Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren"

Transcriptie

1 Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren ProfielPakket SponzorPolis BonusPolis Relatienummer adviseur Stempel adviseur: Gegevens verzekeringnemer(s) Naam en voorletter(s) Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Geslacht Man Vrouw Man Vrouw Geboortedatum BSN (sofi-nummer) Beroep Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer adres Bank-/girorekeningnummer Betalingstermijn Jaar Halfjaar 1 Kwartaal 1 Maand 1 Betaling vindt plaats aan Adviseur EAG-Assuradeuren per: Automatische afschrijving Acceptgiro 1 Nummer bestaand pakket Samenstelling aanvraag Graag hier aangeven welke verzekering(en) word(t)(en) aangevraagd of dien(t)(en) te worden gewijzigd met dit formulier. Voeg alleen de pagina s van de betreffende verzekering(en) bij. Bijvoegen Voorlopige dekking verleend 2 Woonhuisverzekering Pagina 3 Inboedelverzekering Pagina 3 Kostbaarhedenverzekering Pagina 4 Ongevallenverzekering Pagina 4 Reisverzekering Pagina 5 Rechtsbijstandverzekering Pagina 6 Aansprakelijkheidsverzekering Pagina 7 Personenauto-/motorverzekering Pagina 8 Verzekeringen andere maatschappijen Soort verzekering Maatschappij Einddatum 3 Polisnummer Dekking Verzekerd bedrag 1 Bij termijnbetaling is alleen automatische incasso mogelijk 2 Kopie getekend bewijs voorlopige dekking bijvoegen 3 Als de verzekering nog niet is opgezegd stuur dan een door verzekeringnemer ondertekend opzegkaartje mee 1

2 Toelichting reikwijdte van de mededelingsplicht Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een medeverzekerde, van wie de belangen (ook) worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbende bij deze verzekering. Vragen waarvan u veronderstelt dat het antwoord bij verzekeraar bekend is, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing over acceptatie van het/de door u ter verzekering aangeboden risico( s), moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u met opzet tot misleiden van verzekeraar heeft gehandeld of deze bij wetenschap over de ware stand van zaken de verzekering nooit zou hebben geaccepteerd, heeft verzekeraar het recht de verzekering op te zeggen. Ondertekeningvragen (altijd invullen) Heeft u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u of een andere belanghebbende bij deze verzekering die binnen de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen? Is u of een andere belanghebbende bij de verzekering de laatste acht jaar een verzekering van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden? Heeft u of een andere belanghebbende bij de verzekering eerder een schade geleden door gebeurtenissen als door aangevraagde verzekering worden gedekt? Heeft u verder nog iets mede te delen over het te verzekeren risico, uzelf of een andere belanghebbende, dat voor de beoordeling van de verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn? Toelichting indien een vraag met ja is beantwoord: Persoonsgegevens Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraar of van de Nederlandse Vereniging van Banken In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico s beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor Machtiging Door ondertekening van dit aanvraagformulier verleent u tot wederopzegging machtiging aan EAG-Assuradeuren om van de genoemde Bank- of Girorekening bedragen af te schrijven wegens premies inzake de verzekering(en) binnen het pakket. Slotverklaring Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een verzekering wil sluiten tegen de in de voorwaarden van verzekering omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering. Alleen in te vullen bij aanvraag voor SponzorPolis Naam vereniging: Plaats vereniging: Soort vereniging: 2

3 Ondertekening Plaats Datum Handtekening verzekeringnemer 1 Handtekening verzekeringnemer 2 Woning (altijd invullen bij een woonhuis- of inboedelverzekering) Risicoadres van de woning Indien anders dan voornoemd Bouwaard en dakbedekking Steen met pannen Anders: Soort woning Rijwoning Twee-onder-één-kap Hoekwoning Appartement Vrijstaand Anders Bestemming Bewoning Verhuur van kamers/hele pand Anders Bouwaard verdiepingsvloer Beton Hout Geen Bouwjaar Belendingen Identieke bebouwing Anders: Woonhuisverzekering Ingangsdatum Contractsduur 1 jaar Dekking Alle van buitenkomende onheilen Extra-uitgebreid Glas meeverzekeren Geen garantie tegen onderverzekering Herbouwwaarde Herbouwwaardemeter (bijvoegen) Eigen opgave Taxatierapport (kopie bijvoegen) Inboedelverzekering Ingangsdatum Contractsduur Dekking Alle van buitenkomende onheilen Extra-uitgebreid Regio A B C D E Geldig certificaat politiekeurmerk Veilig Wonen of Borg-certificaat Ja (bijvoegen) Nee Geen garantie tegen onderverzekering Inboedelwaarde Inboedelwaardemeter (bijvoegen) Inventarisatielijst (bijvoegen) Eigen opgave 1 jaar 3

4 Kostbaarhedenverzekering (alleen in combinatie met inboedelverzekering mogelijk) Ingangsdatum Omschrijving Contractsduur Verzekerd bedrag 1 jaar Tarief 1 Schilderijen & verzamelingen * Tarief 2 Kunst & antiek * Tarief 3 Sieraden, horloges & bont * Tarief 4 Audio, video & muziekinstrumenten * Geldig certificaat politiekeurmerk Veilig Wonen of Borg-certificaat Ja (bijvoegen) Nee Werelddekking * Specificatie en/of nota s bijvoegen Ongevallenverzekering Ingangsdatum Contractsduur Dekking Samenstelling huishouden Één persoon Meerdere personen 1 jaar Uitkering: Standaard Progressief oplopend (225%) Progressief oplopend (350%) Verzekerde bedragen Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 Pakket 4 A. Overlijden 5.000, , , ,- Overlijden kinderen 1.500, , , ,- B. Blijvende invaliditeit , , , ,- Stijgend tot maximaal: 225% , , , ,- 350% , , , ,- Gezondheidsvragen Zijn verzekerden gezond en zonder lichaamsgebreken en/of medicijnen? Lijdt of heeft één van de verzekerde(n) geleden aan: Beroerte Oogziekten Doofheid Zo ja, welke verzekerde(n) en toelichting: Duizeligheid Suikerziekte Depressies Zware hoofdpijnen Eiwit in urine Hart/vaatziekten Epilepsie Buik- en onderlijfbreuk Verlammingsverschijnselen Hoge bloeddruk Aandoeningen van het zenuwstelsel Rugklachten (als hernia, spit, ischias of lumbago) Of andere niet genoemde gebreken en/of ziekten, namelijk: 4

5 Allianz Global Assist Reisverzekering Algemene dekkingen S.O.S. hulpverlening Ongevallen Budget Comfort Premium Reisbagage Medische kosten Rechtsbijstand (bij keuze voor beide dekkingen, moeten de gekozen varianten gelijk zijn) Aanvullende dekkingen Werelddekking Wintersport Uitgebreide sportuitrusting (alleen i.c.m. Bagage dekking) Geld (alleen i.c.m. Bagage dekking) S.O.S. autohulp Uitbreiding 180 dagen Module Doorlopende Annuleringsverzekering: Ik wens mijn Doorlopende Reisverzekering uit te breiden met: Doorlopende Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering Doorlopende Annuleringsverzekering Verhogen verzekerd bedrag tot 3.000,- p.p. per reis (standaard 1.500,- p.p. per reis) Ik wens de module Doorlopende Annuleringverzekering zonder de Doorlopende Reisverzekering af te sluiten Verhogen verzekerd bedrag tot 3.000,- p.p. per reis (standaard 1.500,- p.p. per reis) (De losse module Doorlopende Annuleringsverzekering wordt niet in de Dubbel-Zeker variant aangeboden) Is er al een reis geboekt? Nee Ja Boekingsdatum: Vertrekdatum: Ingangsdatum: Bij keuze voor Doorlopende (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering is de ingangsdatum de boekingsdatum van de reis. Europeesche Reisverzekering (niet mogelijk in ProfielPakket) Verzekeringsgebied: Wereld Europa Gewenste reisdekking: Basisdekking Rechtsbijstand Extra sportuitrusting Bagage Geld Topdekking Geneeskundige kosten* Hulp & huur vervoermiddel Ongevallen Personal service (Winter)sport Recreatie dekking Nederland * alleen mogelijk als bij een Nederlandse ziektekostenverzekeraar een ziektekostenverzekering van kracht is. Gewenste annuleringsdekking Annulering met verzekerd bedrag 1.500,- of 3.500,- Garantie-annulering met verzekerd bedrag 1.500,- of 3.500,- Nee Ja Wilt u een waarnemer meeverzekeren? Naam en voorletters Wilt u het risico van een samengestelde reis meeverzekeren? Nee Ja Geboortedatum 5

6 ARAG Rechtsbijstandverzekering wijziging verzekering, polisnummer Ingangsdatum Contractsduur Dekking Samenstelling huishouden Één persoon Meerdere personen Verkeer Verkeer + Consument & Wonen Verkeer + Consument & Wonen + Inkomen Verkeer + Wonen + Inkomen + Fiscaal & Vermogen Zijn aan de te verzekeren personen feiten of omstandigheden bekend die aanleiding kunnen geven tot een procedure of juridisch probleem waarvoor een beroep op de rechtsbijstandverzekeringen kan worden gedaan? 1 jaar Nee Bent u gedurende de afgelopen vijf jaar strafrechtelijk vervolgd? Nee Ja Bent u gedurende de afgelopen vijjf jaar betrokken bij een geschil, juridisch probleem of procedure? Nee Ja Vinden er op dit moment of in de nabije toekomst binnen het bedrijf waar u werkt saneringen, fusies of reorganisaties plaats? Nee Ja Heeft u de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van de diensten van een juridisch dienstverlener? Nee Ja Zo ja, graag nadere toelichting: ARAG Flex Rechtsbijstandverzekering (niet mogelijk in ProfielPakket) Modules Consument & wonen Consument & wonen Verkeer, Inkomen Inkomen Consument & wonen Verkeer Jaarpremie* 171,52 156,21 104, Uitsluitingen: Motorrijtuigen - 10,20-10,20 Arbeidsrecht - 40,84-40,84 Burenrecht Huurwoning - 3,07-3,07-3,07-3,07 Overig: Koopwoning - 6,13-6,13-6,13-6,13 Ja Consument & wonen Ik heb een koopwoning + 25, , , ,53 Ja, ik maak gebruik van eigen risico van 100,00 7% korting 7% korting 7% korting 7% korting Ik ben alleenstaand 5% korting 5% korting 5% korting 5% korting 6

7 DAS rechtsbijstand voor particulieren (niet mogelijk in ProfielPakket) DAS rechtsbijstand voor particulieren Ik ben alleenstaand DAS rechtsbijstand voor particulieren met Pluspakket Ik ben alleenstaand U en/of uw gezinsleden: Hebben of verwachten een reorganisatie bij of een geschil met een werkgever of hebben dat in de afgelopen vijf jaar gehad? Hebben of verwachten een geschil met de verhuurder van uw huidige woning of hebben dat in de afgelopen vijf jaar gehad? Hebben of verwachten een geschil over de aankoop van (duurzame) consumentengoederen of hebben dat in de afgelopen vijf jaar gehad? Denk hierbij aan een geschil met de leverancier van de keuken, wasmachine of televisie, uw energieleverancier of uw internet aanbieder. Ja Nee Zijn in de afgelopen vijf jaar strafrechtelijk veroordeeld? Hebben in de afgelopen vijf jaar ondervonden dat een verzekering(aanvraag) door een verzekeraar is geweigerd, opgezegd of geaccepteerd onder bijzondere voorwaarden? Hebben momenteel een geschil of verwachten binnen zes maanden bij een geschil betrokken te raken? Heeft u een of meer vragen met ja beantwoord, dan kunt u dat hieronder toelichten. Een uitgebreide toelichting versnelt de beoordeling van uw aanvraag. Gebruik zo nodig een apart vel. DAS voor iedereen, Rechtsbijstandverzekering (niet mogelijk in ProfielPakket) Gewenste verzekering DAS voor iedereen, alleen voor mezelf Ik wil geen eigen risico van 100 DAS voor iedereen, voor het hele gezin Ik wil geen eigen risico van 100 Aansprakelijkheidsverzekering Ingangsdatum Contractsduur 1 jaar Dekking Samenstelling huishouden Alleenstaand Alleenstaand met kinderen Verzekerde som Gezin zonder kinderen Gezin met kinderen Eigen risico , ,- Jagersrisico 50,- 100,- Adres eventuele tweede woning 7

8 VERKEER: Personenauto/motorverzekering Ingangsdatum Contractsduur 1 jaar Regelmatige bestuurder Verzekeringnemer Partner Naam Een ander: Postcode Geboortedatum Premiekorting algemeen Heeft u schadevrije jaren opgebouwd? Ja, Aantal Nee, omdat 2 e gezinsauto / -motor Polisnummer eerste voertuig Aantal schadevrije jaren Premiekorting Motor Rijvaardigheidscertificaat Ja, bijvoegen Nee Gegevens personenauto/motor Kenteken Meldcode Bouwmaand Merk en type Bouwjaar Alleen voor auto Brandstof benzine diesel gas hybride Gewicht ledig voertuig kg Aantal zitplaatsen Alleen voor motor Cilinderinhoud cc Zijspan Jaarkilometrage < km km > Dekking Tarief digitale aanvraag, Rolls berekening bijvoegen t.b.v. premiestelling WA Cataloguswaarde 5 Beperkt casco Dagwaarde Volledig casco Cataloguswaarde Accessoires Vrijwillig hoger eigen risico Per schadegeval Schadeverzekering inzittenden Ongevallen inzittenden Aantal zitplaatsen Rechtsbijstand Uitgebreid Verhaal Pechhulp Dekkingsgebied Nederland Dekkingsgebied buiten Nederland Vervangend vervoer Dekkingsgebied Nederland Dekkingsgebied buiten Nederland Bent u of de regelmatige bestuurder in bezit van een Nederland rijbewijs? Zijn er door de overheid aantekening op gemaakt? Wordt de rijvaardigheid van u of de regelmatige bestuurder beïnvloed door een handicap, ziekte of gebruik van medicijnen? Werd aan de regelmatige bestuurder in de afgelopen acht jaar, al dan niet voorwaardelijk, de rijbevoegdheid ontzegd? Nee Ja Nee Ja, welke Nee Ja, te weten Nee Ja, te weten 4 4 Ter verificatie van het aantal schadevrije jaren zal het systeem Roy-data worden geraadpleegd. 5 Bij ProfielPakket-/ SponzorPolis graag ook vermelden indien sprake is van WA-dekking. Zonder deze waarde is een juiste premieberekening niet mogelijk. 8

9 Herbouwwaardemeter (voor woningen met een inhoud tot 750 m3) Versie 2014 A B Totaal m3 (lengte x breedte x hoogte buitenmuurs) begane grond = m3 eerste verdieping = m3 tweede verdieping/zolder = m3 kelder/souterrain = m3 bijgebouwen = m3 Basisprijs per m3 Rijtjeswoning 510 twee onder één kap woning 555 vrijstaande woning 715 C Kwaliteitsniveaus 100% Fundering Niet verzekerd -/- 10% Op zand -/- 5% Dak & Constructie Riet + 4% Plat +9% Gevel Hoogwaardig + 2% Luxe (serre) 6 + 8% Hoekwoning + 9% Keuken Hoogwaardig + 8% Luxe % Badkamer / toilet Hoogwaardig + 4% Woonkamer (afwerking algemeen) Totale herbouwwaarde = Luxe % Hoogwaardig + 5% A B Luxe % + A x B x C = m3 C % 6 Bij een vrijstaande woning is een correctie van hoogwaardig kwaliteitsniveau niet van toepassing. Indien er sprake is van een luxe kwaliteitsniveau kan worden volstaan met een correctie van een hoogwaardig kwaliteitsniveau. 9

10 Inboedelmeter (versie 2014) A Leeftijd hoofdkostwinner Geboortedatum hoofdkostwinner: 35 jaar en jonger 36 t/m 50 jaar 51 t/m 70 jaar 71 jaar en ouder 22 punten 29 punten 39 punten 37 punten punten A B Gezinssamenstelling Alleenstaande (met/zonder inwonende kinderen) Echtpaar/samenwonenden (met/zonder inwonende kinderen) 0 punten 10 punten Punten B C Netto maandinkomen hoofdkostwinner t/m t/m t/m t/m punten 10 punten 17 punten 28 punten Punten C D Oppervlakte woning t/m 90 m² 91 m² t/m 140 m² 141 m² t/m 190 m² 191 m² t/m 300 m² 0 punten 6 punten 18 punten 23 punten Punten D Subtotaal inboedelwaarde: totaal aantal punten A t/m D: x = Bijtellingen voor bijzondere bezittingen * Lijfsieraden Bezit u méér dan 6.000, wat is dan het meerdere boven Audio-, video- en computerapparatuur Bezit u meer dan x , wat is dan het meerdere boven Antiek, kunst, verzamelingen, (muziek)instrumenten Bezit u méér dan wat is dan het meerdere boven Huurdersbelang Bezit u méér dan wat is dan het meerdere boven Totale inboedelwaarde (= het te verzekeren bedrag) *De bedragen kunnen afwijken van de in de polisvoorwaarden gehanteerde bedragen 10

11 Voorlopige dekking Zolang EAG Assuradeuren niet anders laat weten, zal (zullen) de aangevraagde verzekering(en) dienovereenkomstig van kracht zijn. Afgegeven aan: Naam en voorletter(s) Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Afgegeven voor: Ingangsdatum Dekking Verzekerd bedrag Woonhuisverzekering All-risks Extra-Uitgebreid Inboedel All-risks Extra-Uitgebreid Kostbaarheden Aansprakelijkheid Eén persoon Meerdere personen Personenauto / motor WA Beperkt casco Volledig casco Gegevens personenauto/motor Kenteken Meldcode Merk en type Bouwmaand Bouwjaar Voorbehoud De voorlopige dekking is echter NIET van toepassing indien: -het aanvraagformulier niet volledig of naar waarheid is ingevuld; - het te verzekeren motorrijtuig wordt gebruikt als taxi, voor verhuur zonder chauffeur of voor leasingdoeleinden; - het te verzekeren motorrijtuig volgens het kentekenbewijs een ander voertuig is dan een personenauto; - de verzekeringnemer of regelmatige bestuurder NIET in bezit is van een geldig rijbewijs; - een vraag bij bijzonderheden en/of de ondertekeningsvragen met ja is beantwoord. Afgegeven door: Stempel adviseur Handtekening adviseur 11

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier)

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer Rekening Courantnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering S.v.p. met blokletters invullen, alle vragen volledig beantwoorden en aankruisen hetgeen van toepassing is. Aanvrager/verzekeringnemer Naam en voorletters

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Motorverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Autoverzekering Z.A. 1409

Polisvoorwaarden Zelf Autoverzekering Z.A. 1409 Polisvoorwaarden Zelf Autoverzekering Z.A. 1409 Inhoudsopgave Hulp bij Schade, Pech en Ongevallen Je autoverzekering 1 Waarvoor ben je verzekerd? 4 1.1 WA-verzekering 4 1.2 Automobilistenhulp 5 1.3 Beperkt

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-ALG-10-04 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Degene die als zodanig is omschreven in de bijzondere voorwaarden van deze verzekering. 1.2 Verzekeringnemer

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Oldtimerverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Doorlopende Reisverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Business Travel Insurance Collectief. Daarnaast ontvangt u een aantal

Nadere informatie

Bedrijfsauto. Polisvoorwaarden. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d!

Bedrijfsauto. Polisvoorwaarden. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Bedrijfsauto Polisvoorwaarden u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden... 5 Grondslag van de verzekering... 5 1. Geldigheidsgebied... 5 2. Gemeenschappelijke uitsluitingen...

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK Alles onder 1 DAK pakket Dat is DAK Voordelen van het Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uzelf en uw gezin. Alle dekkingen zijn prima

Nadere informatie

voor personenauto's en motoren

voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Veilig Op Weg voorwaarden Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 08 Inhoud Algemene voorwaarden Art.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene richtlijnen en schaderichtlijnen Zelf.nl Autoverzekering 3 Algemene Voorwaarden 4 Speciale Voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van Europeesche Verzekeringen is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van Europeesche Verzekeringen is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie