Bijzondere voorwaarden (versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere voorwaarden (versie"

Transcriptie

1 Bijzondere voorwaarden (Verzekeringsaanbod geldig 30 dagen na ontvangstdatum) 1. Gegevens Verzekerde : Maatschappelijke benaming (of naam van de zaak in geval van een zelfstandige ( de Verzekerde ) : Ondernemingsnummer (indien van toepassing) : BTW-nummer (indien van toepassing) : Activiteiten : (Gelieve hieronder aan te duiden) : o Automobiel o Bouw o Machinebouw o Elektronica o Textiel / Mode o Metaalbouw o Chemie o IT Services o Zakelijke dienstverlening o Voedsel o Detailhandel o Grondstoffen o Huishoudelijke apparaten o Papierindustrie o Transport o IT en ecom Zetel : Naam contactpersoon : : Bankrekening (IBAN) : BIC : 2. Gedekte landen: België, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland. 3. Jaaromzet / Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling / Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling per Klant / Premie : Jaaromzet ( ) 3.1 Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling van de Polis ( ) 3.2 Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling per Klant ( ) 3.3 Premie ( ) (exclusief taksen) Maak uw keuze Basisdekking Verhoogde dekking tot tot tot tot tot tot tot tot tot

2 Bijzondere voorwaarden 4. Gedekt Percentage / Maximale betalingstermijnen / Administratiekosten : Grade Klant Type dekking 4.1 Gedekt Percentage 4.2 Maximale Betalingstermijnen Geen Grade Klant aangevraagd Basis 60% 90 dagen na factuurdatum 1 tot 6 Verhoogd 90% of 60 dagen na einde factuurmaand (of een 7 Basis 60% kortere maximale Geen betalingstermijn zoals 8 tot 10 0% bepaald in de wet die het leveringscontract regelt) 4.3 Jaarlijkse Administratiekosten (exclusief BTW) 250 (voor het administreren van de Polis, de EOLIS toegang met inbegrip van alle Grade aanvragen en monitoring) 5. Verklaring : De ondergetekende, bovengenoemde Verzekerde, aanvaardt hierbij het verzekeringsaanbod van Euler Hermes Europe N.V. met toepassing van de onderliggende Bijzondere Voorwaarden en de aan de verzekerde overhandigde Simplicity Algemene Voorwaarden (samen de Polis ), die de Verzekerde gelezen en begrepen heeft. De ondergetekende gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Polis een bindend karakter krijgt door de ondertekening van dit document. Opdat de Verzekerde Vorderingen gedekt zouden zijn en blijven onder deze Polis, garandeert de ondergetekende Verzekerde uitdrukkelijk dat de informatie in deze Bijzondere Voorwaarden volledig, juist en nauwkeurig is, en dat de Verzekerde Euler Hermes Europe N.V. onmiddellijk zal verwittigen in geval van een belangrijke wijziging in de door de Verzekerde verstrekte informatie, of van enig ander feit dat een invloed zou kunnen hebben op de risico s die door deze Polis zijn verzekerd. De onderliggende verklaringen en garanties houden geen beperking in op de wettelijke verplichting om steeds te goeder trouw te handelen. Inwerkingtreding Polis (1 e van de maand) : Handtekening van gemachtigde ondertekenaar(s) : Naam : Functie : Datum :

3 Poliskenmerken Voornaamste kenmerken van de Polis : Duur van de polis Gedekte Risico s Uitgesloten Risico s Maximale Betalingstermijnen Jaarlijkse Maximale schadeloosstelling van de Polis Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling per Klant Dekking (Verzekerd Percentage) Dekkingsstop Interventiedrempel Schadeaangifte van onbetaalde vorderingen Uitbetaling van Schadevergoeding Premie Recuperaties Administratiekosten Incassokosten Polisbeheer Goede huisvader Voorwaarden van de Polis Oorspronkelijke verzekeringstermijn van één jaar automatisch verlengbaar voor gelijke duur. De polis is opzegbaar per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen vóór het einde van ieder Polisjaar. Onbetaalde Verzekerde vorderingen vervat in facturen en bij Euler Hermes Europe ingediend voor incasso (ook wanneer de Klant insolvent is). Overheidsmaatregelen, fraude, verbonden partijen, privépersonen, overheidsinstellingen, BTW en andere taksen, wisselkoersrisico, intresten en schadevergoedingen, betwiste facturen. Meest gunstige betalingstermijnen die aan de Klanten kunnen gegeven worden: 90 dagen na factuurdatum of 60 dagen na einde factuurmaand (of een kortere maximale betalingstermijn zoals bepaald in de wet die het leveringscontract regelt). Maximumbedrag dat kan uitbetaald worden in het kader van de Polis met betrekking tot alle Verzekerde vorderingen ingediend betreffende alle Klanten gedurende één Polisjaar. Maximumbedrag dat kan uitbetaald worden in het kader van de Polis met betrekking tot alle Verzekerde vorderingen ingediend betreffende één Klant gedurende één Polisjaar. Geen Grade Klant aangevraagd : 60% Grade Klant 1 tot 6 : 90% Grade Klant 7 : 60% Grade Klant 8 tot 10 : 0% (geen dekking) Geen dekking voor facturen die betrekking hebben op Leveringen van meer dan 60 dagen na de vervaldatum van een onbetaalde factuur of wanneer de Klant op dat ogenblik insolvent was. Geen dekking indien de openstaande vordering in hoofdsom minder dan 250 euro bedraagt. Verzekerde vorderingen moeten ingediend worden: (i) Als de Klant insolvent is: ongeacht of de facturen al dan niet vervallen zijn, binnen de 30 dagen na de datum van insolventie (of 30 dagen vóór de laatste dag waarop de verzekerde wettelijk verplicht is om zijn vorderingen tegen de insolvente Klant in te dienen, indien dit vroeger is); of (ii) Als de Klant niet insolvent is: binnen de 120 dagen na de oorspronkelijke datum waarop een factuur die door de Klant verschuldigd is, voor het eerst vervalt. Binnen de 120 dagen na indiening. Vast bedrag vooraf betaalbaar bij de start van ieder Polisjaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de consumptieprijzenindex bij het begin van elk Polisjaar. Geïnde bedragen pro rata verdeeld overeenkomstig de verhouding tussen de Verzekerde vorderingen en de totale vordering op de Klant. 250 euro vooraf betaalbaar bij de start van ieder Polisjaar. Omvat het administreren van de polis, de EOLIS toegang, alle Grade aanvragen en monitoring. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de consumptieprijzenindex bij het begin van elk Polisjaar. Incassotarieven gefactureerd in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Incassobeheerder zijn verzekerbaar in het kader van de Polis. Via ons on line systeem EOLIS. De Verzekerde moet alle maatregelen nemen om elk verlies in het kader van de Polis te vermijden of te beperken. Voor de volledige voorwaarden van de Polis verwijzen wij naar de Simplicity Algemene en Bijzondere Voorwaarden. NV BANK REKENING IBAN BIC onder 56 codenummer Bruxelles-Brussel FORTIS GEBABEBB36A en ING BBRUBEBB100 beoefenen KBC KREDBEBB ) A

4 Algemene Voorwaarden 1. Voorwerp van de polis 1.1 De verzekeraar onder deze Polis is Euler Hermes Europe N.V. De vet gedrukte woorden worden gedefinieerd in artikel 11 van de algemene voorwaarden. 1.2 Op voorwaarde dat is voldaan aan alle voorwaarden van de onderliggende Polis, zal de verzekeraar overgaan tot schadeloosstelling voor de onbetaalde Verzekerde Vorderingen en dit binnen de 120 dagen na het indienen van een geldige Schadeaangifte van een onbetaalde schuldvordering conform aan de bepalingen van de onderliggende Polis. 1.3 Op voorwaarde dat de verschuldigde premie en administratiekosten volledig zijn betaald, zal de dekking in het kader van de onderliggende Polis lopen voor de Levering van goederen of de prestatie van diensten vanaf de Aanvangsdatum, en dit voor het eerste Polisjaar. De Polis zal stilzwijgend verlengd worden, telkens voor een nieuwe gelijke duur, tenzij de Polis op schriftelijke wijze door de verzekeraar of de verzekerde wordt opgezegd, minstens 60 dagen vóór het einde van ieder Polisjaar. 2. Verzekerde vorderingen 2.1 Opdat de vorderingen van de verzekerde verzekerd zouden zijn onder deze Polis, moeten ze het voorwerp uitmaken van facturen die binnen de 30 dagen na Leveringsdatum zijn uitgevaardigd en moeten ze betrekking hebben op goederen en/of diensten Geleverd : a. na de Aanvangsdatum en vóór de datum waarop de onderliggende Polis een einde neemt; b. aan een Klant gevestigd in een land dat is opgenomen in de lijst vermeld in Artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden; c. aan betalingsvoorwaarden die niet gunstiger zijn voor de Klant dan de Maximale Betalingstermijnen; en d. op grond van een verkoop- of leveringscontract met de Klant, dat met een geschrift kan worden bewezen (en dat, in geval van Levering van goederen, in een geldig en tegenstelbaar eigendomsvoorbehoud voorziet). 2.2 De verzekeraar kan, mits een schriftelijke kennisgeving, de lijst met gedekte landen, zoals vermeld in Artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden, wijzigen. Deze wijziging wordt afdwingbaar voor alle Geleverde goederen en gepresteerde diensten die plaatsvinden vanaf de 5 de dag volgend op de datum van kennisgeving. 3. Beperking van de schade en maximaliseren van incasso Teneinde de dekking van de onder deze Polis Verzekerde Vorderingen te vrijwaren, is het noodzakelijk dat : a. de verzekerde als goede huisvader handelt en redelijke zorg en voorzichtigheid aan de dag legt en alle maatregelen neemt om een eventuele schade in het kader van de onderliggende Polis te vermijden of zoveel mogelijk te beperken; b. de verzekeraar onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van elke mogelijke omstandigheid die het risico op nietbetaling van een Verzekerde Vordering zou kunnen verhogen, en de verzekerde alle redelijke instructies volgt die de verzekeraar geeft om het risico op Insolventie in het kader van de onderliggende Polis te verminderen; en c. indien de Klant Insolvent is, alle nodige maatregelen worden genomen teneinde het bedrag van de openstaande facturen te recupereren en het nodige wordt gedaan om het eigendomsvoorbehoud te laten gelden. 4. Grade klant, Verzekerd Percentage en Maximale Schadeloosstelling 4.1 De Grade Klant mag voor niets anders gebruikt worden dan voor de doelstellingen die verband houden met de onderliggende Polis. 4.2 Het Verzekerd Percentage dat van toepassing is op een aangifte van onbetaalde schuldvordering op een Klant, varieert naargelang de Grade Klant, zoals uiteengezet in Artikel 4.1 van de Bijzondere Voorwaarden. 4.3 Wanneer de verzekeraar een Grade Klant wijzigt, zal het toepasselijk Verzekerd Percentage automatisch gewijzigd worden. Deze wijziging wordt op schriftelijke wijze ter kennis gebracht en de aanpassing zal van toepassing zijn op de goederen die geleverd zijn of diensten die gepresteerd werden (Geleverde goederen en diensten) 30 dagen na de datum van de schriftelijke kennisgeving 4.4 De Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling per Klant verschilt naargelang de Grade Klant en de door de verzekerde gekozen Jaaromzet, zoals uiteengezet in Artikel 3.2 van de Bijzondere Voorwaarden. De Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling van de Polis varieert naargelang de door de verzekerde gekozen Jaaromzet, zoals uiteengezet in Artikel 3.1 van de Bijzondere Voorwaarden. 5. Schadeaangifte en incasso 5.1 Om een aangifte te doen van onbetaalde vordering in toepassing van deze Polis, moet de verzekerde een aangifteformulier indienen, samen met alle facturen die de betrokken Klant verschuldigd is (ongeacht of deze facturen verband houden met de Verzekerde Vordering), evenals alle relevante documenten ter staving van de aangifte en dit binnen de volgende termijnen : a. in geval van Insolventie van de Klant en ongeacht of de facturen al dan niet op vervaldag zijn : binnen de 30 dagen na de datum van Insolventie (of, voorzover dit vroeger is, ten minste 30 dagen vóór de laatste dag waarop de vorderingen op de Insolvente Klant wettelijk gezien moeten zijn ingediend); of b. in geval de Klant niet Insolvent is : binnen de 120 dagen na de Eerste Vervaldag. 5.2 Indien een factuur opeisbaar is en de relevante Klant op een later tijdstip Insolvent wordt, moet het aangifteformulier ingediend zijn binnen de termijn zoals bepaald in Artikel 5.1 a van de algemene voorwaarden (of binnen de oorspronkelijke termijn zoals bepaald in Artikel 5.1 b van de algemene voorwaarden indien dit vroeger is). 5.3 Indien een factuur opeisbaar is en er geen aangifte werd gedaan binnen de termijnen zoals bepaald in Artikel 5.1 b van de algemene voorwaarden, dan kan er geen aangifte meer worden gedaan wanneer de Klant later Insolvent wordt. 5.4 Door de aangifte van een schadegeval met betrekking tot een Klant, komt er automatisch en dus van rechtswege, zonder verdere formaliteiten een einde aan de dekking in het kader van deze Polis voor die specifieke Klant. 6. Berekening van de Schadevergoeding, uitbetaling en bestemming van Recuperaties 6.1 Om het bedrag van de schadevergoeding onder de Polis te bepalen, zal eerst de som worden berekend van : a. de Verzekerde vorderingen ingediend samen met het aangifteformulier, met inbegrip van eventuele transport-, verpakkings- en verzekeringskosten aangerekend aan de Klant en vervat in dezelfde originele factuur als deze die de Geleverde goederen en bijhorende belastingen (met uitzondering van BTW en gelijkaardige verkoopbelastingen) tot voorwerp heeft, en b. de Verzekerbare Incassokosten. c. te verminderen met : de Recuperaties ontvangen vóór de datum van uitbetaling van de Schadevergoeding, en de waarde van eventuele rechten van eigendomsvoorbehoud, garanties of andere zekerheden of waarborgen zoals die blijken uit de algemene verkoopsvoorwaarden van de verzekerde en die niet zijn uitgewonnen, en NV 56 BANK REKENING IBAN BIC onder Credit Insurance Belgium NV codenummer 0418 om de takken Bruxelles-Brussel FORTIS GEBABEBB36A Krediet (tak 14) en beoefenen ING BBRUBEBB ) KBC KREDBEBB A

5 Algemene Voorwaarden alle eventuele rechten op schuldvergelijk, kortingen of gelijkaardige rechten die de Klant tegenover de verzekerde zou kunnen hebben. Het op deze basis berekende bedrag zal eerst worden toegewezen aan de oudste Verzekerde Vorderingen en vervolgens chronologisch aan de meest recente Verzekerde Vorderingen. 6.2 Vervolgens zullen op het resulterende bedrag de volgende zaken worden toegepast : a. het Verzekerd Percentage zoals bepaald in Artikel 4.1 van de Bijzondere Voorwaarden; dan b. de Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling per Klant zoals bepaald in Artikel 3.2 van de Bijzondere Voorwaarden; dan c. de Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling van deze Polis zoals bepaald in Artikel 3.1 van de Bijzondere Voorwaarden. 6.3 Op voorwaarde dat er is voldaan aan alle voorwaarden van de onderliggende Polis, zal de schadevergoeding worden uitbetaald binnen de 120 dagen na de datum waarop een geldige aangifte van onbetaalde vordering in het kader van de onderliggende Polis is ingediend. De vergoeding zal in Euro worden uitbetaald. Indien er een omzetting nodig is van een vreemde valuta naar Euro, zal dit gebeuren op basis van de wisselkoers zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank op de dag van de betaling. 6.4 Vóór de Eerste Vervaldag (of de datum van de Insolventie indien deze eerder optreedt), zullen alle Recuperaties gebruikt worden om de vordering te voldoen, gerekend vanaf de oudste vordering tot de meest recente vordering. 6.5 Na de Eerste Vervaldag (of de datum van de Insolventie indien deze eerder optreedt) maar vóór de betaling van de schadevergoeding, zullen alle Recuperaties proportioneel worden verdeeld tussen de verzekeraar en de verzekerde en dit op basis van de verhouding tussen de waarde van gedekte vorderingen en de totale waarde van alle bij het aangifteformulier ingediende facturen. Het deel van de Recuperaties dat toekomt aan de verzekerde zal toegewezen worden aan dat deel van de openstaande vordering dat de Verzekerde Vorderingen overstijgt tot dit bedrag volledig is gerecupereerd. Het deel van de Recuperaties dat toekomt aan de verzekeraar zal gebruikt worden om het openstaande bedrag van de Verzekerde Vorderingen te verminderen. 6.6 Na betaling van de schadevergoeding, zullen alle Recuperaties tussen de verzekerde en de verzekeraar worden verdeeld. Het deel dat toekomt aan de verzekeraar zal berekend worden in overeenstemming met de verhouding zoals bepaald in Artikel 6.5 van de algemene voorwaarden en alle andere bedragen zullen aan de verzekerde toekomen. f. voor bedragen gefactureerd ten titel van BTW of andere belastingen, interesten of schadevergoedingen, noch voor verliezen geleden ten gevolge van een wisselkoersrisico g. betreffende facturen die het voorwerp zijn van een Geschil 8. Premie en kosten 8.1 De verzekerde moet voor ieder Polisjaar het premiebedrag zoals bepaald in Artikel 3.3 van de Bijzondere Voorwaarden betalen, evenals de jaarlijkse administratiekosten zoals bepaald in Artikel 4.3 van de Bijzondere Voorwaarden (desgevallend aangepast overeenkomstig Artikel 8.3 van de algemene voorwaarden), samen met alle toepasselijke Verzekeringspremietaksen. Er wordt slechts dekking verleend onder de onderliggende Polis indien alle bedragen verschuldigd voor het relevante Polisjaar volledig zijn betaald. De Verzekeringspremietaks zal aangerekend worden op het volledige bedrag van de door de verzekerde te betalen premie. 8.2 Bij aanvang van ieder Polisjaar kan de verzekerde kiezen voor een hogere dekkingsgraad dan deze die beschikbaar is (volgens de bepalingen van Artikel 3.1 van de Bijzondere Voorwaarden) op basis van de omzetschijf die op de verzekerde bedrijfsmatig van toepassing is, en dit door een hogere omzetschijf te kiezen. De verzekerde kan geen lagere omzetschijf kiezen dan de schijf die effectief van toepassing is op diens bedrijvigheid. 8.3 Op het einde van ieder Polisjaar worden de premie en administratiekosten voor het volgende Polisjaar naar boven aangepast overeenkomstig de consumptieprijzenindex van toepassing in het land waar de verzekerde is gevestigd. 8.4 Met betrekking tot alle facturen die bij de verzekeraar worden ingediend (ongeacht of dit al dan niet Verzekerde Vorderingen zijn), moet de verzekerde aan de Incassobeheerder betalen : a. de Incassokosten in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Incassobeheerder b. indien van toepassing, alle gerechtskosten, kosten van juridische bijstand, vergoedingen en andere aan derden verschuldigde kosten. 9. Automatische beëindiging Deze Polis zal onmiddellijk eindigen indien de verzekerde zijn activiteiten stopzet of onderbreekt of indien de verzekerde Insolvent wordt. 10. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid Deze Polis is onderworpen aan het recht van het land waar de verzekerde zijn voornaamste zetel heeft, en elk geschil voortvloeiende uit of in verband met deze Polis, zal uitsluitend beslecht worden door de Rechtbanken van dat land. 7. Uitsluitingen 7.1 De Polis voorziet geen dekking voor schade : a. wanneer de totale schuldvordering die een Klant verschuldigd is minder dan 250 Euro bedraagt; b. wanneer er leveringen worden gedaan aan een Klant die Insolvent was op het ogenblik van de Levering (ongeacht of er al dan niet een formele Insolventieprocedure werd opgestart); c. wanneer er leveringen worden gedaan aan een Klant meer dan 60 dagen na de Eerste Vervaldag. d. In geval van overheidsmaatregelen, natuur- of nucleaire rampen, of frauduleuze handelingen gepleegd door de verzekerde, diens tussenpersonen of onderaannemers; e. wanneer er leveringen worden gedaan aan een Klant met wie de verzekerde verbonden is door middel van aandeelhouderschap, op wie de verzekerde invloed, zeggenschap of controle heeft, of leveringen aan particulieren of aan overheidsinstellingen;

6 Algemene Voorwaarden 11. Definities Aanvangsdatum betekent de datum waarop de dekking begint te lopen met betrekking tot de goederen en diensten die door de verzekerde aan een Klant zijn Geleverd, zoals uiteengezet in Artikel 5 van de Bijzondere Voorwaarden. Bijzondere Voorwaarden betekent dat deel van de Polis met als titel Bijzondere Voorwaarden en door de verzekerde ondertekend ter bevestiging dat de Polis bindend is. Eerste Vervaldag betekent de oorspronkelijke datum waarop een factuur die verschuldigd is door een Klant (al dan niet een Verzekerde Vordering) voor het eerst achterstallig wordt. Geleverd en Levering betekent (a) goederen die overhandigd zijn aan de eerste onafhankelijke vervoerder ten einde te worden getransporteerd naar de plaats waar de Klant de goederen in ontvangst moet nemen of (b) als er geen onafhankelijke vervoerder is, de situatie waarbij de goederen afgeleverd worden aan de Klant of aan een derde tussenpersoon, die ingestemd heeft om de goederen voor de Klant in bewaring te nemen of (c) diensten die zijn uitgevoerd zoals contractueel voorzien. Geschil betekent elke niet-opgeloste onenigheid tussen de verzekerde en een Klant met als gevolg dat de Klant weigert een Verzekerde Vordering geheel of gedeeltelijk te betalen. Een Geschil eindigt wanneer de aansprakelijkheid van de Klant voor het volledige bedrag van de Verzekerde Vordering wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of een definitieve bindende uitspraak van de rechtbank of een scheidsrechterlijke beschikking. Grade Klant betekent de door de verzekeraar opgemaakte beoordeling van de kredietwaardigheid van een Klant, zoals aan de verzekerde schriftelijk ter kennis gebracht in antwoord op diens vraag naar een Grade Klant. Incassobeheerder betekent het lid van de Euler Hermes Groep dat door de verzekeraar is opgedragen om te proberen de onbetaalde facturen te innen, na het indienen van een vordering. Insolventie en Insolvent betekent: (a) een situatie waarbij een curator of een ander gelijkaardig mandataris is aangesteld over de Klant van de verzekerde of (b) waarbij een collectief akkoord is goedgekeurd en bindend opgelegd aan de Klant en al diens schuldeisers of (c) een situatie die door de verzekeraar als gelijkaardig wordt beschouwd aan de bovengenoemde situaties. (Voor wat artikel 9 van de algemene voorwaarden betreft zal een verwijzing in deze definitie naar de Klant, geïnterpreteerd worden als een verwijzing naar de verzekerde). Maximale Betalingstermijnen betekent de meest gunstige betalingstermijnen die de verzekerde kan geven aan een Klant opdat de betreffende factuur nog in aanmerking zou komen als een Verzekerde Vordering, zoals nader bepaald in artikel 4.2 van de Bijzondere Voorwaarden (of elke andere kortere maximale betalingstermijn zoals bepaald in de wet die van toepassing is op het Leveringscontract). Polis betekent deze Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en eventuele Grade Klant die aan de verzekerde zijn afgeleverd. Polisjaar betekent de termijn van één jaar vanaf de Aanvangsdatum, en daaropvolgende termijnen van één jaar bij automatische verlenging van de Polis, tenzij beëindigd in overeenstemming met de bepalingen zoals vervat in artikel 1.3 van de algemene voorwaarden. Recuperaties betekent (a) geld ontvangen van de Klant of iemand die optreedt voor rekening van de Klant of (b) dividenden ontvangen of verschuldigd uit de massa van de insolvente Klant of (c) schadevergoedingen, garanties of andere zekerheden die zijn uitgewonnen of (d) goederen die zijn gerecupereerd en verkocht of (e) tegenvorderingen of compensaties die zijn toegepast of die tegenstelbaar zijn of (f) andere voordelen of rechtsvorderingen die beschikbaar zijn tegenover de Klant of een derde. Verzekerbare Incassokosten betekent op de datum van de betaling van de schadeloosstelling, de incassokosten die door de verzekerde aan de Incassobeheerder worden betaald in overeenstemming met artikel 8.4.a van de algemene voorwaarden. Incassokosten gefactureerd in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Incassobeheerder zijn verzekerbaar in het kader van de Polis. Verzekerd Percentage betekent de verhouding van het totale bedrag aan onbetaalde Verzekerde Vorderingen die door een Klant verschuldigd zijn, en die in aanmerking zou kunnen komen voor schadeloosstelling op grond van deze Polis. Verzekerde betekent de rechtspersoon zoals nader bepaald in Artikel 1 van de Bijzondere Voorwaarden. Verzekerde Vordering betekent een factuur die de verzekerde heeft geadresseerd aan een Klant met betrekking tot goederen en/of diensten die aan die Klant Geleverd zijn, in overeenstemming met artikel 2.1 van de algemene voorwaarden en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de onderliggende Polis. Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling per Klant betekent het maximumbedrag dat door de verzekeraar te betalen is in het kader van deze Polis met betrekking tot alle vorderingen die door de verzekerde worden ingediend gedurende een Polisjaar in verband met een Klant, zoals uiteengezet in Artikel 3.2 van de Bijzondere Voorwaarden. Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling van deze Polis betekent het totale maximumbedrag dat door de verzekeraar te betalen is in toepassing van deze Polis met betrekking tot alle aangiftes van onbetaalde schuldvorderingen die door de verzekerde worden ingediend gedurende een Polisjaar in verband met alle Klanten, zoals uiteengezet in Artikel 3.1 van de Bijzondere Voorwaarden. Jaaromzet betekent de jaaromzet voor een Polisjaar zoals door de verzekerde aangegeven in Artikel 3 van de Bijzondere Voorwaarden. Klant betekent een rechtspersoon waaraan de Verzekerde goederen en/of diensten heeft geleverd en gefactureerd, gevestigd in een land dat voorkomt op de lijst zoals opgenomen in Artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden.

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4)

Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4) Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4) OPMERKING: Verkoop van Goederen en/of Diensten is uitdrukkelijk afhankelijk van instemming van de Koper met deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV 1. Onderhavige voorwaarden die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle, ook occasionele, overeenkomsten gesloten tussen HAVEN GENK en haar medecontractant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERZEKERINGSNEMER: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit. VERZEKERDE: De verzekeringsnemer en iedere persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG

COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG APRIL 2014-77 11 556 200 COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG FINANCIERING ONDERHOUD GARANTIE RENAULT Financial Services Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk Postbus 75760, 1118 ZX

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Intercity Zakelijk Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp Nederland Tel. +31 (0)20 655 3000 Fax. +31 (0)20 653 1534 K.v.K. 34090783 www.intercityzakelijk.nl 2 ALGEMENE VOORWAARDEN NETWERK

Nadere informatie