ALGEMENE VOORWAARDEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN. De services van BMW ConnectedDrive: algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden 1. Toepassing van de algemene voorwaarden 1.1 BMW Group Nederland (hierna: BMW) stelt de partner bij de overeenkomst (hierna: klant) onder de noemer BMW ConnectedDrive bepaalde informatie- en hulpserviceverleningen (hierna: diensten) overeenkomstig deze algemene voorwaarden ter beschikking. BMW ConnectedDrive omvat de volgende diensten: - BMW Assist : hiertoe behoren de BMW Assist pechhulp en noodoproep, en informatie-serviceverleningen zoals verkeersinformatie, informatieoproep, etc. - BMW Online : hierbij gaat het om een online-portal met toegang tot de volgende informatie: weer, reizen, nieuwsberichten, kantoor, diversen, etc. - BMW TeleServices : zodra de auto een servicebehoefte of pech heeft, geeft BMW TeleServices deze informatie automatisch door aan de in de overeenkomst aangegeven BMW Service Partner of de pechhulp, die vervolgens contact opnemen met de klant, om passende hulp te regelen. - BMW Internet : deze toepassing maakt onbeperkte toegang tot het internet in de automogelijk. 1.2 BMW is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De klant wordt op de hoogte gesteld van wijzigingen in deze algemene voorwaarden. De wijzigingen gaan deel uitmaken van de overeenkomst, wanneer de klant niet binnen een maand reageert. BMW is tevens bevoegd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen, geheel of ten dele, aan een andere tot het BMW concern behorende vennootschap. 2. Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke acceptatie door BMW van het door de klant ondertekende aanvraagformulier, gevolgd door de activering van de diensten. De activering van de diensten geschiedt voor zover aan de hiervoor gestelde technische voorwaarden is voldaan. 3. Omvang, toepassingsgebied, storingen 3.1 BMW stelt de in de serviceverleningbeschrijving op genoemde diensten in de met de klant overeengekomen omvang ter beschikking. 3.2 De diensten zijn ten dele afhankelijk van de dienstverlening ruimtelijk beperkt tot het ontvangst- en zendbereik van de door de betreffende provider beheerde zendstations. Deze kunnen door atmosferische en topografische omstandigheden, de positie van de auto, alsmede obstakels (bijvoorbeeld bruggen en gebouwen) worden beïnvloed. 3.3 De overeenkomstig deze algemene voorwaarden ter beschikking gestelde diensten, behoudens de noodoproep, zijn alleen beschikbaar in de EU, en alleen voor klanten met een in Nederland geregistreerde auto. De noodoproep van BMW Assist staat in Nederland, Andorra, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Liechtenstein, Monaco, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland ter beschikking. BMW Online is in principe via ieder Europees mobiel telefoonnetwerk oproepbaar. Omvang en eigenschappen van de diensten kunnen echter in het buitenland afwijken van de in Nederland aangeboden diensten en variëren per land. 3.4 Voor een correcte afwikkeling van de diensten is het noodzakelijk dat de klant zijn telefoonnummer opgeeft. Om deze reden wordt een eventuele onderdrukking van de nummerweergave automatisch opgeheven. In individuele gevallen is het mogelijk dat de netwerkbeheerder/de servicecentrale het opheffen van de onderdrukking van de nummerweergave niet ondersteunt. De onderdrukking van de nummerweergave kan leiden tot beperkingen van de functionaliteit, in het bijzonder bij de BMW Assist pech- en 1/7

2 noodoproepdienst. Een beperking van de functionaliteit is tevens mogelijk bij het gelijktijdig gebruiken van identieke mobiele telefoonabonnementen (mobiele SIM-telefoonkaarten). 3.5 Storingen kunnen zich voordoen als gevolg van overmacht, waaronder begrepen stakingen, uitsluitingen en verordeningen van de overheid, alsmede als gevolg van technische en overige handelingen aan de systemen van BMW, de leveranciers van verkeersgegevens of de netwerkbeheerder, die noodzakelijk zijn voor een correcte afwikkeling of een verbetering van de diensten (bijvoorbeeld onderhoud, reparatie, softwareupdates, uitbreidingen). Storingen kunnen ook optreden als gevolg van tijdelijke capaciteitsproblemen door pieken in de belasting van de diensten of als gevolg van storingen in de telecommunicatiesystemen van derden. BMW zal alle in redelijkheid te verlangen maatregelen nemen om zulke storingen zo snel mogelijk te verhelpen, respectievelijk aan de oplossing van het probleem te werken. Wanneer een storing langer dan 24 uur duurt en BMW hiervoor verantwoordelijk is, heeft de klant recht op een tijd-evenredige vermindering van de basisprijs. Voor verdergaande aansprakelijkheid wordt verwezen naar artikel 7 van de algemene voorwaarden. BMW behoudt zich het recht voor om de serviceomvang van de diensten te wijzigen, voor zover deze wijziging ten opzichte van de totale omvang van de overeengekomen diensten niet aanzienlijk is, en in redelijkheid van de klant kan worden verlangd. Bij een verdergaande wijziging van de serviceomvang kan de klant binnen een maand na kennisname van de wijzigingsmededeling de overeenkomst met ingang van de inwerkingtreding van de wijziging(en) opzeggen. 4. Prestaties/verplichtingen van de klant 4.1 De klant mag de diensten niet in strijd met de overeenkomst of voor illegale doeleinden gebruiken; hij/zij zal ook niet toelaten dat derden dit doen. De klant is niet gerechtigd om de in het kader van de gebruikmaking van de diensten ontvangen gegevens en informatie met commercieel oogmerk aan derden door te geven of deze verder te verwerken. Voor zover de klant bij de telefoon een SIM-kaart ontvangt, mag de klant de SIMkaart uitsluitend gebruiken voor de levering van de diensten door BMW. 4.2 De klant dient storingen direct te melden. 4.3 De klant dient BMW direct van iedere wijziging in de in het aanvraagformulier vermelde gegevens, in het bijzonder een wijziging van de auto-gerelateerde gegevens, het factuuradres en in het geval van automatische incasso de bankgegevens, op de hoogte te stellen. 4.4 De klant dient de verkoop, het verlies (in het bijzonder diefstal), de vernietiging, alsmede onbevoegd gebruik door een derde van de auto of de hem/haar toegewezen telecommunicatie-apparatuur direct schriftelijk mee te delen aan de klantenservice van BMW: BMW Klanten Informatie Service, antwoordnummer 10169, 2280 VB Rijswijk. BMW zal in deze gevallen de toegang tot de diensten direct blokkeren. Bij directe melding is de klant slechts aansprakelijk voor de tot de ontvangst van de melding door derden gebruikte diensten, en slechts tot een bedrag van 50, euro. Wanneer de klant de melding verwijtbaar niet direct doet, is hij/zij aansprakelijk voor de kosten van het gebruik van diensten, die bij tijdige melding vermijdbaar zouden zijn geweest. De geldelijke beperking van de aansprakelijkheid geldt niet wanneer de klant of iemand waarvoor de klant verantwoordelijk is het verlies of het onbevoegd gebruik door derden van de auto of de aan de klant toegewezen telecommunicatie-apparatuur opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt of in de hand gewerkt. 4.5 De klant draagt de kosten van misbruik van de noodoproep. 5. Betalingsvoorwaarden 5.1 Voor BMW ConnectedDrive gelden activeringskosten en periodieke abonnementskosten. De activeringskosten zijn inclusief maximaal 1 jaar gebruik van de diensten, en zijn afhankelijk van het type navigatiesysteem. Na het eerste jaar worden periodiek (in beginsel jaarlijks) kosten in rekening gebracht. De actuele tarieven vindt u op De activerings- en jaarlijkse kosten zijn verschuldigd per de eerste van het betrokken contractsjaar en geven recht op gebruik van de diensten vanaf het begin van het betreffende contractsjaar tot aan het einde van dat jaar of (indien dat eerder is) tot aan het einde van de overeenkomst, ongeacht de feitelijke contractsduur. 5.2 BMW stuurt de klant tijdig zelf of door tussenkomst van een derde een factuur. De factuurbedragen dienen te worden voldaan voor de 15e van de op de factuurdatum volgende maand. Het factuurbedrag wordt automatisch geïncasseerd door BMW. 5.3 Bij een tariefwijziging zal BMW de klant minstens 3 maanden van tevoren op de hoogte stellen van het 2/7

3 tijdstip van inwerkingtreding van de gewijzigde tarieven. Resulteert de tariefwijziging voor de klant in hogere lasten, dan kan hij/zij de overeenkomst met ingang van de inwerkingtreding van de wijziging opzeggen. 5.4 Eventuele gegronde vergoedingsaanspraken van de klant op grond van te veel betaalde bedragen, dubbele betalingen, etc. worden gehonoreerd door bijschrijving op de rekening van de klant en verrekening bij de eerstvolgende gelegenheid, voor zover de klant niet anders aangeeft. 5.5 De klant kan vorderingen van BMW uitsluitend met onbetwiste of onherroepelijk toegewezen vorderingen verrekenen. 5.5 BMW is bij te late betaling van de klant gerechtigd om de serviceverleningen uit de overeenkomst op te schorten, in het bijzonder de toegang van de klant tot de diensten te blokkeren, tot de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De blokkering van de toegang tot de diensten laat de verplichting tot het betalen van de verschuldigde vergoedingen onverlet. De blokkering omvat bij BMW Assist tevens de pechen noodoproepdienst. 6. Duur van de overeenkomst, opzegging 6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar. Daarna wordt de overeenkomst telkens automatisch met een jaar verlengd behoudens opzegging tegen het einde van het lopende jaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Na het eerste jaar kan de klant de overeenkomst bovendien te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De overeenkomst eindigt automatisch bij overdracht van de auto waarop de overeenkomst betrekking heeft. 6.2 Het recht om de overeenkomst in de in deze voorwaarden genoemde gevallen of om andere zwaarwegende redenen met onmiddellijke ingang op te zeggen, blijft onverlet. Een zwaarwegende reden om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen kan gelegen zijn in een grove schending van de overeenkomst door een van de partijen, in ieder geval bij gebruikmaking van de diensten ten behoeve van illegale doeleinden en bij misbruik van de noodoproep. 6.3 De opzegging door de klant dient in beginsel schriftelijk te geschieden en te worden gericht aan: BMW Klanten Informatie Service, antwoordnummer 10169, 2280 VB Rijswijk, of verstuurd aan met dien verstande dat de klant de overeenkomst altijd op overeenkomstige wijze kan opzeggen als deze tot stand is gekomen. 7. Aansprakelijkheid 7.1 BMW is niet aansprakelijk voor de onjuistheid, onvolledigheid en actualiteit van de via de diensten verkregen gegevens en informatie, voor zover geen sprake is van opzet of grove nalatigheid. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van storingen, onderbrekingen en beperkingen van de functionaliteit van de diensten als gevolg van de in de artikelen 3.2 t/m 3.5 beschreven oorzaken. BMW is niet aansprakelijk indien de klant voor gebruikmaking van de diensten apparatuur toepast, die niet is opgenomen in de lijst met goedgekeurde apparatuur in de serviceverleningbeschrijving van BMW. 7.2 Overigens is BMW overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk: a) Bij schade veroorzaakt door lichte nalatigheid van BMW is BMW slechts aansprakelijk bij de schending van voor de overeenkomst wezenlijke plichten, en slechts voor de bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene, typerende schades, tot een bedrag van maximaal , euro, waarbij de aansprakelijkheid tegenover alle benadeelden gezamenlijk is beperkt tot 10 miljoen euro per schadegebeurtenis. Wanneer de bij een schadegebeurtenis ontstane schade hoger is dan het hiervoor genoemde maximum, wordt de individuele schadevergoeding naar evenredigheid verminderd. b) De beperking van de aansprakelijkheid onder a) geldt niet bij opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade, alsmede bij de aantasting van leven, lichaam of gezondheid. 8. Verzamelen, opslaan en gebruik van gegevens 8.1 BMW verzamelt, bewaart en gebruikt de door de klant aangedragen persoonlijke gegevens overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering, inhoudelijke ontwikkeling of wijziging van de overeenkomst (bestandsgegevens) en de gebruikmaking en facturering (gebruiksgegevens) van de diensten. De klant dient wijzigingen in de persoonlijke gegevens, die de overeenkomst en de facturering van de diensten betreffen, direct mee te delen aan BMW. 3/7

4 8.2 Gebruiksgegevens die noodzakelijk zijn voor de correcte facturering van de diensten (factureringsgegevens), mogen door BMW ook na de periode tussen de beëindiging van het gebruik en het afronden van de facturering worden opgeslagen en gebruikt. 8.3 Bij gebruikmaking van de pech-, noodoproep- of informatiedienst, alsmede de overige diensten van BMW Assist is voor het verrichten van deze dienst(en) de identificatie en lokalisering van de auto, alsmede de overdracht van de voor de hulpverlening benodigde informatie, noodzakelijk. Bij gebruikmaking van de informatiediensten van BMW Assist en BMW Online worden de aanvraag van de klant alsmede de gegevens ter identificatie en lokalisering van de auto overgedragen aan door BMW met de uitvoering van deze diensten belaste serviceproviders. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding van de auto, onder BMW diensten. 9. Bevoegde rechterlijke instantie en toepasselijk recht Op de overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van de diensten en op alle eventuele daarmee verband houdende nadere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle met dergelijke overeenkomsten verband houdende geschillen zullen gebracht kunnen worden voor de bevoegde rechter te Den Haag, onverminderd de bevoegdheid van beide partijen om een geschil desgewenst te brengen voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de andere partij. Een en ander geldt voor zover niet in strijd met eventuele toepasselijke bepalingen van dwingend recht. Herroepings-/ontbindingsrecht en wettelijke informatie Herroepings-/ontbindingsrecht en wettelijke informatie voor de klant bij het sluiten van overeenkomsten door middel van uitsluitend gebruik van technieken voor communicatie op afstand. Uw contractspartner BMW Group Nederland Einsteinlaan CC Rijswijk KvK-nummer BMW Group Nederland handelt te dezen door tussenkomst van: BMW Klanten Informatie Service Tel: (gratis) Maandag Vrijdag 8:00 tot 21:00 Zaterdag 10:00 17:00 Fax: Herroepings-/ontbindingsrecht U kunt de overeenkomst binnen een maand zonder opgaaf van reden in tekstvorm (bijvoorbeeld brief, fax, e- mail) herroepen/ontbinden. De termijn begint met het sluiten van de overeenkomst, echter niet voordat aan onze wettelijke informatieverplichtingen is voldaan. Voor inachtneming van de ontbindingstermijn is voldoende dat de herroepings-/ontbindingsverklaring op tijd is verstuurd. De herroeping/ontbinding dient te worden gericht aan: BMW Klanten Informatie Service BMW ConnectedDrive Antwoordnummer VB Rijswijk 4/7

5 Gevolgen van de herroeping/ontbinding In geval van een geslaagde herroeping/ontbinding dienen de over en weer ontvangen prestaties ongedaan te worden gemaakt. Kunt u de ontvangen prestatie niet, deels niet of niet in dezelfde toestand ongedaan maken, dan dient u ons inzoverre de waarde hiervan te vergoeden. Verplichtingen tot betaling dienen binnen 30 dagen te worden nagekomen. De termijn begint voor u met het versturen van uw herroepings- /ontbindingsverklaring, voor ons met de ontvangst hiervan. Bijzondere bepaling Uw herroepings-/ontbindingsrecht vervalt, wanneer de uitvoering van de dienstverlening met uw uitdrukkelijke toestemming vóór het einde van de herroepings-/ontbindingstermijn is begonnen of wanneer u deze zelf hebt veroorzaakt. Prijzen en leveringskosten Activeringskosten BMW ConnectedDrive inclusief gebruik diensten gedurende maximaal 1 jaar: 299,- incl. 21% BTW in combinatie met Navigatie Business (extra-uitrusting 606) 399,- incl. 21% BTW in combinatie met Navigatie Professional (extra-uitrusting 609) Jaarlijkse kosten BMW ConnectedDrive: 99,- incl. 21% BTW BMW ConnectedDrive kan alleen in combinatie met een navigatiesysteem Business of Professional (extrauitrusting 606 of 609) en Bluetooth telefoonvoorbereiding (extra-uitrusting 633) worden afgesloten. De actuele technische details alsmede de beschikbaarheid van BMW ConnectedDrive voor uw auto kunt u via onze hotline opvragen: BMW Klanten Informatie Service, tel (gratis), bereikbaar op werkdagen van tot uur en op zaterdag van tot uur. Adres voor klachten BMW Klanten Informatie Service BMW ConnectedDrive Antwoordnummer VB Rijswijk Informatie over geldende garantievoorwaarden Voor uw rechten bij tekortkomingen verwijzen wij u naar artikel 3 en 7 van de "Algemene voorwaarden". Voorwaarden voor opzegging De voorwaarden voor opzegging vindt u in artikel 6 van de "Algemene voorwaarden". Wijzigingen doorgeven Wanneer uw gegevens zijn gewijzigd, kunt u deze via een wijzigingsverzoek aan ons meedelen. Hiervoor hebt u uw chassis-, contracts- of klantnummer nodig. Voorbeeld: een wijziging in uw persoonlijke gegevens, zoals adres, bankgegevens, rekeningnummer, naam (bij huwelijk) of mobiele telefoonnummer. Bij een auto- of gebruikerswissel dient de bestaande overeenkomst te worden opgezegd en een nieuwe aanvraag te worden gedaan. Voor de nieuwe aanvraag gelden de ten tijde van de aanvraag actuele prijzen en algemene voorwaarden. 5/7

6 Telecommunicatiekosten Voor de BMW ConnectedDrive diensten die gebruikt worden na afsluiten van een BMW ConntectedDrive contract worden naast de activerings- en de periodieke abonnementskosten geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze diensten. TeleService Report Via TeleService Report worden technische gegevens van uw auto naar behoefte met regelmatige intervallen naar BMW verzonden en door BMW gebruikt voor de verdere ontwikkeling van haar producten. De dienst wordt alleen toegepast bij auto s met een bepaalde technische uitrusting. TeleService Report is kosteloos en wordt alleen in combinatie met de in de auto ingebouwde telefooneenheid met BMW SIM-kaart geactiveerd. Er worden geen persoonlijke of positiegegevens verzonden. Overige informatie Voor de totstandkoming van de overeenkomst verwijzen wij u naar artikel 2 van de "Algemene voorwaarden". De activering van de aangevraagde BMW ConnectedDrive diensten bevestigen wij u per post. De verwerking van uw aanvraag duurt circa 5 tot 10 werkdagen. De tekst van de overeenkomst wordt na het sluiten van de overeenkomst door BMW opgeslagen. De tekst van de overeenkomst is helaas niet toegankelijk voor u. Fouten bij de invoer van gegevens kunt u vóór verzending van uw aanvraag als volgt herkennen en herstellen: niet ingevulde verplichte velden en foutieve invoer worden op het aanvraagformulier rood gemarkeerd. Om de aanvraag te kunnen indienen, dient u deze gemarkeerde velden (juist) in te vullen. De overeenkomst wordt in de Nederlandse taal gesloten. Bescherming van persoonsgegevens BMW verzamelt, bewaart en gebruikt de door de klant aangedragen persoonlijke gegevens overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, voorzover dit noodzakelijk is voor de uitvoering, inhoudelijke ontwikkeling of wijziging van de overeenkomst (bestandsgegevens) en de gebruikmaking en facturering (gebruiksgegevens) van de diensten. De klant dient wijzigingen in de persoonlijke gegevens, die de overeenkomst en de facturering van de diensten betreffen, direct mee te delen aan BMW. Gebruiksgegevens die noodzakelijk zijn voor de correcte facturering van de diensten (factureringsgegevens), mogen door BMW ook na de periode tussen de beëindiging van het gebruik en het afronden van de facturering worden opgeslagen en gebruikt. Bij gebruikmaking van de pech-, noodoproep- of informatiedienst, alsmede de overige diensten van BMW Assist is voor de uitvoer van deze dienst(en) de identificatie en lokalisering van de auto, alsmede de overdracht van de voor de hulpverlening benodigde informatie, noodzakelijk. Bij gebruikmaking van de informatiediensten van BMW Assist en BMW Online worden de aanvraag van de klant alsmede de gegevens ter identificatie en lokalisering van de auto in voorkomende gevallen overgedragen aan door BMW met de uitvoering van deze diensten belaste serviceproviders. De gegevens worden door deze opdrachtnemers uitsluitend voor de uitvoering van deze diensten gebruikt en tot de correcte afwikkeling van de diensten bewaard. Direct hierna worden de gegevens gewist. De gegevens worden niet aan derden overgedragen. Na beëindiging en definitieve afwikkeling van de ConnectedDrive overeenkomst worden de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bij BMW opgeslagen persoonlijke gegevens gewist. 6/7

7 Informatie over TeleServices TeleServices zijn gericht op de instandhouding van de mobiliteit van de klant (bijvoorbeeld bij een pechgeval of bij een kritieke acculaadtoestand) en naar behoefte op een snelle analyse van de voor het onderhoud belangrijke staat van de auto door BMW. Daarbij worden via een automatische (afhankelijk van de servicebehoefte) respectievelijk een door de klant zelf geactiveerde melding technische gegevens (bijvoorbeeld service-informatie over slijtagedelen en informatie over de toestand van de auto, zoals Check Control-meldingen, acculaadtoestand en gegevens voor de identificatie en lokalisering van de auto bij pech) door uw auto naar BMW verzonden. Deze gegevens worden bij benodigde service aan de betreffende BMW dealer, de BMW pechhulp of de serviceprovider verstrekt en door hen tot de correcte afwikkeling van de diensten bewaard. Direct hierna worden de gegevens gewist. De gegevens worden niet aan derden overgedragen. De dienst wordt alleen toegepast bij auto s met een bepaalde technische uitrusting voor de overdracht van gegevens via een mobiel netwerk. Daarnaast worden de hiervoor genoemde technische gegevens naar behoefte met regelmatige intervallen door uw auto naar BMW verzonden en door BMW gebruikt voor de doorontwikkeling van haar producten (TeleService Report). Hierbij gaat het uitsluitend om puur technische, op de toestand van de auto betrekking hebbende gegevens. Andere gegevens, zoals positiegegevens, worden bij TeleService Report niet naar BMW verzonden. De dienst TeleServices is kosteloos en wordt naar wens in combinatie met de in de auto ingebouwde telefooneenheid (ofwel via de BMW SIM-kaart ofwel via de gekoppelde mobiele telefoon) geactiveerd. Naar wens kunnen de TeleServices te allen tijde worden gedeactiveerd. De deactivering van TeleServices kunt u schriftelijk bij de BMW Klanten Informatie Service aanvragen. BMW Group Nederland, stand: januari /7

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effect Webdesign wordt

Nadere informatie

2.2 Klant verklaart dat de inhoud die hij/zij aan de website geeft voldoet aan geldende normen en waarden.

2.2 Klant verklaart dat de inhoud die hij/zij aan de website geeft voldoet aan geldende normen en waarden. Algemene Voorwaarden De Bokx ICT Kamer van Koophandel te Delft: 27335356 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het bedrijf De Bokx ICT en de koper

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Voorwaarden ANWB Connected Car

Voorwaarden ANWB Connected Car Voorwaarden ANWB Connected Car Deze voorwaarden zijn van toepassing op ANWB Connected Car m.i.v. 1 maart 2015 Artikel 1 Definities In de Voorwaarden ANWB Connected Car zullen de navolgende, met een hoofdletter

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Intellego

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST Pagina 2 van 7 Inhoudstafel 1. Specifieke bepalingen en omschrijving van de overeenkomst... 3 2. Duur en beëindiging... 3 3. Levering en leveringstijd... 4 4. Overmacht...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Aannemer: Thalent 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009)

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, ontwerpen en leveringen welke

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam)

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. De therapeut/praktijk: De Praktijk Haarlem o.l.v. Petra van Veelen-Beets 2. De patiënt/cliënt; de wederpartij van de Praktijk Haarlem 3. Incidentele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten.

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten. Algemene voorwaarden MT4You 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten. 1.2. Producten en

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

Opdrachtgever: Een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht is aangegaan met opdrachtnemer.

Opdrachtgever: Een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht is aangegaan met opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Tim Beeren Internet Marketing Advies Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Tim Beeren Internet Marketing Advies de navolgende algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dissplay Online

Algemene voorwaarden Dissplay Online Algemene voorwaarden Dissplay Online 1. Definities 1.1. Dissplay Online dan wel dissplayonline.com: handelend onder de naam Dissplay Online, gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel. 1.2. Opdrachtgever,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Definities: In deze algemene voorwaarden wordt met iqone bedoeld: iqone korenstraat 1c 7311 LL Apeldoorn iqone is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2. Het ondertekenen van een door Online Marketing Assistent uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Online Marketing Assistent.

2. Het ondertekenen van een door Online Marketing Assistent uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Online Marketing Assistent. Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Online Marketing Assistent. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Online Marketing Assistent,

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Codon B.V.

Algemene voorwaarden Codon B.V. Algemene voorwaarden Codon B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en aanvraag tussen Codon BV, hierna te noemen: Codon, en een lid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK

ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en verstrekkingen, waaronder mede worden verstaan alle aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Apeldoorn, woensdag 1 januari 2014 Versie 2014 Stevense Professional Trainers B.V. Adres: Bartelsweg 75 Vestigingsplaats: 7311 DJ Apeldoorn

Apeldoorn, woensdag 1 januari 2014 Versie 2014 Stevense Professional Trainers B.V. Adres: Bartelsweg 75 Vestigingsplaats: 7311 DJ Apeldoorn ALGEMENE VOORWAARDEN Geldend voor de merken zoals behorend bij Stevense Professional Trainers BV, te weten: - Powerteam Training - Powerteam Computer Training - Powerteam Personal Training - Tilcentrum

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

BERGSTRAAT 47 9717 LS GRONINGEN ADRES 06.422.440.94 OFICE@WOLF-DESIGN.NL WWW.WOLF-DESIGN.NL NL.1085.02.181.B.01 02.08.08.00 NL49 INGB 0005 9908 28

BERGSTRAAT 47 9717 LS GRONINGEN ADRES 06.422.440.94 OFICE@WOLF-DESIGN.NL WWW.WOLF-DESIGN.NL NL.1085.02.181.B.01 02.08.08.00 NL49 INGB 0005 9908 28 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WOLF-DESIGN GEVESTIGD AAN DE, 9717 LS TE GRONINGEN. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WOLF-DESIGN. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro RaDer

Algemene voorwaarden Buro RaDer Algemene voorwaarden Buro RaDer 1 Definities 1.1 Buro RaDer: Webdesign, webapplicaties en marketing support. Buro RaDer is als onderdeel van Les Camélias SARL ingeschreven bij de Chambre de Commerce et

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KAAT Onderwijsadvies

Algemene voorwaarden KAAT Onderwijsadvies Algemene voorwaarden KAAT Onderwijsadvies Artikel 1 Algemeen 1.1 KAAT Onderwijsadvies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die onderzoek uitvoert, onderwijs verzorgt en advies geeft binnen

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Index Artikel 1: Definities Blz. 1 Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden Blz. 1 Artikel 3: Offertes Blz. 1 Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst Blz. 1 Artikel 5: Uitvoeringstermijn

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst.

Algemene Voorwaarden. Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst. Algemene Voorwaarden Zorg voor Arbeid VOF Opleiding en Dagbesteding Paterswoldestraat 15 2545 HV s-gravenhage 070-3859433 www.zorgvoorarbeid.nl info@zorgvoorarbeid.nl Bankrelatie: ABN/AMRO 57567954 Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Get Your Website Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN I-WEBS Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van I-webs. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Yellowbrick maart 2016. 1. Definities. 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden van Yellowbrick maart 2016. 1. Definities. 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis: Algemene Voorwaarden van Yellowbrick maart 2016 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis: - Yellowbrick is Yellowbrick B.V., de aanbieder van het

Nadere informatie

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst;

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst; AANVULLENDE VOORWAARDEN 088 DIENSTEN EN - FACILITEITEN ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 088 Dienst : de dienst van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie