FLEX OVEREENKOMST BEDRIJFSAFVALSTOFFEN VARIABELE KOST (DIFTAR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLEX OVEREENKOMST BEDRIJFSAFVALSTOFFEN VARIABELE KOST (DIFTAR)"

Transcriptie

1 FLEX OVEREENKOMST BEDRIJFSAFVALSTOFFEN VARIABELE KOST (DIFTAR) De ondertekenaars: 1/ De Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen, Schoutetstraat 2 te 2800 Mechelen hierna genoemd IVAREM en 2/ Naam:... btw-nr.:.... Adres 1... Telefoon:... Postcode:... Woonplaats:... Telefax:... Contactpersoon: hierna genoemd de klant verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1: Dienst IVAREM ondersteunt de klant bij de sortering en de selectieve aanbieding van met huishoudelijk afval vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zoals bepaald in artikel van het VLAREMA. IVAREM verhuurt en ledigt daartoe bij de klant containers voor restafval. IVAREM stelt aan de klant (een) toegangskaart(en) ter beschikking voor het gebruik van een ondergrondse collectieve container. Deze toegangskaart is geldig op alle ondergrondse collectieve containers (zowel restafval als PMD). IVAREM haalt het papier en karton (tot gemiddeld 1m³) en PMD (tot gemiddeld 4 zakken) samen met het huishoudelijk papier en karton en PMD bij de klant op; respectievelijk in pakken of dozen van maximaal 15 kg en in de voorgeschreven PMD-zakken. Om de opslag en de aanbieding te vergemakkelijken, verhuurt IVAREM containers voor papier en karton en PMD. Ook in de containers moet het PMD in PMD-zakken worden aangeboden. Het aantal containers waarop deze overeenkomst van toepassing is en de ledigingsfrequentie worden vermeld in de bijlage. IVAREM stelt ook haar glas- en textielcontainers en haar KMO-containerparken ter beschikking van de klant. Op verzoek van de klant kan IVAREM tijdelijk of permanent afzetcontainers van 10m³ of 40m³ plaatsen voor grotere hoeveelheden afval (papier & karton, zuiver bouwpuin, groenafval, houtafval, metaalafval en restafval). 1 Facturatieadres

2 Artikel 2: Verplichtingen selectieve aanbieding De klant verbindt er zich toe de afvalstromen gescheiden aan te bieden door gebruik te maken van de met IVAREM overeengekomen recipiënten of via een ander kanaal. Indien de klant de vooropgestelde inzamelwijze uitvoert zoals vermeld in de onderstaande tabel, mag IVAREM ervan uitgaan dat de selectieve bronsortering van de overeengekomen afvalstromen door de klant correct gebeurd is. De klant erkent dat hij voldoende en concreet geïnformeerd werd door IVAREM over de wettelijke verplichtingen aangaande de sorteerplicht, zoals vastgelegd in VLAREMA artikel en de manier waarop hij als producent op een efficiënte wijze zijn verplichtingen kan nakomen, zoals vastgelegd in VLAREMA artikel De klant verklaart het communicatiemateriaal tot de einddatum van het contract te bewaren. In onderstaande tabel moet u bij elke afvalstof 1 keuze aankruisen. Vragen? Bel gratis naar Selectieve inzameling door container van IVAREM ander kanaal of niet van toepassing 1 Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong 2 Glasafval 3 Papier- en kartonafval 4 Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten 5 Groenafval 6 Textielafval 7 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 8 Afvalbanden 9 Puin 10 Afgewerkte olie 11 Gevaarlijke afvalstoffen 12 Asbestcementhoudende afvalstoffen 13 Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten 14 Afvallandbouwfolies 15 Afgedankte batterijen en accu s 16 Houtafval 17 Metaalafval 18 PMD-afval (vanaf 1 juli 2013)

3 Artikel 3: Frequentie Het ledigen van de containers gebeurt volgens de data vermeld in de afvalkalender van de gemeente. Dit is voor restafval standaard 1 maal per 2 weken. De verhuurde containers voor papier en karton worden om de 4 weken geledigd en die voor PMD om de 2 weken op de dagen vermeld in de ophaalkalender van de gemeente. Artikel 4: Tarieven Onderstaande tarieven (excl. btw) gelden in : De prijzen voor 2015 worden berekend volgens de index op 1/12/2014. Deze bedroeg 137, Containers voor restafval Type container Huur per container per Ledigingskost per Verwerkingskost per maand aanbieding kilogram 140 liter 5,41 EUR 1,03 EUR 0,19 EUR 240 liter 5,41 EUR 1,74 EUR 0,19 EUR 770 liter 6,83 EUR 5,67 EUR 0,19 EUR 1100 liter 7,47 EUR 7,99 EUR 0,19 EUR Slot 1,04 EUR Containers voor papier en karton en PMD Type container Huur per container per maand 770 liter 6,83 EUR 1100 liter 7,47 EUR Slot 1,04 EUR * PMD moet aangeboden worden in de reglementaire PMD-zak 4.3 Toegangskaart voor ondergrondse collectieve containers Dienst Vaste kost per maand per toegangskaart Per aanbieding restafval Per aanbieding PMD 20 liter 60 liter 20 liter 60 liter Toegangskaart 3,49 EUR 0,80 EUR 2,41 EUR 0,09 EUR 0,29 EUR De toegangskaart moet worden aangekocht tegen de prijs van 11,46EUR. 2 De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens onze algemene voorwaarden. De tarieven kunnen ook aangepast worden ingevolge de bepalingen van artikel 9 van de algemene voorwaarden. Op de tarieven wordt een btw-percentage aangerekend conform de Belgische wetgeving ter zake.

4 4.4 Waarborg Er wordt een waarborg aangerekend per container en per toegangskaart die overeenstemt met 75EUR voor een toegangskaart of tweewielcontainer (140 liter, 240 liter of 360 liter) en 300EUR voor een vierwielcontainer (770 liter en 1100 liter). Artikel 5: Facturatie De huur wordt per maand aangerekend startend op de eerste dag van de maand volgend op de levering van de container(s) en/of toegangskaart(en). De ledigingskosten en kosten per kilogram worden aangerekend bij het aanbieden van de container en/of toegangskaart. De facturatie gebeurt per kwartaal. Artikel 6: Slotbepaling De klant verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden vermeld op pagina 5 van deze overeenkomst waarmee hij zich bekend en akkoord verklaart. Opgesteld in 2 exemplaren te...op Jos Boeckx Algemeen directeur IVAREM (naam + functie + stempel)

5 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERWIJDERING VAN AFVALSTOFFEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Deze algemene voorwaarden voor de verwijdering van afvalstoffen gelden tussen IVAREM en de klant. Door gebruik te maken van de verhuurde containers en/of door het ondertekenen van een opdrachtbevestiging komt een overeenkomst tot stand inzake de verwijdering van afvalstoffen en aanvaardt de klant de algemene voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden na schriftelijk akkoord van IVAREM. Artikel 2: De overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. Zij kan per kwartaal beëindigd worden. Opzegging dient schriftelijk per aangetekend schrijven te gebeuren ten minste 10 kalenderdagen voor het einde van het kwartaal. Klachten of geschillen, van welke aard ook, geven de klant niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. In geval van verbreking van de overeenkomst: a) indien de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen voortspruitend uit onderhavige overeenkomst; b) indien de klant schorsing van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanvraagt en in faling wordt verklaard; c) indien de klant zijn bedrijf verkoopt of liquideert; d) bij beslaglegging op zaken van de klant; wordt al hetgeen de klant aan IVAREM verschuldigd is dadelijk en ten volle opeisbaar. IVAREM heeft dan het recht de verhuurde containers en/of alle andere goederen die de klant alsdan onder zich heeft terug te vorderen en terug te halen, alsmede de bestaande overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen onverminderd de rechten van IVAREM uit de wanprestatie van de klant jegens deze. Behoudens het verschuldigde saldo, vermeerderd met de in artikel 3 omschreven kosten en rente, is IVAREM gerechtigd van de klant alle kosten te vorderen dewelke voortijdige ontbinding of verbreking met zich mee zou brengen. Artikel 3: Alle door de klant aan IVAREM te verrichten betalingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de klant nalaat de facturen tijdig te betalen, behoudt IVAREM zich het recht voor de uitvoering van de verbintenis te schorsen en de container niet meer te ledigen tot alle facturen betaald zijn. Indien IVAREM verplicht wordt tot het nemen van deze maatregel, blijft IVAREM gerechtigd het gebruik van de container onverminderd aan te rekenen, ten titel van schadeloosstelling voor de verstoring van de normale dienstronde. De klant is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in gebreke. Vanaf de dag dat de klant in gebreke is, is deze verplicht een rente aan IVAREM wegens te late betaling te vergoeden van 1 % per begonnen maand. Bovendien zullen alle door IVAREM gemaakte kosten ter inning van hetgeen de klant verschuldigd is aan IVAREM, daaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten ten laste van de klant komen. De buitengerechtelijke kosten worden tussen partijen vastgesteld op 10 % van de hoofdsom met een minimum van 100 EUR. Alle verschuldigde bedragen worden in eerste instantie in mindering gebracht van de waarborg. Artikel 4: Alle containers worden in goede staat van onderhoud aan de klant ter beschikking gesteld. Eventuele klachten hieromtrent moeten uiterlijk binnen de drie dagen na ontvangst (zon- en feestdagen niet meegerekend) aan IVAREM worden meegedeeld. Tijdens de overeenkomst is IVAREM gerechtigd verhuurde containers te vervangen. Op de vervangende containers zijn de algemene voorwaarden geheel van toepassing. Artikel 5: De containers mogen uitsluitend gebruikt worden voor de afgesproken afvalstoffen (zie specificatie Deel II en Deel III). Indien de klant afvalstoffen deponeert in de container welke verboden zijn te deponeren volgens deze overeenkomst en volgens de desbetreffende wetgeving terzake, dan is de klant integraal aansprakelijk voor alle schade welke IVAREM hierdoor lijdt en zal de klant IVAREM eveneens vrijwaren voor betaling van alle vergoedingen waarvoor IVAREM aangesproken wordt ten gevolge hiervan. De klant is voorts aansprakelijk en vrijwaart IVAREM voor alle schades (ook tengevolge van brand), door het gebruik van de containers veroorzaakt of de door de in de containers gestorte (afval)stoffen veroorzaakt, tenzij de schade ontstaan is door grove schuld aan de zijde van IVAREM. In de kunststofcontainers mogen géén hete of gloeiende stoffen gedumpt worden. Onder gebruik van de containers wordt tevens verstaan het (door IVAREM) ledigen van containers. Artikel 6: Het onderhoud van de container, ondermeer het in- en uitwendig reinigen, is integraal ten laste van de klant. De herstellingen aan de container welke dienen te worden uitgevoerd ten gevolge van abnormaal gebruik door de klant vallen ten laste van de klant. Bij deze herstellingskosten worden eveneens verplaatsingskosten gerekend. Bij het einde van deze overeenkomst dient de klant de container in goede staat van onderhoud aan IVAREM ter beschikking te stellen. Bij zorgvuldig gebruik van de containers overeenkomstig de bestemming is de normale slijtage hiervan voor de rekening van IVAREM. Artikel 7: Bij plaatsing van de containers op de openbare weg zijn de wettelijke voorschriften met betrekking tot de wegcode van toepassing evenals het gemeentelijk politiereglement. De klant is verantwoordelijk voor de aanvraag en plaatsing der signalisatie terzake. De container is geplaatst op zijn order en risico. Derhalve is hij zelf aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen en overtredingen. Artikel 8: De klant is verplicht de container op de dagen van lediging, ophaling of wisseling voor uur, gereed te zetten op de vastgestelde plaats langs de openbare weg, zodanig dat IVAREM de container zonder enig probleem kan ledigen. De containers dienen goed bereikbaar te zijn voor de vrachtwagens van IVAREM. De klant is tevens aansprakelijk voor alle schade en kosten, voortvloeiend uit de plaatsing van containers op moeilijk te bereiken plaatsen. De containers mogen niet zwaarder of hoger beladen worden dan door IVAREM toegestaan wordt (specificatie Deel II). De klant is aansprakelijk voor alle kosten voortvloeiend uit het overladen van de container zowel in gewicht als in volume. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verplicht IVAREM zich gedurende de huurovereenkomst met een door IVAREM te bepalen vrachtwagen, welke geschikt is voor het vervoer en/of ledigen van de containers, het (periodiek) verwijderen en/of (periodiek) ledigen te (doen) verzorgen. Indien IVAREM met de klant bepaalde termijnen overeenkomt t.a.v. het ledigen, zal IVAREM deze naar best vermogen trachten in acht te nemen, doch zij zijn voor IVAREM niet bindend. Overschrijding van deze termijn zal de klant derhalve géén recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die op de klant rust ingevolge de met IVAREM gesloten overeenkomst. IVAREM behoudt zich het recht voor de lediging door een andere firma, in onderaanneming te laten uitvoeren. De klant mag de ter beschikking gestelde containers niet onderverhuren noch door een andere firma laten ledigen zonder de schriftelijke toestemming van IVAREM. Artikel 9: De toegangskaart wordt in goede staat aan de klant ter beschikking gesteld. Eventuele klachten hieromtrent moeten uiterlijk binnen de drie dagen nà ontvangst (zon- en feestdagen niet meegerekend) aan IVAREM worden meegedeeld. Tijdens de overeenkomst is IVAREM gerechtigd de toegangskaarts te vervangen. Op de toegangskaarts zijn de algemene voorwaarden geheel van toepassing. Artikel 10: De ondergrondse collectieve containers mogen uitsluitend gebruikt worden voor de afgesproken afvalstoffen (zie specificatie Deel II en Deel III). Indien de klant afvalstoffen deponeert in de ondergrondse collectieve container welke verboden zijn te deponeren volgens deze overeenkomst en volgens de desbetreffende wetgeving terzake, dan is de klant integraal aansprakelijk voor alle schade welke IVAREM hierdoor lijdt en zal de klant IVAREM eveneens vrijwaren voor betaling van alle vergoedingen waarvoor IVAREM aangesproken wordt ten gevolge hiervan. De klant is voorts aansprakelijk en vrijwaart IVAREM voor alle schades (ook tengevolge van brand), door het gebruik van de toegangskaart veroorzaakt of de door de in de ondergrondse collectieve container gestorte (afval)stoffen veroorzaakt, tenzij de schade ontstaan is door grove schuld aan de zijde van IVAREM. In de ondergrondse collectieve containers mogen géén hete of gloeiende stoffen gedumpt worden. Artikel 11: Het vervangen van een defecte toegangskaart is integraal ten laste van de klant. Bij zorgvuldig gebruik van de toegangskaart overeenkomstig de bestemming, is de normale slijtage hiervan voor rekening van IVAREM. Artikel 12: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verplicht IVAREM zich gedurende de huurovereenkomst met een door IVAREM te bepalen vrachtwagen, welke geschikt is voor het ledigen van de ondergrondse collectieve container, het (periodiek) ledigen te (doen) verzorgen. IVAREM plant deze ledigingen met het oog op het voorkomen van de volledige vulling van de ondergrondse collectieve container zodat de klant steeds afval kan aanbieden. IVAREM zal deze planning naar best vermogen trachten in acht te nemen. Zij is echter niet bindend voor IVAREM. Het volledig gevuld zijn van een ondergrondse collectieve container zal de klant derhalve geen recht geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. IVAREM behoudt zich het recht voor de ledigingsdienst door een andere firma, in onderaanneming te laten uitvoeren. De klant mag de ter beschikking gestelde toegangskaart niet door een andere firma of gezin laten gebruiken, al dan niet tegen betaling. Artikel 13: Eventuele verhogingen van de verwerkingskost, doorgevoerd door de uitbater van de verwerkinginstallatie, alsook opgelegde belastingen zoals milieuheffing en gemeentebelasting dient IVAREM door te berekenen aan de klant. Bij een eventuele sluiting van de verwerkingsinstallatie en/of weigering door de verwerker van het aangeboden afval, houdt IVAREM zich het recht voor de vervoerprijs en de verwerkingskosten (stortgeld/milieuheffing e.d.) in functie van een andere eindbestemming aan te passen. Prijsverhogingen van de relevante kostenbestanddelen kunnen o.a. worden doorgevoerd overeenkomstig de indexaanpassingen volgens het ITLB (Instituut wegtransport & logistiek België) Artikel 14: In geval van overmacht is IVAREM desgewenst gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd, hetzij gedurende de overmachtsperiode op te schorten, hetzij te annuleren, zonder dat IVAREM gehouden is tot schadevergoeding. Onder overmacht wordt mede verstaan: ziekte onder het personeel, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of uitsluiting, verlies van vergunningen, sluiting verwerkingsinstallatie, bedrijfsstoringen en/of gebrek aan brandstof, materieel of onderdelen hiervan, onverschillig of deze moeilijkheden zich voordoen bij IVAREM of bij een leverancier, waarvan IVAREM de goederen betrekt, en zonder dat IVAREM verplicht is de invloed daarvan aan te tonen. Bij weigering van de aangeboden afvalstoffen, om welke reden ook, door de eindverwerker van de afvalstoffen, zijn alle hieruit ontstane extra kosten ten laste van de klant. Tevens wijst IVAREM terzake alle aansprakelijkheid van de hand i.v.m. overtreding milieuwetgeving en mogelijke gerechtelijke vervolgingen dienaangaande. Indien de klant de container(s) zwaarder belaadt dan aangenomen voor de tariefstelling, kan IVAREM de bijkomende verwerkingskosten aanrekenen. DEEL II: BIJZONDERE BEPALINGEN M.B.T. VERWIJDERING VAN AFVALSTOFFEN. A. ALGEMEEN: De containers voor restafval mogen uitsluitend gebruikt worden voor het deponeren van met huishoudelijk afval vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Zijn hiervan uitdrukkelijk uitgesloten: alle chemische, toxische, giftige, industriële; agressieve, explosieve en nucleaire afvalstoffen. De containers voor selectieve fracties mogen uitsluitend gebruikt worden voor zuiver papier / karton en PMD. B. KANTELCONTAINERS: De in artikel van VLAREMA vermelde bedrijfsafvalstoffen mogen niet bij het restafval worden aangeboden. Indien door vakanties en/of feestdagen, door overmacht (zie Deel I, art. 14) of door toevallige onbereikbaarheid (o.a. wegenwerken, gestationeerde voertuigen, enz ) van de plaats waar de containers zich bevinden, géén lediging en/of verwijdering plaatsvindt of (nog) niet kan of behoeft te geschieden, blijft niettemin de gebruikskost volledig verschuldigd. Op het vervoer en/of het doen vervoeren van de goederen of afvalstoffen welke geladen zijn vanuit een container in de vrachtwagens van IVAREM zijn tevens van toepassing de algemene vervoerscondities voor zover in deze voorwaarden hiervan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. De maximale belading in functie van het veilig gebruik van de containers zoals vermeld op het deksel van de container mag in geen geval worden overschreden Containers dienen goed gesloten aangeboden te worden voor lediging. C. VERZAMELCONTAINERS: De ondergrondse collectieve containers voor restafval mogen uitsluitend gebruikt worden voor het deponeren van huishoudelijk afval of daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Zijn hiervan uitdrukkelijk uitgesloten: alle chemische-, toxische-, giftige-, industriële-; agressieve-, explosieve en nucleaire afvalstoffen. De ondergrondse collectieve containers voor selectieve fracties mogen uitsluitend gebruikt worden voor zuiver papier / karton en PMD. In de ondergrondse collectieve containers mogen geen afvalstoffen gedeponeerd worden die de ophalers kunnen kwetsen of enig ander risico inhouden voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler. Indien door vakanties en/of feestdagen, door overmacht (zie Deel I, art. 14) of door toevallige onbereikbaarheid (o.a. wegenwerken, gestationeerde voertuigen, enz ) van de plaats waar de ondergrondse collectieve container zich bevindt, géén lediging en/of verwijdering plaatsvindt of (nog) niet kan of behoeft te geschieden, blijven niettemin de vaste kosten volledig verschuldigd. Bij verlies, beschadiging of vernietiging van een toegangskaart dient opnieuw een toegangskaart te worden aangekocht. De ondergrondse collectieve container wordt, in functie van het gebruik, geledigd door of in opdracht van IVAREM. Het gebruik van de ondergrondse collectieve containers geschiedt volgens de modaliteiten die bepaald worden door IVAREM. Bij misbruik zal IVAREM een forfaitaire boete opleggen van 150 EUR. Bij herhaaldelijk misbruik kan de toegang tot de ondergrondse collectieve containers worden ontzegd en het contract eenzijdig verbroken worden. De aangeboden afvalstoffen mogen niet zodanig in de ondergrondse collectieve containers worden gepropt dat zij blijven vastzitten in het automatisch doseersysteem. Na gebruik van de ondergrondse collectieve containers moet men het deksel van het doseersysteem sluiten. De aangeboden afvalstoffen moeten passen in het doseersysteem. Het is verboden afvalstoffen te deponeren naast of in de omgeving van een ondergrondse collectieve container. Dergelijke handeling wordt gelijkgesteld met sluikstorten. DEEL III: BIJZONDERE BEPALINGEN M.B.T. VERWIJDERING VAN GIFTIGE EN BIJZONDERE AFVALSTOFFEN. Elke aanlevering gebeurt tegen de vastgestelde aanvaardingsvoorwaarden. Bij een afwijkende hoeveelheid, samenstelling of consistentie van de afvalstoffen ten aanzien van de eerder door de klant verstrekte gegevens en/of niet conform met het afgeleverde staal, heeft IVAREM het recht ter zijner keuze: hetzij (indien bij IVAREM een erkend verwerker gekend is die het afval aanvaardt) de reeds ingezamelde afvalstoffeneventueel na uitsorterein- te bewaren en deze te doen verwerken, indien de klant binnen de daartoe door IVAREM te stellen termijn heeft ingestemd met het betalen van een herziene prijs. hetzij de afwijkende afvalstoffen terug te brengen naar de plaats van de inontvangstname, zulks voor rekening en risico van de klant, en om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (voor wat betreft de afwijkende afvalstoffen) te annuleren. De klant is gehouden de aldus terugbezorgde afvalstoffen op eerste verzoek van IVAREM in ontvangst te nemen. Alle extra kosten hieruit voortvloeiend zijn ten laste van de klant. IVAREM behoudt zich het recht voor om eventuele kosten voor het reinigen van de container in rekening te brengen. DEEL IV: ALGEMEEN Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van het Vredegerecht en de Rechtbanken van het arrondissement Mechelen.Op onderhavige overeenkomst is het Belgisch Recht van toepassing. 5

6 Aantal containers BIJLAGE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN VARIABELE KOST (DIFTAR) De klant wenst gebruik te maken van volgende containers: Afvalstof Volume Aantal Restafval 140-liter container 240-liter container 770-liter container liter container Papier en karton 770-liter container liter container PMD 770-liter container liter container Sloten Maximum 1 container Papier en Karton en maximum 1 container PMD is toegelaten De klant wenst toegang tot de ondergrondse collectieve containers via een toegangskaart: Dienst Toegang ondergrondse collectieve containers Aantal toegangskaarten Standplaats van de container(s) (indien verschillend van facturatieadres) De klant zal de container(s) voor lediging aanbieden op onderstaand adres: Naam:... Adres:... Postcode: Gemeente:... Contactpersoon:.. Telefoon contactpersoon:... Fax contactpersoon: contactpersoon:. Handtekening klant: Datum: (naam + functie + stempel) 6

FIX OVEREENKOMST BEDRIJFSAFVALSTOFFEN VASTE GEBRUIKSKOST

FIX OVEREENKOMST BEDRIJFSAFVALSTOFFEN VASTE GEBRUIKSKOST FIX OVEREENKOMST BEDRIJFSAFVALSTOFFEN VASTE GEBRUIKSKOST De ondertekenaars: 1/ De Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen, Schoutetstraat 2 te 2800 Mechelen hierna genoemd

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN 1 VLAREMA Bedrijven moeten afval- en materiaalstromen sorteren Voor KMO s gelden dezelfde preventive- en recyclageinspanningen als voor huishoudens Scheiding aan de bron resulteert

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014 VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014 Status VLAREMA Situatieschets VLAREMA scenario: 18 afvalstromen actie: TL-lampen en AEEA (E-schroot)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

Algemeen. Offertes. De prijzen in de genoemde offerte zijn altijd exclusief B.T.W. tenzij anders is aangegeven.

Algemeen. Offertes. De prijzen in de genoemde offerte zijn altijd exclusief B.T.W. tenzij anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Mooi Sfeer & Meer Artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Mooi Sfeer & Meer, en een opdrachtgever (koper of huurder) waarop

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Middeljans verstaan Geesje Middeljans- Boekholt, handelend onder de naam Middeljans

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Oriental Wines, handelend onder de naam Oriental Wines, gevestigd te Wilgenburg 6 te Sint Willebrord. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder (natuurlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ronnico B.V.

Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes van Ronnico

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden:

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Bakkie & Zo, gevestigd te Sint-Oedenrode, geregistreerd onder KvK nummer

Algemene voorwaarden van Bakkie & Zo, gevestigd te Sint-Oedenrode, geregistreerd onder KvK nummer Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Bakkie & Zo, gevestigd te Sint-Oedenrode, geregistreerd onder KvK nummer 000033346526 Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden 1a Deze Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgevers zijn slechts van toepassing indien en voor zover zij niet in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.

1.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgevers zijn slechts van toepassing indien en voor zover zij niet in strijd zijn met onderstaande voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen gelden deze voorwaarden voor elk verkoop- en/of leveringscontract tussen PAKKETTENFABRIEK (hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen:

Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen: Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen: a. Alle huur wordt aangegaan bij schriftelijke overeenkomst, waarop behoudens de

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 1 januari 2005. Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv

Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv 1. AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden VisserDesign Expo Styling

Algemene leveringsvoorwaarden VisserDesign Expo Styling Algemene leveringsvoorwaarden VisserDesign Expo Styling Algemeen artikel 1 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder expo styling ieder die diensten verricht onder toepasselijkheidsverklaring

Nadere informatie

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1.

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1. Algemene voorwaarden 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1.1. MCC Consultancy: MCC Consultancy, gevestigd te Amersfoort, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Respons Medical gevestigd te Boxmeer, hierna te noemen: Respons, aangegaan.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Respons Medical gevestigd te Boxmeer, hierna te noemen: Respons, aangegaan. Respons Medical, postbus 28, 5831 AA, Boxmeer Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Respons Medical gevestigd te Boxmeer, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden of het leveren van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Asoka-Onderwijs en advies Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV Januari 2014 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de vraagouder en de gastouder met KION Gastouderbureau BV, verder ook

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. ABIS Automatisering Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Alle leveringen zijn volgens de algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging Fabrikanten IJzerwaren en Gereedschappen (IJG) Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Hoeben Interim Management

Hoeben Interim Management Hoeben Interim Management Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Hoeben Interim Management Opdrachtgever Opdracht Offerte de onderhavige bepalingen. het eenmansbedrijf van Leon

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

b. de huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst goederen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode;

b. de huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst goederen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode; Verhuurvoorwaarden Artikel 1 Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland, gevestigd te Haarlem, handelende onder de naam Paswerk, op 11-8-2005 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Haarlem. Artikel 1

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V.

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. Artikel 1. Algemeen Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst c.q aanbieding tussen Autobedrijf Keurmerk B.V. nader te noemen

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Dutch Security Opleidingen bv Boerhaavelaan 1 2713 HA Zoetermeer T 079-3030400

Dutch Security Opleidingen bv Boerhaavelaan 1 2713 HA Zoetermeer T 079-3030400 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DUTCH SECURITY OPLEIDINGEN [DSO BV] Dutch Security Opleidingen BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 61598453. Art.

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014 Herziene versie 7 november 2014 REGLEMENT VAN STICHTING ICT GRIJSGOED (WEB) Vastgesteld door het bestuur van Stichting ICT Grijsgoed (WEB) op 7 november 2014 te Woerden. Dit reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

I ALGEMEEN II AANBIEDINGEN

I ALGEMEEN II AANBIEDINGEN De algemene voorwaarden van Weltevreden BV: I ALGEMEEN Op alle aanbiedingen van Weltevreden BV, op alle door Weltevreden BV geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die Weltevreden BV verricht en

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT Yogatreat Utrecht 2016 Kvk 50230794 Artikel 1 - Begripsomschrijving Yogatreat - de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Yogatreat op enigerlei wijze verbonden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ILEXYS MRO-shop

ALGEMENE VOORWAARDEN ILEXYS MRO-shop ALGEMENE VOORWAARDEN ILEXYS MRO-shop 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ILEXYS BV, gevestigd te Beerta (verder ILEXYS genoemd),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

CONGRESORGANISATIEBUREAUS

CONGRESORGANISATIEBUREAUS ALGEMENE VOORWAARDEN VASTGESTELD DOOR DE STICHTING UITVOERING ERKENNINGSREGELING VNC CONGRESORGANISATIEBUREAUS Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. het congresorganisatiebureau:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAMELPUNT MILIEUPARK

OVEREENKOMST INZAMELPUNT MILIEUPARK OVEREENKOMST INZAMELPUNT MILIEUPARK DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Stichting Vlakglas Recycling Nederland gevestigd en kantoorhoudende aan 2781 RP, Zilverstraat 69 te Zoetermeer, hierna te noemen VRN, te dezen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUMPINGBALL V.O.F., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer: 63120747

ALGEMENE VOORWAARDEN BUMPINGBALL V.O.F., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer: 63120747 ALGEMENE VOORWAARDEN BUMPINGBALL V.O.F., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer: 63120747 Vooraf: BumpingBall v.o.f. (hierna te noemen BumpingBall) verhuurt bumpingballen. De bumpingbal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MarLuz

Algemene Voorwaarden MarLuz Algemene Voorwaarden MarLuz 1. Definities en toepasselijkheid 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - MarLuz: Eenmanszaak MarLuz, gevestigd te Nederland, (3554 VL) Utrecht, aan de Cornelis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden We Love Fairs Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie