Datum : 17 juni 2010 Uw kenmerk : zaaknummer Onderwerp : Consultatie inzake herinrichting van de tarieven van het landelijk gastransport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum : 17 juni 2010 Uw kenmerk : zaaknummer Onderwerp : Consultatie inzake herinrichting van de tarieven van het landelijk gastransport"

Transcriptie

1 Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit T.a.v. R.J. Spencer Postbus BH Den Haag Datum : 17 juni 2010 Uw kenmerk : zaaknummer Onderwerp : Consultatie inzake herinrichting van de tarieven van het landelijk gastransport Geachte heer Spencer, Met dank voor het organiseren van bovengenoemde consultatie treft u bijgaand onze zienswijze aan op het concept voorstel voor de herinrichting van de tarieven van het landelijk gastransport. Door de complexiteit en de verschillende belangen op de voorgenomen herinrichting heeft Gas Transport Services de verschillende representatieve organisaties de gelegenheid gegeven input te geven in de voorgenomen herinrichting. Deze participatie wordt door de leden van VOEG erg op prijs gesteld. VOEG heeft in juni 2009 in een schrijven aan GTS haar voorlopige zienswijze op de herinrichting kenbaar gemaakt. (zie bijlage 3). Onze reactie op genoemde consultatie treft u in de antwoorden op de gestelde vragen. (zie bijlage 1). Uiteraard zijn wij graag bereid om onze zienswijze nader toe te lichten. Met vriendelijke groet, Sjef Peeraer Voorzitter VOEG Postbus AE ROTTERDAM Bijlage : 1) Zienswijze VOEG op herinrichting van de tarieven van het landelijk gastransport 2) Afstandsafhankelijkheid exit tarieven in de Nederlandse gasmarkt 3) Kopie VOEG brief aan Gas Transport Services 15 juni 2009 Cc :

2 Bijlage 1 Zienswijze VOEG op herinrichting van de tarieven van het landelijk gastransport 1. Bent u van mening dat het juridische kader een herinrichting van de transport(gerelateerde) tarieven in de vorm van een andere onderlinge afweging van de verschillende criteria - toestaat? Graag toelichten. Ja. Zie de inrichting van de transporttarieven voor elektriciteit. Het juridische kader voor elektriciteit is zeer goed vergelijkbaar met dat van gas terwijl de tarievenstructuur voor transport van elektriciteit een uniform exit tarief heeft. Ook bij elektriciteit spelen afstanden een rol. 2. Bent van mening dat met een uniform entry tarief de onderlinge afweging van de verschillende criteria op een goede wijze wordt gemaakt? Graag toelichten. Als u het daar niet mee eens bent, dan graag tevens toelichten hoe op dit punt volgens u wel met de entry tarieven dient te worden omgegaan. VOEG is een groot voorstander van een uniform entry tarief daar dit bevorderlijk is voor de efficiënte handel van gas. Hiermee wordt immers voorkomen dat gasstromen die via dezelfde route met elkaar in concurrentie op weg zijn naar het TTF, geconfronteerd worden met verschillende transportkosten op een en hetzelfde entrypunt. 3. Komt de 40%/60%- inkomstenverdeling over de entry en exit tarieven volgens u op een goede wijze tegemoet aan de afweging van de verschillende criteria? Graag toelichten. Als u van mening bent dat de 40%/60% niet op een goede wijze tegemoet komt aan de afweging van de verschillende criteria, dan graag tevens toelichten welke inkomstenverdeling dat volgens u wel doet. Ten behoeve van het aantrekken van gasstromen en dus ter bevordering van de concurrentie in de Nederlandse gasmarkt met de daarbij horende voorzieningszekerheid op de langere termijn is een laag entry tarief een goede aanpak. Voor de eindverbruiker maakt de verdeling niet uit omdat deze feitelijk de som van de inkomstenverdeling betaalt. De 40%/60%- inkomstenverdeling is lijn met de bestaande verdeling en draagt daardoor bij aan een stabiel tarieven systeem. Dientengevolge ondersteunen wij de 40%/60%- inkomstenverdeling 4. Bent u van mening dat het wegnemen van het onderscheid tussen de H- en G- exit tarieven de afweging van de verschillende criteria op een goede wijze weerspiegelt? Graag toelichten. Als u van mening bent dat wegnemen van het onderscheid tussen H- en G- exit tarieven de belangen(afweging) niet op een goede wijze weerspiegelt, dan graag ook toelichten hoe op dit punt volgens u wel met de H- en G- exit tarieven dient te worden omgegaan. 2 / 7

3 VOEG heeft sinds de oprichting (1999) gepleit, ter bevordering van de gashandel, voor de socialisering van de kwaliteitsconversie. Nu dit per 1 juli 2009 een feit is geworden, is het wegnemen van het onderscheid tussen de H- en G- exit tarieven een logisch gevolg. Dat dit mogelijk niet in lijn is met het kostenveroorzakingsbeginsel wordt ons inziens ruimschoots gecompenseerd door de extra marktwerking die hierdoor ontstaan is. Daarnaast wordt de invoeding en de ontrekking van het gas voornamelijk bepaald door lokale fysieke omstandigheden en is er dus geen prikkel voor het doelmatig opereren van marktpartijen. 5. De hoogte van de exit tarieven wordt (deels) bepaald door een transport afhankelijke opslag van zes euro. Bent u van mening dat het hanteren van deze opslag een goede invulling is van de afweging van de verschillende criteria? Graag toelichten. Als u van mening bent dat het hanteren van deze opslag geen goede invulling is van de afweging van de verschillende criteria, dan graag toelichten hoe volgens u wel dient te worden omgegaan met een transportafhankelijke opslag? VOEG is voorstander van een uniform exit tarief. Ingeval een uniform exit tarief niet kan worden gerealiseerd zijn wij van menig dat het geografisch gewogen gemiddelde het centrum van Nederland dient te zijn. Dit in tegenstelling tot de huidige visie van GTS, waarbij het geografisch gewogen gemiddelde van de entry in noord Nederland wordt gebruikt. Zoals in het antwoord op vraag 4 reeds toegelicht worden afnemers bij de keuze van hun vestigingsbeleid niet geprikkeld tot het doelmatig operen door zich in noord Nederland te vestigen. Onze visie wordt verder toegelicht in bijlage 2 en 3 van deze reactie. 6. De hoogte van de exit tarieven wordt bepaald aan de hand van twee variabelen: druk en afstand. Bent u van mening dat het hanteren van deze kostenveroorzakers en de wijze waarop deze worden gehanteerd een goede invulling is van de afweging van de verschillende criteria? Graag toelichten. Als u het daar niet mee eens bent, dan graag tevens toelichten hoe volgens u wel dient te worden omgegaan met kostenveroorzakers? Artikel 3 van de Verordening 1775/2005 spreekt over het vermijden van kruissubsidiëring tussen de netgebruikers en artikel 2.1 van de regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas verwijst naar het zogenaamde kostenveroorzakingsprincipe. Dit principe houdt in dat degene die de kosten veroorzaakt, deze ook dient te dragen. Bij een aansluitleiding is dat nog redelijk eenduidig vast te stellen maar voor de kosten van het landelijk transport met gemengde gasstromen is dat een stuk moeilijker. Wij betwijfelen dat de verschillen tussen de exit tarieven van Noord- en Zuid Nederland van bijna een factor 2 een juiste weerspiegeling is van de werkelijke kosten en gewenst is. GTS geeft aan dat de herinrichting van de tarieven nodig is om economisch verantwoord te kunnen investeren en dat de huidige voorstellen leiden tot een bestendige tariefstructuur. Hierbij is het uitgangspunt een toename van de uitbreidingsinvesteringen van noord naar zuid als gevolg van toekomstig verwachte stromen. VOEG onderschrijft de wens voor een stabiel tariefsysteem, ongevoelig voor uitbreidingsinvesteringen, maar vraagt zich af of de 3 / 7

4 huidige afstandsafhankelijkheid de juiste stabiliteit geeft voor het systeem en robuust is tegen veranderende stromen in Europa. Onder andere de komst van LNG in Rotterdam en toenemende invoeding van gas in Zuid Nederland hebben hier invloed op. Met een lage exit aan de grens in het noorden van het land, zal ogenschijnlijk de behoefte aan transportcapaciteit van zuid naar noord toenemen. Ook de industrie in Rotterdam zit straks op een steenworp van de LNG terminal en de afstand tussen Terneuzen en Zelzate stelt ook niet veel voor maar de hier gelegen exit punten betalen wel significant meer vergeleken met het noorden. Onze visie hierop wordt verder toegelicht in de bijlage 2 en 3 van deze reactie 7. Bent u van mening dat het concept tariefvoorstel wat betreft gasopslag de afweging van de verschillende criteria op een goede wijze weerspiegelt? Graag toelichten. Als u van mening bent dat het concept tariefvoorstel met betrekking tot dit onderwerp de afweging van de verschillende criteria niet op een goede wijze weerspiegelt, dan graag tevens toelichten hoe volgens u wel met gasopslag dient te worden omgegaan. In het bijzonder vraagt de Raad u daarbij in te gaan op de mogelijkheid van een andere tarifering gastransport naar een gasopslag in relatie tot het niet-discriminerend zijn van de tarieven of de methoden tot de berekening daarvan. In de ons omringende landen worden de entries en of exits van gas opslagen anders getarifeerd dan de reguliere exitpunten voor industrie of de openbare gasvoorziening. In Denemarken wordt geen entry noch exit tarief geheven en is de opslag onderdeel van het netwerk, conform TTF in Nederland. In Duitsland is het exit tarief voor gasopslag gesteld op 50% van de reguliere exit tarieven voor industrie of openbare gasvoorziening. In Frankrijk is zowel het entry als het exit tarief afwijkend (voordeliger) dan de tarieven voor reguliere entries of exits. In Engeland is het exit tarief voor de meeste gasopslagen het gevolg van veilingen van capaciteit. De gasopslagen boeken meestal afschakelbare capaciteit als exit capaciteit. Indien er geen andere afnemers op dit punt zijn, is het tarief gelijk aan nul. Uit dit korte vergelijk blijkt dat Nederland de uitzondering is op de regel dat in ieder geval de exit capaciteit voor gasopslagen een lager tarief heeft dan de reguliere exit capaciteit. Dit is ons inziens geen discriminatie, maar een weerspiegeling van de kosten die door exit capaciteit van gasopslagen wordt veroorzaakt. Ter voorkoming van onnodige investeringen in het landelijk gastransportnet om ten tijde van piekbelasting zowel entry- als exit storage capaciteit te garanderen is een specifieke tariefstructuur voor gasopslag gerechtvaardigd als deze aan een aantal voorwaarden voldoet. Te denken valt bijvoorbeeld aan het beperken van de beschikbaarheid van firm capaciteit op het exit punt. De exit capaciteit tegen bijzonder tarief is alleen firm gedurende de flank en zomer maanden. In de winterperiode is het conditioneel (dit is iets anders dan schakelbaar), bijvoorbeeld afhankelijk van de systeem belasting of in de toekomst de waarde van de demping, aangezien deze een weerspiegeling is van de system belasting. Partijen, waarvoor de conditionele capaciteit niet voldoende waarborg geeft, kunnen alsnog reguliere exit capaciteit boeken voor een deel van de gewenste exit. 4 / 7

5 8. Heeft u nog andere opmerkingen op het concept tariefvoorstel? We vragen u ook daarbij de verschillende criteria en de onderlinge afweging daarvan zoals genoemd in het juridisch kader als uitgangspunt te nemen. Sommige entry punten, zoals bijvoorbeeld Julianadorp, (= de aansluiting van de BBL), zijn niet geschikt voor de entry van fysiek gas. Slechts als een forward transport is gepland, kan administratief en afschakelbaar, 'entry' worden aangeboden. Het huidige tariefsysteem voor het boeken van dagcapaciteit resulteert in een aanzienlijk hoger tarief dan voor jaar of maand capaciteit. VOEG heeft geen bezwaren tegen hogere tarieven voor kortlopende capaciteit in het algemeen, echter in bepaalde situaties is dit ongewenst. In die gevallen waar het boeken van jaar capaciteit op een entry of exit punt niet mogelijk is en alleen op basis van dag capaciteit firm(backhaul) capaciteit geboekt kan worden zou het tarief voor dag capaciteit nooit meer mogen bedragen dan de jaarcapaciteit gedeeld door 365. Immers, de shipper was niet in staat deze capaciteit te boeken en deze blijkt alleen op korte termijn vrij te vallen. Het innen van een premie op deze dienst is dan ook ongewenst in onze ogen. In gevallen van Backhaul is het vragen van een tarief in onze ogen zelfs bedenkelijk, immers de TSO heeft geen kosten voor deze dienst, anders dan administratieve kosten. De operationele kosten van de TSO zullen in veel gevallen zelf dalen als het gevolg van minder compressie in het systeem. De huidige tarieven waarbij contracteren van entry of exit capaciteit alleen op basis van backhaul mogelijk is en geen redelijke hoeveelheid firm backhaul beschikbaar is voor jaarcontractering, vormen de huidige tarieven een aanzienlijke handels barrière. VOEG pleit derhalve voor die punten waar dit het geval is voor een aanpassing van de tarieven voor entry 'in tegenstroom'. Idealiter is deze capaciteit gratis maar aanbieden op dagbasis tegen een fractie van het jaartarief of het eventueel veilen, als de vraag het aanbod overstijgt, behoren onzes inziens tot de mogelijkheden. 5 / 7

6 BIJLAGE 2: Afstandsafhankelijkheid exit tarieven in de Nederlandse gasmarkt De exit tarieven in de Nederlandse gasmarkt zijn sinds jaren afstandsafhankelijk, gemeten vanuit het Groningen gasveld. Het resultaat is een grote spreiding in de exit tarieven tussen het noorden en het zuiden van Nederland. Voor de afnemers in Nederland is dit een ongewenst situatie. De grote afnemers in het zuiden van het land verbruiken over het algemeen hoog calorisch aardgas. Voor deze groep is het exit tarief relatief laag geweest, vergeleken bij de laag calorische exit tarieven in het zelfde gebied. De oorzaak hiervan ligt bij de tariefsystemen die werden gehanteerd in het begin van de a liberalisering van de aardgasmarkt in Nederland. Historisch ontstaan van H-G exit tarief verschillen Het eerste TPA tarief systeem in Nederland was een punt-punt transportsysteem. Het transportsysteem dat gehanteerd werd in het tariefsysteem van de toenmalige Gasunie hanteerde 5 entry punten in Nederland ( s Gravenvoeren, Uithuizen, Rotterdam, Zelzate en Groningen). Vanaf deze punten werd de afstandsafhankelijkheid berekend voor de basislast capaciteit. Dit resulteerde in relatief lage transporttarieven voor industriële afnemers in de nabijheid van deze exit locaties. In deze periode van liberalisering, waren alleen de grote industriëlen vrije afnemer. Over het algemeen waren dit hoog calorische afnemers. De impact van dit oude tariefsysteem is onzes inziens nog steeds zichtbaar in de huidige exit tarieven, en met name in de verschillen tussen de tarieven voor hoog en laag calorische afnemers. Aanpassing van de spreiding tussen hoog en laag calorische exits De voorgestelde nivellering van de hoog en laagcalorische exit tarieven met de huidige afstandsafhankelijkheid hebben een grote negatieve invloed op de kosten voor het gas van industriële afnemers en van transit portfolio s. Over het algemeen verlagen de laag calorische exit tarieven en stijgen de hoogcalorische exit tarieven aanzienlijk. VOEG is van mening dat deze grote spreiding tussen de exit tarieven in Nederland ongewenst is en betere oplossingen mogelijk zijn. Alternatieve oplossing mate van afstandsafhankelijkheid In het voorgestelde systeem is de afstandsafhankelijkheid van de exit tarieven gebaseerd op het zwaartepunt van de entries. Met ander woorden, de gewogen geografische gemiddelde locatie in Nederland wordt gezien als het vertrekpunt voor het bepalen van de afstandsafhankelijkheid, waarbij een starttarief wordt gehanteerd als een stelschroef voor invloed van de afstandsafhankelijkheid op het tarief. GTS geeft aan dat de basis voor het tarief de stabiliteit van het tariefsysteem is, voornamelijk de gevoeligheid voor toekomstige uitbreidingsinvesteringen. Hierbij is het uitgangspunt een toename van de uitbreidingsinvesteringen van noord naar zuid als gevolg van toekomstig verwachte stromen. VOEG onderschrijft de wens voor een stabiel tariefsysteem, ongevoelig voor uitbreidingsinvesteringen, maar vraagt zich af of de huidige afstandsafhankelijkheid de juiste stabiliteit geeft voor het systeem en robuust is tegen veranderende stromen in Europa. Onder andere de komst van LNG in Rotterdam en toenemende invoeding van gas in Zuid Nederland hebben hier invloed op. Met een lage exit aan de grens in het noorden van het land, zal ogenschijnlijk de behoefte aan transportcapaciteit van zuid naar noord toenemen 6 / 7

7 In onze ogen is een beter tarief systeem een afgeleide van het systeem zoals dat in Duitsland wordt toegepast. In het Duitse systeem wordt niet het zwaartepunt van de voeding gebruikt voor het bepalen van de afstandsafhankelijkheid, maar het zwaartepunt van de afname. De combinatie van een uniform entry tarief en een afstandsafhankelijk exit tarief, gerekend vanaf het geografische zwaartepunt van de belasting (het verbruik), is naar onze mening een verbetering van het huidige voorstel. Dit systeem wordt gekenmerkt door een afstandsafhankelijk exit tarief, waarbij de spreiding tussen de exit geringer is dan in het voorgestelde systeem. Immers, het zwaartepunt van de afname ligt in het midden van het land. De afstanden tot Zelzate, Groningen of Maastricht zijn hierdoor vergelijkbaar. Het systeem wordt hierdoor robuuster tegen veranderende gasstromen in de toekomst, hetgeen en doelstelling van het nieuwe systeem is. De bepalende stelschroef voor de absolute spreiding van het exit tarief is gelegen in het starttarief voor de exit capaciteit. Op dit moment is dit door GTS op 6 euro bepaald. Verhoging van dit bedrag verlaagt de absolute spreiding van exit tarieven. VOEG is een voorstander van een zo hoog mogelijk starttarief, ten einde de spreiding zo veel mogelijk te beperken. In het door VOEG voorgestelde tarief methodiek, is het start tarief niet zo zeer een start tarief, maar de kosten om het gas van de entry punten naar het zwaartepunt van de afname te transporteren. Hierdoor is dit starttarief te bepalen aan de hand van kosten/veronderstelde kosten. 7 / 7

8 Bijlage 3

9

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nummer 102365_2/8 Betreft zaak:

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING FLUXYS 11 mei Gewone algemene vergadering Fluxys

GEWONE ALGEMENE VERGADERING FLUXYS 11 mei Gewone algemene vergadering Fluxys GEWONE ALGEMENE VERGADERING FLUXYS 11 mei 2004 2004091 - Gewone algemene vergadering Fluxys 11.05.04-1 FIRST MOVER: : FLUXYS EFFENT DE WEG VOOR DE VRIJE AARDGASMARKT Walter Peeraer Gedelegeerd bestuurder

Nadere informatie

Pagina 1/8. «Besluit»

Pagina 1/8. «Besluit» Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 12f van de Gaswet inhoudende wijziging van de Tarievencode Gas, de Allocatievoorwaarden Gas en de Meetvoorwaarden Gas. Zaaknummer:

Nadere informatie

Pagina. Besluit. 1 Inleiding. 2 Wettelijk kader

Pagina. Besluit. 1 Inleiding. 2 Wettelijk kader Pagina 1/11 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2014/202977 Zaaknummer: 14.0324.53

Nadere informatie

NOTITIE. Notitie Kwaliteitsconversie E08169-TB8.65. aan : Werkgroep Codes Gas van : Jacques van de Worp cc. : datum : 10 oktober 2008

NOTITIE. Notitie Kwaliteitsconversie E08169-TB8.65. aan : Werkgroep Codes Gas van : Jacques van de Worp cc. : datum : 10 oktober 2008 E08169-TB8.65 NOTITIE aan : Werkgroep Codes Gas van : Jacques van de Worp cc. : datum : 10 oktober 2008 onze ref. : Kwaliteitsconversie okt. 2008/ 08212n01 onderwerp : Notitie Kwaliteitsconversie 1. Aanleiding

Nadere informatie

Directie Toezicht Energie (DTe)

Directie Toezicht Energie (DTe) Directie Toezicht Energie (DTe) Aan EnergieNed, sectie Netbeheerders T.a.v. de heer ir. drs. J.J. Damsté Postbus 9042 6800 GD ARNHEM per post per fax Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 2006-2854 102346/5.B829

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

Pagina 1/46. Besluit openbare versie. 1 Inleiding ACM/DE/2014/207084

Pagina 1/46. Besluit openbare versie. 1 Inleiding ACM/DE/2014/207084 Ons kenmerk: Zaaknummer: 14.0682.52 ACM/DE/2014/207084 Besluit tot vaststelling van de tarieven ter uitvoering van de transporttaak, de aansluittaak, de bestaande aansluitingtaak, de taak balancering en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 904 Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 12 van de Gaswet; Besluit: 1. Begripsbepalingen

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 12 van de Gaswet; Besluit: 1. Begripsbepalingen Kenmerk WJZ 5001052 Opschrift Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ 5001052, houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden voor gas (regeling tariefstructuren en voorwaarden

Nadere informatie

Pieklevering Definitieve regeling 11 augustus 2004 Blad 1 van 7

Pieklevering Definitieve regeling 11 augustus 2004 Blad 1 van 7 Blad 1 van 7 Algemeen. Ingevolge het Besluit leveringszekerheid Gaswet van 13 april 2004 is GTS gehouden voorzieningen te treffen voor de pieklevering aan kleinverbruikers vanaf het moment waarop de gasmarkt

Nadere informatie

1. NIEUWE PRODUCTEN EN DIENSTEN GTS 2008 DOORLOPEND NAAR 2009 (REF. KOSTENTABEL 1)

1. NIEUWE PRODUCTEN EN DIENSTEN GTS 2008 DOORLOPEND NAAR 2009 (REF. KOSTENTABEL 1) 1. NIEUWE PRODUCTEN EN DIENSTEN GTS 2008 DOORLOPEND NAAR 2009 (REF. KOSTENTABEL 1) Dit onderdeel betreft activiteiten en investeringen met betrekking tot nieuwe producten en diensten die in 2008 zijn geïnitieerd.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 374 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt Nr. 35 BRIEF VAN

Nadere informatie

Beleid & regelgeving, nu & straks

Beleid & regelgeving, nu & straks Beleid & regelgeving, nu & straks Gassamenstelling & gastoestellen Aurél Kenessey de Kenese 2 Ministerie van Economische Zaken Beleidsdoelstellingen Publieke belangen Veiligheid gasgebruik Verduurzaming

Nadere informatie

(OPENBARE VERSIE) 3 juni 2004

(OPENBARE VERSIE) 3 juni 2004 (OPENBARE VERSIE) 3 juni 2004 1 1 2 3 4 2 1 Inleiding en onderzoeksopzet 1. In april 2004 jaar informeerde Gastransport Services (hierna: GtS) via haar Interpagina aan marktpartijen dat de dienst kwaliteitsconversie

Nadere informatie

Informele verslaglegging KBG 1 MB GTS

Informele verslaglegging KBG 1 MB GTS Informele verslaglegging KBG 1 MB GTS Tijdens de klankbordgroep (=KBG) van 22 januari 2008 waren aanwezig: Mira Huussen NMa/DTe Samuel Pronk NMa/DTe Ariane Kruijtzer NMa/DTe Marleen Holtslag Dorien Bennink

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: Betreft zaak: 102141_9/3 Besluit tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de periode

Nadere informatie

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41c, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998. Nummer: 102370_11/8

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Auteur Interne termijn Externe termijn Medeparaaf en datum. Mariska Verseveld

Auteur Interne termijn Externe termijn Medeparaaf en datum. Mariska Verseveld Minute Besluit Nederlandse Mededingingsautoriteit Auteur Interne termijn Externe termijn Medeparaaf en datum Mariska Verseveld Datum Informatiekopie aan Prismanummer 19-12-2012 MV, FK 104226 Nummer 104226

Nadere informatie

Grensverleggend in gastransport

Grensverleggend in gastransport Grensverleggend in gastransport gaat verder in gastransport www.gasunie.nl Europa vertrouwt op aardgas. Sinds jaar en dag vormt aardgas als schoonste fossiele energiebron een stabiele basis voor de economische

Nadere informatie

HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN?

HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN? HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN? Inleiding Op 1 mei 2015 gaat het Besluit Experimenten Decentrale Duurzame Elektriciteitsopwekking in. Coöperaties en verenigingen van eigenaren kunnen dan

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 6 van Verordening 1775/2005.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 6 van Verordening 1775/2005. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 6 van Verordening 1775/2005. Datum: 25 februari 2009 Nummer 102806

Nadere informatie

Presentatie Industriedagen. Gas Transport Services B.V.

Presentatie Industriedagen. Gas Transport Services B.V. Presentatie Industriedagen Gas Transport Services B.V. Inhoud Hoezo ander gas? - 4 - Contractering Direct Aangeslotenen - 9 - Consequenties nieuw balanceringsmodel - 13 - Tariefherinrichting - 14 - Nieuwe

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

Datum 12 september 2014 Betreft Beantwoording van vragen inzake de precaire situatie wat betreft de energievoorziening in België

Datum 12 september 2014 Betreft Beantwoording van vragen inzake de precaire situatie wat betreft de energievoorziening in België > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen 2. 2 Tarievenstructuur voor de transportdienst 3. 3 Bepaling rekencapaciteit en te factureren hoeveelheid gas 10

1 Algemene bepalingen 2. 2 Tarievenstructuur voor de transportdienst 3. 3 Bepaling rekencapaciteit en te factureren hoeveelheid gas 10 BIJLAGE C BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT Nummer: 101732-6 Betreft: Bijlage C bij het ontwerpbesluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering ingevolge

Nadere informatie

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Bonaire, 26 augustus 2013 Betreft: internetconsultatie Wet elektriciteit en drinkwater BES Status: openbaar Geachte heer,

Nadere informatie

Transportvoorwaarden Gas LNB

Transportvoorwaarden Gas LNB Transportvoorwaarden Gas LNB Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van een onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in

Nadere informatie

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (wijzigingen voortvloeiend uit het energierapport 2011)

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (wijzigingen voortvloeiend uit het energierapport 2011) Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (wijzigingen voortvloeiend uit het energierapport 2011) MEMORIE VAN TOELICHTING (26-01-2012) I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding Het onderhavige wetsvoorstel

Nadere informatie

Gasrotonde in beweging

Gasrotonde in beweging Gasrotonde in beweging Gastransport steeds dynamischer Ruud Wieleman 11 juni 2015 Inhoud Introductie Gasunie en Gasunie Transport Services De basics van het gastransport Kentallen GTS + Kwis (als daar

Nadere informatie

ACM geeft met dit document inzicht in hoe in Nederland wordt geborgd dat projecten van gemeenschappelijk belang tijdig worden uitgevoerd.

ACM geeft met dit document inzicht in hoe in Nederland wordt geborgd dat projecten van gemeenschappelijk belang tijdig worden uitgevoerd. Beoordeling Projecten van gemeenschappelijk belang ACM geeft met dit document inzicht in hoe in Nederland wordt geborgd dat projecten van gemeenschappelijk belang tijdig worden uitgevoerd. Achtergrond

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITS WET 1998 EN DE GASWET BESTAAT

Nadere informatie

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime De impact op de marktrollen shipper, leverancier en regionale netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207112 Zaaknummer: 15.0656.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft

Nadere informatie

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag. premie-differentiatie. Geachte heer Kamp,

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag. premie-differentiatie. Geachte heer Kamp, Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag Datum 30 juli 2012 Onderwerp Advies Wijzigingsbesluit Wfsv inzake premie-differentiatie Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITS WET 1998 EN DE GASWET BESTAAT

Nadere informatie

Regulering & toezicht van infrastructuur op de Nederlandse energiemarkt

Regulering & toezicht van infrastructuur op de Nederlandse energiemarkt Regulering & toezicht van infrastructuur op de Nederlandse energiemarkt Mira Huussen Directie Toezicht energie Delft, 22 mei 2008 DTe houdt toezicht op de Nederlandse energiemarkt Missie en doelstelling:

Nadere informatie

Uitstel investeringsbesluit stikstofinstallatie

Uitstel investeringsbesluit stikstofinstallatie 33529 Gaswinning Nr. 283 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2016 Veiligheid en leveringszekerheid staan bij de

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Elektriciteitswet 1998. Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte.

BIJLAGE 4. Elektriciteitswet 1998. Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte. Nederlandse Mededingingsautoriteit BIJLAGE 4 Nummer 103037 / 7 Betreft zaak: Beoordeling van een voorstel van Stedin B.V. zoals bedoeld in artikel 41b, tweede lid van de Elektriciteitswet 1998. Dit betreft

Nadere informatie

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 januari 2003 (31.01) (OR. en) PUBLIC 5731/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 10 ENER 23 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep

Nadere informatie

Den Haag, 25 maart 2005

Den Haag, 25 maart 2005 Den Haag, 25 maart 2005 Inhoudopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 ACHTERGROND... 4 1.2 JURIDISCH KADER... 4 1.3 GEVOLGDE PROCEDURE... 5 1.4 LEESWIJZER ADVIES... 6 2 DE INVESTERING VERSTERKT DE MEDEDINGING BIJ

Nadere informatie

Versnelling van de ontwikkeling van TTF en de groothandelsmarkt voor gas

Versnelling van de ontwikkeling van TTF en de groothandelsmarkt voor gas Versnelling van de ontwikkeling van TTF en de groothandelsmarkt voor gas NMa/DTe September 2007 Directie Toezicht Energie 1 / 50 Samenvatting Versnellen van de ontwikkeling van TTF en de werking van de

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

Versnelling van de ontwikkeling van TTF en de groothandelsmarkt voor gas

Versnelling van de ontwikkeling van TTF en de groothandelsmarkt voor gas Advies groothandelsmarkt gas uitgave september 2007 Versnelling van de ontwikkeling van TTF en de groothandelsmarkt voor gas NMa/DTe September 2007 Directie Toezicht Energie 1 / 50 Samenvatting Versnellen

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt de heer prof.dr. F.J.H. Don Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG. jjanssen@netbeheernederland.nl

Autoriteit Consument & Markt de heer prof.dr. F.J.H. Don Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG. jjanssen@netbeheernederland.nl vereniging van energienetbeheerders in Nederland Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 Autoriteit Consument & Markt de heer prof.dr. F.J.H. Don Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG 2509 LP Den

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Betreft: aanvullende uitleg bezwaren voorgenomen bezuiniging

Betreft: aanvullende uitleg bezwaren voorgenomen bezuiniging Secretariaat Judith Krajenbrink Hiddinkdijk 19 7055AS Heelweg (06) 10 49 19 93 info@jubalvarsseveld.nl Bankrekening NL70RABO0364812788 KvK-nummer 40120604 Gemeente Oude IJsselstreek t.a.v. de gemeenteraad

Nadere informatie

Verwachte samenstelling H-gas per regio

Verwachte samenstelling H-gas per regio Verwachte samenstelling H-gas per regio In het gastransportnet voor hoogcalorisch gas (H-gas) is de samenstelling van het aardgas in de dagelijkse praktijk niet overal gelijk. Er zijn grofweg vijf regio

Nadere informatie

Groningengas op de Noordwest-Europese gasmarkt

Groningengas op de Noordwest-Europese gasmarkt Groningengas op de Noordwest-Europese gasmarkt - Samenvattende rapportage bij de onderzoeken 7, 8 en 9 Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt November 2013 1 In het kader van de aardbevingen

Nadere informatie

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Den Haag, augustus 2005 Directie Toezicht Energie PAGINA 1 VAN 9 PROJECTNAAM: REDELIJKE TERUGLEVERVERGOEDING (RTV) PROJECTNUMMER:

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING. het ontwerp van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014. betreffende

ADVIES DIENST REGULERING. het ontwerp van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014. betreffende DIENST REGULERING ADVIES SR- 20040528-19 betreffende het ontwerp van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014 gegeven op vraag van de Staatssecretaris voor Energie 28 mei 2004 Dienst Regulering

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Technische berekening van het tarief en de rioolheffing

Technische berekening van het tarief en de rioolheffing Technische berekening van het en de rioolheffing Inleiding De lasten voor het beheer en onderhoud van riolering en water worden via rioolheffing betaald door burgers en bedrijven. De termen die hier in

Nadere informatie

Onderzoek andere benadering van de gaswinning

Onderzoek andere benadering van de gaswinning Onderzoek andere benadering van de gaswinning Onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van een maximale inzet van kwaliteitsconversie om de gaswinning uit het Groningenveld te beperken onder waarborging

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF CAPACITEITSPLAN ELEKTRICITEIT 2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF Inhoudsopgave: Inleiding 3 Toelichting op het Capaciteitsplan 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Opbouw van het net 4 1.3 Invullen

Nadere informatie

Veranderende gassamenstelling in Nederland: een lange traditie. Themamiddag Energiewacht 22 september 2011

Veranderende gassamenstelling in Nederland: een lange traditie. Themamiddag Energiewacht 22 september 2011 Veranderende gassamenstelling in Nederland: een lange traditie Themamiddag Energiewacht 22 september 2011 Veranderende gaskwaliteit Fase 1. Introductie Groningen-gas Fase 2. Kleine velden beleid en inpassing

Nadere informatie

Gasmonitor Ontwikkelingen in de groothandelsmarkt gas in Nederland in 2006

Gasmonitor Ontwikkelingen in de groothandelsmarkt gas in Nederland in 2006 Gasmonitor Ontwikkelingen in de groothandelsmarkt gas in Nederland in 2006 Nederlandse Mededingingsautoriteit - Directie Toezicht Energie Den Haag, december 2007 Projectnummer: 102642 Projectteam: Maria

Nadere informatie

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99 PERSCONFERENTIE Brussel - 5 april 2002 INDICATIEVE VERGELIJKING VAN

Nadere informatie

Tarieven Aansluiting en Transport voor grootverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer

Tarieven Aansluiting en Transport voor grootverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer GAS Tarieven 2009 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer GAS TARIEVEN 2009 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers OP DIT TARIEFBLAD VINDT U EEN

Nadere informatie

Pagina 1/14 BESLUIT. Besluit Openbare versie. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer:

Pagina 1/14 BESLUIT. Besluit Openbare versie. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2016/200547 Zaaknummer: 15.0955.12 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Gaswet inhoudende de beslissing op de aanvraag

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Pagina 1/7. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012. Besluit. Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012.

Pagina 1/7. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012. Besluit. Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012. Besluit Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012 Pagina 1/7 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt ter vaststelling van de prikkel

Nadere informatie

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt:

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt: Autoriteit Consument en Markt Directie Energie Postbus 16326 2500 BH Den Haag Almere, 25 februari 2014 Betreft : Zienswijze Media Park Enterprise B.V. m.b.t. Ontwerpbesluit Ontheffingaanvraag elektriciteitsnet

Nadere informatie

3. Wordt verbruik gemeten via de leverancier van water of dienen ondernemers nieuwe meetapparatuur te installeren?

3. Wordt verbruik gemeten via de leverancier van water of dienen ondernemers nieuwe meetapparatuur te installeren? Raadsvergadering d.d. 18 oktober 2011 Raadsnota nummer 0110075 Onderwerp: Lokale heffingen: heffingsmaatstaf rioolheffing Vragen van fractie: Naam raadslid: J. Ketting Olivier 1. Hoe wordt gecommuniceerd

Nadere informatie

Mogelijkheden kwaliteitsconversie en gevolgen voor de leveringszekerheid

Mogelijkheden kwaliteitsconversie en gevolgen voor de leveringszekerheid Mogelijkheden kwaliteitsconversie en gevolgen voor de leveringszekerheid Resultaten onderzoek 7 Afdeling Network Configuration Rapport Mogelijkheden kwaliteitsconversie en gevolgen voor de leveringszekerheid

Nadere informatie

33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Distributienettarieven. 15 november 2016 Febeliec/VOKA

Distributienettarieven. 15 november 2016 Febeliec/VOKA Distributienettarieven 15 november 2016 Febeliec/VOKA Onderwerpen Tariefmethodologie 2017-2020 Herziening tariefstructuur: naar een capaciteitstarief vanaf 2019 Tariefmethodologie 2017-2020 Tariefmethodologie

Nadere informatie

@ 5 SEP Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het betreffende Ontwerpbesluit.

@ 5 SEP Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het betreffende Ontwerpbesluit. A d @ 5 SEP 2013 Philips Electronics Nederland B.V. Postbus 80036, building HTC45, 5600 JW EINDHOVEN Autoriteit Consument en Markt t.a.v. Directie Energie Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Philips Electronics

Nadere informatie

Pagina 1/8. 1 Inleiding

Pagina 1/8. 1 Inleiding Zaaknummer: 104068 Datum: Verslag van de Autoriteit Consument en Markt in de zin van artikel 6.5 van Bijlage I van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende

Nadere informatie

Wettelijke taken LNB van algemeen belang. Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Wettelijke taken LNB van algemeen belang. Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Wettelijke taken LNB van algemeen belang Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Deze tekst is geconsolideerd tot en met de volgende besluiten: Nummer Onderwerp & Besluitnummer

Nadere informatie

2 9 SEP. 2 015. 2015-40.921/40/A.6, OM 584453 Pol E.P. (050)316 4549. Geachte heren De Wit en Keurentjes,

2 9 SEP. 2 015. 2015-40.921/40/A.6, OM 584453 Pol E.P. (050)316 4549. Geachte heren De Wit en Keurentjes, K provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan de leden van Provinciale Staten de heren R. de Wit en F. Keurentjes postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II

Nadere informatie

Tariefstructuren Gas RNB

Tariefstructuren Gas RNB Bijlage 1 Tariefstructuren Gas RNB Versie 1.0 Arnhem, 16 maart 2005 Tariefstructuren Gas RNB versie 1.0 2005-3602 16 maart 2005 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 3 1.1 Werkingssfeer 3

Nadere informatie

3:11ZelT 0 5 SEP 2013 dab.'

3:11ZelT 0 5 SEP 2013 dab.' Aid.: 3:11ZelT 0 5 SEP 2013 dab.' it. : 109345 j Philips Electronics Nederland B.V. Postbus 80036, building HTC45, 5600 JW EINDHOVEN Autoriteit Consument en Markt t.a.v. Directie Energie Postbus 16326

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 17 maart 2006 ET/EM/ 6009634

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 17 maart 2006 ET/EM/ 6009634 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 17 maart 2006 ET/EM/ 6009634 Onderwerp Visie op de gasmarkt De crisissituatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 904 Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid

Nadere informatie

Integratie van de Nederlandse en Duitse gasmarkt toegenomen Gerard Kuper en Machiel Mulder 1

Integratie van de Nederlandse en Duitse gasmarkt toegenomen Gerard Kuper en Machiel Mulder 1 Integratie van de Nederlandse en Duitse gasmarkt toegenomen Gerard Kuper en Machiel Mulder 1 Integratie van nationale gasmarkten werd lange tijd belemmerd door beperkingen in de grensoverschrijdende transportcapaciteit.

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207110 Zaaknummer: 15.0655.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. 1 Inleiding 1. Met dit besluit

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104187 / 26 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van het systeemdienstentarief voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 904 Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102612_16 / 8 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

Klankbordgroep Methodebesluiten Netbeheer Elektriciteit en Gas september2013

Klankbordgroep Methodebesluiten Netbeheer Elektriciteit en Gas september2013 Klankbordgroep Methodebesluiten Netbeheer Elektriciteit en Gas 2014-2016 10 september2013 Onderwerpen brede klankbordgroep voor methodebesluiten RNB s, GTS, TenneT WACC Aanpassen begininkomsten ( one-off

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Augustus 2016

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Augustus 2016 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Augustus 2016 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie Aan TenneT B.V. t.a.v. ir. J.M. Kroon mba Postbus 718 6800 AS ARNHEM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 101143/14.B235 1. Randnummer 7 van besluit 101143/9 2.

Nadere informatie

BIJLAGE 7 BIJ TARIEVENVOORSTEL 2015: TOELICHTING MARKT FACILITERENDE ACTIVITEITEN (MFA)

BIJLAGE 7 BIJ TARIEVENVOORSTEL 2015: TOELICHTING MARKT FACILITERENDE ACTIVITEITEN (MFA) BIJLAGE 7 BIJ TARIEVENVOORSTEL 2015: TOELICHTING MARKT FACILITERENDE ACTIVITEITEN (MFA) Conform randnummer 258 van het methodebesluit 2014-2016 worden de kosten voor MFA die GTS maakt in de jaren 2012

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204449 Zaaknummer: 13.0836.52

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, -

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, - Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, - Nieuwegein 2014-030 Financiën Contactpersoon Geri de Vree Telefoon (030) 607 13 05 E-mail.devree@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Klankbordgroep 27 augustus 2013 methodebesluiten regionale netbeheerders gas Cc. Van Esther IJskes

Klankbordgroep 27 augustus 2013 methodebesluiten regionale netbeheerders gas Cc. Van Esther IJskes Notitie Aan Klankbordgroep 27 augustus 2013 methodebesluiten regionale netbeheerders gas Cc. Van Esther IJskes esther.ijskes@acm.nl 070 7222.2521 Datum 29 juli 2013 Onderwerp Regulering netverliezen gas

Nadere informatie

Waarborgen functioneren raden van bestuur en raden van toezicht

Waarborgen functioneren raden van bestuur en raden van toezicht Aan de leden van de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de heer drs. A.J.M. Teunissen, griffier Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postbus 9696

Nadere informatie

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Sytze Rienstra en Jan van Donkelaar, 15 januari 2010 Er is de laatste tijd bij de beoordeling van projecten voor de binnenvaart veel discussie over

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207094 Zaaknummer: 16.1162.52

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluit- en transportdienst voor onze klanten met een aansluitwaarde

Nadere informatie