Raadsvoorstelinzake het vaststellen van de Verordening Clientenparticipatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstelinzake het vaststellen van de Verordening Clientenparticipatie"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen R a adsnummer 04.. R I O I 5. OOI Inboeknummer o4uoos4bs Beslisdatum B&W B november 2004 Dossiernummer 446.6Sx Raadsvoorstelinzake het vaststellen van de Verordening Clientenparticipatie WWB 1 inleiding Op 1 januari 2004 is de Wet werk en bijstand (WWB) in werking getreden. De WWB is de opvolger van de Algemene bijstandswet (Abw). De WWB kent gemeenten grote financiele en beleidsmatige verantwoordelijkheden toe. Om invulling te geven aan de beleidsmatige verantwoordelijkheden moet een aantal verordeningen worden vastgesteld. Uw raad heeft in dit kader eerder de toeslagenverordening, de afstemmings- en fraudeverordening en de reintegratieverordening vastgesteld. 2 Probleemstelling Op basis van artikel 47 van de Wet werk en bijstand (WWB) moet de gemeenteraad bij verordening regels vaststellen over de wijze waarop clientenparticipatie in de gemeente is vormgegeven. De verordening moet uiterlijk op 1 januari 2005 in werking treden. 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Het is van belang dat clienten en/of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de WWB. Clientenparticipatie is een belangrijk middel om de kwaliteit van de uitvoering en de klantvriendelijkheid te borgen. Het meetpunt van succes ligt in de verslaglegging door de Clientenraad die volgens de verordening elk jaar gaat plaatsvinden. Uit het jaarverslag moet blijken op welke wijze de Clientenraad betrokken is geweest bij de uitvoering van de WWB en in welke mate met hun visie rekening is gehouden. 3a Milieutoets Er treden geen milieueffecten op. 4 Wijze van aanpak/oplossingsrichting In Eindhoven is clientenparticipatie in de vorm van een Clientenraad al jarenlang een feit. De gemeente Eindhoven kent dan ook al een Verordening op de Clientenraad. Omdat er sprake is van een aantal technische en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de verordening die onder de Abw van toepassing was, is gekozen tot het opstellen van een nieuwe, geactualiseerde verordening.

2 Raadsnummer O4.RrOr5.OOI De Clientenraad is uiteraard bij de totstandkoming van de nieuwe verordening betrokken. Belangrijke inhoudelijke wijzigingen ten aanzien van de bestaande verordening zijn: Het lidmaatschap van de Clientenraad blijft niet langer uitsluitend beperkt tot clienten van de dienst Werk, Zorg en Inkomen. Op basis van de nieuwe regelgeving is het nodig dat de Clientenraad een afspiegeling is van de personen die een beroep doen op de WWB. Naast de mensen die een bijstandsuitkering ontvangen zijn dit ook mensen die een arbeidsvoorziening krijgen waaronder mensen uit de nieuwe doelgroepen: niet-uitkeringsgerechtigden en mensen met een uitkering ingevolge de Algemene Nabestaandenwet. Omdat de dienst Werk, Zorg en Inkomen ook andere uitkeringen verstrekt wordt tevens gestreefd naar een vertegenwoordiging vanuit de IOAW, IOAZ (uitkeringen gerelateerd aan de WWB, speciaal voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikten) en vanuit de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK). Vanuit de opbouw van het clientenbestand wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging. Bij voorkeur zal deze uit clienten zelf bestaan, maar het wordt niet langer uitgesloten dat in de Clientenraad vertegenwoordigers van bepaalde klantgroepen plaatsnemen. De wijze waarop de samenstelling van de Clientenraad plaatsvindt, wordt verder uitgewerkt in een huishoudelijk reglement dat in samenwerking tussen Clientenraad en de dienst Werk, Zorg en Inkomen zal worden opgesteld. De vacatiegelden voor clientenraadsleden vervallen. Omdat de WWB voorschrijft dat nagenoeg geen sprake meer kan zijn van een inkomstenvrijlating moet het volledige vacatiegeld op de uitkering in mindering worden gebracht. Dit leidt bovendien op verlies van het recht op de zogenaamde langdurigheidstoeslag. Ter compensatie van de kosten wordt voor de clienten van de dienst Werk, Zorg en Inkomen een zodanige onkostenvergoeding toegekend dat deze geen invloed heeft op het uitkeringsrecht en het belastbaar inkomen. Voor het overige kent de verordening een aantal technische aanpassingen. 5 Financiele gevolgen en risico s Er zijn geen financiele gevolgen. De Clientenraad van de dienst Werk, Zorg en inkomen heeft een budget dat beschikbaar wordt gesteld vanuit de begroting van de dienst Werk, Zorg en Inkomen. 5a Bestuurlijke kaders Toets aan politieke-bestuurlijke kaders Clientenparticipatie is vanaf 1 januari 2005 niet alleen wettelijk verplicht maar spoort met de visie van het college om de burger zo dicht mogelijk bij de uitvoering van haar taken te brengen.

3 Raadsnummer 04.RZOr5.OOI 5b Fiscale gevolgen Dit voorstel heeft geen fiscale gevolgen. 6 Overige gevolgen van de aanpak De wijze waarop een nieuwe Clientenraad tot stand moet komen heeft geen gevolgen voor de zittende Clientenraad. De reeds benoemde raadsleden op basis van de verkiezingen in 2003 zullen tot het einde van de benoemingstermijn in functie blijven. 7 Resultaten van overleg /inspraak De nieuwe verordening is totstandgekomen in samenwerking met de zittende Clientenraad van de dienst Werk, Zorg en Inkomen. 8 Communicatie Over de nieuwe verordening wordt gecommuniceerd met clienten en medewerkers van de dienst Werk, Zorg en Inkomen. Daarnaast zal in verband met mogelijke deelname door niet-clienten communicatie naar belangengroeperingen gaan plaatsvinden. 9 Ter inzage gelegde stukken Advies Clientenraad, d.d. 5 november Referendabiliteit Bij de inwerkingtreding van de verordening moet rekening gehouden worden met de Tijdelijke Referendumwet. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, C. Langerwerf, secretaris.

4 Raadsnummer 04.RZOZg. 0OZ Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november en 7 december 2004; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand; overwegende dat de gemeente bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop de clienten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet; besluit: vast te stellen de: Verordening Clientenparticipatie WWB Artikel 1. Begripsbepalingen. 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. dewet de Wet werk en bijstand (WWB); b. de dienst WZI de dienst Werk, Zorg en inkomen van de gemeente Eindhoven; c. de directeur de directeur van de dienst WZI; d. clienten personen met een algemene bijstand, periodiek bijzondere bijstand en/of een arbeidsvoorziening ingevolge de WWB, personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze e. het college werknemers (IOAW), de Wet oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK); het college van burgemeester en wethouders. Artikel 2. Opdracht. De gemeente Eindhoven heeft een Clientenraad om clienten van de dienst Werk, Zorg en Inkomen of hun vertegenwoordigers te betrekken bij de uitvoering van de wet, en de kwaliteit van de dienstverlening van de dienst Werk, Zorg en Inkomen te verhogen. Artikel 3. Taken en bevoegdheden Clientenraad. 1. De Clientenraad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college, de directeur van de dienst WZI en de gemeenteraad over alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het ge-

5 Raad a nummer O4. RZO Z 5. OOI meentelijk beleid ten aanzien van clienten betreffen, daaronder begrepen de wijze waarop regelgeving van de Rijksoverheid wordt uitgevoerd. 2. De Clientenraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele clienten betrekking hebben. Artikel 4. Samenstelling van de Clientenraad. 1. De Clientenraad heeft een voorzitter en tenminste acht en ten hoogste twaalf leden. 2. De Clientenraad bestaat uit clienten van de dienst WZI. 3. Leden van een openbaar bestuur kunnen geen lid zijn van de Clientenraad. 4. De Clientenraad streeft naar een samenstelling die een zo representatief mogelijke afspiegeling is van de clienten van de dienst WZI. 5. Clientenraadsleden worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar volgens een door het college vastgestelde procedure. 6. Het lid van de raad, dat niet langer client is van de dienst WZI, houdt op lid van de raad te zijn vanaf het moment waarop in de vacature is voorzien. 7. Sij ernstig disfunctioneren van een van de leden kan de Clientenraad het vertrouwen opzeggen. Indien overleg tussen de voorzitter, de directeur en het desbetreffende lid onvoldoende resultaat heeft, kan de voorzitter het college verzoeken het Clientenraadslid uit de functie te ontslaan. Artikel 5. De voorzitter. 1. De vergaderingen van de Clientenraad worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, die geen lid is van de Clientenraad. De voorzitter heeft stemrecht. 2. De voorzitter wordt voor een termijn van vier jaar benoemd door het college, op voordracht van de Clientenraad en na een daartoe strekkend advies van de directeur van de dienst WZI. De voorzitter kan een keer worden herbenoemd. 3. De voorzitter kan geen client zijn van de dienst WZI, noch lid zijn een openbaar bestuur, noch werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. 4. De voorzitter vertegenwoordigt de Clientenraad naar buiten. 5. De leden van de Clientenraad wijzen uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter aan. Artikel 6. Het secretariaat. 1. Een medewerker van de dienst WZI voorziet in het secretariaat van de Clientenraad. 2. Het secretariaat verricht werkzaamheden die verbandhouden met het voorbereiden en het verslagleggen van de vergaderingen van de Clientenraad en het agendaoverleg met de directeur. 3. het secretariaat beheert de kredieten. 4. Het secretariaat geeft desgevraagd ondersteuning aan de voorzitter en leden van de Clientenraad ten aanzien van hun werkzaamheden voor de Clientenraad.

6 Raad s nummer 04. R r or 5. OOI Artikel 7. De overlegvormen. 1. De Clientenraad heeft eenmaal per twee maanden een openbare overlegvergadering of zoveel vaker als de voorzitter dan wel de leden van de Clientenraad dit nodig achten. 2. De directeur of zijn vertegenwoordiger woont als regel de openbare overlegvergaderingen bij en kan toelichting geven. 3. De directeur en de Clientenraad hebben de mogelijkheid derden uit te nodigen in verband met een van de agendapunten van de overlegvergadering. 4. De Clientenraad neemt geen besluiten als niet tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. 5. De Clientenraad kan besluiten tot het houden van een (deels) besloten overlegvergadering. 6. Voorafgaande aan een openbare overlegvergadering heeft de Clientenraad een besloten vergadering zonder de directeur. 7. De Clientenraad kan derden uitnodigen in verband met een van de agendapunten van de besloten vergadering. 8. Voorafgaand aan een openbare vergadering vindt een agendaoverleg plaats. Artikel 8. De vergoedingen. 1. De leden van de Clientenraad ontvangen een onkostenvergoeding die jaarlijks niet meer bedraagt dan het maximale bedrag genoemd in artikel 7, onderdeel h van de Regeling WWB. 2. De voorzitter ontvangt vacatiegeld voor het leiden van zowel het agendaoverleg als de openbare vergaderingen. Daarnaast ontvangt de voorzitter een onkostenvergoeding in verband met het bijwonen van het agendaoverleg, de besloten en de openbare vergaderingen. Artikel 9. De faciliteiten. 1. De dienst WZI stelt een budget beschikbaar ten behoeve van de werkzaamheden van de Clientenraad. 2. De dienst WZI stelt daarnaast vergaderaccommodatie beschikbaar voor de vergaderingen alsmede kantoorruimte voor de overige werkzaamheden van de Clientenraad en het secretariaat. Artikel 10.lnformatieverstrekking. 1. De dienst WZI draagt zorg voor een goede en tijdige inforrnatievoorziening richting Clientenraad met betrekking tot zaken die tot het taakgebied van de Clientenraad behoren. 2. De dienst WZI betrekt, waar mogelijk, de Clientenraad bij het ontwikkelen en aanpassen van de informatievoorziening door de dienst aan clienten. Artikel 11.Verslaglegging.

7 Raadsnummer O4. RIOI5.OOI 1. De Clientenraad stelt voorafgaande aan het kalenderjaar een plan op waaruit blijkt op welke speerpunten van beleid de Clientenraad zich in het komende jaar in het bijzonder wil richten. 2. De Clientenraad brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit aan het college over zijn activiteiten en bevindingen in het voorafgaande jaar. Daarnaast wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde budget als bedoeld in artikel 9, eerste lid. Artikel 12. Slotbepalingen. 1. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, voorziet het college, na daartoe advies te hebben ingewonnen van de directeur en de Clientenraad. 2. De Clientenraad stelt ten behoeve van haar werkzaamheden een huishoudelijk reglement vast waarin in ieder geval wordt geregeld: het vergaderschema, de vervanging van de leden, de deelname aan scholing en andere activiteiten, de onkostenvergoeding en de wijze waarop de Clientenraadsleden worden benoemd. Artikel 1 3. Ci teer titel en inwerkingtreding. 1. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Clientenparticipatie WWB". 2. Deze verordening treedt in werking op 1. januari Op het moment dat deze verordening ln werking wordt de "Verordening op de Clientenraad voor de dienst Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Eindhoven" (Gemeenteblad 2002, nr. 37) ingetrokken. 4. De leden en voorzitter van de huidige Clientenraad blijven in functie tot het moment waarop hun benoemingsperiode is beeindigd.

8 Ra ads nummer Oy. RI 0 I 5. OOI Toelichting bij de Verordening Clientenparticipatie WWB Algemene toelichting. Bij de behandeling van de Wet werk en bijstand is naar aanleiding van een amendement van het Tweede Kamerlid Bakker een artikel ingevoegd over clientenparticipatie. Doel van dit amendement is dat de clientenparticipatie bij de gemeenten op een lijn wordt gebracht met de Wet SUWI. Daarin wordt gesteld dat clientenparticipatie onmisbaar is in een uitvoeringsstructuur waarin de client centraal staat. Artikel 47 van de Wet werk en bijstand schrijft voor dat de gemeente bij verordening regels vaststelt over de wijze waarop clienten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de wet. De verordening moet uiterlijk op 1 januari 2005 zijn vastgesteld. De gemeente Eindhoven kent al geruime tijd een Clientenraad geformaliseerd in de Verordening op de Clientenraad voor de dienst Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Eindhoven. Het ligt voor de hand dat, daar waar dat toepasbaar was, rekening is gehouden met de reeds bestaande verordening. De bestaande verordening is aangepast aan de op 1 januari 2004 in werking getreden WWB. Tevens vereist de WWB dat de clientenparticipatie verder gaat dan participatie door clienten die een algemene bijstandsuitkering ontvangen. Ook de nieuwe doelgroepen: mensen met een uitkering ingevolgde de Algemene Nabestaandenwet en niet-uitkeringsgerechtigden moeten bij de clientenparticipatie betrokken worden. De Clientenraad van de dienst Werk, zorg en Inkomen is bij de totstandkoming van deze verordening betrokken geweest. Artikelgewijze toelichting. Arrikel l. Dit artikel bevat enkele begripsomschrijvingen. Artikel 2. Het college spant zich in voor clientenparticipatie. Zij doet dit door het bestaan van een Clientenraad te bevorderen. De rechten en plichten die voortvloeien uit deze verordening zijn van toepassing op de Clientenraad waarmee het college afspraken maakt om de belangenbehartiging voor een bepaalde periode uit te voeren. De Clientenraad kan zijn standpunten over de uitvoering van de wet aan het college kenbaar maken. Het gaat daarbij om een breed scala van onderwerpen die de clienten raken, zoals inkomensverstrekking, arbeidsreintegratie en fraudebestrijding. De Clientenraad zal tevens worden gebruikt om de dienstverlening van de dienst WZI te verhogen.

9 Raadsnummer Oy.RZOZg.OOZ Artikel 3. Dit artikel bepaalt de reikwijdte van de taken en bevoegdheden die aan de Clientenraad zijn toebedeeld. Naast een adviserende taak over de uitvoering van de WWB heeft de Clientenraad ook recht van initiatief op dit terrein. Regels die door de Rijksoverheid worden voorgeschreven vallen niet onder het adviesrecht. Wel kan de Clientenraad zijn visie geven over de wijze waarop de dienst WZI met de uitvoering van deze regels omgaat. De Clientenraad wordt in ieder geval om advies gevraagd bij het opstellen en wijzigen van beleidsplannen en verordeningen met betrekking tot de WWB. Uitdrukkelijk worden individuele zaken buiten het overleg met de Clientenraad gehouden omdat de Clientenraad geen belanghebbende is ten aanzien van beslissingen die betrekking hebben op individuele gevallen. Artikel 4. Omdat het hier gaat om belangenbehartiging van clienten, is het wenselijk dat de Clientenraad bestaat uit leden van de doelgroep zelf en dat hij een representatieve afspiegeling is van de doelgroep. Uiteraard mag de doelgroep zich ook laten vertegenwoordigen. Vooralsnog kunnen echter alleen clienten van de dienst WZI lid van de Clientenraad zijn. De dienst WZI gaat samen met de Clientenraad bezien op welke wijze de Clientenraad, overeenkomstig de opdracht van de wetgever, een betere afspiegeling van de doelgroepen kan gaan vormen. Wellicht dat deze verordening op basis van dit overleg op termijn aangepast gaat worden waardoor ook niet-clienten van de dienst WZI in de raad kunnen plaatsnernen. In dit artikel wordt voorts de onverenigbaarheid van functies aangeduid. Artikel 5. De onafhankelijke positie van de voorzitter van de Clientenraad rechtvaardigt dat deze door het college als voorzitter van de Clientenraad wordt benoemd. De voorzitter vertegenwoordigt de Clientenraad naar buiten. Hij hoeft daarvoor niet in afzonderlijke gevallen te worden gemachtigd. De benoeming van de voorzitter geldt voor dezelfde termijn als de benoeming van de leden van de Clientenraad. Om te onafhankelijkheid en continuiteit van het voorzitterschap optimaal te waarborgen, is bepaalt dat de voorzitter maximaal een periodes herbenoemd kan worden. De regel omtrent onverenigbaarheid van functies dient om ongewenste functievermenging tegen te gaan, waardoor de onafhankelijkheid van de voorzitter onder druk zou kunnen komen te staan. Artikel 6. De dienst WZI voorziet de Clientenraad van een secretariaat. De hoofdtaken van het secretariaat staan in dit artikel opgesomd en hebben met name te maken met de voorbereiding op en verslaglegging van de openbare en besloten overlegvergadering alsmede het agendaoverleg met de directeur. Het secretariaat kan tevens

10 Raadsnummer Og. RrOZ g. OOZ onderzoek en rapportage ten behoeve van de werkzaamheden van de voorzitter en leden van de Clientenraad verrichten. Artikel 7. Dit artikel regelt de vormen en frequenties van overleg van de Clientenraad. Uitgangspunt is dat de raad eenmaal per twee maanden bijeenkomt. Het kan voorkomen dat meerdere bijeenkomsten noodzakelijk zijn. Hierbij valt te denken aan spoedeisend zaken of dat de kwantiteit en/of kwaliteit van adviezen extra bijeenkomsten rechtvaardigen. De Clientenraad kent overeenkomstig dit artikel drie overlegvorrnen. de openbare overlegvergadering; de besloten overlegvergadering; en het agendaoverleg. Artikel 8. Leden van de Clientenraad moeten kosten maken voor het goed kunnen uitoefenen van hun taak. Hierbij moet gedacht worden aan reiskosten voor het bijwonen van de overlegvergaderingen, abonnementen, en administratiekosten. De onkostenvergoeding bedraagt nooit meer dan het maximale bedrag genoemd in artikel 7 onderdeel h van de Regeling WWB. Hiermee wordt voorkomen dat de onkostenvergoeding overeenkomstig de WWB als inkomen aangemerkt moet worden c.q. voor de fiscus als belastbaar inkomen aangemerkt moet worden. Bovendien komt door deze vergoedingen het ontvangen van een langdurigheidstoeslag als gevolg van het deelnemen aan de Clientenraad niet in het geding. Voor de voorzitter gelden afwijkende bepalingen overeenkomstig het gestelde in dit artikel. Artikel 9. De Clientenraad kan niet functioneren als zij niet beschikt over vergaderfaciliteiten, secretariele ondersteuning e.d. Daarom zal dan ook, aan de hand van een begroting een budget uit de begroting van de dienst WZI beschikbaar worden gesteld, zodat de Clientenraad de haar toebedeelde taken naar behoren kan uitvoeren. Artikel 10. Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren, heeft de Clientenraad informatie van de gemeente nodig. In ieder geval geeft de dienst WZI de Clientenraad het voorlichtingsmateriaal voor clienten en relevante conceptbeleidsstukken. Artikel 11. Naast de onderwerpen die de dienst WZI ter advisering aan de Clientenraad voorlegt, kan de raad ook ongevraagde adviezen uitbrengen. In dit kader stelt de raad jaarlijks een plan op waarin hij aangeeft op welke speerpunten van beleid het komende jaar wordt ingezet. Met deze planverplichting wordt beoogd een zodanige diepgang te bereiken waardoor de kwaliteit van clientenparticipatie verder wordt bevorderd.

11 Raadsnummer 04.RIOI5.OOI Naast het plan stelt de raad jaarlijks een verslag uit met daarin een beschrijving van de activiteiten en bevindingen van het afgelopen jaar alsmede een financiele verantwoording. Artikel 12. Deze verordening kent een aantal, deels verplichte, kaders. Voor een aantal gedetailleerde zaken wordt in samenwerking tussen WZI en de Clientenraad een huishoudelijk reglement opgesteld. Artikel 13. Omdat de dienst WZI op dit moment reeds een Clientenraad en een verordening op de Clientenraad kent, is in dit artikel naast de intrekking van de oude verordening een overgangsbepaling opgenomen. Deze bepaling regelt dat de leden en voorzitter die in de huidige Clientenraad zijn benoemd in functie blijven tot hun benoemingstermijn is verstreken. De overige bepalingen van de verordening zullen wel meteen vanaf 1 januari 2005 van toepassing zijn. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december A. Sakkers, voorzitter. J. Verheugt, griffier. KB

12 gemeente Eindhoven F BI. Griffie gemeenteraad Commisriesecretariaat Retouradres Postbus 90150, 56oo RB Eindhoven Aan de leden van de raad van de gemeente Eindhoven. Raadsnummer 04.RIOI Behandeld door F. Biemans Telefoon (o4o) Ons kenmerk griffie Versenddatum 8 december 2oo4 Commissie advies Betreft cie. SEp: Raadsvoorstel inzake het vaststellen van de Verordening Clientenparticipatie Wet Werk en Bijstand (WWB). De commissie Sociaal-Economische pijler heeft in haar vergadering van 25 november 2004 beraadslaagd over bovengenoemd onderwerp. De commissie heeft-na de toeze in en van de wethouder (zie hieronder bij toezeggingen van de wethouder)- als volgt geadviseerd: leefbaar eindhoven : akkoord; CDA: akkoord; PvdA: akkoord; VVD: akkoord; SP: akkoord; GroenLinks: akkoord; D66: akkoord; (vooraf schriftelijk doorgegeven) Ouderen App&l: akkoord; De Stadspartij: akkoord; Liberaal Eindhoven akkoord; T oeze in en van dewethonder,dhr. W. Ciaassen. Conform het advies van de clientenraad zal de samenstelling van de clientenraad zoals omschreven in artikel 4 (met name 4.2) van de verordening worden gewijzigd in de thans geldende verordening. Tevens zal na goed overleg met de clientenraad dit artikel 4-zo nodig- wederom ter aanpassing worden voorgelegd, wellicht binnen een half jaar. Overigens zullen alle voorgestelde wijzigingen van de clientenraad (zie concept advies Clientenraad d.d. 5 november 2004) worden verwerkt in de verordening die op 20 december 2004 in de raad aan de orde komt. De secretaris van de commissie, F. Biemans ) Bijlage(n) : Besoekadres Stadhuisplein io Eindhoven Openingstijden ma t/m vr g.oo-16.oo uur Bereikbaar per openbaar vervoer met bus 9 Postadres Postbus oo RB Eindhoven Telefonisch bereikbaar g.oo-12.3o en r3,3o-r6.oo uur Fax (o4o) 243 3S SS

13 gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.RIOI5.003 Inboeknummer Beslisdatum Blkw Z december 2004 Dossiernummer 4so.ror Nadere toelichting bij raadsvoorstel Betreft voorstel tot het vaststellen van de verordening Clientenparticipatie WWB. De commissie sociaal-economische pijler heeft in haar vergadering van 25 november 2004 unaniem positief geadviseerd op bovenstaand raadsvoorstei na de toezegging van wethouder Claassen dat de wijzigingsvoorstellen van de Clientenraad WZI in de verordening zullen worden overgenomen. De wijzigingen betreffen: aanpassing van artikel 4 waardoor alleen uitkeringsgerechtigden lid kunnen zijn van de Clientenraad. Na overleg met de Clientenraad zal in een later stadium wellicht een wijziging van de verordening aan u worden voorgelegd waarin deelname door belangenorganisaties alsnog mogelijk wordt; aanpassing van artikel 1 lid 2, sub d waardoor ook clienten met uitsluitend een periodieke bijzondere bijstandsuitkering ook lid kunnen worden van de Clientenraad; laten vervallen van artikel 1 lid 2, sub f omdat deze bepaling betrekking heeft op mogelijke deelname aan de Clientenraad door belangenorganisaties; het laten vervallen van het woord desgevraagd in artikel 6 lid 2. Een herzien ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, C. Langerwerf, secretaris KB

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde,

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde, Nummer V038 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring van het college van burgemeester en wethouders inzake de

Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring van het college van burgemeester en wethouders inzake de Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 05.RI429.00I Inboeknummer osbstosxgg Beslisdatum B&W ss oktober 2005 Dossiernummer Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring van het college

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 25065 25 maart 2015 Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 23 december 2004 Nr.: 04/47 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Samenvatting In 1997 heeft de cliëntenparticipatie in het

Nadere informatie

accountancywerkzaamheden

accountancywerkzaamheden gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer og.r S.ooz Inboeknummer o3)oosoos Beslisdatum BRD 22 april 2003 Dossiernummer 317.25I Raadsvoorstel tot het vastste11en van het Programma van Eisen aanbesteding

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014; gelet

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten r+p 4+ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Sportbedrijf De Karpen Raadsnummer 03.R504.OOI Inboeknummer Beslisdatum BlkW x juli 2003 Dossiernummer 327. Raadsvoorstel tot het verlenen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; b e s l u i t:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; b e s l u i t: Raadsbesluit def De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Participatiewet; b e s l u i t: vast

Nadere informatie

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd,

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, gelezen de voorstellen van burgemeesters en wethouders van.. (datum); gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

Nadere informatie

gemeente Eindhoven zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven x p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R949.00I Inboeknummer o4tooxoo6 Beslisdatum Baxw xx september 2004 Dossiernummer 439.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 05.RI225.OOI Inboeknummer osbstoogoo Beslisdatum BSW S mei 2005 Dossiernummer Sx8.25I Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van nieuwe

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de uitgaven en inkomsten van het openbaar voortgezet onderwijs (OVO) in het kader van de

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de uitgaven en inkomsten van het openbaar voortgezet onderwijs (OVO) in het kader van de %ai gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 05.RIIOO.OOI Inboeknummer o4bstooso3 Beslisdatum BsxW xx januari 2005 Dossiernummer 502.253 Raadsvoorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ

Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening cliºntenparticipatie Participatiewet Leeswijzer modelbepalingen - [...] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 2, derde lid. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen: Een schakel

Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen: Een schakel gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Crisisbeheersing Raadsnummer 04. R87$. OOI Inboeknummer o4rooo46g Beslisdatum B&W ag juni 2004 Dossiernummer 4ap.rSr Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen:

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Borger-Odoorn 2016 Registratienummer: 16.07022 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Enschede 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Enschede 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer oy.r8go.ooz Inboeknummer o4soosoxs Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.752 Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting 6 509.862,ÃćâĆňâĂİ. r p gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer lnboeknummer osgooosos Beslisdatum Bgrw sb januari 2003 Dossiernummer 305.451 Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake risicobeheersing Vlet Vlerk en Bijstand

Oplegvel Raadsvoorstel inzake risicobeheersing Vlet Vlerk en Bijstand Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 05.RZZ97.OOI Inboeknummer osbstoops4 Beslisdatum B&W S april 2005 Dossiernummer Sr4.6Sx Oplegvel Raadsvoorstel inzake risicobeheersing Vlet Vlerk en Bijstand 1

Nadere informatie

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening begeleidingscommissie

Nadere informatie

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015 Wijzigingsverordening Cliëntenparticipatie gemeente Kapelle 2015 1 De raad van de gemeente Kapelle; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Kapelle van ; Gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Tytsjerksteradiel 2015

Onderwerp Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Tytsjerksteradiel 2015 Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (8) Werk en Bijstand Portefeuillehouder : Houkje Rijpstra Behandelend ambt. : Chris Koopmans E-mail : ckoopmans@t-diel.nl

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven een drempelbedrag is verschuldigd van 6300,ÃćâĆňâĂİ. Krachtens het derde lid

gemeente Eindhoven een drempelbedrag is verschuldigd van 6300,ÃćâĆňâĂİ. Krachtens het derde lid Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 05.RI33I.OOI Inboeknummer osbstoxs48 Beslisdatum BTW s6 juli 2005 Dossiernummer 530.45I Oplegvel Raadsvoorstel tot wijziging van het recht (drempelbedrag)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering wfâż gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Og.RgS.OOr Inboeknummer o3)orsog8 Beslisdatum B8cw x6 september soo3 Dossiernummer 338.35I Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering 1

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie 2015 gemeente Midden-Drenthe

Verordening cliëntenparticipatie 2015 gemeente Midden-Drenthe De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 Participatiewet; gezien het advies van de commissie Zorg en Welzijn;

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gezien het advies van de Commissie Inwoners van 9 februari 2015; Gelet op artikel

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vergadering 28 september 2010 Voorstelnummer Portefeuillehouder J.E.. Brand-Boom Afdeling Samenleving Bijlage(n)

Raadsvoorstel Vergadering 28 september 2010 Voorstelnummer Portefeuillehouder J.E.. Brand-Boom Afdeling Samenleving Bijlage(n) Raadsvoorstel Vergadering : 28 september 2010 Voorstelnummer : 9.13 Registratienummer : 10.003478 Portefeuillehouder : J.E.. Brand-Boom Afdeling : Samenleving Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 17 augustus

Nadere informatie

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad Gemeente Epe Raadsbesluit 2016 registratienummer: 2016-10950 DE RAAD DER G E M E E N T E E P E gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2016-10950 d.d. gelet op artikel 149 Gemeentewet

Nadere informatie

gemeente Eindhoven voor Sociaal-Economische Zaken, Recreatie, Toerisme en Financien van het SRE.

gemeente Eindhoven voor Sociaal-Economische Zaken, Recreatie, Toerisme en Financien van het SRE. gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer 02.267.oor Inboeknummer oajorsa4a Beslisdatum BikW rs oktober 2002 Dossiernummer a4s.sss Raadsvoorstel tot het wijzigen van de begroting zoon van Ruimte, Economie,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 De raad

Nadere informatie

"Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal".

Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal. De raad van de gemeente Voerendaal gelet op artikel 2.1.3. lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en met inachtneming van artikelen 84 en 150 van de Gemeentewet; B e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 Portefeuillehouder Steller E. van de Burgt M.J. van der Hammen Onderwerp Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen Drechtsteden 2015 DE DRECHTRAAD Gezien

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Emmen 2014 vaststellen.

Voorgesteld besluit De verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Emmen 2014 vaststellen. Raadsvoorstel - ft jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B.enW. 2014 RA14.0006 A 6 14/126 Onderwerp: Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Emmen 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1; Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Tiel De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1; gelet op artikel 47 van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Controleverordening Eindhoven

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Controleverordening Eindhoven fa gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Og. R597.OOI Inboeknummer cygoxss44 Besbsdatum BBA sa september 2ooa Dossiernummer Sgg.sss Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Controleverordening Eindhoven

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 15 april 2014,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 15 april 2014, Nr. 8/6-2 de raad van de gemeente Bellingwedde; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 15 april 2014, gelet op artikel 12 Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; gelet op de verplichting in artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw. Fivelingo

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw. Fivelingo Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Fivelingo 2008 Verordening Cliëntenparticipatie Wsw De cliëntenparticipatie Wsw houdt zich bezig met het beleid ten aanzien van de Wsw. De gemeenteraden van de aan

Nadere informatie

gezien het advies van de cliëntenraad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2004, no. 122/ 04;

gezien het advies van de cliëntenraad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2004, no. 122/ 04; De raad van de gemeente Dongeradeel ; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand, overwegende dat op grond van artikel 47 van de Wet werk en bijstand verplicht is bij verordening regels vast te stellen

Nadere informatie

RIS117339_06-OKT Verordening op de Cliëntenraad dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten.

RIS117339_06-OKT Verordening op de Cliëntenraad dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. rv 149 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten nr. BSW/2004.232 RIS 117339_041005 Gemeente Den Haag RIS117339_06-OKT-2004 Den Haag, 15 juni 2004 Aan de gemeenteraad Verordening op de Cliëntenraad

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

VERORDENING HANDHAVING WWB, Bbz, IOAW, IOAZ GEMEENTE BUREN

VERORDENING HANDHAVING WWB, Bbz, IOAW, IOAZ GEMEENTE BUREN VERORDENING HANDHAVING WWB, Bbz, IOAW, IOAZ GEMEENTE BUREN De raad van de gemeente Buren, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, gelet op artikel 8a van de

Nadere informatie

Vergadering van : 16 februari 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Verordeningen Wet investeren in jongeren. Programma : Zorgzaam Dantumadiel

Vergadering van : 16 februari 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Verordeningen Wet investeren in jongeren. Programma : Zorgzaam Dantumadiel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 16 februari 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Verordeningen Wet investeren in jongeren. Programma : Zorgzaam Dantumadiel Voorstel Vaststellen vijf verordeningen op grond

Nadere informatie

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid;

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; Het college van de gemeente Lisse; overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad

Nadere informatie

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014;

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014; Besluit gemeenteraad Titel: Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Someren 2015 Bijlage: Wetstechnische informatie Zaaknummer: SOM/2014/012646 Documentnummer: SOM/2014/012694 Datum besluit: De

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Verordening cliëntenparticipatie WSW Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Verordening cliëntenparticipatie WSW Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008 Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Citeertitel Verordening cliëntenparticipatie WSW 2008 Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008 Wettelijke grondslag Wet sociale werkvoorziening,

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Berg en Dal. Nr. 86694 29 juni 2016 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft Onderwerp: verordening Wmo-raad De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

horende het advies van de cliëntenraad d.d. 2 november 2004; gelezen het advies van de commissie Samenleving d.d. 1 december 2004;

horende het advies van de cliëntenraad d.d. 2 november 2004; gelezen het advies van de commissie Samenleving d.d. 1 december 2004; Class.nr.: -1.848 Nr.: 12 c. De raad der gemeente DANTUMADEEL; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand; horende het advies van de cliëntenraad d.d. 2 november 2004; gelezen het advies van de commissie

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake beleidswijziging kinderopvang in het kader van de Wet basisvoorziening kinderopvang

Raadsvoorstel inzake beleidswijziging kinderopvang in het kader van de Wet basisvoorziening kinderopvang gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R7OI.OOI Inboeknummer oauoosgbg Beslisdatum BikW tg januari 2004 Dossiernummer 4og.2SI Raadsvoorstel inzake beleidswijziging kinderopvang

Nadere informatie

Handhavingsverordening Participatiewet 2015 Documentnummer INT

Handhavingsverordening Participatiewet 2015 Documentnummer INT Handhavingsverordening Participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13315 HANDHAVINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk ; Gelet op artikel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost Brabant

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost Brabant gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Ozj..R875.OOI Inboeknummer o4foo886s Beslisdatum B&W S juli 2004 Dossiernummer 4s8.sS6 Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting

Nadere informatie

b e s l u i t: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 2 Wsw-raad Nr: De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 2 Wsw-raad Nr: De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 10-92 De raad van de gemeente Barneveld; overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop Wswgeïndiceerden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Friese Meren Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Nadere informatie

E E R H U C3 O W A A R D

E E R H U C3 O W A A R D Raadsvergadsrlng: 2 1 APR 2QQI j R c-?!uit: e 5v>\ oy>\c-.^ c '~^, x yu Vc\ a -/ -J A< ~L\ (Vc.-:sto!n!j'nn-Fr:_, E E R H U C3 O W A A R D J ~"0' ^ *"* KJ Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 5 2008-038 Verordening

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

VERORDENING cliëntparticipatie Wet Werk en Bijstand Lelystad

VERORDENING cliëntparticipatie Wet Werk en Bijstand Lelystad VERORDENING cliëntparticipatie Wet Werk en Bijstand Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Verordening tijdelijke regels WIJ

Verordening tijdelijke regels WIJ Verordening tijdelijke regels WIJ De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Winsum, d.d. 15 september 2009; gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet

Nadere informatie

Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen

Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen Artikel 1 Algemene bepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning; b. Inwoner: de persoon woonachtig in

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; De raad van de gemeente.; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale

Nadere informatie

Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015

Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 50069 8 juni 2015 Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015 De Raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 124595 12 september 2016 Verordening Wmo Adviesraad 2014 De raad van de gemeente Leusden, Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014,

Nadere informatie

Wet Inburgering Nieuwkomers

Wet Inburgering Nieuwkomers gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 05.RI202.00I Inboeknummer osbstoogo8 Beslisdatum BRW z6 april 2005 Dossiernummer Str.SSz Oplegvel Raadsvoorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden" in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd:

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd: Gemeente Bergen op Zoom RVB02-0046 ifcvirgadewng AUG. 2002 RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp Penaal \: : Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en nietuitkeringsgerechtigden"

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen Concernstaf Raadsnummer 06.RI53O.OOI Inboeknummer o6bstoorrs Beslisdatum BTW s4 januari 2006 Dossiernummer 6oe.sSs Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen 1 Samenvatting

Nadere informatie

VERORDENING. vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen;

VERORDENING. vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen; Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 32320 Afdeling: Samenleving VERORDENING 7b Datum: 15 december 2011 Onderwerp: vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de rechtspositie griffiepersoneel en de

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de rechtspositie griffiepersoneel en de gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer 03.R375.OOI Inboeknummer oskoooyxa Beslisdatum Baxw x8 februari sooa Dossiernummer BoS.SSx Raadsvoorstel tot het vaststellen van de rechtspositie griffiepersoneel

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening Cliënten Advies Raad Citeertitel Verordening Cliënten Advies Raad Besloten

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 84 van de gemeentewet;

gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 84 van de gemeentewet; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon; overwegende, dat de Wmo-adviesraad de regeling heeft besproken op 29 februari 2012 en goedgekeurd op 20 maart 2012; dat gestructureerde inspraak

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Verordening Wmo-raad gemeente Leudal 2013 De raad van de gemeente Leudal; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Overwegende dat op 1 januari 2007 de

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 16 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 16 ONDERWERP Zweypfenning, Erwin WIZ S2 RAD: RAD130626 2013-06-26T00:00:00+02:00 BW: BW130521 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 26 juni 2013 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 15 oktober 2009 Nummer : 10 Commissie : Commissie Samenleving Portefeuillehouder : wethouder A. Bruggeman Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller : IASZ + M.A.P.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Verordening Brede Raad Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 20 april 2015, nummer

Nadere informatie