Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse"

Transcriptie

1 Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Cliënten ouder dan 18 ar

2 Inleiding Indien een cliënt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt, krijgt hij producten of diensten aangeboden die onder de wettelijk geregelde verstrekkingen vallen. De meest voorkomende staan in de brochure Daar kunt u op rekenen in een AWBZ-instelling van het College voor Zorgverzekeringen. Dit overzicht staat ook bekend als de Groene lijst. Producten en diensten die niet onder de wettelijk geregelde verstrekkingen vallen, zijn een aangelegenheid van de instelling zelf. In deze brochure wordt overzichtelijk vermeld welke kosten ten laste komen van stichting Ipse en welke van de cliënt. De Groene Lijst is daarbij leidraad geweest. Andere uitgangspunten zijn normalisatie en vermaatschappelijking van zorg. Bovendien is rekening gehouden met wat bij andere zorgaanbieders gangbaar is. Leeswijzer In onderstaande leeswijzer is omschreven voor wie het overzicht geldt, wat wordt verstaan onder een aantal begrippen en hoe de brochure moet worden gelezen. Voor wie Het overzicht geldt alleen voor boven de 18 ar die bij Ipse wonen, logeren of in het observatiecentrum verblijven en een eigen bijdrage AWBZ betalen (Zorg in natura). Voor onder de 18 ar is een aparte brochure beschikbaar. Cliënten met een Persoons Gebonden Budget (PGB) vallen buiten dit overzicht. Voor de PGB regeling wordt verwezen naar de Federatie van Ouderverenigingen of naar de Vereniging van budgethouders Per Saldo. In deze brochure wordt onderscheid gemaakt tussen kosten voor intramurale en kosten voor semimurale conform de Groene Lijst. Tot welke categorie een cliënt behoort, is vermeld op de indicatie van de individuele cliënt. De locatiemanager van Ipse kent de indicatie. Wie betaalt? In het schema is uitgegaan van een kostenverdeling tussen de cliënt en Ipse. Als een onderwerp uit het overzicht voor rekening komt van de cliënt betekent dit dat hij dit zelf dient te betalen of, als er zorgverzekering wordt vermeld, dat hij dit waar mogelijk bij zijn eigen zorgverzekering declareert. Als in het overzicht wordt gesproken over kosten Ipse, dan wordt ervan uitgegaan dat de kosten deel uitmaken van het verstrekkingenpakket AWBZ. Voor de goede orde: indien een cliënt geen gebruik maakt van een verstrekking, bijvoorbeeld door afwezigheid, kan geen aanspraak gemaakt worden op de geldelijke waarde van de verstrekking. Producten en diensten die niet onder de wettelijk geregelde verstrekkingen vallen, zijn een aangelegenheid van de instelling zelf. De raad en de instelling maken afspraken over de extra producten en diensten die niet tot de verstrekking behoren en welke prijs daarvoor gevraagd wordt. Zo kan de raad een belangrijke rol spelen als overlegpartner van het management. In het overleg van raad en management kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat bepaalde producten of diensten toch zonder extra betaling worden verstrekt. De cliënt is in principe vrij in de keuze om al dan niet mee te doen aan een collectieve regeling. Op verschillende locaties zijn collectieve regelingen waar de cliënt bij voorkeur aan meedoet, bijvoorbeeld ten behoeve van gezamenlijke uitjes, extra versnaperingen en feestjes op de woning. Deze collectieve bijdragen kunnen uitsluitend na overleg met en instemming van de betrokken cliënt/(wettelijk) vertegenwoordiger worden opgenomen in een individuele bewonersbegroting (IBB). Dit laatste geldt niet voor de functies Diagnostiek met Verblijf (Observatie) en Logeren. Vervoerskosten In de folder Ipse en vervoer leest u wat er op het gebied van vervoer wel of niet vergoed wordt. Die regelgeving is dus niet in deze brochure opgenomen. U kunt deze brochure bestellen bij het Zorgloket. 2

3 Zorgverzekering Waar gesproken wordt over zorgverzekering wordt bedoeld dat men de kosten bij de zorgverzekering kan declareren. Het is afhankelijk van het soort verzekering of de kosten ook daadwerkelijk worden vergoed. Hij/zij Waar in de tekst wordt gesproken over hij, kan ook zij worden gelezen. P.p.p.d. In het overzicht wordt regelmatig de afkorting p.p.p.d. gebruikt. Dit betekent per persoon per dag. Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket van Ipse, telefoon of mailen naar 3

4 Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Onderwerp semimurale intramurale voor Ipse Toelichting Voeding Eten, drinken, maaltijden, tussendoortjes Extra tussendoortjes Voedingsbudget p.p.p.d., zie toelichting. Snacks, snoep e.d. buiten budget locatie Cliënt met dieet, mits medische indicatie Geen medische indicatie: kosten cliënt Verardagskosten Het gaat hier om traktaties e.d. Uit eten, boven voedingsbudget p.p.p.d., boven voedingsbudget p.p.p.d. (voedingsbudget p.p.p.d.) Vakantie Reis- en verblijfskosten Persolskosten vakantie Zie toelichting Voeding in vakantie, boven voedingsbudget p.p.p.d., boven voedingsbudget p.p.p.d. (voedingsbudget p.p.p.d) Zie toelichting Persoonlijke verzorging Normale haar- en Zie toelichting voetverzorging Extra verzorging i.v.m. Zie toelichting aandoeningen Periodiek bezoek kapper of Zie toelichting pedicure Verzorgingsproducten EHBO-doos Zie toelichting Incontinentiemateriaal (zorgverzekering), (intramuraal) 4

5 Onderwerp semimurale intramurale voor Ipse Toelichting Waskosten Wassen/ stomen ondergoed, bovengoed Wassen platgoed (beddengoed zoals lakens, dekens of dekbed en handdoeken), tenzij kleding extra snel vuil wordt door aandoening of ziekte. Zie toelichting Verstellen kleding Behalve als kleding door instelling is verstrekt: dan kosten Ipse Verstellen platgoed 5

6 Onderwerp semimurale intramurale voor Ipse Toelichting Medische zaken Medicijnen (intramuraal) Valt het niet binnen de AWBZ of zorgverzekering, dan ook geen vergoeding Drogistartikelen Bijvoorbeeld muggenstift, Homeopathie en acupunctuur Consult huisarts Consult tandarts Narcosebehandeling tandarts Ziekenhuisopname Specialisten, zorgverzeke ring mits het vergoed wordt, anders kosten cliënt voetpoeder Zie toelichting, in bepaalde situaties (intramuraal) (intramuraal) (intramuraal), in bepaalde situaties Therapieën, indien geïndiceerd Opticiën (bril) Zie toelichting 6

7 Onderwerp semimurale intramurale voor Ipse Toelichting Hulpmiddelen Verpleeghulpmiddelen Algemeen, uit investeringsbudget Via verpleeghulpmiddelencommissie, zie toelichting, 50 % 50 % 50 % Zie toelichting Verpleeghulpmiddelen individueel Aanschaf aangepaste (scheur)kleding Reparatie aangepaste 50 % 50 % 50 % kleding Aanschaf orthopedisch Bovenbudgettair, zie schoeisel toelichting Kleine reparaties orthopedisch schoeisel Grote reparaties Ipse kan reparaties orthopedisch schoeisel gezamenlijk via een machtiging bovenbudgettair aanvragen Rolstoel (via Bovenbudgettair, zie Individueel gebruik WVG) toelichting Reparatie rolstoel (via Ipse stuurt de rekening WVG) naar de WVG Rolstoel algemeen gebruik Rolstoel verzekering Opladen elektrische hulpmiddelen Begeleiding en vervoer Begeleiding naar huisarts en tandarts Vervoer naar huisarts en tandarts Begeleiding naar ziekenhuis (medische behandeling) Vervoer naar ziekenhuis Begeleiding naar ziekenhuis (op ziekenbezoek gaan) Vervoer naar ziekenhuis (op ziekenbezoek gaan) Vervoer naar vrije tijdsactiviteit Begeleiding naar vrije tijdsactiviteit Begeleiding en vervoer naar dagbesteding Zie toelichting (intramuraal) Zie toelichting Zie toelichting 7

8 Onderwerp semimurale intramurale voor Ipse Toelichting Verhuizen en inrichten Inrichten en stofferen algemene ruimtes (huiskamer, keuken, toilet, badkamer) Inrichten privéruimtes cliënt Stofferen privéruimtes cliënt Onderhoud ruimtes Verhuiskosten Telefoonkosten privéruimte cliënt Zie toelichting Zie toelichting Zie toelichting, eerder dan 10 ar of als cliënt eigen keuzes maakt, indien initiatief cliënt, aansluiten gesprekskosten en abonnement, eerder dan 10 ar of als cliënt eigen keuzes maakt, indien initiatief cliënt, aansluiten gesprekskosten en abonnement, na tenminste 10 ar, indien initiatief Ipse Afhankelijk van de intensiteit van gebruik Zie toelichting Zie toelichting Casema algemeen gebruik Casema individueel gebruik Reparatie apparatuur privéruimtes cliënt Reparatie apparatuur algemene ruimtes Klein onderhoud privéruimtes cliënt Zie toelichting 8

9 Onderwerp semimurale intramurale voor Ipse Toelichting Overigen Vrije tijdsactiviteiten Tekst verwijderd Identiteitskaart/ paspoort Administratiekosten (als er geen verband is met AWBZ aanspraak) (als er geen verband is met AWBZ aanspraak) (als er wel verband is met AWBZ aanspraak) Er worden momenteel geen kosten doorberekend aan Aansprakelijkheidsverzekering Zie toelichting Inboedelverzekering Zie toelichting Alarmering Zie toelichting Begeleiding mortuariumbezoek Begrafenisverzekering Zie toelichting Noodzakelijke laatste verzorging Bijvoorbeeld schouwen, gereed maken voor Vervoer cliënt naar mortuarium, verzekering, verzekering transport en koelen. 9

10 Toelichting bij regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Voeding Voor elke cliënt is een voedingsbudget beschikbaar dat wordt vastgesteld per begrotingsar. Hiervan kunnen twee broodmaaltijden, een warme maaltijd, fruit, een glas melk, koffie en/of thee en een (paar) tussendoortje(s) zoals een glas frisdrank worden betaald. Extra dingen, zoals snacks en uit eten gaan, komen in principe voor rekening van de cliënt. In de locatiebegroting/individuele bewonersbegroting (IBB) kan voorafgaand aan een ar een bedrag worden gereserveerd voor extra zaken. Vakantie Het uitgangspunt is dat elke cliënt op basis van eigen keuze een vakantie regelt. De cliënt betaalt de vakantie zelf, evenals de eventueel benodigde begeleiding, ongeacht of het een groeps- of individuele vakantie betreft. Voor veel intramurale en een aantal semi-murale zijn de mogelijkheden van een individuele vakantie beperkt. Ipse (de woning) organiseert voor hen groepsvakanties. De normale persolskosten worden door Ipse bekostigd, de meerkosten komen voor rekening van de cliënt. Voor wat betreft de voeding mt Ipse het dagelijkse voedingsbudget voor haar rekening. De kosten daarboven zijn voor rekening van de cliënt. Persoonlijke verzorging Indien een cliënt door persoonlijke omstandigheden niet zelf zijn haren en voeten kan verzorgen bijvoorbeeld haren wassen, kammen en nagels knippen dan wordt dat door Ipse gedaan. Soms bijvoorbeeld door gebrek aan persol of tijd - doet een kapper of pedicure van buitenaf dat op kosten van Ipse. De kosten van de extra persoonlijke verzorging door bijvoorbeeld een pedicure als gevolg van een handicap, aandoening of ziekte komen ten laste van Ipse. Als een cliënt bijvoorbeeld een permanent bij de kapper wil of naar de pedicure gaat omdat hij dat altijd al deed, dan moet de cliënt de kosten daarvan zelf betalen. De cliënt betaalt zelf shampoo, tandpasta, doucheschuim, zeep, deodorant, maandverband, nagelknipper en scheergerei. Waskosten In alle AWBZ-instellingen valt het wassen van ondergoed en bovengoed niet onder de verstrekkingen. Een uitzondering hierop vormen de meerkosten als gevolg van een aandoening of ziekte. Bijvoorbeeld wanr kleding extra snel vuil wordt door incontinentie. In dat geval komen de meerkosten van het vaker dan normaal wassen van ondergoed en/of het wassen/stomen van bovengoed ten laste van de instelling. De cliënt/(wettelijk) vertegenwoordiger kan er voor kiezen, op basis van vrijwilligheid, gebruik te maken van de door Ipse beschikbaar gestelde wasfaciliteiten. Hieraan zijn kosten verbonden. Wordt de keuze gemaakt om niet aan de regeling mee te doen of heeft de cliënt zelf een wasvoorziening aangeschaft, dan dient de cliënt/(wettelijk) vertegenwoordiger zelf zorg te dragen voor het wassen van ondergoed en bovengoed. Voor die bij Ipse logeren, geldt dat de cliënt/(wettelijk) vertegenwoordiger zelf thuis de kleding wast. Het wassen van platgoed, waaronder beddengoed, is voor rekening van Ipse, evenals de verzekeringskosten voor schade of verlies van kleding in de wasserij van Ipse. 10

11 Medische zaken Ipse maakt alleen gebruik van homeopathie en acupunctuur op dringend verzoek van de cliënt. Homeopathie en acupunctuur worden meestal niet door de zorgverzekering vergoed. De kosten worden dus doorbelast aan de cliënt. Voor het maken van de kosten is vooraf toestemming vereist van de cliënt/ (wettelijk) vertegenwoordiger. Medicijnen van intramurale komen voor rekening van Ipse. De kosten die de intramurale cliënt moet betalen voor bezoek aan een neuroloog, psychiater, revalidatiearts of orthopeed, zijn voor rekening van Ipse, mits de ziekte gerelateerd is aan de handicap. Bezoekt de intramurale cliënt een andere specialist, zoals bijvoorbeeld een oogarts, dan gaat dit via een verwijskaart naar de zorgverzekering. Hulpmiddelen In het overzicht wordt gesproken over verpleeghulpmiddelen. Dit zijn middelen die noodzakelijk zijn voor de verpleging en verzorging van de cliënt en die niet uit andere middelen gefinancierd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld tilliften, verpleegbedden en douchebrancards. Cliënten betalen hun kleding zelf. Sommige dragen scheurkleding: kleding die niet snel kapot gaat. Ipse heeft bepaald dat deze 50% van de kosten betalen. Het verschil met die geen scheurkleding hebben en zelf hun kleding betalen, wordt daarmee enigszins gelijk getrokken. Voor een intramurale cliënt die orthopedisch schoeisel draagt, wordt door Ipse een specifieke machtiging bij de AWBZ aangevraagd. Dit komt dus niet ten laste van Ipse. Ook reparaties kunnen door Ipse gezamenlijk via een machtiging bij de AWBZ worden aangevraagd. De zorgverzekeraar keert Ipse dan extra geld uit (bovenbudgettair). Dit geldt ook voor rolstoelen voor intramurale die bestemd zijn voor individueel gebruik. Een rolstoel voor gebruik elders, niet zijnde binnen Ipse, maar bijvoorbeeld bij ouders thuis, verloopt altijd via de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Indien er geen sprake is van een vergoeding of in geval van een gedeeltelijke vergoeding kan Ipse de kosten doorbelasten aan de cliënt. Voor het maken van de kosten is vooraf toestemming vereist van de cliënt/(wettelijk) vertegenwoordiger. Begeleiding en vervoer Cliënten kunnen de tandarts/huisarts van Ipse bezoeken. Ipse vergoedt de kosten voor vervoer en begeleiding van alle intramurale. De semi-murale kunnen naar de huisarts en tandarts in hun eigen woonplaats. De begeleidingskosten worden vergoed, evenals de kosten van begeleiding naar arts of tandarts van Ipse op buurtschap Craeyenburch. Wil de semi-murale cliënt naar een tandarts buiten Ipse of naar een huisarts buiten de eigen woonplaats dan moet hij de begeleidingskosten zelf betalen. Een cliënt kan worden begeleid naar een specialist in de ziekenhuizen in Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leidschendam en Voorburg. Moet de cliënt een ander ziekenhuis bezoeken, dan wordt in overleg bekeken of begeleiding mogelijk is. Als de cliënt zittend naar het ziekenhuis vervoerd moet worden dan betaalt hij dit zelf. Uitzonderingen zijn rolstoelgebruikers, nierdialyse patiënten, patiënten voor radio- en/of chemotherapie en visueel gehandicapten. Ook kan in uitzonderingsgevallen gebruik gemaakt worden van de hardheidsclausule. De precieze uitvoering van deze nieuwe vervoersregeling is per verzekeringsmaatschappij verschillend. De regelingen kunnen bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen worden opgevraagd. Verhuizen en inrichten Inrichten en stofferen algemene ruimte: de inventaris, verlichting, wanddecoratie, zonwering, horren zijn voor rekening van Ipse. Inrichten en stofferen privé- ruimte cliënt: Ipse investeert bij nieuwbouw een bedrag voor het stofferen van de privé-ruimte van de cliënt. Wanr de cliënt meer kosten gaat maken dan het beschikbare bedrag moet hij de extra kosten zelf betalen. Bij een volgende verhuizing worden in alle redelijkheid 11

12 individuele afspraken gemaakt. De inventaris voor individueel gebruik, zoals een magnetron of koelkast zijn voor rekening van de cliënt. Ipse levert standaard in bestaande bouw: - brandvertragende wand-, vloer- en raambekleding (wandbekleding is het behang waar overheen wordt gesausd.) - wandafwerking (sauzen) - plafonnière Wand-, vloer- en raambekleding - De wand-, vloer- en raambekleding die door Ipse wordt geleverd, zal - als het er nog netjes uitziet - niet worden vervangen. Is vervanging nodig, dan zorgt Ipse voor nieuwe bekleding. - Indien de cliënt behang wil in plaats van sauzen, dan moet hij dat zelf betalen. - Indien de cliënt zelf wand-, vloer- en raambekleding wil aanschaffen, moet dit brandvertragend zijn en wordt dit door Ipse vooraf gecontroleerd. - Verhuist een cliënt op verzoek van Ipse naar een andere kamer en heeft hij zelf pas nieuwe wandvloer- of raambekleding aangeschaft, dan zorgt Ipse dat de cliënt hier geen extra kosten aan heeft. Inrichting - Ipse vindt dat een cliënt zijn privé-ruimtes naar eigen smaak moet kunnen inrichten en geeft de voorkeur aan privé-aankoop, hoewel Ipse in principe verplicht is een eenvoudig bed, stoel en een kast te leveren. Deze zaken komen echter uit de voorraad en kunnen zijn gebruikt. - Als de cliënt een speciaal bed nodig heeft, geldt de regeling verpleeghulpmiddelen. - De cliënt kan zijn inventaris via Ipse inkopen. Verlaat de cliënt stichting Ipse, dan kan hij zijn inventaris meenemen, mits deze zelf is aangeschaft. - Verhuist een cliënt op verzoek van Ipse naar een andere kamer, dan zijn de kosten voor rekening van Ipse. - Familieleden die de cliënt helpen met verhuizen en inrichten, moeten daarover tevoren afspraken met Ipse maken. Onderhoud Slaapkamers en huiskamers worden tenminste één keer per tien ar, afhankelijk van de intensiteit van gebruik, geschilderd. De inventaris wordt in tien ar, en zo nodig eerder, afgeschreven. Bij stoffering geldt ook een termijn van gemiddeld tien ar, afhankelijk van de intensiteit van gebruik. Het wassen en verstellen van stoffering wordt betaald door Ipse. Normaal klein onderhoud in privé-ruimtes van de cliënt, zoals het ophangen van een plankje, is voor rekening van de cliënt. Telefoonkosten - Iedere locatie heeft een telefoon, die in voorkomende gevallen door de cliënt kan worden gebruikt. - Indien het voor de zorgverlening noodzakelijk is dat de cliënt een eigen telefoon heeft wordt (een deel van) de kosten door Ipse betaald. Dit moet wel worden aangevraagd. - Belt de cliënt regelmatig privé en heeft hij geen eigen telefoonaansluiting in zijn privé-ruimte, dan wordt hem geadviseerd zelf een mobiele telefoon aan te schaffen. - Indien een cliënt op verzoek van Ipse verhuist, worden de aansluitkosten van de telefoon door Ipse betaald. Verzekeringen Ipse heeft voor alle semi-murale en intramurale die bij Ipse wonen - met uitzondering van hen op wie het principe scheiden wonen-zorg van toepassing is - een collectieve inboedelverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Om langdurige verhaalprocedures te voorkomen hebben beide verzekeringen een verplichtend karakter. Cliënten van het observatiecentrum of het logeerhuis vallen in principe onder hun eigen aansprakelijkheidsverzekering. Hebben zij die niet dan vallen zij onder de collectieve verzekering van Ipse. 12

13 Ipse gaat ervan uit dat de cliënt die bij Ipse woont een begrafenisverzekering heeft. Is dit niet het geval dan wordt verwacht dat de cliënt voldoende middelen tot zijn beschikking heeft. Een alarmeringssysteem voor intramurale wordt vergoed door de AWBZ, voor semi-murale alleen als de alarmering door ziekte of handicap van de cliënt noodzakelijk is. Stichting Ipse Brasserskade NC Nootdorp Tel Fax Stichting Ipse biedt op 90 locaties in Zuid-Holland zorg en begeleiding aan ruim 2300 mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Mensen met een verstandelijke handicap kunnen bij Ipse wonen, leren, werken en recreëren. Ipse wil hen op basis van hun mogelijkheden een betekenisvolle plaats in de samenleving helpen verwerven. Colofon Uitgave: Productie: Fotografie: Vormgeving: Druk: Stichting Ipse, divisie Wonen Afdeling Communicatie Ipse Afdeling Communicatie Ipse Koring Grafische Vormgeving Oranje van Loon November 2005 (1250???) 13

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB) 1 ar kunt u op rekenen bij Reinaerd stenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VE Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 () Informatie in eenvoudige en duidelijke taal 2 Wat u kunt lezen over

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Dat is mensenwerk. Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde? Kostenverdeling cliënten en Reinaerde 2013. Waar kunt u op rekenen?

Dat is mensenwerk. Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde? Kostenverdeling cliënten en Reinaerde 2013. Waar kunt u op rekenen? REINAERDE Dat is mensenwerk 1 Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde? Kostenverdeling cliënten en Reinaerde 2013 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij Reinaerde woont, worden uw woonkosten

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2014 (VIB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2014 (VIB) 1 aar kunt u op rekenen bij einaerd stenverdeling cliënten en einaerde in 2011 (VE Waar kunt u op rekenen bij einaerde? Kostenverdeling cliënten en einaerde in 2014 (VIB) Informatie in eenvoudige en duidelijke

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen

Nadere informatie

Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde?

Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde? EINAEDE Dat is mensenwerk 1 Waar kunt u op rekenen bij einaerde? Kostenverdeling cliënten en einaerde 2014 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald

Nadere informatie

Producten en diensten

Producten en diensten Producten en diensten Maart 2013 1 Lievegoed staat voor kwaliteit van zorg op Antroposofische basis. Wij bieden alle zorg en dienstverlening vanuit de AWBZ. De AWBZ omschrijft waar u recht op heeft, wat

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Wonen in een locatie Verblijf met behandeling (ZZP 3-8) Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf met behandeling én ZZP 3 t/m 8 versie 2014.1 Wat

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2016?

Wie betaalt welke kosten in 2016? Wie betaalt welke kosten in 2016? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf met behandeling én ZZP 3 t/m 8 Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2016?

Wie betaalt welke kosten in 2016? Wie betaalt welke kosten in 2016? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen,

Nadere informatie

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015 Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en einaerde 2015 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz);

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep bij pgb-initiatieven Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten

Nadere informatie

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen.

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen. Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf ZONDER behandeling en verblijf MET behandeling voor ZZP 1 en 2 Wat staat er in deze folder? Cliënten die

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Uitleg folder Als je bij Lunet zorg woont heb je recht op bepaalde zaken. Sommige zaken worden betaald door Lunet zorg. Lunet zorg krijgt daarvoor geld vanuit

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

Daar heeft u recht op bij Amerpoort. Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf?

Daar heeft u recht op bij Amerpoort. Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding... 3 2 > Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt u zelf?...

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Wonen in een locatie Verblijf zonder behandeling Regeling kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor verblijf ZONDER behandeling (en verblijf MET behandeling voor

Nadere informatie

Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf?

Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf? Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf? 1 Inleiding Welkom bij Triade. U bent (tijdelijk) bij ons komen wonen of u bent dat van plan. In deze brochure informeren wij u over de producten die de Algemene

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 1 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft op

Nadere informatie

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten VERSTREKKINGEN BIJ VERBLIJF GGZ WNB Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten OVER DEZE FOLDER U verblijft of woont binnen GGZ WNB. We hopen dat u zich daar thuis voelt. We informeren

Nadere informatie

Overzicht cliëntgebonden kosten 2015. Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt?

Overzicht cliëntgebonden kosten 2015. Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt? Overzicht cliëntgebonden kosten 2015 Wat betaalt? Wat betaalt de cliënt? Veldhoven November 2014 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vervangen door

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de, december 2010 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.svro.nl. Aan

Nadere informatie

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg)

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg) Regeling kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij? (Gezinshuizen Jeugd) Uitwerking verdeling kosten Op basis van aangegeven uitgangspunten ziet de verdeling van de kosten voor onderstaande

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Heliomare Wonen Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Helderheid in kostenverdeling Heliomare beschikt over zeven woonlocaties in Noord-Holland waar

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 1 2 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft

Nadere informatie

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Overzicht wie wat betaalt... 4 3. Kostenoverzicht.. 7 2 1. Inleiding Op basis van de

Nadere informatie

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz.

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz. AWBZ Brochure Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van S&L Zorg komen en welke kosten de cliënt zelf moet dragen. Hierin vinden voortdurend veranderingen

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning nodig hebt, kun je bij Syndion

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen en Voor en met een zorgzwaartepakket (ZZP) die wonen in een woonbegeleidingscentrum van Onze passie kent geen beperkingen Inleiding Deze brochure is bestemd voor

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn Zozijn-richtlijnen. Dit is extra bij de landelijke

Nadere informatie

AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen

AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen W a a r z o r g t I p s e d e B r u g g e n v o o r? W a t b e t a a l t u z e l f? AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen Beleid per 1 januari 2014 i e d e r e e n i s

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Onderwerp Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis

Nadere informatie

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf?

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? AWBZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. De inhoud van de brochure

Nadere informatie

Waar zorgt Stichting Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Stichting Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Waar zorgt Stichting Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudopgave 1. Inleiding... 3 2. Overzicht producten en diensten... 5 1 Voeding... 5 2 Vakantie... 6 3 Vrijetijdsactiviteiten... 7 4 Persoonlijke

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 4.0, september 2016 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Wat betaalt Adullam en wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Adullam en wat betaalt u zelf? Aanvullende diensten 2014 verblijf zonder behandeling Inleiding Deze brochure is bedoeld om meer inzicht te bieden in de bekostiging van de zorg- en dienstverlening van voor cliënten die bij wonen met

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten

Vergoedingen en kosten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Passend Vertrouwd Dichtbij Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen Uitgebreide versie betaalt wat? Financile regeling bij wonen moet betalen? In de volgende voorbeelden staat in kleur aangegeven wie moet betalen: zorgt voor eten. Heb je zin om lekker uit eten te gaan?

Nadere informatie

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat?

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare Wonen Wie betaalt wat? Beste cliënt en / of ouders, Middels deze brief willen wij u informeren over de nieuwe regeling kostenverdeling tussen de cliënt en Heliomare Wonen. Tot nu toe heeft Heliomare

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudsopgave 1 1 Inleiding p. 3 2 Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Maeykehiem voor? Wat betaalt u zelf? p. 5 1. Voeding p.5 2. Vakantie p.6

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2016?

Wie betaalt welke kosten in 2016? Wie betaalt welke kosten in 2016? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep bij pgb-initiatieven Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten

Nadere informatie

OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog

OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog Overzicht vergoedingen / betalingen 2016

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis van indicatie

Nadere informatie

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2016

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2016 Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en einaerde 2016 Introductie Als u bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz); voorheen AWBZ. In de wet is

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

In bijlage 2 staat welke onderdelen Lievegoed levert of betaalt en wat u zelf moet regelen of betalen.*

In bijlage 2 staat welke onderdelen Lievegoed levert of betaalt en wat u zelf moet regelen of betalen.* Wie betaalt wat? Lievegoed biedt vele vormen van ondersteuning: verblijf (wonen), logeren,, dagbesteding en begeleiding thuis. Om voor de ondersteuning in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig

Nadere informatie

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 2 In 2012 heeft de aanvullende diensten voor cliënten in kaart gebracht. De diensten die voor alle cliënten bedoeld zijn, hebben hetzelfde tarief. De tarieven

Nadere informatie

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015?

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? Wonen op basis van WLZ, financieringsvorm: Zorg in Natura. Overzicht welke u zelf betaalt, wat betaalt, en wat biedt aan etra service. Appartement

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen. Op welke producten en diensten kunt u rekenen?

Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen. Op welke producten en diensten kunt u rekenen? Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen Op welke producten en diensten kunt u rekenen? INHOUD Inleiding 2-3 Veel voorkomende producten en diensten: Appartement of kamer Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie.

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie. Korting heeft afspraken gemaakt met een zorgverzekeraar en een uitvaartverzekeraar. Hierdoor kun je een collectiviteitkorting krijgen wanneer je een verzekering afsluit bij deze aanbieders. speelt geen

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding 1. Appartement of kamer? 1.1 Aanpassingen in appartement of kamer Talant zorgt voor aanpassingen die nodig zijn vanwege een ziekte of aandoening, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding Uw zorg in een AWBZ-instelling Door het Zorginstituut Nederland is de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling uitgegeven. Hierin staat aangegeven welke kosten

Nadere informatie

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK Philadelphia voor de cliënt Het beste uit jezelf Wie betaalt wat als je bij Philadelphia woont? De zon is gratis. Maar

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënten en Sherpa in de Wet langdurige zorg. Wet langdurige zorg.

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënten en Sherpa in de Wet langdurige zorg. Wet langdurige zorg. Wie betaalt wat? Wet langdurige zorg Kostenverdeling tussen cliënten en Sherpa in de Wet langdurige zorg www.sherpa.org Inhoudsopgave Inleiding 3 Toelichting symbolen in de tabel 4 Overzicht producten

Nadere informatie

WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN PROTEION THUIS A: APPARTEMENT OF KAMER A1:

WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN PROTEION THUIS A: APPARTEMENT OF KAMER A1: Uw zorg in een AWBZ-instelling WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN A: APPARTEMENT OF KAMER A1: Aanpassingen in een appartement of kamer De instelling zorgt voor

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van Amerpoort? En heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Als je niet weet welke indicatie je hebt,

Nadere informatie

DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF?

DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF? DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF? 2015 > INHOUDSOPGAVE 1 > Inleiding... 2 2 > Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de WMO? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Ingangsdatum: 1 januari 2012 Wat onderstaand beschreven staat over de aanvullende diensten van De Zijlen, geldt

Nadere informatie

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c.

Nadere informatie

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf?

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? AWBZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. De inhoud van de brochure

Nadere informatie

DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF?

DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF? DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF? 2015 > INHOUDSOPGAVE 1 > Inleiding... 2 2 > Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt

Nadere informatie

Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Juli 2013-1- Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon,

Nadere informatie

Daar hebt u recht op bij SGL

Daar hebt u recht op bij SGL Daar hebt u recht op bij SGL Waar zorgt SGL voor? Uitgave maart 2013 Kijk voor meer informatie over SGL op www.sgl-zorg.nl. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten

Nadere informatie

Uw zorg in een Wlz-instelling

Uw zorg in een Wlz-instelling Uw zorg in een Wlz-instelling Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014 De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg. In deze brochure wordt

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn en voor cliënten die in een eigen woning wonen (koop/huur)

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Deze brochure vervangt de brochures: Daar kunt u op

Nadere informatie

Informatie over de AWBZ

Informatie over de AWBZ AWBZ December 2011 Informatie over de AWBZ Informatie over de AWBZ 1 Informatie over de AWBZ Deze folder gaat over de AWBZ. Deze folder is gemaakt voor cliënten van Frion. De informatie komt uit de brochure

Nadere informatie

Overzicht cliëntgebonden kosten Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt?

Overzicht cliëntgebonden kosten Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt? Overzicht cliëntgebonden kosten 2017 Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt? Veldhoven November 2016 Inleiding In de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is vastgelegd op welke producten en diensten een cliënt

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de WMO? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

Regeling kosten dienstverlening cliënten. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis

Regeling kosten dienstverlening cliënten. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis Regeling kosten dienstverlening cliënten AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis 20 november 2014 Inhoudsopgave A. Inleiding en uitgangspunten... 3 B. Verstrekkingen

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZinstelling

Uw rechten in een AWBZinstelling Uw rechten in een AWBZinstelling Webversie van de folder Uw rechten in een AWBZ-instelling. (versie 312-1212) Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/MT/versie 2/juni 2011 Pagina 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Wet Langdurige

Nadere informatie

Hoe is het geregeld met. de vergoedingen?

Hoe is het geregeld met. de vergoedingen? Hoe is het geregeld met de vergoedingen? 2017 Hoe is het geregeld met de vergoedingen? Als u bij einaerde woont, is deze brochure voor u van toepassing. In de wet is geregeld dat u meebetaalt aan kosten

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZ-instelling

Uw rechten in een AWBZ-instelling Uw rechten in een AWBZ-instelling 2 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort tot Carintreggeland. Een AWBZ-instelling is bijvoorbeeld: een verzorgingshuis

Nadere informatie

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad WLZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 thuis in de stad 1. Inleiding Waarom deze brochure? Als bewoner van een locatie van Amsta, heeft u recht op een aantal diensten en producten die

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf? Uw zorg in een AWBZ 1 / Wlz 2 instelling Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014. De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg (Wlz). In

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2015? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

Uw zorg in een Wlz 1 instelling

Uw zorg in een Wlz 1 instelling Uw zorg in een Wlz 1 instelling 1 Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014 De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg. In deze brochure

Nadere informatie

Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartement

Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartement Overzicht van kost voor Cicero Zorggroep of cliënt Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartemt of kamer Aanpassing in het appartemt of kamer die nodig zijn voor ziekte of aandoing, opknapp.

Nadere informatie

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf? Uw zorg in een Wlz 1 instelling Dit is een bewerkte versie van de informatie op zorginstituut Nederland welke te vinden is onder: https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas/verblijf+in+een+instelling/overige+voorzieningen

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2014?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2014? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2014? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Bewerkte versie, Zorggroep Sint Maarten Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf? Cliëntinformatie/Daar hebt u recht op, bewerkte versie cliëntinformatie/v01/dec

Nadere informatie

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt Ingangsdatum: 1 maart 2013 Inleiding Wat lees je in deze folder? In deze folder

Nadere informatie