Algemene vrijstellingsbevoegdheid Procedures wijzigings- en vrijstellingsbevoegdheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene vrijstellingsbevoegdheid Procedures wijzigings- en vrijstellingsbevoegdheid"

Transcriptie

1 BP BRUGSE BERG VOORSCHRIFTEN Paragraaf 1. Artikel 1. Artikel 2. INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Begripsomschrijvingen Wijze van meten Paragraaf 2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN Artikel 3. Woondoeleinden Artikel 4. Groenvoorziening 1 Artikel 5. Groenvoorziening 2 Artikel 6. Doeleinden van verkeer en verblijf Artikel 7. Fiets- en voetpad Artikel 8. Militaire doeleinden Paragraaf 3. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Artikel 14. Artikel 15. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN Algemene vrijstellingsbevoegdheid Procedures wijzigings- en vrijstellingsbevoegdheid Overgangsbepaling Collisiebepaling Dubbeltelbepaling Strafrechtelijke bepaling Titel

2 Paragraaf 1. Artikel 1. INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze voorschriften wordt verstaan onder: 1. het plan het bestemmingsplan "Brugse Berg" van de gemeente Mill en St. Hubert. 2. de kaart de tekening van het bestemmingsplan Brugse Berg. 3. bestemmingsvlak een op de kaart aangegeven vlak met een zelfde bestemming. 4. bestemmingsgrens een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak. 5. hoogtescheidingslijn een op de kaart aangegeven lijn, die de scheiding vormt tussen de gedeelten van een bestemmingsvlak waarop verschillende hoogten zijn toegelaten. 6. bouwen het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk. 7. bouwwerk elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 8. gebouw elke bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 9. bebouwing een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3 10. bouwvlak een op de kaart aangegeven, door bouwgrenzen omsloten vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid waarop gebouwen zijn toegelaten. 11. bouwgrens de op de kaart aangegeven lijnen van het bouwvlak, die niet door gebouwen mogen worden overschreden, behoudens krachtens deze voorschriften toegelaten afwijkingen. Daarbij is de naar de straatzijde gekeerde grens van het bouwvlak de primaire bouwgrens, de van de straatzijde afgekeerde grens de secundaire bouwgrens. 12. bebouwingspercentage een op de kaart of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal mag worden gebouwd. 13. bouwperceel een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten. 14. bouwperceelgrens een grens van een bouwperceel. 15. hoofdgebouw een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 16. bijgebouw een gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 17. woning/wooneenheid een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden. 18. woningblok een gebouw, dat uit tenminste twee woningen bestaat. 19. woonwagen een wagen die voortdurend of nagenoeg voortdurend als woning wordt gebezigd of daartoe bestemd is. 20. carport een overdekte, niet omsloten ruimte ten behoeve van de stalling van een auto.

4 21. bosstrook beplantingsstrook bestaande uit een bij de bodem passende bossoortensamenstelling. 22. nutsvoorzieningen bouwwerken ten behoeve van de openbare gas-, electriciteits-, drinkwater- en communicatievoorzieningen. 23. een aan huis gebonden beroep het uitoefenen van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied. 24. een ambachtelijk bedrijf een bedrijf - niet zijnde een aan huis gebonden beroep -, waarbij het productieproces grotendeels wordt uitgevoerd met de hand of althans niet in hoofdzaak gemechaniseerd, geautomatiseerd of met behulp van werktuigen, die door energiebronnen buiten de menselijke arbeidskracht worden aangedreven. Voorzover van laatstbedoelde werktuigen gebruik wordt gemaakt zijn deze als ondergeschikt te beschouwen aan de menselijke handvaardigheid.

5 Artikel 2. WIJZE VAN METEN Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 1. de lengte, de breedte en de diepte van een bouwwerk tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van scheidsmuren). 2. het grondoppervlak van een bouwwerk tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van scheidsmuren). 3. de (bouw)hoogte, de nokhoogte van een bouwwerk vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, met uitzondering van schoorstenen. 4. de goothoogte van een bouwwerk vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 5. de inhoud van een bouwwerk tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 6. de breedte van een bouwperceel tussen (de lijnen, getrokken door) de zijdelingse grenzen van dat bouwperceel, gemeten langs de naar de weg of voetpad gekeerde bouwgrens. 7. bebouwingspercentage de in procenten uitgedrukte som van de grondoppervlakte van gebouwen, in verhouding tot de oppervlakte van het bouwperceel of een gedeelte daarvan.

6 Paragraaf 2. Artikel 3. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN WOONDOELEINDEN -W- Doeleindenomschrijving 1. De gronden op de kaart aangewezen voor woondoeleinden (W) zijn bestemd voor het wonen. Inrichting 2. Op de gronden zijn toegelaten: a. hoofdgebouwen; b. bijgebouwen; c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; d. tuinen en erven; e. bijbehorende voorzieningen. Bebouwingsvoorschriften 3. Voor het bouwen van de hoofdgebouwen gelden de aanwijzingen op de kaart en de volgende bepalingen: a. de hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak worden gebouwd en bestaan uit vrijstaande en/of halfvrijstaande en/of aaneengesloten woningen voorzover op de kaart aangeduid met respectievelijk A en/of B en/of C. b. de breedte van een bouwperceel bedraagt tenminste: 1. bij een vrijstaande woning (A): 11 m 2. bij een halfvrijstaande woning (B): 9 m 3. bij een aaneengebouwde woning (C): 5 m c. de voorgevelbreedte bedraagt tenminste: 1. bij een vrijstaande woning (A): 6 m 2. bij een halfvrijstaande woning (B): 5,5 m 3. bij een aaneengebouwde woning (C): 5 m d. het minimum en maximum aantal aaneen te bouwen woningen wordt bepaald door de lengte van de bouwvlakken op de plankaart en de breedte van de bouwpercelen. e. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt tenminste: 1. bij een vrijstaande woning (A) aan één zijde: 3 m en aan de andere zijde: 0 m dan wel minimaal 1,5 m 2. bij een halfvrijstaande woning (B) aan de niet-aaneengebouwde zijde: 1,5 m 3. bij een aaneengebouwde eindwoning (C): 0 m dan wel minimaal: 1,5 m f. de dakhelling bedraagt tenminste 20 en hoogste 60. g. de goothoogte bedraagt tenminste 2,5 m en ten hoogste 6 m. h. de hoogte bedraagt ten hoogste 10 m. 4. Voor het bouwen van bijgebouwen, aangebouwd en vrijstaand, gelden de volgende bepalingen: a. de bijgebouwen mogen uitsluitend op de gronden met de aanduiding "W(mg)" en binnen het bouwvlak gebouwd worden; b. tenminste 35 m² van de gronden met de aanduiding W(mg) moet onbebouwd en onoverdekt blijven; c. de totale grondoppervlakte van aanbouwen en vrijstaande bijgebouwen op de gronden met de aanduiding W(mg) mag ten hoogste 50 m² bedragen; d. per bouwperceel mag niet meer dan één vrijstaand bijgebouw worden gebouwd, met een maximale oppervlakte voor: 1. vrijstaande woningen (A) van: 50 m² 2. halfvrijstaande woningen (B) van: 35 m² 3. aaneengebouwde woningen (C) van: 25 m² e. de aanbouwen mogen de secundaire bebouwingsgrens met maximaal 4,0 m overschrijden; f. de aanbouwen mogen tegen de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd, dan wel minimaal 1,50 m daarvandaan, waarbij bij de aanbouw aan de andere zijde van een vrijstaande woning de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens tenminste 1,50 m moet bedragen;

7 g. de afstand van een aanbouw aan de zijgevel tot de voorgevel van de betrokken woning bedraagt minimaal 3,0 m; h. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 2,75 m; i. de absolute hoogte mag niet meer bedragen dan 5,0 m; j. de dakhelling mag niet meer bedragen dan Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: a. de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt, met uitzondering van de terreinafscheidingen, ten hoogste 2,5 m; b. de hoogte van terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1,80 m op gronden met de aanduiding W(mg), en 0 m op gronden met de aanduiding W(zg). Ander gebruik 6. Het is verboden de tot "woondoeleinden" bestemde grond te gebruiken in strijd met de in dit plan aan de grond gegeven bestemming. Onder strijdig gebruik wordt tenminste verstaan het gebruik van de grond: a. als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen of producten, behoudens voorzover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; b. voor de uitoefening van enige tak van handel en/of bedrijf. 7. Het is verboden op de tot "woondoeleinden" bestemde gronden opstallen te gebruiken in strijd met de in dit plan aan de grond gegeven bestemming. Onder strijdig gebruik wordt tenminste verstaan het gebruik van de opstallen voor de uitoefening van enige tak van handel en/of bedrijf, met uitzondering van het gebruik als kantoor-, praktijk- of atelierruimte van niet meer dan 50 m². Vrijstelling 8. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het vierde lid onder c. ten behoeve van carports, volières, kassen e.d., met dien verstande dat het bepaalde in het vierde lid onder b. van kracht blijft en het totale grondoppervlak van alle aan en bijgebouwen ten hoogste bedraagt: 1. voor vrijstaande woningen (A): 70 m² 2. voor halfvrijstaande woningen (B): 65 m² 3. voor aaneengebouwde woningen (C): 60 m² 9. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het zesde lid voor het bouwen van nutsvoorzieningen, met dien verstande, dat: a. de bebouwde oppervlakte hoogstens 10 m² mag bedragen; b. de hoogte van gebouwen hoogstens 6 m mag bedragen; c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde hoogstens 10 m mag bedragen.

8 Wijziging 10. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming "woondoeleinden" te wijzigen in een bestemming "woondoeleinden met praktijkruimte", welke gronden alsdan bestemd zijn voor woondoeleinden, alsmede voor doeleinden ten dienste van kantoor-, praktijk- of atelierruimte voor de uitoefening van aan huis gebonden plaatselijk verzorgende of dienstverlenende beroepen en het daarmee samenhangend gebruik van grond en opstallen, dit met inachtneming van de volgende bepalingen: a. de wijziging mag uitsluitend worden toegepast voor niet meer dan vijf bouwpercelen; b. de wijziging mag uitsluitend worden toegepast voor bouwpercelen waarop een vrijstaande, halfvrijstaande of eindwoning aanwezig is of zal worden gebouwd; c. de wijziging mag uitsluitend worden toegepast voor kantoor-, praktijk- of atelierruimten met een zodanig geringe verkeersaantrekkende werking dat in voldoende mate verzekerd is dat geen onevenredige verkeers- of parkeeroverlast zal optreden voor het omringende woongebied; d. 1. de voorschriften omtrent bebouwing, het ander gebruik van de grond en het gebruik van opstallen, zoals bedoeld in de leden 3 t/m 6, zijn, met uitzondering van de hierna onder 2 t/m 4 genoemde toegestane wijzigingen, van overeenkomstige toepassing op de bestemming "woondoeleinden met praktijkruimte"; 2. het bepaalde in het vierde lid, onder e, mag bij wijziging uitsluitend als volgt worden veranderd: "de aanbouwen mogen de secundaire bebouwingsgrens met maximaal 10 m overschrijden". 3. het bepaalde in het vierde lid, onder c, mag bij wijziging uitsluitend als volgt worden veranderd: "de totale grondoppervlakte van de aanbouwen en vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 100 m²"; 4. het bepaalde in het zevende lid, onder b, mag bij wijziging uitsluitend als volgt worden veranderd: "onder strijdig gebruik, zoals bedoeld onder a, wordt tenminste verstaan het gebruik van opstallen: 1. voor de uitoefening van enige tak van handel of bedrijf, met uitzondering van het gebruik als kantoor-, praktijk- of atelierruimte van niet meer dan 100 m² per bouwperceel; 2. voor bedrijfsdoeleinden, ten dienste van een productie-, transport-, garage-, handels-, detailhandels en/of horecabedrijf; 3. voorzover geen woningen zijnde, voor tijdelijke of permanente bewoning. Procedure 11. Bij toepassing van de wijzigings- en vrijstellingsbevoegdheid moet de procedure zoals genoemd in artikel 10 respectievelijk lid 1 en lid 2 worden gevolgd.

9 Artikel 4. GROENVOORZIENING -G1- Doeleindenomschrijving 1. De gronden op de kaart aangewezen voor "groenvoorziening 1 (G1) zijn bestemd voor het behoud en/of de ontwikkeling van bosstroken. Inrichting 2. Op deze gronden zijn toegelaten: a. verhardingen; b. speelterrein met voorzieningen; d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; e. ophogingen, sloten en buffervijvers voor de hemelwaterafvoer. Bebouwingsvoorschriften 3. De hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lantaarnpalen daarvan uitgezonderd, mag ten hoogste 2,50 m bedragen. Ruimtelijke indeling 4. De ruimtelijke indeling van de gronden moet in overeenstemming zijn met de volgende bepalingen: a. de breedte van de verharding mag ten hoogste 1,50 m bedragen; b. het speelterrein mag alleen op de aangeduide plaats aangelegd worden; c. de grondophoging mag alleen op de aangeduide plaats aangelegd worden; d. inritten mogen alleen op de aangeduide plaatsen aangelegd worden. Ander gebruik 5. Het is verboden de tot "groenvoorziening 1" bestemde gronden te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de gegeven bestemming. Tot een strijdig gebruik van de gronden wordt in elk geval gerekend het gebruik: a. als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, behoudens voorzover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; b. voor de uitoefening van enige tak van handel, detailhandel en/of bedrijf; c. voor parkeerdoeleinden; d. voor kampeerdoeleinden of dagcamping; e. voor commerciële reclamedoeleinden. Procedurevoorschrift 6. De (her)inrichting van de gronden geschiedt zoveel mogelijk in overleg met de belanghebbenden.

10 Artikel 5. GROENVOORZIENING 2 -G2- Doeleindenomschrijving 1. De gronden op de kaart aangewezen voor "groenvoorziening 2" (G2) zijn bestemd voor groen en spelen. Inrichting 2. Op deze gronden zijn toegelaten: a. groenvoorzieningen; b. speelvoorzieningen; c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Bebouwingsvoorschriften 3. De grondoppervlakte van de speelvoorzieningen mag ten hoogste 10 m² bedragen. 4. De hoogte van de bouwwerken, lantaarnpalen daarvan uitgezonderd, en terreinafscheidingen mag ten hoogste 3,00 m bedragen. 5. De hoogte van terreinafscheidingen, voorzover deze als bouwwerken, geen gebouwen zijnde, kunnen worden aangemerkt mag ten hoogste 1 m bedragen. Ander gebruik 6. Het is verboden de tot "groenvoorziening 2" bestemde gronden te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de gegeven bestemming. Tot een strijdig gebruik van de gronden wordt in elk geval gerekend het gebruik: a. als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, behoudens voorzover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden; b. voor parkeerdoeleinden. Procedurevoorschrift 7. De (her)inrichting van de gronden geschiedt zoveel mogelijk in overleg met de belanghebbenden.

11 Artikel 6. DOELEINDEN VAN VERKEER EN VERBLIJF -V- Doeleindenomschrijving 1. De gronden op de kaart aangewezen voor "doeleinden van verkeer en verblijf (V) zijn bestemd voor wegen met een buurtontsluitingsfunctie, alsmede ter ontsluiting van de aanliggende of nabijgelegen gronden. Inrichting 2. Op deze gronden zijn toegelaten: a. verhardingen; b. groenvoorzieningen; c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Bebouwingsvoorschriften 3. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lantaarnpalen daarvan uitgezonderd, mag ten hoogste 2,50 m bedragen. 4. Het is verboden de gronden anders in te delen dan overeenkomstig de op de kaart aangegeven dwarsprofielen. Vrijstelling 5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het vierde lid voor wat betreft de indeling van de dwarsprofielen, met dien verstande dat de totale maat van een dwarsprofiel moet worden gehandhaafd. 6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het vierde lid, indien strikte toepassing van het verbod zou leiden tot een niet door dringende redenen te rechtvaardigen beperking van het meest doelmatige gebruik. Procedurevoorschrift 7. Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid moet de procedure, zoals genoemd in artikel 10 lid 2 worden gevolgd. 8. De (her)inrichting van de gronden geschiedt zoveel mogelijk in overleg met de belanghebbenden.

12 Artikel 7. FIETS EN VOETPAD -P- Doeleindenomschrijving 1. De gronden op de kaart aangewezen voor "fiets en voetpad" zijn bestemd voor de inrichting en het gebruik als (brom)fiets en voetpad. Inrichting 2. Op deze gronden zijn toegelaten: a. verhardingen; b. groenvoorzieningen; c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Bebouwingsvoorschriften 3. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lantaarnpalen daarvan uitgezonderd, mag ten hoogste 2,50 m bedragen. Ander gebruik 4. Het is verboden de tot "fiets en voetpad" bestemde gronden te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de gegeven bestemming. Tot een strijdig gebruik van de gronden wordt in elk geval gerekend het gebruik: a. als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, behoudens voorzover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; b. voor de uitoefening van enige tak van handel, detailhandel en/of bedrijf; c. voor parkeerdoeleinden; d. voor kampeerdoeleinden of dagcamping; e. voor commerciële reclamedoeleinden. Procedurevoorschrift 5. De (her)inrichting van de gronden geschiedt zoveel mogelijk in overleg met de belanghebbenden.

13 Artikel 8. MILITAIRE DOELEINDEN -M- Doeleindenomschrijving 1. De gronden op de kaart aangewezen voor "militaire doeleinden" (M) zijn bestemd voor: a. militair gebruik; b. reservering voor woondoeleinden Inrichting 2. Op de gronden zijn toegelaten: a. gebouwen; b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; c. verhardingen; d. groenvoorzieningen; e. bijbehorende voorzieningen. Bebouwingsvoorschriften 3. Voor het bouwen van gebouwen gelden de aanwijzingen op de kaart en de volgende bepalingen: a. het totale grondoppervlak van de gebouwen mag ten hoogste 5500 m² bedragen; b. de goothoogte mag ten hoogste 6 m bedragen; c. de nokhoogte mag ten hoogste 8 m bedragen. 4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de bepaling dat de toegelaten hoogte ten hoogste 3 m bedraagt, met uitzondering van de zendmasten. Ander gebruik 5. Het is verboden de grond en de opstallen te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de gegeven bestemming.

14 Paragraaf 3. Artikel 9. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN ALGEMENE VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEID 1. Indien niet op grond van een andere bepaling van deze voorschriften vrijstelling kan worden verleend, zijn burgemeester en wethouders bevoegd vrijstelling te verlenen van de desbetreffende bepalingen van het plan voor: a. het afwijken van de voorgeschreven maten ten aanzien van dakhellingen, goothoogten, nokhoogten, bouwperceelgrensafstanden en bebouwde oppervlakten met ten hoogste 10%; b. het oprichten van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut, zoals wachthuisjes, telefooncellen en naar de aard en omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen, voorzover deze bouwwerken geen grotere (goot)hoogte dan 3 m en geen grotere oppervlakte dan 2 m² hebben; c. geringe afwijkingen, welke in het belang zijn van een ruimtelijk of technisch beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken of welke noodzakelijk zijn in verband met de werkelijke toestand van het terrein, mits de afwijking niet meer dan 10% van de in het geding zijnde maten betreft; d. het in geringe mate, doch niet meer dan 10% van de in het geding zijnde maten afwijken van een bestemmingsgrens, van het profiel van een straat of de vorm van een plein, alsmede van de vorm van bouwvlakken, voorzover zulks noodzakelijk en/of wenselijk is om het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein aan te passen; e. het oprichten van voorzieningen ten dienste van het ontvangen en zenden van radio- en televisiesignalen, voorzover deze voorzieningen van geringe horizontale afmetingen zijn en mits de hoogte niet meer bedraagt dan maximaal 15 m voor antennes voor privégebruik en maximaal 30 m voor antennes voor gemeenschappelijk gebruik. 2. Burgemeester en wethouders kunnen bij de verlening van de vrijstelling voorwaarden ten aanzien van de situering van antennes stellen teneinde een ruimtelijk verantwoorde plaatsing van antennes ten opzichte van de omgeving te waarborgen. 3. De in het eerste lid genoemde vrijstellingen mogen slechts worden verleend indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde omtrent het gebruik van de grond en opstallen in deze voorschriften, indien strikte toepassing ervan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 5. Bij toepassing van de in het eerste lid, onder e, en in het vierde lid bedoelde vrijstellingsbevoegdheden moet de procedure, zoals vermeld in artikel 10 lid 2 worden gevolgd.

15 Artikel 10. PROCEDURES WIJZIGINGS- EN VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEID Wijzigingsbevoegdheid 1. Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid nemen burgemeester en wethouders het volgende in acht: a. het ontwerp-besluit ligt gedurende twee weken ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage; b. de burgemeester maakt de ter inzagelegging tevoren bekend aan de eigenaren en gebruikers van de desbetreffende en aangrenzende gronden en gebouwen en in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid; c. de bekendmaking houdt de mededeling in van de bevoegdheid voor de belanghebbenden tot het schriftelijk indienen van bezwaren bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerp-besluit gedurende de onder a. genoemde termijn; d. indien tegen het ontwerp-besluit bezwaren zijn ingediend wordt het besluit met redenen omkleed; e. burgemeester en wethouders doen mededeling van het besluit aan hen die bezwaren hebben ingediend en aan de gemeenteraad; f. bij het ter goedkeuring aanbieden van het besluit aan gedeputeerde staten worden gelijktijdig de ingediende bezwaarschriften overgelegd; g. burgemeester en wethouders doen van het besluit van gedeputeerde staten mededeling aan hen, die bezwaren hebben ingediend. Vrijstellingsbevoegdheid 2. Bij toepassing van een vrijstellingsbevoegdheid nemen burgemeester en wethouders het volgende in acht: a. het ontwerp-besluit ligt gedurende twee weken ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage; b. de burgemeester maakt de ter inzagelegging te voren bekend aan de eigenaren en gebruikers van de desbetreffende en aangrenzende gronden en gebouwen en in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid. c. de bekendmaking houdt de mededeling in van de bevoegdheid voor de belanghebbenden tot het schriftelijk indienen van bezwaren bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerp-besluit gedurende de onder a. genoemde termijn; d. indien tegen het ontwerp-besluit bezwaren zijn ingediend wordt het besluit met redenen omkleed; e. burgemeester en wethouders doen mededeling van het besluit aan hen die bezwaren hebben ingediend en aan de gemeenteraad.

16 Artikel 11. OVERGANGSBEPALING 1. Gebruik van gronden en bouwwerken anders dan voor bouwen a. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat afwijkt van het plan op het tijdstip, waarop het plan rechtskracht verkrijgt, mag worden voortgezet, met uitzondering van het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen tot dat tijdstip geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. b. Het onder a. bedoelde gebruik mag worden gewijzigd in een minder van het plan afwijkend gebruik. c. Het is verboden om dit gebruik te wijzigen, indien daardoor de bestaande afwijkingen van het plan naar aard en/of intensiteit zouden worden vergroot. 2. Bouwen Een bouwwerk, dat op het tijdstip van het ter inzage leggen van het ontwerp van het plan bestond of nadien legaal is of kan worden gebouwd en dat afwijkt van het plan mag, mits de bestaande afwijkingen naar hun aard niet zullen worden vergroot: a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; b. geheel worden vernieuwd, indien het bouwwerk door een calamiteit is teniet gegaan, met inachtneming van de grenzen welke ten aanzien van het bouwen bij het plan zijn bepaald, tenzij herbouw in dat geval niet mogelijk is, en mits de bouwvergunning is aangevraagd binnen twee jaar, nadat het bouwwerk is teniet gegaan; c. met vrijstelling van burgemeester en wethouders worden uitgebreid met een vergroting welke niet meer bedraagt dan 10% van (de oppervlakte/het grondoppervlak/de inhoud) van het in de aanhef bedoelde bouwwerk.

17 Artikel 12. COLLISIEBEPALING Geen bouwwerk of complex van bouwwerken mag worden opgericht, indien daardoor een ander bouwwerk of complex van bouwwerken met het daarbij behorende bouwperceel, hetzij niet langer zou blijven voldoen aan, hetzij in grotere mate zou gaan afwijken van het plan.

18 Artikel 13. DUBBELTELBEPALING Grond welke eenmaal in aanmerking is en moest worden genomen bij de verlening van een bouwvergunning, waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, kan bij de beoordeling van latere bouwplannen niet opnieuw in aanmerking worden genomen.

19 Artikel 14. STRAFRECHTELIJKE BEPALING Overtreding van het bepaalde in: artikel 3, het zesde en zevende lid; artikel 4, het vijfde lid; artikel 5, het zesde lid; artikel 7, het vierde lid; is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

20 Artikel 15. TITEL Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als "Voorschriften bestemmingsplan BRUGSE BERG, gemeente Mill en St. Hubert".

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 INHOUD VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 ARTIKEL 5. VRIJSTAANDE WONINGEN. 3 ARTIKEL 6.

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen regels behorende bij het bestemmingsplan Gemeente: Wijk bij Duurstede Plan status: vastgesteld Datum: september 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7 Regels Inhoud Blz. Hoofdstuk I Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk II Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Verkeer 4 Hoofdstuk III Algemene regels 5 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

bestemmingsplan "Boomkwekerij nabij Akkerweg 9"

bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 bestemmingsplan "Boomkwekerij nabij Akkerweg 9" Inhoudsopgave Regels 3 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Agrarisch - Bomenteelt 7 3

Nadere informatie

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat 2 bestemmingsplan Groene Scheg- Oldenzaalsestraat (vastgesteld) Inhoudsopgave Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel

Nadere informatie

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Regels, behorende bij het bestemmingsplan "Grooterkamp" van de gemeente Lochem Wissing stedebouw en ruimtelijke

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: 2010-11-23 Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

1 van 4 25 4 2012 13:15

1 van 4 25 4 2012 13:15 1 van 4 25 4 2012 13:15 HOOFDSTUK INLEIDENDE REGELS 1 In deze regels wordt verstaan onder: 1 Begrippen 1 Plan: het bestemmingsplan 'Mijnbouwlocatie Rodewolt' van de gemeente Winsum. 2 Bestemmingsplan:

Nadere informatie

het plan: het onderhavige uitgewerkte plan, zijnde de kaart en deze voorschriften;

het plan: het onderhavige uitgewerkte plan, zijnde de kaart en deze voorschriften; No. 37 243 1978 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende bij de uitwerking van een gedeelte van het bestemmingsplan Groenewoud 1971-A der gemeente Nijmegen (plan Groenewoud 1971-E ),

Nadere informatie

Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg)

Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg) VOORSCHRIFTEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg) HOOFDSTUK I DEFINITIES In het plan wordt verstaan onder: A 1 het plan: het onderhavige bestemmingsplan,

Nadere informatie

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde;

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde; No. 40 493 1990 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende bij het wijzigingsplan Brakkenstein 1985X, vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Nijmegen d.d.

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 7 Artikel 3 GROEN 7 Artikel 4 TUIN 8 Artikel 5 VERKEER

Nadere informatie

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs Voorschriften 160.00.09.31.00.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Recreatieterrein 7 Artikel 4 Agrarische

Nadere informatie

Regels. Bestemmingsplan Windturbines Netterden - Azewijn

Regels. Bestemmingsplan Windturbines Netterden - Azewijn 2 3 Inhoudsopgave 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 7 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Windturbine 9 3 Algemene regels 11 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling 11

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum Limmen REGELS Inhoudsopgave Artikel 1. BEGRIPPEN...3 Artikel 2. WIJZE VAN METEN...4 Artikel 3. VERKEER VERKEER EN VERBLIJF...5 Artikel 4. GROEN...5 Artikel

Nadere informatie

Artikel 4: Woondoeleinden 2

Artikel 4: Woondoeleinden 2 05-01-03 blz 17 Artikel 4: Woondoeleinden 2 4. 1. Bestemmingsomschrijving De voor woondoeleinden 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

REGELS. van het bestemmingsplan. Spoorwegonderdoorgang Den Dolder. van de GEMEENTE ZEIST

REGELS. van het bestemmingsplan. Spoorwegonderdoorgang Den Dolder. van de GEMEENTE ZEIST REGELS van het bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Den Dolder van de GEMEENTE ZEIST Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Regels 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening 10 Artikel 4 Maatschappelijk

Nadere informatie

Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Deze standaard is gebaseerd op de Bro (juni 2007) en SVBP2008 (22 februari 2008).

Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Deze standaard is gebaseerd op de Bro (juni 2007) en SVBP2008 (22 februari 2008). Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Deze standaard is gebaseerd op de Bro (juni 2007) en SVBP2008 (22 februari 2008). Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde Hoofdstuk 1 Artikel 1 1.1 plan: Begrippen Inleidende regels het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten

Nadere informatie

Woondoeleinden 2 (W2)

Woondoeleinden 2 (W2) Artikel 4 Woondoeleinden 2 (W2) 4.1 Doeleindenomschrijving De op de plankaart voor Woondoeleinden 2 (W2) aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden: a wonen; b aan huis verbonden beroepen;

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t w a t er b er g i n g K o r t e B e l k m er w eg te t Z a n d 300.00.00.29.00.rgl I n h o u d s o p g a

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen in / 25

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen in / 25 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen in 1982 1982 / 25 Naam Bestemmingsplan Winkelsteeg I-D (benzineverkooppunt oostzijde Neerbosscheweg) Voorschriften Kaart nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22720 7 november 2012 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bouwen één woning Melkstraat 2b te Alphen, West Maas en Waal

Nadere informatie

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels Transformatorstation Vijfhuizen Regels 2 inpassingsplan Transformatorstation Vijfhuizen Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: a. plan: het bestemmingsplan Geulecampweg 8/ 8a van de gemeente Montferland; b. bestemmingsplan: de geometrisch

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. oktober bestemmingsplan supermarkt meerndijk 24

VOORSCHRIFTEN. oktober bestemmingsplan supermarkt meerndijk 24 VOORSCHRIFTEN oktober 2005 VOORSCHRIFTEN Inhoud: Blz. HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 Begrenzing en benaming 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 3 Wijze van meten en berekenen 4

Nadere informatie

Oude IJsselstreek 2009; Bongersstraat ong. Ulft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7

Oude IJsselstreek 2009; Bongersstraat ong. Ulft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7 Regels Oude IJsselstreek 2009; Bongersstraat ong. Ulft Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7 Artikel 3 Tuin...

Nadere informatie

R e g e l s. 151.19.50.00.00.rgl

R e g e l s. 151.19.50.00.00.rgl R e g e l s 151.19.50.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l eiden d e regels Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 8 H o o fd s tu k 2 B es t e m m i n g s r eg e l s Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN...

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN... Regels INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 ARTIKEL 1 : BEGRIPPEN... 3 HOOFDSTUK 2: BESTEMMINGSREGELS... 3 ARTIKEL 2 : GROEN... 3 ARTIKEL 3 : TUIN... 4 ARTIKEL 4 : VERKEER... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bestemmingsregels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5

Hoofdstuk 1 Bestemmingsregels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5 Regels 0375-20-R02 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestemmingsregels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingen 6 Artikel 3 Groen 6 Artikel 4 Tuin 7 Artikel 5 Wonen 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Cultuur en ontspanning 7 Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Gemeente Roermond. Bestemmingsplan Heide 62 Swalmen. Opdrachtgever: Gemeente Roermond Afdeling Plannen en projecten Markt 31 Roermond

Gemeente Roermond. Bestemmingsplan Heide 62 Swalmen. Opdrachtgever: Gemeente Roermond Afdeling Plannen en projecten Markt 31 Roermond Gemeente Roermond Bestemmingsplan Heide 62 Swalmen Opdrachtgever: Gemeente Roermond Afdeling Plannen en projecten Markt 31 Roermond Status: Vastgesteld 17 december 2009 NL.IMRO.0957.BPW0000163 I. Regels

Nadere informatie

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998, Partiële herziening Nieuwe Schulpweg 18

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998, Partiële herziening Nieuwe Schulpweg 18 Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998, Partiële herziening Nieuwe Schulpweg 18 Regels Status ontwerp Januari 2011 NL.IMRO.0373.BPG09002NWSCHLPW18-B001 Opgesteld door: John Dekker A&O Zinnia-Advies AMA-design

Nadere informatie

Wijzigingsplan: `Heide 45 Swalmen

Wijzigingsplan: `Heide 45 Swalmen Wijzigingsplan: `Heide 45 Swalmen Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Wonen 7 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

... Voorschriften ... 116.01.00.00.11.vrs

... Voorschriften ... 116.01.00.00.11.vrs Voorschriften 116.01.00.00.11.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Verkeersdoeleinden 7 Artikel 4 Groenvoorzieningen

Nadere informatie

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek Artikel 19 Wonen - Karakteristiek 19.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'wonen-karakteristiek' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. water; d. behoud van de

Nadere informatie

De op de plankaart voor "Wonen" (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

De op de plankaart voor Wonen (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; Artikel 9 Wonen (W) 1. Bestemmingsomschrijving De op de plankaart voor "Wonen" (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; met de daarbijbehorende:

Nadere informatie

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften;

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften; No.13 97 1981 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Voorschriften behorende bij de herziening van het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen (Plan Stadsdeelcentrum Dukenburg-Lindenholt-F ), vastgesteld bij besluit van

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

1 Inleidende regels... 2. Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Wijze van meten... 6. 2 Bestemmingsregels... 7. Artikel 3 Woongebied...

1 Inleidende regels... 2. Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Wijze van meten... 6. 2 Bestemmingsregels... 7. Artikel 3 Woongebied... Regels INHOUDSOPGAVE 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Wijze van meten... 6 2 Bestemmingsregels... 7 Artikel 3 Woongebied... 7 3.1 Bestemmingsomschrijving... 7 3.2 Bouwregels...

Nadere informatie

Zaltbommel, Marten van Rossemsingel

Zaltbommel, Marten van Rossemsingel Hoofdstuk 1. Inleidende regels... 3 Artikel 1. Begrippen... 3 Artikel 2. Wijze van meten... 7 Hoofdstuk 2. Bestemmingsregels... 9 Artikel 3. Wonen W... 9 Hoofdstuk 3. Algemene regels... 13 Artikel 4. Antidubbeltelregel...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS REGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 2 ARTIKEL 1 Begrippen... 2 ARTIKEL 2 Wijze van meten... 4 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 ARTIKEL 3 Wonen... 6 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS... 8 ARTIKEL 4 Antidubbeltelbepaling...

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

8. bestaande situatie: bestaande bouwwerken in combinatie met bestaand gebruik (functie);

8. bestaande situatie: bestaande bouwwerken in combinatie met bestaand gebruik (functie); HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1: Begrippen In deze voorschriften wordt verstaan onder: 1. het plan: het uitwerkingsplan Ser i Bentana; 2. aanduiding: een geometrisch bepaald vlak of figuur,

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl R e g e l s 090.00.05.31.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg"

Voorschriften aan projectbesluit Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg" - 1 - HOOFDSTUK 1 Begrippen Artikel 1 Begrippen 1.1 het projectbesluit de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 7 Antidubbeltelregel 9 Artikel 8 Algemene bouwregels 10 Artikel 9 Algemene ontheffingsregels 11

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 7 Antidubbeltelregel 9 Artikel 8 Algemene bouwregels 10 Artikel 9 Algemene ontheffingsregels 11 Inhoud Blz. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 5 Artikel 3 Bedrijf - Mijnbouw 5 Artikel 4 Groen 6 Artikel 5 Sport 7 Artikel

Nadere informatie

Verkeers- en verblijfsdoeleinden. Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening Algemene vrijstellingsbevoegdheid

Verkeers- en verblijfsdoeleinden. Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening Algemene vrijstellingsbevoegdheid Voorschriften Bestemmingsplan "Haarboer" Inhoudsopgave Paragraaf I Paragraaf II Paragraaf III Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel

Nadere informatie

bestemmingsplan Bedrijventerrein Cuijk, rotonde Beversestraat - Van Galenweg REGELS

bestemmingsplan Bedrijventerrein Cuijk, rotonde Beversestraat - Van Galenweg REGELS bestemmingsplan Bedrijventerrein Cuijk, rotonde Beversestraat - Van Galenweg REGELS regels INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 4 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Nadere informatie

Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090)

Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090) Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090) Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090) Code 02-11-06.01 / 31-10-06 GEMEENTE DRONTEN 02-11-06.01

Nadere informatie

Oranjekwartier Noord

Oranjekwartier Noord Oranjekwartier Noord Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Verkeer 7 Artikel 4 Wonen 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Fase Datum Ter inzage per Bijzonderheden Voor-ontwerp - - - Ontwerp - - - Vastgesteld 26-08-1982 15-09-1982 ti 1 maand; ongewijzigd vastgesteld

Fase Datum Ter inzage per Bijzonderheden Voor-ontwerp - - - Ontwerp - - - Vastgesteld 26-08-1982 15-09-1982 ti 1 maand; ongewijzigd vastgesteld VOORBLAD Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan : Voorschriften Opleidingsinstituut Gemeente Politie Id = 08730000OSD12O00 Fase Datum Ter inzage per Bijzonderheden Voor-ontwerp - - - Ontwerp - - - Vastgesteld

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: a. plan: het bestemmingsplan Husselsesteeg van de gemeente Putten; b. bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BIJBEHORENDE BOUWWERKEN 2012

BELEIDSNOTITIE BIJBEHORENDE BOUWWERKEN 2012 BELEIDSNOTITIE BIJBEHORENDE BOUWWERKEN 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 18 december 2012 Pagina: 1 van 5 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bijgebouw/Bijbehorend bouwwerk 3 2. Definities 3 2.1 Begrippen

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Woning Hammerweg. Gemeente Ommen. Regels. Datum: 15 mei 2012 Projectnummer: ID: NL.IMRO.0175.

Bestemmingsplan. Woning Hammerweg. Gemeente Ommen. Regels. Datum: 15 mei 2012 Projectnummer: ID: NL.IMRO.0175. Bestemmingsplan Woning Hammerweg Gemeente Ommen Regels Datum: 15 mei 2012 Projectnummer: 100966 ID: NL.IMRO.0175.20111005001-on01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze

Nadere informatie

2.1 de bebouwing op de verbeelding: de op de verbeelding aangegeven (kadastrale) bebouwing wordt als illustra-tief beschouwd;

2.1 de bebouwing op de verbeelding: de op de verbeelding aangegeven (kadastrale) bebouwing wordt als illustra-tief beschouwd; Artikel 1: Begripsbepalingen a. verordeningsgebied: het gebied waarop deze verordening van toepassing is, vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0114.2011046-0701 met bijbehorende bestanden; b. bestaand gebruik:

Nadere informatie

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit ONTWERP VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 18 november 1998 1998 / 41

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 18 november 1998 1998 / 41 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 18 november 1998 1998 / 41 Naam Bestemmingsplan Brakkenstein 1985-N (Houtlaan 75 - hoek Kanunnik Mijllinckstraat - wijzigingsplan

Nadere informatie

I algemene bepalingen 1

I algemene bepalingen 1 INHOUD II voorschriften I algemene bepalingen 1 artikel 1 begripsomschrijvingen 1 artikel 2 wijze van meten 2 artikel 3 werking van bouwgrenzen 2 artikel 4 bestaande afstanden en andere maten 2 artikel

Nadere informatie

Regels. 9 vastgesteld bestemmingsplan "Parapluherziening verbod bedrijfswoningen 2009"

Regels. 9 vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening verbod bedrijfswoningen 2009 Regels 9 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan: het bestemmingsplan "Parapluherziening verbod bedrijfswoningen 2009" van de gemeente Doetinchem; 1.2 aanduiding: een geometrisch bepaald

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg Bijlage 1 Wegverkeerslawaai 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 1 124.14734.00 Adviesbureau RBOI Bijlage 2 Brieven overlegreacties 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 2 124.14734.00 Adviesbureau

Nadere informatie

uitwerkingsplan uitwerking Luchen fase 2

uitwerkingsplan uitwerking Luchen fase 2 Regels uitwerkingsplan uitwerking Luchen fase 2 Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.1771.UPfase2Luchen2011-OP01 Auteur: glht 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4 Artikel 2

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang;

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang; Artikel 7 Maatschappelijk 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen waaronder: 1. educatieve instellingen met inbegrip

Nadere informatie

Bijlage 2. Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing

Bijlage 2. Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing Bijlage 2 Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing Artikel X Gemengd - Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing X.1 Bestemmingsomschrijving X.1.1 Toegestane gebruiksvormen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Hoofdstuk 3 Algemene regels Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels...

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Hoofdstuk 3 Algemene regels Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels... Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 13 Hoofdstuk 3 Algemene regels... 21 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels... 25 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein van

Nadere informatie

Artikel 16 Woongebied

Artikel 16 Woongebied blad -1- Artikel 16 Woongebied 16.1 Bestemmingsomschrijving De voor Woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. Bestemmingsplan Unielocatie, Rotterdam. planregels. Witteveen+Bos. Alexanderstraat 21. postbus

Gemeente Rotterdam. Bestemmingsplan Unielocatie, Rotterdam. planregels. Witteveen+Bos. Alexanderstraat 21. postbus Gemeente Rotterdam Bestemmingsplan Unielocatie, Rotterdam planregels Alexanderstraat 21 postbus 85948 2508 CP Den Haag telefoon 070 370 07 00 telefax 070 360 00 98 Gemeente Rotterdam Bestemmingsplan Unielocatie,

Nadere informatie

Voorschriften. In deze voorschriften wordt verstaan onder:

Voorschriften. In deze voorschriften wordt verstaan onder: Gemeente Heerlen 1 Voorschriften HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: Het plan Het bestemmingsplan Hoensbroek West - deelgebied

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d B i j l a g e 2 : Bestemming Gemengd Artikel 1 Gemengd 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen, al dan niet in combinatie met: - ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

R e g e l s rgl

R e g e l s rgl R e g e l s 277.37.50.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C)

Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C) Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Verkeer 6 Artikel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 5. Artikel 1 Begrippen 5. Artikel 2 Wijze van meten 9 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 11

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 5. Artikel 1 Begrippen 5. Artikel 2 Wijze van meten 9 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 11 REGELS 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 9 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 11 Artikel 3 Verkeer (V) 11 Artikel 4 Wonen (W) 12 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Zuidelijk Molenveld, Beatrixstraat - Prins Bernhardplein

Zuidelijk Molenveld, Beatrixstraat - Prins Bernhardplein Bestemmingsplan Zuidelijk Molenveld, Beatrixstraat - Prins Bernhardplein Gemeente Doesburg Datum: 16 februari 2012 Projectnummer: 110191 ID: NL.IMRO.0221.BPL11001MO-VA01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels

Nadere informatie

Inhoud van de voorschriften 1

Inhoud van de voorschriften 1 Inhoud van de voorschriften 1 Hoofdstuk I Inleidende bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk II Bestemmingsbepalingen 9 Artikel 3 Algemene bepaling in verband

Nadere informatie

-2- Paragraaf JEII. Inhoud van deze voorschriften: Algemene en technische "bepalingen. Paragraaf I. Begripsbepalingen Wijze van meten

-2- Paragraaf JEII. Inhoud van deze voorschriften: Algemene en technische bepalingen. Paragraaf I. Begripsbepalingen Wijze van meten -2- Inhoud van deze voorschriften: Paragraaf I Artikel 1 Artikel 2 Algemene en technische "bepalingen Begripsbepalingen Wijze van meten Bestemmingsbepalingen Artikel 3 Artikel k Artikel 5 Paragraaf JEII

Nadere informatie

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) REGELS INHOUDSOPGAVE blz HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1 HOOFDSTUK 2.

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Herenweg 57 te Bergen. Regels. ontwerp 24 juni 2011

Bestemmingsplan. Herenweg 57 te Bergen. Regels. ontwerp 24 juni 2011 Bestemmingsplan Regels ontwerp 24 juni 2011 pagina 2 van 14 Inhoudsopgave pagina 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 7 2 Bestemmingsregels... 8 Artikel

Nadere informatie

Planregels. wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015

Planregels. wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015 Planregels wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging'

Nadere informatie

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Gemeente Olst-Wijhe bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Olst-Wijhe, 7 augustus 2009 Planidentificatienummer: NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301 Toelichting augustus 2009 NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301

Nadere informatie

Inhoud van de voorschriften

Inhoud van de voorschriften Inhoud van de voorschriften Hoofdstuk I Inleidende bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 4 Hoofdstuk II Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 3 Natuurgebied (N) 5 Artikel

Nadere informatie

A.C.M. Muskeijnplantsoen 18. Bestemmingsplan

A.C.M. Muskeijnplantsoen 18. Bestemmingsplan A.C.M. Muskeijnplantsoen 18 Bestemmingsplan Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 8 Artikel 3 Tuin 8 Artikel

Nadere informatie

Planvoorschriften. 13/99094020/RJ, revisie D4 Pagina 37 van 51

Planvoorschriften. 13/99094020/RJ, revisie D4 Pagina 37 van 51 Planvoorschriften Pagina 37 van 51 1 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: 1.1 Het Uitwerkingsplan of plan: Het uitwerkingsplan Lange Dreef van

Nadere informatie

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 143 Artikel 22 Wonen - 1 22.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

3. appartementengebouw: complex van twee of meer woningen in aaneengebouwde of gestapelde vorm;

3. appartementengebouw: complex van twee of meer woningen in aaneengebouwde of gestapelde vorm; HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1: Begrippen In deze voorschriften wordt verstaan onder: 1. het plan: het uitwerkingsplan Harbour Village East; 2. aanduiding: een geometrisch bepaald vlak

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan "Nibbelinklaan 12 Sinderen: koffieboerderij "Groot-Nibbelink" van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.

1.1 plan: het bestemmingsplan Nibbelinklaan 12 Sinderen: koffieboerderij Groot-Nibbelink van de gemeente Oude IJsselstreek; 1. Hoofdstuk 1 Artikel 1 1.1 plan: Begrippen Inleidende regels het bestemmingsplan "Nibbelinklaan 12 Sinderen: koffieboerderij "Groot-Nibbelink" van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de

Nadere informatie