Inventarisatie Natuurcompensatie EHS Gebiedsopgave Grenscorridor N69

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie Natuurcompensatie EHS Gebiedsopgave Grenscorridor N69"

Transcriptie

1 Inventarisatie Natuurcompensatie EHS Gebiedsopgave Grenscorridor N69 projectnr Definitief auteurs C. Schellingen J.H. Aalberts Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus MC 's Hertogenbosch datum vrijgave beschrijving Definitief goedkeuring drs. B. Van Dijck drs. T. Artz vrijgave ir.h.a.m. van de Weteriing

2

3 Inhoud blz. 1 Inleiding Indicatie compensatieopgave Doorsnijding van natuur door nieuwe infrastructuur Aantasting van soorten door geluidhinder Inventarisatie compensatiegebieden Zoekgebieden nieuwe natuur Voorkeur compensatielocatie...10 blad 1 van 12

4 blad 2 van 12

5 1 Inleiding Op grond van de natuurwetgeving kan het verplicht zijn negatieve effecten van bepaalde maatregelen uit de alternatieven voor de Gebiedsopgave elders te compenseren. Compensatie kan in beginsel nodig zijn op grond van de gebiedsbescherming (Natura 2000 en Ecologische Hoofdstructuur) of soortbescherming (Flora- en faunawet). In deze bijlage wordt ingegaan op compensatie van natuurwaarden binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Compensatie op grond van de bescherming van Natura 2000 is apart onderzocht in de Passende Beoordeling voor dit planmer. Compensatie in het kader van soortbescherming (Flora- en Faunawet) wordt in een later stadium van de planvorming onderzocht. Voor natuurcompensatie binnen de Ecologische Hoofdstructuur zijn de uitgangpunten vastgelegd in de Verordening Ruimte (2011). Voor dit planmer is een eerste inventarisatie gemaakt van de benodigde hoeveelheid natuurcompensatie. Ook is geïnventariseerd welke gebieden in aanmerking komen om de benodigde compensatie te realiseren. De inventarisatie van de compensatieopgave is gebaseerd op de aspecten doorsnijding van natuurgebieden met nieuwe infrastructuur en geluidbelasting (van soorten). De uiteindelijke compensatieopgave bij de realisatie van de Gebiedsopgave kan ook bestaan uit compensatie voor versnippering van natuur als gevolg van doorsnijding en een toeslag voor aantasting van waardevolle/oude natuur. Dit wordt in een later stadium van de planvorming nader bepaald en kan leiden tot een hogere compensatieverplichting dan in deze fase berekend. blad 3 van 12

6 2 Indicatie compensatieopgave 2.1 Doorsnijding van natuur door nieuwe infrastructuur Als een nieuwe weg door een ecologisch waardevol gebied gaat, verdwijnen daar natuurwaarden als gevolg van de aanleg van de weg. Wanneer dit binnen EHS-gebied ligt, dient het doorsneden stuk natuur voor (minimaal) 100% gecompenseerd te worden. De doorsnijding van de alternatieven in de Gebiedsopgave is globaal bepaald voor de vier laatst overgebleven alternatieven, zie tabel 2.1. Zowel voor het alternatief Nulplus + West 2 + Midden (varianten 1, eenrichtingsverkeer en 2b) als het alternatief Nulplus + Westparallel (variant 1) wordt het directe ruimtebeslag binnen de EHS ingeschat op ca. 5 - ca. 25 hectare. De alternatieven zijn hierin niet onderscheidend. Tabel 2.1 Doorsnijding EHS Alternatief Doorsnijding met EHS (hectare) Nulplus + West 2 + Midden 1 Eenrichtingverkeer 5-25 Nulplus + West 2 + Midden Nulplus + Westparallel Nulplus + West 2 + Midden 2b 5-25 De uiteindelijke compensatieopgave als gevolg van ruimtebeslag binnen de EHS kan hoger worden dan deze waarden: een eventuele toeslag voor aantasting van waardevolle/oude natuur is nog niet meegenomen. 2.2 Aantasting van soorten door geluidhinder Door aanleg van een nieuwe weg of door de wijziging van de verkeersintensiteiten op bestaande wegen neemt de geluidsbelasting rond deze wegen toe of af. Voor natuurcompensatie wordt gekeken naar natuur binnen de 42 decibel (db) contour. Voor de aantasting van soorten door geluidhinder mag gesaldeerd worden. Dit betekent dat de toename van geluid als gevolg van nieuwe infrastructuur afgezet mag worden tegen de afname van geluid op andere wegen. Wanneer er sprake is van een netto toename van geluidbelasting van alle wegen binnen de Grenscorridor N69, dient 33% van deze toename gecompenseerd te worden. Het geluidbelast oppervlakte is bepaald voor de laatste vier overgebleven alternatieven, ter indicatie van de uiteindelijke compensatieverplichting binnen de EHS, zie tabel 2.2. Uit de geluidberekeningen blijkt dat er voor deze alternatieven per saldo geen sprake is van een toename van geluidbelast oppervlak (>42 db) binnen de EHS. Voor de alternatieven Nulplus+West+ Midden 1/2b neemt het geluidbelast oppervlakte met ruim 400 hectare af, voor alternatief Nulplus+Westparallel 1 met circa 45 hectare. Op grond van deze cijfers wordt voor de Gebiedsopgave als gevolg van geluidhinder binnen de EHS geen compensatieverplichting verwacht. Tabel 2.2 Geluidbelast oppervlakte binnen EHS Alternatief Geluidbelast oppervlakte >42 db binnen EHS hectare Verschil met autonome situatie Autonoom Nulplus + West 2 + Midden 1 Eenrichtingverkeer Nulplus + West 2 + Midden 1 (aangescherpt) Nulplus + Westparallel 1 (aangescherpt) Nulplus + West 2 + Midden 2b (aangescherpt) blad 4 van 12

7 3 Inventarisatie compensatiegebieden 3.1 Zoekgebieden nieuwe natuur Voor de Gebiedsopgave is het streven om benodigde natuurcompensatie te realiseren binnen de grenscorridor N69, het plangebied van de Gebiedsopgave. In een tweetal workshops met diverse partijen (onder andere provincie Noord-Brabant, BMF, Natuurmonumenten, Waterschap, en ZLTO) in het najaar van 2010 zijn tien gebieden binnen het plangebied geselecteerd als 'zoekgebied nieuwe natuur'. In deze zoekgebieden zou een compensatieopgave voor aantasting van natuurwaarden elders in het plangebied, gerealiseerd kunnen worden. De gebieden zijn weergegeven in figuur 3.1. In overleg met betrokken partijen is afgesproken dat natuurcompensatie mogelijk is in gebieden binnen de EHS die aangeduid zijn als 'nieuwe natuur'. Deze gronden zijn momenteel nog landbouwgrond maar zijn wel begrensd binnen de EHS. Gebruik van deze gronden voor natuurcompensatie is mogelijk omdat de Provincie Noord-Brabant een overbegrenzing van de EHS (van ca. 500 ha) kent: er is een grotere oppervlakte begrensd dan opgenomen was in de provinciale opgave. Gedeputeerde Staten heeft daarom besloten om ook compensatie binnen de Ecologische Hoofdstructuur toe te staan. Dit kan totdat de provincie het aantal hectares van de op de oorspronkelijke opgave heeft bereikt. Tabel 3.1 Oppervlakte zoekgebieden nieuwe natuur Gebied Globale grootte in hectare 1 Elshouters 80 2a Dommeldal (Valkenswaard-Dommelen) 0* 2b Dommeldal (Valkenswaard-Dommelen) 24 3 Keersop-Dommelen 22 4 Dommeldal-noord 96 5 Keersop-Bergeijk Beekloop 69 7 De Run Verbinding Malpie 29 9 Malpie-Beemden 0* 10 Tongelreep 151 * deze gebieden zijn nog niet afgebakend en liggen ook nog niet vast als 'nieuwe natuur', afhankelijk van de grootte van de compensatieopgave kunnen deze gebieden 'ingericht' worden. blad 5 van 12

8 1 Elshouters 2a/2b Dommeldal (Valkenswaard -Dommelen) 3 Keersop-Dommelen 4 Dommeldal-noord 5 Keersop-Bergeijk 6 Beekloop 7 De Run 8 Verbinding Malpie 9 Malpiebeemden 10 Tongelreep Figuur 3.1 Zoekgebieden voor natuurcompensatie binnen de Gebiedsopgave blad 6 van 12

9 Na afbakening van de 10 gebieden zijn deze nader gekarakteriseerd en op basis daarvan beoordeeld op hun geschiktheid als compensatiegebied voor de Gebiedsopgave. In de bijlage bij dit rapport is deze karakterisering weergegeven. In tabel 3.2 en 3.3 zijn de beoordelingscriteria en de beoordeling nader toegelicht. Tabel 3.2 Overzicht karakteriseringaspecten Criterium Wijze van beoordelen Bron Huidige ecologische situatie en potenties Gebied met actuele waarden en hoge potenties wordt hoger gewaardeerd. Landschapsonderzoek, expert judgment medewerkers provincie Natura 2000 (wel/niet) EHS (wel/niet) Realisatie natte natuurparels Robuustheid/restopgave Ligging ten opzichte van alternatief Realiseerbaarheid Verhouding huiskavels en veldkavels Combinatie met landschap en recreatie Ligging in Natura 2000 is hoger gewaardeerd, omdat deze status bescherming inhoudt. Ligging in EHS is hoger gewaardeerd, omdat deze status bescherming inhoudt. Ligging in natte natuurparel is hoger gewaardeerd, omdat dit natuurtype gewenst is. Veel 'nieuwe natuur' die nog niet ingevuld is, kan alleen tot robuuste natuur leiden indien een grote oppervlakte wordt heringericht. Een beperkte oppervlakte nieuwe natuur in combinatie met een grote oppervlakte reeds gerealiseerde EHS kan leiden tot robuuste natuur. Per gebied is de restopgave voor nieuwe natuur opgenomen. Geen beoordeling opgenomen. Ligging in IK Bergeijk (vrijwillige kavelruil) of WILG traject Valkenswaard-Waalre. Vooralsnog geen beoordeling opgenomen: in een later stadium dient hiervoor het instrumentarium bepaald te worden. Indien meer huiskavels dan veldkavels in het toekomstig compensatiegebied liggen, zal natuurontwikkeling een grotere impact hebben op de aanwezige landbouwbedrijven. Mogelijkheid dat de natuur die gerealiseerd wordt ook bijdraagt aan landschappelijke of recreatieve doelen, het creëren van een win-winsituatie vanuit verschillende functies vergroot het draagvlak en de realiseerbaarheid. Daarnaast is op basis van de kaart 'missing links' in het recreatie netwerk bepaald of met herinrichting van het gebied met compensatieoppervlakte een aantal missing links kan worden gerealiseerd. Een groter aantal combinatiemogelijkheden wordt hoger gewaardeerd. Kaart Natura 2000-gebied website EL&I + kaart met aanvullende begrenzing kaart EHS van Provincie Noord-Brabant Kaart natte natuurparels van Provincie Noord- Brabant Beheertypekaart van de EHS van Provincie Noord- Brabant Kaarten alternatieven Kaart kavelruil-projecten Informatie DLG H+N+S (2010) Omgeving N69. Bouwsteen ruimtelijke maatregelen en landschapsanalyse. blad 7 van 12

10 Tabel 3.3 Belangrijkste kenmerken compensatiegebieden Naam gebied Belangrijkste kenmerken 1 Elshouters Zeer geschikt gebied voor de compensatieopgave vanuit ecologisch oogpunt, door de combinatie van hoge actuele waarden en hoge potenties. Door de grotere oppervlakte reeds gerealiseerde EHS betekent ook een kleinere compensatieopgave al een belangrijke meerwaarde voor het gebied. Het gebied is begrensd als EHS, maar het grootste deel van het gebied behoort niet tot het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote heide en De Plateaux. Dit gebied kent een hoog percentage aan veldkavels binnen de nieuwe natuur, vanuit landbouw is dit een van de gebieden die de voorkeur heeft. Natuurontwikkeling in dit gebied biedt hoge kansen voor recreatieve en landschappelijke waarden en het gebied ligt dicht tegen Dommelen en Valkenswaard aan. 2 Dommeldal Actuele natuurwaarden zijn aanwezig. Het gebied is deels begrensd als EHS. Alleen de (Valkenswaard- beekloop behoort tot het Natura 2000-gebied. Sterk punt van dit gebied is het feit dat de Dommelen) gemeente Valkenswaard in dit gebied al een grote oppervlakte heeft aangekocht voor compensatie. Deze zou nog robuuster kunnen worden gemaakt door aansluiting van de compensatieopgave vanuit de Gebiedsopgave. Deelgebied 2b heeft een zeer gunstig percentage aan veldkavels, vanuit landbouw is dit een van de gebieden die de voorkeur heeft. Invulling van de compensatieoppervlakte in dit gebied is gewenst om verbinding en robuuste natuur te realiseren. Natuurontwikkeling in dit gebied biedt hoge kansen voor recreatieve en landschappelijke waarden en het gebied ligt dicht tegen Dommelen en Valkenswaard aan. 3 Keersop- Dommelen Dit gebied betreft de oostoever van de Keersop. Dit gebied ligt buiten EHS en Natura Alleen de waterloop zelf behoort tot het N2000-gebied. Nadeel van dit gebied is dat er een relatief groot percentage huiskavels in het gebied ligt. Compensatienatuur kan bijdragen aan de functie als uitloopgebied en robuustere natuur, maar omdat het gebied heel dicht tegen het bebouwde gebied aan ligt, is het een risico of de gewenste natuurwaarden wel tot ontwikkeling zullen komen. 4 Dommeldal-noord Zeer geschikt gebied voor de compensatieopgave vanuit ecologisch oogpunt door de combinatie van hoge actuele waarden en hoge potenties. Door de grotere oppervlakte reeds gerealiseerde EHS betekent ook een kleinere compensatieopgave al een belangrijke meerwaarde voor het gebied. Tevens kan worden gekozen om een langgerektere strook langs de Dommel of Keersop te realiseren die ook de functie als ecologische verbindingszone heeft. Het gebied is begrensd als EHS, maar het grootste deel van het gebied behoort niet tot het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote heide en De Plateaux. Nadeel van dit gebied is dat er een relatief groot percentage huiskavels in het gebied ligt. Natuurontwikkeling in dit gebied biedt hoge kansen voor recreatieve en landschappelijke waarden. 5 Keersop-Bergeijk Dit gebied is actueel waardevol. Qua potenties zijn andere beekdalen geschikter voor de compensatie. Er is nog een grote oppervlakte nodig voor de ontwikkeling van robuuste natuur, maar er lopen al veel ontwikkelingen waar de compensatieopgave bij aan kan sluiten. Wel zijn delen beschermd als Natura 2000-gebied en de compensatieopgave zou deze gebieden kunnen versterken. Dit gebied kent een vrij hoog percentage aan veldkavels binnen de nieuwe natuur, vanuit landbouw is dit een van de gebieden die de voorkeur heeft. Natuurontwikkeling in dit gebied biedt kansen voor recreatieve en landschappelijke waarden, waarbij het doelbereik bij andere gebieden echter groter is. 6 Beekloop Geschikt gebied voor de compensatieopgave vanuit ecologisch oogpunt omdat delen van dit gebied actueel zeer waardevol zijn en in dit gebied al veel EHS gerealiseerd, dus kleinere oppervlakte draagt bij aan robuustheid. Dit gebied omvat kansen voor de realisatie van de natte natuurparel. Nadeel van dit gebied is dat er een relatief groot percentage huiskavels in het gebied ligt. Natuurontwikkeling in dit gebied biedt kansen voor recreatieve en landschappelijke waarden, waarbij het doelbereik bij andere gebieden echter groter is. 7 De Run Zeer geschikt gebied voor de compensatieopgave vanuit ecologisch oogpunt door de combinatie van hoge actuele waarden en de hoge potenties. Er dient, naast de gerealiseerde EHS, nog een grote oppervlakte EHS gerealiseerd te worden. De opgave vanuit de compensatie kan het gebied robuuster maken. Dit gebied kent een vrij hoog percentage aan veldkavels binnen de nieuwe natuur. Dit gebied biedt kansen voor recreatieve en landschappelijke waarden, waarbij het doelbereik bij andere gebieden echter groter is. 8 Verbinding Malpie Dit gebied sluit aan op bestaande waardevolle, beschermde gebieden. Met beperkte middelen blad 8 van 12

11 (beperkte oppervlakte) kan een robuust geheel worden gerealiseerd. Er kan een meerwaarde voor landschappelijke en recreatieve waarden ontstaan en tevens kan de compensatieopgave bijdrage aan een robuustere verbinding door een koppeling te realiseren tussen de Malpie en het Leenderbos, zodat deze verbinding ook functioneert als ecologische verbindingszone. De verhouding veld- en huiskavels is in dit gebied gunstig. 9 Malpie-Beemden Dit gebied is uitgekozen omdat het een attentiegebied is dat naast een natte natuurparel ligt. Natuurontwikkeling kan een buffer vormen voor de natte natuurparel. Natuurontwikkeling is echter maar een van de mogelijkheden om de kwaliteit van de natte natuurparel te vergroten. Hier is geen sprake van nieuwe natuur binnen EHS. De meerwaarde van de compensatieopgave voor landschappelijke en recreatieve waarde is in dit gebied beperkt. Nadeel van dit gebied is ook dat er een relatief groot percentage huiskavels in het gebied ligt. 10 Tongelreep Dit compensatiegebied is geschikt vanuit ecologisch oogpunt door de hoge actuele waarden en het feit dat het grenst aan een groter waardevol natuurgebied. Het compensatiegebied ligt binnen de EHS en grenst aan Natura 2000-gebied. Binnen de grens van het mogelijke compensatiegebied dient er nog veel nieuwe EHS gerealiseerd te worden. Een robuuste ontwikkeling is alleen mogelijk indien sprake is van een grote compensatieopgave. Wel biedt natuurontwikkeling grensoverschrijdende perspectieven richting Warmbeek in België. Door de oostelijke ligging van het compensatiegebied kan dit gebied vooral goed gekoppeld worden aan het alternatief 'Oost'. Nadeel van dit gebied is dat er een relatief groot percentage huiskavels in het gebied ligt. blad 9 van 12

12 3.2 Voorkeur compensatielocatie Op basis van bovenstaande beoordeling komen de gebieden Elshouters (1), Dommeldal-Noord (4) en De Run (7) als meest geschikte gebieden naar voren voor het invullen van de natuurcompensatie van de Gebiedsopgave, zie tabel 3.4. In een later stadium van de planvorming dient de compensatieopgave van het gekozen alternatief nader bepaald te worden. Op dat moment kan op basis van deze inventarisatie en de stand van zaken in de herverkavelingsprojecten een definitieve voorkeur voor een compensatiegebied worden bepaald. Het is ook mogelijk om de compensatie over meerdere gebieden te verspreiden, om bijvoorbeeld de gronddruk op een gebied te beperken. Tabel 3.4 Voorlopige beoordeling van de compensatiegebieden, op volgorde van geschiktheid Gebieds- Rangorde nummer Naam gebied Overwegingen 1 1 Combinatie van huidige waarden, reeds gerealiseerde Elshouters EHS, potenties en kansen voor andere waarden. 2 4 Combinatie van huidige waarden, reeds gerealiseerde Dommeldal-noord EHS, potenties en kansen voor andere waarden. 3 7 Combinatie van huidige waarden, reeds gerealiseerde EHS De Run én hoge potenties. 2 Dommeldal (Valkenswaard- Invulling compensatieoppervlakte is gewenst om verbinding en robuuste natuur te realiseren, er is nog 4 Dommelen) weinig EHS gerealiseerd Al veel EHS gerealiseerd, dus kleinere oppervlakte draagt 6 bij aan robuustheid. Vanuit potenties gaat de voorkeur uit Beekloop naar een ander beekdal. 6 9 In dit gebied lijkt weinig ruimte te zijn voor invulling van Malpie-Beemden de compensatie. 7 5 Minder potenties, grote oppervlakte nodig voor robuuste Keersop-Bergeijk natuur Ligt relatief ver van de alternatieven, niet alle kenmerken Tongelreep van dit gebied zijn in te vullen. 3 EHS is gerealiseerd, nauwelijks mogelijkheden voor nieuwe natuur. Compensatienatuur kan wel bijdragen aan Bijzondere situaties Keersop-Dommelen uitloopgebied en robuustere natuur. Met beperkte middelen (beperkte oppervlakte) te 8 realiseren - aanvullend op andere gebieden geeft dit een Verbinding Malpie goed resultaat blad 10 van 12

13 Natuur compensatie N69 Huidig ecologische situatie en potenties Natura 2000 (wel/niet) EHS (wel/niet) Realisatie natte natuurparels Robuustheid/restopgave Ligging tov maatregelen- pakket Realiseer- baarheid Verdeling veld/- huiskavels Combinatie met landschap, recreatie 1 Elshouters actueel waardevol gebied: waardevol gebied voor vlinders, amfibieën en reptielen, uiterst waardevol voor vogels beperkte oppervlakte oever langs de Keersop is begrensd, verder alleen de beeklopen van de Dommel en de Keersop ja, nog een ruimte in begrensde EHS ja, ligt in natte natuurparel er dient nog veel EHS ingevuld te worden, naast de al ingerichte EHS (restopgave nieuw natuur: 80 ha). Midden en Westparallel westzijde: Bergeijck, oostzijde (75%): WILG traject Valkenswaard-Waalre***) Hoog percentage veldkavels (79,9 % (1) Mogelijkheden voor versterken fiets- en wandel routes (n-z langs de Dommel) (2) mogelijkheden voor beekdalherstel (3) verbeteren dorpsrand ten noorden v Dommelen 2a Dommeldal (Valkenswaard- Dommelen) waardevol gebied voor vlinders, zeer waardevol voor vogels alleen de beekloop van de Dommel is Natura 2000 neen neen betreft het gebied Dommelseweg - Luikerweg ten oosten en noorden van het al te realiseren EHS (twee deelgebieden). In het kader van de LHW is reeds veel grond aangekocht door gemeente voor compensatie (restopgave deelgebied 2a: 0 ha). Midden, Westparallel en West x x (1) Mogelijkheden voor versterken fiets- en wandel routes (n-z langs de Dommel) (2) mogelijkheden voor beekdalherstel Dommel (3) verbeteren dorpsrand Dommelen en Valkenswaard. Koppeling met waterberging (onderzoeken) 2b gelijk aan 2a gelijk aan 2a neen neen zie 2a (restopgave deelgebied 2b: 24ha). gelijk aan 2a Gemeente heeft al veel verworven Hoog percentage veldkavels (68,1 % 3 Keersop- Dommelen actueel waardevol: waardevol gebied voor vlinders, zeer waardevol voor vogels, abiotische potenties lager dan Run en Dommel alleen beekloop en westelijke oever zijn begrensd, mogelijk compensatiegebied ligt op oostoever en is niet begrensd. neen neen V'waard heeft al gronden, grote bijdrage aan robuustheid actueel begrensde EHS is redelijk gemakkelijk te al grotendeels ingevuld (restopgave nieuwe natuur: 0 ha) Westparallel.en West realiseren Relatief veel huiskavels (12,5 % (1) Verbeteren uitloopgebied 2) mogelijkheden voor beekdalherstel Keersop 4 Dommeldalnoord deels waardevol gebied voor amfibieën en reptielen, zeer waardevol voor vogels zeer beperkte oppervlakte is begrensd, verder alleen beekloop van de Dommel ja, nog veel ruimte in begrensde EHS ja, ligt in natte natuurparel op westoever is robuustheid snel te realiseren, op oostoever dient nog veel EHS ingevuld te worden (restopgave nieuwe natuur: 96 ha) Midden en Westparallel Vrijwillige kavelruil Bergeijk (oostzijde), westzijde Waterschap Relatief veel huiskavels (13 % (1) Mogelijkheden voor versterken fiets- en wandel routes (n-z langs de Dommel) (2) mogelijkheden voor beekdalherstel Dommel (3) verbeteren dorpsrand Waalre. Op dit moment is men al bezig om geld te verzamelen voor recreatieve routes in het kader van de recretieve uitloop Eindhoven. 5 Keersop- Bergeijk 6 Beekloop deels waardevol gebied voor amfibieën en reptielen, deels zeer waardevol voor vogels/waterkwaliteit is geschikte basis voor natuurontwikekling (beter dan Dommel) beperkte oppervlakte is begrensd (alleen ten zuiden van Bergeijk een grotere oppervlakte), verder alleen beekloop van de Keersop ja (zoekgebied van 320 ha voor realisatie 170 ha), nog veel ruimte in begrensde EHS deels waardevol gebied voor amfibieën en reptielen, zuidelijke deel uiterst waardevol voor vogels neen ja, grotere delen zijn al ingevuld gedeeltelijk, alleen gedeelte ten zuiden van Westerhoven ja, grootste deel is natte natuurparel, zeker de gebieden die nog gerealiseerd moeten worden. alleen bijdrage indien grote compensatieopp. betreft, er dient nog veel nieuwe natuur ingevuld te worden (er lopen al wel ontwikkelingen hiervoor) (restopgave nieuwe natuur: 298 ha excl ontwikkelingen) grote bijdrage aan robuustheid actueel begrensde EHS is al grotendeels ingevuld (restopgave nieuwe natuur: 69 ha) Vrijwillige kavelruil Bergeijk, vooral lin het zuidelijk deel zijn er mogelijkheden voor West en Westparallel snellere realisatie West en Oost Vrijwillige kavelruil Bergeijk (heel kleine opp WILG) Hoog percentage veldkavels (70,0 (1) mogelijkheden voor beekdalherstel Keersop (2) verbeteren dorpsrand Bergeijk Relatief veel huiskavels (23,3 % (1) Mogelijkheden voor versterken fiets- en wandel routes (n-z langs de Keersop) (2) mogelijkheden voor beekdalherstel Beekloop 7 De Run actuele waarden hoog: waardevol gebied voor vlinders, amfibieën en reptielen, deels zeer waardevol voor vogels, abiotisch gezien geschikte abiotische omstandigheden, hoge potenties alleen de beekloop van de Run is Natura 2000 nog veel ruimte in begrensde EHS, deel beekdal ligt buiten EHS ja, ligt in natte natuurparel op westoever is robuustheid snel te realiseren, op oostoever dient nog veel EHS ingevuld te worden (restopgave nieuwe natuur: 168 ha) Westparallel zuidelijk deel: vrijwillige kavelruil Bergeijk, rest: Waterschap Hoog percentage veldkavels (71,1 (1) Mogelijkheden voor versterken fiets- en wandel routes (langs de Run) (2) mogelijkheden voor beekdalherstel Run, (3) uitbreiding waterberging vanuit Eindhoven en deze gronden zijn al verworven maar blijven in landbouwkundig gebruik 8 Verbinding Malpie actuele waarden amfibieën en vogels? (buiten onderzoeksgebied landschapsonderzoek), waardevol voor vlinders Deel van het gebied is begrensd als Natura 2000, oppervlakte nieuwe natuur ligt deels wel en deels niet binnen Natrua 2000 (oostelijk deel wel, westelijk gebied niet) ja gebieden binnen EHS die nog gerealiseerd moeten worden, zijn natte natuurparel door beperkte oppervlakte nieuwe natuur her in te richten,wordt verbinding robuuster (restopgave nieuwe natuur: 29 ha) - - Hoog percentage veldkavels (86,9 (1) Mogelijkheden voor beekdalherstel Dommel (2) kansen om een robuustere verbinding/koppeling te realiseren tussen Malpie en Leenderbos dan een EVZ 9 Malpiebeemden landbouwgebied neen neen attentiegebied ligt naast natte natuurparel bijdrage aan bestaand natuurgebied (restopgave: 0ha omdat het buiten EHS ligt) Zuid - Relatief veel huiskavels (16, 2 % (1) Mogelijkheden voor beekdalherstel Dommel / ecologische relatie versterken met N2000-gebieden in Vlaanderen 10 Tongelreep hoge actuele waarden zeer beperkte oppervlakte is begrensd, verder alleen beekloop van de Tongelreep ja ja, ligt in natte natuurparel alleen bijdrage indien grote compensatieoppervlakte betreft, er dient nog veel nieuwe natuur ingevuld te worden (restopgave nieuwe natuur: 151 ha). Oost - Relatief veel huiskavels (16,2 (1) Mogelijkheden voor beekdalherstel Dommel en (2) versterken fiets- en wandelroutes(n-z langs de Tongelreep) / ecologische relatie met Warmdal in Vlaanderen (3) loopt Belverdere Legenda zeer geschikt/voldoet goed aan het criterium geschikt/ voldoet in voldoende mate aan het criterium beperkt geschikt/voldoet in beperkte mate aan het criterium voldoet niet of in zeer beperkte mate aan het criterium/criterium 'ligging tov alternatief' en 'realiseerbaarheid' is niet beoordeeld

Samenvatting Gebiedsakkoord 27 juni 2012

Samenvatting Gebiedsakkoord 27 juni 2012 Samenvatting Gebiedsakkoord 27 juni 2012 Op 27 juni 2012 is het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 ondertekend. In het Gebiedsakkoord staat het voorkeursalternatief Westparallel Plus beschreven. Dit voorkeursalternatief

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Betreft Actualisatie natuurcompensatieplan Waalre-Noord Fase 1 1 Algemeen De gemeente Waalre is voornemens woningbouw te realiseren

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Memo WAL031-0020. Roy Janssen, Gertjan Hanckmann en Paul Hamaekers

Memo WAL031-0020. Roy Janssen, Gertjan Hanckmann en Paul Hamaekers Memo Betreft Alternatieve tracés snelfietsroute Valkenswaard Waalre Eindhoven (bijlage behorend bij Nota van zienswijze bestemmingsplan Oude spoorbaantracé gemeente Waalre (NL.IMRO.866.BP16631) Ons kenmerk

Nadere informatie

infobulletin KEERSOPDAL over tracéalternatieven, kwaliteiten van het dal, de bedreiging hiervan, verwachtingen van burgers en de rol van de provincie

infobulletin KEERSOPDAL over tracéalternatieven, kwaliteiten van het dal, de bedreiging hiervan, verwachtingen van burgers en de rol van de provincie infobulletin KEERSOPDAL over tracéalternatieven, kwaliteiten van het dal, de bedreiging hiervan, verwachtingen van burgers en de rol van de provincie 1 INFOBULLETIN Stand van zaken De werkgroep Nieuwe

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

Meer doelbereik met minder geld

Meer doelbereik met minder geld Meer doelbereik met minder geld Hoe meet je dat? 28-10-2014, Vincent Linderhof Aanleiding Bron: Waterschap 2012 nr. 10, p. 22 23 Combineren: waarom? Synergievoordelen: goedkoper doelen realiseren Wegnemen

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verantwoording Titel : Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : Revisie : C1 Datum : 30-10-2012 Auteur(s) :

Nadere informatie

Partij voor de Dieren Mevrouw dr. B.E.J.M. Verstappen Bolakker EH HILVARENBEEK

Partij voor de Dieren Mevrouw dr. B.E.J.M. Verstappen Bolakker EH HILVARENBEEK Partij voor de Dieren Mevrouw dr. B.E.J.M. Verstappen Bolakker 24 5081 EH HILVARENBEEK Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid

MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid projectnr. 268346 versie 1,0 30 oktober 2014 Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Postbus 3007 2001 DA HAARLEM datum vrijgave beschrijving versie

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte i.v.m. bp Broeksche Erven, Nuenen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 3 - gelezen het verzoek van

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: AVGCL37. Onderwerp Kavelruil 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: AVGCL37. Onderwerp Kavelruil 2012 Zaaknummer: AVGCL37 Collegevoorstel Inleiding Kortheidshalve wordt naar het raadsvoorstel verwezen voor verdere informatie Feitelijke informatie Afweging Inzet van Middelen Voorgenomen besluit Wij stellen

Nadere informatie

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Logo Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Ten behoeve van de watertoets voor de verbreding van de A2 s-hertogenbosch - Eindhoven is gezocht naar mogelijkheden om water te infiltreren,

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Ruimte voor de Grecht

Nota van Beantwoording Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Ruimte voor de Grecht Nota van Beantwoording Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor de Grecht DSPDF_1CB_31313139393036373432.doc Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vakgroep Ruimtelijke ordening Mei 2013 Gemeente Woerden,

Nadere informatie

Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6. Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen

Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6. Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6 Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6 Verkennend

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Retrospectieve toets : Verbeelding algemeen

Retrospectieve toets : Verbeelding algemeen Bestemmingen algemeen Diverse benamingen Wettelijke verplichting 2011 Diverse benamingen De benaming van de bestemmingen, de volgorde en de opzet en deels de inhoud van de regels zijn afgestemd op de standaarden

Nadere informatie

Milieueffectrapport (PlanMER) Gebiedsopgave Grenscorridor N69. Deel C Bijlage 6 Kaarten alternatieven

Milieueffectrapport (PlanMER) Gebiedsopgave Grenscorridor N69. Deel C Bijlage 6 Kaarten alternatieven Milieueffectrapport (PlanMER) Gebiedsopgave Grenscorridor N69 projectnr. 233400 28 juni 2011 Definitief Deel C Bijlage 6 Kaarten alternatieven Ondergrond Kaart 6a Plangebied Kaart 6b Ondergrond bij kaarten

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Effecten provinciale ruimtelijke structuurvisie op natuur Provincie Utrecht

Effecten provinciale ruimtelijke structuurvisie op natuur Provincie Utrecht Bijlage: Toevoeging aan bijlage planmer Effecten provinciale ruimtelijke structuurvisie 2013-2028 op natuur Provincie Utrecht Inleiding In september 2012 is door ecologisch advies- en projectbureau het

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitvoeringsmodule deelgebied Rond de Weerribben Definitief,

Bijlage 1: Uitvoeringsmodule deelgebied Rond de Weerribben Definitief, Bijlage 1: Uitvoeringsmodule deelgebied Rond de Weerribben Definitief, 27-09-10 1 Inleiding Noordwest Overijssel ligt in de gemeente Steenwijkerland en Zwartewaterland en in het beheergebied van Waterschap

Nadere informatie

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 FLEVOLAND R U I M T E VOOR OPLOSSINGEN ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 ANTWOORDNOTA ONTWERP NATUURBEHEERPLAN FLEVOLAND 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 16 december

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Grip op ecologische risico s met de Ecologische Kosten-Baten Analyse Aukje Beerens (ARCADIS)

Grip op ecologische risico s met de Ecologische Kosten-Baten Analyse Aukje Beerens (ARCADIS) Grip op ecologische risico s met de Ecologische Kosten-Baten Analyse Aukje Beerens (ARCADIS) Even opwarmen: Wat is natuur? Natuur volgens bevoegde gezagen Aspect Gezichtspunt bodem Wat is natuur? Definitie

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 22 november 2010) Nummer Onderwerp Kreekherstel Strypse Wetering

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 22 november 2010) Nummer Onderwerp Kreekherstel Strypse Wetering van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 22 november 2010) Nummer 2420 Onderwerp Kreekherstel Strypse Wetering Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Eindrapport TOETSING NATUURONTWIKKELING TEN NOORDEN VAN DE N201 AAN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID

Eindrapport TOETSING NATUURONTWIKKELING TEN NOORDEN VAN DE N201 AAN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID Eindrapport TOETSING NATUURONTWIKKELING TEN NOORDEN VAN DE N201 AAN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID Eindrapport TOETSING NATUURONTWIKKELING TEN NOORDEN VAN DE N201 AAN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID rapport

Nadere informatie

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013 Noordoostcorridor Voorkeursalternatief Augustus 2013 Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant Brainportregio Brainport Oost = Verbreden N279 Veghel Asten Aanleg nieuwe verbinding Eindhoven Helmond om Ruit rond

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Inrichtingsplan natuurcompensatie Natuur- en recreatiepark Drakenrijk

Inrichtingsplan natuurcompensatie Natuur- en recreatiepark Drakenrijk Inrichtingsplan natuurcompensatie Natuur- en recreatiepark Drakenrijk Gemeente Beesel Definitief NIBA NV Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 28 mei 2013 Verantwoording Titel : Inrichtingsplan natuurcompensatie

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna

Quickscan flora en fauna Quickscan flora en fauna Hofjeswoningen Wijk bij Duurstede Projectnummer: 7323 Datum: 9-7-2015 Projectleider: Rob van Dijk Opgesteld: Tatiana Lodder De gemeente Wijk bij Duurstede is van plan om 29 hofwoningen

Nadere informatie

Belangrijke vragen en antwoorden

Belangrijke vragen en antwoorden Belangrijke vragen en antwoorden Wat zijn de negatieve effecten van de Westparallel? Allereerst heeft de Westparallel (WP) een groot negatief effect op het landschappelijke en ecologisch waardevolle beekdalengebied

Nadere informatie

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING 2 BELEIDSKADER EN WETGEVING De kern van deze bewonersvisie is dat natuur de belangrijkste beleidsfunctie is van het gebied waarbij de gebiedswaarden rust, stilte en donkerte centraal moeten staan en dat

Nadere informatie

1.1 Aanleiding. Financieel compensatieplan EHS bochtverbreding Best. De heer Stan Rademakers MSc, BBA. De heer ing. Roy van Rijt

1.1 Aanleiding. Financieel compensatieplan EHS bochtverbreding Best. De heer Stan Rademakers MSc, BBA. De heer ing. Roy van Rijt Advies Betreft Financieel compensatieplan EHS bochtverbreding Best Ons kenmerk RWS117-008 Datum 14 oktober 2013 Behandeld door De heer ing. Pierre Salden De heer Stan Rademakers MSc, BBA controleerd door

Nadere informatie

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen. Stichting Oplossing N69 p/a Keersop 15 5551 TG Valkenswaard Aan Provincie Noord-Brabant Aan het College van Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Valkenswaard, 29 juni 2014 Betreft:

Nadere informatie

Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde

Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde 22 december 2011 Zoon buro voor ecologie Colofon Project: Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde Opdrachtgever: mro Uitvoerder Zoon

Nadere informatie

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 1 PROGRAMMA AGENDA 2 Aanleiding studie Scope opgave 0+ maatregelen 2015 Proces met werkgroepen Toelichting 0+ maatregelen Varianten Onderzoeken Consequenties Conclusies

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Compensatieplan en wijziging EHS-begrenzing Bestemmingsplan Kempenbaan West en aansluiting A67 te Veldhoven

Compensatieplan en wijziging EHS-begrenzing Bestemmingsplan Kempenbaan West en aansluiting A67 te Veldhoven Bestemmingsplan Kempenbaan West en aansluiting A67 te Veldhoven projectnr. 0262810.40 revisie 01 27 oktober 2014 auteur(s) L.J.G. Koks M. Winkel Opdrachtgever Gemeente Veldhoven Postbus 10101 5500 GA Veldhoven

Nadere informatie

Nieuw Natuur Flevoland. Een 1 e beoordeling van de projectvoorstellen op het grondgebied van de gemeente Zeewolde. Rangorde Projectnr.

Nieuw Natuur Flevoland. Een 1 e beoordeling van de projectvoorstellen op het grondgebied van de gemeente Zeewolde. Rangorde Projectnr. Nieuw Natuur Flevoland Een 1 e beoordeling van de projectvoorstellen op het grondgebied van de gemeente Zeewolde Rangorde Projectnr. Project 1 12 Oostvaardersplassengebied Omschrijving van het project

Nadere informatie

Landgoed Setersheike

Landgoed Setersheike Praedium maakt het werkelijk Landgoed Setersheike Een robuuste verbinding tussen twee natuurgebieden Datum: november 2011 1 2 Opdrachtgever: Dhr. W. Vugts Ruiting 10a 5076 RA Haaren Inhoudsopgave: 1. Initiatief

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 6: Beekdal Sterkselse Aa

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 6: Beekdal Sterkselse Aa ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN Gemeente Someren Datum: 9 november 2001 Project: 119-4 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Someren VOORWOORD Door het college van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Quick scan ecologie Frankemaheerd te Amsterdam ZO

Quick scan ecologie Frankemaheerd te Amsterdam ZO Quick scan ecologie Frankemaheerd te Amsterdam ZO Quick scan ecologie Frankemaheerd te Amsterdam ZO Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto omslag P.J.H. van der Linden Rochdale 12.060 september

Nadere informatie

Toetsing EHS. Grotels Bos te Gemert-Bakel. Rapportnummer 15-0007. www.starobv.nl

Toetsing EHS. Grotels Bos te Gemert-Bakel. Rapportnummer 15-0007. www.starobv.nl Toetsing EHS Grotels Bos te Gemert-Bakel Rapportnummer 15-0007 www.starobv.nl Toetsing EHS Grotels Bos te Gemert-Bakel april 2016 Rapportnummer: 15-0007 In opdracht van: Bureau Verkuylen De Gruyter Fabriek

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Sportpark Almbos Woudrichem Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 1 Gelet op artikel 5.3

Nadere informatie

Landmark Overslag Terminal Alphen langs de N11/OTA-terrein

Landmark Overslag Terminal Alphen langs de N11/OTA-terrein Landmark Overslag Terminal Alphen langs de N11/OTA-terrein landschappelijke inpassingsvisie projectnr. 197.878 revisie 02 12 oktober 2009 Opdrachtgever Overslag Terminal Alphen B.V. t.a.v. de heer Floris

Nadere informatie

Bezoek Hoogheemraadschap van Delfland aan Waterpark Groote Beerze, 17 oktober Oscar van Zanten, okt. 2014

Bezoek Hoogheemraadschap van Delfland aan Waterpark Groote Beerze, 17 oktober Oscar van Zanten, okt. 2014 Bezoek Hoogheemraadschap van Delfland aan Waterpark Groote Beerze, 17 oktober 2014 Oscar van Zanten, okt. 2014 Waterschap De Dommel Missie Waterschap De Dommel is dé waterpartner in Midden-Brabant. Samen

Nadere informatie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden Startnotitie 1 Doelstelling project Het project is gericht op het tot stand brengen van een actuele bestemmingsregeling (eindproduct) voor de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis 3 april 2014 Zoon ecologie Colofon Titel Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 3 april

Nadere informatie

Leden van Provinciate Staten

Leden van Provinciate Staten www.overijssel.nl Leden van Provinciate Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 60 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk LNL/2006/2975 Datum

Nadere informatie

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Wegen_paden.indd 1 04-05-2006 17:22:48 Wandelen, genieten en verwonderen Wandelen, hardlopen en fietsen. Of gewoon tot rust komen en vol verwondering

Nadere informatie

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen.

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen. Informatie subsidies particulier natuurbeheer Natuurbeheer wordt in Nederland uitgevoerd door terreinbeherende organisaties en particulieren. De overheid wil het beheer van natuur door particulieren, bijvoorbeeld

Nadere informatie

memo Recreatiepark Mulligen, bureauonderzoek gebiedsbescherming

memo Recreatiepark Mulligen, bureauonderzoek gebiedsbescherming memo aan: van: Ons kenmerk: Gemeente Oldebroek SAB STOO/HOMV/150463 datum: 17 december 2015 betreft: Recreatiepark Mulligen, bureauonderzoek gebiedsbescherming AANLEIDING EN METHODE Aan de Mulligenweg

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Statenvragen van de Partij voor de Dieren over de voorgenomen uitbreiding van Safaripark de Beekse Bergen en het ontwerp-inpassingsplan. Vragen

Nadere informatie

Begrenzingenplan Ganzenfoerageergebieden Noord-Holland

Begrenzingenplan Ganzenfoerageergebieden Noord-Holland Begrenzingenplan Ganzenfoerageergebieden Noord-Holland (Begrenzingen Programma Beheer) 6.080 ha begrensd waarvan: - 2.121 ha in de Zeevang - 2.497 ha in Waterland-oost - 1.462 ha in de Vechtstreek Gedeputeerde

Nadere informatie

- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw,

- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw, Bureauonderzoek ecologie, wijzigingsplan IJsseldijk-West Ecologie Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het

Nadere informatie

Groen Ontwikkelprogramma Natuurnetwerk

Groen Ontwikkelprogramma Natuurnetwerk Groen Ontwikkelprogramma Natuurnetwerk (ambitiedocument) Streeknetwerk LandStad De Baronie 1. Het Natuurnetwerk Nederland In het Natuurpact voor de ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland (2013)

Nadere informatie

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop 3 oktober 2002 1179-104 ISBN 90-421-1030-9 Utrecht, Commissie voor de milieueffectrapportage. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2012

NIEUWSBRIEF APRIL 2012 NIEUWSBRIEF APRIL 2012 Reactienota N69 eerder vrijgegeven In de vergadering van 10 april jl. hebben Gedeputeerde Staten de concept-reactienota zienswijzen plan-mer N69 vrijgegeven. De verschillende raden

Nadere informatie

Stadsrand Hengelo-Noord >>>

Stadsrand Hengelo-Noord >>> Stadsrand Hengelo-Noord >>> HOSPER - STADSRAND HENGELO-NOORD p.2/6 Stadsrand Hengelo-Noord project integrale visie tot 2030 locatie Hengelo-Noord, Borne en Deurningen ontwerpers Remco Rolvink Ronald Bron

Nadere informatie

Visie op de Twellose Beek

Visie op de Twellose Beek Visie op de Twellose Beek Verantwoording Colofon Titel Visie op de Twellose Beek Opdrachtgever Waterschap Veluwe Projectleider Theo van der Horn Auteur(s) Annemieke Helder-Feijen Annemarijne van Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater

Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater Uitgangssituatie Algemeen Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater Projectnummer: 2008_009 Projectnaam: Inrichting Straelensbroek/Straelens Schuitwater PMJP: B1 Inrichting verworven EHS Natuurdoel:

Nadere informatie

Stappenplan vergunningaanvraag

Stappenplan vergunningaanvraag Stappenplan vergunningaanvraag Op grond van de natuurbeschermingswet 1998 1 De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden, die als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. Een belangrijk

Nadere informatie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Drachten Ureterp 1 2 Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie 3 4 Donkerbroek 5 Oosterwolde Appelscha Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Datum: 1 augustus 2003

Nadere informatie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Kern van het advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei Centrumgebied

Nadere informatie

Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010

Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010 Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010 Doel presentatie Informeren stand van zaken Presenteren

Nadere informatie

Dit geeft ons aanleiding om de volgende op en aanmerkingen bij het initiatief te plaatsen:

Dit geeft ons aanleiding om de volgende op en aanmerkingen bij het initiatief te plaatsen: Gemeente Lelystad Ingekomen DVU Gemeente Lelystad 2 6 FEB 2016 Kopie aan: College van Burgemeester en Wethouders Postbus 91 8200 AB Lelystad Lelystad, 24 februari 2016 Kenmerk: 160166 160005660 Stichting

Nadere informatie

Effectbepaling ganzengebied Oosteinde en Westeinde 76 te Nieuwleusen

Effectbepaling ganzengebied Oosteinde en Westeinde 76 te Nieuwleusen Notitie Contactpersoon Benjamin Flierman Datum 29 oktober 2010 Effectbepaling ganzengebied Oosteinde 56-58 en Westeinde 76 te Nieuwleusen 1.1 Inleiding In het kader van de Rood voor Rood-regeling worden

Nadere informatie

Bij brief van 13 december 2016, ingekomen op 13 december 2016, heeft u namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Bij brief van 13 december 2016, ingekomen op 13 december 2016, heeft u namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld. Statenfractie Groen Links De heer A. Uijlenhoet Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl IBAN

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen De das in de nieuwe wet natuurbescherming Beleven, benutten en beschermen Integratie van bestaande natuurwetten Natuurbeschermingswet 1998 gebieden hoofdstuk 2 Flora- en faunawet soorten hoofdstuk 3 Boswet

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Raad van de gemeente Den Helder Postbus 36 1 780 AA DEN HELDER GEMEENTE DEN HELDER HtèEKOW&'J q lllfjl?315 Stuknummer: AM5.03476 Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid N240

Quickscan Externe Veiligheid N240 Quickscan Externe Veiligheid N240 projectnr. 194453 revisie 0.1 februari 2009 Auteur M. Beterams MSc. Opdrachtgever Gemeente Wieringermeer Postbus 1 1770 AA Wieringerwerf datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Gebiedswijzer Wierdense Veld

Gebiedswijzer Wierdense Veld Programmatische Aanpak Stikstof Gebiedswijzer Wierdense Veld Nederland heeft ruim 160 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Samen met de andere landen van de Europese Unie werkt Nederland zo

Nadere informatie

Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven

Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven 15 november 2012 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Opdrachtgever Uitvoerder Auteur Datum Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven m RO Zoon Ecologie C.P.M. Zoon ZOON ECOLOGIE

Nadere informatie

TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht)

TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) Vraagprijs : 53.000,- k.k. (vrij van 6% overdrachtsbelasting en WOZ) Perceel : ruim 2 hectare (21.144 m 2 ) Voor nadere inlichtingen: Ir. L.J.A.M.

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg

Nota inspraak en overleg Nota inspraak en overleg Voorontwerp bestemmingsplan KRW Modderbeek Maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Status nota inspraak en overleg 1.3 Reacties vooroverleg 1.4 Ingekomen

Nadere informatie

De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk. Anne Reichgelt en Evelien Verbij

De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk. Anne Reichgelt en Evelien Verbij De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk Anne Reichgelt en Evelien Verbij 1. Intro Wet Natuurbescherming Doel: natuurwetgeving vereenvoudigen en nauwer aan laten sluiten bij Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

Nadere informatie

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Drs. Ing. L.M. Scholtens in opdracht van: Gemeente Emmen, Dienst Beleid Afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling December 2009 Het landschap

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders von Helmond Mevrouw ir. J.A. Mooibroek Postbus 950 5700 AZ HELMOND

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders von Helmond Mevrouw ir. J.A. Mooibroek Postbus 950 5700 AZ HELMOND 1501039 Brabantlaan 1 Postbus 90151 "4 B ^^'^«' '^'f'-^^^'^'^ 's-hertogenbosch L j ^ ^ y Telefoon (073) 681 28 12 / ' Fax (073) 614 11 15 College van burgemeester en wethouders von Helmond Mevrouw ir.

Nadere informatie

MER Windpark Zeewolde Ecologie

MER Windpark Zeewolde Ecologie MER Windpark Zeewolde Ecologie Bijeenkomst natuur- en milieuorganisaties 19 oktober 2016 Jonne Kleyheeg-Hartman Camiel Heunks Inhoud Alternatieven in het MER Effecten Voorkeursalternatief Herstructureringsperiode

Nadere informatie