EXAMENREGLEMENT Competentiegerichte kwalificatiestructuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENREGLEMENT Competentiegerichte kwalificatiestructuur"

Transcriptie

1 EXAMENREGLEMENT Competentiegerichte kwalificatiestructuur Geldend voor alle deelnemers (van de cohorten vanaf 2006) aan de competentiegerichte MBO-opleidingen van Wellantcollege die worden verzorgd ingevolge de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

2 INHOUDSOPGAVE EXAMENREGLEMENT Pagina 1. ALGEMEEN 3 2. DE REGELING VAN DE EXAMENS 3 Art. 1. Begrippenlijst 3 2. Examencommissie 7 3. Examinatoren 7 4. Toelating en inschrijving 7 5. Examenprogramma 8 6. Deelname 8 7. Afwijkende toetsing 8 8. EVC en vrijstelling 9 9. Gang van zaken tijdens het examen Onregelmatigheden Bepalen uitslag Herkansing Bekendmaken uitslag Bewaartermijn en inzagerecht Bezwaar Beroep Overzicht behaalde resultaten Bewijsstukken Geheimhouding Strijdigheid bepalingen Onvoorziene omstandigheden Citeertitel VASTSTELLING EN ONDERTEKENING 15 De in dit reglement genoemde documenten zijn op het Intranet van Wellantcollege te vinden via <Leren en Kwaliteit>, < MBO onderwijs en examinering>, < Competentiegerichte kwalificatiestructuur (CKS)>. Link: In de tekst van het examenreglement is voor aanduiding van en verwijzing naar personen, enkel om de leesbaarheid te verhogen, alleen de mannelijke vorm gebruikt. Examenreglement CKS cohorten vanaf Definitieve versie Blad 2 van 15

3 EXAMENREGLEMENT Dit examenreglement competentiegerichte MBO-opleidingen van Wellantcollege is vanaf 1 augustus 2006 van toepassing op de examinering van deelnemers aan kwalificerend beroepsonderwijs op basis van de competentiegerichte kwalificatiestructuur, CKS. Dit examenreglement voldoet aan de kwaliteitsstandaarden en/of toezichtkader van daarvoor aangewezen toezichthoudende instanties. 1. ALGEMEEN Het examen omvat een onderzoek naar de competenties die de deelnemer zich op weg naar het afronden van de opleiding moet hebben eigen gemaakt. Het examen vindt plaats in de vorm van één of meer proeven van bekwaamheid en overige kwalificerende toetsen. Een proeve van bekwaamheid is een samengestelde opdracht in de beroepspraktijk waarin veel voorkomende en kenmerkende beroepshandelingen, met de daarbij behorende knelpunten, worden uitgevoerd, waarbij de leerling zelf afweegt en keuzes maakt en laat zien dat hij in de beroepspraktijk kan functioneren. De eerste proeven van bekwaamheid ( startproeven ) en de overige kwalificerende toetsen kunnen op elk moment tijdens de opleiding worden gedaan. De laatste proeve ( eindproeve ) vindt plaats aan het eind van de opleiding en vormt de afronding van het kwalificatieproces. 2. DE REGELING VAN DE EXAMENS Artikel 1 Begrippenlijst Begrip Aequor Assessor BBL Toelichting organisatie die de AOC s vertegenwoordigd in contacten met het landelijke bedrijfsleven daarvoor opgeleide beoordelaar bij een proeve van bekwaamheid beroepsbegeleidende leerweg: werken en leren met een arbeidscontract bij een bedrijf of organisatie en leren op school; voorheen leerlingstelsel Begeleidend docent Beheersingscriteria Bekwaamhedendocument Bestuursraad Betrouwbaarheid beoordeling BOL persoonlijk begeleider tijdens leerproces maatstaven waaruit een deelnemer kan aflezen in hoeverre hij een competentie voldoende heeft ontwikkeld onderdeel van de groene standaard, waarin voor alle competenties waar het om gaat een aantal beheersingscriteria wordt genoemd bevoegd gezag van Wellantcollege de mate waarin beoordelingen op hetzelfde examen op verschillende momenten en bij verschillende leerling overeenkomen beroepsopleidende leerweg: leren op school en werken en leren op een leerbedrijf via stages (BPV); voorheen dagopleiding Examenreglement CKS cohorten vanaf Definitieve versie Blad 3 van 15

4 Begrip BPV BPV-begeleider CEC Centrale examencommissie CKS Coach Competentie Competentiegericht Criteriumgericht interview Deelnemer Diploma-eisen Eindproeve EVC EVC-procedure Examen Examencommissie Examendeelnemer Examendossier Examenlocatie Examenregeling Examenreglement Examensituatie Toelichting beroepspraktijkvorming: werken (BBL) of werkstages (BOL) in de praktijk bij een door een kenniscentrum erkend leerbedrijf degene die de deelnemer op het leerbedrijf persoonlijk begeleidt; zie praktijkopleider centrale examencommissie de examencommissie voor geheel Wellantcollege competentiegerichte kwalificatiestructuur zie: Begeleidend docent de combinatie van houding, gedrag, kennis en vaardigheid die een deelnemer ontwikkelt voor een bepaald beroep gericht op het ontwikkelen van competenties door deelnemers beoordelingsgesprek tussen deelnemer en assessoren waarbij de assessoren doorvragen op dingen die hen opgevallen zijn in het praktijkdeel van de proeve en op zaken die tijdens het praktijkdeel niet (voldoende) zijn waargenomen leerling van een MBO-opleiding alles waaraan de deelnemer moet voldoen om een diploma te krijgen laatste proeve van bekwaamheid die leidt tot het behalen van het diploma erkennen van verworven competenties: vaststellen welke competenties en op welk niveau een deelnemer heeft ontwikkeld binnen de context van een bepaald beroep, waarna deze competenties zo mogelijk worden erkend; dit kan leiden tot een verkort leertraject en in sommige gevallen tot vrijstelling van examens. procedure voor het uitvoeren van erkennen van verworven competenties een beoordeling waarvan het resultaat meetelt voor het behalen van het diploma commissie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het examen; er is een centrale examencommissie (CEC) en vestigingsexamencommissies (VEC s) iemand die wel deelneemt aan toetsing, maar niet als (onderwijs)deelnemer is ingeschreven; ook wel extraneus genoemd verzameling bewijsstukken waarmee wordt aangetoond dat is voldaan aan alle diploma-eisen plaats waar het examen plaatsvindt beschrijving hoe de examinering verloopt, afgeleid van het examenreglement en met name bedoeld voor leerlingen officieel document, waarin de rechten en plichten van de deelnemer in verband met examinering beschreven staan situatie op een bedrijf, waarin de proeve wordt afgelegd en die zoveel mogelijk lijkt op de in de examenstandaard beschreven kritische beroepssituatie Examenreglement CKS cohorten vanaf Definitieve versie Blad 4 van 15

5 Begrip Toelichting Examinator Examinering Extraneus Formatief beoordelen Go/no go-gesprek Groene standaard Handboek examinering CKS 1 HBO-opleiding Herkansing Kerntaken Kritische beroepssituatie Kwalificatie Kwalificatiedossier Kwalificatieniveau Kwalificatiestructuur Kwalificeren Kwaliteitsstandaarden Leer- en Burgerschapscompetentie Leerbedrijf Leerweg OER beoordelaar bij examens; bij proeven van bekwaamheid assessor genoemd beoordeling waarvan het resultaat meetelt voor het behalen van het diploma, via proeven van bekwaamheid en aanvullende toetsing zie: examendeelnemer feedback krijgen op leeractiviteiten gesprek over de inhoud van het portfolio, waarin het besluit kan worden genomen om een deelnemer een proeve te laten uitvoeren examenstandaard, afkomstig van toetsleverancier De groene standaard handboek met procedures en regelingen in verband met examinering op basis van de competentiegericht kwalificatiestructuur opleiding in het hoger beroepsonderwijs mogelijkheid om een eerder gemaakte toets nogmaals te mogen maken de belangrijkste taken binnen een opleiding voor een beroep, zoals ze beschreven staan in het kwalificatiedossier beroepssituatie met een moeilijkheidsgraad die kenmerkend is voor het beroep op het opleidingsniveau van de deelnemer en waarin hij de juiste afwegingen en keuzes moet maken een opleiding die leidt tot een diploma, bijv. kwalificatie dierverzorger een document waarin voorschriften staan hoe een bepaalde opleiding opgezet moet worden niveau waarvoor een deelnemer leert en een diploma krijgt, uiteenlopend van assistent (niveau 1) tot manager/ondernemer (niveau 4) landelijk samenstel van alle vastgestelde kwalificatieprofielen alles wat een deelnemer moet doen of aantonen om zijn diploma te behalen omschrijvingen waaraan de kwaliteit wordt getoetst combinatie van houding, gedrag, kennis en vaardigheid die een deelnemer nodig heeft om te leren en om als burger in de maatschappij te kunnen staan erkend leerbedrijf, waar BBL-leerling werkt en BOL-leerling BPV-periodes (stage) doorbrengt manier waarop de opleiding wordt gevolgd, BBL of BOL onderwijs- en examenregeling, waarin wordt beschreven hoe onderwijs en examinering verlopen (en waarvan deze examenregeling onderdeel uitmaakt) 1 Dit document is in ontwikkeling en zal in het najaar van 2008 worden voltooid. Examenreglement CKS cohorten vanaf Definitieve versie Blad 5 van 15

6 Begrip Onderwijsovereenkomst Orthopedagoog Persoonlijk maatschappelijk begeleider (PMB-er) Praktijkopleider Prestatie Proeve van bekwaamheid Psycholoog PvB PvB-infoblad PvB-verzoek Reflectieverslag Remedial teacher Sanctie Startproeve(n) Summatief beoordelen Surveillant Validiteit VEC degene die de deelnemer op het leerbedrijf persoonlijk begeleidt; zie BPVbegeleider Vestigingsexamencommissie Vrijstelling Wettelijke beroepsvereisten Zorgcoördinator Toelichting overeenkomst tussen deelnemer en onderwijsinstelling, die de rechten en verplichtingen tussen instelling en deelnemer regelt en de basis vormt voor de inschrijving specialist op het gebied van ontwikkelings- en leerstoornissen specialist binnen de school, die is opgeleid om leerlingen met persoonlijke, sociaal-emotionele problemen te begeleiden praktische leeropdracht, zo mogelijk in de echte beroepspraktijk samengestelde opdracht in de beroepspraktijk waarin veel voorkomende en kenmerkende beroepshandelingen, met de daarbij behorende knelpunten, worden uitgevoerd, waarbij de leerling zelf afweegt en keuzes maakt en laat zien dat hij in de beroepspraktijk kan functioneren specialist op het gebied van hetgeen er in je geest afspeelt; de psycholoog biedt ondersteuning bij geestelijke problemen proeve van bekwaamheid blad met alle informatie die van belang is voor het afleggen van een PvB verzoek aan de examencommissie om een PvB te mogen afleggen verslag dat een deelnemer voor zichzelf maakt (als een proeve meer dan 1 dag in beslag neemt) en waarin hij per dag opschrijft hoe de dag verlopen is. specialist binnen de school, die is opgeleid om leerlingen met leermoeilijkheden op te sporen en om deze zo mogelijk op te lossen opgelegde maatregel proeve(n) van bekwaamheid waarmee een deelnemer begint en die bewijsstukken voor het kwalificatiedossier opleveren beoordelen om te zien of je voldoet aan bepaalde diploma-eisen toezichthouder tijdens een examen de mate waarin een proeve of toets meet wat hij zou moeten meten vestigingsexamencommissie de examencommissie op een vestiging vrijgesteld worden door de examencommissie voor het afleggen van een proeve of toets (extra) eisen die de wet stelt aan het uitoefenen van een bepaald beroep coördinerend functionaris, die alle hulpverlening binnen de school regelt en op elkaar afstemt Examenreglement CKS cohorten vanaf Definitieve versie Blad 6 van 15

7 Artikel 2 Examencommissie 2. 1 De Bestuursraad stelt ten behoeve van de organisatie en het afnemen van de examens een centrale examencommissie (CEC) in. De CEC bestaat uit tenminste drie leden, medewerkers van Wellantcollege, die deskundig zijn op het gebied van examinering. De samenstelling van de CEC is te vinden in het Handboek examinering CKS. 2.2 Iedere vestiging heeft een vestigingsexamencommissie (VEC) bestaande uit minimaal twee leden. De vestigingsdirecteur is voorzitter en één van de medewerkers fungeert als examensecretaris. De samenstelling van iedere VEC is te vinden in de vestigingsgids van de betreffende vestiging. 2.3 De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze commissies zijn beschreven in het Handboek examinering CKS. Artikel 3 Examinatoren 3.1 De vestigingsexamencommissies wijzen de examinatoren aan. Examinatoren bij proeven van bekwaamheid worden aangeduid met de term assessor. Assessoren dienen gecertificeerd en door Wellantcollege erkend te zijn. De samenstelling van het team van assessoren staat beschreven in de examenregeling, behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling CKS (OER). Artikel 4 Toelating en inschrijving 4.1 Deelnemer (regulier) De deelnemer heeft, na correcte inschrijving, toegang tot alle onderdelen van het examen van de opleiding waarvoor hij een onderwijsovereenkomst met Wellantcollege heeft gesloten. Aan de inschrijving van de deelnemer zijn de volgende voorwaarden gesteld: De deelnemer is in het bezit van een geldige onderwijsovereenkomst; De deelnemer heeft voldaan aan voorwaarden voor deelname aan kwalificerende toetsen of examens, zoals beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling CKS (OER). 4.2 Examendeelnemer (extraneus) Degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen wenst te worden toegelaten, kan zich als examendeelnemer (extraneus) laten inschrijven. Inschrijving van de examendeelnemer kan onder de volgende voorwaarden: De extraneus voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de examinering, zoals beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling CKS (OER). De extraneus betaalt het door de instelling vastgestelde examengeld, zoals vermeld in het Handboek examinering CKS. Examenreglement CKS cohorten vanaf Definitieve versie Blad 7 van 15

8 Artikel 5 Examenprogramma 5.1 Algemene informatie met betrekking tot de planning, inhoud en inrichting van de examens is beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling CKS (OER). De Onderwijs- en Examenregeling CKS (OER) wordt jaarlijks voor de daartoe door de overheid gestelde datum door de Bestuursraad vastgesteld. De examenregeling, als onderdeel van de OER, wordt vooraf door de centrale examencommissie opgesteld en ter vaststelling aan de Bestuursraad voorgelegd. 5.2 Gegevens met betrekking tot het programma en de uitvoering van de examinering voor het betreffende schooljaar worden op het voor deelnemers toegankelijke deel van het Intranet van Wellantcollege bekend gemaakt. Artikel 6 Deelname 6.1 Kandidaten nemen deel aan de examens voor de opleiding waarvoor zij zijn ingeschreven. Zij doen dit op het moment dat een door hen daartoe ingediend verzoek tot examinering 2 wordt goedgekeurd door de examencommissie op de vestiging. 6.2 Kandidaten die niet aan een op een bepaalde dag en datum vastgesteld examen hebben deelgenomen, overleggen aan de vestigingsexamencommissie een verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld. De vestigingsexamencommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim. Niet verschijnen bij of niet deelnemen aan een examen zonder opgave van een geldige reden, wordt beschouwd als een onregelmatigheid (zie art.10). 6.3 Bij rechtmatige afwezigheid bestaat de mogelijkheid het examen alsnog te doen. Bij onrechtmatige afwezigheid kan uitsluitend nog gebruik worden gemaakt van de herkansingsregeling (zie artikel 12). Artikel 7 Afwijkende toetsing 7.1 Ten aanzien van specifieke doelgroepen en gehandicapten kan de directeur van de vestiging, als voorzitter van de examencommissie toestaan dat een proeve van bekwaamheid of een toets in afwijkende vorm wordt afgenomen. Als algemeen criterium voor de afwijkende vorm geldt, dat deze moet voldoen aan toetstechnische eisen van validiteit en betrouwbaarheid en dat het niveau en de doelstelling van de afwijkende toetsvorm niet afwijken van de reguliere doelstelling en het niveau van de reguliere toets. In de Examen-regeling CKS uit de OER kan meer specifieke informatie worden gevonden. 2 proeve van bekwaamheid of andere kwalificerende toets Examenreglement CKS cohorten vanaf Definitieve versie Blad 8 van 15

9 7.2 Het verzoek om een afwijkende vorm van toetsing/examinering dient schriftelijk te worden gedaan aan de voorzitter van de examencommissie van de vestiging onder bijvoeging van een verklaring van een arts of andere terzake kundige 3, waaruit blijkt dat afwijkende toetsing/examinering is geïndiceerd en eventueel waaruit deze dient te bestaan. Een verklaring mag niet ouder zijn dan drie jaar. Als een deelnemer geen schriftelijke verklaring wil of kan overleggen, kan hij geen aanspraak maken op een afwijkende vorm van toetsing/examinering. 7.3 De afwijkende vorm van toetsing/examinering is geldig totdat: a. de onderwijsovereenkomst beëindigd wordt; òf b. de indicatie ophoudt te bestaan, dan wel de verklaring afloopt. De afwijkende vorm van toetsing/examinering blijft geldig als de deelnemer overstapt naar een andere, vergelijkbare, opleiding binnen Wellantcollege. Artikel 8 EVC en vrijstelling van proeven of toetsen 8.1 Erkennen van verworven competenties (EVC) Op verzoek van een deelnemer, kan worden vastgesteld welke competenties en op welk niveau hij heeft ontwikkeld binnen de context van een bepaald beroep. Deze elders/eerder verworven competenties kunnen worden erkend, hetgeen kan leiden tot het versneld afleggen van een bepaalde proeve of (kwalificerende) toets en in een aantal gevallen tot vrijstelling. Het erkennen van elders/eerder verworven competenties gebeurt volgens de EVC-procedure in het Handboek examinering CKS. 8.2 Het erkennen van verworven competenties kan uitsluitend plaatsvinden volgens de daarvoor vastgestelde EVC-procedure en kan alleen worden uitgevoerd door daartoe opgeleide personen. 8.3 Vrijstelling van proeven of toetsen De examencommissie kan op verzoek van de betrokkene op basis van EVC vrijstelling verlenen voor het afleggen van (een) bepaalde proeve(n) van bekwaamheid of (kwalificerende) toets(en). 8.4 De examencommissie baseert zich bij het verlenen van vrijstellingen op richtlijnen van de Bestuursraad, zoals omschreven in de Onderwijs- en Examenregeling CKS. 8.5 Een eerder behaald diploma voor een bepaalde opleiding kan niet via EVC en/of vrijstelling worden ingewisseld voor een diploma van een meer actuele, overeenkomstige opleiding. 3 o.a. orthopedagoog, psycholoog, remedial teacher, persoonlijk maatschappelijk begeleider (PMB-er) zorgcoördinator etc. Examenreglement CKS cohorten vanaf Definitieve versie Blad 9 van 15

10 8.6 Een deelnemer die in aanmerking wil en -naar het oordeel van de directie van de vestiging- in aanmerking kan komen voor studiefinanciering en die over een vrijstelling beschikt, kiest in overleg met een door de instelling aangewezen functionaris, een onderwijsprogramma van 850 klokuren of meer teneinde te kunnen voldoen aan de eisen voor studiefinanciering. Artikel 9 Gang van zaken tijdens het examen Regels met betrekking tot de gang van zaken tijdens het examen zijn opgenomen in het Handboek examinering CKS en in de Onderwijs- en Examenregeling CKS (OER). Artikel 10 Onregelmatigheden Deelnemer 10.1 Bepaalde gedragingen en handelingen van een deelnemer vóór of tijdens het examen kunnen door de examinator of de surveillant als onregelmatigheid worden aangemerkt. Dit geldt in ieder geval voor: het gebruik maken van informatie uit niet toegestane bronnen; het plegen van plagiaat en/of gebruiken van vervalste documenten; het niet (correct) opvolgen van aanwijzingen en instructies van de examinator of surveillant; het niet verschijnen bij of niet deelnemen aan een op een bepaalde dag en datum vastgesteld examen, zonder opgave van een geldige reden. Gedragingen, handelingen etc. kunnen op basis van een onderbouwing door de examencommissie van de vestiging worden aangemerkt als onregelmatigheid in de zin van dit artikel De examinator of surveillant heeft het recht om een deelnemer die zijns inziens een onregelmatigheid pleegt de toegang tot de examenlocatie te weigeren of hem daaruit te verwijderen Indien een examinator of surveillant bij toetsing een onregelmatigheid constateert, meldt hij dit schriftelijk aan de voorzitter/secretaris van de VEC en geeft desgevraagd een mondelinge toelichting. De VEC stelt op grond hiervan vast of er daadwerkelijk sprake is van een onregelmatigheid in de zin van dit artikel. De VEC kan vervolgens een sanctie toepassen zoals vermeld in lid De sancties bedoeld in dit artikel kunnen zijn: uitsluiting van de eerste (reguliere) examengelegenheid; ongeldigverklaring van de uitslag van de betreffende proeve van bekwaamheid of (kwalificerende) toets; uitsluiting van (verdere) deelname aan het examen van het betreffende onderdeel; algehele uitsluiting van verdere deelname aan examens. Examenreglement CKS cohorten vanaf Definitieve versie Blad 10 van 15

11 10.5 Voordat de sanctie door de VEC wordt opgelegd, wordt de deelnemer gehoord. De deelnemer kan zich laten bijstaan door een meerderjarige; bij een minderjarige deelnemer is dit zijn wettelijk vertegenwoordiger De bij de onregelmatigheid betrokken partijen worden binnen twee schoolweken door de VEC schriftelijk van de sanctie in kennis gesteld. Externe oorzaken 10.7 Externe oorzaken kunnen ook tot onregelmatigheden leiden. Bij onregelmatigheden door onverwachte externe oorzaken handelt de examinator of surveillant naar bevind van zaken en doet hiervan verslag in het protocol Indien de onregelmatigheid te wijten is aan het gedrag van personeel van de instelling of van hulpkrachten die door de instelling zijn aangetrokken, hetzij door handelen of nalaten, hetzij door het verstrekken van verkeerde informatie, worden sancties als bedoeld in lid 4 niet toegepast Eenieder die betrokken is bij het examen en vermoedt dat er sprake is van onregelmatigheden is verplicht dit te melden aan de vestigingsexamencommissie. Artikel 11 Bepalen uitslag 11.1 Examendossier In het examendossier van de deelnemer worden de bewijsstukken verzameld waarmee de deelnemer aan kan tonen dat het gehele examen met goed gevolg is afgelegd. Het gaat daarbij om: 1. de resultaten van de proeven van bekwaamheid 2. de resultaten van de overige kwalificerende toetsen 3. de beoordeling van de beroepspraktijkvorming 11.2 Proeve van bekwaamheid Een proeve van bekwaamheid wordt beoordeeld door meerdere assessoren. Het resultaat van de proeve van bekwaamheid kan zijn: behaald of niet behaald. 4 Naast het resultaat ontvangt de deelnemer een overzicht van de beoordeling. Wanneer de proeve niet is behaald ontvangt de deelnemer een overzicht van de beoordeling waarop in ieder geval de aspecten die onvoldoende waren staan vermeld. De assessoren zijn van tevoren op de hoogte gesteld indien sprake is van toestemming om een proeve van bekwaamheid bij een bepaalde kandidaat in afwijkende vorm af te nemen. De deelnemer dient in de proeve te tonen dat hij, met de voor hem gebruikelijke hulpmiddelen/aanpassingen, minimaal kan functioneren als startend beroepsbeoefenaar. 4 Bij deelnemers vanaf het cohort kan er in voorkomende gevallen sprake zijn van een excellente uitvoering van de proeve. Examenreglement CKS cohorten vanaf Definitieve versie Blad 11 van 15

12 11.3 Overige kwalificerende toetsen Bij overige kwalificerende toetsen gaat het om kennis en vaardigheden die een noodzakelijk deel van de kwalificatie uitmaken maar die niet in de proeve van bekwaamheid beoordeeld kunnen worden. Het eindresultaat van deze toetsen moet voldoende zijn Geslaagd voor de BPV Door de vestigingsexamencommissie wordt vastgesteld of de beroepspraktijkvorming (BPV) de vereiste omvang heeft, uitgedrukt in een bepaald percentage van de totale opleidingsduur. Ook dient de beoordeling van de beroepspraktijkvorming (BPV) voldoende te zijn. Indien er meerdere beoordelingen moeten plaatsvinden omdat er sprake is van meerdere BPVbedrijven, worden de (woord-)beoordelingen gemiddeld Gekwalificeerd voor een opleiding Een kandidaat is gekwalificeerd voor een opleiding indien: én alle proeven van bekwaamheid behaald zijn, én voor alle overige kwalificerende toetsen een voldoende is behaald, én aantoonbaar vooruitgang is geboekt bij de kerntaken m.b.t. Leren, Loopbaan en Burgerschap én de beroepspraktijkvorming is afgesloten met de vereiste omvang en een gunstige beoordeling Artikel 12 Herkansing Het recht op herkansing voor de deelnemers is omschreven in de Onderwijsen Examenregeling CKS (OER). Artikel 13 Bekendmaken uitslag 13.1 De uitslag van een proeve van bekwaamheid wordt direct na afname bekend gemaakt door of namens de examencommissie van de vestiging De uitslag van een kwalificerende toets wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van twee schoolweken na afname bekend gemaakt door of namens de examencommissie van de vestiging De uitslag van het examen van een opleiding voor een deelnemer wordt binnen een maand na completering van het examendossier door de examencommissie van de vestiging vastgesteld en aan de deelnemer bekend gemaakt. Artikel 14 Bewaartermijn en inzagerecht 14.1 Bewijsstukken met betrekking tot examinering worden vanaf het afleggen van de proeve van bekwaamheid of kwalificerende toets tot en met zes maanden na de einduitslag van het examen bewaard. Gedurende deze periode hebben belanghebbenden recht op inzage Een verzoek om inzage van examenwerk m.b.t. overige kwalificerende toetsen kan worden gedaan bij de betreffende examinator. Examenreglement CKS cohorten vanaf Definitieve versie Blad 12 van 15

13 14.3 Inzage in examenwerk m.b.t. overige kwalificerende toetsen is alleen mogelijk in het schoolgebouw met toezicht door of namens de examencommissie van de vestiging Na afloop van genoemde periode komt het materiaal toe aan de Bestuursraad. Het kan aan de deelnemer worden geretourneerd of worden vernietigd. Artikel 15 Bezwaar Bezwaar tegen resultaat beoordeling en gang van zaken tijdens toetsing 15.1 Een deelnemer kan binnen één schoolweek na afname van een proeve van bekwaamheid of van een toets bij de voorzitter van de VEC bezwaar aantekenen tegen het resultaat van de beoordeling en/of de gang van zaken tijdens de toetsing De voorzitter van de VEC neemt, de deelnemer en de examinator/surveillant gehoord hebbende, binnen twee schoolweken een beslissing inzake dit bezwaar en deelt dit de deelnemer en de examinator/surveillant schriftelijk mede. Bezwaar tegen sanctie naar aanleiding van onregelmatigheden 15.3 Een deelnemer kan binnen één schoolweek nadat hij door de voorzitter van de VEC schriftelijk in kennis is gesteld van een sanctie naar aanleiding van onregelmatigheden (artikel 10) bij de voorzitter van de CEC bezwaar aantekenen tegen de betreffende sanctie De voorzitter van de CEC neemt, de deelnemer(s) en de examinator/ surveillant gehoord hebbende, binnen twee schoolweken een beslissing inzake dit bezwaar en deelt dit de deelnemer(s) en de examinator/surveillant schriftelijk mede Indien enige vorm van bezwaar gerelateerd is aan de handicap van de leerling dient een ter zake deskundige geraadpleegd te worden over de uiteindelijke beslissing. Artikel 16 Beroep 16.1 Deelnemers kunnen na een bezwaarprocedure binnen tien schooldagen - na het ontvangen van schriftelijk bericht van de beslissing van de voorzitter van de VEC, zoals vermeld in artikel 15 lid 2, of - het ontvangen van schriftelijk bericht van de beslissing van de voorzitter van de CEC, zoals vermeld in artikel 15 lid 4, beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep van Wellantcollege, p/a postbus 177, 3990 DD Houten. Examenreglement CKS cohorten vanaf Definitieve versie Blad 13 van 15

14 Artikel 17 Overzicht behaalde resultaten Deelnemers beschikken doorlopend over een resultatenoverzicht. Artikel 18 Bewijsstukken Deelnemers die geslaagd zijn voor (delen van) het examen, ontvangen bij het verlaten van de opleiding de desbetreffende bewijsstukken. Bij een kwalificatie behoort een diploma met een overzicht van de behaalde proeven van bekwaamheid, de overige kwalificerende toetsen en de beroepspraktijkvorming. Bij een gedeelte van een opleiding behoort/behoren één of meerdere getuigschrift(en) met een overzicht van de behaalde proeven van bekwaamheid, overige kwalificerende toetsen en beroepspraktijkvorming. Artikel 19 Geheimhouding Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift terzake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Artikel 20 Strijdigheid bepalingen Indien enige bepaling uit de Onderwijs- en Examenregeling CKS (OER) strijdig is met de bepalingen uit dit examenreglement hebben de bepalingen uit dit reglement voorrang. Artikel 20 Onvoorziene omstandigheden In geval van omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist de Bestuursraad na overleg met de centrale examencommissie. Artikel 21 Citeertitel Dit reglement kan worden aangehaald als Examenreglement CKS. Examenreglement CKS cohorten vanaf Definitieve versie Blad 14 van 15

15 3. VASTSTELLING EN ONDERTEKENING Vastgesteld door centrale examencommissie en Bestuursraad. Houten, 7 juli Namens de centrale examencommissie Namens de Bestuursraad E. Jongsma J.Boerman Mw. drs. C. G. W. G. Oirbons Voorzitter CEC Secretaris CEC Lid Bestuursraad Examenreglement CKS cohorten vanaf Definitieve versie Blad 15 van 15

EXAMENREGLEMENT MBO. Ingaand per

EXAMENREGLEMENT MBO. Ingaand per EXAMENREGLEMENT MBO Geldend voor de deelnemers van alle lopende cohorten van de MBO-opleidingen van Wellantcollege die worden verzorgd ingevolge de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Ingaand per 1-8-2015.

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G

E X A M E N R E G E L I N G E X A M E N R E G E L I N G niveau 1+2 (1 PvB) geldend voor competentiegerichte opleidingen niveau 1 en 2 met 1 PvB gestart vanaf 1 augustus 2010 INHOUD 1. Vaststelling regeling 2. Toelichting competentiegerichte

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G

E X A M E N R E G E L I N G E X A M E N R E G E L I N G niveau 3 en 4 geldend voor competentiegerichte opleidingen niveau 3 en 4 gestart vanaf 1 augustus 2010 INHOUD 1. Vaststelling regeling 2. Toelichting competentiegerichte kwalificatiestructuur

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Mbo SG Bonaire Kaya Korona # 4 Kralendijk 7178142 EXAMENREGLEMENT Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L niveau 1 en 2 met één PvB geldend voor opleidingen cohort 2014-2015 Examenregeling mbo beroepsgerichte deel voor opleidingen gestart

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2015-1 augustus 2016 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Ingestemd op: Directieteam Instemming 30 maart 2015 Studentenraad Advies 19

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G. niveau 3 en 4

E X A M E N R E G E L I N G. niveau 3 en 4 E X A M E N R E G E L I N G niveau 3 en 4 geldend voor opleidingen cohort 2013-2014 (gestart vanaf 1 augustus 2013) Examenregeling PvB voor opleidingen gestart vanaf 1 augustus 2013 Pagina 1 van 18 INHOUD

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2016-1 augustus 2017 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Vergadering Behandeling Raad van Bestuur Voorgenomen besluit 5 april 2016

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G 2009-2010

E X A M E N R E G E L I N G 2009-2010 E X A M E N R E G E L I N G 2009-2010 Competentiegerichte opleidingen niveau 2 Vastgesteld onder voorbehoud van instemming door de MR. Examenregeling CGO cohort 2009-2010 - def. versie 15-01-2010 Doel

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Helpende Welzijn CREBONUMMER : 10745 NIVEAU : 2, Basisberoepsopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Cultureel Werker 4 CREBONUMMER : 10746 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling beroepsopleidingen CKS Deel 1

Onderwijs- en examenregeling beroepsopleidingen CKS Deel 1 Onderwijs- en examenregeling beroepsopleidingen CKS Deel 1 COHORT 2009 2010 Onderwijs- en examenregeling mbo Clusius College Vestiging: mbo Alkmaar Drechterwaard 10, 1824 EX Alkmaar Tel.: (072) 561 09

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement Scalda

Examenreglement Scalda Examenreglement Scalda Besluit College van Bestuur d.d. 7 april 2015 Advies Directieteam d.d. 23 maart 2015 Tekstueel aangepast d.d. 2 juni 2015 Inhoud Inhoud... 2 Algemene Bepalingen... 3 1. Regeling

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

ASOP - Onderwijs- en examenreglement

ASOP - Onderwijs- en examenreglement ASOP - Onderwijs- en examenreglement In dit onderwijs - en examenreglement (OER) is het onderwijsprogramma en toetsingsreglement vastgelegd met betrekking tot de opleiding doktersassistent. Deze opleiding

Nadere informatie

Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen

Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen 2013-2014 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. Afname Beoordelaar Beroep Bevoegd gezag

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 0.2 Vastgesteld op: 16 december 2015 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2015 Examenreglement

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Standaard

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College Pagina 1 van 20 Inhoud 1. De regeling van de examens 2. De organisatie van de examens 3. Beroep 4. Slotartikelen Bijlagen 1. Samenvatting

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Onderwijs - en examenregeling

Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Business Services Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging CREBONUMMER : startnummer 90450, volgnummer 90541, Beveiliger NIVEAU : 2 LEERWEG : Beroepsbegeleidend

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) Stichting ROC West-Brabant CGO versie

Centraal Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) Stichting ROC West-Brabant CGO versie Centraal Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) Stichting ROC West-Brabant CGO versie Voorwoord Hoofdstuk 1 De regeling en de organisatie van de examens Hoofdstuk 2 Bezwaar en beroep Bijlage

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Voetverzorger CREBONUMMER : 10505 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN

Nadere informatie

Centraal Examenreglement

Centraal Examenreglement Centraal Examenreglement R O C W E S T- B R A B A N T MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS en EDUCATIE (opleidingen die vallen onder de WEB) versie 3 d.d. 26.09.2013 C E N T R A A L E X A M E N R E G L E M E N

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Artikel 7.5.1 e.v. Deze artikelen gaan over de commissie van beroep voor de examens. In dit artikel staat dat de commissie moet worden ingesteld.

Artikel 7.5.1 e.v. Deze artikelen gaan over de commissie van beroep voor de examens. In dit artikel staat dat de commissie moet worden ingesteld. Wettelijke vereisten F.1 Examenreglement F.1.1 Inleiding Het examenreglement is een verzameling regels, die gaat over procedures en voorschriften rond de totstandkoming, organisatie en beoordeling van

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd.

BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. BEGRIPPENLIJST Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. Aequor Aequor is het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving, als bedoeld in artikel 1.5 van de WEB *, die zorgt voor

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Geldig per 1 augustus 2014 Geldigheid en inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de centrale examencommissie van het Koning Willem I College vastgesteld op 15 september 2015 en treedt in werking vanaf het studiejaar

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Examenreglement Nederlandse Kappersakademie Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Inwerkingtreding per 1 augustus 2010 Examenreglement 1 Colofon Datum Augustus

Nadere informatie

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2014-2015 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. De belangrijkste begrippen staan opgenomen. Een lijst

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling. Deel 1

Onderwijs en examenregeling. Deel 1 Onderwijs en examenregeling Beroepsopleidingen MBO Deel 1 Geldend voor de cohorten gestart in augustus 2015 en augustus 2016 MBO SG Bonaire Unit MBO-SGB Kaya Korona 4 Kralendijk, Bonaire CN (Dit document

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Doktersassistent CREBONUMMER : 10776 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Brood en banket

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Brood en banket ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Brood en banket CREBONUMMER : startnummer :94220 uitstroomnummer :94221 uitstroomnummer :94222 NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Horeca Ondernemer Café /Bar en Fastfood CREBONUMMER : 10386 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : CO/BB OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Het kwalificatiedossier en het brondocument staan op internet gepubliceerd: http://www.kwalificatiesmbo.nl/

Het kwalificatiedossier en het brondocument staan op internet gepubliceerd: http://www.kwalificatiesmbo.nl/ Examengids Inleiding Op dit moment volg je een van de Economische of ICT-opleidingen van het Zoomvliet College. Binnenkort start je met je eerste examen. In deze gids wordt kort uitgelegd wat de spelregels

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Versie januari 2011. Waterhulpverlening

Versie januari 2011. Waterhulpverlening Waterhulpverlening Waarom omzetten De huidige KNBRD bonds(strandwacht)diploma s A en B en de varendredden lijn zijn al vanaf voor de jaren tachtig in gebruik binnen Reddingsbrigade Nederland, waardoor

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

In de Studiegids Onderwijs- en examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens.

In de Studiegids Onderwijs- en examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens. Examenreglement mbo Rijn IJssel 2015-2016 Het examenreglement mbo van Rijn IJssel zorgt ervoor dat voor iedere student gelijke examenregels gelden en is onderdeel van de onderwijs- en examenregeling van

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA Inleiding Dit model is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 14 mei 2013 en gelegitimeerd door het Algemeen

Nadere informatie

BEROEPSGERICHTE KWALIFICATIESTRUCTUUR

BEROEPSGERICHTE KWALIFICATIESTRUCTUUR EXAMENREGLEMENT BEROEPSGERICHTE KWALIFICATIESTRUCTUUR SUMMA COLLEGE 2014-2015 Datum : 1 juli 2014 Versie : 1.5a Versiebeheer Versie Datum Omschrijving Door 0.1 20 juli 2009 Definitieve vaststelling CvB

Nadere informatie

Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten t/m

Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten t/m Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten 2008-2009 t/m 2011-2012 Inleiding Deze Algemene toetstechnische eisen De groene standaard behoren bij de examenstandaarden

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

STUDIEGIDS - EXAMINERING

STUDIEGIDS - EXAMINERING PROJECTLEIDER STUDIEGIDS - EXAMINERING Projectleider (PIE) (crebo 94525) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud Versie 2011 Cohort 2010 10 september 2013 Inhoud Voorwoord & leeswijzer...

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Checklisten schoolexamen

Checklisten schoolexamen Checklisten schoolexamen 2010-2011 Checklist 1 Examenreglement Inleiding Het Eindexamenbesluit bepaalt in artikel 31.2 en 31.3 dat het bevoegd gezag een eindexamenreglement opstelt en voor 1 oktober aan

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Handboek Examinering Leeuwenborgh

Handboek Examinering Leeuwenborgh Handboek Examinering Leeuwenborgh Document 5.2: Het Examenreglement 5.2. Het Examenreglement van Leeuwenborgh Het voorliggende examenreglement is geldig voor de reguliere MBO-opleidingen. Daar waar dit

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4 Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. De belangrijkste begrippen staan opgenomen.

Nadere informatie