de retailmarkt voor verkeer naar persoonlijke assistentdiensten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de retailmarkt voor verkeer naar persoonlijke assistentdiensten."

Transcriptie

1 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) op grond van artikel 18.7 Telecommunicatiewet juncto artikel 15.2 Telecommunicatiewet (hierna: Tw) juncto artikel 5:32 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), inhoudende het opleggen van een last onder dwangsom aan Koninklijke KPN N.V. (hierna: KPN) ter handhaving van de verplichting tot het voldoen aan een vordering tot het leveren van inlichtingen. Juridisch kader 1. Op grond van artikel 6a.2 van de Telecommunicatiewet (hierna:tw) dient het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) (hierna: het college) de relevante markten af te bakenen, vast te stellen of deze markten daadwerkelijk concurrerend zijn en, als dat niet het geval is, de ondernemingen aan te wijzen die over aanmerkelijke marktmacht beschikken en aan hen de nodige verplichtingen op te leggen. Die verplichtingen kunnen betrekking hebben op de te hanteren eindgebruikerstarieven, het hanteren van non-discriminatoire voorwaarden, transparantieverplichtingen, toegangsverplichtingen of het hanteren van een gescheiden boekhouding. 2. Op 1 januari 2006 zijn voor de volgende markten marktanalysebesluiten in werking getreden: de retailmarkten voor vaste telefonie 1, de wholesalemarkten voor gespreksopbouw op het vaste openbare telefoonnetwerk 2, de wholesalemarkten voor doorgiftediensten op het vaste openbare telefoonnetwerk 3, de wholesalemarkten voor gespreksafgifte op afzonderlijke telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie 4 en het besluit marktanalyse huurlijnen 5. In genoemde besluiten is KPN steeds aangewezen als partij met een aanmerkelijke marktmacht op de aangewezen markten. Die markten, alsmede de opgelegde verplichtingen, zullen hierna nader worden gepreciseerd. In randnummer 31 worden vervolgens de voor onderhavig onderzoek relevante verplichtingen nader gepreciseerd. 3. Met betrekking tot de retailmarkten voor vaste telefonie heeft het college vastgesteld dat de volgende markten niet daadwerkelijk concurrerend zijn en dat KPN en haar groepsmaatschappijen 6 als bedoeld in artikel 24b, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, voor zover zij actief zijn op deze markt als onderneming van openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of openbare elektronische communicatiediensten aanbiedt, op deze markten beschikken over aanmerkelijke marktmacht: de retailmarkt voor laagcapacitaire aansluitingen; de retailmarkt voor hoogcapacitaire aansluitingen; de retailmarkt voor lokaal en nationaal verkeer; de retailmarkt voor vast naar mobiel verkeer; de retailmarkt voor smalbandig dataverkeer; de retailmarkt voor verkeer naar informatienummers; en 1 21 december 2005, OPTA/TN/2005/ december 2005, OPTA/TN/2005/ december 2005, OPTA/TN/2005/ december 2005, OPTA/TN/2005/ december 2005, OPTA/BO/2005/ BO/2005/ Op het begrip groepmaatschappij wordt nader ingegaan in randnummer 35 en volgenden. 1

2 de retailmarkt voor verkeer naar persoonlijke assistentdiensten. Met betrekking tot genoemde retailmarkten voor vaste telefonie heeft het college de volgende verplichtingen opgelegd (de romeinse cijfers corresponderen met de cijfers in het besluit, p ): -vii. de verplichting tot non-discriminatie; -viii. de verplichting tot transparantie; -ix. de verplichting tot tariefregulering, met uitzondering van het verkeer naar gratis nummers; -x. de verplichting om geen excessieve tarieven te hanteren; -xi. de verplichting om invoering van nieuwe of gewijzigde eindgebruikerstarieven van diensten, waarvoor niet uit te sluiten is dat ze tot de relevante retailmarkten behoren waarvoor ondergrenstariefregulering geldt en die niet aan de combinatorische prijssqueezetoets voldoen, niet te laten plaatsvinden dan nadat het college deze tarieven heeft goegekeurd; -xii. de verplichting om op een door het college te bepalen en goed te keuren kostentoerekeningssysteem te hanteren. 4. Met betrekking tot de wholesalemarkt voor gespreksopbouw op het vaste openbare telefoonnetwerk heeft het college geconcludeerd dat deze niet daadwerkelijk concurrerend is. Het college stelde vast dat KPN en haar groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, voor zover zij actief zijn op deze markt als onderneming die openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of openbare elektronische communicatiediensten aanbiedt, op deze markt beschikken over aanmerkelijke marktmacht. Met betrekking tot genoemde wholesalemarkt voor gespreksopbouw op het vaste openbare telefoonnetwerk heeft het college de volgende verplichtingen opgelegd (de romeinse cijfers corresponderen met de cijfers in het besluit, p ): -viii. de verplichting voor KPN om aan redelijke verzoeken tot toegang tot haar openbare telefoonnetwerken van de in dit artikel genoemde aanbieders die C(P)S willen aanbieden te voldoen; -ix. de daarvoor benodigde toegang mogelijk te maken voor alle gesprekken die origineren op het vaste aansluitnetwerk van KPN, met uitzondering van gesprekken op basis van Voice over Broadband (VoB); -X. het leveren van de volgende vormen van gespreksopbouw: gespreksopbouw naar 067(60)-nummers (internetinbelnummers), op basis van MIACO en FRIACO; gespreksopbouw naar 090x-nummers (informatie- en amusementsnummers); gespreksopbouw naar 082-nummers (Private Virtual Networks); gespreksopbouw naar 0800-nummers (gratis nummers). -xi-xiii. het leveren van de bij toegang behorende diensten dan wel diensten die onlosmakelijk verbonden zijn met de te leveren toegangsvormen; -xiv. diverse voorschriften verbonden aan toegangsverplichting; 2

3 -xv. ten minste voorzien in een aantal aspecten ten behoeve van het kunnen afnemen van toegangsdiensten en bijbehorende faciliteiten die behoren tot de markt voor gespreksopbouw; -xvi. het in aanmerking nemen van het RIA-oordeel van het college bij nadere invulling van de toegangsverplichting; -xvii. de verplichting tot non-discriminatie; -xviii-xx. het hanteren van een referentie-aanbod; -xxi-xxiii. tariefregulering; -xxiv. het hanteren van een gescheiden boekhouding. 5. Met betrekking tot de wholesalemarkten voor doorgiftediensten op het vaste openbare telefoonnetwerk heeft het college een drietal markten onderscheiden en geconcludeerd dat deze niet daadwerkelijk concurrerend zijn. Het college stelde vast dat KPN en haar groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek, voor zover zij actief zijn op deze markt als onderneming die openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of openbare elektronische communicatiediensten aanbiedt, op deze markten beschikken over aanmerkelijke marktmacht. 6. De drie onderscheiden relevante markten voor gespreksdoorgifte zijn: de markt voor lokale gespreksdoorgifte; de markt voor interregionale gespreksdoorgifte; de markt voor transitgespreksdoorgifte. Met betrekking tot genoemde relevante markten voor gespreksdoorgifte heeft het college de volgende verplichtingen opgelegd (de romeinse cijfers corresponderen met de cijfers in het besluit, p ): Ten aanzien van de markt voor lokale gespreksdoorgifte: -viii-ix. voldoen aan redelijke verzoeken tot toegang, zodanig dat afnemers in staat worden gesteld om lokale gespreksdoorgifte af te nemen; -x. diverse voorschriften verbonden aan de toegangsverplichting; -xi. het tenminste voorzien in een aantal aspecten ten behoeve van het kunnen afnemen van toegangsdiensten en bijbehorende faciliteiten die behoren tot de markt voor lokale gespreksdoorgifte; -xii. het in aanmerking nemen van het RIA-oordeel van het college bij nadere invulling van de toegangsverplichting; -xiii. de verplichting tot non-discriminatie; -xiv-xvi. het hanteren van een referentie-aanbod; -xvii-xix. tariefregulering; -xx. het voeren van een gescheiden boekhouding. Ten aanzien van de markt voor interregionale gespreksdoorgifte (p ): -viii. Bij wijze van overgangsregulering dient KPN zes maanden te blijven voldoen aan redelijke verzoeken om toegang onder dezelfde voorwaarden waaronder zij tot op heden in deze toegang voorzag; 3

4 - ix-xi. ten behoeve van het kunnen afnemen van toegangsdiensten en bijbehorende faciliteiten die behoren tot de markt voor interregionale gespreksdoorgifte, wordt (aan verschillende voorwaarden verbonden) tariefregulering opgelegd; -xii. aan het college dient gemeld te worden welke nieuwe of gewijzigde wholesale aanbiedingen door haar worden ingevoerd, voor zover het nieuwe of gewijzigde wholesale aanbiedingen betreft waarin interregionale gespreksdoorgifte is gebundeld. Ten aanzien van de markt voor transitgespreksdoorgifte (p ) -viii-ix. KPN dient te voldoen aan redelijke verzoeken om toegang zodanig dat afnemers in staat worden gesteld om transitgespreksdoorgifte af te nemen; -x. diverse voorschriften verbonden aan de toegangsverplichting; -XI het tenminste voorzien in een aantal aspecten ten behoeve van het kunnen afnemen van toegangsdiensten en bijbehorende faciliteiten die behoren tot de markt voor transitgespreksdoorgifte; -xii. het in aanmerking nemen van het RIA-oordeel van het college bij nadere invulling van de toegangsverplichting; -xiii. de verplichting tot non-discriminatie; -xiv-xvi het hanteren van een referentie-aanbod; -xvii. verbod van prijsdiscriminatie ten aanzien van transitgespreksdoorgifte en bijbehorende faciliteiten. Het is KPN niet toegestaan een gestaffelde prijsstructuur voor transitgespreksdoorgifte te hanteren. 7. Met betrekking tot de wholesalemarkten voor gespreksafgifte op afzonderlijke telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie, heeft het college geconcludeerd dat de volgende markten niet daadwerkelijk concurrerend zijn. Het college stelde vast dat KPN en haar groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover zij actief zijn op deze markt als onderneming die openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of openbare elektronische communicatiediensten aanbiedt, op deze markten beschikken over aanmerkelijke marktmacht: Gespreksafgifte op geografische nummers op een afzonderlijk vast netwerk; Gespreksafgifte op 088-nummers op een afzonderlijk vast netwerk; Gespreksafgifte op 084- en 087-nummers op een afzonderlijk vast netwerk; Gespreksafgifte op 112 op het afzonderlijke vaste netwerk van KPN. Met betrekking tot genoemde relevante markten gespreksafgifte op afzonderlijke telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie, heeft het college de volgende verplichtingen opgelegd (de romeinse cijfers corresponderen met de cijfers in het besluit, p ): -vii. voldoen aan redelijke verzoeken tot toegang, zodanig dat afnemers in staat worden gesteld om lokale gespreksafgifte af te nemen; -viii. diverse voorschriften verbonden aan de toegangsverplichting; -ix. het tenminste voorzien in een aantal aspecten ten behoeve van het kunnen afnemen van toegangsdiensten en bijbehorende faciliteiten die behoren tot de markt voor lokale gespreksafgifte; -x. de verplichting tot non-discriminatie; 4

5 -xi-xiv. -xv-xvii. -xviii. het hanteren van een referentie-aanbod; tariefregulering; het voeren van een gescheiden boekhouding. 8. Met betrekking tot de markten in het besluit marktanalyse huurlijnen heeft het college geconcludeerd dat diverse markten niet daadwerkelijk concurrerend zijn. Het college stelt vast dat KPN en haar groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, voor zover zij actief zijn op deze markt(en) als onderneming die openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of openbare elektronische communicatiediensten aanbiedt, op deze markten beschikken over aanmerkelijke marktmacht. Hier relevant is 7 : de wholesale-markt voor terminating-verbindingen van 2Mbit/s in geheel Nederland. Met betrekking tot de wholesale-markt voor terminating-verbindingen van 2Mbit/s in geheel Nederland heeft het college de volgende verplichtingen opgelegd (het romeinse cijfer correspondeert met hetzelfde cijfer in het besluit, p.448): -XXV. a. toegang, op grond van artikel 6a.6, eerste lid, van de Tw; b. non-discriminatie, op grond van artikel 6a.8 van de Tw; c. referentie-aanbod, op grond van artikel 6a.9, tweede lid, van de Tw; d. tariefregulering, op grond van artikel 6a.7 van de Tw; e. gescheiden boekhouding, op grond van artikel 6a.10 van de Tw. 9. De in de marktanalysebesluiten opgenomen verplichtingen richten zich zowel tot KPN als tot haar groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24b, boek 2, Burgerlijk Wetboek, voor zover zij actief zijn als aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of openbare elektronische communicatiediensten. 10. Op grond van artikel 15.1, derde lid, Tw is het college belast met het toezicht op de naleving van artikel 18.7 Tw, voor zover het de bevoegdheid van het college betreft. 11. Op grond van artikel 18.7 Tw is het college bevoegd om van een ieder te allen tijde inlichtingen te vorderen, voorzover die inlichtingen redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van zijn taak. 12. Op grond van artikel 15.2, derde lid, Tw jo. artikel 5:32 Awb is het college bevoegd een last onder dwangsom op te leggen teneinde de naleving van artikel 18.7 Tw af te dwingen. Betrokken ondernemingen 13. Zeus Telecom B.V. (hierna: Zeus) is een joint venture waarin KPN Telecom B.V. (hierna: KPN Telecom) en Detron Corporation B.V. beiden een 50%-aandeel hebben. Zeus is een rechtspersoon naar Nederlands recht. Zeus is actief als aanbieder van openbare 7 Uitsluitend de wholesale-markt voor terminating-verbindingen van 2Mbit/s in geheel Nederland is hier genoemd, gelet op de grote hoeveelheid verschillende categorieën van verbindingen die in het relevante marktanalysebesluit worden genoemd. In het geval van Zeus spelen enkel de 2Mbit/s-terminatingverbindingen een rol, zowel bij inkoop als bij verkoop. 5

6 elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten en openbare elektronische communicatiediensten. In het bijzonder levert zij vaste telefoniediensten aan zakelijke gebruikers en wholesale-telefoniediensten aan wholesale-afnemers. 14. KPN Telecom is een 100%-dochter van KPN en een rechtspersoon naar Nederlands recht. Zij is actief als aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten en openbare elektronische communicatiediensten. 15. Detron Corporation B.V. is een rechtspersoon naar Nederlands recht. Zij is een investeringsmaatschappij die belangen heeft in verschillende bedrijven die actief zijn op het gebied van communicatie, engineering, netwerk- en internetoplossingen. RW&VW Telecom Supplier B.V. was ten tijde van de informatievordering een 100%-dochter van Detron Corporation B.V. Zij is actief als aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten en openbare elektronische communicatiediensten. Detron Corporation B.V. en RW&VW Telecom Supplier B.V. worden hierna tezamen aangeduid als Detron. 16. KPN is een rechtspersoon naar Nederlands recht. Zij is actief als aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten en openbare elektronische communicatiediensten. In het bijzonder verleent zij op (wholesale en) retailniveau diensten op het gebied vaste telefonie, mobiele telefonie en internet. Korte voorgeschiedenis 17. Op 25 mei 2005 is een joint venture-overeenkomst met betrekking tot Zeus tussen KPN Telecom en Detron getekend. Op 1 juni 2005 is de interconnectie-overeenkomst tussen Zeus en KPN Telecom getekend (voor voice en interconnecterende huurlijnen). 18. Het college heeft signalen uit de markt ontvangen over mogelijke overtreding door KPN (door middel van Zeus) van (één) of meerdere verplichting(en) die aan KPN zijn opgelegd. Met name de door Zeus in de zakelijke markt in rekening gebrachte (te lage) tarieven en/of de (te hoge) kortingen zouden strijdig zijn met (de) verplichtingen uit het genoemde retailbesluit (zie randnummer 3). Omdat Zeus een groepsmaatschappij van KPN is, zou KPN op deze wijze haar AMM-verplichting(en) ontduiken, aldus de klagers. Hiermee worden, volgens de klagers, op onrechtmatige wijze klanten door KPN geworven of, indien dit niet lukt, de marges van concurrenten op onrechtmatige wijze uitgehold. Door een dergelijke handelwijze wordt de concurrentie ernstig belemmerd of zelfs onmogelijk gemaakt. 19. Naast het probleem op retailniveau wordt door klagers gesignaleerd dat de wholesalerelatie KPN-Zeus aandacht verdient. Mogelijk levert KPN wholesalediensten aan Zeus tegen gunstiger voorwaarden dan aan andere telecommunicatieaanbieders. Dit zou in strijd met het non-discriminatiebeginsel zijn. 20. Naar aanleiding van genoemde signalen heeft het college een onderzoek ingesteld naar de vraag of Zeus als een groepsmaatschappij van KPN kan worden beschouwd en of KPN op wholesaleniveau discriminatoir handelt door Zeus anders te behandelen dan 6

7 andere telecommunicatie-aanbieders. Daartoe heeft zij onder meer informatie gevorderd van KPN. KPN heeft geweigerd een aantal van de gevorderde inlichtingen te verstrekken. Het college ziet zich genoodzaakt om KPN middels een last onder dwangsom te bewegen de gevorderde inlichtingen te verstrekken, teneinde genoemd onderzoek te kunnen uitvoeren. Verloop van het onderzoek 21. Het college heeft per brief van 31 oktober 2005 (OPTA/BO/2005/202960) van KPN gevorderd om binnen 10 werkdagen na dagtekening documenten en inlichtingen (zie hierna onder randnummer 29) te verstrekken in het kader van een onderzoek naar Zeus. 22. KPN heeft bij brief van 15 november 2005 (R/05/U/0122) aan de genoemde informatievordering voldaan. 23. Bij brief van 15 maart 2006 (OPTA/BO/2006/200531) heeft het college opnieuw een informatievordering in genoemd onderzoek gericht aan KPN. 24. In reactie op de vordering van 15 maart 2006 laat KPN bij brief van 20 maart 2006 (R/06/U/0151) onder meer weten dat zij van het college verlangt dat het college specificeert in hoeverre de gevorderde informatie past binnen de uitoefening van de bevoegdheden van OPTA. 25. Bij brief van 24 maart 2006 (OPTA/IPB/2006/200643) heeft het college zijn vordering van 15 maart 2006 nader toegelicht en zijn vordering herhaald. Het college heeft bepaald dat KPN de gevraagde informatie uiterlijk op maandag 27 maart 2006 diende te verstrekken. 26. In reactie op de vordering van 24 maart 2006 heeft KPN bij brief van 27 maart 2006 (R/06/U/0157) aangegeven dat zij van oordeel is dat de onderbouwing van de gedane informatievordering dermate algemeen is dat KPN niet in staat is te beoordelen of zij gehouden is de gevraagde medewerking te verlenen. Meer in het bijzonder heeft KPN gesteld dat het onderzoek van het college zich zou moeten richten op de vraag of Zeus moet worden beschouwd als een groepsmaatschappij van KPN. Voor de oordeelsvorming over die vraag, zo stelt KPN, is het niet nodig dat het college overzichten heeft van de betalingsverplichtingen tussen KPN Telecom en Zeus en tussen KPN Telecom en Detron. Om die reden bestrijdt KPN dat zij op grond van artikel 18.7, tweede lid, Tw verplicht is gevolg te geven aan de vordering. 27. Het college heeft aangegeven dat zijn inlichtingenvorderingen steeds in overeenstemming met de vereisten van artikel 18.7, derde lid, Tw zijn. 28. De vordering van 24 maart 2006 is meermalen telefonisch toegelicht door een toezichthoudend ambtenaren van het college, te weten op 29 en 30 maart en tevens op 3 april Niettemin blijft KPN weigerachtig om alsnog aan de vordering te voldoen. KPN heeft dan ook nog steeds niet voldaan aan de informatievordering van het college. 7

8 De gevorderde informatie 29. Het college heeft van KPN informatie over de periode 1 januari 2005 tot en met 15 maart 2006 gevorderd. De gevorderde informatie heeft betrekking op (1) de financiële relaties en afspraken tussen KPN (en haar groepsmaatschappijen) en Zeus en Zeus Telecom B.V. i.o. en de financiële relaties tussen KPN en Detron. Concreet zijn de volgende inlichtingen gevorderd: (1) Relatie KPN Zeus: 1. Een overzicht van alle betalingsverplichtingen die KPN is aangegaan met Zeus. a. Hierbij dient KPN voor elke betalingsverplichting aan te geven welke overeenkomst/afspraak hieraan ten grondslag ligt. b. Wanneer deze overeenkomst/afspraak niet reeds door KPN aan het college is verstrekt, dan dient KPN hiervan een afschrift te verstrekken. c. Voor zover deze betalingsverplichtingen zijn geëffectueerd met een factuur: i. Een afschrift van alle debetfacturen van Zeus aan KPN; ii. Een afschrift van alle creditfacturen van KPN aan Zeus. 2. Een overzicht van alle betalingen van KPN aan Zeus. a. Hierbij dient KPN voor elke betaling aan te geven op welke betalingsverplichting deze betaling betrekking heeft. b. Hierbij dient KPN per betaling minimaal aan te geven: de datum van betaling, het rekeningnummer van de betaler, de gegevens van de betaler (bedrijfsnaam, adres, KvK-nummer) het rekeningnummer van de begunstigde, de gegevens van de begunstigde (bedrijfsnaam, adres, KvK-nummer) en eventuele kenmerken van de betaling. 3. Een overzicht van alle betalingsverplichtingen die Zeus is aangegaan met KPN a. Hierbij dient KPN voor elke betalingsverplichting aan te geven welke overeenkomst/afspraak hieraan ten grondslag ligt. b. Wanneer deze overeenkomst/afspraak niet reeds door KPN aan het college is verstrekt, dan dient KPN hiervan een afschrift te verstrekken. c. Voor zover deze betalingsverplichtingen zijn geëffectueerd met een factuur: i. Een afschrift van alle debetfacturen van KPN aan Zeus; ii. Een afschrift van alle creditfacturen van Zeus aan KPN. 4. Een overzicht van alle betalingen van Zeus aan KPN. a. Hierbij dient KPN voor elke betaling aan te geven op welke betalingsverplichting deze betaling betrekking heeft. b. Hierbij dient KPN per betaling minimaal aan te geven: de datum van betaling, het rekeningnummer van de betaler, de gegevens van de betaler (bedrijfsnaam, adres, KvK-nummer) het rekeningnummer van de begunstigde, de gegevens van de begunstigde (bedrijfsnaam, adres, KvK-nummer) en eventuele kenmerken van de betaling 5. Welke zekerheden heeft KPN ten aanzien van de (wholesale) leveringen van interconnectie en bijzondere toegang diensten en interconnecterende huurlijnen aan Zeus gevraagd? Bijvoorbeeld bankgaranties e.d. Indien hiervoor zekerheden zijn gesteld door Zeus verzoekt het college KPN een afschrift hiervan te verstrekken. (2) Relatie KPN - Detron 6. Een overzicht van alle betalingsverplichtingen die KPN is aangegaan met Detron. a. Hierbij dient KPN voor elke betalingsverplichting aan te geven welke overeenkomst/afspraak hieraan ten grondslag ligt. 8

9 b. Wanneer deze overeenkomst/afspraak niet reeds door KPN aan het college is verstrekt, dan dient KPN hiervan een afschrift te verstrekken. c. Voor zover deze betalingsverplichtingen zijn geëffectueerd met een factuur: i. Een afschrift van alle debetfacturen van Detron aan KPN ii. Een afschrift van alle creditfacturen van KPN aan Detron. 7. Een overzicht van alle betalingen van KPN aan Detron. a. Hierbij dient KPN voor elke betaling aan te geven op welke betalingsverplichting deze betaling betrekking heeft. b. Hierbij dient KPN per betaling minimaal aan te geven: de datum van betaling, het rekeningnummer van de betaler, de gegevens van de betaler (bedrijfsnaam, adres, KvK-nummer) het rekeningnummer van de begunstigde, de gegevens van de begunstigde (bedrijfsnaam, adres, KvK-nummer) en eventuele kenmerken van de betaling 8. Een overzicht van alle betalingsverplichtingen die Detron is aangegaan met KPN a. Hierbij dient KPN voor elke betalingsverplichting aan te geven welke overeenkomst/afspraak hieraan ten grondslag ligt. b. Wanneer deze overeenkomst/afspraak niet reeds door KPN aan het college is verstrekt, dan dient KPN hiervan een afschrift te verstrekken. c. Voor zover deze betalingsverplichtingen zijn geëffectueerd met een factuur: i. Een afschrift van alle debetfacturen van KPN aan Detron ii. Een afschrift van alle creditfacturen van Detron aan KPN. 9. Een overzicht van alle betalingen van Detron aan KPN. a. Hierbij dient KPN voor elke betaling aan te geven op welke betalingsverplichting deze betaling betrekking heeft. Hierbij dient KPN per betaling minimaal aan te geven: de datum van betaling, het rekeningnummer van de betaler, de gegevens van de betaler (bedrijfsnaam, adres, KvKnummer) het rekeningnummer van de begunstigde, de gegevens van de begunstigde (bedrijfsnaam, adres, KvK-nummer) en eventuele kenmerken van de betaling. Overwegingen van het college 30. Het college constateert dat KPN de gevorderde inlichtingen niet binnen de door het college gestelde termijnen en thans nog steeds niet heeft geleverd. KPN handelt daarmee in strijd met haar in art. 18.7, tweede lid, Tw neergelegde wettelijke medewerkingsplicht. 31. Het college stelt voorts vast dat de gevorderde informatie redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van zijn taak. Het gaat hier immers om het toezicht dat het college dient te houden op de naleving van de verplichtingen die aan KPN en haar groepsmaatschappijen (als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht) zijn opgelegd. Het college benadrukt dat hij met de oplegging van deze verplichtingen niet over één nacht ijs is gegaan. Aan de oplegging van deze verplichtingen is een zeer intensief en zorgvuldig proces voorafgegaan waarbij het college eerst de relevante markten afbakent alvorens vast te stellen of deze markten daadwerkelijk concurrerend zijn en, als dat niet het geval is, de ondernemingen aan te wijzen die over een aanmerkelijke marktmacht beschikken. Met de inrichting van een dergelijk zwaar proces heeft de wetgever indirect aangegeven hoezeer zij belang hecht aan een juiste oplegging van eventuele verplichtingen. Het spreekt dan ook voor zich dat als dan ook uiteindelijk één of meerdere 9

10 verplichtingen moeten worden opgelegd aan een onderneming, het college zich er ook van moet kunnen vergewissen dat deze onderneming de verplichtingen ook daadwerkelijk naleeft. Het college verwijst voor de hier relevante opgelegde verplichtingen naar de eerder genoemde marktanalysebesluiten betreffende het opleggen van verplichtingen voor ondernemingen die beschikken over aanmerkelijke marktmacht als bedoeld in hoofdstuk 6a. van de Tw: de retailmarkten voor vaste telefonie 8 (vii, viii, ix, xi, xii), de wholesalemarkten voor gespreksopbouw op het vaste openbare telefoonnetwerk 9 (xvii, xviii-xx, xxi-xxiii), de wholesalemarkten voor doorgiftediensten op het vaste openbare telefoonnetwerk 10 (lokaal: xiii, xiv-xvi, xvii-xix; interregionaal: ix-xi, xii; transit: xiii, xiv-xvi, xvii), de wholesalemarkten voor gespreksafgifte op afzonderlijke telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie 11 (x, xi-xiv, xv-xvii) en het besluit marktanalyse huurlijnen 12 (xxv a t/m d). Naleving van de tussen de haakjes genoemde verplichtingen uit bovengenoemde marktanalysebesluiten vormt voorwerp van onderhavig onderzoek. Informatie over relatie KPN-Zeus 32. Met de gevraagde informatie over de relatie KPN-Zeus wil het college in ieder geval inzicht krijgen in informatie die naar het oordeel van het college relevant is voor het antwoord op de volgende vragen: 1. Is Zeus een groepsmaatschappij van KPN? 2. Zo ja, houdt Zeus zich bij de verkoop van diensten aan eindgebruikers aan de aan KPN opgelegde verplichtingen uit hoofde van het retailbesluit zoals die zijn vervat in de dicta van onder randnummer 3 tot en met 8 genoemde marktanalysebesluiten? 3. Houdt KPN zich in de relatie KPN-Zeus aan de aan haar opgelegde nondiscriminatieverplichting? De vraag die dan beantwoord moet worden is of Zeus wholesale-diensten tegen gunstiger voorwaarden (tarieven en of condities) dan andere partijen ontvangt. 33. Of Zeus als een groepsmaatschappij van KPN kan worden beschouwd, is met name afhankelijk van de invulling van een drietal criteria: 1. economische eenheid; 2. organisatorische verbondenheid; en 3. centrale leiding. Voor een antwoord op de vraag of Zeus een groepsmaatschappij is van KPN volstaat het niet om uitsluitend kennis te hebben van de juridische werkelijkheid, maar zijn de feitelijke gedragingen die KPN en Zeus ten opzichte van elkaar vertonen (eveneens) relevant. Om die reden is het onder meer van belang om kennis te hebben van de (financiële) verplichtingen die er tussen KPN en Zeus (en vice versa) bestaan of hebben bestaan. De financiering van de joint-venture door KPN is hierbij van groot belang. Daarom is het voor het college noodzakelijk om kennis te nemen van de financiële relatie tussen KPN en Zeus. Zo is de mate waarop KPN de onderneming Zeus financiert, 8 21 december 2005, OPTA/TN/2005/ december 2005, OPTA/TN/2005/ december 2005, OPTA/TN/2005/ december 2005, OPTA/TN/2005/ december 2005, OPTA/BO/2005/ BO/2005/

11 relevant voor onder meer het bepalen van de economische eenheid. 34. Voorts acht het college de gevorderde informatie noodzakelijk voor het toezicht op de naleving van het non-discriminatievereiste. Immers, het is mogelijk dat KPN gereguleerde diensten tegen afwijkende tarieven en voorwaarden levert aan Zeus. KPN heeft een (al dan niet direct) belang bij leveringen aan Zeus tegen gunstige(r) tarieven en/of voorwaarden nu zij als aandeelhouder zelf in Zeus participeert. Om te kunnen nagaan onder welke condities de leveringen plaatsvinden, is de gevorderde informatie essentieel. De informatie verschaft het college inzicht in de betalingen die Zeus aan KPN doet en vice versa. Uit de betalingen kan het college afleiden of Zeus gereguleerde diensten tegen gereguleerde tarieven en voorwaarden levert en vice versa. 35. Indien Zeus als een groepsmaatschappij kan KPN kan worden beschouwd dan dient zij zich te conformeren aan de verplichtingen als bepaald in meergenoemd retailbesluit. De hiervoor genoemde informatie geeft daar inzicht in. Informatie over relatie KPN-Detron 36. KPN en Detron zijn beide voor 50% deelnemer in de joint-venture Zeus. Het college wenst inzicht in de onderlinge relatie tussen beiden teneinde te kunnen bepalen of Zeus als een groepsmaatschappij van KPN kan worden beschouwd. Het antwoord op deze vraag, is, zoals gezegd, met name afhankelijk van de invulling van een drietal criteria: 1. economische eenheid; 2. organisatorische verbondenheid; en 3. centrale leiding. 37. Inzicht in de relatie tussen Detron en KPN geeft inzicht in het antwoord op de vraag of Zeus een groepsmaatschappij is van KPN. Inzicht kan onder meer worden verkregen door de financiële relaties tussen KPN en Detron in ogenschouw te nemen. Immers, indien KPN en Detron (naast de joint-venture overeenkomst) aanvullende afspraken hebben gemaakt, zijn die mogelijk van invloed op de vraag of Zeus een groepsmaatschappij is van KPN. Indien bijvoorbeeld sprake is van een onevenwichtige financiering (die afwijkt van de door KPN en Detron gesloten joint-venture overeenkomst), kan sprake zijn van een economische eenheid tussen KPN en Zeus. Het criterium economische eenheid is een criterium om te bepalen of een onderneming als een groepsmaatschappij kan worden beschouwd. Kennis van de gevorderde financiële relaties tussen KPN en Detron is voor het college derhalve noodzakelijk om aan genoemd criterium te kunnen toetsen en (aldus) na te gaan of KPN en/of Zeus aan de verplichtingen uit de genoemde marktanalysebesluiten voldoet. 38. Voorts dient KPN zich te houden aan (onder meer) het non-discriminatiebeginsel. Het is vanwege de (driehoeks)relatie tussen KPN en Detron en Zeus mogelijk dat er tussen deze partijen (aanvullende) afspraken zijn gemaakt die van (in)directe invloed zijn op de afspraken tussen KPN (in zijn hoedanigheid van leverancier van gereguleerde diensten) en de joint-venture Zeus. Zo is denbaar dat KPN kortingen afspreekt voor de levering van gereguleerde diensten aan Zeus en deze korting vervolgens verrekend met betalingen tussen KPN en Detron. Het is voor het college niet mogelijk na te gaan of 11

12 (on)rechtmatige kortingen zijn aangeboden en of overeengekomen zonder kennis te nemen van de financiële relatie tussen Detron en KPN. De gevorderde bescheiden zijn derhalve noodzakelijk voor adequaat toezicht. Algemeen 39. Het is de taak van de toezichthouder om de naleving van de verplichtingen die op KPN en haar groepsmaatschappijen rusten te controleren. Het is niet mogelijk voor OPTA om zonder de gevorderde informatie zijn toezichthoudende taak naar behoren te vervullen, aangezien de informatie, als aangegeven onder randnummer 33-39, wezenlijk is voor een controle op de naleving van de hierboven genoemde verplichtingen die op KPN en haar groepsmaatschappijen rusten. 40. Het college acht het voor de voortgang van het onderzoek met betrekking waartoe hij onderhavige inlichtingen heeft gevorderd in het bijzonder en zijn toezichthoudende taak in het algemeen van groot belang dat een verzoek om inlichtingen (tijdig) wordt nagekomen. 41. Bij gebreke van de van KPN gevorderde inlichtingen is het college niet, althans onvoldoende, in staat zijn wettelijke toezichtstaak naar behoren uit te voeren. 42. KPN heeft conform artikel 18.7, vierde lid, Tw een redelijke termijn gekregen om de gevraagde medewerking te verlenen. KPN heeft zich niet tegen de gestelde termijn verzet. 43. Uit de weigerachtigheid van KPN om de gevorderde gegevens te verstrekken, maakt het college op dat KPN de op hem rustende wettelijke verplichting niet zal nakomen. Daarmee overtreedt KPN de verplichting om op grond van artikel 18.7, tweede lid, Tw de door het college gevorderde inlichtingen onverwijld te verstrekken. 44. Op grond van artikel 15.2 Tw jo artikel 5:32, eerste lid, Awb, is het college bevoegd ter handhaving van deze verplichting een last onder dwangsom op te leggen. Belangenafweging 45. Het belang van handhaving van de verplichtingen uit de marktanalysebesluiten is zwaarwegend. KPN zal zich, net als de andere aanbieders, aan de verplichtingen uit de marktanalysebesluiten dienen te houden. Er is tevens een zwaarwegend belang bij het verstrekken van de gevorderde informatie, omdat die informatie het college in staat stelt toezicht te houden op verplichtingen die in genoemde marktanalysebesluiten zijn opgelegd. Zo kan het college nagaan of KPN (door middel van Zeus) geen te lage tarieven hanteert voor haar eindgebruikers. Het hanteren van te lage tarieven kan immers betekenen dat concurrenten last krijgen van marge-uitholling en dat aldus de mededinging op de betrokken markt wordt beperkt danwel belemmerd. Tevens kunnen de voorwaarden waaronder KPN (door middel van Zeus) aan derden haar diensten levert worden gemonitord indien KPN de gevorderde informatie aan het college levert. Dat illustreert eveneens dat de belangen van de concurrenten van KPN bij handhaving van 12

13 de informatieverplichting zijn gebaat. Dat geldt ook voor de belangen van de eindgebruikers, omdat zij baat hebben bij een goed werkende en concurrerende markt. 46. Daartegenover staan de belangen van KPN. Die vormen naar het oordeel van het college geen reden om van handhaving af te zien. Het college heeft er rekening mee gehouden dat het verstrekken van de gevorderde inlichtingen geen onredelijk zware administratieve belasting voor KPN zal inhouden. Voorts is het ook in het belang van KPN om klaarheid te brengen in de vraag of Zeus een groepsmaatschappij van KPN is die zich aan verplichtingen uit de marktanalysebesluiten dient te houden en of KPN op wholesaleniveau eveneens conform verplichtingen handelt. Mocht sprake zijn van een onrechtmatige situatie dan is het ook in het belang van KPN dat deze zo snel mogelijk wordt beëindigd. 47. De belangen vóór handhaving wegen op grond van het bovenstaande zwaarder dan de belangen die met het afzien van handhaving zijn gediend. Het college zal daarom overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. 48. De hoogte van de dwangsom is gerelateerd aan het betrokken belang van een adequate uitvoering van het toezicht waarvoor het college zich ziet gesteld. Door het niet naleven van de medewerkingsplicht door KPN wordt het college belemmerd in zijn toezichtstaak. 49. Ten aanzien van de hoogte van de dwangsom stelt het college vast dat deze in een redelijke verhouding staat tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Op het belang van handhaving van de geconstateerde overtredingen is hierboven ingegaan. Daarnaast gaat het college er vanuit dat de dwangsom een voldoende prikkel zal vormen om aan de last te voldoen. De last onder dwangsom biedt KPN voldoende begunstigingstermijn om de gevorderde inlichtingen te verstrekken. Beslissing KPN dient de bij brieven van 15 maart 2006 en 24 maart 2006 gevorderde, in randnummer 29 van dit besluit opnieuw neergelegde, inlichtingen binnen 10 werkdagen na bekendmaking van dit besluit aan het college te verstrekken. Indien KPN de gevorderde inlichtingen niet binnen de gestelde termijn verstrekt, verbeurt zij een dwangsom van ,-- voor iedere werkdag, na afloop van de laatste dag van de gestelde termijn, waarop zij nalaat de betreffende inlichtingen aan het college te (doen) verstrekken, met een maximum van ,--. 13

14 HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, namens de voorzitter van het college, Hoofd Telefonie & Nummers drs. D.I. Bos Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij het College van de OPTA. Het postadres is: College van de OPTA, afdeling Telefonie & Nummers, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het bezwaar bevatten. Het college wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in dat geschrift het college te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan. Indien het college uw verzoek inwilligt, zal uw bezwaarschrift worden doorgezonden naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag en daar als beroepschrift worden behandeld. De procedure kan daardoor worden verkort. Indien het college uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw bezwaarschrift door het college worden behandeld. 14

Pagina 1/9. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Pagina 1/9. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons ACM/DTVP/2014/200498_OV kenmerk: Zaaknummer: 14.0130.20 Datum: 31 januari 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang

Nadere informatie

Besluit Openbaar vertouwelijke passages zijn aangemerkt als [bedrijfsvertouwelijk]

Besluit Openbaar vertouwelijke passages zijn aangemerkt als [bedrijfsvertouwelijk] vertouwelijke passages zijn aangemerkt als [bedrijfsvertouwelijk] Ons kenmerk: OPTA/TN/2005/202885 (openbare versie van OPTA/TN/2005/202606) Zaaknummer: T05201028 Datum: 13 september 2005 Besluit van het

Nadere informatie

2. De nummers en zijn op 8 augustus 2002 toegekend aan KPN (beschikkingsnummer ).

2. De nummers en zijn op 8 augustus 2002 toegekend aan KPN (beschikkingsnummer ). Ons kenmerk: OPTA/NER/2007/202296 Zaaknummer: 07.0222.34 Datum: 2 november 2007 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van artikel 15.2, tweede lid,

Nadere informatie

Besluit Openbaar. Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/ Zaaknummer: Datum

Besluit Openbaar. Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/ Zaaknummer: Datum Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/202118 Zaaknummer: 07.0137.22 Datum 17-10-2007 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op de aanvraag van het De Telefoongids B.V. tot

Nadere informatie

Besluit. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure en feiten. Ons kenmerk: OPTA/TN/2007/ Zaaknummer: Datum: 27 september 2007

Besluit. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure en feiten. Ons kenmerk: OPTA/TN/2007/ Zaaknummer: Datum: 27 september 2007 Ons kenmerk: OPTA/TN/2007/201883 Zaaknummer: 07.0175.22 Datum: 27 september 2007 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van artikel 15.2, tweede lid,

Nadere informatie

3. Op 12 juli 2007 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waar Vodafone en VDB hun zienswijzen mondeling naar voren hebben gebracht.

3. Op 12 juli 2007 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waar Vodafone en VDB hun zienswijzen mondeling naar voren hebben gebracht. Ons kenmerk: OPTA/COL/2008/200007 Zaaknummer: 07.0100.22.1.01 Datum: 10 januari 2008 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit inhoudende de beslissing op het bezwaarschrift

Nadere informatie

De zienswijze is op de OPTA website onder thema interconnectie te vinden.

De zienswijze is op de OPTA website  onder thema interconnectie te vinden. Inleiding Bij brief van 17 december 2002, kenmerk OPTA/IBT/2002/202957, heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) de markt op de hoogte gebracht

Nadere informatie

Pagina. Besluit Openbaar

Pagina. Besluit Openbaar Ons kenmerk: ACM/DTVP/2013/201126 Zaaknummer: 12.0186.28 Datum: 26 april 2013 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 3, vijfde lid, van de Wet openbaarheid van bestuur inhoudende

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg 13 9363 VB MARUM Datum 28 januari 2013 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom Geachte heer De Jong, De Autoriteit

Nadere informatie

Pagina. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Feiten en verloop van de procedure

Pagina. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Feiten en verloop van de procedure Pagina 1/9 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DTVP/2013/200684

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3698-22 Betreft zaak: natuurlijke persoon Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste

Nadere informatie

- 1 - BESLUIT de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) het navolgende.

- 1 - BESLUIT de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) het navolgende. - 1 - Gelet op de artikelen 3:5, eerste lid, 1:72, eerste lid, en 1:79 van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) en de artikelen 3:2, 3:4, tweede lid, 3:46, 4:8, tweede lid, 5:16, 5:20, eerste

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer P.J.J. Kruger h.o.d.n. Fiscaal Adviesbureau SGH Willem Alexanderplantsoen 13 2991 NA BARENDRECHT Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Pagina 1/7. Samenvatting

Pagina 1/7. Samenvatting Kenmerk: ACM/DC/2015/204831 Zaaknummer: 15.0707.29 Datum: 11 augustus 2015 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 2.9 van de Wet handhaving consumentenbescherming tot het opleggen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Nederlandse Associatie van Financiële Deskundigen B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 19 2450 AA LEIMUIDEN Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

3. Op 14 oktober 2008 heeft KPN in een bespreking met medewerkers van het college gereageerd op de brief van het college.

3. Op 14 oktober 2008 heeft KPN in een bespreking met medewerkers van het college gereageerd op de brief van het college. Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2008/202864 Zaaknummer: 08.0282.36 Datum: 10 december 2008 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van artikel 15.2, tweede lid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 501 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

6. Bij brief van 3 september 2010 (kenmerk: 20445/2010013654) heeft het Commissariaat Haspro Agri verzocht aanvullende informatie te verstrekken.

6. Bij brief van 3 september 2010 (kenmerk: 20445/2010013654) heeft het Commissariaat Haspro Agri verzocht aanvullende informatie te verstrekken. Sanctiebeschikking Kenmerk: 25593/2012001256 Betreft: handelwijze inzake het boek Henk Angenent, een onbegrepen doordouwer Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat)

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR

BESLISSING OP BEZWAAR BESLISSING OP BEZWAAR 76153-130574 83345-139322 Geachte heer Kuit, Bij brief van 4 maart 2014, is namens de heer [vertrouwelijk ] tijdig bezwaar ingediend tegen de last onder dwangsom die de Nederlandse

Nadere informatie

Pagina. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure. Ons ACM/DTVP/2014/201299_OV kenmerk: Zaaknummer:

Pagina. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure. Ons ACM/DTVP/2014/201299_OV kenmerk: Zaaknummer: Ons ACM/DTVP/2014/201299_OV kenmerk: Zaaknummer: 13.0890.53 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang gelezen met artikel

Nadere informatie

Pagina 1/13. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure. Datum:

Pagina 1/13. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DC/2015/207679_OV 15.1185.20 15 december 2015 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 2.9 Wet handhaving consumentenbescherming tot het opleggen

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats.

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats. Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats Datum 28 maart 2008 Ons kenmerk TT1A-YKe-08021449 Pagina 1 van 4 Betreft Last onder

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer E.J.F. Notermans h.o.d.n. Assurantiekantoor Ernest Notermans Doctor Poelsstraat 3 6181 CM ELSLOO LB Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2008/202781 Zaaknummer: 08.0297.36 Datum: 1 december 2008 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van artikel 15.2, tweede lid,

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk. Last onder dwangsom 31 juli 2012

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk. Last onder dwangsom 31 juli 2012 Stichting OZIS Drechtsteden T.a.v. De heer R. Peters Espenhof 2 3355 BM PAPENDRECHT Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V..

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V.. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206510 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aangetekend Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Maxima Medisch Centrum t.a.v. [...] Postbus 7777 5500 MB VELDHOVEN Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 e

Nadere informatie

RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT

RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT I Inleiding 1. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) publiceert hierbij richtsnoeren die aangeven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 751 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Staten Assurantiën B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 5 3454 ZJ DE MEERN Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 9 Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Openbare versie Wiendels B.V. i.o. de heer [ ] De Renne 81 9502 RC STADSKANAAL Datum Pagina 1 van 8 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer [ ], Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

[Aanvrager A] heeft ter onderbouwing van het handhavingsverzoek van 3 augustus 2016 een aantal documenten aan de NZa overlegd.

[Aanvrager A] heeft ter onderbouwing van het handhavingsverzoek van 3 augustus 2016 een aantal documenten aan de NZa overlegd. Besluit Aanleiding Op 3 augustus 2016 ontving de NZa een handhavingsverzoek van [Aanvrager A]. [Aanvrager A] is een samenwerkingsverband van zeven aanbieders van orthopedisch schoeisel. 1 In haar schrijven

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. Ons kenmerk: OPTA/JUZ/2004/ Zaaknummer: JB04073 Datum : 28 juli 2004

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. Ons kenmerk: OPTA/JUZ/2004/ Zaaknummer: JB04073 Datum : 28 juli 2004 Besluit Openbaar Ons kenmerk: OPTA/JUZ/2004/202628 Zaaknummer: JB04073 Datum : 28 juli 2004 Besluit van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) inzake

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons kenmerk: OPTA/AM/2008/201824 Zaaknummer: 07.0250.21 Datum 7 november 2008 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van artikel 12.2 van de Telecommunicatiewet

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Mevrouw E.J. Berghuis - van Bremen h.o.d.n. EBVB Financiële Diensten & Planning Postbus 104 2630 AC NOOTDORP Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

ZUID. lan Gedeputeerde Staten. Last onder dwangsom. Geachte directie.

ZUID. lan Gedeputeerde Staten. Last onder dwangsom. Geachte directie. Gedeputeerde Staten DCMR Milieudienst Rijnmond Afdeling Inspectie en Handhaving Contact provincie j ^ Q j ^ L A N D ZUID TOIO-246 F 010-246 82 83 info@dcmr.nl Postadres DCMR Postbus 843 3100 AV Schiedam

Nadere informatie

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat JR LELYSTAD

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat JR LELYSTAD AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat 7 8226 JR LELYSTAD Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft [ ] Last onder

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend, per reguliere post en per e-mail verstuurd Openbare Versie Ruyterborgh Investment N.V. t.a.v. de directie... Datum INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE

Nadere informatie

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie,

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie, Openbare versie Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 10 Telefoon E-mail Betreft [ ] [ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

OPTA/EGM/2000/203117. 7 december 2000. 1. Inleiding

OPTA/EGM/2000/203117. 7 december 2000. 1. Inleiding OPTA Goedkeuring van het door KPN opgestelde systeem voor toerekening van kosten en opbrengsten aan huurlijnen en telefonie (Besluit toerekeningssysteem huurlijnen en telefonie) OPTA/EGM/2000/203117 7

Nadere informatie

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Marktanalyse Vaste Telefonie - Ontwerpbesluit - 29 juli 2008 OPTA/AM/2008/201597 Openbare versie Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting... 9 1.1 Inleiding...9

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer F.B. van den Broek Kroezel 42 5345 GD OSS Tevens per post: Postbus 157, 5340 AD OSS Tevens per e-mail: [ ] Datum Pagina 1 van

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2014/ 206881 Betreft zaak 14.0939.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Oost-Brabant van 11 mei 2016 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2016 in het arrondissement Oost- Brabant De deken van de orde in het arrondissement

Nadere informatie

N ederlandse M ededingingsautoriteit

N ederlandse M ededingingsautoriteit N ederlandse M ededingingsautoriteit Aan RET T.a.v. de heerdhr. R.J.A. Clayden Postbus 37072 3005 LB Rotterdam Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 200001/ 36.B309 Onderwerp Oordeel met betrekking tot

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

Pagina 1/13. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure. Datum:

Pagina 1/13. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DC/2015/207684_OV 15.1187.20 15 december 2015 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 2.9 Wet handhaving consumentenbescherming tot het opleggen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 108 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3705 14 februari 2013 Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit, Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag).

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag). BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206511 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (meldplicht

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk Hypo Consult Nederland de directie [ ] [ ] OSS Tevens per e-mail: hypo-consult@kpnmail.nl Tevens per fax: [ ] Datum Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft 020

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_12-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0013050. AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0013050. AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012 AANGETEKEND Stichting Saffier De Residentie Groep T.a.v. het bestuur Postbus 52150 2505 CD DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Marktanalyse Vaste Telefonie - BESLUIT - 19 december 2008 OPTA/AM/2008/202721 Openbare versie Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting... 8 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Zaak: OB/001 Kenmerk: 00.061.063 Openbaarmaking onder kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van de besluiten

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101759_10-6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 10548_1/7.BT898 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie,

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Mevrouw J.J.M. Robart h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg 9 3311 DA DORDRECHT Datum Ons kenmerk INT-[ ]-09010520

Nadere informatie

3. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1.

3. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1. Besluit Kenmerk: 614897/631256 Betreft: Toestemming voor de publiek-private samenwerking tussen stichting TV-Meierij en Mooi Rooi B.V. en in dat kader uitwisselen van informatie en content A. Verloop van

Nadere informatie

Besluit Openbare versie. 1 Verloop van de procedure

Besluit Openbare versie. 1 Verloop van de procedure Ons kenmerk: OPTA/AM/2009/203113 Zaaknummer: 09.0257.34 1 Datum 6 november 2009 Besluit van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van artikel 15.2, tweede lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_9-9 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

regulering zakelijke netwerkdiensten

regulering zakelijke netwerkdiensten Marktontwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten Gerard Boogert 12 juni 2013 Grolsche Veste Enschede Relatiedag NDIX Presentatie overzicht Autoriteit Consument & Markt algemene introductie Telecom

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Pagina. Besluit «Besluit» 1 Samenvatting. Datum: Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) op grond van artikel 15.

Pagina. Besluit «Besluit» 1 Samenvatting. Datum: Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) op grond van artikel 15. Pagina 1/12 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DTVP/2013/205187 Zaaknummer: Datum:

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

5. In oktober 2005 heeft het college een klacht ontvangen van een concurrent van KPN op de

5. In oktober 2005 heeft het college een klacht ontvangen van een concurrent van KPN op de Ons kenmerk: Zaaknummer: OPTA/TN/2007/201448 JBOE07003 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit als bedoeld in artikel 15.4 juncto artikel 15.10 van de Telecommunicatiewet

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen 3.1 a Er is geen sprake van een draagkrachtige motivering, want de redenering van het college van B&W is niet begrijpelijk (zie het antwoord op tussenvraag 3.4).

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE INT-------------- Last onder dwangsom

Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE INT-------------- Last onder dwangsom Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE Datum Pagina 1 van 10 Telefoon 020 --- -- -- E-mail ----------------@afm.nl Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 050120.01-PG/BD FTZ-002333-sw drs. S. Windt (035) 7737 743

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 050120.01-PG/BD FTZ-002333-sw drs. S. Windt (035) 7737 743 Stichting Omrop Fryslân t.a.v. het bestuur Postbus 7600 8903 JP LEEUWARDEN Datum Onderwerp 31 maart 2005 bezwaarschrift Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 050120.01-PG/BD FTZ-002333-sw

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave

Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave Het omzet gerelateerde vergoedingenstelsel Voor de kosten van het toezicht in de elektronische communicatiesector brengt ACM aanbieders van openbare elektronische

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN Burgemeester en wethouders van Velsen Overwegende dat bij besluit van 28 januari 2003 het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen en

Nadere informatie

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en CONVENANT Inzake de samenwerking tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting Dutch Securities Institute ter bevordering van het integriteittoezicht en de handhaving van de deskundigheid

Nadere informatie

3 juli 2003 E , tariefvoorstel Internet Belbericht

3 juli 2003 E , tariefvoorstel Internet Belbericht Bedrijfsvertrouwelijke passages zijn aangemerkt als: [vertrouwelijk] Koninklijke KPN N.V. De heer A.J. Scheepbouwer Postbus 30000 2500 GA 'S-GRAVENHAGE 2500GA30000 Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk 50240/ Last onder dwangsom medewerking detailcontrole 4 oktober 2013

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk 50240/ Last onder dwangsom medewerking detailcontrole 4 oktober 2013 AANGETEKEND Opvoedpoli B.V. T.a.v. het bestuur mevrouw L. Bijl Houtmankade 332 1013 RR AMSTERDAM Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Zienswijze UPC Nederland B.V. en UPC Nederland Business B.V. inzake OPTA ontwerp besluit marktanalyse vaste telefonie

Zienswijze UPC Nederland B.V. en UPC Nederland Business B.V. inzake OPTA ontwerp besluit marktanalyse vaste telefonie ZIENSWIJZE UPC NEDERLAND B.V. EN UPC NEDERLAND BUSINESS B.V. D.D. 8 SEPTEMBER 2011 INZAKE ONTWERP BESLUIT MARKTANALYSE VASTE TELEFONIE (OPTA/AM/2011/201499) VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE

Nadere informatie

VERZONDEN - 1 SEP 2015

VERZONDEN - 1 SEP 2015 .Gemeente lemen Ons kenmerk Uw kenmerk Uw aanvraag Bijlagen Beh.ambtenaar Telefoonnummer Emailadres mr. D. Walraven 020-3144793 d.walraven@diemen.nl Aan Advocatenkantoor Kerpestein T.a.v. de heer G.M.

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie