SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze schoolgids?... 4 Wie hebben er aan de schoolgids gewerkt?... 4 Verzoek aan de ouders om te reageren... 4 Het meerjarige Schoolplan DE SCHOOL... 5 De naam van de school is De Zandloper De ligging van de school... 5 Het leerlingaantal van de school... 5 Bestuurlijke organisatie SCHOOLPRINCIPES... 6 Algemene doelstellingen... 6 Uitgangspunten... 6 Prioriteiten... 6 Doelstellingen met betrekking tot de Nederlandse taal... 7 Doelstellingen met betrekking tot de Nederlandse cultuur... 7 De pedagogische aanpak van de school... 8 Schorsen of verwijderen van leerlingen DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS... 9 De organisatie van de school... 9 Groepering en groepsgrootte... 9 Organisatie en zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Activiteiten en basisvaardigheden (lezen, schrijven en taal) in de onderbouw Activiteiten en basisvaardigheden in midden- en bovenbouw Activiteiten en basisvaardigheden in het voortgezet onderwijs Examens in het voortgezet onderwijs Schoolbibliotheek Voorzieningen op de leslocatie NEDERLANDSE CULTUUR Festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes Jeugdcultuur en actuele ontwikkelingen Nederlandkunde m.b.t. het domein Festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes: m.b.t. het domein Jeugdcultuur en actuele ontwikkelingen: m.b.t. het domein Nederlandkunde: DE ZORG VOOR KINDEREN De plaatsing en opvang van nieuwe leerlingen in de school Leerlingvolgsysteem De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften (leerproblemen, sociaal-emotionele problemen) De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs in Nederland Naschoolse activiteiten voor de kinderen Buitenschoolse activiteiten voor de kinderen DE LEERKRACHT/DIRECTEUR De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

3 Vervanging bij ziekte of scholing Bijscholing van de leerkracht/directeur DE OUDERS Het belang van de betrokkenheid van ouders Informatievoorziening aan ouders over onderwijs en school Klachtenprocedure en geschillenregeling Inspraak Ouderactiviteiten Schoolgeld en ouderbijdragen Schoolverzekeringen DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school Contacten met instellingen in Nederland DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS Cijfers over vorderingen in basisvaardigheden Uitkomsten van enquêtes en bijeenkomsten over de kwaliteiten van de school SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIEROOSTER Schooltijden Schoolregels Openstelling school Ophalen na school Vakantierooster BIJLAGE I: NAMEN EN ADRESSEN BIJLAGE II: NAMEN EN ADRESSEN VAN DE LEERLINGEN VAN DE ZANDLOPER De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

4 1. INLEIDING Waarom een schoolgids? Deze schoolgids is bedoeld om ouders en geïnteresseerden te informeren en om te laten zien wat De Zandloper voor het Nederlandstalige kind kan betekenen. Aan de schoolgids kunt u concrete verwachtingen ontlenen over wat De Zandloper u biedt. Ouders kunnen de school (directeur of schoolbestuur) gedurende het schooljaar aanspreken op de inhoud van de schoolgids. Alle belangrijke informatie over de school kunt u hierin terugvinden. Behalve vraagbaak is de schoolgids ook ons gezamenlijk spelregelboek waarin belangrijke thema s als Waar hebben de leerlingen die op de school zitten recht op? of Wat te doen in geval van verschil van mening? aan de orde komen. De schoolgids is bindend voor alle betrokkenen. Wat staat er in deze schoolgids? De belangrijkste onderwerpen in deze schoolgids zijn: De uitgangspunten, doelstellingen en prioriteiten van de school De leerlingenzorg De taken van de leerkracht De functie van de ouders in de school De resultaten die de school wil bereiken Wie hebben er aan de schoolgids gewerkt? Deze schoolgids is gemaakt door de directeur van de school en vastgesteld door het bestuur. Verzoek aan de ouders om te reageren Indien u vragen of suggesties heeft naar aanleiding van deze schoolgids, kunt u contact opnemen met de leerkracht/directeur of één van de bestuursleden. Contactgegevens zijn te vinden in Bijlage 1. Het onderwijsaanbod vastgelegd in het meerjarige Schoolplan De basis voor de schoolgids wordt gelegd in het vijfjarige schoolplan dat in de loop van dit schooljaar een update zal krijgen. Het bestuur heeft in 2013 besloten dat de mogelijkheid om leerlingen met een achterstand in de Nederlandse taal (apart) te onderwijzen, bij het opstellen van het nieuwe schoolplan meegenomen zal worden. Met een eventuele uitbreiding van het onderwijsaanbod moet optimaler gebruik gemaakt worden van de onderwijsfaciliteiten, waarmee de school minder kwetsbaar wordt voor schommelingen in de leerlingaantallen. Daar waar kinderen met een achterstand in de Nederlandse taal onderwijs willen volgen op de Zandloper en/of in het reguliere onderwijs in willen stromen, zullen per geval en in overleg met de ouders de mogelijkheden bekeken worden. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs blijft de leidraad, waarbij onderwijsdoelstellingen zowel voor ouders als leerlingen duidelijk, voldoende uitdagend en haalbaar moeten zijn. Wat de kinderen met een achterstand in de Nederlandse taal betreft, is het heel belangrijk met de ouders tot een overeenstemming te komen betreffende het taalgebruik in de thuissituatie. Dit jaar zijn er verschillende (jonge) kinderen die, behalve dat zij tweetalig worden opgevoed, het Nederlands als een derde taal zullen gaan leren. Deze derde taal zullen zij alleen maar gaan beheersen, als ook thuis Nederlands wordt gesproken. Zeker met jonge kinderen moet dit op een spontane en natuurlijke manier gebeuren. In onderling overleg moeten de mogelijkheden worden besproken om hieraan zoveel mogelijk tegemoet te komen. Het nieuwe schoolplan zal voorafgaand aan vaststelling aan de ouders worden voorgelegd. De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

