Ev E e v nt t o p p 3 juni juni 2008 BRPN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ev E e v nt t o p p 3 juni 2 008 3 juni 2008 BRPN"

Transcriptie

1 Event op 3 juni 2008

2 Mededelingen LinkedIn Werkgroepen BRPN Meeting 9 September CBS (SBVR NIAM) Oktober Achmea November ABP (onder voorbehoud) Januari IND samen met BPM Forum Overige relevante data: EBRC SBVR - Foundation 23 September NAF InsightBRM 1ste week oktober training SBVR LibRT/ ISES

3 Stellingen 1. Routinematig werk automatiseren is goedkoper dan outsourcing 2. Bedrijfsregels zijn geen beleid 3. Programmacode is geen bedrijfsregel 4. Bedrijfsregels worden gebruikt om een bedrijf te besturen 5. De dagen van traditionele softwareontwikkeling op basis van software engineering zijn geteld 6. Wanneer stop ik iets in een BRE en wanneer in een proces tool 7. Het beheren van bedrijfsregels vereist meer sociale dan technische competenties

4 Uwbedrijfgeregeldmet BRM Het boek Auteurs NAF Insight BRM NBC Nieuwegein op 23 september Alcedo Coenen (AtosOrigin) Leo Hermans (Everest) Matthijs van Roosmalen (student Radboud Universiteit Nijmegen) Silvie Spreeuwenberg (LibRT) Publicatie: september 2008 Het boek is tot stand gekomen dankzij ondersteuning van het Nederlands Architectuur Forum en wordt uitgegeven door SDU Doelgroep In eerste instantie de Nederlandstalige beslisser (CxO), met name de CEO, CFO, COO en CIO In tweede instantie is het boek ook interessant voor consultants, bedrijfskundigen en organisatieveranderaars die een introductie in het onderwerp willen

5 Uw bedrijf geregeld met BRM Nieuwe balans tussen business en ICT Regels moeten worden geregeld Regelen van regels loont Zonder regels geen bedrijf Regelen van regels vergt een groeiproces Regelen van het bedrijf leidt tot Business Engineering Omgaan met regels is een competentie Praktijkcases

6 Regels moeten worden geregeld Onderwerpen Waar komen bedrijfsregels vandaan? Begrippenkader en voorbeelden Organisatorische context Business Rule Management

7 Regels moeten worden geregeld Waar komen bedrijfsregels vandaan? Seculiere en religieuze wetgeving Codex van Hammurabi (ong v. Chr.) Tien Geboden en de Wet van Mozes (ong v. Chr.) 4 e gebod: Eer uw vader en uw moeder Ingeval een man een stier of een schaap steelt en, dient hij vijf stuks rundvee te vergoeden voor de stier en Joodse Talmoed: vergaande concretisering Op de sabbat is het doden van een luis toegestaan, maar het doden van een vlo niet Nieuwe testament: terug naar essentie Wet van Mozes Wet- en regelgeving 1795 Bataafse republiek: scheiding kerk en staat Nadruk op uitgangspunten i.p.v. op concrete direct toepasbare regels (jurisprudentie) C o n c r e t e r Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt (kan worden) veroorzaakt (Wegenverkeerswet) Hij die zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevindt, wordt gestraft met hechtenis (Wetboek van strafrecht) Rood licht: stop (Wegenverkeerswet)

8 Waar komen bedrijfsregels vandaan? Besturing van bedrijven De gilden Ondernemerschap van middeleeuwen tot 18 e eeuw Regels voor deelname, kwaliteit, welzijn en organisatie Gildeleden moeten altijd de beschikking over wijn hebben De industriële revolutie: het machine denken (Taylor) Processen als sequentiële ketens met hoge mate van specialisatie Veel geformaliseerde concrete regels voor coördinatie, beheersbaarheid, efficiency en kwaliteit (topdown besturen) Machine denken leeft voort in procesoptimalisatie (Lean, Six Sigma) Balans tussen topdown besturen en delegeren naar de werkvloer Efficiënt flexibiliseren van de productie De helpdesk moet open zijn op werkdagen van 9 tot 17 uur Toekenning van leningen groter dan ,- moet worden gefiatteerd door een afdelingshoofd

9 Waar komen bedrijfsregels vandaan? Besturing van bedrijven De grenzen van het machine denken Einde 20 e eeuw: te starre procedures, niet voldoende wendbaar Sociotechnische benadering: multidisciplinaire teams Werkwijze niet in detail voorschrijven, maar uitgangspunten en regels meegeven, zoals bij sport Uitdaging zit in communiceren van de actuele regels De ICT-revolutie: de programmeerbare machine Programmeren = regels overbrengen naar de computer Zeer consistent, concreet en correct, anders gaat het altijd fout Massa-individualisering kwam binnen handbereik Problemen met wendbaarheid indien regels opgenomen in procedures Productie- en procesindustrie tonen de weg Generiek proces (lopende band, plant) met variatie door regelgebaseerde beslissingen (regelgestuurde robots, controls) De grenzen van de programmeerbare machine Nieuwe balans zoeken tussen mens en machine Routinewerk verdwijnt, kenniswerk wordt de norm

10 Regels moeten worden geregeld Begrippenkader en voorbeelden Richtlijn die een noodzakelijkheid of verplichting uitdrukt Richtlijn die als kader fungeert voor de uitvoering van beleid of toepassing van regelgeving Stelling die dient als communicatiemiddel om een aspect van een georganiseerd verband te richten, definiëren of beperken Regels die gelden binnen de context van de bedrijfsvoering en die onder jurisdictie van het bedrijf vallen Wijze waarop een bedrijfsregel in de bedrijfsvoering is opgenomen Stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. (Communicatie-) middel om te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant opstaan en opgaan. Concretisering van een uitgangspunt die niet beperkt maar daarentegen wijst op een bepaalde vrijheidsgraad

11 Regels moeten worden geregeld Begrippenkader en voorbeelden Veiligheidop de bouwplaats heeft een hoge prioriteit Het is toegestaan een huwelijk te voltrekken tussen twee personen met hetzelfde geslacht Op de bouwplaats moeten gecertificeerde helmen worden gedragen Goede klanten moeten worden beloond met privileges Bord bij ingang dragen van een helm is verplicht, met verwijzing naar instructie in handboek veiligheid, waarin staat vermeld dat de helm moet zijn goedgekeurd door Kema Portier die iedereen aan de ingang controleert op het dragen van de juiste helm Iedere gouden klant moetaltijdtoegang tot een gunstig gelegen parkeerplek krijgen Verstrekken van een pasje aan gouden klanten waarmee zij de slagboom bij de VIP parkeerplaats kunnen openen

12 Regels moeten worden geregeld Voorbeelden van bedrijfsregels Iedere klant moet zijn toegekend aan een accountmanager voordat hij een order mag plaatsen. Iedere klant moet als een gouden klant beschouwd als hij meer dan 12 orders per kalenderjaar plaatst. Iedere gouden klant moet altijd toegang tot het warenhuis krijgen. Iedere order groter dan 1000,- mag niet worden geaccepteerd zonder een kredietcontrole. Geen enkel product mag geleverd worden voordat de klant betaald heeft. Binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag moet een offerte zijn uitgebracht.

13 Regels moeten worden geregeld Organisatorische context

14 Regels moeten worden geregeld Business RuleManagement BRM is een georganiseerde discipline gericht op het effectueren van bedrijfsstrategie en -beleid en op het continu verbeteren van de bedrijfspraktijk door het formuleren, categoriseren, onderhouden, beheersen, implementeren en gebruiken van bedrijfsregels in de levenscyclus van de business. BRMstelt de besturing van een bedrijf in staat om het eigenaarschap van bedrijfsregels op zich te nemen en daarmee de besturing van de bedrijfsvoering te verbeteren. Bedrijfsregels zijn een vorm van richtlijnen die richting geven aan het gedrag van een organisatie in de vorm van afdwingbare regels.

15 Regelenvan regelsloont Onderwerpen BRM verbetert de kwaliteit van de besturing van de organisatie resulterend in een grotere wendbaarheid, transparantie en efficiëntie Relatie met BPM/SOA Deze disciplines claimen dezelfde voordelen Wendbaarheid Transparantie Efficiëntie Waarom beginnen met BRM? Omdat Uw bedrijf wordt bestuurd en dat gebeurt op basis van regels. Wanneer beginnen met BRM? => Wanneer beginnen met verbeteren van het beheer van Uw bedrijfsregels?

16 Regelenvan regelsloont Relatiemet Business Process Management Procesregels bepalen processen Bovenliggenderegels die beperkingen opleggen en richting geven aan processen Processtroom implementeert deze regels, maar het kan ook wendbaar via regels en een rule engine(dynamic BPM) Taakregels verdiepen processen Onderliggenderegels die beperkingen opleggen en richting geven aan de uitvoering van activiteiten Bijv. beslisregels Bij voorkeur nietimplementeren als starre procedurele werkstroom Rule Engine Regel A Regel B Regel C

17 Regelenvan regelsloont Relatiemet SOA Business services aangeboden als systeemservices Regels t.a.v. gebruik van een business service Regels t.a.v. selectie van een service Regels uit SLA voor servicegebruik Generieke business services (bijv. salarisadministratie) Specialisatie via parameters is nogal beperkt en wordt snel te complex De bedrijfsregels van de afnemer moeten worden toegepast (bijv. verschillende CAO s) Regels vooraf afstemmen Standaardisatie voor weergave van regels is gewenst Regels doorgeven bij gebruik van de service Standaardisatie van uitwisseling van regels is een must

18 Regelenvan regelsloont Wendbaarheid Wat?: Regelwijzigingen t.g.v. wijziging Wet- en regelgeving Strategie en beleid Markt met als gevolg wijziging in doelgroep en producten Reorganisatie bijv. n.a.v. fusie Waarom?: Systemen en procedures zijn vaak niet goed aan te passen Hoe? Bedrijfsregels procedureel programmeren is te omslachtig en star Bedrijfsregels scheiden van procedures Gebruiken van business rule engines en rule repositories Overgaan van IT-gedreven naar integrale business-gedrevenontwikkeling met (vrijwel) directe executie Regels op een gestandaardiseerde consistente manier weergeven gebaseerd op een gedeeld begrippenkader (SBVR) Ook uitzonderingen kunnen goed geregeld worden Wat niet geregeld is, is toegestaan in de context van de cultuur Door de grens tussen vrijheid en regels te beheersen wordt starheid vermeden

19 Regelenvan regelsloont Transparantie Wat?: Transparantie is van belang voor Bevorderen vertrouwen van klanten in de dienstverlening Voorkomen van klachten en bezwaren Behalen van een certificering Verbetering van samenwerking met ketenpartners Verantwoording afleggen aan toezichthouders Voorkomen dat directie in de gevangenis belandt Waarom?: Er is nu vaak onvoldoende inzicht in en overzicht van de toegepaste (geïmplementeerde) bedrijfsregels Regels worden niet, verkeerd of inconsistent toegepast: nobody knows Hoe? Bedrijfsregels expliciet maken op één plaats (single source) Bedrijfsregels op een heldere en voor alle betrokkenen begrijpelijke wijze communiceren BRM proces transparant maken Vastleggen wat of wie de bron en eigenaar is van de regels (audittrail) Vastleggen in welke situaties een regel van toepassing is Vastleggen hoe regels geïmplementeerd zijn

20 Regelen van regels loont Efficiëntie Wat?: De bedrijfsvoering is niet goed geoptimaliseerd Paniek breekt uit als bepaalde medewerkers vertrekken De kwaliteit van beslissingen is niet consistent Medewerkers zijn veel tijd kwijt met dingen uitzoeken Het wiel wordt steeds opnieuw uitgevonden Hoge personeelskosten voor routinewerk Boze klanten door starre en/of ondoorzichtige procedures Waarom?: Optimaliseren loopt snel vast: eerst innoveren Hoe? Beslissingondersteunende systemen op basis van o.a. regels Kennisbank waarin toepasselijke regels (contextafhankelijk) kunnen worden gevonden Regels beschikbaar stellen via intranet, elektronische handboeken of WIKI s

21 Zonderregelsgeenbedrijf Onderwerpen Toepassingswijzen van bedrijfsregels Besturingsmiddel Ontwerpregels Communicatiemiddel Kennisdrager Bedrijfslogica Implementatievormen van bedrijfsregels

22 Toepassingswijzenvan bedrijfsregels Besturingsmiddel Enterprise Decision Management Business Intelligence

23 Toepassingswijzenvan bedrijfsregels Ontwerpregels Bedrijfsregels voor architecten Het klantcontactcentrum moet op één fysieke locatie gevestigd worden. Persistentie moet altijd gerealiseerd worden met een relationeel DBMS

24 Toepassingswijzenvan bedrijfsregels Communicatiemiddel Mensen en machines spreken een andere taal Machines doen wat ze gezegd wordt, mensen lang niet altijd Bij machines is de primaire ontvanger de ontwikkelaar Regels voor (ontwikkelaars van) machines moeten verder worden geconcretiseerd Iedere klant moet zich legitimeren Voldoende voor baliemedewerker Onvoldoende voor machine

25 Toepassingswijzenvan bedrijfsregels Kennisdrager

26 Toepassingswijzenvan bedrijfsregels Bedrijfslogica Gedrag van de applicaties wordt vrijwel nooit op een formele manier gespecificeerd, maar wordt overgelaten aan de interpretatie van de ontwikkelaar Dit lag voor de hand omdat programmeren het tot uitdrukking brengen van regels is BRM tilt bedrijfslogica naar bedrijfsniveau

27 Implementatievormenvan bedrijfsregels Relatiemet redenenvoorbrm Probleem Impliciete regels Regels in teksten Min of meer systematische regels Redenen voor BRM (hoofdstuk 2) Behoud X - - Efficiëntie Toegankelijkheid en vindbaarheid X X - Wendbaarheid Betekenis X X X Efficiëntie Transparantie X X X Transparantie Wijzigbaarheid - X X Wendbaarheid Overzicht - X X Efficiëntie Consistentie X X X Efficiëntie

28 Regelen van regels vergt een groeiproces Onderwerpen Groei naar volwassenheid: CMMI-Dev Informatiemanagement perspectief Business Rule Maturity Model (BRMM) Volwassenheid in de hedendaagse praktijk Capaciteitsniveau van de praktijkcases Ander gezichtspunt op volwassenwording

29 Regelen van regels vergt een groeiproces Groei naar volwassenheid: CMMI-Dev

30 Regelen van regels vergt een groeiproces Informatiemanagement perspectief

31 Regelen van regels vergt een groeiproces Business RuleMaturityModel (BRMM) Onbewust van bedrijfsregels Kennis van expliciet gemaakte bedrijfsregels Wendbaarheiddoor controle over de levenscyclus van bedrijfsregels Implementatie nog door ICT Consistentop organisatieniveau en aangeslotenop zowel beleid als implementatie Integratie met BPM en EA Business gedreven ontwikkeling: Business Engineering Voorspellend Integratie met BI en CPM Enterprise Decision Management (EDM) Rentmeesterschap Value Chain Management

32 Regelen van regels vergt een groeiproces Volwassenheid in de hedendaagse praktijk Business Rule Maturity Meeste dienstverleners: 0-1 Vooruitstrevende dienstverleners: 1-2 Innovatieve marktleiders: 2-3 Business Process Maturity Looptvoorop BRM Drijvende kracht achter invoering BRM Dynamisch BPM Gartner Bedrijfsprocessen, bedrijfsregels, events en services Geen optie, maar een noodzaak Rule engines nemen de rol van procedurele process engines over Niveau3 = BPM & BRM &EA => Business Engineering

33 Regelen van regels vergt een groeiproces Capaciteitsniveau van de praktijkcases Case BPMM BRMM Toelichting(volgende stappen) Achmea Aspecten van niveaus 4 en 5 gerealiseerd Inrichting bedrijfspraktijk op niveau 1-2 Inrichting bedrijfspraktijk doelgericht verbeteren ELQ End-to-end business gedreven ontwikkeling Noggeenformelespecificatievan bren bp Formele specificatie van br en bp inrichten IVW? 2-3 Business gedreven ontwikkeling door specialisten Scope beperkt tot afdeling Scope verbreden en aansluiten op bedrijfsbesturing KLM n.v.t. 2 Bedrijfsregels als business requirements Scope beperkt tot afdeling, wel projectoverstijgend Aansluiting implementatie verbeteren en scope verbreden LEI 3 3 End-to-end business gedreven ontwikkeling Helemaal geen inbreng meer van programmeurs Momenteel geen behoefte aan verdere verbetering

34 Regelen van regels vergt een groeiproces Ander gezichtspunt op volwassenwording Balans bewaren tussen maken en groeien Bedrijfssystemen zijn complexe adaptieve systemen Orde ontstaat vanzelf, kan niet worden gestuurd, maar alleen worden beïnvloed De historie van het systeem is onomkeerbaar Toekomst van het systeem is niet goed voorspelbaar. Valkuil Meten is weten = Meten is de rest vergeten Oplossingsgericht i.p.v. probleemgericht veranderen Middle-out in plaats van ondersteboven (Achmea case) Stapsgewijs inrichting bedrijfspraktijk verbeteren van niveau x naar 3 Tegelijkertijd de bedrijfsbesturing verbeteren ofwel invulling geven aan niveau 4 en 5 Verbetering inrichting bedrijfspraktijk doelgericht aansturen

35 Regelen van het bedrijf leidt tot Business Engineering Onderwerpen De noodzaak voor een nieuwe discipline Het dilemma van Software Engineering Waarom een ander paradigma? Business Engineering Integrale veranderstrategie Hernieuwde rol voor software engineering Impact van Business Engineering op inrichtingsproces De nieuwe rol van Business Engineer Organisatorische veranderingen Wat nu?

36 De noodzaak voor een nieuwe discipline Het dilemma van Software Engineering Trend: vergaande digitalisering van de dienstverlening Software als hulpmiddel => business service Verschuiving van routinewerkers naar kenniswerkers Kenniswerkers nemen complexe en exceptionele beslissingen onderhouden bedrijfskennis in informatiesystemen worden betrokken via informatiesystemen worden ondersteund door informatiesystemen (ook samenwerking) Wendbaarheid business = wendbaarheid software Software engineering kan de vereiste complexiteit niet aan en kan de wendbaarheid van de business niet volgen Grote afstand tussen bedoeling en resultaat Verborgen bedrijfsregels

37 De noodzaak voor een nieuwe discipline Het dilemma van Software Engineering Grote afstand tussen bedoeling en resultaat Dubbele aansturing terwijl voorspelbaarheid afneemt Teveel vertaalslagen Verborgen bedrijfsregels Bedrijfsregels verbergen in programmacode Bedrijfsregels worden gezien als de kern van de software die niet verandert: ze worden in beton gegoten Gartner: You cannot code your way into the future Software Engineering is een technologie gedreven paradigma

38 De noodzaak voor een nieuwe discipline Waarom een ander paradigma? Software moet intelligent kunnen communiceren met klanten en partners op basis van bedrijfsregels Dit vraagt om sturing van dialogen door bedrijfsregels Software moet in staat zijn om routinematig te beslissen en om beslissingen te verklaren Dit vraagt om beslissingsintelligentie op basis van bedrijfsregels Software moet eenvoudig en snel aan te passen zijn, in nauwe samenhang met aanpassingen in operationele organisatie Ontwikkelaanpak moet in hoge mate evolutionair zijn Aanpassingen door op de bedrijfspraktijk gerichte mensen Resultaat van aanpassingen direct testen en simuleren Snel in productie in productie nemen Als bedrijfspraktijk in hoge mate wordt opgenomen in software dan wordt engineering van software feitelijk engineering van business

39 Business Engineering Integrale veranderstrategie Business Engineering is de discipline die gericht is op de integrale en wendbare inrichting van de bedrijfspraktijk op een door de business gedreven manier Kenmerken Integrale door de business gedreven veranderstrategie Direct executeerbare conceptuele, niet-technische modellen Hoge mate van automatisering van bedrijfskennis Business deskundige (business engineer) is leidend, software engineer ondersteunt

40 Business Engineering Hernieuwde rol voor Software Engineering Ontwikkelingvan hulpmiddelen voorbusiness engineering BE Studio Business Engines Ondersteuning bij IS ontwikkeling Plumbing Realisatie exceptionele business logica Software Engineering ontwikkel gereedschap Traditionele software ontwikkeling Software Business requirements Ontwerpmodellen coderen Applicatie uitvoeren Software Engineering Business Engineering Studio Business Engines Business Engineering Meta data bijv. XML Business gedreven ontwikkeling Business requirements Executeerbare modellen uitvoeren

41 Impact van Business Engineering op inrichtingsproces De nieuwe rol van Business Engineer Attitude en vaardigheden Ervaring in en vergaande kennis van de bedrijfspraktijk Verstand van organisatie en van aansluitende IS Modelleercapaciteiten Abstraheren, formeel modelleren en specificeren Goed communiceren met de business. Snel inwerken in de essentie van nieuw business domein Omgaan met onzekerheid ICT ersmet veel kennis van de business? Fundamenteel andere attitude en vaardigheden Een op de drie ICT erskan de omslag maken Verschuiving van werk van ICT naar Business

42 Impact van Business Engineering op inrichtingsproces Overige organisatorische veranderingen Business engineering expertise centrum Expertise op gebiedvan BPM, BRM en EA Toekomst voor op applicatieontwikkeling gerichte ICT? Voor elk end-to-end bedrijsproces Proceseigenaar Werkeenheden sluiten SLA s Bedrijfsproces ontwikkel- en verbeterteam CIO en COO versmelten COO of CCO alshoofdvan expertise centrum CTO verantwoordelijk voor infrastructurele ICT Omvat business engines

43 Impact van Business Engineering op inrichtingsproces Wat nu? Schrikbeeld vanwege enorme veranderingen? Het betreft volwassenheidsniveau 3 Twee uiteenlopende wegen volgen Green field Nieuwe markt met nieuw bedrijf: bijv. ELQ Bestaande markt met nieuw bedrijf: bijv. Ditzo van Fortis Canibalisatie toelaten vergt veel lef van topmanagement Metamorfose Middle-out aanpak volgen De LEI case vormt een goed voorbeeld Problematisch voor grote ambtelijk ingestelde organisaties

44 Omgaan met regels is een competentie Onderwerpen Proces voor regelbeheersing Opstellen bedrijfsregels Het inrichten van de naleving op bedrijfsregels Standaaardisatie

45 Omgaan met regels is een competentie Proces voor regelbeheersing Creeer bedrijfsregels Implementeer bedrijfsregels

46 Proces voor regelbeheersing Creer bedrijfsregels

47 Proces voor regelbeheersing Implementeer bedrijfsregels

48 Proces voor regelbeheersing Analyseer bedrijfsregels

49 Proces voor regelbeheersing Wijzig bedrijfsregels

50 Omgaan met regels is een competentie Opstellen bedrijfsregels Rollen & Competetenties Gestructureerd vocabulaire Beschrijvingsvorm Verificatie & Validatie Management Informatie Keuze voor ondersteunende software

51 Opstellen bedrijfsregels Rollen en competenties Kennis van de business. Gevoel voor taal. Communicatief vaardig. Inzicht in kennisstructuren. De business engineer kan een regel altijd op verschillende manieren opschrijven. Hij onderscheidt zich door het vermogen om te bepalen welke beschrijving de beste is in relatie tot verwachte wijzigingen en door het vermogen de regels declaratief (implementatie-onafhankelijk) op te kunnen stellen.

52 Opstellenbedrijfsregels Gestructureerdvocabulaire Concept een object waarop men met meerdere mensen kan zitten homoniemen Concept een financiële instelling Fauteuil synoniemen Bank

53 Opstellenbedrijfsregels Gestructureerdvocabulaire

54 Opstellen bedrijfsregels Beschrijvingsvorm Land van aanschaf Product Aantal stuks Kortingspercentage Belgie A23 <5 0% Belgie A23 >=5 4% Duitsland A23 <2 0% Duitsland A23 >=2 4% Frankrijk A23 <5 0% Frankrijk A23 >=5 4% Nederland A23 <4 0% Nederland A23 >=4 4% Zweden A23-0% Belgie B55 <5 7% Belgie B55 >=5 7% etc.

55 Opstellen bedrijfsregels Verificatie en Validatie Circulariteit: Een verzameling definities en regels mag niet circulair zijn Inconsistentie: Een regel mag een andere regel niet tegenspreken. Redundantie: Een regel mag geen reeds bekende regel of definitie bevatten

56 Opstellen bedrijfsregels Management Informatie

57 Opstellen bedrijfsregels De keuze voor ondersteunende software BRM Technologie onafhankelijk Aansluiten op de werkwijze van business engineer Opbouwen onderliggend vocabulaire. Het begeleid kunnen opstellen van regels, bijvoorbeeld op basis van sjablonen. Verschillende visuele representaties van de ingegeven regels. Ondersteuning verificatie van de regels op compleetheid, inconsistentie (ambiguïteit) en redundantie. Mogelijkheid om bedrijfsregels te koppelen aan de primaire bronnen (bijvoorbeeld wetteksten of contracten). Ondersteuning bij het werken in teamverband en valideren van regels.

58 Het inrichten van de naleving op bedrijfsregels Bedrijfsregels hebben op verschillende manieren invloed op informatiesystemen. Typische elementen in informatiesystemen die vaak afgeleid worden van bedrijfsregels zijn: scherm validaties database constraints code waarmee nieuwe bedrijfsgegevens afgeleid of berekend worden beslissingspunten in workflow pre-en post condities

59 Het inrichten van de naleving op bedrijfsregels Business Rule Engines Backward- forward chaining Business Rules Management Suites Embedded Rule Engines

60 Standaardisatie SBVR SBVR zal gebruikt worden door bedrijven die: Regels en richtlijnen eenduidig willen communiceren Behoefte hebben aan kennis over de consistentie en compleetheid van regels PRR Regels moeten communiceren tussen mensen (en evt. ook naar software ontwikkelaars) Deze standaard zal vooral voordeel opleveren voor bedrijven die UML als modeleerstandaard gekozen hebben én gekozen hebben voor het gebruik van rule engines.

61 Ontwikkelingen Ondersteuning standaarden Of deze standaarden daadwerkelijk door de industrie geaccepteerd worden met producten die compliant zijn met de standaard is nu nog niet te zeggen. Voorzichtig komen er geluiden van marktpartijen die zeggen bezig te zijn met het ondersteunen van één van de standaarden. Semantic Web ] Rule Interchange Format(RIF)

62 Praktijkcases Nooit meer programmeren Landbouw Economisch Instituut Wageningen UR Meten met gelijke maat Inspectie Verkeer en Waterstaat Business innovatie geregeld ELQ Hypotheken (Lehman Brothers) Business requirements geregeld KLM Cargo Bedrijfsbesturing geregeld Achmea Pensioenen

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Zo! Hoe? Informatiemanagement in het mbo. Help, wij hebben (g)een informatiemanager. Informatiemanagement in het mbo

Zo! Hoe? Informatiemanagement in het mbo. Help, wij hebben (g)een informatiemanager. Informatiemanagement in het mbo Hoe? Zo! Help, wij hebben (g)een informatiemanager 1 Inhoudsopgave: Introductie en leeswijzer 3 1 2a 2b 2c 3 4 5 6 7 Hoe zit het met de ict bij ons op school? Hoe ziet ons Huis op orde eruit? Hoe ziet

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Roadmap SBR op weg naar 2020

Roadmap SBR op weg naar 2020 Bewaken toepassen NTA en NPA Roadmap op weg naar 2020 Definitieve versie d.d. 2 juli 2014 Figuur Roadmap 2020 1 Continue 2014 2015-2016 2017-2019 2020 Afsprakenstelsel Assurance oplossing Private extensies

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie