Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet medezeggenschap werknemers) Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. llen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: lzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen van overgangs- en invoeringsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap werknemer alsmede in verband hiermee enige wetten aan te passen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: HOOFDSTUK 1. WIJZIGING VN VERSCHILLENDE WETTEN rbeidsomstandighedenwet 1998 RTIKEL I De rbeidsomstandighedenwet 1998 wordt gewijzigd als volgt: rtikel 1, derde lid, wordt gewijzigd als volgt: 1. Onderdeel b komt te luiden: b. de ondernemingsraad: de ondernemingsraad, bedoeld in de Wet medezeggenschap werknemers;. 2. Onderdeel c komt te luiden: c. de personeelsvertegenwoordiging: de personeelsvertegenwoordiging, bedoeld in de Wet medezeggenschap werknemers;. In artikel 14, tweede lid, vervalt de derde volzin. KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2005 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 1

2 rbeidstijdenwet RTIKEL II rtikel 1:6 van de rbeidstijdenwet wordt gewijzigd als volgt: 1. Onderdeel a komt te luiden: a. de ondernemingsraad, bedoeld in de Wet medezeggenschap werknemers;. 2. Onderdeel b komt te luiden: b. de personeelsvertegenwoordiging, bedoeld in de Wet medezeggenschap werknemers;. 3. Onderdeel f komt te luiden: f. een medezeggenschapsregeling voor de in artikel 2:1, onderdeel d, van de Wet medezeggenschap werknemers bedoelde ambtenaren. urgerlijk Wetboek RTIKEL III oek 2 van het urgerlijk Wetboek wordt gewijzigd als volgt: In de artikelen 63e, 157 lid 1 en 267 lid 1 wordt «Wet op de ondernemingsraden» telkens vervangen door: Wet medezeggenschap In de artikelen 314 lid 4 en 334h lid 4 wordt na «ondernemingsraad» telkens ingevoegd:, bedoeld in de Wet medezeggenschap werknemers,. RTIKEL IV oek 7 Titel 10 van het urgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: In artikel 665a wordt «krachtens artikel 35c, eerste lid, of artikel 35d, eerste lid, van de Wet op de ondernemingsraden» vervangen door: krachtens de Wet medezeggenschap In artikel 670 lid 4 wordt «van een vaste commissie van die raden of van een onderdeelcommissie van de ondernemingsraad» vervangen door: van een commissie van die raden indien met toepassing van artikel 5:4, tweede lid, van de Wet medezeggenschap werknemers bevoegdheden aan die commissie zijn overgedragen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 2

3 C rtikel 670a wordt gewijzigd als volgt: 1. In lid 1, onderdeel a, vervalt «of van een commissie van die raden». 2. Lid 1, onderdeel b, vervalt. 3. De onderdelen c en d van lid 1 worden geletterd tot b en c. Mediawet RTIKEL V In artikel 18a, derde lid, van de Mediawet wordt na «ondernemingsraden» ingevoegd:, bedoeld in de Wet medezeggenschap werknemers,. TNO-wet RTIKEL VI In artikel 1 van de TNO-wet wordt na onderdeel c onder wijziging van de punt in een puntkomma een nieuwonderdeel toegevoegd, luidende: d. de ondernemingsraad: de ondernemingsraad, bedoeld in de Wet medezeggenschap Wet aanpassing arbeidsduur RTIKEL VII In artikel 1 van de Wet aanpassing arbeidsduur worden na onderdeel b onder wijziging van de punt in een puntkomma twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende: c. de ondernemingsraad: de ondernemingsraad, bedoeld in de Wet medezeggenschap werknemers; d. de personeelsvertegenwoordiging: de personeelsvertegenwoordiging, bedoeld in de Wet medezeggenschap Wet algemene regels herindeling RTIKEL VIII In artikel 79, eerste lid, van de Wet algemeen regels herindeling wordt na «ondernemingsraden» ingevoegd:, bedoeld in de Wet medezeggenschap Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs RTIKEL IX rtikel 1, eerste lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs wordt gewijzigd als volgt: 1. Onderdeel d komt te luiden: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 3

4 d. onderneming: de onderneming, bedoeld in de Wet medezeggenschap 2. Na onderdeel d worden onder wijziging van de punt in een puntkomma twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende: e. de ondernemingsraad: de ondernemingsraad, bedoeld in de Wet medezeggenschap werknemers; f. de personeelsvertegenwoordiging: de personeelsvertegenwoordiging, bedoeld in de Wet medezeggenschap Wet arbeid en zorg RTIKEL X In artikel 1:1 Wet arbeid en zorg worden na onderdeel b onder wijziging van de punt in een puntkomma twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende: c. de ondernemingsraad: de ondernemingsraad, bedoeld in de Wet medezeggenschap werknemers; d. de personeelsvertegenwoordiging: de personeelsvertegenwoordiging, bedoeld in de Wet medezeggenschap Wet bescherming persoonsgegevens RTIKEL XI In artikel 22, derde lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt «Wet op de ondernemingsraden» vervangen door: Wet medezeggenschap Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen RTIKEL XII In artikel 21, tweede lid, eerste volzin, van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen wordt na «ondernemingsraad» ingevoegd:, bedoeld in de Wet medezeggenschap werknemers,. Wet medezeggenschap onderwijs 1992 RTIKEL XIII rtikel 35 van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 komt met opschrift te luiden: Wet medezeggenschap werknemers rtikel 35 De Wet medezeggenschap werknemers is niet van toepassing op de scholen in de zin van deze wet. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 4

5 Wet melding collectief ontslag RTIKEL XIV De Wet melding collectief ontslag wordt gewijzigd als volgt: In artikel 1 wordt na onderdeel d, onder wijziging van de punt in een puntkomma, een nieuwonderdeel toegevoegd, luidende: e. de ondernemingsraad: de ondernemingsraad, bedoeld in de Wet medezeggenschap In artikel 4, vierde lid, onderdeel b, wordt «als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Wet op de ondernemingsraden» vervangen door: als bedoeld in artikel 6:18 van de Wet medezeggenschap Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag RTIKEL XV In artikel 1, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt na onderdeel b onder wijziging van de punt in een puntkomma een nieuwonderdeel toegevoegd, luidende: c. de ondernemingsraad: de ondernemingsraad, bedoeld in de Wet medezeggenschap Wet op de economische delicten RTIKEL XVI an artikel 1, onder 4, wordt aan de opsomming toegevoegd: Wet medezeggenschap werknemers, de artikelen 9:3, tweede lid, en 9:7, zesde lid;. Wet op de rechterlijke organisatie RTIKEL XVII De Wet op de rechterlijke organisatie wordt gewijzigd als volgt: In artikel 15, zesde lid, wordt na «ondernemingsraad» ingevoegd:, bedoeld in de Wet medezeggenschap rtikel 66 wordt gewijzigd als volgt: 1. In het eerste lid wordt «artikel 26 van de Wet op de ondernemingsraden» vervangen door: artikel 9:7 van de Wet medezeggenschap Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 5

6 2. In het derde lid wordt «artikel 46d, onderdeel i, van de Wet op de ondernemingsraden» vervangen door: artikel 9:8 van de Wet medezeggenschap Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek RTIKEL XVIII De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt gewijzigd als volgt: In artikel 1.1 wordt na onderdeel u onder wijziging van de punt in een puntkomma een nieuwonderdeel toegevoegd, luidende: v. de ondernemingsraad: de ondernemingsraad, bedoeld in de Wet medezeggenschap In artikel 9.30, eerste lid, onderdeel a, wordt «de Wet op de ondernemingsraden met uitzondering van hoofdstuk VII» vervangen door: de Wet medezeggenschap Wet organisatie en bestuur gerechten RTIKEL XIX In artikel XI, zesde lid, tweede volzin, van de Wet organisatie en bestuur gerechten wordt na «ondernemingsraad» ingevoegd:, bedoeld in de Wet medezeggenschap werknemers,. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen RTIKEL XX In artikel 90, zesde lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen wordt «in artikel 46a van de Wet op de ondernemingsraden» vervangen door: in artikel 8:1 van de Wet medezeggenschap Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen RTIKEL XXI In artikel 3, derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt na «ondernemingsraad» ingevoegd:, bedoeld in de Wet medezeggenschap werknemers,. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 6

7 HOOFDSTUK 2. INTREKKING WETGEVING rbeidsomstandighedenwet 1998 RTIKEL XXII rtikel 60 van de rbeidsomstandighedenwet 1998 vervalt. rbeidstijdenwet RTIKEL XXIII rtikel 12:29 van de rbeidstijdenwet vervalt. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen RTIKEL XXIV rtikel XLII van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen vervalt. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen RTIKEL XXV rtikel 88 van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen vervalt. Wet op de ondernemingsraden RTIKEL XXVI De Wet op de ondernemingsraden wordt ingetrokken. Postbankwet RTIKEL XXVII rtikel 1, derde lid, van de Postbankwet vervalt. Wet N.V. RCC RTIKEL XXVIII rtikel 2, tweede lid, van de Wet N.V. RCC vervalt en het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 7

8 WetNVSDU RTIKEL XXIX rtikel 2, tweede lid, van de Wet NV SDU vervalt en het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid. Wet op de economische delicten RTIKEL XXX In artikel 1, onder 4, vervalt «Wet op de ondernemingsraden, de artikelen 26, zesde lid, en 36, zevende lid;. Wet tot oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt N.V. RTIKEL XXXI rtikel 2, tweede lid, van de Wet tot oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt N.V. vervalt en het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede onderscheidenlijk derde lid. Wet sociale werkvoorziening RTIKEL XXXII rtikel 20 van de Wet sociale werkvoorziening vervalt. HOOFDSTUK 3. OVERGNGS- EN INVOERINGSRECHT RTIKEL XXXIII De ondernemingsraden, die zijn ingesteld of in stand gehouden voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap werknemers, alsmede de centrale ondernemingsraden, groepsondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen die zijn ingesteld voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap werknemers, worden geacht te zijn ingesteld of in stand gehouden krachtens die wet. RTIKEL XXXIV Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap werknemers in een onderneming een ondernemingsraad is ingesteld krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan, blijft deze ondernemingsraad in stand totdat in die onderneming voor de eerste maal op grond van de Wet medezeggenschap werknemers de leden van de ondernemingsraad worden gekozen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 8

9 RTIKEL XXXV Een op grond van artikel 5 van de Wet op de ondernemingsraden verleende ontheffing van de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad, wordt geacht te zijn verleend op grond van de Wet medezeggenschap RTIKEL XXXVI Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap werknemers door de ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad of groepsondernemingsraad een commissie is ingesteld op grond van de Wet op de ondernemingsraden, blijft deze commissie in stand totdat in de betreffende onderneming voor de eerste maal op grond van de Wet medezeggenschap werknemers de leden van de ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad of groepsondernemingsraad worden gekozen. RTIKEL XXXVII Een op grond van artikel 8 van de Wet op de ondernemingsraden vastgesteld reglement wordt geacht te zijn vastgesteld op grond van artikel 5:2 van de Wet medezeggenschap RTIKEL XXXVIII Indien op grond van artikel 32, artikel 35 juncto artikel 32, onderscheidenlijk artikel 35c, tweede lid, juncto artikel 32 of artikel 35d, tweede lid, juncto artikel 32 van de Wet op de ondernemingsraden aan een ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad of groepsondernemingsraad onderscheidenlijk een personeelsvertegenwoordiging verdere bevoegdheden zijn toegekend dan de in die wet genoemde of aanvullende voorschriften over de toepassing van het bij of krachtens die wet bepaalde zijn gegeven, worden die bevoegdheden geacht te zijn toegekend of worden die voorschriften geacht te zijn gegeven op grond van de Wet medezeggenschap RTIKEL XXXIX 1. rtikel 18, tweede en derde lid, van de Wet op de ondernemingsraden, ten aanzien van het aantal dagen gedurende welke de leden van een in artikel XXXIII of artikel XXXIV bedoelde ondernemingsraad en de leden van de in artikel XXXVI bedoelde commissies van die ondernemingsraad de gelegenheid hebben scholing en vorming te ontvangen, blijft van toepassing totdat in de betreffende onderneming voor de eerste maal op grond van de Wet medezeggenschap werknemers de leden van de ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad onderscheidenlijk groepsondernemingsraad zijn gekozen. 2. rtikel 34, zesde en zevende lid, juncto artikel 18, derde lid, van de Wet op de ondernemingsraden ten aanzien van het aantal dagen gedurende welke de leden van een in artikel XXXIII bedoelde centrale ondernemingsraad of groepsondernemingsraad en de leden van de in artikel XXXVI bedoelde commissies van die raden de gelegenheid hebben scholing en vorming te ontvangen, blijft van toepassing totdat in de betreffende onderneming voor de eerste maal op grond van de Wet Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 9

10 medezeggenschap werknemers de leden van de centrale ondernemingsraad of groepsondernemingsraad zijn gekozen. RTIKEL XXXX rtikel 7: 670 lid 4 en artikel 7: 670a lid 1 van het urgerlijk Wetboek, zoals deze bepalingen luidden voor de inwerkingtreding van deze wet, zijn van toepassing op de leden van een op grond van artikel 15, tweede of derde lid, van de Wet op de ondernemingsraden ingestelde vaste commissie of onderdeelcommissie onderscheidenlijk op degenen die korter dan twee jaar geleden lid zijn geweest van een op grond van artikel 15 van die wet ingestelde commissie en de leden van een op grond van artikel 15, derde lid, van die wet ingestelde voorbereidingscommissie totdat in de betreffende onderneming voor de eerste maal op grond van de Wet medezeggenschap werknemers de leden van de ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad of groepsondernemingsraad worden gekozen. RTIKEL XXXXI 1. Indien de zittingsperiode van een in artikel XXXIII of artikel XXXIV bedoelde ondernemingsraad in het eerste, tweede, derde of vierde jaar na de inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap werknemers eindigt op een tijdstip dat is gelegen voor of na de in artikel 4:4, tweede lid, van die wet bedoelde periode in het betreffende jaar, wordt deze zittingstermijn verlengd onderscheidenlijk verkort zodanig dat deze eindigt in die periode. 2. Indien in een onderneming met toepassing van artikel 12, tweede lid, van de Wet op de ondernemingsraden in het reglement is bepaald dat de leden van de ondernemingsraad om de 2 jaren voor de helft aftreden, eindigt in de periode waarin op grond van het eerste lid de zittingsduur van de helft van de leden eindigt, in afwijking van dat reglement de zittingsduur van alle leden van de ondernemingsraad. RTIKEL XXXXII Een op grond van artikel 46a van de Wet op de ondernemingsraden opgelegde heffing wordt geacht te zijn geheven op grond van de Wet medezeggenschap RTIKEL XXXXIII Voor de toepassing van de Wet medezeggenschap werknemers worden de hieronder genoemde algemene maatregelen van bestuur geacht te zijn vastgesteld krachtens die wet: a. het esluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985; b. het esluit van 14 juni 1996, houdende de van toepassingverklaring van de Wet op de ondernemingsraden op de Open Universiteit, de openbare academische ziekenhuizen, de Koninklijke Nederlandse kademie van Wetenschappen, de Koninklijke ibliotheek en de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, Stb.1996, 315. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 10

11 RTIKEL XXXXIV Indien het bij koninklijke boodschap van 1 oktober 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen (kamerstukken , nr. 2) tot wet wordt verheven en in werking treedt, vervalt de derde volzin van artikel 13, vijfde lid, van de rbeidsomstandighedenwet HOOFDSTUK 4. SLOTEPLINGEN Inwerkingtreding RTIKEL XXXXV Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen verschillend kan worden vastgesteld. Citeertitel RTIKEL XXXXVI Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Medezeggenschap Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 11

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van wet tot vaststelling van regels voor overgangsen invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet medezeggenschap werknemers) Allen, die deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 097 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 30 097 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 497 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 751 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 131 Wet van 12 maart 2014 tot aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ]

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ] Bron: overheid.nl Tekst geldend op: 24-09-2014 Wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 383 Wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de sociale verzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands

Nadere informatie

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming anpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming VOORSTEL VN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 27 826 Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het urgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw urgerlijk Wetboek en van een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 718 Wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 562 Wet van 14 november 1996 tot invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 urgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 454 Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 567 Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 348 26 672 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht

Nadere informatie

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar TWEEDE KMER DER 2 STTEN-GENERL Vergaderjaar 2010-2011 32 767 Wijziging van de lgemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de leeftijd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 297 Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Artikel I Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige llen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: lzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 846 Wijziging van de lgemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 945 Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 396 28 067 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit»

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 741 Wet van 24 december 1998 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 150 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 456 Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 840 Wet van 13 december 2010 tot wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 647 Wet van 15 december 2011, houdende geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN FKONDIGINGSLD VN SINT MRTEN Jaargang 2014 No. 18 esluit van de 21 ste januari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 18 december 2013 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 127 27 253 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 598 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 663 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 192 Wet van 17 april 1997 tot wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 521 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met herschikking van de bevoegdheidsverdeling tussen rechtbank en kantonrechter,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 607 Wet van 2 november 1995 tot intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 220 Wet van 15 mei 1997 tot instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het onderwijs (Wet op de Onderwijsraad)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 499 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 352 Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot aanvulling van de lgemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 352 Wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 9 Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 469 Uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG inzake

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 339 Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 480 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek alsmede van enige andere wetten in verband met de vaststelling van kinderalimentaties (Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 522 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 337 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 418 Wet van 7 september 2006, houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 318 Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete 0 Wij Willem-lexander,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 550 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de mbtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 980 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 455 Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 238 Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 227 Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 120 Wet van 23 februari 1998 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 569 Wet van 4 december 2008 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 342 Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 222 Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 948 Voorstel van wet van het lid Noorman-den Uyl houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 162 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 204 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 290 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 928 Wijziging van de lgemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 529 Wet van 19 november 2009 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 999 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 299 Wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 255 Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 855 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 229 Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 943 Wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het beroep

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 550 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de mbtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 070 Wijziging van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 451 Wet van 21 november 2015 tot wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 225 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 612 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 635 esluit van 28 november 2006, houdende wijziging van een aantal besluiten in verband met de invoering van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 137 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 947 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 991 Wijziging van oek 5 van het urgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars Nr.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 104 esluit van 13 maart 2013, houdende wijziging van algemene maatregelen van bestuur in verband met de instelling van de utoriteit onsument

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 397 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouwen bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 116 28 018 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Bijgewerkt t/m nr. 11 (NvW d.d. 10 oktober 2011) 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 756 Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie