Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening"

Transcriptie

1 Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Inleiding Een onderdeel van de gewijzigde APV is de nieuwe drank- en horecaverordening. Er is voor gekozen om de APV en de regels uit de drank- en horecaverordening samen te voegen, omdat zo alle regels met betrekking tot horeca bij elkaar staan. Bovendien is er dan één regeling minder, namelijk de aparte Drank- en horecaverordening. Aanleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Deze wijziging geeft gemeenten bevoegdheden en verplichtingen zelf regels te stellen op het gebied van paracommercie en het verstrekken van alcohol in de vorm van een drank- en horecaverordening. Deze regels kunnen van belang zijn voor iedereen die alcohol verstrekt, zoals cafés, supermarkten en verenigingen. Voorgeschiedenis/achtergronden In 2004 is de vorige drank- en horecaverordening vastgesteld. In de nieuwe wet zijn nieuwe regels opgenomen die in de drank- en horecaverordening moeten worden opgenomen. De belangrijkste redenen voor de aanpassing van de DHW zijn: - het effectiever tegengaan van schadelijk alcoholgedrag onder jongeren; - het terugdringen van administratieve lasten; - het terugdringen van alcoholgerelateerde overlast en verstoring van de openbare orde. De nieuwe verordening moet voor 1 januari 2014 zijn vastgesteld en in werking zijn getreden. Gewijzigde Drank- en horecawet De belangrijkste wijzigingen van de DHW zijn dat de burgemeester het bevoegd gezag wordt, dat het toezicht gedecentraliseerd wordt, dat het jongeren (16-) verboden wordt om alcoholhoudende drank bij zich te hebben op voor het publiek openbare plaatsen en dat de regels voor de paracommerciële inrichtingen wijzigen. Daarnaast wordt de verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad op het gebied van horeca uitgebreid. De gemeente is verplicht om de gewijzigde regels voor de paracommerciële instellingen in een verordening op te nemen. Logischerwijs worden in deze verordening ook de wijzigingen in verband met de uitbreiding van de verordenende bevoegdheid op het gebied van horeca meegenomen. In de drank- en horecaverordening moeten in ieder geval de volgende punten geregeld zijn: 1. Schenktijden waarbinnen alcoholische drank mag worden verstrekt. 2. Maximaal aantal te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard of van derden. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid (dus geen verplichting) om in de verordening de volgende punten te regelen: 3. Tijdelijk stil leggen van de alcoholverkoop bij (paracommerciële) horeca, supermarkten of slijterijen. 4. Koppelen van een toegangsleeftijd aan sluitingstijden bij (paracommerciële) horeca. 5. Vastleggen van een minimale toegangsleeftijd (tot 21 jaar) bij (paracommerciële) horeca. 6. Verbod op exorbitante prijsacties bij (paracommerciële) horeca, supermarkten, slijterijen of in het kader van openbare orde en evenementen.

2 7. Beperken van de verstrekking van alcoholhoudende drank in bepaalde inrichtingen, delen van de gemeente of tijdsruimte, of door het beperken van de vergunning tot het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank. De wet spreekt nu nog van 16-minners, aan wie het verboden wordt om alcoholhoudende drank bij zich te hebben, maar vanaf 1 januari 2014 wordt dit 18-min. Dit heeft echter geen invloed op de wet, deze heeft al rekening gehouden met deze wijziging. Het heeft ook geen invloed op de verordening, alleen op de handhaving van de wet. Bij de voorbereiding van het handhavingsplan zal hiermee rekening worden gehouden. Toelichting Het college heeft een concept-tekst voor de verordening opgesteld en deze voorgelegd aan de paracommerciële inrichtingen en de horeca. In deze tekst waren de volgende artikelen opgenomen: 1. Schenktijden paracommercie: werkdagen 19.00uur tot 23.00uur en weekenddagen 16.00uur tot 20.00uur. 2. Beperking van het aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard of van derden bij paracommerciële inrichtingen tot maximaal 6 per jaar. 3. Verbod om sterke drank te verstrekken in paracommerciële inrichtingen. 4. Prijsacties horeca: verboden alcoholische drank gedurende een periode van 24 uur of minder verkopen voor minder dan 60% van de reguliere prijs. 5. Er is een ontheffingsmogelijkheid opgenomen voor de punten 1, 2 en 3. De volgende punten die volgens de wet in de verordening geregeld kunnen worden, zijn hierin niet opgenomen: 1. Differentiatie in schenktijden voor verschillende soorten paracommerciële inrichtingen. Differentiatie bemoeilijkt de handhaving (is onduidelijker). 2. Toegangsleeftijd: tot een bepaalde leeftijd mogen jongeren slechts tot een bepaalde tijd bij een horecagelegenheid naar binnen (ze mogen daar wel blijven). Om dit artikel uit te kunnen voeren hebben horecagelegenheden standaard een portier nodig en dit vindt het college een te grote belasting voor de horecaondernemers. 3. Toegangsleeftijd voor nachthoreca. Dit is niet aan de orde in Hattem, Hattem heeft geen nachthoreca. 4. Bepaalde verstrekkingsverboden: bijvoorbeeld de ochtend van Koninginnedag mag er geen alcohol verkocht worden. Op grond van de openbare orde en veiligheid is het niet nodig om dit te regelen. 5. Prijsacties detailhandel: verboden alcoholische drank gedurende een periode van een week of minder verkopen voor minder dan 70% van de reguliere prijs. Hoewel dit als een functioneel artikel wordt gezien, omdat de meeste alcohol in de supermarkt of slijterij wordt gekocht, is het artikel lastig (proactief) te handhaven. Zienswijzen Uit de bijeenkomst zijn de volgende zienswijzen en opmerkingen gekomen op de artikelen: 1. Schenktijden. De paracommerciële inrichtingen vinden de schenktijden te beperkt. Vooral voor bepaalde verenigingen werkt een eindtijd van uur op zaterdag en van uur tijdens weekdagen niet, omdat de activiteiten tot langer door gaan. Zij geven aan dat bij een beperking als deze, meerdere paracommerciële inrichtingen in financiële problemen komen, omdat een (groot) deel van de omzet uit de kantine komt. De tendens bij de meeste paracommerciële inrichtingen is dat de regeling zoals die er was, namelijk de mogelijk om alcohol te schenken tot maximaal 1 uur na de laatste activiteit, beter past en beter ingericht is op de verschillende soorten inrichtingen. Een uitbreiding van de voorgestelde schenktijden, bijvoorbeeld regulier tot uur,

3 wordt niet gezien als effectief. Op die manier mag er gedurende zeer lange tijd alcohol geschonken worden, ook als de activiteiten al veel eerder op de avond geëindigd zijn. Dit komt ook volgens meerdere paracommerciële inrichtingen de alcoholmatiging niet ten goede, zij geven aan er geen baat bij te hebben als jongeren hierdoor veel alcohol drinken. Voor de reguliere horeca is het vooral van belang dat er een eindtijd zit aan het schenken. Schenken tot maximaal 1 uur na de laatste activiteit is prima wat de horeca betreft, maar uitgesloten moet worden dat activiteiten tot middernacht duren en dat er dus tot diep in de nacht nog alcohol geschonken mag worden. 2. Bijeenkomsten van persoonlijke aard of van derden. De meeste paracommerciële inrichtingen geven aan geen bruiloften of verjaardagen in de kantine toe te staan, omdat dit niet past bij de aard van de vereniging. Wel moet duidelijk zijn dat een feest in het kader van de activiteiten van de vereniging, dus bijvoorbeeld een receptie voor het 25-jarig jubileum van de voorzitter, niet onder dit soort bijeenkomsten vallen, dit valt onder de reguliere activiteiten. De reguliere horeca geeft aan liever het aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard of van derden ingeperkt te zien en eventueel de schenktijden te verruimen ten opzichte van het voorstel van de gemeente. De meeste paracommerciële inrichtingen zijn het hiermee eens. Zowel de paracommerciële inrichtingen als de reguliere horeca stellen voor om het aantal van deze bijeenkomsten terug te brengen van 6 naar 3 per jaar. 3. Verbod op verstrekken van sterke drank bij paracommerciële inrichtingen. Met dit verbod zijn de meeste paracommerciële inrichtingen het niet eens, hoewel slechts een klein aantal aangeeft echt last te zullen ondervinden van dit verbod. Ook de sportverenigingen geven aan regelmatig sterke drank in de vorm van een borreltje te schenken. Voor de sportverenigingen was dit verbod echter al opgenomen in de eerdere verordening. Voor verenigingen met voornamelijk oudere leden, zoals de duivenvereniging, wordt dit verbod gezien als beperking voor de leden. 4. Verbod op bepaalde prijsacties. Dit wordt als een goed artikel gezien door zowel de paracommerciële inrichtingen als de reguliere horeca. De heer Broekhuis van de Postduivenvereniging De Reizende Postduif in Hattem heeft een aanvullende zienswijze ingediend. Deze zienswijze is onderverdeeld in 3 punten. 1. Vaste schenktijden van tot 0.00 uur De heer Broekhuis vraagt om, in overeenstemming met het model in Eindhoven, de volgende schenktijden te hanteren: dagelijks van uur tot en 0.00 uur. 2. Convenant De heer Broekhuis stelt voor een convenant af te sluiten met de verenigingen om drankmisbruik bij deze verenigingen te voorkomen. 3. Geen onnodige beperkingen Hij geeft daarnaast aan dat de gemeente geen onnodige beperkingen moet opleggen aan de paracommercie, wanneer de reguliere horeca hier geen hinder van ondervindt. Hij geeft aan dat de afwezigheid van de reguliere horeca bewijst dat deze geen hinder ondervinden van de paracommerciële activiteiten. Reactie op zienswijze de heer Broekhuis van Postduivenvereniging De Reizende Postduif 1. De gemeente Hattem is op dit punt niet vergelijkbaar met de gemeente Eindhoven. Zo gelden in Eindhoven onder andere veel ruimere openingstijden voor de horeca dan in Hattem. Naar aanleiding van de bijeenkomst op 15 juli 2013 zijn de schenktijden aangepast. Bij het bepalen van de schenktijden is enerzijds rekening gehouden met de paracommerciële inrichtingen, maar anderzijds is ook gekeken naar het voorkomen van oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca. Alcoholverstrekking bij een paracommerciële inrichting blijft ondergeschikt aan de

4 hoofdactiviteit, zoals die is opgenomen in de statuten. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de verordening. 2. Verantwoord omgaan met alcoholverstrekking door barvrijwilligers is in de Drank- en Horecawet geborgd door de verplichte instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) die barvrijwilligers moeten volgen. Daarnaast is in de wet vastgelegd dat een paracommerciële inrichting in het bestuursreglement moet vastleggen op welke manier is geborgd dat de inrichting verantwoord omgaat met het vertrekken van alcoholhoudende drank. De wet stelt eisen aan de inhoud van dit reglement. Het bestuursreglement is een indieningsvereiste voor paracommerciële inrichtingen voor het verkrijgen van een Drank- en Horecavergunning. Omdat verantwoord omgaan met alcohol verstrekking al voldoende is geregeld in de wet, heeft een convenant geen toegevoegde waarde. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de verordening. De heer van der Stoep van Vadesto heeft een aanvullende zienswijze ingediend. Deze zienswijze is onderverdeeld in 5 punten. 1. Drankomzet bij paracommerciële instellingen De heer van der Stoep geeft aan het triest te vinden dat men zonder de kantine, c.q. de drankomzet, de club kan opheffen. In dit kader vraagt hij zich af of men niet beter een beperkte contributieverhoging kan toepassen i.p.v. het geld te besteden aan drank. Hij noemt het een contradictio dat een sportvereniging zich met drank overeind moet houden. 2. Hoofdactiviteiten en nevenactiviteiten De heer van der stoep geeft aan dat de paracommerciële activiteiten zijn bedoeld als nevenactiviteit. Hij vraagt of deze nevenactiviteiten in de praktijk geen hoofdactiviteit zijn, zowel in omzet/inkomsten, personeel/uren/inzet, administratie, enz. Tevens vraagt hij wanneer een activiteit wordt gezien als nevenactiviteit en wanneer als hoofdactiviteit. 3. Onjuistheid in het verslag van het overleg van 15 juli 2013 Er is in het verslag opgenomen dat de heer van der Stoep tegen het voorstel van de heer Jansen is om het aantal ontheffingen terug te brengen van 6 naar 3 en het verruimen van de schenktijden, wel met eindtijd. De heer van der Stoep geeft aan voor dit voorstel van de heer Jansen te zijn. 4. Handhaving De heer van der Stoep merkt op dat de handhaving niet is besproken tijdens de bijeenkomst en dat hiervoor ook niets is geregeld in de verordening. 5. Aansprakelijkheid drank en sport De heer van der Stoep vraagt wat er geregeld is met betrekking tot de juridisch aansprakelijkheid bij het verstrekken van alcohol voor en tijdens het beoefenen van een sport. Reactie op zienswijze de heer van der Stoep 1. Paracommerciële inrichtingen zijn zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen van inkomsten. De gemeente bepaalt niet op welke wijze deze inkomsten moeten worden binnengehaald. Met de gestelde beperkingen in de drank- en horecaverordening wordt hier door de gemeente wel sturing aangegeven. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de verordening. 2. De hoofdactiviteiten van een paracommerciële inrichting zijn vastgelegd in de statuten. Deze hoofdactiviteiten hoeven geen inkomsten te genereren, deze volgen veelal uit de nevenactiviteiten. Voor de invloed die de gemeente heeft op het genereren van inkomsten door paracommerciële inrichtingen wordt verwezen naar de reactie onder 1. Het onderscheid tussen een hoofdactiviteit en nevenactiviteiten volgt uit hetgeen is vastgelegd in de statuten. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de verordening.

5 3. Het verslag is op dit punt aangepast. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de verordening. 4. Handhaving is geregeld in artikel 125 van de Gemeentewet, Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 6 van de Algemene plaatselijke verordening Hattem In geval van overtreding van een wettelijk voorschrift moet de gemeente in de regel van de handhavende bevoegdheid die in bovenstaande wetgeving is vastgelegd, gebruikmaken. Alleen als er sprake is van een bijzondere omstandigheid kan de gemeente besluiten om niet over te gaan tot handhaving. Voor toezicht en handhaving Drank- en Horecawet is formatie beschikbaar gesteld door de gemeente. Er is geen ruimte om dit punt in de verordening te regelen. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de verordening. 5. De vereniging is aansprakelijk voor haar eigen gedragingen en voor die van haar bestuurders, leden, werknemers en vrijwilligers. Dit is geregeld via het privaatrecht (Burgerlijk Wetboek). Ook paracommerciële inrichtingen kunnen een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de verordening. Afweging Op basis van bovenstaande gegevens is het college gekomen tot een vernieuwd voorstel voor de eerste twee artikelen. - Voor het artikel met betrekking tot de schenktijden wordt voorgesteld deze aan te passen zoals de paracommerciële inrichtingen gevraagd hebben. De schenktijden voor maandag tot en met vrijdag zullen met een half uur verruimd worden, tot uur (met een begintijd van uur). Voor zaterdag en met zondag is in het nieuwe voorstel de schenktijd als volgt gewijzigd: van uur tot uiterlijk één uur na de laatste activiteit, met een uiterste schenktijd van uur. Hiermee denkt het college tegemoet te komen aan de paracommerciële horeca, die zelf voorstelde om een vaste tijd aan te houden na de laatste activiteit, en aan de reguliere horeca, die een uiterste schenktijd geregeld wil hebben. De voorgestelde uiterste schenktijd ligt eerder dan op de weekdagen, omdat de reguliere horeca meer geraakt wordt het schenken van alcohol op weekenddagen dan op weekdagen. Door de uiterste schenktijd vast te zetten op 23.00, sluiten we aan bij de tijden waarop bezoekers naar de reguliere horeca kunnen. In de avond/nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag mogen bezoekers tot uur binnen komen bij de reguliere horeca (die aangesloten zijn bij het horecaconvenant). Daarnaast sluit deze eindtijd aan bij het voorstel dat in Heerde aan de raad is gedaan. Hier zijn de volgende schenktijden voorgesteld: maandag tot en met vrijdag van uur tot en met uur en zaterdag en zondag van uur tot uur. In Oldebroek is nog niet een concepttekst gereed voor het college of de raad. De begintijd van uur is een uitbreiding ten opzichte van het voorstel dat voorgelegd is aan de reguliere horeca en de paracommercie. De reden dat voor deze begintijd is gekozen, is dat voor die tijd (over het algemeen) vooral jeugdactiviteiten plaats vinden. Door het schenken van alcohol na uur toe te staan, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de jeugd in aanraking komt met alcohol. - Voor het artikel met betrekking tot de bijeenkomsten van persoonlijke aard of van derden wordt voorgesteld om mee te gaan in het voorstel van de paracommerciële inrichtingen en van de reguliere horeca en het aantal toegestane bijeenkomsten per jaar terug te brengen van 6 naar 3. - Voor het verbod op verstrekken van sterke drank bij paracommerciële inrichtingen werd tijdens de bijeenkomst gevraagd om deze niet op te nemen in de drank- en horecaverordening. Het verbod houdt echter voor onder andere jeugd- of jongerenorganisaties en sportverenigingen geen wijziging in van de eerdere verordening. Dit zijn acht van de 13 paracommerciële inrichtingen. Daarnaast moet er een onderscheid blijven tussen reguliere horeca en paracommerciële inrichtingen. Paracommerciële inrichtingen hoeven niet aan dezelfde eisen te voldoen als de

6 reguliere horeca, dus is het te verwachten dat deze inrichtingen ook minder vrijheden krijgen. Afstemming H2O Met het huidige voorstel wordt deels tegemoet gekomen aan de conceptverordening die in Heerde aan de raad wordt voorgesteld. In Heerde wordt het volgende voorgesteld: - Schenktijden: Maandag tot en met vrijdag van uur tot uur en zaterdag en zondag van uur tot uur. In Hattem wordt een uur na de laatste activiteit aangehouden, omdat de paracommerciële inrichtingen dit als wens hebben aangegeven. - Bijeenkomsten van persoonlijke aard of van derden: Geen bijeenkomsten toegestaan. - Sterke drank: Geen verbod om sterke drank te verstrekken bij paracommerciële inrichtingen. - Beperking van prijsacties: Deze zijn facultatief in het voorstel naar de raad opgenomen Oldebroek heeft nog geen concept dat gereed is voor bespreking in het college of de raad. Het zoveel mogelijk aansluiten bij de andere twee gemeenten is wel een streven van de gemeente Oldebroek. Voorstel Voorgesteld wordt om naar aanleiding van de gewijzigde drank- en horecawet de volgende artikelen op te nemen in de APV: - Schenktijden paracommercie: maandag tot en met donderdag tussen 19.00uur tot 23.30uur en vrijdag tot en met zaterdag tot maximaal 1 uur na de laatste activiteit, met een uiterste schenktijd van uur. - Beperking van het aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard of van derden bij paracommerciële inrichtingen tot maximaal 3 per jaar. - Verbod om sterke drank te verstrekken in paracommerciële inrichtingen. - Prijsacties horeca: verboden alcoholische drank gedurende een periode van 24 uur of minder verkopen voor minder dan 60% van de reguliere prijs. - Ontheffingsmogelijkheid voor de eerste 3 punten.

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Zienswijzenverslag. Ingekomen zienswijzen. Datum kenmerk

Zienswijzenverslag. Ingekomen zienswijzen. Datum kenmerk Postadres: Postbus 200, 6585 ZK MOOK Bezoekadres: Raadhuisplein 6 MOOK Telefoon: (024) 696 91 11 Fax: (024) 696 19 39 E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl Internet: www.mookenmiddelaar.nl Aan: Burgemeester;

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard Artikel regionaal model Ambtelijk advies Aangedragen punten nav bijeenkomst 30 september en zienswijzen Artikel 2:34a schenktijden paracommerciºle rechtspersonen 1. Paracommerciºle rechtspersonen verstrekken

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Inleiding Artikel 4 lid 1 van de Drank- en Horecawet verplicht de gemeente om voor 1 januari 2014 een verordening op te stellen ter voorkoming

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer ,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer , RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 14 november 2013 Onderwerp Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening case 13.003112 raadsvoorstel 13.024643 programma/paragraaf verlenen vergunningen

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

Loes Peters 3417

Loes Peters 3417 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Loes Peters 3417 Loes.Peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Egbert Buiter onderwerp Verordening Paracommercie

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 m Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014 i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 DRANK- EN HORECAVERORDENING 2014 Verordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven

Nadere informatie

Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Sfeervol Meerssen Aan: Horeca instellingen en Paracommerciële horeca in Meerssen Uw kenmerk: Ons kenmerk: Contactpersoon : C. Poolen Doorkiesnummer: 043-3661677 Datum : 4 juni 2015 Betreft : verordening

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS Preambule In overweging nemende: - dat sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - dat in dit verband met

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS MOORDRECHT, 14 JULI 2001, GEWIJZIGD 26 OKTOBER 2005 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET.

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente Loon op Zand gelet op de artikelen 4, eerste tot en met

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK 13int00752 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Artikel 1 Begripsbepalingen Aangezien de Drank- en Horecaverordening een medebewindsverordening is, kan volstaan

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Bestuursreglement V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

KANTINEREGLEMENT. (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF)

KANTINEREGLEMENT. (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF) KANTINEREGLEMENT (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF) In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Notulen bijeenkomst van 28 oktober 2013

Notulen bijeenkomst van 28 oktober 2013 Notulen bijeenkomst van 28 oktober 2013 Gehouden op woensdagavond 28 oktober 2013 om 19:30 in Passepartout aan de Opwierderweg 57 te Appingedam Aanwezig: Regulier Café op de hoek (2 vertegenwoordigers),

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in sportkantines BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20076 Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: mevrouw J. Klaren Onderwerp:

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V.

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Bestuursreglement alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 29 7 2014 Preambule (Inleiding en doel) In overweging nemende dat: sportverenigingen

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer:

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: Leusden GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: 212692 Datum : 17 september 2013 Hoort bij collegeadviesnr. 212690 Datum raadsvergadering 14 november 2013 Portefeuillehouder A. Vermeulen Onderwerp Wijziging APV

Nadere informatie

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42-3864 EN Nijkerkerveen Postadres: Postbus 181-3860 AD Nijkerk T 033-257 12 57 - veenscheboys@gmail.com Kvk Harderwijk 400940623 - Rabobank 3478.32.563 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2013;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2013; Nummer 12-17.2013 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2013; b e s l u i t : de Drank- en Horecaverordening Eemsmond vast

Nadere informatie

ALCOHOL IN SPORTKANTINES

ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT VV Musketiers ALCOHOL IN SPORTKANTINES Opgesteld d.d. 19-06-2001 Goedgekeurd door leden in jaarvergadering d.d. 12-07-2001 Bij bestuursbesluit opnieuw vastgesteld per 2 januari 2008 Bij

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Bestuursreglement alcohol in het clubhuis RMHC de Pelikaan December 2013 Preambule In overweging nemende dat: - Sportverenigingen op basis van de Dranken Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen April 2014 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad der gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; gelet op artikel 4 eerste tot en met derde lid

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01.

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01. Bestuursreglement Alcohol in onze kantine Inhoudsopgave........................................................ 1 Bestuursverklaring..................................................... 1 Paragraaf 1 Algemene

Nadere informatie

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t :

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t : Gemeentestukken: 2014-34849 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van de burgemeester van 29 april 2014 nummer 34127; gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW Bestuursreglement Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Alcoholbestuursreglement

Alcoholbestuursreglement Omnivereniging Avanti Secretariaat Steekterweg 156 2407 BK Alphen aan den Rijn e-mail: marijke.ast@planet.nl Tel: 06-10018937 Alcoholbestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Bestuursregelement VV Lekkerkerk

Bestuursregelement VV Lekkerkerk Bestuursregelement VV Lekkerkerk Artikel 1 Begripsbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat:

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat: Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/97

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/97 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-12-2013 Nummer voorstel: 2013/97 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2013 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk 49 7695 TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding In overweging nemende dat: verenigingen, stichtingen en

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet Handhaving Verordening Drank- en Horecawet 20 september 2012 Michiel van Baardewijk (gemeente Lingewaard) Marian Gacsbaranyi (NVWA) Programma Van beleid tot toezicht Toezicht op Prijsacties Toezicht op

Nadere informatie

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet;

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 13147 4 februari 2016 Drank- en Horecaverordening gemeente Edam-Volendam 2016 Voorstel no. 10-2016 G Agenda no. 6 De raad van Edam-Volendam;

Nadere informatie

http://www.nocnsf.nl/iva

http://www.nocnsf.nl/iva Het bestuur van de tennisvereniging TV Meerburg heeft het hierna vermelde bestuursreglement alcohol in sportkantines vastgesteld op grond van de volgende overwegingen: sportverenigingen dienen op basis

Nadere informatie

Discussienota nieuwe Drank- en Horecawet

Discussienota nieuwe Drank- en Horecawet Discussienota nieuwe Drank- en Horecawet Samenvatting De Drank- en Horecawet (DHW) is gewijzigd. De nieuwe DHW, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, geeft extra mogelijkheden tot het reguleren

Nadere informatie

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 5269 5 februari 2014 Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar;

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel Bestuursreglement alcohol in t Baken versie 2003 Pagina 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante Alcohol in het Atalante clubhuis Bestuursreglement AKV Atalante juni 2004 2 Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1

In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1 BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES van S.V. BEATRIX In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1 In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling. Handhaving J.M. Streunding (0223) 67 8611 h.streunding@denhelder.

Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling. Handhaving J.M. Streunding (0223) 67 8611 h.streunding@denhelder. Raadsvoorstel Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving J.M. Streunding

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C.

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. (Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 15 januari 2014) Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen I. Alcoholhoudende dranken:

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Verordening paracommercie gemeente Schinnen. GEWIJZIGD

Verordening paracommercie gemeente Schinnen. GEWIJZIGD Verordening paracommercie gemeente Schinnen. GEWIJZIGD Gemeentebladnummer 2013 / 35 Docmannummer: 2013/10765 Vergaderdatum 26 september 2013 Agendapunt: 16 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller dhr.

Nadere informatie

alcohol in sportkantines

alcohol in sportkantines Bestuursreglement T.C. Sint-Annaland Januari 2015 Bestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd

Nadere informatie

AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB

AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB Bestuursreglement alcohol in clubhuis opgesteld mei 2001, gewijzigd tijdens de ALV van november 2011 en wederom gewijzigd tijdens de ALV van november 2014. In overweging

Nadere informatie

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank en Horecawet: De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland Versie november 2010 Statutaire naam vereniging: Secretariaat: (naam secretaris, straat en huisnummer, postcode Plaatsnaam en telefoonnummer

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in kantine Swift 64

Bestuursreglement alcohol in kantine Swift 64 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband met sportvereniging

Nadere informatie

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking Culemborgse Mixed Hockeyclub Bestuursreglement Alcoholverstrekking Versie:.September 2015 1 Conform artikel 23 van de Statuten van de vereniging dienen het Huishoudelijk Reglement en andere regelementen

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE. Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE. Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt bedoeld: een sportvereniging

Nadere informatie

artikel 147 Gemeentewet en de artikelen 4, eerste tot en met derde lid en 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en Horecawet;

artikel 147 Gemeentewet en de artikelen 4, eerste tot en met derde lid en 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en Horecawet; ** 1 van 9 Zaaknummer : Datum : 24 september 2013 Corsa Behoort reg.nr bij voorstel : 1009978 Bijlage(n) : 1 : : Steller : T.J. Ton Afdeling : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving De Raad van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept Drank- en Horecaverordening Eemsmond

Bijlage 1 Concept Drank- en Horecaverordening Eemsmond Bijlage 1 Concept Drank- en Horecaverordening Eemsmond Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsbepalingen uit artikel 1 van de Drank- en Horecawet zijn op deze verordening van

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Van belang is om te realiseren, dat de gemeente in het komende jaar van plan is, om de naleving van de voorschriften streng(er) te gaan controleren.

Van belang is om te realiseren, dat de gemeente in het komende jaar van plan is, om de naleving van de voorschriften streng(er) te gaan controleren. Brielle, december 2012 Aan de leden van BVT E 68 Betreft: BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Dames, Heren, De Drank- en Horecawetgeving schrijft voor, dat de vergunning voor het schenken van alcoholhoudende

Nadere informatie

Bijlage 3 Verslag informatiebijeenkomst Drank en Horeca

Bijlage 3 Verslag informatiebijeenkomst Drank en Horeca Bijlage 3 Verslag informatiebijeenkomst Drank en Horeca 4 november 2013, 18.30 uur, in de raadszaal van het Gemeentehuis Aanwezig: Reguliere Horeca Café Bunnie's Bar, Café Bij de Buren, Café de Kroon,

Nadere informatie