Woonhuis- en inboedelverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonhuis- en inboedelverzekering"

Transcriptie

1 REAAL Schadeverzekeringen N.V. Postbus AJ Alkmaar Woonhuis- en inboedelverzekering All In dekking Formulier De overeenkomst 12 Begin en einde van de verzekering 2 Begripsomschrijvingen 13 Verandering van eigendom 3 Omvang van de dekking 14 Aanpassing wegens indexering 4 Algemene uitsluitingen en beperkingen van de dekking 15 Onderverzekering 5 Melding van de schade 16 Klachten en geschillen 6 Regeling van de schade 17 Adres 7 Betaling en restitutie van premie 18 Registratie persoonsgegevens 8 Risicowijziging 19 Nadere omschrijvingen en toelichting 9 Aanpassing van premie en voorwaarden 20 Mededelingsplicht 10 Andere verzekeringen 21 NHT 11 Elders lopende verzekering 302 /

2 1 De overeenkomst Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en de maatschappij. De door de verzekeringnemer ingediende aanvraag en direct of later verstrekte, mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen vormen de grondslag van de verzekering. Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Bedenktijd Op de aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat de verzekeringnemer na ontvangst van de polis en de polisvoorwaarden de verzekering ongedaan kan maken. Hierbij geldt het volgende: de bedenktijd bestrijkt een termijn van 14 kalenderdagen; de bedenktijd gaat in op het moment van ontvangst van de polis en de polisvoorwaarden; de verzekering moet een contracttermijn van tenminste een jaar hebben; wanneer gebruik wordt gemaakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan; op contracten waarvan met instemming van de verzekeringnemer, de (voorlopige) dekking ingaat voordat de bedenktijd zou zijn afgelopen is de bedenktijd niet van toepassing. 2 Begripsomschrijvingen 2.1 Woonhuis De op de polis omschreven onroerende zaak. Tot het woonhuis worden ook gerekend: de fundering de terreinafscheidingen en de bijgebouwen bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven. Niet tot het woonhuis worden gerekend: bijgebouwen waarin commerciële activiteiten plaatsvinden de grond en de tot het woonhuis behorende ruiten van glas of kunststof. 2.2 Glas De tot het woonhuis behorende ruiten van glas of kunststof. 2.3 Inboedel Alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van: de verzekeringnemer, degene met wie hij/zij duurzaam samenwoont, inwonende kinderen en inwonend personeel anderen dan de eerder genoemde personen, als de zaken aanwezig zijn op het risicoadres en voor zover deze zaken niet of onvoldoende door de eigenaar zijn verzekerd en voorts voor zover het verzekerde bedrag toereikend is. Niet tot de inboedel worden gerekend: motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen met inbegrip van losse onderdelen en accessoires onbewerkte edele metalen en ongezette edelstenen geld en waardepapieren 2.4 Lijfsieraden De tot de inboedel behorende sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen. 2.5 Audiovisuele- en computerapparatuur Alle tot de inboedel behorende beeld-, geluids- en communicatieapparatuur, zoals radio's, cd- en dvd-spelers, televisietoestellen, videocamera's, band-, cassette- en videorecorders; modems, faxen en telefoons; alle soorten computerapparatuur, zoals micro- en spelcomputers; alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige hulpmiddelen, zoals platen, banden, cd's, minidisks, cassettes, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden en geluidsdragers. 2.6 Bereddingskosten De kosten door verzekeringnemer of de verzekerde bij of na een gedekte gebeurtenis in het kader van zijn bereddingsplicht gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken. De bereddingskosten worden tot maximaal 100% boven de verzekerde som vergoed. Niet-nakoming van de bereddingsplicht Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft benadeeld. 2.7 Opruimingskosten De kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van verzekerde zaken die bovengronds op het risicoadres of de direct aangrenzende percelen zijn terechtgekomen ten gevolge van een gedekte gebeurtenis. Niet onder opruimingskosten vallen saneringskosten en kosten, die reeds in de schadevaststelling zijn begrepen. 2.8 Saneringskosten De kosten voor onderzoek, reinigen, opruimen, transport, opslaan, vernietigen en/of vervangen van grond, (grond)water en riool- en oppervlaktewater om de verontreiniging op het risicoadres ten gevolge brand, ontploffing of blikseminslag weg te nemen of te isoleren. Saneringskosten worden vergoed indien er sprake is van een overschrijding van overheidsnormen of daarop gebaseerde regelingen. 2.9 Inbraak Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking met zichtbare beschadiging van afsluitingen 2.10 Indexering Automatische en ononderbroken aanpassing van het verzekerde bedrag op basis van artikel Nieuwwaarde Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit Herbouwwaarde Het bedrag benodigd voor herbouw van het verzekerde gebouw onmiddellijk na de gebeurtenis op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming Dagwaarde De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage Vervangingswaarde Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken Verkoopwaarde De prijs die het gebouw bij verkoop zou opbrengen exclusief de prijs van de grond, rekening houdend met het gebruik van het gebouw voor de gebeurtenis. 3 Omvang van de dekking De dekking geldt voor onheilen die zich voordoen gedurende de looptijd van de verzekering en is afhankelijk van de plaats waar het onheil plaatsvindt. 3.1 Woonhuis Voor zover dit uit het polisblad blijkt geeft deze verzekering recht op uitkering van schade als gevolg van beschadiging of verloren gaan van de op het risicoadres aanwezige woning door elk plotseling en onverwacht van buitenkomend onheil. 3.2 Inboedel De dekking is afhankelijk van de plaats waar de inboedel zich bevindt: in de woning op het risicoadres (artikel 3.2.1) buiten de woning maar wel op het risico adres (artikel 3.2.2) tijdelijk (gedurende ten hoogste 3 maanden achtereen) elders binnen Nederland (artikel ) in een auto (artikel 3.2.4) Ook zijn andere zaken en extra kosten verzekerd (artikel 3.3). Voorzover dit uit het polisblad blijkt geeft deze verzekering recht op uitkering van schade als gevolg van beschadiging of verloren gaan van de inboedel: In de woning op het risicoadres: door elk plotseling en onverwacht van buiten komend onheil. Indien het gebouw op het risicoadres voor derden toegankelijk is geldt voor inboedel die zich bevindt in andere ruimten buiten de eigen woning dat schade door diefstal en vandalisme alleen gedekt is na inbraak in die andere ruimten buiten de eigen woning Buiten de woning maar wel op het risicoadres: door brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen. Ook is gedekt de schade door diefstal, vandalisme, aanrijding en aanvaring aan de volgende zaken: bloempotten 302 /

3 beplanting bestrating ladders tuinaanleg tuinverlichting tuinmeubelen tuingereedschap tuinpompen tuinvazen tuinversiering vlaggenstokken wasgoed zonnewijzers. Bovendien geldt de dekking voor schade door alle gedekte gebeurtenissen aan op of aan het gebouw bevestigde zonweringen, zonnecollectoren, antennes en buitenlantaarns Tijdelijk elders binnen Nederland: in een permanent bewoonde woning, in bankkluizen of safeloketten: door alle gedekte gebeurtenissen, in alle andere gebouwen, behalve in strand- en tuinhuisjes: door alle gedekte gebeurtenissen. Schade door diefstal en vandalisme is alleen gedekt na inbraak in het gebouw, op andere plaatsen: alleen door brand, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen, gewelddadige beroving en afpersing, schroeien, zengen en smelten, tijdens verhuizing of vervoer naar of van een herstel- of opslagplaats: door diefstal, brand, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen, door een ongeval dat het vervoermiddel overkomt, het onklaar raken van hijsmiddelen en het uit de strop schieten, In een auto: De verzekering dekt ook schade door diefstal van inboedel die zich tijdelijk in een deugdelijk afgesloten auto binnen Nederland bevindt. Deze dekking is ook van kracht tijdens dagtrips naar België, Luxemburg en Duitsland. Voorwaarde is dat aantoonbare inbraak in de auto aan de diefstal vooraf is gegaan. De maximum vergoeding is 250,- per gebeurtenis. 3.3 Dekking voor andere zaken en extra kosten. Voorzover uit het polisblad blijkt dat inboedel is verzekerd geeft deze verzekering recht op vergoeding van: Geld en waardepapieren schade door het verloren gaan van geld en waardepapieren waaronder ook te verstaan blanco cheques, betaalpassen en chipkaarten van de verzekeringnemer of zijn gezinsleden in de woning tot 1.250,- per gebeurtenis. Buiten de woning maar binnen Nederland geldt deze dekking uitsluitend tegen gewelddadige beroving en afpersing. Er is geen recht op schadevergoeding: als de voorschriften van de uitgevende instanties van de waardepapieren niet zijn nageleefd, voorzover de uitgevende instantie schade vergoedt, indien de schade het gevolg is van misbruik van een pasje met pincode tenzij pasje en pincode door geweld zijn verkregen Privé voertuigen schade aan of verloren gaan van motorrijtuigen, (inclusief brom- en snorfietsen), caravans, aanhangwagens en vaartuigen met de losse onderdelen en accessoires voor zover in privé gebruik en aanwezig in de woning tot 1.250,- per gebeurtenis Beroepsuitrusting schade aan of verloren gaan van verzekeringnemer in eigendom toebehorende gereedschappen, materialen en kleding bestemd voor de uitoefening van zijn beroep voor zover aanwezig in de woning tot 1.250,- per gebeurtenis Inhoud van koel- of vrieskast Schade aan de inhoud van een plotseling en onverwacht uitgevallen koel- of vrieskast in de woning. 3.4 Overige dekkingen De verzekering geeft in samenhang met een gedekte gebeurtenis op het risicoadres ook recht op vergoeding van: zonder maximum: in de woning: in geval van gedekte schade door water of neerslag, kosten gemaakt om het defect op te sporen en het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk woonhuis, de leidingen, de installaties, de sanitaire voorzieningen en de toestellen bereddingskosten: tot maximaal 100% boven de verzekerde som tot maximaal 10 % van het verzekerde bedrag: opruimingskosten saneringskosten Als een bestaande verontreiniging toeneemt, worden de kosten vergoed voorzover deze de kosten voor het opheffen van de bestaande verontreiniging te boven gaan. Elk recht op vergoeding van saneringskosten vervalt na verloop van 12 maanden na het evenement. kosten van vervoer en opslag van de geredde zaken extra kosten boven normale uitgaven voor huisvesting en levensonderhoud verbonden aan een verblijf in een hotel, pension of elders tot maximaal 2.500,-: door verzekeringnemer geleden schade in de vorm van uitgaven, of gederfde inkomsten (met uitzondering van elders omschreven schaden en kosten) tot maximaal 250,-: voor het vervangen van sloten na het verlies van sleutels. 3.5 Bijzondere voorwaarden inboedelverzekering Indien uit het polisblad blijkt dat de Bijzondere voorwaarden inboedelverzekering van toepassing zijn geldt: Voor schade aan of het verloren gaan van de volgende inboedelzaken geldt de vermelde maximale vergoeding per gebeurtenis, tenzij voor een dergelijke zaak op deze verzekering een apart bedrag is verzekerd. lijfsieraden: 3.500,- audiovisuele- en computerapparatuur: 3.500,- overige kostbare zaken die een waarde hebben van meer dan 5.000,- per stuk: 5.000, Voor schade door diefstal geldt een eigen risico van 225,- per gebeurtenis. Dit eigen risico geldt niet voor schade door diefstal uit een auto Voor diefstal en beroving van geld en waardepapieren geldt een maximum vergoeding van 500,- per gebeurtenis. 3.6 Glas Als op het polisblad staat dat glas is meeverzekerd valt schade die bestaat uit breuk van de ruiten van het woonhuis onder de dekking. Het treffen van noodvoorzieningen wordt vergoed. Tijdens aan- of verbouw of leegstand is er geen dekking voor glasschade. Een eventueel algemeen eigen risico geldt niet voor glasschade. 4 Algemene uitsluitingen en beperkingen van de dekking 4.1 Van de verzekering is uitgesloten recht op uitkering in geval van schade: veroorzaakt door of voortvloeiende uit molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting, overstroming, grondwater, milieuverontreiniging, instorting, grondverschuiving, grondverzakking, trillingen of wateronttrekking veroorzaakt door of op last van enig overheidsorgaan handelend als zodanig veroorzaakt door gebruik, slijtage, herstel, behandelen, bewerken, (achterstallig) onderhoud, constructiefouten, (ook van de fundamenten) aan daken, dakgoten, afvoerpijpen en muren door inwerking van vocht of door bevriezing tengevolge van vochtdoorlating van (kelder) vloeren en muren, of veroorzaakt door neerslag, binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken veroorzaakt door verf, kleurstoffen, vetten of andere verontreinigende of bijtende stoffen aan de buitenzijde van het gebouw veroorzaakt door ongedierte, schimmels, bacteriën, virussen of andere micro-organismen die bestaat uit krassen, vlekken, schrammen of deuken ontstaan door verlies, vermissing of oplichting. 4.2 Kostbaarheden Indien voor lijfsieraden op deze verzekering geen afzonderlijk bedrag is verzekerd wordt schade door diefstal daarvan vergoed tot een maximum van 5.000,- per gebeurtenis. 302 /

4 4.3 Beperking van de dekking tijdens aanof verbouw Gedurende de tijd dat het woonhuis in aanof verbouw is geldt de dekking voor zover de verzekeringnemer aantoont dat de schade geen verband houdt met of vergroot is door de aan- of verbouw. De dekking voor schade door diefstal en vandalisme geldt alleen na inbraak in het gebouw. Schade aan nog niet definitief geplaatste apparatuur voor bijvoorbeeld verwarming, sanitair en keukens is uitgesloten van de dekking. 4.4 Eigen risico Voor schade veroorzaakt door de verzekeringnemer, personen die verzekerde zaken onder zich hebben, hun echtgeno(o)t(en), kinderen, huisgenoten, personeel, genode gasten, door dieren die hun eigendom zijn of onder hun toezicht staan geldt een eigen risico van 100,- per gebeurtenis. Dit eigen risico geldt niet voor schade door brand, ontploffing, water, stoom, schroeien, zengen en smelten. 4.5 Eigen risico storm Voor schade aan het woonhuis als gevolg van storm geldt een eigen risico van 1 promille van het voor het woonhuis verzekerde bedrag met een minimum van 65,- en een maximum van 225,- per gebeurtenis. 5 Melding van de schade en verval van rechten 1 Zodra de verzekeringnemer kennis draagt van een gebeurtenis, waaruit voor de maatschappij een verplichting tot het doen van een schadevergoeding uit kan voortvloeien is hij verplicht: 1.1 die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden; 1.2 alle gegevens en bescheiden zo spoedig mogelijk te verstrekken; 1.3 op verzoek van de maatschappij een schriftelijke door hemzelf ondertekende verklaring over de oorzaak, toedracht en omvang van de schade over te leggen; 1.4 bij schade door diefstal, inbraak, vandalisme, afpersing, beroving of enig ander (vermoeden van) strafbaar feit binnen vierentwintig uur na kennisneming aangifte bij de politie te doen; 1.5 aan de maatschappij opgave te doen van alle hem bekende verzekeringen die op het moment van de gebeurtenis geheel of ten dele betrekking hebben op dezelfde verzekerde zaken; 1.6 alle medewerking te verlenen aan de schaderegeling en alles na te laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden; 1.7 alle door de maatschappij voor te schrijven maatregelen ter beperking van schade te treffen. De door de verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden verstrekte mondelinge en schriftelijke opgaven zullen (mede) dienen tot de vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering. Sanctie bij niet nakomen verplichtingen: Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerde of de tot uitkering gerechtigde een of meer van bovenstaande polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft benadeeld. 2 Elk recht op uitkering vervalt: 2.1 indien de verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden bij schade opzettelijk onjuiste gegevens heeft verstrekt; 2.2 indien verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden de eerder genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de maatschappij te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt; 2.3 indien niet binnen zes maanden te rekenen vanaf de dag waarop de verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden kennis kreeg van het definitieve standpunt van de maatschappij een rechtsvordering is ingesteld; 2.4 indien de schadeaanmelding niet plaats heeft binnen drie jaar na het moment waarop de verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden. 6 Regeling van de schade 6.1 Experts De schade zal in onderling overleg of door een door de maatschappij te benoemen expert worden vastgesteld. Indien de verzekeringnemer en de maatschappij vaststelling wensen, benoemen zij ieder een expert. Bij een verschil tussen de experts benoemen zij samen een derde expert, die binnen de grenzen van de door hen vastgestelde cijfers een bindende uitspraak zal doen. Declaraties van de door de verzekeringnemer ingeschakelde experts worden vergoed tot maximaal het bedrag dat de maatschappij aan de door haar benoemde experts verschuldigd is. 6.2 Omvang van de schade De omvang van de schade wordt vastgesteld op het verschil tussen de waarde onmiddellijk voor en onmiddellijk na de schadeveroorzakende gebeurtenis of - naar keuze van de maatschappij - op de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis van die zaken, die naar het oordeel van de expert(s) voor herstel vatbaar zijn. Bij de verzekering op basis van nieuwwaarde worden de herstelkosten vermeerderd met de eventuele waardevermindering. De waarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade is: voor woonhuizen: de herbouwwaarde. Als de verkoopwaarde onmiddellijk voorafgaand aan het ontstaan van de schade lager is dan de herbouwwaarde zal als waarde de verkoopwaarde worden aangehouden als voor de schade: verzekeringnemer het voornemen had het woonhuis af te breken het woonhuis bestemd was voor afbraak of onteigening het woonhuis door de gemeente onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard het woonhuis leegstond het woonhuis buiten gebruik was voor een aaneengesloten periode, die naar verwachting langer dan twee maanden zou hebben geduurd en het bovendien te koop stond aangeboden het woonhuis gekraakt was tenzij de verzekeringnemer een herbouwplicht heeft. Bij schaderegeling zal in deze gevallen geen rekening gehouden worden met een eventuele voortaxatie. In ieder geval wordt van de herbouwwaarde uitgegaan indien deze lager is dan de verkoopwaarde voor inboedel: de nieuwwaarde. De dagwaarde zal echter worden aangehouden: voor zaken, waarvan de dagwaarde onmiddellijk voor de gebeurtenis minder bedroeg dan 40% van de nieuwwaarde; voor zaken, die onttrokken waren aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd; en (voor zover onder de dekking begrepen): voor motorrijtuigen (inclusief brom- en snorfietsen), caravans, aanhangwagens en vaartuigen met inbegrip van losse onderdelen en accessoires; voor motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen met inbegrip van losse onderdelen en accessoires; voor zonweringen en (schotel-) antennes; voor gehuurde zaken; voor dieren. Voor kunstvoorwerpen, verzamelingen en zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde: de waarde volgens deskundigen voor andere zaken: de vervangingswaarde. 6.3 Waardevaststelling ingeval van faillissement of beslag Wanneer ingeval van faillissement van de verzekeringnemer of in geval van een executoriaal beslag de verzekerde zaak/zaken worden uitgewonnen ten bate van de schuldeiser(s) zal de schade vastgesteld worden op de executiewaarde van de verzekerde zaak/zaken. 6.4 Uitkering De maatschappij heeft het recht bij schadevergoeding op basis van herbouwwaarde of nieuwwaarde eerst 100% van de naar verkoopwaarde respectievelijk dagwaarde berekende schadevergoeding te voldoen. Indien de verzekeringnemer binnen drie jaar op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming tot herbouw overgaat zal de uitkering van het meerdere plaatsvinden onder overlegging van nota's. De totale op materiele schade betrekking hebbende uitkering(en) zal (zullen) nooit meer bedragen dan de werkelijk bestede kosten. In het geval verzekeringnemer recht heeft op schadevergoeding berekend naar 302 /

5 verkoopwaarde of dagwaarde wordt de aldus berekende schadevergoeding in een keer uitgekeerd. 6.5 Zaken van derden De maatschappij heeft het recht de schade aan zaken van derden rechtstreeks met de eigenaar af te wikkelen. Schade aan gehuurde of geleasde zaken wordt afgewikkeld op basis van dagwaarde. 7 Betaling en restitutie van premie 7.1 De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd worden. 7.2 Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet op tijd betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van daarna plaatshebbende gebeurtenissen. Indien de verzekeringnemer al eerder heeft aangegeven te weigeren te betalen, wordt er geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. De verzekeringnemer blijft verplicht het verschuldigde waaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten alsnog te betalen. De dekking gaat weer in op de dag na die waarop het verschuldigde voor het geheel, door de maatschappij is ontvangen. In het geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan. Premierestitutie over de termijn dat de verzekering hierdoor niet van kracht is geweest vindt niet plaats. 7.3 Premierestitutie over de termijn dat de verzekering niet van kracht is geweest vindt uitsluitend plaats indien de tussentijdse beëindiging in overeenstemming met deze voorwaarden heeft plaatsgevonden, tenzij de beëindiging plaatsvindt wegens (een poging tot) misleiding. Bij premierestitutie kan de maatschappij kosten in rekening brengen. 8 Risicowijziging De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van wijziging van het risicoadres, de bestemming, het gebruik, de dakbedekking of de bouwaard van het woonhuis. Als wijziging in gebruik wordt in ieder geval gezien: 1 leegstand die langer duurt dan 2 maanden te rekenen vanaf de ingangsdatum van de verzekering ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering 2 buiten gebruik zijn voor een periode van naar verwachting langer dan 2 maanden 3 kraken Vanaf het moment van een dergelijke risicowijziging biedt deze verzekering alleen dekking voor de schade door: brand explosie blikseminslag storm luchtvaartuigen Na een risicowijziging heeft de maatschappij het recht de premie en de voorwaarden te herzien of de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen. Indien de verzekerde een risicowijziging niet meldt vervalt elk recht op schadevergoeding twee maanden na de risicowijziging. De premie en voorwaarden zijn mede afhankelijk van de regio waarin de verzekerde zaak zich bevindt. Bij verplaatsing van de zaak naar een regio waarvoor andere premies en/of voorwaarden gelden wordt de verzekering gewijzigd overeenkomstig de voor die regio geldende premie en/of voorwaarden. 9 Aanpassing van premie en voorwaarden De maatschappij heeft het recht de premie en de voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Tot 30 dagen na de aanpassingsdatum heeft de verzekeringnemer het recht een premieverhoging en een beperking van de dekking te weigeren, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit wettelijke regelingen of bepalingen. In het geval dat de verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt, eindigt de verzekering op de in de mededeling genoemde datum. Als de verzekering bestaat uit verschillende gespecificeerde onderdelen heeft de verzekeringnemer alleen de mogelijkheid tot weigeren voor die onderdelen waar de wijziging betrekking op heeft. 10 Andere verzekeringen Voor zover de verzekerde zaken op meerdere polissen zijn verzekerd zal de maatschappij nooit meer dan een evenredig aandeel in de schade vergoeden en worden de in deze voorwaarden genoemde maximumbedragen en percentages naar evenredigheid van de verzekerde sommen verminderd. De maatschappij vergoedt geen schade voor zover een zaak gedekt is op een andere polis, zoals b.v. een kostbaarhedenof een reisbagageverzekering. 11 'Elders lopende verzekering' Indien uit het polisblad blijkt dat er sprake is van een 'elders lopende verzekering' wordt een mindere omvang van de dekking aangevuld door deze verzekering. 12 Begin en einde van de verzekering De verzekering wordt aangegaan voor de contractduur die op het polisblad is aangegeven. De verzekering wordt iedere keer stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd. Opzegging moet schriftelijk gedaan worden en is uitsluitend in de volgende gevallen mogelijk: per de contractvervaldatum met een opzegtermijn van 2 maanden; op de jaarlijkse premievervaldatum indien de maatschappij uiterlijk 2 maanden voor deze datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd; door de maatschappij 2 maanden na dagtekening van de opzegging, gedaan binnen 30 dagen na aanmelding, afhandeling of afwijzing van een schadeclaim; door de maatschappij, op grond van risicowijziging; indien de verzekeringnemer niet akkoord gaat met een wijzigingsvoorstel van de maatschappij; door de maatschappij, indien de verzekeringnemer twee maanden nadat zij verschuldigd werd de premie, kosten of assurantiebelasting nog niet heeft betaald. Het bepaalde over betaling en restitutie van premie blijft onverminderd van toepassing. door de maatschappij, binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen. door de maatschappij, met onmiddellijke ingang indien een verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. Zodra de verzekeringnemer niet meer werkelijk in Nederland woont of gevestigd is. Bij faillissement of overlijden van de verzekeringnemer. Indien het een bedrijf betreft, bij het faillissement, de verkoop of de opheffing daarvan. 13 Verandering van eigendom Bij verandering van eigendom blijft de dekking nog 30 dagen van kracht; daarna alleen als de nieuwe belanghebbende en de maatschappij overeenkomen de verzekering op zijn naam voort te zetten. De verzekering vervalt onmiddellijk indien de nieuwe belanghebbende de zaken elders verzekert. Na overlijden van de verzekeringnemer blijft de dekking gedurende drie maanden van kracht; daarna alleen als de nieuwe belanghebbende(n) en de maatschappij overeenkomen de verzekering voort te zetten. De maatschappij heeft het recht, tot uiterlijk 30 dagen na kennisneming van het overlijden, de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen. 302 /

6 14 Aanpassing wegens indexering Jaarlijks worden de verzekerde bedragen en als gevolg daarvan de premies, per premievervaldag aangepast overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer. 15 Onderverzekering Indien blijkt dat het verzekerde bedrag niet voldoende is vinden de vergoedingen plaats naar evenredigheid van het verzekerde bedrag tot de volle waarde. 16 Klachten en geschillen Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directie van de maatschappij. Wanneer het oordeel van de maatschappij niet bevredigend is, kan men zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG 's-gravenhage. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheden, of de behandeling of uitkomst hiervan is niet bevredigend, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 17 Adres Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij de maatschappij bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. 18 Registratie persoonsgegevens Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars te Den Haag (tel ). In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de maatschappij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie 19 Nadere omschrijvingen en toelichting. Molest Onder molest wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, en muiterij. Deze zes vormen van molest en ook de definities van deze vormen van molest vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage is gedeponeerd. Atoomkernreacties Onder atoomkernreacties wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet voor radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, mits er een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door het daartoe bevoegde ministerie van kracht is. Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. Onder "wet" is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad ). Onder "kerninstallaties" wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van deze wet en een kerninstallatie aan boord van een schip. Aardbeving en vulkanische uitbarsting Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting wordt verstaan schade ontstaan tijdens een aardbeving of een vulkanische uitbarsting, of binnen 24 uur na afloop van daarvan. Niet onder schade door aardbeving of vulkanische uitbarsting wordt verstaan schade die is ontstaan terwijl op of nabij het risicoadres de gevolgen van de aardbeving of de vulkanische uitbarsting zich niet hebben voorgedaan en schade die volgens bewijs van de verzekerde niet aan een van de genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven. Overstroming Onder overstroming wordt verstaan het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door de verzekering gedekt evenement. De uitsluiting voor schade door overstroming geldt niet voor brand en ontploffing veroorzaakt door overstroming. Huurdersbelang Veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen van het woonhuis, zoals centrale verwarmings-, keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parket en andere vloeren, rolluiken, beveiligingsinstallaties, schuttingen en schuurtjes (mits daar geen commerciële activiteiten in plaatsvinden), alles voorzover voor rekening van de huurder op het risicoadres aangebracht. 20 Mededelingsplicht Er kunnen alleen rechten aan deze verzekering worden ontleend als de verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden bij het aangaan van deze verzekering aan alle onderstaande voorwaarden hebben voldaan: Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht) De verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden zijn in de laatste acht jaar als verdachte of als gevolg van een opgelegde (straf)maatregel niet in aanraking geweest met politie of justitie in verband met: onwettig verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe; onwettige benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing of welk misdrijf dan ook gericht tegen de persoonlijke vrijheid, het leven of poging(en) daartoe; het overtreden van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten; een misdrijf in de zin van de Wegenverkeerswet. Als de verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden niet aan al deze voorwaarden voldoen, dient de verzekeringnemer dit onmiddellijk te melden aan de maatschappij en aan te geven, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, is verzekeringnemer verplicht aan te geven of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden) Er kunnen alleen rechten aan deze verzekering worden ontleend als verzekeringnemer en/of andere 302 /

7 belanghebbenden: de afgelopen acht jaar niet strafrechtelijk zijn veroordeeld; in de laatste acht jaar geen verzekeringen zijn opgezegd, geweigerd of bijzondere voorwaarden en/of premies zijn gesteld. Als de verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden niet aan al deze voorwaarden voldoen, dient de verzekeringnemer dit onmiddellijk te melden aan de maatschappij. Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht: Als de maatschappij niet of niet volledig wordt geïnformeerd kan dit tot gevolg hebben dat een recht op uitkering beperkt wordt of zelfs vervalt (Burgerlijk Wetboek artikel 7:930). In het geval van opzettelijk verzwijgen of verkeerd voorstellen van omstandigheden heeft de maatschappij het recht de overeenkomst met dadelijke ingang op te zeggen (Burgerlijk Wetboek artikel 7:929 lid 2). U bent verplicht de gegevens op het polisblad te controleren en afwijkingen en/of onjuistheden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het polisblad schriftelijk aan de maatschappij te melden. Na afloop van de termijn wordt aangenomen dat de door u verstrekte gegevens juist zijn overgebracht en dat de opdracht tot verzekering juist is uitgevoerd. 21 NHT Terrorismedekking 1 Begripsomschrijvingen In dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt voor zover niet anders blijkt - verstaan onder: 1.1 Terrorisme Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3.38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 1.2 Kwaadwillige besmetting Het buiten het kader van een van de zes in artikel 3.38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in) directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 1.3 Preventieve maatregelen Van overheidswege en/of door verzekerden en/of door derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken. 1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1, 2 en 3 omschreven risico in herverzekering kunnen worden ondergebracht. 1.5 Verzekeringsovereenkomsten Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.1 onder staat waar het risico is gelegen van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico s. 1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars Schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. 2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikelen 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als het terrorismerisico, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT. 2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal één miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen. 2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze verzekeringsovereenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan vijftig meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24 BW, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. 3 Uitkeringsprotocol NHT 3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Het Protocol, inclusief toelichting, is op 13 juni 2003 bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te s-gravenhage gedeponeerd onder nummer en op 12 juni 2003 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 79/2003. Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen. 3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens de verzekeraar, de verzekeringnemer en verzekerden en de tot uitkering gerechtigden. 302 /

8 3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft meegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken. 3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 16 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van het artikel wordt beschouwd. 302 /

Voorwaarden Brand Bedrijven

Voorwaarden Brand Bedrijven Voorwaarden Brand Bedrijven 15 26 06-08 Polismantel BB 2006/augustus 2006 1 2 Brand Bedrijven Artikel Algemene bepalingen 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 D ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 TOELICHTING In deze toelichting vindt u informatie over uw verzekering: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen en uiteraard

Nadere informatie

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering zonder waardegarantie MODEL LE 03.2.17 C Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering zonder waardegarantie Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.17 D ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden Z.WN.A.14.05 2 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Z.WN.WH.14.05 7 Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

Royaal inboedelverzekering

Royaal inboedelverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal inboedelverzekering Voorwaarden van verzekering nr. IR 12 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De grondslag van de verzekering

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.2.58 D INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Woonschepen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.20 C INHOUD ALGEMEEN ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8

Nadere informatie

RUBRIEK INBOEDELS- ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING

RUBRIEK INBOEDELS- ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: verzekerde Ieder persoon, die op grond van de bij deze polis gesloten verzekering een recht op uitkering kan doen gelden; inboedel

Nadere informatie

Bedrijfsverzekeringen Toelichting

Bedrijfsverzekeringen Toelichting Toelichting In deze toelichting vindt u informatie over uw Bedrijfsverzekering(en): over de aandachtspunten, begripsomschrijvingen en uiteraard de algemene en bijzondere voorwaarden die voor de verzekeringen

Nadere informatie

Bedrijfsverzekeringen Toelichting

Bedrijfsverzekeringen Toelichting Toelichting In deze toelichting vindt u informatie over uw Bedrijfsverzekering(en): over de aandachtspunten, begripsomschrijvingen en uiteraard de algemene en bijzondere voorwaarden die voor de verzekeringen

Nadere informatie

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro)

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Beperkingen 2.6 Uitsluitingen 2.7 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Eigen vervoerverzekering

Eigen vervoerverzekering Home 1 Eigen vervoerverzekering Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 2.6 Artikel 2.7 Artikel 2.8 Artikel 2.9 Begripsomschrijvingen Begrippen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Uitgebreide Exploitatiekostenverzekering MODEL BE 03.2.18 B Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering

Perfect-Extra inboedelverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.I.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Kostbaarhedenverzekering BE 03.6.03 B INHOUD. ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Kostbaarhedenverzekering BE 03.6.03 B INHOUD. ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 VOORWAARDEN Kostbaarhedenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.6.03 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Polisvoorwaarden Polismantel E.I.G.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.40 B

Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.40 B polisvoorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model BV 03.2.40 B Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij

Nadere informatie

Inboedelverzekering aan boord van schepen

Inboedelverzekering aan boord van schepen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Inboedelverzekering aan boord van schepen Verzekeringsvoorwaarden IBS 07 S1672.75 Artikel 1 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt, tenzij nadrukkelijk

Nadere informatie

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro)

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) PW13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 8 Uitsluitingen 9 Verplichtingen van verzekerde bij schade 10 Vaststelling schade

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 3

Delta Lloyd Schadeverzekering NV INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 3 VOORWAARDEN Geldverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.2.62 B INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

VVE All-In Polis. Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid. Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid

VVE All-In Polis. Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid. Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid VVE All-In Polis Pagina 2 Onderdeel 1 Algemeen Pagina 7 Onderdeel 2 Brand Pagina 23 Onderdeel 3 Glas Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid Pagina 53

Nadere informatie

Voorwaarden Module Wonen. versie 15-01

Voorwaarden Module Wonen. versie 15-01 Voorwaarden Module Wonen Inhoudsopgave A Algemene Voorwaarden Wonen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 4 Schade Artikel 5 Premie Artikel 6 Wijzigingen Artikel 6.1 Bekendheid Artikel 6.2 Verplichtingen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.58 A Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijving Omschrijving

Nadere informatie

WAO-Gat verzekering WAO-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

WAO-Gat verzekering WAO-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis WAO-Gat verzekering WAO-volgend Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering P.I.15 - Perfect inboedelverzekering Polismantel P.I.15 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Waar en waartegen gedekt 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene richtlijnen en schaderichtlijnen Zelf.nl Autoverzekering 3 Algemene Voorwaarden 4 Speciale Voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie