannie Broshuis ma di - wo Irma Groothuis do vr 6A Rob Tanke ma di - wo Linda Breukers do - vr 6B/7B Bennie Haarman Gerry Nijenhuis ma di - wo* - do wo* - vr 7A John Velthuis ma di - wo*- do - vr.mo Ingrid Lupker wo* Monique Kip vr.mi 8 Tonnie Huisman ma di - wo*- do Toon Althanning wo* - vr Elise Velthuis Mariëlle Kienhuis Rob Damhuis di - wo (vakleerkracht muziek) Administratief medewerkster Coördinator Tussenschoolse Opvang Conciërge BAPO: Bevordering Arbeids Participatie Ouderen. Leerkrachten kunnen gebruik maken van de BAPO als een bepaalde leeftijd is bereikt. LGF: Leerling Gebonden Financiering (zie ook 8.4) LIO: Leraar In Opleidingsstage. (zie ook 15.8) 7

8 6. W a t l e e r t m i j n k i n d o p s c h o o l? Het doel van de school is, het kind in de meest ruime zin te begeleiden naar volwassenheid, rekeninghoudend met alle eigenschappen die nodig zijn om te kunnen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Als basisschool willen we dat onze leerlingen zich zoveel mogelijk ontplooien en bereiden we ze voor op deelname aan onze samenleving. Daarom leren we ze vaardigheden die je nodig hebt om je in die samenleving staande te houden (denk aan goed kunnen lezen, schrijven en rekenen). Maar daarnaast willen we de leerlingen ook stimuleren om later actief aan onze democratische samenleving deel te nemen. Daar heb je kennis voor nodig (hoe zit de samenleving in elkaar?), maar ook vaardigheden (bijvoorbeeld hoe discussieer je respectvol met elkaar?) en is het bovendien van belang dat je leert handelen vanuit met elkaar gedeelde waarden en normen. 6.1 Groepen 1 en 2 Het uitgangspunt bij kleuters is de opvoeding van het kind als totaliteit. Vooral het emotionele en sociale aspect staan hierbij voorop. Naast deze aspecten worden veel ontwikkelingsgebieden geoefend met het oog op het toekomstige leren. Met behulp van de methode Schatkist. In de kleutergroepen proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van elk kind. De lokalen zijn zo ingericht dat ze uitnodigen tot velerlei activiteiten. Door materialen en hoeken te veranderen zorgen we voor vele uitnodigende leersituaties. Hiernaast zijn er natuurlijk ook verplichte activiteiten zoals: taal, gymnastiek en het werken met ontwikkelingsmateriaal. We besteden in de groepen 1 en 2 veel aandacht aan de taalontwikkeling. Door het observeren van de kinderen en te luisteren naar hun verhalen weten we wat hen bezighoudt. Hiermee houden we rekening bij het kiezen van de werkthema s en de daaraan verbonden opdrachten, op het moment dat het kind daar aan toe is. We werken met verplichte opdrachten om op deze manier elk kind alle vaardigheden aan te bieden. De verwerking passen we aan het ontwikkelingsniveau van het kind aan. In de klassenmap wordt de voortgang van elk kind bijgehouden zoadat we kunnen inspelen op de problemen die zich kunnen voordoen. In groep 1 maakt elk kind naast de verplichte activiteiten meestal een extra opdracht en in groep 2 veelal twee opdrachten. Het bewegingsonderwijs staat dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein en in het nieuw ingerichte speellokaal. Naast de observaties en registraties overleggen we met de leerkrachten van de parallelgroepen over de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen. Wij werken met een doorgaande lijn voor taal- en rekenactiviteiten voor de groepen 1 en 2, als voorbereiding op de volgende groepen. Deze doorgaande lijn is als volgt: Doorgaande lijn taalactiviteiten: Groep 1. A. Passieve en actieve woordenschat: - spontane spraak - vertellen bij plaatjes B. Kritisch luisteren: - woorden nazeggen - zinnen nazeggen - (Na)vertellen van een verhaal - Goed/fout zinnen - Raadsels C. Auditief geheugen: - Nazeggen van een reeks woorden - Nazeggen van zinnen opklimmend in moeilijkheidsgraad - Een verbale opdracht uitvoeren, enkel- en meervoudig D. Rijmen op eindrijm. - onzinwoorden - concrete bestaande woorden Groep 2. In groep 2 wordt alles behandeld/herhaald van groep 1 en verder uitgebreid met: Ad. B. welke woorden hoor je vooraan en achter aan in een zin E. Visuele en auditieve discriminatie: - eindklank - beginklank - middenklank F. Analyse- en syntheseoefeningen: - lettergrepen klappen - mkm-woordjes hakken en plakken G. Schriftoriëntatie - herkennen van letters, woorden en zinnen. Doorgaande lijn rekenactiviteiten: Groep 1. A. Kleur: - Kleurenkennis van de kleuren rood, geel, blauw, zwart en wit. B. Vorm: - Cirkel, driehoek en vierkant. C. Classificeren: - een onderwerp in een verzameling plaatsen

9 - groepjes maken. D. Seriëren: - begrippen in een overtreffende trap kunnen hanteren - Een serie maken, rangschikken - Kennis van de groottebegrippen, b.v. kleingroot, dik-dun enz. E. Tellen - cijfers 1 t/m 5 benoemen herkennen en inzicht in aantal en volgorde. F. Vergelijken: - bepalen of er meer minder of evenveel voorwerpen zijn. Groep 2. In groep 2 wordt alles behandeld/herhaald van groep 1 en verder uitgebreid met: Ad A:- De mengkleuren bv. groen en bruin Ad B:- De vormen rechthoek en ruit Ad E:- Cijfers 1 t/m 10 benoemen herkennen en inzicht in aantal en volgorde. Ad F:- De begrippen eraf en erbij Daarnaast hanteren wij nog een uitgebreide lijst met rekenkundige begrippen. 6.2 De vakken waarin onderwijs wordt gegeven in de groepen 3 t/m 8 Taal / Lezen. Rekenen. Schrijven. Engels 7/8. Aardrijkskunde/ Geschiedenis/ Biologie/ Natuuronderwijs/ Projectonderwijs. Verkeer. Expressievakken. Lichamelijke oefening. Levensbeschouwelijke communicatie. Veel tijd wordt besteed aan onderwijs in de vakken: rekenen en taal. Voor een exacte indeling van de vakken met de tijden daarvoor per groep verwijzen we naar het activiteitenplan. 6.3 De vakken beter bekeken Godsdienstige / levensbeschouwelijke vorming De Esch is een katholieke school. De school staat echter open voor kinderen uit gezinnen met welke levensovertuiging dan ook. Wij realiseren ons heel goed dat ieder mens een eigen levensbeschouwelijke identiteit heeft en dat kinderen hun eigen levensbeschouwelijke visie moeten ontwikkelen. Daarom willen wij de kinderen niet dicteren wat ze moeten geloven, maar met hen in dialoog treden om zo levensvragen te verhelderen en te helpen bij het ontwikkelen van hun katholieke identiteit. De methode die we daarbij hanteren heet Levensbeschouwelijke Communicatie. Hierbij staan de vragen van de kinderen centraal. Die vormen dan weer het uitgangspunt om vanuit onze christelijke traditie verschillende levensbeschouwelijke tradities te onderzoeken. Dat doen wij door de ervaringen te spiegelen aan verhalen uit de tradities (Jozef,Odyssee), thema s die iedereen meemaakt (lijden, vriendschap, verdriet, blijdschap) vragen uit tradities (Boeddhisme, Jodendom, Christendom, Islam en moderne verhalen (kinder-/prentenboeken) media(speelfilms en docudrama). De kinderen werken dat uit door middel van werkbladen, drama, dans, meditatie en stilteoefeningen, gesprek, discussie, collages, tekeningen. Daarnaast werken wij met een bijbelverhalenlijn door de hele school. Rekenen en wiskunde De Esch gebruikt de methode Pluspunt. Uit de CI- TO-eindtoets voor groep 8 is gebleken dat de leerlingen met deze methode over het algemeen boven het gemiddelde scoren. In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. We proberen kinderen een aantal rekensommen op een handige manier uit het hoofd te leren maken. Voor ingewikkelde bewerkingen gebruiken we de rekenmachine. Als u met uw kind over rekenen praat, houd er dan rekening mee dat ze het vermenigvuldigen en delen tegenwoordig anders leren dan u van vroeger gewend bent. Door de invoering van de euro in 2002, werken we met de nieuwe aangepaste Euro - versie van Pluspunt. Nederlandse taal In de groepen 4 t/m 8 wordt met een nieuwe taalmethode gewerkt te weten: Taalactief. Dit is de meest gebruikte methode in het basisonderwijs. Taalactief richt zich evenwichtig op de belangrijkste facetten van taal: spreken, luisteren, woordenschat, spelling en schrijven. Het is een duidelijk gestructureerde methode, die werkt vanuit een basisprogramma met daarnaast heel veel mogelijkheden om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen. Er is zowel aandacht voor extra hulp (remediëren) als voor verrijkingsstof. Ook biedt de methode veel mogelijkheden tot zelfstandig werken. Er is een apart programma voor spelling dat goed aansluit bij het taalprogramma. Bovendien biedt de methode internetopdrachten waarbij de leerlingen tegelijkertijd allerlei computervaardigheden kunnen oefenen. Lezen In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de methode Veilig leren lezen. Na ongeveer een half jaar leesonderwijs wordt gestart met tutorlezen: Dit houdt in dat ze in een één één situatie of met z n tweeën onder begeleiding 9

10 van een leerling uit groep 7, of 8 samen lezen. Dit gebeurt 1 tot 2 x per week gedurende plm. 20 minuten. De tutor, degene die de extra leesbegeleiding geeft, krijgt vooraf duidelijke uitleg. In de groepen 5 wordt wisselend aandacht besteed aan het tutorlezen. We besteden veel tijd aan het leren begrijpen van de tekst. De betekenis van de moeilijke woorden wordt uitgelegd en het kind vertelt het verhaaltje na. Wij streven ernaar eind groep 6 alle kinderen het hoogste niveau van technisch lezen te laten halen, Avi-niveau 9. Dit lukt niet altijd. De leerling(en) die meer tijd en oefening nodig hebben, krijgen extra hulp in de volgende groep(en). In de bovenbouw komt de nadruk steeds meer op begrijpend en studerend lezen te liggen. Wij werken daarbij met de methode begrijpend lezen getiteld: Goed gelezen. Op De Esch leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken bij te brengen. In de kinderboekenweek is er extra aandacht voor het kinderboek en het (voor)lezen. In de groepen 7 en 8 wordt een voorleeswedstrijd gehouden. Verder lezen we op school veel voor en is er een klassenbibliotheek waar kinderen boeken kunnen lenen. Schrijven Kinderen leren op De Esch in de groepen 3 t/m 8 schrijven met de methode Pennenstreken. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift ontwikkelen, als middel om met elkaar te communiceren. Engels In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven met de methode Real English. Kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Het kunnen begrijpen en communiceren met elkaar is het belangrijkste. Het ligt in de bedoeling dat in de toekomst, de leerlingen dit kunnen uitbouwen en toepassen middels de moderne communicatiemiddelen zoals internet / met andere kinderen uit andere landen. Kennisgebieden; aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en verkeer Op De Esch praten we op veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en we brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van een boek, maar ook door klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes, enz. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: Natuuronderwijs, biologie, techniek: Leefwereld Aardrijkskunde: Een wereld van verschil Geschiedenis: Bij de tijd Verkeer: Straatwerk, jeugdverkeerskrant Burgerschap en sociale integratie Ten aanzien hiervan vinden we het volgende belangrijk: Als basisschool willen we dat onze leerlingen zich zoveel mogelijk ontplooien en bereiden we ze voor op deelname aan onze samenleving. Daarom leren we ze vaardigheden die je nodig hebt om je in die samenleving staande te houden (denk aan goed kunnen lezen, schrijven en rekenen). Maar daarnaast willen we de leerlingen ook stimuleren om later actief aan onze democratische samenleving deel te nemen. Daar heb je kennis voor nodig (hoe zit de samenleving in elkaar?), maar ook vaardigheden (bijvoorbeeld hoe discussieer je respectvol met elkaar?) en is het bovendien van belang dat je leert handelen vanuit met elkaar gedeelde waarden en normen, ook als kinderen uit verschillende culturen afkomstig zijn. Burgerschap en sociale integratie Methode/materialen gr 1-8 BOJA Delen uit Geschiedenismethode (o.a. staatsinrichting) Bij de tijd Delen uit aardrijkskundemethode (andere landen en samenlevingen) Hier en daar Delen uit methoden voor levensbeschouwing van Echelon School om in te wonen Activiteiten in het kader van Burgerschap en sociale integratie: Unicef actie, postzegelactie, kerkboekjes rondbrengen, kinderpostzegels, met het vormsel excursies naar zorginstellingen en kerken, kunstwerken gemaakt in de kerk. Projecten rondom: kindermishandeling, drankgebruik door de jeugd, loverboys, gezonde voeding en beweging, gehandicapten(klas op wielen), leefomstandigheden van kinderen in andere culturen enz. Expressievakken De expressievakken krijgen op De Esch de nodige aandacht. Er wordt regelmatig tekenen en handvaardigheid gegeven, waarbij alle technieken systematisch aan de orde komen. Daarbij werken wij met speciale methoden voor tekenen en handvaardigheid in alle groepen: Tekenen: Moet je doen Handvaardigheid: Moet je doen. Hierin staat een doorgaande lijn en goede afstemming tussen groepen en leerjaren van het programma centraal. Aan dramatische expressie wordt ook de nodige aandacht besteed. 10

11 We denken aan het spelen van een musical, kleine toneelstukjes, dansjes, playbacken, voorlezen van gedichten etc. Muziek De muziekles wordt deels gegeven door een vakleerkracht. Het muziekrooster is zo ingedeeld dat per jaar alle kinderen (groep 1 t/m 8) twee periodes muziekles hebben van de vakleerkracht, de andere lessen van de groepsleerkracht. De periodes bestaan telkens uit 10 weken. Er wordt vooral methodisch gewerkt uit de muziekmethode Moet je doen. De school beschikt over een ruim schoolinstrumentarium en lesmateriaal. Bovendien is er een lokaal beschikbaar voor de muziekles, waar de groep naar toe gaat als er wat meer ruimte nodig is. Binnen elke periode blijft er wat tijd over die gebruikt wordt om met de kinderen aan een bepaald muzikaal project te werken. Dit kan de communievoorbereiding zijn, de afscheidsavond of een musical, maar ook voorstellingen die we voorbereiden om voor publiek te spelen. Soms bestaat het publiek uit kinderen, een andere keer zijn dat ouders. Per jaar krijgen zo een aantal groepen een kans om eens wat te laten zien op muzikaal gebied. Dit wordt dan elk jaar weer gewisseld met andere groepen. Lichamelijke oefening Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles in de sporthal naast onze school. Twee keer per week onder leiding van de eigen leerkracht. Tevens zijn er regelmatig studenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding die binnen hun opleiding lessen verzorgen in diverse groepen. Gymkleding is verplicht Jongens: broek - shirt - gymschoenen. Meisjes: gympakje of broek en shirt gymschoenen. Handdoek meenemen voor het douchen. Wilt u vooral de gymkleding van de leerlingen van groep 3 en 4 even merken. Dit vergemakkelijkt het opsporen van de eigenaar. Informatie en Communicatie Technologie.(ICT) Bij veel vakken maken we gebruik van computers, vooral bij taal, rekenen en aardrijkskunde. Ook bij het ondersteunen en het aanleren van begrippen in de kleutergroepen kan heel goed de computer ingezet worden. Sinds mei 2001 is op de Esch een computernetwerk operationeel. Elke groep heeft nu de beschikking over drie multimedia computers die op het netwerk zijn aangesloten. Bovendien hebben we een computereiland met nog eens 18 computers op het netwerk. Elke computer kan verbinding maken met het internet. Vooralsnog zal het internetten hoofdzakelijk gebeuren in de hogere groepen en via het voor kinderen afgeschermde Kennisnet. staat. Op deze computers staan veelal spelletjes voor de leerlingen. Tijdens de acht jaren basisonderwijs moeten leerlingen vertrouwd raken met de computer zodat ze goed voorbereid zijn op een samenleving, waarin de computer een grote rol speelt. Mede hierom is het belangrijk dat leerlingen ervaren wat de mogelijkheden van de computer zijn. Door samen achter de computer te werken, samen problemen op te lossen en contact te maken met andere kinderen (via en Internet) werkt de computer ook mee aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Uitgangspunt is dat een leerling zeker 2 uur per week van de computer gebruik maakt. Wat nooit uit het oog verloren mag worden is dat de computer slechts een middel is, m.a.w. de computer is geen doel op zich. De relatie kind-leerkracht is en blijft het belangrijkst. Na het verlaten van de basisschool kan de leerling de computer gebruiken: 1. Als gereedschap, bijvoorbeeld voor het verwerken van teksten, spellingcontrole, rekenmachine, presentaties etc. 2. Als informatiebron, bijvoorbeeld via internet en digitale encyclopedieën. 3. Als communicatiemiddel, bijvoorbeeld via . Sinds het schooljaar maken wij in de groepen 8 gebruik van digitale schoolborden. Met ingang van werken ook de groepen 6 en 7 hiermee. En met ingang van het schooljaar hebben ALLE groepen 3 t/m 8 een digitaal schoolbord in de klas! Met een digitaal schoolbord is het mogelijk leerlingen nog beter interactief onderwijs aan te bieden. Ze zijn nog meer betrokken bij het onderwijs en ervaren de mogelijkheden van de digitale wereld. Alle leerkrachten hebben een cursus Digitaal Rijbewijs Onderwijs (DRO) gevolgd. Het adres van de school is: Onze school heeft een eigen website: Op deze website worden bij allerlei gelegenheden ook foto s van leerlingen geplaatst. Ouders die niet willen dat er foto s van hun kind(eren) op de website komen, worden verzocht dit bij de directie te melden. Naast de netwerkcomputers heeft elke groep nog een stand-alone computer die los van het netwerk 11

12 7. E e n f i j n e, v e i l i g e s c h o o l 7.1. Het schoolklimaat. De school wil een school zijn voor alle kinderen, waarbij zorg en aandacht is voor de ontwikkeling van uw kind. Uw kind moet met plezier naar school kunnen gaan en zich veilig weten. U moet, daar waar nodig, de weg weten, letterlijk en figuurlijk, om uw verantwoordelijkheid t.o.v. uw kind waar te maken. De school neemt slechts gedurende een aantal uren van de week de verantwoordelijkheid van u over, en dan met name voor leren en ook natuurlijk over leren leven. Dit hopen we allemaal met u in goede samenspraak te doen Als uw kind niet graag naar school gaat. Als uw kind niet graag naar school gaat, willen we graag met u praten om er achter te komen wat de reden daarvan is. Misschien kunnen wij op school maatregelen treffen ter verbetering. Graag naar school gaan is de basis van al het leren. We proberen met gerichte projecten een veilig en fijn schoolklimaat te scheppen: Pesten is een onderwerp dat in de media veel aandacht krijgt. Ook onze school probeert te voorkomen dat kinderen gepest worden. We besteden regelmatig aandacht aan dit fenomeen in alle klassen en kinderen kunnen ten allen tijde met klachten op dit gebied terecht bij de groepsleerkracht, de directie of bij de contactpersoon hiervoor op school. We maken gebruik van lessen uit de map Kinderen en hun sociale talenten en lessen uit : Een school om in te wonen. Bovendien kunnen kinderen, leerkrachten en ouders gebruik maken van de website: Voor seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten geldt op onze school de KONOT klachtenregeling. T.a.v. seksuele intimidatie hebben we de volgende gedragscode: Uitgangspunten Het opbouwen van een vertrouwenwekkende relatie met het kind en de groep, met respect voor de persoonlijke integriteit van ieder kind afzonderlijk. Het creëren van goede voorwaarden voor het pedagogisch en didactisch handelen. Er moet ruimte zijn voor gewenste intimiteiten: de leerkracht moet spontaan kunnen inspelen op het gevoelsleven van het kind: troosten, het geven van veiligheid en geborgenheid, blij zijn met elkaar en dit samen spontaan uiten. De leerkracht moet zich bewust zijn van het feit, dat bepaalde benaderingen bij een individueel kind vooral bij het oudere kind, ongewenste gevoelens kunnen opwekken. Enkele regels: Lichamelijke kenmerken Leerlingen en leerkrachten worden niet aangesproken op lichamelijke kenmerken. We proberen echter wel om bepaalde situaties bespreekbaar te maken. Kinderen op schoot In principe nemen de leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 geen kinderen op schoot. In de groepen 1 t/m 4 is dit afhankelijk van de situatie en het kind. (zie uitgangspunten) Helpen bij aan en uitkleden (bijv. bij gymnastieklessen) Als het nodig is, helpt de leerkracht bij het aan- en uitkleden in de groepen 1 t/m 4. In principe gebeurt dit niet in de groepen 5 t/m 8 Douchen (bijv. na gymnastieklessen) In de groepen 3 t/m 8 douchen de jongens en de meisjes apart. Met de leerlingen, vooral van de groepen 5 t/m 8 - worden duidelijke afspraken gemaakt over het douchen en de gedragsregels daarbij. De leerkracht blijft voor de gehele groep verantwoordelijk, draagt zorg, dat alle leerlingen zich na het sporten douchen Hij/zij kan de kleedkamer van de andere sekse betreden op een van te voren zodanig afgesproken tijdstip, dat elke leerling zich weer kan hebben aangekleed. In noodsituaties, bijv. bij een ongeval, geldt het bovenstaande vanzelfsprekend niet. Douchen leerkracht De leerkracht gaat niet samen met de leerlingen onder de douche. Eén-op-één-situaties (individuele hulp buiten de groep en/of na schooltijd, individuele gesprekken, ev. straf, helpen in de klas na lestijd, e.d.) De leerkracht moet zich juist in die situaties onthouden van activiteiten, die als seksistisch zouden kunnen worden ervaren en uitgelegd. Kind(eren) apart De leerkrachten nemen geen kinderen mee naar huis en laten geen kinderen buiten schooltijd apart op school komen, tenzij de ouders daarvan op de hoogte gesteld zijn en hun toestemming daarvoor gegeven hebben. Jeugddriedaagse e.d. Gedragsregels worden zoveel mogelijk vooraf besproken. De groepsleerkracht draagt de 12

13 eindverantwoordelijkheid en handelt daarnaar. De begeleiding door de leerkracht is erg afhankelijk van de situatie. Het kan gewenst / noodzakelijk zijn, dat de leerkracht corrigerend optreedt in de slaapzaal van de kinderen van de andere sekse. De mannelijke leerkracht houdt zoveel mogelijk toezicht op de slaapzaal van de jongens, de vrouwelijke leerkracht op de slaapzaal van de meisjes. Uitingen van seksistische, discriminerende aard Seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen en toespelingen, affiches, tekeningen e.d. van dien aard zijn onaanvaardbaar. Bij het spontaan voorkomen daarvan treedt de leerkracht - afhankelijk van de situatie - corrigerend op. Vragen met betrekking tot seksualiteit Op spontane vragen geven de leerkrachten een eerlijk antwoord. Schoolcontactpersonen Voor klachten van algemene of specifiek aard zoals seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten zijn op school twee contactpersonen aangesteld. Als u met vragen zit over genoemde onderwerpen, dan kunt u bij hen terecht. Zij helpen uw kind en u verder. Deze contactpersonen zijn: Charlotte Oldengarm en Helen Kroeze. Ook Konot beschikt uiteraard over zo n regeling. Hieronder ziet u een schema waarin de klachtenprocedure wordt samengevat. Uiteraard kunt u er van uitgaan dat uw melding/klacht vertrouwelijk wordt behandeld. Schema meldingen/klachtenprocedure Klager melding/klacht over:aangeklaagde a pedagogisch, onderwijskundig of organisatorisch handelen b gedrag van leerlingen, medewerkers, directie schoolcontext c vermeend zedendelict op school d misbruik, mishandeling, verwaarlozing en andere ernstige problemen in de pri vé-situatie Hieronder treft u de route aan die afhankelijk van het type melding/klachtgevolgd wordt. (Een verklaring van de afkortingen leest u onderaan deze paragraaf.) a+b c d SCP VP of dir Aangifte bij politie en Melding bij dir SCP AMK of ZAT 7.3 Klachtenregeling KC (KC) Inleiding Waar mensen werken, gaat er ook wel eens iets mis en is het goed als we daarover met elkaar in gesprek gaan. Wat kan er zoal mis gaan? U kunt bijvoorbeeld ontevreden zijn over de manier waarop zaken op school geregeld zijn, over de manier waarop leiding wordt gegeven, de wijze waarop de leerkracht van uw kind in een bepaalde situatie heeft gehandeld en daarvan melding willen maken. Veruit de meeste grieven over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost, eventueel met tussenkomst van de directie of de schoolcontactpersoon. Indien bij de schoolcontactpersoon een melding wordt ingebracht, wordt de directeur hiervan op de hoogte gesteld. Als betrokkenen er echter onderling niet uitkomen is het goed om over een regeling te beschikken dat de individuele rechten vastlegt en zorgvuldig interne rechtswegen aangeeft. Als het doorlopen van bovenstaande route niet tot een oplossing leidt, kan een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie worden ingediend. De procedure is dan als volgt: Klachtencommissie Mededeling ontvangst klacht aan:. klager. aangeklaagde. Konot Gelegenheid schriftelijk verweer aangeklaagde (binnen 10 dagen) Binnen vier weken na ontvangst klacht: hoorzitting Binnen vier weken na hoorzitting: advies aan algemeen directeur/konot Algemeen directeur/konot Binnen vier weken na ontvangst besluit op advies aan:. klager. aangeklaagde. klachtencommissie. directie school. melding aan vertrouwenspersoon 13

14 Aangeklaagde Mogelijkheid aangeklaagde bezwaarschrift binnen vier weken Algemeen Directeur Binnen vier weken besluit aan:. aangeklaagde. klager. klachtencommissie. directie school. melding vertrouwenspersoon Toelichting De route in de klachtenregeling is afhankelijk van het type melding of klacht. In de eerste kolom gaat het om meldingen en klachten die op schoolniveau misgaan, hetzij op organisatorisch gebied (bijvoorbeeld melding met betrekking tot slechte hygiëne) of meer op onderwijskundig gebied (oneens met keuze van een bepaalde werkwijze). In de tweede kolom (melding mbt vermeend zedendelict) is er de plicht hiervan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. De derde kolom betreft zaken die mis kunnen gaan in de privé-situatie van kinderen. Hoewel de school hiervoor geen directe verantwoordelijkheid draagt, wordt met de weergegeven procedure blijk gegeven van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de regeling zijn verschillende mensen/functionarissen betrokken. Een aantal hiervan behoeft wellicht toelichting. De schoolcontactpersoon is door de school aangewezen (en is veelal een leerkracht). Hij of zij kan de klager eerste opvang bieden, bijstaan, en advies geven en zo mogelijk helpen of bemiddelen om tot een oplossing te komen. Hij of zij kan de klager zo nodig doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een externe functionaris die de klager bijstaat en van advies dient. Daarnaast bemiddelt hij of zij bij het vinden van een oplossing, adviseert en ondersteunt eventueel bij het indienen van een schriftelijke klacht en de verdere procedure bij de klachtencommissie. Tevens kan de vertrouwenspersoon de klager doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverleningsinstantie. De algemeen directeur van Konot kan worden benaderd indien er geen oplossing is gevonden en/of het probleem het schoolniveau overstijgt. De klachtencommissie is een externe commissie die ingeschakeld kan worden indien er geen oplossing is bereikt door eerdere stappen. Deze commissie neemt kennis van de klacht, onderzoekt of er sprake is van verwijtbaar handelen binnen één van de genoemde categorieën. De commissie adviseert vervolgens Konot over de zo nodig te nemen maatregelen, de (on)gegrondheid van de klacht en de overige door Konot te nemen besluiten. Voor de volledige tekst van de regeling verwijzen wij u naar de Klachtenregeling Konot die op elke school ter inzage ligt. Uiteraard blijft de weg open om (ook) contact te zoeken met de vertrouwensinspecteur. Gebruikte afkortingen: SCP = Schoolcontactpersoon Dir = directie VP = vertrouwenspersoon KC = Klachtencommissie AMK = Algemeen Meldpunt Kindermishandeling ZAT = Zorg Advies Team (waarin ook Jeugdgezondheidszorg en het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) betrokken zijn Belangrijke telefoonnummers: Schoolcontactpersonen: Charlotte Oldengarm: school: Helen Kroeze: school: Vertrouwenspersonen: / of Vertrouwensinspecteur (kantoor Zwolle): Beroepscode Beroepscode/ Procedure ter voorkoming van ongewenste intimiteiten. Sinds enige jaren geldt voor alle basisscholen, op last van het Ministerie van Onderwijs, een "beroepscode en een klachtenprocedure ter voorkoming van seksuele intimidatie en machtsmisbruik": dus ook voor alle KONOT-basisscholen. Zij hebben zelf de gedragsregels, 'beroepscode' ontwikkeld, waaraan de leerkrachten, ouders, personeel en leerlingen zich dienen te houden. In grote lijnen moet gesteld worden dat we dienen te voorkomen, dat het kind geschaad wordt in de ontwikkeling. (zie hoofdstuk 7.2) Uitgangspunt bij bovenstaande is het door KONOT opgestelde protocol: Veilig op school : uw en onze zorg! Dit protocol ligt ter inzage op school bij de directie. 7.5 Bedrijfshulpverlening op de Esch Werken aan gezonde arbeidsomstandigheden betekent systematisch aandacht hebben voor eventuele knelpunten op de gebieden van gezondheid, welzijn en veiligheid. Deze continue aandacht is vanuit de Arbowet ook voor onze school verplicht. De organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV) 14

15 is op de Esch in handen van: Ingrid Lupker, Jos Spitshuis, Rob Morssinkhof, Bennie Haarman en Rob Tanke. De formele verantwoordelijkheid ligt bij de directie. De BHV-taken bestaan uit de volgende punten: melden van een noodsituatie en alarmeren van de hulpverlening; ontruimen van het schoolgebouw; inruimen van het schoolgebouw; hulpverlenen bij persoonlijk letsel; beheersen en bestrijden van een brand; coördinatie tijdens een noodsituatie; Door minimaal twee keer per schooljaar het ontruimingsplan te oefenen hopen we een veilig klimaat op onze school te scheppen voor zowel leerlingen, ouders als leerkrachten. De school beschikt over een goede centrale EHBOdoos. Verder heeft elke groep een EHBO-doos in het lokaal. Daar waar de situatie het vraagt, zijn we in staat om eerste hulp te verlenen of die assistentie te geven die valt onder levensreddende handelingen. Een aantal leerkrachten heeft een geldig EHBO-diploma/reanimatie. Het afgelopen schooljaar zijn ook alle leerkrachten geschoold in het gebruik van de automatische externe defibrillator, afgekort AED) Bij twijfel zullen wij altijd met uw kind naar de poli gaan van het ziekenhuis. Normaal zal de school uw kind zelf vervoeren naar het ziekenhuis, maar als het naar het oordeel van de desbetreffende leerkracht noodzakelijk is, zal er een ambulance worden opgeroepen. Natuurlijk doen we dat in uitzonderlijke situaties. Er is een risico inventarisatie (rie) gemaakt hetgeen geresulteerd heeft in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak is een leidraad om onveilige situaties en het welzijn van leerlingen en leerkrachten te verbeteren. De Esch beschikt over een validiteitsverklaring van de arbodienst Drienerlo. 7.6 School en Parochie: Gezinsviering Voor de groepen 3 t/m 8 worden door de werkgroep gezinsviering van de parochie regelmatig eucharistievieringen voor ouders en kinderen voorbereid. Bij de uitvoering en samenstelling van deze eucharistievieringen worden bij toerbeurt de leerlingen en leerkrachten van de 4 basisscholen in onze parochie nauw betrokken. 1 e Heilige Communie In groep 4 wordt de 1 e Heilige Communie gedaan. De Drieëenheidsparochie heeft een werk- werkgroep 1 e H.C. voorberei- ding. Deze werkgroep is ont- staan doordat de communie in de eerste plaats een parochie aangelegenheid is. De school is hierbij wel nauw betrokken. In januari zal er 2 keer een oproep in het Kerkblad de Noordpool komen om uw kind zelf aan te melden voor de 1 e H. Communie. Ook krijgen de kinderen van groep 4, via de werkgroep, een aanmeldingsformulier mee naar huis. Daarna worden de ouders uitgenodigd voor een ouderavond op de betreffende school: Drieeenheid, de Esch of de Bongerd. Tijdens deze ouderavond wordt u geïnformeerd over o.a. het project waarmee op school en thuis wordt gewerkt. Tevens willen we dan ouders vragen om te helpen op school met het project. Wij hopen dat een en ander stimulerend zal werken op de ouders die in dezen een onvervangbare verantwoordelijkheid dragen. In gezamenlijk overleg met de werkgroep 1 e Heilige Communie, pastores en leerkrachten is besloten dat: kinderen die niet de 1 e Heilige Communie willen doen, wel meedoen met de verschillende activiteiten op school, maar dat zij tijdens de Presentatieviering zich niet mogen presenteren aan de geloofsgemeenschap. Tijdens de dag van de 1 e Heilige Communie mogen zij niet bij de communicantjes op het priesterkoor zitten. Wel zal er voor hen, indien behoefte, een plekje vooraan in de kerk gereserveerd worden. Vormsel In groep 8 kan uw kind gevormd worden. Het is de bedoeling, dat de ouders samen met hun kind een keuze maken voor deelname aan het Heilig Vormsel en dat ze er samen met hun kind aan werken. Op school gebeurt dit middels het project Vormselwerkboek. Er zijn 7 hoofdstukken in dit project, waarin centraal staat, hoe zij en andere mensen elkaar in alle situaties kunnen helpen. Op welke wijze mensen in het dagelijkse leven de Goede Geest aan elkaar doorgeven. Naast de leerkracht, zijn er zoals ieder jaar weer ouders van vormelingen nodig, om het project verder uit te werken en de voorbereiding te treffen voor de presentatieavond op school. Wanneer het Heilig Vormsel toegediend wordt en wanneer er gelegenheid zal zijn voor de aanmelding van de vormeling, de presentatieavond op school, daarover krijgt u te zijner tijd nog bericht van ons. 7.6 Festiviteiten, buitenschoolse activiteiten en vieringen van de Esch. Jaarlijks zijn er op de Esch allerlei vieringen die deels bedoeld zijn om de goede sfeer op school te bevorderen: - Sinterklaasviering. - Kerstviering. - Carnaval. - Paasviering. - Verjaardag van leerkracht. - Schoolreisje. - Sport en speldag 15

16 Schoolreisje De schoolreisjes zijn strak gepland en beschreven in een draaiboek. Ze worden door de O.R. in samenwerking met enkele leerkrachten georganiseerd. Elk jaar gaan we met de hele school in bussen naar een pretpark, dierentuin of ander vermaak. Groep 8 neemt niet deel i.v.m. de jeugddriedaagse. Jeugddriedaagse Voor de leerlingen van groep 8 zal er in de maanden juni /juli een jeugddriedaagse worden georganiseerd. Deze dagen zijn bedoeld als een afsluiting van de basisschooltijd. Deze dagen worden gehouden in de Jeugdherberg in Uelsen in Duitsland. Over de kosten wordt U geïnformeerd op de ouderavond. Damtoernooi Dit toernooi wordt gehouden voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 en vindt plaats op school. Sportdag Ieder jaar is er voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van Oldenzaal een jaarlijkse Schoolsportdag. Deze wordt gehouden rondom scholencomplex De Esch. De kinderen van de andere groepen hebben die dag vrij van school. Schoolvoetbaltoernooi De bovenbouw doet ieder jaar mee aan het plaatselijke schoolvoetbaltoernooi in het voorjaar. Streetsoccertoernooi. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 kunnen meedoen aan het streetsoccertoernooi dat georganiseerd wordt door de gemeente en de Rotary-club. De Midvastenloop. Deze sponsorloop voor een project uit de derde wereld vindt altijd plaats tijdens de Vastentijd. Er wordt maximaal 40 km gelopen. De start en finish zijn bij de blokhut te Rossum. Kinderen worden gestimuleerd om mee te lopen, dit gebeurt echter niet onder toezicht van school. Tafeltennis Taptoe Vrijwillige inschrijving voor dit toernooi in de kerstvakantie. Streetsoccer Vrijwillige inschrijving voor dit toernooi in het voorjaar. Dit toernooi wordt overwegend na schooltijd tussen u. en u. gespeeld in juni. Little Big Nine Vrijwillige inschrijving voor dit creatieve evenement rond april/mei. (weekeinde) 16

17 8. O n d e r w i j s o p m a a t o p d e E s c h 8.1 Leerlingen van en naar een andere basisschool Wanneer leerlingen van een andere basisschool op de Esch worden aangemeld, zal na overleg met de ouders en de vorige school besloten worden in welke groep ze geplaatst worden. De benodigde wettelijke administratieve verplichtingen zullen hierbij in acht worden genomen. Bij vertrek van leerlingen zullen de leerkrachten de benodigde administratieve gegevens en een onderwijskundig rapport naar de betreffende school sturen, waarbij altijd de mogelijkheid van nader contact zal worden gegeven. 8.2 Onderwijs aan anderstalige kinderen Het onderwijs aan anderstalige leerlingen wordt in Oldenzaal centraal geregeld door de gemeente. Het gaat hierbij om ondersteuning bij de Nederlandse taalverwerving voor kinderen van de groepen 1 t/m 8. Deze taalondersteuning wordt gegeven tijdens de gewone schooluren. Op onze school komen weinig anderstalige kinderen voor. 8.3 Hulp aan individuele leerlingen De leerlingenzorg op de Esch is bedoeld voor alle leerlingen op onze school en betreft de volledige persoonsontwikkeling van een kind; dus niet alleen de cognitieve maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Verwijzend naar de visie van de Esch, waarin vermeld wordt dat de persoonlijke ontwikkeling van elk kind centraal staat en dat elk kind met plezier naar school zou moeten gaan om te komen tot een goed leerproces, zien we het uitdrukkelijk als onze taak hier zorg voor te dragen. De leerkracht stemt zijn instructie, de keuze van activiteiten en de materialen zoveel mogelijk af op de verschillende behoeften van de individuele leerling. Hierbij bepalen we verschillende doelen, waaraan de leerlingen moeten kunnen voldoen. We hebben hoge, doch reële, verwachtingen van de kinderen bij hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. De leerlingen op onze school zijn gegroepeerd volgens het leerstofjaarklassensysteem en binnen de jaargroepen wordt gedifferentieerd naar tempo en niveau. Het uitgangspunt van het team is om leeren/of ontwikkelingsproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren en de leerlingen hierbij te begeleiden. De ouders betrekken we zo vroeg mogelijk bij eventuele problemen. Het basisprogramma wordt deels bepaald door de methodes die we gebruiken. De leerstof is ingedeeld in leerinhouden. De hele groep start tegelijkertijd met dezelfde leerinhoud. Om te kunnen vaststellen of kinderen uitvallen en waar kinderen op uitvallen, maken we gebruik van: observaties, toetsen en foutenanalyses. Mocht nu blijken dat sommige leerlingen de gestelde doelen nog niet bereikt hebben, dan biedt de leerkracht opnieuw instructie aan tijdens het zelfstandig werken. Als deze extra instructie succes heeft wordt samen met de groep begonnen met de volgende leerinhoud. Ook komt het voor dat leerlingen ruim binnen de gestelde tijd de doelen bereikt hebben. Deze kinderen hebben eveneens onze aandacht: ze krijgen verdiepings- en/of verrijkingsstof aangeboden (differentiatie naar niveau). Leerlingen die de leerstof wel begrijpen, maar het werk binnen de gestelde tijd niet af krijgen, maken minder opdrachten (differentiatie naar tempo). Daarnaast vinden we de pedagogische differentiatie net zo belangrijk; kinderen die hun best doen, maar desondanks minder presteren, moeten gestimuleerd en bemoedigd worden. Bij hardnekkige leer- en/of gedragsproblemen zullen andere wegen bewandeld moeten worden. Het zorgplan van het samenwerkingsverband WSNS (zie 8.8) geeft richtlijnen en aanwijzingen voor het begeleiden van leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen. We houden bij hoe elke leerling zich ontwikkelt. Gegevens die van belang zijn, brengen we onder in een leerlingvolgsysteem. Deze gegevens vormen de basis van waaruit we met de kinderen werken. Van elke leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden alle gegevens verzameld vanaf het moment dat een kind op onze school komt. Het gaat om: persoonlijke gegevens (SOS-formulier), logboek met o.a. verslagen van gesprekken met ouders en leerlingbesprekingen, handelingsplannen, onderzoeken door instanties, specifieke testgegevens en kopieën van elk eindrapport. Het kan zijn dat ouders behoefte hebben om een dossier in te zien. Dit is mogelijk na afspraak. Elke groep heeft 2 mappen met klassenstaten. In een daarvan worden de groepsoverzichten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem bewaard. Daarnaast is er een map voor de groepsoverzichten en de individuele kaarten (Eggo) van de sociaalemotionele ontwikkeling. Verantwoordelijk voor de leerlingenzorg zijn de groepsleerkrachten, de IB-ers en de directie van de Esch. Om de zorg van het hele team voor alle leerlingen te coördineren en te structureren is 1 interne begeleider (IB-er) werkzaam: Charlotte Oldengarm 17

18 De taken van de IB-er is o.a.: Organiseren van leerlingbesprekingen. Hulp bieden bij het opstellen van handelingsplannen. Coördinatie en evaluatie van de extra begeleiding; Contacten met de Collegiale Consulenten (deskundigen van de speciale school voor basisonderwijs; afgekort CoCo) en begeleider van de schoolbegeleidingsdienst Expertis. Oudergesprekken leiden n.a.v. de bespreking van een psychologisch onderzoek of bijwonen van voortgangsgesprekken met CoCo en leerkracht of indien gewenst gesprekken met ouders en leerkracht. Als u als ouder problemen van uw kind wilt bespreken dan doet u dit in eerste instantie met de groepsleerkracht. Deze maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kunt u een afspraak met de IB-er maken voor een gesprek. Als ouders kiezen voor extra hulp buiten school betekent dat die afspraken niet onder schooltijd gepland mogen worden. SOVA-training en speciale zorg na PCL-indicatie uitgezonderd. 8.4 Hulp aan leerlingen met een handicap Met ingang van augustus 2003 bepalen landelijk vastgestelde criteria of een kind met een handicap toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs. Een Commissie Voor Indicatiestelling (CVI) moet op basis van deze criteria een beschikking afgeven. Is deze beschikking positief dan hebben de ouders de keuze om naar het speciaal onderwijs te gaan of naar het regulier onderwijs met Leerling-gebonden Financiering (LGF ofwel rugzakje ). Op onze school wordt bij een aanmelding van een leerling met een positieve beschikking van de CVI steeds een zorgvuldige afweging gemaakt. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van de handicap en de extra onderwijsondersteuning die daarbij nodig is, past binnen de mogelijkheden die onze school heeft. Naast de LGF bestaat er ook het Persoons Gebonden Budget (PGB). Dit budget wordt toegekend aan ouders die het bij hun ziektekostenverzekeraar aanvragen. Als hun kind voldoet aan bepaalde voorwaarden, die een negatieve invloed kunnen hebben op het volgen van onderwijs op een basisschool, dan wordt het budget toegekend. Hiermee kan dan extra ondersteuning voor het kind bekostigd worden. Op school zijn kinderen die problemen hebben met de motoriek of met de spraak. Zij kunnen hulp krijgen via de Motorische Remedial Teaching (MRT zie 15.12) en de logopediste (zie 15.5) 8.5 Begeleiding (hoog)begaafde leerlingen Ook leerlingen die extra goed kunnen leren willen we speciale aandacht geven. Binnen de methodes is extra oefenstof aangegeven die deze leerlingen kunnen maken. Bovendien is er voor deze leerlingen speciale leerstof die ze zelfstandig kunnen verwerken. In uitzonderlijke gevallen stromen deze leerlingen (na overleg met ouders) versneld door of kan de leerstof sneller worden doorlopen. 8.6 Een jaar overdoen en aangepaste programma s Zittenblijven wordt zoveel mogelijk vermeden. Het gebeurt doorgaans alleen wanneer de leerresultaten en de ontwikkeling van het kind opvallend achterblijven bij die van de meeste klasgenoten. Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Dan nemen we zoveel mogelijk in overleg met de ouders de beslissing het kind een jaar over te laten doen. Als we geen overeenstemming bereiken beslist uiteindelijk de school. Het komt ook voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Een dergelijke leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool, maar we stellen het aangepaste programma zo op dat er aansluiting is bij een bepaald niveau in het vervolgonderwijs. 8.7 Verwijzen naar de speciale school voor basisonderwijs We streven er naar elk kind de aandacht en zorg te geven die het toekomt. Om dat doel te bereiken doorlopen we een aantal fases zoals beschreven in de schematische weergave van de zorgstructuur (zie 8.9) Ondanks al onze inspanningen kan het voorkomen dat uw kind beter op zijn plaats is op een speciale school voor basisonderwijs. Die scholen hebben kleinere groepen en beschikken over meer afzonderlijke deskundigen om leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen of stoornissen in hun ontwikkeling te helpen. Voor een eventuele verwijzing moet er op school reeds gedurende een langere tijd, en met behulp van extra begeleiding en handelingsplannen, getracht zijn de betrokken leerling zich te laten ontwikkelen. Ouders worden geïnformeerd over deze extra begeleiding. Eventueel wordt hulp gevraagd bij een leerkracht van de speciale school voor basisonderwijs of de leerlingbegeleider van de schoolbegeleidingsdienst. Soms is een psychologisch onderzoek nodig om de mogelijkheden van het kind goed in beeld te krijgen. Hiervoor moeten ouders schriftelijk toestemming verlenen. De ouders ontvangen een verslag van het onderzoek. Vervolgens bespreken we met de ouders wat de mogelijkheden in het basisonderwijs zijn of dat een 18

19 verwijzing naar de speciale school voor het basisonderwijs meer voor de hand ligt. Aanmelding verloopt via de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) en moet altijd de instemming van de ouders hebben. Deze procedure is afgesproken binnen ons samenwerkingsverband. 8.8 Weer Samen Naar School (WSNS) Onze school is verbonden aan het Samenwerkingsverband Noordoost Twente Dit is een samenwerking tussen de reguliere basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs. In het kader van WSNS wordt getracht leerlingen zo veel mogelijk op de reguliere basisschool te laten blijven. De basisscholen kunnen gebruik maken van de kennis en ervaring van het speciaal onderwijs binnen hun eigen school in de vorm van CoCobegeleiding (Collegiale Consultatie). Vanuit hun ervaring kunnen ze met de leerkrachten uit het basisonderwijs meedenken over de aanpak van bepaalde problemen. Het kan hierbij gaan om leerproblemen maar ook om gedragsproblemen. Wanneer de school van mening is dat er meer steun nodig is bij de begeleiding, kan een kind worden aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband. Hiervoor is toestemming nodig van de ouders. Voor de aanmelding bij de PCL vult de school een onderwijskundig Rapport in. De PCL adviseert over: Begeleiding binnen de basisschool. (CoCobegeleiding). Verwijzing naar voorzieningen voor de opvang van leerlingen die extra zorg behoeven. Plaatsing van een leerling op een school voor speciaal basisonderwijs. Soms hebben leerlingen problemen, waardoor het op school niet zo goed met ze gaat. Ze zijn bijvoorbeeld erg druk in de klas, of hebben vaak ruzie met andere leerlingen. Ze zijn heel stil en teruggetrokken, of hebben geen vriendje of vriendinnetje. Ze gaan gebukt onder de problemen van hun ouders, of hebben last van angsten, verdriet of verwarring. Onze school probeert deze leerlingen zo goed mogelijk te helpen en werkt hiertoe nauw samen met het zorgadviesteam (ZAT). Het zorgadviesteam bestaat uit vertegenwoordigers van de school en enkele deskundigen van buiten de school: een schoolverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg en een maatschappelijk werker. Dit team van hulpverleners is gespecialiseerd in de problemen van kinderen en hun ouders. Indien gewenst kunnen in bepaalde situaties ook andere hulpverleners voor een ZAT-bijeenkomst uitgenodigd worden. Ook is het mogelijk, dat ouders zelf aanwezig zijn. Het ZAT is voor alle scholen goed bereikbaar en kinderen en ouders kunnen op de school contact met een medewerker van het ZAT hebben. Medewerkers van het ZAT kunnen ons adviseren hoe wij deze leerlingen kunnen helpen, maar zij kunnen ook zelf met deze leerlingen en hun ouders in gesprek gaan om samen te zoeken naar de beste manier om de problemen op te lossen. Als wij het ZAT willen inschakelen ten behoeve van een van onze leerlingen, zullen wij dit in overleg met en na toestemming van de ouders doen. Het spreekt bovendien vanzelf dat alle informatie die over leerlingen aan het ZAT gegeven wordt, vertrouwelijk blijft. Met deze nauwe samenwerking met het ZAT willen wij zo goed mogelijk op problemen van leerlingen kunnen inspringen en zo snel mogelijk helpen, zodat alle leerlingen een prettige tijd bij ons op school zullen hebben. Als u geïnteresseerd bent in meer informatie over het ZAT kunt u deze vragen aan de intern begeleider van de school. 8.9 Schematische weergave van de zorgstructuur Observeren / toetsen Signaleren (gegevens opmerken die verdere aandacht vragen) Diagnosticeren (vaststellen welke problemen zich voordoen) Interne begeleiding (overleg leerkracht IB-er) Leerlingbespreking (overleg leerkracht IBer schoolbegeleider) Handelingsplan uitvoeren (ouders inlichten) Evaluatie (wat zijn de vorderingen en hoe gaan we verder) Eventueel bijsturen, gevolgd door: of gewoon verder werken op groepsniveau; of het volgen van een aangepast programma; of het volgen van extra hulp op een deelgebied; of hulp van Coco; of inroepen van externe hulp zoals Mediant, Expertis, SBO, e.a Huiswerk Huiswerk is bedoeld om kinderen voor te bereiden op het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden buiten de normale lestijd om. Dit werk moet dus thuis gemaakt worden. Het is dus belangrijk dat ouders en kind op de hoogte zijn van het hoe en waarom. Kinderen van groep 7 en 8 krijgen regelmatig huiswerk mee voor rekenen en taal. Daarnaast mogen ook proefwerken voor geschiedenis, 19

20 aardrijkskunde en biologie thuis worden geleerd.ook kan huiswerk worden opgegeven als een leerkracht bemerkt dat een leerling achterstand heeft opgelopen, bijv. door ziekte, waardoor een zeer belangrijk deel van het lesprogramma gemist is. Heeft een leerling structureel moeilijkheden met een gedeelte van het jaarprogramma, dan kan in overleg met ouders en de Interne begeleider besloten worden taken voor thuis mee te geven Toetsing Methodegebonden toetsen De meeste toetsen die we gebruiken zijn voortgangstoetsen die in de methodes worden aangeboden. Deze dienen duidelijk te maken of de behandelde leerstof voldoende begrepen is om verder te kunnen gaan. Toetsen leerlingvolgsysteem Om een duidelijk beeld te krijgen van de vorderingen van leerlingen en om hiaten in de kennis tijdig te ontdekken worden in alle leerjaren toetsen afgenomen die niet-methodegebonden zijn. Deze toetsen behoren voor het grootste deel tot het Citoleerlingvolgsysteem. Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd d.w.z. dat kinderen vergeleken worden met leeftijdgenoten op andere scholen in Nederland. De toetsen die in groep 1 en 2 worden afgenomen zijn: Taal Voor Kleuters en Ordenen. Daarnaast worden er in de groepen 3 t/m 8 toetsen afgenomen op het gebied van technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. De uitkomsten van deze toetsen worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem. Cito entreetoets Rond april/mei wordt in groep 7 de Cito-entreetoets afgenomen. De bedoeling van deze toets is na te gaan wat uw kind in voorgaande jaren heeft opgestoken betreffende taal, rekenen en studievaardigheden (opzoeken en opnemen van informatie). Als uit de toets mocht blijken dat uw kind moeite heeft met bepaalde leerstofonderdelen, dan kan hier in groep 8 extra aandacht aan worden besteed. U kunt uit deze toets niet afleiden welke vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind geschikt is. Uw kind krijgt de toetsgegevens mee naar huis. Cito-eindtoets Bij de kinderen van groep 8 wordt in februari de Cito-eindtoets afgenomen. Met deze toets worden kennis, inzicht en toepassingsvaardigheid onderzocht op gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. De uitslag geeft aan of het kind er in geslaagd is de doelen te bereiken en de mate waarin, geeft een aanduiding van de schoolkeuze die het meest geschikt is. In principe nemen alle leerlingen deel aan de eindtoets conform de Cito-regeling. Dit houdt in dat ook de leerlingen die aangemeld zijn bij het LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (A-stroom) mee doen met de Cito-eindtoets. EGGO-obervatielijsten van PRAVOO 3 Keer per jaar vullen de leerkrachten de leerlingvolgkaarten voor sociaal-emotionele ontwikkeling in, naar aanleiding van verrichte observaties. Protocol leesproblemen en dyslexie Om tijdig lees- en spellingsproblemen te signaleren, maken we gebruik van het Protocol leesproblemen en dyslexie. In dit protocol zijn een aantal momenten aangegeven en zijn toetsen opgenomen die een eerste aanduiding kunnen zijn van dyslexie. De risicokinderen die hier gesignaleerd worden, krijgen de nodige begeleiding. Ze worden nauwlettend gevolgd m.n. op lees-/taalgebied. Er zijn mogelijkheden voor ouders van kinderen met ernstige leesproblemen om voor hun kind in groep 7 een aanvraag te doen voor een dyslexieonderzoek. Hiervoor wordt van ouders een eigen bijdrage van 125,00 gevraagd. De rest van de kosten worden vergoed door het Samenwerkingsverband en het Twents Carmel College. 20

Schoolgids 2012-2013

Schoolgids 2012-2013 Schoolgids 2012-2013 EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2012 2013. Deze gids is het resultaat van overleg en samenwerking tussen directieleden, teamleden, MR-leden en ouders en is vervolgens

Nadere informatie

6. E E N F I J N E, V E I L I G E S C H O O L.

6. E E N F I J N E, V E I L I G E S C H O O L. Verder wordt gebruik gemaakt van Internet en e-mail waar het gaat om verwerven van informatie en het onderhouden van communicatie. In elk lokaal zijn twee computers beschikbaar, die in het netwerk functioneren.

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Moet dat zonodig? Iets nieuws: nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012

Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012 Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012 1. Wat verstaan we onder ouderpariciptatie en welke vormen onderscheiden we? Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn begrippen die nogal eens door elkaar heen

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

6.17 Klachtenregeling

6.17 Klachtenregeling 6.17 Klachtenregeling Werkveld Organisatie Versie 3, 31 oktober 2007 Vastgesteld RvA d.d. 8 juni 1998 Gewijzigd CvB d.d. 26 augustus 2008 GMR advies d.d. 25 augustus 2008 Begripsbepalingen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO

Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO Juni 2013 Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO Onderwerp: Seksueel gedrag op de basisschool; normale ontwikkeling of incident? Beste ouders / verzorgers, Met deze brief

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Gedragscode De Boog Januari 2015

Gedragscode De Boog Januari 2015 Gedragscode De Boog Januari 2015 Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang afspraken die te maken hebben met onze omgang met leerlingen, ouders en andere

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders

1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders 1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders Ieder kind heeft recht op een goede sfeer en iedere ouder wil vanzelfsprekend dat zijn/haar kind het naar de zin heeft op school. De inwerkingtreding

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Klachtenformulier Spectrum-SPCO

Klachtenformulier Spectrum-SPCO Klachtenformulier Klachtenformulier Spectrum-SPCO REGIE Aangezien niemand bij het hele traject is betrokken vanuit de school wordt het formulier door de contactpersoon doorgegeven aan de directeur. Naam

Nadere informatie

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Op school, in de zorg of in de hulpverlening: overal kunnen helaas ongewenste omgangsvormen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave Voorwoord 1 Reglement inzake ongewenst gedrag 2 Klachtenregeling ongewenst gedrag 4 VOORWOORD In deze nota Preventie en bestrijding

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Klachtenregeling Primus

Klachtenregeling Primus Klachtenregeling Primus INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 WIE KUNNEN EEN KLACHT INDIENEN?... 2 WAAR KUNNEN KLACHTEN ZOAL OVER GAAN?... 2 WAAR KUNT U NAAR TOE MET UW KLACHT?... 2 KLACHTEN... 2 WAT GEBEURT ER

Nadere informatie

Welke thema s wilt u bespreken? (zie bijlage 1) Elke groep ontvangt kaartjes over verschillende onderwerpen (zie bijlage 2). De onderwerpen zijn:

Welke thema s wilt u bespreken? (zie bijlage 1) Elke groep ontvangt kaartjes over verschillende onderwerpen (zie bijlage 2). De onderwerpen zijn: Prioriteitenworkshop voor ouders Basisonderwijs Stap 1 Stel een gespreksleider per groep aan. Welke thema s wilt u bespreken? (zie bijlage 1) Elke groep ontvangt kaartjes over verschillende onderwerpen

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Dingstede

Klachtenregeling CSG Dingstede Klachtenregeling CSG Dingstede Voorfase Klachtenprocedure Seksuele intimidatie Agressie, geweld en pesten op school Discriminatie 1. Preambule Preventiebeleid Een school is een socialiserende instelling,

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

R-S1 Schoolveiligheidsplan. Stichting Katholiek Onderwijs Borsele

R-S1 Schoolveiligheidsplan. Stichting Katholiek Onderwijs Borsele R-S1 Schoolveiligheidsplan Stichting Katholiek Onderwijs Borsele Status: definitief besluit AB 24-11-14 vastgesteld Vergadering d.d voorzitter secretaris GMR J / N 24-11-14 Voorwoord In een snel veranderende

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN ouderbetrokkenheid Pagina 1 De identiteit van de school Obs de Bouwsteen is een openbare basisschool. Een school met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen.

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Uitwerking procedure Klachtenregeling OSG Schoonoord (C2) i.v.m. persoonlijke integriteit en rol contact- en vertrouwenspersonen

Uitwerking procedure Klachtenregeling OSG Schoonoord (C2) i.v.m. persoonlijke integriteit en rol contact- en vertrouwenspersonen Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Uitwerking procedure klachtenregeling

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen

Regeling Vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen 1 Regeling Vertrouwenspersonen Inhoudsopgave 1 Preambule... 1 Artikel 1 Ongewenst gedrag... 1 Artikel 2 Behandeling ongewenst gedrag... 1 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van leerlingen in de groepen 3 t/m 6 voor het komend schooljaar,

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van leerlingen in de groepen 3 t/m 6 voor het komend schooljaar, de kunst van het leren Nieuwveen, 19 maart 2015 Aan : Ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in de groepen 3 t/m 6 voor het komend schooljaar Betreft : Informatie en aanmeldingsformulier, schooljaar 2015-2016;

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Vivente klachtenregeling

Vivente klachtenregeling Vivente klachtenregeling 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 4 Artikel 2 Voorfase klachtindiening 5 Artikel 3 Interne vertrouwenspersoon 5 Artikel 4 Externe vertrouwenspersoon 5 Artikel 5 Informatie

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Klachtenregeling Entréa Onderwijs

Klachtenregeling Entréa Onderwijs Klachtenregeling Entréa Onderwijs AANHANGSEL KLACHTENREGELING VBKO Klachtenregeling Entréa Onderwijs 1 pagina 1. Aanhef 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Behandeling van de klachten 5 4. Slotbepalingen 7 5.

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie