Plan!van!Aanpak!Aloysius!College!2!Bestuur!Aloysiusstichting!!2!29!september!2015!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan!van!Aanpak!Aloysius!College!2!Bestuur!Aloysiusstichting!!2!29!september!2015!"

Transcriptie

1 PlanvanAanpaksluitingAloysiusCollegeDenHaag 29september2015 Leeswijzer VooruligthetplanvanaanpakvanhetbestuurvanhetAloysiusCollegevoordesluitingvan deschool. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met betrokkenen bij deze sluiting. Hoofdstuk1beschrijftdeuitgangssituatieenaanleidingvoorhetplan.Inhoofdstuk2leestu desamenvattingvandegemaakteanalyseenwordendevierelementendieessentieelzijn indeuitvoeringvanhetplankortbeschreven.hoofdstuk3beschrijftdeachtergrondenvan de keuzes in de analyse en concrete uitwerkingen van de gevolgen van die keuzes. Hoofdstuk 4 is de financiële paragraaf. Tot slot staat in hoofdstuk 5 het tijdpad vanaf goedkeuringvanhetplan. PlanvanAanpakAloysiusCollege2BestuurAloysiusstichting229september2015 1

2 1. Inleiding HetAloysiusCollege("AC")iseenkatholiekescholengemeenschapvoorvmbo,havoenvwo, gevestigdindenhaag.hetacwordtinstandgehoudendoordealoysiusstichting("stichting AC")enstaatindebasisregistratieinstellingenvermeldondernummer01PU. OndankshaareigenbestuurlijkeinzetziethetbestuurvandeStichtingACzichinjuli2015 geconfronteerdmeteensituatiewaarbijmogelijksprakeisvaneenspoedigesluitingvanhet AC.Hettijdsbestekdathethuidigebestuurgegevenwas,wastekortomhettijtekerenin debeoordelingenvandeinspectievanhetonderwijs.ditresulteerdeineennegatiefoordel opde kwaliteit van het onderwijs en bestuur. Daarnaast constateert de inspectie ernstige tekortkomingen en risico s ten aanzien van de financiën. Het bestuur heeft daarop in juli 2015bekendgemaaktdatzijoptermijnoverzalgaantotsluitingvanhetAloysiusCollege. Voor de staatssecretaris van OC&W zijn de twee inspectierapporten aanleiding om het bestuurvanstichtingactevrageneenplanoptestellenvoorsluitingvanhetacopzokort mogelijke termijn. Uiterlijk 1 oktober 2015 wil hij op de hoogte worden gesteld van de inhoud van dit plan. Mocht het bestuur niet tijdig een realistisch, overtuigend en breed gedragenplanoptafelleggen,danoverweegthijzijnaanwijzingsbevoegdheidintezetten. PlanvanAanpakAloysiusCollege2BestuurAloysiusstichting229september2015 2

3 2. Hoofdlijnen Er zijn intensieve, constructieve gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van gemeente, bestuur Stichting AC, medezeggenschapsraad("mr"), ministerie van OC&W, de andere organisaties voor Voortgezet Onderwijs in de regio Haaglanden ("VO2besturen"), inspectie voor het Voortgezet Onderwijs, schoolleiding, Stichting Vrienden van het AC en vakbonden. Opbasishiervaniseenplangemaaktdat,bijsluitingvandeschool,voorzietineenplekvoor de leerlingen van het AC op een VO2school in de Haagse regio, rekening houdend met de diversiteit van die leerlingen. Er iskeuzevrijheid binnen de beschikbare plaatsen in de VO2 scholen voor ouders en leerlingen, er is sprake van een intensieve overdracht en de leerlingenkunnenopkortetermijnovernaarhunnieuweschool.voorhetpersoneeliser eensociaalplandataansluitbijdevoorgenomenbeëindiging. Omdittebereikenisdevolgendekoersnoodzakelijk: 1 Het%bestuur%van%Stichting%AC%beëindigt%%de%eigen%onderwijsactiviteiten%met%ingang%van% 23% november% 2015.% AC?leerlingen% die% dit% schooljaar% 2015/2016% eindexamen% zullen% afleggen,%doen%%dit%bij%het%ac%af.% % 2 De% VO?besturen% hebben% een% procedure% voor% de% aanmelding% en% inschrijving% van% AC? leerlingen% (behoudens% eindexamenleerlingen)% ontworpen% die% elke% leerling% gelijke% kansen% biedt% en% die% het% mogelijk% maakt% dat% een% AC?leerling% met% ingang% van% 23% november% een% % plek% op% een% VO?school% in% de% Haagse% regio% kan% krijgen,% binnen% de% beschikbare%plaatsen%op%de%vo?scholen.% % 3 De%VO?besturen%stellen%vast%dat%het%wenselijk%is%dat%de%AC?leerlingen%die%participeren% in%het%gifted%education%programma%(ge?ptogramma)%een%aanbod%wordt%gedaan%dat% aansluit%bij%hun%capaciteiten.%er%zijn%twee%vo?scholen%die,%waar%mogelijk,%bereid%zijn% om%binnen%en%naast%hun%bestaande%aanbod%voor%%hoogbegaafde%leerlingen%elementen% van% het% GE?programma% op% te% nemen.% Het% GE?programma% zelf% wordt% in% de% huidige% vorm%niet%voortgezet.% % 4 Het% bestuur% van% Stichting% AC% hanteert% een% sociaal% plan% dat% aansluit% bij% de% voorgenomen% beëindiging% van% de% onderwijsactiviteiten% en% redelijkerwijs% tegemoet% komt%aan%de%belangen%van%het%personeel.% Deuitwerkingenuitvoeringvanactiviteitenvoortvloeienduitdehoofdlijnenvindtplaatsin nauwesamenspraakmetbetrokkenen. PlanvanAanpakAloysiusCollege2BestuurAloysiusstichting229september2015 3

4 3. Uitwerking Het plan van aanpak omvat vier hoofdlijnen die recht doen aan de randvoorwaardelijke context,waarondervallenddebriefvandestaatssecretaris 1. Gezien het belang en de continuïteit van onderwijs is onder leiding van de gemeente Den Haag een afstemmingsoverleg 2 georganiseerd, met als taak de coördinatie van de werkzaamheden gericht op het bereiken van een structurele oplossing binnen de voorwaardenvandestaatssecretaris. 3.1 Hoofdlijn%1 Het% bestuur% van% Stichting% AC% beëindigt% de% eigen% onderwijsactiviteiten% met% ingang% van% 23% november% 2015.% AC?leerlingen% die% dit% schooljaar% 2015/2016% eindexamen% zullen% afleggen,% doen%%dit%bij%het%ac.% Algemeen HetbestuurvanhetACzietzichgeconfronteerdmeteensituatiewaarbijsprakeisvaneen spoedige sluiting van het AC om reden van de door de Inspectie van het Onderwijs 3 geconstateerde gebrekkige kwaliteit van het onderwijs, het financiële exploitatietekort en de dalende leerlingaantallen. Het bestuur van het AC heeft daarop op 19 augustus een voorgenomenbesluittotsluitingvanhetacuiterlijkper1augustus2016voorgelegdaande MR. Voor de staatssecretaris van OC&W zijn de twee inspectierapporten aanleiding om het bestuur van het AC te vragen een plan op te stellen voor sluiting van het AC op zo kort mogelijke termijn. Uiterlijk 1 oktober wil hij op de hoogte gesteld worden van dit plan. Mocht het bestuur niet tijdig een realistisch, overtuigend en breed gedragen plan op tafel leggen,ziethijzichgenoodzaaktzijnaanwijzingsbevoegdheidintezetten,watbetekentde bekostigingvanhetacperdirecttebeëindigen Onderwijskundige%aspecten De VO2besturen zijn bereid invulling te geven aan hun maatschappelijke functie met betrekkingtothetpositiefkunneningaanopverzoekenvanoudersvanleerlingenvanhet AC om toelating per 23 november aanstaande. De datum van 23 november is gekozen omdat het de VO2besturen in de Haagse regio de tijd geeft om gezamenlijk een goed, gestructureerd plan op te zetten voor voorlichting en plaatsing van de leerlingen (zie ook 3.2.1).Anderzijdsishetuitstellenvandezedatumtotnadekerstvakantiegeenwenselijke 1 Briefstaatssecretarissamenvattingafsprakengesprek17augustus augustus VertegenwoordigersvanOC&W,gemeente,betrokkenonderwijsbestureninderegio:Aloysiusstichting, 2 VertegenwoordigersvanOC&W,gemeente,betrokkenonderwijsbestureninderegio:Aloysiusstichting, StichtingLucasOnderwijs,StichtingVoortgezetOnderwijsHaaglanden,StichtingScholengroepSpinozavoor VoortgezetOnderwijs 3 RapportvanbevindingenKwaliteitsonderzoek21juli2015enRapportvanbevindingenonderzoeknaar bestuurlijkhandelen215juli2015 PlanvanAanpakAloysiusCollege2BestuurAloysiusstichting229september2015 4

5 optie,daaroudersenleerlingenbehoeftehebbenaansnelheidindetebewandelenwegen docenten van het AC zich aan het oriënteren zijn op een andere werkkring. Er dreigt een situatie waarin bepaalde vakken niet meer aangeboden kunnen worden bij gebrek aan docenten. Er is in principe een plaats op één van de scholen van de VO2besturen. Voor examenleerlingenishetnietwenselijkomgedurendehetexamenjaarovertestappennaar eenandereschool.deanderevo2besturenziengeenmogelijkheidomdezeleerlingen,die in de laatste fase van hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) zijn, op een verantwoordemaniernaarhetexamentebegeleidenmeteengeredekansophethalenvan dat examen. Ookleerlingen, hun ouders en school geven aan dat het belangrijk is om de examenleerlingeninhuneigengroep,metzoveelmogelijkhuneigendocentenenmethun eigenboeken,zichtelatenvoorbereidenophetexamen. Leerlingendieinhetschooljaar2015/2016eindexamendoen,doenditdusophetAC. ErwordteengroepdocentengevormddiebekendismetdeleerlingenendePTA somhen intensieftebegeleidennaardeexamens.hethuidigeniveauvandeleerlingenindediverse vakkenwordtvastgesteldeneenpassendroosterwordtgemaakt Juridische%aspecten Debetrokkenschoolbesturenkunnengeeninvullinggevenaanhetverzorgenvanonderwijs aandeexamenleerlingenbinneneen(tijdelijke)nevenvestiging. Teneinde de school op zo kort mogelijke termijn te kunnen sluiten en tegelijkertijd een mogelijkheid te bieden aan de leerlingen van de examenklassen om er hun diploma te kunnen halen, zijn de statuten van de Stichting inmiddels, met ingang van 24 september 2015, gewijzigd. De nieuwe statuten van de Stichting AC geven slechts een beperkte doelstelling in een beperkt tijdsbestek aan, te weten onderwijs verzorgen aan de eindexamenleerlingenvanhetacinhetschooljaar2015/2016endestichtingopheffenna hettweedetijdvak(beoogdedatum:31juli2016). Het huidige bestuur van de Stichting AC zal terugtreden op het moment van goedkeuring van onderliggend plan door alle betrokken partijen (beoogde datum: 1 oktober 2015). De nieuwe bestuurder van de stichting zal verantwoordelijk zijn voor het doen verzorgen van onderwijs aan eindexamenleerlingen en voor de ordentelijke beëindiging van de (onderwijs)activiteiten.hetaczallatervolledigsluitenenderechtspersoonstichtingaczal worden ontbonden, na de uitslagen van het tweede tijdvak van het Centraal Schriftelijk Eindexamen(beoogdedatum:31juli2016). Een Bestuursoverdracht isnadrukkelijknietaandeorde Financiële%aspecten Binnenhethuidigedocentenbestandvancirca37FTE(vasteaanstelling)iscirca30FTEmet PlanvanAanpakAloysiusCollege2BestuurAloysiusstichting229september2015 5

6 eenvastdienstverbandwerkzaaminéénvandeexamenklassen.vanwegedeverschillende berichtenbetreffendedetoekomstvanhetacheefteengroepdocentendeschoolverlaten. De omvang van het Onderwijzend Personeel is evenwel groter dan noodzakelijk voor het verzorgen van (kwantitatief) voldoende onderwijs aan de eindexamenleerlingen. De mogelijkheidisommetcirca(maximaal)20ftehetonderwijsteverzorgen. Dedocentendielesgevenaandeeindexamenklassenkangevraagdworden,metraadpleging vandebonden,omintestemmenmethetafmakenvanhetschooljaar2015/2016.delestijd diebijdedocentenvrijkomtdoorhetwegvallenvanhunlessenindeandereleerjarenkan volledig worden benut voor de extra begeleiding. Zij zullen worden ingezet om de examenleerlingen met extra begeleiding optimaal toe te rusten voor hun examens. Zij verbinden zich dan tot 31 juli 2016 aan het AC en richten zich op een nieuwe betrekking elderseerstnaafloopvanhetschooljaar. Voor het onderwijsondersteunend personeel geldt een zelfde werkwijze: een kern blijft aanwezigindeschool(rector,conciërge,administratiefmedewerker,coördinator). MetbetrekkingtotdefinanciëlesituatievanhetACvraagthetaanblijvenvanhetpersoneel voordeexamenklassenalternatievefinanciëleinvesteringen. Vooreenspecificatievandekostenverwijsiknaarparagraaf Hoofdlijn%2 De%VO?besturen%hebben%een%procedure%voor%de%aanmelding%en%inschrijving%van%AC?leerlingen% (behoudens% eindexamenleerlingen)% ontworpen% die% elke% leerling% gelijke% kansen% biedt% en% die% het%mogelijk%maakt%dat%een%ac?leerling%met%ingang%van%23%november%een%%plek%op%een%vo? school%in%de%haagse%regio%kan%krijgen,%binnen%de%beschikbare%plaatsen%op%de%vo?scholen.% Algemeen% Voor de niet2examenleerlingen is een plaats op één van de scholen van de VO2besturen. Twee aspecten zijn van bijzonder belang bij het vormgeven van een zorgvuldig traject van inschrijvingvanleerlingenbijdeanderescholen,tewetendekeuzevrijheidvanleerlingenen hunouders,alsmededebeleidsvrijheidvanscholenominschrijvingsverzoekenaftewijzen inverbandmeteenmaximumcapaciteit(plaatsingsruimte). Onderwijskundige argumenten in het belang van alle leerlingen, waaronder begrepen de situatiedateenklasomwillevandekwaliteitvanhetonderwijsnietkanwordenuitgebreid, kandaarbijvoorgaanopdekeuzevrijheidvanindividueleleerlingenenhunouders.alhoewel deoudersdevrijheidhebbentekunnenkiezenvoordeschooldiehenhetmeestgeschikt lijkt,hebbenschoolbesturendemogelijkheidomaantegevendathunplaatsingsruimteniet toereikendis.hieruitvolgtdaneendoorverwijzingnaareenschoolmetplaatsingsruimte. PlanvanAanpakAloysiusCollege2BestuurAloysiusstichting229september2015 6

7 Teneindehetaanmeldeneninschrijvenvanleerlingenteregulerenenstructurerenhebben devo2besturen een gezamenlijke procedure voor aanmelding en inschrijving beschreven. De VO2besturen stellen daartoe een informatiebrochure en aanmeldingsformulier op en richtentenbehoevevandeinformatievoorzieningeenwebsiteentelefonischehelpdeskin. Tevensisereenscholenmarktomleerlingenenhunoudersdemogelijkheidtebiedenom op een laagdrempelige manier nader kennis te maken met de scholen van hun keuze. De gemeentedenhaagbiedtondersteuning Onderwijskundige%aspecten De leerlingen van het AC stappen gedurende het schooljaar over naar een andere school. Voordeéénisdatmoeilijkerdanvoordeander,maarfeitisdatleerlingennietuitvrijekeus naareenandereschoolgaan,waarzenieuweklasgenotenendocentenontmoetenineen nieuwgebouwmetvaaknieuweboeken.deleerlingenkrijgendaarombijhunoverstapextra begeleiding op de nieuwe school. Voor leerlingen van het voorexamenjaar wordt deze begeleidingookinhetexamenjaargecontinueerd. Hetonderwijsaanboddataanleerlingenmeteenzorgindicatiewordtgedaansluitaanopde zorgindicatie. De VO2besturen nemen indien nodigafzonderlijk contact op met individuele zorgleerlingen. Het bestuur van het AC en Samenwerkingsverband Zuid2Holland2West ondersteunendit. DeinstromendeleerlingenvanhetAChebbeninvloedopdeopbrengstgegevensvandete ontvangen scholen. De kans dat dit een negatieve invloed heeft is aanwezig. Om te voorkomendatdescholenafgerekendwordenophunpositieveintentieomleerlingenvan hetacaantenemenheeftdeinspectieeentoezegginggedaandatbijdebeoordelingvande onderwijsopbrengstenvandeontvangendescholennasluitingvanhetachierrekeningmee gehoudenzalworden Juridische%aspecten Voorleerlingenbijwie de procedure niet leidt tot plaatsing op een school van eerste, tweede,derdevoorkeurofopeenalternatieveschool,zullenouderszichmoetenoriënteren opscholenwaarnogplaatsingsruimteis.inditkaderisvanbelangdatengemeenteinhet algemeen verantwoordelijk is voor het voorzien in voldoende (openbaar) onderwijs. In de procedure is voorzien in een onafhankelijke toetsingscommissie die op verzoek kan adviserenomtrentdejuistheidvandegevolgdeprocedureinindividuelegevallen Financiële%aspecten Deaanmeldingsprocedurevraagtomeenalternatievefinanciering.Ditgeldttevensvoorde extrabegeleidingvanleerlingenophunnieuweschool. Vooreenspecificatievandekostenverwijsiknaarparagraaf PlanvanAanpakAloysiusCollege2BestuurAloysiusstichting229september2015 7

8 3.3 Hoofdlijn%3% De%VO?besturen%stellen%vast%dat%het%wenselijk%is%dat%de%AC?leerlingen%die%participeren%in%het% Gifted% Education% Programma% (GE?programma)% een% aanbod% wordt% gedaan% dat% aansluit% bij% hun%capaciteiten.%er%zijn%twee%vo?scholen%die,%waar%mogelijk,%bereid%zijn%om%binnen%en%naast% hun%bestaande%aanbod%voor%%hoogbegaafde%leerlingen%elementen%van%het%ge?programma%op% te%nemen.%het%ge?programma%zelf%wordt%in%de%huidige%vorm%niet%voortgezet.% Algemeen% Het bestuur van het Rijswijks Lyceum ("RL") en het Zandvliet College ("ZC")zijn bereid gevonden om AC2leerlingen uit de GE2afdeling de mogelijkheid te bieden in te stromen in hunafdelingenvoorhoogbegaafdeleerlingen.dehuidigege2afdelingvanhetacisteklein. Slechts indien op één van beide genoemde scholen het aantal aangemelde GE2leerlingen hoog genoeg is kan de betrokken school hier in programma en organisatie rekening mee houden.ditlaatonverletdatoudersindeproceduredevrijheidhebbenomtekiezenvoor eenandereschooldiepastbijhunkind.hetge2programmainhaarhuidigevormwordtniet voortgezet. Wanneer het nodig mocht zijn, zijn beide scholen bereid hun capaciteit te vergroten. Die bereidheid is(meestal) gebonden aan een minimum aantal inschrijvingen. Dit aanbod kan daarom alleen vorm krijgen indien de ouders van de GE2leerlingen in gezamenlijkheid besluitenhunkinderenbijéénvandezetweescholenaantemelden.ditiseennoodzaakwil het door zijn kleinschaligheid kans hebben om vorm gegeven te worden. Overigens geldt voor beide scholen dat dit, afhankelijk van de omvang van de aanmelding, consequenties kanhebbenvoordehuisvesting,alsdandoordebetrokkengemeentetefaciliteren. In deze situatie is er tevens debereidheidom een met het GE2programma basisonderwijs vergelijkbaar programma te continueren. Het GE2programma voor basisschoolleerlingen in haarhuidigevormwordtnietvoortgezet Onderwijskundige%aspecten Het huidige aanbod van beide scholen bestaat in de onderbouw uit speciale klassen. Er is eenbredervakkenaanboddanophetregulierevwo. In de bovenbouw stromen de leerlingen in de reguliere groepen in waarbij zij de mogelijkheidhebbenomextravakkentevolgen. ZC en RL zijn sterk in ontwikkeling als het gaat om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingenenzijnbereidaanhunhuidigeprogrammaelementenvangetoetevoegen,dat wilzeggenhunprogramma,daarwaarmogelijk,inhoudelijktelatenaansluiten. Mede vanwege de wisselende berichtgeving over het voortbestaan van het AC de laatste PlanvanAanpakAloysiusCollege2BestuurAloysiusstichting229september2015 8

9 jaren heeft een grote groep leerlingen de school al verlaten. Dat betekent dat de hoogbegaafdeleerlingenoverhetalgemeeninkleinegroepenzitten.zowelopzcalsoprl zaldegroepsgroottekleinerzijndanindereguliereklassen. In overleg met de leerling en de ouders wordt door docenten van RL en ZC bij de intake bekeken op welke wijze meer flexibiliteit en uitdaging in het onderwijsprogramma kan worden opgenomen. Voor zorgleerlingen kan het Samenwerkingsverband ondersteuning bieden Juridische%aspecten Nietspecifiekaanwezigbijditonderdeelvanhetplan Financiële%aspecten Beidebesturenstellenopbasisvanhetdaadwerkelijkeaantalaanmeldingeneenbegroting op en gaan daarbij, op verzoek van OC&W, uit van het uitgangspunt dat de ouderbijdrage vrijwilligisenalleenverplichtkanwordenvoorzoverhetextraonderwijsactiviteitenbetreft. Mochtbovenstaandesituatiezichvoordoen,danvraagtditomalternatievefinanciering. Zieindicatievevermeldingfinanciëleparagraaf Hoofdlijn%4 Het% bestuur% van% Stichting% AC% hanteert% een% sociaal% plan% dat% aansluit% bij% de% voorgenomen% beëindiging% van% de% onderwijsactiviteiten% en% redelijkerwijs% tegemoet% komt% aan% de% belangen% van%het%personeel.% Algemeen Docenten van het AC hebben vaak een lange ervaring opgebouwd in het onderwijs en hebbendelaatstejarenondermoeilijkeomstandighedenhunwerkuitgevoerd. De regio Den Haag is een groeigemeente en de verwachting is gerechtvaardigd dat er de komende periode voldoende aanbod is van arbeidsplaatsen, alhoewel dat niet voor alle vakken zal gelden. Mogelijk ontstaan op korte termijn vacatures. De VO2besturen hebben toegezegddatsollicitantenvanuithetaciniedergevalopgeroepenzullenwordenvooreen gesprek. Voor de docenten wordt een fonds ingericht waarop een individueel beroep gedaan kan wordenterondersteuningvanhetvindenvaneennieuwebaan.denkhierbijbijvoorbeeld, maarnietuitsluitendaan,scholing,coachingofstagebegeleiding. Voorhetonderwijsondersteunendpersoneelisereenplanwaarinzijgezamenlijkbegeleid wordennaarhetzoekennaareenanderebaan.interesse,vaardighedenenmogelijkheden PlanvanAanpakAloysiusCollege2BestuurAloysiusstichting229september2015 9

10 wordengemetenenopbasisdaarvanwordteentrajectaangeboden Onderwijskundige%aspecten De leerlingen van de examenklassen bereiden zich samen met een kern van hun huidige docentenvooropheteindexamen.zieook Juridische%aspecten StichtingACbiedtdocentendienoodzakelijkzijnvoorhetverzorgenvanonderwijsaande examenleerlingenbaanzekerheidtotenmet31juli2015. Ziehiervoorook Financiële%aspecten Hetfondswordtingerichtmeteenbijdragevanverschillendepartijen. GedetailleerdeuitwerkingvanhetsociaalplaninHoofdstuk4. PlanvanAanpakAloysiusCollege2BestuurAloysiusstichting229september

11 4. Financiën 4.1 Het%AC%stopt%per%23%november%2015%en%Examenleerlingen%doen%examen%op%het%AC 2 kostendocentenvoorhunvollebetrekkingsomvang 2 kostenhuisvesting,materiaal 2 kostenonderwijsondersteunendpersoneel 2 kosten 25% verplichting Stichting AC t.b.v. het personeel die bij het collectieve ontslagper1februari2016gaatgelden 2 liquiditeitsprobleemnovember/december salarisverplichtingentotaalpersoneeltot1februari2016 Ditbedragisinclusiefderegulierebekostigingsbedragen ,2 2 nabetalingenpersoneleverplichtingen ,2 2 transitiekosten ,2 totaal ,N 4.2 Procedure%aanmelding%en%inschrijvingen P.M. Begeleidingleerlingennaoverstap1 e jaar ,2 Begeleidingexamenleerlingenin2 e jaarnaoverstap% % % P.M.% totaal ,N % 4.3 Aanbod%voor%leerlingen%in%afdeling%GE BerekeningVO2besturen(indicatief) ,N 4.4 Sociaalplanpersoneel HetsociaalplanwordtvormgegeveninoverlegmetdeMRen,indiennodig,begeleid metadviesvanuitdevakbonden OOP Voor het OOP is er een aanbod om een gezamenlijk traject in te gaan met een externeorganisatie.belangrijkeonderdelenzijn 1.interessemeting, 2.competentiemeting, 3.stagesbijexterneorganisatiesenbedrijven,gedestilleerduit1en2, 4.begeleidingnaaranderwerk,eventueelviaeenuitzendorganisatie Kostenvandittraject: circa , OPenmanagement. Het is de intentie om met het OP en management via individuele wensen en behoeftestekomentotafsprakenoverbegeleidingnaaranderwerk.eenbreedscala aanmogelijkeinvullinghiervanisaanwezig. Kostenvandittraject: circa ,2 PlanvanAanpakAloysiusCollege2BestuurAloysiusstichting229september

12 4.4.3.Sociaalfonds Voorhetsociaalfondsishetwenselijkalsereenbudgetvan ,2beschikbaar isombovenstaandprogrammaadequaatintekunnenvullen. 2bijdrageStichtingVriendenvanhetAC ,2 2bijdrageviaAC (wenselijk)totaal ,N 4.5 Financiëntotaaloverzicht 1. ACstoptper23november2015encontinueertonderwijsvoorde eindexamenleerlingen ,2 2. Kostenaanmeldings2inschrijvingsprocedure P.M. KostenbegeleidingAC2leerlingennaoverstap ,2 3. Kostenaanvullendaanbodt.b.v.GE2leerlingen (indicatief) ,2 4. Kostensociaalfonds ,2 5. Overigekosten: juridischeondersteuning(vanaf1oktober2015) ,2 (tussende ,2en ,2afhankelijkvanverdereprocedures) externeadvisering ,2 aanmeldings2eninschrijvingsprocedure ,2 PlanvanAanpakAloysiusCollege2BestuurAloysiusstichting229september

13 5.Tijdpad NB.Dittijdpadgaatuitvanaccorderingdoorstaatssecretaris.Bijnietakkoordvolgteenanderscenario Wat? Wie? Wanneer?Ondervoorbehoud Overlegstaatssecretaris, aanbiedenplan,accordering Informatiebijeenkomst personeeldefinitieveplan Briefnaaroudersoverplanvan aanpaksluitingenaanmelding anderescholen Aanmeldingleerlingenop Haagsescholen Organisatietelefonische helpdesk BestuurAC WimLittooij BestuurAC BestuurAC/schoolleiding(rector encoördinator) VO2besturen VO2besturen VO2besturen vanwijzigingen 30september 30september 30september 26totenmet30oktober 1oktober Capaciteitsoverzicht VO2besturen 1oktober OverlegMRsociaalplan BestuurAC 5totenmet9oktober Overlegvaksectiesbemensing examenteam BestuurAC/schoolleiding 5totenmet9oktober Bijeenkomstexamenteam BestuurAC/schoolleiding 5totenmet9oktober NBvóórinformatieavond Informatieavondouders/lln niet2examenklassen Informatieavondouders/lln examenklassen BestuurAC/schoolleiding BestuurAC/schoolleiding 5totenmet9oktober 5totenmet9oktober Informatieavondouders/llnGE BestuurAC/schoolleiding 5totenmet9oktober NieuwroosterAC Schoolleiding 12totenmet16oktober Overlegexterneorganisatie trajectoop Overlegexterneorganisatie trajectop BestuurAC/schoolleiding BestuurAC/schoolleiding Scholenmarkt VO2besturen 15oktober 12totenmet16oktober 12totenmet16oktober Herfstvakantie Allen 19totenmet23oktober IndividuelegesprekkenOP sociaalplan Intakeaanmeldingen ontvangendescholen IndividuelegesprekkenOP sociaalplan Beoordelingaanmelding+ eventueleloting BestuurAC/schoolleiding % VO2besturen BestuurAC/schoolleiding % VO2besturen 26totenmet30oktober vanaf26oktober 2totenmet6november 26oktober Controleleerlingadministratie Administratie/schoolleiding 9totenmet13november Controleleerlingadministratie examenklassen Controleadministratie schoolexamen2eindexamen Administratie/schoolleiding Administratie/schoolleiding 9totenmet13november 9totenmet13november 2015 PlanvanAanpakAloysiusCollege2BestuurAloysiusstichting229september

14 Aanbodinschrijvingleerlingen VO2besturen 9november Instellingtoetsingscommissie VO2besturen voorgenomenbesluit4 november/actiefvanaf11 november Overdrachtleerlingdossiersnaar schooloverstap Schoolleiding 16totenmet20november Afscheidleerlingen Schoolleiding 18totenmet20november Startroosterexamenklassen Examenteam 23november Kerstviering Schoolleiding 17december Wat? Wie? Wanneer?Ondervoorbehoud vanwijzigingen Analysevoortgang examenleerlingen Besluitovereventueleextra begeleidingexamenleerlingen Analysevoortgang examenleerlingen Besluitovereventueleextra begeleidingexamenleerlingen Schoolleiding Schoolleiding Schoolleiding Schoolleiding Afrondingschoolexamens Schoolleiding NNB Feest Examenteam NNB Controleadministratie schoolexamen,informatienaar Bron Infonaar eindexamenkandidatenover eindexamen Schoolleiding/administratie Schoolleiding 4totenmet8januari 11totenmet15januari februaritotenmet4maart 7totenmet11maart 9mei NNB Examen1 e tijdvak Examenkandidaten 12totenmet27mei Feest Examenteam 27mei Uitslag1 e tijdvak Schoolleiding 16juni Intensievebegeleiding kandidaten2 e tijdvak Diploma2uitreiking(alsiedereen geslaagdin1 e tijdvak) Examenteam Schoolleiding 17junitotenmetnnb 23juni Examen2 e tijdvak Examenkandidaten 21junitotenmetnnb Uitslag2 e tijdvak Schoolleiding 1juli Suikerfeest Examenkandidaten 5juli Diploma2uitreiking(alsiedereen geslaagdin2 e tijdvak) Schoolleiding/examenteam 7juli Aanmelding3 e tijdvak Schoolleiding/administratie 1juli Ontbindingrechtspersoon BestuurAC 31juli PlanvanAanpakAloysiusCollege2BestuurAloysiusstichting229september

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEGELEIDING EX-LEERLINGEN ALOYSIUS COLLEGE DEN HAAG 2015

SUBSIDIEREGELING BEGELEIDING EX-LEERLINGEN ALOYSIUS COLLEGE DEN HAAG 2015 Gemeente Den Haag BOW/2015.529 RIS 288916 SUBSIDIEREGELING BEGELEIDING EX-LEERLINGEN ALOYSIUS COLLEGE DEN HAAG 2015 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - het Aloysius College,

Nadere informatie

Stappenplan passend onderwijs po-vo

Stappenplan passend onderwijs po-vo Stappenplan passend onderwijs po-vo schooljaar 2014 2015 In de BOVO procedure 2014 2015 gaat ten opzichte van voorgaande jaren veel veranderen, met name als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit )

Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit ) Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit 11-11-2014 ) Inhoud Inleiding 2 Aanmelding van een nieuwe leerling 2 Benodigde gegevens voor de aanname 2 Aannamecommissie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Revius Lyceum Doorn Afdeling vmbo-t Plaats: Doorn BRIN-nummer: 02VR-4 Arrangementsnummer: 226217 HB: 3485445 Onderzoek uitgevoerd op: 28 november

Nadere informatie

Samenwerkingspartners: Volgt opsomming van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

Samenwerkingspartners: Volgt opsomming van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden Convenant Samenwerkingspartners: Volgt opsomming van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden Overwegende: a. dat als gevolg van grote internationale migratiestromen vanaf 2014 een sterke groei is opgetreden

Nadere informatie

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Gemeente Arnhem Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Onderwijskundig Rapport 2015 Correspondentieadressen Stichting PAS Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 Peter Burgers Ward Habets

Nadere informatie

Definitieve rapportage

Definitieve rapportage RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL Luzac Lyceum Dordrecht Afdelingen mavo, havo en vwo Definitieve rapportage Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 30CC-0 HB-nummer: 3521329 Onderzoek

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK Plaats : Maarsbergen BRIN nummer : 07KP C1 BRIN nummer : 07KP 00 VMBOK Onderzoeksnummer : 279808 Datum onderzoek : 18 november 2014

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Inleiding Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen 1 2 Vooraf Uw zoon of dochter zit nu in groep 8 van de basisschool of in

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Inleiding

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Inleiding Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding Schoolverlaters 2018 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Gemeente Arnhem Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Onderwijskundig Rapport 2017 Correspondentieadressen Stichting PAS Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 Peter Burgers Ward Habets

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Capellenborg Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Inhoudsopgave Aanleiding 2 Bronnen 2 Wetgeving 2 Rol Sallandse Onderwijskamer 2 Uitgangspunten plaatsingsregeling 3 Plaatsingsregeling 3 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Jan van Hilten Vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Aannameprocedure Vrijeschool De Berkel en vrijeschool De IJssel Schooljaar 2009/2010

Aannameprocedure Vrijeschool De Berkel en vrijeschool De IJssel Schooljaar 2009/2010 Aannameprocedure Vrijeschool De Berkel en vrijeschool De IJssel Schooljaar 2009/2010 Inhoud Inleiding... 2 Aanmelding van een nieuwe leerling... 2 Benodigde gegevens voor de aanname... 2 Aannamecommissie...

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9. Het Sint Bavocollege te Rotterdam is een school voor havo-vwo (atheneum en gymnasium). Op 1 oktober 2013 heeft de school 1.520 leerlingen.

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016 TOELICHTING bij PTA havo/vwo (klas 12hv) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding 12 havo/vwo 1 Toelichting bij PTA 2015 2016 opleiding h/v Inleiding

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging personeel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit

23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging personeel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit datum dag leerlingen bijzonderheden 34 22 aug ma start OOP 23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging soneel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit 24 aug wo 25 aug do bijeenkomst

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v)

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v) TELICHTING bij PTA opleiding vwo (klas 10 v / 11 v / 12 v) 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Toelichting bij PTA vwo Tweede fase 3 Formulier profielkeuze 4 Keuzeformulier 10 vwo 5 Keuzeformulier 11

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden.

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Samenvatting In principe volgen leerlingen het onderwijs volledig op de school waar zij staan ingeschreven. Als dat tijdelijk

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

PROCEDURE VAN : AANMELDEN, TOELATEN, INSCHRIJVEN EN INSTROOM NIEUWE LEERLINGEN

PROCEDURE VAN : AANMELDEN, TOELATEN, INSCHRIJVEN EN INSTROOM NIEUWE LEERLINGEN PROCEDURE VAN : AANMELDEN, TOELATEN, INSCHRIJVEN EN INSTROOM NIEUWE LEERLINGEN Procedure van toelating nieuwe leerlingen Basisschool De Kinderbrug Pagina 1 Inhoud Inleiding... 2 1. Informatie over de school...

Nadere informatie

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o.-v.m.b.o. Bestemd voor scholen voor voortgezet

Nadere informatie

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo Plaats: Leiden BRIN-nummer:21GW Registratienummer: 3205849 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

LOGMAIL Juni/Juli 2017

LOGMAIL Juni/Juli 2017 LOGMAIL Juni/Juli 2017 VOORWOORD VAN DE RECTOR We gaan de laatste anderhalve maand van het schooljaar in. Er staat nog veel op stapel. Zo zijn we in spannende afwachting van de resultaten van het eindexamen.

Nadere informatie

23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging personeel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit

23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging personeel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit datum dag leerlingen bijzonderheden 34 22 aug ma start OOP 23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging soneel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit 24 aug wo 25 aug do bijeenkomst

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum Plaats: Brunssum BRIN-nummer: 18DO-0 Arrangementsnummer: 185757 (havo), 185758 (vwo) Onderzoek

Nadere informatie

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE INHOUD Uitkomst onderzoek Ibbo Barnsteen te Ede 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15595 13 juni 2013 Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 april 2013, nr. VO/325782,

Nadere informatie

Informatieavond. Staatsexamen Certificaten

Informatieavond. Staatsexamen Certificaten Informatieavond Staatsexamen Certificaten Programma 1. Inleiding 2. Resultaten pilot staatsexamens 2015-2016 3. Staatsexamen vakken 4. IVIO-examen vakken 5. Examen criteria 6. Maatwerk 7. Hoe ziet het

Nadere informatie

_vavo egiocollegeopleidingen

_vavo egiocollegeopleidingen _vavo egiocollegeopleidingen In één jaar je havo- of vwo-diploma Studeren in je eigen tempo Open huis 16 maart en 8 juni 2016 vanaf 18 uur zie www.regiocollege.nl Zaandam Purmerend» Havo 5_p4» Vwo 6_p7

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Februari 2017

Leerlingenstatuut Februari 2017 Leerlingenstatuut Februari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 2 Artikel 1: Toepassing 2 Artikel 2: Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2: Regels binnen de school 3 Artikel 3: Toelating 3 Artikel 4: Regels

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C2 BRIN nummer : 01FP 00 VMBOB BRIN nummer : 01FP 00 VMBOGT BRIN nummer : 01FP 00 VMBOK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo Plaats: Haarlem BRIN-nummer:20RC Arrangementsnummer: 3075141 Onderzoek uitgevoerd op: 8 maart 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

DE COMPUTER BIJ CENTRALE EXAMENS EN REKENTOETS VO

DE COMPUTER BIJ CENTRALE EXAMENS EN REKENTOETS VO DE COMPUTER BIJ CENTRALE EXAMENS EN REKENTOETS VO 2015-2018 DUIDELIJK DIGITAAL 8 SEPTEMBER 2015 Centrale examens VO Inleiding In deze brochure wordt informatie gegeven over de inzet van Facet in de komende

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

Luzac Amersfoort Schooljaar in feiten en cijfers

Luzac Amersfoort Schooljaar in feiten en cijfers Schooljaar 2016-2017 in feiten en cijfers Amersfoort Groningen Luzac/Luzac College Luzac Lyceum Gemiddeld aantal leerlingen over de afgelopen vijf schooljaren: Tot 70 leerlingen 70-100 leerlingen 100-250

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2015 PO VO 2015-2016 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017 TELICHTING bij PTA opleiding havo Klas 10h/11h 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2017-2018 pleiding havo 1 Toelichting bij PTA 2017 2018 opleiding havo Inleiding

Nadere informatie

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg

Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg informatieboekje examen tl pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je ligt een informatieboekje

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Zuyderzee College Emmeloord en Lemmer. afdeling havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Zuyderzee College Emmeloord en Lemmer. afdeling havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Zuyderzee College Emmeloord en Lemmer afdeling havo en vwo Plaats: Emmeloord en Lemmer BRIN-nummer: 20CR Onderzoek uitgevoerd op: 10 mei en

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 21ET C7 BRIN nummer : 21ET 08 BRIN nummer : 21ET 08 VMBOGT Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo april 2013, jr 4 - no 7

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo april 2013, jr 4 - no 7 Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo april 2013, jr 4 - no 7 Nieuw gebouw De eerste graafwerkzaamheden zijn in volle gang. In de meivakantie wordt het heiwerk in orde gemaakt, zodat onze leerlingen in alle rust

Nadere informatie

OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018

OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018 OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018 OPEN DAG SALLAND 03 FEBRUARI 2018 LOCATIES LOCATIE SALLAND Salland 4 9405 GM ASSEN 0592-390290 LOCATIE CSG BEILEN De Omloop 4 9411 KA BEILEN 0593-522819 CSVINCENTVANGOGH.NL

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Arrangementsnummer: 162437 Onderzoek uitgevoerd op: 25 oktober

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. Nota van toelichting De wijzigingen uit deze algemene maatregel van bestuur betreffen twee onderwerpen, namelijk het stellen van nadere voorwaarden aan orthopedagogisch-didactische centra in het primair

Nadere informatie

De volgende stappen zullen in de komende maanden nog gezet gaan worden:

De volgende stappen zullen in de komende maanden nog gezet gaan worden: Beuningen, 24-11-2016 Betreft: stappen schoolkeuzeprocedure schoolverlaters Aan de ouders/verzorgers van de schoolverlaters, In deze brief willen wij u informeren over de vervolgstappen die dit schooljaar

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST 2013 Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs bij het swv Toelichting. Met

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Oostvaarders College Plaats : Almere BRIN nummer : 24RW 00 Onderzoeksnummer : 257399 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : Pagina 2 van 9 1.

Nadere informatie

ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING

ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING Inleiding Samenwerkingsverbanden merken dat er veel onduidelijkheid is, wanneer een leerling een TLV voor het VSO nodig heeft. Wie vraagt de

Nadere informatie