ALGEMENE VOORWAARDEN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN. De services van BMW ConnectedDrive: algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden 1. Toepassing van de algemene voorwaarden 1.1 BMW Group Nederland (hierna: BMW) stelt de partner bij de overeenkomst (hierna: klant) onder de noemer BMW ConnectedDrive bepaalde informatie- en hulpserviceverleningen (hierna: diensten) overeenkomstig deze algemene voorwaarden ter beschikking. BMW ConnectedDrive omvat de volgende diensten: - BMW Assist : hiertoe behoren de BMW Assist pechhulp en noodoproep, en informatie-serviceverleningen zoals verkeersinformatie, informatieoproep, etc. - BMW Online : hierbij gaat het om een online-portal met toegang tot de volgende informatie: weer, reizen, nieuwsberichten, kantoor, diversen, etc. - BMW TeleServices : zodra de auto een servicebehoefte of pech heeft, geeft BMW TeleServices deze informatie automatisch door aan de in de overeenkomst aangegeven BMW Service Partner of de pechhulp, die vervolgens contact opnemen met de klant, om passende hulp te regelen. - BMW Internet : deze toepassing maakt onbeperkte toegang tot het internet in de automogelijk. 1.2 BMW is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De klant wordt op de hoogte gesteld van wijzigingen in deze algemene voorwaarden. De wijzigingen gaan deel uitmaken van de overeenkomst, wanneer de klant niet binnen een maand reageert. BMW is tevens bevoegd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen, geheel of ten dele, aan een andere tot het BMW concern behorende vennootschap. 2. Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke acceptatie door BMW van het door de klant ondertekende aanvraagformulier, gevolgd door de activering van de diensten. De activering van de diensten geschiedt voor zover aan de hiervoor gestelde technische voorwaarden is voldaan. 3. Omvang, toepassingsgebied, storingen 3.1 BMW stelt de in de serviceverleningbeschrijving op genoemde diensten in de met de klant overeengekomen omvang ter beschikking. 3.2 De diensten zijn ten dele afhankelijk van de dienstverlening ruimtelijk beperkt tot het ontvangst- en zendbereik van de door de betreffende provider beheerde zendstations. Deze kunnen door atmosferische en topografische omstandigheden, de positie van de auto, alsmede obstakels (bijvoorbeeld bruggen en gebouwen) worden beïnvloed. 3.3 De overeenkomstig deze algemene voorwaarden ter beschikking gestelde diensten, behoudens de noodoproep, zijn alleen beschikbaar in de EU, en alleen voor klanten met een in Nederland geregistreerde auto. De noodoproep van BMW Assist staat in Nederland, Andorra, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Liechtenstein, Monaco, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland ter beschikking. BMW Online is in principe via ieder Europees mobiel telefoonnetwerk oproepbaar. Omvang en eigenschappen van de diensten kunnen echter in het buitenland afwijken van de in Nederland aangeboden diensten en variëren per land. 3.4 Voor een correcte afwikkeling van de diensten is het noodzakelijk dat de klant zijn telefoonnummer opgeeft. Om deze reden wordt een eventuele onderdrukking van de nummerweergave automatisch opgeheven. In individuele gevallen is het mogelijk dat de netwerkbeheerder/de servicecentrale het opheffen van de onderdrukking van de nummerweergave niet ondersteunt. De onderdrukking van de nummerweergave kan leiden tot beperkingen van de functionaliteit, in het bijzonder bij de BMW Assist pech- en 1/7

2 noodoproepdienst. Een beperking van de functionaliteit is tevens mogelijk bij het gelijktijdig gebruiken van identieke mobiele telefoonabonnementen (mobiele SIM-telefoonkaarten). 3.5 Storingen kunnen zich voordoen als gevolg van overmacht, waaronder begrepen stakingen, uitsluitingen en verordeningen van de overheid, alsmede als gevolg van technische en overige handelingen aan de systemen van BMW, de leveranciers van verkeersgegevens of de netwerkbeheerder, die noodzakelijk zijn voor een correcte afwikkeling of een verbetering van de diensten (bijvoorbeeld onderhoud, reparatie, softwareupdates, uitbreidingen). Storingen kunnen ook optreden als gevolg van tijdelijke capaciteitsproblemen door pieken in de belasting van de diensten of als gevolg van storingen in de telecommunicatiesystemen van derden. BMW zal alle in redelijkheid te verlangen maatregelen nemen om zulke storingen zo snel mogelijk te verhelpen, respectievelijk aan de oplossing van het probleem te werken. Wanneer een storing langer dan 24 uur duurt en BMW hiervoor verantwoordelijk is, heeft de klant recht op een tijd-evenredige vermindering van de basisprijs. Voor verdergaande aansprakelijkheid wordt verwezen naar artikel 7 van de algemene voorwaarden. BMW behoudt zich het recht voor om de serviceomvang van de diensten te wijzigen, voor zover deze wijziging ten opzichte van de totale omvang van de overeengekomen diensten niet aanzienlijk is, en in redelijkheid van de klant kan worden verlangd. Bij een verdergaande wijziging van de serviceomvang kan de klant binnen een maand na kennisname van de wijzigingsmededeling de overeenkomst met ingang van de inwerkingtreding van de wijziging(en) opzeggen. 4. Prestaties/verplichtingen van de klant 4.1 De klant mag de diensten niet in strijd met de overeenkomst of voor illegale doeleinden gebruiken; hij/zij zal ook niet toelaten dat derden dit doen. De klant is niet gerechtigd om de in het kader van de gebruikmaking van de diensten ontvangen gegevens en informatie met commercieel oogmerk aan derden door te geven of deze verder te verwerken. Voor zover de klant bij de telefoon een SIM-kaart ontvangt, mag de klant de SIMkaart uitsluitend gebruiken voor de levering van de diensten door BMW. 4.2 De klant dient storingen direct te melden. 4.3 De klant dient BMW direct van iedere wijziging in de in het aanvraagformulier vermelde gegevens, in het bijzonder een wijziging van de auto-gerelateerde gegevens, het factuuradres en in het geval van automatische incasso de bankgegevens, op de hoogte te stellen. 4.4 De klant dient de verkoop, het verlies (in het bijzonder diefstal), de vernietiging, alsmede onbevoegd gebruik door een derde van de auto of de hem/haar toegewezen telecommunicatie-apparatuur direct schriftelijk mee te delen aan de klantenservice van BMW: BMW Klanten Informatie Service, antwoordnummer 10169, 2280 VB Rijswijk. BMW zal in deze gevallen de toegang tot de diensten direct blokkeren. Bij directe melding is de klant slechts aansprakelijk voor de tot de ontvangst van de melding door derden gebruikte diensten, en slechts tot een bedrag van 50, euro. Wanneer de klant de melding verwijtbaar niet direct doet, is hij/zij aansprakelijk voor de kosten van het gebruik van diensten, die bij tijdige melding vermijdbaar zouden zijn geweest. De geldelijke beperking van de aansprakelijkheid geldt niet wanneer de klant of iemand waarvoor de klant verantwoordelijk is het verlies of het onbevoegd gebruik door derden van de auto of de aan de klant toegewezen telecommunicatie-apparatuur opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt of in de hand gewerkt. 4.5 De klant draagt de kosten van misbruik van de noodoproep. 5. Betalingsvoorwaarden 5.1 Voor BMW ConnectedDrive gelden activeringskosten en periodieke abonnementskosten. De activeringskosten zijn inclusief maximaal 1 jaar gebruik van de diensten, en zijn afhankelijk van het type navigatiesysteem. Na het eerste jaar worden periodiek (in beginsel jaarlijks) kosten in rekening gebracht. De actuele tarieven vindt u op De activerings- en jaarlijkse kosten zijn verschuldigd per de eerste van het betrokken contractsjaar en geven recht op gebruik van de diensten vanaf het begin van het betreffende contractsjaar tot aan het einde van dat jaar of (indien dat eerder is) tot aan het einde van de overeenkomst, ongeacht de feitelijke contractsduur. 5.2 BMW stuurt de klant tijdig zelf of door tussenkomst van een derde een factuur. De factuurbedragen dienen te worden voldaan voor de 15e van de op de factuurdatum volgende maand. Het factuurbedrag wordt automatisch geïncasseerd door BMW. 5.3 Bij een tariefwijziging zal BMW de klant minstens 3 maanden van tevoren op de hoogte stellen van het 2/7

3 tijdstip van inwerkingtreding van de gewijzigde tarieven. Resulteert de tariefwijziging voor de klant in hogere lasten, dan kan hij/zij de overeenkomst met ingang van de inwerkingtreding van de wijziging opzeggen. 5.4 Eventuele gegronde vergoedingsaanspraken van de klant op grond van te veel betaalde bedragen, dubbele betalingen, etc. worden gehonoreerd door bijschrijving op de rekening van de klant en verrekening bij de eerstvolgende gelegenheid, voor zover de klant niet anders aangeeft. 5.5 De klant kan vorderingen van BMW uitsluitend met onbetwiste of onherroepelijk toegewezen vorderingen verrekenen. 5.5 BMW is bij te late betaling van de klant gerechtigd om de serviceverleningen uit de overeenkomst op te schorten, in het bijzonder de toegang van de klant tot de diensten te blokkeren, tot de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De blokkering van de toegang tot de diensten laat de verplichting tot het betalen van de verschuldigde vergoedingen onverlet. De blokkering omvat bij BMW Assist tevens de pechen noodoproepdienst. 6. Duur van de overeenkomst, opzegging 6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar. Daarna wordt de overeenkomst telkens automatisch met een jaar verlengd behoudens opzegging tegen het einde van het lopende jaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Na het eerste jaar kan de klant de overeenkomst bovendien te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De overeenkomst eindigt automatisch bij overdracht van de auto waarop de overeenkomst betrekking heeft. 6.2 Het recht om de overeenkomst in de in deze voorwaarden genoemde gevallen of om andere zwaarwegende redenen met onmiddellijke ingang op te zeggen, blijft onverlet. Een zwaarwegende reden om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen kan gelegen zijn in een grove schending van de overeenkomst door een van de partijen, in ieder geval bij gebruikmaking van de diensten ten behoeve van illegale doeleinden en bij misbruik van de noodoproep. 6.3 De opzegging door de klant dient in beginsel schriftelijk te geschieden en te worden gericht aan: BMW Klanten Informatie Service, antwoordnummer 10169, 2280 VB Rijswijk, of verstuurd aan met dien verstande dat de klant de overeenkomst altijd op overeenkomstige wijze kan opzeggen als deze tot stand is gekomen. 7. Aansprakelijkheid 7.1 BMW is niet aansprakelijk voor de onjuistheid, onvolledigheid en actualiteit van de via de diensten verkregen gegevens en informatie, voor zover geen sprake is van opzet of grove nalatigheid. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van storingen, onderbrekingen en beperkingen van de functionaliteit van de diensten als gevolg van de in de artikelen 3.2 t/m 3.5 beschreven oorzaken. BMW is niet aansprakelijk indien de klant voor gebruikmaking van de diensten apparatuur toepast, die niet is opgenomen in de lijst met goedgekeurde apparatuur in de serviceverleningbeschrijving van BMW. 7.2 Overigens is BMW overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk: a) Bij schade veroorzaakt door lichte nalatigheid van BMW is BMW slechts aansprakelijk bij de schending van voor de overeenkomst wezenlijke plichten, en slechts voor de bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene, typerende schades, tot een bedrag van maximaal , euro, waarbij de aansprakelijkheid tegenover alle benadeelden gezamenlijk is beperkt tot 10 miljoen euro per schadegebeurtenis. Wanneer de bij een schadegebeurtenis ontstane schade hoger is dan het hiervoor genoemde maximum, wordt de individuele schadevergoeding naar evenredigheid verminderd. b) De beperking van de aansprakelijkheid onder a) geldt niet bij opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade, alsmede bij de aantasting van leven, lichaam of gezondheid. 8. Verzamelen, opslaan en gebruik van gegevens 8.1 BMW verzamelt, bewaart en gebruikt de door de klant aangedragen persoonlijke gegevens overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering, inhoudelijke ontwikkeling of wijziging van de overeenkomst (bestandsgegevens) en de gebruikmaking en facturering (gebruiksgegevens) van de diensten. De klant dient wijzigingen in de persoonlijke gegevens, die de overeenkomst en de facturering van de diensten betreffen, direct mee te delen aan BMW. 3/7

4 8.2 Gebruiksgegevens die noodzakelijk zijn voor de correcte facturering van de diensten (factureringsgegevens), mogen door BMW ook na de periode tussen de beëindiging van het gebruik en het afronden van de facturering worden opgeslagen en gebruikt. 8.3 Bij gebruikmaking van de pech-, noodoproep- of informatiedienst, alsmede de overige diensten van BMW Assist is voor het verrichten van deze dienst(en) de identificatie en lokalisering van de auto, alsmede de overdracht van de voor de hulpverlening benodigde informatie, noodzakelijk. Bij gebruikmaking van de informatiediensten van BMW Assist en BMW Online worden de aanvraag van de klant alsmede de gegevens ter identificatie en lokalisering van de auto overgedragen aan door BMW met de uitvoering van deze diensten belaste serviceproviders. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding van de auto, onder BMW diensten. 9. Bevoegde rechterlijke instantie en toepasselijk recht Op de overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van de diensten en op alle eventuele daarmee verband houdende nadere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle met dergelijke overeenkomsten verband houdende geschillen zullen gebracht kunnen worden voor de bevoegde rechter te Den Haag, onverminderd de bevoegdheid van beide partijen om een geschil desgewenst te brengen voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de andere partij. Een en ander geldt voor zover niet in strijd met eventuele toepasselijke bepalingen van dwingend recht. Herroepings-/ontbindingsrecht en wettelijke informatie Herroepings-/ontbindingsrecht en wettelijke informatie voor de klant bij het sluiten van overeenkomsten door middel van uitsluitend gebruik van technieken voor communicatie op afstand. Uw contractspartner BMW Group Nederland Einsteinlaan CC Rijswijk KvK-nummer BMW Group Nederland handelt te dezen door tussenkomst van: BMW Klanten Informatie Service Tel: (gratis) Maandag Vrijdag 8:00 tot 21:00 Zaterdag 10:00 17:00 Fax: Herroepings-/ontbindingsrecht U kunt de overeenkomst binnen een maand zonder opgaaf van reden in tekstvorm (bijvoorbeeld brief, fax, e- mail) herroepen/ontbinden. De termijn begint met het sluiten van de overeenkomst, echter niet voordat aan onze wettelijke informatieverplichtingen is voldaan. Voor inachtneming van de ontbindingstermijn is voldoende dat de herroepings-/ontbindingsverklaring op tijd is verstuurd. De herroeping/ontbinding dient te worden gericht aan: BMW Klanten Informatie Service BMW ConnectedDrive Antwoordnummer VB Rijswijk 4/7

5 Gevolgen van de herroeping/ontbinding In geval van een geslaagde herroeping/ontbinding dienen de over en weer ontvangen prestaties ongedaan te worden gemaakt. Kunt u de ontvangen prestatie niet, deels niet of niet in dezelfde toestand ongedaan maken, dan dient u ons inzoverre de waarde hiervan te vergoeden. Verplichtingen tot betaling dienen binnen 30 dagen te worden nagekomen. De termijn begint voor u met het versturen van uw herroepings- /ontbindingsverklaring, voor ons met de ontvangst hiervan. Bijzondere bepaling Uw herroepings-/ontbindingsrecht vervalt, wanneer de uitvoering van de dienstverlening met uw uitdrukkelijke toestemming vóór het einde van de herroepings-/ontbindingstermijn is begonnen of wanneer u deze zelf hebt veroorzaakt. Prijzen en leveringskosten Activeringskosten BMW ConnectedDrive inclusief gebruik diensten gedurende maximaal 1 jaar: 299,- incl. 21% BTW in combinatie met Navigatie Business (extra-uitrusting 606) 399,- incl. 21% BTW in combinatie met Navigatie Professional (extra-uitrusting 609) Jaarlijkse kosten BMW ConnectedDrive: 99,- incl. 21% BTW BMW ConnectedDrive kan alleen in combinatie met een navigatiesysteem Business of Professional (extrauitrusting 606 of 609) en Bluetooth telefoonvoorbereiding (extra-uitrusting 633) worden afgesloten. De actuele technische details alsmede de beschikbaarheid van BMW ConnectedDrive voor uw auto kunt u via onze hotline opvragen: BMW Klanten Informatie Service, tel (gratis), bereikbaar op werkdagen van tot uur en op zaterdag van tot uur. Adres voor klachten BMW Klanten Informatie Service BMW ConnectedDrive Antwoordnummer VB Rijswijk Informatie over geldende garantievoorwaarden Voor uw rechten bij tekortkomingen verwijzen wij u naar artikel 3 en 7 van de "Algemene voorwaarden". Voorwaarden voor opzegging De voorwaarden voor opzegging vindt u in artikel 6 van de "Algemene voorwaarden". Wijzigingen doorgeven Wanneer uw gegevens zijn gewijzigd, kunt u deze via een wijzigingsverzoek aan ons meedelen. Hiervoor hebt u uw chassis-, contracts- of klantnummer nodig. Voorbeeld: een wijziging in uw persoonlijke gegevens, zoals adres, bankgegevens, rekeningnummer, naam (bij huwelijk) of mobiele telefoonnummer. Bij een auto- of gebruikerswissel dient de bestaande overeenkomst te worden opgezegd en een nieuwe aanvraag te worden gedaan. Voor de nieuwe aanvraag gelden de ten tijde van de aanvraag actuele prijzen en algemene voorwaarden. 5/7

6 Telecommunicatiekosten Voor de BMW ConnectedDrive diensten die gebruikt worden na afsluiten van een BMW ConntectedDrive contract worden naast de activerings- en de periodieke abonnementskosten geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze diensten. TeleService Report Via TeleService Report worden technische gegevens van uw auto naar behoefte met regelmatige intervallen naar BMW verzonden en door BMW gebruikt voor de verdere ontwikkeling van haar producten. De dienst wordt alleen toegepast bij auto s met een bepaalde technische uitrusting. TeleService Report is kosteloos en wordt alleen in combinatie met de in de auto ingebouwde telefooneenheid met BMW SIM-kaart geactiveerd. Er worden geen persoonlijke of positiegegevens verzonden. Overige informatie Voor de totstandkoming van de overeenkomst verwijzen wij u naar artikel 2 van de "Algemene voorwaarden". De activering van de aangevraagde BMW ConnectedDrive diensten bevestigen wij u per post. De verwerking van uw aanvraag duurt circa 5 tot 10 werkdagen. De tekst van de overeenkomst wordt na het sluiten van de overeenkomst door BMW opgeslagen. De tekst van de overeenkomst is helaas niet toegankelijk voor u. Fouten bij de invoer van gegevens kunt u vóór verzending van uw aanvraag als volgt herkennen en herstellen: niet ingevulde verplichte velden en foutieve invoer worden op het aanvraagformulier rood gemarkeerd. Om de aanvraag te kunnen indienen, dient u deze gemarkeerde velden (juist) in te vullen. De overeenkomst wordt in de Nederlandse taal gesloten. Bescherming van persoonsgegevens BMW verzamelt, bewaart en gebruikt de door de klant aangedragen persoonlijke gegevens overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, voorzover dit noodzakelijk is voor de uitvoering, inhoudelijke ontwikkeling of wijziging van de overeenkomst (bestandsgegevens) en de gebruikmaking en facturering (gebruiksgegevens) van de diensten. De klant dient wijzigingen in de persoonlijke gegevens, die de overeenkomst en de facturering van de diensten betreffen, direct mee te delen aan BMW. Gebruiksgegevens die noodzakelijk zijn voor de correcte facturering van de diensten (factureringsgegevens), mogen door BMW ook na de periode tussen de beëindiging van het gebruik en het afronden van de facturering worden opgeslagen en gebruikt. Bij gebruikmaking van de pech-, noodoproep- of informatiedienst, alsmede de overige diensten van BMW Assist is voor de uitvoer van deze dienst(en) de identificatie en lokalisering van de auto, alsmede de overdracht van de voor de hulpverlening benodigde informatie, noodzakelijk. Bij gebruikmaking van de informatiediensten van BMW Assist en BMW Online worden de aanvraag van de klant alsmede de gegevens ter identificatie en lokalisering van de auto in voorkomende gevallen overgedragen aan door BMW met de uitvoering van deze diensten belaste serviceproviders. De gegevens worden door deze opdrachtnemers uitsluitend voor de uitvoering van deze diensten gebruikt en tot de correcte afwikkeling van de diensten bewaard. Direct hierna worden de gegevens gewist. De gegevens worden niet aan derden overgedragen. Na beëindiging en definitieve afwikkeling van de ConnectedDrive overeenkomst worden de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bij BMW opgeslagen persoonlijke gegevens gewist. 6/7

7 Informatie over TeleServices TeleServices zijn gericht op de instandhouding van de mobiliteit van de klant (bijvoorbeeld bij een pechgeval of bij een kritieke acculaadtoestand) en naar behoefte op een snelle analyse van de voor het onderhoud belangrijke staat van de auto door BMW. Daarbij worden via een automatische (afhankelijk van de servicebehoefte) respectievelijk een door de klant zelf geactiveerde melding technische gegevens (bijvoorbeeld service-informatie over slijtagedelen en informatie over de toestand van de auto, zoals Check Control-meldingen, acculaadtoestand en gegevens voor de identificatie en lokalisering van de auto bij pech) door uw auto naar BMW verzonden. Deze gegevens worden bij benodigde service aan de betreffende BMW dealer, de BMW pechhulp of de serviceprovider verstrekt en door hen tot de correcte afwikkeling van de diensten bewaard. Direct hierna worden de gegevens gewist. De gegevens worden niet aan derden overgedragen. De dienst wordt alleen toegepast bij auto s met een bepaalde technische uitrusting voor de overdracht van gegevens via een mobiel netwerk. Daarnaast worden de hiervoor genoemde technische gegevens naar behoefte met regelmatige intervallen door uw auto naar BMW verzonden en door BMW gebruikt voor de doorontwikkeling van haar producten (TeleService Report). Hierbij gaat het uitsluitend om puur technische, op de toestand van de auto betrekking hebbende gegevens. Andere gegevens, zoals positiegegevens, worden bij TeleService Report niet naar BMW verzonden. De dienst TeleServices is kosteloos en wordt naar wens in combinatie met de in de auto ingebouwde telefooneenheid (ofwel via de BMW SIM-kaart ofwel via de gekoppelde mobiele telefoon) geactiveerd. Naar wens kunnen de TeleServices te allen tijde worden gedeactiveerd. De deactivering van TeleServices kunt u schriftelijk bij de BMW Klanten Informatie Service aanvragen. BMW Group Nederland, stand: januari /7

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel (hierna: "Algemene Voorwaarden") Definities In deze Algemene Voorwaarden betekent: "Aanmeldingsformulier": het formulier waarmee de Klant Emobiel

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Intercity Zakelijk Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp Nederland Tel. +31 (0)20 655 3000 Fax. +31 (0)20 653 1534 K.v.K. 34090783 www.intercityzakelijk.nl 2 ALGEMENE VOORWAARDEN NETWERK

Nadere informatie

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter ALGEMENE VOORWAARDEN van Localhosting Panhuis 25, 6305 AR, schin op Geul, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14078397. Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging De algemene voorwaarden van 1ITnet BV vormen een onlosmakelijk geheel met afgesloten overeenkomsten. KLANT verklaard bij het aangaan van de overeenkomst deze te hebben ontvangen en hiermede akkoord te

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl

Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl Artikel 1. Definities 1.1. Backupruimte.nl, onderdeel van ICTComplete: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54268443. 1.2. Cliënt: de natuurlijke

Nadere informatie