1 Inleiding. Effect openstellen busbaan en Westlaan. Figuur 1.1: Locatie busbaan. Gemeente Velsen. Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en geluid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding. Effect openstellen busbaan en Westlaan. Figuur 1.1: Locatie busbaan. Gemeente Velsen. Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en geluid"

Transcriptie

1 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0) F +31 (0) Leeuwarden Amsterdam Postbus 161 F. HaverSchmidtwei 2 De Ruyterkade AD Deventer 8914 BC Leeuwarden 1011 AC Amsterdam Gemeente Velsen Effect openstellen busbaan en Westlaan Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en geluid Datum Kenmerk Eerste versie 3 mei 2013 VSN026/Nbc/ april Inleiding Tussen de Dammersboog en de Westlaan, aan de zuidoostzijde van Velserbroek, ligt een busbaan, waarop het overige verkeer wordt geweerd door middel van twee bussluizen (zie figuur 1.1 voor de locatie). De busbaan werd gebruikt door de bus op de route Haarlem-Noord, via Velserbroek richting IJmuiden. Sinds 2012 wordt deze route echter niet meer gebruikt en vraagt een deel van de bewoners zich af waarom de busbaan niet opengesteld kan worden voor autoverkeer als verbinding richting Haarlem. Busbaan Westlaan, gesloten verklaring voor alle verkeer uitgezonderd (brom)fietsen, lijnbussen en bewoners Figuur 1.1: Locatie busbaan In het gebied nabij Spaarndam zijn enkele ontwikkelingen gepland. Het betreft onder andere een Landal vakantiepark en woninguitbreiding aan de zuidzijde van Spaarndam.

2 De gemeente Velsen heeft Goudappel Coffeng BV gevraagd het effect als gevolg van het openstellen van de busbaan te verkennen. In deze notitie is het resultaat uit de verkenning beschreven. 1.1 Leeswijzer In deze notitie wordt het volgende beschreven: In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten voor het onderzoek beschreven. Ingegaan wordt op de huidige situatie en het verkeersmodel. In hoofdstuk 3 is een analyse van de verkeersintensiteiten op de busbaan beschreven. Het onderzoeksgebied ligt aan de rand van het statisch verkeersmodel, waardoor de prognose van de verkeersintensiteit niet goed ingeschat kan worden. Hoofdstuk 4 gaat dieper in op de gevolgen van het openstellen van de busbaan op het gebied van verkeersveiligheid. Zowel de wegvakken als de kruispunten in het onderzoeksgebied zijn beoordeeld. Een verkennende berekening geeft in hoofdstuk 5 inzicht in de geluidseffecten als gevolg van het openstellen van de busbaan. Globaal zijn de effecten nabij de busbaan en op de Dammersboog onderzocht. In hoofdstuk 6 worden conclusies uit het onderzoek getrokken. 2 Uitgangspunten 2.1 Huidige situatie Op basis van verschillende bronnen is een uitgangssituatie opgesteld. Hierin zijn de verkeersintensiteiten in de huidige situatie en als gevolg van de geplande ontwikkelingen weergegeven. De volgende bronnen zijn hiervoor geraadpleegd: ontsluiting van SpaarneBuiten; onderzoek naar de gevolgen van de ontwikkeling van SpaarneBuiten; Ligtermoet&Partners; d.d. 18 september 2012; herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam; visie en planuitwerking; Oranjewoud; d.d. 15 juni 2011; verkeersgeneratie ontwikkeling Fort benoorden Spaarndam; second opinion; Grontmij 28 maart In figuur 2.1 is de uitgangssituatie weergegeven. Effect openstellen busbaan en Westlaan 2

3 Open te stellen busbaan Uitgangssituatie Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam +350 mvt/etm/drukste dag Legenda 111: Ontsluiting SpaarneBuiten L&P 111: Herontwikkeling Fort benoorden Oranjewoud 111: Fort benoorden second opinion Grontmij Planontwikkeling SpaarneBuiten mvt/etm Figuur 2.1: Verkeersintensiteiten in de uitgangssituatie 2.2 Verkeersmodel Aanvullend is het verkeermodel ingezet om het effect van de opengestelde busbaan te analyseren. Deze is als een variant ingebracht in het basismodel Omdat het plangebied op de rand van het model IJmond zit, zijn in de referentiesituatie enkele modelmatige aanpassingen verricht om dit te laten aansluiten bij de huidige situatie. Het effect van het openstellen van de busbaan is inzichtelijk gemaakt door middel van: verkeersintensiteitenplots van de referentiesituatie en de variant; een verschilplot met daarin de verschillen van de variant ten opzichte van de referentiesituatie; een selected link, waarin te zien is waar het verkeer rijdend over de busbaan vandaan komt en naartoe gaat. De modelmatige prognose van de verkeersintensiteit op de busbaan is vanwege de grove zone-indeling niet goed in te schatten. Wel kan met het verkeersmodel een goede indruk worden verkregen van verkeersrelaties die van de busbaan gebruik zullen gaan maken. Met behulp van beschikbare telcijfers en het verkeersmodel is een inschatting gemaakt van de te verwachten hoeveelheid verkeer op de busbaan na openstelling. Effect openstellen busbaan en Westlaan 3

4 3 Analyse verkeersintensiteiten busbaan De volgende doelgroepen van verkeer die van de busbaan gebruik gaan maken worden onderscheiden (zie figuur ook 3.1): 1. verkeer oostelijk Velserbroek Haarlem v.v.; 2. verkeer tussen Spaarndam N208 (richting noorden) v.v.; 3. verkeer tussen Velserbroek Amsterdam, dat nu via Broekeroog en t Spijk rijdt; 4. verkeer van/naar de Westbroekplas/Villa Westend, dat in de huidige situatie van de Vergierdeweg gebruik maakt Figuur 3.1: Relaties die gebruik maken van de busbaan Ad 1: Velserbroek Haarlem Op basis van tellingen uit de verkeersregelinstallatie op het kruispunt van de Vlietweg met het Delftplein is inzicht verkregen in de rijrichtingen. Circa 50% van het verkeer op de Vlietweg slaat linksaf. Een deel daarvan gaat naar de Rijksstraatweg. Geschat wordt dat maximaal 25% van het verkeer dat van de Vlietweg gebruik maakt na openstelling van de busbaan gebruik gaat maken. Dit komt neer op circa mvt/etmaal. Modelmatig is een verkeersbelasting van deze doelgroep zichtbaar van mvt/ etmaal. In de analyse wordt daarom van deze bandbreedte uitgegaan. Ad 2: Spaarndam - N208 Op de Slaperdijkweg bedraagt de verkeersintensiteit van en naar Spaarndam circa mvt/etmaal. Verkeer met een bestemming in Velserbroek en andere woonkernen in Velsen en/of de noordelijke richting N208 zal van de busbaan gebruik gaan maken. In de huidige situatie rijdt dit verkeer via de Vergierdeweg. Modelmatig is geconcludeerd dat de route via de busbaan richting de N208 in noordelijke richting sneller is dan de route via de Vergierdeweg. Geschat wordt dat circa 50% van het verkeer dat gebruik Effect openstellen busbaan en Westlaan 4

5 maakt van de Slaperdijk via de busbaan gaat rijden. Dat betekent een verkeersintensiteit van circa mvt/etmaal. Als gevolg van de woningbouwontwikkeling Spaarnebuiten neemt de verkeersintensiteit op de Slaperdijkweg met circa 200 mvt/etmaal 1 toe. Ook hiervan zal 50% gebruik gaan maken van de busbaan. Voorgesteld wordt te rekenen met een belasting van tot mvt/etmaal. Ad 3: Velserbroek Amsterdam (Broekeroog en t Spijk) Modelmatig is een lichte afname van de verkeersintensiteit op de Amsterdamseweg (N202) zichtbaar. Op basis van telcijfers is het moeilijk een indicatie te geven van de omvang van deze verkeersstroom. De verwachting is dat het een beperkt aantal auto s betreft, omdat de route via Spaarndam de nodige vertragingen kent (mogelijk open gaan van de brug) en de spitsafsluiting heeft richting Amsterdam in de ochtendspitsperiode. Geschat wordt dat circa 500 mvt/etmaal tussen Velserbroek en Amsterdam gebruik zullen maken van de busbaan. Ad 4: Westbroekplas/Villa Westend De verkeersgeneratie als gevolg van de ontwikkeling Fort benoorden Spaarndam bedraagt circa 350 mvt/etmaal. De huidige verkeersintensiteit op de Westlaan bedraagt circa 670 mvt/etmaal. Daarmee komt de totale verkeersbelasting van de Westlaan na ontwikkeling op circa mvt/etmaal. Zonder busbaan zal dit verkeer gebruik maken van de Vergierdeweg richting de N208. Circa de helft van het verkeer zal van de busbaan gebruik gaan maken, wat neerkomt op circa 500 mvt/etmaal. Totale verkeersbelasting busbaan De totale verkeersbelasting op de busbaan bedraagt circa mvt/etmaal bestaande uit: 1. Velserbroek Haarlem : mvt/etmaal; 2. Spaarndam N208 : mvt/etmaal; 3. Velserbroek Amsterdam : 500 mvt/etmaal; 4. Westbroekplas/Villa Westend : 500 mvt/etmaal. 4 Verkeersveiligheid Als gevolg van het openstellen van de busbaan veranderen de verkeersstromen in de omgeving. Globaal is de verkeersveiligheid beoordeeld, waarbij onderscheid is gemaakt tussen: de wegvakken; de kruispunten. 1 Beredeneerd in de rapportage: Ontsluiting van Spaarnebuiten L&P d.d. 18 september Effect openstellen busbaan en Westlaan 5

6 4.1 Wegvakken Specifiek zijn de wegvakken beoordeeld waarop een relatief grote toename van de verkeersintensiteit zichtbaar is. Het betreft hier de Westlaan, de busbaan en de Dammersboog. Verkeersveiligheid wordt beoordeeld aan de hand van richtlijnen beschreven in het principe Duurzaam Veilig. Binnen de landelijke visie Duurzaam Veilig wordt gestreefd naar een monofunctionele indeling van de wegenstructuur met een eenduidige herkenbare vormgeving die is afgestemd op de functie en waarin gevaarlijke conflicten zijn uitgesloten. Er worden landelijk drie categorieën wegen onderscheiden met elk een eigen functie, waarvan in deze studie de volgende categorie van belang is: Ontsluiten: Het bereikbaar maken van wijken en gebieden. Deze wegen hebben een voedings- en verdeelfunctie. Deze wegen worden gekenmerkt door een hoge mate van uitwisseling. Zij verbinden de wijken met de stroomwegen. Naast de verschillende wegcategorieën draait het binnen Duurzaam Veilig om het evenwicht tussen de functie (wegencategorisering), vormgeving en het gebruik. Functie Vormgeving Gebruik Figuur 4.1: Criteria van Duurzaam Veilig In tabel 4.1 is een aantal kenmerken uit het Duurzaam Veilig principe weergegeven. wijkontsluitingsweg met fietspad GOW-B wijkontsluitingsweg met fietsstrook GOW-C maximumsnelheid 50 km/h 50 km/h intensiteit stedelijke omgeving rijbaanindeling 1x2 +fietspad 1 rijbaan met fietsstroken verhardingsbreedte 5,50-7,10 meter 7,50-8,50 meter positie fiets fietspad fietsstrook Tabel 4.1: Kenmerken uit het Duurzaam Veilig principe (Goudappel Coffeng) Functie en vormgeving De Westlaan, Dammersboog en busbaan zijn alle drie gelegen binnen de bebouwde kom van Velsen en kennen een snelheidsregime van 50 km/h. De Dammersboog heeft een ontsluitende functie voor het aanliggende woongebied. De Westlaan heeft in de huidige situatie primair een functie als fietsverbinding en voormalige busroute. De functie als fietsroute komt tot uiting in het rode asfalt en een asstreep. De busbaan heeft een zelfde profiel als de Westlaan, met verschil dat hierlangs een vrijliggend fietspad aanwezig is. In de huidige situatie is de Westlaan circa 6,50 meter breed en voldoet daarmee niet aan de gewenste breedte gesteld binnen Duurzaam Veilig. Dit wil echter niet zeggen dat het Effect openstellen busbaan en Westlaan 6

7 niet mogelijk is fietsstroken te realiseren binnen de bestaande verhardingsbreedte. In de praktijk zal dit betekenen dat autoverkeer dat elkaar passeert tijdelijk gebruik maakt van de fietsstrook en daar waar een fietser rijdt achter het fietsverkeer zal blijven. Voordeel hiervan is dat de snelheid van het autoverkeer wordt verminderd Gebruik Op de Westlaan is na openstelling van de busbaan een verkeersintensiteit van circa tot mvt/etmaal berekend. Bij een dergelijke verkeersintensiteit in combinatie met een maximumsnelheid van 50 km/h zijn fietsvoorzieningen, in de vorm van fietsstroken, noodzakelijk om de verkeersveiligheid te garanderen. De Dammersboog en busbaan zijn voorzien van een vrijliggend fietspad. In de huidige situatie bedraagt het gebruik op de Dammersboog nabij de busbaan circa mvt/ etmaal. Deze zal na openstelling toenemen tot maximaal circa mvt/etmaal. De verkeersintensiteit op de busbaan zal tot mvt/etmaal bedragen. Op basis van de Duurzaam Veilig kenmerken, zoals weergegeven in tabel 4.1, wordt geconcludeerd dat hierop geen aanvullende maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te waarborgen. 4.2 Kruispunten De kruispunten tussen de onderzochte wegvakken zijn vormgegeven als voorrangskruispunten. Over het algemeen zijn de kruispunten duidelijk vormgegeven en worden als gevolg van de toename van de verkeersintensiteit geen problemen verwacht. Uitzondering is de aansluiting van de busbaan op de Westlaan. Deze is in de huidige situatie vormgegeven als een voorrangskruispunt, waarbij alle verkeer op de Westlaan in de voorrang zit ten opzichte van de busbaan (zie figuur 4.2). Effect openstellen busbaan en Westlaan 7

8 fietspad fietspad Busbaan Westlaan Figuur 4.2: Aansluiting Westlaan - Busbaan Na openstelling van de busbaan veranderen de verkeersstromen op de aansluiting. De hoofdrichting voor het autoverkeer zal lopen via de Westlaan en de busbaan (zie blauwe pijl in figuur 4.2). Dit sluit niet aan bij de huidige vormgeving van de aansluiting. Hetzelfde geldt voor de aansluiting tussen de Westlaan en Oostlaan (zie figuur 4.3). Deze aansluiting zal na openstelling van de busbaan intensiever gebruik gaan worden. Geadviseerd wordt kritisch naar het ontwerp van de aansluitingen te kijken en deze te laten aansluiten bij het gebruik. Effect openstellen busbaan en Westlaan 8

9 Westlaan / Busbaan Oostlaan Figuur 4.3: Aansluiting tussen de Westlaan en Oostlaan (rechtsboven in de figuur is te zien dat het kruispunt compact is gedimensioneerd) (bron grote foto: Cyclomedia; kleine foto: Google Maps) 5 Geluid Het openstellen van de busbaan zorgt voor gewijzigde verkeersstromen. Deze gewijzigde verkeersstromen zorgen ook voor wijzigingen in de geluidssituatie voor de omliggende woningen. In dit hoofdstuk is verkennend ingegaan op de te verwachten akoestische consequenties. Het betreft een indicatief onderzoek en geen formele toetsing. 5.1 Wettelijk kader In voorliggende situatie zijn twee akoestische situaties te onderscheiden die onderzocht dienen te worden. Het betreft: het effect van het openstellen (reconstructie) van de busbaan, voor de woningen die direct langs de busbaan gelegen zijn; het effect van de openstelling langs wegen in de omgeving door de gewijzigde verkeersstromen (gevolgen elders). Hierna is nader ingegaan op deze aspecten. Bestaande woningen, weg in reconstructie Onder de reconstructie van een weg wordt volgens de Wet geluidhinder verstaan: één of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg, ten gevolge waarvan uit akoestisch onderzoek blijkt dat de berekende geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstige maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting met 2 db of meer wordt verhoogd. Effect openstellen busbaan en Westlaan 9

10 In geval van een reconstructieonderzoek gelden de volgende hoogst toelaatbare geluidsbelastingen. Voor een woning binnen de geluidszone geldt de heersende geluidsbelasting als hoogst toelaatbare geluidsbelasting 2 met een minimum van 48 db. Onder voorwaarden is een maximale ontheffingswaarde mogelijk tot en met 68 db. Daarbij mag de toename van de geluidsbelasting ten opzichte van de heersende waarde in beginsel niet groter zijn dan 5 db. Gevolgen elders Ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling kan er langs wegen in de omgeving sprake zijn van een toenemende geluidsbelasting door gewijzigde verkeersstromen. In de Wet geluidhinder is sprake van gevolgen elders wanneer de geluidsbelasting toeneemt met 2 db of meer in de plansituatie ten opzichte van de toekomstige situatie zonder ontwikkelingen. Van een dergelijke toename is sprake wanneer de verkeersintensiteit toeneemt met 40% of meer (bij een gelijkblijvende verkeersverdeling). Het onderzoek naar gevolgen elders is wettelijk gezien niet meer dan een constatering van de toe- en afnames van de geluidsbelasting. Er is namelijk geen verplichting tot het treffen van geluidsreducerende maatregelen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het echter wel gewenst af te wegen of voor deze situaties maatregelen mogelijk zijn. Dit is ter afweging aan het bevoegd gezag. 5.2 Uitgangspunten Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II uit het Rekenen Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma GeoMilieu, versie Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het RMG2012 is op de geluidsbelasting, een correctie toegepast van -5 db. Verkeersdruk Voor de busbaan is in de huidige situatie uitgegaan van 4 bussen per uur. In de plansituatie (bij openstelling voor het autoverkeer) is uitgegaan van een totale verkeersintensiteit van motorvoertuigen per etmaal. Maximumsnelheid Voor de busbaan is uitgegaan van een maximumsnelheid van 50 km/h. 2 Wanneer er in het verleden voor een woning een hogere grenswaarde is vastgesteld die lager is dan de heersende waarde, dan geldt de vastgestelde hogere grenswaarde als hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Effect openstellen busbaan en Westlaan 10

11 5.3 Resultaten Reconstructie van de busbaan In de huidige situatie is er voor de woningen sprake van een relatief lage geluidsbelasting. De geluidsbelasting is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. Na openstelling van de busbaan is een geluidsbelasting te verwachten tot maximaal circa 55 db. Daarmee is sprake van een forse toename van de geluidsbelasting van maximaal circa 7 db. Voor het overgrote deel van de woningen zal sprake zijn van een lagere geluidsbelasting van circa db. Ten opzichte van de grenswaarde zal in dat geval sprake zijn van een geluidstoename van 4-5 db. Een impressie van de berekende indicatieve geluidsbelastingen in de plansituatie zijn weergegeven in figuur 5.1 doormiddel van een geluidscontour. In deze contour is de afscherming van de aanwezige woonbebouwing niet meegenomen. In de praktijk zullen de woningen in de eerste lijn het geluid voor de achterliggende woningen afschermen. Figuur 5.1: Berekende indicatieve geluidscontour bij openstelling busbaan in plansituatie Wanneer de geluidsbelasting toeneemt met 2 db of meer is er sprake van een juridische reconstructiesituatie en is nader onderzoek naar geluidsbeperkende maatregelen noodzakelijk. Daarnaast is op een enkele locatie indicatief een geluidstoename berekend die hoger is dan de in beginsel maximaal toegestane toename van 5 db. Zonder geluidsreducerende maatregelen is het openstellen van de busbaan niet zondermeer mogelijk als de Effect openstellen busbaan en Westlaan 11

12 geluidsbelasting toeneemt met meer dan 5 db. Nader onderzoek moet uitwijzen of er ook daadwerkelijk sprake is van een toename met een dergelijke omvang. Gevolgen elders Langs de Dammersboog is een grote verkeerstoename te verwachten als gevolg van de openstelling van de busbaan. In de situatie zonder busbaan is een geluidsbelasting berekend van circa 49 db. In de situatie met de openstelling van de busbaan is een geluidsbelasting berekend van maximaal circa 56 db. Dit is een toename van maximaal circa 7 db en is zeker waarneembaar. De toename ontstaat door de verwachte toename van het verkeer van circa mvt/etmaal en vier bussen per uur in de situatie zonder openstelling van de busbaan tot circa mvt/etmaal in de situatie met openstelling van de busbaan. Bij gevolgen elders bestaat wettelijk gezien geen verplichting voor het reduceren van de geluidstoenames, maar in het kader van een goede ruimtelijke ordening dient deze situatie wel nader onderzocht te worden. Vervolgtraject In voorliggende rapportage is een verkennende berekening uitgevoerd. Ten behoeve van de eventuele vervolgstappen dient formeel akoestisch onderzoek op woningniveau te worden uitgevoerd om de consequenties van de openstelling inzichtelijk te maken. Daarbij dient ook de inpassing van de mogelijke geluidsbeperkende maatregelen te worden onderzocht om te kijken of de berekende geluidstoenames kunnen worden weggenomen met reëel inpasbare maatregelen. Daarbij wordt de relatie gelegd met de grenswaarden die zijn opgenomen in de Wet geluidhinder. 6 Conclusies en aanbevelingen 6.1 Conclusies Op basis van het totale onderzoek worden de volgende conclusies getrokken: De verkeersintensiteit op de busbaan zal naar verwachting tot mvt/ etmaal bedragen, afkomstig van de relaties tussen: - Oostelijk Velserbroek Haarlem v.v.; - Spaarndam N208 (richting noorden) v.v.; - Velserbroek Amsterdam dat nu rijdt via Broekeroog en t Spijk v.v.; - Westbroekplas/Villa Westend dat in de huidige situatie van de Vergierdeweg gebruik maakt. Op de wegvakken van de Dammersboog en busbaan zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk ten behoeve van de verkeersveiligheid. Op de Westlaan is het realiseren van een fietsvoorziening in de vorm van een fietsstrook noodzakelijk. Op de kruispunten tussen de Westlaan en busbaan en de Westlaan met de Oostlaan zal de hoofdstroom wijzigen. De vormgeving in de huidige situatie sluit hier niet op aan. Alternatieven dienen nader onderzocht te worden. Effect openstellen busbaan en Westlaan 12

13 Voor de omwonenden van de busbaan en de Dammersboog zijn forse geluidstoenames te verwachten bij de openstelling van de busbaan voor het autoverkeer. Nader akoestisch onderzoek moet uitwijzen of met geluidsreducerende maatregelen de geluidsbelasting beperkt kan worden en voldaan kan worden aan de wettelijke normen. 6.2 Aanbevelingen Uit het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan: het kritisch analyseren van de vormgeving van de aansluitingen tussen de busbaan en de Westlaan en de Westlaan en Oostlaan en deze afstemmen met het gebruik na eventuele openstellen; het doen van onderzoek naar de mogelijkheden voor het aanbrengen van een fietsvoorziening langs de Westlaan (type voorziening en vormgeving daarvan inclusief aansluiting bij de busbaan); het doen van nader akoestisch onderzoek dat moet uitwijzen of met geluidsreducerende maatregelen de geluidsbelasting beperkt kan worden en voldaan kan worden aan de wettelijke normen. Effect openstellen busbaan en Westlaan 13

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verplaatsing en uitbreiding Albert Heijn supermarkt Bennebroek. Quick scan -effecten op geluidshinder en luchtkwaliteit

Verplaatsing en uitbreiding Albert Heijn supermarkt Bennebroek. Quick scan -effecten op geluidshinder en luchtkwaliteit Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Bestemmingsplan Midden-Noord - Oss - 2012 Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Ontwerp Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woningbouw- ontwikkeling 't Schouw te Watergang

Akoestisch onderzoek woningbouw- ontwikkeling 't Schouw te Watergang Gemeente Waterland Akoestisch onderzoek woningbouw- ontwikkeling 't Schouw te Watergang www.goudappel.nl Gemeente Waterland Akoestisch onderzoek woning- bouwontwikkeling ontwikkeling 't Schouw te Watergang

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen. Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek

Gemeente Haaksbergen. Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Gemeente Haaksbergen Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Gemeente Haaksbergen Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Datum 14 januari 2011 HBG045/Bxt/0504 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bogermanschool Houten

Bogermanschool Houten Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Datum 7 december 2011 Kenmerk HTN466\Bxt/6355 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend

Gemeente Purmerend. Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend Gemeente Purmerend Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend Gemeente Purmerend Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend Datum 15 juni 2010 PMD060/Kmc/0600

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Datum 11 oktober 2016 Kenmerk TMU123/Wrd/0920.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Verkeerseffecten structuurvarianten

Verkeerseffecten structuurvarianten Rembrandtlaan Veghel 1 Verkeerseffecten structuurvarianten Eerst een stapje terug hoe ziet de (verkeer)structuur van Veghel eruit? Figuur: Ontwikkelingen Veghel Figuur: Wegencategorisering Veghel De A50

Nadere informatie

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning Datum 27 februari 2009 KPO002/Bxt/0002 Kenmerk Documentatiepagina

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffect programma Chopinplein. Gemeente Culemborg. 29 augustus 2011 CLB002/Slh/ 17 augustus 2011

1 Inleiding. Verkeerseffect programma Chopinplein. Gemeente Culemborg. 29 augustus 2011 CLB002/Slh/ 17 augustus 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Houten. Brede School Hofstad IV Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai

Gemeente Houten. Brede School Hofstad IV Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai Gemeente Houten Brede School Hofstad IV Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai Gemeente Houten Brede School Hofstad IV Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai Datum 11 april 2012 Kenmerk

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan Markthof

Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan Markthof Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Modelberekeningen. 30 Kilometerzone Heijendaalseweg. Gemeente Nijmegen. Gevoeligheidsanalyse

1 Inleiding. 2 Modelberekeningen. 30 Kilometerzone Heijendaalseweg. Gemeente Nijmegen. Gevoeligheidsanalyse Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk Casuariestraat a Flight Forum - BJ Deventer VB Den Haag DC Eindhoven T + (0)0 F + (0)0 Leeuwarden Amsterdam Postbus F. HaverSchmidtwei De Ruyterkade 00 AD Deventer

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Beoordeling verkeersstudie Oranjewoud voor Herontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam

Beoordeling verkeersstudie Oranjewoud voor Herontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam Beoordeling verkeersstudie Oranjewoud voor Herontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam Auteur: ir. J. Pranger Revisie 1: 29 juli 2011 1. Verkeersgeneratie van het project De verkeersgeneratie als gevolg van

Nadere informatie

1 Inleiding: de varianten vergeleken

1 Inleiding: de varianten vergeleken Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Inpassing infra kraanbaan Laren. MBB Ontwikkeling BV. 24 juli 2014 MOT001/Gth/ juni 2014

1 Inleiding. Inpassing infra kraanbaan Laren. MBB Ontwikkeling BV. 24 juli 2014 MOT001/Gth/ juni 2014 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid Datum 24 november 2016 KKB002/Fdf/0006.03 Kenmerk Eerste versie

Nadere informatie

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden.

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570666222 F +31 (0)570666888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Bushalten Breestraat. 2. Verbreden van de rijbaan ter hoogte van de halte met een haltekom. Figuur 1.1: Vormgevingsprincipes bushalten

1 Inleiding. Bushalten Breestraat. 2. Verbreden van de rijbaan ter hoogte van de halte met een haltekom. Figuur 1.1: Vormgevingsprincipes bushalten Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Ontwikkeling hoofdwegennet

1 Ontwikkeling hoofdwegennet Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 ()57 666 222 F +31 ()57 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan rapportnummer E16.017 Versie: 3 Datum: 21 november 2016 Status: DEFINITIEF Auteur: Robert

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Wierden. Verkeerskundige uitwerking bestemmingsplan Rondweg Enter

Gemeente Wierden. Verkeerskundige uitwerking bestemmingsplan Rondweg Enter Gemeente Wierden Verkeerskundige uitwerking bestemmingsplan Rondweg Enter Gemeente Wierden Verkeerskundige uitwerking bestemmingsplan Rondweg Enter Datum 11 februari 2010 WDN033/Nbc/0300 Kenmerk Eerste

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten Westlandse Zoom. Figuur 1.1: Overzicht bouwlocaties De Westlandse Zoom. Gemeente Westland. Kruispunt analyses

1 Inleiding. Verkeerseffecten Westlandse Zoom. Figuur 1.1: Overzicht bouwlocaties De Westlandse Zoom. Gemeente Westland. Kruispunt analyses Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek Leebrug II Houten-VINEX

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek Leebrug II Houten-VINEX Gemeente Houten Akoestisch onderzoek Leebrug II Houten-VINEX Gemeente Houten Akoestisch onderzoek Leebrug II Houten-VINEX Datum 14 november 2011 Kenmerk HTN458/Bxt/6353 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

2 Berekening verkeersgeneratie

2 Berekening verkeersgeneratie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren rapportnummer L13.025 Versie: 1 Datum: 21 november 2013 Status: DEFINITIEF Auteur: Rikkert

Nadere informatie

Rijcurvesimulatie Kreling Uilkerweg te Zuilichem

Rijcurvesimulatie Kreling Uilkerweg te Zuilichem Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

1 Inleiding. Onderzoek aanrijtijden brandweer. Vroondaal Ontwikkeling. 20 november 2012 VDO003/Nhn/0008

1 Inleiding. Onderzoek aanrijtijden brandweer. Vroondaal Ontwikkeling. 20 november 2012 VDO003/Nhn/0008 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Julianastraat Noord. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1701

1 Inleiding. Parkeerbalans Julianastraat Noord. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1701 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 rapportnummer H15.003 Versie: 1 Datum: 10 februari 2015 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw aan de 's-heer Hendrikskinderendijk nabij Tiendenplein Definitief Opdrachtgever: Spaans Beheer BV Postbus 340 4460 AS Goes Grontmij Nederland bv Roosendaal,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

1 Het tracé. Definitief ontwerp De Hoef. Gemeente Amersfoort. 21 november 2016 AMF182/Ldl/ augustus 2016

1 Het tracé. Definitief ontwerp De Hoef. Gemeente Amersfoort. 21 november 2016 AMF182/Ldl/ augustus 2016 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitkomsten metingen. Kerckeboschlaan. 2.1 Gemotoriseerd verkeer. WOM Kerckebosch Gemeente Zeist. Monitoringplan

1 Inleiding. 2 Uitkomsten metingen. Kerckeboschlaan. 2.1 Gemotoriseerd verkeer. WOM Kerckebosch Gemeente Zeist. Monitoringplan Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit Bakershoeve

Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit Bakershoeve Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit Bakershoeve Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij tel: 055-5801800 fax: 055-5801740 Apeldoorn, 27 oktober 2011 Uitvoerder:

Nadere informatie

2 Toelichting ontsluitingsvariant

2 Toelichting ontsluitingsvariant Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai: Bestemmingsplan Chopinplein, Culemborg.

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai: Bestemmingsplan Chopinplein, Culemborg. Opdrachtgever: Onderwerp: Gemeente Culemborg Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai: Bestemmingsplan Chopinplein, Culemborg. Datum: 28 oktober 2011 Rapport: 11.2056.1101/R01 Burg. van Lidth de Jeudelaan

Nadere informatie

Mogelijkheid woningbouw Limmen Zandzoom

Mogelijkheid woningbouw Limmen Zandzoom Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn. Steekterpoort aanvullend akoestisch onderzoek

Alphen aan den Rijn. Steekterpoort aanvullend akoestisch onderzoek Alphen aan den Rijn Steekterpoort aanvullend akoestisch onderzoek Alphen aan den Rijn Steekterpoort aanvullend akoestisch onderzoek projectnummer: datum: 104.14721.00 30032010 opdrachtleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunt. itgangspunten. Verkeersgeneratie Duin en Bosch. 2.1 Uitgangssituatie. Gemeente Castricum.

1 Inleiding. 2 Uitgangspunt. itgangspunten. Verkeersgeneratie Duin en Bosch. 2.1 Uitgangssituatie. Gemeente Castricum. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Betreft : Aanvullend onderzoek geluid Visie Wielwijk Uw kenmerk : - Ons kenmerk : VL.181.adh.B02 Woensdag, 14 september 2011

Nadere informatie

Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B

Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B Notitie Concept Contactpersoon ing. Arjo van den Berg Datum 30 september 2013 Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B 1 Inleiding De gemeente Kaag en Braassem is voornemens

Nadere informatie

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer Notitie Aan Van Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Dossier Project AL 08.4803 Kenmerk Datum 25 augustus 2008 Onderwerp Openstelling Randweg/Oude Torenweg

Nadere informatie

Resultaten Workshop 10 mei 2012 Verkeersstructuur Aalsmeer

Resultaten Workshop 10 mei 2012 Verkeersstructuur Aalsmeer Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste. Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC

Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste. Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC KuiperCompagnons Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap B.V. Afdeling geluid/js werknummer

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeersanalyse ontwikkeling Breukelen. McDonald s. 11 januari 2013 MCD022/Rhr/0150 26 november 2012

1 Inleiding. Verkeersanalyse ontwikkeling Breukelen. McDonald s. 11 januari 2013 MCD022/Rhr/0150 26 november 2012 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Beoogde ontwikkeling Binnen het plangebied worden een nieuwe woning mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) is een woning een geluidsgevoelige

Nadere informatie

peuterspeelzaal totaal nieuwbouw brede school uitbreiding buurthuis bibliotheek (in buurthuis) grote zaal (in buurthuis)

peuterspeelzaal totaal nieuwbouw brede school uitbreiding buurthuis bibliotheek (in buurthuis) grote zaal (in buurthuis) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Beheer BV. Velden 2D Vathorst. Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Beheer BV. Velden 2D Vathorst. Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Beheer BV Velden 2D Vathorst Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Beheer BV Velden 2D Vathorst Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie Notitie Project Bestemmingsplan Nieuw Rhijngeest Zuid Betreft akoestisch onderzoek wegverkeer Ons kenmerk M.2013.0521.01.N001 Versie 001 Datum 13 maart 2014 Verwerkt door DJA SBA Contactpersoon dr. A.Y.

Nadere informatie

BrabantWonen Definitief. Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links

BrabantWonen Definitief. Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links BrabantWonen Definitief Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links BrabantWonen Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links Datum 28 maart 2012 Kenmerk BBW002/Wrd/0006 Eerste versie 21 oktober 2011

Nadere informatie

Verkeerseffecten bestemmingsplan Middengebied

Verkeerseffecten bestemmingsplan Middengebied Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Team Milieu Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 26 november 2010 Rapportnummer

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Datum 11 mei 2015 Kenmerk

Nadere informatie

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein.

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk M1 Concept 25 oktober 2010 Definitief 18 december 2013 PN 297506 Betreft verkeerkundige toets Kloosterterrein Bergen In deze notitie wordt de woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

ONDERBOUWING ONTWERP-BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLAN GREEN PARK AALSMEER DEELGEBIEDEN 9 EN

ONDERBOUWING ONTWERP-BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLAN GREEN PARK AALSMEER DEELGEBIEDEN 9 EN ONDERBOUWING ONTWERP-BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLAN GREEN PARK AALSMEER DEELGEBIEDEN 9 EN 10 Gemeente Aalsmeer 29 april 2011 INHOUD 1. Inhoud

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Extra ontsluitingsweg Hooiweg-Rijksstraatweg

Haalbaarheidsonderzoek Extra ontsluitingsweg Hooiweg-Rijksstraatweg Haalbaarheidsonderzoek Extra ontsluitingsweg Hooiweg-Rijksstraatweg Extra ontsluitingsweg Hooiweg- Rijksstraatweg Haalbaarheidsonderzoek Definitief Opdrachtgever: Gemeente Zuidhorn Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe, Landgoed De Valouwe te Ede (locatie Wekeromseweg 44) rapportnummer E15.002 Versie: 1 Datum: 16 februari

Nadere informatie