INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN"

Transcriptie

1 1

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Deel 1 BIJZONDERE GROEPEN 1. Duurzame gebruiksgoederen 2. Deelname sociaal maatschappelijk verkeer 3. Collectieve ziektekostenverzekering Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Categorie 1: Categorie 2: Categorie 3: Categorie 4: Categorie 5: Categorie 6: DRAAGRKRACHT DREMPELBEDRAG RESERVERING EN AFLOSSING BIJ EEN GELDLENING CATEGORIEEN EN KOSTENSOORTEN Directe levensbehoeften Woonvoorzieningen Maatschappelijke zorg Financiële transacties Medische dienstverlening Overige kostensoorten 2

3 INLEIDING Met de beleidsregels worden richtlijnen gegeven voor de uitvoering van de bijzondere bijstand. De uitgangspunten voor de uitvoering van de bijzondere bijstand en het minimabeleid zijn opgenomen in de nota Bijzondere bijstand en minimabeleid Deze beleidsregels zijn onlosmakelijk verbonden met de nota. BIJZONDERE GROEPEN Voor een aantal groepen en kostensoorten gelden de uitgangspunten niet (zie de beleidsnota bijzondere bijstand en minimabeleid). Dit betekent dat uitsluitend moet worden vastgesteld of belanghebbende tot de doelgroep behoort en voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het betreft de volgende kostensoorten: 1. duurzame gebruiksgoederen 2. deelname maatschappelijk verkeer 3. collectieve ziektekostenverzekering 1. duurzame gebruiksgoederen Inwoners van de gemeente, die drie jaar of langer een minimuminkomen hebben, kunnen éénmaal per 12 maanden een bedrag voor duurzame gebruiksgoederen krijgen. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag van de langdurigheidstoeslag (dus gehuwden 454, voor een alleenstaande ouder 408 (90%) en voor een alleenstaande 318 (70%). Voorwaarden: individueel aanvragen; inkomen en vermogen worden getoetst aan de normen van de WWB; overleggen van bewijsstukken; de criteria voor de langdurigheidstoeslag zijn van toepassing, dus geen arbeidsmarktperspectief; aanvrager(s) mogen niet tot de doelgroep van de langdurigheidstoeslag behoren; aanvrager(s) moeten een zelfstandige huishouding voeren. Om de uitvoering zo eenvoudig te laten verlopen en om te verkomen dat er sprake is van voor financiering mogen de bewijsstukken ook achteraf worden ingeleverd. Niet inleveren betekent verrekenen met lopende uitkering of terugvorderen 2. deelname sociaal maatschappelijk verkeer Alle inwoners van de gemeente kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voorwaarden: Individueel aanvragen; Inkomen en vermogen worden getoetst aan de normen van de WWB; Overleggen van bewijsstukken; Aanvrager(s) moeten een zelfstandige huishouding voeren. Op het moment van de aanvraag langer dan een jaar een inkomen op minimumniveau De bijdrage voor deelname maatschappelijk verkeer is bedoeld voor de volgende kosten: Contributies voor sport- en sociaal culturele activiteiten; abonnement bibliotheek, telefoon, krant of kabel-televisie; Schoolreisjes en excursies; 3

4 Hoogte bijdrage De hoogte van de bijdrage bedraagt 90,-- per gezinslid per jaar. 3. Collectieve ziektekostenverzekering De collectieve ziektekosten verzekering geldt voor personen met een bijstandsuitkering. en inwoners die op het zelfde inkomensniveau zitten. Voorwaarden: Individueel aanvragen; Inkomen en vermogen worden getoetst aan de normen van de WWB; DRAAGKRACHT Bij de vaststelling van de bijzondere bijstand dient rekening te worden gehouden met de draagkracht. Er wordt ingegaan op de volgende zaken: 1. draagkrachtperiode bij incidentele verstrekking; 2. draagkrachtperiode bij periodieke verstrekking; 3. vaststelling van het netto-inkomen; 4. vaststelling draagkrachtruimte 5. hoogte van draagkracht Draagkrachtperiode bij incidentele verstrekking Bij incidentele bijstand wordt de draagkracht over het gehele draagkrachtjaar (kalenderjaar) in aanmerking genomen. De draagkracht wordt in één keer verrekend. Het gaat dan om incidentele kosten die ten gevolge van bijzondere omstandigheden niet uit het inkomen betaald kunnen worden. Draagkrachtperiode bij periodieke verstrekking De draagkracht wordt per maand in mindering gebracht op de periodiek te verstrekken bijzondere bijstand. Bij incidentele en periodieke verstrekking heeft incidentele verrekening altijd voorrang op periodieke verrekening. Vaststelling van het netto-inkomen Bij een vast inkomen kan worden uitgegaan van het inkomen per datum aanvraag. Bij een wisselend inkomen moet worden uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de achterliggende 12 maanden.* Bij de vaststelling van het netto-inkomen wordt uitgegaan van de som van het netto-inkomen verminderd met de middelen zoals opgenomen in artikel 31 lid 2 en 3 WWB. Bij spaarloon gelden de volgende regels: wordt het spaarloon ingehouden op het brutoloon, dan wordt het inkomen verhoogd met 60% van het ingehouden spaarloon; wordt het spaarloon ingehouden op het nettoloon, dan wordt het inkomen verhoogd met 100% van het ingehouden spaarloon. * In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Bijvoorbeeld als iemand op grond van de gegevens van de afgelopen periode, voldoende draagkracht heeft en daardoor het verzoek om bijstand wordt afgewezen, maar het huidige inkomen op bijstandsniveau is. Of als iemand in het kalenderjaar een sterke inkomensterugval heeft en daardoor in financiële moeilijkheden komt. Vaststelling draagkrachtruimte Voor de vaststelling van de draagkrachtruimte wordt het netto inkomen verminderd met: 4

5 de van toepassing zijnde bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag) en toeslagen/verlagingen; wettelijke betalingen voor levensonderhoud (alimentatie) voor de (ex)partner en kinderen tot 21 jaar die niet tot het gezinsverband van de belanghebbende behoren; eigen bijdragen AWBZ. Er wordt geen rekening gehouden met een toegepaste maatregel (dit zou het effect daarop verliezen) Hoogte van de draagkracht De draagkracht wordt vastgesteld op 100% van de ruimte boven de bijstandsnorm exclusief vakantietoelage bij: woonkosten geldleningen; aflossing en rente aan de Kredietbank Alkmaar; algemene periodieke bestaanskosten zoals: toeslag voor zelfstandig wonende jongeren, toeslag voormalig alleenstaande ouder; De draagkracht wordt vastgesteld op 35% van de ruimte boven de bijstandsnorm exclusief vakantie toelage bij bijzondere kosten. Als tijdens de aanvraag al bekend is dat het inkomen van belanghebbende tijdens de draagkrachtperiode zal wijzigen, kan daar bij de berekening van de periodieke bijzondere bijstand rekening mee worden gehouden. De draagkracht wordt berekend vanaf een inkomen dat hoger is dan de voor de belanghebbende van toepassing zijnde bijstandsnorm. DREMPELBEDRAG Bij de vaststelling van de draagkracht wordt geen rekening gehouden met het drempelbedrag zoals genoemd in artikel 35, lid 2 van de WWB. RESERVERING EN AFLOSSING BIJ EEN GELDLENING De kosten van inrichting, aanschaf en vervanging van normale duurzame gebruiksgoederen behoren tot de algemene bestaanskosten. In principe moeten deze kosten uit het normale inkomen worden betaald. Om die reden kan in beginsel geen bijstand worden verleend voor deze kosten. kan slechts verleend worden voor de noodzakelijke kosten als er bijzondere sociale of financiële omstandigheden zijn. Voor de kosten van duurzame gebruiksgoederen wordt in principe bijstand verleend in de vorm van een geldlening, of in de vorm van borgtocht bij geldlening (vóórliggende voorziening). De beoordeling over de noodzakelijkheid is in beide gevallen hetzelfde. De volgende zaken komen aan de orde: 1. bijzondere omstandigheden; 2. de noodzaak van de bijstandsverlening 3. de hoogte van de bijzondere bijstand 4. bepaling van de reserveringscapaciteit 5. reservering en aflosssingscapaciteit 6. belanghebbende met een schuldregeling of WSNP 7. tekortschietend besef van verantwoordelijkheid 8. tekortschietend besef wegens overige redenen 9. overige uitgangspunten 10. richtlijnen voor indicatiestelling door de consulent 5

6 Bijzondere omstandigheden Alleen in individuele situaties kan bij bijzondere omstandigheden bijzondere bijstand worden verleend: de noodzaak tot aanschaf en/of vervanging was niet voorzienbaar en buiten toedoen van de belanghebbende kon voor deze kosten niet worden gereserveerd; buiten toedoen van de belanghebbende, kan niet in deze kosten worden voorzien door middel van gespreide betaling achteraf. De kredietbank is een vóórliggende voorziening. Eerst moet een lening aangevraagd worden voor dergelijke kosten. Indien dit niet mogelijk is moet een afwijzingsbrief overgelegd worden. De noodzaak van de bijstandsverlening Naast de bijzondere omstandigheden wordt de noodzaak van de bijstandsverlening voor duurzame gebruiksgoederen beoordeeld aan de hand van: de feitelijke toestand van de aan te schaffen of te vervangen duurzame gebruiksgoederen; de grootte van de woning van de belanghebbende; de grootte van het gezin van de belanghebbende; de overige van belang zijnde feiten en omstandigheden. De hoogte van de bijzondere bijstand Als bijstand of een lening wordt verstrekt voor de kosten van inrichting en de aanschaf en/of vervanging van algemeen noodzakelijke gebruiksgoederen, dan wordt de hoogte van de bijstand bepaald op de reële noodzakelijke kosten. Uitgangspunt is dat de aanvrager onderzoekt wat de goedkoopste oplossing is. Vervolgens wordt deze getoetst aan de Nibud bedragen. De NIBUD bedragen worden als maximaal te vergoede bedragen gehanteerd. Het is dus geen automatisme dat de Nibud bedragen altijd gehanteerd moeten worden. Bepaling van de reserveringscapaciteit Als voorzienbaar is dat duurzame gebruiksgoederen moeten worden aangeschaft of vervangen, dan moet hiervoor gereserveerd worden uit het periodieke inkomen. Vanaf het moment dat bekend is dat de kosten zich gaan aandienen, moet maandelijks worden gereserveerd. De maximale periode waarover de reserveringscapaciteit berekend kan worden is 36 maanden. Dit is ook de gebruikelijke maximale termijn om een lening af te lossen. Om de reserveringsperiode te bepalen moet uitgegaan worden van het moment waarop de belanghebbende redelijkerwijs kon weten dat er gereserveerd moest worden, bijvoorbeeld: bij inschrijving als woningzoekende of bij opname in een verzorgingshuis. Reservering en aflossingscapaciteit Uitgaande van de geldende bijstandsnorm exclusief vakantiegeld en inclusief toeslagen en verlagingen: met een inkomen tot 100%: 6 %; met een inkomen boven 100%: 100% van het meerdere; het minimale aflossingsbedrag is altijd 6%; belanghebbenden die 3 jaar of langer een inkomen hebben op bijstandsniveau worden geacht niet gereserveerd te kunnen hebben. Belanghebbenden met een schuldregeling of WSNP Belanghebbenden die begeleid worden bij een officiële schuldregeling hebben meestal geen reserverings- en aflossingscapaciteit. Personen die vallen onder de werking van de WSNP, hebben geen reserverings- en aflossingscapaciteit. Tijdens de looptijd van de sanering 6

7 kunnen deze belanghebbenden geen nieuwe verplichtingen aangaan omdat het de bedoeling is dat na afloop van de regeling een schuldenvrije situatie is ontstaan. Bij een aanvraag om bijstand voor duurzame gebruiksgoederen moet contact opgenomen worden met de bewindvoerder WSNP. Bij een vastgestelde noodzaak kan bijstand in de vorm van een geldlening worden verstrekt, waarop niet afgelost kan worden. Is de schuldregelingperiode met succes beëindigd wordt alsnog bijstand om niet verstrekt. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid Als niet is gereserveerd terwijl daar volgens de richtlijnen wel de mogelijkheden toe was, is belanghebbende tekort geschoten in het besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in de noodzakelijke kosten van aanschaf en/of vervanging van de algemene noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen. In dat geval moet altijd 36 maanden (maximale aflossingsperiode) worden afgelost, vermeerderd met de periode dat belanghebbende voorafgaande aan de datum van de aanvraag had kunnen reserveren. Tekortschietend besef wegens overige redenen. Bij ernstige vormen van tekortschietend besef moet de lening volledig worden afgewezen of terugbetaald: als de belanghebbende vrijwillig en zonder reden afstand heeft gedaan van de eigen inboedel; als de inboedel verloren is gegaan door brand en de belanghebbende geen inboedelverzekering had afgesloten. Op grond van artikel 18 lid 1 WWB kan het verzoek worden afgewezen. Overige uitgangspunten geen bijstand voor inrichtingskosten of een lening hiervoor wordt verleend aan jongeren en alleenstaanden die voor het eerst zelfstandig gaan wonen, tenzij de noodzaak hiervoor nadrukkelijk is aangetoond; onder duurzame gebruiksgoederen zoals hier bedoeld wordt verstaan de gebruikelijke inventaris van een woning. Richtlijnen voor stelling De bijstand wordt afgestemd op de omstandigheden. Als de belanghebbende een beroep doet op bijzondere bijstand moeten de bijzondere omstandigheden uitdrukkelijk in de besluitvorming betrokken worden. Van een noodzaak kan niet worden gesproken als het de belanghebbende alleen ontbreekt aan middelen. Het moet gaan om een acute noodzaak die op een andere manier niet te verhelpen is. In de afweging moet betrokken worden welke gevolgen van sociale aard het heeft voor de belanghebbende als de bijzondere bijstand niet wordt verleend. Ook moet in beeld gebracht worden of er sprake is van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid: er moet eerst een indicatie worden gesteld voordat bijstand kan worden verleend. Er kan dus nooit een indicatie worden gevraagd als de voorziening al is aangeschaft of een behandeling al is opgestart. sverlening is in dit geval niet mogelijk. Dit geldt zowel voor medische als sociale noodzaak.; in beeld brengen in welke sociale omstandigheden de belanghebbende verkeert; de reden aangeven. Is die buiten toedoen van de belanghebbende? Zo ja, dan kan bijstand verleend worden met inachtneming van de beleidsrichtlijnen. Zo nee, dan moet het verzoek worden afgewezen. Als er een acute noodzaak is kan in de vorm van een geldlening bijstand worden verleend. De formulering acute noodzaak is overigens geen ontsnappingsclausule op de uitsluitingsgronden van de WWB (artikel 13 WWB); aangeven of de te maken kosten te voorzien waren, zo ja dan rekening houden met de reserveringscapaciteit; omschrijven wat de gevolgen zijn als er geen bijstand of lening wordt verstrekt. 7

8 CATEGORIEEN EN KOSTENSOORTEN Er zijn 6 categorieën die onderverdeeld zijn in kostensoorten. Categorie 1: Directe levensbehoeften Kleding en schoeisel Eenmalig levensonderhoud Extra verwarmingskosten Toeslag voormalig alleenstaande ouder Aanvullende bijstand jonger dan 21 jaar Doorbetaling vaste lasten bij opname in een inrichting Doorbetaling vaste lasten bij detentie Categorie 2: Woonvoorzieningen Duurzame gebruiksgoederen Verhuiskosten woonkosten tot aan de huursubsidiegrens Woonkosten boven de huursubsidiegrens Woonkostentoeslag bij eigen woning Categorie 3: Maatschappelijke zorg Bijzondere reiskosten Huishoudelijke hulp Categorie 4: Financiële transacties Waarborgsom, eerste huur en dubbele huur Kosten voor rente en aflossing Kosten vestiging krediethypotheek Kosten in verband met borgstelling Arbeidsongeschiktheidsverzekering Ziektekostenverzekering Rechtsbijstand Categorie 5: Medische dienstverlening Alternatieve geneeswijzen en (alternatieve) geneesmiddel Brillen en lenzen Eigen bijdragen hulpmiddelen Dieetkosten Kosten i.v.m. geboorte Kosten psycholoog / psychiater Tandheelkundige hulp Overige medische / paramedische kosten Categorie 6 : Overige kostensoorten begrafenis / crematie / uitvaartkosten Overige kosten 8

9 Categorie 1: DIRECTE LEVENSBEHOEFTEN 1.1 Kleding en schoeisel : tot maximaal bedrag Nibud : GGD, GGZ, RIMA 1. De kosten voor het aanschaffen van kleding behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Dit betekent, dat belanghebbenden deze kosten uit eigen middelen moeten betalen. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor de kosten als bijzonder noodzakelijk kunnen worden aangemerkt. Deze omstandigheden kunnen uit een sociale situatie voortvloeien. Bijvoorbeeld: opname in een ziekenhuis of inrichting (beperken tot nachtkleding); uithuisplaatsing van kinderen; bij ontslag uit langdurige detentie (langer dan 12 maanden) beroepskleding bij werkaanvaarding na langdurige werkloosheid (tenminste 1 jaar) babyuitzet (geen duurzame gebruiksgoederen) kosten i.v.m. reiniging en slijtage van kleding en beddengoed 2. De GGD geeft naast de noodzaak ook aan voor welke termijn het advies geldt. 3. Kosten voor speciaal uitgevoerde kleding of schoenen i.v.m. medische noodzaak of handicap vallen onder de categorie: medische dienstverlening. 1.2 Eenmalig levensonderhoud : de hoogte van de geldende bijstandsnorm over de periode waarover niet over een inkomen beschikt kan worden Voorliggende voorziening : tegoeden op bank- en/of girorekeningen, reservering 1. De bijstand wordt in de vorm van een geldlening verstrekt op grond van artikel 48 lid 2 onder a WWB). kan worden verleend als aangetoond kan worden dat binnen 3 maanden beschikt kan worden over voldoende middelen. 2. De bijstand moet worden terugbetaald volgens de bepaalde aflossingscapaciteit van tenminste 6% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. 3. In individuele bijzondere situaties kan bijstand om niet worden verstrekt. De noodzaak hierbij aangeven en de reden waarom niet kan worden afgelost. 4. Het vrij te laten vermogen moet eerst ingeteerd worden. 9

10 1.3 Extra verwarmingskosten : maximaal de meerkosten die zijn vastgesteld door het nutsbedrijf : maximaal 1 jaar : GGD 1. Uit het advies van de GGD moet blijken of deze kosten noodzakelijk zijn en zo ja, of de verwarming alleen in de wintermaanden (oktober t/m april) nodig is of gedurende het gehele jaar. GGD tevens aan laten geven of het om een structurele noodzaak gaat of tijdelijk. 2. Door het nutsbedrijf moeten de meerkosten worden vastgesteld omdat de soort woning van invloed is op het verbruik. 3. Bij het heronderzoek nagaan of de bijstand voor de extra kosten terecht aan het doel zijn besteed. Als blijkt dat er teveel of ten onrechte bijstand is betaald, moet de beslissing worden herzien en/of worden teruggevorderd. 1.4 Toeslag voormalig alleenstaande ouder : 6 maanden: eerste 3 maanden 20% van het minimumloon laatste 3 maanden 10% van het minimumloon : max. 6 maanden 1. Het laatste in de gezinsbijstand begrepen inwonend kind komt niet meer ten laste van de ouder waardoor het normbedrag voor een alleenstaande van toepassing wordt 2. Het gezamenlijk inkomen van de oudere en de jongere blijft onder dat van een echtpaar in vergelijkbare omstandigheden. 3. De studiefinanciering en/of tegemoetkoming WTOS blijft buiten beschouwing 1.5 Aanvullende bijstand jonger dan 21 jaar : tot maximaal het bedrag voor een alleenstaande van 21 jr : periodiek Voorliggende voorziening : onderhoudsplicht ouders 1. Onderzoek op grond van artikel 12 WWB 2. De noodzaak onderzoeken tot zelfstandig wonen. Dit doet zich in ieder geval voor indien: - de ouders zijn overleden - de jongere op grond van een officiële maatregel uit huis is geplaatst - de jongere (voordat de bijstand wordt aangevraagd) al langer dan een jaar buitenshuis woonde 10

11 - het op individuele gronden niet verantwoord is dat de jongere bij zijn ouders woont hetgeen is onderbouwd met een indicatiestelling, vergelijkbaar met een indicatiestelling tot uithuisplaatsing, van het algemeen maatschappelijk werk, RIAGG of SPD 1.6 Doorbetaling vaste lasten bij opname in een Inrichting of AWBZ instelling : de hoogte van de noodzakelijke vaste lasten : maximaal 1 jaar : is reeds bij opname gesteld 1. Wegens medische of sociale omstandigheden kan belanghebbende elders worden opgenomen. Als op voorhand duidelijk is dat het een blijvende situatie betreft, kan bijstand verleend worden tot de huurovereenkomst van de woning wordt beëindigd en de nutsvoorzieningen zijn opgezegd. Hierbij in acht nemen dat de huurovereenkomst en de nutsvoorzieningen tijdig worden opgezegd. 2. Als op voorhand niet duidelijk is of het een tijdelijke of bepaalde opname betreft kan maximaal 1 jaar bijstand worden betaald. De situatie moet om de 3 maanden onderzocht worden. 3. Er kan alleen bijstand verleend worden voor huur, het vastrecht van: gas, elektriciteit en water. Aan de hand van afrekeningen van de nutsbedrijven moet een onderzoek worden ingesteld om te bepalen of de beslissing moet worden herzien en/of er moet worden nabetaald dan wel teruggevorderd. 4. Als de opname langer dan 1 jaar duurt, kan geen bijstand worden verleend. 5. Bij weekendverlof de bijstand relateren aan het aantal dagen dat elders wordt verbleven. 11

12 1.7 Doorbetaling vaste lasten bij detentie in acute noodsituaties : de verschuldigde huur : maximaal 6 maanden : justitie, reclassering Voorliggende voorziening : alle liquide middelen 1. Op grond van artikel 13 WWB zijn gedetineerden uitgesloten van het recht op algemene en bijzondere bijstand. De gemeente heeft op dit punt geen beleidsvrijheid, maar volgt de wettelijke bepalingen. Er kan alleen bijstand worden verleend als er sprake is van een acute noodsituatie (artikel 10 WWB). Het gaat dan om bijzondere uitzonderingssituaties waarbij op individuele gronden bijstand wordt verleend. Hierbij moet beoordeeld worden wat de gevolgen zijn van het opgeven van de woning als de belanghebbende de kosten niet zelf kan betalen. Alleen als de gevolgen voor de belanghebbende onevenredig ernstig zijn ten opzichte van het belang van de gemeente om afwijzend te besluiten op een aanvraag, wordt overwogen bijstand te verlenen. Uit jurisprudentie wordt ontleend dat het moet gaan om levensbedreigende omstandigheden. 2. De bijstand moet vooraf worden aangevraagd, als de belanghebbende achteraf een aanvraag indient, is de noodzaak tot bijstandsverlening niet (meer) aanwezig. 3. Geen bijstand wordt verleend voor nutsvoorzieningen omdat hiervan geen gebruik gemaakt wordt tijdens detentie. 4. Alle liquide middelen van de belanghebbende moeten ter beschikking worden gesteld. Dit betekent dat het vrij te laten vermogen eerst ingeteerd moet worden. 5. Draagkracht: Bij het vaststellen van de draagkracht wordt het inkomen vergeleken met de norm voor personen die verblijven in een inrichting. Sociale verzekeringsuitkeringen blijven doorbetaald worden tijdens de detentieperiode. Betalingen van ZW, WW worden stopgezet. In een open inrichting wordt betaald werk verricht. Deze inkomsten zijn meestal hoger dan de norm persoonlijke toelage. Bij de comptabele van de gevangenis/inrichting moet de hoogte van de verdiensten en het tegoed worden opgevraagd. 6. Er kan geen bijstand, in welke vorm dan ook, verleend worden bij detentie in het buitenland. (territorialiteitsbeginsel). 12

13 Categorie 2: WOONVOORZIENINGEN 2.1 Kosten duurzame gebruiksgoederen Bedrag : maximaal tot NIBUD prijzengids en handboek : GGD bij medische noodzaak GGZ, RIMA of consulent Voorliggende voorziening : Kredietbank, WWG art. 15, WVG, reservering, gespreide betaling achteraf Instructie, De kosten van inrichting, aanschaf en vervanging van normale duurzame gebruiksgoederen behoren tot de algemene bestaanskosten en moeten in beginsel uit het normale inkomen worden betaald. Voor de kosten van duurzame gebruiksgoederen wordt in principe bijstand verleend in de vorm van een geldlening of in de vorm van borgtocht (lening bij de GKB). Alleen in individuele gevallen kan op grond van bijzondere omstandigheden bijstand worden verleend als: a. de noodzaak tot aanschaf en/of vervanging die niet voorzienbaar was en b. buiten toedoen van de belanghebbende voor deze kosten niet gereserveerd kon worden; c. buiten toedoen van de belanghebbende niet in deze kosten kan worden voorzien door gespreide betaling achteraf. d. het product kapot is en niet meer kan worden gerepareerd (moet blijken uit verklaring deskundige) 1. Het betreft maximumbedragen, er kan dus minder leenbijstand of lening worden verstrekt; 2. Het is redelijk cliënt te wijzen op 2 e hands artikelen; 3. Rekening houden met de bedragen bij overname, zowel bij het verlaten van de woning als bij het betrekken van de woning; 4. Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag overzien of het aflossingsbedrag gedurende 3 jaar is op te brengen; 5. Beoordelen aan de hand van de aan te schaffen of te vervangen duurzame gebruiksgoederen, de grootte van de woning, de grootte van het gezin, overige van belang zijnde feiten en omstandigheden. 6. Er wordt geen bijstand verleend aan jongeren en alleenstaanden die voor het eerst zelfstandig gaan wonen, tenzij er een nadrukkelijke aantoonbare noodzaak aanwezig is. 7. Indien voor een bepaald product bijzondere bijstand wordt verstrekt dan kan pas na acht jaar opnieuw voor deze voorziening bijstand worden aangevraagd. 8. Bij het bepalen van de hoogte van de bijstandsverlening voor een volledige woninginrichting gelden maximale bedragen. Deze bedragen zijn vastgesteld op 60% van de door het Nibud berekende bedragen. 13

14 2.2 Verhuiskosten : tot maximaal de goedkoopste voorziening : GGD bij medische noodzaak, GGZ, RIMA of consulent Voorliggende voorziening : Kredietbank, WVG, reservering, gespreide betaling achteraf 1. Er moet aangetoond worden dat de noodzaak tot verhuizing aanwezig is; 2. Er wordt geen bijstand verleend aan jongeren en alleenstaanden die voor het eerst zelfstandig gaan wonen; 3. De goedkoopste voorziening komt in aanmerking voor bijstand; 4. Bij verhuizing naar een andere gemeente kan alleen voor de transportkosten bijstand in de vorm van leenbijstand worden verstrekt dan wel bijstand om niet; 5. Bij verhuizing naar onze gemeente vanuit een andere gemeente, komen de transportkosten voor rekening van de andere gemeente. 2.3 Woonkostentoeslag tot aan de huursubsidiegrens : gelijk aan het van toepassing zijnde subsidiebedrag : periodiek tot 1 juli van het huursubsidietijdvak Voorliggende voorziening : Huursubsidiewet, Vangnetregeling 1. Onderzoeken of het zinvol is een beroep te doen op de hardheidsclausule. Zo ja dan dit als voorwaarde opleggen en de bijstand als geldlening verstrekken. 2. kan alleen verleend worden als belanghebbende op grond van de huursubsidiewet voor huursubsidie in aanmerking komt. 14

15 2.4 Woonkostentoeslag boven de huursubsidiegrens : huur van de woning minus het bedrag dat zelf moet betaald worden indien er in die situatie huursubsidie zou zijn toegekend, berekend naar de maximum huurgrens : maximaal 6 maanden : GGD bij medische indicatie 1. De toepassing is conform de huursubsidiewet + het bedrag dat boven de huursubsidiegrens uitgaat. 2. Als er blijvend een beroep gedaan moet worden op bijstand dan verhuisplicht opleggen binnen 6 maanden. Wanneer blijkt dat belanghebbende alles heeft ondernomen om aan goedkopere woonruimte komen en dit niet gelukt is, kan de bijstand met een periode van 6 maanden worden verlengd. 3. Geen verhuisplicht wordt opgelegd aan: a. Gehandicapten, als de hoge huur is veroorzaakt door de voorzieningen die in de woning zijn aangebracht vanwege de handicap; b. Belanghebbenden van 65 jaar of ouder, zolang er geen goedkoper woonalternatief is, dat gelet op de medische omstandigheden voorhanden is; c. Huishoudens die uit meer dan 8 personen bestaan; 4. Geen bijstand wordt verleend aan jongeren die vanwege de hoge huurlast niet in aanmerking komen voor huursubsidie. 5. Zie onder kostensoort 2.3 m.b.t. de hardheidsclausule. 6. Als er sprake is van ongenoegzaam besef van verantwoordelijkheid moet de aanvraag worden afgewezen. 2.5 Woonkostentoeslag bij eigen woning : het toepasselijke bedrag volgens de huursubsidiewet : periodiek tot 1 juli van het huursubsidietijdvak 1. De toepassing is conform de huursubsidiewet; 2. Er wordt geen verhuisplicht opgelegd zolang de bijstand verstrekt wordt onder verband van krediethypotheek 3. Verhuisplicht wordt wel opgelegd als de woonlasten hoger zijn dan de maximale huurprijs volgens de huursubsidiewet. 4. Geen verhuisplicht geldt voor zelfstandigen die een korte tijd beroep doen op de bijstand maar geldt wel als de zelfstandige het bedrijf beëindigd. 5. Bij de berekening voor de toeslag rekening houden met: a. de hypotheekrente (dus geen aflossing) b. het eigenaarsgedeelte van de OZB, de opstalverzekering (dus geen 15

16 inboedelverzekering) en het onderhoud van de woning, volgens Nibud. Categorie 3: MAATSCHAPPELIJKE ZORG 3.1 Bijzondere reiskosten Bedrag : kosten openbaar vervoer of bedrag per kilometer (reisbesluit binnenland) of periodiek volgens indicatiestelling : GGD bij medische noodzaak GGZ, RIMA of consulent Voorliggende voorziening : WVG, Zorgverzekeraar 1. Reiskosten voor familiebezoek, ziekenbezoek, het bijwonen van een uitvaart en dergelijke behoren tot de algemene bestaanskosten en komen niet in aanmerking voor bijstand; 2. Reiskosten die gemaakt worden voor bezoek aan elders verpleegden of verzorgden, gedetineerden of uit huis geplaatsten, voor zover het gezinsleden betreft, worden als bijzondere kosten aangemerkt; 3. De noodzaak wordt op individuele basis vastgesteld; 4. De opname moet langer dan een maand duren; 5. De kosten die een kind moet maken (kindertehuis) om naar het ouderlijk huis te reizen, vallen onder de werking van de AWBZ. Als het kind niet in staat is alleen te reizen voorziet ook hier de AWBZ in; 6. Er moet altijd uitgegaan worden van de goedkoopste manier van reizen. 3.2 Huishoudelijke hulp : eigen bijdrage : periodiek / incidenteel : Thuiszorg Als door de Thuiszorg geen hulp beschikbaar is moet dit schriftelijk door de Thuiszorg worden bevestigd. In deze brief moet staan dat thuiszorg dringend nodig is en wanneer wel hulp beschikbaar is. Ter overbrugging kan dan een beroep worden gedaan op particuliere hulp. De vergoeding bedraagt dan maximaal 10,00 per uur. 16

17 Categorie 4: FINANCIELE TRANSACTIES 4.1 Waarborgsom, eerste huur inclusief administratiekosten, dubbele huur : waarborgsom -/- teruggave waarborgsom vorige woning : GGD bij medische noodzaak GGZ, RIMA of consulent Voorliggende voorziening : reservering, gespreide betaling achteraf Deze kosten behoren tot de incidenteel voorkomende algemene bestaanskosten die in beginsel uit het normale inkomen moeten worden betaald. Er kan geen bijstand voor verleend worden. Alleen in individuele gevallen kan op grond van bijzondere omstandigheden bijstand verleend worden. Er moet in ieder geval sprake zijn van een noodzaak tot het aanvaarden van (andere) woonruimte. Als de belanghebbende beschikt over adequate woonruimte, dan is er geen noodzaak tot verhuizen. De noodzaak wordt bepaald aan de hand van de (on)geschiktheid van de huidige woning in relatie tot: a. psychische aspecten m.b.t. personen die behoren tot het huishouden van de belanghebbende; b. medische aspecten met betrekking tot personen die behoren tot het huishouden van de belanghebbende, waarbij de WVG geen uitkomst biedt c. de sociale omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert (dit in beeld brengen) d. er wordt geen bijstand verleend als de verhuizing geen wezenlijke oplossing biedt voor de sociale of medische problemen (dit in beeld brengen). e. Jongeren en alleenstaanden die voor het eerst zelfstandig gaan wonen komen niet in aanmerking voor bijstand. 1. Eerste huur en administratiekosten: deze kosten betreffen de ingangsdatum van de huurovereenkomst tot maximaal de datum waarop over de uitkering kan worden beschikt. Gelet op de betaling achteraf van de uitkering kan gesteld worden dat achteraf over de middelen beschikt kan worden. Om die reden moet de bijstand in de vorm van een geldlening worden verstrekt. (artikel 48 lid 2 WWB). 2. Waarborgsom: de restitutie van de waarborgsom van de vorige woning moet altijd in mindering worden gebracht. De bijstand wordt eveneens in de vorm van een geldlening verstrekt (artikel 48 lid 2 WWB). 3. Dubbele huur: bij een niet voorziene verhuizing of verhuizing op korte termijn, kan i.v.m. de in acht te nemen opzegtermijn hiervan sprake zijn. Voor de eerste maand huur voor de nieuwe woning bestaat geen recht op huursubsidie als die al is toegekend voor de vorige woning. Evenmin bestaat recht op huursubsidie over de eerste maand, als de huur ingaat na de eerste dag van de maand. In die gevallen moet over de betreffende maand het recht op woonkostentoeslag worden onderzocht. Als bijstand voor dubbele huur wordt verleend (het volledige bedrag), wordt daarbij uitgegaan van het huurbedrag van de nieuwe woning en als bijstand om niet verleend. Als een dubbele huurbetaling te vermijden was geweest, is er sprake van tekortschietend besef verantwoordelijkheid. Wordt er in die situatie toch bijstand verstrekt, dan moet deze verstrekt worden als geldlening (artikel 48 lid 2 WWB). Statushouders die zich voor de eerste maal vanuit een Azielzoekerscentrum vestigen in de 17

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde.

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 35 van de Participatiewet; besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet in lid 2

Nadere informatie

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten.

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten. Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht: B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: Piet Minderhoud B&W.nr.: 06.0700 Dienst: SOZA Telefoon: 516 7393 Verantwoordelijk portef.houder: Sociale Zaken B&W-besluit d.d: 6 juni 2006 en Cultuur Meningsvormend

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving.

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 I-SZ/2015/1803 Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 Definitieve vaststelling Besluit College d.d. 1 september 2015 . Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 11769 10 februari 2015 Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 Inhoud 1. Algemeen 1.1. Begrippen 1.2. Aanvraag 1.3. Vormen

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Beleidsregels bijzondere bijstand HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND BELEID

BIJZONDERE BIJSTAND BELEID Bijlage 1 BIJZONDERE BIJSTAND BELEID 2006 Centrale uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang Bijzondere bijstand beleid 2006 blz. 1 van 13 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2016 Gemeente Grootegast Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand Artikel 1: BegripsBeleidbepalingen 1. Alle in deze regeling opgenomen begrippen

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming bijzondere kosten

Beleidsregels tegemoetkoming bijzondere kosten Beleidsregels tegemoetkoming bijzondere kosten Aalburg Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalburg; gelezen het daartoe strekkende voorstel behandeld in zijn vergadering van 10 november

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; Vast te stellen: de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; Vast te stellen: de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013. Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; gelet op artikel 35 van de Wet werk en bijstand; Besluit: Vast te stellen: de

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek

Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek Artikel 1 Uitgangspunten Bij het tot stand komen van het bijzondere bijstandsbeleid spelen de volgende uitgangspunten een rol: 1. Geen

Nadere informatie

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn B093 - Suppletie GKB-lening

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn B093 - Suppletie GKB-lening Gemeenteblad nr. 93, 19 december 2013 Gelet op artikel 35 WWB Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn B093 - Suppletie GKB-lening Richtlijn B093 - Suppletie GKB-lening wordt als volgt ingevuld:

Nadere informatie

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB.

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst, overwegende, dat het van belang is in het kader van de uitvoering van artikel 35 van de Wet Werk en Bijstand (WWB) beleidsregels te hanteren; gelet op

Nadere informatie

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Afdeling Samenleving Richtlijn 560 AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Algemeen Met ingang van 1 januari 2006 is iedere Nederlander verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda Versie 2.4 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda 1 Beleidsregels tegemoetkoming Ondersteuningsfonds chronisch zieken en gehandicapten 2015

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen besluit vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen.

Nadere informatie

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen?

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? In het overzicht vindt u de meest voorkomende kostensoorten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Deze bijzondere bijstand hoeft u niet terug te

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 565 Ingangsdatum: 01-11-2012 DRAAGKRACHTBEREKENING

Afdeling Samenleving Richtlijn 565 Ingangsdatum: 01-11-2012 DRAAGKRACHTBEREKENING Afdeling Samenleving Richtlijn 565 Ingangsdatum: 01-11-2012 DRAAGKRACHTBEREKENING Algemeen Op grond van artikel 35 WWB heeft men recht op bijzondere bijstand voor zover men niet beschikt over de middelen

Nadere informatie

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22 december

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016

Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016 Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW; Gelet op de artikel 35 van de Participatiewet; Besluit vast te stellen

Nadere informatie

GEMEENTE UTRECHT: Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht

GEMEENTE UTRECHT: Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 115085 2 december 2015 GEMEENTE UTRECHT: Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Het college van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 125652. Richtlijnen Bijzondere Bijstand. Inleiding en uitgangspunten November 2015 Inhoudsopgave 1.Inleiding en uitgangspunten 3

GEMEENTEBLAD. Nr. 125652. Richtlijnen Bijzondere Bijstand. Inleiding en uitgangspunten November 2015 Inhoudsopgave 1.Inleiding en uitgangspunten 3 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Laren. Nr. 125652 22 december 2015 Richtlijnen Bijzondere Bijstand Inleiding en uitgangspunten November 2015 Inhoudsopgave 1.Inleiding en uitgangspunten 3 Inleiding

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein 1 Loket Wonen Welzijn en Zorg: o telefoonnummer

Nadere informatie

Beleidsregels Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning WMO

Beleidsregels Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning WMO Beleidsregels Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning WMO Inleiding Door omstandigheden kan zich de situatie voordoen dat het inkomen van een belanghebbende niet (volledig) toereikend is ter voorziening

Nadere informatie

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen.

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen. WAAR KUNT U BIJZONDERE BIJSTAND VOOR AANVRAGEN? Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen. Deze bijzondere

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B078 Kosten rechtsbijstand

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B078 Kosten rechtsbijstand Jaar: 2010 Nummer: 31 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B078 KOSTEN RECHTSBIJSTAND Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb).

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Nummer: Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 124649 23 december 2015 Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet 1 Begrippen In deze draagkrachtrichtlijnen

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN Jaar: 2010 Nummer: 30 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013

Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013 Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013 Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Definitie bijzondere bijstand... 3 Definitie voorliggende voorziening... 3 Doelgroep...

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 039 Naam Beleidsregels inkomensondersteuning Wet werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BIJZONDERE BIJSTAND ISD NOORDENKWARTIER. Ingangsdatum 1 april 2015

BELEIDSNOTITIE BIJZONDERE BIJSTAND ISD NOORDENKWARTIER. Ingangsdatum 1 april 2015 BELEIDSNOTITIE BIJZONDERE BIJSTAND ISD NOORDENKWARTIER. Ingangsdatum 1 april 2015 Inhoudsopgave: 1 Algemene bepalingen bijzondere bijstand 1.1. Het begrip bijzondere bijstand 1.2. Vaststellen van de in

Nadere informatie

april 2014 Bijzondere bijstand en verstrekkingenboek 2014

april 2014 Bijzondere bijstand en verstrekkingenboek 2014 april 2014 Bijzondere bijstand en verstrekkingenboek 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen...3 2. Wat is bijzondere bijstand?...4 3. Het aanvragen en betalen van bijzondere bijstand...5 4. Draagkracht...7 5.

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Avres. Nr. 402 15 augustus 2016 Beleidsregels individuele bijzondere bijstand Avres 2016 Het Dagelijks Bestuur van de

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 105131. Richtlijnen Bijzondere Bijstand

GEMEENTEBLAD. Nr. 105131. Richtlijnen Bijzondere Bijstand GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 105131 10 november 2015 Richtlijnen Bijzondere Bijstand Inleiding en uitgangspunten December 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2009

Beleidsregels bijzondere bijstand 2009 Beleidsregels bijzondere bijstand 2009 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen. 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2009

Beleidsregels bijzondere bijstand 2009 Beleidsregels bijzondere bijstand 2009 Afdeling Samenleving, oktober 2009 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 4 1.1 Inleiding en achtergrond 4 1.2 Wettelijke bepalingen 4 1.2.1. Algemene bijstand 4 1.2.2.

Nadere informatie

Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016

Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalten. Nr. 26720 8 maart 2016 Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet en de

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand; Nummer: Onderwerp: Beleidsregels bijzondere bijstand. Burgemeester en wethouders van Haaksbergen; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand; besluiten: vast te

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Toelichting bij de Beleidsregel bijzondere bijstand

Toelichting bij de Beleidsregel bijzondere bijstand Toelichting bij de Beleidsregel bijzondere bijstand Artikel 1 Begripsomschrijvingen Begrippen die in de Participatiewet voorkomen hebben in deze beleidsregel dezelfde betekenis als in de Participatiewet.

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 33 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B084 BABY-UITZET Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid Wet werk en bijstand (WWB) Besluit:

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening: BOB

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening: BOB reg.nummer:2880 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ingekomen:18-11-10 afdoening: BOB datum: 22-11-2010 weeklijst/volgnr.: Collegebesluit: notulen/volgnr.: akkoord paraaf: onderwerp : Bijzondere bijstand

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 BRUMMEN

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 BRUMMEN Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 BRUMMEN Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Brummen (INT13.2084) 1 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk 1. Algemeen 6 1.01 Individuele en categoriale bijstand 6 1.02

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VERSTREKKINGENBOEK BIJZONDERE BIJSTAND 2014

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VERSTREKKINGENBOEK BIJZONDERE BIJSTAND 2014 VERSTREKKINGENBOEK BIJZONDERE BIJSTAND Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 6 mei het navolgende beleidsstuk vastgesteld: Verstrekkingenboek bijzondere bijstand. Het

Nadere informatie

Voorliggende voorzieningen

Voorliggende voorzieningen B095 Kosten van sociaal culturele en educatieve activiteiten Wijziging: aanpassing van de bedragen. Voorliggende voorzieningen Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan

Nadere informatie

B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B074 Overig beleid inzake specifieke medische kosten

B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B074 Overig beleid inzake specifieke medische kosten Jaar: 2007 Nummer: 59 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad GEWIJZIGDE INVULLING WWB RICHTLIJN NR B074 RICHTLIJN nr. B074 Overig beleid inzake specifieke medische kosten Het college van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2012 verkorte versie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2012 verkorte versie Beleidsregels bijzondere bijstand 2012 verkorte versie Algemeen Elke aanvraag wordt getoetst aan de volgende voorwaarden: - Kan de belanghebbende geen beroep doen op een voorliggende voorziening - Zijn

Nadere informatie

Nota Bijzondere bijstand in de Gemeente Edam-Volendam 2011

Nota Bijzondere bijstand in de Gemeente Edam-Volendam 2011 Nota Bijzondere bijstand in de Gemeente Edam-Volendam 2011 1 1. Vooraf... 3 1.1 Waarom deze nota?... 3 1.2 Procedure en cliëntenparticipatie... 3 1.3 Bekendmaken van de mogelijkheden voor bijzondere bijstand

Nadere informatie

Sint nthonis. Beleidsregels leenbijstand WWB 2Ol4. r-szl2ol4/t7t

Sint nthonis. Beleidsregels leenbijstand WWB 2Ol4. r-szl2ol4/t7t B Sint nthonis Beleidsregels leenbijstand WWB 2Ol4 Boxmeer, januari 2014 r-szl2ol4/t7t Befeidsregels leenbijstand WWB 2fJ14. fnhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN o Begripsbepaling. Bevoegdheid HOOFDSTUK

Nadere informatie

goede voorlichting over de verlening van bijzondere bijstand van groot belang is;

goede voorlichting over de verlening van bijzondere bijstand van groot belang is; Richtlijn bijzondere bijstand Utrecht 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, gelet op de artikelen 5,11,12,13,14,15,16,18,35,49 van de Participatiewet; overwegende dat goede voorlichting

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ Afdeling Samenleving, mei 2010 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB Afdeling Samenleving, november 2009 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016

Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016 Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016 Boxmeer, juli 2016 I-SZ/2016/1924 / RIS 2016-456 (Bijlage) Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Begripsbepaling

Nadere informatie

Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062)

Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062) Samenvatting wijzigingen Algemeen Over het algemeen zijn er voor bijgevoegde richtlijnen weinig inhoudelijke wijzigingen. Wel is het beleid weer meer in overstemming gebracht met Venlo. We willen in plaats

Nadere informatie

Richtlijnen bijzondere bijstand 2015-1016

Richtlijnen bijzondere bijstand 2015-1016 Richtlijnen bijzondere bijstand 2015-1016 Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2015. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Vlagtwedde Officiële naam

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJZONDERE BIJSTAND GEMEENTE BELLINGWEDDE

RICHTLIJNEN BIJZONDERE BIJSTAND GEMEENTE BELLINGWEDDE RICHTLIJNEN BIJZONDERE BIJSTAND GEMEENTE BELLINGWEDDE 2015 2016 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding bijzondere bijstand. pagina 3 artikel 1 begripsbepalingen... pagina 5 artikel 2 draagkracht in inkomen

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeente Breda Bijzondere Bijstand 2013

Beleidsregels Gemeente Breda Bijzondere Bijstand 2013 Beleidsregels Gemeente Breda Bijzondere Bijstand 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Beleidsregels Bijzondere Bijstand Breda

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013

Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013 Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013 De Wet werk en bijstand (Wwb) heeft als uitgangspunt dat kosten die ontstaan zijn door bijzondere omstandigheden vergoed kunnen worden. Dit noemen we

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Opbouw van de nota 1.3. Uitgangspunten

Beleidsregels Bijzondere Bijstand. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Opbouw van de nota 1.3. Uitgangspunten De raad van de gemeente Waalre; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; d.d. 22 oktober 2013, gelet op artikel 35, behoudens artikel 35 lid 5, van de Wet werk en bijstand; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Nota. Bijzondere Bijstand. Samenwerkingsverband Werk & Inkomen

Nota. Bijzondere Bijstand. Samenwerkingsverband Werk & Inkomen Nota Bijzondere Bijstand Samenwerkingsverband Werk & Inkomen 1 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Opbouw van de nota 1.3. Uitgangspunten 2. Bijzondere bijstand en de Wet werk en bijstand 2.1. Recht op bijzondere

Nadere informatie

AANVULLING 1 BEHORENDE BIJ DE UITVOERINGSNOTITIE BIJZONDERE BIJSTAND IVM WIJZIGING ZIEKENFONDS 1 JANUARI 2004

AANVULLING 1 BEHORENDE BIJ DE UITVOERINGSNOTITIE BIJZONDERE BIJSTAND IVM WIJZIGING ZIEKENFONDS 1 JANUARI 2004 AANVULLING 1 BEHORENDE BIJ DE UITVOERINGSNOTITIE BIJZONDERE BIJSTAND IVM WIJZIGING ZIEKENFONDS 1 JANUARI 2004 Met ingang van 1 januari 2004 heeft de overheid besloten om een aantal kosten niet meer te

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

gezien het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015;

gezien het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015; De raad van de gemeente Geertruidenberg; gezien het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015; gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2005;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2005; De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2005; gelet op de Wet werk en bijstand, Staatsblad 2003, nummer 375; gelet op

Nadere informatie

De uitvoeringsleidraad is in een aantal hoofdstukken opgedeeld. In hoofdstuk 2 worden de algemene wettelijke kaders voor de uitvoering weergegeven.

De uitvoeringsleidraad is in een aantal hoofdstukken opgedeeld. In hoofdstuk 2 worden de algemene wettelijke kaders voor de uitvoering weergegeven. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 3830 19 januari 2016 Gemeente Raalte Leidraad Participatiewet Leidraad Participatiewet 2015-2017 1. Inleiding 1.1 Doel De uitvoeringsleidraad Participatiewet

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en verstrekkingenboek 2014. Bloemendaal Haarlemmerliede en Spaarnwoude Heemstede april 2014

Bijzondere bijstand en verstrekkingenboek 2014. Bloemendaal Haarlemmerliede en Spaarnwoude Heemstede april 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 32907 12 juni 2014 Bijzondere bijstand en verstrekkingenboek 2014 Bloemendaal Haarlemmerliede en Spaarnwoude Heemstede april 2014 1. Algemeen

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert,

De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert, De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 augustus 2011; gehoord de commissie Samenlevingszaken en Bestuur d.d. 13 september 2011; gelet op

Nadere informatie

Gemeente Steenwijkerland

Gemeente Steenwijkerland Gemeente Steenwijkerland 1 BIJZONDERE BIJSTAND Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen bijzondere bijstandsverlening... 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bijstand en medische kosten... 12 Hoofdstuk 3 Woonkostentoeslag

Nadere informatie

Beleidsregels woonkostentoeslag gemeente Krimpen aan den IJssel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Beleidsregels woonkostentoeslag gemeente Krimpen aan den IJssel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpen aan den IJssel. Nr. 146120 24 oktober 2016 Beleidsregels woonkostentoeslag gemeente Krimpen aan den IJssel Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTE SCHINNEN. Bijdrageregeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.

GEMEENTE SCHINNEN. Bijdrageregeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. GEMEENTE SCHINNEN Bijdrageregeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. 2006 1 Inleiding Meer nog dan in de Abw ligt in de WWB het accent bij de verlening van bijzondere bijstand op het individuele

Nadere informatie

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de intergemeentelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2012

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2012 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2012 Gemeente Stadskanaal, team Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein 1 Loket Wonen Welzijn en Zorg: o telefoonnummer (0599)

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2015 Gemeente Breda

Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2015 Gemeente Breda Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2015 Gemeente Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Beleidsregels Bijzondere Bijstand Breda

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2014

Beleidsregel bijzondere bijstand 2014 Beleidsregel bijzondere bijstand 2014 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding 0. 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0

Inhoudsopgave 1. Inleiding 0. 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding 0 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0 2.1. Algemene bepalingen 0 2.1.1. Rechthebbenden 2.1.2. Inkomensbegrip 2.1.3. Vermogensbegrip 2.1.4. Draagkrachtbepalingen 2.2. Gemeentelijk

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012

VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart 2012, nummer

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012

Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 Artikel 1 Begripsomschrijving Om te voorkomen dat de betekenis van de begrippen van de WWB en de verordening uiteen lopen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleidsregels Haarlempas Oplegvel Collegebesluit Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F. Hermans Telefoon 5114046 E-mail: fhermans@haarlem.nl SZW/BB Reg.nr. 2009/23366 Te kopiëren: A B &

Nadere informatie

Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand. 1 januari 2005

Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand. 1 januari 2005 Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand 1 januari 2005 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2013/30024 Wettelijke grondslag: Wet werk en bijstand Beleidsregels krediethypotheek Wet

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid in 2015 en volgende jaren.

Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid in 2015 en volgende jaren. Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid in 2015 en volgende jaren. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen. 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en

Nadere informatie