Studenten informatie pakket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studenten informatie pakket"

Transcriptie

1 Studenten informatie pakket In de jaren dat u in Nederland aan het studeren bent, wordt u niet alleen met studieboeken geconfronteerd, maar ook met allerhande regelgeving. Een van de zaken die goed geregeld moet zijn, zijn uw verzekeringen. Nu staat u helemaal op uzelf en moet u alles zelf regelen. U moet er rekening mee houden dat er altijd iets kan gebeuren waar u nooit aan gedacht heeft. De medische zorg in Nederland is ontzettend duur en voor een student zeker onbetaalbaar. Het is daarom van belang dat u op de hoogte bent van de mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van verzekeringen. Het niet op de hoogte zijn van een aantal zaken en het niet op tijd nemen van bepaalde beslissingen kan tot vertraging leiden voor de behandeling van uw declaraties. Voor de studenten die uit de Nederlandse Antillen en Aruba komen heeft Boogaard Assurantiën B.V. een verzekeringspakket samengesteld, bestaande uit een zorgverzekering en een pakket, bestaande uit een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering. Dit verzekeringspakket is ook aan te vragen voor Arubaanse studenten die hun studiefinanciering bij de IBG hebben lopen. Deze brochure zet een aantal zaken voor u op een rijtje. Van belang voor u is om de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering goed door te nemen, zodat u precies weet voor welke vergoedingen u in aanmerking komt. Boogaard Assurantiën B.V. streeft er naar om de afhandeling zo goed mogelijk te laten verlopen met een persoonsgerichte benadering. Aan de inhoud van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen. De van toepassing zijnde voorwaarden staan vermeld in de polisvoorwaarden. Het is verstandig ook van de inhoud hiervan kennis te nemen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de Afdeling Studentenverzekeringen. Contactpersoon Danielle Damstra Telefoon Fax Bezoekadres Kenaupark MR Haarlem Postadres Postbus BN Haarlem Juni 2012 Boogaard Assurantiën B.V.

2 Zorgverzekering Boogaard Assurantiën B.V. biedt u een Zorgverzekering aan met veel voordelen. Om van de zorgverzekering gebruik te kunnen maken moet er wel sprake zijn van medische noodzakelijk hulp wegens ziekte of ongeval. De studentenzorgverzekering bestaat uit een zorgverzekering en enkele bijzondere dekkingen. Door de zorgverzekering worden kosten vergoed voor: - huisarts consult - ziekenhuisverpleging - revalidatie en dagverpleging - nierdialyse - poliklinische specialistische hulp - bevalling en kraamzorg - fysiotherapie en oefentherapie - logopedische behandeling - tandheelkundige hulp - ziekenvervoer - hulpmiddelen - farmaceutische hulp Als verzekerde bent u bij de zorgverzekering vrij in de keuze van huisarts, ziekenhuis, specialist, fysiotherapeut, logopedist, diëtist, verloskundige, tandarts, kaakchirurg en arts voor alternatieve geneesmiddelen. Let Op!!! Betreft uw zorgverzekering In verband met het nieuwe zorgstelsel in Nederland vragen wij u bijzonder aandacht voor het volgende: Verzekerden uit het buitenland,voor studie in Nederland maar zonder inkomen uit arbeid, zijn vrijgesteld van verzekeringsplicht zoals deze in de zorgverzekeringswet is vastgesteld. U heeft geen recht op zorgtoeslag met een studentenpolis!!! Echter wanneer u inkomen uit arbeid in Nederland heeft,bent u verplicht zich aan te melden voor de Basisverzekering. Doet u dat niet, dan riskeert u een boete!!!! Afhankelijk van uw persoonlijke situatie geldt het volgende : Indien u inkomen, (hoe gering ook ) uit arbeid of stage heeft waar loonbelasting over wordt ingehouden,is de zorgverzekeringswet op u van toepassing,en is een basisverzekering verplicht. U heeft met een basisverzekering recht op zorgtoeslag!!! Omdat het uw plicht is om de huidige polis om te zetten in een basisverzekering, is het van belang dat u ons direct informeert over bijvoorbeeld een bijbaantje enz. 2

3 Declareren van kosten Voor het indienen van een nota van bijvoorbeeld een huisarts, ziekenhuis, tandarts of andere medische kosten moet u gebruik maken van een declaratieformulier. Er zijn 2 declaratieformulieren. Het formulier U, het geld word aan u overgemaakt. Het formulier Z het geld word aan de zorgverlener overgemaakt. Stuur altijd de originele nota (s) op met het declaratieformulier. Het is te adviseren om een kopie te maken van alle nota s en uw declaratieformulier voordat u ze opstuurt. Nadat het declaratieformulier en de facturen ontvangen zijn, worden zij ter behandeling naar ONVZ gestuurd. Hierna krijgt u een overzicht toegestuurd waarop alle betalingen vermeld staan, namelijk de uitkeringspecificatie. In sommige gevallen kan de verzekeringsmaatschappij voor een of ander reden de betaling niet uit voeren en wordt deze dan op het overzicht aangegeven door middel van een toelichting. Zowel de declaratieformulieren zelf als de informatie over de ingestuurde declaratie kunt u terugvinden in uw digitale polisdossier op Heeft u vragen over uw declaratie, neem dan contact op met de afdeling ServiceCenter van ONVZ via telefoonnummer of via kunt u een contactformulier insturen zodat ONVZ dit in behandeling neemt. Buitenlandse reizen / stages Studenten van het Arubahuis hebben in hun studentenverzekering een dekking voor medische kosten in het buitenland. Dit is echter alleen voor medisch noodzakelijk gevallen. Uitgesloten zijn kosten die verbonden zijn aan behandelingen bij de tandarts. Bent u van plan een reis te gaan maken of stage te gaan lopen in het buitenland? Dan is het aan te raden om een reisverzekering af te sluiten. Gaat u voor een langere periode dan is de Globetrotter Reisverzekering het beste om af te sluiten. Bij een globetrotter reisverzekering bent u verzekerd voor de volgende zaken: reisbagage, medische kosten, tandarts, reisongevallen, S.O.S.- kosten, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Voorvallen zoals diefstal, ziekenhuisopname of noodgedwongen terugkeer naar Nederland zijn allen verzekerd. De globetrotter reisverzekering heeft twee verschillende geldigheidsgebieden, namelijk Europa en Wereld. En voor de premieberekening wordt onderscheid gemaakt tussen personen tot en met 30 jaar en vanaf 31 tot en met 60 jaar. Zo n reisverzekering is aan te vragen bij Boogaard Assurantiën B.V.. Voor alle kosten in het buitenland dient u dan de originele facturen goed te bewaren. Deze kunt u dan declareren bij terugkeer. Beëindiging studie en het verzekeren U heeft uw studie afgerond en u staat voor een aantal beslissingen. Mocht u in Nederland willen blijven werken en wonen dan word de verzekeringspolis op eigen rekening gezet, zodat u zelf de premie gaat betalen i.p.v. het Arubahuis. Het kan ook zo zijn dat u tussentijds met uw studie bent gestopt. Ook dan word de verzekering op eigen naam voort gezet. 3

4 Einde verzekering De verzekering eindigt: 1. bij permanente vestiging van de verzekerde in het buitenland 2. door schriftelijke opzegging door de verzekeraar in geval van: verzwijging of onjuiste opgave, schorsing, bedrog, wanbetaling 3. door overlijden van de verzekerde Andere belangrijke aandachtpunten - Controleer uw polisblad en polispas op eventuele fouten - Geef alle veranderingen zo snel mogelijk schriftelijk door aan Boogaard Assurantiën B.V. zoals wijziging in uw adres, bankrekening. - Maak van alle belangrijke brieven, nota s en verwijsbrieven een kopie voor uzelf - Bewaar alle originele nota s en facturen - Stuur alleen originele facturen in voor declaratie - Neem de uitkeringspecificaties goed door - Zorg dat u uw polispasje altijd bij u heeft. Inboedelverzekering Verzekerd is de schade aan de inboedel door diefstal na inbraak, brand, blikseminslag, waterschade en nog een paar evenementen genoemd in de polisvoorwaarden. Onder inboedel verstaan we alle huisspullen van stoffering tot meubels die in uw (huur)woning staan en waarvan u de eigenaar bent. Uitgezonderd hiervan zijn alle spullen waarvan de woningbouwvereniging eigenaar is, zoals bijvoorbeeld keukenkasten, deze vallen namelijk onder opstal. De hoogte van de verzekerde som is ,00. Indien de waarde van uw spullen meer is dan ,00 is te adviseren om een aanvullende verzekering af te sluiten. Tevens is er een maximale vergoeding van 2270,00 voor schade aan lijfsieraden, computers en audiovisuele apparatuur. Indien hierbij ook de totale waarde van de spullen hoger is dan de verzekerde som kunt u een extra verzekering afsluiten. Bij schade als gevolg van inbraak moet u binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en Boogaard Assurantiën hiervan op de hoogte stellen. Na ontvangst van het schadeformulier en het procesverbaal wordt de aanvraag in behandeling genomen. Bij inbraak is er een eigen risico van 115,00. Voor alle informatie over de uitsluitingen van de inboedelverzekering moet u de polisvoorwaarden doornemen. Hierna volgt enkele voorbeelden van zaken waarvoor u verzekerd bent. Diefstal na inbraak Het met geweld door verbreking van afsluitingen zich toegang verschaffen tot een woning. In dit geval moeten er altijd sporen van braak aanwezig zijn om tot schadevergoeding over te gaan. Mocht de inbraak in de berging van het gebouw gebeurd zijn, moet er ook braaksporen aanwezig zijn aan het gebouw zelf. Brand Schade aan de inboedel door brand. Er is geen sprake van vuur onder deze omstandigheden: - doorbranden van elektrische apparaten en motoren - overhitten en smelten van spullen, doorbreken van ovens en ketels. 4

5 Verzekerd is zowel schade door eigen woning als door een naburige brand. Ook schade die ontstaan is door en tijdens het blussen en bestrijden van brand. Blikseminslag Schade die rechtstreeks door de inslag van de bliksemslag is veroorzaakt. Niet verzekerd is schade als gevolg van bliksem die een overspanning veroorzaakt in het elektronische apparatuur. Waterschade Schade opgelopen door defect aan installaties, leidingbreuk of daklekkages. Ook schade als gevolg van het onvoorzien uitstromen van water uit een aquarium of waterbed, als gevolg van een plotseling opgetreden defect. Schade aan het waterbed zelf is niet verzekerd, tenzij de schade haar oorzaak terugvindt in elders in de polisvoorwaarden gedekte gebeurtenis. Niet verzekerd is schade ontstaan door een constructiefout of slecht onderhoud. Ook genoemd in de polisvoorwaarden als dekking in de inboedelverzekering is: Uitvallen van koelkasten en diepvriezers Gedekt is schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers veroorzaakt door het uitvallen. Dit uitvallen moet een gevolg zijn van: - storing van de door elektriciteitsbedrijf geleverde stroom - een defect aan de bedoelde apparatuur. Beroving en afpersing (met geweld) Uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door aardbeving en overstroming. Voor wat betreft water- en neerslagschade: - vochtdoorlating van muren - constructiefouten/ slecht onderhoud aan het gebouw - neerslag binnengedrongen via de begane grond - riool- en grondwater - open ramen en deuren Ook geen schade van zaken waarvoor er ongetwijfeld een speciale verzekering is afgesloten. De inboedel is buiten de woning in Nederland verzekerd gedurende: - verblijf onder afdaken, op balkons of op het terrein behorende bij het omschreven gebouw tegen schade. - verblijf in de binnen het omschreven gebouw aanwezige gemeenschappelijke ruimte - tijdelijk verblijf in andere gebouwen - tijdelijk verblijf in auto s tegen schade door diefstal, mits braak aan de auto is voorafgegaan (maximale vergoedingen 227 euro) - vervoer in reiskoffer en kisten tegen schade door diefstal van de reiskoffer of kist met inhoud Bij inbraak en diefstal moet tevens aangifte bij de politie zijn gedaan. De verzekerde moet het politierapport dan naar ons opsturen. Als dit in ons bezit is, wordt er gekeken of men kan vergoeden. Hier kunnen weer de polisvoorwaarden op nageslagen worden. Net als bij een aansprakelijkheidsverzekering moeten er altijd originele aankoopnota s ingediend worden. Indien deze niet meer aanwezig zijn, moet er weer bekend worden waar, wanneer en voor welk bedrag de goederen zijn aangeschaft en een eventueel merk of type. Verder wordt er door Boogaard Assurantiën B.V. een expert ingeschakeld om de schade te komen taxeren. De expert wordt ingeschakeld voor het vaststellen van de schadeoorzaak en 5

6 voor het vaststellen van het schadebedrag. Kosten van de expert worden door de verzekeringsmaatschappij gedragen. Voor het inschakelen van een expert moet de schade groot zijn in ieder geval meer dan 1000 euro. De expert neemt dan contact op met verzekerde voor het maken van een afspraak. De verzekerde moet dan een formulier invullen met alle gegevens die de expert nodig heeft. Het duurt meestal 2 à 3 weken voordat het expertiserapport in ons bezit is. Aan de hand van het expertiserapport kan de schade afgewezen of uitgekeerd worden. Indien het schadebedrag tussen de 250 euro en 1000 euro ligt, kan er een buitendienstmedewerker heen gestuurd worden. Omdat het schadebedrag niet zo groot is kan de buitendienstmedewerker de schade zelf vaststellen. Tevens moet hij ook de oorzaak van de schade onderzoeken. Indien het schadebedrag lager is dan 250 euro kan volstaan worden met een gespecificeerde reparatienota c.q. schadeopgave, omdat het in zo n geval te veel kost om een expert in te schakelen of om een buitendienstmedewerker heen te sturen. Inboedel- of opstalschade wordt altijd vergoed op basis van nieuwwaarde. Als iemand een huurhuis heeft, loopt zijn opstalverzekering via zijn woningbouwvereniging. Wanneer iemand met een huurhuis een opstalschade heeft, moet hij deze indienen bij de Woningbouwvereniging. Als bij de inboedelschade de waarde van het beschadigde goed nog maar 40% bedraagt, dan wordt er vergoed op basis van de dagwaarde. Wij hebben een aparte mobiele apparatuur verzekering voor uw laptop. Uw laptop is dan ook verzekerd wanneer u onderweg bent. Meer informatie kunt u opvragen bij mevr. Damstra Aansprakelijkheidsverzekering Aansprakelijk bent u als uw schade toebrengt aan anderen: - schade aan personen - schade aan goederen van andere personen Aansprakelijkheidsverzekering dekt namelijk de vermogensachteruitgang van verzekerden die schade aan derden moeten vergoeden als zij voor die schade aansprakelijk zijn. Bij aansprakelijkheidsverzekering gelden er veel uitsluitingen: - opzettelijk toegebrachte schade - schade aan derden door sport en spel - schade met en door motorrijtuigen en vaartuigen (als u een auto van iemand anders leent) - schade aan zaken onder opzicht (zoals bijvoorbeeld huren, leasen) - schade door wapens zonder vergunning en jagen - schade aan zaken van verzekerden onderling - schade door molest en atoomkernreacties - woonplaats in het buitenland Indien er sprake is van schade moet u een schadeformulier invullen en Boogaard Assurantiën B.V. zal dan contact opnemen met de benadeelde. In ieder geval moet u niks aan de benadeelde toezeggen. Om een schade te kunnen behandelen is er een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier nodig. Op het formulier moet een duidelijke toedrachtomschrijving staan. De benadeelde wordt benaderd en krijgt een schadeformulier aan derden toegezonden. Via dit formulier wordt de benadeelde gevraagd of zij de verzekerde aansprakelijk acht voor het ontstaan van de schade en wordt er gevraagd naar een duidelijk toedrachtomschrijving en de bankrekening. Verder is het van belang dat er een aankoopnota van het beschadigde goed meegestuurd wordt. Is er geen aankoopnota meer van het 6

7 beschadigde goed aanwezig, dan moet de benadeelde de gegevens waar, wanneer en voor welk bedrag het goed is aangeschaft en eventueel merk en type doorgeven. Als alle gegevens binnen zijn moeten de polisvoorwaarden die op deze schade betrekking hebben worden bekeken op grond waarvan men dan kan vaststellen of de aansprakelijkheid kan worden erkend. Bij een aansprakelijkheidsschade moet er altijd rekening worden gehouden met een afschrijving. Hieronder wordt verstaan dat er altijd op dagwaarde zal worden vergoed. Nadat het schadebedrag is vastgesteld, wordt zowel de verzekerde als de benadeelde geïnformeerd middels een brief en uitkeringsspecificatie. Ongevallenverzekering U kunt een ongeval declareren als er sprake is van blijvend letsel aan het lichaam. Dit moet door een arts vastgesteld worden en er moet sprake zijn van ziekenhuisopname. Mede als ongeval wordt beschouwd: -acute vergiftiging door ongewild binnenkrijgen van giftige gassen -bevriezing, verbranding, verdrinking en verstikking -blijvende invaliditeit -wondinfectie en bloedvergiftiging De uitkering van de verzekerde som wordt vastgesteld zodra bij het voorkomende ongeval een eindtoestand is bereikt. De mate van invaliditeit zal uiterlijk 24 maanden na de dag van het ongeval worden vastgesteld, tenzij de verzekerde er de voorkeur aan geeft die vaststelling uit te stellen. Indien de verzekerde tot een dergelijk uitstel besluit, kan de maatschappij een of meer voorschotten op het vermoedelijk uit te keren bedrag verlenen. Over het bedrag van het ongeval terzake wordt na 6 maanden van blijvende invaliditeit tegelijk met de uitkering 6% rente per jaar vergoed door de maatschappij aan de begunstigde. Deze rente wordt berekend vanaf de 6 e maand na de dag van het ongeval tot de dag waarop de uitkering plaatsvindt. Overlijdt de verzekerde voordat de mate van blijvende invaliditeit is vastgesteld ten gevolge van een oorzaak welke niet met het overkomen ongeval verband houdt, dan zal de maatschappij een uitkering van de verzekerde som doen op basis van de haar met betrekking tot de invaliditeit van de verzekerde laatst bekende gegevens. Uitsluitingen in dit geval: - bij het gebruik van een motorrijwiel of scooter; - door overmatig gebruik van alcohol en /of gebruik van drugs en /of verdovende of geestverruimende middelen; - door zijn opzet of door opzet van begunstigde; onder opzet wordt niet begrepen voorwaardelijk opzet; - bij het opzettelijk plegen van of het deelnemen aan een misdrijf, en ook bij pogingen daartoe; - bij beoefening van sport anders dan onbetaald amateur; - bij het gebruik maken van luchtvaartuigen, tenzij als passagier van een tot het openbaar personenvervoer toegelaten vliegtuig 7

8 - tijdens het beoefenen van luchtsport. Repatriëring Wanneer u komt te overlijden in Nederland tijdens uw studie bent u verzekerd voor de kosten van het transport van uw stoffelijk overschot naar Aruba. Tot een bedrag van ,- 8

FATUM Veilig op reis pakket. Omdat u onbezorgd van uw reis wilt genieten

FATUM Veilig op reis pakket. Omdat u onbezorgd van uw reis wilt genieten FATUM Veilig op reis pakket Omdat u onbezorgd van uw reis wilt genieten 1 FATUM biedt verschillende verzekeringen aan om ervoor te zorgen dat u onbezorgd kunt reizen. Neemt u de mogelijkheden eens door

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Vergelijking verzekeringen voor avontuurlijke reizen in het buitenland Special ISIS - Globetrotter - Lang op Reis

Vergelijking verzekeringen voor avontuurlijke reizen in het buitenland Special ISIS - Globetrotter - Lang op Reis Vergelijking verzekeringen voor avontuurlijke reizen in het buitenland Special ISIS - Globetrotter - Lang op Reis Een lange reis maken is natuurlijk een prachtige ervaring. Maar hoe zorg je dat je goed

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Studeren in het Buitenland-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Studeren in het Buitenland-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Studeren in het Buitenland-verzekering Ziektekostenverzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: SIB2013 Kosten door molest Wij vergoeden de kosten die onder de dekking van de ziektekostenverzekering

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Relatienummer VERZEKERINGNEMER Naam Geboortedatum Adres

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 N.V. Univé Schade Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 Het is belangrijk om te weten wat u en uw werknemers kunnen verwachten van deze werknemersschadeverzekering. In deze voorwaarden staat

Nadere informatie

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum In te vullen door Meeùs Relatienummer 03070315 Schadenummer Maatschappij Schadeaangifteformulier Reis Subag./coll.nr. Behandelaar Gegevens Verzekeringnemer Naam Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315)

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Telefoonnummer Relatienummer ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht van de OOM Studeren in het Buitenland-verzekering

Dekkingsoverzicht van de OOM Studeren in het Buitenland-verzekering Dekkingsoverzicht van de OOM Studeren in het Buitenland-verzekering Ziektekostenverzekering Kosten door molest Wij vergoeden de kosten die onder de dekking van de ziektekostenverzekering ( of ) en de SOS-verzekering

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Door adviseur ENNIA in te vullen relatie nr. agent naam agent nr. naam adviseur adviseur nr. telefoon adviseur telefoon agent uw schade aangifteformulier

Nadere informatie

Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont

Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont NnL 1 Het Studentenpakket Na een avondje stappen zie je bij thuiskomst de deur van je flat openstaan. Er is ingebroken.

Nadere informatie

Fietsverzekering. Polisvoorwaarden nr. RW 14. Klaverblad Verzekeringen

Fietsverzekering. Polisvoorwaarden nr. RW 14. Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Fietsverzekering Polisvoorwaarden nr. RW 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Gegevens Voorletters en man vrouw Adres Postcode Woon Telefoon Mobiele nummer Geboortedatum E-mail IBAN Is er recht op aftrek btw? ja nee Beroep/bedrijf annulering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

thuis- en Reispakket

thuis- en Reispakket verzekering thuis en Reispakket Voor huiseigenaren en huurders Pakketkorting tot 10% Flexibel samen te stellen pakket Kies de dekking die bij u past: Brons, Zilver of Goud Doorlopende Reis en Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Bootverzekering. Voordelen

Bootverzekering. Voordelen Bootverzekering Bootverzekering De basisdekking van onze bootverzekering bestaat uit een verplicht deel, de dekking voor aansprakelijkheid. En een niet verplicht deel, de cascodekking. Je kunt deze basisdekking

Nadere informatie

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 1 SCHADE-AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 Voor het melden van schade

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Studying in the Netherlands Insurance

Dekkingsoverzicht OOM Studying in the Netherlands Insurance Dekkingsoverzicht OOM Studying in the Netherlands Insurance Ziektekostenverzekering Kosten door molest Wij vergoeden de kosten die onder de dekking van de ziektekostenverzekering (Standaard of Uitgebreid)

Nadere informatie

ISIS reisverzekering. ISIS annuleringsverzekering. Adres ISIS - Goudse Verzekeringen

ISIS reisverzekering. ISIS annuleringsverzekering. Adres ISIS - Goudse Verzekeringen ISIS reisverzekering Wat te doen met de reisverzekering bij schade, kosten of problemen? Bij noodgevallen natuurlijk altijd de alarmcentrale bellen, voor asistentie. Gemaakte kosten kunnen, mits gedekt,

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Doorlopende reisverzekering

Schadeaangifteformulier Doorlopende reisverzekering Schadeaangifteformulier Doorlopende reisverzekering BELANGRIJK In geval van overlijden dient u dit uiterlijk binnen 48 uur na het ongeval per telefoon, fax of e-mail te melden bij Raetsheren van Orden.

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

Aangifte van schade VvAA reisverzekering

Aangifte van schade VvAA reisverzekering Aangifte van schade VvAA reisverzekering Alle voor uw schade van toepassing zijnde vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden, zo nodig toelichten. IN TE VULLEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ Schadenummer

Nadere informatie

1 Algemeen Datum van vertrek. Datum van terugkeer Wat was het reisdoel/ de vakantiebestemming?...

1 Algemeen Datum van vertrek. Datum van terugkeer Wat was het reisdoel/ de vakantiebestemming?... Schadeaangifteformulier Reis- en Annulering Schadenummer assurantieadviseur: Schadenummer maatschappij: Branche- en polisnummer(s):...... Verzekeringnemer :...... Adres :...... Postcode en woonplaats :.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Extra Schadedekking Woonverzekering Fatum 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er op het polisblad

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza reisverzekering

dekkingsoverzicht iza reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAR06 2 Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD06 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittendenverzekering Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittendenverzekering Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af?

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af? 1. Wat biedt het Proteq Protectieplan? 2. Welke dekking moet ik kiezen? 3. Wat biedt de Rechtsbijstandverzekering? 4. Waar moet ik op letten als ik kies voor de Rechtsbijstandverzekering? 5. Wat biedt

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten?

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten? oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering April 2011 Deze productwijzer hoort bij de verzekeringen die verkocht worden door de afdeling Brandverzekeringen. Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering

Kostbaarhedenverzekering Klaverblad Verzekeringen Kostbaarhedenverzekering Polisvoorwaarden nr. KB 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering

Voorwaarden Ongevallenverzekering Voorwaarden Ongevallenverzekering LON15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten.

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten. Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering versie 1 Belangrijke informatie De afspraken in de Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering gaan over de Kostbaarhedenverzekering van Univé. Deze voorwaarden

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek E. Bijzondere voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek E, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Schadeformulier Reis-/annuleringsverzekering Polisnummer : Schadenummer :

Schadeformulier Reis-/annuleringsverzekering Polisnummer : Schadenummer : Schadeformulier Reis-/annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Branche 1. Gegevens verzekeringnemer Volledige naam Telefoon privé Adres Telefoon zakelijk Postcode Telefoon mobiel Woonplaats E-mailadres

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Fietsverzekering. Polisvoorwaarden nr. RW 15. Klaverblad Verzekeringen

Fietsverzekering. Polisvoorwaarden nr. RW 15. Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Fietsverzekering Polisvoorwaarden nr. RW 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Wonen. Woonhuis Inboedel Kostbaarheden. Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!

Wonen. Woonhuis Inboedel Kostbaarheden. Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! Wonen Woonhuis Inboedel Kostbaarheden Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! De London Mantelpolis. Compleet én voordelig verzekerd. Comfortabel en onbezorgd leven. We doen er alles voor om dat te

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers POLIS 525422 Verzekerde : Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering : 1 maart 2003 Opzegtermijn : 3 maanden Einddatum verzekering : 1 maart 2009 Looptijd

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

thuis- en Reispakket

thuis- en Reispakket verzekering thuis en Reispakket Voor huiseigenaren en huurders Pakket en looptijdkorting tot meer dan 15% Flexibel samen te stellen pakket Kies de dekking die bij u past: Brons, Zilver of Goud Doorlopende

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek F. Bijzondere voorwaarden. Extra Kostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek F. Bijzondere voorwaarden. Extra Kostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek F, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Extra Kostenverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

1/5. 1.12 Rekeningnummer (IBAN)

1/5. 1.12 Rekeningnummer (IBAN) BELANGRIJK Declareert u nota s van geneeskundige kosten dan deze eerst indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Voorkom vertraging. Om de afhandeling van uw schade soepel te laten verlopen, verzoeken wij

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht DLR 0813 / 08-2013 Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering U heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten bij de SOM. De verzekering is tot stand

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden AVP 01012014 Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering particulier U heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij ons afgesloten

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD10 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 Defensiepolis Pakketvergelijker Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 INBOEDELVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN OPSTALVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN BP DP Dekking tegen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden AVP 01012016 Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering particulier U heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij ons afgesloten

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

Verzekering van vervoer van eigen zaken

Verzekering van vervoer van eigen zaken Klaverblad Verzekeringen Verzekering van vervoer van eigen zaken Polisvoorwaarden nr. VZ 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen.

Nadere informatie

studentenverzekering

studentenverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden studentenverzekering 2014 aansprakelijkheid Deze voorwaarden beschrijven je aansprakelijkheidsverzekering van je studentenverzekering. Deze verzekering vangt financiële

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-168 d.d. 5 juni 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers PROLONGATIE 2009 Polisnummer 525422 Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Einddatum verzekering:

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden (PP 8000-01) Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een

Nadere informatie

Schade-aangifte Evenementen

Schade-aangifte Evenementen Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade-afhandeling Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Schade aangifte formulier

Schade aangifte formulier Schade aangifte formulier Doorlopende reisverzekering (inclusief annuleringsverzekering) www.onna-onna.nl 020 8203650 Noodnummer TravelCare: (+31) 70 314 7575 (24/7 bereikbaar) Tips voor het invullen Voordat

Nadere informatie

Schade-aangifte reis- en annuleringsverzekering

Schade-aangifte reis- en annuleringsverzekering Schade-aangifte reis- en annuleringsverzekering Verzekeringsadviseur Adres Rekeningnummer Het schadeaangifteformulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Het door ons gevraagde houdt geen vergoedingsverplichting

Nadere informatie

2h Plaats. ING Inboedelverzekering. ING Kostbaarhedenverzekering. ING Aansprakelijkheidsverzekering. Datum Tijdstip :

2h Plaats. ING Inboedelverzekering. ING Kostbaarhedenverzekering. ING Aansprakelijkheidsverzekering. Datum Tijdstip : ING Woonverzekering schade melden U kunt uw schade ook melden via 088 66 33 444. Heeft u hierbij uw polisnummer en belangrijke schade-informatie, zoals kosten van de schade bij de hand? Uw schademelding

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering

Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering Algemeen Dit formulier wordt door Brainport volmachtbedrijf uitsluitend gebruikt om te kunnen vaststellen of uw schade onder de dekking van de verzekering

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische kosten 5 Rubriek V

Nadere informatie

Aangifte SOS-schade. 1 Gegevens hoofdverzekerde. 2 Omschrijving situatie

Aangifte SOS-schade. 1 Gegevens hoofdverzekerde. 2 Omschrijving situatie Aangifte SOS-schade Let op: graag binnen de hokjes schrijven. Wij kunnen uw aanmelding dan sneller verwerken. Algemeen Formulier volledig en in blokletters invullen. Vergeet niet uw rekeningnummer in te

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over Dekking Hulpverlening Casco Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Woonpakket Plus Opstalverzekering

Woonpakket Plus Opstalverzekering Opstalverzekering Unigarant een goede keus. Voordelen opstalverzekering U bent all risk verzekerd Garantie tegen onderverzekering Standaard geen eigen risico Glas standaard verzekerd Opstalverzekering

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer ASR Schadeverzekering N.V. Verzekeringsadviseur Naam Telefoonnummer Relatienummer Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus

Nadere informatie

1/5. 1.12 Rekeningnummer (IBAN)

1/5. 1.12 Rekeningnummer (IBAN) BELANGRIJK Declareert u nota s van geneeskundige kosten dan deze eerst indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Voorkom vertraging. Om de afhandeling van uw schade soepel te laten verlopen, verzoeken wij

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5% ledenkorting Complete inventarisdekking Omdat uw camper uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet alleen

Nadere informatie

Schade-aangifte Reisverzekering

Schade-aangifte Reisverzekering Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade- afhandeling. Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee.

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden AVP 01012017 Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering particulier U heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij ons afgesloten

Nadere informatie

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

Aangifte SOS-schade. IZA Zorgverzekeraar. Algemeen. 1 Gegevens hoofdverzekerde. 2 Omschrijving situatie

Aangifte SOS-schade. IZA Zorgverzekeraar. Algemeen. 1 Gegevens hoofdverzekerde. 2 Omschrijving situatie IZA Zorgverzekeraar Aangifte SOS-schade Algemeen Formulier volledig en in blokletters invullen. Vergeet niet uw rekeningnummer in te vullen. Altijd (kopie) verzekeringsbewijs meesturen. Dit kan ook de

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

DK580 Bijzondere Voorwaarden Aanvullende Fietsverzekering

DK580 Bijzondere Voorwaarden Aanvullende Fietsverzekering DK580 Bijzondere Voorwaarden Aanvullende Fietsverzekering Op deze Bijzondere Voorwaarden Aanvullende Fietsverzekering zijn ook de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Optimaal

Nadere informatie

- 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité. Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen

- 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité. Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen - 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité Punt 7 a) BUREAU 536 e VERGADERING 29 MEI 2007 Betreft: Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen TER INFORMATIE

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Europeesche Verzekeringen

Met vriendelijke groet, Europeesche Verzekeringen Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Cruise Aansluitverzekering. Wij raden u aan de voorwaarden goed

Nadere informatie