5 2. DE SCHOOL De naam van de school is De Zandloper. Wie aan Mali denkt, denkt aan zand, we hoeven de atlas maar open te slaan, en we zien daar dan die enorme Sahara; gelukkig hoeven we hem niet helemaal lopend te doorkruisen! Een beetje anders is het met de school: die doorlopen wij stap voor stap met het oog voor het kind als uniek persoon. Leren doe je niet met zevenmijlslaarzen, dat gaat stapsgewijs. Net zoals een zandloper, die de tijd aangeeft. Het zand staat voor het leerproces: de zandloper laat zijn zand korreltje voor korreltje vallen, zo komt er in de leergemeenschap iedere dag een beetje kennis en ervaring bij. De ligging van de school De Nederlandse school ligt aan de Niger in de wijk Sotuba (zone industrielle), er is een lokaal gehuurd op de American International School of Bamako (AISB). De AISB is gesitueerd in een nieuw gebouw dat sinds april 2011 in gebruik is. De Nederlandse school maakt gebruik van de faciliteiten van de AISB zoals bewaking, schoonmakers, internet en buitenspeelplaats. De kinderen die hun dagschool volgen op AISB komen zelf naar de Nederlandse school gelopen, aangezien de lessen direct aansluiten op het programma van de AISB. De kinderen die op Franstalige scholen zitten,moeten naar de Nederlandse school gebracht worden door de ouders. Aan het einde van de les worden de kinderen bij de hoofdingang van het gebouw weer opgehaald. Het leerlingaantal van de school Voor het leerjaar zijn 14 leerlingen ingeschreven. Alle leerlingen volgen Nederlandse Taalen Cultuur (NTC) lessen, leerlingen volgen de stof van het basisonderwijs en leerlingen zitten op het voortgezet onderwijs. De leerlingen die bij ons de NTC-lessen volgen, bezoeken overdag de Amerikaanse of de Franse school. Bestuurlijke organisatie De Zandloper wordt beheerd door de Stichting Nederlands Onderwijs Bamako, opgericht in 1997, en is financieel en organisatorisch onafhankelijk. Het functioneren van de Stichting is vastgelegd in een statuut. Een bestuur van 5 leden, waarvan minstens 2 niet-ouders, is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school waarvoor het een directeur heeft aangesteld. De verdeling van de taken tussen het bestuur en de directie zijn vastgelegd in een bestuur- directiestatuut. De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

6 3. SCHOOLPRINCIPES Algemene doelstellingen De NTC-lessituatie heeft als taak de Nederlandse taal een plaats te geven binnen de totale opvoeding van het kind. In het bijzonder betekent dit dat het NTC-onderwijs de Nederlandse taal en cultuur aanbiedt en tevens een bijdrage levert aan de acceptatie van de ander (zoals de lokale cultuur). De NTC-lessituatie heeft tot doel de aansluiting met het onderwijs in Nederland/België zo goed mogelijk te laten verlopen. Een middel dat wij daarvoor hanteren is het CITO leerlingvolgsysteem. Om het NTC-onderwijs succesvol te kunnen laten verlopen hebben wij als richtlijn een minimum aantal onderwijsuren van 120 op jaarbasis, c.q. 4 uur per week. Uitgangspunten De belangrijkste uitgangspunten van de school zijn: De pedagogische identiteit: We geven onderwijs, waarin we de leerlingen de basisvaardigheden leren die nodig zijn om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen in een multiculturele maatschappij. Wij vinden een veilige leeromgeving belangrijk, want in een vriendelijke, vertrouwde omgeving zullen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Tijdens het leerproces is er ook aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Wij vinden het onaanvaardbaar dat kinderen elkaar pesten. We leren kinderen te luisteren naar elkaar en met elkaar in dialoog te treden. We voeden de kinderen op tot zelfstandige jonge mensen, die zich realiseren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leren en dagen hen uit tot meedenken, waarbij wij ingaan op de inbreng van de leerlingen. Daarnaast vinden we dat het onderwijs voor de kinderen aantrekkelijk moet zijn. De meesten hebben al een lange dag achter de rug als ze bij ons op school komen. Belangrijk is dus dat de werkomstandigheden motiverend zijn voor de leerlingen en tegelijkertijd voldoen aan onze doelstellingen. Om kwalitatief goed werk te leveren vinden we het belangrijk dat alle lessen gedegen zijn voorbereid, zowel op didactisch en organisatorisch vlak als wat betreft de keuze van materialen. De Maatschappelijke identiteit: We hechten waarde aan regelmatige en goede contacten met ouders, omdat we ouders onmisbaar vinden in het samen ontwikkelen van hun kind De levensbeschouwelijke identiteit: De Zandloper is een open school. Wij vinden waarden als respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid erg belangrijk en deze waarden willen wij overbrengen. Prioriteiten Aansluiting met het onderwijssysteem in Nederland en België in het algemeen en het Nederlands taalonderwijs in het bijzonder, is één van de belangrijkste prioriteiten van de school. Naast verbeteren van de mondelinge taalvaardigheid besteden we veel aandacht aan schriftelijke taalvaardigheid. De school besteedt veel aandacht aan de Nederlandse en Vlaamse cultuur, die op een speelse en ontspannen wijze aan de kinderen wordt aangeboden. De leerprestaties en overige vorderingen worden in onze school systematisch bijgehouden en geëvalueerd. De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

7 Doelstellingen met betrekking tot de Nederlandse taal Bij het vaststellen van de doelen met betrekking tot de Nederlandse taal spelen de ouders een belangrijke rol. Voor een deel van de kinderen hanteren we als doelstelling: aansluiting bij het onderwijs in Nederland. We richten ons daarbij zoveel mogelijk op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Deze kerndoelen betreffen de domeinen: spreken en luisteren, lezen, spelling en taalbeschouwing. Het onderwijs in Nederlandse taal is erop gericht, dat de leerlingen: vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen; kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal; plezier hebben of houden in het gebruiken en beschouwen van taal. De leerlingen die in het voortgezet onderwijs zitten, volgen VMBO, HAVO of VWO-niveau en werken in principe toe naar de algemene doelen en de kerndoelen zoals die door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Op deze manier kunnen deze leerlingen hun schoolloopbaan afsluiten met een examen. Voor een aantal andere kinderen, voor wie terugkeer naar Nederland/België geen doel is, richten we ons meer op het verwerven van mondelinge taalvaardigheden. Ook besteden we, afhankelijk van de situatie, meer of minder aandacht aan auditieve aspecten, Nederlandse klank-tekenkoppeling, het (voortgezet) technisch lezen, de spelling en de woordenschatuitbreiding. Doelstellingen met betrekking tot de Nederlandse cultuur We zien het als één van onze taken om de Nederlandse taal en cultuur een plaats te geven binnen de totale opvoeding van het kind. Ten aanzien van de lessen Nederlandse cultuur beogen we het in stand houden en versterken van de verbondenheid met deze cultuur. Op die manier bevorderen we een succesvolle terugkeer naar Nederland of België. De lessen Nederlandse en Vlaamse cultuur zijn ook een ondersteuning aan en een aanvulling op de Nederlandse taallessen. De belangrijkste thema s die bij de cultuurlessen aan bod komen zijn: Festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes; Jeugdcultuur en actuele ontwikkelingen; Nederlandkunde. Per thema gelden de volgende kerndoelen: Festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes: Leerlingen hebben kennis van en doen ervaringen op met typisch Nederlandse festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes. Jeugdcultuur en actuele ontwikkelingen: Leerlingen zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de jeugdcultuur in Nederland en België Nederlandkunde: Leerlingen hebben kennis van de Nederlandse en Belgische samenleving, vanuit historisch en (sociaal-) geografisch perspectief. Vanwege de beperkte tijd worden deze thema s vaak geïntegreerd en/of in onderlinge samenhang aangeboden. De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

8 De pedagogische aanpak van de school De sfeer waarin een kind opgroeit, is bepalend voor zijn of haar ontwikkeling. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen en kan het zich opstellen als een actieve leerling met een eigen inbreng bij de inrichting van zijn of haar leerproces. Vanwege de kleinschaligheid van onze school is er voldoende ruimte voor een individuele aanpak. We hechten veel waarde aan een goed en regelmatig persoonlijk contact tussen de school en de ouders. Op die manier kunnen we elkaar niet alleen op de hoogte houden van eventuele problemen, maar ook informeren over de dagelijkse gang van zaken van school en kind. Daarnaast verschijnt ongeveer elke twee maanden onze nieuwsbrief Strooizand. Elk jaar wordt een aantal Nederlandse feesten met de kinderen gevierd, bijvoorbeeld Sinterklaas en Koningsdag. Verder besteden we aandacht aan een aantal Malinese religieuze en nationale feestdagen, door er in kringgesprekken over te praten. Schorsen of verwijderen van leerlingen Bij ernstig wangedrag kan de directeur overgaan tot schorsing of verwijdering van een leerling. Dit verloopt trapsgewijs: Bij een eerste overtreding krijgt de leerling een waarschuwing en de leerkracht/directeur pleegt overleg met de ouders. Bij aanhoudend wangedrag kan in samenspraak met de ouders en het bestuur overgegaan worden tot een tijdelijke schorsing van De Zandloper. Als na schorsing geen verbetering van het gedrag is opgetreden kan de directie de leerling van De Zandloper verwijderen zonder restitutie van het lesgeld. De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

9 4. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS De organisatie van de school Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. Dat betekent dat het aantal beschikbare uren en lestijden beperkt is tot de naschoolse tijden. De kinderen zijn bovendien afkomstig van verschillende dagscholen. Aangezien veel kinderen na schooltijd ook nog de nodige vast terugkerende activiteiten hebben, hebben we gekozen voor de splitsing van de les in twee gelijke delen van elk twee uur op twee verschillende dagen. De kinderen die onze NTC-school bezoeken, lopen qua leeftijd en taalniveau sterk uiteen. We onderscheiden de volgende groepen, te weten: onderbouw: groep 1 t/m 4 bovenbouw: groep 5 t/m 8 voortgezet onderwijs: onderbouw (1-4) Aangezien het voor de organisatie van ons onderwijs van belang is te weten in welke taalsituatie een kind zich bevindt, nemen we (indien gewenst) van tevoren testen af om het taalniveau te kunnen bepalen. Groepering en groepsgrootte De kinderen van onze NTC-lessituatie komen uit een aantal Nederlandse en Belgische gezinnen. Ze bevinden zich in verschillende taalsituaties. Deze taalsituaties worden als volgt omschreven: Richting 1: beide ouders spreken Nederlands Richting 2: één ouder spreekt Nederlands, thuis worden minstens twee talen gesproken. Richting 3: er wordt thuis weinig Nederlands gesproken. Afhankelijk van de grootte van de groepen wordt elk jaar een nieuwe groepering gemaakt. Getracht wordt de groepen zo te combineren dat de leeftijds- en niveauverschillen zo klein mogelijk zijn. Voor het schooljaar zal de verdeling als volgt zijn: Maandag Voortgezet Onderwijs Dinsdag Groep 4,5,6 en 7 Woensdag Groep R3 en groep 4 Donderdag Vrijdag Groep 5 t-m 8 Groep 3 en R3 *De leerlingen van het Voortgezet Onderwijs krijgen 1 keer per week les, maar zullen daarnaast wekelijks 2 uur zelfstandig hun werk maken. De lessen vinden plaats van uur tot uur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Op donderdag zijn de tijden van 14:00 uur tot 16:00 uur. De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

10 Organisatie en zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Leerlingen krijgen aandacht op het niveau van hun individuele problematiek. We hanteren de volgende middelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de leerlingenzorg verankerd blijft in de dagelijkse praktijk en open blijft staan voor verbetering: analyses van (signalerings-) toetsen; opstellen van handelingsplan en/of verbeterplan voor een deelterrein; bijstellen van het schoolplan; zonodig contact opnemen met ouders en eventueel met buitenschoolse deskundigen (via stichting NOB). De leerkracht is zich ervan bewust dat niet alleen de leerstof, de leermiddelen en de leertijd kunnen verschillen, maar dat ook de methoden van instructie moeten variëren. Aan de hand van de leerresultaten kan blijken of de instructiemethode effectief is geweest. Zo niet, dan onderzoekt de leerkracht of de gebruikte instructiemethode voor de leerling voldoende informatief was of dat juist gezocht moet worden naar een andere instructiemethode die het kind in staat stelt alsnog de leertaak te beheersen. Hierbij kan gedacht worden aan gebruik van andere hulpmiddelen, aan gewijzigde leerstofopbouw, verlenging van de tijd van instructie of individuele instructie. Vanuit de eigen leerbehoefte van elk kind bieden wij zorg en begeleiding aan ; zowel in presentatie van de leerstof als in het oefenen. Het kan zijn dat leerlingen meer steun nodig hebben bij het leren beheersen van de stof en dat er meer controlemomenten nodig zijn om samen met de leerling de taak te evalueren. In alle gevallen streeft de leerkracht naar zoveel mogelijk positieve ondersteuning van de leerling door het gebruik van differentiatievormen waarbij leerlingen in staat gesteld worden eigen succeservaringen in het leerproces te hebben. Activiteiten en basisvaardigheden (lezen, schrijven en taal) in de onderbouw Er wordt gewerkt in thema s waarbinnen de diverse activiteiten een plaats vinden. Voorbeelden hiervan zijn: voedsel, Sinterklaas, familie, lichaam, sprookjes, dieren, kleuren en vormen, beroepen. Het gaat daarbij met name om taalactiviteiten, muziekactiviteiten, bewegingsactiviteiten en expressieactiviteiten. Vooral kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel lesen onderwijsmateriaal is waarvan kleuters kunnen leren. We praten met kleuters over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk ter voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs. Zoals eerder vermeld, leren dit jaar enkele jonge kinderen Nederlands als derde taal. Zij spreken maar enkele woorden Nederlands en hierdoor zal de manier van lesgeven sterk afwijken van het werken met Nederlands sprekende kinderen. Om de Nederlandse taal op een spontane en ontspannen manier aan te bieden, wordt er veel gebruik gemaakt van gezelschapsspelletjes, kringspelletjes, liedjes en muziek. Langzamerhand zal men steeds meer kunnen overgaan tot de meer gangbare activiteiten, zoals gesprekjes, verhaaltjes, werkbladen etc De gangbare lessen beginnen vaak met een kringgesprek waarin een thema centraal staat. De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

11 Voor het vergroten van de woordenschat, met name ook voor de kinderen van richting 2, wordt er gewerkt met o.a. prentenboeken en ook met De Leessleutel voor groep 1 en 2, en verder met diverse andere aanschouwelijke materialen zoals losse plaatjes, kleutertijdschriften en zelfontwikkelde materialen. Door middel van kringactiviteiten wordt het spreken en luisteren gestimuleerd. Verder luisteren de kinderen naar verhalen, voorgelezen door de leerkracht en kijken naar educatief beeldmateriaal (bijvoorbeeld afleveringen van Sesamstraat, schooltv-programma's, aansluitend bij hun niveau) en wordt er gebruik gemaakt van educatieve cd-roms zoals rijmwoorden, woordenschat. Voor een goede integratie van het taalaanbod in de totale belevingswereld van de kleuters en voor het ontwikkelen van de taal-denk-relaties worden onder andere eenvoudige opdrachten gegeven om uit te voeren, zoals rijmen, welk woord past er niet bij? Verder wordt gedaan aan bewegingsspelletjes en expressieactiviteiten. Voor dit laatste beschikken we over diverse ontwikkelingsmaterialen, knutselmaterialen, spellen, verkleedkleren, speelgoed. Het cultuuronderwijs wordt aangeboden onder andere door middel van typisch Nederlandse liedjes en gesprekken over typisch Nederlandse of Belgische gebruiken, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Daarnaast sluiten de thema's zoveel mogelijk aan op de seizoenen, seizoensfeesten en nationale feesten. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de cultuurmethode Nederland in Zicht onderbouw, uitgebracht door NOB. Hieruit zullen verschillende thema s worden gekozen en behandeld. In groep 3 wordt gebruikt gemaakt van de nieuwe versie van de Leessleutel en aanvullend wordt Humpie Dumpie gebruikt voor het methodisch leesonderwijs. Aan het methodisch schrijven wordt niet apart aandacht besteed. Er wordt vanuit gegaan dat dit op de dagschool gebeurt. Op school is een grote hoeveelheid leesboekjes aanwezig die aansluiten op het leesniveau van het kind en die gebruikt worden bij het leesonderwijs. Aanvullende materialen voor deze groepen zijn: Leefwereld, Idee, Schatkist. En de volgende software: woorden, rijmwoorden, flitsend lezen en spellen (Juffrouw Blom), Robbie Konijn, Edurom taal, Kijk zo werkt het. Activiteiten en basisvaardigheden in midden- en bovenbouw Deze groep bestaat uit kinderen die qua taalniveau allemaal in situatie 1 en 2 zitten. De doelen volgen dan ook die van de Kerndoelen zoals ze gesteld zijn voor het Nederlands onderwijs. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan woordenschatuitbreiding en mondelinge taalvaardigheid. De groep krijgt de onderdelen spelling, begrijpend lezen, taal, woordenschatuitbreiding en mondelinge taalvaardigheid. Als taalmethode wordt Taaljournaal gebruikt, een methode die door het NOB aanbevolen is voor NTC onderwijs in het buitenland. Daarnaast gebruiken we Taalmakkers en Taalblok en Werkwoordspelling, uitgeverij Stenvert. Nieuwsbegrip wordt als begrijpend-leesmethode gebruikt. Deze methode biedt elke week een tekst aan die inspeelt op een actuele gebeurtenis uit het Nederlandse nieuws. Dit wordt vaak gebruikt als onderwerp van een kringgesprek en zorgt zo voor een wekelijks thema in de bovenbouwgroep. Ook in de midden- en bovenbouw wordt er gebruik gemaakt van de methode Nederland in Zicht voor het cultuuronderwijs. De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

12 Twee keer per jaar houden de leerlingen een boekbespreking of spreekbeurt. Dit ter bevordering van het mondelinge taalgebruik. Tijdens de lessen kan er gebruik gemaakt worden van de boeken uit de bibliotheek, educatieve websites en de software op de computer, o.a. Ontleden, Spellingtrainer, werkwoordspelling, Edurom: uitbreiding van de woordenschat, Edurom: Taalvaardigheid, Edurom: zelfstandig lezen deel 3, Taalfanfare en Van Dale digitaal woordenboek. Activiteiten en basisvaardigheden in het voortgezet onderwijs Ook deze groep bestaat uit kinderen die qua taalniveau allemaal in richting 1 en 2 zitten. Door de taalvaardigheid van leerlingen te vergroten, zullen de leerlingen zich goed kunnen profileren in de maatschappij. Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft een aantal Kerndoelen vastgesteld die richtinggevend zijn voor het onderwijs in de onderbouw terwijl de Eindtermen weergeven over welke kennis, inzichten en vaardigheden een leerling aan het eind van een opleiding minimaal zou moeten beschikken. Er wordt gewerkt met de methode Nieuw Nederlands (4 e editie onderbouw), niveau vmbo. Deze methode geeft haalbaar en concreet inhoud aan de kerndoelen van de onderbouw en is een van de methodes die wordt aanbevolen door het NOB voor NTC-onderwijs. De methode bestaat uit een leerboek en een activiteitenboek. Het leerboek bevat 6 hoofdstukken die steeds weer zijn onderverdeeld in verschillende paragrafen: lezen, spreken/kijken/luisteren, schrijven, spelling, grammatica, woordenschat. Ook wordt Nieuwsbegrip gebruik als begrijpend-leesmethode aangezien deze methode wekelijks een tekst aanbiedt die inspeelt op een actuele gebeurtenis uit het Nederlands nieuws. Voor cultuuronderwijs wordt gebruik gemaakt van de methode Nederland in Zicht. De leerlingen zullen gedurende het schooljaar verschillende boeken lezen en daar een verslag van maken of een presentatie houden. Examens in het voortgezet onderwijs Aan het einde van het voortgezet onderwijs kunnen de leerlingen de volgende examens afleggen: Staatsexamen certificaat Nederlands vmbo,havo, vwo: Dit examen bestaat uit een centraal examen en een commissie-examen (schriftelijk en mondeling). Onderdelen die getoetst worden zijn: leesvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid, argumentatie, literatuur en oriëntatie op studie en beroep. Het examen wordt zonder meer erkend in Nederland. Certificaat Nederlands als Vreemde taal (CNaVT): Dit examen bevat verschillende profielen, alleen het profiel: Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PHTO) is geschikt voor mensen die willen gaan studeren aan een Nederlandse hogeschool en universiteit. Schoolbibliotheek Op De Zandloper is een bibliotheek aanwezig die bestaat uit Nederlandstalige boeken, cd s en dvd s. Deze zijn te leen voor zowel leerlingen en ouders verbonden aan De Zandloper als andere Nederlandstaligen. Leerlingen van De Zandloper krijgen tijdens de lessen gelegenheid boeken uit te zoeken voor thuis. De geleende boeken dient u in het schrift ter plaatse te noteren. Na gebruik graag De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

13 weer terugzetten op de daarvoor bestemde plaats en aftekenen. De bibliotheek is open op schooldagen (maandag t/m donderdag) en op telefonische afspraak. Voorzieningen op de leslocatie De school is gevestigd in de AISB, een grote ruimte is opgedeeld in 2 delen, 2/3 wordt gebruikt door de Nederlandse school, 1/3 wordt gebruik door de AI.S.B. De ruimte is momenteel gescheiden door een schuifwand. Een grote opbergruimte grenst aan het lokaal, deze kan worden afgsloten. Het lokaal is voorzien van een airconditioner en ventilatoren. Het lokaal is ingericht met stoelen, tafels, open boekenkasten. De bibliotheek is ook gevestigd in het lokaal zelf. Verder beschikt de school over een radio/cassette/cd-speler, een televisie, een dvd-speler, 2 laptops, 1 printer, 1 kopieermachine en een koelkast. De school kan gebruik maken van de toiletruimtes en het buitenterrein. De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

14 5. NEDERLANDSE CULTUUR Festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes Leerlingen hebben kennis van en doen ervaringen op met typisch Nederlandse festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes. Uitwerking in leerstofaanbod voor alle groepen: Voor alle groepen wordt de jaarlijkse cyclus van feestdagen doorlopen, waarbij in ieder geval aandacht is voor Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koningsdag en 5-meiviering. Jaarlijks worden daarnaast andere feestdagen gevierd, zoals Kerst, Carnaval, vader- en moederdag, Pasen, etc. Incidenteel (als daartoe aanleiding is) worden typisch Nederlandse evenementen belicht, zoals bijvoorbeeld de Elfstedentocht of gebeurtenissen in het Koningshuis. Jeugdcultuur en actuele ontwikkelingen Leerlingen zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de jeugdcultuur in Nederland. Uitwerking in leerstofaanbod voor alle groepen: lezen van en spreken over Nederlandse tijdschriften, krantenberichten, etc. (teksten van Nieuwsbegrip ). lezen van en spreken over kinder- en jeugdtijdschriften. uitwisselen van persoonlijke ervaringen na contact met Nederland (bezoek, visite, vakanties). de inhoud aan de orde laten komen in verwerkingsopdrachten. kinderboekenweek. Nederlandkunde Leerlingen hebben kennis van de Nederlandse samenleving, vanuit historisch en (sociaal-)geografisch perspectief. Uitwerking in leerstofaanbod voor alle groepen: In alle groepen vormen de inhoud van dit domein een aanvulling (op het gebied van Nederlandse begrippen en de Nederlandse situatie) op het onderwijs dat in de dagschool al aan de orde komt bij de lessen aardrijkskunde, geschiedenis en andere lessen die onderwerpen behandelen op het gebied van mens en maatschappij. Het volgende komt verder onder meer aan bod: De verschillende seizoenen worden behandeld. De kinderen nemen kennis van specifieke sociaal-geografische en geschiedkundige kenmerken van de stad en/of regio waar men in Nederland (familie) banden mee heeft. Een onderdeel van de leerstof geschiedenis is specifiek gericht op Nederland, zoals bijvoorbeeld De Gouden Eeuw. Beperkte topografie van Nederland en België. Materialen en leermiddelen De materialen en leermiddelen die we bij de lessen gebruiken, zijn: m.b.t. het domein Festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes: Paleisgeheimen, alles wat je wilt weten over het koningshuis, Peter van der Vorst Diverse liedbundels; De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

15 Suggesties voor feestlessen, een lijst met suggesties voor lessen rondom feesten zoals Sinterklaas, Koninginnedag, Vaderdag en Moederdag; Nog één nachtje slapen - Jacques Vriens en Dagmar Stam, uitgever: Unieboek; De Nederlandse Onderwijstelevisie (NOT), die een schooltelevisieprogramma en een aanbod van videolessen aanbiedt, inclusief lesmaterialen voor in de school. m.b.t. het domein Jeugdcultuur en actuele ontwikkelingen: Teksten van Nieuwsbegrip ; Abonnement op Okki en National Geographic Junior; Oude exemplaren Bobo en Taptoe, uitgeverij Malmberg, Den Bosch; Oude exemplaren Doremi (groep 1 en 2) en Hoj (groep 3 en 4). Kok Tijdschriften, Kampen; Lespakket van De Kinderboekenweek. m.b.t. het domein Nederlandkunde: Methode NederLand in Zicht, ontwikkeld door de stichting NOB; Op Zoek Naar Vroeger (geschiedenismethode), een verkenningstocht door de geschiedenis van Nederland, Uitgeverij Jacob Dijkstra, Groningen; Vragen aan de geschiedenis, Uitgeverij Wolters-Noordhoff, Groningen; Wereldwijs, Uitgeverij Malmberg, Den Bosch; Wereldwijzer, Uitgeverij Dijkstra, Zeist; Junior bosatlas, Wolters Noordhoff BV; Grote bosatlas, Wolters Noordhoff BV; Atlas van Nederland, Kinheim Marketing, Sleeuwijk; Biologie in onderwerp en opdracht, Meulenhoff Educatief, Amsterdam; Leefwereld, Wolters Noordhoff BV; Topotoer, deel 1: Nederland, deel 2: Europa, uitg. Malmberg De bosatlas voor jou, Wolters Noordhoff BV. De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

16 6. DE ZORG VOOR KINDEREN De plaatsing en opvang van nieuwe leerlingen in de school Aanmelding van nieuwe leerlingen geschiedt meestal na een eerste contact dat persoonlijk, telefonisch of schriftelijk heeft plaatsgevonden. De formele aanmelding dient te geschieden middels een inschrijfformulier waarop gegevens van de leerling en zijn ouders/verzorgers staan. Bij aanmelding verstrekt u aan de school het leerlingdossier dat u als ouders/verzorgers bij vertrek op de vorige school heeft ontvangen. Van een leerling die in Nederland onderwijs heeft gevolgd, zijn o.a. opgenomen: het onderwijskundig rapport; de gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toetsgegevens; het schoolrapport; een eventueel handelingsplan. Als een leerling elders NTC-onderwijs heeft gevolgd zijn genoemde gegevens doorgaans eveneens beschikbaar voor wat betreft het NTC-onderwijs. Bij leerlingen die afkomstig zijn van het internationaal onderwijs zonder NTC-onderwijs ontbreken dergelijke gegevens vaak. In dat geval verzamelt de leerkracht gegevens op basis van observaties en eventueel toetsen. Aspirant-leerlingen die weinig tot geen Nederlands spreken en die buiten de lessen op de Nederlandse school in een vrijwel niet-nederlandse taalomgeving leven (richting 3), kunnen dit schooljaar in individuele gevallen worden toegelaten. In principe worden zij niet toegelaten tot de reguliere groepslessen van de Nederlandse School, tenzij is vastgesteld dat zij voldoende aansluiting vinden bij het niveau van de groep en de leerprestaties van de groep niet in gevaar brengen. De redenen hiervoor zijn de volgende: Daar deze aspirant-leerlingen onvoldoende Nederlands verstaan en spreken, kunnen zij in beginsel niet actief aan de groepslessen deelnemen. Individuele begeleiding is dan een vereiste. Hiervoor is tijdens de groepslessen Nederlandse Taal- en Cultuur (NTC) niet voldoende gelegenheid. Veel leerlingen van de Nederlandse school bevinden zich in richting 2. Zij hebben veel individuele aandacht nodig van de docent, maar kunnen wel zelfstandig opdrachten in het Nederlands uitvoeren. De aandacht voor deze kinderen kan door leerlingen die vrijwel geen Nederlands spreken onaanvaardbaar verminderen. Omdat De Zandloper op dit moment maar over één bevoegde docent beschikt en geen financiële mogelijkheden heeft om dit aantal uit te breiden, moeten er ten aanzien van de leerlingen keuzes worden gemaakt. Leerlingen die Nederlands verstaan en spreken en die in een (gedeeltelijk) Nederlandse taalsituatie leven of buiten schoolverband gestructureerd Nederlands leren, hebben voorrang boven leerlingen die niet aan deze criteria voldoen. Daar de Nederlandse school geen reguliere dagschool is, maar slechts 4 uur onderwijs per week verzorgt, kan het Nederlands nooit alleen op de Nederlandse school worden aangeleerd. Ondersteuning van tenminste één van de ouders / verzorgers en / of gestructureerde intensieve begeleiding buiten de NTC-lessen is noodzakelijk. Aspirant-leerlingen die zich in richting 3 bevinden moeten kunnen rekenen op voldoende ondersteuning buiten de Nederlandse school. De mogelijkheid om binnen een redelijke termijn (maximaal 3 maanden) passief en actief aan de reguliere groepslessen deel te kunnen nemen zonder buitenschoolse begeleiding, is voor deze leerlingen vrijwel nihil. De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

17 Leerlingvolgsysteem Via diverse methodegebonden toetsen en overige toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Onafhankelijk daarvan hanteren we delen van verschillende toetsen en delen van het CITO Leerlingvolgsysteem, waarmee de ontwikkeling op het gebied van taal en lezen in de school van de leerlingen gevolgd wordt. Aan de hand daarvan worden de kinderen op hun niveau ingeschaald. Tot de niet-methodegebonden toetsen behoren: Taal voor kleuters, CITO Begrijpend lezen groep 3 t/m 8, CITO Woordenschat groep 3 t/m 8, CITO Spelling groep 3 t/m 8, CITO Technisch lezen groep 3 t/m 8, CITO Nederlandse leesvaardigheid en woordenschat VO 1-3, CITO (in overleg met ouders) Cito hanteert een niveau-indeling van A-B-C-D-E, waarbij A zeer goed is en E zeer onvoldoende. Van iedere leerling wordt een leerlingenmap bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, eventuele speciale onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. Tweemaal per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis (in december en juni). Voorafgaand hieraan worden de ouders uitgenodigd om het rapport met de leerkracht te bespreken in een tienminutengesprek. Indien daartoe aanleiding is, worden de ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek zijn ze natuurlijk altijd welkom. De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften (leerproblemen, sociaal-emotionele problemen) De methode-onafhankelijke toetsen voor spelling, taal en lezen van het leerlingvolgsysteem worden op verschillende momenten in het schooljaar afgenomen. De resultaten over de gehele basisschoolperiode worden daarbij weergegeven in een grafiek, een soort groeicurve voor leerresultaten. Hierdoor is het gemakkelijk te constateren of de leerling goed meegroeit, stilstaat of misschien zelfs achteruitgaat. In de laatste twee gevallen zal de leerkracht een individueel handelingsplan opstellen. Indien in het kader van de uitvoering van het zorgverbredingsbeleid een handelingsplan wordt opgesteld, worden de ouders/verzorgers altijd geïnformeerd. Dit geldt ook voor iedere wijziging of bijstelling van het handelingsplan, na het van tevoren vastgestelde moment van evaluatie. Er wordt aan de ouders toestemming gevraagd voor het begeleiden met een handelingsplan of voor verder onderzoek (eventueel door de stichting NOB). Na zo n orthopedagogisch onderzoek is er op basis van het verslag een gesprek met de ouders en de leerkracht. Mocht na uitvoering blijken dat het plan nog niet voldoende resultaat heeft opgeleverd, dan zal een nieuw handelingsplan worden opgesteld. De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

18 Zittenblijven wordt zoveel mogelijk vermeden. Het zal doorgaans alleen gebeuren wanneer de leerresultaten en de ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven bij die van de meeste klasgenoten en de school hiervoor geen andere oplossing heeft gevonden. Een groep overslaan zal alleen gebeuren als de resultaten van het kind opvallend boven de norm uitsteken. Ook bij kinderen die het Nederlands minder goed beheersen wordt regelmatig vastgesteld of de leerdoelen voldoen aan de vooraf vastgestelde verwachtingen. De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs in Nederland De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van leerlingen is niet van toepassing in de NTC situatie. Wel bestaat de mogelijkheid voor de leerlingen in groep 8 om deel te nemen aan de eindtoets van het CITO. Bij plaatsing binnen voortgezet onderwijs of verhuizing, worden de gegevens over de leerlingen verzameld. In de laatste week voor het vertrek is er een eindgesprek met de ouders en de groepsleerkracht. De ouders ontvangen het dossier voor de nieuwe school. Het dossier omvat: het onderwijskundig rapport; het schoolrapport; een verslag van het leerlingvolgsysteem. Naschoolse activiteiten voor de kinderen Vanaf groep 5 lezen alle kinderen 2 maal per jaar een Nederlands boek en doen daarvan verslag in de boekenkring. De tweede boekenkring mag ook worden vervangen door een spreekbeurt. I.v.m. het drukke schema van de dagscholen, zal huiswerk alleen worden meegeven in overleg met de ouders. De leerlingen van het Voortgezet Onderwijs komen 1 x per week naar de les en werken daarnaast 2 uur zelfstandig aan de opgegeven opdrachten. Er wordt van de kinderen verwacht dat ze thuis Nederlandse boeken lezen; dit ter bevordering van hun woordenschat en leesniveau. Het vormt een aanvulling op NTC-onderwijs, dat in aantal uren beperkt is en er wordt verwacht dat ouders hier een stimulerende rol in aannemen. Buitenschoolse activiteiten voor de kinderen Minimaal 2 keer per jaar worden buitenschoolse activteiten georganiseerd, meestal op een zaterdagochtend. Deze zaterdagactiviteiten staan veelal in het kader van (typisch Nederlandse) vieringen zoals Sinterklaas en Koningsdag, maar ook bijvoorbeeld de Kinderboekenweek. De activiteiten hebben een speels en vrijblijvend karakter De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

19 7. DE LEERKRACHT/DIRECTEUR Vervanging bij ziekte of scholing Er kunnen redenen zijn dat de leerkracht/directeur niet aanwezig is, zoals bij ziekte. Indien mogelijk zal een beroep gedaan worden op een invalkracht. Bij langdurige ziekte, langer dan 3 maanden, zal een nieuwe leerkracht aangenomen worden. Bijscholing van de leerkracht/directeur De school is constant in beweging en op zoek naar de bewegingen in de onderwijsmarkt. Door scholing, zelfstudie, coaching en intervisie zorgen wij ervoor dat wij blijvend leren. In het werken met mensen en met elkaar zoeken we ook steeds naar het activeren van het mentale, het fysieke en het creatieve op onderwijsdeskundig niveau. De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

20 8. DE OUDERS Het belang van de betrokkenheid van ouders Van ouders en de leerkracht/directeur wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor de ouders. Ouders krijgen zoveel mogelijk informatie. Indien voor de ouders de informatie onvoldoende blijkt te zijn, is deze zowel schriftelijk als mondeling altijd verkrijgbaar. Met uitzondering van persoonlijke dossiers van leerkracht en leerlingen en specifieke vertrouwelijke stukken zijn alle gegevens ter inzage, bijv. het schoolplan, leerlingvolgsysteem, enz. Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor een goede communicatie. Juist in het kader van het NTC-onderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen t.a.v. het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing. De mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken is vanzelfsprekend van grote invloed hierop. Informatievoorziening aan ouders over onderwijs en school Ouders kunnen een gesprek aanvragen, wanneer men meer duidelijkheid wil hebben over de resultaten of gedrags- of leermoeilijkheden van hun kind. In gevallen waarin de leerkracht een gesprek met de ouders noodzakelijk acht, zal zij uiteraard het initiatief daartoe nemen. Vlak voor het uitdelen van de rapporten aan de kinderen worden de ouders uitgenodigd voor een 10-minutengesprek, waarbij de leerkracht een toelichting geeft op het rapport. Minstens 2 keer per jaar, aan het begin en aan het einde van het schooljaar, wordt door het bestuur en de leerkracht/directeur van de school een ouderavond/ borrel georganiseerd voor ouders waarin bestuurlijke en onderwijsinhoudelijke zaken besproken worden. Dit kan op een werkdag zijn na schooltijd of op een zaterdagmiddag bij een schoolactiviteit. Indien er behoefte bestaat aan een ouderavond tussen schoolbestuur, leerkracht/directeur en ouders, zal na peiling een avond worden georganiseerd in het lopende schooljaar. Onze school informeert ouders over zowel onderwijsinhoudelijke als schoolorganisatorische onderwerpen. Voorbeeld van het eerste is informatievoorziening over het onderwijs in een bepaald vakgebied, of over hoe het onderwijzend personeel met leerlingen omgaat. Schoolorganisatorische onderwerpen betreffen onder andere de organisatie van evenementen, roosters, schooltijden en onderhoud. De contacten worden onderhouden door onze vaste circulaire ( Strooizand ), algemene ouderavonden, voorlichtings- of introductieavonden, deze schoolgids, het schoolplan en tijdens de gewone tussentijdse gesprekken. Naast de gebruikelijke gesprekken en de 10-minutengesprekken kan het gewenst zijn om tussentijds contact te hebben. Dit gesprek wordt van tevoren aangevraagd en een afspraak voor een huisbezoek of gesprek op school kan zo gemaakt worden. Over bestuurlijke aangelegenheden van de school, informeert het bestuur de ouders minimaal vier keer per schooljaar d.m.v. het BestuursBulletin. Deze wordt de ouders per toegestuurd. Daarnaast is een van de bestuursleden het ouderaanspreekpunt ; ouders kunnen zich in eerste instantie voor bestuurlijke vragen en kwesties tot hem richten zodat het vervolgens binnen het bestuur besproken kan worden. De Zandloper NTC Onderwijs Bamako Mali Schoolgids

JAARVERSLAG 2013-2014. Opgesteld door het bestuur en de directie 7 november 2014. Jaarverslag 2013/2014 Pagina 1 van 10

JAARVERSLAG 2013-2014. Opgesteld door het bestuur en de directie 7 november 2014. Jaarverslag 2013/2014 Pagina 1 van 10 JAARVERSLAG 2013-2014 Opgesteld door het bestuur en de directie 7 november 2014 Jaarverslag 2013/2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Enkele zakelijke gegevens 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014-2015

JAARVERSLAG 2014-2015 JAARVERSLAG 2014-2015 Opgesteld door het bestuur en de directie Jaarverslag schooljaar 2014-2015 Jaarverslag 2014/2015 Pagina 1 van 8 Inhoud Hoofdstuk 1 Zakelijke gegevens 3 Hoofdstuk 2 De resultaten van

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA INHOUD 1 Uitkomst onderzoek Libertad te Breda 5 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 6 3 Samenvattend oordeel 13 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatieavond groep 8

Informatieavond groep 8 Informatieavond groep 8 Even voorstellen Ma en vr juf Sanne Di wo do juf Linda 1x per week juf Kim (stagiaire) Taal en Spelling Voorbereiding op de eindtoets: Begrijpend lezen Zinsontleding (ww) spelling

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016. Netherlands Inter-community School. Jakarta

Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016. Netherlands Inter-community School. Jakarta Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016 Netherlands Inter-community School Jakarta Inhoudsopgave 1. Schets van onze school 4 2. Waar de school voor staat 5 3. NTC - onderwijs 6 4. Aanname- en voortgangsbeleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school.

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. De school heeft het reizen tussen verschillende vestigingen goed geregeld. Schoolgebouw helemaal oneens oneens eens helemaal eens geen mening De school

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS HET ROBERTSHUIS TE MHEER GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN

DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS HET ROBERTSHUIS TE MHEER GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS HET ROBERTSHUIS TE MHEER GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN Plaats: : Mheer BRIN-nummer : 30KY Datum schoolbezoek : 3 februari

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Schoolgids 2010-2011. Ecole Yenzi. NTC-stroom

Schoolgids 2010-2011. Ecole Yenzi. NTC-stroom Schoolgids 2010-2011 Ecole Yenzi NTC-stroom 1 NEDERLANDSE TAAL EN CULTUUR APPENDIX Inhoudsopgave 0 Een woord vooraf 1 Waar de school voor staat 2 De organisatie van het onderwijs 3 De zorg voor kinderen

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Beste ouder(s) / verzorger(s), Beste ouder(s) / verzorger(s), Het NTC-onderwijs van the Nederlandse Inter-community School (NIS) is altijd in ontwikkeling. De schoolgids helpt bij het inzichtelijk maken van de wijze waarop onze school

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen Protocol verlengen - doubleren - versnellen 0 Protocol verlengen - doubleren - versnellen Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz. O.B.S. Merseberch Van Beuningenlaan 28a 3953 BR Maarsbergen tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.nl/ Verantwoording eten is lestijd op de Merseberch, versie januari

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2015-2016

Aanmeldingsboekje 2015-2016 Aanmeldingsboekje 2015-2016 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2015-2016 op vrijdagmiddag Nederlandse les van 14.30 tot 16.30 uur aan. Voor de indeling van de leeftijdgroepen: zie schoolgids

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen Ronde 5 Bert de Vos APS, Utrecht Contact: b.devos@aps.nl Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen 1. Over de drempels met taal Het rapport Over de drempels met taal is al ruim een jaar oud.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Het informatieboekje voor groep 5/7. In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke methodes we werken

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Informatieavond groep 7 Leerkracht van deze groep: Bas Zijderveld Algemene informatie Veel nieuwe leerstof. Goede werkhouding. Leren plannen (agenda). Repetities. Huiswerk/werkbladen

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NTC BALI (PRIMAIR ONDERWIJS)

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NTC BALI (PRIMAIR ONDERWIJS) RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NTC BALI (PRIMAIR ONDERWIJS) School : Stichting NTC Bali (primair onderwijs) Plaats : BALI - INDONESIE BRIN-nummer : 28RB Onderzoeksnummer : 123232 Datum

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar Schoolrapportage Oudertevredenheid Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar Datum: 21 juni 2012 Rapportage periode: Schooljaar 2011-2012 Colofon Damzigt 16d 3454 PS De Meern Eindredactie: Johan Gelauf 2009-2012

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 ISE Huiswerk beleid Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 Op de ISE Primary school sluit het huiswerk aan bij het werk dat de kinderen op school maken. Ouders worden gestimuleerd hun

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Schatgraver werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD WAT MOET EN WAT MAG geactualiseerdee n versie d e f i n i t i e v e IN DE ONDERBOUW? Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Uitgegeven: 3 februari 2010. 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 3 februari 2010. 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 3 februari 2010 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN BELEIDSREGEL voor het verkrijgen van een partiële ontheffing voor het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs in de provincie

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht Huiswerk per groep: Doel: -omgaan met leerstof buiten school (oefening, herhaling, inslijten) -leren plannen -gewenning 1/2 3 4 5 6 7 8 20 min. 20 min. 30 min. 35 min 40 min. 45 min. 3 à 4 pw 3 à 4 pw

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Nieuwsbrief Januari 2017

Nieuwsbrief Januari 2017 Nieuwsbrief Januari 2017 In deze nieuwsbrief: Schaatsen! Zaterdag 14/1 van 10:30-12:30 Toetsdag: zaterdag 28/1 Rapporten 10 minuten gesprekken Contact gegevens Introductie koffie drinken Formulier 10 minuten

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL 'T BARTJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL 'T BARTJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL 'T BARTJE School : NTC-po De Nederlandse school 't Bartje Plaats : PATAN - - NEPAL BRIN-nummer : 28FU Onderzoeksnummer : 101884 Datum

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Veurs Lyceum

Dyslexieprotocol Veurs Lyceum Dyslexieprotocol Veurs Lyceum Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat aanleren en/of het vlot toepassen (automatiseren) van het lezen

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Inloop: 8.35u en 13.05u Iedere vrijdagmiddag is het maatjeslezen Estafette groep 7 groep 8 08.45 Lezen Lezen 09.00 Gym gym 10.00 Jeugdjournaal kijken en buitenspelen Jeugdjournaal

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES STICHTING HET SUCCES Zaterdagschool SCHOOLGIDS STUDIEONDERSTEUNING VOOR: - Basisschool; cito, entree & groep 3 t/m 8 - Voorgezet onderwijs - Volwassene - Brede school activiteiten WWW.STICHTINGHETSUCCES.NL

Nadere informatie

SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE BREDA INHOUD Uitkomst onderzoek School Iduna te Breda 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016 Informatie over groep 8 schooljaar 2015-2016 Leerkrachten Judith Knijn judithknijn@geertholle.nl Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag Van 16 oktober tot maart 2016 zwangerschapsverlof Esther Buijsman

Nadere informatie