Studenten informatie pakket

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studenten informatie pakket"

Transcriptie

1 Studenten informatie pakket In de jaren dat u in Nederland aan het studeren bent, wordt u niet alleen met studieboeken geconfronteerd, maar ook met allerhande regelgeving. Een van de zaken die goed geregeld moet zijn, zijn uw verzekeringen. Nu staat u helemaal op uzelf en moet u alles zelf regelen. U moet er rekening mee houden dat er altijd iets kan gebeuren waar u nooit aan gedacht heeft. De medische zorg in Nederland is ontzettend duur en voor een student zeker onbetaalbaar. Het is daarom van belang dat u op de hoogte bent van de mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van verzekeringen. Het niet op de hoogte zijn van een aantal zaken en het niet op tijd nemen van bepaalde beslissingen kan tot vertraging leiden voor de behandeling van uw declaraties. Voor de studenten die uit de Nederlandse Antillen en Aruba komen heeft Boogaard Assurantiën B.V. een verzekeringspakket samengesteld, bestaande uit een zorgverzekering en een pakket, bestaande uit een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering. Dit verzekeringspakket is ook aan te vragen voor Arubaanse studenten die hun studiefinanciering bij de IBG hebben lopen. Deze brochure zet een aantal zaken voor u op een rijtje. Van belang voor u is om de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering goed door te nemen, zodat u precies weet voor welke vergoedingen u in aanmerking komt. Boogaard Assurantiën B.V. streeft er naar om de afhandeling zo goed mogelijk te laten verlopen met een persoonsgerichte benadering. Aan de inhoud van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen. De van toepassing zijnde voorwaarden staan vermeld in de polisvoorwaarden. Het is verstandig ook van de inhoud hiervan kennis te nemen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de Afdeling Studentenverzekeringen. Contactpersoon Danielle Damstra Telefoon Fax Bezoekadres Kenaupark MR Haarlem Postadres Postbus BN Haarlem Juni 2012 Boogaard Assurantiën B.V.

2 Zorgverzekering Boogaard Assurantiën B.V. biedt u een Zorgverzekering aan met veel voordelen. Om van de zorgverzekering gebruik te kunnen maken moet er wel sprake zijn van medische noodzakelijk hulp wegens ziekte of ongeval. De studentenzorgverzekering bestaat uit een zorgverzekering en enkele bijzondere dekkingen. Door de zorgverzekering worden kosten vergoed voor: - huisarts consult - ziekenhuisverpleging - revalidatie en dagverpleging - nierdialyse - poliklinische specialistische hulp - bevalling en kraamzorg - fysiotherapie en oefentherapie - logopedische behandeling - tandheelkundige hulp - ziekenvervoer - hulpmiddelen - farmaceutische hulp Als verzekerde bent u bij de zorgverzekering vrij in de keuze van huisarts, ziekenhuis, specialist, fysiotherapeut, logopedist, diëtist, verloskundige, tandarts, kaakchirurg en arts voor alternatieve geneesmiddelen. Let Op!!! Betreft uw zorgverzekering In verband met het nieuwe zorgstelsel in Nederland vragen wij u bijzonder aandacht voor het volgende: Verzekerden uit het buitenland,voor studie in Nederland maar zonder inkomen uit arbeid, zijn vrijgesteld van verzekeringsplicht zoals deze in de zorgverzekeringswet is vastgesteld. U heeft geen recht op zorgtoeslag met een studentenpolis!!! Echter wanneer u inkomen uit arbeid in Nederland heeft,bent u verplicht zich aan te melden voor de Basisverzekering. Doet u dat niet, dan riskeert u een boete!!!! Afhankelijk van uw persoonlijke situatie geldt het volgende : Indien u inkomen, (hoe gering ook ) uit arbeid of stage heeft waar loonbelasting over wordt ingehouden,is de zorgverzekeringswet op u van toepassing,en is een basisverzekering verplicht. U heeft met een basisverzekering recht op zorgtoeslag!!! Omdat het uw plicht is om de huidige polis om te zetten in een basisverzekering, is het van belang dat u ons direct informeert over bijvoorbeeld een bijbaantje enz. 2

3 Declareren van kosten Voor het indienen van een nota van bijvoorbeeld een huisarts, ziekenhuis, tandarts of andere medische kosten moet u gebruik maken van een declaratieformulier. Er zijn 2 declaratieformulieren. Het formulier U, het geld word aan u overgemaakt. Het formulier Z het geld word aan de zorgverlener overgemaakt. Stuur altijd de originele nota (s) op met het declaratieformulier. Het is te adviseren om een kopie te maken van alle nota s en uw declaratieformulier voordat u ze opstuurt. Nadat het declaratieformulier en de facturen ontvangen zijn, worden zij ter behandeling naar ONVZ gestuurd. Hierna krijgt u een overzicht toegestuurd waarop alle betalingen vermeld staan, namelijk de uitkeringspecificatie. In sommige gevallen kan de verzekeringsmaatschappij voor een of ander reden de betaling niet uit voeren en wordt deze dan op het overzicht aangegeven door middel van een toelichting. Zowel de declaratieformulieren zelf als de informatie over de ingestuurde declaratie kunt u terugvinden in uw digitale polisdossier op Heeft u vragen over uw declaratie, neem dan contact op met de afdeling ServiceCenter van ONVZ via telefoonnummer of via kunt u een contactformulier insturen zodat ONVZ dit in behandeling neemt. Buitenlandse reizen / stages Studenten van het Arubahuis hebben in hun studentenverzekering een dekking voor medische kosten in het buitenland. Dit is echter alleen voor medisch noodzakelijk gevallen. Uitgesloten zijn kosten die verbonden zijn aan behandelingen bij de tandarts. Bent u van plan een reis te gaan maken of stage te gaan lopen in het buitenland? Dan is het aan te raden om een reisverzekering af te sluiten. Gaat u voor een langere periode dan is de Globetrotter Reisverzekering het beste om af te sluiten. Bij een globetrotter reisverzekering bent u verzekerd voor de volgende zaken: reisbagage, medische kosten, tandarts, reisongevallen, S.O.S.- kosten, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Voorvallen zoals diefstal, ziekenhuisopname of noodgedwongen terugkeer naar Nederland zijn allen verzekerd. De globetrotter reisverzekering heeft twee verschillende geldigheidsgebieden, namelijk Europa en Wereld. En voor de premieberekening wordt onderscheid gemaakt tussen personen tot en met 30 jaar en vanaf 31 tot en met 60 jaar. Zo n reisverzekering is aan te vragen bij Boogaard Assurantiën B.V.. Voor alle kosten in het buitenland dient u dan de originele facturen goed te bewaren. Deze kunt u dan declareren bij terugkeer. Beëindiging studie en het verzekeren U heeft uw studie afgerond en u staat voor een aantal beslissingen. Mocht u in Nederland willen blijven werken en wonen dan word de verzekeringspolis op eigen rekening gezet, zodat u zelf de premie gaat betalen i.p.v. het Arubahuis. Het kan ook zo zijn dat u tussentijds met uw studie bent gestopt. Ook dan word de verzekering op eigen naam voort gezet. 3

4 Einde verzekering De verzekering eindigt: 1. bij permanente vestiging van de verzekerde in het buitenland 2. door schriftelijke opzegging door de verzekeraar in geval van: verzwijging of onjuiste opgave, schorsing, bedrog, wanbetaling 3. door overlijden van de verzekerde Andere belangrijke aandachtpunten - Controleer uw polisblad en polispas op eventuele fouten - Geef alle veranderingen zo snel mogelijk schriftelijk door aan Boogaard Assurantiën B.V. zoals wijziging in uw adres, bankrekening. - Maak van alle belangrijke brieven, nota s en verwijsbrieven een kopie voor uzelf - Bewaar alle originele nota s en facturen - Stuur alleen originele facturen in voor declaratie - Neem de uitkeringspecificaties goed door - Zorg dat u uw polispasje altijd bij u heeft. Inboedelverzekering Verzekerd is de schade aan de inboedel door diefstal na inbraak, brand, blikseminslag, waterschade en nog een paar evenementen genoemd in de polisvoorwaarden. Onder inboedel verstaan we alle huisspullen van stoffering tot meubels die in uw (huur)woning staan en waarvan u de eigenaar bent. Uitgezonderd hiervan zijn alle spullen waarvan de woningbouwvereniging eigenaar is, zoals bijvoorbeeld keukenkasten, deze vallen namelijk onder opstal. De hoogte van de verzekerde som is ,00. Indien de waarde van uw spullen meer is dan ,00 is te adviseren om een aanvullende verzekering af te sluiten. Tevens is er een maximale vergoeding van 2270,00 voor schade aan lijfsieraden, computers en audiovisuele apparatuur. Indien hierbij ook de totale waarde van de spullen hoger is dan de verzekerde som kunt u een extra verzekering afsluiten. Bij schade als gevolg van inbraak moet u binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en Boogaard Assurantiën hiervan op de hoogte stellen. Na ontvangst van het schadeformulier en het procesverbaal wordt de aanvraag in behandeling genomen. Bij inbraak is er een eigen risico van 115,00. Voor alle informatie over de uitsluitingen van de inboedelverzekering moet u de polisvoorwaarden doornemen. Hierna volgt enkele voorbeelden van zaken waarvoor u verzekerd bent. Diefstal na inbraak Het met geweld door verbreking van afsluitingen zich toegang verschaffen tot een woning. In dit geval moeten er altijd sporen van braak aanwezig zijn om tot schadevergoeding over te gaan. Mocht de inbraak in de berging van het gebouw gebeurd zijn, moet er ook braaksporen aanwezig zijn aan het gebouw zelf. Brand Schade aan de inboedel door brand. Er is geen sprake van vuur onder deze omstandigheden: - doorbranden van elektrische apparaten en motoren - overhitten en smelten van spullen, doorbreken van ovens en ketels. 4

5 Verzekerd is zowel schade door eigen woning als door een naburige brand. Ook schade die ontstaan is door en tijdens het blussen en bestrijden van brand. Blikseminslag Schade die rechtstreeks door de inslag van de bliksemslag is veroorzaakt. Niet verzekerd is schade als gevolg van bliksem die een overspanning veroorzaakt in het elektronische apparatuur. Waterschade Schade opgelopen door defect aan installaties, leidingbreuk of daklekkages. Ook schade als gevolg van het onvoorzien uitstromen van water uit een aquarium of waterbed, als gevolg van een plotseling opgetreden defect. Schade aan het waterbed zelf is niet verzekerd, tenzij de schade haar oorzaak terugvindt in elders in de polisvoorwaarden gedekte gebeurtenis. Niet verzekerd is schade ontstaan door een constructiefout of slecht onderhoud. Ook genoemd in de polisvoorwaarden als dekking in de inboedelverzekering is: Uitvallen van koelkasten en diepvriezers Gedekt is schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers veroorzaakt door het uitvallen. Dit uitvallen moet een gevolg zijn van: - storing van de door elektriciteitsbedrijf geleverde stroom - een defect aan de bedoelde apparatuur. Beroving en afpersing (met geweld) Uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door aardbeving en overstroming. Voor wat betreft water- en neerslagschade: - vochtdoorlating van muren - constructiefouten/ slecht onderhoud aan het gebouw - neerslag binnengedrongen via de begane grond - riool- en grondwater - open ramen en deuren Ook geen schade van zaken waarvoor er ongetwijfeld een speciale verzekering is afgesloten. De inboedel is buiten de woning in Nederland verzekerd gedurende: - verblijf onder afdaken, op balkons of op het terrein behorende bij het omschreven gebouw tegen schade. - verblijf in de binnen het omschreven gebouw aanwezige gemeenschappelijke ruimte - tijdelijk verblijf in andere gebouwen - tijdelijk verblijf in auto s tegen schade door diefstal, mits braak aan de auto is voorafgegaan (maximale vergoedingen 227 euro) - vervoer in reiskoffer en kisten tegen schade door diefstal van de reiskoffer of kist met inhoud Bij inbraak en diefstal moet tevens aangifte bij de politie zijn gedaan. De verzekerde moet het politierapport dan naar ons opsturen. Als dit in ons bezit is, wordt er gekeken of men kan vergoeden. Hier kunnen weer de polisvoorwaarden op nageslagen worden. Net als bij een aansprakelijkheidsverzekering moeten er altijd originele aankoopnota s ingediend worden. Indien deze niet meer aanwezig zijn, moet er weer bekend worden waar, wanneer en voor welk bedrag de goederen zijn aangeschaft en een eventueel merk of type. Verder wordt er door Boogaard Assurantiën B.V. een expert ingeschakeld om de schade te komen taxeren. De expert wordt ingeschakeld voor het vaststellen van de schadeoorzaak en 5

6 voor het vaststellen van het schadebedrag. Kosten van de expert worden door de verzekeringsmaatschappij gedragen. Voor het inschakelen van een expert moet de schade groot zijn in ieder geval meer dan 1000 euro. De expert neemt dan contact op met verzekerde voor het maken van een afspraak. De verzekerde moet dan een formulier invullen met alle gegevens die de expert nodig heeft. Het duurt meestal 2 à 3 weken voordat het expertiserapport in ons bezit is. Aan de hand van het expertiserapport kan de schade afgewezen of uitgekeerd worden. Indien het schadebedrag tussen de 250 euro en 1000 euro ligt, kan er een buitendienstmedewerker heen gestuurd worden. Omdat het schadebedrag niet zo groot is kan de buitendienstmedewerker de schade zelf vaststellen. Tevens moet hij ook de oorzaak van de schade onderzoeken. Indien het schadebedrag lager is dan 250 euro kan volstaan worden met een gespecificeerde reparatienota c.q. schadeopgave, omdat het in zo n geval te veel kost om een expert in te schakelen of om een buitendienstmedewerker heen te sturen. Inboedel- of opstalschade wordt altijd vergoed op basis van nieuwwaarde. Als iemand een huurhuis heeft, loopt zijn opstalverzekering via zijn woningbouwvereniging. Wanneer iemand met een huurhuis een opstalschade heeft, moet hij deze indienen bij de Woningbouwvereniging. Als bij de inboedelschade de waarde van het beschadigde goed nog maar 40% bedraagt, dan wordt er vergoed op basis van de dagwaarde. Wij hebben een aparte mobiele apparatuur verzekering voor uw laptop. Uw laptop is dan ook verzekerd wanneer u onderweg bent. Meer informatie kunt u opvragen bij mevr. Damstra Aansprakelijkheidsverzekering Aansprakelijk bent u als uw schade toebrengt aan anderen: - schade aan personen - schade aan goederen van andere personen Aansprakelijkheidsverzekering dekt namelijk de vermogensachteruitgang van verzekerden die schade aan derden moeten vergoeden als zij voor die schade aansprakelijk zijn. Bij aansprakelijkheidsverzekering gelden er veel uitsluitingen: - opzettelijk toegebrachte schade - schade aan derden door sport en spel - schade met en door motorrijtuigen en vaartuigen (als u een auto van iemand anders leent) - schade aan zaken onder opzicht (zoals bijvoorbeeld huren, leasen) - schade door wapens zonder vergunning en jagen - schade aan zaken van verzekerden onderling - schade door molest en atoomkernreacties - woonplaats in het buitenland Indien er sprake is van schade moet u een schadeformulier invullen en Boogaard Assurantiën B.V. zal dan contact opnemen met de benadeelde. In ieder geval moet u niks aan de benadeelde toezeggen. Om een schade te kunnen behandelen is er een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier nodig. Op het formulier moet een duidelijke toedrachtomschrijving staan. De benadeelde wordt benaderd en krijgt een schadeformulier aan derden toegezonden. Via dit formulier wordt de benadeelde gevraagd of zij de verzekerde aansprakelijk acht voor het ontstaan van de schade en wordt er gevraagd naar een duidelijk toedrachtomschrijving en de bankrekening. Verder is het van belang dat er een aankoopnota van het beschadigde goed meegestuurd wordt. Is er geen aankoopnota meer van het 6

7 beschadigde goed aanwezig, dan moet de benadeelde de gegevens waar, wanneer en voor welk bedrag het goed is aangeschaft en eventueel merk en type doorgeven. Als alle gegevens binnen zijn moeten de polisvoorwaarden die op deze schade betrekking hebben worden bekeken op grond waarvan men dan kan vaststellen of de aansprakelijkheid kan worden erkend. Bij een aansprakelijkheidsschade moet er altijd rekening worden gehouden met een afschrijving. Hieronder wordt verstaan dat er altijd op dagwaarde zal worden vergoed. Nadat het schadebedrag is vastgesteld, wordt zowel de verzekerde als de benadeelde geïnformeerd middels een brief en uitkeringsspecificatie. Ongevallenverzekering U kunt een ongeval declareren als er sprake is van blijvend letsel aan het lichaam. Dit moet door een arts vastgesteld worden en er moet sprake zijn van ziekenhuisopname. Mede als ongeval wordt beschouwd: -acute vergiftiging door ongewild binnenkrijgen van giftige gassen -bevriezing, verbranding, verdrinking en verstikking -blijvende invaliditeit -wondinfectie en bloedvergiftiging De uitkering van de verzekerde som wordt vastgesteld zodra bij het voorkomende ongeval een eindtoestand is bereikt. De mate van invaliditeit zal uiterlijk 24 maanden na de dag van het ongeval worden vastgesteld, tenzij de verzekerde er de voorkeur aan geeft die vaststelling uit te stellen. Indien de verzekerde tot een dergelijk uitstel besluit, kan de maatschappij een of meer voorschotten op het vermoedelijk uit te keren bedrag verlenen. Over het bedrag van het ongeval terzake wordt na 6 maanden van blijvende invaliditeit tegelijk met de uitkering 6% rente per jaar vergoed door de maatschappij aan de begunstigde. Deze rente wordt berekend vanaf de 6 e maand na de dag van het ongeval tot de dag waarop de uitkering plaatsvindt. Overlijdt de verzekerde voordat de mate van blijvende invaliditeit is vastgesteld ten gevolge van een oorzaak welke niet met het overkomen ongeval verband houdt, dan zal de maatschappij een uitkering van de verzekerde som doen op basis van de haar met betrekking tot de invaliditeit van de verzekerde laatst bekende gegevens. Uitsluitingen in dit geval: - bij het gebruik van een motorrijwiel of scooter; - door overmatig gebruik van alcohol en /of gebruik van drugs en /of verdovende of geestverruimende middelen; - door zijn opzet of door opzet van begunstigde; onder opzet wordt niet begrepen voorwaardelijk opzet; - bij het opzettelijk plegen van of het deelnemen aan een misdrijf, en ook bij pogingen daartoe; - bij beoefening van sport anders dan onbetaald amateur; - bij het gebruik maken van luchtvaartuigen, tenzij als passagier van een tot het openbaar personenvervoer toegelaten vliegtuig 7

8 - tijdens het beoefenen van luchtsport. Repatriëring Wanneer u komt te overlijden in Nederland tijdens uw studie bent u verzekerd voor de kosten van het transport van uw stoffelijk overschot naar Aruba. Tot een bedrag van ,- 8

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Evenementenverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Doorlopende Verzekering voor Reizen

Doorlopende Verzekering voor Reizen 46 37 32 N 9 22 45 E Kavita Hoeseni Schadecoach, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de Algemene Voorwaarden voor onze. Wij raden

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.40 B

Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.40 B polisvoorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model BV 03.2.40 B Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij

Nadere informatie

2000.11/09. Algemeen Reglement

2000.11/09. Algemeen Reglement 2000.11/09 Algemeen Reglement ALGEMEEN REGLEMENT ALG-5 In dit Algemeen Reglement zijn afspraken vastgelegd die voor schade- en sommenverzekeringen van Univé gelden. In de speciale reglementen staan de

Nadere informatie

Zo claimt u een schade Wilt u een schadeclaim aan ons doorgeven? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt.

Zo claimt u een schade Wilt u een schadeclaim aan ons doorgeven? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Voorwaarden voor onze ACSI Caravanreisverzekering. Het is belangrijk dat u goed weet waar u wel

Nadere informatie

Zo claimt u een schade Wilt u een beroep doen op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt.

Zo claimt u een schade Wilt u een beroep doen op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Doorlopende Verzekering voor Reizen. Het is belangrijk dat u weet

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Oldtimerverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Motorverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Business Travel Insurance Collectief. Daarnaast ontvangt u een aantal

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Voorwaarden modelnummer P-R415 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl 4439D-14-11 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering

Kortlopende Reisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten onze 13 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze

Nadere informatie

Voorwaarden autopolis model per 0110

Voorwaarden autopolis model per 0110 Voorwaarden autopolis model per 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. (Volledig of beperkt) casco 5 4. Hulpverlening 6 5. Ongevallenverzekering voor

Nadere informatie

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro)

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Beperkingen 2.6 Uitsluitingen 2.7 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering P.I.15 - Perfect inboedelverzekering Polismantel P.I.15 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Waar en waartegen gedekt 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Met de Bootverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Bootverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Bootverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van Europeesche Verzekeringen is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van Europeesche Verzekeringen is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

8 24 10 S 116 24 39 E Alex Matatula Online marketeer, Europeesche. Algemene Voorwaarden. Lang op Reis. Wat u van ons kunt verwachten 343-201_05-12

8 24 10 S 116 24 39 E Alex Matatula Online marketeer, Europeesche. Algemene Voorwaarden. Lang op Reis. Wat u van ons kunt verwachten 343-201_05-12 8 24 10 S 116 24 39 E Alex Matatula Online marketeer, Europeesche Algemene Voorwaarden Lang op Reis Wat u van ons kunt verwachten 343-201_05-12 Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Wilt u voor of na uw reis een schade laten repareren en kost die reparatie meer dan 350,-? Bel dan eerst met uw verzekeringsadviseur.

Wilt u voor of na uw reis een schade laten repareren en kost die reparatie meer dan 350,-? Bel dan eerst met uw verzekeringsadviseur. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Voorwaarden voor onze Caravan- en Vouwwagenverzekering. Het is belangrijk dat u goed weet waar

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer CFP-R406 In deze bijzondere voorwaarden zijn per dekking onze rechten

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering

Perfect-Extra inboedelverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.I.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Polisvoorwaarden Polismantel E.I.G.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Doorlopende Reisverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie