,.vs"" -..AS FALT TECHNISCHE INFORMATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",.vs"" -..AS FALT TECHNISCHE INFORMATIE"

Transcriptie

1 ,.vs"" -..AS FALT TECHNISCHE INFORMATIE

2 Op diverse plaatsen vindt onderzoek plaats of heeft zeer recentelijk onderzoek plaatsgevonden naar het ontwerp en mengselkeuze voor asfaltconstructies die worden toegepast voor zwaarbelaste (weg)verhardingen. Het gaat daarbij zowel om nieuwbouw en onderhoud/reconstructie als om wegverbredingen. Uit deze studies komt een scala aan alternatieve mogelijkheden voor constructies c.q. mengselkeuzes naar voren. Een z6 rijk scala, dat het kiezen van een technisch en economisch optimale constructie er niet eenvoudiger op lijkt te worden. Ais handreiking worden daarom in deze brochure aanbevelingen gegeven voor de constructie-opbouw en mengselkeuze voor dergelijke verhardingen. Er is daarbij gestreefd naar het aangeven van een technisch-economische rangorde op basis van een subjectieve waardering. Omdat ieder project uniek is zal de volgorde in de specifieke situatie telkens kunnen afwijken. Ook is aangegeven welke informatie essentieel is om op een verantwoorde wijze te komen tot een afgewogen keuze voor het technisch ontwerp. Daarnaast worden enige overwegingen met betrekking tot de kosten gegeven. WAAROM ZWAARBElASTE VERHARDINGEN? De verkeersbelastingen op de Europese wegen nemen al jarenlang sterk toe. Het Nederlandse wegennet behoort daarbij nu al tot de zwaarstbelaste categorie. Toch zal de groei naar verwachting in de komende jaren nog aanzienlijk zijn. In het "Tweede Structuurschema Verkeer & Vervoer " (SW-II) wordt gerekend met een toename van 35% van het totale aantal voertuigkilometers en van 50% van het aantal vrachtwagenkilometers. am aan deze groei tegemoet te komen werd voorzien dat circa 400 km autosnelweg zou moeten worden verbreed. De uitstraling naar provinciale en gemeentelijke wegen is navenant. Inmiddels lijkt het er op dat deze schattingen te laag zijn geweest: de werkelijke groei bedraagt voor 1995 alleen al circa 7%! Naast de groei in aantallen voertuigkilometers worden we ook geconfronteerd met een groeiende belasting per individuele voertuigpassage. Door efficiency-maatregelen neemt de beladingsgraad per voertuig toe. De wettelijk toegestane aslasten zijn in Europees verband verhoogd (het maximum bijvoorbeeld van 100 kn naar 115 kn), de bandenspanning neemt meer en meer toe en er is een sterke trend naar het gebruik van super-single banden waar te nemen (nu al circa 30% van het totaal i). Bij de huidige stand der wetenschap kan een goed inzicht worden verkregen in de constructief-technologische gevolgen van deze ontwikkelingen. Bovendien kan worden vastgesteld op welke wijze daarop kan worden geanticipeerd. In enkele recente studies, uitgevoerd onder auspicien van de RijkswaterstaatlDienst Weg- en Waterbouwkunde, Benelux Bitume en VBW-Asfalt, is het volgende vastgesteld: * Voor wat betreft de toename van het aantal voertuigpassages zijn de gang bare methoden voor het structurele verhardingsontwerp (dikteontwerp) zeals bijvoorbeeld de DWW-uitgave "Handleiding Wegenbouw - antwerp verhardingen" ook voor zwaarbelaste wegen goed geschikt. Dat geldt zowel voor het ontwerp van nieuwe wegen als voor het ontwerp van wegverbredingen. Het effect van een lage rijsnelheid kan worden verwerkt door correctie van de voor het ontwerp gehanteerde verkeersbelasting -1,5.10-3,(x=O) I -1,5.10-3,(x=O) I E 50 S 'Q. 100 :;; 31,7 kn/b,obar E 50 S 'Q. 100 :;; 31,7 kn/b,obar 31,7 kni 9,5 bar 31,7 kn/11,0 bar 31,7 kn/12,5 bar 36,2 kn/b,obar 40,7 kn/b,obar 45,0 kn/b,obar Fig. 1 Bandbelasting varierend: kn Bandspanning constant: 0,8 x 1Q6 Nlmm 1 Fig.2 Bandbelasting constant: 31,7 kn Bandspanning varierend: 0,65-1,25 x 1Q6 Nlmm '

3 (equivalent aantal standaardaslasten) met een snelheidsafhankelijke factor 1 a 2. * Voor wat betreft de toename van de individue/e aslast dient rekening te worden gehouden met grotere vervormingsspanningen onder in de asfaltconstructie en in de onder bouw, zie figuur 1. De maximum aslast is wettelijk gelimiteerd tot 115 kn (bij sommige asconfiguraties lager); de aslasten louden dus theoretisch nauwelijks meer groeien. Voor de praktijk dient echter veelal te worden gerekend op een aanzienlijke overbelading! * Voor wat betreft de toename van de contactspanning band - wegdek dient rekening te worden gehouden met een aanmerkelijke toename van de vervormingsspanningen, vooral in het bovenste gedeelte van de constructie, zie figuur 2. De maximum bandenspanning is wettelijk niet gelimiteerd. Vanwege de zich doorzettende overgang van dubbellucht bandconfiguraties naar enkellucht (super-singles) zal dit effect in de toekomst nog sterk aan invloed winnen. De noodzaak om ook constructief-technologisch op deze ontwikkelingen te anticiperen teneinde de optimale oplossing voor verhardingsconstructies in asfalt blijvend te kunnen realiseren is duidelijk! Gezien de grote verscheidenheid aan bouwstoffen en mogelijke samenstellingen waarmee asfaltmengsels kunnen worden gemaakt is het vaak moeilijk om precies aan te geven wanneer een specifieke asfaltsamenstelling en een specifieke constructie-opbouw moet worden gekozen. Daarom worden in deze brochure aanbevelingen gegeven zowel voor nieuwbouw als voor onderhoud van zwaarbelaste verhardingen en voor het ontwerpen van verhardingsconstructies voor wegverbredingen. Daarmee wordt getracht het gat tussen hetgeen theoretisch beschikbaar en voor de praktijk toegankelijk is te verkleinen. Beoogd wordt de wegontwerper een beter inzicht te geven in de overwegingen die bij het kiezen van een bepaalde constructie-opbouw respectievelijk van toe te passen asfaltmengsels een rol zouden moeten spelen. Op basis daarvan zal hij/zij beter in staat zijn een technisch/economisch optimale oplossing voor een specifieke situatie te realiseren! CONSTRUCTIE-ONTWERP Bij het ontwerp van een verhardingsconstructie voor zwaarbelaste wegen dienen de volgende uitgangspunten te worden aangehouden: * Het structureel ontwerp (dikte-ontwerp) kan vooreerst zonder onaanvaardbare risico's worden uitgevoerd met de bestaande -op lineair-elastische theorieen gebaseerde- ontwerphandleidingen zoals bijvoorbeeld de DWW-uitgave "Handleiding Wegenbouw - Ontwerp Verhardingen". Essentieel daarbij is een juiste bepaling van de verkeersbelasting: via schattingen worden bij de huidige snelle groei van de verkeersbelasting gemakkelijk belangrijke fouten gemaakt! In situaties met veel langzaam rijdend verkeer is bij de berekening van het equivalent aantal standaard aslasten ten behoeve van het structurele ontwerp een extra correctie factor van 1 tot 2 aan te houden. * Voor zwaarbelaste asfaltconstructies heeft toepassing van een al dan niet gebonden steenfundering altijd de voorkeur; dit vanwege de gelijkmatigheid van de spannings- en krachtenoverdracht naar de ondergrond en de kwaliteit van de klankbodem ten behoeve van het verdichtingsproces. * De asfaltverharding kan worden opgebouwd uit een bitumineuze funderingslaag van steenslagasfaltbeton (STAB) en een deklaag. Constructief-theoretisch is een tussenlaag bij een onderlaag van steenslagasfaltbeton niet nodig omdat steenslagasfaltbeton betere mechanische eigenschappen heeft dan open asfaltbeton. De tussenlaag (voor zwaarbelaste verhardingen OAB 0/16 type 2 of OAB 0/22) is bedoeld om een voldoende hechting tussen dek- en onderlaag te verzekeren. Een tussenlaag is daarom zinvol in situaties met veel rem mend of wringend verkeer en een dunne deklaag (bijvoorbeeld bij kruispunten/verkeersrege Iinsta Ilaties). Voor het onderling vergelijkbaar maken van de vervormingsweerstand van verschillende soorten asfaltmengsels is recentelijk onderzoek gedaan met nieuwe testapparatuur (triaxiaalproef). Met de gang bare apparatuur (marshall, wielspoor, statische en cyclische kruip) worden geen fysisch zuivere vergelijkingen verkregen. De resultaten van het triaxiaalonderzoek zijn in deze brochure verwerkt.

4 ALGEMEEN Voor wat betreft de toe te passen asfaltsoorten is het van belang dat met name de bovenste mm asfalt een hoge weerstand tegen blijvende vervorming heeft. In deze zone treden namelijk de hoogste vervormingsspanningen en rekken op. Voor zwaarbelaste verhardingsconstructies komen met name zeer open asfaltbeton, steenmastiekasfalt en steenslagasfaltbeton in aanmerking. Zwaarbelaste wegen met een deklaag van dicht asfaltbeton en/of een onderlaag van grindasfaltbeton vertonen (te) vaak spoorvorming. Toepassing van grindasfaltbeton in dergelijke verhardingsconstructies (verkeersklassen 4 en 5) wordt ontraden, evenals het gebruik van dicht asfaltbeton in "Standaard" samenstelling voor de "hoge" verkeersklasse 4 (meer dan 8000 sal look Jdag) en de verkeersklasse 5. Open asfaltbeton is in principe ook geschikt voor zwaarbelaste constructies. Constructief-theoretisch biedt d it mengsel echter in de meeste situaties geen voordelen ten opzichte van steenslagasfaltbeton. Aileen in situaties met zwaar wringend verkeer kan de meer open oppervlaktextuur mogelijk een betere hechting tussen de lagen verzorgen. Ook kan OAB aantrekkelijk zijn omdat dit in dunnere lagen kan worden toegepast. Voor aile asfaltmengsels, maar het meest voor steenmastiekasfalt, geldt dat de aan te brengen laagdikte moet zijn afgestemd op de grootste nominale 'korrelafmeting van het asfaltmengsel. Te dunne lagen zijn niet goed uitvoerbaar, te dikke lagen leiden tot stabiliteitsproblemen. Een juiste afstemming tussen hetgeen in het bestek is voorgeschreven en hetgeen in de praktijk moet worden uitgevoerd is een eerste vereiste! Het is voor veel zwaarbelaste situaties wenselijk een betere kwaliteit steenslag (Steenslag B, nieuw opgenomen in de Standaard 1995) te gebruiken. Steenslag dat aan de eisen voor dit type voldoet is echter schaars, zodat Uit nationaal en internationaal onderzoek, in het laboratorium, op speciale testbanen, maar vooral in de praktijk, blijkt steeds weer de uitstekende prijs/prestatie verhouding van asfaltverhardingen. Foto: Lintrack Technische Universiteit Delft leveringsproblemen en prijseffecten zijn te verwachten. Ook is de toepassing van gemodificeerde bitumen voor diverse situaties aantrekkelijk. Voor gemodificeerde bitumina (polymeer- dan wel chemisch gemodificeerd) bestaan nog geen genormeerde producteisen. De effectiviteit van een dergelijke bitumen dient door de leverancier te worden aangetoond. In opdracht van de Rijkswaterstaatl DWW, Benelux Bitume en VBW-Asfalt heeft de TU Delft recentelijk een objectief vergelijkingskader ontwikkeld dat vanaf eind 1996 in praktijk wordt gebracht. Bij toepassing van asfaltgranulaat dient de kwaliteit van dat granulaat en de "dichtheid molengemengd/na verwerking" zorgvuldig te worden bewaakt! Het komt bij de productie van regeneratie-asfalt (te) vaak voor dat de "dichtheid molengemengd" sterk afwijkt van (lager is dan) de dichtheid bij het vooronderzoek. Dit leidt gemakkelijk tot overvulde en dus vervormingsgevoelige mengsels in de weg. In asfalt voor deklagen voor zwaarbelaste verhardingen (ook DAB) moet liefst in het geheel geen asfaltgranulaat worden toegepast. In open asfaltbeton moet het aandeel dan bij voorkeur beperkt worden gehouden. ASFALTMENGSELS Wegen met een deklaag van zeer open asfaltbeton op steenslagasfaltbeton en een (al dan niet gebonden)

5 steenfundering kenmerken zich door het vrijwel ontbreken van spoorvormingo Maatgevend onderhoudscriterium is in dit geval de levensduur van het ZOAB, die wordt bepaald door de weerstand tegen rafeling van dat materiaal. Verbetering van deze levensduur zal met betrekking tot het duurzaam en onderhoudsarm construeren zeer effectief zijn. De duurzaamheid van zeer open asfaltbeton kan worden verbeterd door toepassing van Steenslag B. Verhoging van het bitumengehalte tot bijvoorbeeld 5,0% is eveneens effectief. In dat geval dient dan wel een afdruipremmer of gemodificeerde bitumen te worden toegepast. Voor steenmastiekasfalt bleek de mengselontwerptechnologie in de Standaard 1990 nog niet z6 ver te zijn Steenmastiekasfalt 016 0/8 0/11 Nieuwbouw Nominale 15mm 25 mm 35mm laagdikte Maximale 20mm 30mm 40mm laagdikte Overlaging Nominale 15 mm 20 mm 30 mm laagdikte Maximale 20mm 30 mm 40mm laagdikte NB: De nominale laagdikte is de besteksdikte; de maxima Ie laagdikte mag bij uitvoering hoogstens incidenteel voorkomen. De vereiste vlakheid moet vanuit de onderliggende lagen zijn verzekerd. ontwikkeld dat voor aile situaties risicoloos een geschikte mengselsamenstelling werd verkregen. In de Standaard 1995 zijn daarom belangrijke verbeteringen doorgevoerd. In C.R.O.W-verband wordt een verdere optimalisatie ontwikkeld. Kenmerken zijn daarbij een grotere discontinu"iteit in de korrelverdeling en de introductie van SMA 0/11 type 2. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat SMA 0/11 type 2 feitelijk een zeer hoge holle ruimte heeft (die met de voorgeschreven meetmethode niet als zodanig wordt vastgesteld). Dit heeft niet zozeer technologische nadelen maar bijvoorbeeld het risico op ijslensvorming zal groter zijn. Het is daarom aan te bevelen dit mengsel met enige terughouding toe te passen. In het algemeen is dit mengsel bedoeld voor situaties met uitzonderlijke verkeersbelastingen. In steenmastiekasfalt voor zwaarbelaste verhardingen dient in verband met de gewenste inwendige stabiliteit altijd Steenslag B te worden voorgeschreven. Bij steenmastiekasfalt is het aanhouden van de juiste laagdikte van groot belang: bij een te grote laagdikte verliest dit materiaal gemakkelijk zijn inwendige stabiliteit. Voor open asfaltbeton is het kritische punt dikwijls de kwaliteit van het asfaltgranulaat. Regelmatig wordt bij de productie van dit mengseltype een (veel) hogere dichtheid gevonden dan bij het vooronderzoek, hetgeen gemakkelijk kan leiden tot een onvoldoende weerstand tegen blijvende vervorming. Ook is het aandeel rond aggregaat in het asfaltgranulaat soms te hoog. Steenslagasfaltbeton vertoont in het algemeen (vrijwel) geen spoorvorming (ook hier is de kwaliteit van het asfaltgranulaat een kritisch punt). Bij tijdelijk gebruik van steenslagasfaltbeton door het verkeer tijdens de uitvoering van het werk ("tijdelijke deklaag ") treedt gemakkelijk aantasting op. Indien vanwege de uitvoering van het werk tijdelijk gebruik onvermijdelijk is verdient toepassing van 0,2-0,3% extra bitumen aanbeveling. (Onder "tijdelijk" wordt verstaan: afhankelijk van de verkeersbelasting en -situatie van enkele dagen tot enkele weken.) Indien steenslagasfaltbeton direct onder de deklaag wordt toegepast kan het bij extreme belastingen nodig zijn in de bovenste laag STAB met gemodificeerde bitumen toe te passen. (In deze situatie kan ook een open asfaltbeton met gemodificeerde bitumen worden gekozen.) Een buitenlands alternatief -het Franse "Enrobe a Module Elevee"-asfalt met verhoogde stijfheidsmodulus- lijkt voor deze situatie eveneens veelbelovend. De voor- en nadelen van dit materiaal onder Nederlandse gebruikscondities zullen in de nabije toekomst nader worden onderzocht.

6 50mm 50mm 35mm // \\. Ii.//\\ \\~// ~ ~ 175mm ~ #,\\ \\~ //,\\ -~//~ \\~ Q ~ 195 mm ~ # ~- #. 235 mm ~ ~Q\\~II ~~Q\\~II Q ~ 250 mm ~&~ cp. () ~o gg'to~ R 200 mm 300 mm Hiernaast zijn schematisch enkele voorbeelden van mogelijke asfaltconstructies voor zwaarbelaste verhardingen weergegeven. Opgemerkt moet worden dat. zeker bij zwaarbelaste wegconstructies, het draagvermogen van de aardebaan zorgvuldig in beschouwing moet worden genomen. Bij slecht gegradeerd zand (uniforme korrelafmeting) met een slechte korrelvorm (rand - bijvoorbeeld zeezand) dient te worden gerekend met een E-modulus van 50 MPa; in geval van beter gegradeerd zand met een hoekige korrelvorm kan een E-modulus van 100 MPa worden aangehouden. 20mm,,\\ 'ill- II,\\ -~,,~?- Q' ~\ ~ //. ~ II 35 mm.q.. ~.'iii'[.ii. 160 mm I \\" ~ _ ~ " ~?- Q.' !.,\\\\~,,~ 210 mm? = Q ~ ~ Q ~ 11 ~ II -::;. Zwaarbelaste kruispunten binnen en buiten de bebouwde kom (veelstilstaandloptrekkend, veel wringendlafslaand verkeer) 35 mm 50mm 130 mm _-. -"""-- ;"\\ \\~ I A '?' ~ :-\\~ Q ~ : mm 50mm 130 mm _ Combinatiedeklaag ZOAB 0/16 ZOAB dubbellaags _ SMA 0/11 type 1 _ SMAO/8 SMAO/6 DABO/8 35 m m ~""IlIII'"?- Q' 160 mm ~ ~ // ~ 11 ==:~\\" ~~ DAB 0/11 STAB 0/22 OAB 0/22 Asfaltg ran u laatcement Menggranulaat Betongranulaat Hoog ove nsla kken/fosforsla kke n Zandcement Zandbed

7 a. Autosnelwegen met 4000 tot circa 8000 sal,ookidag/maatgevende rijstrook ("Iage" verkeersklasse 4) Deklaag: Dicht asfaltbeton 0/16 vk 4, zeer open asfaltbeton 0/16, steenmastiekasfalt 0/11 type 1. Voor steenmastiekasfalt is toepassing van bitumen 45/60 aan te bevelen. Tussenlaag: Bij zeer open asfaltbeton niet gewenst, voor de overige constructief niet nodig. Eventueel: open asfaltbeton 0/22 vk 4. Onderlaag: Steenslagasfaltbeton 0/22 verkeersklasse 4. b. Autosnelwegen met meer dan 8000 sal'ookn/dag/maatgevende rijstrook ("hoge" verkeersklasse 4) Deklaag: Dicht asfaltbeton 0/16 vk 4, zeer open asfaltbeton 0/16, steenmastiekasfalt 0/11 type 1. DAB: met steenslag B en middelsoort vulstof; eventueel ook gemodificeerde bitumen. ZOAB: met steenslag B en bitumen 45/60. SMA: met bitumen 45/60 of gemodificeerde bitumen. Tussenlaag: Bij ZOAB ongewenst, voor de overige constructief niet nodig. Eventueel OAB 0/22, in bijzondere situaties met gemodificeerde bitumen. Onderlaag: Steenslagasfaltbeton 0/22 verkeersklasse 5. Deklaag: Matig zwaar belast: Dicht asfaltbeton 0/16 vk 4, zeer open asfaltbeton 0/16, steenmastiekasfalt 0/11 type 1, steenmastiekasfalt 0/8. ZOAB kan worden toegepast indien de omgeving en de verkeerssituatie dat toelaten. Voor SMA is gebruik van bitumen 45/60 aan te bevelen. Zeer zwaar belast: Voor DAB bij voorkeur steenslag B. Eventueel ook gemodificeerde bitumen. SMA 0/11 type 1 met bitumen gemodificeerde bitumen. 45/60 of Tussenlaag: In het algemeen niet nodig. In bijzondere situaties eventueel open asfaltbeton 0/22 met gemodificeerde bitumen. Onderlaag: Steenslagasfaltbeton 0/22 verkeersklasse 4 of 5. Deklaag: Matig zwaar belast: Dicht asfaltbeton 0/11 vk 4, steenmastiekasfalt 0/6, steenmastiekasfalt 0/8, tweelaagse ZOAB-constructie. DAB: in bijzondere situaties gemodificeerde bitumen (voor DAB zal er al snel van een "bijzon<;jere situatie" sprake zijn!). Bij toepassing gemodificeerde bitumen: laagdikte 40 mm. ZOAB: de bovenlaag ZOAB 0/8 moet gemodificeerde bitumen bevatten. Zeer zwaar belast: Dicht asfaltbeton 0/16 vk 4, steenmastiekasfalt 0/6, steenmastiekasfalt 0/11 type 2, tweelaagse ZOAB-constructie. DAB: met steenslag B, gemodificeerde bitumen. Laagdikte 50 mm. SMA: met gemodificeerde bitumen. ZOAB: de bovenlaag ZOAB 0/8 moet gemodificeerde bitumen bevatten. Tussenlaag: In het algemeen niet nodig (eventueel nuttig in verband met de gewenste vlakheid; dan OAB 0/22 vk 5, OAB 0/16 type 2 vk 5). Voor bijzondere situaties: open asfaltbeton 0/22 of 0/16 type 2 verkeersklasse 4 of 5 met gemodificeerde bitumen. Onderlaag: Steenslagasfaltbeton 0/22 verkeersklasse 4 of 5. e. Zwaarbelaste kruispunten binnen en buiten de bebouwde kom, opstelstroken, rotondes etcetera (veel stilstaand/optrekkend verkeer, veel wringend/afslaand verkeer) Deklaag: Combinatiedeklaag: ZOAB gepenetreerd met Matig zwaar belaste situaties: kunststof-cement-slurry. Dicht asfaltbeton 0/11 vk 4, steenmastiekasfalt 0/6, steenmastiekasfalt 0/11 type 1. DAB: met steens lag B. SMA: met bitumen 45/60. Zeer zwaar belaste situaties: Dicht asfaltbeton 0/11 vk 4, steenmastiekasfalt 0/8, steenmastiekasfalt 0/11 type 2, combinatie-deklaag. DAB: met steenslag B, gemodificeerde bitumen. SMA: met bitumen 45/60 of gemodificeerde bitumen. Tussenlaag: In verband met de vereiste hechting/overdracht schuifkrachten in het algemeen aan te bevelen: open asfaltbeton 0/16 type 2, open asfaltbeton 0/22, verkeersklasse 5. Bij zeer zwaar belaste situaties: met gemodificeerde bitumen. Onderlaag: Steenslagasfaltbeton 0/22, verkeersklasse 5.

8 De bestaande wegen zijn vaak niet ontworpen voor de huidige verkeersbelastingen. Met name kan het in toenemende mate v66rkomen van overbeladen vrachtauto's en de sterke groei van het aandeel super-single banden op wegen die daarop niet zijn ontworpen lei den tot onvoorziene spoorvorm ing. Indien bij groot onderhoud een keuze wordt gemaakt uit de beschreven mengselalternatieven zullen vroegtijdige problemen achterwege blijven. Wel dient met een aantal specifieke aspecten rekening te worden gehouden: *Voordat tot uitvoering van groot onderhoud wordt overgegaan, dient via onderzoek de kwaliteit van de bestaande verharding goed in beeld te worden gebracht. Oat geldt zowel voor het draagvermogen van de constructie als voor de kwaliteit van het aanwezige asfalt. * Bij de uitvoering van groot onderhoud (overlaging/vervanging van de deklaag) dient te worden vermeden dat oude (al enigszins vervormde) lagen in de qua vervormingsgedrag meest kritische zone terechtkomen ( mm onder het oppervlak). Indien vervormingsgevoelige materialen in deze zone terechtkomen dienen ze te worden verwijderd. * Bij overlaging is de vereiste beperking van de variatie in de aan te brengen laagdikte aan de orde: "profileer-deklagen" zijn zeker voor zwaarbelaste verhardingen uit den boze, ook voor ZOAB dient de onderliggende laag voldoende vlak te zijn. * Het te snel openstellen van nog niet voldoende afgekoeld asfalt voor (zwaar) verkeer kan premature spoorvorming veroorzaken. Daarbij komt nog het risico van een onvoldoende stroefheid. In het algemeen kan worden gesteld dat asfaltconstructies snel, relatief eenvoudig en met zeer beperkte verkeershinder kunnen worden onderhouden.

9 am tot een afgewogen keuze voor een bepaalde constructievariant voor zwaarbelaste verhardingen te komen zijn ten minste de volgende stappen nodig: NIEUWBOUW * Meet het draagvermogen van de ondergrond; * Schat de toekomstige verkeersbelasting in: - het aantal voertuigen; - de samenstelling van het voertuigpark: grootte aslasten, as- en bandconfiguraties; - de toe te passen correctiefactoren. * Schat de relatieve aard van de verkeersbelasting aan de hand van vergelijking met andere situaties: niet-zwaarbelast, matig zwaarbelast, zeer zwaarbelast; * Dimensioneer de constructie met structurele ontwerpmethodes en/of rekenprogramma's; * Bepaal alternatieven voor de constructie-opbouw en de kosten daarvan; * Leg de toe te passen asfaltmengsels/laagdiktes vast. ONDERHOUD EN RECONSTRUCTIE * Meet het draagvermogen van de bestaande constructie (deflectiemetingen); * Onderzoek de kwaliteit van de aanwezige materialen (aile asfaltlagen); * Analyseer het schadebeeld en de historie van de aanwezige constructie (zie de VBW-Uitgave "Handleiding Asfaltverhardingen "); * Bepaal de te vervangen asfaltdikte; * Bepaal de verkeersbelasting aan de hand van: - het aantal voertuigen; - de samenstelling van het voertuigpark: grootte aslasten, as- en bandconfiguraties; - de toe te passen correctiefactoren; - de te verwachten ontwikkeling voor de komende perioden. * Bepaal de relatieve zwaarte van de verkeersbelasti ng; * Dimensioneer de constructie met structurele ontwerpmethodes/rekenprogramma's; * Bepaal alternatieven voor de constructie-opbouw en de kosten daarvan; * Leg de toe te passen asfaltmengsels/laagdiktes vast. Let wel: de uiteindelijke keuze voor een constructie-opbouw zal sterk worden bepaald door de specifieke situatie. Voor elk individueel project zullen eigen randvoorwaarden meespelen zoals de plaatselijke verkeerssituatie, de doelstellingen met betrekking tot toegankelijkheid en doorstroming van het verkeer, beschikbare financie- Ie middelen etcetera. De hier gegeven stappen dienen te worden gezien als een minimum-pakket om te komen tot een technisch verantwoord constructie-ontwerp.

10 Voor het dimensioneren van verbredingsconstructies zijn geen aparte ontwerpmethoden nodig. De methoden die voor nieuwbouw worden gebruikt zijn ook in deze situatie goed toepasbaar. Wel zal op de verbreding vaak de zwaarstbelaste rijstrook worden gelegd. Adequaat ontwerp, mengselkeuze en uitvoering zijn daarom des te meer vereist!. Bij het ontwerp en de uitvoering van verbredingsconstructies doet zich een aantal specifieke technische problemen voor. * Vaak zal bij het verbreden van een weg ook het weglichaam moeten worden verbreed c.q. wordt er een geheel nieuw weglichaam aangelegd. Dan is, zeker op een slecht draagkrachtige ondergrond, het zettingsgedrag van het nieuwe gedeelte (en de invloed van het nieuwe gedeelte op de stabiliteit van het bestaande weglichaam) in het algemeen bepalend voor het gedrag van de constructie. Het geotechnisch ontwerp verdient daarom veel aandacht. In de praktijk blijken technieken om zettingen volledig te voorkomen meestal te kostbaar en wordt beperkte zetting geaccepteerd. Dit is niet bezwaarlijk mits deze zettingen niet tot schade diep in de constructie leiden: dergelijke schade is niet eenvoudig (zonder belangrijke verkeershinder) te repareren. Beperkte zettingen aan het oppervlak kunnen met asfalt eenvoudig en snel worden gerepareerd. * Bij het verbreden van een weg komt de rechter rijstrook (de zwaarstbelaste rijstrook!) in sommige gevallen te liggen op de bestaande verharding (bijvoorbeeld op de oude vluchtstrook). De kwaliteit van het aanwezige asfalt dient voldoende te zijn om deze belasting zonder schade te kunnen verdragen. Met name geldt dat voor het draagvermogen en de vervormingsweerstand van het oude asfalt. Meestal zal dit niet zijn afgestemd op het gebruik als zwaarstbelaste rijstrook! Volledige reconstructie is dan vereist. * Bij aanleg van een geheel nieuwe verbredingsconstructie tegen de bestaande verharding aan moet de opbouw van de verbreding qua aard van de materialen bij voorkeur gelijkwaardig zijn aan die van de bestaande verharding teneinde op zijn minst een gelijk draagvermogen te leveren. De nieuwe verharding moet via een verspringende lasconstructie met de bestaande verharding worden verbonden. De bovenste las moet zodanig worden gesitueerd, dat deze buiten de invloedssfeer van het rijspoor ligt.

11 leder werk is uniek voor wat betreft uitvoeringsomstandigheden en verkeerssituaties. Daarom kan alleen een kostenvergelijking voor een concreet project leiden tot een realistische vaststelling van de kosten van een bepaalde variant. Dit geldt al voor "norma- Ie" wegen; voor de uitvoering van wegverbredingen (met zijn specifieke faseringsomstandigheden) zal dit nog sterker spelen. Wanneer aile relevante kosten (ook inclusief de bijkomende kosten) in de beschouwingen worden betrokken blijken asfaltverhardingen veelal het meest aantrekkelijk te zijn. De meerkosten van de diverse verbeterde asfaltvarianten blijken ten opzichte van de traditionele ontwerpen in het algemeen snel rendabel. Uiteraard zijn de technische geschiktheid van een verhardingsontwerp voor het beoogde doel en de uitvoerbaarheid daarvan doorslaggevend bij de keuze van een constructie-opbouw. Maar indien alternatieve oplossingen mogelijk zijn vormen de kosten van de diverse varianten een belangrijk keuzecriterium. Het vaststellen van de feitelijke kosten van een bepaalde constructie-variant in algemene zin is een zeer gecompliceerde zaak. Voor een objectieve bepaling dienen namelijk niet alleen de zuivere materiaalkosten in rekening te worden gebracht, maar ook de bijkomende kosten als: * uitvoeringskosten; * kosten van additionele werkzaamheden (aansluiting op bestaande verhardingen en kunstwerken, overgangsconstructies bij kunstwerken etcetera); * kosten van de fasering van de werkzaamheden (verleggen rijstroken etcetera); * kosten van besteksvoorbereiding en directievoering; * kosten van hergebruik dan wel verwijdering van vrijkomende materialen; * onderhoudskosten tijdens gebruik; * kosten van de weggebruiker tijdens aanleg en onderhoud Ontwerplevensduur v66r overlaging ijaren) Filekosten Kosten onderhoud Asfaltconstructies bestand tegen zware belastingen

12 Voor het ontwerpen van asfaltmengsels en -verhardingsconstructies is door VBW-Asfalt het "Handboek Asfaltverhardingen" samengesteld. Een handboek dat al door vele wegbeheerders, advies- en ingenieursburea us wordt gebruikt en op een eenvoudige manier de gebruiker in staat stelt om voor de verschillende omstandigheden en toepassingen de juiste asfaltconstructies te kunnen bepalen. Ook het eindrapport van de werkgroep "Asfaltconstructies voor Zwaarbelaste verhardingen en Wegverbredingen", opgesteld door deskundigen van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat. Benelux Bitume en VBW-Asfalt is verkrijgbaar bij VBW- Asfalt te Breukelen. Het bureau en de leden van VBW-Asfalt informeren u graag over de mogelijkheden en toepassing van asfalt in uw specifieke situatie. Ook uw vragen over milieu-aspecten, gebruik en hergebruik van materialen, veiligheid, kwaliteitsborging en garantie zijn van harte welkom. De Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt (VBW-Asfalt) is een organisatie van asfaltproducerende en -verwerkende bedrijven in Nederland. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de toepassing van asfalt, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit wordt nagestreefd. ~I"B"" ~ A.SFA.LT VBW-Asfalt Postbus 68, 3620 AB Breukelen Telefoon Fax ~ E '"

In hoofdstuk 2 zijn de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft tot slot de verhardingsconstructies.

In hoofdstuk 2 zijn de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft tot slot de verhardingsconstructies. Afbeelding 1.1. Toekomstige situatie In een rode lijn is de vrijliggende busbaan weergegeven. De gele lijn geeft de Tidal Flow halte weer. Het opstelvak en de extra rijstrook op de N247 zijn in groen weergegeven.

Nadere informatie

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Ing. Jan Willem Venendaal BAM Wegen bv Rémy van den Beemt BAM Wegen bv Samenvatting Steenmastiekasfalt ontleent zijn duurzaamheid aan het hoge mastiekgehalte

Nadere informatie

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite:

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite: Wegen, opritten, parkings in asfalt Op volgende pagina een korte samenvatting vanwege het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw aangaande de soorten asfalt, de samenstelling van asfaltverhardingen, de verwerking

Nadere informatie

Inhoud Introductie EOS Edelsplit eigenschappen Historie EOS Edelsplit Onderzoek Huidige Toepassingen Voordelen Provincie Overijssel Dia 2

Inhoud Introductie EOS Edelsplit eigenschappen Historie EOS Edelsplit Onderzoek Huidige Toepassingen Voordelen Provincie Overijssel Dia 2 Electro Ovenslakken (EOS) Ervaringen en toepassingen in Nederland Jos Put Inhoud Introductie EOS Edelsplit eigenschappen Historie EOS Edelsplit Onderzoek Huidige Toepassingen Voordelen Dia 2 JP Infra Advies

Nadere informatie

TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008

TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008 TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 200 Als gevolg van een wettelijke maatregel is de Europese Construction Products Directive CPD (Richtlijn Bouwproducten) van kracht in Nederland.

Nadere informatie

Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal)

Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal) IR-N-05.023 Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal) 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze leidraad is bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers

Nadere informatie

Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete

Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Recente evolutie in de standaardbestekken Asfaltbeton volgens de fundamentele methode: Minder eisen op de materialen,

Nadere informatie

Asfalt voor zwaar belaste verhardingen. Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium

Asfalt voor zwaar belaste verhardingen. Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium Asfalt voor zwaar belaste verhardingen Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium Asfalt voor zwaar belaste verhardingen Inleiding Soorten spoorvorming in asfalt Oplossingen voor KWS-verhardingen

Nadere informatie

Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen

Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Actualisering juli 2010 Vastgestelde tekst uitgave 11 november 2010 CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Nadere informatie

STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN

STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN JAN STIGTER KOAC-NPC TECHNOLOGENDAGEN 2014 2014 1 ONDERWERPEN Wijziging hoofdstuknummer in 81.2 Diverse kleine tekstuele wijzigingen Wijzigingen

Nadere informatie

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken Handleiding Kostentool Stille Wegdekken 1 Inleiding De kostentool Stille Wegdekken is bedoeld voor wegbeheerders om snel een indicatie te krijgen wat de toepassing van stille wegdekken voor financiële

Nadere informatie

10 jaar Monitoring A12 Meten en monitoren

10 jaar Monitoring A12 Meten en monitoren 10 jaar Monitoring A12 Meten en monitoren R.J. Dekkers KOAC NPC ir. D. van der Ven KOAC NPC Samenvatting Op het gedeelte van de zwaarbelaste rijksweg A12, gelegen tussen Lunetten en Bunnik, zijn van 1997

Nadere informatie

Euromax een extreem zwaarbelaste verharding. Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv

Euromax een extreem zwaarbelaste verharding. Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv Euromax een extreem zwaarbelaste verharding Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv Overzicht presentatie inleiding type contract / eisen verkeersbelasting ontwerp verhardingsconstructies uitvoering kwaliteitsbeoordeling

Nadere informatie

Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC

Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC Stille wegdekken: de praktijkervaringen van de afgelopen 10 jaar Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC Stil wegdek en actieplannen: 21 februari 2008 1 Inhoud Overzicht van wegdektypen Wat kun je wel en niet

Nadere informatie

Zijn stille wegdekken duur?

Zijn stille wegdekken duur? Zijn stille wegdekken duur? Ir. Jan Hooghwerff (M+P raadgevende ingenieurs bv) Samenvatting Onderzocht is wat de meerkosten van een aantal stille wegdekken zijn voor verschillende toepassingsgebieden.

Nadere informatie

Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen. Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC

Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen. Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC Keuzes Wel / niet geluidsarm wegdek? Hoeveel geluidreductie? Welk geluidsarm wegdek? Hoe/wanneer aanleg?

Nadere informatie

Afwegingsmodel Wegen (AMW)

Afwegingsmodel Wegen (AMW) Afwegingsmodel Wegen (AMW) Steef van Hartskamp Provincie NoordBrabant 2 juni 2010 Waarom een afwegingsmodel? In t verleden nauwelijks afweging Asfalt of bij K+L elementen Enkele wegbeheerders cementbeton

Nadere informatie

W-DWW-98034. Toepassing van een op volumetrie gebaseerde mengselontwerpmethode. Jan Voskuilen 1 en Gerrit Westera 2

W-DWW-98034. Toepassing van een op volumetrie gebaseerde mengselontwerpmethode. Jan Voskuilen 1 en Gerrit Westera 2 W-DWW-98034 Toepassing van een op volumetrie gebaseerde mengselontwerpmethode. Jan Voskuilen 1 en Gerrit Westera 2 ' Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Rijkswaterstaat Postbus 5044, 2600 GA Delft 1 KOAC WMD,

Nadere informatie

OPPERVLAKBEHANDELINGEN OP BRUGGEN EN VIADUCTEN

OPPERVLAKBEHANDELINGEN OP BRUGGEN EN VIADUCTEN OPPERVLAKBEHANDELINGEN OP BRUGGEN VERBETEREN EN ONDERHOUDEN VAN - WEGVERHARDINGEN - INDUSTRIE- EN BEDRIJFSVLOEREN - VLIEGVELDVERHARDINGEN - cds-bouwbeschermingsproducten Elk brugdektype een eigen toplaag

Nadere informatie

Perpetual Asphalt Pavement

Perpetual Asphalt Pavement Perpetual Asphalt Pavement Frits Stas VBW-Asfalt Deze sheets worden u aangeboden door RABC www.bestekkennis.nl In samenwerking met VBW asfalt Deze sheets zijn vertoont bij de winterlezing 2004-2005 van

Nadere informatie

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer Notitie Aan Van Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Dossier Project AL 08.4803 Kenmerk Datum 25 augustus 2008 Onderwerp Openstelling Randweg/Oude Torenweg

Nadere informatie

LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie

LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie 1 Product 2 Specificaties 3 Bestek 4 Referenties Contact Voor meer informatie: BAM Wegen bv afdeling Technologie & Ontwikkeling, Materieel en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 ASFALTVERHARDINGEN

HOOFDSTUK 7 ASFALTVERHARDINGEN 225 HOOFDSTUK 7 ASFALTVERHARDINGEN 226 7.1 Inleiding: Flexibele verhardingen zijn verhardingen die bestaan uit een asfaltconstructie welke meestal ligt op een fundering van ongebonden materiaal. Soms worden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN van WEGENBOUWMATERIALEN

HOOFDSTUK 4. MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN van WEGENBOUWMATERIALEN 123 HOOFDSTUK 4 MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN van WEGENBOUWMATERIALEN 124 4.1 Inleiding: In de weg- en spoorwegbouw wordt een grote diversiteit aan materialen toegepast zoals: klei zand gebroken ongebonden

Nadere informatie

Vernieuwing CROW publicatie 210

Vernieuwing CROW publicatie 210 Vernieuwing CROW publicatie 210 Technologendagen 2016 Peter van der Bruggen Reden Zeer veel vragen aan CROW over allerlei zaken Niet alles duidelijk beschreven Publicatie bevatte geen duidelijke proefbeschrijvingen

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van eindige elementenanalyses in de wegenbouw

De toegevoegde waarde van eindige elementenanalyses in de wegenbouw De toegevoegde waarde van eindige elementenanalyses in de wegenbouw ir. W.T. van Bijsterveld Ooms Nederland Holding bv dr.ir. A.H. de Bondt Ooms Nederland Holding bv Samenvatting Eindige elementenanalyses

Nadere informatie

Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging.

Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging. Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging. P.M. Kuijper, D. van Vliet, J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Door een aantal

Nadere informatie

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt PenTack Duurzaam 60% Kostenbesparing Snel & efficiënt Milieuvriendelijk Voor alle soorten asfalt Preventief asfaltonderhoud Bewezen oplossingen voor onderhoud van asfaltverhardingen Bitumen aan de oppervlakte

Nadere informatie

Parallelsessie 6. Fietspaden. Fietspaden vanuit de gebruiker Afweegmodel Fietspaden Van A naar F, van inspiratie naar ontwerp

Parallelsessie 6. Fietspaden. Fietspaden vanuit de gebruiker Afweegmodel Fietspaden Van A naar F, van inspiratie naar ontwerp Parallelsessie 6 Fietspaden Fietspaden Fietspaden vanuit de gebruiker Afweegmodel Fietspaden Van A naar F, van inspiratie naar ontwerp Sessievoorzitter: Paul van Weenen, Provincie Utrecht Tijd voor vragen?

Nadere informatie

Keuze van asfaltmengsels en bindmiddelen Keuze en gebruik van materialen Kwaliteitscontrole Koolwaterstofproducten

Keuze van asfaltmengsels en bindmiddelen Keuze en gebruik van materialen Kwaliteitscontrole Koolwaterstofproducten Dienstorder MOW/AWV/2017/4 d.d. 24 mei 2017 Titel: Voorgesteld door: Informatiefolder: Doelgroep: Verspreiding: Vervangt dienstorder: Keuze van asfaltmengsels en bindmiddelen Commissie Kwaliteit Bitumineuze

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEDEN VAN ASFALT

DE MOGELIJKHEDEN VAN ASFALT Asfalt Portfolio DE MOGELIJKHEDEN VAN ASFALT Dagelijks maken we miljoenen weggebruikers gelukkig. Hoe? Door de vernieuwing van infrastructuur waarbij zorg voor de omgeving en een optimale en veilige doorstroom

Nadere informatie

De doos van Pandora (wat is er loos met de zwarte doos) Dick van Vliet R.A.J. Bos Royal Haskoning

De doos van Pandora (wat is er loos met de zwarte doos) Dick van Vliet R.A.J. Bos Royal Haskoning De doos van Pandora (wat is er loos met de zwarte doos) Dick van Vliet R.A.J. Bos Royal Haskoning Programma van de doos 1. Mythologische verklaring 2. Eerst hulp bij de overgang (EHBO); De Asfalt Converter

Nadere informatie

Oppervlakbehandeling. Effectief asfaltonderhoud. Duurzaam. Snel en efficiënt. Veilig. Voordelig. Voor vrijwel elk asfalt

Oppervlakbehandeling. Effectief asfaltonderhoud. Duurzaam. Snel en efficiënt. Veilig. Voordelig. Voor vrijwel elk asfalt Oppervlakbehandeling Duurzaam Snel en efficiënt Veilig Voordelig Voor vrijwel elk asfalt Effectief asfaltonderhoud Producten en technieken die voldoen aan de eisen van nu Een is een voordelige manier om

Nadere informatie

Samenvatting. Stille wegdekken: wat is er te koop?

Samenvatting. Stille wegdekken: wat is er te koop? 1/7 toepassing, beleid, kosten en baten ing. Ronald van Loon ir. Jan Hooghwerff M+P - raadgevende ingenieurs RonaldVanLoon@mp.nl Postbus 2094, 5260 CB VUGHT tel: 073-6589050 Samenvatting In de afgelopen

Nadere informatie

Enkelvoudige stalen voegovergangsconstructies in nieuwe kunstwerken

Enkelvoudige stalen voegovergangsconstructies in nieuwe kunstwerken Enkelvoudige stalen voegovergangsconstructies in nieuwe kunstwerken 17 juni 2015 Dirk Andeweg (Brabotech) Klaus Ueckert (Maurer Söhne) Frank van Beek (Rijkswaterstaat GPO) Arno Leegwater (Smits Neuchâtel

Nadere informatie

Spoorvorming op het spoor?

Spoorvorming op het spoor? Spoorvorming op het spoor? Dr. Ir. S. Erkens RWS-DVS Dr.E.D. Schoen TNO Industrie en Techniek Universiteit van Antwerpen Dr. P.C. Hopman KOAC-NPC Samenvatting Om na te gaan of toepassing van de functionele

Nadere informatie

Containerterreinen, de (on)mogelijkheden van dimensioneringsmodellen

Containerterreinen, de (on)mogelijkheden van dimensioneringsmodellen Containerterreinen, de (on)mogelijkheden van dimensioneringsmodellen Ir. W.F. Stas Grontmij R. Gravesteijn Grontmij Samenvatting In deze bijdrage wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden van dimensioneringsmodellen

Nadere informatie

Een weloverwogen fietspad is van beton

Een weloverwogen fietspad is van beton Duurzaam bouwen met beton Referentieprojecten infrastructuur Een weloverwogen fietspad is van beton Het AfwegingsModel Wegen (AMW) voor verhardingsconstructies, ontwikkeld door CROW, kan door alle disciplines

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium--

Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium-- Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium-- CROW-publicatie 210: 2014 Ir. Nico van den Berg Februari 2014 Wat betekent de nieuwe publicatie voor het adviesbureau en laboratorium?

Nadere informatie

Berekening wegverkeerslawaai Standaard Rekenmethode I - Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012

Berekening wegverkeerslawaai Standaard Rekenmethode I - Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 Berekening wegverkeerslawaai Standaard Rekenmethode I - Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 licentiehouder: gemeente Kampen Projectnummer Project Initialen Datum Beoordelingspunt Weg Woningen Beltweg

Nadere informatie

Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen. Dienst Grote Projecten en Onderhoud, september 2013

Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen. Dienst Grote Projecten en Onderhoud, september 2013 Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen Dienst Grote Projecten en Onderhoud, september 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Toepassingsgebied 5 2 Begripsbepalingen 5 2.1 Asfaltverhardingen 5 2.2 Ontwerpperiode

Nadere informatie

Inhoud. 3 Aigemeen. 6 Waar is asfalt geschikt? 10 Voorbereiding. 11 Advies. 12 Vraag naar een vergunning. 13 Offerte. 14 Contract.

Inhoud. 3 Aigemeen. 6 Waar is asfalt geschikt? 10 Voorbereiding. 11 Advies. 12 Vraag naar een vergunning. 13 Offerte. 14 Contract. 5 alt Inhoud 3 Aigemeen Waarom asfait? Wat is asfalt? Hoe wordt asfait gemaakt? 6 Waar is asfalt geschikt? Bedrijfsvoering Plaatselijke omstandigheden 10 Voorbereiding 11 Advies 12 Vraag naar een vergunning

Nadere informatie

-markering asfalt en Europese asfaltnormen

-markering asfalt en Europese asfaltnormen Asfaltontwikkelingen, Infratech -markering asfalt en Europese asfaltnormen Wim Rollfs of Roelofs, Wegbouwkundig adviseur, Materiaaldienst (DIVV), gemeente Amsterdam Asfaltontwikkelingen 1 -markering asfalt

Nadere informatie

RAW1040 Bladnr. 1 van 5 Afdrukdatum:

RAW1040 Bladnr. 1 van 5 Afdrukdatum: RAW1040 Bladnr. 1 van 5 CATALOGUS HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 101010 312111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton V Totaal 9 Asfalt AC 6 surf wit met Reflexing White. 9.... Mengseleigenschappen:

Nadere informatie

STRADA: herontwerptool voor de toekomst!

STRADA: herontwerptool voor de toekomst! STRADA: herontwerptool voor de toekomst! Marc Eijbersen CROW Christ van Gurp KOAC NPC Michiel Pouwels CROW namens CROW-werkgroep STRADA Samenvatting De CROW-werkgroep STRADA (STRucturele Analyse Deflectiemetingen

Nadere informatie

Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts

Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts Wim van Keulen Carlo Schoonebeek provincie Noord-Holland Multatulistraat 5 Houtplein 33 5251 WV Vlijmen 2012 DE Haarlem 073-5114942 023-5143973

Nadere informatie

Overlaging betonverhardingen met dunne asfaltlagen aanbesteed als DC contract

Overlaging betonverhardingen met dunne asfaltlagen aanbesteed als DC contract Overlaging betonverhardingen met dunne asfaltlagen aanbesteed als DC contract Patrick van der Meer RWS-ON Harrie van den Top RWS-ON Fedde Tolman KOAC NPC Frank Bijleveld KOAC NPC Samenvatting Dunne asfaltoverlaging

Nadere informatie

Aanpassingen in RAW-deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen

Aanpassingen in RAW-deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen WGA-document - 2625-139-02 RAW-systematiek Standaard RAW Bepalingen 2010 Aanpassingen in RAW-deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Versie van 15-06-2012 Consultatiedocument Consultatiedocument RAW-deelhoofdstuk

Nadere informatie

Hergebruik van asfalt

Hergebruik van asfalt Hergebruik van asfalt Ervaringen Jan Voskuilen Senior adviseur verhardingen afd. GPO Inhoud Inleiding, begrippen en historie Hoeveel hergebruik mag? Uitgevoerde onderzoeken Mechanische karakterisering

Nadere informatie

Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen

Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen Benelux Bitumen Day - March 25 th, 2014 Dr. Nathalie Piérard Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Context In stedelijke gebieden

Nadere informatie

CHW Korte toelichting Colleges Asfalt (10 paginas)

CHW Korte toelichting Colleges Asfalt (10 paginas) CHW Korte toelichting Colleges Asfalt (10 paginas) Literatuur http://www.vbk.citg.tudelft.nl Road Engineering Lectures Lecture notes College Windesheim (notes from Molenaar and Houben) Lecture Notes CT3041

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Verantwoording. Voorwoord. Mechanica van de verharding. Mechanica van mengsels. Mengselontwerpmethoden

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Verantwoording. Voorwoord. Mechanica van de verharding. Mechanica van mengsels. Mengselontwerpmethoden Inhoudsopgave Inhoudsopgave Verantwoording Voorwoord Module 1: De piramiden Module 2: Mengselopbouw Module 3: Mechanica van de verharding Module 4: Mechanica van mengsels Module 5: Mengselontwerpmethoden

Nadere informatie

Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025. Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013.

Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025. Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013. Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025 Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013. 1. Inleiding. Adequaat onderhoud van de wegen is een taak van de gemeente. Goed onderhouden wegen zijn comfortabel te gebruiken

Nadere informatie

Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid

Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid 1 Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid Probleem Losliggende stenen, vervuild, dichtgeslibd en niet meer doorlatend 2 Drainvoeg wat is het? waterdoorlatende infiltratievoeg

Nadere informatie

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste MEMO Mogelijkheden bermverharding 14 januari 2013 Arthur Ernste Inleiding In totaal zijn er drie typen bermverharding te onderscheiden. In de eerste plaats is er het aanvullen van bermen met ongebonden

Nadere informatie

Advies. Advies verhardingskeuze fietspad (asfalt - beton) Vraagstelling. Advies

Advies. Advies verhardingskeuze fietspad (asfalt - beton) Vraagstelling. Advies Advies nummer 02 aan Bart Kramer van Manfred Vriezekolk datum 21 februari 2011 project Herinrichting Ceintuurbaan projectnummer 237426 betreft Advies verhardingskeuze fietspad (asfalt beton) Advies verhardingskeuze

Nadere informatie

Wegen met lange levensduur

Wegen met lange levensduur Water bergen in de weg, hoe kan dat? Waterberging in de weg met het Aquaflow systeem is voor waterberging en voor waterzuivering een goede optie. Is dat civiel technisch ook zo? Ja, want Aquaflow is uitgebreid

Nadere informatie

Vandolith G als wegfunderingsmateriaal

Vandolith G als wegfunderingsmateriaal e110314401 Vandolith G als wegfunderingsmateriaal KOAC NPC Instituut voor materiaal- en wegbouwkundig onderzoek B.V. KvK Apeldoorn 08116066 BTW NL812515900.B.01 NL-Apeldoorn, Groningen, Nieuwegein, Vught

Nadere informatie

Risico s D&C, aannemerservaringen

Risico s D&C, aannemerservaringen Risico s D&C, aannemerservaringen Robbert Naus, Dura Vermeer Asfaltontwikkelingen 1 Inhoud Inleiding risicoanalyse Uniforme methodiek Ervaringen Conclusies en aanbevelingen Asfaltontwikkelingen 2 Inleiding

Nadere informatie

Innovatie in de wegenbouw werken aan marktwerking

Innovatie in de wegenbouw werken aan marktwerking Innovatie in de wegenbouw werken aan marktwerking J.M.M. Molenaar INTRON BV Samenvatting Volgens een studie uitgevoerd door EIM is de wegenbouwsector als het om innovatie gaat een zwak presterende sector.

Nadere informatie

Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef

Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef J.M. Hartjes Breijn BV, Wegbouwkunde J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Sinds 1998 wordt de RSAT

Nadere informatie

Toepassing stil asfalt gemeente Amersfoort

Toepassing stil asfalt gemeente Amersfoort Toepassing stil asfalt gemeente Amersfoort L. Dijkstra Royal HaskoningDHV E. Roelofsen Gemeente Amersfoort Samenvatting De gemeente Amersfoort past geluidsreducerend asfalt (ook wel stil asfalt genoemd)

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit stille wegdekken

Kosteneffectiviteit stille wegdekken M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Kosteneffectiviteit stille wegdekken Een must voor geluidbeleid ir. Jan Hooghwerff ing. Ronald van Loon M+P - raadgevende

Nadere informatie

Gebr. van Kessel. Speciale Technieken en Producten. Projectomschrijving Geluidsarme en duurzame voegovergangen: KLK BITUVOEG

Gebr. van Kessel. Speciale Technieken en Producten. Projectomschrijving Geluidsarme en duurzame voegovergangen: KLK BITUVOEG 1 Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten Projectomschrijving Geluidsarme en duurzame voegovergangen: KLK BITUVOEG 2 Colofon Auteur Verificatie Autorisatie HH Project KLK Bituvoeg Datum 8 november

Nadere informatie

Esha Infra Solutions. De totaaloplossing voor weg- en waterbouw. Aanleg. Onderhoud. Afdichting. Duurzaam. Innovatie

Esha Infra Solutions. De totaaloplossing voor weg- en waterbouw. Aanleg. Onderhoud. Afdichting. Duurzaam. Innovatie Esha Infra Solutions Aanleg Onderhoud Afdichting Duurzaam Innovatie De totaaloplossing voor weg- en waterbouw Innovatie in wegen waterbouw Esha Infra Solutions biedt een totaalpakket van producten en diensten

Nadere informatie

Schuimbitumenstabilisatie. Frits Stas Technologendagen, Vught 10 maart 2016

Schuimbitumenstabilisatie. Frits Stas Technologendagen, Vught 10 maart 2016 Schuimbitumenstabilisatie Frits Stas Technologendagen, Vught 10 maart 2016 Schuimbitumen - sproeiers (nozzles), water + lucht (5 bar) samen met hete bitumen (180 C) - ontstaan dampexplosie schuimen bitumen

Nadere informatie

BESTEKSEISEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE ASFALTDEKLAGEN

BESTEKSEISEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE ASFALTDEKLAGEN Postbus 1 Tel 0229 547700 1633 ZG Avenhorn Fax 0229 547701 www.ooms.nl/onderzoek Research & Development publicatie Evert de Jong Gerbert van Bochove Rudi Dekkers Hans Schottert Rardy Schunselaar BESTEKSEISEN

Nadere informatie

Asfalt Onderhoudstechnieken. voorkomen is beter dan genezen

Asfalt Onderhoudstechnieken. voorkomen is beter dan genezen Asfalt Onderhoudstechnieken voorkomen is beter dan genezen Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt Huize Vredenoord Straatweg 68 3621 BR Breukelen Correspondentie: Postbus 68 3620 AB Breukelen

Nadere informatie

Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt. Postbus 68 3620 AB Breukelen. Bezoekadres: Straatweg 68 3621 BR Breukelen

Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt. Postbus 68 3620 AB Breukelen. Bezoekadres: Straatweg 68 3621 BR Breukelen Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt Postbus 68 3620 AB Breukelen Bezoekadres: Straatweg 68 3621 BR Breukelen T (0346) 26 26 44 F (0346) 26 35 05 E info@vbwasfalt.nl I www.vbwasfalt.org Inhoud

Nadere informatie

Aanvangstroefheid en andere aspecten van duurzamere ZOAB

Aanvangstroefheid en andere aspecten van duurzamere ZOAB Aanvangstroefheid en andere aspecten van duurzamere ZOAB M.S. Sule J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde Samenvatting In eerder onderzoek zijn ZOAB 0/16 proefvakken aangelegd

Nadere informatie

Richtlijn. Tweelaags ZOAB

Richtlijn. Tweelaags ZOAB Richtlijn Tweelaags ZOAB 2012 Bouwend Nederland Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) Zilverstraat 69 2718 RP Zoetermeer Correspondentie: Postbus 340 2700 AH Zoetermeer T 079-3252225 F 079-3252295 E vbw@bouwendnederland.nl

Nadere informatie

vloerrenovatie figuur 1: een vloer waarbij het draagvermogen wordt vergroot door het toepassen van extra palen en lijmwapening

vloerrenovatie figuur 1: een vloer waarbij het draagvermogen wordt vergroot door het toepassen van extra palen en lijmwapening Bent u de trotse eigenaar van een magazijn met een vloeroppervlak dat meer aandoet als een maanlandschap? Is de vloer in uw hal versleten? Wilt u uw vloer opwaarderen? Een vloer is een constructieonderdeel

Nadere informatie

Toekomstperspectief voor geluidarme wegdekken. Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Toekomstperspectief voor geluidarme wegdekken. Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Toekomstperspectief voor geluidarme wegdekken Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Levensduur in functie van geluidsreductie wegdektype levensduur (jaren) geluidsreductie (dba) tweelaags fijn

Nadere informatie

Algemeen overzicht bewijsvoering Prestatie-termijnen Hoofdcode (Std. 2010)

Algemeen overzicht bewijsvoering Prestatie-termijnen Hoofdcode (Std. 2010) GRONDWERKEN 220321 220321 Leveren grond. Kwaliteitsverklaringen korrelverdeling - milieukwaliteit - bewijs van oorsprong - Zand in zandbed: < 63 um maximaal 15%; < 20 um max. 3%; org. stof max. 3% Zand

Nadere informatie

Aged-Bitumen Bound Base Concept: Evaluatie proefvakken

Aged-Bitumen Bound Base Concept: Evaluatie proefvakken Aged-Bitumen Bound Base Concept: Evaluatie proefvakken P. De Proost, W. Van den Bergh Hogeschool Antwerpen Samenvatting ab³ staat voor Aged Bitumen Bound Base. Het betreft een bitumineus materiaal opgebouwd

Nadere informatie

Product besteksteksten

Product besteksteksten RAW1171 INDUMIX Bladnr. 1 van 6 OMSCHRIJVING BESTEKS- POST- NUMMER CATALOGUSNUMMER HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING TER INLICHTING 1 INDUMIX PRODUCTEN 11 INDUMIX

Nadere informatie

Soil stabilization technology. Overtuigende argumenten voor NovoCrete bodem- en fundering stabilisatie

Soil stabilization technology. Overtuigende argumenten voor NovoCrete bodem- en fundering stabilisatie Soil stabilization technology Overtuigende argumenten voor NovoCrete bodem- en fundering stabilisatie Inhoud De problemen De oplossing Het resultaat 10 argumenten voor NovoCrete De problemen Typische schadegevallen

Nadere informatie

De valkuilen van valgewicht-deflectiemetingen

De valkuilen van valgewicht-deflectiemetingen De valkuilen van valgewicht-deflectiemetingen J.S.I. van der Wal, K.P. Drenth Unihorn bv Samenvatting Bij het berekenen van de draagkracht van asfaltverhardingsconstructies uit valgewichtdeflectiemetingen

Nadere informatie

Met beton minder files door minder onderhoud

Met beton minder files door minder onderhoud BETON GOED OP WEG LAAT U ZIEN HOE DUURZAME BETONVERHARDINGEN BIJDRAGEN AAN DE MOBILITEIT IN NEDERLAND In de Nota Mobiliteit, het nationale verkeer- en vervoerplan voor de middellange termijn (tot 2020)

Nadere informatie

Mengsel ontwerp SMA. Eindverslag CROW-werkgroep IVO-SMA. M.F.C. van de Ven TU Delft. A.J. van Leest CROW Kennisplatform voor infrastructuur

Mengsel ontwerp SMA. Eindverslag CROW-werkgroep IVO-SMA. M.F.C. van de Ven TU Delft. A.J. van Leest CROW Kennisplatform voor infrastructuur Mengsel ontwerp SMA Eindverslag CROW-werkgroep IVO-SMA M.F.C. van de Ven TU Delft A.J. van Leest CROW Kennisplatform voor infrastructuur Samenvatting De werkgroep Mengselontwerp steenmastiekasfalt heeft,

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN PROJECT 19481 MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN Grondslag - WLN Galileistraat 69 1704 SE Heerhugowaard t 072 5729457 www.grondslag.nl met Grondslag vestigingen in : Kamerik ı Heerhugowaard

Nadere informatie

Fietspaden. ontwerp en keuze materiaal. Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T wegenenverkeer.be

Fietspaden. ontwerp en keuze materiaal. Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T wegenenverkeer.be Fietspaden ontwerp en keuze materiaal Koning Albert II-laan 20 bus 4 1000 Brussel T 02 553 79 01 wegenenverkeer.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1. Inleiding...2 2. Materialen...3 2.1 Verhardingen...3

Nadere informatie

30% CO 2 & energiereductie

30% CO 2 & energiereductie Het innovatieve asfaltmengsel voor een schoon milieu 30% CO 2 & energiereductie Laag Energie AsfaltBeton De groene kant van asfalt Duurzaam asfalt dat net zo lang meegaat en even ongevoelig is voor wegschade

Nadere informatie

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Tabel 1 van 4 monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/02/2015 18/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 24/02/2015 24/02/2015 Startdatum

Nadere informatie

Gedrag van hoogovenslakken in wegfunderingen

Gedrag van hoogovenslakken in wegfunderingen Bijlage bij brief van GS aan de commissie Economie en Mobiliteit d.d. 10 januari 2006 reg.nr. 2005-25397 Gedrag van hoogovenslakken in wegfunderingen Inleiding In de periode van 1972 tot 1995 was het gebruikelijk

Nadere informatie

Innoveren in Nederland: Zinvol of zinloos? Nut en noodzaak! - Kansen en bedreigingen voor BituFoam en LT-Asfalt

Innoveren in Nederland: Zinvol of zinloos? Nut en noodzaak! - Kansen en bedreigingen voor BituFoam en LT-Asfalt Innoveren in Nederland: Zinvol of zinloos? Nut en noodzaak! - Kansen en bedreigingen voor BituFoam en LT-Asfalt Derk Goos Paul Landa Nynas Belgium AB Ton Kneepkens Alfons van Woensel LT-Asfalt vof Samenvatting

Nadere informatie

EME: EEN MENGSEL MET POTENTIEEL. Ing. TINE TANGHE DERK GOOS. Nynas NV

EME: EEN MENGSEL MET POTENTIEEL. Ing. TINE TANGHE DERK GOOS. Nynas NV 1 EME: EEN MENGSEL MET POTENTIEEL. Ing. TINE TANGHE DERK GOOS Nynas NV In België heeft de succesvolle toepassing van EME in de proefvakken op de E19 nabij Kontich in 2006 geleid tot de opname van dit type

Nadere informatie

Symposium Onderhoudsarme wegen in slappe ondergrond. Presentatie CROW-werkgroep

Symposium Onderhoudsarme wegen in slappe ondergrond. Presentatie CROW-werkgroep Symposium Onderhoudsarme wegen in slappe ondergrond Presentatie CROW-werkgroep Effectieve Overgangs Constructies (EOC) Inhoud - Doel van de werkgroep - Werkplan EOC - Resultaten literatuurstudie - Resultaten

Nadere informatie

In plant mengtechnieken. Henk de Vrieze Mobibulk

In plant mengtechnieken. Henk de Vrieze Mobibulk In plant mengtechnieken Henk de Vrieze Mobibulk MOBIBULK Mengtechniek MMT Presenteert: de KMA 220 De hoogwaardige menginstallatie die naar de bouwplaats komt! aanvoer loskoppellen en opstellen uitklappen

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Betreft : Aanvullend onderzoek geluid Visie Wielwijk Uw kenmerk : - Ons kenmerk : VL.181.adh.B02 Woensdag, 14 september 2011

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

TRACK LINE. TYREGRIP Dé oplossing voor een veilig fietspad

TRACK LINE. TYREGRIP Dé oplossing voor een veilig fietspad TRACK LINE TYREGRIP Dé oplossing voor een veilig fietspad TRACK LINE TYREGRIP Nederland is een land van fietsers. Het aantal fietsers groeit nog steeds; in aantallen en in diversiteit. Denk bijvoorbeeld

Nadere informatie

Steenslag 3 te hoog gegrepen?

Steenslag 3 te hoog gegrepen? Steenslag 3 te hoog gegrepen? G. Gaarkeuken KOAC NPC BV J. Groenendijk KOAC NPC BV W. Gerritsen KOAC NPC BV G.J. Geertjes NVLB Samenvatting Na onverwacht snel stroefheidverlies op een aantal ZOAB-wegvakken

Nadere informatie

crow gerelateerde VerkeerSdrempelS & -plateaus

crow gerelateerde VerkeerSdrempelS & -plateaus crow gerelateerde VerkeerSdrempelS & -plateaus Verkeersafremming VerkeerSdrempelS en -plateaus Verkeersdrempels en verkeersplateaus zijn volgens CROW het meest effectieve middel om de snelheid van verkeer

Nadere informatie

De aanleg van EME binnen Europa, vereist een gepaste klimaat aanpak

De aanleg van EME binnen Europa, vereist een gepaste klimaat aanpak De aanleg van EME binnen Europa, vereist een gepaste klimaat aanpak Tine Tanghe Hilde Soenen Nynas Belgium AB, Product Technology Belgium Samenvatting In de loop der jaren heeft de ontwikkeling van het

Nadere informatie

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard.

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard. Inleiding Voor het maken van het herinrichtingsplan Hamersveldsewegnoord is een drietal technische onderzoeken uitgevoerd: Advies wegverharding Akoestisch onderzoek Trillingsonderzoek noordelijke deel

Nadere informatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor nieuwbouw en renovatie BIJL Profi elen produceert sinds 1995 glasvezel versterkte polyester profi elen. Naast vele klantspecifi

Nadere informatie

Prijsvraag Stille Duurzame Voegovergangen

Prijsvraag Stille Duurzame Voegovergangen Prijsvraag Stille Duurzame Voegovergangen Jan Voskuilen en WillemJan van Vliet Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Symposium Voegovergangen en Opleggingen Inhoud Achtergrondinfo Waarom deze

Nadere informatie

OC-Plan. Bewezen kwaliteit!

OC-Plan. Bewezen kwaliteit! OC-Plan OC-Plan is een hoogwaardige dakbaan met een bewezen levensduur van meer dan 30 jaar. Bovendien is OC-Plan eenvoudig, brandveilig en rechtstreeks toe te passen op bestaande bitumineuze dakbedekking.

Nadere informatie

Handleiding vloeistofdichte bitumineuze constructies

Handleiding vloeistofdichte bitumineuze constructies Handleiding vloeistofdichte bitumineuze constructies 2008 HANDLEIDING vloeistofdichte bitumineuze constructies 2 Handleiding -- vloeistofdichte bitumineuze constructies Vereniging tot Bevordering van Werken

Nadere informatie