Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse"

Transcriptie

1 Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Cliënten ouder dan 18 ar

2 Inleiding Indien een cliënt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt, krijgt hij producten of diensten aangeboden die onder de wettelijk geregelde verstrekkingen vallen. De meest voorkomende staan in de brochure Daar kunt u op rekenen in een AWBZ-instelling van het College voor Zorgverzekeringen. Dit overzicht staat ook bekend als de Groene lijst. Producten en diensten die niet onder de wettelijk geregelde verstrekkingen vallen, zijn een aangelegenheid van de instelling zelf. In deze brochure wordt overzichtelijk vermeld welke kosten ten laste komen van stichting Ipse en welke van de cliënt. De Groene Lijst is daarbij leidraad geweest. Andere uitgangspunten zijn normalisatie en vermaatschappelijking van zorg. Bovendien is rekening gehouden met wat bij andere zorgaanbieders gangbaar is. Leeswijzer In onderstaande leeswijzer is omschreven voor wie het overzicht geldt, wat wordt verstaan onder een aantal begrippen en hoe de brochure moet worden gelezen. Voor wie Het overzicht geldt alleen voor boven de 18 ar die bij Ipse wonen, logeren of in het observatiecentrum verblijven en een eigen bijdrage AWBZ betalen (Zorg in natura). Voor onder de 18 ar is een aparte brochure beschikbaar. Cliënten met een Persoons Gebonden Budget (PGB) vallen buiten dit overzicht. Voor de PGB regeling wordt verwezen naar de Federatie van Ouderverenigingen of naar de Vereniging van budgethouders Per Saldo. In deze brochure wordt onderscheid gemaakt tussen kosten voor intramurale en kosten voor semimurale conform de Groene Lijst. Tot welke categorie een cliënt behoort, is vermeld op de indicatie van de individuele cliënt. De locatiemanager van Ipse kent de indicatie. Wie betaalt? In het schema is uitgegaan van een kostenverdeling tussen de cliënt en Ipse. Als een onderwerp uit het overzicht voor rekening komt van de cliënt betekent dit dat hij dit zelf dient te betalen of, als er zorgverzekering wordt vermeld, dat hij dit waar mogelijk bij zijn eigen zorgverzekering declareert. Als in het overzicht wordt gesproken over kosten Ipse, dan wordt ervan uitgegaan dat de kosten deel uitmaken van het verstrekkingenpakket AWBZ. Voor de goede orde: indien een cliënt geen gebruik maakt van een verstrekking, bijvoorbeeld door afwezigheid, kan geen aanspraak gemaakt worden op de geldelijke waarde van de verstrekking. Producten en diensten die niet onder de wettelijk geregelde verstrekkingen vallen, zijn een aangelegenheid van de instelling zelf. De raad en de instelling maken afspraken over de extra producten en diensten die niet tot de verstrekking behoren en welke prijs daarvoor gevraagd wordt. Zo kan de raad een belangrijke rol spelen als overlegpartner van het management. In het overleg van raad en management kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat bepaalde producten of diensten toch zonder extra betaling worden verstrekt. De cliënt is in principe vrij in de keuze om al dan niet mee te doen aan een collectieve regeling. Op verschillende locaties zijn collectieve regelingen waar de cliënt bij voorkeur aan meedoet, bijvoorbeeld ten behoeve van gezamenlijke uitjes, extra versnaperingen en feestjes op de woning. Deze collectieve bijdragen kunnen uitsluitend na overleg met en instemming van de betrokken cliënt/(wettelijk) vertegenwoordiger worden opgenomen in een individuele bewonersbegroting (IBB). Dit laatste geldt niet voor de functies Diagnostiek met Verblijf (Observatie) en Logeren. Vervoerskosten In de folder Ipse en vervoer leest u wat er op het gebied van vervoer wel of niet vergoed wordt. Die regelgeving is dus niet in deze brochure opgenomen. U kunt deze brochure bestellen bij het Zorgloket. 2

3 Zorgverzekering Waar gesproken wordt over zorgverzekering wordt bedoeld dat men de kosten bij de zorgverzekering kan declareren. Het is afhankelijk van het soort verzekering of de kosten ook daadwerkelijk worden vergoed. Hij/zij Waar in de tekst wordt gesproken over hij, kan ook zij worden gelezen. P.p.p.d. In het overzicht wordt regelmatig de afkorting p.p.p.d. gebruikt. Dit betekent per persoon per dag. Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket van Ipse, telefoon of mailen naar 3

4 Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Onderwerp semimurale intramurale voor Ipse Toelichting Voeding Eten, drinken, maaltijden, tussendoortjes Extra tussendoortjes Voedingsbudget p.p.p.d., zie toelichting. Snacks, snoep e.d. buiten budget locatie Cliënt met dieet, mits medische indicatie Geen medische indicatie: kosten cliënt Verardagskosten Het gaat hier om traktaties e.d. Uit eten, boven voedingsbudget p.p.p.d., boven voedingsbudget p.p.p.d. (voedingsbudget p.p.p.d.) Vakantie Reis- en verblijfskosten Persolskosten vakantie Zie toelichting Voeding in vakantie, boven voedingsbudget p.p.p.d., boven voedingsbudget p.p.p.d. (voedingsbudget p.p.p.d) Zie toelichting Persoonlijke verzorging Normale haar- en Zie toelichting voetverzorging Extra verzorging i.v.m. Zie toelichting aandoeningen Periodiek bezoek kapper of Zie toelichting pedicure Verzorgingsproducten EHBO-doos Zie toelichting Incontinentiemateriaal (zorgverzekering), (intramuraal) 4

5 Onderwerp semimurale intramurale voor Ipse Toelichting Waskosten Wassen/ stomen ondergoed, bovengoed Wassen platgoed (beddengoed zoals lakens, dekens of dekbed en handdoeken), tenzij kleding extra snel vuil wordt door aandoening of ziekte. Zie toelichting Verstellen kleding Behalve als kleding door instelling is verstrekt: dan kosten Ipse Verstellen platgoed 5

6 Onderwerp semimurale intramurale voor Ipse Toelichting Medische zaken Medicijnen (intramuraal) Valt het niet binnen de AWBZ of zorgverzekering, dan ook geen vergoeding Drogistartikelen Bijvoorbeeld muggenstift, Homeopathie en acupunctuur Consult huisarts Consult tandarts Narcosebehandeling tandarts Ziekenhuisopname Specialisten, zorgverzeke ring mits het vergoed wordt, anders kosten cliënt voetpoeder Zie toelichting, in bepaalde situaties (intramuraal) (intramuraal) (intramuraal), in bepaalde situaties Therapieën, indien geïndiceerd Opticiën (bril) Zie toelichting 6

7 Onderwerp semimurale intramurale voor Ipse Toelichting Hulpmiddelen Verpleeghulpmiddelen Algemeen, uit investeringsbudget Via verpleeghulpmiddelencommissie, zie toelichting, 50 % 50 % 50 % Zie toelichting Verpleeghulpmiddelen individueel Aanschaf aangepaste (scheur)kleding Reparatie aangepaste 50 % 50 % 50 % kleding Aanschaf orthopedisch Bovenbudgettair, zie schoeisel toelichting Kleine reparaties orthopedisch schoeisel Grote reparaties Ipse kan reparaties orthopedisch schoeisel gezamenlijk via een machtiging bovenbudgettair aanvragen Rolstoel (via Bovenbudgettair, zie Individueel gebruik WVG) toelichting Reparatie rolstoel (via Ipse stuurt de rekening WVG) naar de WVG Rolstoel algemeen gebruik Rolstoel verzekering Opladen elektrische hulpmiddelen Begeleiding en vervoer Begeleiding naar huisarts en tandarts Vervoer naar huisarts en tandarts Begeleiding naar ziekenhuis (medische behandeling) Vervoer naar ziekenhuis Begeleiding naar ziekenhuis (op ziekenbezoek gaan) Vervoer naar ziekenhuis (op ziekenbezoek gaan) Vervoer naar vrije tijdsactiviteit Begeleiding naar vrije tijdsactiviteit Begeleiding en vervoer naar dagbesteding Zie toelichting (intramuraal) Zie toelichting Zie toelichting 7

8 Onderwerp semimurale intramurale voor Ipse Toelichting Verhuizen en inrichten Inrichten en stofferen algemene ruimtes (huiskamer, keuken, toilet, badkamer) Inrichten privéruimtes cliënt Stofferen privéruimtes cliënt Onderhoud ruimtes Verhuiskosten Telefoonkosten privéruimte cliënt Zie toelichting Zie toelichting Zie toelichting, eerder dan 10 ar of als cliënt eigen keuzes maakt, indien initiatief cliënt, aansluiten gesprekskosten en abonnement, eerder dan 10 ar of als cliënt eigen keuzes maakt, indien initiatief cliënt, aansluiten gesprekskosten en abonnement, na tenminste 10 ar, indien initiatief Ipse Afhankelijk van de intensiteit van gebruik Zie toelichting Zie toelichting Casema algemeen gebruik Casema individueel gebruik Reparatie apparatuur privéruimtes cliënt Reparatie apparatuur algemene ruimtes Klein onderhoud privéruimtes cliënt Zie toelichting 8

9 Onderwerp semimurale intramurale voor Ipse Toelichting Overigen Vrije tijdsactiviteiten Tekst verwijderd Identiteitskaart/ paspoort Administratiekosten (als er geen verband is met AWBZ aanspraak) (als er geen verband is met AWBZ aanspraak) (als er wel verband is met AWBZ aanspraak) Er worden momenteel geen kosten doorberekend aan Aansprakelijkheidsverzekering Zie toelichting Inboedelverzekering Zie toelichting Alarmering Zie toelichting Begeleiding mortuariumbezoek Begrafenisverzekering Zie toelichting Noodzakelijke laatste verzorging Bijvoorbeeld schouwen, gereed maken voor Vervoer cliënt naar mortuarium, verzekering, verzekering transport en koelen. 9

10 Toelichting bij regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Voeding Voor elke cliënt is een voedingsbudget beschikbaar dat wordt vastgesteld per begrotingsar. Hiervan kunnen twee broodmaaltijden, een warme maaltijd, fruit, een glas melk, koffie en/of thee en een (paar) tussendoortje(s) zoals een glas frisdrank worden betaald. Extra dingen, zoals snacks en uit eten gaan, komen in principe voor rekening van de cliënt. In de locatiebegroting/individuele bewonersbegroting (IBB) kan voorafgaand aan een ar een bedrag worden gereserveerd voor extra zaken. Vakantie Het uitgangspunt is dat elke cliënt op basis van eigen keuze een vakantie regelt. De cliënt betaalt de vakantie zelf, evenals de eventueel benodigde begeleiding, ongeacht of het een groeps- of individuele vakantie betreft. Voor veel intramurale en een aantal semi-murale zijn de mogelijkheden van een individuele vakantie beperkt. Ipse (de woning) organiseert voor hen groepsvakanties. De normale persolskosten worden door Ipse bekostigd, de meerkosten komen voor rekening van de cliënt. Voor wat betreft de voeding mt Ipse het dagelijkse voedingsbudget voor haar rekening. De kosten daarboven zijn voor rekening van de cliënt. Persoonlijke verzorging Indien een cliënt door persoonlijke omstandigheden niet zelf zijn haren en voeten kan verzorgen bijvoorbeeld haren wassen, kammen en nagels knippen dan wordt dat door Ipse gedaan. Soms bijvoorbeeld door gebrek aan persol of tijd - doet een kapper of pedicure van buitenaf dat op kosten van Ipse. De kosten van de extra persoonlijke verzorging door bijvoorbeeld een pedicure als gevolg van een handicap, aandoening of ziekte komen ten laste van Ipse. Als een cliënt bijvoorbeeld een permanent bij de kapper wil of naar de pedicure gaat omdat hij dat altijd al deed, dan moet de cliënt de kosten daarvan zelf betalen. De cliënt betaalt zelf shampoo, tandpasta, doucheschuim, zeep, deodorant, maandverband, nagelknipper en scheergerei. Waskosten In alle AWBZ-instellingen valt het wassen van ondergoed en bovengoed niet onder de verstrekkingen. Een uitzondering hierop vormen de meerkosten als gevolg van een aandoening of ziekte. Bijvoorbeeld wanr kleding extra snel vuil wordt door incontinentie. In dat geval komen de meerkosten van het vaker dan normaal wassen van ondergoed en/of het wassen/stomen van bovengoed ten laste van de instelling. De cliënt/(wettelijk) vertegenwoordiger kan er voor kiezen, op basis van vrijwilligheid, gebruik te maken van de door Ipse beschikbaar gestelde wasfaciliteiten. Hieraan zijn kosten verbonden. Wordt de keuze gemaakt om niet aan de regeling mee te doen of heeft de cliënt zelf een wasvoorziening aangeschaft, dan dient de cliënt/(wettelijk) vertegenwoordiger zelf zorg te dragen voor het wassen van ondergoed en bovengoed. Voor die bij Ipse logeren, geldt dat de cliënt/(wettelijk) vertegenwoordiger zelf thuis de kleding wast. Het wassen van platgoed, waaronder beddengoed, is voor rekening van Ipse, evenals de verzekeringskosten voor schade of verlies van kleding in de wasserij van Ipse. 10

11 Medische zaken Ipse maakt alleen gebruik van homeopathie en acupunctuur op dringend verzoek van de cliënt. Homeopathie en acupunctuur worden meestal niet door de zorgverzekering vergoed. De kosten worden dus doorbelast aan de cliënt. Voor het maken van de kosten is vooraf toestemming vereist van de cliënt/ (wettelijk) vertegenwoordiger. Medicijnen van intramurale komen voor rekening van Ipse. De kosten die de intramurale cliënt moet betalen voor bezoek aan een neuroloog, psychiater, revalidatiearts of orthopeed, zijn voor rekening van Ipse, mits de ziekte gerelateerd is aan de handicap. Bezoekt de intramurale cliënt een andere specialist, zoals bijvoorbeeld een oogarts, dan gaat dit via een verwijskaart naar de zorgverzekering. Hulpmiddelen In het overzicht wordt gesproken over verpleeghulpmiddelen. Dit zijn middelen die noodzakelijk zijn voor de verpleging en verzorging van de cliënt en die niet uit andere middelen gefinancierd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld tilliften, verpleegbedden en douchebrancards. Cliënten betalen hun kleding zelf. Sommige dragen scheurkleding: kleding die niet snel kapot gaat. Ipse heeft bepaald dat deze 50% van de kosten betalen. Het verschil met die geen scheurkleding hebben en zelf hun kleding betalen, wordt daarmee enigszins gelijk getrokken. Voor een intramurale cliënt die orthopedisch schoeisel draagt, wordt door Ipse een specifieke machtiging bij de AWBZ aangevraagd. Dit komt dus niet ten laste van Ipse. Ook reparaties kunnen door Ipse gezamenlijk via een machtiging bij de AWBZ worden aangevraagd. De zorgverzekeraar keert Ipse dan extra geld uit (bovenbudgettair). Dit geldt ook voor rolstoelen voor intramurale die bestemd zijn voor individueel gebruik. Een rolstoel voor gebruik elders, niet zijnde binnen Ipse, maar bijvoorbeeld bij ouders thuis, verloopt altijd via de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Indien er geen sprake is van een vergoeding of in geval van een gedeeltelijke vergoeding kan Ipse de kosten doorbelasten aan de cliënt. Voor het maken van de kosten is vooraf toestemming vereist van de cliënt/(wettelijk) vertegenwoordiger. Begeleiding en vervoer Cliënten kunnen de tandarts/huisarts van Ipse bezoeken. Ipse vergoedt de kosten voor vervoer en begeleiding van alle intramurale. De semi-murale kunnen naar de huisarts en tandarts in hun eigen woonplaats. De begeleidingskosten worden vergoed, evenals de kosten van begeleiding naar arts of tandarts van Ipse op buurtschap Craeyenburch. Wil de semi-murale cliënt naar een tandarts buiten Ipse of naar een huisarts buiten de eigen woonplaats dan moet hij de begeleidingskosten zelf betalen. Een cliënt kan worden begeleid naar een specialist in de ziekenhuizen in Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leidschendam en Voorburg. Moet de cliënt een ander ziekenhuis bezoeken, dan wordt in overleg bekeken of begeleiding mogelijk is. Als de cliënt zittend naar het ziekenhuis vervoerd moet worden dan betaalt hij dit zelf. Uitzonderingen zijn rolstoelgebruikers, nierdialyse patiënten, patiënten voor radio- en/of chemotherapie en visueel gehandicapten. Ook kan in uitzonderingsgevallen gebruik gemaakt worden van de hardheidsclausule. De precieze uitvoering van deze nieuwe vervoersregeling is per verzekeringsmaatschappij verschillend. De regelingen kunnen bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen worden opgevraagd. Verhuizen en inrichten Inrichten en stofferen algemene ruimte: de inventaris, verlichting, wanddecoratie, zonwering, horren zijn voor rekening van Ipse. Inrichten en stofferen privé- ruimte cliënt: Ipse investeert bij nieuwbouw een bedrag voor het stofferen van de privé-ruimte van de cliënt. Wanr de cliënt meer kosten gaat maken dan het beschikbare bedrag moet hij de extra kosten zelf betalen. Bij een volgende verhuizing worden in alle redelijkheid 11

12 individuele afspraken gemaakt. De inventaris voor individueel gebruik, zoals een magnetron of koelkast zijn voor rekening van de cliënt. Ipse levert standaard in bestaande bouw: - brandvertragende wand-, vloer- en raambekleding (wandbekleding is het behang waar overheen wordt gesausd.) - wandafwerking (sauzen) - plafonnière Wand-, vloer- en raambekleding - De wand-, vloer- en raambekleding die door Ipse wordt geleverd, zal - als het er nog netjes uitziet - niet worden vervangen. Is vervanging nodig, dan zorgt Ipse voor nieuwe bekleding. - Indien de cliënt behang wil in plaats van sauzen, dan moet hij dat zelf betalen. - Indien de cliënt zelf wand-, vloer- en raambekleding wil aanschaffen, moet dit brandvertragend zijn en wordt dit door Ipse vooraf gecontroleerd. - Verhuist een cliënt op verzoek van Ipse naar een andere kamer en heeft hij zelf pas nieuwe wandvloer- of raambekleding aangeschaft, dan zorgt Ipse dat de cliënt hier geen extra kosten aan heeft. Inrichting - Ipse vindt dat een cliënt zijn privé-ruimtes naar eigen smaak moet kunnen inrichten en geeft de voorkeur aan privé-aankoop, hoewel Ipse in principe verplicht is een eenvoudig bed, stoel en een kast te leveren. Deze zaken komen echter uit de voorraad en kunnen zijn gebruikt. - Als de cliënt een speciaal bed nodig heeft, geldt de regeling verpleeghulpmiddelen. - De cliënt kan zijn inventaris via Ipse inkopen. Verlaat de cliënt stichting Ipse, dan kan hij zijn inventaris meenemen, mits deze zelf is aangeschaft. - Verhuist een cliënt op verzoek van Ipse naar een andere kamer, dan zijn de kosten voor rekening van Ipse. - Familieleden die de cliënt helpen met verhuizen en inrichten, moeten daarover tevoren afspraken met Ipse maken. Onderhoud Slaapkamers en huiskamers worden tenminste één keer per tien ar, afhankelijk van de intensiteit van gebruik, geschilderd. De inventaris wordt in tien ar, en zo nodig eerder, afgeschreven. Bij stoffering geldt ook een termijn van gemiddeld tien ar, afhankelijk van de intensiteit van gebruik. Het wassen en verstellen van stoffering wordt betaald door Ipse. Normaal klein onderhoud in privé-ruimtes van de cliënt, zoals het ophangen van een plankje, is voor rekening van de cliënt. Telefoonkosten - Iedere locatie heeft een telefoon, die in voorkomende gevallen door de cliënt kan worden gebruikt. - Indien het voor de zorgverlening noodzakelijk is dat de cliënt een eigen telefoon heeft wordt (een deel van) de kosten door Ipse betaald. Dit moet wel worden aangevraagd. - Belt de cliënt regelmatig privé en heeft hij geen eigen telefoonaansluiting in zijn privé-ruimte, dan wordt hem geadviseerd zelf een mobiele telefoon aan te schaffen. - Indien een cliënt op verzoek van Ipse verhuist, worden de aansluitkosten van de telefoon door Ipse betaald. Verzekeringen Ipse heeft voor alle semi-murale en intramurale die bij Ipse wonen - met uitzondering van hen op wie het principe scheiden wonen-zorg van toepassing is - een collectieve inboedelverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Om langdurige verhaalprocedures te voorkomen hebben beide verzekeringen een verplichtend karakter. Cliënten van het observatiecentrum of het logeerhuis vallen in principe onder hun eigen aansprakelijkheidsverzekering. Hebben zij die niet dan vallen zij onder de collectieve verzekering van Ipse. 12

13 Ipse gaat ervan uit dat de cliënt die bij Ipse woont een begrafenisverzekering heeft. Is dit niet het geval dan wordt verwacht dat de cliënt voldoende middelen tot zijn beschikking heeft. Een alarmeringssysteem voor intramurale wordt vergoed door de AWBZ, voor semi-murale alleen als de alarmering door ziekte of handicap van de cliënt noodzakelijk is. Stichting Ipse Brasserskade NC Nootdorp Tel Fax Stichting Ipse biedt op 90 locaties in Zuid-Holland zorg en begeleiding aan ruim 2300 mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Mensen met een verstandelijke handicap kunnen bij Ipse wonen, leren, werken en recreëren. Ipse wil hen op basis van hun mogelijkheden een betekenisvolle plaats in de samenleving helpen verwerven. Colofon Uitgave: Productie: Fotografie: Vormgeving: Druk: Stichting Ipse, divisie Wonen Afdeling Communicatie Ipse Afdeling Communicatie Ipse Koring Grafische Vormgeving Oranje van Loon November 2005 (1250???) 13

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015 Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en einaerde 2015 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz);

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudsopgave 1 1 Inleiding p. 3 2 Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Maeykehiem voor? Wat betaalt u zelf? p. 5 1. Voeding p.5 2. Vakantie p.6

Nadere informatie

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen.

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen. Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf ZONDER behandeling en verblijf MET behandeling voor ZZP 1 en 2 Wat staat er in deze folder? Cliënten die

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep bij pgb-initiatieven Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten

Nadere informatie

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1 Wie betaalt wat? Wat betaalt vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Wie betaalt wat? 1 2 Wonen bij inhoud voorwoord 5 appartement of kamer 6 telefoon, tv, internet, energie en verzekering

Nadere informatie

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Heliomare Wonen Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Helderheid in kostenverdeling Heliomare beschikt over zeven woonlocaties in Noord-Holland waar

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Deze brochure vervangt de brochures: Daar kunt u op

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn Zozijn-richtlijnen. Dit is extra bij de landelijke

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen Uitgebreide versie betaalt wat? Financile regeling bij wonen moet betalen? In de volgende voorbeelden staat in kleur aangegeven wie moet betalen: zorgt voor eten. Heb je zin om lekker uit eten te gaan?

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2015? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie