Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens"

Transcriptie

1 Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

2 Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Utrecht, november 2005 Opdrachtgever: gemeente Waalwijk Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk

3 Voorwoord Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting. Het NIBUD heeft tot doel particuliere huishoudens inzicht te laten verkrijgen in hun inkomsten en uitgaven, en vaardigheid aan te leren om planmatig met geld om te gaan. Het NIBUD probeert dit doel te bereiken door rechtstreeks voorlichting te geven, zowel via de massamedia als via eigen brochures over diverse budgetonderwerpen, zoals kostgeld en alimentatie. Daarnaast wil het NIBUD hetzelfde doel bereiken via professionals die zich bezighouden met vormen van financiële advisering en voorlichting. Dit zijn functionarissen uit zowel de maatschappelijke hulp- en dienstverlening als het financieel bedrijfsleven, en sectoren van het onderwijs. Het NIBUD ondersteunt deze groepen met eigen publicaties (Budgethandboek, Prijzengids, Rekenprogramma s) en door deskundigheidsbevordering in de vorm van opleidingen en trainingen. Bij dit alles gaat het NIBUD uit van een standaardmethode van begroten. Dit resulteert in een reeks voorbeeldbegrotingen met referentiecijfers die zijn gebaseerd op empirisch wetenschappelijk onderzoek. Het NIBUD stelt de keuzevrijheid en de eigen verantwoordelijkheid van de huishoudens voorop. Het NIBUD geeft gemeenten meer inzicht in het effect van hun minimabeleid. Door middel van een effectrapportage helpt het NIBUD gemeenten het geld bestemd voor minimabeleid, optimaal te besteden. Deze rapportage is uitgevoerd door het NIBUD, in samenwerking met de gemeente Waalwijk. Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk 2

4 Inhoudsopgave TWEEDE CONCEPT 1. Inleiding Centrale vraag Kern minima-effectrapportage Leeswijzer Onderzoeksmethode: begrotingen Inleiding Basispakket Restpakket Inkomsten Uitgavensoorten De begrotingen Minimabeleid Kwijtscheldingsbeleid Sport-, cultuur en recreatiefonds Gratis Peuteren Telefoonfonds Kinderopvang Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering PasWijzer Bijzondere bijstand Resultaten Vergelijking tussen huishoudens onderling Huur Huishoudsamenstelling Inkomensniveau Gemeente Waalwijk vergeleken met gemiddeld in Nederland Conclusies en aanbevelingen Bijlage 1: Begrotingen Bijlage 2: Resultaten Bijlage 3: Vergeleken met gemiddeld in Nederland Bijlage 4: Inkomsten en landelijke regelingen Bijlage 5: Verantwoording uitgaven Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk 3

5 1. Inleiding TWEEDE CONCEPT 1.1 Centrale vraag Iedere gemeente beschikt over mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens. Dat kan bijvoorbeeld door het kwijtschelden van gemeentelijke heffingen of door bijzondere bijstand te verstrekken. Het is echter niet direct zichtbaar wat in de praktijk de effecten van die maatregelen zijn op het budget van verschillende groepen huishoudens. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Wat is het effect van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen op de financiële positie van huishoudens met een laag inkomen in de gemeente Waalwijk? Bekeken wordt welke groepen huishoudens in de gemeente goed profiteren van de verschillende inkomensondersteunende maatregelen en welke groepen minder goed. Ook maakt deze rapportage een eventuele armoedeval inzichtelijk. Het doel van een minima-effectrapportage is inzicht te geven in de koopkracht van de armste groepen in de gemeente en in de effecten van landelijke en gemeentelijke maatregelen daarop. De resultaten van deze effectrapportage vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van het minimabeleid van de gemeente Waalwijk. 1.2 Kern minima-effectrapportage Een minima-effectrapportage kent drie kerngegevens, te weten huishoudtypen, inkomensniveaus en huren. In overleg met gemeente Waalwijk zijn deze gegevens vastgesteld. In deze effectrapportage zijn de volgende huishoudtypen onderzocht: Alleenstaande onder de 65 jaar; Alleenstaande, 65 jaar of ouder; Eenoudergezin met twee jonge kinderen (3 en 5 jaar); Eenoudergezin met twee oudere kinderen (14 en 16 jaar); Echtpaar met twee oudere kinderen (14 en 16 jaar); Echtpaar, 65 jaar of ouder. Dit zijn huishoudtypen die in Waalwijk veel voorkomen. Zowel jonge als oudere kinderen zijn betrokken in dit onderzoek. Bij jonge kinderen zijn vooral de kosten van kinderopvang van belang. Voor de oudere kinderen kunnen de ouders Tegemoetkoming Schoolkosten aanvragen. Deze rapportage laat zien welke effecten de landelijke en gemeentelijke maatregelen hebben op de koopkracht van de huishoudtypen bij verschillende inkomensniveaus. Voor elk van de huishoudens worden berekeningen gemaakt bij de volgende inkomens: netto minimuminkomen (WWB of AOW); 112% van het netto minimuminkomen; 120% van het netto minimuminkomen. Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk 4

6 In de meeste Minima-effectrapportages wordt gerekend met 110% in plaats van 112% van het minimum. In dit onderzoek is gekozen oor het inkomensniveau van 112% van het minimum. De reden hiervoor is dat verschillende inkomensondersteunende regelingen in de gemeente Waalwijk gelden tot en met dit inkomensniveau. Het kan vóórkomen dat huishoudens met een inkomen net boven het minimum hiervan minder overhouden dan de huishoudens op het minimum, omdat de eerste groep net buiten de regelingen voor financiële ondersteuning vallen. Dit effect, de armoedeval, is in dit rapport inzichtelijk gemaakt. De huur vormt in de meeste huishoudens de hoogste uitgave op de begroting. Om het effect van de hoogte van de huur en van de huursubsidie zichtbaar te maken, worden voor twee huren begrotingen gemaakt. Deze veel voorkomende huren zijn in overleg met de gemeente Waalwijk vastgesteld. Dit zijn in dit onderzoek 366 en 522. De meeste huishoudens met een laag inkomen zullen een woning hebben met een lage huur. 1.3 Leeswijzer Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 gaat in op de onderzoeksmethode waarbij tevens de methodiek van begroten staat beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de lokale inkomensondersteunende regelingen die worden doorberekend in deze effectrapportage. Vervolgens geeft hoofdstuk 4 de onderzoeksresultaten. Tot slot staan in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen. De begrotingen met toelichting staan in een aantal bijlagen. Ook wordt in de bijlage meer informatie gegeven over bronnen van de referentiecijfers en de inkomensopbouw. Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk 5

7 2. Onderzoeksmethode: begrotingen 2.1 Inleiding Om het effect van inkomensondersteunende regelingen op de financiële positie van huishoudens te berekenen, maakt het NIBUD gebruik van begrotingen. Uit deze begrotingen zijn de inkomsten en uitgaven van de huishoudens af te lezen. De begrotingen in deze rapportage zijn gemaakt voor bepaalde huishoudtypen met een bepaald inkomen in een huurwoning. Het zijn begrotingen voor groepen van huishoudens. De bedragen in de begrotingen zijn gemiddelden; in werkelijkheid zal de financiële situatie er in de individuele huishoudens anders uitzien. De begroting laat dus niet zien in hoeverre een individueel huishouden een sluitende begroting heeft. Wel wordt duidelijk in hoeverre een groep huishoudens een sluitende begroting heeft. Bij het opstellen van de begrotingen wordt geen rekening gehouden met schulden, omdat daarover niets algemeens te zeggen valt. Schulden komen echter vaak voor onder mensen met lage inkomens. Alle begrotingen zijn maandbegrotingen, waarbij de inkomsten en uitgaven zijn omgerekend naar gemiddelde maandbedragen. In de praktijk kunnen er flinke verschillen zijn tussen de maanden van het jaar. Vakantiegeld wordt bijvoorbeeld jaarlijks uitgekeerd, maar wordt in deze rapportage omgerekend naar een maandelijks bedrag. Het inkomen is in iedere begroting een vast gegeven. De uitgavenkant vullen we in volgens de methode van het basispakket en het restpakket. 2.2 Basispakket Het basispakket omvat alle uitgaven die als noodzakelijk kunnen worden beschouwd. In het basispakket zijn de kosten opgenomen die een huishouden moet maken voor wonen, kleden, voeden, gezondheid, zekerheid (verzekeringen) en informatie (radio, telefoon en tv). Het pakket wordt in overleg met anderen (bijvoorbeeld de Sociale Alliantie) regelmatig aangepast. Sinds 2002 maakt een computer met de bijbehorende kosten van internetgebruik deel uit van het basispakket voor huishoudens met kinderen van 6 jaar of ouder. Voor iedere kostenpost is een minimumprijs genomen. Zie voor de samenstelling van het basispakket bijlage 5. Naast de noodzakelijke uitgaven van het basispakket zijn er in individuele gevallen moeilijk of niet-vermijdbare uitgaven. Dit zijn uitgaven die voor een bepaald persoon onontkoombaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn: afbetaling van een lening, hoge energiekosten door slechte isolatie of dieetkosten. Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk 6

8 2.3 Restpakket Het bedrag dat overblijft nadat alle uitgaven uit het basispakket zijn gedaan, is bestemd voor vrije bestedingen. Alle vrije bestedingen vormen samen het restpakket. Huishoudens zijn vrij om het restpakket zelf in te vullen. Het geld kan besteed worden aan nieuwe uitgavenposten (vakantie of hobby) of aan extra uitgaven aan posten in het basispakket (extra voeding of kleding). Om meer inzicht te geven in de financiële situatie van verschillende inkomensgroepen, is het restpakket in deze rapportage op drie verschillende manieren ingevuld. De gekozen restpakketten zijn sober want ze omvatten vrij elementaire uitgaven. Vervolgens is berekend wat de kosten van die combinaties zijn voor het betreffende huishouden. In bijlage 5 staan de gekozen restpakketten beschreven. De basispakketten en restpakketten verschillen per huishoudtype op een aantal punten. Een alleenstaande staat immers voor andere kosten dan bijvoorbeeld een gezin met jonge kinderen. 2.4 Inkomsten Bij de verschillende huishoudens zijn begrotingen gemaakt voor drie inkomensniveaus: minimuminkomen: een WWB/AOW-uitkering, 112% van het netto minimuminkomen en 120% van het netto minimuminkomen. In deze rapportage wordt uitgegaan van het totaal besteedbaar maandinkomen, dat bestaat uit alle inkomsten van het huishouden, zoals netto salarissen, uitkeringen, kortingen op de belasting, huursubsidie, vakantiegeld en kinderbijslag. In de rapportage wordt ervan uitgegaan dat huishoudens gebruik maken van alle regelingen die op hen van toepassing zijn. Huishoudens komen in aanmerking voor standaard belastingaftrek voor buitengewone uitgaven en eventueel de Tegemoetkoming voor buitengewone uitgaven (TBU). Ieder huishouden mag boven een inkomensafhankelijke drempel een bedrag aan ziektekosten als aftrekpost voor buitengewone uitgaven opvoeren. Huishoudens met een laag inkomen, komen met hun verzekeringspremies al boven de drempel uit. Ook de huishoudens jonger dan 65 jaar krijgen via deze regeling geld terug van de belasting. Deze regeling is in de begrotingen verwerkt bij de inkomsten. In bijlage 4 staat aanvullende informatie over de gekozen uitgangspunten bij de inkomens. 2.5 Uitgavensoorten In alle begrotingen onderscheidt het NIBUD drie soorten uitgaven: Vaste lasten Dit zijn uitgaven die regelmatig terugkomen. Er ligt meestal een contract aan ten grondslag. Voorbeelden zijn de huur, energiekosten en verzekeringen. Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk 7

9 Reserveringsuitgaven. Dit zijn uitgaven die niet regelmatig voorkomen en waarvan de hoogte vooraf niet precies bekend is. Er moet in principe een bedrag voor gereserveerd worden. Voorbeelden hiervan zijn de kosten voor inventaris en kleding. Huishoudelijke uitgaven. Dit zijn de steeds terugkerende uitgaven aan voeding, reiniging, persoonlijke verzorging e.d. In deze rapportage wordt gerekend met minimale bedragen die huishoudens nodig hebben om de uitgaven te kunnen betalen. Voor de uitgaven is waar mogelijk uitgegaan van lokale tarieven. Voorbeelden hiervan zijn heffingen, water, bibliotheek, sportclub en de kabel. De landelijke bedragen zijn gebaseerd op berekeningen van het NIBUD. Meer informatie over de berekeningen staat in bijlage De begrotingen Volgens de methodiek die hierboven staat beschreven, worden de begrotingen opgesteld op basis van het basispakket. Deze staan in bijlage 1. Er resteert dan een bedrag dat kan worden besteed aan een restpakket. De resultaten per restpakket staan in bijlage 2. Deze resultaten geven weer wat de koopkracht is van de huishoudens bij de verschillende inkomensniveaus, rekening houdend met de landelijke en de lokale inkomensondersteunende regelingen. Voor alle huishoudtypen met een inkomen op minimumniveau (WWB/AOW-niveau) is een vergelijking gemaakt met gemiddeld in Nederland. Deze begrotingen staan in bijlage 3. De uitgaven in het basispakket van huishoudens in de gemeente Waalwijk worden vergeleken met het betreffende huishoudtype met hetzelfde inkomen. Het kwijtscheldingsbeleid wordt betrokken bij de vergelijking. Er wordt geen rekening gehouden met overige inkomensondersteunende regelingen in het basispakket die kunnen gelden in andere gemeenten, omdat daar geen gemiddelde voor berekend kan worden. Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk 8

10 3. Minimabeleid TWEEDE CONCEPT In dit hoofdstuk staan de diverse gemeentelijke regelingen voor inkomensondersteuning van minima beschreven. Per regeling volgen de belangrijkste kenmerken en voorwaarden. 3.1 Kwijtscheldingsbeleid De gemeente Waalwijk hanteert voor de kwijtschelding een norm van 100% van de grondslag WWB. Dat wil zeggen dat, afhankelijk van het vermogen, huishoudens met een inkomen op WWB/AOW-niveau in principe geen gemeentelijke belastingen hoeven te betalen. Kwijtschelding is mogelijk voor alle gemeentelijke belastingen. Voor de hondenbelasting wordt alleen kwijtschelding verleend voor de eerste hond. Voor de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing geldt een maximum van 90 per aanslag. De aanslag zelf is gemaximeerd op 90 per half jaar. De maximale heffing bedraagt dus 180 per huishouden per jaar. Het waterschap hanteert voor de waterzuiverings- en ingezetenenheffing een percentage van 90% van de grondslag WWB/AOW-niveau. Bij de kwijtschelding van heffingen wordt de betalingscapaciteit berekend door het inkomen boven WWB/AOW-niveau te verminderen met het norminkomen. Er vindt een correctie plaats voor de eigen uitgaven aan huur en voor de nominale ziekenfondspremie. Bij de gemeentelijke heffingen wordt eveneens gecorrigeerd voor de aanvullende ziekenfondspremie. Het waterschap past deze correctie niet toe. Van de betalingscapaciteit dient 80% te worden aangewend voor de betaling van de belastingen. 3.2 Sport-, cultuur en recreatiefonds De gemeente Waalwijk heeft een sport-, cultuur en recreatiefonds. Het fonds is bedoeld voor alle inwoners van gemeente Waalwijk met een inkomen tot en met 112% van het sociaal minimum. De bijdrage is bedoeld voor financiering van sociaalculturele activiteiten. Onder sociaal-culturele activiteiten valt de sport- en hobbyclub, maar ook de bibliotheek en theaterbezoeken. Als de inwoners aan de hand van een bon kunnen aantonen dat zij actief hebben deelgenomen aan deze activiteiten, geldt er voor meerderjarigen jaarlijks een bijdrage van maximaal 68 en voor minderjarigen geldt een jaarlijkse bijdrage van maximaal 136. De bijdrage is niet overdraagbaar binnen een huishouden. 3.4 Gratis Peuteren De regeling Gratis peuteren geldt voor ouders met peuters van 2 tot 4 jaar waarvan het inkomen niet hoger is dan 112% van het minimum. Naast deze voorwaarde moeten de ouders ook voldoen aan het VVE-criterium (Voor en Vroegschoolse Educatie); de ouders mogen geen hoger voltooide opleiding hebben dan LBO/VBO en/of het kind moet een taalachterstand hebben. In deze rapportage gaan we er vanuit dat de ouders aan deze voorwaarden voldoen. Ouders die in aanmerking komen voor deze regeling hoeven geen eigen bijdrage te betalen aan de peuterspeelzaal. Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk 9

11 3.5 Telefoonfonds 65+ De doelstelling van dit fonds is om de maatschappelijke participatie van ouderen te stimuleren. Dit fonds vergoedt een gedeelte van de kosten van een telefoonabonnement, dan wel de aansluiting daarvan. Huishoudens van 65 jaar of ouder, met een inkomen tot maximaal 112% van het minimum, krijgen jaarlijks een bedrag van 113 op hun rekening. 3.6 Kinderopvang In 2005 is de nieuwe wet voor kinderopvang in werking getreden. Ouders kiezen een kindercentrum of een gastouderbureau en betalen zelf de kosten. Ze krijgen hiervoor een bijdrage van het rijk en de werkgever. Voor ouders die bijvoorbeeld deelnemen aan een reïntegratietraject zorgt het rijk voor de werkgeversbijdrage. De huishoudens met een laag inkomen betalen dan nog maar een paar procent van de kosten zelf. Er zijn gemeenten die de resterende kosten vergoeden via de bijzondere bijstand. De gemeente Waalwijk kent deze vergoeding niet. Eenoudergezinnen in dit onderzoek betalen een deel van de kosten zelf. 3.7 Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering Sinds juli 2005 biedt de gemeente Waalwijk een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering aan bijstandsklanten. Begin 2006 wordt de doelgroep van deze regeling uitgebreid. De regeling geldt dan voor huishoudens met een inkomen tot en met 112% van het toepasselijke minimum. Deze regeling is niet meegenomen in dit onderzoek, omdat de specifieke invulling van deze regeling ten tijde van het onderzoek nog niet bekend was. 3.8 PasWijzer De gemeente Waalwijk is bezig met de ontwikkeling van de PasWijzer. Deze pas zal onder andere het Sport-, Cultuur- en Recreatiefonds vervangen. Daarnaast biedt deze pas korting op een regionaal dagblad en is de bibliotheek gratis voor pashouders. Omdat de PasWijzer nog niet van kracht is, is deze in dit onderzoek niet meegenomen. Wel zullen de conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd in relatie tot deze voorgenomen beleidswijziging. 3.9 Bijzondere bijstand De gemeente verstrekt in individuele gevallen bijzondere bijstand. Individuele bijzondere bijstand wordt niet meegenomen in deze rapportage omdat dit per huishouden sterk verschilt en er bovendien specifieke uitgaven tegenover staan. Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk 10

12 4. Resultaten TWEEDE CONCEPT Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het onderzoek. Eerst komen de verschillen tussen de huishoudtypen in de gemeente Waalwijk aan bod. Daarna volgt een vergelijking tussen de huishoudens met een minimuminkomen in Waalwijk met het gemiddelde in Nederland. 4.1 Vergelijking tussen huishoudens onderling Huur De huishoudens met een duurdere huurwoning hebben minder te besteden dan de huishoudens met een goedkopere huurwoning. Dit wordt veroorzaakt door de huursubsidie. Huishoudens met een dure huurwoning krijgen namelijk in verhouding minder huursubsidie dan huishoudens met een goedkopere huurwoning. De hoge huur ligt namelijk boven de kortingsgrens en de aftoppingsgrens van de huursubsidiewet. De huur boven de kortingsgrens wordt voor 75% gesubsidieerd. Boven de aftoppingsgrens wordt alleen voor bepaalde groepen nog huursubsidie meer verstrekt. In dit onderzoek geldt dit voor echtparen van 65 jaar of ouder en alleenstaanden onder en boven de 65 jaar. Daarnaast is kwijtschelding afhankelijk van de eigen woonlasten. Huishoudens met een hoge huur komen bij een hoger inkomen nog in aanmerking voor kwijtschelding dan huishoudens met een lage huur. Het gevolg hiervan is dat het verschil in bestedingsmogelijkheden tussen de lage en de hoge huur op 112% en 120% van het minimum kleiner is dan op WWB/AOW-niveau Huishoudsamenstelling Bij het opstellen van de begrotingen volgens de methode van basis- en restpakket blijkt dat voor alle huishoudtypen in dit onderzoek één of meerdere gekozen restpakketten niet haalbaar zijn. Bij vergelijking tussen de verschillende huishoudtypen blijkt dat het echtpaar van 65 jaar of ouder de beste bestedingsmogelijkheden heeft. Dit huishoudtype heeft ook na invulling van het restpakket het meest over om vrij te besteden. Ook de alleenstaande van 65 jaar of ouder heeft betere bestedingsmogelijkheden dan de huishoudens jonger dan 65 jaar. Allereerst wordt dit veroorzaakt doordat de AOW-uitkering hoger is dan de WWBuitkering. Ten tweede hebben huishoudens van 65 jaar of ouder recht op een hogere belastingaftrek buitengewone uitgaven en de TBU. Daarnaast heeft een alleenstaande van 65 jaar of ouder, in tegenstelling tot de alleenstaande onder de 65 jaar, bij een inkomen boven het minimum geen kosten in verband met arbeid. Het Telefoonfonds van de gemeente Waalwijk heeft ook een positief effect op de bestedingsmogelijkheden van de huishoudens van 65 jaar of ouder. Van alle onderzochte huishoudens heeft het echtpaar met oudere kinderen de slechtste bestedingsmogelijkheden. Zij kunnen geen enkel restpakket bekostigen. Dit Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk 11

13 is overigens ook het beeld wat het NIBUD landelijk ziet. Gezinnen met oudere kinderen hebben minder bestedingsruimte dan gezinnen met jonge kinderen omdat oudere kinderen hogere kosten aan onder andere voeding, kleding, computer en internet met zich meebrengen. Het echtpaar met oudere kinderen is financieel slechter af dan het eenoudergezin met oudere kinderen. Het echtpaar heeft in vergelijking met eenoudergezinnen meer inkomen, maar dat is niet voldoende om de kosten te dekken van één extra volwassene. Van de gezinnen is het eenoudergezin met jonge kinderen financieel het beste af. Dit huishouden heeft lagere kosten dan de overige gezinnen uit dit onderzoek. Bovendien krijgen deze huishoudens als ze inkomsten uit arbeid hebben de combinatiekorting en de aanvullende combinatiekorting. Daarnaast hebben in gemeente Waalwijk gezinnen met jonge kinderen op het minimum een financieel voordeel omdat zij in aanmerking komen voor de regeling Gratis Peuteren Inkomensniveau Voor elk huishoudtype zijn drie inkomensniveaus doorgerekend. Naast het minimuminkomen zijn inkomens van 112% en 120% van het minimum gespecificeerd. Deze percentages zijn ten opzichte van het netto minimuminkomen, inclusief het vakantiegeld en de vaste heffingskortingen die door de Belastingdienst worden uitgekeerd. Wanneer we kijken naar de bestedingsruimte vóór invulling van het restpakket, zien we dat het bedrag dat overblijft voor het restpakket, bij alle huishoudtypen toeneemt met het inkomen. Soms leidt een hoger inkomen tot een beperktere bestedingsmogelijkheid. Dit komt doordat landelijke regelingen - zoals huursubsidie - en lokaal beleid - zoals kwijtschelding - er niet op voorhand toe leiden dat een huishouden meer te besteden heeft bij een hoger inkomen. Dit gebeurt onder andere wanneer huishoudens vanuit een uitkering uitstromen naar betaald werk. Op dat moment nemen de kosten door werk toe en komen rechten op allerlei inkomensondersteunende regelingen (gedeeltelijk) te vervallen. In dat geval is sprake van een armoedeval. Bij vergelijking tussen het inkomensniveau van 112% van het minimum en het WWB/AOW-niveau ná invulling van het restpakket, is er geen sprake van een armoedeval. Huishoudens die vijf jaar of langer moeten rondkomen van een minimuminkomen en geen arbeidsmarktperspectief hebben, komen in aanmerking voor de Langdurigheidstoeslag. De huishoudens met een inkomen op 112% van het minimum hebben betere bestedingsmogelijkheden dan de huishoudens die langdurig moeten rondkomen van een minimum inkomen en dus in aanmerking komen voor de langdurigheidstoeslag. Ook daar is geen sprake van een armoedeval. Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk 12

14 Wanneer we het inkomensniveau van 120% vergelijken met de inkomensniveaus daaronder, is er bij een aantal huishoudens wel sprake van een armoedeval. Het gelijktijdig wegvallen van de gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen (Het Telefoonfonds voor 65-plussers, Gratis Peuteren en Sport-, cultuur en recreatiefonds) is van invloed op dit resultaat. Deze regelingen gelden namelijk tot en met een inkomen van 112% van het minimum. Bij een hoge huur wordt de kwijtschelding afgebouwd vanaf het inkomen van 120% van het minimum. De huishoudens met een lage huur krijgen bij het inkomen van 112% al geen (volledige) kwijtschelding meer. Op het inkomensniveau van 120% van het minimum ontvangen huishoudens ook minder huursubsidie dan bij een lager inkomen. De alleenstaande van 65 jaar en ouder heeft bij de lage huur gelijke bestedingsmogelijkheden op 112% en 120% van het minimum. Met een hoge huur heeft dit huishouden op 120% van het minimum minder te besteden dan op 112% van het minimum. Daarnaast is bij het echtpaar van 65 jaar en ouder een lichte armoedeval zichtbaar bij de lage huur. Het wegvallen van het Telefoonfonds speelt bij beide huishoudens een rol. Ook bij het echtpaar met oudere kinderen en een lage huur ontstaat een armoedeval. Bij een hoge huur heeft dit huishouden op 120% van het minimum hetzelfde over na invulling van het restpakket dan op 112% van het minimum. Dit huishouden profiteert goed van het Sport-, cultuur- en recreatiefonds. Op het inkomensniveau van 120% van het minimum hebben ze geen recht meer op een bijdrage, waardoor de bestedingsmogelijkheden verminderen. Omdat de armoedevallen voor de huishoudens onder de 65 jaar ontstaan ten opzichte van het inkomen van 112% van het minimum en niet ten opzichte van het WWB-niveau, belemmert deze armoedeval in eerste instantie niet de uitstroom. Er is geen armoedeval bij een inkomenstoename van WWB-niveau naar 112% van het minimum, dus uitstroom naar dat inkomen is aantrekkelijk. 4.2 Gemeente Waalwijk vergeleken met gemiddeld in Nederland Bij vergelijking van het basispakket van huishoudens met een minimuminkomen in de gemeente Waalwijk met de huishoudens met een minimuminkomen gemiddeld in Nederland vallen de volgende zaken op: De meeste huishoudens met een lage huur hebben vergelijkbare bestedingsmogelijkheden ten opzichte van gemiddeld in Nederland. De uitzondering daarop vormen de huishoudens van 65 jaar of ouder. Zij zijn iets beter af dan gemiddeld door de vergoeding uit het Telefoonfonds. Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk 13

15 De huishoudens met een hoge huur zijn allemaal slechter af dan gemiddeld in Nederland. Dit komt doordat de hoge huur veel afwijkt van de gemiddelde huur in Nederland. De hoge huur ligt boven de aftoppingsgrens in de Huursubsidiewet en wordt daardoor niet volledig gesubsidieerd. Een oorzaak van het verschil met gemiddeld in Nederland is de gemaximeerde kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing. Deze regeling zorgt ervoor dat huishoudens op het minimum toch een deel van de gemeentelijke heffingen moeten betalen en daardoor minder bestedingsruimte hebben ten opzichte van gemiddeld in Nederland. Het Telefoonfonds en de regeling Gratis Peuteren dragen in positieve mate bij aan de financiering van het basispakket. Bij deze vergelijking kan geen rekening worden gehouden met regelingen die gelden in andere gemeenten en die doorwerken in het basispakket, omdat daar geen gemiddelde voor berekend kan worden. Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk 14

16 5. Conclusies en aanbevelingen TWEEDE CONCEPT Dit hoofdstuk beschrijft, naar aanleiding van de resultaten in het vorige hoofdstuk, de conclusies en daarnaast worden adviezen gegeven over de aanpassing van regelingen in het kader van minimabeleid van de gemeente Waalwijk. Ondersteuning specifieke groep In de gemeente Waalwijk hebben gezinnen met oudere kinderen de minste bestedingsruimte. De uitgaven aan bijvoorbeeld schoolkosten, kleding en voeding zijn voor dit type huishouden hoger dan de andere typen en daar staan onvoldoende inkomsten tegenover om deze kosten te kunnen dragen. Het NIBUD adviseert de huishoudens met oudere kinderen te ondersteunen, in bijvoorbeeld de indirecte schoolkosten. Een vergoeding voor schoolkosten maakt het basispakket beter betaalbaar. De PasWijzer van gemeente Waalwijk is in ontwikkeling. SchoolWijzer is hier een onderdeel van. SchoolWijzer geeft deze groep een extra financiële tegemoetkoming in de indirecte schoolkosten. Sport-, Cultuur- en Recreatiefonds Dit fonds geldt op declaratiebasis. Volwassenen ontvangen een jaarlijks bedrag van maximaal 68 en kinderen een bedrag van maximaal 136. Volwassenen komen met bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportclub al boven hun vergoeding uit. Kinderen maken met de kosten van hun lidmaatschap het maximale bedrag van 136 niet op. Een mogelijkheid om huishoudens met een laag inkomen in staat te stellen de maximale bedragen te gebruiken, is om de vergoeding overdraagbaar te maken binnen een gezin. Op die manier kan een volwassene eventueel het niet gebruikte deel van de kinderen opmaken. Met introductie van de PasWijzer wordt het probleem van overdraagbaarheid ondervangen. Een onderdeel daarvan is de SportWijzer. Ieder lid van een huishouden krijgt dan een jaarlijkse vergoeding van 75 voor een lidmaatschap en 45 voor sportkleding. De vergoeding voor volwassenen gaat dan omhoog waardoor een overdraagbaar deel van kinderen minder noodzakelijk is. Kwijtschelding De gemeente Waalwijk kent een maximaal kwijtscheldingsbedrag voor de afvalstoffenheffing van 90 per aanslag. Hoewel het kwijtscheldingspercentage van gemeentelijke heffingen 100% bedraagt, betalen huishoudens met een minimuminkomen toch nog een deel van de heffingen. Bij de hoge huur kan dit effect doorlopen tot 120%. Huishoudens betalen dan een gedeelte van de afvalstoffenheffing terwijl ze geen betalingscapaciteit hebben. Ter verbetering van de bestedingsmogelijkheden adviseert het NIBUD een groter deel van afvalstoffenheffing kwijt te schelden voor huishoudens met een laag inkomen. Armoedeval Bij vergelijking tussen de verschillende inkomensniveaus is bij een aantal huishoudtypen een armoedeval op 120% geconstateerd. Dit wordt veroorzaakt doordat diverse regelingen (Telefoonfonds, Sport-, cultuur- en recreatiefonds en Gratis Peuteren) gelden tot en met 112% van het minimum en daarboven niets meer Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk 15

17 wordt verstrekt. Het NIBUD beveelt aan om regelingen niet af te kappen maar af te bouwen. Op die manier komen huishoudens met een inkomen boven 112% van het minimum niet terecht in een armoedevalsituatie. Bij de PasWijzer is een afbouw van de regeling niet uitvoerbaar. Het NIBUD adviseert dan de inkomensgrens van PasWijzer hoger vast te stellen dan 112% van het minimum. Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk 16

18 Inhoudsopgave bijlagen TWEEDE CONCEPT Bijlage 1: Begrotingen Bijlage 2: Resultaten Bijlage 3: Vergeleken met gemiddeld in Nederland Bijlage 4: Inkomsten en landelijke regelingen Bijlage 5: Verantwoording uitgaven Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk

19 Bijlage 1: Begrotingen TWEEDE CONCEPT Toelichting bij de begrotingen De huur vormt het uitgangspunt van de begrotingen: alle begrotingen met nummer 1 gaan uit van een huur van 366. Alle begrotingen met nummer 2 gaan uit van een huur van 522. Vervolgens is bij de gegeven huur het soort huishouden toegevoegd. Zo gaan de begrotingen 1a en 2a over een alleenstaande onder de 65 jaar. Voor dat huishouden wordt op een rij gezet hoe het budget er bij de verschillende inkomensniveaus uit ziet. In totaal zijn er dus twaalf begrotingen, waarin steeds de financiële situatie van een bepaald soort huishouden bij verschillende inkomens wordt vergeleken. Regelingen die doorwerken in basispakket Kwijtschelding van heffingen In de begrotingen is de kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen verwerkt in de onroerende zakenbelasting en de kwijtschelding van waterschapsheffingen is verwerkt bij de ingezetenen- en waterzuiveringsheffing. Dit wordt aangegeven met achter het resterende bedrag. Telefoonfonds 65-plussers Huishoudens van 65 jaar of ouder krijgen jaarlijks een vergoeding van 113 voor de telefoonkosten. In de begrotingen is deze vergoeding verwerkt in de post telefoon en wordt weergegeven met achter het resterende bedrag. Gratis Peuteren De regeling Gratis peuteren geldt voor ouders met peuters van 2 tot 4 jaar waarvan het inkomen niet hoger is dan 112% van het minimum. Deze huishoudens hoeven de eigen bijdrage van 96 per jaar niet te betalen. In de begroting is deze bijdrage opgenomen in de post schoolkosten/kinderopvang en wordt weergegeven met achter het resterende bedrag. De posten die horen bij een restpakket staan niet in de begrotingen opgenomen: ze zijn met een * gemerkt. De optellingen in de begroting en de restpakketten kunnen soms niet exact kloppend lijken. Dit heeft als oorzaak dat we in het onderzoek rekenen met niet afgeronde bedragen, terwijl de weergave wel in gehele euro s is weergegeven. Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk

20 Bijlage 2: Resultaten In deze bijlage (tabellen 3 en 4) staan de resultaten van de drie verschillende combinaties van het restpakket per type huishouden en inkomen. Zie voor de inhoud van de gekozen restpakketten bijlage 5. In tabel 3 staan de huishoudens met een huur van 366 en in tabel 4 staan de huishoudens met een huur van 522. Zo is bijvoorbeeld in tabel 3a in de tweede kolom te zien dat een alleenstaande onder de 65 jaar met een WWB-uitkering 84 per maand beschikbaar heeft voor het restpakket. Dit bedrag komt uit de voorbeeldbegroting van de alleenstaande. In de tweede regel van tabel 3a is af te lezen dat de totale kosten voor restpakket combinatie A 219 per maand zijn. Wanneer dit bedrag wordt afgetrokken van het beschikbare bedrag, resteert een negatief saldo van 134 per maand. Dit is af te lezen in de derde regel bij het saldo. Het sport-, cultuur en recreatiefonds is bedoeld voor alle inwoners van gemeente Waalwijk met een inkomen tot en met 112% van het minimum. De bijdrage van maximaal 68 voor een meerderjarige en 136 voor een minderjarige is verwerkt in de restpakketen. Een huishouden onder de 65 jaar dat 5 jaar of langer een inkomen heeft op bijstandsniveau en geen arbeidsmarktperspectief heeft, komt in aanmerking voor de Langdurigheidstoeslag. De resultaten hiervan zijn af te lezen uit de derde kolom. Uit tabellen 3 en 4 blijkt dat niet elk huishouden zonder meer kan kiezen voor elke combinatie. Het is mogelijk dat het bedrag dat beschikbaar is voor het restpakket, te laag is om een bepaalde combinatie (volledig) te bekostigen. Als het huishouden desondanks toch voor die (te dure) combinatie kiest, ontstaat er dus een tekort op de begroting. Resultaten na invulling van de restpakketten Huur 366 (3 a t/m f) Huur 522 (4 a t/m f) Minima-effectrapportage gemeente Waalwijk

Armoedeval: is ontsnappen mogelijk?

Armoedeval: is ontsnappen mogelijk? Armoedeval: is ontsnappen mogelijk? dr. M.A. Allers (COELO) drs. J. den Heeten (SGBO) Rapport opgesteld door COELO en SGBO in opdracht van de gemeente Leeuwarden ten behoeve van het gelijknamige symposium

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Genoeg om van te leven

Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud Stella Hoff Arjan Soede Cok Vrooman Corinne van Gaalen Albert Luten Sanne Lamers NIBUD

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet

Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Colofon Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Uitgave MOgroep / LOSR Maliebaan 71H 3581 CG

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Kosten en baten van schuldhulpverlening

Kosten en baten van schuldhulpverlening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp Kosten en baten van schuldhulpverlening Kosten en baten van schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

AOW inkopen of niet?

AOW inkopen of niet? AOW inkopen of niet? Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...3 1.2 probleemstelling en doel van het

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir 1 Colofon Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir* Uitgave MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Twaalf goede voorbeelden Voorwoord In het hele land spannen gemeenten zich in om de participatie

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Beschermingsbewind Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Mei 2014 Colofon Uitgave Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)-2982800 F (030)-2982801 www.stimulansz.nl

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Welvaart in Nederland 2014

Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie