Algemene voorwaarden. December Marktleider in Mobiliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. December 2013. Marktleider in Mobiliteit"

Transcriptie

1 December 2013 Marktleider in Mobiliteit

2 Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Multi Tank Card BV 1 Definities 1.1 Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op basis van een met Multi Tank Card gesloten Overeenkomst van de diensten van Multi Tank Card gebruik maakt. 1.2 Gebruiker: de houder van een voertuig aan wie door de Cliënt op basis van de met Multi Tank Card gesloten Overeenkomst een Multi Tank Card-pas ter beschikking is gesteld. 1.3 Instructies: de in artikel 5 nader omschreven Instructies van Multi Tank Card aan de Gebruiker. 1.4 Multi Tank Card B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Multi Tank Card B.V. (hierna: Multi Tank Card ), gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer. 1.5 Multi Tank Card-pas: een door Multi Tank Card aan de Cliënt ten behoeve van een Gebruiker beschikbaar gestelde plastic pas, voor hetzij de aankoop in Nederland hetzij de aankoop buiten Nederland van motorbrandstoffen, smeermiddelen en andere toegestane producten en diensten, welke voorzien is van een magneetstrip en/of chip die elektronisch leesbare informatie bevat. Hieronder begrepen zijn onder meer de Multi Tank Card/DKV-pas, de Merkgebonden brandstofpas, de Prepaid tankpas, de Parkeerpas en de NS Business Card. 1.6 Overeenkomst: de contractuele relatie tussen Multi Tank Card en de Cliënt, waaronder in ieder geval deze Algemene Voorwaarden begrepen en eventueel een (staffel)prijslijst. 1.7 Pasfee: Vergoeding die de Cliënt maandelijks aan Multi Tank Card verschuldigd is voor iedere aan haar of aan haar Gebruiker verstrekte Multi Tank Card-pas. 2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden 2.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Multi Tank Card en de Cliënt, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken. Daar waar afspraken in de specifieke overeenkomsten conflicteren met de Algemene Voorwaarden van Multi Tank Card, prevaleert het bepaalde in de specifieke overeenkomsten. 2.2 Door Multi Tank Card uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. 2.3 Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, die door de Cliënt worden gehanteerd zijn niet van toepassing op de Overeenkomsten aanpalende (rechts)handelingen en worden mitsdien door Multi Tank Card uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2 2

3 Algemene Voorwaarden 2.4 Multi Tank Card behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan Multi Tank Card de Cliënt ten minste een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen. 3 Producten en diensten 3.1 Afhankelijk van het door de Cliënt gekozen type Multi Tank Card-pas kan deze worden gebruikt voor aankoop van motorbrandstoffen, smeermiddelen en andere toegestane producten bij benzinestations in Nederland hetzij buiten Nederland. Het staat uitsluitend aan Multi Tank Card ter beoordeling of benzinestations voor toetreding tot het Multi Tank Card systeem in aanmerking komen. 3.2 Het productenassortiment, voor de betaling waarvan de Multi Tank Card-pas kan worden gebruikt, kan worden gewijzigd of aangevuld met uitsluitend door Multi Tank Card te bepalen producten en onder door Multi Tank Card te stellen voorwaarden. Ook kan de betaling met de Multi Tank Card-pas van geleverde diensten deel uit gaan maken van het Multi Tank Card servicepakket, eveneens onder door Multi Tank Card te stellen voorwaarden. 4 Gebruik van de Multi Tank Card-pas 4.1 De Multi Tank Card-pas dient uitsluitend te worden gebruikt overeenkomstig de Instructies van Multi Tank Card. 4.2 De Cliënt zal zorgdragen voor communicatie van de instructies aan haar klant. 4.3 De Instructies kunnen te allen tijde in redelijkheid door Multi Tank Card worden gewijzigd, in welk geval de Cliënt verplicht is deze wijziging terstond mede te delen aan iedere Gebruiker van de Multi Tank Card-pas en te bedingen dat de Gebruiker zich strikt overeenkomstig de aldus gewijzigde Instructies zal gedragen. 4.4 Indien een afgegeven Multi Tank Card-pas niet meer bij de Cliënt in gebruik is, dient de Multi Tank Cardpas onmiddellijk door de Cliënt via de online omgeving van Multi Tank Card te worden gedeactiveerd bij Multi Tank Card, tenzij een andere wijze van afmelding met de Cliënt is overeengekomen. 4.5 Het is de Cliënt niet toegestaan een door Multi Tank Card uitgegeven Multi Tank Card-pas ter beschikking te stellen aan anderen dan de Gebruiker waarvoor de Multi Tank Card-pas bestemd is. Evenmin is de Cliënt gerechtigd de Multi Tank Card-pas over te dragen aan een derde, ongeacht of deze aan de Cliënt is gelieerd, teneinde door tussenkomst van deze derde de Multi Tank Card-pas ter beschikking te stellen aan een houder van een automobiel niet zijnde de Gebruiker. 4.6 De Cliënt is aansprakelijk voor transacties verricht met een Multi Tank Card-pas die niet is gedeactiveerd via de online omgeving dan wel via de datacommunicatietool van Multi Tank Card. Multi Tank Card zal zich inspannen bruikbare administratieve gegevens te verschaffen aan de Cliënt, teneinde de Cliënt in 3 3

4 Algemene Voorwaarden staat te stellen regres te nemen op de (oneigenlijke) Gebruiker van de Multi Tank Card-pas in verband de aansprakelijkheid van de Cliënt ingevolge het bepaalde in dit artikellid. 4.7 De Multi Tank Card-pas blijft eigendom van Multi Tank Card B.V. 5 Verplichte instructies voor de Gebruiker 5.1 Multi Tank Card legt de Gebruiker de navolgende verplichtingen op voor het gebruik van de Multi Tank Card-pas. De Cliënt staat in voor naleving van de Instructies door de Gebruiker. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 5 dient de Gebruiker, indien de Multi Tank Card-pas door welke oorzaak ook op een tankstation niet gelezen kan worden, de tanktransactie anderszins te voldoen. (a) De Multi Tank Card-pas mag uitsluitend worden gebruikt voor de aankoop van motorbrandstoffen, smeermiddelen en andere toegestane producten en diensten door de Gebruiker van motorvoertuigen ten behoeve waarvan de Multi Tank Card-pas is verstrekt alsmede voor aankoop van juistgenoemde brandstoffen, smeermiddelen en diensten voor vervangende voertuigen, mits deze vervanging van tijdelijke aard is. (b) De Multi Tank Card-pas mag op generlei wijze worden nagemaakt, gewijzigd en/of gekopieerd. Multi Tank Card is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het voorgaande, ongeacht of het namaken, wijzigen en/of kopiëren het gevolg is van enigerlei misbruik. De Gebruiker zal Multi Tank Card BV ter zake vrijwaren. (c) De Gebruiker van de Multi Tank Card-pas zal de grootst mogelijke zorg betrachten om de aan hem verstrekte pincode, indien van toepassing, geheim te houden. Indien aantekening van de pincode wordt gemaakt zal dat zodanig geschieden dat de pincode op generlei wijze voor derden kenbaar is. Nimmer mag aantekening van de pincode op de Multi Tank Card-pas zelf worden gemaakt. (d) De Multi Tank Card-pas kan voorzien zijn van een magneetstrip en/of chip, waardoor zij elektronisch verwerkt kan worden op de benzinestations, verkooppunten of anderszins die zijn voorzien van automatische kaartleesapparatuur. De Gebruiker van de door Multi Tank Card verstrekte passen dient zich te identificeren door middel van het intoetsen van de pincode. Indien van toepassing dient de Gebruiker een kilometerstand in te toetsen. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 1 dient de Gebruiker, indien de Multi Tank Card-pas door welke oorzaak ook op een tankstation niet gelezen kan worden, de tanktransactie anderszins te voldoen. (e) In geval van verlies of ontvreemding van de Multi Tank Card-pas dient de Gebruiker dit onmiddellijk te melden bij Multi Tank Card. (f) Na melding als bedoeld onder (e) wordt, na verzoek daartoe, een nieuwe Multi Tank Card-pas met, indien van toepassing, een nieuwe pincode verstrekt. 4 4

5 Algemene Voorwaarden (g) Indien de Multi Tank Card-pas niet langer bij de Gebruiker in gebruik is, dient deze onverwijld al dan niet via de online omgeving van Multi Tank Card te worden gedeactiveerd. (h) Indien de Multi Tank Card-pas wordt vervangen door een andere, soortgelijke Multi Tank Card-pas, dient de Gebruiker de oude Multi Tank Card-pas terstond te vernietigen. 6 Verstrekking van de Multi Tank Card-pas (a) De Cliënt verstrekt aan Multi Tank Card gegevens over de Gebruiker van het motorvoertuig dat is gekoppeld aan de Multi Tank Card-pas (de Persoonsgegevens ) die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Cliënt staat er voor in dat de door haar aan Multi Tank Card verstrekte Persoonsgegevens juist en volledig zijn. (b) De Cliënt ontvangt van Multi Tank Card een Multi Tank Card-pas die, voorzien van een pincode, bestemd is voor de Gebruiker van het betreffende motorvoertuig. De Cliënt draagt zorg voor de verstrekking van de Multi Tank Card-pas en de pincode aan de Gebruiker. In afwijking van het voorgaande draagt Multi Tank Card op verzoek van de Cliënt zorg voor verstrekking van de Multi Tank Card-pas per gewone post rechtstreeks aan de Gebruiker. (c) De Cliënt dient eventuele onjuistheden inzake de Persoonsgegevens dan wel de ontvangst van de Multi Tank Card-pas of de pincode door de Gebruiker binnen vijf werkdagen na verzending van de Multi Tank Card-pas en/of de pincode aan Multi Tank Card te melden. Multi Tank Card zal, bij gebleken onjuistheden, terstond zorgdragen voor correcte verzending. (d) Nadat de Multi Tank Card-pas aan de Cliënt ter beschikking is gesteld of rechtstreeks aan de Gebruiker is verzonden, komen onrechtmatig verrichte transacties niet voor rekening van Multi Tank Card, een en ander onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 10. (e) Multi Tank Card is te allen tijde gerechtigd een bestaande versie van de Multi Tank Card-pas te vervangen onder gelijktijdige verstrekking van een nieuwe versie van de Multi Tank Card-pas. Multi Tank Card zal er naar streven dezelfde gebruiksmogelijkheden aan de nieuwe versie van de Multi Tank Card-pas te verbinden. 7 Verschuldigde vergoedingen 7.1 De Cliënt is voor iedere aan haar verstrekte Multi Tank Card-pas maandelijks een Pasfee verschuldigd. De hoogte van de Pasfee hangt af van het totaalaantal aan de Cliënt verstrekte Multi Tank Card-passen en of deze Multi Tank Card-passen gebruikt worden alleen in Nederland of ook daarbuiten. Voor overige diensten, zoals de wijze waarop de Multi Tank Card-pas is verstrekt alsook overige facultatief afgenomen diensten, is de Cliënt aan Multi Tank Card maandelijks een aanvullende vergoeding verschuldigd. 5 5

6 Algemene Voorwaarden 7.2 De Pasfee en de andere door de Cliënt verschuldigde vergoedingen ingevolge een door de Cliënt gedane pasaanvraag worden, berekend over een periode van een jaar, vooraf aan de Cliënt in rekening gebracht, waarbij, voor zover van toepassing, rekening wordt gehouden met het totaal aantal passen met de status actief in de voorgaande maand van de Cliënt volgens de administratie van Multi Tank Card B.V. Na het verstrijken van de periode van een jaar zal de Pasfee en de andere door de Cliënt verschuldigde vergoedingen maandelijks achteraf aan de Cliënt in rekening worden gebracht, waarbij, voor zover van toepassing, rekening wordt gehouden met het totaal aantal passen met de status actief in de voorgaande maand van de Cliënt volgens de administratie van Multi Tank Card B.V. Multi Tank Card B.V. is niet gehouden tot restitutie van enig ingevolge deze bepaling verschuldigd bedrag. 7.3 Multi Tank Card is gerechtigd de Pasfee en de overige vergoedingen als bedoeld in dit artikel jaarlijks te wijzigen, onder meer op basis van het prijsindexcijfer betreffende prijzen van het totaal naar binnenland afgezette nijverheidsgoederen, zoals dit door het Centraal Bureau voor de Statistiek maandelijks wordt gepubliceerd. 7.4 Wijziging van de Pasfee en/of overige vergoedingen wordt door Multi Tank Card ten minste twee maanden vóór doorberekening daarvan aan de Cliënt meegedeeld. 8 Facturering en betaling 8.1 Facturering door Multi Tank Card aan de Cliënt van de Pasfee, transacties die zijn verricht met behulp van de Multi Tank Card-pas en andere eventueel door de Cliënt afgenomen diensten vindt wekelijks plaats. Facturering van de met behulp van de Multi Tank Card-pas verrichte transacties vindt plaats op basis van de door de transactieleveranciers in rekening gebrachte kosten. 8.2 De Cliënt verbindt zich Multi Tank Card te machtigen, middels een doorlopende SEPAincassomachtiging (B2B), de in rekening gebrachte bedragen onmiddellijk te doen afschrijven van een door de Cliënt aangewezen bankrekening. Indien incasso op grond van de machtiging onmogelijk is, is het bepaalde in artikel 8 lid 8 en 9 van overeenkomstige toepassing. Indien een bedrag ten onrechte door Multi Tank Card bij de Cliënt is geïncasseerd zal Multi Tank Card er voor zorgdragen dat dit bedrag binnen drie werkdagen, nadat Multi Tank Card met dit feit bekend is geworden, op de rekening van de Cliënt wordt teruggestort. 8.3 Heeft Multi Tank Card echter slechts een gering aantal transacties ter verwerking ontvangen zulks uitsluitend ter beoordeling van Multi Tank Card dan kan per twee weken worden gefactureerd. 8.4 De factuurbijlage vermeldt iedere transactie verricht met de Multi Tank Card-pas. Bovendien kan de Cliënt gespecificeerde transactiegegevens via elektronische weg datacommunicatie of anderszins opvragen. 8.5 De Cliënt staat, voor zover uit artikel 11 niet anders voortvloeit, in voor onmiddellijke en volledige betaling (derhalve zonder korting of verrekening) van de transacties die met de aan haar ten behoeve van de Gebruiker ter beschikking gestelde Multi Tank Card-pas zijn verricht. 6 6

7 Algemene Voorwaarden 8.6 Reclames op enige in rekening gebrachte transactie dienen binnen 20 dagen na factuurdatum te worden ingediend. De Cliënt is niet gerechtigd betaling op te schorten vanwege reclames op in rekening gebrachte transacties. 8.7 Multi Tank Card is gerechtigd om de door haar ontvangen zekerheid van de Cliënt gedurende twee maanden na het einde van de contractuele relatie met de Cliënt onder zich te houden teneinde door haar te vorderen bedragen van de Cliënt hiermee te verrekenen. 8.8 De in artikel 8 lid 2 bedoelde machtiging strekt mede ter incasso door Multi Tank Card van met behulp van de Multi Tank Card-pas verrichte transacties als bedoeld in dit artikel. Indien enige incasso via de machtiging onmogelijk is, is Multi Tank Card gerechtigd de aan de Cliënt ter beschikking gestelde Multi Tank Card-passen onmiddellijk te deactiveren via de online omgeving van Multi Tank Card. 8.9 Indien betaling van een door de Cliënt verschuldigd bedrag niet slaagt via incasso, dan is de Cliënt van rechtswege en dus zonder ingebrekestelling in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alsdan is Multi Tank Card terstond tot incasso gerechtigd. Alle in dit verband te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van genoemde rente door de Cliënt verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 125, Multi Tank Card heeft het recht om van de Cliënt nader overeen te komen passende zekerheden te verlangen (waaronder begrepen betaling van een voorschot) ter dekking van de betaling van de met de Multi Tank Card-pas verrichte en te verrichten transacties. 9 Beëindiging 9.1 De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan met een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 9.2 Indien een partij haar verplichtingen uit de Overeenkomst toerekenbaar niet nakomt, is de wederpartij gerechtigd nakoming en/of schadevergoeding (vermeerderd met wettelijke rente) te vorderen. Voorts is de wederpartij in geval van een toerekenbare niet-nakoming gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, nadat partijen tevergeefs overleg hebben gevoerd om het geschil in der minne te schikken. Het voorgaande laat de rechten van Multi Tank Card ingevolge het bepaalde in artikel 8 lid 8 en 9 onverlet. Voorts is Multi Tank Card alsdan gerechtigd het gebruik van alle of een deel van de verstrekte Multi Tank Card-passen (tijdelijk) buiten werking te stellen, te blokkeren of in te trekken. 9.3 Multi Tank Card kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang beëindigen indien de Cliënt al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Cliënt faillissement 7 7

8 Algemene Voorwaarden wordt aangevraagd dan wel indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen. Multi Tank Card zal wegens een beëindiging als bedoeld in dit lid nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 9.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient de Cliënt alle door Multi Tank Card aan haar verstrekte Multi Tank Card-passen terstond te deactiveren via de online omgeving van Multi Tank Card dan wel te vernietigen. Zolang deze Multi Tank Card passen niet zijn gedeactiveerd dan wel vernietigd, blijft de Cliënt aansprakelijk voor alle gevolgen (inclusief schade en kosten) verbonden aan het gebruik van de betreffende Multi Tank Card passen. 10 Verlies of ontvreemding van Multi Tank Card-pas 10.1 In geval van verlies of ontvreemding van een Multi Tank Card-pas is de Cliënt, mits voldaan is aan artikel 4.6 van deze algemene voorwaarden, niet aansprakelijk voor betaling van de vervolgens met de Multi Tank Card-pas verrichte onrechtmatige transacties (een en ander tot aan de door de Cliënt via de online omgeving dan wel via de datacommunicatietool van Multi Tank Card opgegeven limieten dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, de door Multi Tank Card ter zake gehanteerde limieten), tenzij het verlies of de ontvreemding van de Multi Tank Card-pas voor haar rekening komt Onrechtmatige transacties komen voor rekening van de Cliënt indien: (a) de Cliënt zijn verplichtingen aangaande de Instructies zoals neergelegd in artikel 5 niet is nagekomen; (b) de Gebruiker van de Multi Tank Card-pas niet in overeenstemming met de Instructies heeft gehandeld; (c) de Gebruiker van de Multi Tank Card-pas in strijd met de aard en de gebruiksmogelijkheden van de Multi Tank Card-pas heeft gehandeld; en/of (d) de Gebruiker van de Multi Tank Card-pas fraude heeft gepleegd bij het gebruik van de Multi Tank Card-pas. 11 Aansprakelijkheid 11.1 Multi Tank Card is niet aansprakelijk voor schade die de Cliënt en/of de Gebruiker heeft geleden bij gebruik van de Multi Tank Card-pas tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Multi Tank Card. Onder schade geleden bij het gebruik van de Multi Tank Card-pas is ook begrepen schade door het niet kunnen gebruiken van de Multi Tank Card-pas. 8 8

9 Algemene Voorwaarden 11.2 Multi Tank Card is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een door de Gebruiker verkeerd opgegeven kilometerstand In het geval dat Multi Tank Card wettelijk en/of contractueel aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Multi Tank Card afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Multi Tank Card om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Multi Tank Card in ieder geval beperkt tot een maximum van EUR , Ieder recht op vergoeding vervalt indien de Cliënt niet binnen een redelijke termijn nadat hij met de schade bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten zijn, bij Multi Tank Card heeft geprotesteerd Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Cliënt met de schade en met Multi Tank Card als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten zijn De Cliënt vrijwaart Multi Tank Card tegen alle aanspraken van derden, waaronder ook de Gebruiker, in verband met deze Overeenkomst voor zover de feiten en omstandigheden die leiden tot een dergelijke aanspraak niet liggen in de risicosfeer van Multi Tank Card. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Multi Tank Card in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. 12 Persoonsgegevens 12.1 Multi Tank Card en Cliënt zullen zich bij de uitvoering van de Overeenkomst houden aan het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens ( WBP ) Cliënt is de rechthebbende op en de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens die aan Multi Tank Card zijn verstrekt. Cliënt geeft hierbij de opdracht aan Multi Tank Card om bewerkingshandelingen uit te voeren met betrekking tot de Persoonsgegevens, die zijn omschreven in artikel Multi Tank Card zal de Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de door haar aan Cliënt aangeboden diensten, waaronder de vervaardiging van de Multi Tank Card-pas, de (eventuele) rechtstreekse verzending daarvan aan de Gebruiker, de uitvoering van de door Cliënt afgenomen additionele diensten (waaronder de SMS-Service en Alert systemen) alsmede de opmaak en/of actualisering van de door Multi Tank Card aangehouden bestanden Multi Tank Card dient zich bij het uitvoeren van de in artikel 12.2 vermelde verwerking te houden aan de aanwijzingen van Cliënt en is niet gerechtigd handelingen met betrekking tot de Persoonsgegevens te verrichten waartoe geen opdracht is gegeven door Cliënt. 9 9

10 Algemene Voorwaarden 12.5 Multi Tank Card zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te beveiligen om onrechtmatige verwerking te voorkomen. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico s die de verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich brengen De Cliënt staat er voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van de Persoonsgegevens stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en dat alle vereiste toestemmingen tot verwerking van Persoonsgegevens van de Gebruiker zijn verkregen Multi Tank Card zal zeven werkdagen na verstrekking of rechtstreekse verzending van de Multi Tank Card-pas de door de Cliënt verstrekte Persoonsgegevens vernietigen, tenzij met de Cliënt anders is overeengekomen. 13 Rechten van intellectuele eigendom 13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen berusten alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle door Multi Tank Card krachtens de Overeenkomst tussen Multi Tank Card en de Cliënt ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur en materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, uitsluitend bij Multi Tank Card Het is de Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen. 14 Geschillenregeling 14.1 Alle geschillen die in verband met deze Overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de rechter te Amsterdam. Partijen zijn verplicht om voordat zij een geschil aan de rechter voorleggen in alle redelijkheid het verschil van inzicht in der minne trachten op te lossen. In afwijking van het voorgaande kunnen partijen bij nadere overeenkomst arbitrage of bindend advies als wijze van geschillenbeslechting overeenkomen Indien een bepaling van de Overeenkomst nietig is of door rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht blijven. Multi Tank Card en de Cliënt zullen over de bepalingen van de Overeenkomst die nietig zijn of vernietigd worden overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in de geest van de Overeenkomst

11 Algemene Voorwaarden 15 Overige bepalingen 15.1 Deze Algemene Voorwaarden en enige overeenkomst die met deze voorwaarden als basis wordt overeengekomen zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht Aan de opschriften bij de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe Overdracht van rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst geschiedt door de Cliënt niet anders dan met schriftelijke toestemming van Multi Tank Card. 16 Bijlagen Procedurele afspraken met betrekking tot de : I. Multi Tank Card-pas zie bijlage I II. Multi Tank Card/DKV-pas zie bijlage II III. Multi Tank Card/Laadpas zie bijlage III IV. Merkgebonden brandstofpas zie bijlage IV V. Prepaid tankpas zie bijlage V VI. Parkeerpas zie bijlage VI VII. NS Business Card zie bijlage VII VIII. Instructies ten behoeve van alle door Multi Tank Card BV uitgegeven (brandstof)passen zie bijlage VIII IX. Bewerkingsovereenkomst persoonsgegevens zie bijlage IX X. Doorlopende SEPA-incassomachtiging (B2B) zie bijlage X 11 11

12 Bijlage I Multi Tank Card-pas Algemeen Met de Multi Tank Card-brandstofpas kan men bij alle tankstations in Nederland terecht als deze aangesloten zijn op het online autorisatienetwerk van Multi Tank Card. Met de Multi Tank Cardbrandstofpas kan men alle brandstoffen en chemicaliën (koelvloeistof, ruitenwisservloeistof en olie) afrekenen, mits de limietinstelling dit toelaat. Aanvraag van een Multi Tank Card-pas Cliënt levert in de regel op werkdagen tussen 9.00 en uur één of meerdere digitale bestanden aan met daarin pasaanvragen. Multi Tank Card verwerkt dit bestand dezelfde dag en koppelt aan Cliënt het aantal geslaagde en mislukte pasaanvragen terug via een log-bestand. Multi Tank Card streeft er naar om, nadat Multi Tank Card het pasaanvragenbestand van Cliënt op de hierboven beschreven wijze heeft ontvangen, binnen 4 uur het log-bestand beschikbaar te stellen. Levering/verzending van een Multi Tank Card-pas De pas wordt op de dag van de aanvraag of uiterlijk binnen 2 werkdagen verzonden met een brief(drager), indien gewenst in de huisstijl van Cliënt. In de brief wordt uitdrukkelijk verwezen naar de instructies ten behoeve van alle door Multi Tank Card uitgegeven (brandstof)passen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Cliënt mag de brief niet voorzien worden van reclame en of enig ander informatiemateriaal. Multi Tank Card stelt Cliënt zoveel mogelijk in staat via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem haar brieven te kunnen maken en te onderhouden. Het systeem voorziet in de mogelijkheid het lettertype en lettergrootte te bepalen om een zo goed mogelijke aansluiting van de huisstijl van Cliënt te garanderen. Ten behoeve van de verzending levert Cliënt bij de pasaanvraag de NAW-gegevens van de ontvanger aan. Deze NAW-gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de verzending van de pas dan wel voor andere diensten die met Cliënt overeengekomen zijn. Multi Tank Card bewaart de NAW- gegevens maximaal 7 werkdagen na verzenddatum van de pas, tenzij Cliënt zelf via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem een andere termijn opgegeven heeft. Het kan voorkomen dat Cliënt niet beschikt over het correcte adres van de ontvanger dan wel dat ter zake een vergissing wordt gemaakt. Om die reden worden passen en/of pinmailers die Multi Tank Card verzendt voorzien van een retouradres van Cliënt. Indien Multi Tank Card passen en/of pinmailers retour ontvangt, worden deze binnen één werkdag na ontvangst verzonden naar Cliënt. De door Multi Tank Card BV verstrekte passen mogen op generlei wijze worden nagemaakt, gewijzigd en/ of gekopieerd. Multi Tank Card BV is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het voorgaande, ongeacht of het namaken, wijzigen en/of kopiëren het gevolg is van enigerlei misbruik. De Cliënt en in het verlengde daarvan de gebruiker zal Multi Tank Card BV ter zake vrijwaren, tenzij Cliënt aannemelijk kan maken dat Multi Tank Card niet voldoende maatregelen heeft genomen om het bovenstaande te beperken of voorkomen

13 Pincodes Ten behoeve van de Multi Tank Card-pas kan er een voorkeurpincode opgegeven worden. De pincode zal niet teruggekoppeld worden naar Cliënt. De pincode zal met een zogenaamde pinmailer op verzoek van de Cliënt aan de bestuurder verzonden worden. Op verzoek van de Cliënt kan een pincode door de gebruiker online opgehaald worden. Indien de pincode niet binnen 8 werkdagen online opgehaald is, wordt de pincode alsnog per pinmailer verzonden. Pinmailers die door Multi Tank Card worden verzonden zijn voorzien van een retouradres van Cliënt. De gebruiker van de Multi Tank Card-pas dient de grootst mogelijke zorg te betrachten om de aan hem of haar verstrekte pincode geheim te houden. Indien men desalniettemin een aantekening maakt van de pincode, dan zal dat zodanig geschieden dat de pincode op generlei wijze voor derden kenbaar is. Voor de instructies ten behoeve van alle door Multi Tank Card BV uitgegeven (brandstof)passen wordt verwezen naar de instructies en Algemene Voorwaarden. Limieten Multi Tank Card biedt Cliënt de mogelijkheid om via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem de limieten van een Multi Tank Card-pas op kenteken- of referentieniveau aan te passen. Indien Multi Tank Card haar standaardlimieten aanpast, dan wordt Cliënt hieromtrent één werkweek voorafgaand geïnformeerd. Men kan zelf bepalen wat er met een Multi Tank Card-pas afgerekend mag worden. Ook kan men, onder voorwaarden, bepaalde producten en/of productgroepen uitsluiten. Controle op gebruik van de pas Door mogelijke gevallen van diefstal, fraude of anderszins onrechtmatig gebruik is controle op gebruik van de Multi Tank Card-pas noodzakelijk. Multi Tank Card heeft een proactieve rol in het signaleren van mogelijk misbruik. Verdachte transacties of anderszins worden dagelijks naar Cliënt verzonden, tenzij Cliënt zichzelf hiervoor afgemeld heeft. Multi Tank Card stelt via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem een rapportagetool beschikbaar waarmee o.a. geweigerde en/of verdachte transacties door Cliënt geanalyseerd kunnen worden. Indien een Multi Tank Card-pas niet automatisch blokkeert bij een limietoverschrijding, zijn de kosten vanaf de overschrijding van de limiet voor rekening van Multi Tank Card. In geval van diefstal biedt Multi Tank Card de mogelijkheid de Multi Tank Card-pas onder het pasnummer via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem te blokkeren. Het tijdstip van blokkeren blijft zichtbaar op de site. Alle tankingen na het tijdstip van blokkering zijn voor rekening van Multi Tank Card. Het is niet noodzakelijk dat een berijder van Cliënt aangifte doet van diefstal of zogenaamde skimming van de pas

14 Beëindiging van gebruik van de pas Cliënt levert in de regel op werkdagen tussen 9.00 en uur een digitaal bestand aan met daarin de pasbeëindigingen. Multi Tank Card verwerkt dit bestand direct en koppelt aan Cliënt het aantal geslaagde en mislukte pasbeëindigingen terug via een log-bestand. Buiten het digitale bestand heeft Cliënt de mogelijkheid de pas te blokkeren via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen additionele bestanden te uploaden. Verrekening van tanktransacties Binnen 60 dagen worden de gerealiseerde tanktransacties met een Multi Tank Card-pas doorbelast. Transacties ouder dan de hiervoor gememoreerde periode worden niet doorbelast tenzij hierover overleg is geweest met de Cliënt. Normaliter worden de transacties binnen 14 dagen doorbelast. Pasfraude Multi Tank Card dient bij haar bekende gevallen en/of vermoedens van pasfraude binnen 1 werkdag aan Cliënt te melden. Van de passen die (vermoedelijk) gekopieerd zijn verstrekt Multi Tank Card Cliënt een lijst met daarop kenteken en pasnummer. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het eventueel blokkeren van de gekopieerde Multi Tank Card-pas. Multi Tank Card zal trachten, middels een bemiddelende rol, bij de betreffende oliemaatschappij/ tankstation organisatie om de fraudetransacties vergoed te krijgen. Voordat Multi Tank Card hiertoe overgaat dient de gebruiker een schriftelijke verklaring te overleggen dat er op het betreffende benzinestation kopieer-elektronica aangetroffen is, tenzij het overduidelijk is aan de hand van meerdere Multi Tank Card-passen en/of tanktransacties dat pasfraude plaatsgevonden heeft

15 Bijlage II Multi Tank Card/DKV-pas Algemeen Met de Multi Tank Card/DKV-brandstofpas kan men bij alle tankstations in Europa terecht als deze aangesloten zijn op het netwerk van DKV. De aangesloten stations kan men vinden op de website van DKV. Met de Multi Tank Card/DKV-brandstofpas kan men alle brandstoffen en chemicaliën (koelvloeistof, ruitenwisservloeistof en olie) en tolwegen, -bruggen en -tunnels afrekenen. Aanvraag van een Multi Tank Card/DKV-pas Cliënt levert in de regel op werkdagen tussen 9.00 en uur één of meerdere digitale bestanden aan met daarin pasaanvragen. Multi Tank Card verwerkt dit bestand dezelfde dag en koppelt aan Cliënt het aantal geslaagde en mislukte pasaanvragen terug via een log-bestand. Multi Tank Card streeft er naar om, nadat Multi Tank Card het pasaanvragenbestand van Cliënt op de hierboven beschreven wijze heeft ontvangen, binnen 4 uur het log-bestand beschikbaar te stellen. Levering/verzending van een Multi Tank Card/DKV-pas De pas wordt binnen 2 werkdagen verzonden met een brief(drager), indien gewenst in de huisstijl van Cliënt. In de brief wordt uitdrukkelijk verwezen naar de instructies ten behoeve van alle door Multi Tank Card uitgegeven (brandstof)passen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Cliënt mag de brief niet voorzien worden van reclame en of enig ander informatiemateriaal. Multi Tank Card stelt Cliënt zoveel mogelijk in staat via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem haar brieven te kunnen maken en te onderhouden. Het systeem voorziet in de mogelijkheid het lettertype en lettergrootte te bepalen om een zo goed mogelijke aansluiting van de huisstijl van Cliënt te garanderen. Ten behoeve van de verzending levert Cliënt bij de pasaanvraag de NAW-gegevens van de ontvanger aan. Deze NAW-gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de verzending van de pas dan wel voor andere diensten die met Cliënt overeengekomen zijn. Multi Tank Card bewaart de NAW- gegevens maximaal 7 werkdagen na verzenddatum van de pas, tenzij Cliënt zelf via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem een andere termijn opgegeven heeft. Het kan voorkomen dat Cliënt niet beschikt over het correcte adres van de ontvanger dan wel dat ter zake een vergissing wordt gemaakt. Om die reden worden passen en/of pinmailers die Multi Tank Card verzendt voorzien van een retouradres van Cliënt. Indien Multi Tank Card passen en/of pinmailers retour ontvangt, worden deze binnen één werkdag na ontvangst verzonden naar Cliënt. De door Multi Tank Card BV verstrekte passen mogen op generlei wijze worden nagemaakt, gewijzigd en/ of gekopieerd. Multi Tank Card BV is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het voorgaande, ongeacht of het namaken, wijzigen en/of kopiëren het gevolg is van enigerlei misbruik. De Cliënt en in het verlengde daarvan de gebruiker zal Multi Tank Card BV ter zake vrijwaren

16 Pincodes Ten behoeve van de Multi Tank Card/DKV-pas kan er een voorkeurpincode opgegeven worden. De pincode zal niet teruggekoppeld worden naar Cliënt. De pincode zal met een zogenaamde pinmailer op verzoek van de Cliënt aan de bestuurder verzonden worden. Op verzoek van de Cliënt kan een pincode door de gebruiker online opgehaald worden. Indien de pincode niet binnen 8 werkdagen online opgehaald is, wordt de pincode alsnog per pinmailer verzonden. Pinmailers die door Multi Tank Card worden verzonden worden voorzien van een retouradres van Cliënt. De gebruiker van de Multi Tank Card/DKV-pas dient de grootst mogelijke zorg te betrachten om de aan hem of haar verstrekte pincode geheim te houden. Indien men desalniettemin een aantekening maakt van de pincode, dan zal dat zodanig geschieden dat de pincode op generlei wijze voor derden kenbaar is. Voor de instructies ten behoeve van alle door Multi Tank Card BV uitgegeven (brandstof)passen wordt verwezen naar de instructies en Algemene Voorwaarden. Limieten In een aantal landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Spanje, België, Frankrijk en Nederland, is voor de DKV-zijde een limiet van 365, per dag van toepassing. Het spreekt voor zich dat indien het transactiebedrag deze limiet overschrijdt er anders afgerekend zal moeten worden. Uiteraard kan men de tanktransacties dan alsnog declareren. Deze limiet is uitsluitend van toepassing op brandstoftransacties en derhalve niet op tol transacties. Controle op gebruik van de pas Door mogelijke gevallen van diefstal, fraude of anderszins onrechtmatig gebruik is controle op gebruik van de Multi Tank Card zijde van de pas noodzakelijk. Multi Tank Card heeft een proactieve rol in het signaleren van mogelijk misbruik. Uitgesloten wordt hier de controle van de DKV zijde van de pas. Verdachte transacties of anderszins worden zo snel mogelijk naar Cliënt verzonden, tenzij Cliënt zichzelf hiervoor afgemeld heeft. Multi Tank Card stelt via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem een rapportagetool beschikbaar waarmee verdachte transacties door Cliënt geanalyseerd kunnen worden. In geval van diefstal biedt Multi Tank Card de mogelijkheid de Multi Tank Card/DKV-pas onder het pasnummer via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem te blokkeren. Het tijdstip van blokkeren blijft zichtbaar op de site. Alle tankingen vanaf 48 uur na het tijdstip van blokkering zijn voor rekening van Multi Tank Card. Het is niet noodzakelijk dat een berijder van Cliënt aangifte doet van diefstal of zogenaamde skimming van de pas. Beëindiging van gebruik van de pas Cliënt levert in de regel op werkdagen tussen 9.00 en uur een digitaal bestand aan met daarin de pasbeëindigingen. Multi Tank Card verwerkt dit bestand direct en koppelt aan Cliënt het aantal geslaagde en mislukte pasbeëindigingen terug via een log-bestand

17 Buiten het digitale bestand heeft Cliënt de mogelijkheid de pas te blokkeren via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen additionele bestanden te uploaden. Multi Tank Card/DKV transacties die vanaf 48 uur na de blokkering gerealiseerd worden, komen voor rekening van Multi Tank Card. Verrekening van tanktransacties In plaats van de pompprijs wordt de (hogere) adviesprijs in rekening gebracht, inclusief een mogelijke opslag per 100 liter. Een actueel overzicht van deze opslagen is beschikbaar via het online systeem van Multi Tank Card. Multi Tank Card berekent de transactie één op één door zonder een extra opslag ten gunste van Multi Tank Card. Multi Tank Card verrekent geen buitenlandse btw. Er is geen verjaringstermijn voor het doorbelasten van tanktransacties gerealiseerd met een Multi Tank Card/ DKV-pas, echter in de praktijk worden transacties alleen binnen een redelijke termijn doorbelast. Transacties ouder dan 3 maanden worden alleen dan doorbelast na overleg met Cliënt. Pasfraude Multi Tank Card dient bij haar bekende gevallen en/of vermoedens van pasfraude binnen 1 werkdag aan Cliënt te melden. Van de passen waarvan de gegevens (vermoedelijk) gekopieerd zijn verstrekt Multi Tank Card Cliënt een lijst met daarop kenteken en pasnummer. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het eventueel blokkeren van de gekopieerde Multi Tank Card/DKV-pas. Multi Tank Card zal desnoods via DKV trachten, middels een bemiddelende rol, bij de betreffende oliemaatschappij/ tankstation organisatie om de fraudetransacties vergoed te krijgen. Voordat Multi Tank Card hiertoe overgaat dient de gebruiker een schriftelijke verklaring te overleggen dat er op het betreffende benzinestation kopieer-elektronica aangetroffen is, tenzij het overduidelijk is aan de hand van meerdere Multi Tank Card-passen en/of tanktransacties dat pasfraude plaatsgevonden heeft

18 Bijlage III Multi Tank Card / Laadpas Algemeen Met de Multi Tank Card/laadpas kan men in beginsel bij alle aangesloten laadpunten in Nederland terecht als deze aangesloten zijn op het elektrisch netwerk. De aangesloten stations kan men vinden op de website van Met de Multi Tank Card/laadpas kan men eveneens alle brandstoffen en chemicaliën (koelvloeistof, ruitenwisservloeistof en olie) en tolwegen, -bruggen en -tunnels afrekenen. Gebruik De Cliënt dient vooraf aan te geven dat men gebruik wenst te maken van deze faciliteit. Zodra een en ander ingeregeld is kan men een pas op dezelfde wijze aanvragen als bijvoorbeeld een Multi Tank Card-pas. Er zijn twee varianten, normaal laden en normaal laden plus snelladen. Er bestaan verschillende laadpalen, met ieder een eigen techniek en laadinstructie. Multi Tank Card streeft ernaar op transacties en laadinformatie zo snel mogelijk beschikbaar te hebben zodat Cliënt inzicht heeft in het gebruik en het verbruik van het voertuig. De markt voor elektrisch vervoer is volop in beweging waardoor bovenstaand aan verandering onderhevig kan zijn. Levering/verzending van een Multi Tank Card/laadpas De pas wordt doorgaans binnen 2 werkdagen verzonden met een brief(drager), indien gewenst in de huisstijl van Cliënt. In de brief wordt uitdrukkelijk verwezen naar de instructies ten behoeve van alle door Multi Tank Card uitgegeven (brandstof)passen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Cliënt mag de brief niet voorzien worden van reclame en of enig ander informatiemateriaal. Multi Tank Card stelt Cliënt zoveel mogelijk in staat via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem haar brieven te kunnen maken en te onderhouden. Het systeem voorziet in de mogelijkheid het lettertype en lettergrootte te bepalen om een zo goed mogelijke aansluiting van de huisstijl van Cliënt te garanderen. Ten behoeve van de verzending levert Cliënt bij de pasaanvraag de NAW-gegevens van de ontvanger aan. Deze NAW-gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de verzending van de pas dan wel voor andere diensten die met Cliënt overeengekomen zijn. Multi Tank Card bewaart de NAW- gegevens maximaal 7 werkdagen na verzenddatum van de pas, tenzij Cliënt zelf via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde systeem een andere termijn opgegeven heeft. Het kan voorkomen dat Cliënt niet beschikt over het correcte adres van de ontvanger dan wel dat ter zake een vergissing wordt gemaakt. Om die reden worden passen en/of pinmailers die Multi Tank Card verzendt voorzien van een retouradres van Cliënt. Indien Multi Tank Card passen en/of pinmailers retour ontvangt, worden deze binnen één werkdag na ontvangst verzonden naar Cliënt

19 De door Multi Tank Card BV verstrekte passen mogen op generlei wijze worden nagemaakt, gewijzigd en/ of gekopieerd. Multi Tank Card BV is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het voorgaande, ongeacht of het namaken, wijzigen en/of kopiëren het gevolg is van enigerlei misbruik. De Cliënt en in het verlengde daarvan de gebruiker zal Multi Tank Card BV ter zake vrijwaren. Pincodes Ten behoeve van de Multi Tank Card/laadpas kan er een voorkeurpincode opgegeven worden. De pincode zal uit veiligheidsoverwegingen niet teruggekoppeld worden naar Cliënt. De pincode zal met een zogenaamde pinmailer op verzoek van de Cliënt aan de bestuurder verzonden worden. Op verzoek van de Cliënt kan een pincode door de gebruiker online opgehaald worden. Indien de pincode niet binnen 8 werkdagen online opgehaald is, wordt de pincode alsnog per pinmailer verzonden. Pinmailers die door Multi Tank Card worden verzonden worden voorzien van een retouradres van Cliënt. De gebruiker van de Multi Tank Card/laadpas dient de grootst mogelijke zorg te betrachten om de aan hem of haar verstrekte pincode geheim te houden. Indien men desalniettemin een aantekening maakt van de pincode, dan zal dat zodanig geschieden dat de pincode op generlei wijze voor derden kenbaar is. Voor de instructies ten behoeve van alle door Multi Tank Card BV uitgegeven (brandstof)passen wordt verwezen naar de instructies en Algemene Voorwaarden. Laadgedeelte Onderstaande opmerkingen hebben betrekking op het laadgedeelte van de pas. Voor het tankgedeelte van de Multi Tank Card-pas geldt onverminderd wat in bijlage 1 is vastgelegd. Limieten Op dit moment is het niet mogelijk om op het laadgedeelte van de Multi Tank Card/laadpas limieten in te stellen. Controle op gebruik van de pas Aangezien laadtransacties niet realtime door Multi Tank Card ontvangen worden en daarmee ook niet gecontroleerd kunnen worden heeft Multi Tank Card geen mogelijkheid om het gebruik van de pas te controleren. Beëindiging van gebruik van de pas Cliënt levert in de regel op werkdagen tussen 9.00 en uur een digitaal bestand aan met daarin de pasbeëindigingen. Multi Tank Card verwerkt dit bestand direct en koppelt aan Cliënt het aantal geslaagde en mislukte pasbeëindigingen terug via een log-bestand. Buiten het digitale bestand heeft Cliënt de mogelijkheid de pas te blokkeren via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen additionele bestanden te uploaden. Multi Tank Card/Laadpas transacties die vanaf 48 uur in werkdagen na de blokkering gerealiseerd worden, komen voor rekening van Multi Tank Card

20 Verrekening van tanktransacties Er is geen verjaringstermijn voor het doorbelasten van transacties gerealiseerd met een Multi Tank Card/ laad-pas, echter in de praktijk worden transacties alleen binnen een redelijke termijn doorbelast. Transacties ouder dan 3 maanden worden alleen dan doorbelast na overleg met Cliënt

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTICT CONNECT Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene

Nadere informatie

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging De algemene voorwaarden van 1ITnet BV vormen een onlosmakelijk geheel met afgesloten overeenkomsten. KLANT verklaard bij het aangaan van de overeenkomst deze te hebben ontvangen en hiermede akkoord te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2 Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES In deze ASP Algemene voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) en verwante documenten hebben de volgende definities, steeds met een begin hoofdletter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter ALGEMENE VOORWAARDEN van Localhosting Panhuis 25, 6305 AR, schin op Geul, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14078397. Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie