Algemene voorwaarden. December Marktleider in Mobiliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. December 2013. Marktleider in Mobiliteit"

Transcriptie

1 December 2013 Marktleider in Mobiliteit

2 Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Multi Tank Card BV 1 Definities 1.1 Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op basis van een met Multi Tank Card gesloten Overeenkomst van de diensten van Multi Tank Card gebruik maakt. 1.2 Gebruiker: de houder van een voertuig aan wie door de Cliënt op basis van de met Multi Tank Card gesloten Overeenkomst een Multi Tank Card-pas ter beschikking is gesteld. 1.3 Instructies: de in artikel 5 nader omschreven Instructies van Multi Tank Card aan de Gebruiker. 1.4 Multi Tank Card B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Multi Tank Card B.V. (hierna: Multi Tank Card ), gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer. 1.5 Multi Tank Card-pas: een door Multi Tank Card aan de Cliënt ten behoeve van een Gebruiker beschikbaar gestelde plastic pas, voor hetzij de aankoop in Nederland hetzij de aankoop buiten Nederland van motorbrandstoffen, smeermiddelen en andere toegestane producten en diensten, welke voorzien is van een magneetstrip en/of chip die elektronisch leesbare informatie bevat. Hieronder begrepen zijn onder meer de Multi Tank Card/DKV-pas, de Merkgebonden brandstofpas, de Prepaid tankpas, de Parkeerpas en de NS Business Card. 1.6 Overeenkomst: de contractuele relatie tussen Multi Tank Card en de Cliënt, waaronder in ieder geval deze Algemene Voorwaarden begrepen en eventueel een (staffel)prijslijst. 1.7 Pasfee: Vergoeding die de Cliënt maandelijks aan Multi Tank Card verschuldigd is voor iedere aan haar of aan haar Gebruiker verstrekte Multi Tank Card-pas. 2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden 2.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Multi Tank Card en de Cliënt, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken. Daar waar afspraken in de specifieke overeenkomsten conflicteren met de Algemene Voorwaarden van Multi Tank Card, prevaleert het bepaalde in de specifieke overeenkomsten. 2.2 Door Multi Tank Card uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. 2.3 Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, die door de Cliënt worden gehanteerd zijn niet van toepassing op de Overeenkomsten aanpalende (rechts)handelingen en worden mitsdien door Multi Tank Card uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2 2

3 Algemene Voorwaarden 2.4 Multi Tank Card behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan Multi Tank Card de Cliënt ten minste een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen. 3 Producten en diensten 3.1 Afhankelijk van het door de Cliënt gekozen type Multi Tank Card-pas kan deze worden gebruikt voor aankoop van motorbrandstoffen, smeermiddelen en andere toegestane producten bij benzinestations in Nederland hetzij buiten Nederland. Het staat uitsluitend aan Multi Tank Card ter beoordeling of benzinestations voor toetreding tot het Multi Tank Card systeem in aanmerking komen. 3.2 Het productenassortiment, voor de betaling waarvan de Multi Tank Card-pas kan worden gebruikt, kan worden gewijzigd of aangevuld met uitsluitend door Multi Tank Card te bepalen producten en onder door Multi Tank Card te stellen voorwaarden. Ook kan de betaling met de Multi Tank Card-pas van geleverde diensten deel uit gaan maken van het Multi Tank Card servicepakket, eveneens onder door Multi Tank Card te stellen voorwaarden. 4 Gebruik van de Multi Tank Card-pas 4.1 De Multi Tank Card-pas dient uitsluitend te worden gebruikt overeenkomstig de Instructies van Multi Tank Card. 4.2 De Cliënt zal zorgdragen voor communicatie van de instructies aan haar klant. 4.3 De Instructies kunnen te allen tijde in redelijkheid door Multi Tank Card worden gewijzigd, in welk geval de Cliënt verplicht is deze wijziging terstond mede te delen aan iedere Gebruiker van de Multi Tank Card-pas en te bedingen dat de Gebruiker zich strikt overeenkomstig de aldus gewijzigde Instructies zal gedragen. 4.4 Indien een afgegeven Multi Tank Card-pas niet meer bij de Cliënt in gebruik is, dient de Multi Tank Cardpas onmiddellijk door de Cliënt via de online omgeving van Multi Tank Card te worden gedeactiveerd bij Multi Tank Card, tenzij een andere wijze van afmelding met de Cliënt is overeengekomen. 4.5 Het is de Cliënt niet toegestaan een door Multi Tank Card uitgegeven Multi Tank Card-pas ter beschikking te stellen aan anderen dan de Gebruiker waarvoor de Multi Tank Card-pas bestemd is. Evenmin is de Cliënt gerechtigd de Multi Tank Card-pas over te dragen aan een derde, ongeacht of deze aan de Cliënt is gelieerd, teneinde door tussenkomst van deze derde de Multi Tank Card-pas ter beschikking te stellen aan een houder van een automobiel niet zijnde de Gebruiker. 4.6 De Cliënt is aansprakelijk voor transacties verricht met een Multi Tank Card-pas die niet is gedeactiveerd via de online omgeving dan wel via de datacommunicatietool van Multi Tank Card. Multi Tank Card zal zich inspannen bruikbare administratieve gegevens te verschaffen aan de Cliënt, teneinde de Cliënt in 3 3

4 Algemene Voorwaarden staat te stellen regres te nemen op de (oneigenlijke) Gebruiker van de Multi Tank Card-pas in verband de aansprakelijkheid van de Cliënt ingevolge het bepaalde in dit artikellid. 4.7 De Multi Tank Card-pas blijft eigendom van Multi Tank Card B.V. 5 Verplichte instructies voor de Gebruiker 5.1 Multi Tank Card legt de Gebruiker de navolgende verplichtingen op voor het gebruik van de Multi Tank Card-pas. De Cliënt staat in voor naleving van de Instructies door de Gebruiker. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 5 dient de Gebruiker, indien de Multi Tank Card-pas door welke oorzaak ook op een tankstation niet gelezen kan worden, de tanktransactie anderszins te voldoen. (a) De Multi Tank Card-pas mag uitsluitend worden gebruikt voor de aankoop van motorbrandstoffen, smeermiddelen en andere toegestane producten en diensten door de Gebruiker van motorvoertuigen ten behoeve waarvan de Multi Tank Card-pas is verstrekt alsmede voor aankoop van juistgenoemde brandstoffen, smeermiddelen en diensten voor vervangende voertuigen, mits deze vervanging van tijdelijke aard is. (b) De Multi Tank Card-pas mag op generlei wijze worden nagemaakt, gewijzigd en/of gekopieerd. Multi Tank Card is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het voorgaande, ongeacht of het namaken, wijzigen en/of kopiëren het gevolg is van enigerlei misbruik. De Gebruiker zal Multi Tank Card BV ter zake vrijwaren. (c) De Gebruiker van de Multi Tank Card-pas zal de grootst mogelijke zorg betrachten om de aan hem verstrekte pincode, indien van toepassing, geheim te houden. Indien aantekening van de pincode wordt gemaakt zal dat zodanig geschieden dat de pincode op generlei wijze voor derden kenbaar is. Nimmer mag aantekening van de pincode op de Multi Tank Card-pas zelf worden gemaakt. (d) De Multi Tank Card-pas kan voorzien zijn van een magneetstrip en/of chip, waardoor zij elektronisch verwerkt kan worden op de benzinestations, verkooppunten of anderszins die zijn voorzien van automatische kaartleesapparatuur. De Gebruiker van de door Multi Tank Card verstrekte passen dient zich te identificeren door middel van het intoetsen van de pincode. Indien van toepassing dient de Gebruiker een kilometerstand in te toetsen. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 1 dient de Gebruiker, indien de Multi Tank Card-pas door welke oorzaak ook op een tankstation niet gelezen kan worden, de tanktransactie anderszins te voldoen. (e) In geval van verlies of ontvreemding van de Multi Tank Card-pas dient de Gebruiker dit onmiddellijk te melden bij Multi Tank Card. (f) Na melding als bedoeld onder (e) wordt, na verzoek daartoe, een nieuwe Multi Tank Card-pas met, indien van toepassing, een nieuwe pincode verstrekt. 4 4

5 Algemene Voorwaarden (g) Indien de Multi Tank Card-pas niet langer bij de Gebruiker in gebruik is, dient deze onverwijld al dan niet via de online omgeving van Multi Tank Card te worden gedeactiveerd. (h) Indien de Multi Tank Card-pas wordt vervangen door een andere, soortgelijke Multi Tank Card-pas, dient de Gebruiker de oude Multi Tank Card-pas terstond te vernietigen. 6 Verstrekking van de Multi Tank Card-pas (a) De Cliënt verstrekt aan Multi Tank Card gegevens over de Gebruiker van het motorvoertuig dat is gekoppeld aan de Multi Tank Card-pas (de Persoonsgegevens ) die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Cliënt staat er voor in dat de door haar aan Multi Tank Card verstrekte Persoonsgegevens juist en volledig zijn. (b) De Cliënt ontvangt van Multi Tank Card een Multi Tank Card-pas die, voorzien van een pincode, bestemd is voor de Gebruiker van het betreffende motorvoertuig. De Cliënt draagt zorg voor de verstrekking van de Multi Tank Card-pas en de pincode aan de Gebruiker. In afwijking van het voorgaande draagt Multi Tank Card op verzoek van de Cliënt zorg voor verstrekking van de Multi Tank Card-pas per gewone post rechtstreeks aan de Gebruiker. (c) De Cliënt dient eventuele onjuistheden inzake de Persoonsgegevens dan wel de ontvangst van de Multi Tank Card-pas of de pincode door de Gebruiker binnen vijf werkdagen na verzending van de Multi Tank Card-pas en/of de pincode aan Multi Tank Card te melden. Multi Tank Card zal, bij gebleken onjuistheden, terstond zorgdragen voor correcte verzending. (d) Nadat de Multi Tank Card-pas aan de Cliënt ter beschikking is gesteld of rechtstreeks aan de Gebruiker is verzonden, komen onrechtmatig verrichte transacties niet voor rekening van Multi Tank Card, een en ander onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 10. (e) Multi Tank Card is te allen tijde gerechtigd een bestaande versie van de Multi Tank Card-pas te vervangen onder gelijktijdige verstrekking van een nieuwe versie van de Multi Tank Card-pas. Multi Tank Card zal er naar streven dezelfde gebruiksmogelijkheden aan de nieuwe versie van de Multi Tank Card-pas te verbinden. 7 Verschuldigde vergoedingen 7.1 De Cliënt is voor iedere aan haar verstrekte Multi Tank Card-pas maandelijks een Pasfee verschuldigd. De hoogte van de Pasfee hangt af van het totaalaantal aan de Cliënt verstrekte Multi Tank Card-passen en of deze Multi Tank Card-passen gebruikt worden alleen in Nederland of ook daarbuiten. Voor overige diensten, zoals de wijze waarop de Multi Tank Card-pas is verstrekt alsook overige facultatief afgenomen diensten, is de Cliënt aan Multi Tank Card maandelijks een aanvullende vergoeding verschuldigd. 5 5

6 Algemene Voorwaarden 7.2 De Pasfee en de andere door de Cliënt verschuldigde vergoedingen ingevolge een door de Cliënt gedane pasaanvraag worden, berekend over een periode van een jaar, vooraf aan de Cliënt in rekening gebracht, waarbij, voor zover van toepassing, rekening wordt gehouden met het totaal aantal passen met de status actief in de voorgaande maand van de Cliënt volgens de administratie van Multi Tank Card B.V. Na het verstrijken van de periode van een jaar zal de Pasfee en de andere door de Cliënt verschuldigde vergoedingen maandelijks achteraf aan de Cliënt in rekening worden gebracht, waarbij, voor zover van toepassing, rekening wordt gehouden met het totaal aantal passen met de status actief in de voorgaande maand van de Cliënt volgens de administratie van Multi Tank Card B.V. Multi Tank Card B.V. is niet gehouden tot restitutie van enig ingevolge deze bepaling verschuldigd bedrag. 7.3 Multi Tank Card is gerechtigd de Pasfee en de overige vergoedingen als bedoeld in dit artikel jaarlijks te wijzigen, onder meer op basis van het prijsindexcijfer betreffende prijzen van het totaal naar binnenland afgezette nijverheidsgoederen, zoals dit door het Centraal Bureau voor de Statistiek maandelijks wordt gepubliceerd. 7.4 Wijziging van de Pasfee en/of overige vergoedingen wordt door Multi Tank Card ten minste twee maanden vóór doorberekening daarvan aan de Cliënt meegedeeld. 8 Facturering en betaling 8.1 Facturering door Multi Tank Card aan de Cliënt van de Pasfee, transacties die zijn verricht met behulp van de Multi Tank Card-pas en andere eventueel door de Cliënt afgenomen diensten vindt wekelijks plaats. Facturering van de met behulp van de Multi Tank Card-pas verrichte transacties vindt plaats op basis van de door de transactieleveranciers in rekening gebrachte kosten. 8.2 De Cliënt verbindt zich Multi Tank Card te machtigen, middels een doorlopende SEPAincassomachtiging (B2B), de in rekening gebrachte bedragen onmiddellijk te doen afschrijven van een door de Cliënt aangewezen bankrekening. Indien incasso op grond van de machtiging onmogelijk is, is het bepaalde in artikel 8 lid 8 en 9 van overeenkomstige toepassing. Indien een bedrag ten onrechte door Multi Tank Card bij de Cliënt is geïncasseerd zal Multi Tank Card er voor zorgdragen dat dit bedrag binnen drie werkdagen, nadat Multi Tank Card met dit feit bekend is geworden, op de rekening van de Cliënt wordt teruggestort. 8.3 Heeft Multi Tank Card echter slechts een gering aantal transacties ter verwerking ontvangen zulks uitsluitend ter beoordeling van Multi Tank Card dan kan per twee weken worden gefactureerd. 8.4 De factuurbijlage vermeldt iedere transactie verricht met de Multi Tank Card-pas. Bovendien kan de Cliënt gespecificeerde transactiegegevens via elektronische weg datacommunicatie of anderszins opvragen. 8.5 De Cliënt staat, voor zover uit artikel 11 niet anders voortvloeit, in voor onmiddellijke en volledige betaling (derhalve zonder korting of verrekening) van de transacties die met de aan haar ten behoeve van de Gebruiker ter beschikking gestelde Multi Tank Card-pas zijn verricht. 6 6

7 Algemene Voorwaarden 8.6 Reclames op enige in rekening gebrachte transactie dienen binnen 20 dagen na factuurdatum te worden ingediend. De Cliënt is niet gerechtigd betaling op te schorten vanwege reclames op in rekening gebrachte transacties. 8.7 Multi Tank Card is gerechtigd om de door haar ontvangen zekerheid van de Cliënt gedurende twee maanden na het einde van de contractuele relatie met de Cliënt onder zich te houden teneinde door haar te vorderen bedragen van de Cliënt hiermee te verrekenen. 8.8 De in artikel 8 lid 2 bedoelde machtiging strekt mede ter incasso door Multi Tank Card van met behulp van de Multi Tank Card-pas verrichte transacties als bedoeld in dit artikel. Indien enige incasso via de machtiging onmogelijk is, is Multi Tank Card gerechtigd de aan de Cliënt ter beschikking gestelde Multi Tank Card-passen onmiddellijk te deactiveren via de online omgeving van Multi Tank Card. 8.9 Indien betaling van een door de Cliënt verschuldigd bedrag niet slaagt via incasso, dan is de Cliënt van rechtswege en dus zonder ingebrekestelling in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alsdan is Multi Tank Card terstond tot incasso gerechtigd. Alle in dit verband te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van genoemde rente door de Cliënt verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 125, Multi Tank Card heeft het recht om van de Cliënt nader overeen te komen passende zekerheden te verlangen (waaronder begrepen betaling van een voorschot) ter dekking van de betaling van de met de Multi Tank Card-pas verrichte en te verrichten transacties. 9 Beëindiging 9.1 De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan met een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 9.2 Indien een partij haar verplichtingen uit de Overeenkomst toerekenbaar niet nakomt, is de wederpartij gerechtigd nakoming en/of schadevergoeding (vermeerderd met wettelijke rente) te vorderen. Voorts is de wederpartij in geval van een toerekenbare niet-nakoming gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, nadat partijen tevergeefs overleg hebben gevoerd om het geschil in der minne te schikken. Het voorgaande laat de rechten van Multi Tank Card ingevolge het bepaalde in artikel 8 lid 8 en 9 onverlet. Voorts is Multi Tank Card alsdan gerechtigd het gebruik van alle of een deel van de verstrekte Multi Tank Card-passen (tijdelijk) buiten werking te stellen, te blokkeren of in te trekken. 9.3 Multi Tank Card kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang beëindigen indien de Cliënt al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Cliënt faillissement 7 7

8 Algemene Voorwaarden wordt aangevraagd dan wel indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen. Multi Tank Card zal wegens een beëindiging als bedoeld in dit lid nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 9.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient de Cliënt alle door Multi Tank Card aan haar verstrekte Multi Tank Card-passen terstond te deactiveren via de online omgeving van Multi Tank Card dan wel te vernietigen. Zolang deze Multi Tank Card passen niet zijn gedeactiveerd dan wel vernietigd, blijft de Cliënt aansprakelijk voor alle gevolgen (inclusief schade en kosten) verbonden aan het gebruik van de betreffende Multi Tank Card passen. 10 Verlies of ontvreemding van Multi Tank Card-pas 10.1 In geval van verlies of ontvreemding van een Multi Tank Card-pas is de Cliënt, mits voldaan is aan artikel 4.6 van deze algemene voorwaarden, niet aansprakelijk voor betaling van de vervolgens met de Multi Tank Card-pas verrichte onrechtmatige transacties (een en ander tot aan de door de Cliënt via de online omgeving dan wel via de datacommunicatietool van Multi Tank Card opgegeven limieten dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, de door Multi Tank Card ter zake gehanteerde limieten), tenzij het verlies of de ontvreemding van de Multi Tank Card-pas voor haar rekening komt Onrechtmatige transacties komen voor rekening van de Cliënt indien: (a) de Cliënt zijn verplichtingen aangaande de Instructies zoals neergelegd in artikel 5 niet is nagekomen; (b) de Gebruiker van de Multi Tank Card-pas niet in overeenstemming met de Instructies heeft gehandeld; (c) de Gebruiker van de Multi Tank Card-pas in strijd met de aard en de gebruiksmogelijkheden van de Multi Tank Card-pas heeft gehandeld; en/of (d) de Gebruiker van de Multi Tank Card-pas fraude heeft gepleegd bij het gebruik van de Multi Tank Card-pas. 11 Aansprakelijkheid 11.1 Multi Tank Card is niet aansprakelijk voor schade die de Cliënt en/of de Gebruiker heeft geleden bij gebruik van de Multi Tank Card-pas tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Multi Tank Card. Onder schade geleden bij het gebruik van de Multi Tank Card-pas is ook begrepen schade door het niet kunnen gebruiken van de Multi Tank Card-pas. 8 8

9 Algemene Voorwaarden 11.2 Multi Tank Card is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een door de Gebruiker verkeerd opgegeven kilometerstand In het geval dat Multi Tank Card wettelijk en/of contractueel aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Multi Tank Card afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Multi Tank Card om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Multi Tank Card in ieder geval beperkt tot een maximum van EUR , Ieder recht op vergoeding vervalt indien de Cliënt niet binnen een redelijke termijn nadat hij met de schade bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten zijn, bij Multi Tank Card heeft geprotesteerd Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Cliënt met de schade en met Multi Tank Card als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten zijn De Cliënt vrijwaart Multi Tank Card tegen alle aanspraken van derden, waaronder ook de Gebruiker, in verband met deze Overeenkomst voor zover de feiten en omstandigheden die leiden tot een dergelijke aanspraak niet liggen in de risicosfeer van Multi Tank Card. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Multi Tank Card in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. 12 Persoonsgegevens 12.1 Multi Tank Card en Cliënt zullen zich bij de uitvoering van de Overeenkomst houden aan het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens ( WBP ) Cliënt is de rechthebbende op en de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens die aan Multi Tank Card zijn verstrekt. Cliënt geeft hierbij de opdracht aan Multi Tank Card om bewerkingshandelingen uit te voeren met betrekking tot de Persoonsgegevens, die zijn omschreven in artikel Multi Tank Card zal de Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de door haar aan Cliënt aangeboden diensten, waaronder de vervaardiging van de Multi Tank Card-pas, de (eventuele) rechtstreekse verzending daarvan aan de Gebruiker, de uitvoering van de door Cliënt afgenomen additionele diensten (waaronder de SMS-Service en Alert systemen) alsmede de opmaak en/of actualisering van de door Multi Tank Card aangehouden bestanden Multi Tank Card dient zich bij het uitvoeren van de in artikel 12.2 vermelde verwerking te houden aan de aanwijzingen van Cliënt en is niet gerechtigd handelingen met betrekking tot de Persoonsgegevens te verrichten waartoe geen opdracht is gegeven door Cliënt. 9 9

10 Algemene Voorwaarden 12.5 Multi Tank Card zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te beveiligen om onrechtmatige verwerking te voorkomen. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico s die de verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich brengen De Cliënt staat er voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van de Persoonsgegevens stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en dat alle vereiste toestemmingen tot verwerking van Persoonsgegevens van de Gebruiker zijn verkregen Multi Tank Card zal zeven werkdagen na verstrekking of rechtstreekse verzending van de Multi Tank Card-pas de door de Cliënt verstrekte Persoonsgegevens vernietigen, tenzij met de Cliënt anders is overeengekomen. 13 Rechten van intellectuele eigendom 13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen berusten alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle door Multi Tank Card krachtens de Overeenkomst tussen Multi Tank Card en de Cliënt ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur en materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, uitsluitend bij Multi Tank Card Het is de Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen. 14 Geschillenregeling 14.1 Alle geschillen die in verband met deze Overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de rechter te Amsterdam. Partijen zijn verplicht om voordat zij een geschil aan de rechter voorleggen in alle redelijkheid het verschil van inzicht in der minne trachten op te lossen. In afwijking van het voorgaande kunnen partijen bij nadere overeenkomst arbitrage of bindend advies als wijze van geschillenbeslechting overeenkomen Indien een bepaling van de Overeenkomst nietig is of door rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht blijven. Multi Tank Card en de Cliënt zullen over de bepalingen van de Overeenkomst die nietig zijn of vernietigd worden overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in de geest van de Overeenkomst

11 Algemene Voorwaarden 15 Overige bepalingen 15.1 Deze Algemene Voorwaarden en enige overeenkomst die met deze voorwaarden als basis wordt overeengekomen zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht Aan de opschriften bij de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe Overdracht van rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst geschiedt door de Cliënt niet anders dan met schriftelijke toestemming van Multi Tank Card. 16 Bijlagen Procedurele afspraken met betrekking tot de : I. Multi Tank Card-pas zie bijlage I II. Multi Tank Card/DKV-pas zie bijlage II III. Multi Tank Card/Laadpas zie bijlage III IV. Merkgebonden brandstofpas zie bijlage IV V. Prepaid tankpas zie bijlage V VI. Parkeerpas zie bijlage VI VII. NS Business Card zie bijlage VII VIII. Instructies ten behoeve van alle door Multi Tank Card BV uitgegeven (brandstof)passen zie bijlage VIII IX. Bewerkingsovereenkomst persoonsgegevens zie bijlage IX X. Doorlopende SEPA-incassomachtiging (B2B) zie bijlage X 11 11

12 Bijlage I Multi Tank Card-pas Algemeen Met de Multi Tank Card-brandstofpas kan men bij alle tankstations in Nederland terecht als deze aangesloten zijn op het online autorisatienetwerk van Multi Tank Card. Met de Multi Tank Cardbrandstofpas kan men alle brandstoffen en chemicaliën (koelvloeistof, ruitenwisservloeistof en olie) afrekenen, mits de limietinstelling dit toelaat. Aanvraag van een Multi Tank Card-pas Cliënt levert in de regel op werkdagen tussen 9.00 en uur één of meerdere digitale bestanden aan met daarin pasaanvragen. Multi Tank Card verwerkt dit bestand dezelfde dag en koppelt aan Cliënt het aantal geslaagde en mislukte pasaanvragen terug via een log-bestand. Multi Tank Card streeft er naar om, nadat Multi Tank Card het pasaanvragenbestand van Cliënt op de hierboven beschreven wijze heeft ontvangen, binnen 4 uur het log-bestand beschikbaar te stellen. Levering/verzending van een Multi Tank Card-pas De pas wordt op de dag van de aanvraag of uiterlijk binnen 2 werkdagen verzonden met een brief(drager), indien gewenst in de huisstijl van Cliënt. In de brief wordt uitdrukkelijk verwezen naar de instructies ten behoeve van alle door Multi Tank Card uitgegeven (brandstof)passen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Cliënt mag de brief niet voorzien worden van reclame en of enig ander informatiemateriaal. Multi Tank Card stelt Cliënt zoveel mogelijk in staat via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem haar brieven te kunnen maken en te onderhouden. Het systeem voorziet in de mogelijkheid het lettertype en lettergrootte te bepalen om een zo goed mogelijke aansluiting van de huisstijl van Cliënt te garanderen. Ten behoeve van de verzending levert Cliënt bij de pasaanvraag de NAW-gegevens van de ontvanger aan. Deze NAW-gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de verzending van de pas dan wel voor andere diensten die met Cliënt overeengekomen zijn. Multi Tank Card bewaart de NAW- gegevens maximaal 7 werkdagen na verzenddatum van de pas, tenzij Cliënt zelf via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem een andere termijn opgegeven heeft. Het kan voorkomen dat Cliënt niet beschikt over het correcte adres van de ontvanger dan wel dat ter zake een vergissing wordt gemaakt. Om die reden worden passen en/of pinmailers die Multi Tank Card verzendt voorzien van een retouradres van Cliënt. Indien Multi Tank Card passen en/of pinmailers retour ontvangt, worden deze binnen één werkdag na ontvangst verzonden naar Cliënt. De door Multi Tank Card BV verstrekte passen mogen op generlei wijze worden nagemaakt, gewijzigd en/ of gekopieerd. Multi Tank Card BV is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het voorgaande, ongeacht of het namaken, wijzigen en/of kopiëren het gevolg is van enigerlei misbruik. De Cliënt en in het verlengde daarvan de gebruiker zal Multi Tank Card BV ter zake vrijwaren, tenzij Cliënt aannemelijk kan maken dat Multi Tank Card niet voldoende maatregelen heeft genomen om het bovenstaande te beperken of voorkomen

13 Pincodes Ten behoeve van de Multi Tank Card-pas kan er een voorkeurpincode opgegeven worden. De pincode zal niet teruggekoppeld worden naar Cliënt. De pincode zal met een zogenaamde pinmailer op verzoek van de Cliënt aan de bestuurder verzonden worden. Op verzoek van de Cliënt kan een pincode door de gebruiker online opgehaald worden. Indien de pincode niet binnen 8 werkdagen online opgehaald is, wordt de pincode alsnog per pinmailer verzonden. Pinmailers die door Multi Tank Card worden verzonden zijn voorzien van een retouradres van Cliënt. De gebruiker van de Multi Tank Card-pas dient de grootst mogelijke zorg te betrachten om de aan hem of haar verstrekte pincode geheim te houden. Indien men desalniettemin een aantekening maakt van de pincode, dan zal dat zodanig geschieden dat de pincode op generlei wijze voor derden kenbaar is. Voor de instructies ten behoeve van alle door Multi Tank Card BV uitgegeven (brandstof)passen wordt verwezen naar de instructies en Algemene Voorwaarden. Limieten Multi Tank Card biedt Cliënt de mogelijkheid om via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem de limieten van een Multi Tank Card-pas op kenteken- of referentieniveau aan te passen. Indien Multi Tank Card haar standaardlimieten aanpast, dan wordt Cliënt hieromtrent één werkweek voorafgaand geïnformeerd. Men kan zelf bepalen wat er met een Multi Tank Card-pas afgerekend mag worden. Ook kan men, onder voorwaarden, bepaalde producten en/of productgroepen uitsluiten. Controle op gebruik van de pas Door mogelijke gevallen van diefstal, fraude of anderszins onrechtmatig gebruik is controle op gebruik van de Multi Tank Card-pas noodzakelijk. Multi Tank Card heeft een proactieve rol in het signaleren van mogelijk misbruik. Verdachte transacties of anderszins worden dagelijks naar Cliënt verzonden, tenzij Cliënt zichzelf hiervoor afgemeld heeft. Multi Tank Card stelt via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem een rapportagetool beschikbaar waarmee o.a. geweigerde en/of verdachte transacties door Cliënt geanalyseerd kunnen worden. Indien een Multi Tank Card-pas niet automatisch blokkeert bij een limietoverschrijding, zijn de kosten vanaf de overschrijding van de limiet voor rekening van Multi Tank Card. In geval van diefstal biedt Multi Tank Card de mogelijkheid de Multi Tank Card-pas onder het pasnummer via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem te blokkeren. Het tijdstip van blokkeren blijft zichtbaar op de site. Alle tankingen na het tijdstip van blokkering zijn voor rekening van Multi Tank Card. Het is niet noodzakelijk dat een berijder van Cliënt aangifte doet van diefstal of zogenaamde skimming van de pas

14 Beëindiging van gebruik van de pas Cliënt levert in de regel op werkdagen tussen 9.00 en uur een digitaal bestand aan met daarin de pasbeëindigingen. Multi Tank Card verwerkt dit bestand direct en koppelt aan Cliënt het aantal geslaagde en mislukte pasbeëindigingen terug via een log-bestand. Buiten het digitale bestand heeft Cliënt de mogelijkheid de pas te blokkeren via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen additionele bestanden te uploaden. Verrekening van tanktransacties Binnen 60 dagen worden de gerealiseerde tanktransacties met een Multi Tank Card-pas doorbelast. Transacties ouder dan de hiervoor gememoreerde periode worden niet doorbelast tenzij hierover overleg is geweest met de Cliënt. Normaliter worden de transacties binnen 14 dagen doorbelast. Pasfraude Multi Tank Card dient bij haar bekende gevallen en/of vermoedens van pasfraude binnen 1 werkdag aan Cliënt te melden. Van de passen die (vermoedelijk) gekopieerd zijn verstrekt Multi Tank Card Cliënt een lijst met daarop kenteken en pasnummer. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het eventueel blokkeren van de gekopieerde Multi Tank Card-pas. Multi Tank Card zal trachten, middels een bemiddelende rol, bij de betreffende oliemaatschappij/ tankstation organisatie om de fraudetransacties vergoed te krijgen. Voordat Multi Tank Card hiertoe overgaat dient de gebruiker een schriftelijke verklaring te overleggen dat er op het betreffende benzinestation kopieer-elektronica aangetroffen is, tenzij het overduidelijk is aan de hand van meerdere Multi Tank Card-passen en/of tanktransacties dat pasfraude plaatsgevonden heeft

15 Bijlage II Multi Tank Card/DKV-pas Algemeen Met de Multi Tank Card/DKV-brandstofpas kan men bij alle tankstations in Europa terecht als deze aangesloten zijn op het netwerk van DKV. De aangesloten stations kan men vinden op de website van DKV. Met de Multi Tank Card/DKV-brandstofpas kan men alle brandstoffen en chemicaliën (koelvloeistof, ruitenwisservloeistof en olie) en tolwegen, -bruggen en -tunnels afrekenen. Aanvraag van een Multi Tank Card/DKV-pas Cliënt levert in de regel op werkdagen tussen 9.00 en uur één of meerdere digitale bestanden aan met daarin pasaanvragen. Multi Tank Card verwerkt dit bestand dezelfde dag en koppelt aan Cliënt het aantal geslaagde en mislukte pasaanvragen terug via een log-bestand. Multi Tank Card streeft er naar om, nadat Multi Tank Card het pasaanvragenbestand van Cliënt op de hierboven beschreven wijze heeft ontvangen, binnen 4 uur het log-bestand beschikbaar te stellen. Levering/verzending van een Multi Tank Card/DKV-pas De pas wordt binnen 2 werkdagen verzonden met een brief(drager), indien gewenst in de huisstijl van Cliënt. In de brief wordt uitdrukkelijk verwezen naar de instructies ten behoeve van alle door Multi Tank Card uitgegeven (brandstof)passen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Cliënt mag de brief niet voorzien worden van reclame en of enig ander informatiemateriaal. Multi Tank Card stelt Cliënt zoveel mogelijk in staat via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem haar brieven te kunnen maken en te onderhouden. Het systeem voorziet in de mogelijkheid het lettertype en lettergrootte te bepalen om een zo goed mogelijke aansluiting van de huisstijl van Cliënt te garanderen. Ten behoeve van de verzending levert Cliënt bij de pasaanvraag de NAW-gegevens van de ontvanger aan. Deze NAW-gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de verzending van de pas dan wel voor andere diensten die met Cliënt overeengekomen zijn. Multi Tank Card bewaart de NAW- gegevens maximaal 7 werkdagen na verzenddatum van de pas, tenzij Cliënt zelf via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem een andere termijn opgegeven heeft. Het kan voorkomen dat Cliënt niet beschikt over het correcte adres van de ontvanger dan wel dat ter zake een vergissing wordt gemaakt. Om die reden worden passen en/of pinmailers die Multi Tank Card verzendt voorzien van een retouradres van Cliënt. Indien Multi Tank Card passen en/of pinmailers retour ontvangt, worden deze binnen één werkdag na ontvangst verzonden naar Cliënt. De door Multi Tank Card BV verstrekte passen mogen op generlei wijze worden nagemaakt, gewijzigd en/ of gekopieerd. Multi Tank Card BV is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het voorgaande, ongeacht of het namaken, wijzigen en/of kopiëren het gevolg is van enigerlei misbruik. De Cliënt en in het verlengde daarvan de gebruiker zal Multi Tank Card BV ter zake vrijwaren

16 Pincodes Ten behoeve van de Multi Tank Card/DKV-pas kan er een voorkeurpincode opgegeven worden. De pincode zal niet teruggekoppeld worden naar Cliënt. De pincode zal met een zogenaamde pinmailer op verzoek van de Cliënt aan de bestuurder verzonden worden. Op verzoek van de Cliënt kan een pincode door de gebruiker online opgehaald worden. Indien de pincode niet binnen 8 werkdagen online opgehaald is, wordt de pincode alsnog per pinmailer verzonden. Pinmailers die door Multi Tank Card worden verzonden worden voorzien van een retouradres van Cliënt. De gebruiker van de Multi Tank Card/DKV-pas dient de grootst mogelijke zorg te betrachten om de aan hem of haar verstrekte pincode geheim te houden. Indien men desalniettemin een aantekening maakt van de pincode, dan zal dat zodanig geschieden dat de pincode op generlei wijze voor derden kenbaar is. Voor de instructies ten behoeve van alle door Multi Tank Card BV uitgegeven (brandstof)passen wordt verwezen naar de instructies en Algemene Voorwaarden. Limieten In een aantal landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Spanje, België, Frankrijk en Nederland, is voor de DKV-zijde een limiet van 365, per dag van toepassing. Het spreekt voor zich dat indien het transactiebedrag deze limiet overschrijdt er anders afgerekend zal moeten worden. Uiteraard kan men de tanktransacties dan alsnog declareren. Deze limiet is uitsluitend van toepassing op brandstoftransacties en derhalve niet op tol transacties. Controle op gebruik van de pas Door mogelijke gevallen van diefstal, fraude of anderszins onrechtmatig gebruik is controle op gebruik van de Multi Tank Card zijde van de pas noodzakelijk. Multi Tank Card heeft een proactieve rol in het signaleren van mogelijk misbruik. Uitgesloten wordt hier de controle van de DKV zijde van de pas. Verdachte transacties of anderszins worden zo snel mogelijk naar Cliënt verzonden, tenzij Cliënt zichzelf hiervoor afgemeld heeft. Multi Tank Card stelt via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem een rapportagetool beschikbaar waarmee verdachte transacties door Cliënt geanalyseerd kunnen worden. In geval van diefstal biedt Multi Tank Card de mogelijkheid de Multi Tank Card/DKV-pas onder het pasnummer via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem te blokkeren. Het tijdstip van blokkeren blijft zichtbaar op de site. Alle tankingen vanaf 48 uur na het tijdstip van blokkering zijn voor rekening van Multi Tank Card. Het is niet noodzakelijk dat een berijder van Cliënt aangifte doet van diefstal of zogenaamde skimming van de pas. Beëindiging van gebruik van de pas Cliënt levert in de regel op werkdagen tussen 9.00 en uur een digitaal bestand aan met daarin de pasbeëindigingen. Multi Tank Card verwerkt dit bestand direct en koppelt aan Cliënt het aantal geslaagde en mislukte pasbeëindigingen terug via een log-bestand

17 Buiten het digitale bestand heeft Cliënt de mogelijkheid de pas te blokkeren via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen additionele bestanden te uploaden. Multi Tank Card/DKV transacties die vanaf 48 uur na de blokkering gerealiseerd worden, komen voor rekening van Multi Tank Card. Verrekening van tanktransacties In plaats van de pompprijs wordt de (hogere) adviesprijs in rekening gebracht, inclusief een mogelijke opslag per 100 liter. Een actueel overzicht van deze opslagen is beschikbaar via het online systeem van Multi Tank Card. Multi Tank Card berekent de transactie één op één door zonder een extra opslag ten gunste van Multi Tank Card. Multi Tank Card verrekent geen buitenlandse btw. Er is geen verjaringstermijn voor het doorbelasten van tanktransacties gerealiseerd met een Multi Tank Card/ DKV-pas, echter in de praktijk worden transacties alleen binnen een redelijke termijn doorbelast. Transacties ouder dan 3 maanden worden alleen dan doorbelast na overleg met Cliënt. Pasfraude Multi Tank Card dient bij haar bekende gevallen en/of vermoedens van pasfraude binnen 1 werkdag aan Cliënt te melden. Van de passen waarvan de gegevens (vermoedelijk) gekopieerd zijn verstrekt Multi Tank Card Cliënt een lijst met daarop kenteken en pasnummer. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het eventueel blokkeren van de gekopieerde Multi Tank Card/DKV-pas. Multi Tank Card zal desnoods via DKV trachten, middels een bemiddelende rol, bij de betreffende oliemaatschappij/ tankstation organisatie om de fraudetransacties vergoed te krijgen. Voordat Multi Tank Card hiertoe overgaat dient de gebruiker een schriftelijke verklaring te overleggen dat er op het betreffende benzinestation kopieer-elektronica aangetroffen is, tenzij het overduidelijk is aan de hand van meerdere Multi Tank Card-passen en/of tanktransacties dat pasfraude plaatsgevonden heeft

18 Bijlage III Multi Tank Card / Laadpas Algemeen Met de Multi Tank Card/laadpas kan men in beginsel bij alle aangesloten laadpunten in Nederland terecht als deze aangesloten zijn op het elektrisch netwerk. De aangesloten stations kan men vinden op de website van Met de Multi Tank Card/laadpas kan men eveneens alle brandstoffen en chemicaliën (koelvloeistof, ruitenwisservloeistof en olie) en tolwegen, -bruggen en -tunnels afrekenen. Gebruik De Cliënt dient vooraf aan te geven dat men gebruik wenst te maken van deze faciliteit. Zodra een en ander ingeregeld is kan men een pas op dezelfde wijze aanvragen als bijvoorbeeld een Multi Tank Card-pas. Er zijn twee varianten, normaal laden en normaal laden plus snelladen. Er bestaan verschillende laadpalen, met ieder een eigen techniek en laadinstructie. Multi Tank Card streeft ernaar op transacties en laadinformatie zo snel mogelijk beschikbaar te hebben zodat Cliënt inzicht heeft in het gebruik en het verbruik van het voertuig. De markt voor elektrisch vervoer is volop in beweging waardoor bovenstaand aan verandering onderhevig kan zijn. Levering/verzending van een Multi Tank Card/laadpas De pas wordt doorgaans binnen 2 werkdagen verzonden met een brief(drager), indien gewenst in de huisstijl van Cliënt. In de brief wordt uitdrukkelijk verwezen naar de instructies ten behoeve van alle door Multi Tank Card uitgegeven (brandstof)passen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Cliënt mag de brief niet voorzien worden van reclame en of enig ander informatiemateriaal. Multi Tank Card stelt Cliënt zoveel mogelijk in staat via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem haar brieven te kunnen maken en te onderhouden. Het systeem voorziet in de mogelijkheid het lettertype en lettergrootte te bepalen om een zo goed mogelijke aansluiting van de huisstijl van Cliënt te garanderen. Ten behoeve van de verzending levert Cliënt bij de pasaanvraag de NAW-gegevens van de ontvanger aan. Deze NAW-gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de verzending van de pas dan wel voor andere diensten die met Cliënt overeengekomen zijn. Multi Tank Card bewaart de NAW- gegevens maximaal 7 werkdagen na verzenddatum van de pas, tenzij Cliënt zelf via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde systeem een andere termijn opgegeven heeft. Het kan voorkomen dat Cliënt niet beschikt over het correcte adres van de ontvanger dan wel dat ter zake een vergissing wordt gemaakt. Om die reden worden passen en/of pinmailers die Multi Tank Card verzendt voorzien van een retouradres van Cliënt. Indien Multi Tank Card passen en/of pinmailers retour ontvangt, worden deze binnen één werkdag na ontvangst verzonden naar Cliënt

19 De door Multi Tank Card BV verstrekte passen mogen op generlei wijze worden nagemaakt, gewijzigd en/ of gekopieerd. Multi Tank Card BV is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het voorgaande, ongeacht of het namaken, wijzigen en/of kopiëren het gevolg is van enigerlei misbruik. De Cliënt en in het verlengde daarvan de gebruiker zal Multi Tank Card BV ter zake vrijwaren. Pincodes Ten behoeve van de Multi Tank Card/laadpas kan er een voorkeurpincode opgegeven worden. De pincode zal uit veiligheidsoverwegingen niet teruggekoppeld worden naar Cliënt. De pincode zal met een zogenaamde pinmailer op verzoek van de Cliënt aan de bestuurder verzonden worden. Op verzoek van de Cliënt kan een pincode door de gebruiker online opgehaald worden. Indien de pincode niet binnen 8 werkdagen online opgehaald is, wordt de pincode alsnog per pinmailer verzonden. Pinmailers die door Multi Tank Card worden verzonden worden voorzien van een retouradres van Cliënt. De gebruiker van de Multi Tank Card/laadpas dient de grootst mogelijke zorg te betrachten om de aan hem of haar verstrekte pincode geheim te houden. Indien men desalniettemin een aantekening maakt van de pincode, dan zal dat zodanig geschieden dat de pincode op generlei wijze voor derden kenbaar is. Voor de instructies ten behoeve van alle door Multi Tank Card BV uitgegeven (brandstof)passen wordt verwezen naar de instructies en Algemene Voorwaarden. Laadgedeelte Onderstaande opmerkingen hebben betrekking op het laadgedeelte van de pas. Voor het tankgedeelte van de Multi Tank Card-pas geldt onverminderd wat in bijlage 1 is vastgelegd. Limieten Op dit moment is het niet mogelijk om op het laadgedeelte van de Multi Tank Card/laadpas limieten in te stellen. Controle op gebruik van de pas Aangezien laadtransacties niet realtime door Multi Tank Card ontvangen worden en daarmee ook niet gecontroleerd kunnen worden heeft Multi Tank Card geen mogelijkheid om het gebruik van de pas te controleren. Beëindiging van gebruik van de pas Cliënt levert in de regel op werkdagen tussen 9.00 en uur een digitaal bestand aan met daarin de pasbeëindigingen. Multi Tank Card verwerkt dit bestand direct en koppelt aan Cliënt het aantal geslaagde en mislukte pasbeëindigingen terug via een log-bestand. Buiten het digitale bestand heeft Cliënt de mogelijkheid de pas te blokkeren via het door Multi Tank Card beschikbaar gestelde online systeem. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen additionele bestanden te uploaden. Multi Tank Card/Laadpas transacties die vanaf 48 uur in werkdagen na de blokkering gerealiseerd worden, komen voor rekening van Multi Tank Card

20 Verrekening van tanktransacties Er is geen verjaringstermijn voor het doorbelasten van transacties gerealiseerd met een Multi Tank Card/ laad-pas, echter in de praktijk worden transacties alleen binnen een redelijke termijn doorbelast. Transacties ouder dan 3 maanden worden alleen dan doorbelast na overleg met Cliënt

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst van ANWB Mobiliteitskaart voor Bedrijven tussen de Klant en de ANWB.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst van ANWB Mobiliteitskaart voor Bedrijven tussen de Klant en de ANWB. Algemene Voorwaarden ANWB Mobiliteitskaart voor Bedrijven Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst van ANWB Mobiliteitskaart voor Bedrijven tussen de Klant en de ANWB. Artikel 1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam)

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan. Algemene voorwaarden MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Sittard 1. Algemene definities Opdrachtnemer: MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie, inschrijving KvK;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Codon B.V.

Algemene voorwaarden Codon B.V. Algemene voorwaarden Codon B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en aanvraag tussen Codon BV, hierna te noemen: Codon, en een lid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Aannemer: Thalent 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst MultiTankcard-pas accepterende brandstofstations en Multi Tank Card B.V. Artikel 1. Samenwerking Multi Tank Card BV/Accepterende Benzinestation 1.1 De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Multi Tank Card-pas Accepterende Benzinestations en Multi Tank Card BV

Samenwerkingsovereenkomst Multi Tank Card-pas Accepterende Benzinestations en Multi Tank Card BV Samenwerkingsovereenkomst Multi Tank Card-pas Accepterende Benzinestations en Multi Tank Card BV Artikel 1. Samenwerking Multi Tank Card BV/Accepterende Benzinestation 1.1 De samenwerking tussen Multi

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van SocialDipping gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden theoriekoning.nl

Algemene voorwaarden theoriekoning.nl Algemene voorwaarden theoriekoning.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan theoriekoning.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie For Balance (hierna: For Balance), gevestigd te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402 Algemene Voorwaarden Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen KvK dossiernummer 34289402 Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Schagen en

Nadere informatie