Vroeger werd gesproken over brandverzekeringen, omdat zij schade dekten door brand,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vroeger werd gesproken over brandverzekeringen, omdat zij schade dekten door brand,"

Transcriptie

1 Brand In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp brandv e r z e k e r i n g e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de veelvoorkomende woonverzekeringen en hun kenmerken de dekking, verzekerde som, clausules en premieberekening van deze verzekeringen de aanvullende woonverzekeringen aandachtspunten bij advisering over woonverzekeringen preventie Brand 56

2 Inleiding woonverzekeringen L i s e l o t t e v a n A m e r o n g e n e n M a t s d e V r i e s g a a n s a m e n w o n e n. Z e h e b b e n a l l e b e i d e h u u r v a n h u n o u d e w o n i n g o p g e z e g d e n b i n n e n k o r t b e t r e k k e n z e e e n k o o p w o n i n g. E r v e r a n d e r t e e n hoop in hun situatie: samen hebben ze veel meer spullen en d a n o o k n o g e e n s e e n e i g e n h u i s. Z e z u l l e n h u n v e r z e k e r i n g e n h i e r a a n m o e t e n a a n p a s s e n. D a a r o m b e s p r e k e n z e m e t Te u n v a n S i l f h o u t, h u n v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r, w e l k e v e r z e k e r i n g e n ze nodig hebben en hun wensen op dat gebied. Teun select e e r t e e n v e r z e k e r i n g s p a k k e t v a n e e n w o o n h u i s v e r z e k e r i n g, een inboedelverzekering en een k o s t b a a r h e d e n v e r z e k e r i n g i n v e r b a n d m e t d e d u r e computerapparatuur van Liselotte. Inleiding woonverzekeringen Woonverzekeringen zijn bezitsverzekeringen voor particulieren die verband houden met (comfortabel) wonen. Hieronder vallen de volgende drie verzekeringen: de inboedelverzekering de woonhuisverzekering aanvullende verzekeringen (glasverzekering, kostbaarhedenverzekering) brand Vroeger werd gesproken over brandverzekeringen, omdat zij schade dekten door brand, b l i k s e m i n s l a g e n o n t p l o f f i n g. D e h u i d i g e d e k k i n g i s v a a k v e e l u i t g e b r e i d e r. B o v e n d i e n i s h e t t e g e n w o o r d i g g e b r u i k e l i j k o m d e v e r z e k e r i n g t e b e n o e m e n n a a r h e t v e r z e k e r d object in plaats van naar de schadeoorzaak. Daarom wordt er nu gesproken over woonv e r z e k e r i n g e n. H o e w e l w o o n v e r z e k e r i n g e n d u s n i e t a l l e e n d e k k i n g b i e d e n b i j b r a n d, vallen ze wel onder de branche Brand.De basis voor de meeste polissen in de branche Brand wordt gevormd door de Nederlandse Beursbrandpolissen. Dit zijn door de branche opgestelde standaardvoorwaarden. inboedel Onder de inboedel v a l l e n a l l e r o e r e n d e z a k e n d i e t o t d e p a r t i c u l i e r e h u i s h o u d i n g behoren. Dit zijn alle losse zaken binnenshuis, zoals meubels, serviezen, levensmidd e l e n, a u d i o v i s u e l e a p p a r a t u u r, s c h i l d e r i j e n, v e r l i c h t i n g, v e r z a m e l i n g e n e n k l e d i n g, m a a r o o k ( b r o m ) f i e t s e n ( b i n n e n s h u i s ), g e r e e d s c h a p, s i e r a d e n, d v d ' s, z o n w e r i n g e n, zeilplanken en zelfs kleine huisdieren.niet onder het begrip inboedel vallen: motorrijtuigen (m.u.v. bromfietsen) aanhangwagens (o.a. caravans) en vaartuigen (m.u.v. zeilplanken) geld en waardepapieren G e l d v a l t d u s n i e t o n d e r d e i n b o e d e l, m a a r i s o p e e n i n b o e d e l v e r z e k e r i n g t o c h vaak beperkt gedekt, bijvoorbeeld tot een maximum van of

3 Inleiding woonverzekeringen woonhuis (opstal) Onder een woonhuis (opstal) w o r d t h e t g e b o u w e n a l l e a a r d - e n n a g e l v a s t z i t t e n d e d e l e n, z o a l s d e k e u k e n e n h e t s a n i t a i r, v e r s t a a n. O o k b e h o r e n v a a k b i j g e b o u w e n d i e o p h e t z e l f d e p e r c e e l s t a a n ( s c h u u r t j e s, g a r a g e s ) e n t e r r e i n a f s c h e i d i n g e n z o a l s g a r a g e s en schuttingen tot de opstal op een woonhuisverzekering. Wat er precies wel en niet bij de opstal hoort is belangrijk in het kader van het vaststellen van de v e r z e k e r d e som. Brand 58

4 Dekking woonverzekeringen De woonverzekering die alleen schade door brand, bliksem en ontploffing dekt, wordt kale brandverzekering of een brandverzekering sec g e n o e m d. Een k a l e b r a n d v e r z e k e r i n g k a n a f g e s l o t e n w o r d e n v o o r d e i n b o e d e l e n / o f h e t w o o n h u i s en dekt zoals gezegd schade door: Brand Onder 'brand' wordt verstaan: een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zichzelf voort te planten. Dekking woonverzekeringen Ontploffing E e n o n v e r w a c h t e, p l o t s e l i n g e h e v i g e e x p l o s i e v a n g a s s e n o f d a m p e n, w a a r d o o r schade ontstaat aan het verzekerde object. H i e r o n d e r w o r d t d u s n i e t v e r s t a a n : i m p l o s i e v a n b i j v o o r b e e l d e e n b e e l d s c h e r m, h e t s p r i n g e n v a n w a t e r l e i d i n g e n d o o r v o r s t e n h e t b r e k e n v a n r u i t e n d o o r e e n zeer hard geluid. brand Blikseminslag B i j b l i k s e m i n s l a g e n o n t p l o f f i n g g a a t h e t n i e t o m d e b r a n d s c h a d e d i e h i e r d o o r k a n o n t s t a a n, d i t i s a l g e d e k t o n d e r B r a n d, o n g e a c h t d e o o r z a a k. Door blikseminslag en ontploffing kan echter wel koude schade o n t s t a a n, d i e valt onder Blikseminslag. Hierbij kan gedacht worden aan brekende of scheurende muren. Steeds vaker bieden verzekeraars eveneens dekking tegen zogenaamde inductieschade ( s c h a d e d o o r o v e r s p a n n i n g ) o o k w a n n e e r d i t h e t g e v o l g i s v a n b l i k s e m i n s l a g i n d e n a b i j h e i d v a n h e t r i s i c o a d r e s. Door inductie of overspanning kan er schade ontstaan aan elektrische apparaten, zoals televisies, radio s en computers. Op een kale brandverzekering zijn uitgesloten (geen dekking): zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; doorbranden van elektrische apparaten en motoren; oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. Dit betekent dat bijvoorbeeld een schroeiplek in het tapijt als gevolg van een brandende sigaret, niet onder de k a l e b r a n d v e r z e k e r i n g i s g e d e k t. E r i s w e l d e k k i n g v o o r s c h r o e i p l e k k e n a l s e r d o o r e e n e c h t e b r a n d, n a a s t b r a n d s c h a d e, o o k s c h r o e i s c h a d e ontstaat (dan is de schroeischade namelijk een gevolgschade). Naast de kale brandverzekeringen kunnen meer risico s worden verzekerd via de: uitgebreide gevarenverzekering (UGV); e x t r a u i t g e b r e i d e g e v a r e n v e r z e k e r i n g ( U G V + ) ; all risk verzekering. Deze dekkingscategorieën gelden voor zowel de woonhuis- als de inboedelverzekering. 59

5 Dekking woonverzekeringen Uitgebreide gevarenverzekering (UGV) De uitgebreide gevarenverzekering voegt een aantal gedekte gebeurtenissen toe aan brand, ontploffing en blikseminslag, zoals onder meer: Storm: O n d e r s t o r m w o r d t v e r s t a a n w i n d k r a c h t 7 o f m e e r ( e e n w i n d s n e l h e i d v a n 1 4 meter per seconde). Naast de directe schade door storm (afwaaien van dakpann e n o f - p l a t e n, s c h o o r s t e n e n e n z. ) w o r d t e r o o k d e k k i n g g e b o d e n t e g e n d o o r s t o r m v e r o o r z a a k t e r e g e n -, w a t e r -, h a g e l - o f s n e e u w s c h a d e. Te v e n s w o r d t e r d e k k i n g v e r l e e n d w a n n e e r d e s c h a d e o n t s t a a t d o o r a f g e w a a i d e o n d e r d e l e n v a n e e n a a n g r e n z e n d p a n d. Brand Wa t e r s c h a d e : H i e r o n d e r w o r d t v e r s t a a n : w a t e r l e i d i n g s c h a d e e n s c h a d e d o o r r e g e n, s n e e u w, h a g e l o f s m e l t w a t e r, d o o r w a t e r o n v o o r z i e n u i t e e n w a t e r b e d g e s t r o o m d o f u i t acquaria door breuk of een ander defect daartoe. Waterschade door overstromingen en door vochtdoorlating van muren, constructiefouten of slecht onderhoud is niet gedekt. Ook is doorgaans gedekt: Schade ontstaan door het onvoorzien uitstromen van water uit de centrale verwarming of daarop aangesloten installaties met vaste aan- en afvoerbuizen, als gevolg van een plotseling optredend defect; S c h a d e d o o r h e t o v e r l o p e n v a n w a t e r u i t e e n w a t e r l e i d i n g o f l e i d i n g e n v a n C V aangesloten installaties en toestellen; Schade door het onvoorzien springen van leidingen door vorst; Diefstalschade; Bij schade door diefstal is op de particuliere inboedelverzekering geen braakschade vereist. We spreken dan van blote diefstal. Inbraakschade; Schade door vandalisme (na wederrechtelijk binnendringen); Onder vandalisme wordt verstaan het opzettelijk plegen van vernielingen zonder aanwijsbaar nut. Schade door beroving en afpersing met (de dreiging van) geweld; Onder beroving wordt verstaan diefstal na een daad van geweld tegen de pers o o n. Schade door rellen, relletjes en opstootjes; Schade door luchtvaartuigen 60

6 Extra uitgebreide gevarenverzekering (UGV+) De extra uitgebreide gevarenverzekering v o e g t e e n a a n t a l g e d e k t e g e v a r e n t o e a a n de dekking van de UGV. Die extra dekking houdt een vergoeding in voor: s c h a d e d o o r s c h r o e i e n, z e n g e n e n s m e l t e n, z o n d e r d a t e r s p r a k e i s v a n b r a n d ; w a t e r s c h a d e d o o r n e e r s l a g d i e v i a d e b e g a n e g r o n d o f v i a d e o p e n b a r e w e g binnendringt; h e r s t e l k o s t e n v a n e e n g e s p r o n g e n w a t e r l e i d i n g, a l s m e d e h e t o p s p o r e n v a n d e breuk. Er is sprake van indirecte neerslagschade a l s n e e r s l a g o n v o o r z i e n h e t w o o n h u i s b i n n e n d r i n g t, a l s g e v o l g v a n h e t o v e r l o p e n v a n s l o t e n o f g r a c h t e n d o o r h e v i g e (plaatselijke) regenval. Het Verbond van Verzekeraars heeft hiervoor een adviesc l a u s u l e a f g e g e v e n ( d e z e i s t e v i n d e n h e t e - l e a r n i n g g e d e e l t e v a n d e o p l e i d i n g ) d i e door veel verzekeraars is opgenomen in de UGV+ dekking. De UGV en de UGV+ hebben een limitatieve dekking. Dat wil zeggen dat alle gedekte oorzaken in de p o l i s v o o r w a a r d e n z i j n g e n o e m d. Dekking woonverzekeringen brand All risk verzekering Een all risk verzekering h e e f t d e m e e s t r u i m e d e k k i n g. D e z e g a a t n i e t u i t v a n e e n l i m i t a t i e v e l i j s t v a n g e d e k t e s c h a d e o o r z a k e n, m a a r v a n h e t o m g e k e e r d e : i n p r i n c i p e i s e l k e p l o t s e l i n g e s c h a d e v e r o o r z a k e n d e g e b e u r t e n i s d i e v a n b u i t e n k o m t g e d e k t. E r wordt ook wel gesproken over een alle-van-buiten-komende-onheilendekking. Uitzonderingen op de dekking zijn de eventuele expliciet in de polis opgenomen uitgesloten gebeurtenissen. Alleen niet gedekt zijn dus schadeoorzaken die: niet plotseling of onvoorzien zijn; van binnenuit zijn ontstaan; zijn uitgesloten. Niet alle verzekeraars bieden een a l l r i s k v e r z e k e r i n g a a n. D i e g e n e n d i e d a t w e l d o e n, stellen vaak aanvullende voorwaarden aan deze dekking, bijvoorbeeld een e i g e n r i s i c o voor elke schade die niet onder de reguliere l i m i t a t i e v e d e k k i n g v a l t, m a a r w e l o n d e r d e a l l r i s k d e k k i n g. 61

7 Dekking woonverzekeringen Voorbeeld 1 dekking Camiel van Oostenbrugge heeft een all risk verzekering met een e i g e n r i s i c o p e r gebeurtenis van 100. Hij laat een vaas vallen op de leistenen vloer. De schadeoorzaak 'vallen' valt niet onder de l i m i t a t i e v e d e k k i n g. H e t i s w e l e e n p l o t s e l i n g, o n v e r w a c h t e n v a n b u i t e n k o m e n d o n h e i l ( d e s c h a d e i s n i e t v a n b i n n e n u i t d e v a a s ontstaan) en de schade is daarom wel gedekt op de a l l r i s k v e r z e k e r i n g v a n C a m i e l. A l s d e v a a s v l a k v o o r h e t m o m e n t v a n s c h a d e e e n w a a r d e h e e f t v a n 8 5, d a n w o r d t er nog steeds niet uitbetaald vanwege het eigen risico. Heeft de vaas een waarde van 320, dan keert de verzekeraar 220 uit. Brand Voorbeeld 2 dekking D e d u r e T V v a n S j a a k v a n W i l l i n g e n r a a k t d e f e c t. D e reparatiekosten bedragen D e r e p a r a t e u r s t e l t v a s t d a t d e s c h a d e i s o n t s t a a n d o o r k o r t s l u i t i n g i n e e n p r i n t p l a a t. D e o o r z a a k l i g t d u s i n h e t a p p a r a a t ( v a n b i n n e n u i t, e i g e n g e b r e k ), e r i s d a a r o m g e e n d e k k i n g o p d e i n b o e d e l v e r z e k e r i n g. E r z o u w e l d e k k i n g z i j n g e w e e s t a l s b i j v o o r b e e l d b l i k s e m i n s l a g d e o o r z a a k v a n d e s c h a d e i s. E e n T V r e p a r a t e u r k a n beoordelen of dat het geval is. Voorbeeld 3 dekking Bij de voorzitter van de handbalvereniging, Erik Paalman, wordt een klinker door de r u i t g e g o o i d. D e k l i n k e r z e i l t d e w o o n k a m e r b i n n e n e n b e s c h a d i g t d e s a l o n t a f e l e n e e n v i t r i n e k a s t m e t d u u r k r i s t a l. D e t o t a l e s c h a d e i s D e z e s c h a d e i s n i e t gedekt onder de l i m i t a t i e v e d e k k i n g ( d e v o o r w a a r d e v o o r d e k k i n g b i j v a n d a l i s m e i s immers: na wederrechtelijk binnendringen). Wel is de schade gedekt onder de alle-van-buiten-komende-onheilen-dekking, weliswaar met een e i g e n r i s i c o v a n De schade-uitkering in het geval van een a l l r i s k v e r z e k e r i n g i s / =

8 Voorbeeld 4 dekking Marinda de Graaf is in de keuken bezig met schoonmaken. Zij staat op een keukent r a p j e o m d e b o v e n r a n d v a n d e k e u k e n k a s t j e s s c h o o n t e m a k e n. M a r i n d a v e r s t a p t zich en zij valt op de schouw van de afzuigkap. Op deze afzuigkap is een rekje gemonteerd met daarop bekers van aardewerk. Een aantal bekers valt kapot op de k e u k e n v l o e r. D e b e k e r s b e s c h a d i g e n e n k e l e p l a v u i z e n i n d e k e u k e n v l o e r. E n d e schouw heeft ook een paar flinke deuken opgelopen. Binnen de l i m i t a t i e v e d e k k i n g i s d e z e s c h a d e n i e t g e d e k t. Wa t h i e r g e b e u r d i s, i s g e e n b r a n d, a a n r i j d i n g o f w a t e r s c h a d e. M a a r t e n o p z i c h t e v a n h e t w o o n h u i s i s h e t v a l l e n v a n M a r i n d a o p d e s c h o u w e n h e t v a l l e n v a n d e b e k e r s o p d e p l a v u i z e n v l o e r een van plotseling, onverwacht en van buiten komend onheil. En daarmee is deze schade wel gedekt op een all risk dekking. Dekking woonverzekeringen Algemene uitsluitingen E r z i j n s c h a d e o o r z a k e n d i e v e r z e k e r a a r s n i e t ( a l l e e n ) k u n n e n o f w i l l e n d e k k e n. Z o z i j n catastroferisico s van dekking uitgesloten. Voorbeelden van catastroferisico s zijn: molest (zoals oorlog en opstand) atoomreacties aardbeving vulkanische uitbarsting overstroming (de eerste letters staan in de volgorde van het ezelsbruggetje MAAVO) Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, is de schade namelijk zo groot dat verzekeraars de schade niet kunnen betalen. brand specifieke uitsluitingen Naast de algemene uitsluitingen, die in de meeste algemene verzekeringsvoorwaard e n v a n p o l i s s e n z i j n o p g e n o m e n, z i j n e r n o g u i t s l u i t i n g e n d i e s p e c i f i e k z i j n v o o r d e betreffende polis (de specifieke uitsluitingen). Zo kennen veel inboedel en woonhuisverzekeringen de uitsluiting voor schade die ontstaan is door achterstallig onderhoud. 63

9 Dekking woonverzekeringen Brand Dekking inboedel buiten het woonhuis De besproken limitatieve en all risk dekking geldt voor schade aan de inboedel binnenshuis. De meeste algemene verzekeringsvoorwaarden van inboedelverzekeringen bepalen dat er buitenshuis, maar binnen Nederland, nog steeds dekking is voor bijvoorbeeld: Alle gedekte schade zoals opgenomen in de l i m i t a t i e v e d e k k i n g w a n n e e r d e inboedel zich tijdelijk bevindt in een andere permanent bewoonde woning. Alle gedekte schade zoals opgenomen in de l i m i t a t i e v e d e k k i n g w a n n e e r d e i n b o e d e l z i c h b e v i n d t i n a n d e r e g e b o u w e n, e n e r s p r a k e i s v a n d i e f s t a l o f e e n poging daartoe of vandalisme na braak. Schade door diefstal uit auto s, alleen na braak aan de auto en met een maximum van (meestal) 250. A l l e g e d e k t e s c h a d e o p a n d e r e p l a a t s e n ( b i j v o o r b e e l d i n d e o p e n l u c h t ) d o o r brand, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen en gewelddadige beroving. Vo o r i n b o e d e l d i e z i c h b u i t e n N e d e r l a n d, m a a r b i n n e n E u r o p a b e v i n d t, g e l d t d e k a l e branddekking (van schade door brand, blikseminslag en ontploffing). Voorbeeld dekking buitenshuis M a r c o H o f s t r a i s o p v a k a n t i e i n s p a n j e. A l s h i j v o o r z i j n t e n t p a e l l a a a n h e t k l a a r m a k e n i s g a a t h e t m i s e n z i j n t e n t e n r e i s b a g a g e g a a n i n v l a m m e n o p. M a r c o k a n d e z e b r a n d s c h a d e claimen op zijn inboedelverzekering. 64

10 Clausules woonverzekeringen Op de polissen van opstal- en inboedelverzekeringen kunnen diverse clausules worden opgenomen. Hieronder wordt een aantal veelvoorkomende c l a u s u l e s b e s p r o k e n. Hiernaast zijn er nog de keuzeclausule, de indexclausule en de s t e l l e n c l a u s u l e, d e z e komen in latere onderdelen aan bod. Eigen risico Bijna alle all risk verzekeringen kennen een e i g e n r i s i c o v o o r d e v e r z e k e r d e. D o o r h e t e i g e n r i s i c o v e r v a l l e n d e c l a i m s v a n k l e i n e s c h a d e s. H i e r d o o r h o e v e n n i e t a l l e e n d e z e kleine schades niet vergoed te worden, maar bespaart de verzekeraar ook behandelingskosten. Bij kleine schades zijn de behandelingskosten (beoordelings- en administratiekosten) vaak hoger dan het bedrag van de schade zelf. Bij sommige verzekeraars kan de verzekeringnemer ook bij een limitatieve dekking kiezen voor een e i g e n r i s i c o. I n r u i l h i e r v o o r b e t a a l t h i j d a n e e n l a g e r e p r e m i e. Clausules woonverzekeringen brand Eigen risico bij stormschade W o o n h u i z e n z i j n v e r g e l e k e n m e t d e i n b o e d e l g e v o e l i g e r v o o r s t o r m s c h a d e. O m n i e t b i j i e d e r e s t o r m o v e r s p o e l d t e w o r d e n m e t m e l d i n g e n v a n k l e i n e s t o r m s c h a d e s ( z o a l s afgewaaide dakpannen), geldt bij woonhuisverzekeringen hiervoor een e i g e n r i s i c o v a n 2 van de v e r z e k e r d e s o m, m e t b i j v o o r b e e l d e e n m i n i m u m v a n e n e e n m a x i m u m van 450. Huurdersbelang H u u r d e r s b r e n g e n v a a k v e r b e t e r i n g e n a a n i n h u n h u u r w o n i n g, z o a l s b e t i m m e r i n g e n, cv-ketels, parketvloeren, stuc- en schilderwerk en inbouwkeukenapparatuur. Deze verbeteringen worden ook wel huurdersbelang g e n o e m d e n g a a n, n a d a t z e i n d e w o n i n g zijn aangebracht, tot de woning (de onroerende zaak) behoren. Hoewel huurdersbelang dus niet onder de definitie van inboedel valt, is het bij veel inboedelverzekeringen wel a u t o m a t i s c h m e e v e r z e k e r d i n d e v o r m v a n e e n v a s t b e d r a g o f e e n p e r c e n t a g e v a n d e verzekerde som. Als dit bedrag of percentage te laag is, wanneer de huurder bijvoorbeeld een zeer luxe badkamer heeft gemaakt, dan kan het meerdere tegen extra prem i e w o r d e n b i j v e r z e k e r d. D i t k a n d a n o p d e b e s t a a n d e v e r z e k e r i n g, m a a r s o m s o o k o p een aparte woonhuisverzekering geschieden. 65

11 Clausules woonverzekeringen Maximering Voor bepaalde zaken is de dekking van de inboedelverzekering gemaximeerd. De maximeringen gelden meestal alleen voor diefstalschade en niet bij overige schadeoorzaken zoals brand (de hoogte van de maximering kan per verzekeraar verschillen). G e l d e n g e l d w a a r d e p a p i e r e n z i j n b e p e r k t g e d e k t, b i j v o o r b e e l d t o t e e n b e d r a g van of per gebeurtenis (ongeacht de schade-oorzaak). L i j f s i e r a d e n z i j n i n g e v a l v a n s c h a d e d o o r d i e f s t a l o f i n b r a a k v e r z e k e r d t o t o n g e v e e r Audiovisuele apparatuur (hieronder vallen niet alleen tv- en stereoapparatuur, maar ook computers, randapparatuur, software, CD s en DVD s) tot ongeveer D i e f s t a l v a n d e i n b o e d e l u i t d e a u t o i s m e e v e r z e k e r d t o t E r m o e t e n d a n wel braaksporen aan de auto zijn. Brand Ve r z e k e r d e n i n d e g r o t e s t e d e n A m s t e r d a m, R o t t e r d a m, D e n H a a g e n U t r e c h t h e b b e n i n v e r b a n d m e t e e n v e r h o o g d d i e f s t a l r i s i c o, t e m a k e n m e t e x t r a b e p e r k i n g e n. Voor hen gelden de volgende maximeringen: D i e f s t a l v a n g e l d e n g e l d w a a r d i g p a p i e r i s g e m a x i m e e r d t o t o n g e v e e r Diefstal van audiovisuele apparatuur is gemaximeerd tot ongeveer Bij diefstal geldt een eigen risico van ongeveer 250. Bij de meeste verzekeraars geldt dit eigen risico niet voor diefstal (na braak) uit een auto. B i j v e e l i n b o e d e l v e r z e k e r a a r s i s h e t m o g e l i j k o m d e m a x i m e r i n g t e l a t e n v e r v a l l e n t e g e n b e t a l i n g v a n e e n h o g e r e p r e m i e, e x t r a p r e v e n t i e m a a t r e g e l e n o f e e n a l g e m e e n (voor elke schade-oorzaak) eigen risico van bijvoorbeeld 500. Diefstal- en braakclausule D e l a a t s t e d r i e v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e b e p e r k i n g e n z i j n v o o r b e e l d e n v a n w a t o o k wel de diefstalclausule wordt genoemd. M a x i m e r i n g e n v o o r d i e f s t a l s c h a d e k u n n e n s o m s w o r d e n v e r h o o g d ( w a a r d o o r e r e e n r u i m e r e d e k k i n g i s ) d o o r e e n h o g e r e p r e m i e t e b e t a l e n, e x t r a p r e v e n t i e m a a t r e g e l e n t e treffen of een (verhoogd) eigen risico vast te leggen. Dit verhoogde eigen risico geldt dan wel bij alle schadeoorzaken, dus niet alleen bij diefstalschade. Diefstal is doorgaans alleen gedekt na (in)braak, dit wordt vastgelegd in de braakclausule. Er wordt onderscheid gemaakt tussen binnenbraak en buitenbraak. Binnenbraak i s h e t i n b r e k e n i n ( z i c h w e d e r r e c h t e l i j k e t o e g a n g v e r s c h a f f e n t o t ) e e n a f g e s l o t e n r u i m t e d o o r braak, vanuit een binnenshuis gelegen ruimte. Buitenbraak i s b r a a k v a n b u i t e n a f m e t als doel zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot het betreffende gebouw. 66

12 Individueel appartementsclausule Als een gebouw eigendom is van meerdere personen is de appartementswet van toep a s s i n g. D e z e w e t r e g e l t d a t e e n g e b o u w e i g e n d o m k a n z i j n v a n m e e r d e r e p e r s o n e n ; h e t a p p a r t e m e n t s r e c h t. Hierin is het recht van het gebruik van een bepaald deel van het gebouw (het appartement) vastgelegd. Deze splitsing in appartementen moet worden geregeld bij een n o t a r i s e n e r m o e t e e n Ve r e n i g i n g v a n E i g e n a r e n ( V v E ) w o r d e n o p g e r i c h t. O o k m o e t w o r d e n b e p a a l d d o o r w i e e n o p w e l k e m a n i e r h e t g e b o u w v e r z e k e r d m o e t w o r d e n. D e z e v e r z e k e r i n g k a n o p n a a m v a n d e e i g e n a r e n w o r d e n g e z e t. In de polis moet de appartementenclausule worden gezet. Hierin staat dat schadeu i t k e r i n g e n b o v e n e e n b e p a a l d b e d r a g m o e t e n w o r d e n u i t b e t a a l d a a n d e g e z a m e n l i j k e eigenaren. Er is sprake van individueel appartementsrecht als de woningbezitters in een appartementencomplex niet (alleen) verzekerd zijn via een Vereniging van Eigenaren, maar (ook) zelfstandig verzekerd zijn bij een door hen zelf gekozen verzekeraar. Het kan heel nuttig zijn voor appartement-eigenaren om naast de gemeenschappelijke verzek e r i n g e e n i n d i v i d u e l e v e r z e k e r i n g a f t e s l u i t e n v o o r d e v e r b e t e r i n g e n d i e z i j i n h u n appartement hebben aangebracht. Een dergelijke verzekering kan vaak via de gemeenschappelijke hoofdverzekering worden afgesloten. E r i s d a n e e n k a n s d a t d e h u i s e i g e n a a r h e t a p p a r t e m e n t n i e t h e e f t v e r z e k e r d o f d a t h e t onderverzekerd is. In het geval van schade, met name aan gemeenschappelijke ruimtes in het appartementencomplex, levert dit problemen op. De premie van een opstalverzekering wordt in het geval van individueel appartementsrecht dan ook doorgaans verhoogd met 25%. I s d e Ve r e n i g i n g v a n E i g e n a r e n n i e t a c t i e f, d a n k a n d e v e r z e k e r d e a a n d e v e r z e k e r a a r verzoeken de individuele appartementsclausule o p d e p o l i s t e p l a a t s e n. I n d a t g e v a l is er zowel dekking voor schade aan het appartement van de verzekerde, als voor het a a n d e e l v a n d e v e r z e k e r d e i n d e s c h a d e a a n h e t d e e l v a n h e t g e b o u w, d a t i s b e s t e m d v o o r g e m e e n s c h a p p e l i j k g e b r u i k. Clausules woonverzekeringen brand Kelderbox D o o r g a a n s z i j n o p w o o n v e r z e k e r i n g e n o o k b i j g e b o u w e n z o a l s g a r a g e s e n k e l d e r b o x e n meeverzekerd. Er kan hierbij in de verzekeringsvoorwaarden zijn opgenomen dat schad e d o o r d i e f s t a l o f e e n p o g i n g d a a r t o e e n / o f v a n d a l i s m e u i t s l u i t e n d i s g e d e k t a l s d e v e r o o r z a k e r w e d e r r e c h t e l i j k i s b i n n e n g e d r o n g e n e n e r s p o r e n v a n b r a a k a a n w e z i g z i j n. E r i s v a a k e e n m a x i m u m u i t k e r i n g p e r g e b e u r t e n i s v a s t g e l e g d. 67

13 Clausules woonverzekeringen Brand Fundamenten Vo l g e n s d e a l g e m e n e v e r z e k e r i n g s v o o r w a a r d e n m a k e n o o k d e f u n d a m e n t e n d e e l u i t van het woonhuis, maar of deze wel of niet zijn meeverzekerd staat beschreven in de fundamentenclausule v a n d e w o o n h u i s v e r z e k e r i n g. O p d e N e d e r l a n d s e B r a n d b e u r s p o l i s z i j n d e f u n d a m e n t e n d a a r e n t e g e n s t a n d a a r d u i t g e s l o t e n e n k a n m e t een f u n d a m e n t e n c l a u s u l e j u i s t w e l d e k k i n g w o r d e n o p g e n o m e n. H e t l i g t a a n d e c o n s t r u c t i e v a n h e t g e b o u w w a t e r w e l o f n i e t t o t d e f u n d a m e n t e n w o r d t g e r e k e n d. Ve e l p a r t i c u l i e r e v e r z e k e r i n g s n e m e r s k i e z e n e r v o o r d e f u n d a m e n t e n n i e t mee te verzekeren met het oog op premiebeperking en met het idee dat de fundament e n t o c h n i e t b e s c h a d i g d k u n n e n r a k e n. B e s c h a d i g i n g v a n f u n d a m e n t e n i s e c h t e r w e l d e g e l i j k m o g e l i j k n a e e n e x p l o s i e o f n a l a n g d u r i g e b l o o t s t e l l i n g a a n h i t t e. I n s o m m i g e f u n d a m e n t e n c l a u s u l e s i s o p g e n o m e n d a t v e r g o e d i n g a l l e e n p l a a t s v i n d t b i j s c h a d e d i e a l s g e v o l g h e e f t d a t d e f u n d a m e n t e n n i e t m e e r b r u i k b a a r z i j n. D e i n v l o e d o p d e h o o g t e v a n d e p r e m i e z a l b i j d e z e l a a t s t e c l a u s u l e v o r m m i n d e r g r o o t zijn dan wanneer alle schade aan alle fundamenten wordt vergoed. Bouwaard B i j e e n w o o n h u i s v e r z e k e r i n g i s h e t v a n b e l a n g d a t d e b o u w a a r d v a n d e w o n i n g ( e n d e bijgebouwen) juist in de polis is opgenomen. Standaard wordt uitgegaan van een stenen pand met een harde dakbedekking (pannen, mastiek, beton, enz.) en betonnen verdiepingsvloeren. Een afwijkende bouwaard, zoals riet of hout, kan een verhoging van het risico en dus een verhoging van de premie betekenen. Bekendheids- en belendingenclausule In de bekendheidsclausule geeft de verzekeraar aan dat hij bekend is met het verzekerde woonhuis, dat wil zeggen met onder meer de ligging, de constructie, de bouwaard, het gebruik en de inrichting ervan. Vervolgens kan de verzekeraar in de belendingenclausule a a n g e v e n d a t h e t n i e t o f n i e t j u i s t o p d e p o l i s v a n d e w o o n v e r z e k e r i n g vermelden van de belendingen v a n d e o p s t a l ( d e a a n g r e n z e n d e g r o n d, a a n g r e n z e n d e huizen e.d.), geen invloed kan hebben op de geldigheid van de verzekering. 101%-clausule Sommige verzekeringstussenpersonen brengen als zij hulp bieden bij schade-afwikkel i n g, h i e r v o o r k o s t e n i n r e k e n i n g b i j d e v e r z e k e r d e. D e z e k o s t e n v e r g o e d i n g ( o o k w e l d e schaderegelingscourtage of afmakingscourtage genoemd) kan de verzekerde meev e r z e k e r e n. E r w o r d t d o o r d e v e r z e k e r a a r d a n % v a n h e t s c h a d e b e d r a g u i t g e k e e r d b i j e e n g e d e k t e s c h a d e, w a a r v a n 1 % v o o r d e t u s s e n p e r s o o n b e s t e m d i s. D i t w o r d t o o k wel de 101%-regeling genoemd. 68

14 Verzekerde som woonverzekeringen De verzekerde som i s i n p r i n c i p e g e l i j k a a n d e w a a r d e v a n e e n o b j e c t u i t g e d r u k t i n geld. Bij een woonhuisverzekering wordt hierbij uitgegaan van de herbouwwaarde v a n d e woning. Dit is het bedrag dat nodig zou zijn voor herbouw van het verzekerde gebouw o n m i d d e l l i j k n a h e t v o o r v a l o p d e z e l f d e p l a a t s e n m e t d e z e l f d e b e s t e m m i n g. Veel mensen denken onterecht dat de v e r k o o p w a a r d e d o o r g a a n s h e t u i t g a n g s p u n t i s. B i j e e n t o t a a l v e r l i e s i s d e s c h a d e d i e d e v e r z e k e r i n g n e m e r l i j d t h e t t o t a a l b e d r a g d a t n o d i g i s o m d e w o n i n g i n d e z e l f d e s t a a t o p n i e u w t e l a t e n b o u w e n. A l s h e t w o o n h u i s i s herbouwd, dan is de woning-eigenaar in dezelfde positie gekomen als voor de schade. Verzekerde som woonverzekeringen In de keuzeclausule, ook wel de schaderegelingsclausule genoemd, is vastgelegd dat bij schade aan een woonhuis er op basis van de h e r b o u w w a a r d e w o r d t u i t g e k e e r d maar dat, als na brandschade de verzekerde ervoor kiest om de woning niet te herbouw e n o f t e h e r s t e l l e n, d e v e r z e k e r a a r d e m o g e l i j k h e i d h e e f t o m d e s c h a d e a f t e w i k k e l e n op basis van de verkoopwaarde ( d e m a r k t w a a r d e v o o r d e s c h a d e, o f t e w e l d e w a a r d e die de woning voor de schade bij verkoop had opgebracht). De verzekeraar zal altijd de laagste van de twee bedragen (herbouw- of verkoopwaarde) kiezen. brand Bij een verzekering van inboedel is het verzekerde bedrag gebaseerd op de nieuwwaarde v a n d e i n b o e d e l. D i t i s d e w a a r d e d i e e e n v e r g e l i j k b a r e i n b o e d e l n i e u w i n de winkel kost. Er zijn enkele situaties waarin de nieuwwaarde niet als uitgangspunt geldt, deze uitzonderingen zijn terug te vinden in de p o l i s v o o r w a a r d e n : Er wordt vergoed op basis van reparatiekosten (ook wel herstelkosten) a l s h e t inboedelstuk kan worden gerepareerd. In dit geval zullen de r e p a r a t i e k o s t e n w o r d e n v e r g o e d, eventueel aangevuld met een vergoeding voor waardevermindering; Er wordt vergoed op basis van de vervangingswaarde of dagwaarde - d i t i s de n i e u w w a a r d e g e c o r r i g e e r d m e t d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g d o o r s l i j t a g e e n / o f ouderdom van het object -: A l s h e t g a a t o m b r o m - e n s n o r f i e t s e n ; Als de dagwaarde van het object op het moment van schade minder is dan 40% van de nieuwwaarde; A l s h e t o b j e c t n i e t m e e r w o r d t g e b r u i k t w a a r v o o r h e t b e s t e m d i s. A n t i e k wordt verzekerd op basis van de antiquarische waarde ( v a s t g e l e g d i n e e n taxatierapport). 69

15 Verzekerde som woonverzekeringen Voorbeelden verzekerde waarde Verzekerde zaak Aanschafprijs Dagwaarde Nieuwwaarde Herstelkosten Vergoeding Stereo-installatie Televisie niet mogelijk 630 Fauteuil niet mogelijk 300 Bromfiets niet mogelijk Antieke klok n.v.t * * Aangenomen dat de verzekerde som of hoger is. Brand Om onder- en oververzekering te voorkomen, moet de v e r z e k e r d e s o m r e g e l m a t i g o p n i e u w v a s t g e s t e l d w o r d e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e h o u d e n m e t d e w e r k e l i j k e waarde. De v e r z e k e r d e s o m m o e t h i e r b i j g e t o e t s t w o r d e n o p b a s i s v a n d e z e l f d e w a a r d e als die voor het bepalen van de schadeuitkering wordt gehanteerd. Bij de waardebepaling kan de verzekeringnemer de hulp inschakelen van de verzekeringsadviseur. Voor het vaststellen van de waarde van de inboedel zijn er twee hulpmiddelen: de inboedelinventarisatielijst: h i e r o p n o t e e r t d e v e r z e k e r i n g n e m e r a l l e z a k e n d i e t o t z i j n i n b o e d e l b e h o r e n. H e t i n v u l l e n v a n d e z e l i j s t m o e t n a u w k e u r i g gebeuren en is nogal tijdrovend. Op basis van de inventarisatielijst kan de te verzekeren som bepaald worden. de inboedelwaardemeter: d e w a a r d e m e t e r v r a a g t n a a s t n a a r h u i s g e r e l a t e e r d e z a k e n o o k n a a r e e n a a n t a l p e r s o o n l i j k e g e g e v e n s, z o a l s g e z i n s s a m e n s t e l l i n g, leeftijd en inkomen van de verzekeringnemer. Op basis van deze gegevens krijgt de inboedel van de verzekering-nemer een waarde toebedeeld. De inboedelw a a r d e m e t e r i s d u s g e e n e x a c t m e e t i n s t r u m e n t, m a a r w e l e e n s t u k e e n v o u d i g e r in te vullen dan de inventarisatielijst. Een voorbeeld van de inboedelwaardemeter is te vinden in het e-learninggedeelte van deze opleiding. Reden opnieuw waarde vaststellen Verzekeraars geven een garantie tegen onderverzekeren af als de waarde wordt vastgesteld met de i n b o e d e l w a a r d e m e t e r. D e z e g a r a n t i e g e l d t 5 j a a r. A l s b i j s c h a d e b l i j k t dat de verzekerde som te laag is, dan krijgt de verzekerde toch de hele schade vergoed. Om deze garantie te behouden, zal elke 5 jaar de waarde opnieuw moeten worden vastgesteld aan de hand van de i n b o e d e l w a a r d e m e t e r. Ook na verhuizing en na een schade moet de waarde opnieuw worden vastgesteld. In d e p r a k t i j k w o r d t d i t n a e e n s c h a d e n i e t a l t i j d g e d a a n, m a a r d e v e r z e k e r a a r w i l w e l d e mogelijkheid hebben om de waarde opnieuw te laten vaststellen. 70

16 Voorbeeld bepaling verzekerde som op basis van de inboedelwaardemeter Jim wil een inboedelverzekering afsluiten. Hij besluit de inboedelwaardemeter als hulpmiddel hierbij te gebruiken. Jim heeft een huurwoning. A l l e r e e r s t v u l t J i m d e c a t e g o r i e ë n i n w a a r i n h i j v a l t m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n l e e f t i j d, d e s a m e n s t e l l i n g v a n z i j n h u i s h o u d e n, z i j n n e t t o i n k o m e n e n h o e v e e l h u u r d e r s b e l a n g er in zijn woning zit. O p b a s i s v a n d e c a t e g o r i e ë n d i e h i j a a n g e e f t, k r i j g t J i m een aantal punten toegekend. D e p u n t e n w o r d e n v e r v o l g e n s v e r m e n i g v u l d i g d m e t (2011). H i e r n a m o e t J i m n o g e v e n t u e l e b i j t e l l i n g e n a a n g e v e n, o n d e r a n d e r e o f h i j i n h e t b e z i t i s v a n a u d i o v i s u e l e e n c o m p u t e r a p p a r a t u u r ( o o k d v d s e. d. ) m e t e e n w a a r d e b o v e n en lijfsieraden met een waarde boven Dit zijn de zogenaamde bijzondere bezittingen. De bedragen die Jim hier invult worden bij het reeds (op basis van de punten) berekende bedrag opgeteld. Tezamen vormen deze bedragen de geschatte waarde van de inboedel van Jim volgens de inboedelwaardemeter. Hierop kan de verzekerde som van zijn inboedelverzekering gebaseerd worden. Verzekerde som woonverzekeringen brand Voorbeeld te betalen premie bij gebruik inboedelwaardemeter Een ingevulde inboedelwaardemeter geeft een puntentotaal aan van 71. Er zijn bijzondere bezittingen ter waarde van De premie bedraagt 3,20 per De verzekerde som: 71 * = plus extra bijzondere bezittingen ( / ) De premie: 3,20 * 78,822 = 252,23, plus 9,7% ass.belasting = 276,70. I n d i t v o o r b e e l d w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e d o o r g a a n s h o g e r e p r e m i e v o o r d e e x t r a bijzondere bezittingen. Voor de berekening van de herbouwwaarde wordt vaak de herbouwwaardemeter gebruikt. Dit is een rekenmodel dat vragen bevat over het type huis, over de inhoud (m 3 ) en over kostenverhogende omstandigheden. De herbouwwaardemeter kan doorg a a n s g e b r u i k t w o r d e n v o o r w o n i n g e n m e t e e n w a a r d e t o t D a a r b o v e n i s v a a k t a x a t i e e e n b e t e r e m e t h o d e v o o r d e w a a r d e b e p a l i n g. Een voorbeeld van de h e r b o u w w a a r d e m e t e r i s t e v i n d e n i n h e t e - l e a r n i n g g e d e e l t e v a n deze opleiding. Als de herbouwwaarde via de h e r b o u w w a a r d e m e t e r w o r d t v a s t g e s t e l d, dan garandeert de verzekeraar vaak dat er geen sprake is van o n d e r v e r z e k e r i n g. In tegenstelling tot bij inboedelverzekeringen geeft nog niet elke verzekeraar deze garantie af. 71

17 Verzekerde som woonverzekeringen Brand Voorbeeld bepaling verzekerde som op basis van de herbouwwaardemeter Herman en Christine hebben een nieuw huis gekocht en willen hiervoor een opstalverzekering afsluiten. Om het risico van o n d e r v e r z e k e r i n g t e v e r m i j d e n b e s l u i t e n z e voor het bepalen van de te verzekeren som de h e r b o u w w a a r d e m e t e r t e g e b r u i k e n. Z e vinden de herbouwwaardemeter op internet en vragen hun verzekeringsadviseur om hen te helpen bij het invullen ervan. A l l e r e e r s t d i e n e n H e r m a n e n C h r i s t i n e a a n t e g e v e n w e l k t y p e w o n i n g z e h e b b e n. H i e r u i t w o r d t e e n standaard prijsstelling afgeleid. Ook vullen ze in hoeveel m 3 i n h o u d h u n w o n i n g b e v a t. Daarna volgen vragen over de verschillende o n d e r d e l e n v a n d e w o n i n g, z o a l s d e c o n s t r u c t i e v a n het dak en de kwaliteit van de badkamer. Naar aanleiding hiervan wordt de prijsstell i n g m e t p r o c e n t e n g e c o r r i g e e r d. Wa n n e e r b i j v o o r b e e l d w o r d t a a n g e g e v e n d a t e r e e n luxe keuken aanwezig is, gaat de prijsstelling met 8% omhoog (2011). De prijsstelling met correcties wordt vervolgens vermenigvuldigd met de inhoud (m 3 ) van de woning. H i e r b i j w o r d e n n o g e v e n t u e l e a l g e m e n e t o e s l a g e n o p g e t e l d, b i j v o o r b e e l d w a n n e e r d e w o n i n g i n e e n b e p a a l d e r e g i o l i g t o f e e n h o e k w o n i n g i s. Wanneer dit gebeurd is, is de herbouwwaarde bepaald en kan hierop de v e r z e k e r d e som worden afgestemd. Indexclausule Door de inflatie worden veel zaken die tot de inboedel behoren elk jaar duurder. In de meeste voorwaarden van woonhuis- en inboedelverzekeringen is daarom de indexclausule opgenomen. Dit houdt een jaarlijkse verhoging (of verlaging) in van de verzekerde som en de premie (in evenredigheid met v e r z e k e r d e s o m ). D e z e a a n p a s s i n g gebeurt aan de hand van de indexcijfers voor bouwkosten en woninginboedels die word e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t C e n t r a a l B u r e a u v o o r d e S t a t i s t i e k ( C B S ) e n z o r g t e r v o o r d a t de verzekerde som gelijke tred houdt met de inflatie. De index functioneert alleen goed als: 1. Een goede verzekerde som is vastgesteld voor de inboedel of voor het woonhuis; wanneer er sprake is van onder- of oververzekering blijft dit ook na indexering het geval. 2. Indien bij verbouwingen of grote aankopen de verzekerde som wordt aangepast. I n d e i n d e x c l a u s u l e v a n i n b o e d e l v e r z e k e r i n g e n i s o o k e e n a u t o m a t i s c h e o v e r d e k k i n g van 25% opgenomen. Dit wil zeggen dat als bij schade de v e r z e k e r d e s o m l a g e r b l i j k t dan de werkelijke waarde, de v e r z e k e r d e s o m w o r d t v e r h o o g d m e t e e n m a x i m u m v a n 2 5 %. 72

18 Deze overdekkingsregeling geldt alleen wanneer er geen garantie tegen onderverzekeren geldt, want dan is dit overbodig. Voorbeeld 1 indexclausule De inboedel van Mascha van de Weerd is verzekerd voor Na een inbraakschade stelt de schade expert vast dat de v e r z e k e r d e s o m h a d m o e t e n zijn. De schade bedraagt Er is sprake van onderverzekering; het verschil is groot en Mascha heeft geen gebruik gemaakt van de i n b o e d e l w a a r d e m e t e r. Op basis van de indexclausule mag de v e r z e k e r d e s o m v e r h o o g d w o r d e n m e t 2 5 %. De nieuwe v e r z e k e r d e s o m b i j s c h a d e i s d a n : * 1, 2 5 = E r i s n o g steeds sprake van onderverzekering. De schade uitkering bedraagt: (( / ) * = 4.180,82 Verzekerde som woonverzekeringen Bij de indexclausule van woonhuisverzekeringen mag de verzekerde som alleen worden v e r h o o g d m e t d e s t i j g i n g i n d e b o u w k o s t e n t u s s e n d e l a a t s t e p r e m i e v e r v a l d a g e n d e schadedatum en met maximaal 25%. D e w a a r d e v a n e e n w o o n h u i s i s n i e t z o s t e r k a a n w a a r d e s c h o m m e l i n g e n o n d e r h e v i g a l s d i e v a n d e i n b o e d e l. P a s a l s e r u i t b r e i d i n g e n p l a a t s v i n d e n ( u i t b o u w, d a k k a p e l ) o n t s t a a t h e t g e v a a r v a n o n d e r v e r z e k e r i n g. In die gevallen is aanpassing van de v e r z e k e r d e s o m n o o d z a k e l i j k. D e i n d e x c l a u s u l e b i j w o o n h u i s v e r z e k e r i n g e n g a a t v e e l m i n d e r v e r d a n b i j i n b o e d e l v e r z e k e r i n g e n. H e t percentage (25%) is wel hetzelfde, maar er is géén sprake van automatische overdekking. Alleen de daadwerkelijke stijging van de bouwkosten (volgens het CBS) tussen de laatste premievervaldag (jaarlijks) en het moment van schade is relevant. Alleen met dat stijgingspercentage mag de verzekerde som worden verhoogd. brand Voorbeeld 2 indexclausule H e t w o o n h u i s v a n J a c o b Z e g e r s i s v e r z e k e r d v o o r Maar de daadwerkelijke h e r b o u w w a a r d e b e d r a a g t N a e e n k e u k e n b r a n d b l i j k t d e s c h a d e te bedragen. De stijging van de bouwkosten tussen de laatste p r e m i e v e r v a l d a t u m e n h e t m o m e n t v a n s c h a d e b e d r a a g t 3,4%. De v e r z e k e r d e s o m m a g w o r d e n v e r h o o g d m e t 3, 4 %. De nieuwe v e r z e k e r d e s o m o p h e t m o m e n t v a n s c h a d e b e d r a a g t * 1, = D e s c h a d e u i t k e r i n g b e d r a a g t : ( / ) * =

19 Aanvullende verzekeringen Aanvullende verzekeringen Brand De glasverzekering en de kostbaarhedenverzekering zijn twee aanvullende woonverzekeringen die vaak worden afgesloten. Glasverzekering B i j e e n i n b o e d e l - o f w o o n h u i s v e r z e k e r i n g i s r u i t b r e u k n i e t s t a n d a a r d m e e v e r z e k e r d. Te g e n p r e m i e - v e r h o g i n g k a n d i t i n s o m m i g e g e v a l l e n a l s n o g o p d e p o l i s m e e v e r z e k e r d worden. Soms is voor dekking een aparte glasverzekering noodzakelijk. D e g l a s v e r z e k e r i n g d e k t b r e u k v a n g l a s d a t d e e l u i t m a a k t v a n e e n g e b o u w, i n b e g i n s e l ongeacht de oorzaak. Het verzekerde glas moet bedoeld zijn om licht door te laten. Ve e l a l i s o o k h e t p l a a t s e n v a n e e n n o o d v o o r z i e n i n g m e e v e r z e k e r d. G l a s v a n s p i e g e l s of aquaria is niet gedekt op een glasverzekering. U i t g e s l o t e n z i j n c a t a s t r o f e a c h t i g e r i s i c o s ( a a r d b e v i n g, o v e r s t r o m i n g, o o r l o g e. d. ) e n schade ontstaan door of tijdens verbouwingswerkzaamheden, door verplaatsing of b e w e r k i n g v a n h e t g l a s e n d o o r e e n g e b r e k v a n h e t g l a s z e l f. O o k u i t g e s l o t e n i s b r e u k als gevolg van brand en/of ontploffing, inbraak of een poging daartoe. (Want brand, ontploffing en inbraakschade zijn ook al gedekt op een woonhuisverzekering.) D e b a s i s v o o r d e p r e m i e v a s t s t e l l i n g i s v a a k h e t a a n t a l r u i t e n d a t v e r z e k e r d d i e n t t e worden. Hierbij tellen vaak ruiten kleiner dan 0,5 m 2 niet mee. O o k i s d e p r e m i e v a n g l a s v e r z e k e r i n g v o o r w o o n h u i z e n v a a k a f h a n k e l i j k v a n h e t a a n t a l vertrekken (het vertrekkentarief). D e z o l d e r e n b a d k a m e r t e l l e n d a a r b i j n i e t m e e. Er kan ook worden uitgegaan van de oppervlakte per ruit (het oppervlaktetarief). Vo o r grotere oppervlakken (bijv. meer dan 6 m 2 ), extra dik glas, bewerkt glas of speciaal g l a s ( b i j v. i s o l e r e n d e b e g l a z i n g ) g e l d e n a f w i j k e n d e t a r i e v e n. D e w i j z e v a n p l a a t s i n g e n de bestemming en ligging van het gebouw kunnen de hoogte van de premie ook beïnv l o e d e n. Vo o r p a r t i c u l i e r e w o o n h u i s b e z i t t e r s i s h e t m e e v e r z e k e r e n v a n h e t r i s i c o v a n g l a s b r e u k o p d e w o o n h u i s v e r z e k e r i n g b i j n a a l t i j d v o o r d e l i g e r. De uitkering gebeurt in natura (dit betekent dat de verzekeraar zelf zorgt voor vervanging van de ruit) of in geld. 74

20 Kostbaarhedenverzekering Schade door brand en diefstal aan kostbaarheden zijn wel gedekt op een inboedelverzekering, maar gemaximeerd. Verder biedt een (anders dan all risk) inboedelverzeker i n g g e e n d e k k i n g w a n n e e r d e v e r z e k e r d e b i j v o o r b e e l d e e n d u r e v a a s l a a t v a l l e n o f e r sprake is van vermissing zonder braaksporen. Om deze redenen kan een aanvullende kostbaarhedenverzekering h a n d i g z i j n. K o s t b a a r h e d e n v e r z e k e r i n g e n e n a n d e r e s p e c i f i e k e v e r z e k e r i n g e n v o o r b e z i t t i n g e n u i t d e i n b o e d e l h e b b e n m e e s t a l e e n a l l r i s k d e k k i n g. D e d e k k i n g, m a a r v o o r a l h e t d e k k i n g s g e b i e d ( v a a k w e r e l d w i j d ), i s u i t g e b r e i d e r d a n b i j e e n g e m i d d e l d e i n b o e d e l v e r z e k e r i n g. Een dure videocamera die in Amerika kwijt raakt is bijvoorbeeld gedekt. En een fietsverzekering heeft dekking in heel Nederland. Op een inboedelverzekering is diefstal van een fiets alleen gedekt als hij in de schuur staat en vaak alleen als er braaks p o r e n a a n d e s c h u u r z i j n. Onder kostbaarheden kunnen de volgende zaken worden verstaan: Audiovisuele apparatuur Computer-, foto- en filmapparatuur plus randapparatuur en hulpmiddelen Optische instrumenten L i j f s i e r a d e n ( s i e r a d e n d i e g e m a a k t z i j n o m o p o f a a n h e t l i c h a a m t e d r a g e n e n waarin metalen, gesteentes en/of parels verwerkt zijn) Bont Muziekinstrumenten Schilderijen en kunstvoorwerpen Antiek Aanvullende verzekeringen brand De kostbaarhedenverzekering kent, zoals gezegd, een zeer ruime dekking. A l l e s c h a d e a a n d e v e r z e k e r d e z a k e n i s g e d e k t, t e n z i j u i t g e s l o t e n. Het aantal uitsluitingen is beperkt. De bekende catastrofe-uitsluitingen zijn opgenom e n, z o a l s a t o o m k e r n r e a c t i e s e n o o r l o g s r i s i c o s ( m o l e s t ). O o k z i j n b i j v o o r b e e l d e i g e n gebrek en slijtage niet gedekt. Ve r d e r i s d o o r g a a n s b e s c h a d i g i n g v a n u i t s l u i t e n d k l e i n e o n d e r d e l e n ( z o a l s g l a s e n v e r e n v a n u u r w e r k e n e n s n a r e n, r i e t j e s e n t r o m m e l v e l l e n v a n m u z i e k i n s t r u m e n t e n ) uitgesloten. Hiernaast is doorgaans schade als gevolg van reparatie of bewerking van de kostbare zaak uitgesloten van dekking. Het verzekerde bedrag van de kostbaarhedenverzekering wordt bij nieuwe kostbaarheden gebaseerd op de aankoopwaarde. Oudere voorwerpen moeten getaxeerd worden o m h e t v e r z e k e r d b e d r a g t e b e p a l e n. De premie voor een kostbaarhedenverzekering is, per verzekerde som, aanm e r k e l i j k h o g e r d a n d e i n b o e d e l v e r z e k e r i n g. W e l m a a k t h e t v o o r d e p r e m i e n o g a l u i t w e l k e z a k e n v e r z e k e r d w o r d e n. Vo o r e e n c o l l e c t i e s c h i l d e r i j e n g e l d t e e n a n d e r e p r e m i e dan bijvoorbeeld voor sieraden. 75

Informatie over uw Inboedelverzekering All-in. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Inboedelverzekering All-in. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Inboedelverzekering All-in Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Inboedelverzekering All-in 7 Leeswijzer

Nadere informatie

Informatie over uw Inboedelverzekering All-in. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Inboedelverzekering All-in. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Inboedelverzekering All-in Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Inboedelverzekering All-in 7 Leeswijzer

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden Z.WN.A.14.05 2 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Z.WN.WH.14.05 7 Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.40 B

Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.40 B polisvoorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model BV 03.2.40 B Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Polisvoorwaarden Polismantel E.I.G.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Voorwaarden Module Wonen. versie 15-01

Voorwaarden Module Wonen. versie 15-01 Voorwaarden Module Wonen Inhoudsopgave A Algemene Voorwaarden Wonen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 4 Schade Artikel 5 Premie Artikel 6 Wijzigingen Artikel 6.1 Bekendheid Artikel 6.2 Verplichtingen

Nadere informatie

RUBRIEK INBOEDELS- ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING

RUBRIEK INBOEDELS- ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: verzekerde Ieder persoon, die op grond van de bij deze polis gesloten verzekering een recht op uitkering kan doen gelden; inboedel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.58 A Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijving Omschrijving

Nadere informatie

INBOEDEL UNIEKVERZEKERING INBOEDELS. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl. Voorwaarden modelnummer BR041-11

INBOEDEL UNIEKVERZEKERING INBOEDELS. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl. Voorwaarden modelnummer BR041-11 véro chmea Postbus 909 8901 S Leeuwarden www.averoachmea.nl Inhoudsopgave rt. 1 egripsomschrijvingen rt. 2 Wat is verzekerd? rt. 3 Nadere regelingen rt. 4 Eigen risico rt. 5 ewoond rt. 6 Verzekering op

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 D ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

VVE All-In Polis. Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid. Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid

VVE All-In Polis. Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid. Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid VVE All-In Polis Pagina 2 Onderdeel 1 Algemeen Pagina 7 Onderdeel 2 Brand Pagina 23 Onderdeel 3 Glas Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid Pagina 53

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 TOELICHTING In deze toelichting vindt u informatie over uw verzekering: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen en uiteraard

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering

Perfect-Extra inboedelverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.I.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m

Nadere informatie

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro)

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Beperkingen 2.6 Uitsluitingen 2.7 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.2.58 D INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid

Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Verzekerd bedrag Artikel 5 Omvang van de dekking Artikel 6 Dekking

Nadere informatie

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering P.I.15 - Perfect inboedelverzekering Polismantel P.I.15 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Waar en waartegen gedekt 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Informatie over uw Woonhuisverzekering. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Woonhuisverzekering. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Woonhuisverzekering All-in Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Woonhuisverzekering All-in 7 Leeswijzer

Nadere informatie

Royaal inboedelverzekering

Royaal inboedelverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal inboedelverzekering Voorwaarden van verzekering nr. IR 12 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Brand Bedrijven

Voorwaarden Brand Bedrijven Voorwaarden Brand Bedrijven 15 26 06-08 Polismantel BB 2006/augustus 2006 1 2 Brand Bedrijven Artikel Algemene bepalingen 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Bedrijfsgebouwen Uitgebreid 2006

Aanvullende voorwaarden Bedrijfsgebouwen Uitgebreid 2006 Aanvullende voorwaarden Bedrijfsgebouwen Uitgebreid 2006 Inhoudsopgave 9.3 Gevolgen van niet of niet tijdig melden Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 10. Overgang verzekerd belang Artikel 2. Verzekerd

Nadere informatie

Chubb All Risks Voorwaarden. Zaakschade. Gebouwgebonden Installaties

Chubb All Risks Voorwaarden. Zaakschade. Gebouwgebonden Installaties Chubb All Risks Voorwaarden voor Zaakschade inclusief Machinebreuk en Computerbreukschade voor Gebouwgebonden Installaties INHOUDSOPGAVE Artikel: Onderwerp: Pagina: 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Woonhuis

Voorwaarden verzekering Woonhuis Voorwaarden verzekering Woonhuis WH 2015-01 1/21 Inhoud 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? En voor hoeveel? 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 Wat hebt u verzekerd? 3 1.3 Voor hoeveel is uw woonhuis

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Inboedelverzekering 03 103 14-10 In deze voorwaarden van uw Reaal Inboedelverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde

Nadere informatie

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro)

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) PW13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 8 Uitsluitingen 9 Verplichtingen van verzekerde bij schade 10 Vaststelling schade

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Inboedelverzekering All-in. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Polisvoorwaarden PP 2400-02. Artikel 1.1 Begrippen

Inboedelverzekering All-in. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Polisvoorwaarden PP 2400-02. Artikel 1.1 Begrippen NnL Inboedelverzekering All-in Polisvoorwaarden PP 2400-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSBEPALINGEN UITGEBREIDE GOEDEREN EN INVENTARISVERZEKERING ( 597-06) Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS?

ALGEMENE VERZEKERINGSBEPALINGEN UITGEBREIDE GOEDEREN EN INVENTARISVERZEKERING ( 597-06) Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS? Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS? Goederen Onder goederen worden verstaan de grond- en hulpstoffen, halffabrikaten, eindproducten, goederen in bewerking, alsmede emballage welke

Nadere informatie