Gemeentebestuur Spuiboulevard 300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentebestuur Spuiboulevard 300"

Transcriptie

1 tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT Datum 28 september 2010 Ons kenmerk PM/2010/ Begrotingsprogramma Wonen en Leefbaarheid en -thema ontwikkelen en herstructureren woonwijken Betreft opdrachtformulering Taskforce huisvesting arbeidsmigranten Samenvatting In het politiek akkoord hebben wij opgenomen dat wij een strengere aanpak van huisjesmelkers en overlast veroorzakende kamerverhuur voorstaan. Daarnaast moet de gemeente de regierol op zich nemen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Voor de uitvoering hiervan stellen wij een taskforce in om binnen twee jaar de situatie in de stad weer onder controle te hebben. De taskforce bundelt op operationeel niveau de krachten binnen de overheid. Momenteel richt de gemeente zich vooral op de eigenaren van panden waar arbeidsmigranten gehuisvest worden. De taskforce zal deze aanpak verbreden. Naast de eigenaren worden ook de arbeidsmigranten zelf, de uitzendbureaus, de opdrachtgevers van de uitzendbureaus, woonruimtebemiddelaars en omwonenden aangesproken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen. De verschillende afdelingen van de gemeente werken hierin actief samen met andere overheden. In dit voorstel maken wij de opdracht van de taskforce concreet. 1. Wat is de aanleiding? De combinatie van een centrale ligging in West-Nederland, goede aansluitingen op het rijkswegennet en de aanwezigheid van een goedkope woningvoorraad zorgt voor de aanwezigheid van een groot aantal tijdelijke arbeidsmigranten in de gemeente Dordrecht. Onder arbeidsmigranten verstaan we inwoners van de Europese Unie, die geen Nederlandse nationaliteit bezitten, en die zich minder dan vier jaar geleden zich voor het eerst in Dordrecht gevestigd hebben. Economische en juridische ontwikkelingen op internationaal niveau bepalen of er meer of minder arbeidsmigranten naar West-Nederland komen. De invloed van de gemeente op de grootte van instroom en uitstroom van arbeidsmigranten is slechts zeer beperkt. In de regio Drechtsteden zelf bestaat ook een arbeidsmarkt voor tijdelijke arbeidsmigranten. Momenteel vinden de meeste van de circa 2500 arbeidsmigranten hun huisvesting in enkele buurten binnen Krispijn, de 19 e eeuwse schil en Reeland. Omwonenden ondervinden overlast door extra geparkeerde auto's, geluid in combinatie met alcoholgebruik, verkeerd aanbieden van huisvuil en het verminderen van de sociale cohesie in deze wijken. Arbeidsmigranten zelf worden niet zelden uitgebuit en krijgen huisvesting in slechte of zelfs gevaarlijke panden. Pagina 1/6 /"Y Mixed ' Sources CeN no CU-COC FSC FSC

2 In het politiek akkoord is aangegeven dat de gemeente meer regie neemt op de huisvesting van de arbeidsmigranten en de huisjesmelkers en overlastveroorzakende kamerverhuur strenger gaat aanpakken. De omvang van de problematiek groeit nog. De massaliteit, de kwantiteit van het aantal panden waar iets mis is, noodzaakt ons om de aanpak te intensiveren en om voor een andere, integrale, aanpak te kiezen. Voor deze aanpak wordt een Taskforce opgericht. 2. Wat willen we bereiken? Ook al is de invloed van de gemeente op de omvang van de in- en uitstroom van arbeidsmigranten beperkt, de gemeente kan wel veel doen om te zorgen voor goede huisvesting en het beperken van overlast voor omwonenden. De gemeente werkt sinds 2008 actief aan deze materie. Desondanks neemt de omvang van de problematiek nog steeds toe. Dit blijkt het beste uit de toename van de wachttijden in de handhaving en het totaal aantal panden dat in handhavingsprocedures voorkomt. We willen dat de problemen met de huisvesting van arbeidsmigranten binnen twee jaar onder controle komt. Dit betekent niet dat de problemen opgelost zijn. De omvang van de problematiek is zodanig dat waarschijnlijk nog zeker 10 jaar een extra inspanning van de gemeente op dit dossier moet blijven, zolang tenminste de economische ontwikkelingen niet sterk wijzigingen. De gemeentelijke doelstelling is tweeledig en bestaat uit a) het regelen van voldoende goede huisvesting voor deze doelgroep en b) het maximaal beperken van overlast vanuit deze doelgroep voor omwonenden. Wij vinden dat de situatie onder controle is, indien op 1 oktober 2012: 1. inzicht bestaat welk aantal wooneenheden structureel benodigd is voor huisvesting van deze groep; 2. bindende afspraken zijn gemaakt met corporaties en/of werkgevers over de realisatie van voldoende wooneenheden voor 31 december 2015; 3. het juridisch instrumentarium voldoet om illegale situaties aan te pakken; 4. de achterstand in de handhaving structureel verdwenen is waarbij: a. de organisatie voldoende bemenst is om na melding van een illegale situatie binnen 2 weken een eerste inspectie uit te voeren; b. de handhavingstrajecten zodanig zijn opgezet dat maximaal na 4 maanden een sanctie is opgelegd (bijvoorbeeld in de vorm van dwangsom of sluiting met bestuursdwang); 5. overlastsituaties binnen 3 maanden zijn opgelost of er een bestuurlijk handhavingstraject in gang gezet is (wat bijvoorbeeld kan betekenen dat de vergunning wordt ingetrokken of het pand op grond van de Victoriawet wordt gesloten); 6. flankerend beleid is opgesteld voor aanpak van leegstand en andere misstanden in de particuliere woningvoorraad; 7. alle vergunde panden minimaal één maal per jaar worden gecontroleerd op de vergunningvereisten; 8. omwonenden vertrouwen hebben in de gemeentelijke aanpak. Pagina 2/6

3 3. Wat gaan we daarvoor doen? Conform de aanpak bij Gewoon Doen zal gewerkt worden aan de drie aspecten voorzieningen op orde, gedragsbeïnvloeding, en handhaving en toezicht. Voor een succesvolle aanpak is gegevensuitwisseling tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen onderling en de andere overheden cruciaal. Door de medewerkers van de taskforce bij elkaar te huisvesten, ontstaan er korte lijnen en kunnen gegevens op efficiënte wijze gedeeld worden. De flexinrichting van de gemeentelijke en regionale kantoren biedt hier de goede infrastructuur voor. 3.a. Voorzieningen op orde Voldoende goede huisvesting Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten vindt vooral plaats in eengezinswoningen in de particuliere sector. Slechts een deel van deze woningen voldoet aan de wettelijke eisen. De corporaties bieden momenteel aan circa 200 tijdelijke arbeidsmigranten huisvesting. Op korte termijn kan met de werkgevers in de Drechtsteden onderzocht worden voor welke omvang minimaal goede huisvesting nodig is in de Drechtsteden. Vervolgens kunnen met de corporaties maar ook eventueel met marktpartijen grootschaliger locaties gerealiseerd worden voor deze doelgroep. Sluitende regelgeving De afgelopen twee jaar is veel gesleuteld aan de regelgeving. Via de huisvestingsverordening blijkt het goed mogelijk om spreiding van legale huisvesting in de particuliere markt te realiseren. Aanpassing van de bestemmingsplannen is nodig om ook efficiënt tot legalisatie over te kunnen gaan. De huisvestingsmarkt voor arbeidsmigranten zal de mazen van de wet blijven opzoeken. De gemeente zal daarom de regelgeving geregeld moeten bijstellen om ongewenste effecten te voorkomen ofte verhelpen. Onderzocht wordt of invoering van een aparte verordening voor de kamerverhuur, zoals bijvoorbeeld Apeldoorn kent, kan zorgen voor een adequater juridisch instrumentarium. De quoteringsregeling, waarbij maximaal 5% van de particuliere woningen omgezet mogen worden voor onzelfstandige bewoning door bijvoorbeeld arbeidsmigranten, wordt verfijnd omdat tenminste in een drietal wijken dit percentage leidt tot een te grote concentratie kamerverhuurpanden. Handhavinosapparaat De MZHZ is momenteel niet geëquipeerd om de situatie in Dordrecht onder controle te krijgen. Om huisjesmelkers strenger te kunnen aanpakken, wordt de organisatie van de handhaving versterkt, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met de versterking van het handhavingsapparaat is al een begin gemaakt, hetgeen ook al zichtbaar is in de uitspraken bij de rechtbank. Tussen de melding van een illegale situatie en de eerste inspectie zit echter door capaciteitsgebrek nu een lange periode. De doorlooptijd van handhavingszaken is ook lang, hetgeen er voor zorgt dat huisjesmelkers relatief lange tijd een woning illegaal kunnen exploiteren voordat ze in hun portemonnee geraakt worden. Door versnelling van procedures en/of de inzet van andere instrumenten wordt de effectiviteit van de handhaving versterkt. Goede handhavers zijn schaars op de arbeidsmarkt, waardoor ook maximaal ingezet wordt op gedragsbeïnvloeding van de betrokken partijen door "gewone" ambtenaren. Pagina 3/6

4 Visie op probleempanden Huisvesting vindt momenteel vooral plaats in panden waar meer problemen spelen dan alleen overbewoning door arbeidsmigranten. Met name leegstand, hennepteelt, huisvesting van illegalen, en criminele activiteiten baren zorgen. Flankerend beleid wordt opgesteld voor de aanpak van deze misstanden in de particuliere woningmarkt. 3.b Gedragsbeïnvloeding DlTj^o bl^rra^ per doelgroep een specifieke aanpak in te zetten, kan de problematiek sneller en effectiever opgelost worden. Werkgevers Met de werkgevers in de Drechtsteden moeten afspraken gemaakt worden over de huisvesting van arbeidsmigranten die al dan niet via uitzendbureaus of als ZZP-er voor hen werken. De gemeente kan daarbij de samenwerking tussen werkgevers, corporaties en andere bonafide huisvesters bevorderen. Uitzendbureaus Het convenant met de koepels van uitzendbureaus werkt tot op heden niet. In navolging van Vlaardingen en Schiedam gaat Dordrecht de individuele uitzendbureaus die in de gemeente actief zijn aanspreken en de verbetering van de huisvestingssituatie met hen aan de orde stellen. Woonruimtebemiddelaars De woningmarkt voor arbeidsmigranten wordt gedomineerd door een beperkt aantal bemiddelaars. De bemiddelaars hadden veel illegale situaties kunnen voorkomen. Vastgoed eigenaren Door voorlichting aan woningeigenaren kunnen ongewenste situaties voorkomen worden. In een paar gevallen zijn inmiddels bestaande overlastsituaties in panden opgelost in overleg met de eigenaren. Gezamenlijke inzet van medewerkers van Wijkgericht Werken en de wijkagenten blijkt effectief te zijn. Omwonenden Omwonenden ervaren overlast en afbraak van sociale cohesie in de buurt. Daarnaast kan men het vertrouwen in de overheid verliezen als niet duidelijk is wat de gemeente doet nadat men deze problemen gemeld heeft. Vanuit de Twern zullen omwonenden geïnformeerd worden over de voortgang van de gemeentelijke aanpak van individuele panden. Door te zorgen dat omwonenden beschikken over de contactgegevens van eigenaren en werkgevers kunnen omwonenden klachten ook zelf bij deze partijen melden, waardoor omwonenden ook zelf actief kunnen bijdragen aan het terugdringen van overlast. Arbeidsmigranten Vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden worden arbeidsmigranten benaderd voor inburgeringstrajecten. Dit gebeurt na inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie. Via werkgevers, uitzendbureaus, verhuurders en arbeidsmigranten zelf kunnen arbeidsmigranten gestimuleerd worden om zich sneller in te schrijven bij het GBA. Bij overlastsituaties treedt veelal de politie op. In het recente verleden Pagina 4/6

5 heeft ook Toezicht veel aandacht besteed aan huisbezoeken om de werking van de afvalinzameling toe te lichten. Dit is een voorbeeld van het terugdringen van overlast door direct contact te leggen met de arbeidsmigranten zelf. Dit kan het beste gebeuren door, zoals in bijvoorbeeld Rotterdam, zelf Polen hiervoor aan te nemen. Algemene informatie zal ook via de website van de gemeente beschikbaar gemaakt worden. Bij signalen van uitbuiting zal de gemeente deze ook doorspelen naar de betreffende overheidsorganisatie die hiertegen kan optreden. Bovenstaande activiteiten kunnen door aanpassen van de prioritering deels gedaan worden binnen de bestaande formatie. Door tijdelijk deze formatie te bundelen bij de taskforce kan gestuurd worden op zo effectief en efficiënt mogelijke beïnvloeding van de verschillende doelgroepen. 3.c Handhaving en toezicht Start en finish bij de aanpak van de problematiek rondom arbeidsmigranten ligt bij handhaving en toezicht. Legale huisvesting moet minimaal jaarlijks gecontroleerd worden. Bij incidentele overlast wordt direct opgetreden door de politie. Bij structurele overlast gaat de gemeente handhaven. Illegale huisvesting blijft aandacht vragen van de handhavers. Momenteel zijn wij bezig met de opbouw van de Taskforce. Bestuurlijk verantwoordelijk zijn wethouder Sleeking (primus) en burgemeester Brok. De bemensing van de taskforce wordt geleverd door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid, het SCD (Juridische Kennis Centrum) en de gemeentelijke onderdelen Stadsontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling, Publieksdiensten en Projectmanagement. Met de woningbouwcorporaties en andere overheden als politie, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, IND, SIOD en het RIEC wordt samengewerkt. Met deze partijen worden afspraken worden gemaakt over structurele inzet en een zichtbaar profiel in de verschillende wijken. Zonodig worden deze afspraken in een convenant vastgelegd. Met andere gemeenten als Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam alsmede de andere Drechtsteden wordt structurele kennisuitwisseling opgezet. 4. Wat mag het kosten? Voor de aanpak van de problemen was in de begroting al meerjarig budget van , opgenomen. Daarnaast kunnen middelen vanuit reguliere budgetten ingezet worden. Voor de vorming van een Taskforce om versneld de situatie in de stad op orde te krijgen zijn extra middelen nodig. Bij de bestuursrapportage is aangegeven om welke bedragen het gaat Benodigde middelen , , ,- Bestaande budgetten , , ,- Gevraagde intensivering ,- j , ,- Pagina 5/6

6 Datum Ons kenmerk 28 september 2010 PM/2010/ In de begrotingswijziging bij de bestuursrapportage is de gevraagde intensivering voor 2010 opgenomen. Indien de claim voor 2011 en 2012 als onderdeel van de Beslispuntennotitie bij de behandeling van de Begroting 2011 door uw raad wordt gehonoreerd, zal de begroting worden gewijzigd bij de l e wijziging Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen: - ontwerp besluit. 6. Voorstel Resumerend stellen wij u voor om in te stemmen met de onder 2 geformuleerde doelstellingen die op 1 oktober 2012 behaald moeten zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht de loco.-secretaris de burgemeester - ontwerp besluit Pagina 6/6

15 maart 2011 PM/ Wonen geen RAAD3ÏNFÖRMATÏE inzake voortgang huisvesting arbeidsmigranten

15 maart 2011 PM/ Wonen geen RAAD3ÏNFÖRMATÏE inzake voortgang huisvesting arbeidsmigranten DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 Aan de gemeenteraad AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuibouievard GR DORDRECHT F (78) 8 88 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlagc(n) Betreft 5 maart PM/56 Wonen

Nadere informatie

Regulering kamerverhuur

Regulering kamerverhuur Sector Stadsontwikkeling A, B, C < A D Regulering kamerverhuur BELEIDSNOTITIE Status: besluitvorming MAO, College B&W In opdracht van: Wethouder Kamsteeg Ambtelijk opdrachtgever: Hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

16 februari 2010 PM/2010/ Wonen en Leefbaarheid handhaving RAADSINFORMATIE inzake voortgangsnotitie huisvesting arbeidsmigranten

16 februari 2010 PM/2010/ Wonen en Leefbaarheid handhaving RAADSINFORMATIE inzake voortgangsnotitie huisvesting arbeidsmigranten Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F (078) 800 8080 www.dordrecht.nl Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma en -thema Betreft

Nadere informatie

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland Project KOMPAS Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland initiatief van de negen West-Friese gemeenten Aanleiding project veel arbeidsmigranten in West-Friesland illegale huisvestingvormen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT aanpak malafide infrastructuur rond arbeid van (illegale) vreemdelingen Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Gemeente Westland. Overwegende dat, - In de gemeenten Den Haag en Westland

Nadere informatie

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht.

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht. Aan: Van: Betreft: Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen Burgemeester J. Heijkoop Roestuin 43; n.a.v. vraag artikel 37 Reglement van Orde Datum: 16 juli 2012 Beste heer Cramer, Hieronder de reactie

Nadere informatie

DORDRECHT BEHANDELD. L_FSCESC P pi et. Aan de gemeenteraad

DORDRECHT BEHANDELD. L_FSCESC P pi et. Aan de gemeenteraad DORDRECHT BEHANDELD Retouradres: Postbus 8 Aan de gemeenteraad 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.ni Datum 4 maart 2014 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Kamerverhuur stand van zaken, vooruitblik en uitbreiding quoteringsgebied BELEIDSNOTITIE

Kamerverhuur stand van zaken, vooruitblik en uitbreiding quoteringsgebied BELEIDSNOTITIE Sector Stadsontwikkeling Kamerverhuur stand van zaken, vooruitblik en uitbreiding quoteringsgebied BELEIDSNOTITIE Status: besluitvorming MAO, College B&W opdracht van: Wethouder Kamsteeg Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

i^soanl) 10 november 2009 PD/2009/ Veiligheid Sociale Veiligheid 2 RAADSiNFORMATiE inzake rapportage overlastgevende panden 2ÖÖ8

i^soanl) 10 november 2009 PD/2009/ Veiligheid Sociale Veiligheid 2 RAADSiNFORMATiE inzake rapportage overlastgevende panden 2ÖÖ8 0> DORDRECHT i^soanl) Retouradres- Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F (078) 800 8080 www.dordrecht.nl Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Overgangsregeling handhaving illegale kamerverhuurpanden nota Beleidsregels onttrekking, omzetting en samenvoeging 2011 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Presentatie RBO 12-10-2017 Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Een succesvolle aanpak van woonoverlast: 1. kenmerkt zich door een integrale aanpak, waarbij naast gemeente ook politie, corporaties

Nadere informatie

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving)

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Inge Vossenaar, directeur Woon- en Leefomgeving Portefeuillehoudersoverleg Wonen, Stadsregio Rotterdam 24

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Rudy Reker (Fractie Lijst Pim Fortuyn ) over Eindhovense burgers hebben het nakijken (Kamerverhuur)

Raadsvragen van het raadslid Rudy Reker (Fractie Lijst Pim Fortuyn ) over Eindhovense burgers hebben het nakijken (Kamerverhuur) gemeente Eindhoven 17R7209 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00469 B&W Beslisdatum 07 april 2017 Dossiernummer 17.14.103_2.5.1. Raadsvragen van het raadslid Rudy Reker (Fractie Lijst Pim Fortuyn ) over Eindhovense

Nadere informatie

Cc: Gemeenteraad, de Dordtse fracties, college B&W, secretariaat buurtcomité Indische buurt noord, mw. G. Muilman-Boersma, dhr.

Cc: Gemeenteraad, de Dordtse fracties, college B&W, secretariaat buurtcomité Indische buurt noord, mw. G. Muilman-Boersma, dhr. Wethouder A. Kamsteeg Postbus 8 3300AA Dordrecht Cc: Gemeenteraad, de Dordtse fracties, college B&W, secretariaat buurtcomité Indische buurt noord, mw. G. Muilman-Boersma, dhr.van Meer- Dijksman Betreft:

Nadere informatie

CONCEPT. 1 november Overbewoning/Huisvesting buitenlandse werknemers. Inleiding

CONCEPT. 1 november Overbewoning/Huisvesting buitenlandse werknemers. Inleiding CONCEPT DATUM 1 november 2007 ONDERWERP Overbewoning/Huisvesting buitenlandse werknemers Inleiding In het kader van de bestrijding van overlast in woonwijken is het terugdringen van illegale bewoning en

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 van de unit vergunning-en subsidieverlening. Dit

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan "Partiële herziening regeling begripsbepaling "wonen" in bestemmingsplannen Dordrecht".

Toelichting op het bestemmingsplan Partiële herziening regeling begripsbepaling wonen in bestemmingsplannen Dordrecht. Toelichting op het bestemmingsplan "Partiële herziening regeling begripsbepaling "wonen" in bestemmingsplannen Dordrecht". 1.Inleiding In toenemende mate wordt aandacht gevraagd voor de problematiek rond

Nadere informatie

Eindrapportage. Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten. Generatie 2007

Eindrapportage. Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten. Generatie 2007 Eindrapportage Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten Generatie 2007 Generatie 2014 Eindrapportage Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding, leeswijzer 2. Opdracht

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d

B en W nummer ; besluit d.d B en W nummer 12.0780. ; besluit d.d. 28-8-2012 Onderwerp Beantwoording van de schriftelijk vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van het raadslid R. van Laar (PvdA) d.d. 9 juli 2012 inzake

Nadere informatie

aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK

aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK Huisvesting MOElanders: Haaglanden aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK Inhoud van de presentatie - achtergrond en context - Verantwoordelijkheden - Huisvesting en woonoverlast

Nadere informatie

/ y. De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 juni 2014, kenmerk SO/ ;

/ y. De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 juni 2014, kenmerk SO/ ; De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 juni 2014, kenmerk SO/1224093; BESLUIT: vast

Nadere informatie

Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois

Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois Daan Meijners De problemen die ontstaan bij vastgoed als gevolg van een

Nadere informatie

gelet op het Aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden en de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; besluit:

gelet op het Aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden en de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; besluit: DORDRECHT Nr. 689017 Raadsg riffle Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 oktober 2011, Nr. SBH/676247;

Nadere informatie

15 december 2009 SBC/2009/ Bestuur, Participatie en Dienstverlening communicatie en voorlichting internationaal beleid

15 december 2009 SBC/2009/ Bestuur, Participatie en Dienstverlening communicatie en voorlichting internationaal beleid tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma en -thema Betreft 15 december 2009 SBC/2009/246437 Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Nadere informatie

Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen

Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen Initiatiefvoorstel Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen Juni 2009 Partij van de Arbeid Lelystad www.lelystad.pvda.nl Emiel van der Herberg

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit kamerverhuur Hellevoetsluis 2012:

Uitvoeringsbesluit kamerverhuur Hellevoetsluis 2012: UITVOERINGSBESLUIT KAMERVERHUUR HELLEVOETSLUIS 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis; gelet op artikel 16f, eerste lid, van de Huisvestingsverordening stadsregio

Nadere informatie

P R O J E C T P L A N

P R O J E C T P L A N P R O J E C T P L A N Voorstel ter behandeling in Het College van Burgemeester en Wethouders Datum 22 november 2016 Onderwerp Aanpak problematiek arbeidsmigranten Bijlage ten behoeve van Collegevoorstel

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten

Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten De Bed-voor-Bedregeling is onderdeel van de nationale intentieverklaring voor huisvesting van arbeidsmigranten. Door ondertekening van deze

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht - 23 september 2014 - Nr. 1230443 7e Wijziging Huisvestingsverordening

Gemeente Dordrecht - 23 september 2014 - Nr. 1230443 7e Wijziging Huisvestingsverordening GEMEENTEBLAD Nr. 53576 26 september Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. 2014 Gemeente Dordrecht - 23 september 2014 - Nr. 1230443 7e Wijziging Huisvestingsverordening De RAAD van de gemeente Dordrecht;

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen

Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen svoorstel Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen 2013-2018 Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Beleid en Regie Ruimtelijk Beleid Reina Beijering,

Nadere informatie

Vaststellen Startnotitie Dierenbeleid Dordrecht

Vaststellen Startnotitie Dierenbeleid Dordrecht DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 1 december 2015 Ons kenmerk SBH/1529309 Begrotingsprogramma Leefbaarheid en stedelijk beheer Betreft Vaststellen

Nadere informatie

Handhaving. Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling. Den Haag, 9 juni 2011

Handhaving. Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling. Den Haag, 9 juni 2011 Handhaving Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 9 juni 2011 Type overtredingen Er zijn een aantal typen overtredingen, die in Den haag voorkomen bij de huisvesting

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Initiatiefnota Aanpakken van huisjesmelkers: pak de huizen af Brief van de leden Depla en Veenendaal Den Haag, 13 juni 2005 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Hierbij bieden wij

Nadere informatie

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Schiedam-Oost is een wijk vol mogelijkheden, barstensvol talent. Wat moet het maatschappelijk middenveld wel én niet doen opdat de bewoners van

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van <datum>;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van <datum>; Verordening tot Wijziging van de Huisvestingsverordening 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van ; Gelet op de

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Buurtraad Limmel Buurtbalans Buurtplatform Brusselsepoort Bewoners Belfort

Buurtraad Limmel Buurtbalans Buurtplatform Brusselsepoort Bewoners Belfort Buurtraad Limmel Buurtraad Brusselsepoort Bewonersvereniging Buurtbalans Brusselspoort Buurtbewoners Belfort Betreft: Voorstel voor beleid kamergewijze verhuur Bijlagen: 1 Maastricht, 12 juni 2016 Geacht

Nadere informatie

Samenvatting criminele families

Samenvatting criminele families Samenvatting criminele families In 2009 kreeg het RIEC Oost Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar één van de criminele families die de gemeente Enschede rijk is. Het betreft een familie die

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

aanpak woon- overlast

aanpak woon- overlast aanpak woonoverlast Herijking aanpak woonoverlast 2015 Datum rapport 26-10-2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Sector Veiligheid en Bestuur Datum 26 oktober 2015 2 gemeente Eindhoven Datum 26-10-2015

Nadere informatie

. B&W BESLUITENLIJST PERS

. B&W BESLUITENLIJST PERS . B&W BESLUITENLIJST PERS Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 6 juni 2017 No. 2017-22 Aanwezig: burgemeester H. van Kooten en de wethouders G.P. van den Anker, mevrouw J.H.A. Sørensen

Nadere informatie

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Overlast? Melden bij het Meldpunt Overlast Meld overlast ALTIJD bij Meldpunt Overlast (MOL): telefoonnummer 14058. Klik hier als u meer

Nadere informatie

Bijlage 1: Afspraken in de 9 regio s

Bijlage 1: Afspraken in de 9 regio s Bijlage 1: Afspraken in de 9 regio s Met de regio s is afgesproken dat zij op 4 punten concrete afspraken maken: 1. Aantallen extra huisvestingsplekken die nodig zijn, 2. De verdeling binnen de regio,

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID www.ozhz.nl De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid draagt bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio OZHZ is de organisatie die voor en namens de zeventien gemeenten en de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

A avond Woonoverlast

A avond Woonoverlast A avond Woonoverlast 19 mei 2015 Agenda Inleiding, wat is woonoverlast, Just Krijn Aanpak: Sociaal/woonoverlast, wat is het, van wie en wat kan de bewoner, Marcel Smit Aanpak: Ruimtelijk/wettelijk, Hans

Nadere informatie

Evaluatie aanpak vrijplaats malafide woningbemiddelaars

Evaluatie aanpak vrijplaats malafide woningbemiddelaars Evaluatie aanpak vrijplaats malafide woningbemiddelaars 1 Inleiding In mei 2007 zijn malafide woningbemiddelaars aangewezen als vrijplaats in het kader van het convenant betreffende de toepassing en handhaving

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen.

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord 11 maart 2015 Publicatiedatum 13 maart 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der ee van 28 januari

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad GESCAND OP 2 4 APR. 20t4 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 5 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 530 AA Wormer Telefoon 075 65 200 Fax 075

Nadere informatie

Bezwaarschrift. ONTVANG3T BEVESTiGING D.D: CODE:

Bezwaarschrift. ONTVANG3T BEVESTiGING D.D: CODE: Bezwaarschrift 10503 q ^J Marion de Gruijl Riouwstraat 12 3312 XL Dordrecht ONTVANG3T BEVESTiGING D.D: CODE: College van Burgemeester en Wethouders Postbus 8 3300AA Dordrecht cc: leden van de Gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

NATIONALE INTENTIEVERKLARING

NATIONALE INTENTIEVERKLARING NATIONALE INTENTIEVERKLARING VAN PARTIJEN BETROKKEN BIJ DE (TIJDELIJKE) HUISVESTING VAN ARBEIDSMIGRANTEN UIT DE EU Versie voor bestuurlijke vaststelling Aanleiding De arbeidsmigratie uit andere EU landen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast www.hetccv.nl/woonoverlast Woonoverlast komt in heel Nederland voor. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren,

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2/261576 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Claim capaciteitsbudget programma Ondermijning Gevraagd besluit Instemmen met het beschikbaar stellen van budget voor de jaren 217 tot en met 221 ten behoeve

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. In deze wet is bepaald dat voor bestaande

Nadere informatie

Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Raadsvoordracht Overdrachtsconvenant Politiekeurmerk Veilig Wonen Agendapunt: 8 (d) Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

I. Vast te stellen de bij dit besluit gevoegde Beleidsregel kostenverhaal bij ontruimingen.

I. Vast te stellen de bij dit besluit gevoegde Beleidsregel kostenverhaal bij ontruimingen. Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL KOSTENVERHAAL BIJ ONTRUIMINGEN Ons kenmerk DSB/2012.459 RIS 253475 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien dat: gemaakte kosten bij gedwongen ontruiming van panden

Nadere informatie

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen.

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen. DORDRECH iè Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F ( 78 770 8080 ) www.dordrecht.nl Contactpersoon Datum 10 april 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvragenVan het raadslid de heer J. van Erp ( SP), Vergunningverlening voor -omzetting en/of woningsplitsing

gemeente Eindhoven RaadsvragenVan het raadslid de heer J. van Erp ( SP), Vergunningverlening voor -omzetting en/of woningsplitsing gemeente Eindhoven Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Staf Raadsnummer 11R4325 Inboeknummer 11bst00666 Beslisdatum B&W 26 april 2011 Dossiernummer 11..17.252 RaadsvragenVan het raadslid de heer J. van

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016 Raadsvoorstel Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Vergunninghouders Commissie: Samen leven 9 juni 2016 BBVnr: 1084300 Portefeuillehouder: Mevr. T. Keuzenkamp e-mailadres opsteller: b.monsma@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY5138

ECLI:NL:RVS:2012:BY5138 ECLI:NL:RVS:2012:BY5138 Instantie Raad van State Datum uitspraak 05-12-2012 Datum publicatie 05-12-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201110184/1/A3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg inzake 30 tijdelijke woningen.

Gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg inzake 30 tijdelijke woningen. raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 27-01-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Arts, Marian en Jans, Michel : A.F. (Frans) van Eersel Raadsvoorstel: RAD-001211

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam

Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam Commissie Wonen vergadering 7 februari 2007 Agendapunt 6 Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam Bijlage(n): 1. Notitie gemeente Rotterdam 'Aanpak van hypotheekfraude

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Verordening voor kamerverhuur- en

Verordening voor kamerverhuur- en Verordening voor kamerverhuur- en logiespanden Datum vaststelling 1 februari 2010 Datum inwerkingtreding 10 februari 2010 De raad van de gemeente Tilburg; - gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

- het college van mening is dat de Treasury-afdeling binnen de kaders van de wet Fido en het gemeentelijke Treasury Statuut heeft gehandeld.

- het college van mening is dat de Treasury-afdeling binnen de kaders van de wet Fido en het gemeentelijke Treasury Statuut heeft gehandeld. Motie: Onafhankelijk onderzoek naleving Treasury Statuut De Raad, bijeen op 11 en 12 november 2008, Constaterend dat: - de gemeente Dordrecht over ten minste 11,4 miljoen van haar beleggingen, belegd in

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen.

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

//Woonstart Breda. Huisvesten Statushouders

//Woonstart Breda. Huisvesten Statushouders //Woonstart Breda Huisvesten Statushouders // Vooraf Om de grote instroom van statushouders goed op de kunnen vangen en een goede start in Breda te geven is het volgende plan opgesteld. Uitgangspunt is

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 13 september 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Samenvatting

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14.

Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14. Onderwerp Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14.0008200 / Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling wethouder I. Koedoot

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Publiekrechtelijke regelgeving en beleid vakantieverhuur. Maarten Klaassen 10 november 2016

Publiekrechtelijke regelgeving en beleid vakantieverhuur. Maarten Klaassen 10 november 2016 Publiekrechtelijke regelgeving en beleid vakantieverhuur Maarten Klaassen 10 november 2016 Onderwerpen Cijfers en definities Publiekrechtelijke regelgeving Huisvestingswet Bestemmingsplan Beleid: Amsterdam

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuibouievard GR DORDRECHT

Gemeentebestuur Spuibouievard GR DORDRECHT IORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuibouievard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 29 mei 2012 Begrotingsprogramma Onderwijs Betreft Schoolzwemmen nieuw beleid Samenvatting Circa 880 kinderen hebben

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spui boulevard 300

Gemeentebestuur Spui boulevard 300 DORDRECHT 0> A an de gemeenteraad Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 13 april 2010 Begrotingsprogramma Werk en Scholing en -thema opgroeien en onderwijs Betreft Jaarrekening 2008

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten. Inleiding

Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten. Inleiding Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten Inleiding In de afgelopen jaren vindt in Nederland een grote instroom van arbeidsmigranten plaats, die voornamelijk te werk gesteld worden in de agrarische sector,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

RAADSINFORMATIE inzake stand van zaken Doe ff Gezond 2015

RAADSINFORMATIE inzake stand van zaken Doe ff Gezond 2015 DORDRECHT101 ) Retouradres: Postbus 8 Aan de gemeenteraad 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.n1 Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 Raadsstuk Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 1. Inleiding De Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem (reg.nr.:

Nadere informatie

12 maart 2013 SBC/956035 Leefbaarheid en stedelijk beheer en Veiligheid 1 RAADSINFORMATIE inzake ontwikkelingen toezicht openbare ruimte

12 maart 2013 SBC/956035 Leefbaarheid en stedelijk beheer en Veiligheid 1 RAADSINFORMATIE inzake ontwikkelingen toezicht openbare ruimte DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n)

Nadere informatie

Bestemmingsplan Onzelfstandige Bewoning Enschede. Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Anonieme versie

Bestemmingsplan Onzelfstandige Bewoning Enschede. Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Anonieme versie Bestemmingsplan Onzelfstandige Bewoning Enschede Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Anonieme versie Gemeente Enschede Afdeling Bestemmen en Vergunnen NOTA SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie