CHECKLIST CRITERIA MACHINEAFWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHECKLIST CRITERIA MACHINEAFWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN"

Transcriptie

1 CHECKLIST CRITERIA MACHINEAFWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist voordat u de checklist met het bestek meestuurt. Voor elk criterium geeft de inschrijver aan in welke bijlage(n) de aanbestedende overheid het bewijsmateriaal kan terugvinden, en op welke pagina van die bijlage de gegevens (bv. conclusie) vermeld worden die aantonen dat het product aan het criterium voldoet. 1. Verplichte onderdelen Indien de inschrijver op één van de vragen uit dit hoofdstuk antwoordt, betekent dit dat het product niet voldoet aan de vereisten uit het bestek. 1. Milieulabels Het product draagt het Nordic Swan label. 1 Ga naar vraag 13 Ga naar vraag 2 De inschrijver toont aan dat zijn product het milieulabel draagt d.m.v. een document van het competent body van het land waar het label werd aangevraagd, met duidelijke vermelding van het contractnummer. Dit document vermeldt, naast het contractnummer, op basis van welke criteriaset de toekenning van het label gebeurde, de datum waarop het contract inging en de datum waarop het contract afloopt. 2. Gevarenzinnen a) Gevarenzinnen in het eindproduct Het product is niet geclassificeerd volgens Richtlijn 67/548/EEC of Verordening (EG) nr. 1272/2008 als: Classificatie Gevarensymbool en risicozin / Gevarencategorie en aanduiding Classificatie volgens Richtlijn Classificatie volgens 67/548/EEC Verordening 1272/2008 Milieugevaarlijk N met R50, R50/53 of R51/53 R52, R53 of R52/53 zonder N Aquat. acuut 1 met H400; Aquat. chron. 1 met H410; Aquat. chron. 2 met H4; Aquat. chron. 3 met H412; Aquat. chron. 4 met H413 Zeer toxisch Tx met R26, R27, R28 en/of R39 Acute tox. 1 en 2 Toxisch T met R23, R24, R25, R39 en/of R48 Acute tox. 3 Schadelijk Xn met R20, R21, R22, R48, R65 en/of R68. (Uitz.: R20, R21 en/of R22 zijn toegestaan in verpakking als de verpakking zo ontworpen is dat de gebruiker niet met de stoffen in contact komt). Acute tox. 4 (Uitz.: R20, R21 en/of R22 zijn toegestaan in verpakking als de verpakking zo ontworpen is dat de gebruiker niet met de stoffen in contact komt). Bijtend 2 C met R34 en R35 Huidcorr. 1A, 1B en 1C met H314 1 Versie van de milieulabelcriteria waar deze checklist naar verwijst: Nordic Ecolabelling of Dishwasher Detergents for professional use, version 2.2 (geldig van 21 juni 2010 tot 30 juni 2004) 1

2 Classificatie Allergeen Carcinogeen Mutageen Reprotoxisch Gevarensymbool en risicozin / Gevarencategorie en aanduiding Classificatie volgens Richtlijn Classificatie volgens 67/548/EEC Verordening 1272/2008 Xn met R42 Sens. luchtw. 1 met H334 Xi met R43 Sens. Huid 1 met H317 T met R45 en/of R49 (Carc1 of Kank. 1A/1B/2 met H350, H350i Carc2) en/of H351 Xn met R40 (Carc3) T met R46 (Mut1 of Mut2) Mut 1B/2 met H340 en/of H341 Xn met R68 (Mut 3) T met R60, R61, R64 en/of R33 (Rep1 of Rep2) Xn met R62, R63, R64 en/of R33 (Rep3) Voortpl. 1A/1B/2 met H360, H361, H362 De inschrijver dient het veiligheidsinformatieblad (MSDS of Material Safety Data Sheet) in van het eindproduct. Het veiligheidsinformatieblad geeft u informatie over de risico s die aan het product verbonden zijn, en van de bestanddelen die in het product zitten. O.a. volgende rubrieken zijn nuttig bij het controleren van de milieucriteria uit deze checklist (waar het veiligheidsinformatieblad als controle wordt genoemd): Rubriek 2: De identificatie van de verschillende gevaren (risico s voor mens en milieu en bijzondere gevaren) die met het product verbonden zijn. Rubriek 3: De samenstelling van de bestanddelen en de indeling van de bestanddelen volgens gevarensymbolen en risicozinnen. Rubriek 15: Wettelijk verplichte informatie (Etikettering in overeenstemming met EGrichtlijnen, met vermelding van gevaren en de betrokken R- en S- zinnen, eventuele bijzondere nationale verplichtingen ). De indeling en nummering van de rubrieken werd vastgelegd in bijlage II bij de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Oudere MSDS-fiches zijn mogelijk anders ingedeeld maar moeten wel dezelfde informatie bevatten. Ga in elk geval na dat veiligheidsinformatiebladen die u als bewijsmateriaal kreeg niet ouder dan drie jaar zijn. b) Gevarenzinnen toegekend aan de samenstellende delen Het product bevat geen bestanddelen met een gewichtspercentage > 0,01 waaraan één van volgende gevarenaanduidingen / waarschuwingen is toegekend: Classificatie Gevarensymbool en risicozin / Gevarencategorie en aanduiding Classificatie volgens Richtlijn Classificatie volgens 67/548/EEC Verordening 1272/2008 Allergeen 3 Carcinogeen Mutageen Reprotoxisch Xn met R42 Xi met R43 T met R45 en/of R49 (Carc1 of Carc2) Xn met R40 (Carc3) T met R46 (Mut1 of Mut2) Xn met R68 (Mut3) T met R60, R61, R64 en/of R33 (Rep1 of Rep 2) Xn met R62, R63, R64 en/of R33 (Rep3) Sens. luchtw. 1 met H334 Sens. Huid 1 met H317 Kank. 1A/1B/2 met H350, H350i en/of H351 Mut 1B/2 met H340 en/of H341 Voortpl. 1A/1B/ 2 met H360, H361, H362 2 Exemption for automatically dosed product and manually dosed pre-soaks where the in-use-solution is not classified as corrosive at the highest recommended dosage. Corrosive manually dosed pre-soaks have to be sold with a pump for dosing or be connected to via product hose to a water source mixing the product to an in-use-solution. The pump needs to be designed to provide correct dosage at the same time as it is minimizing the risk of exposure. 3 Dit criterium is niet van toepassing op enzymen en bewaarmiddelen. Er zijn aparte criteria waar enzymen en bewaarmiddelen aan moeten voldoen. 2

3 De inschrijver dient het veiligheidsinformatieblad in van het eindproduct. c) Totale hoeveelheid bestanddelen met classificatie Gevaarlijk voor het milieu Bestanddelen met de classificatie Gevaarlijk voor het milieu met R50/53 (Aquat. chron. 1 met H410), R51/53 (Aquat. chron. 2 met H4) of R52/53 (Aquat. chron. 3 met H412) komen voor in een totale hoeveelheid die niet hoger is dan: 100 * A R50/ * A R51/53 + A R52/53 < 0,40mg / l water of; 100 * A H * A H4 + A H412 < 0,40mg / l water A is de totale hoeveelheid van stoffen (in mg / l water) die met de R- / H-zin uit het bijhorende subscript geklasseerd zijn. De inschrijver dient het een verklaring op eer in waarin hij de berekening vermeldt van de totale hoeveelheid bestanddelen met R50/53 (Aquat. chron. 1 met H410), R51/53 (Aquat. chron. 2 met H4) of R52/53 (Aquat. chron. 3 met H412). 3. Biologische afbreekbaarheid a) Oppervlakteactieve stoffen Alle oppervlakteactieve stoffen in het product zijn aeroob of anaeroob biologisch afbreekbaar. De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij de DID-nummers van de oppervlakteactieve stoffen vermeldt. Wanneer een stof niet in de DID-lijst voorkomt, toont de inschrijver d.m.v. literatuurgegevens of andere bronnen de afbreekbaarheid aan. b) Organische bestanddelen 4 De organische stoffen die niet aeroob of anaeroob biologisch afbreekbaar zijn, komen niet voor in het product in hoeveelheden die hoger zijn dan: Productgroep Aeroob Anaeroob Machineafwasmiddelen & voorweekmiddelen 0,4g / l water 0,4g / l water Spoelmiddelen 0,04g / l water 0,04g / l water De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij de DID-nummers van de organische bestanddelen vermeldt en het totaalgewicht van de bestanddelen die aeroob en anaeroob niet afbreekbaar zijn. In het totaalgewicht worden iminodisuccinaat (IDS) en cumeensulfonaat niet meegerekend. Wanneer een stof niet in de DID-lijst voorkomt, toont de inschrijver d.m.v. literatuurgegevens of andere bronnen de afbreekbaarheid aan. U kan de biologische afbreekbaarheid van de bestanddelen controleren aan de hand van de DIDlijst 5. Onder de titel afbraak vindt u codes voor aerobe en anaerobe afbraak. Een bestanddeel is biologisch afbreekbaar als het de volgende codes heeft: Aerobe afbraak R (Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens de ISO-richtsnoeren) Anaerobe afbraak Y (biologisch afbreekbaar in anaerobe omstandigheden) 4 De eis i.v.m. biodegradeerbare organische bestanddelen geldt niet voor iminodisuccinaat (IDS) en cumeensulfonaat. Ze hoeven niet bij de totale hoeveelheid gerekend te worden. 5 U kan de laatste versie van de Detergent Ingredient Database of DID-lijst terugvinden op de website van het Nordic Swan label: 3

4 4. Enzymen De enzymen die in het product aanwezig zijn, zijn in vloeistofvorm of in granulaatvorm waarbij geen stof vrijkomt. De enzymen bevatten geen verontreinigingen door microorganismen ten gevolge van de productie. Producten en sprays zijn ontworpen voor gebruik in sprayvorm, of bevatten geen enzymen. De producent neemt voldoende maatregelen zodat de gebruiker niet aan de enzymen wordt blootgesteld. De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij vermeldt dat het product aan de criteria over enzymen voldoet. 5. Specifiek uitgesloten stoffen Het product en/of zijn samenstellende bestanddelen bevat geen van de specifiek door het Nordic Swan label uitgesloten stoffen: Geurstoffen Reactieve chloorverbindingen Boraten en perboraten Alkylfenolethoxylaten (APEO s) Alkylfenolderivaten (APD s) NTA Uitzondering: (MGDA en GLDA complexerende stoffen mogen NTA-verontreinigingen bevatten indien de concentratie van de NTA-vervuiling < 1,0 % bedraagt, terwijl de totale NTA-concentratie in het eindproduct < 0,10 % is. EDTA (ethyleendiaminetetraazijnzuur) en zouten daarvan Stoffen met een mogelijke endocriene verstoring van categorie 1 of 2 (volgens de officiële EU-lijsten) tot gevolg 6 Nanomaterialen / nanodeeltjes (grootte < 100nm) die gebaseerd zijn op metaal, carbon en/of fluorverbindingen Chemische stoffen die in de EU als PBT of vpvb geclassificeerd zijn (PBT- en zpzbstoffen) 7 LAS (lineaire alkylbenzeensulfonaten) DADMAC (diallyldimethylammonium chloride) De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij vermeldt dat het eindproduct geen van de specifiek uitgesloten stoffen bevat. Deze verklaring op eer wordt eventueel gestaafd met verklaringen op eer van de fabrikanten van de ingrediënten. 6. Bewaarmiddelen Het product bevat geen bioaccumulerende bewaarmiddelen. Bewaarmiddelen zijn niet bioaccumulerend als log K ow (octanol / waterverdelingscoëfficiënt) < 4,0 of BCF (bioconcentratiefactor) < 500. De concentratie van elk bewaarmiddel geclassificeerd als allergeen is < 0,10 %. De inschrijver dient voor elk bewaarmiddel het veiligheidsinformatieblad in en een verklaring op eer waarin hij voor elk bewaarmiddel de log K ow of BCF vermeldt. 7. Kleurstoffen Het product bevat geen bioaccumulerende kleurstoffen. Kleurstoffen zijn niet bioaccumulerend als log K ow (octanol / waterverdelingscoëfficiënt) < 4,0 of BCF (bioconcentratiefactor) < 500. Ook kleurstoffen die goedgekeurd zijn voor gebruik in voedingsmiddelen worden aanvaard. 6 Het EU-rapport over endocriene verstoorders kan u terugvinden op 7 Voor meer informatie, zie: 4

5 De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij voor elke kleurstof de log K ow of BCF vermeldt, of de specificatie van het E-nummer in geval van een kleurstof die is goedgekeurd voor gebruik in voedingsstoffen. 8. Toxiciteit voor waterorganismen Het kritisch verdunningsvolume 8 (KVV of CDV, Critical Dilution Volume) van het product bedraagt maximaal: Productgroep KVV acuut KVV chronisch Machineafwasmiddelen & voorweekmiddelen 5.000l / l water 1.900l / l water Spoelmiddelen 8.000l / l water 3.000l / l water Het product moet voldoen aan de limieten voor KVV acuut OF KVV chronisch. De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij het KVV acuut of KVV chronisch voor het product vermeldt. 9. Fosfor, fosfonaten en andere fosforverbindingen Het gewicht aan fosfaten en andere fosforverbindingen in het product is niet hoger dan: Productgroep Fosfor Fosfonaten en andere fosforverbindingen Machineafwasmiddelen & voorweekmiddelen 0,08g / l water 0,01g / l water Spoelmiddelen 0,04g / l water 0,006g / l water De inschrijver dient een verklaring op eer ingediend waarin hij de totale hoeveelheid aan elementaire fosfor, fosfaten en andere fosforverbindingen vermeldt. 10. Verpakkingsvoorschriften Kunststof onderdelen in de primaire verpakking (uitgezonderd onderdelen < 5g) zijn geëtiketteerd volgens DIN 6120, deel 2 of een gelijkwaardige norm. De verpakking (incl. etiketten) bevat geen PVC of andere gehalogeneerde plastics. De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij vermeldt dat het product aan alle criteria over verpakking voldoet.. Gebruiksaanwijzingen en informatie Ingrediënten De verpakking van het product vermeldt de ingrediënten, zoals bepaald in de Richtlijn 648/2004/EC (detergentenrichtlijn). Dosering De doseringsaanwijzingen zijn in of op de productverpakking vermeldt. Deze doseeraanwijzingen bevatten minstens de aanbevolen doseringen (g/l) voor de in België relevante waterhardheden. 8 Het kritisch verdunningsvolume moet berekend worden volgens de formule die vermeld wordt op de website van het Nordic Swan label, in het document CDV version 2 : 5

6 Aanbevelingen De productverpakking vermeldt, letterlijk of gelijkaardig: Was altijd met een volle machine (indien mogelijk) Vermijd over- of onderdosering Was met de laagst mogelijke temperatuur om een proper / hygiënisch resultaat te bekomen Informatie over de verwijdering van de lege verpakking De inschrijver levert een verpakking, inclusief etiket, mee van het product dat hij aanbiedt. 12. Performantie Het product levert bevredigende wasresultaten op bij de aanbevolen dosering en zacht water. De inschrijver dient een testrapport in dat aantoont dat het product bevredigende wasresultaten oplevert bij de aanbevolen hoeveelheid. De normale testprocedure is een gebruikerstest. Voor producten die gebruikt worden in de gezondheidssector, mag ook een laboratoriumtest ingediend worden. Een gebruikerstest moet uitgevoerd zijn volgens de bepalingen uit appendix 5 (User test) bij het document Nordic Ecolabelling of Dishwasher detergents for professional use 9. De test: wordt uitgevoerd met de dosering die de producent / inschrijver aanraadt; op minstens 8 verschillende testlocaties en; gedurende minstens 4 weken. Minstens 80 % van de testlocaties moeten het product als bevredigend of excellent beoordelen. De laboratoriumtest voor producten die bestemd zijn voor gebruik in de gezondheidszorg is uitgevoerd volgens ISO Opleiding Tijdens de uitvoering van de opdracht zal de leverancier een jaarlijkse personeelsopleiding verzorgen zoals omschreven in het bestek. De eerste van deze opleidingen zal dieper ingaan op het gebruik en de dosering van de schoonmaakmiddelen. Deze opleidingen duren minimum twee uur. De inschrijver dient bij de offerte een opleidingsprogramma in voor de uitvoeringstermijn van de opdracht. In dit opleidingsprogramma staat minstens wanneer (bij benadering) de opleidingsmomenten zullen zijn, hoe lang ze zullen duren en welke onderwerpen aan bod zullen komen. 14. Het product beschikt over een doseerhulpmiddel De inschrijver geeft een technische beschrijving van het doseerhulpmiddel of levert een staal van het aangeboden product met doseerhulpmiddel. Deze informatie dient ook meteen als antwoord voor het gunningscriterium over doseerhulpmiddelen. Zo hoeft de inschrijver niet twee keer dezelfde vraag te beantwoorden

7 2. Optioneel 15. Gewicht/utiliteitsratio (WUR) De gewicht/utiliteitsratio (WUR) 10 van de verpakking is niet hoger dan 2g / afwas De inschrijver dient een berekening van de gewicht/utiliteitsratio (WUR) in van de primaire verpakking (de verpakking zelf, doppen, stoppen, handpompen en sproeimechanismen). 10 De gewicht/utiliteitsratio (WUR) moet berekend worden zoals de EU-milieukeur dat voorziet voor textielwasmiddelen voor huishoudelijk gebruik. Deze formule vindt u in het besluit van de Commissie van 28 april 20 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor wasmiddelen: 7

8 Checklist criteria machineafwasmiddelen voor gebruik in professionele toestellen Criterium Algemene gegevens 1. Milieulabels 2. Gevarenzinnen a) Gevarenzinnen in het eindproduct b) Gevarenzinnen toegekend aan de samenstellende delen c) Totale hoeveelheid bestanddelen met classificatie Gevaarlijk voor het milieu 3. Biologische afbreekbaarheid a) Oppervlakteactieve stoffen b) Organische bestanddelen Productprestatie Naam van het product: Het product is een: Machineafwasmiddel Voorweekmiddel Spoelmiddel Het product draagt het Nordic Swan label:, het Nordic Swan label Ga naar vraag 13 Ga naar vraag 2 Het product voldoet aan het criterium over gevarenaanduidingen in het eindproduct: Het product voldoet aan het criterium over gevarenaanduidingen in de samenstellende delen: De totale hoeveelheid bestanddelen met classificatie Gevaarlijk voor het milieu is: mg / l water Alle oppervlakteactieve stoffen in het product zijn aeroob of anaeroob biologisch afbreekbaar: De organische stoffen in het product voldoen aan het criterium over biologische afbreekbaarheid: Bewijsstukken Verwijzing naar bijlagen, incl. paginanr., die aantonen dat het product aan het criterium voldoet Verplichte onderdelen Overige informatie 8

9 Checklist criteria machineafwasmiddelen voor gebruik in professionele toestellen Criterium 4. Enzymen 5. Specifiek uitgesloten stoffen 6. Bewaarmiddelen 7. Kleurstoffen 8. Toxiciteit voor waterorganismen 9. Fosfor 10. Verpakkingsvoorschriften Bewijsstukken Verwijzing naar bijlagen, incl. Productprestatie paginanr., die aantonen dat het product aan het criterium voldoet Het product voldoet aan de criteria over enzymen: Het product en/of zijn samenstellende bestanddelen bevat geen van de specifiek door het Nordic Swan label uitgesloten stoffen: Het product voldoet aan de criteria over bewaarmiddelen: : Log K ow : of BCF: Het product voldoet aan de criteria over kleurstoffen: : Log K ow : of BCF: of; E-nummer: Het KVV acuut / KVV 12 chronisch van het product is: De totale hoeveelheid aan fosfaten en andere fosforverbindingen in het product is: De verpakking van het product voldoet aan de criteria over verpakking: Overige informatie Als bewijsstuk volstaat deze checklist, ondertekend met de formulering ik verklaar dat de gegevens uit deze juist en volledig zijn, met naam en functie van de ondertekenaar en datum van de ondertekening. 12 Schrappen wat niet past 9

10 Checklist criteria machineafwasmiddelen voor gebruik in professionele toestellen Criterium. Gebruiksaanwijzingen en informatie 12. Performantie 13. Opleiding 14. Doseerhulpmiddel 15. WUR Bewijsstukken Verwijzing naar bijlagen, incl. Productprestatie paginanr., die aantonen dat het product aan het criterium voldoet De productverpakking of bijgeleverde informatie vermeldt alle vereiste gebruiksaanwijzingen en informatie: Het product voldoet aan het criterium over gebruiksgeschiktheid: De inschrijver voorziet de gevraagde personeelsopleiding: Het product beschikt over een doseerhulpmiddel:, een automatisch doseersysteem, een manueel doseersysteem, via een gebruiksklaar product Optioneel De gewicht/utiliteitsratio (WUR) van de verpakking is: Overige informatie 10

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist

Nadere informatie

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist

Nadere informatie

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VERGELIJKBAAR AAN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VERGELIJKBAAR AAN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VERGELIJKBAAR AAN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter

Nadere informatie

CHECKLIST CRITERIA ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS

CHECKLIST CRITERIA ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS CHECKLIST CRITERIA ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist voordat

Nadere informatie

Detergenten met het Europese Ecolabel

Detergenten met het Europese Ecolabel Detergenten met het Europese Ecolabel Kathelijne De Ridder Wat is het EU Ecolabel? Een Europees milieulabel Doel: Aan de consument duidelijk maken welke producten milieuverantwoord zijn Bevorderen van

Nadere informatie

Bijlage ALGEMEEN. dat het energiegebruik omlaag gaat door bevordering van het gebruik van detergenten die bijlage temperaturen effectief zijn.

Bijlage ALGEMEEN. dat het energiegebruik omlaag gaat door bevordering van het gebruik van detergenten die bijlage temperaturen effectief zijn. bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 187 van 20/07/99 BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 10 juni 1999 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur

Nadere informatie

Aankoop van duurzame schoonmaakmiddelen en -diensten

Aankoop van duurzame schoonmaakmiddelen en -diensten Aankoop van duurzame en -diensten Duurzaamheidscriteria voor overheidsopdrachten http://milieuzorg.lne.be/ Waarom Vlaamse criteria? Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten DOEL = 100 % duurzame overheidsopdrachten

Nadere informatie

Kiezen van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen Reinhilde Weltens

Kiezen van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen Reinhilde Weltens Kiezen van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen Reinhilde Weltens Met dank aan collega Lieve Geerts. MILIEUVRIENDELIJKHEID = 1 MILIEUGEVAAR Wat bepaalt het milieugevaar? De hoeveelheid die in het milieu

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Geconsolideerd wetgevingsdocument 3.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 3 september 2008 met het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 juli 2012 (30.07) (OR. en) 12976/12 ENV 653

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 juli 2012 (30.07) (OR. en) 12976/12 ENV 653 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 juli 2012 (30.07) (OR. en) 12976/12 ENV 653 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 26 juli 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad van de

Nadere informatie

BIJLAGE KADER CRITERIA. 2. toxiciteit voor in het water levende organismen: kritisch verdunningsvolume (KVV)

BIJLAGE KADER CRITERIA. 2. toxiciteit voor in het water levende organismen: kritisch verdunningsvolume (KVV) L 111/36 Publicatieblad van de Europese Unie 30.4.2011 BIJLAGE Doelstellingen van de criteria KADER Deze criteria zijn er met name op gericht producten te bevorderen die minder effect hebben op aquatische

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde kettingzaagolie. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE L 169/52 Publicatieblad van de Europese Unie 29.6.2011 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 28 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan allesreinigers en sanitairreinigers

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp Vaatwassers voor huishoudelijk gebruik, geproduceerd met milieuvriendelijke materialen, die milieuvriendelijk zijn zowel in het gebruik als bij de afvalverwerking.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP 1.1 Identificatie van het preparaat: CALGONIT POWERBALL ALL IN 1 (Regular 60 tabletten) 1.2

Nadere informatie

Fiche allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers

Fiche allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers Fiche allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers Deze fiche biedt ondersteuning aan een openbaar bestuur dat bij de aankoop van schoonmaakmiddelen gebonden is door de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde papierlijm. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Milieuvriendelijke drukwerkdiensten (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de sociale aspecten. Dit wordt verklaard

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 A.P. Logistics Labradordreef 6 3565 AN Utrecht 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productcode en naam 10.150.00

Nadere informatie

Gedemineraliseerd Water 1011300

Gedemineraliseerd Water 1011300 bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Registratienummer Registratienaam Identificatie van het product : Vloeibaar.

Nadere informatie

êx : Xi : Irriterend.

êx : Xi : Irriterend. bladzijde : 1 van 5 Kleine Beer 16 G 2952 AS Alblasserdam NETHERLANDS In geval van nood : NIVC +31(0)35-2748888 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen 1 IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP 1.1 Identificatie van het preparaat: 200 ml 1.2 Identificatie van de vennootschap/onderneming:

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Milieuvriendelijke detergent voor vaatwas met de hand (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de sociale aspecten.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer) Grondfix (sealer) Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer) SDS voldoet aan VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de registratie en beoordeling van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1 of 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: ST MARC VLOEIBARE ALLESREINIGER MARSEILLEZEEP

Nadere informatie

Kruishofstraat 142 2020 Antwerpen T: 03 888 58 21 F: 03 440 59 26 info@clarobelgium.be SCHOONMAAK CATALOGUS

Kruishofstraat 142 2020 Antwerpen T: 03 888 58 21 F: 03 440 59 26 info@clarobelgium.be SCHOONMAAK CATALOGUS Kruishofstraat 142 2020 Antwerpen T: 03 888 58 21 F: 03 440 59 26 info@clarobelgium.be SCHOONMAAK CATALOGUS VLOER 3 versie: 15.01.2010 INTERIEUR SANITAIR KEUKEN/ REFTER A Ecologische lijn, een mooi verhaal...

Nadere informatie

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux CLP verordening 1272/2008: de gevolgen Andy D hollander Local Product Expert Benelux Chemische stoffen wereldwijd: huidige situatie Chemische stoffen wereldwijd: Ideale situatie GHS - CLP GHS UN Verenigde

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 8430/17 LIMITE PUBLIC ENV 375 COMPET 264 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

SAFE MICROBIOLOGISCHE REINIGING

SAFE MICROBIOLOGISCHE REINIGING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Handelsnaam : SAFE Sanitair reiniger periodiek Leverancier

Nadere informatie

Checklist: Milieuvriendelijkheid van producten

Checklist: Milieuvriendelijkheid van producten Checklist: Milieuvriendelijkheid van producten Colour Op school worden huishoudproducten gebruikt voor het schoonmaken van de school, voor hygiëne, voor de afwas, maar ook producten voor het onderhoud

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Agialube BioCleaner 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming - Informatie over het product - Handelsnaam: Agialube BioCleaner - Artikelnummer: 074 - Toepassing van de stof / van

Nadere informatie

CLP rekentool voor mengsels

CLP rekentool voor mengsels CLP rekentool voor mengsels Achtergrond De CLP verordening (EC 1272/ 2008) stelt nieuwe eisen aan het indelen (classificeren), etiketteren en verpakken van chemische producten. CLP is gebaseerd op het

Nadere informatie

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008.

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008. Het Rebo GHS handboek Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008 EU-GHS/CLP in het kort Het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS) is in 2002 door

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 26/01/2011 Afdruk datum: 17/04/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: JEANS WASH 1.2

Nadere informatie

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht Reach en GHS 11 februari 2010 / Utrecht Supertanker REACH Little dingy GHS Voor diegene die met GHS moet werken wordt de dingy steeds groter. Inhoud 1. Reach 2. Korte terugblik 3. Eerste registratie 4.

Nadere informatie

Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP

Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP Marjorie Kartowidjojo We create unique scent & taste experiences people love Inhoud Introductie Indeling van stoffen Classificatie van mengsels Samenvatting

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar RECKITT Datum: 20102003 BENCKISER Pag : 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Productnaam:Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar Toepassing:Vlekverwijderaar

Nadere informatie

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad. Classificatie overeenkomstig de EG-richtlijnen 1999/45/EG en 67/548/EWG

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad. Classificatie overeenkomstig de EG-richtlijnen 1999/45/EG en 67/548/EWG RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Swarfega Rood

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Swarfega Rood Herzieningsdatum 21/12/2012 Vervangt datum 10/08/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Swarfega Rood RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE

(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE L 214/30 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 19 juli 2001 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van

Nadere informatie

MijnnaamisPierre Olbrechtsen ikbenwerkzaambijtana professionaleenafdelingvan

MijnnaamisPierre Olbrechtsen ikbenwerkzaambijtana professionaleenafdelingvan MijnnaamisPierre Olbrechtsen ikbenwerkzaambijtana professionaleenafdelingvan Werner & Mertz. Wij ontwikkelen en produceren schoonmaakmiddelen en onderhoudsproducten voor professionele gebruikers en ook

Nadere informatie

Veegpoeder Dust Free Groen

Veegpoeder Dust Free Groen 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP Stofnaam / Product : Leverancier /fabrikant : Veegpoeder Dust Free Groen D-Clean B.V. Adres: Kraaivenstraat 11 5048 AB TILBURG Telefoonnummer: 013-5132626

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde harde vloerbedekkingen. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D048132/02.

Hierbij gaat voor de delegaties document D048132/02. Raad van de Europese Unie Brussel, 25 januari 2017 (OR. en) 5607/17 ENV 58 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 24 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: D048132/02 Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

werkblad 4: Informatie en milieuvriendelijkheid Doel van het onderzoek van huishoudproducten 2 FASE 1. Duidelijke extra informatie binnen

werkblad 4: Informatie en milieuvriendelijkheid Doel van het onderzoek van huishoudproducten 2 FASE 1. Duidelijke extra informatie binnen werkblad 4: Informatie en milieuvriendelijkheid binnen van huishoudproducten 2 Doel van het onderzoek In dit onderzoek ga je na of de gebruikte huishoudproducten milieuvriendelijk zijn. Je vertrekt van

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Koelkasten en diepvriezers voor huishoudelijk gebruik, geproduceerd met milieuvriendelijke materialen, die milieuvriendelijk zijn zowel in het

Nadere informatie

Naam van het chemische produkt : Ammoniumnitraat-ureumoplossing. Naam van leverancier : Breustedt Chemie B.V.

Naam van het chemische produkt : Ammoniumnitraat-ureumoplossing. Naam van leverancier : Breustedt Chemie B.V. Publikatiedatum: 01/07/1997 Blz. 1 van 7 1. IDENTIFICATIE Naam van het chemische produkt : Ammoniumnitraat-ureumoplossing Triviale chemische naam : Synoniemen : Urean Chemische formule : NH 4 NO 3 en NH

Nadere informatie

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Voedingsmiddel voor

Nadere informatie

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering Presentator: Maurits van Kolck Inhoud De keten in beeld, REACH en CLP CLP en het VIB CLP en etikettering CLP en herindeling Oefening 1: een

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 6

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 Herziene uitgave nr : - Datum: 30-11-2012 Vervangt: - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 bladzijde : 1 van 5 Producent PROVEN / TOPSOL. 679,av. du Dr Lefebvre F-06272 VILLENEUVE LOUBET. FRANCE In geval van nood : +33 (0)1 45 42 59 59. Distributeur 3295 XP NR 33 NETHERLANDS Tel.: +31 (0) 078-2000237

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE)

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE) NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L -88 VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE) UITGAVE : 02/2007 Index 1. Voorwerp en toepassingsgebied... 3 2.

Nadere informatie

WOLA GEDESTILLEERD WATER

WOLA GEDESTILLEERD WATER bladzijde : 1 van 6 Kieler Bocht 37 9723 JA Groningen NETHERLANDS RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 - REACH) Datum: 07/04/2010 bladzijde: 1/3 Versie: N 3 (30/12/2009) Revisie: N 1 (01/07/2008) Naam: PLASTALGIN - 850UF VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp 1) Voedsel en dranken uit de organische voedingsproducten en geproduceerd op een milieuvriendelijke wijze EN / OF 2) Voedsel en dranken die een eerlijke

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 24 januari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 VOORSTEL van: ingekomen: 19 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma Toepassing in het onderwijs Welzijnsdag voor het onderwijs 12 november 2012 Programma CLP (wettelijke achtergrond en toepassing) Databank gevaarlijke stoffen Voorstelling Pauze Databank gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

: Geen onder normale omstandigheden

: Geen onder normale omstandigheden Pagina: 1 van 5 Herziene uitgave nr : - Datum: 19-12-2012 Vervangt: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

Hoe Harmonized is GHS?

Hoe Harmonized is GHS? Hoe Harmonized is GHS? Relatie tussen GHS, CLP en Transport Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Dirk van Well Utrecht, 25 november 2011 30-11-2011 1 Inhoud presentatie Aanleiding voor GHS

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Kleenex Ultra handreiniger (6330)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Kleenex Ultra handreiniger (6330) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 RECTIFICATIES Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD in overeenstemming met Verordening nr. 453/2010 Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31.03.2008 Herziening: 08.07.2013 Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Nieuwe gevarenindeling van Adhesive Technologies. Implementatie van de CLP in de EU

Nieuwe gevarenindeling van Adhesive Technologies. Implementatie van de CLP in de EU Nieuwe gevarenindeling van Adhesive Technologies Implementatie van de CLP in de EU EU CLP-verordening voor indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labeling and Packaging) van chemische producten

Nadere informatie

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Informatiepakket Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Als u in de EU een cosmetisch product op de markt wilt brengen, moet u voldoen aan strenge regels. Die wettelijke regels zorgen dat

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 10/12/2011 Afdruk datum: 17/04/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: KAPPERSHAMPOO

Nadere informatie

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO Steven Van de Broeck svb@essenscia.be De nieuwe SEVESO III-richtlijn 25/09/2012 Voka Inhoud Inleiding CLP-gevarenklassen in relatie

Nadere informatie

Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 14/11/2012 Afdruk datum: 15/05/2014 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: ALLESREINIGER

Nadere informatie

HYGIWEB VHZ-M LOTIONZEEP

HYGIWEB VHZ-M LOTIONZEEP bladzijde : 1 van 5 In geval van nood : NIVC +31(0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Nadere informatie

Een kwestie van REACH & CLP. Rene de Graaff. Reach Chemical Control, Lyondell Basell Industries

Een kwestie van REACH & CLP. Rene de Graaff. Reach Chemical Control, Lyondell Basell Industries Een kwestie van REACH & CLP Rene de Graaff Reach Chemical Control, Lyondell Basell Industries Reach wetgeving Registratie, Evaluatie, Authorisatie and restrictie van Chemicalien (REACh) is een Europese

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Creme Wash

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Creme Wash Herzieningsdatum 12/01/2012 Vervangt datum 11/01/2012 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Creme Wash RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Handelsnaam : MF-Clean T-Blauw Leverancier : MF Safe & Clean

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL OXY POWER doos 6x750gr Toepassing: Waskrachtversterker Artikelnummer 79330 Leverancier: Groveko B.V. Maxwellstraat 49 6716 BX Ede

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D048143/03 - Annex.

Hierbij gaat voor de delegaties document D048143/03 - Annex. Raad van de Europese Unie Brussel, 26 januari 2017 (OR. en) 5679/17 ADD 1 ENV 70 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 26 januari 2017 aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Meubilair Aanbevelingen in verband met Duurzaam Inkopen (GPP)

Meubilair Aanbevelingen in verband met Duurzaam Inkopen (GPP) Meubilair Aanbevelingen in verband met Duurzaam Inkopen (GPP) 1 Toepassingsgebied Meubilair vormt een grote productgroep die de meest diverse meubelstukken (stoelen, tafels, kledingkasten, open wandkasten,

Nadere informatie

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Larvanem Biologisch

Nadere informatie

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING. Wijziging classificatie volgens CLP-GHS (verwijderen H272) Gelet op de aanvraag ingediend op 17/06/2015

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING. Wijziging classificatie volgens CLP-GHS (verwijderen H272) Gelet op de aanvraag ingediend op 17/06/2015 AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Wijziging classificatie volgens CLP-GHS (verwijderen H272) Gelet op de aanvraag ingediend op 17/06/2015 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Klercide Sporicidal

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Swarfega Auto

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Swarfega Auto VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam Product nummer PGR57LCE,PGR62BCE,SAU610,SAU445,SAU114,SAU200

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productnaam Dreumex Industrial Cleaner 02. Leverancier Dreumex B.V. Bedrijfsnaam: Dreumex B.V. Adres: Dommelstraat 1 Plaats: 547

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Data Sheet Nummer:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productnaam Dreumex Car Shampoo 02. Leverancier Dreumex B.V. Bedrijfsnaam: Dreumex B.V. Adres: Dommelstraat 1 Plaats: 5347 JK, Oss

Nadere informatie

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Kantoorstoffering. Versie 26 januari 2016

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Kantoorstoffering. Versie 26 januari 2016 Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Kantoorstoffering ap 1. Scope/afbakening De productgroep Kantoorstoffering omvat de levering en het aanbrengen van vloerbedekking en binnenzonwering.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD BIJ PRODUCT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD BIJ PRODUCT Volgens Verordening (EC) Nr. 1907/2006 Versie 1 VIB gemaakt voor niet-verkleurende tabletten Herzieningsdatum: 28.01.2013 Afdrukdatum: 28.01.2013 1. I D E N T I F I C A T I E V A N D E M I X E N H E T

Nadere informatie

DIPP SANITAIR- & KALKREINIGER DAGELIJKS GEBRUIK

DIPP SANITAIR- & KALKREINIGER DAGELIJKS GEBRUIK VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 26012011 Afdruk datum: 01042011 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming: 1.1 Productidentificatie: DIPP SANITAIR- & KALKREINIGER

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. Blue Wonder! sanitairreiniger Professioneel

Veiligheidsinformatieblad. Blue Wonder! sanitairreiniger Professioneel Blue Wonder! sanitairreiniger Professioneel M.N. Groenhof 30-11-2012 Blue Wonder! sanitairreiniger Professioneel Pagina: 1 van 6 Herziene uitgave nr. : - Datum: 30-11-2012 Vervangt: - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

Registratie Evaluatie Autorisatie. CHemische. REACH en arbeidsomstandigheden. van. stoffen VROM / DGM / SAS. 15 de Symposium NVVA, 22-23

Registratie Evaluatie Autorisatie. CHemische. REACH en arbeidsomstandigheden. van. stoffen VROM / DGM / SAS. 15 de Symposium NVVA, 22-23 REACH en arbeidsomstandigheden Registratie Evaluatie Autorisatie van CHemische stoffen 15 de Symposium NVVA, 22-23 23 maart 2006, Zeist A.W. van der Wielen VROM / DGM / SAS Hoofdelementen van REACH Registratie

Nadere informatie

Machinevaatwasmiddelen

Machinevaatwasmiddelen 169 1 Machinevaatwasmiddelen door drs. Lucie H. M. Vollebregt, Chemiewinkel Universiteit van Amsterdam, Postbus 20242, 1000 HE Amsterdam, e-mail: l.vollebregt@chem.uva.nl 1. Inleiding 169 3 2. Samenstelling

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D048144/02 - Annex.

Hierbij gaat voor de delegaties document D048144/02 - Annex. Raad van de Europese Unie Brussel, 25 januari 2017 (OR. en) 5610/17 ADD 1 ENV 61 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 25 januari 2017 aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Gelet op de aanvraag ingediend op 26/03/2015 Gelet op het advies van CAB op 6/10/2015 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: P3-oxonet (Oxonet + Oxodes) is toegelaten

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het product Artikelnummer: 001864 Toepassing van de stof / van de bereiding: Reinigingsmiddel Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

Aanvraag tot hernieuwing van toelating voor het product: Bolfo Fleegard Spray

Aanvraag tot hernieuwing van toelating voor het product: Bolfo Fleegard Spray Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/KDN/2009/1111/

Nadere informatie

REACh-GHS/CLP in de praktijk

REACh-GHS/CLP in de praktijk REACh-GHS/CLP in de praktijk Sharon Sriram 8 december 2015 www.kluthe.nl 1 REACh EU wetgeving Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen R=Registration E=Evaluation Registratie van geproduceerde

Nadere informatie

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Schoonmaakmiddelen

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Schoonmaakmiddelen Milieuverantwoorde overheidsaankopen Schoonmaakmiddelen Voorstelling project Minimaal 20 infosessies Verspreid over Vlaanderen Telkens ander onderwerp Handleiding Ondersteuning steunpunt Het aankoopproces

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Voorwerp van de opdracht Milieuvriendelijke muurverven voor gebruik binnenshuis. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de

Nadere informatie