Installatie handleiding. HDN ProxyServer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie handleiding. HDN ProxyServer"

Transcriptie

1 Installatie handleiding HDN ProxyServer versie juli 2010 Copyright Communications Security Net B.V. 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Plaats van de HDN ProxyServer Installatie Directorystructuur Configuratie Default instellingen Parameters Configureren HDN Software Configureren ASU software Starten van de Software Verwijderen van de Software Logging Logmeldingen Voorbeeld logdata...21 Copyright Communications Security Net B.V. 2

3 1 Inleiding De HDN ProxyServer is ontwikkeld om HDN communicatie met andere systemen middels een proxyfunctie te realiseren. Het primaire doel is om een HDN proxyserver in de DMZ te plaatsen en de HDN server of multi server in het interne bedrijfsnetwerk. De HDN ProxyServer zorgt ervoor dat er gescheiden sessies tussen de de remote HDN client en de internet HDN (multi) server ontstaan, waarbij bovendien gewaarborgd is dat er in de DMZ geen ontsleutelde data wordt opgeslagen. Het het initiatief voor het opzetten van de verbinding kan hierbij intern bij de organisatie liggen, of van een via het Internet binnenkomende verbinding afkomstig zijn. De HDN ProxyServer controleert of de data die bij de ProxyServer binnenkomt, voldoet aan de gestelde eisen. Dit betekent dat mogelijk verkeer door de HDN ProxyServer beperkt wordt tot datgene wat expliciet met het HDN berichtenverkeer te maken heeft. Ook voorziet de HDN ProxyServer in een logfunctie, waarbij zowel het toegestane verkeer, als de geweigerde verbindingen gelogd worden. De HDN Proxyserver is geschikt voor het afhandelen van zowel de asynchrone- als de synchrone HDN berichten. Deze handleiding behandelt de installatie en configuratie van een HDN ProxyServer. Copyright Communications Security Net B.V. 3

4 1.1 Plaats van de HDN ProxyServer Het doel van de HDN ProxyServer is tweeledig. Ten eerste is deze bedoeld om verkeer vanaf het interne netwerk van de organisatie op een gecontroleerde manier naar andere systemen via het Internet te kunnen reguleren. Daarnaast wordt verkeer van HDN clients, komend vanaf het Internet naar de HDN ProxyServer geleid. Deze start vervolgens een aparte sessie naar de HDN (multi) server in het interne LAN. Meestal heeft een organisatie voor dit doel een netwerkbeveiliging ingericht waarbij een DMZ gecreëerd is. De HDN ProxyServer zal dan veelal in deze DMZ worden gepositioneerd. Onderstaand figuur geeft dit schematisch weer: Uit dit figuur blijkt duidelijk dat de HDN (multi) server nooit een directe verbinding met systemen op het Internet heeft. De HDN ProxyServer handelt alle verkeer richting Internet af en zorgt er bovendien voor dat interne IP-adressen voor applicaties op het Internet verborgen blijven. Copyright Communications Security Net B.V. 4

5 1.2 Installatie De HDN ProxyServer software wordt geleverd in de vorm van een installatieprogramma met als naam HDNProxyServer.exe. Door dit programma te starten, zal met de installatie begonnen worden. De installatieprocedure is zodanig opgezet, dat volstaan kan worden met de default instellingen. Onderstaande schermen geven het verloop van de installatie weer. Copyright Communications Security Net B.V. 5

6 Bij een standaard installatie, zullen de software en configuratiebestanden op locaties geplaatst worden, volgens de richtlijnen van Microsoft. Dit betekent voor de software dat de default installatie directory C:\Program Files\HDNProxy zal zijn. Voor de configuratie- en logbestanden is dit afhankelijk van het platform waarop de software geïnstalleerd wordt. Onder Windows/XP is dit bijvoorbeeld C:\documents and settings\all Users\Application Data\HDNProxy. Als u van deze locaties wilt afwijken kunt u, zodra onderstaand scherm getoond wordt, voor Aangepast kiezen. Copyright Communications Security Net B.V. 6

7 Als u voor het Aangepaste installatietype gekozen heeft, wordt onderstaand scherm getoond, waarbij u de mogelijkheid heeft om voor zowel de programmatuur als de configuratie- en logbestanden een door u gewenste locatie in te stellen. Copyright Communications Security Net B.V. 7

8 Copyright Communications Security Net B.V. 8

9 Zodra de installatie voltooid is, zal de HDN ProxyServer direct als service gestart worden. Onderstaand scherm geeft deze service weer, zoals deze onder de Windows services getoond wordt. Om te voorkomen dat hierdoor onbedoeld verkeer mogelijk is, worden in de default configuratie uitsluitend verbindingen vanaf de lokale machine geaccepteerd. Copyright Communications Security Net B.V. 9

10 1.3 Directorystructuur Nadat de HDN ProxyServer software geïnstalleerd is, zal onderstaande directory- en bestandsstructuur zijn aangemaakt: [DATADIR]\HDNProxy etc\ etc\hdnproxy.prm log\ Het configuratiebestand Directory waarin logbestanden geplaatst worden [PROGRAMDIR]\HDNProxy asu\ asu\ns.wsdl bin\ bin\hdnproxy.exe bin\libparms.dll bin\libparms.prm certserver\ certserver\ns.wsdl hdn\ hdn\hdnws.wsdl html\ Service voor Automatische Software Update De service die gestart wordt Leest configuratiedata Gebruikt voor installatie CRL distributie/certificaat vernieuwing HDN berichtenverkeer waaronder rapportages Direcory met online help swpclient\ swpclient\swpublisher.wsdl Service voor schema updates Copyright Communications Security Net B.V. 10

11 2 Configuratie 2.1 Default instellingen De installatieprocedure zal een default configuratiebestand aanmaken, zodat de ProxyServer als service geactiveerd kan worden. De default configuratie ziet er als volgt uit: AcceptTimeout=30 AsyncForwardHost= AsyncForwardPort=0 AsyncListenPort=0 DataDir=C:\Documents and Settings\All Users\Application\Data\HDNProxy\ ExternalAddress= InstallDir=C:\Program Files\HDNProxy\ ListenAddress= ListenPort=8888 LogLevel=3 MaxConcurrent=10 ReceiveTimeout=10 SecurityLevel=3 SupportAsu=1 SupportCerts=1 SupportHDN=1 SupportSchemas=1 SyncForwardHost= SyncForwardPort=0 SyncListenPort=0 2.2 Parameters AcceptTimeout AsyncForwardHost AsyncForwardPort Dit is de intervaltijd, opgegeven in seconden waarmee de Service zal wachten op binnenkomende verbindingen. Deze tijd is ook de maximale tijd die er kan verstrijken als de gebruiker de service probeert te stoppen. De default waarde is 30 seconden. De hostnaam, of het IP-adres van de interne HDN (multi)server waar de HDN ProxyServer binnenkomende asynchrone berichten naar moet doorsturen. Het TCP poortnummer op de interne HDN (multi)server waar binnenkomende asynchrone HDN berichten naar doorgestuurd moeten worden. Copyright Communications Security Net B.V. 11

12 AsyncListenPort DataDir ExternalAddress InstallDir ListenPort LogLevel Het TCP poortnummer waarop de HDN ProxyServer asynchrone HDN berichten vanaf het Internet binnenkrijgt. Wanneer deze poort de waarde 0 heeft, zal er geen listener voor asynchrone berichten gestart worden. De directory waarin het configuratiebestand en de logbestanden geplaatst worden. Het externe IP adres van de HDN ProxyServer waarop verbindingen vanaf het Internet geaccepteerd mogen worden. Directory waarin de software geïnstalleerd is. Dit is het TCP poortnummer waarop de Service wacht op binnenkomende verbindingen. Het niveau waarop logmeldingen gelogd worden. De volgende waarden kunnen hier worden opgegeven: 0 Alleen fatale fouten worden gelogd 1 Ook s worden gelogd 2 Naast worden ook Warnings gelogd 3 Infomeldingen worden gelogd 4 Log naast de overige meldingen, ook data. MaxConcurrent ReceiveTimeout Het maximaal aantal gelijktijdige sessies dat de service ondersteunt. Default staat deze parameter ingesteld op een maximum van 10 gelijktijdige sessies. Als alternatief is het ook mogelijk om de HDN ProxyServer te begrenzen op een maximaal geheugengebruik. Als deze parameter een negatieve waarde heeft, bijvoorbeeld -30, wordt daarmee aangegeven hoeveel Megabyte intern geheugen minimaal beschikbaar moet zijn. Zolang er voldoende vrij geheugen beschikbaar is, kunnen er gelijktijdige sessies gestart blijven worden. Het is ook mogelijk deze limitering uit te schakelen, door deze parameter een waarde 0 te geven. Hier wordt de timeout, uitgedrukt in seconden, opgegeven dat de Service wacht op data van hetzij de client die de verbinding heeft opgezet danwel de server waarmee een verbinding gemaakt is. Deze tijd staat standaard ingesteld op 10 seconden. Copyright Communications Security Net B.V. 12

13 LogLevel SecurityLevel De default instelling is 3. Dit betekent dat alles gelogd wordt, met uitzondering van meldingen. Hier wordt het niveau opgegeven waarop controle plaatsvindt op data die de client probeert te versturen. Er worden door de HDN ProxyServer 4 niveaus onderscheiden: 0 Er vindt geen controle plaats. 1 Er wordt gecontroleerd of de te starten sessie door een applicatie geïnitieerd is, die een gsoap bericht wil versturen. 2 Er wordt bovendien gecontroleerd of de SOAP Envelope correspondeert met één van de te ondersteunen protocollen. 3 Naast de SOAP envelope, moet ook het bericht voorkomen in de te ondersteunen berichtsoorten, zoals in de WSDL beschrijvingen is opgenomen. ListenAddress SupportAsu Hier kan een lijst van IP-adressen worden opgegeven waarop de Service zal luisteren naar binnenkomende verbindingen vanaf het interne LAN. Default staat hier localhost ingevuld. Deze parameter herkent zowel hostnamen, als IP-adressen. Wel moeten de opgegeven adressen c.q. hostnamen lokaal op de machine waar de HDN ProxyServer gestart wordt beschikbaar zijn. Als meer dan één adres wordt opgegeven, moeten de verschillende adressen door een komma gescheiden zijn.bijvoorbeeld: ListenAddress=localhost, Hier wordt aangegeven of de Service sessies naar de ASU server moet toestaan. Default heeft deze parameter de waarde 1. ASU kan uitgeschakeld worden door deze parameter de waarde 0 te geven. Deze parameter heeft uitsluitend een functie, als het SecurityLevel minimaal op niveau 2 staat ingesteld. SupportSchemas Hier wordt aangegeven of de Service sessies naar de Schema update server moet toestaan. Default heeft deze parameter de waarde 1. Schema updates kunnen uitgeschakeld worden door deze parameter de waarde 0 te geven. Deze parameter heeft uitsluitend een functie, als het SecurityLevel minimaal op niveau 2 staat ingesteld. Copyright Communications Security Net B.V. 13

14 SupportCerts SupportHDN SyncListenPort SyncForwardHost SyncForwardPort Hier wordt aangegeven of de Service sessies naar de certificaatserver moet toestaan. Default heeft deze parameter de waarde 1. Toegang naar de certificaat kan uitgeschakeld worden door deze parameter de waarde 0 te geven. Deze parameter heeft uitsluitend een functie, als het SecurityLevel minimaal op niveau 2 staat ingesteld. Hier wordt aangegeven of de Service uitgaande HDN berichten moet toestaan. Default heeft deze parameter de waarde 1. HDN berichten kunnen uitgeschakeld worden door deze parameter de waarde 0 te geven. Deze parameter heeft uitsluitend een functie, als het SecurityLevel minimaal op niveau 2 staat ingesteld. Het TCP poortnummer waarop de HDN ProxyServer synchrone HDN berichten vanaf het Internet binnenkrijgt. Wanneer deze poort de waarde 0 heeft, zal er geen listener voor synchrone berichten gestart worden. De hostnaam, of het IP-adres van de interne HDN (multi)server waar de HDN ProxyServer binnenkomende synchrone berichten naar moet doorsturen. Het TCP poortnummer op de interne HDN (multi)server waar binnenkomende synchrone HDN berichten naar doorgestuurd moeten worden. Het is mogelijk om de asynchrone en synchrone berichten naar één interne HDN server door te sturen, of naar twee verschillende machines. In geval beide berichtsoorten naar één machine doorgestuurd worden, is het van belang dat de parameters SyncForwardPort en AsyncForwardPort niet dezelfde waarde hebben. 2.3 Configureren HDN Software De HDN software op het interne LAN moet ingesteld worden om voor wat uitgaand verkeer betreft via de HDN ProxyServer te communiceren. Om de HDN software via een proxyserver te laten communiceren, moet een configuratiebestand proxy.prm worden aangemaakt en in de directory met HDN configuratiebestanden geplaatst worden. Deze directory is etc\hdn. Waar deze directory te vinden is, hangt af van de wijze waarop de HDN software geïnstalleerd is. Default geldt hier exact dezelfde methode als voor de HDN ProxyServer software. Copyright Communications Security Net B.V. 14

15 Hieronder staat een voorbeeld van een proxy.prm bestand weergegeven. ProxyHost= ProxyPort=8888 ProxyUser= ProxyPassword= proxyhost ProxyPort ProxyUser ProxyPassword De naam van of het IP-adres van de HDN ProxyServer. Het TCP poortnummer waarop de HDN ProxyServer staat ingesteld. Optioneel kan een proxy server authenticatie van de client afdwingen. De HDN ProxyServer maakt hier geen gebruik van, aangezien deze berichtinhoudelijk valideert. Daarom hoeft hier niets te worden ingevuld. Optioneel kan een proxy server authenticatie van de client afdwingen. De HDN ProxyServer maakt hier geen gebruik van, aangezien deze berichtinhoudelijk valideert. Daarom hoeft hier niets te worden ingevuld. 2.4 Configureren ASU software De ASU software werkt onafhankelijk van de HDN communicatiesoftware. Als het gewenst is de ASU software ook via de HDN ProxyServer te laten communiceren, moet aan de ASU configuratie ook een proxy.prm bestand worden toegevoegd. Dit bestand moet geplaatst worden in de directory [DATADIR]\CS Engineering\ASU\. De inhoud van dit bestand is identiek aan dat wat bij de HDN configuratie is aangemaakt. Er kan daarom volstaan worden met het kopiëren van het eerder aangemaakte proxy.prm bestand. Copyright Communications Security Net B.V. 15

16 3 Starten van de Software De HDN ProxyServer wordt geïnstalleerd als Windows Service. Tijdens installatie wordt deze service zodanig ingesteld, dat deze automatisch gestart wordt. Het starten en stoppen van de HDN ProxyServer moet dan ook gebeuren middels het Windows Services console. 4 Verwijderen van de Software De HDN ProxyServer software kan verwijderd worden via het Windows console (Start Control Panel Add or Remove Programs. In de lijst met programma's die hier getoond wordt, staat de HDN ProxyServer opgenomen. Copyright Communications Security Net B.V. 16

17 5 Logging De HDN ProxyServer schrijft logmeldingen in een logbestand dat in de [DATADIR]\log directory geplaatst wordt. Hierbij is [DATADIR] de naam van de directory die tijdens installatie van de software is opgegeven als locatie waar configuratie- en logbestanden geplaatst moeten worden. De naam van het logbestand is LGFILExx.TXT. Hierbij is xx het huidige dagnummer. De logdata wordt dus elke dag in een ander bestand geschreven. Als bij het wisselen van dag naar een ander logbestand overgegaan wordt, zal een eventueel al aanwezig bestand gewist worden. Hiermee wordt bereikt dat de maximale omvang van historische logdata beperkt blijft tot maximaal de laatste 31 dagen. 5.1 Logmeldingen In deze meldingen kunnen namen en getallen zijn opgenomen, die afhankelijk van de context zijn. De naamgeving is hierbij als volgt: %s Een alfa-numerieke string %d Een geheel getal %05d Een geheel getal, aangevuld tot 5 cijfers, met voorloop nullen, ingeval het getal kleiner is dan Onderstaande lijst geeft alle mogelijk voorkomende logmeldingen weer. Waar van toepassing staat bij deze meldingen cursief weergegeven welke actie ondernomen kan worden om een probleem te verhelpen. Ook kan nader verklaard worden wat de betekenis van een specifieke logmelding is. Fatal Fatal Fatal Fatal Unable to open WSDL file No IP ListenAddress specified in hdnproxy.prm De Service kan niet gestart worden, doordat niet tenminste 1 IP-adres is opgegeven. Pas het configuratiebestand hdnproxy.prm aan. HDN ProxyServer stopped due to fatal error Deze foutmelding wordt gegeven als er een interne fout geconstateerd wordt, waardoor verdere werking niet mogelijk is. Bij deze melding kan een (Windows) foutcode gelogd worden. Cse exception: e=%s Copyright Communications Security Net B.V. 17

18 Fatal Fatal Fatal Fatal Fatal Unable to reuse socket for listening Unable to create synchronisation event Unable to listen for connection Unable to bind socket to listener port Deze foutmelding wordt gegeven als de HDN ProxyServer zich niet aan de ingestelde TCP poort kan koppelen. Mogelijk is de opgegeven poort als door een ander proces in gebruik. Ook kan het zijn dat in het configuratiebestand HDNProxy.prm een verkeerd poortnummer is opgegeven. Unable to listen for connection Unable to open WSDL file. filename=%s Een WSDL bestand kon niet gelezen worden. Controleer of het opgegen bestand betaat en door de Service gelezen mag worden. Unable to create target socket Er kan geen verbinding met het doelsysteem gemaakt worden. De oorzaak is een fout waardoor op het systeem geen nieuwe TCP sockets gemaakt kunnen worden. Een mogelike oorzaak is een tekort aan Windows resources. Unable to resolve target host. host=%s In het hdnproxy.prm bestand is bij de parameter ListenAddress een hostnaam opgegeven, waar geen IP-adres bij gevonden kan worden. Controleer of in de ingevoerde hostnaam geen typefout zit. Ook is het mogelijk dat de HDN ProxyServer geen verbinding kan maken met de DNS server waar deze hostnaam in opgegeven is. Unable to resolve target system Select failed Client request Is invalid Unable to send data to target host Unable to read data from target Unable to send data to client Unhandled exception. file=%s line=%d initializing winsock Er kan geen nieuwe sessie gestart worden, doordat de communicatie met de Windows winsock component niet geïnitialiseerd kon worden. duplicating socket Er kan geen nieuwe sessie gestart worden. Een mogelijke oorzaak is een te kort aan Windows resources. Copyright Communications Security Net B.V. 18

19 Could not obtain handle to synchronisation event Unable to initialize winsock. =%d Unable to resolve hostname. name=%s Accept failt. errnum=%d Wait failed. =0x%x Warning Header validation failed at level %d Warning Warning Warning Warning Info Info Info Er is een sessie gestart naar de HDN ProxyServer met andere software als de HDN communicatieserver, of de HDN ProxyServer staat geblokkeerd voor het protocol dat gebruikt wordt. ASU staat bijvoorbeeld geblokkeerd en de ASU software is toch aktief en probeert verbinding met de ASU server te maken. Session dropped. Not enough memory available. active=%d freemem=%d Deze melding wordt gegeven als de MaxConcurrent parameter in het hdnproxy.prm bestand staat ingesteld op een minimaal benodigde hoeveelheid vrij intern geheugen en er is op dat moment minder dan het opgegeven minimum beschikbaar. Unknown event 0x%x Session dropped. Session limit reached. limit=%d Als de MaxConcurrent parameter in het hdnproxy.prm bestand staat ingesteld op een maximum aantal gelijktijdige sessies en dit aantal is bereikt, dan wordt deze melding gegeven. Trying to connect to target %s:%d Het tot stand brengen van een verbinding met het doelsysteem is mislukt. Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld een doelsysteem dat tijdelijk niet bereikbaar is of een probleem met netwerkinstellingen. Aanvullend wordt een extra foutmelding gelogd met daarin de Windows foutcode. Deze foutcode kan extra informatie over de oorzaak van deze foutsituatie geven. Bind to %s:%d Connected to target %s:%d Er is verbinding met het doelsysteem tot stand gebracht. Het IP-adres en remote poortnummer wordt gelogd. Found %d SOAP Services Info Start HDN ProxyServer at security level %d Info Informatief. Gelogd wordt het niveau waarop de service gestart is. Connection closed. fromclient=%d fromtarget=%d Copyright Communications Security Net B.V. 19

20 Info Info Info De sessie tussen client en het doelsysteem is beëindigd. Deze melding geeft het aantal bytes weer dat verstuurd en ontvangen is. Stop service on request Incoming connect. ip=%s type=%d active=%d Er is een verbindingsverzoek binnengekomen. Het remote IP-adres wordt gelogd. Het type van de verbinding geeft aan om wat voor soort verbinding het gaat: 0 Verbinding vanaf het Internet op de asynchrone poort 1 Verbinding vanaf het Internet op de synchrone poort 2 en hoger Verbinding vanaf één van de interfaces naar het interne LAN. Ook wordt gelogd hoeveel gelijktijdige sessies er op dat moment zijn. Entering Run Service Trying to connect to target %s:%d CheckHeaders %s CheckEnvelope %s ChecksoapService %s Waiting %d seconds on socket %d Found %s Received from socket bytes=%d inframe=%d Partial data still in buffer. remainder=%d Sent to target %d bytes Melding van een geconfigureerde service naam. Sent to client %d bytes Signal parent process Accepting call on socket Waiting for clients. timeout=%d sec Starting child. Active=%d clientsock=%d Socket and type inherited from parent. sock=%d type=%d Handle service event The %s service was installed The %s service was uninstalled The %s service could not be removed ::StartServiceCtrlDispatcher error %d: Copyright Communications Security Net B.V. 20

21 Entering WinService::ServiceMain() (servname=%s) The control handler could not be installed ProxyServer is initialized ProxyServer initialize failed ProxyServer stopping WinService::SetStatus(%lu, %lu) The initialization process failed The serveice was started Entering WinService::Run() Sleeping... Leaving WinService::Run() WinService::Handler(%lu) The service received an unsupported request Updating status (%lu, %lu) 5.2 Voorbeeld logdata Nov 26 16:47:03 localhost hdnproxy.exe:info : 1492: Found 17 SOAP Services Nov 26 16:47:03 localhost hdnproxy.exe:info : 01492: Start HDN ProxyServer at security level 3 Nov 26 16:51:29 localhost hdnproxy.exe:info : 01492:Bind to :8888 Nov 26 16:51:29 localhost hdnproxy.exe:info : 01492:Bind to :8888 Nov 26 16:51:29 localhost hdnproxy.exe:info : 01492:Incoming connect. ip= active=0 Nov 26 16:51:29 localhost hdnproxy.exe:info : 01492:Connected to target :8081 Nov 26 16:51:32 localhost hdnproxy.exe:info : 01492:Connection closed. fromclient=59159 fromtarget=4297 Copyright Communications Security Net B.V. 21

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Basis communicatie netwerk

Basis communicatie netwerk Basis communicatie netwerk In het Hypotheken Data Netwerk communiceert een tussenpersoon direct met een maatschappij. De tussenpersoon gebruikt hiervoor het pakket HDN Client. De maatschappij gebruikt

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

AS Hosting Control Panel

AS Hosting Control Panel AS Hosting Control Panel Handleiding voor eindgebruikers met Linux webhosting Versie 1.1 (Januari 2009) 0 Inhoud 1. Over deze handleiding... 3 2. Feedback... 4 3. Het AS Hosting Control Panel... 5 3.1Toegang

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

VERBETER UW E-MAIL AFLEVERING

VERBETER UW E-MAIL AFLEVERING VERBETER UW E-MAIL AFLEVERING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Inleiding... 2 E-mail aflevering beïnvloedt uw resultaten... 2 U denkt 98%, maar slechts 85% komt in de inbox... 2 Verbeteren van uw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven)

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Versie 1.4 Datum februari 2015 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop en E-facturatie Versienummer 1.4 Contactpersoon

Nadere informatie

COOKBOOK Gebruik en Integratie van de Vitalink Connector

COOKBOOK Gebruik en Integratie van de Vitalink Connector COOKBOOK Gebruik en Integratie van de Vitalink Connector Versie 3.0 VAZG INHOUD GEBRUIK EN INTEGRATIE VAN DE VITALINK CONNECTOR 1 1 DOCUMENTBEHEER 4 1.1 Historiek van het document 4 1.2 Documentreferenties

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Versie 1.o Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep... 3

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Handleiding Directadmin Resellers

Handleiding Directadmin Resellers Handleiding Directadmin Resellers Inhoud 1. Accounts aanmaken... 3 1.1 Gebruikersnaam en Paswoord... 3 1.2 Wachtwoord... 3 1.3 Domeinnaam... 3 1.4 Pakketnaam... 3 1.5 Ipadres... 3 1.6 E-mail versturen...

Nadere informatie

VISHUB Ontwerp. Onderwerp: Vishub. Datum: 15 oktober 2010. Slim geregeld, goed verbonden.

VISHUB Ontwerp. Onderwerp: Vishub. Datum: 15 oktober 2010. Slim geregeld, goed verbonden. VISHUB Ontwerp Onderwerp: Vishub Versie: 2. 12 Definitief Datum: 15 oktober 2010 Auteur: Slim geregeld, goed verbonden In licentie gegeven op grond van een Creative Commons Licentie. Historie: Versie Auteur

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN Een handleiding van - Moving Art Studio ASBL Copyright Moving Art Studio Eleni Postantzi GNU Free Documentation Licence

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director STAGERAPPORT Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director Naam: Andy Janssens Klas: 3SNB Academiejaar: 2010-2011 Stageplaats: Mecam Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie