Overzicht incidenteel / structureel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht incidenteel / structureel"

Transcriptie

1 1. Zorgvuldig ruimtegebruik, borgen en bevorderen van ruimtelijke kwaliteit voor steden en platteland. Overzicht incidenteel / structureel 2017 Inleiding Het overzicht van incidentele & structurele baten en lasten toont per budget de specifieke eigenschappen. Het laat zien of een budget een incidenteel of structureel karakter heeft. Dat is ook waar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toezicht op houdt. Zij toetsen het duurzaam financieel evenwicht van de en meerjarenraming van provincies. Duurzaam financieel evenwicht betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten: de baten dienen dus gelijk of hoger te zijn. Hieronder staat het overzicht van incidentele & structurele baten en lasten, gepresenteerd op subtotaal voor incidenteel en structureel. De lezer van de 2017 kan indien gewenst meer detailinformatie opvragen. Hiervoor bestaan de volgende mogelijkheden: - Selectie incidenteel / structureel - Selectie baten / lasten - Selectie kerntaken Een selectie toont een dwarsdoorsnede waarin de volledige informatie gefilterd wordt volgens de instellingen van de lezer. Op die manier wordt enkel de gevraagde informatie gepresenteerd. De kijklijnen kunnen desgewenst ook gecombineerd worden, waardoor bijvoorbeeld alleen de incidentele budgetten van kerntaak 1 geselecteerd worden. Spelregels Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt toezicht op het duurzaam financieel evenwicht van de en Meerjarenraming van provincies. Eén van de toetspunten is het duurzaam financieel evenwicht. Dit betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De structurele baten dienen dus gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Het beleid voor incidentele / structureel bevat hoofdregels en uitzonderingen. Deze zijn vastgesteld bij de Kerntakenbegroting 2013 (PS/2012/759). De provincie Overijssel heeft voor dit onderdeel aanvullende spelregels geformuleerd, zie hieronder: Hoofdregels 6. Het karakter van baten en lasten bepalen we vooraf. Deze hoofdregel zorgt ervoor dat de gehele looptijd bij de bepaling van het karakter in ogenschouw wordt genomen. 7. Het karakter van baten en lasten wijzigt gedurende de looptijd niet. Deze hoofdregel voorkomt dat er ongewenste verschuivingen tussen incidentele en structurele lasten en baten optreden in de loop van de tijd. 8. Incidentele lasten en baten doen zich niet langer dan vier begrotingsjaren voor. Deze hoofdregel is de invulling van het begrip incidenteel. Afwijkend van de suggestie in de toelichting op het BBV is gekozen voor vier jaar. Hierdoor vallen lasten en baten die slechts voor één bestuursperiode worden toegekend binnen de definitie van incidenteel. 9. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en de met onttrekkingen samenhangende lasten zijn incidenteel. Deze hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtskader. Dit omdat Provinciale Staten op elk gewenst moment de bestemming van reserves kan wijzigen. 10. De opbrengsten van dividenden worden als incidenteel aangemerkt. Deze hoofdregel is bedoeld om recht te doen aan de onzekerheid over of en welke bedragen ontvangen worden.

2 Uitzonderingen g. Kapitaallasten kunnen slechts als incidenteel aangemerkt worden als geen vervangingsinvesteringen voorzien zijn. Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat kapitaallasten van investeringen die binnen de termijn van vier jaar worden afgeschreven maar wel vervangen worden, niet als incidenteel worden aangemerkt. Door de vervangingsinvesteringen blijven de lasten wel doorlopen. h. Onttrekkingen aan reserves ter dekking van kapitaallasten worden als structureel aangemerkt als de bijbehorende kapitaallasten ook als structureel aangemerkt zijn. Deze uitzondering op de hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtskader. i. Van gegarandeerde dividenden wordt 60% als structureel aangemerkt. Indien er geen onduidelijkheid over de verwachte dividendstromen bestaat, dan wordt 60% van de verwachte dividendstroom als structureel opgenomen. De resterende 40% blijft de hoofdregel volgen en wordt als incidenteel gekenmerkt. j. Bijdragen van derden en de bijbehorende lasten worden als incidenteel aangemerkt voor zover deze zich gedurende een bepaalde tijd voordoen. Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat in de tijd beperkte bijdragen van derden en de bijbehorende lasten niet leiden tot structurele lasten en baten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van de provincie. k. De jaarlijkse toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve EHS in de periode worden als structureel aangemerkt. Gelet op de lange periode en het feit dat de jaarlijkse toevoegingen uit het structurele saldo zijn gefinancierd, worden deze als structureel aangemerkt. De eenmalige toevoeging van 69 miljoen in 2015 ten laste van de algemene dekkingsreserve blijft als incidenteel aangemerkt. l. Toevoegingen en onttrekkingen aan de algemene reserve egalisatie plafond BCF worden als structureel aangemerkt. Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat mutaties in de structurele algemene uitkering in het Provinciefonds als gevolg van het plafond in het BTW-compensatiefonds niet leiden tot schommelingen in het structurele en incidentele saldo. Overzichtstabel Jaarrekening Totaal baten waarvan incidentele baten waarvan structurele baten Totaal lasten waarvan incidentele lasten waarvan structurele lasten Saldo na bestemming (baten -/- lasten)

3 incidenteel / structureel Lasten / Baten Saldo2017 Saldo2018 Saldo2019 Saldo2020 Prestatie 02: Milieu en energie Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid Incidenteel Baten : Mobiliteit Stimuleren fietsgebruik Incidenteel Baten Educatie en voorlichting verkeersveiligheid Incidenteel Baten : Gebiedsontwikkelingen Grondzaken Incidenteel Baten : Financiering en dekkingsmiddelen Overige algemene dekkingsmiddelen Incidenteel Baten Reserve Verkeer en Vervoer West Overijssel Incidenteel Baten Reserve Europese programma's Incidenteel Baten Reserve Provinciale infrastructuur Incidenteel Baten Reserve afrekening pmjp / ILG Incidenteel Baten Reserve Bodemsanering Incidenteel Baten Uitvoeringsreserve EHS Incidenteel Baten Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel Incidenteel Baten : Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer Sturen op balans op de woningmarkt Structureel Baten Zoetwatervoorziening Oost Nederland Structureel Baten Waarborgen kwaliteit drinkwater en grondwater Structureel Baten Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving water Structureel Baten : Bedrijfsvoering Verminderen juridische risicoæs Structureel Baten ICT Structureel Baten Facilitaire zaken Structureel Baten : Milieu en energie Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Structureel Baten Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel Structureel Baten Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid Structureel Baten Beheer nazorgfonds stortplaatsen Structureel Baten : Vitaal platteland Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap Structureel Baten : Mobiliteit Concessie- en contractmanagement van trein, bus en Regiotaxi Structureel Baten Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Structureel Baten : Regionale economie Innovatie basisinfrastructuur Structureel Baten : Kwaliteit openbaar bestuur

4 7.2.3 Kennisontwikkeling en -deling Structureel Baten Relatiebeheer en lobby Structureel Baten Bevorderen gebruik beleidsinformatie ten behoeve van beleidsontwikkeling Structureel Baten : Gebiedsontwikkelingen Grondzaken Structureel Baten : Financiering en dekkingsmiddelen Overige algemene dekkingsmiddelen Structureel Baten : Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer Stimuleren en faciliteren goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit Incidenteel Lasten Sturen op balans op de woningmarkt Incidenteel Lasten Ondergrond: driedimensionale ordening van de ruimte Incidenteel Lasten Implementatie Omgevingswet Incidenteel Lasten Stimuleren en faciliteren ontwikkelen met kwaliteit in het landelijk gebied Incidenteel Lasten Waterveiligheid Incidenteel Lasten IJssel-Vechtdelta Incidenteel Lasten : Milieu en energie Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Incidenteel Lasten Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel Incidenteel Lasten Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid Incidenteel Lasten Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties Incidenteel Lasten Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties Incidenteel Lasten Sanering Olasfaterrein Incidenteel Lasten : Vitaal platteland Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap Incidenteel Lasten Soortenbescherming in samenhang met ruimte voor economische ontwikkeling Incidenteel Lasten Beheer natuurterreinen Incidenteel Lasten Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied Incidenteel Lasten Beheer landschap Incidenteel Lasten Optimalisatie uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof Incidenteel Lasten Afronding natuuropgave pmjp-projecten Incidenteel Lasten Milieu-innovatie in de landbouw Incidenteel Lasten Verbetering van de verkaveling van de landbouw Incidenteel Lasten : Mobiliteit Herijking openbaar vervoer Incidenteel Lasten Concessie- en contractmanagement van trein, bus en Regiotaxi Incidenteel Lasten Spoor Vechtdallijnen Incidenteel Lasten Spoor Zwolle - Enschede Incidenteel Lasten Spoor Zwolle - Kampen Incidenteel Lasten

5 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik Incidenteel Lasten Educatie en voorlichting verkeersveiligheid Incidenteel Lasten N34 Incidenteel Lasten N35 Incidenteel Lasten Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Incidenteel Lasten Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur Incidenteel Lasten Stimuleren slim gebruik van bestaande netwerken door gedragsverandering Incidenteel Lasten : Regionale economie Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied Incidenteel Lasten Kiezen, leren en werken in de techniek Incidenteel Lasten (Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit Incidenteel Lasten Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt Incidenteel Lasten Regionale concurrentiekracht Incidenteel Lasten Versterken ondernemerschap in Overijssel Incidenteel Lasten Gastvrij Overijssel Incidenteel Lasten Festivals en evenementen Incidenteel Lasten : Culturele infrastructuur en monumentenzorg Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed Incidenteel Lasten Het verhaal van Overijssel vertellen Incidenteel Lasten Een basis voor cultureel aanbod Incidenteel Lasten Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen Incidenteel Lasten Cultuur is jong geleerd Incidenteel Lasten Meedoen is de kunst Incidenteel Lasten Talent heeft de toekomst Incidenteel Lasten Bibliotheek: een leven lang lezen Þn leren Incidenteel Lasten : Kwaliteit openbaar bestuur Bestuurlijke inrichting Incidenteel Lasten Interbestuurlijk toezicht Incidenteel Lasten Financieel toezicht Incidenteel Lasten (Rijks)taken Commissaris van de Koning Incidenteel Lasten Experimenten bestuursstijl Incidenteel Lasten Kennisontwikkeling en -deling Incidenteel Lasten Samenwerking Incidenteel Lasten Relatiebeheer en lobby Incidenteel Lasten Uitvoering passend communicatiebeleid Incidenteel Lasten PS / GS / Griffie Incidenteel Lasten : Gebiedsontwikkelingen Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, fase 1 Incidenteel Lasten Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000 Incidenteel Lasten Noordoost-Twente Incidenteel Lasten Ruimte voor de Vecht Incidenteel Lasten TecBase Twente Incidenteel Lasten Grondzaken Incidenteel Lasten : Financiering en dekkingsmiddelen

6 Overige algemene dekkingsmiddelen Incidenteel Lasten Reserve Europese programma's Incidenteel Lasten Reserve Provinciale infrastructuur Incidenteel Lasten Reserve Waterwegen Incidenteel Lasten Reserve Bodemsanering Incidenteel Lasten Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel Incidenteel Lasten : Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer Actuele Omgevingsvisie als beleidskader voor de fysieke leefomgeving Structureel Lasten Stimuleren en faciliteren goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit Structureel Lasten Sturen op balans op de woningmarkt Structureel Lasten Effectieve en efficiùnte inbreng van de Overijsselse ruimtelijke belangen bij het IPO / Rijk / Europa Structureel Lasten Stimuleren en faciliteren van de concurrentiekracht in de stedelijke netwerken Structureel Lasten Waterveiligheid Structureel Lasten Deltaprogramma Structureel Lasten Zoetwatervoorziening Oost Nederland Structureel Lasten Waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater Structureel Lasten Waarborgen kwaliteit drinkwater en grondwater Structureel Lasten Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving water Structureel Lasten Toegerekende personeelsgebonden kosten Structureel Lasten : Bedrijfsvoering Sturing versterken middels helder geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties Structureel Lasten Beheerste uitvoering van de beleids- en bedrijfsprocessen binnen de organisatie Structureel Lasten Transparante verantwoording op ambities, beleidsdoelen en prestaties Structureel Lasten Uitvoeren concerncontrol Structureel Lasten Digitaal zaken doen Structureel Lasten Digitale samenwerking Structureel Lasten Duurzaam toegankelijke informatie Structureel Lasten Vergroten realiserend vermogen Structureel Lasten Verminderen juridische risicoæs Structureel Lasten Inzetbaarheid van medewerkers Structureel Lasten HeroriÙntatie op arbeidsvoorwaarden en regelingen Structureel Lasten Directie Structureel Lasten P & O Structureel Lasten ICT Structureel Lasten Facilitaire zaken Structureel Lasten Toegerekende personeelsgebonden kosten Structureel Lasten : Milieu en energie Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Structureel Lasten

7 2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel Structureel Lasten Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid Structureel Lasten Beheer nazorgfonds stortplaatsen Structureel Lasten Actueel houden Meerjarenprogramma bodemsanering Structureel Lasten Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III) Structureel Lasten Stimuleren van kennisoverdracht en netwerken voor duurzame ontwikkeling Structureel Lasten Beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -be nvloeding (landelijk en Europees) Structureel Lasten Toegerekende personeelsgebonden kosten Structureel Lasten : Vitaal platteland Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap Structureel Lasten Soortenbescherming in samenhang met ruimte voor economische ontwikkeling Structureel Lasten Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied Structureel Lasten Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 Structureel Lasten Afronding natuuropgave pmjp-projecten Structureel Lasten Versterken samenhang economie, natuur en samenleving Structureel Lasten Agro & Food beleid Structureel Lasten Uitwerking natuurvisie Structureel Lasten Beleidsonderzoek Structureel Lasten Monitoren en evaluatie Structureel Lasten Toegerekende personeelsgebonden kosten Structureel Lasten : Mobiliteit Subsidieregeling Mobiliteit Structureel Lasten Concessie- en contractmanagement van trein, bus en Regiotaxi Structureel Lasten Stimuleren fietsgebruik Structureel Lasten Goederenvervoer over Water Structureel Lasten Educatie en voorlichting verkeersveiligheid Structureel Lasten Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid Structureel Lasten N34 Structureel Lasten Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten Structureel Lasten Toegerekende personeelsgebonden kosten Structureel Lasten Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Structureel Lasten Stimuleren slim gebruik van bestaande netwerken door gedragsverandering Structureel Lasten : Regionale economie Beheer bestaande participaties werklocaties Structureel Lasten Innovatie basisinfrastructuur Structureel Lasten Van idee naar marktintroductie Structureel Lasten Toegerekende personeelsgebonden kosten Structureel Lasten

8 06: Culturele infrastructuur en monumentenzorg Archeologische vondsten: bewaren, delen en vertellen Structureel Lasten Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed Structureel Lasten Het verhaal van Overijssel vertellen Structureel Lasten Een basis voor cultureel aanbod Structureel Lasten Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen Structureel Lasten Talent heeft de toekomst Structureel Lasten Bibliotheek: een leven lang lezen Þn leren Structureel Lasten Toegerekende personeelsgebonden kosten Structureel Lasten : Kwaliteit openbaar bestuur Bestuurlijke inrichting Structureel Lasten Financieel toezicht Structureel Lasten (Rijks)taken Commissaris van de Koning Structureel Lasten Trendbureau Overijssel Structureel Lasten Samenwerking Structureel Lasten Relatiebeheer en lobby Structureel Lasten Bevorderen gebruik beleidsinformatie ten behoeve van beleidsontwikkeling Structureel Lasten Uitvoering passend communicatiebeleid Structureel Lasten Bezwaar en beroep Structureel Lasten PS / GS / Griffie Structureel Lasten Toegerekende personeelsgebonden kosten Structureel Lasten : Gebiedsontwikkelingen Grondzaken Structureel Lasten Toegerekende personeelsgebonden kosten Structureel Lasten Overijssels noaberschap Structureel Lasten Zelfstandig leven Structureel Lasten Gezond bewegen Structureel Lasten Delen en leren Structureel Lasten Toegerekende personeelsgebonden kosten Structureel Lasten : Financiering en dekkingsmiddelen Overige algemene dekkingsmiddelen Structureel Lasten : Onvoorzien Onvoorzien Structureel Lasten Eindtotaal

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014 2015 Bijlagen Met kracht op koers oktober 2014 Kerntakenbegroting 2015 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2015-2018 Met kracht op koers september 2014 Colofon Datum: september 2014 Provincie

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/558

Statenvoorstel nr. PS/2007/558 Statenvoorstel nr. PS/2007/558 Derde diversepostenwijziging 2007 Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-32 21 augustus 2007 2007/0502298 de heer S.P.W. van der Hoeven, telefoon 038 499 89 09,

Nadere informatie

Bijlage 1 - Incidentele lasten en baten

Bijlage 1 - Incidentele lasten en baten Bijlage 1 - Incidentele lasten en baten Specificatie incidentele baten ( x 1.000) Begroting 2015 Realisatie 2015 Saldo 2015 1.2.7 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta.

Nadere informatie

5. Provinciale organisatie

5. Provinciale organisatie 5. Provinciale organisatie 212 Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (College van Gedeputeerde Staten). 5.1 Provinciale Staten

Nadere informatie

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 5 610 Hoofdstuk 5 5. Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten). De ambtelijke organisatie bestaat uit de Directie

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. januari 2012 Notitie incidentele en structurele baten en lasten Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Rekening 2014 Primitieve begroting 2015 Actuele begroting 2015 Rekening 2015 Saldo 2015 Beleidsdoel Lasten Baten Saldo

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Bijlagen Begroting 2013 PS 62/12

Bijlagen Begroting 2013 PS 62/12 Bijlagen Begroting 2013 PS 62/12 Bijlagen Begroting 2013 Inhoud Blz. 1 Meerjarenraming a Meerjarenraming Programma s / productgroepen / producten 1 b Toelichting op aanmerkelijke verschillen tussen jaarrekening

Nadere informatie

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland; Besluit van de commissaris van de Koning van 10 juni 2015, nr. 632165/632168, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning Noord-Holland De commissaris van de

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

Inleiding We werken aan werk

Inleiding We werken aan werk Inleiding Dit jaarverslag markeert de overgang van de vorige naar een nieuwe coalitieperiode. Een nieuwe periode waarin we samen met u en partners aan de slag gaan. Vandaar dat is gekozen voor een akkoord

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel.

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gedeputeerde Staten van Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Datum 18 december 2014 Betreft Begroting

Nadere informatie

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Agenda Natuurbeleid in Nederland Casus: rol van de overheid Decentralisatie van het beleid Wet Natuurbescherming

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 7 november 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). Pagina

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Themacirculaire 2007

Themacirculaire 2007 Themacirculaire 2007 Provincie Zuid-Holland mei 2(X)7 1. inielding Na de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) hebben de gezamenlijke toezichthouders (Interprovinciaal

Nadere informatie

Startconferentie Regionale Praktijkgroep Omgevingswet

Startconferentie Regionale Praktijkgroep Omgevingswet Startconferentie Regionale Praktijkgroep Omgevingswet Overijsselse Omgevingsvisie Door: Willemijne Moes, Patricia Pechini, Floor Broshuis 3 december 2015 2015 1. Omgevingsvisie Overijssel nu 2. Omgevingsvisie

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking Concept = is nog in bewerking Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Toegestane maximale onttrekking in enig jaar: Tot aan de minimumstand van 0,-

Toegestane maximale onttrekking in enig jaar: Tot aan de minimumstand van 0,- Reserve immunisatieportefeuille Saldo per --200: Reserve (spaar- en beleggingsreserve, onderdeel van de Algemene reserve). Nog te bepalen De reserve heeft tot doel om eeuwigdurend jaarlijks de met de aandelenverkoop

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

2) Milieu, energie en klimaat

2) Milieu, energie en klimaat 2) Milieu, energie en klimaat Wijzigingsvoorstel prestatie indicatoren Samen met de bijstelling van budgetten stellen wij uw Staten voor om t.a.v. dit programma een wijziging m.b.t. een prestatie indicator

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten

Nota van Uitgangspunten Recreatieschap Spaarnwoude AB 25/01/2013 Agendapunt 4 financiële uitgangspunten 2013 en 2014 BIJLAGE Nota van Uitgangspunten Financiële uitgangspunten Spaarnwoude SPW 1. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur

Nadere informatie

Klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland. Is het rijk aan zet? Willem Ligtvoet, 19 april 2011

Klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland. Is het rijk aan zet? Willem Ligtvoet, 19 april 2011 Klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Is het rijk aan zet? 1 Voorstudie PBL (2009) Speerpunten klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling: 1. Waterveiligheid 2. Zoetwatervoorziening 3. Klimaatbestendige

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel

Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Aan Provinciale Staten onderwerp datum: 20 mei 2003 Technische uitwerking n.a.v. de invoering van het BTWcompensatiefonds; ons kenmerk: MI/2003/282

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

www.salland.ltonoord.nl

www.salland.ltonoord.nl Workshop Gebiedscoalities door Ben Haarman voorzitter LTO Salland en Herman Menkveld voorzitter ANV Salland LTO Salland Beter samen Ondernemen Dan samen Ondergaan! ltosalland1@gmail.com www.salland.ltonoord.nl

Nadere informatie

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Provincie Zuid Holland Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Versie GS 26 mei 1 1. Inleiding en achtergrond Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen van de provincie

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Alle commissies m.u.v. Cie Economie Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 5 februari 1999 nr: FEZ-723 agenda nr: Middelburg, 8 december 1998 Onderwerp: nr: 984421/26 2e

Nadere informatie

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). -

Nadere informatie

Bodemsanering, provincie Drenthe in landelijk perspectief (werkvoorraad, dekking personele kosten, kwaliteit van de handhaving)

Bodemsanering, provincie Drenthe in landelijk perspectief (werkvoorraad, dekking personele kosten, kwaliteit van de handhaving) 2005-214 Bodemsanering, provincie Drenthe in landelijk perspectief (werkvoorraad, dekking personele kosten, kwaliteit van de handhaving) Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 21

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2016

Bestedingsplan mobiliteit 2016 Bestedingsplan mobiliteit 2016 Provincie Zuid-Holland Status: bestedingsplan exclusief de vastgestelde projectenlijst (bijlage 1) Datum: 22 september 2015 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN

Nadere informatie

Financiële vertaling Profiel provincies

Financiële vertaling Profiel provincies Financiële vertaling Profiel provincies De provincies leveren al een forse bijdrage aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. In de periode 2008-2011 wordt jaarlijks 200 miljoen euro bijgedragen

Nadere informatie

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Foto plaatsen Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Programma Aan de slag Ow Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen Inhoud Waarom de Omgevingswet? Hoe

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015 1 Onderwerp: N50 Emmeloord - Ens. Betaling bijdragen vanuit RSP Zuiderzeelijn Lodders, J. 1. nu

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 GEMEENTERAAD KAAG & BRAASSEM 7 DECEMBER 2016 JEROEN TRAUDES kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp noordwijk oegstgeest teylingen voorschoten

Nadere informatie

Programmabegroting 2016. Versie: 6.0.0.0.0.0

Programmabegroting 2016. Versie: 6.0.0.0.0.0 begroting 2016 Versie: 6.0.0.0.0.0 5.2.5 Toelichting reserves programma 5 Reserve asbestsanering Nummer/Afd. 8100303 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken Raadsbesluit 11.0044 Reservering voor sanering asbest

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). - Besluit

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

8.6. Buitenring Parkstad Limburg

8.6. Buitenring Parkstad Limburg 8.6. Buitenring Parkstad Limburg Onderdeel van Programma Programma 2 Fysiek beleid en mobiliteit, programmalijn 2.4 Bereikbaarheid en mobiliteit. Relatie met andere programmalijnen Programmalijn 2.3: Ruimtelijke

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Beleidsnota reserves en voorzieningen

Beleidsnota reserves en voorzieningen Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Gemeente Cuijk Datum vaststelling: 14 december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding herziening beleidsnota reserves en voorzieningen 2 1.2 Doel van

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1 ste Begrotingswijziging 2015 1 ste Wijziging van de Begroting 2015 Datum: 18 maart 2015 24 juni 2015 Status: Vastgesteld Omgevingsdienst

Nadere informatie

14 juli 2009 52883 P. van Osnabrugge (010)4172909

14 juli 2009 52883 P. van Osnabrugge (010)4172909 STADSRECI ROTTERDAM Aan: De gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling stadsregio Rotterdam datum o is kenmerk steller telefoon LW kenmerk betreft 14 juli 2009 52883

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 3 november 2011 inzake vaststelling begroting (dossier 221). - Besluit

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Met respect voor mens, dier en omgeving zorgen we voor gezond voedsel; voor waardevolle natuur en een mooi landschap waarvan iedereen ook in de

Met respect voor mens, dier en omgeving zorgen we voor gezond voedsel; voor waardevolle natuur en een mooi landschap waarvan iedereen ook in de Met respect voor mens, dier en omgeving zorgen we voor gezond voedsel; voor waardevolle natuur en een mooi landschap waarvan iedereen ook in de toekomst kan genieten. En voor een sterke landbouw die internationaal

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht Agendapunt 6 Kenmerk

Uitvoeringsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht Agendapunt 6 Kenmerk Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 26 maart 2014 Onderwerp Uitvoeringsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht Agendapunt 6 Kenmerk B2014/u73 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder

Nadere informatie

samenvatting coalitieakkoord 2007-2011 GS provincie Overijssel samengesteld door de cluster beleidscoördinatie

samenvatting coalitieakkoord 2007-2011 GS provincie Overijssel samengesteld door de cluster beleidscoördinatie samenvatting coalitieakkoord 2007-2011 GS provincie Overijssel samengesteld door de cluster beleidscoördinatie Inhoudsopgave Inleiding...3 Kwaliteit van de leefomgeving...5 Integrale aanpak bij ruimtelijke

Nadere informatie

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007MME03 Afdeling : Mobiliteit Commissie : MME Registratienummer : 2007JNT202790i Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel : Verantwoord

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). -

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Verdere professionalisering begroting 2011 Nulmeting SMARTheid doelstellingen programmabegroting

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening datum 4 december 2015 Betreffende

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel - Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, wijzigingen

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel - Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, wijzigingen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Overijssel. Nr. 6728 9 oktober 2015 Provincie Overijssel - Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, wijzigingen B esluit: Gedeputeerde Staten d.d.

Nadere informatie

Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie?

Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie? Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie? Willem Lambooij Afdeling Water & Groen Inhoud van de presentatie 1. De Wet natuurbescherming in vogelvlucht 2. Nieuwe taken en bevoegdheden provincie

Nadere informatie

Toetsingsaspecten. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente (merge Gelderse colleges van B&W) 1 april

Toetsingsaspecten. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente (merge Gelderse colleges van B&W) 1 april Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente (merge Gelderse colleges van B&W) telefoonnummer

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. RESERVES 5 3.1 ALGEMENE RESERVES 5 3.2 BESTEMMINGSRESERVES

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2016/345 Statenvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij Onderwerp Bijlagen

Statenvoorstel nr. PS/2016/345 Statenvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij Onderwerp Bijlagen Statenvoorstel nr. PS/2016/345 Statenvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 24 mei 2016 2016/0163500 mw. S. van Rooij, telefoon 038 499 94 04 e-mail S.v.Rooij@overijssel.nl

Nadere informatie

Voorlopige agenda Statencommissie Economie & bestuur

Voorlopige agenda Statencommissie Economie & bestuur Voorlopige agenda Statencommissie Economie & bestuur Aan de leden van de Statencommissie Economie & bestuur De voorzitter van de Statencommjssie Economie & bestuur roept u hierbij op tot het bijwonen van

Nadere informatie

Begroting 2016 Deventer, juni 2015

Begroting 2016 Deventer, juni 2015 Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Gelderland en Overijssel.

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Toekomst Europese programma s Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Inhoud - Operationeel Programma Zuid (doelstelling 2, EFRO) - Stand van zaken andere Europese programma s: - Doelstelling 3, grensoverschrijdende

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie