Bijzondere voorwaarden (versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere voorwaarden (versie"

Transcriptie

1 Bijzondere voorwaarden (Verzekeringsaanbod geldig 30 dagen na ontvangstdatum) 1. Gegevens Verzekerde : Maatschappelijke benaming (of naam van de zaak in geval van een zelfstandige ( de Verzekerde ) : Ondernemingsnummer (indien van toepassing) : BTW-nummer (indien van toepassing) : Activiteiten : (Gelieve hieronder aan te duiden) : o Automobiel o Bouw o Machinebouw o Elektronica o Textiel / Mode o Metaalbouw o Chemie o IT Services o Zakelijke dienstverlening o Voedsel o Detailhandel o Grondstoffen o Huishoudelijke apparaten o Papierindustrie o Transport o IT en ecom Zetel : Naam contactpersoon : : Bankrekening (IBAN) : BIC : 2. Gedekte landen: België, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland. 3. Jaaromzet / Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling / Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling per Klant / Premie : Jaaromzet ( ) 3.1 Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling van de Polis ( ) 3.2 Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling per Klant ( ) 3.3 Premie ( ) (exclusief taksen) Maak uw keuze Basisdekking Verhoogde dekking tot tot tot tot tot tot tot tot tot

2 Bijzondere voorwaarden 4. Gedekt Percentage / Maximale betalingstermijnen / Administratiekosten : Grade Klant Type dekking 4.1 Gedekt Percentage 4.2 Maximale Betalingstermijnen Geen Grade Klant aangevraagd Basis 60% 90 dagen na factuurdatum 1 tot 6 Verhoogd 90% of 60 dagen na einde factuurmaand (of een 7 Basis 60% kortere maximale Geen betalingstermijn zoals 8 tot 10 0% bepaald in de wet die het leveringscontract regelt) 4.3 Jaarlijkse Administratiekosten (exclusief BTW) 250 (voor het administreren van de Polis, de EOLIS toegang met inbegrip van alle Grade aanvragen en monitoring) 5. Verklaring : De ondergetekende, bovengenoemde Verzekerde, aanvaardt hierbij het verzekeringsaanbod van Euler Hermes Europe N.V. met toepassing van de onderliggende Bijzondere Voorwaarden en de aan de verzekerde overhandigde Simplicity Algemene Voorwaarden (samen de Polis ), die de Verzekerde gelezen en begrepen heeft. De ondergetekende gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Polis een bindend karakter krijgt door de ondertekening van dit document. Opdat de Verzekerde Vorderingen gedekt zouden zijn en blijven onder deze Polis, garandeert de ondergetekende Verzekerde uitdrukkelijk dat de informatie in deze Bijzondere Voorwaarden volledig, juist en nauwkeurig is, en dat de Verzekerde Euler Hermes Europe N.V. onmiddellijk zal verwittigen in geval van een belangrijke wijziging in de door de Verzekerde verstrekte informatie, of van enig ander feit dat een invloed zou kunnen hebben op de risico s die door deze Polis zijn verzekerd. De onderliggende verklaringen en garanties houden geen beperking in op de wettelijke verplichting om steeds te goeder trouw te handelen. Inwerkingtreding Polis (1 e van de maand) : Handtekening van gemachtigde ondertekenaar(s) : Naam : Functie : Datum :

3 Poliskenmerken Voornaamste kenmerken van de Polis : Duur van de polis Gedekte Risico s Uitgesloten Risico s Maximale Betalingstermijnen Jaarlijkse Maximale schadeloosstelling van de Polis Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling per Klant Dekking (Verzekerd Percentage) Dekkingsstop Interventiedrempel Schadeaangifte van onbetaalde vorderingen Uitbetaling van Schadevergoeding Premie Recuperaties Administratiekosten Incassokosten Polisbeheer Goede huisvader Voorwaarden van de Polis Oorspronkelijke verzekeringstermijn van één jaar automatisch verlengbaar voor gelijke duur. De polis is opzegbaar per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen vóór het einde van ieder Polisjaar. Onbetaalde Verzekerde vorderingen vervat in facturen en bij Euler Hermes Europe ingediend voor incasso (ook wanneer de Klant insolvent is). Overheidsmaatregelen, fraude, verbonden partijen, privépersonen, overheidsinstellingen, BTW en andere taksen, wisselkoersrisico, intresten en schadevergoedingen, betwiste facturen. Meest gunstige betalingstermijnen die aan de Klanten kunnen gegeven worden: 90 dagen na factuurdatum of 60 dagen na einde factuurmaand (of een kortere maximale betalingstermijn zoals bepaald in de wet die het leveringscontract regelt). Maximumbedrag dat kan uitbetaald worden in het kader van de Polis met betrekking tot alle Verzekerde vorderingen ingediend betreffende alle Klanten gedurende één Polisjaar. Maximumbedrag dat kan uitbetaald worden in het kader van de Polis met betrekking tot alle Verzekerde vorderingen ingediend betreffende één Klant gedurende één Polisjaar. Geen Grade Klant aangevraagd : 60% Grade Klant 1 tot 6 : 90% Grade Klant 7 : 60% Grade Klant 8 tot 10 : 0% (geen dekking) Geen dekking voor facturen die betrekking hebben op Leveringen van meer dan 60 dagen na de vervaldatum van een onbetaalde factuur of wanneer de Klant op dat ogenblik insolvent was. Geen dekking indien de openstaande vordering in hoofdsom minder dan 250 euro bedraagt. Verzekerde vorderingen moeten ingediend worden: (i) Als de Klant insolvent is: ongeacht of de facturen al dan niet vervallen zijn, binnen de 30 dagen na de datum van insolventie (of 30 dagen vóór de laatste dag waarop de verzekerde wettelijk verplicht is om zijn vorderingen tegen de insolvente Klant in te dienen, indien dit vroeger is); of (ii) Als de Klant niet insolvent is: binnen de 120 dagen na de oorspronkelijke datum waarop een factuur die door de Klant verschuldigd is, voor het eerst vervalt. Binnen de 120 dagen na indiening. Vast bedrag vooraf betaalbaar bij de start van ieder Polisjaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de consumptieprijzenindex bij het begin van elk Polisjaar. Geïnde bedragen pro rata verdeeld overeenkomstig de verhouding tussen de Verzekerde vorderingen en de totale vordering op de Klant. 250 euro vooraf betaalbaar bij de start van ieder Polisjaar. Omvat het administreren van de polis, de EOLIS toegang, alle Grade aanvragen en monitoring. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de consumptieprijzenindex bij het begin van elk Polisjaar. Incassotarieven gefactureerd in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Incassobeheerder zijn verzekerbaar in het kader van de Polis. Via ons on line systeem EOLIS. De Verzekerde moet alle maatregelen nemen om elk verlies in het kader van de Polis te vermijden of te beperken. Voor de volledige voorwaarden van de Polis verwijzen wij naar de Simplicity Algemene en Bijzondere Voorwaarden. NV BANK REKENING IBAN BIC onder 56 codenummer Bruxelles-Brussel FORTIS GEBABEBB36A en ING BBRUBEBB100 beoefenen KBC KREDBEBB ) A

4 Algemene Voorwaarden 1. Voorwerp van de polis 1.1 De verzekeraar onder deze Polis is Euler Hermes Europe N.V. De vet gedrukte woorden worden gedefinieerd in artikel 11 van de algemene voorwaarden. 1.2 Op voorwaarde dat is voldaan aan alle voorwaarden van de onderliggende Polis, zal de verzekeraar overgaan tot schadeloosstelling voor de onbetaalde Verzekerde Vorderingen en dit binnen de 120 dagen na het indienen van een geldige Schadeaangifte van een onbetaalde schuldvordering conform aan de bepalingen van de onderliggende Polis. 1.3 Op voorwaarde dat de verschuldigde premie en administratiekosten volledig zijn betaald, zal de dekking in het kader van de onderliggende Polis lopen voor de Levering van goederen of de prestatie van diensten vanaf de Aanvangsdatum, en dit voor het eerste Polisjaar. De Polis zal stilzwijgend verlengd worden, telkens voor een nieuwe gelijke duur, tenzij de Polis op schriftelijke wijze door de verzekeraar of de verzekerde wordt opgezegd, minstens 60 dagen vóór het einde van ieder Polisjaar. 2. Verzekerde vorderingen 2.1 Opdat de vorderingen van de verzekerde verzekerd zouden zijn onder deze Polis, moeten ze het voorwerp uitmaken van facturen die binnen de 30 dagen na Leveringsdatum zijn uitgevaardigd en moeten ze betrekking hebben op goederen en/of diensten Geleverd : a. na de Aanvangsdatum en vóór de datum waarop de onderliggende Polis een einde neemt; b. aan een Klant gevestigd in een land dat is opgenomen in de lijst vermeld in Artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden; c. aan betalingsvoorwaarden die niet gunstiger zijn voor de Klant dan de Maximale Betalingstermijnen; en d. op grond van een verkoop- of leveringscontract met de Klant, dat met een geschrift kan worden bewezen (en dat, in geval van Levering van goederen, in een geldig en tegenstelbaar eigendomsvoorbehoud voorziet). 2.2 De verzekeraar kan, mits een schriftelijke kennisgeving, de lijst met gedekte landen, zoals vermeld in Artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden, wijzigen. Deze wijziging wordt afdwingbaar voor alle Geleverde goederen en gepresteerde diensten die plaatsvinden vanaf de 5 de dag volgend op de datum van kennisgeving. 3. Beperking van de schade en maximaliseren van incasso Teneinde de dekking van de onder deze Polis Verzekerde Vorderingen te vrijwaren, is het noodzakelijk dat : a. de verzekerde als goede huisvader handelt en redelijke zorg en voorzichtigheid aan de dag legt en alle maatregelen neemt om een eventuele schade in het kader van de onderliggende Polis te vermijden of zoveel mogelijk te beperken; b. de verzekeraar onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van elke mogelijke omstandigheid die het risico op nietbetaling van een Verzekerde Vordering zou kunnen verhogen, en de verzekerde alle redelijke instructies volgt die de verzekeraar geeft om het risico op Insolventie in het kader van de onderliggende Polis te verminderen; en c. indien de Klant Insolvent is, alle nodige maatregelen worden genomen teneinde het bedrag van de openstaande facturen te recupereren en het nodige wordt gedaan om het eigendomsvoorbehoud te laten gelden. 4. Grade klant, Verzekerd Percentage en Maximale Schadeloosstelling 4.1 De Grade Klant mag voor niets anders gebruikt worden dan voor de doelstellingen die verband houden met de onderliggende Polis. 4.2 Het Verzekerd Percentage dat van toepassing is op een aangifte van onbetaalde schuldvordering op een Klant, varieert naargelang de Grade Klant, zoals uiteengezet in Artikel 4.1 van de Bijzondere Voorwaarden. 4.3 Wanneer de verzekeraar een Grade Klant wijzigt, zal het toepasselijk Verzekerd Percentage automatisch gewijzigd worden. Deze wijziging wordt op schriftelijke wijze ter kennis gebracht en de aanpassing zal van toepassing zijn op de goederen die geleverd zijn of diensten die gepresteerd werden (Geleverde goederen en diensten) 30 dagen na de datum van de schriftelijke kennisgeving 4.4 De Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling per Klant verschilt naargelang de Grade Klant en de door de verzekerde gekozen Jaaromzet, zoals uiteengezet in Artikel 3.2 van de Bijzondere Voorwaarden. De Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling van de Polis varieert naargelang de door de verzekerde gekozen Jaaromzet, zoals uiteengezet in Artikel 3.1 van de Bijzondere Voorwaarden. 5. Schadeaangifte en incasso 5.1 Om een aangifte te doen van onbetaalde vordering in toepassing van deze Polis, moet de verzekerde een aangifteformulier indienen, samen met alle facturen die de betrokken Klant verschuldigd is (ongeacht of deze facturen verband houden met de Verzekerde Vordering), evenals alle relevante documenten ter staving van de aangifte en dit binnen de volgende termijnen : a. in geval van Insolventie van de Klant en ongeacht of de facturen al dan niet op vervaldag zijn : binnen de 30 dagen na de datum van Insolventie (of, voorzover dit vroeger is, ten minste 30 dagen vóór de laatste dag waarop de vorderingen op de Insolvente Klant wettelijk gezien moeten zijn ingediend); of b. in geval de Klant niet Insolvent is : binnen de 120 dagen na de Eerste Vervaldag. 5.2 Indien een factuur opeisbaar is en de relevante Klant op een later tijdstip Insolvent wordt, moet het aangifteformulier ingediend zijn binnen de termijn zoals bepaald in Artikel 5.1 a van de algemene voorwaarden (of binnen de oorspronkelijke termijn zoals bepaald in Artikel 5.1 b van de algemene voorwaarden indien dit vroeger is). 5.3 Indien een factuur opeisbaar is en er geen aangifte werd gedaan binnen de termijnen zoals bepaald in Artikel 5.1 b van de algemene voorwaarden, dan kan er geen aangifte meer worden gedaan wanneer de Klant later Insolvent wordt. 5.4 Door de aangifte van een schadegeval met betrekking tot een Klant, komt er automatisch en dus van rechtswege, zonder verdere formaliteiten een einde aan de dekking in het kader van deze Polis voor die specifieke Klant. 6. Berekening van de Schadevergoeding, uitbetaling en bestemming van Recuperaties 6.1 Om het bedrag van de schadevergoeding onder de Polis te bepalen, zal eerst de som worden berekend van : a. de Verzekerde vorderingen ingediend samen met het aangifteformulier, met inbegrip van eventuele transport-, verpakkings- en verzekeringskosten aangerekend aan de Klant en vervat in dezelfde originele factuur als deze die de Geleverde goederen en bijhorende belastingen (met uitzondering van BTW en gelijkaardige verkoopbelastingen) tot voorwerp heeft, en b. de Verzekerbare Incassokosten. c. te verminderen met : de Recuperaties ontvangen vóór de datum van uitbetaling van de Schadevergoeding, en de waarde van eventuele rechten van eigendomsvoorbehoud, garanties of andere zekerheden of waarborgen zoals die blijken uit de algemene verkoopsvoorwaarden van de verzekerde en die niet zijn uitgewonnen, en NV 56 BANK REKENING IBAN BIC onder Credit Insurance Belgium NV codenummer 0418 om de takken Bruxelles-Brussel FORTIS GEBABEBB36A Krediet (tak 14) en beoefenen ING BBRUBEBB ) KBC KREDBEBB A

5 Algemene Voorwaarden alle eventuele rechten op schuldvergelijk, kortingen of gelijkaardige rechten die de Klant tegenover de verzekerde zou kunnen hebben. Het op deze basis berekende bedrag zal eerst worden toegewezen aan de oudste Verzekerde Vorderingen en vervolgens chronologisch aan de meest recente Verzekerde Vorderingen. 6.2 Vervolgens zullen op het resulterende bedrag de volgende zaken worden toegepast : a. het Verzekerd Percentage zoals bepaald in Artikel 4.1 van de Bijzondere Voorwaarden; dan b. de Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling per Klant zoals bepaald in Artikel 3.2 van de Bijzondere Voorwaarden; dan c. de Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling van deze Polis zoals bepaald in Artikel 3.1 van de Bijzondere Voorwaarden. 6.3 Op voorwaarde dat er is voldaan aan alle voorwaarden van de onderliggende Polis, zal de schadevergoeding worden uitbetaald binnen de 120 dagen na de datum waarop een geldige aangifte van onbetaalde vordering in het kader van de onderliggende Polis is ingediend. De vergoeding zal in Euro worden uitbetaald. Indien er een omzetting nodig is van een vreemde valuta naar Euro, zal dit gebeuren op basis van de wisselkoers zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank op de dag van de betaling. 6.4 Vóór de Eerste Vervaldag (of de datum van de Insolventie indien deze eerder optreedt), zullen alle Recuperaties gebruikt worden om de vordering te voldoen, gerekend vanaf de oudste vordering tot de meest recente vordering. 6.5 Na de Eerste Vervaldag (of de datum van de Insolventie indien deze eerder optreedt) maar vóór de betaling van de schadevergoeding, zullen alle Recuperaties proportioneel worden verdeeld tussen de verzekeraar en de verzekerde en dit op basis van de verhouding tussen de waarde van gedekte vorderingen en de totale waarde van alle bij het aangifteformulier ingediende facturen. Het deel van de Recuperaties dat toekomt aan de verzekerde zal toegewezen worden aan dat deel van de openstaande vordering dat de Verzekerde Vorderingen overstijgt tot dit bedrag volledig is gerecupereerd. Het deel van de Recuperaties dat toekomt aan de verzekeraar zal gebruikt worden om het openstaande bedrag van de Verzekerde Vorderingen te verminderen. 6.6 Na betaling van de schadevergoeding, zullen alle Recuperaties tussen de verzekerde en de verzekeraar worden verdeeld. Het deel dat toekomt aan de verzekeraar zal berekend worden in overeenstemming met de verhouding zoals bepaald in Artikel 6.5 van de algemene voorwaarden en alle andere bedragen zullen aan de verzekerde toekomen. f. voor bedragen gefactureerd ten titel van BTW of andere belastingen, interesten of schadevergoedingen, noch voor verliezen geleden ten gevolge van een wisselkoersrisico g. betreffende facturen die het voorwerp zijn van een Geschil 8. Premie en kosten 8.1 De verzekerde moet voor ieder Polisjaar het premiebedrag zoals bepaald in Artikel 3.3 van de Bijzondere Voorwaarden betalen, evenals de jaarlijkse administratiekosten zoals bepaald in Artikel 4.3 van de Bijzondere Voorwaarden (desgevallend aangepast overeenkomstig Artikel 8.3 van de algemene voorwaarden), samen met alle toepasselijke Verzekeringspremietaksen. Er wordt slechts dekking verleend onder de onderliggende Polis indien alle bedragen verschuldigd voor het relevante Polisjaar volledig zijn betaald. De Verzekeringspremietaks zal aangerekend worden op het volledige bedrag van de door de verzekerde te betalen premie. 8.2 Bij aanvang van ieder Polisjaar kan de verzekerde kiezen voor een hogere dekkingsgraad dan deze die beschikbaar is (volgens de bepalingen van Artikel 3.1 van de Bijzondere Voorwaarden) op basis van de omzetschijf die op de verzekerde bedrijfsmatig van toepassing is, en dit door een hogere omzetschijf te kiezen. De verzekerde kan geen lagere omzetschijf kiezen dan de schijf die effectief van toepassing is op diens bedrijvigheid. 8.3 Op het einde van ieder Polisjaar worden de premie en administratiekosten voor het volgende Polisjaar naar boven aangepast overeenkomstig de consumptieprijzenindex van toepassing in het land waar de verzekerde is gevestigd. 8.4 Met betrekking tot alle facturen die bij de verzekeraar worden ingediend (ongeacht of dit al dan niet Verzekerde Vorderingen zijn), moet de verzekerde aan de Incassobeheerder betalen : a. de Incassokosten in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Incassobeheerder b. indien van toepassing, alle gerechtskosten, kosten van juridische bijstand, vergoedingen en andere aan derden verschuldigde kosten. 9. Automatische beëindiging Deze Polis zal onmiddellijk eindigen indien de verzekerde zijn activiteiten stopzet of onderbreekt of indien de verzekerde Insolvent wordt. 10. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid Deze Polis is onderworpen aan het recht van het land waar de verzekerde zijn voornaamste zetel heeft, en elk geschil voortvloeiende uit of in verband met deze Polis, zal uitsluitend beslecht worden door de Rechtbanken van dat land. 7. Uitsluitingen 7.1 De Polis voorziet geen dekking voor schade : a. wanneer de totale schuldvordering die een Klant verschuldigd is minder dan 250 Euro bedraagt; b. wanneer er leveringen worden gedaan aan een Klant die Insolvent was op het ogenblik van de Levering (ongeacht of er al dan niet een formele Insolventieprocedure werd opgestart); c. wanneer er leveringen worden gedaan aan een Klant meer dan 60 dagen na de Eerste Vervaldag. d. In geval van overheidsmaatregelen, natuur- of nucleaire rampen, of frauduleuze handelingen gepleegd door de verzekerde, diens tussenpersonen of onderaannemers; e. wanneer er leveringen worden gedaan aan een Klant met wie de verzekerde verbonden is door middel van aandeelhouderschap, op wie de verzekerde invloed, zeggenschap of controle heeft, of leveringen aan particulieren of aan overheidsinstellingen;

6 Algemene Voorwaarden 11. Definities Aanvangsdatum betekent de datum waarop de dekking begint te lopen met betrekking tot de goederen en diensten die door de verzekerde aan een Klant zijn Geleverd, zoals uiteengezet in Artikel 5 van de Bijzondere Voorwaarden. Bijzondere Voorwaarden betekent dat deel van de Polis met als titel Bijzondere Voorwaarden en door de verzekerde ondertekend ter bevestiging dat de Polis bindend is. Eerste Vervaldag betekent de oorspronkelijke datum waarop een factuur die verschuldigd is door een Klant (al dan niet een Verzekerde Vordering) voor het eerst achterstallig wordt. Geleverd en Levering betekent (a) goederen die overhandigd zijn aan de eerste onafhankelijke vervoerder ten einde te worden getransporteerd naar de plaats waar de Klant de goederen in ontvangst moet nemen of (b) als er geen onafhankelijke vervoerder is, de situatie waarbij de goederen afgeleverd worden aan de Klant of aan een derde tussenpersoon, die ingestemd heeft om de goederen voor de Klant in bewaring te nemen of (c) diensten die zijn uitgevoerd zoals contractueel voorzien. Geschil betekent elke niet-opgeloste onenigheid tussen de verzekerde en een Klant met als gevolg dat de Klant weigert een Verzekerde Vordering geheel of gedeeltelijk te betalen. Een Geschil eindigt wanneer de aansprakelijkheid van de Klant voor het volledige bedrag van de Verzekerde Vordering wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of een definitieve bindende uitspraak van de rechtbank of een scheidsrechterlijke beschikking. Grade Klant betekent de door de verzekeraar opgemaakte beoordeling van de kredietwaardigheid van een Klant, zoals aan de verzekerde schriftelijk ter kennis gebracht in antwoord op diens vraag naar een Grade Klant. Incassobeheerder betekent het lid van de Euler Hermes Groep dat door de verzekeraar is opgedragen om te proberen de onbetaalde facturen te innen, na het indienen van een vordering. Insolventie en Insolvent betekent: (a) een situatie waarbij een curator of een ander gelijkaardig mandataris is aangesteld over de Klant van de verzekerde of (b) waarbij een collectief akkoord is goedgekeurd en bindend opgelegd aan de Klant en al diens schuldeisers of (c) een situatie die door de verzekeraar als gelijkaardig wordt beschouwd aan de bovengenoemde situaties. (Voor wat artikel 9 van de algemene voorwaarden betreft zal een verwijzing in deze definitie naar de Klant, geïnterpreteerd worden als een verwijzing naar de verzekerde). Maximale Betalingstermijnen betekent de meest gunstige betalingstermijnen die de verzekerde kan geven aan een Klant opdat de betreffende factuur nog in aanmerking zou komen als een Verzekerde Vordering, zoals nader bepaald in artikel 4.2 van de Bijzondere Voorwaarden (of elke andere kortere maximale betalingstermijn zoals bepaald in de wet die van toepassing is op het Leveringscontract). Polis betekent deze Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en eventuele Grade Klant die aan de verzekerde zijn afgeleverd. Polisjaar betekent de termijn van één jaar vanaf de Aanvangsdatum, en daaropvolgende termijnen van één jaar bij automatische verlenging van de Polis, tenzij beëindigd in overeenstemming met de bepalingen zoals vervat in artikel 1.3 van de algemene voorwaarden. Recuperaties betekent (a) geld ontvangen van de Klant of iemand die optreedt voor rekening van de Klant of (b) dividenden ontvangen of verschuldigd uit de massa van de insolvente Klant of (c) schadevergoedingen, garanties of andere zekerheden die zijn uitgewonnen of (d) goederen die zijn gerecupereerd en verkocht of (e) tegenvorderingen of compensaties die zijn toegepast of die tegenstelbaar zijn of (f) andere voordelen of rechtsvorderingen die beschikbaar zijn tegenover de Klant of een derde. Verzekerbare Incassokosten betekent op de datum van de betaling van de schadeloosstelling, de incassokosten die door de verzekerde aan de Incassobeheerder worden betaald in overeenstemming met artikel 8.4.a van de algemene voorwaarden. Incassokosten gefactureerd in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Incassobeheerder zijn verzekerbaar in het kader van de Polis. Verzekerd Percentage betekent de verhouding van het totale bedrag aan onbetaalde Verzekerde Vorderingen die door een Klant verschuldigd zijn, en die in aanmerking zou kunnen komen voor schadeloosstelling op grond van deze Polis. Verzekerde betekent de rechtspersoon zoals nader bepaald in Artikel 1 van de Bijzondere Voorwaarden. Verzekerde Vordering betekent een factuur die de verzekerde heeft geadresseerd aan een Klant met betrekking tot goederen en/of diensten die aan die Klant Geleverd zijn, in overeenstemming met artikel 2.1 van de algemene voorwaarden en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de onderliggende Polis. Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling per Klant betekent het maximumbedrag dat door de verzekeraar te betalen is in het kader van deze Polis met betrekking tot alle vorderingen die door de verzekerde worden ingediend gedurende een Polisjaar in verband met een Klant, zoals uiteengezet in Artikel 3.2 van de Bijzondere Voorwaarden. Jaarlijkse Maximale Schadeloosstelling van deze Polis betekent het totale maximumbedrag dat door de verzekeraar te betalen is in toepassing van deze Polis met betrekking tot alle aangiftes van onbetaalde schuldvorderingen die door de verzekerde worden ingediend gedurende een Polisjaar in verband met alle Klanten, zoals uiteengezet in Artikel 3.1 van de Bijzondere Voorwaarden. Jaaromzet betekent de jaaromzet voor een Polisjaar zoals door de verzekerde aangegeven in Artikel 3 van de Bijzondere Voorwaarden. Klant betekent een rechtspersoon waaraan de Verzekerde goederen en/of diensten heeft geleverd en gefactureerd, gevestigd in een land dat voorkomt op de lijst zoals opgenomen in Artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden.

Polisoverzicht Simplicity (versie 2016) polisperiode 1 jaar

Polisoverzicht Simplicity (versie 2016) polisperiode 1 jaar Polisoverzicht Simplicity (Verzekeringsaanbod geldig 30 dagen na ontvangstdatum) 1. Gegevens Verzekerde : Maatschappelijke benaming (of naam van de zaak in geval van een zelfstandige ( de Verzekerde )

Nadere informatie

Debiteuren Comfort Plan

Debiteuren Comfort Plan Euler Hermes Nederland Debiteuren Comfort Plan Algemene Polisvoorwaarden Nummer 0415 Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl NL Debiteuren Comfort Plan Algemene Voorwaarden 0415 DEF pag.

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF art.1 Toepassingsgebied Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van en op alle bestellingen gericht aan Y&S Transport

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische BELGACAP De Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering 1. Praktische Gids Dankzij BELGACAP, de Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering, kunt u bepaalde van de u door Atradius geleverde

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING. 1. Opdracht

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING. 1. Opdracht ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING 1. Opdracht 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst (hierna genoemd : de Opdracht ) met B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde Het valt

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door onderhavige voorwaarden, die er een integraal onderdeel van uitmaken

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Budgetplan Algemene Voorwaarden

Budgetplan Algemene Voorwaarden Budgetplan Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Budgetplan Inhoud I. 3 Mandaat Baloise Insurance Deelnemende polissen Voorwaarden Aanvang Budgetplan Inning Toekenning van reeds betaalde sommen Voorbeeld

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

Simplicity. Werking van het product. Den Bosch, 2015

Simplicity. Werking van het product. Den Bosch, 2015 Simplicity Werking van het product Den Bosch, 2015 Agenda 1 Risico s in de MKB Markt 2 Simplicity: Innovatief en eenvoudig 3 Vooraf een vaste prijs, geen verrassingen 4 De werking van de verzekering 5

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Tarieven Day Definite (export)

Tarieven Day Definite (export) Tarieven Day Definite (export) Tarief per zending DHL EUROPLUS Weight (kg) Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 5 19,26 26,25 32,73 36,38 47,71 51,05 54,61 10 19,81 27,35 34,08 42,05 60,13

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. "Sony BRAVIA Actie"

Algemene voorwaarden. Sony BRAVIA Actie Algemene voorwaarden "Sony BRAVIA Actie" 1. De aanbieder van de Sony BRAVIA Actie (de "actie") is Home Entertainment & Sound Europe, een divisie van Sony Europe Limited ("Sony"), met vestigingsadres The

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden DW 24186 Vooraf DEWISPELAERE ADVOCATEN doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen advocaat en

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Jerry VANBELLEGHEM. Mr. Jerry VANBELLEGHEM is advocaat in België, en is ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden

CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp T: 020 655 3000 F: 020 653 1534 KvK Amsterdam 34090783 E: info@intercityzakelijk.nl W: www.intercityzakelijk.nl ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden")

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de Algemene Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden") Artikel 1. Definities EPAC: EPAC Property Counselors B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Praktische gids voor uw polis B2C Protect

Praktische gids voor uw polis B2C Protect Praktische gids voor uw polis B2C Protect Welkom bij Atradius Beste klant, Welkom bij Atradius! Bedankt voor het vertrouwen dat u in ons stelt door ondertekening van het aanhangsel aan uw polis, voor

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Particuliere Huurvoorwaarden Multirent B.V.

Algemene Particuliere Huurvoorwaarden Multirent B.V. Algemene Particuliere Huurvoorwaarden Multirent B.V. Kilometrage De tarieven zijn inclusief het aantal aangegeven vrije kilometers en eventueel geoffreerde extra kilometers. Huur vanaf 1 maand (30 huurdagen).

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F.

Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F. Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F. Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F. Opdrachten (algemeen) Vrachtbrieven: Voor iedere opdracht binnen Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0439 133 351 Fortis 285-0279431-03 - ING 385-0536470-26 - KBC 465-0102401-01

Ondernemingsnummer 0439 133 351 Fortis 285-0279431-03 - ING 385-0536470-26 - KBC 465-0102401-01 Coenstraat 57, 1747 Opwijk - Belgium +32 477 72 62 68 info@thisconnect.be Ondernemingsnummer 0439 133 351 Fortis 285-0279431-03 - ING 385-0536470-26 - KBC 465-0102401-01 Algemene verkoopsvoorwaarden 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) 1. INLEIDING De klant wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden ongeacht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Toepassingsgebied Deze overeenkomst heeft betrekking op alle last mile activiteiten en eventuele optionele prestaties die uitgevoerd worden voor de aanvrager en betrekking

Nadere informatie

Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel

Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S.

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

EUKnet. Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen;

EUKnet. Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen; Algemene Contractvoorwaarden EUKnet Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Contractvoorwaarden Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen; Dienst

Nadere informatie

Krediet Management Brief

Krediet Management Brief Krediet Management Brief in samenwerking met Instituut voor Kredietmanagement van Vlerick Leuven Gent Management School KREDIETVERZEKERINGEN Krediet Management Brief 9 01 1. Kredietverzekering: wat? Kredietverzekering

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (gewijzigd per 1 september 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN (gewijzigd per 1 september 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN (gewijzigd per 1 september 2016) van TOP EXPERTISE B.V. Deze gewijzigde algemene voorwaarden van Top Expertise B.V. zijn aangepast door Steijns Legal. Meer info op www.steijns-legal.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL 1.0 Offertes en prijswijzigingen 1.1 Alle door RBC gedane offertes zijn vrijblijvend 1.2 RBC behoudt zich te allen tijde het recht voor

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Whitepaper Handvatten Incassokosten vanaf 2012 oktober 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Wanneer is de nieuwe regeling van toepassing? 4 1.1 Consument

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Welkom in de wereld van DHL. Inhoud

Welkom in de wereld van DHL. Inhoud Transittijden en tarieven Day Definite-services 2014 DHL Express 2 Welkom in de wereld van DHL DHL Express geeft u direct inzicht in de standaardtarieven en doorlooptijden die van toepassing zijn op uw

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: a. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie