Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór vóór juni 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017"

Transcriptie

1 Budgetsubsidie. Om voor het jaar 2016 in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan. Dit geldt ook voor de vaststelling van de subsidie Deze voorwaarden zijn onder andere opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, en dan vooral in hoofdstuk 4, de Algemene Subsidie Verordening Vlissingen 2012 (ASV) en de door het college vastgestelde Beleidsregels - zie Tot deze voorwaarden behoort dat de aanvraag vóór in het bezit moet zijn van het college van burgemeester en wethouders, het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het verstrekken van de subsidie. Aanvragen die na 31 mei 2015 binnen komen, worden niet in behandeling genomen. Dat betekent dat u over 2016 geen subsidie ontvangt en dat de subsidie over 2014 ambtshalve zal worden vastgesteld. Van deze regel kan alleen worden afgeweken als er, naar de mening van het college, sprake is van bijzondere omstandigheden. Als u verwacht dat u uw aanvraag om subsidie voor 2016 en vaststelling 2014 niet tijdig in kunt dienen moet u, zo ruim mogelijk vóór een aanvraag tot uitstel van het indienen van de subsidieaanvraag insturen. Dit met opgaaf van de redenen, in casu de volgens u bijzondere omstandigheden. Op de instellingen die in aanmerking willen komen voor een budgetsubsidie is afdeling van de Awb van toepassing. Dat betekent dat deze instellingen aan een aantal aanvullende eisen moeten voldoen. Het subsidieaanvraagformulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend worden door diegenen die daartoe statutair zijn bevoegd. Er moet per activiteit een DAP-kaart worden ingevuld. Niet volledig of onjuist ingevulde, alsmede niet bevoegd ondertekende formulieren mogen en kunnen niet in behandeling worden genomen. Alle gevraagde gegevens moeten worden verstrekt. Zo nodig kunt u volstaan met 0 of n.v.t.. Wij accepteren géén lege velden. Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren zullen aan u ter aanvulling c.q. correctie worden geretourneerd. U krijgt dan maximaal 4 weken de tijd om de fouten te herstellen; deze termijn kan ook korter zijn. Als de aanvraag ook daarna nog niet voldoet aan de gestelde eisen kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Dat betekent dat u over 2016 geen subsidie ontvangt. Helaas is het niet mogelijk direct na ontvangst een besluit te nemen over de subsidieaanvraag. Dit kan pas na de vaststelling van de begroting 2016 door de gemeenteraad. Die begrotingsvaststelling is gepland in november Uiterlijk 31 december 2015 ontvangt u een beschikking tot subsidieverlening met daarin het subsidiebedrag dat wordt verleend en de activiteiten waarvoor de subsidie bestemd is. Verder is het mogelijk dat er nog bepaalde voorwaarden in worden vermeld. Na afloop van het subsidiejaar 2016 moet u verantwoording afleggen over de besteding van de subsidie. Dit in de vorm van een aanvraag tot subsidievaststelling. Het daarvoor benodigde formulier is gekoppeld aan de aanvraag tot subsidieverlening Deze beide aanvragen moeten vóór 1 juni 2017 in ons bezit zijn. Als dat niet het geval is wordt, na een hersteltermijn, de subsidie ambtshalve vastgesteld op basis van de ons bekende gegevens. Dit kan er toe leiden dat de subsidie op 0 wordt vastgesteld en dat de reeds verleende subsidie wordt teruggevorderd. De gemeente Vlissingen heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waardoor de vrijwilligers die activiteiten ondernemen in Vlissingen verzekerd zijn voor de risico s die zij lopen tijdens het werk. Dit is na te lezen op:

2 Lijst van bijlagen die bij het aanvraagformulier Budgetsubsidie moeten worden ingeleverd volgens de voorschriften in de ASV. Statuten Bij een eerste aanvraag: altijd (artikel 14 lid 6 ASV) Bij een vervolgaanvraag: als de statuten na de vorige aanvraag zijn gewijzigd. (artikel 14 lid 1 sub c ASV) Activiteitenplan (in de vorm van DAP-kaarten) Met daarbij een beschrijving van de beoogde resultaten en effecten van de activiteiten in relatie tot de gestelde doelen, uitgedrukt in meetbare resultaten. (artikel 14 lid 3 ASV) Inhoudelijk en financieel verslag Van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend. Hierin dient te zijn opgenomen de begroting, een exploitatierekening en de balans. (artikel 27a lid 1 sub d ASV) Beoordelingsverklaring accountant Bij een aanvraag tot vaststelling van de budgetsubsidie van het voorgaande jaar dient altijd een beoordelingsverklaring van een accountant te worden toegevoegd. Bij een verleende subsidie van of meer, dient een accountantsverklaring, ook wel controleverklaring genoemd, te worden toegevoegd. Alsmede het rapport waarop de verklaring is gebaseerd. (artikel 27a, lid 2 c en d ASV). 2

3 Aanvraag tot vaststelling subsidie 2014 en Aanvraag tot verlening subsidie 2016 BUDGETSUBSIDIE Voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling subsidie 2014 en subsidieverlening 2016 moet gebruik worden gemaakt van dit aanvraagformulier. Dit formulier moet vóór 1 juni 2015 in het bezit zijn van de gemeente. Formulieren die na 31 mei 2015 worden ontvangen worden niet in behandeling genomen. Dat betekent dat u over het subsidiejaar 2016 niet in aanmerking komt voor subsidie en dat de subsidie 2014 ambtshalve wordt vastgesteld. Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Vlissingen 2012 dient het bestuur van naam aanvragende organisatie Postadres Postcode Plaats naam contactpersoon telefoonnummer vaste telefoon van contactpersoon telefoonnummer contactpersoon mobiel adres contactpersoon aanvrager IBANrekeningnummer van de aanvrager (er mag geen privé rekeningnummer worden ingevuld) een aanvraag in tot - vaststelling van de subsidie verlening van een budgetsubsidie 2016 voor het organiseren van de in de DAP-kaarten beschreven activiteiten. Rechtspersoonlijkheid: Wij zijn een (a.u.b. aankruisen wat op uw organisatie van toepassing is): O stichting Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: O vereniging Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: O O anders: aangesloten bij een landelijke / provinciale / regionale koepel: O ja: (naam van de koepelorganisatie) O nee 1

4 Zijn de meest actuele statuten bij de gemeente in het bezit? 0 ja 0 nee Zo nee, dan actuele versie meesturen a.u.b. Op welke beleidsregel(s) heeft de aanvraag betrekking: (aanvraag per beleidsregel specificeren) Wij verklaren bekend te zijn met de subsidievoorwaarden / -criteria zoals die zijn verbonden aan de subsidieverstrekking: Algemene wet bestuursrecht Algemene Subsidie Verordening gemeente Vlissingen 2012 Beleidsregels die op de activiteiten betrekking hebben Namens de aanvrager, de daartoe statutair of anderszins bevoegden, Datum: Plaats: Handtekeningen voorzitter secretaris penningmeester Namen en adressen bestuursleden: Naam adres postcode woonplaats voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid 2

5 FINANCIEEL MEERJARENOVERZICHT IN ÉÉN OOGOPSLAG Let op: deze rubriek gaat over de gehele organisatie Hoogte vermogens / bank- en kassaldi (stand op:) Reserves totaal: - Egalisatiereserve - Bestemmingsreserve Voorzieningen (fonds voor o.a. groot onderhoud aan eigen accommodaties, instrumenten e.d.) Banksaldi (totaal [rek. courant, spaarrekeningen e.d.]) In kas Aanvullende informatie: doorstrepen wat niet van toepassing is Welke verzekeringen heeft u afgesloten: Opstal tegen herbouwwaarde: Inboedel tegen vervangingswaarde: Anders: Let op: Alle hierna volgende tabellen invullen met de gegevens over de activiteiten waar de subsidie betrekking op heeft. Jaarrekening 2014 toevoegen (balans en winst- en verliesrekening met toelichting hierop) Exploitatieresultaten (verleden) en exploitatieramingen (heden/toekomst) Subsidiebedragen (verleden heden toekomst): jaar geleden Afgelopen jaar Lopende jaar Volgend jaar Exploitatieresultaat (-/- = tekort) Gevraagde subsidie Ontvangen subsidies ( ) 3 N.V.T.

6 Inhoudelijke gegevens Budgetsubsidie (aanvraag tot subsidieverlening en vaststelling) Jaar verslag (2013) Activiteitenplan (2014) Activiteitenverslag (2014) Activiteitenplan (2015) Activiteitenplan (2016) Aantal wekelijkse activiteiten Aantal incidentele activiteiten Gemiddeld aantal deelnemers per activiteit Inkomsten / Baten Jaar rekening (2013) (2014) Jaar rekening (2014) (2015) (2016) Lidmaatschap / contributie Donaties Sponsoring Bar / kantine (bruto inkomsten) Rente / beleggingen Vergoedingen voor aan derden verrichte diensten Uitkeringen van verzekeringen Overige baten (niet subsidie) Subsidie TOTALE BATEN 4

7 Uitgaven / Lasten Jaar rekening (2013) Jaar rekening (2014) (2014) (2015) Vaste lasten Personeel (overhead) Huisvesting (algemeen) Organisatie- / materiële kosten (niet activiteit gebonden) Afschrijvingskosten / dotaties in voorzieningen Gemeentelijke belastingen en heffingen Accountants kosten Overige lasten (specificatie: - Actiekosten verwerven inkomsten - Bar / kantine (bruto lasten) - Kosten jubilea - Ondersteuning andere organisaties - Overige kosten Totaal (2016) vaste lasten Variabele lasten / Kosten activiteiten Jaarrekening (2013) (2014) Jaarrekening (2015) (2016) (2016) Personeel Huisvesting Materiaal Overige TOTAAL VARIABELE LASTEN TOTALE LASTEN Minus: Totale baten TOTAAL TEKORT 5

8 Een globale beschrijving van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling ervan voor de periode Voorgenomen wijzigingen: doorstrepen wat niet van toepassing is Doelstellingen): Zo ja: Financiële gevolgen van deze wijzigingen: Aantal activiteiten: Zo ja: Financiële gevolgen van deze wijzigingen: Personele invulling: Zo ja: Financiële gevolgen van deze wijzigingen: Organisatiestructuur: Zo ja: Financiële gevolgen van deze wijzigingen: Fusies / samenwerkingsverbanden: Zo ja: Financiële gevolgen van deze wijzigingen: 6

9 Overige voorgenomen wijzigingen: Bestuurlijke en / of organisatorische samenwerkingsrelaties met andere instellingen: Zo ja, met: a. b. c. Er is sprake van bij andere overheden (andere gemeenten / provincie / rijk / Europa) ingediende aanvragen dan wel plannen daartoe Zo ja: bij: doorstrepen wat niet van toepassing is a. b. c. Een overzicht van de instellingen waaraan de subsidie aanvragende instelling is gelieerd m.b.t.: a. Het daaraan geleend hebben van 450 of meer Zo ja: b. Invloed op de begroting en / of benoeming van bestuursleden Zo ja: c. Het hebben van recht op geld bij liquidatie Zo ja: d. Het statutair tot doel hebben van ondersteuning van de instelling Zo ja: e. Instellingen waaraan diensten beschikbaar worden gesteld Zo ja: Bestemmingsreserves en voorzieningen: Bestemmingsreserves opgebouwd: doorstrepen wat niet van toepassing is Zo ja, ten behoeve van: Doel: De maximale hoogte die wordt geraamd: 7 De datum waarop de bestemmingsreserve zal worden ingezet (raming) 20

10 Voorzieningen getroffen / opgebouwd: Zo ja, ten behoeve van: Doel: De noodzakelijke hoogte van de voorziening: De reden: De voorgenomen jaarlijkse onttrekkingen t/m 2018 Overige gegevens: doorstrepen wat niet van toepassing is Locatie / gebouw waar de activiteiten plaatsvinden Gebouw eigendom van de subsidieaanvrager Aantal vrijwilligers (incl. bestuursleden & leiding activiteiten) Opsturen naar: gemeente Vlissingen Postbus GV Vlissingen Of inleveren op het stadhuis: Paul Krugerstraat 1 Vlissingen N.B. Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren zullen aan u ter aanvulling c.q. correctie worden geretourneerd. Alle gevraagde gegevens moeten worden verstrekt. Zo nodig kunt u volstaan met 0 of n.v.t.. 8

11 DAP-kaart (DAP: Diensten - Activiteiten Producten) Naam activiteit Gericht op: (doelgroep) 1 Beleidsdoelstelling (koppeling aan het gemeentelijke beleid) 2 Prestatieveld (koppeling met de WMO) 3 Dienst Activiteit - Product (naam activiteit) 4 Bekostigingseenheid (BE) (project / activiteit / uur) 5 Beoogde prestaties: Aantal deelnemers (gemiddeld per keer) Aantal bijeenkomsten (op jaarbasis) Aantal uur (per bijeenkomst) 6 Kwalitatieve eisen t.a.v. de leiding (HBO/MBO 7 Werkelijk in te zetten niveau (HBO/MBO/LBO/vrijwilligers) 8 Totaal aantal uren professionele inzet per jaar m.b.t. de DAP / activiteit (op basis van het aantal productieve uren binnen een fte) 9 a. Aantal stagiaires op jaarbasis b. Aantal vrijwilligers op jaarbasis 10 Kosten professionele inzet Bekostigingseenheid (BE) per jaar (loonsom) 11 Overige loonkosten BE (inhuur docenten e.d.) 12 Directe activiteitenkosten per BE (incl. materiaalkomsten, inzet stagiaires & vrijwilligers) 13 Subtotaal directe kosten ( ) 14 Baten / deelnemersbijdragen 15 Subtotaal directe kosten per BE -> per jaar (13 14) 16 Overheadkosten 17 Totaal tekort (= gevraagde subsidie) ( ) 18 Beoogde Resultaten Effecten 19 Nadere toelichting (ruimte tekort? Voeg pagina toe!) 9

12 Toelichting bij de gevraagde financiële gegevens DAP-kaart Om zo veel mogelijk uniformiteit te krijgen in de door de gemeente ontvangen informatie is het van belang dat iedere subsidieaanvrager zoveel mogelijk dezelfde definities hanteert en daarbij zoveel mogelijk dezelfde kosten toerekent naar dezelfde diensten activiteiten producten. Vaste lasten: Huisvestingslasten Huur: o De kosten die door de verhuurder bij de subsidieaanvrager in rekening worden gebracht, anders dan de huisvestingslasten die direct aan een bepaalde activiteit zijn door te berekenen. Kapitaallasten: o Kosten van rente en aflossing die zijn verbonden aan een hypothecaire lening die is gekoppeld aan het pand waarvan men eigenaar is. Er vindt geen afschrijving op de grond plaats. Groot (planmatig) onderhoud buiten: o De kosten ( dotaties ) die worden gemaakt voor het onderhouden van het pand. (Als het pand geen eigendom is van de subsidieaanvrager komen deze kosten meestal voor rekening van de eigenaar van het pand. Als dat laatste niet het geval is, moet men dit op het subsidieaanvraagformulier vermelden. Dit omdat er dan sprake is van een bijzondere situatie). Groot (planmatig) onderhoud binnen: o Deze kosten komen meestal voor rekening van de huurder / gebruiker. Het gaat daarbij om het binnenschilderwerk dat eens in de zoveel jaar moet plaatsvinden e.d.. Vervangen inventaris en apparatuur: o Op de begroting wordt jaarlijks het bedrag opgenomen dat nodig is om, na toevoeging in de daarvoor opgebouwde spaarpot, de inventaris op termijn te kunnen vervangen. Op inventaris is geen voorziening te treffen, vandaar deze financiële constructie. Klein / dagelijks onderhoud: o Reparatie van sloten en klinken, herstel van schade door regulier gebruik, vandalisme e.d.. Schoonmaak: o De reguliere kosten van de schoonmaak (zowel menskracht als middelen, materiaal en machines). Energielasten: o Elektra. o Gas. o Water. Verzekeringen: o Opstalverzekering. o Brandverzekering. o Glasverzekering. o Inboedelverzekering. o Inbraakverzekering. o E.d.. 10

13 Heffingen en belastingen: o BUMA / STEMRA e.d. o o Reinigingsrechten (vuilophaaldiensten). OZB. Beveiliging: o Alarminstallatie (aanleg en onderhoud). o Abonnement op beveiligingsbedrijf. Kosten beheer: o Personele inzet. Loonsom. Reis- en verblijfkosten. Overige kosten. Aanvullende ongevallenverzekering. Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering. Deskundigheidsbevordering. ARBO-aanpassingen. Onkostenvergoeding. Organisatiekosten (niet direct gekoppeld aan de activiteiten) Bestuurs- en directiekosten: o Kosten bestuursvergaderingen. o Reiskosten bestuursleden. o Onkosten bestuursleden. o Vacatiegelden bestuursleden. o Bij- en nascholing bestuursleden. o Inschrijving Kamer van Koophandel. o Afdracht / lidmaatschap landelijke koepel / brancheorganisatie. o Verzekeringen. Bestuurlijke aansprakelijkheid. Ongevallen verzekering aanvullend. Managementkosten: o Directie: Loonsom. Reis- en verblijfkosten. Overige kosten. Aanvullende ongevallenverzekering. Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering. Deskundigheidsbevordering. ARBO-aanpassingen. Onkostenvergoeding. 11

14 o Staf / ondersteuning van het primaire proces: Lijnmanagement / afdelingshoofden Personeelszaken Administratie Facilitair Financieel o Boekhouding incl. ICT o Controle jaarstukken o Accountantsverklaring o Financieel advies Secretariaat. Loonsom. Reis- en verblijfkosten. Algemene kosten: o Ledenvergaderingen. o Bureaukosten: Telefoon. Porti Algemene deel van de Public relations Kopieerkosten Drukkosten Literatuur o Kranten o Tijdschriften o Kabelaansluitingen (media) Automatisering: o Hardware. o Software. o Onderhoud. o Licenties. Variabele kosten Activiteitgebonden kosten Huisvestingslasten die direct zijn te koppelen aan een activiteit o Bijvoorbeeld het huren van ruimten op uur- / maand- of seizoenbasis Inzet uitvoerende professionals: o In dienst zijnde medewerkers. o Op contractbasis werkzame medewerkers (bijvoorbeeld freelancers op basis van VAR-verklaring) Inzet vrijwilligers: o Aanvullende ongevallenverzekering. o Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering. o Deskundigheidsbevordering. o ARBO-aanpassingen. o Onkostenvergoeding. 12

15 Kosten t.b.v. de activiteiten Specifieke kosten betreffende: o Public Relations o Kopieerkosten o Drukkosten o Vakliteratuur Overige kosten: o Extra schoonmaak, gemaakt na grotere evenementen of activiteiten die veel vuil veroorzaken (plakken, knippen, kleien, schuren en zagen e.d.) o Extra energielasten (sterkstroom e.d.) o Extra beveiligingskosten 13

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Nadere informatie

Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012

Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012 Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012 Werk in opdracht van Derden (versie juni 2012) Pagina 1 van 106 Inhoudsopgave Werk in opdracht van Derden... 6 A1 Algemeen... 7 A100 Regeling Werk in opdracht

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 1 januari 2015 Inhoud - definities -... 3 - doel en toepasselijkheid -... 5 - subsidieplafonds, verdeling budget & begrotingsvoorbehoud -... 5

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie